6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA. PT 1. Osobnostní a sociální výchova. PT 2. Výchova demokratického občana Seznam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA. PT 1. Osobnostní a sociální výchova. PT 2. Výchova demokratického občana. 6.00 Seznam"

Transkript

1 6.0. PRUŘEZOVÁ TÉMATA 6.00 Seznam PT 1. Osobnostní a sociální výchova PT 1.1. Osobnostní rozvoj PT Rozvoj schopností poznávání PT Sebepoznání a sebepojeté PT Seberegulace a sebeorganizace PT Psychohygiena PT Kreativita PT 1.2. Sociální rozvoj PT Poznávání lidí PT Mezilidské vztahy PT Komunikace PT Kooperace a kompetence PT Morální rozvoj PT 2. Výchova demokratického občana PT 2.1. Občanská společnost a škola PT Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství PT Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole PT Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy ( význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů) PT Formy participace žáků na životě místní komunity PT Spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci PT 2.2. Občan, občanská společnost a stát PT Občan jako odpovědný člen společnosti PT Listina základních práv a svobod, povinnosti a práva občana PT Úloha občana v demokratické společnosti PT Základní principy a hodnoty demokratického politického systému PT principy soužití s minoritami PT 2.3. Formy participace občanů v politickém životě PT Volební systém, demokratické volby a politika PT Obec jako základní jednotka samosprávy PT Společenské organizace a hnutí PT 2.4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PT Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie PT Principy a základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka ) PT Význam Ústavy jako základního zákona PT Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě 1

2 PT 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT 3.1. Evropa a svět nás zajímá PT Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa PT Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu PT Naši sousedé v Evropě PT Život dětí v jiných zemích PT Zvyky a tradice národů Evropy PT 3.2. Objevujeme Evropu a svět PT Naše vlast a Evropa PT Evropské krajiny PT Evropa a svět PT Mezinárodní setkávání PT Státní a evropské symboly, Den Evropy PT Život Evropanů a styl života v evropských rodinách PT Životní styl a vzdělávání mladých Evropanů PT 3.3. Jsme Evropané PT Kořeny a zdroje evropské civilizace PT Klíčové mezníky evropské historie PT Evropská integrace, instituce EU a jejich fungování PT Co Evropu spojuje a co ji rozděluje PT Mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže PT 4. Multikulturní výchova PT 4.1. Kulturní diference PT Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti PT Člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky i jako součást etnika PT Poznávání vlastního kulturního zakotvení PT Respektování zvláštností různých etnik PT Základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě PT 4.2. Lidské vztahy PT Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci PT Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi PT Vztahy mezi kulturami PT Předsudky a vžité stereotypy PT Důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích PT Uplatňování principů slušného chování PT Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti PT Tolerance, empatie, lidská solidarita PT 4.3. Etnický původ PT Rovnocennost všech etnických skupin a kultur PT Odlišnost a i vzájemná rovnost všech lidí PT Postavení národnostních menšin PT Informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v ČR a v Evropě PT Různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa PT Projevy rasové nesnášenlivosti PT 4.4. Multikulturalita PT Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti 2

3 PT Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování PT Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost PT Naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin PT Vstřícný postoj k odlišnostem PT Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání PT 4.5. Princip sociálního smíru a solidarity PT Odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám PT Nekonfliktní život v multikulturní společnosti PT Aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti PT Zohlednění potřeb minoritních skupin PT Otázka lidských práv, základní dokumenty PT 5. Environmentální výchova PT 5.1. Ekosystémy PT Les a jeho význam v našem prostředí PT Pole - význam, změny krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření PT Vodní zdroje, vodní hospodářství, význam pro krajinnou ekologii PT Moře - druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy, cyklus oxidu uhličitého PT Tropický deštný les - porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální i místní význam PT Lidské sídlo - město, vesnice, umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí PT Kulturní krajina - pochopení hlubokého ovlivňování přírody v průběhu civilizace PT 5.2. Základní podmínky života PT Voda - vztahy vlastností vody a života, význam vody pro člověka, ochrana její čistoty,pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení PT Ovzduší - význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás PT Půda - propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce v zemědělství v krajině PT Ochrana biologických druhů - důvody a způsoby ochrany PT Ekosystémy - biodiverzita, funkce ekosystémů, význam biodiverzity, ohrožování a ochrana ve světě a u nás PT Energie - energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky PT Přírodní zdroje - zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání PT 5.3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí PT Zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství PT Doprava a životní prostředí - význam a vývoj, energetické zdroje dopravy, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace 3

4 PT Průmysl a životní prostředí - průmyslová revoluce a demografický vývoj, vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti PT Odpady a hospodaření s odpady - odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny PT Ochrana přírody a kulturních památek - význam, řešení u nás a v EU i ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti, ochrana přírody při masových portovních akcích, zásady MOV PT Změny v krajině - krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy PT Dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti - Státní program EVVO, Agenda 21 EU, Den životního prostředí OSN, Den Země, atd. PT 5.4. Vztah člověka k prostředí PT Naše obec - přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci ( instituce, nevládní organizace, lidé ), náš životní styl ( spotřeba věcí, energií, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí ), aktuální a lokální ekologické problémy ( příklady problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastnnáměty řešení, jejich zdůvodnění a prezentace ) PT Prostředí a zdraví - vlivy prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví PT nerovnoměrnost života na Zemi - rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě a u nás PT 6. Mediální výchova PT 6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě PT Hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, rozlišování zábavních a "bulvárních" informací PT Chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel PT Identifikování základních orientačních prvků v textu PT 6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality PT Různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce PT Rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi "faktickým" a "fiktivním" obsahem PT Hlavní rysy reprezentativnosti - rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako prezentace reality PT Vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti - rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje PT Identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků ve zpravodajství, reklamě i zábavě PT 6.3. Stavba mediálních sdělení PT Příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií) 4

5 PT Principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy ( význam a užitečnost ), zezábavňující principy (negativa, blízkost, jednoduchost, přítomnost ) PT Příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků ) a dalších mediálních sdělení (např. skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající ) PT 6.4. Vnímání autora mediálních sdělení PT Identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení PT Výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru, záměrná manipulace PT Prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu PT 6.5. Fungování a vliv médií ve společnosti PT Organizace a postavení médií ve společnosti PT faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování PT Způsoby financování médií a jejich dopady PT Vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současnosti, role medií v životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne PT Vliv medií v politickém životě ( předvolební kampaně a jejich význam ) PT Vliv médií na kulturu ( role filmu a televize v životě jedince, rodiny, společnosti ) PT Role medií v politických změnách PT 6.6. Tvorba mediálního sdělení PT Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně ( společensky a situačně ) vhodných sdělení PT Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium PT Technologické možnosti a jejich omezení PT 6.7. Práce v realizačním týmu PT Redakce školního časopisu, rozhlasu, televize, internetového média PT Utvoření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu PT Komunikace a spolupráce v týmu PT Stanovení si cíle, časového harmonogramu, delegování úkolů a zodpovědnosti PT Faktory ovlivňující práci v týmu PT Pravidelnost mediální produkce 5

6 6.01 Průřezová témata 1.třída ZÁŘÍ Čj psaní, držení tužky, správné sezení : vztahy k druhým lidem Prv. škola, školák, třída, přestávky, Tv držení těla : regulace vlastního chování Čj uvolňovací cviky, Tv správné dýchání, běžecké hry OSV Psychohygiena Prv. třída přestávky, škola a okolí, Vv - louka Pč modelování, Hv zvuky, hlasy : vzájemné poznávání ve třídě, škole Prv. škola, třída, přestávka, Čj- čtení vypravování, rozpočítadla Čj říkadla, výslovnost Tv cvičení s lavičkami M porovnávání, uspořádání před,za. Tv běžecké hry VDO Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství Prv. - škola VDO Demokratická atmosféra ve škole Prv. třída, přestávky VMEGS Život dětí v jiných zemích Prv. školák, Čj. - výslovnost MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv správné držení těla MV Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci Prv. škola, okolí, Hv zlatá brána MV Uplatňování principů slušného chování Hv Šla Nanynka do zelí Pč. obalování sešitů, M vytváření souborů ŘÍJEN Čj - pohádky Prv. pořádek, školní pomůcky 6

7 : organizace vlastního času, učení, cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního chování Prv. režim dne OSV Psychohygiena: organizace času, režim dne Prv. režim dne Vv. Pč. postava, figurky Vv. postava, Čtení O Budulínkovi Čt. Hrnečku vař, Hv Měla babka Čt. O kohoutkovi Čt. O kohoutkovi, O Budulínkovi M porovnávání čísel Čt. O Smolíčkovi VDO Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Tv manipulace s míčem MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Pč figurky, modelování MV Uplatňování principů slušného chování Čt. O Smolíčkovi EV Les a jeho význam v našem prostředí EV LISTOPAD Prv. podzim, příroda Pole význam Prv. zvířata na podzim, ovoce, zelenina M sčítání a odčítání M. slovní úlohy Prv. - rodina Prv. oslava, chování Prv. práce, zábava Tv - relaxace Pč - stavebnice Hv Ptala se Zuzana Kuby Hv Pod dubem Čt O kůzlátkách 7

8 M slovní úlohy Čt O Karkulce VDO Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Prv. Práce, zábava MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv rytmický pohyb MV Uplatňování principů slušného chování Prv.- oslava, chování EV Les a jeho význam v našem prostředí EV PROSINEC LEDEN Čt- jedeme do lesa Odpady a hospodaření s odpady Čt- jedeme do lesa Tv manipulace s míčem Hv koledy, Prv přípravy na Vánoce Čj opis, přepis Prv. Vánoce, nový rok Pč vánoční dekorace Čj - listonoš Čt O Betlémě Prv. - Advent M -rozklady Prv. - Advent VMEGS Život dětí v jiných zemích Prv. Vánoce, nový rok VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy Pč vánoční zvyky MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv trampolína, odraz MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi Tv - přihrávky 8

9 ÚNOR Čj význam slov Tv zimní sporty a hry Tv cvičení s hudbou Prv. režim dne Vv zimní sporty Tv cvičení s hubou Čt U babičky Tv přihrávky jednoruč M - porovnávání Čt Vánoce, mimino MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Prv oblékání, hygiena MV Uplatňování principů slušného chování EV Čt Jak jsme jeli na ryby Les a jeho význam v našem prostředí Prv zima u krmelce Prv zimní sporty a hry Čj- ř Prv.-lidské tělo Tv cvičení na žebřinách Prv. - zdraví Pč maska, stavebnice Čt - telefon Čt o řepě Čt - telefon Čt o řepě M porovnávání, nerovnice Prv zdraví, nemoc 9

10 MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Hv Holka modrooká, Maličká su MV Uplatňování principů slušného chování Tv nácvik vybíjené EV Prostředí a zdraví vlivy prostředí na zdraví, ochrana zdraví (ČJS) Prv. zdraví, nemoc, úraz, správná výživa Tv nácvik vybíjené BŘEZEN DUBEN Tv lidový tanec Tv nácvik vybíjené Čt - květináč Prv Velikonoce, vajíčko, Hv Já jsem z KH, Kdybys měla má panenko Hv Když jsem já sloužil Prv - Velikonoce Tv přetahy, hry s míčem Vv velikonoční zvyky MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi Tv přetahy, vybíjená EV Les a jeho význam v našem prostředí EV Prv příroda na jaře Odpady a hospodaření s odpady (bioodpady) Pč ošetřování rostlin, setí Tv lidový tanec Čj- složitější stavba slov, shluky hlásek Čt U dědy Tv - přihrávky Prv Jarní práce, Čt Jak šlo vejce na vandr Pč volné téma, mozaika 10

11 Čt U dědy Prv Práce dospělých, Čt - Štěňátko Prv V obchodě Tv - přihrávky Prv práce dospělých, Na stavbě Prv V obchodě, Čt Kde domov můj MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Čt Nová spolužačka EV Pole význam Prv Jarní práce EV Voda EV KVĚTEN Vv - Mlýnek Půda Hv Zahrádka se zelená, Prv Jarní práce Prv V obchodě, Na stavbě Čj Plynulost čtení Čt O Popelce, Hloupý Honza Prv Volný čas Pč koláž Čt O dvanácti měsíčkách Čt O Popelce Čt Šípková Růženka M Rovnice, nerovnice Čt - Pohádky EV Les a jeho význam v našem prostředí Vv Čtyři roční doby EV Ovzduší Prv Moje město, Místo, kde žiji EV Ochrana přírody 11

12 ČERVEN Prv Moje město, Místo, kde žiji EV Změny v krajině Prv Moje město EV Prostředí a zdraví Prv Moje město, Místo, kde žiji Tv - Vybíjená Čj Plynulé čtení, slovní a větný přízvuk Pč úklid třídy Prv - Prázdniny Vv volné téma, Pč - stavebnice Čt společná četba Čt společná četba Čt společná četba M slovní úlohy MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Tv - tanec Tv Hry v přírodě 12

13 6.02 Průřezová témata 2.třída ZÁŘÍ Čj čtení báseň zpaměti, Čj psaní opakování malých písmen, Hv - písně : vztahy k druhým lidem Čj čtení + Vv Pejsek a kočička, Tv pravidla chování : regulace vlastního chování Prv. plánování povinnosti, volný čas, Tv základní pokyny a signály OSV Psychohygiena Vv vzpomínka na prázdniny, podzim (experimentování s barvou) Pč ozdoby z přírodních materiálů, čarodějnice (koláž), Čj- řazení slov,sestavování vět, M - slovní úlohy : vzájemné poznávání ve třídě, škole Čj vlastní jména, abeceda Tv pravidla chování Tv základní pokyny a signály M číselná řada, slovní úlohy M slovní úlohy, porovnávání čísel, Prv. plánování - povinnosti, volný čas Čj čtení O zlé ježibabě (Knížka Ferdy Mravence) VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Vv vzpomínka na prázdniny VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv. bezpečnost cestou do školy telef. čísla, Vv cesta do školy VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě Čj čtení O zlé ježibabě (Knížka Ferdy Mravence) VMEGS Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a svět Čj čtení Konec prázdnin, Vv Vzpomínky na prázdniny MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj čtení Jak pejsek a kočička našli panenku MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Prv. Bezpečnost cestou do školy, Tv pravidla chování MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Čj vlastní jména MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Pč ozdoby z přírodních materiálů, Hv opakování písní 13

14 hodiny Tv držení míče, M slovní úlohy, Čj abeceda, Prv. rok, měsíce, týden, ŘÍJEN Čj čtení říkadla, Čj psaní opakování velkých písmen, Hv - písně Čj psaní jméno, adresa, Hv pohybové hry, části těla : organizace vlastního času, učení, cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního chování Tv rytmizovaný pohyb, Hv pohybové hry, části těla OSV Psychohygiena: organizace času, režim dne Prv. začíná podzim Pč víla (koláž), Čj sestavování slov do věty, Hv vytleskávání rytmu Čj čtení O řepě, Listí, Čj psaní - Jména Tv manipulace s míčem, Čj čtení - Cibulky Čj pořádek vět, melodie vět M geometrické tvary, Pč figurky z geom. tvarů, Čj druhy vět M přímá a křivá čára, Čj znaménka za větou Prv. 28. říjen, st. Svátek, Hv - hymna VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Vv ilustrace k říkadlu VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv. 28. říjen, st. Svátek, Hv - hymna VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě Prv. 28. říjen, st. Svátek, Hv - hymna MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj čtení Víla Amálka, O řepě MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Prv. podzim v zahradě, podzim na poli, Tv přeskok krátkého švihadla MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Vv Víla (vodové barvy, Pč ovoce a zelenina (modelování) EV Pole význam Prv. podzim na poli EV Lidské sídlo Prv. podzim v zahradě, Čj psaní jméno, adresa, Vv mísa s jablky (křídy) EV Naše obec Čj psaní jméno, adresa, Prv. podzim v sadu, Pč listy (stříhání) 14

15 LISTOPAD Hv pohybové hry, Tv manipulace s míčem, M sčítání a odčítání s přechodem 10 Čj sam. dlouhé a krátké, slovo, slabika, hláska, písmeno, Tv pohyb v rytmu, Hv - písně Prv. Umíš se chovat?, Vv moje rodina Prv. domov, povinnosti v rodině, Pč šití steh, Tv nácvik odrazu Prv. domov, povinnosti v rodině, Vv - můj domácí mazlíček Tv pohyb v rytmu, Pč domácí mazlíček (modelování) Prv. moje rodina, naši sousedé Prv. rodinná oslava, Čj čtení Děti z Bullerbynu, Čj čtení - Martin Prv. povinnosti v rodině, Čj čtení Vláďův drak, Vv drak - pastel Tv hod míčkem, M sčítání a odčítání s přechodem 10 Čj děj, jeho posloupnost, M slovní úlohy, porovnávání úseček Prv. Umíš se chovat?, Čj čtení Dušičky, Pč péče o pokojové rostliny VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Prv. naši sousedé VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv. 17. listopad, st. svátek, naši sousedé VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě Prv. Umíš se chovat?, domov, Čj čtení Drahokamy MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Prv. moje rodina, Čj čtení Martin MV Tolerance, empatie, lidská solidarita MV PROSINEC Prv. domov, Čj čtení Domeček ze sněhu Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Prv. naši sousedé M slovní úlohy, Tv manipulace s míčem, Čj psaní správný tvar písmen, opravy 15

16 LEDEN Čj čtení Zima, Hv - koledy Tv estetické vyjádření melodie, Čj psaní datum, přání Tv přeskok krátkého švihadla, Vv čert, Pč - mikuláš Tv relaxační cvičení Vv vánoční papír, Tv estetické vyjádření melodie, Čj vánoční přání Prv. Vánoce, Nový rok, Hv koledy (Pásli ovce Valaši) Čj čtení Záhadný kufr, Prv. Vánoce, zvyky, tradice Hv koledy (Půjdem spolu do Betléma), Čj čtení - Těšení Tv přeskok krátkého švihadla, M sčítání a odčítání do 100 po desítkách Tv rozložená bedna Vv jaké budou Vánoce, Pč vánoční zvyky, Čj kouzelná slova VMEGS Život dětí v jiných zemích Čj čtení Jak Pepík a Mikeš slavili Vánoce, Prv. - Advent VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy Prv. Vánoce, zvyky, tradice, Pč, Vv vánoční přání, Čj čtení Vánoční kapři MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti MV Prv. Advent, Hv Česká mše vánoční (J.J.Ryba) Tolerance, empatie, lidská solidarita Hv koledy (Dej bůh štěstí), Prv. Advent, Pč vánoční svícen, Prv. příroda v zimě M sčítání, odčítání do 100, Čj souhlásky tvrdé Čj čtení Červená Karkulka, Vv ilustrace k pohádce, Čj souhlásky měkké Prv. Člověk čistota, nemoc, zdravá strava, Pč - notýsek Tv pohyb s hudbou, rytmem, Pč - stavebnice Vv zimní sporty, Hv Sněhulák, č čtení Zimné prázdniny Pč modelování, čj psaní popletené věty, přepis recept, Vv pohled z okna Čj čtení Zklamání, Prv. Tři králové, Vv moje nová hračka 16

17 ÚNOR Čj čtení Zklamání,Kmotr Matěj, Prv. úraz, Tv první pomoc Čj čtení Případ s pavlovickým vodníkem, Tv hry na sněhu M zaokrouhlování na desítky, Čj psaní přepis recept, Tv kotoul vpřed Tv poskytnutí pomoc, Prv. úraz, Pč stavebnice, M jednotky délky, Čj ú,ů Čj čtení Jak včely pleskly Pytlíka MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti MV Čj čtení Klíč, kmotr Matěj, Čj psaní přání nový rok Tolerance, empatie, lidská solidarita Hv Bude zima, bude mráz, Písnička o vrabci Tv hry na sněhu, M sčítání desítek a jednotek, Prv. - úraz Hv hudební nástroje dechové, Čj obecná a vlastní jména, souhlásky obojetné Vv co dělám doma Pč přišívání knoflíků, Tv plavání, Čj čtení - Chyba Tv cviky k odstranění únavy, Hv - ukolébavky Pč stavebnice, Vv těšíme se na j. prázdniny, Čj psaní řazení vět Prv. mimořádná situace, životní prostředí, živelné pohromy Tv sportovní hry, Čj čtení Kytička od tatínka, Jarní prázdniny Prv. mimořádná situace, M počítání se závorkami M sčítání a odčítání do 100, Vv, Pč - hodiny Prv. mimořádná situace, živelné pohromy, Čj podstatná jména v textu Prv. životní prostředí, Masopust MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Čj čtení Ijáček má narozeniny, Já Baryk a můj ježek, Prv. živelné pohromy MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Čj vlastní jména, Vv co dělám doma EV Odpady 17

18 BŘEZEN DUBEN Prv. životní prostředí EV Prostředí a zdraví Prv. Životní prostředí, Tv - plavání EV Ovzduší Prv. životní prostředí, živelné pohromy Hv Kalamajka pohybový doprovod MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy VMEGS Státní a evropské symboly MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti 18

19 KVĚTEN ČERVEN VMEGS Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu EV Les a jeho význam v našem prostředí EV Pole - význam EV Ochrana přírody VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě VMEGS Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa VMEGS Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu VMEGS Život dětí v jiných zemích MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti MV Tolerance, empatie, lidská solidarita MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti EV Vodní zdroje EV Voda vztahy, význam MEV Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě MEV Různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce 19

20 6.03 Průřezová témata 3.třída ZÁŘÍ Čj opakování, druhy vět, slabiky bě,pě vě mě : vztahy k druhým lidem Prv. domov, rodina : regulace vlastního chování Prv. cesta do školy OSV Psychohygiena Tv bezpečnost, hygiena Vv zážitek z prázdnin : vzájemné poznávání ve třídě, škole Prv škola, naše obec Vv moje rodina, Prv - rodina Prv rodina Čj odměna za dopadení zloděje Tv nástup, rozcvička M - porovnávání Hv Ach synku VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Prv - škola VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv naše obec VMEGS Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa Čj vzpomínky MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Prv - rodina Pč model obce ŘÍJEN M násobení a dělení Tv držení těla OSV Psychohygiena: organizace času, režim dne Čj noční hlídka Vv malované hádanky 20

21 LISTOPAD Čj poklad na silnici Čj - dušičky Hv - dvojhlas Pč papírový drak Prv vznik republiky VDO Způsob uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Prv vznik republiky VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv naše vlast MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Čj - Bajaja MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti Prv světové strany EV Lidské sídlo Prv typy krajiny M násobení, dělení Čj v objetí smrti Tv cvičení na lavičkách Prv orientace v čase Vv - pověsti Prv jak se žilo dříve Prv jak se žilo dříve Pč šití knoflíků Prv naše vlast VDO Občan jako odpovědný člen společnosti Prv naše vlast VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i osobním životě Prv 17. listopad MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj věstonická Venuše MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Tv stoj na rukou, záchrana a pomoc 21

22 PROSINEC LEDEN EV Naše obec, náš životní styl Vv roubený dům EV Ochrana kulturních památek Vv roubený dům EV Komunikace a spolupráce v týmu Tv záchrana a pomoc Tv - tanec Tv celý měsíc Prv práce a volný čas Prv Advent, Vánoce Čj řemeslo má zlaté dno Čj kníže Oldřich Čj - Vánoce Tv - besídka Pč vánoční přání VMEGS Život dětí v jiných zemích Prv - Vánoce VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy Prv - Vánoce MV Tolerance, empatie, lidská solidarita Prv - Vánoce Tv - besídka cvičení dovedností zapamatování Čj podstatná jména, vyjmenovaná slova Tv držení míče Tv zimní hry Vv zasněžená krajina Čj rozum a štěstí Čj O horácké nevěstě 22

23 ÚNOR BŘEZEN Čj - Dášeňka Tv - přihrávky M celý měsíc MV Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti Čj rozum a štěstí EV Odpady Prv průmysl a výroba EV Prostředí a zdraví Prv lidé a výroba EV Ovzduší Prv - průmysl Prv lidé a výroba soustředění, cvičení dovedností zapamatování VDO Demokratické způsoby řešení konfliktu MV Tolerance, empatie, lidská solidarita MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti EV Voda EV Ovzduší EV Půda soustředění, cvičení dovedností zapamatování 23

24 DUBEN KVĚTEN MV Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti MV Udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání EV Ekosystémy soustředění, cvičení dovedností zapamatování VDO Demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů ve společnosti i v osobním životě VMEGS Zvyky a tradice národů Evropy VMEGS Státní a evropské symboly MV Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání MV Nekonfliktní život v multikulturní společnosti VDO Volební systém VMEGS Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu EV EVVO 24

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DLE RVP ZV

TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DLE RVP ZV TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DLE RVP ZV Příloha č. 1 Ekosystémy ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EnV 1/1 les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) EnV 1/2 pole (význam, změny okolní

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis se zaměřuje na rozvíjení vlastního historického vědomí, poznávání společenských

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 2. Připraví jednoduché

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA I. název vzdělávacího oboru: SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (Ssvp) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Je zařazen jako

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 Školní rok 2016 2017 3. ročníky Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků 19 3. B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 3. C třídní učitelka Mgr. Iva Horníková počet žáků 19

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov, ŠVP Klíče k životu Začlenění průřezových témat do učebního plánu 1.stupně ZŠ Náchod - Plhov 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Komunikace, spolupráce, sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých, empatie,, Čj 2. Výchova

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více