6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA. PT 1. Osobnostní a sociální výchova. PT 2. Výchova demokratického občana Seznam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA. PT 1. Osobnostní a sociální výchova. PT 2. Výchova demokratického občana. 6.00 Seznam"

Transkript

1 6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA 6.00 Seznam PT 1. Osobnostní a sociální výchova PT 1.1. Osobnostní rozvoj PT Rozvoj schopností poznávání PT Sebepoznání a sebepojeté PT Seberegulace a sebeorganizace PT Psychohygiena PT Kreativita PT 1.2. Sociální rozvoj PT Poznávání lidí PT Mezilidské vztahy PT Komunikace PT Kooperace a kompetence PT Morální rozvoj PT 2. Výchova demokratického občana PT 2.1. Občanská společnost a škola PT Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství PT Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole PT Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy ( význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů) PT Formy participace žáků na životě místní komunity PT Spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci PT 2.2. Občan, občanská společnost a stát PT Občan jako odpovědný člen společnosti PT Listina základních práv a svobod, povinnosti a práva občana PT Úloha občana v demokratické společnosti PT Základní principy a hodnoty demokratického politického systému PT principy soužití s minoritami PT 2.3. Formy participace občanů v politickém životě PT Volební systém, demokratické volby a politika PT Obec jako základní jednotka samosprávy PT Společenské organizace a hnutí PT 2.4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PT Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie PT Principy a základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka ) PT Význam Ústavy jako základního zákona PT Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě 1

2 PT 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT 3.1. Evropa a svět nás zajímá PT Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa PT Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu PT Naši sousedé v Evropě PT Život dětí v jiných zemích PT Zvyky a tradice národů Evropy PT 3.2. Objevujeme Evropu a svět PT Naše vlast a Evropa PT Evropské krajiny PT Evropa a svět PT Mezinárodní setkávání PT Státní a evropské symboly, Den Evropy PT Život Evropanů a styl života v evropských rodinách PT Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů PT 3.3. Jsme Evropané PT Kořeny a zdroje evropské civilizace PT Klíčové mezníky evropské historie PT Evropská integrace, instituce EU a jejich fungování PT Co Evropu spojuje a co ji rozděluje PT Mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže PT 4. Multikulturní výchova PT 4.1. Kulturní diference PT Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti PT Člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky i jako součást etnika PT Poznávání vlastního kulturního zakotvení PT Respektování zvláštností různých etnik PT Základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě PT 4.2. Lidské vztahy PT Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci PT Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi PT Vztahy mezi kulturami PT Předsudky a vžité stereotypy PT Důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích PT Uplatňování principů slušného chování PT Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti PT Tolerance, empatie, lidská solidarita PT 4.3. Etnický původ PT Rovnocennost všech etnických skupin a kultur PT Odlišnost a i vzájemná rovnost všech lidí PT Postavení národnostních menšin PT Informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v ČR a v Evropě PT Různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa PT Projevy rasové nesnášenlivosti PT 4.4. Multikulturalita PT Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti 2

3 PT Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování PT Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost PT Naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin PT Vstřícný postoj k odlišnostem PT Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání PT 4.5. Princip sociálního smíru a solidarity PT Odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám PT Nekonfliktní život v multikulturní společnosti PT Aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti PT Zohlednění potřeb minoritních skupin PT Otázka lidských práv, základní dokumenty PT 5. Environmentální výchova PT 5.1. Ekosystémy PT Les a jeho význam v našem prostředí PT Pole - význam, změny krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření PT Vodní zdroje, vodní hospodářství, význam pro krajinnou ekologii PT Moře - druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy, cyklus oxidu uhličitého PT Tropický deštný les - porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální i místní význam PT Lidské sídlo - město, vesnice, umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí PT Kulturní krajina - pochopení hlubokého ovlivňování přírody v průběhu civilizace PT 5.2. Základní podmínky života PT Voda - vztahy vlastností vody a života, význam vody pro člověka, ochrana její čistoty,pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení PT Ovzduší - význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás PT Půda - propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce v zemědělství v krajině PT Ochrana biologických druhů - důvody a způsoby ochrany PT Ekosystémy - biodiverzita, funkce ekosystémů, význam biodiverzity, ohrožování a ochrana ve světě a u nás PT Energie - energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky PT Přírodní zdroje - zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání PT 5.3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí PT Zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství PT Doprava a životní prostředí - význam a vývoj, energetické zdroje dopravy, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace 3

4 PT Průmysl a životní prostředí - průmyslová revoluce a demografický vývoj, vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti PT Odpady a hospodaření s odpady - odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny PT Ochrana přírody a kulturních památek - význam, řešení u nás a v EU i ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti, ochrana přírody při masových portovních akcích, zásady MOV PT Změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy PT Dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti - Státní program EVVO, Agenda 21 EU, Den životního prostředí OSN, Den Země, atd. PT 5.4. Vztah člověka k prostředí PT Naše obec - přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci ( instituce, nevládní organizace, lidé ), náš životní styl ( spotřeba věcí, energií, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí ), aktuální a lokální ekologické problémy ( příklady problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastnnáměty řešení, jejich zdůvodnění a prezentace ) PT Prostředí a zdraví - vlivy prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví PT nerovnoměrnost života na Zemi - rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě a u nás PT 6. Mediální výchova PT 6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě PT Hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, rozlišování zábavních a "bulvárních" informací PT Chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel PT Identifikování základních orientačních prvků v textu PT 6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality PT Různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce PT Rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi "faktickým" a "fiktivním" obsahem PT Hlavní rysy reprezentativnosti - rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako prezentace reality PT Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje PT Identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků ve zpravodajství, reklamě i zábavě PT 6.3. Stavba mediálních sdělení PT Příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií) 4

5 PT Principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy ( význam a užitečnost ), zezábavňující principy (negativa, blízkost, jednoduchost, přítomnost ) PT Příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků ) a dalších mediálních sdělení (např. skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající ) PT 6.4. Vnímání autora mediálních sdělení PT Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení PT Výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru, záměrná manipulace PT Prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu PT 6.5. Fungování a vliv médií ve společnosti PT Organizace a postavení médií ve společnosti PT faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování PT Způsoby financování médií a jejich dopady PT Vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současnosti, role medií v životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne PT Vliv medií v politickém životě ( předvolební kampaně a jejich význam ) PT Vliv médií na kulturu ( role filmu a televize v životě jedince, rodiny, společnosti ) PT Role medií v politických změnách PT 6.6. Tvorba mediálního sdělení PT Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně ( společensky a situačně ) vhodných sdělení PT Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium PT Technologické možnosti a jejich omezení PT 6.7. Práce v realizačním týmu PT Redakce školního časopisu, rozhlasu, televize, internetového média PT Utvoření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu PT Komunikace a spolupráce v týmu PT Stanovení si cíle, časového harmonogramu, delegování úkolů a zodpovědnosti PT Faktory ovlivňující práci v týmu PT Pravidelnost mediální produkce 5

6 6.01 Průřezová témata 1.třída ZÁŘÍ Čj psaní, držení tužky, správné sezení : vztahy k druhým lidem Prv. škola, školák, třída, přestávky, Tv držení těla : regulace vlastního chování Čj uvolňovací cviky, Tv správné dýchání, běžecké hry OSV Psychohygiena Prv. třída přestávky, škola a okolí, Vv - louka Pč modelování, Hv zvuky, hlasy : vzájemné poznávání ve třídě, škole Prv. škola, třída, přestávka, Čj- čtení vypravování, rozpočítadla Čj říkadla, výslovnost Tv cvičení s lavičkami M porovnávání, uspořádání před,za. Tv běžecké hry VDO Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství Prv. - škola VDO Demokratická atmosféra ve škole Prv. třída, přestávky VMEGS Život dětí v jiných zemích Prv. školák, Čj. - výslovnost MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv správné držení těla MV Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci Prv. škola, okolí, Hv zlatá brána MV Uplatňování principů slušného chování Hv Šla Nanynka do zelí Pč. obalování sešitů, M vytváření souborů ŘÍJEN Čj - pohádky Prv. pořádek, školní pomůcky 6

7 : organizace vlastního času, učení, cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního chování Prv. režim dne OSV Psychohygiena: organizace času, režim dne Prv. režim dne Vv. Pč. postava, figurky Vv. postava, Čtení O Budulínkovi Čt. Hrnečku vař, Hv Měla babka Čt. O kohoutkovi Čt. O kohoutkovi, O Budulínkovi M porovnávání čísel Čt. O Smolíčkovi VDO Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Tv manipulace s míčem MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Pč figurky, modelování MV Uplatňování principů slušného chování Čt. O Smolíčkovi EV Les a jeho význam v našem prostředí EV LISTOPAD Prv. podzim, příroda Pole význam Prv. zvířata na podzim, ovoce, zelenina M sčítání a odčítání M. slovní úlohy Prv. - rodina Prv. oslava, chování Prv. práce, zábava Tv - relaxace Pč - stavebnice Hv Ptala se Zuzana Kuby Hv Pod dubem Čt O kůzlátkách 7

8 M slovní úlohy Čt O Karkulce VDO Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Prv. Práce, zábava MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv rytmický pohyb MV Uplatňování principů slušného chování Prv.- oslava, chování EV Les a jeho význam v našem prostředí EV PROSINEC LEDEN Čt- jedeme do lesa Odpady a hospodaření s odpady Čt- jedeme do lesa Tv manipulace s míčem Hv koledy, Prv přípravy na Vánoce Čj opis, přepis Prv. Vánoce, nový rok Pč vánoční dekorace Čj - listonoš Čt O Betlémě Prv. - Advent M -rozklady Prv. - Advent VMEGS Život dětí v jiných zemích Prv. Vánoce, nový rok VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy Pč vánoční zvyky MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv trampolína, odraz MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi Tv - přihrávky 8

9 ÚNOR Čj význam slov Tv zimní sporty a hry Tv cvičení s hudbou Prv. režim dne Vv zimní sporty Tv cvičení s hubou Čt U babičky Tv přihrávky jednoruč M - porovnávání Čt Vánoce, mimino MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Prv oblékání, hygiena MV Uplatňování principů slušného chování EV Čt Jak jsme jeli na ryby Les a jeho význam v našem prostředí Prv zima u krmelce Prv zimní sporty a hry Čj- ř Prv.-lidské tělo Tv cvičení na žebřinách Prv. - zdraví Pč maska, stavebnice Čt - telefon Čt o řepě Čt - telefon Čt o řepě M porovnávání, nerovnice Prv zdraví, nemoc 9

10 MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Hv Holka modrooká, Maličká su MV Uplatňování principů slušného chování Tv nácvik vybíjené EV Prostředí a zdraví vlivy prostředí na zdraví, ochrana zdraví (ČJS) Prv. zdraví, nemoc, úraz, správná výživa Tv nácvik vybíjené BŘEZEN DUBEN Tv lidový tanec Tv nácvik vybíjené Čt - květináč Prv Velikonoce, vajíčko, Hv Já jsem z KH, Kdybys měla má panenko Hv Když jsem já sloužil Prv - Velikonoce Tv přetahy, hry s míčem Vv velikonoční zvyky MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi Tv přetahy, vybíjená EV Les a jeho význam v našem prostředí EV Prv příroda na jaře Odpady a hospodaření s odpady (bioodpady) Pč ošetřování rostlin, setí Tv lidový tanec Čj- složitější stavba slov, shluky hlásek Čt U dědy Tv - přihrávky Prv Jarní práce, Čt Jak šlo vejce na vandr Pč volné téma, mozaika 10

11 Čt U dědy Prv Práce dospělých, Čt - Štěňátko Prv V obchodě Tv - přihrávky Prv práce dospělých, Na stavbě Prv V obchodě, Čt Kde domov můj MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Čt Nová spolužačka EV Pole význam Prv Jarní práce EV Voda EV KVĚTEN Vv - Mlýnek Půda Hv Zahrádka se zelená, Prv Jarní práce Prv V obchodě, Na stavbě Čj Plynulost čtení Čt O Popelce, Hloupý Honza Prv Volný čas Pč koláž Čt O dvanácti měsíčkách Čt O Popelce Čt Šípková Růženka M Rovnice, nerovnice Čt - Pohádky EV Les a jeho význam v našem prostředí Vv Čtyři roční doby EV Ovzduší Prv Moje město, Místo, kde žiji EV Ochrana přírody 11

12 ČERVEN Prv Moje město, Místo, kde žiji EV Změny v krajině Prv Moje město EV Prostředí a zdraví Prv Moje město, Místo, kde žiji Tv - Vybíjená Čj Plynulé čtení, slovní a větný přízvuk Pč úklid třídy Prv - Prázdniny Vv volné téma, Pč - stavebnice Čt společná četba Čt společná četba Čt společná četba M slovní úlohy MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv - tanec Tv Hry v přírodě 12

13 6.02 Průřezová témata 2.třída ZÁŘÍ Čj čtení báseň zpaměti, Čj psaní opakování malých písmen, Hv - písně : vztahy k druhým lidem Čj čtení + Vv Pejsek a kočička, Tv pravidla chování : regulace vlastního chování Prv. plánování povinnosti, volný čas, Tv základní pokyny a signály OSV Psychohygiena Vv vzpomínka na prázdniny, podzim (experimentování s barvou) Pč ozdoby z přírodních materiálů, čarodějnice (koláž), Čj- řazení slov,sestavování vět, M - slovní úlohy : vzájemné poznávání ve třídě, škole Čj vlastní jména, abeceda Tv pravidla chování Tv základní pokyny a signály M číselná řada, slovní úlohy M slovní úlohy, porovnávání čísel, Prv. plánování - povinnosti, volný čas Čj čtení O zlé ježibabě (Knížka Ferdy Mravence) VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Vv vzpomínka na prázdniny VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv. bezpečnost cestou do školy telef. čísla, Vv cesta do školy VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě Čj čtení O zlé ježibabě (Knížka Ferdy Mravence) VMEGS Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a svět Čj čtení Konec prázdnin, Vv Vzpomínky na prázdniny MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj čtení Jak pejsek a kočička našli panenku MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Prv. Bezpečnost cestou do školy, Tv pravidla chování MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Čj vlastní jména MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Pč ozdoby z přírodních materiálů, Hv opakování písní 13

14 hodiny Tv držení míče, M slovní úlohy, Čj abeceda, Prv. rok, měsíce, týden, ŘÍJEN Čj čtení říkadla, Čj psaní opakování velkých písmen, Hv - písně Čj psaní jméno, adresa, Hv pohybové hry, části těla : organizace vlastního času, učení, cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního chování Tv rytmizovaný pohyb, Hv pohybové hry, části těla OSV Psychohygiena: organizace času, režim dne Prv. začíná podzim Pč víla (koláž), Čj sestavování slov do věty, Hv vytleskávání rytmu Čj čtení O řepě, Listí, Čj psaní - Jména Tv manipulace s míčem, Čj čtení - Cibulky Čj pořádek vět, melodie vět M geometrické tvary, Pč figurky z geom. tvarů, Čj druhy vět M přímá a křivá čára, Čj znaménka za větou Prv. 28. říjen, st. Svátek, Hv - hymna VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Vv ilustrace k říkadlu VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv. 28. říjen, st. Svátek, Hv - hymna VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě Prv. 28. říjen, st. Svátek, Hv - hymna MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj čtení Víla Amálka, O řepě MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Prv. podzim v zahradě, podzim na poli, Tv přeskok krátkého švihadla MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Vv Víla (vodové barvy, Pč ovoce a zelenina (modelování) EV Pole význam Prv. podzim na poli EV Lidské sídlo Prv. podzim v zahradě, Čj psaní jméno, adresa, Vv mísa s jablky (křídy) EV Naše obec Čj psaní jméno, adresa, Prv. podzim v sadu, Pč listy (stříhání) 14

15 LISTOPAD Hv pohybové hry, Tv manipulace s míčem, M sčítání a odčítání s přechodem 10 Čj sam. dlouhé a krátké, slovo, slabika, hláska, písmeno, Tv pohyb v rytmu, Hv - písně Prv. Umíš se chovat?, Vv moje rodina Prv. domov, povinnosti v rodině, Pč šití steh, Tv nácvik odrazu Prv. domov, povinnosti v rodině, Vv - můj domácí mazlíček Tv pohyb v rytmu, Pč domácí mazlíček (modelování) Prv. moje rodina, naši sousedé Prv. rodinná oslava, Čj čtení Děti z Bullerbynu, Čj čtení - Martin Prv. povinnosti v rodině, Čj čtení Vláďův drak, Vv drak - pastel Tv hod míčkem, M sčítání a odčítání s přechodem 10 Čj děj, jeho posloupnost, M slovní úlohy, porovnávání úseček Prv. Umíš se chovat?, Čj čtení Dušičky, Pč péče o pokojové rostliny VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Prv. naši sousedé VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv. 17. listopad, st. svátek, naši sousedé VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě Prv. Umíš se chovat?, domov, Čj čtení Drahokamy MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Prv. moje rodina, Čj čtení Martin MV Tolerance, empatie, lidská solidarita MV PROSINEC Prv. domov, Čj čtení Domeček ze sněhu Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Prv. naši sousedé M slovní úlohy, Tv manipulace s míčem, Čj psaní správný tvar písmen, opravy 15

16 LEDEN Čj čtení Zima, Hv - koledy Tv estetické vyjádření melodie, Čj psaní datum, přání Tv přeskok krátkého švihadla, Vv čert, Pč - mikuláš Tv relaxační cvičení Vv vánoční papír, Tv estetické vyjádření melodie, Čj vánoční přání Prv. Vánoce, Nový rok, Hv koledy (Pásli ovce Valaši) Čj čtení Záhadný kufr, Prv. Vánoce, zvyky, tradice Hv koledy (Půjdem spolu do Betléma), Čj čtení - Těšení Tv přeskok krátkého švihadla, M sčítání a odčítání do 100 po desítkách Tv rozložená bedna Vv jaké budou Vánoce, Pč vánoční zvyky, Čj kouzelná slova VMEGS Život dětí v jiných zemích Čj čtení Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce, Prv. - Advent VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy Prv. Vánoce, zvyky, tradice, Pč, Vv vánoční přání, Čj čtení Vánoční kapři MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti MV Prv. Advent, Hv Česká mše vánoční (J.J.Ryba) Tolerance, empatie, lidská solidarita Hv koledy (Dej bůh štěstí), Prv. Advent, Pč vánoční svícen, Prv. příroda v zimě M sčítání, odčítání do 100, Čj souhlásky tvrdé Čj čtení Červená Karkulka, Vv ilustrace k pohádce, Čj souhlásky měkké Prv. Člověk čistota, nemoc, zdravá strava, Pč - notýsek Tv pohyb s hudbou, rytmem, Pč - stavebnice Vv zimní sporty, Hv Sněhulák, č čtení Zimné prázdniny Pč modelování, čj psaní popletené věty, přepis recept, Vv pohled z okna Čj čtení Zklamání, Prv. Tři králové, Vv moje nová hračka 16

17 ÚNOR Čj čtení Zklamání,Kmotr Matěj, Prv. úraz, Tv první pomoc Čj čtení Případ s pavlovickým vodníkem, Tv hry na sněhu M zaokrouhlování na desítky, Čj psaní přepis recept, Tv kotoul vpřed Tv poskytnutí pomoc, Prv. úraz, Pč stavebnice, M jednotky délky, Čj ú,ů Čj čtení Jak včely pleskly Pytlíka MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti MV Čj čtení Klíč, kmotr Matěj, Čj psaní přání nový rok Tolerance, empatie, lidská solidarita Hv Bude zima, bude mráz, Písnička o vrabci Tv hry na sněhu, M sčítání desítek a jednotek, Prv. - úraz Hv hudební nástroje dechové, Čj obecná a vlastní jména, souhlásky obojetné Vv co dělám doma Pč přišívání knoflíků, Tv plavání, Čj čtení - Chyba Tv cviky k odstranění únavy, Hv - ukolébavky Pč stavebnice, Vv těšíme se na j. prázdniny, Čj psaní řazení vět Prv. mimořádná situace, životní prostředí, živelné pohromy Tv sportovní hry, Čj čtení Kytička od tatínka, Jarní prázdniny Prv. mimořádná situace, M počítání se závorkami M sčítání a odčítání do 100, Vv, Pč - hodiny Prv. mimořádná situace, živelné pohromy, Čj podstatná jména v textu Prv. životní prostředí, Masopust MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Čj čtení Ijáček má narozeniny, Já Baryk a můj ježek, Prv. živelné pohromy MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Čj vlastní jména, Vv co dělám doma EV Odpady 17

18 BŘEZEN DUBEN Prv. životní prostředí EV Prostředí a zdraví Prv. Životní prostředí, Tv - plavání EV Ovzduší Prv. životní prostředí, živelné pohromy Hv Kalamajka pohybový doprovod MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy VMEGS Státní a evropské symboly MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti 18

19 KVĚTEN ČERVEN VMEGS Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu EV Les a jeho význam v našem prostředí EV Pole - význam EV Ochrana přírody VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě VMEGS Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa VMEGS Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu VMEGS Život dětí v jiných zemích MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti MV Tolerance, empatie, lidská solidarita MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti EV Vodní zdroje EV Voda vztahy, význam MEV Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě MEV Různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce 19

20 6.03 Průřezová témata 3.třída ZÁŘÍ Čj opakování, druhy vět, slabiky bě,pě vě mě : vztahy k druhým lidem Prv. domov, rodina : regulace vlastního chování Prv. cesta do školy OSV Psychohygiena Tv bezpečnost, hygiena Vv zážitek z prázdnin : vzájemné poznávání ve třídě, škole Prv škola, naše obec Vv moje rodina, Prv - rodina Prv rodina Čj odměna za dopadení zloděje Tv nástup, rozcvička M - porovnávání Hv Ach synku VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Prv - škola VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv naše obec VMEGS Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa Čj vzpomínky MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Prv - rodina Pč model obce ŘÍJEN M násobení a dělení Tv držení těla OSV Psychohygiena: organizace času, režim dne Čj noční hlídka Vv malované hádanky 20

21 LISTOPAD Čj poklad na silnici Čj - dušičky Hv - dvojhlas Pč papírový drak Prv vznik republiky VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Prv vznik republiky VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv naše vlast MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Čj - Bajaja MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Prv světové strany EV Lidské sídlo Prv typy krajiny M násobení, dělení Čj v objetí smrti Tv cvičení na lavičkách Prv orientace v čase Vv - pověsti Prv jak se žilo dříve Prv jak se žilo dříve Pč šití knoflíků Prv naše vlast VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv naše vlast VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě Prv 17. listopad MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj věstonická Venuše MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Tv stoj na rukou, záchrana a pomoc 21

22 PROSINEC LEDEN EV Naše obec, náš životní styl Vv roubený dům EV Ochrana kulturních památek Vv roubený dům EV Komunikace a spolupráce v týmu Tv záchrana a pomoc Tv - tanec Tv celý měsíc Prv práce a volný čas Prv Advent, Vánoce Čj řemeslo má zlaté dno Čj kníže Oldřich Čj - Vánoce Tv - besídka Pč vánoční přání VMEGS Život dětí v jiných zemích Prv - Vánoce VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy Prv - Vánoce MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Prv - Vánoce Tv - besídka cvičení dovedností zapamatování Čj podstatná jména, vyjmenovaná slova Tv držení míče Tv zimní hry Vv zasněžená krajina Čj rozum a štěstí Čj O horácké nevěstě 22

23 ÚNOR BŘEZEN Čj - Dášeňka Tv - přihrávky M celý měsíc MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj rozum a štěstí EV Odpady Prv průmysl a výroba EV Prostředí a zdraví Prv lidé a výroba EV Ovzduší Prv - průmysl Prv lidé a výroba soustředění, cvičení dovedností zapamatování VDO Demokratické způsoby řešení konfliktu MV Tolerance, empatie, lidská solidarita MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti EV Voda EV Ovzduší EV Půda soustředění, cvičení dovedností zapamatování 23

24 DUBEN KVĚTEN MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání EV Ekosystémy soustředění, cvičení dovedností zapamatování VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy VMEGS Státní a evropské symboly MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti VDO Volební systém VMEGS Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu EV EVVO 24

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola plná pohody ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola plná pohody 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy Identifikační údaje školy... 4 Charakteristika školy... 5 1. Úplnost a velikost školy, její vybavení...

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 ŠVP ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Cokoli se ve školách dělá, nechť slouží a napomáhá budoucímu životu. Verze 1.6 z 29.08.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více