Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, Veliš, tel , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz"

Transkript

1 Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 4, Veliš, tel , , IČO: , č.ú /3 ČSOB a.s., IZO ,

2 Obsah Obsah 2 Úvod 4 1. Charakteristika organizace 1.1 Identifikační údaje Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Učební plány Vzdělávací koncepce pro školní rok 211/ Organizační zabezpečení školního roku 211/ Materiální zabezpečení provozu školy Školní autobus 2 2. Vývoj organizace 2.1 Vznik a vývoj společnosti Výhled do budoucna Údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nepedagogičtí pracovníci Údaje o žácích ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 4.1 Zápis žáků pro školní rok 211/ Rozdělení žáků do tříd Vývoj počtu žáků změny stavu Přehled o počtu odevzdaných přihlášek na následující školní roky Výsledky vzdělávání žáků Počty žáků přijatých ke studiu na dalších typech škol Hodnocení výsledků výchovného působení Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 212/ Integrovaní žáci Fotografie žáků a pedagogického sboru školy Fotografie žáků školy Fotografie pedagogického sboru školy Fotografie ročníků Významné výchovně-vzdělávací akce, události, mimoškolní aktivity 5.1 Přehled akcí za školní rok 211/ Zájmové kroužky 5 6. Údaje o výsledcích provedených kontrol 6.1 Česká školní inspekce Kontrola OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje Audit podle Mezinárodního auditorského standardu Kontrola Finančního úřadu Další pravidelně prováděné kontroly Zpráva o hospodaření 7.1 Zdroje financování Výkaz zisku a ztráty k Rozvaha k

3 8. Vlastní hodnocení školy - Autoevaluace 8.1 Autoevaluační plán Závěr 9.1 Poděkování Kdo nám pomáhá? Děkujeme médiím Přílohy kopie dokumentů Kopie formuláře Údaje o hospodaření s poskyt. dotací ve šk. roce 211/ Kopie Usnesení o zápisu změny v rejstříku o.p.s. 6 3

4 Úvod Dovolte mi předložit Vám Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s. za školní rok 211/212. Školní rok 211/212 byl plný kotrmelců, které s sebou přinesly řadu důležitých poznání. Jedním z nich bylo překvapivé zjištění, že je možné během velmi krátké doby přijít téměř o všechny iluze o dobru věci. A když už všechno vypadá jako beznadějně pošlapáno a zničeno, nadechnete se, pohlédnete za kopec. Vidíte, že přeci jen někde ještě svítá. Nakonec se vždycky nějak vzchopíte, seberete poslední síly (které jistě zdaleka nebyly ty poslední) a začnete bojovat. Bojovat za myšlenky, kterým věříte, za lidi, které máte kolem sebe a které prostě nemůžete zklamat. Bojujete a nehledíte napravo nalevo. Nakonec se musíte jen pousmát nad výroky těch, kteří vašemu vyčerpávajícímu boji jen přihlíželi. Nad výroky, že stejně věděli, že to dobře dopadne. V uplynulém školním roce jsem řadu věcí zanedbal a tou, která mě nejvíc mrzí, je nedostatečné užití si posledního školního roku našich prvních absolventů. Na konci školního roku 211/212 totiž naši školu opustili ti, kteří v době jejího otevření nastoupili do 1. ročníku. Je to kus života a stovky vzpomínek, které vám nikdo nevezme. Člověk může jen doufat, že jim dal maximum dobrého, kterého byl schopen Adam, Michal, Kuba: Jan Jiterský Bodlák 4

5 1. Charakteristika organizace 1.1 Identifikační údaje Název: Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Sídlo: Veliš 4, Veliš Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum založení společnosti: Místo poskytování vzdělání: Veliš 4, Veliš Datum zápisu do rejstříku o.p.s.: Rejstřík o.p.s. vedený Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl O, vložka 91 Datum zařazení do sítě škol: Rozhodnutím MŠMT ČR č.j /3-21 ze dne IČO: DIČ: CZ RED IZO: Bankovní spojení: č.ú /3 ČSOB a.s. pobočka Jičín Telefon: , webové stránky: Ředitel společnosti: Jan Jiterský Správní rada o.p.s.: Lenka Bečanová předsedkyně Naďa Bíšková členka Jiří Sedláček člen 5 Bystřice 23, Libáň ve škol. roce 211/212 nevyužito Kozojedy 11, 57 3 Vysoké Veselí Logo: Ve školním roce 211/212 byla na jednáních správní rada ředitelem školy informována o organizačních záležitostech, výsledcích vzdělávání a dalších mimořádných aktivitách školy. Správní rada projednala Výroční zprávu za školní rok 21/211 a schválila rozpočet a výsledky hospodaření Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 4, okr. Jičín za školní rok 211/212. Správní rada společně se zakladateli obecně prospěšné společnosti projednala návrh ředitele na změnu jména základní školy, ze kterého byly vypuštěny všechny údaje za zkratkou o.p.s.. Zároveň na svém jednání dne správní rada projednala společně se zakladateli změnu zakládací smlouvy. Tato změna vycházela z požadavků novely zákona o obecně prospěšných společnostech. Aktuální znění Zakládací smlouvy bylo zasláno rejstříkovému soudu v HK k založení do sbírky listin. Dozorčí rada o.p.s.: Martin Stránský Jiří Bečan Barbora Šolcová Motto: Jen škola, která spolupracuje se svým okolím a je ochotná a zároveň schopná se od něho něco naučit, má šanci neustrnout ve svém vývoji a poskytnout svým žákům vzdělání, které jim k něčemu bude." Školská rada: Ing. Vladimíra Stránská předsedkyně ŠR, jmenována ředitelem školy po projednání se zakladateli o.p.s. Martina Vlková člen ŠR zvolený zákonnými zástupci žáků Jitka Veselá člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠBP, o.p.s. (do ) Jiří Klíma člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠBP, o.p.s. (od )

6 Školská rada vznikla Zřizovací listinou dne 1. října 25. Ve školním roce 211/212 proběhly volby do školské rady na místo člena zastupujícího pedagogické pracovníky ZŠBP. Ve školním roce 212/213 proběhnou doplňovací volby do ŠR na místo člena voleného zákonnými zástupci (syn paní Vlkové vyšel z 9. ročníku). Školní parlament vznikl na podzim roku 27, schází se přibližně 1 x za měsíc a řešeny jsou aktuální otázky z dění školy. Školní parlament ZŠBP má 2 komory pro 1. a pro 2.. Jednotlivé ročníky jsou zastoupeny zvolenými zástupci. Na webových stránkách školy jsou pravidelně zveřejňovány zápisy z jednotlivých jednání. Pedagogičtí pracovníci: Jan Jiterský Mgr. Marcela Chalupová Jitka Veselá Jitka Odvárková Mgr. Katarína Málková Mgr. Jiří John Mgr. Olga Provazníková Mgr. Hana Kubová Mgr. Petr Kůs Monika Kubátová Mgr. Vlasta Bočková Gabriela Malá Mgr. Irena Vitíková Mgr. Michaela Jiterská Součásti školy: 1. Základní škola cílová kapacita 155 žáků 2. Školní družina cílová kapacita 85 dětí 3. Školní klub cílová kapacita 5 dětí Na škole byl ve školním roce 211/212 vyučován tento obor studia (dle zápisu ve školském r.): Kód oboru: 79-1-C/1 (79-1-C/1) Popis oboru: Základní škola Forma studia: denní Délka vzdělávání: 9 r. měs. 1.2 Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Poskytování vzdělání v souladu se zákony ČR, zejména zákonem č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Organizování volnočasových aktivit pro děti a dospělé Organizování školení a kurzů pro děti a dospělé Poskytování sociálních služeb, zejména pro handicapované děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Záchrana a udržování kulturních a stavebních památek v regionu Provozování školní družiny a školního klubu Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb byl projednán na zasedání správní rady a zakladatelů dne Zápis této změny Krajským soudem v HK byl proveden 1. prosince Učební plány Učební plány pro školní rok 211/212 vycházely: ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Porozumění, který byl zpracován (a neustále je doplňován a tvořen) podle RVP ZV. S realizací tohoto vlastního školního vzdělávacího programu bylo započato ve školním roce 27/28. Logo ŠVP: 6

7 Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Porozumění: 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Předmět ZŠ Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura Český jazyk komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Svět moderní komunikace Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Týdenní dotace předmětů stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Předmět ZŠ Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura Český jazyk komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Svět moderní komunikace Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Doplňující (povinně volitelné předměty) Povinně volitelné předměty Týdenní dotace předmětů Ve školním roce 211/212 byly žákům 2. stupně nabídnuty tyto povinně volitelné předměty: Německý jazyk Sportovní výchova Mediální výchova Konverzace v anglickém jazyce Dramatická výchova 7

8 1.4 Vzdělávací koncepce pro školní rok 211/212 Výuka probíhající v naší škole byla ve školním roce 211/212 organizována v devíti postupných ročnících (1. 9. roč.). Budova školy ve Veliši je otevřena od 6,45 hod a v Kozojedech od 7,3. Zavírají se s odchodem posledního žáka. Vyučování začíná v 8,1 hod na 1. i na 2. stupni. Naše škola: 1) Koresponduje se zákony ČR a dbá na dodržování Úmluvy o právech dítěte. 2) Respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se všemi možnými úpravami ve prospěch školních projektů, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům a veřejnosti. 3) Zaručí návaznost na další ročníky ZŠ, osmileté a šestileté gymnázium a další typy škol. V pátém, sedmém a devátém ročníku je žákům v případě zájmu věnována individuální péče při přípravě na přijímací řízení na výše zmíněný typ školy. 4) Je otevřena pro všechny děti bez jakýchkoliv rasových, sociálních, zdravotních či jiných předsudků. 5) Zajistí v případě delší nemoci žáka jeho doučování v domácím prostředí. Hlavními cíli a úkoly naší školy jsou: 1) Usnadnit žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. 2) Poskytnout všem svým žákům co možná nejkvalitnější základní vzdělání pomocí všech dostupných moderních i klasických vyučovacích metod a prostředků výuky. 3) Velmi důsledně dbát na individualitu každého dítěte. 4) Snažit se co nejdříve rozpoznat a dále rozvíjet vlohy a dispozice každého žáka a s ohledem na tato zjištění ho připravovat na další studium a následně pak uplatnění v dalším životě. 5) Udržet maximální počet 15 žáků v jedné třídě. 6) Spolupracovat s rodičovskou veřejností a veřejností vůbec. Snažit se je aktivně zapojit do akcí školy, utváření podoby i koncepce školy. Škola je denně otevřena a volně přístupna rodičům, kteří se mohou stát přímými účastníky vyučovacího procesu. 7) Dbát na velmi příjemné pracovní prostředí spíše rodinného charakteru. 8) Posilovat v dětech základní vztahové návyky, jakými jsou např. úcta k rodičům, úcta ke starším lidem, úcta k přirozeným autoritám atp. 9) Vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své potřeby a pocity, vyjádřit je a zařídit se podle nich. 1) Vypěstovat v dětech pocit zodpovědnosti za sebe, za druhé a za své životní prostředí. 11) Učit děti jak vhodným způsobem a bez ostychu prezentovat a zdůvodnit svůj vlastní názor. 12) Naučit své žáky jak smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti, jak plánovat a organizovat svou práci, pracovat a hlavně spolupracovat v týmu. 13) Podporovat v dětech vlastnosti jakými jsou čestnost, morálka, odpovědnost, trpělivost a vytrvalost, přátelství, zvídavost, tvořivost, starostlivost, sebeúcta. 14) Vést děti k pozitivním postojům. 15) Dbát na účelnou protidrogovou prevenci, výchovu proti rasismu a nesnášenlivosti. 16) Naučit žáky pracovat s vlastní chybou najít, přiznat si, odstranit. 17) Motivovat žáky pro celoživotní učení. 18) Jde-li o pedagogický záměr, akceptovat možnost zkrácení nebo prodloužení vyučovací hodiny (samozřejmě s hygienickými ohledy na děti i učitele). 19) V co největší míře využívat výuku v přírodě v tzv. zahradních třídách 2) Postupem času vytvořit vlastní učebnice a učební texty, které by mohly být zařazeny mezi učebnice schválené MŠMT a které by přesně odpovídaly potřebám a požadavkům žáků, jejich učitelů i rodičů a co možná nejefektivnějším způsobem předávaly a procvičovaly vyučované učivo, vážící se k našemu regionu. 8

9 21) Stát se školou pro udržitelný život respektující a podporující zásady EVVO. 22) Být školou komunitní. Další činnosti a aktivity realizované dle zájmu žáků a rodičů: 1) Rozšířená výuka hudební výchovy 12) Plavecké kurzy (již od 1. ročníku) 2) Pěvecký sbor 13) Výuka angličtiny (již od 1. ročníku) 3) Dramatická výchova 14) Výuka němčiny (již od 1. ročníku) 4) Tanečně-pohybová výchova 15) Školy v přírodě 5) Dopravní výchova (již od 1. ročníku) 16) Školní projekty 6) Lyžařské kurzy (již od 1. ročníku) 17) Vodácko-turistické výlety 7) Organizování soutěží a přehlídek pro ostatní školy 18) Reedukace vývoj. poruch učení 8) Využití možností profesionálního nahrávacího studia a chování 9) Psychorelaxační hry 19) Biofeedback (EEG a HRV) 1) Ozdravné letní a zimní pobyty na horách 2) Integrace žáků se SVP a žáků 11) Družba se školami v zahraničí; výměnné pobytové, mimořádně nadaných poznávací a výukové zájezdy 1.5 Organizační zabezpečení školního roku 211/212 I. Charakteristika školy 1.Žáci a) Počet žáků: 1 b) Počet tříd: 9 I. (1. ročník) Třída paní učitelky Provazníkové II. (2. ročník) Třída pana učitele Kůse III. (3. ročník) Třída paní učitelky Bočkové IV. (4. ročník) Třída paní učitelky Veselé V. (5. ročník) Třída paní učitelky Málkové VI. (6. ročník) Třída pana učitele Johna (do ) Třída paní učitelky Odvárkové (od ) VII. (7. ročník) Třída paní učitelky Kubové VIII. (8. ročník) Třída paní učitelky Vitíkové IX. (9. ročník) Třída paní učitelky Chalupové c) Počet oddělení ŠD: 2 d) Počet oddělení ŠK: 1 d) Průměr žáků na třídu: 11,11 2. Zaměstnanci školy a pracovníci pracující na dohodu o pracovní činnosti a) Pedagogičtí pracovníci: Jan Jiterský Mgr. Michaela Jiterská Mgr. Olga Provazníková Mgr. Vlasta Bočková Mgr. Petr Kůs Jitka Veselá 9

10 Mgr. Katarína Málková Mgr. Jiří John Mgr. Hana Kubová Mgr. Marcela Chalupová Mgr. Irena Vitíková Jitka Odvárková Gabriela Malá Monika Kubátová b) Provozní zaměstnanci: Jaroslava Řezníčková Markéta Poláčková Josef Balcar II. Funkce ve škole ředitel školy: Jan Jiterský zástupce ředitele školy pro I. st.: Mgr. Katarína Málková zástupce ředitele školy pro II. st.: Mgr. Hana Kubová výchovný poradce a metodik prevence pro I. st.: Jitka Veselá výchovný poradce a metodik prevence pro II. st.: Mgr. Marcela Chalupová školní metodik prevence: Jan Jiterský metodické sdružení I. st.: poradkyně pro SPU, asistentky nápravy: Mgr. Katarína Málková Jitka Veselá, Mgr. Katarína Málková bezpečnostní technik: preventista PO: zdravotník: Jiří Svoboda Jan Jiterský Jitka Veselá, Jitka Odvárková III. Třídnictví a úvazky a) Třídnictví: I. (1.) Mgr. Olga Provazníková (třídní učitelka) II. (2.) Mgr. Petr Kůs (třídní učitel) III. (3.) Mgr. Vlasta Bočková (třídní učitelka) IV. (4.) Jitka Veselá (třídní učitelka) V. (5.) Mgr. Katarína Málková (třídní učitelka) Monika Kubátová (asistentka pedagoga) VI. (6.) Mgr. Jiří John (třídní učitel do ) Jitka Odvárková (třídní učitelka od ) VII. (7.) Mgr. Hana Kubová (třídní učitelka) VIII. (8.) Mgr. Irena Vitíková (třídní učitelka) IX. (9.) Mgr. Marcela Chalupová (třídní učitelka) b) Bez třídnictví: Jan Jiterský 1

11 Mgr. Michaela Jiterská Suphi Çolak c) Vychovatelé ŠD: Monika Kubátová Gabriela Malá Jitka Veselá Mgr. Katarína Málková Mgr. Olga Provazníková Mgr. Vlasta Bočková Mgr. Petr Kůs d) Vychovatelé ŠK: Jitka Odvárková Mgr. Irena Vitíková Mgr. Jiří John Mgr. Hana Kubová Mgr. Marcela Chalupová Mgr. Michaela Jiterská IV. Mimotřídní práce distribuce školních potřeb: Jan Jiterský distribuce učebnic I. st.: Mgr. Katarína Málková distribuce učebnic II. st.: Mgr. Hana Kubová distribuce metodických mater. I. st.: Mgr. Katarína Málková distribuce metodických mater. II. st.: Mgr. Hana Kubová kabinet I.st.: Jitka Veselá, Mgr. Olga Provazníková, Mgr. Katarína Málková, Mgr. Vlasta Bočková, Mgr. Petr Kůs kabinet II. st.: Mgr. Jiří John, Jitka Odvárková, Mgr. Irena Vitíková, Mgr. Hana Kubová, Mgr. Marcela Chalupová kabinet TV II. st. a organizace AŠSK: Mgr. Jiří John, Mgr. Michaela Jiterská správce žákovské knihovny I. st.: Monika Kubátová správce žákovské knihovny II. st.: Mgr. Marcela Chalupová správce učitelské knihovny: Mgr. Katarína Málková, Mgr. Marcela Chalupová kabinet didaktické techniky a správce školního nahrávacího studia: Jan Jiterský správce počítačové sítě a ICT: Mgr. Jiří John, Jan Jiterský zabezpečení olympiád a soutěží I. st.: Jan Jiterský, Jitka Veselá, Mgr. Katarína Málková, Mgr. Olga Provazníková, Mgr. Vlasta Bočková, Mgr. Petr Kůs, Monika Kubátová, Gabriela Malá zabezpečení olympiád a soutěží II. st.: Jan Jiterský, Mgr. Jiří John, Mgr. Irena Vitíková, Jitka Odvárková, Mgr. Hana Kubová, Mgr. Marcela Chalupová, Mgr. Michaela Jiterská kronika školy výroční zprávy: Jan Jiterský EEG Biofeedback trénink: Jitka Veselá, Jan Jiterský Comenius asistent: Suphi Çolak 11

12 V. Odpovědnost za prostory: třídy ve Veliši: Třída Luční království Mgr. Vlasta Bočková Třída Pohádkové království Mgr. Katarína Málková Třída Podmořský svět Mgr. Petr Kůs Třída Sluníček Jitka Veselá Třída ŠD (v době vyučování) Mgr. Olga Provazníková sborovna ve Veliši: ŠD ve Veliši: tělocvična: úklidová místnost: sprchy: nahrávací studio: Mgr. Olga Provazníková Monika Kubátová, Gabriela Malá Jitka Veselá Jaroslava Řezníčková Jaroslava Řezníčková Jan Jiterský školní zahrada Veliš: Jan Jiterský třídy v Kozojedech: Učebna přírodních a human. věd Učebna jazyků Učebna ČJ Učebna matematiky a fyziky Místnost na rozcvičení (TV) Jitka Odvárková Mgr. Irena Vitíková Mgr. Marcela Chalupová Mgr. Hana Kubová Mgr. Jiří John sborovna v Kozojedech: Mgr. Irena Vitíková VI. Organizace školního roku Zahájení školního roku Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní vysvědčení Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Ukončení školního roku Hlavní prázdniny Školní rok 212/213 začne VII. Jednání pedagogické rady 1. pedagogická rada: 25. srpna pedagogická rada: 11. října pedagogická rada: 1. listopadu pedagogická rada: 18. ledna pedagogická rada: 11. dubna pedagogická rada: 26. června pedagogická rada: 3. června 212 Kromě těchto jednání proběhlo několik neformálních setkání pracovníků školy, na kterých byl projednáván aktuální stav vývoje událostí v našem školství. 12

13 VIII. Plán třídních schůzek 1. třídní schůzka: 6. září třídní schůzka: listopadu třídní schůzka: 23. ledna třídní schůzka: duben třídní schůzka: června třídní schůzka: 3. června 212 (závěrečné rozloučení) IX. Telefonní čísla ČŠI: PPP: , Zdrav. záchranná služba: 155 Požárníci: 15 Policie: 158 Integrovaný záchranný systém: 112 Organizační zabezpečení školního roku 211/212 bylo projednáno na ped. radě dne

14 1.6 Materiální zabezpečení provozu školy Povinná školní docházka našich žáků byla zajištěna ve školním roce 211/212 ve 2 objektech. 1) Budova školy ve Veliši čp. 4 je majetkem obecně prospěšné společnosti. Z části je využívána mateřskou školou Veliš a k ní přidruženou školní jídelnou. Zde je zajištěno stravování našich žáků. V objektu školy ve Veliši využívá naše o.p.s. 5 učeben. Dvě učebny jsou využívány pro činnost školní družiny a všechny pak pro činnost zájmových kroužků. Budova byla vybavena počítačovou sítí připojenou k internetu. Celý objekt je pokryt signálem Wifi. V páté učebně byla též vytvořena Keramická (výtvarná) dílna Bodláka a Pampelišky. Tato dílna vznikla díky podpoře Královéhradeckého kraje. V objektu dále využíváme další prostory pro uskladnění učebnic a učebních pomůcek, sborovnu, ředitelnu. Ve škole pracuje Terapeutické a reedukační centrum Bodláka a Pampelišky, kde probíhá reedukace výukových obtíží mimo jiné i metodou HRV a EEG Biofeedback. Toto centrum vzniklo za přispění Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve školním roce 211/212 se však na tomto zařízení objevily technické obtíže a z tohoto důvodu byl provoz reedukace touto metodou dočasně přerušen. V následujícím školním roce počítáme s jeho opětovným obnovením. Tělocvična se základním vybavením je využívána společně s MŠ. Ve škole máme samozřejmě sociální zařízení (WC a sprchy), které bylo rekonstruováno v roce 28 v rámci projektu Rekonstrukce budovy Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s. ve Veliši. Tento projekt byl podpořen dotačním titulem Programu rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství, SZIF, Evropská unie). V rámci projektu Čí je ta zahrada? (podpořeného Královéhradeckým krajem, SEV Sever, TOYOTOU a dalšími subjekty) vznikly na zahradě ve Veliši 2 zahradní učebny, z nichž jedna je zastřešená a dává tedy příležitost vyučovat venku i za nepříznivého počasí. Půda školy ve Veliši byla využívána jako netradiční galerie a výstavní prostor Půda, ve kterém se konalo již několik zcela výjimečných výstav: Panenky z půdy, Autíčka z půdy, Výstava obrazů Františka Škody, Hrníčky z půdy, Šatník z půdy, Kuchyně z půdy, Křesla z půdy, Zvonečky z půdy, Cestování z půdy atd.. V současné době pracujeme na projektu rozšíření kapacity budovy školy ve Veliši adaptace půdních prostor a půda slouží jako skladovací prostor pro málo využívaný didaktický materiál. V průběhu letních prázdnin byla zahájena konečná fáze realizace projektu Na zelenou Bezpečná cesta do školy. Jedná se o stavební úpravy prostoru před základní školou, které povedou k zásadnímu zvýšení bezpečnosti dětí, rodičů i pedagogů při cestě do a ze školy. Mimo jiné vzniknou před školou 2 autobusové zastávky, osvětlené místo pro přecházení, parkovací místa pro osobní auta, osázena bude zeleň, která kromě estetické funkce bude sloužit jako prvek oddělující prostor chodníku a komunikace. 2) Budova školy v Bystřici čp. 23 nebyla ve školním roce 211/212 využívána. 3) Budova školy v Kozojedech čp. 11 je majetkem obce Kozojedy. V budově základní školy v Kozojedech, kterou máme k dispozici od školního roku 28/29 je realizována výuka převážně 2.. Budova je však v rámci drobných meziročníkových projektů využívána i stupněm prvním. Čtyři učebny, které byly ve školním roce 211/12 v této budově využívány, jsou již tematicky rozděleny dle vzdělávacích oblastí. Kmenové učebny pro jednotlivé ročníky slouží 14

15 také jako odborné učebny pro výuku ICT a jazyků, předmětů zaměřených na přírodní vědy, výchovy atd.. Všechny prostory byly umělecky dotvořeny samotnými žáky, což má velmi pozitivní přínos pro snadnější adaptaci žáků ve školním prostředí. Kromě těchto učeben máme k dispozici prostory pro výuku tělesné výchovy (místo pro rozcvičení). Pro výuku tělesné výchovy využíváme též rozlehlé sportoviště na pozemku školy včetně fotbalového hřiště. Na školním pozemku je umístěna i školní zahrada, která dává možnost jejího využití pro realizaci výukového obsahu vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. V objektu sídlí školní kuchyně, která je zřizována obcí Kozojedy a ve které je zajištěno stravování našich žáků. Na konci školního roku 211/212 - v průběhu letních prázdnin došlo k významným změnám v umístění kabinetů, které byly z části přebudovány na místnost pro výchovného poradce a asistentku nápravy. Dále vznikla z málo využívaného prostoru počítačová učebna. Všechny učebny pro 1. i 2. stupeň jsou vybaveny polohovacími jednomístnými školními lavicemi a židličkami, které splňují vysoká kritéria kladená na nábytek tohoto druhu a odpovídají hygienickým požadavkům na velikost i materiál, z kterého jsou vyrobeny. V učebnách je také další školní nábytek (skříně atp.), školní tabule, umyvadlo, koberec. Všechny učebny jsou vybaveny minimálně jedním osobním počítačem, který je připojen k internetu a ve kterém je nainstalován výukový, vzdělávací a reedukační software. Ve všech učebnách 2. stupně jsou instalovány dataprojektory a pedagogický sbor využívá mobilní interaktivní tabuli. Též 1. stupeň disponuje vlastní mobilní interaktivní tabulí a přenosnými dataprojektory. Při výuce pracujeme i s dalšími perifériemi barevná laserová tiskárna (A3), barevné scannery (A3, A4), 2 digitální kopírovací stroje (A3), digitální fotoaparát, videokamera, atd. Ve škole pracuje mobilní nahrávací studio, které je využíváno při realizaci školních projektů. Samozřejmostí je možnost využití 3 digitálních klavírů YAMAHA, 2 keyboardů CASIO, CD přehrávače, videorekordéru, DVD rekordéru, televize. Na sklonku roku 28 byl realizován projekt Obnova technického vybavení nahrávacího studia Bodláka a Pampelišky, v rámci kterého bylo v hodnotě cca 1 mil. Kč pořízeno moderní vybavení nejen pro činnost nahrávacího studia, ale též pro ozvučení nejrůznějších školních kulturních, sportovních a společenských akcí. Tento projekt byl podpořen Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a dalšími poskytovateli a dárci. Pro žáky 1. stupně bylo ve školním roce 21/211 zakoupeno 15 notebooků. Dokoupeny byly dataprojektory do všech tříd 1. stupně. To vše díky projektu EU peníze školám. Každý z pedagogů má k dispozici vlastní školní notebook. Pro žáky a jejich rodiče byla zřízena webová stránka, kde byl přehledně prezentován výukový obsah v jednotlivých ročnících, což umožnilo být ve spojení s děním v jednotlivých předmětech např. i v době delší nemoci. Tyto stránky a informace o jejich vzniku najdete na adrese Do budoucna počítáme s využitím této platformy pro další projekty např. Virtuální neformální univerzitu třetího věku. Od pololetí školního roku 211/212 byl spuštěn zkušební provoz Elektronické žákovské knížky a Elektronické třídní knihy na portálu Vzhledem k získaným zkušenostem jsme se rozhodli spustit ostrý provoz začátkem školního roku 212/

16 16

17 17

18 18

19 19

20 1.7 Školní autobus Jeden z projektů, který je naší školou již několik let realizován (Bezpečná cesta do školy) nás přivedl k myšlence, jak více přispět k naplnění stanovených cílů. Otevření 2. stupně v Kozojedech a nedostatečná dopravní obslužnost v této lokalitě nám napověděly školní autobus. Bezpečná cesta tak plynule přešla v další projekt Školní autobus bezpečná cesta za vzděláním. Ve školním roce 28/29 jsme zahájili svoz žáků školním autobusem, který v anketě získal padnoucí jméno Žabák. Tento minibus však záhy kapacitně přestal stačit, proto bylo nutné ještě v průběhu roku 29 situaci řešit. V květnu 29 jsme tedy začali jezdit autobusem větším, který byl zcela spontánně pojmenován Bělásek. Stále hledáme dostatek finančních prostředků, které by nám pomohly tuto ne zcela běžnou službu našim žákům rozšířit. Věříme, že se nám podaří prokázat, že je to cesta správným směrem a získáme tak podporu pro zavedení obdobného systému pro další školy, které vzdělávají převážně dojíždějící žáky. 2

21 2. Vývoj organizace 2.1 Vznik a vývoj společnosti Obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 4, okr. Jičín (dnes Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.) byla založena Zakládací smlouvou ze dne 12. června 23. Společnost byla založena s úmyslem nabídnout nadstandardní služby v oblasti základního vzdělávání pro místní region, vytvořit tak alternativu k současné vzdělávací nabídce v této oblasti a zařadit takto nově vzniklou školu do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, kterou spravovalo MŠMT ČR. Žádost o zařazení do sítě byla po několika úvodních jednáních předložena OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje k posouzení. Poté mohla být žádost dne 1. července 23 zaregistrována v podatelně MŠMT ČR. Vzhledem k nestandardnímu termínu pro podání této žádosti, bylo nutné ještě požádat o její projednávání mimo zákonem stanovený termín. Této žádosti bylo ze strany MŠMT ČR vyhověno a samotná žádost o zařazení do sítě se všemi zákonnými přílohami mohla být podrobena důkladnému zkoumání na jednotlivých odborech MŠMT ČR. Na základě výsledku správního řízení a díky pozitivnímu zhodnocení všech náležitostí žádosti bylo dne 18. srpna 23 vydáno Rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Tento dokument nám byl osobně předán 19. srpna téhož roku. Následovala celkem náročná příprava všech potřebných prostor, které se kromě zaměstnanců a zakladatelů školy účastnili i pomocníci z řad rodičů budoucích žáků a dalších rodinných příslušníků. V předvečer 1. září 23 mohlo být tedy konstatováno, že vše je připraveno na slavnostní znovuotevření školy a zahájení prvního školního roku 23/24. Do školy nastoupilo 25 žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Po dvou letech existence byla otevřena pobočka školy v obci Bystřice, počet pedagogických pracovníků ze dvou byl navýšen na sedm. Dne 1. listopadu 25 byla budova školy převedena obcí Veliš bezúplatným převodem do majetku obecně prospěšné společnosti. Budova byla ve velmi špatném technickém stavu. Díky Programu rozvoje venkova a řadě dalších přispěvatelů (včetně obcí Veliš a Staré Místo) bylo možné provést celkovou rekonstrukci této krásné budovy a zajistit tak kvalitní a moderní prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí navštěvujících MŠ a ZŠ. Od září 28 bylo našim žákům nabídnuto využívání školního mikrobusu, který již v průběhu prvního roku svého působení přestal kapacitně vyhovovat. Od května 29 začal tuto službu zajišťovat autobus velký. ZŠ Bodláka a Pampelišky se přiblížila k naplnění plánovaných kapacit. Ve školním roce 28/29 došlo k významnému rozšíření vzdělávací nabídky ZŠBP. Otevřen byl 2. stupeň. Díky vstřícnému postoji obce Kozojedy bylo možné během prázdnin adaptovat prostory základní školy v této obci a v září 28 zahájit výuku i v této budově. Kozojedy se tak staly třetím místem poskytování vzdělání naší obecně prospěšné společnosti. Na 2. stupeň nastoupilo začátkem školního roku 28/29 celkem 9 žáků, které vyučovali 3 pedagogičtí pracovníci. Tento počet 21

22 v průběhu tří školních let vzrostl na 28. Ve školním roce 29/21 již na 2. stupni vyučovalo 6 pedagogů. Na konci školního roku 21/211 měla škola celkem 11 žáků. Od téhož školního roku byly otevřeny třídy pro všechny ročníky. Též početní i aprobační složení pedagogického sboru se přiblížilo ke své konečné podobě. V roce 21 jsme uzavřeli partnerství se 4 zahraničními školami. Jedná se o vzdělávací zařízení ze Španělska, Spojeného království Velké Británie, Belgie a Polska. Toto partnerství nám do široka otevřelo pedagogické obzory a dalo příležitost obohatit naší pedagogickou praxi o zkušenosti zahraničních partnerů. Studiem vzdělávacích systémů v partnerských zemích můžeme tak lépe nahlížet na kvalitu i nedostatky vzdělávacího systému v České republice. V závěru školního roku 21/211 a začátkem školního roku následujícího byl v naší škole natočen publicistický pořad České televize s názvem Fokus ČT24. Odvysílán byl Od začátku školního roku 211/212 se naše škola aktivně zapojila do boje proti ministerskému návrhu Koncepce reformy financování regionálního školství, která by v případě své realizace de facto znamenala zánik naší školy a řady dalších venkovských škol. Proběhlo mnoho jednání, která nikdy nebyla úplně jednoduchá. Podařilo se však zvednout takovou vlnu odporu, že návrh Koncepce pana ministra Dobeše neprošel. Dokonce sám 1. náměstek ministra školství Ing. Němec a posléze i samotný ministr Josef Dobeš navštívili naší školu, aby svou Koncepci obhájili. Nepodařilo se jim to! Naše škola tedy ustála přímý atak na její existenci z nejvyšších míst, což bylo opět velmi posilujícím faktorem. Velké podpory se nám dostalo od většiny našich rodičů, kteří byli stále s námi a bez jejichž účasti by onen boj o prokázání kvality venkovského školství nemusel být úspěšný. Úsměvnou shodou okolností bylo vyjádření pana Josefa Dobeše při návštěvě naší školy a následné události v pedagogickém sboru. Tehdejší ministr školství se vyslovil v tom smyslu, že by mnohem přínosnější bylo, kdybychom, pánové, místo takových debat šli domů a postarali se o zvýšení počtu dětí, protože to je ten hlavní problém, který pálí naše školství Nebudu se vyjadřovat o vhodnosti, či nevhodnosti onoho výroku. Pravdou je, že po těchto slovech mi v průběhu několika málo měsíců oznámilo 5 kolegyň (z celkového počtu 9) odchod na mateřskou dovolenou. Myslím, že tolik loajálních škol v České republice nenajdete. Závěr školního roku 211/212 a téměř celé letní prázdniny se tedy nesly v duchu výběrových řízení na nové kolegy. O výsledku tohoto řízení se dočtete v následující výroční zprávě. 2.2 Výhled do budoucna Je velmi obtížné plánovat, máme-li za sebou tak dramatické období, kterým bezesporu školní rok 211/212 byl. Prožité události nám daly jasný signál, že i škola, která zapisuje žáky s mnohaletým předstihem, těší se velké podpoře rodičovské veřejnosti, velmi úspěšně spolupracuje s téměř všemi obcemi, ze kterých do ní žáci dojíždějí, realizuje řadu významných i menších projektů, často podpořených dotačními prostředky, může i přes všechny tyto skutečnosti ukončit změnou politiky vrchnosti svůj provoz. Stačí jen změnit pravidla a úspěšná koncepce se rázem stane nepohodlnou známkou toho, že lze věci dělat i jinak. Přes všechna tato úskalí však do budoucna hledíme s optimismem a jsme připraveni za myšlenku venkovského školství bojovat do posledního dechu. Spolupráce se zahraničními partnery v minulých letech pro nás i naše žáky byla natolik inspirující a přínosná, že bychom v ní velmi rádi a ochotně chtěli pokračovat. Kromě výměnných pracovních stáží našich pedagogů bychom se nyní chtěli zaměřit na výměnné jazykové pobyty našich žáků. I nadále chceme hýčkat významnou devizu, které si nesmírně vážíme, a to je výborná spolupráce s většinou rodičů našich žáků. Je to opravdu důležitý prvek v úspěšnosti naší práce a jsme si vědomi, že bez této spolupráce nemůžeme ani na jedné straně očekávat ve výchovně vzdělávacím procesu valné výsledky. 22

23 Již od školního roku 29/21 intenzivně pracujeme na přípravě projektu Rozšíření kapacity školy ve Veliši adaptace půdních prostor. Bohužel vinou shody několika okolností došlo k pozdnímu dodání stavebně technické dokumentace. Z tohoto důvodu nebylo možné v požadovaném termínu získat pravomocné stavební povolení a požádat o dotaci na realizaci tohoto projektu. Přišli jsme tak zřejmě o možnost realizovat projekt ještě v tomto programovacím období a bude třeba se o dotační tituly na rozšíření kapacity budovy ve Veliši, které umožní existenci plně organizované školy pod jednou střechou, ucházet až v programovacím období Údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor byl ve školním roce 211/212 složen z 12 učitelů a 1 pedagogické asistentky a jedné vychovatelky školní družiny. Ti zajišťovali výchovu a vzdělávání, činnost školní družiny a školního klubu a dále organizovali školní akce i mimoškolní aktivity žáků Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s.. Jan Jiterský řídící učitel, Bodlák Aprobace: 1. stupeň ZŠ, specializace Hv (Diplomová práce: Instrumentální úpravy písňového materiálu pro 1. stupeň ZŠ a jejich využití v hudební praxi učitelů) Mgr. Michaela Jiterská učitelka, Pampeliška Aprobace: 1. stupeň ZŠ (Diplomová práce: Ilustrace dětské literatury po roce 1945) Mgr. Katarína Málková učitelka zastupující řídícího učitele na 1. stupni Aprobace: 1. stupeň ZŠ (Diplomová práce: Reprodukce uměleckého díla jako tvůrčí metodický prostředek na ZŠ) Jitka Veselá učitelka, výchovná poradkyně a metodik prevence pro 1. Aprobace: učitelství + rozšiřující studium speciální pedagogiky (Univ. v HK) Další vzdělání: V současné době studující na PF Univerzity Karlovy v Praze - Učitelství pro 1. stupeň 23

24 Mgr. Vlasta Bočková učitelka Aprobace: 1. stupeň ZŠ, specializace HV, Anglický jazyk (Diplomová práce: Dějiny hudby ve výuce na 1. stupni ZŠ s ohledem na mezipředmětové vztahy) Mgr. Petr Kůs učitel Aprobace: Vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (Diplomová práce: Volný čas obtížně vychovatelné mládeže) Mgr. Olga Provazníková učitelka Aprobace: 2. stupeň ZŠ (dějepis, občanská výchova) (Diplomová práce: Analýza konkrétních vybraných televizních reklam zaměřených na adolescenty) Monika Kubátová - asistent pedagoga Aprobace: vychovatelství (SpgŠ Litomyšl) Další vzdělání: V současné době studující na PF Univerzity Karlovy v Praze - Učitelství pro 1. stupeň Kvalifikační studium - Asistent pedagoga Gabriela Malá vychovatelka školní družiny Aprobace: sociální péče, pečovatelská činnost (GSpg.Š Nová Paka) Další vzdělání: Kurz Osobní a pedagogická asistence Mgr. Hana Kubová učitelka zastupující řídícího učitele na 2. stupni Aprobace: 2. stupeň ZŠ (Matematika, německý jazyk) (Diplomová práce: Německé učebnice matematiky pro obecné a měšťanské školy a nižší třídy středních škol na území českých zemí od poloviny 19. století do roku 1945) 24

25 Mgr. Marcela Chalupová učitelka, výchovná poradkyně a metodik prevence pro 2. stupni Aprobace: 2. stupeň ZŠ (Český jazyk, Občanská výchova) (Diplomová práce: Sociálně patologické jevy žáků 2. stupně základní školy se specifickým zřetelem na problematiku šikany) Další vzdělávání: aktuálně probíhající Studium pro výchovné poradce Mgr. Jiří John učitel Aprobace: 1. stupeň ZŠ, specializace TV Mgr. Irena Vitíková učitelka Aprobace: 2. stupeň ZŠ (Aj, Dějepis) (Diplomová práce: Vývoj pohádky jako žánru, katedra Aj) Jitka Odvárková učitelka Aprobace: 2. stupeň (biologie a chemie) Další vzdělávání: v současné době studium na Karlově Univerzitě Praha, Pedagogická fakulta, učitelství matematiky pro základní a střední školy Suphi Çolak Comenius asistent Aprobace: Pedagog aprobovaný ve všeobecně vzdělávacích předmětech na Pedagogické fakultě v Turecku Na ZŠBP vedl konverzace v AJ na 1. i 2. stupni, jedenkrát týdně se věnoval i angličtině rodičů našich žáků, vybrané předměty na 1. stupni vyučoval v AJ. Provoz 2 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu je zajištěn pedagogickými pracovníky školy. Popis náplně činnosti školní družiny a školního klubu je obsažen v dokumentu Školní vzdělávací program pro ŠD a Školní vzdělávací program pro ŠK. 25

26 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla ve školním roce 211/212 zaměřena tradičně v převážné míře na zlepšení jazykové vybavenosti učitelů a vychovatelů ZŠBP a na metody práce s dětmi vyžadujícími specifický přístup. Obsah navštívených seminářů a získané dovednosti a vědomosti jsou jednotlivými pedagogy předávány i ostatním pedagogům. Tři pedagožky si studiem na příslušných Pedagogických fakultách prohlubovaly své vzdělání, jedna paní učitelka si zvyšovala kvalifikaci studiem výchovného poradenství. Jedna paní učitelka navštěvovala kurz zaměřený na finanční gramotnost. Jednorázovým seminářem na toto téma prošla i většina pedagogů ZŠBP. V dalším školním roce počítáme s prohlubujícím studiem témat spojených s rozvojem čtenářské gramotnosti našich žáků. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Úklid prostor, ve kterých bylo našim žákům poskytováno vzdělání, zajišťovaly paní Jaroslava Řezníčková a Markéta Poláčková. S radostí mohu opět konstatovat, že úklid všech prostor, které naše vzdělávací zařízení využívalo, byl stejně jako v letech minulých i ve školním roce 211/212 prováděn velmi kvalitně. Třetím provozním zaměstnancem byl pan Josef Balcar. 4. Údaje o žácích ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 4.1 Zápis žáků pro školní rok 211/212 Zápis pro školní rok 211/212 se uskutečnil v pátek 11. února 211. K zápisu bylo přihlášeno 24 dětí. K samotnému aktu se nakonec dostavilo v doprovodu svých rodičů 2 z nich. Čtyři přihlášky byly nejčastěji z důvodu změny bydliště zrušeny. Nejedná se o až tak překvapivou skutečnost vzhledem k tomu, s jakým předstihem jsou přihlášky do naší školy odevzdávány. O odklad nástupu povinné školní docházky pro své děti požádalo 5 zákonných zástupců a jejich žádostem bylo, vzhledem k doložení dokumentů, které požaduje legislativa, vyhověno. Tři žáci byli převedeni na jinou školu. Zápis 211/212 Do první třídy 1. září 211 tedy nastoupilo 12 žáků. Výsledky zápisu pro školní rok 211/212 U zápisu celkem O odklad požádalo Odklad udělen Převedeni na jinou ZŠ Převedeni z jiné ZŠ Do 1. ročníku nastoupilo Počet žáků ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 211/212 U zápisu celkem Odklad Na jinou ZŠ Z jiné ZŠ Do 1. ročníku 26

27 4.2 Rozdělení žáků do tříd Žáci, kteří navštěvovali naši školu v tomto školním roce, byli rozděleni do 9 samostatných tříd. Níže uvedené počty v jednotlivých třídách vycházejí z údajů o počtu žáků navštěvujících naši školu na konci školního roku 211/212. II. I Mgr. Olga Provazníková 1.ročník Mgr. Petr Kůs 2. ročník III. IV Mgr. Vlasta Bočková 3.ročník V Jitka Veselá 4.ročník VI Mgr. Katarína Málková 5.ročník VII Mgr. Jiří John Jitka Odvárková 6.ročník Mgr. Hana Kubová 8 7.ročník VIII. IX Mgr. Irena Vitíková 8.ročník Mgr. Marcela Chalupová 9.ročník 27

28 4.3 Vývoj počtu žáků změny ve stavu V září 211 nastoupilo do naší školy 1 žáků. V průběhu tohoto školního roku nedošlo k žádným změnám v počtu žáků. Přesto, jak je nám uloženo, bylo každý první den v měsíci zasláno KÚ Královéhradeckého kraje hlášení o aktuálním stavu žactva na naší škole. Níže uvedené grafy naznačují vývoj počtu žáků v tomto školním roce a v celé historii školy. Vývoj počtu žáků (školní rok 211/212) Počet Vývoj počtu žáků (v celé historii školy) Přehled o počtu odevzdaných přihlášek na následující školní roky Informace o odevzdaných přihláškách do 1. ročníku ZŠ Bodláka a Pampelišky Školní rok 213/ (s odklady) - nar Školní rok 214/ (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 215/ (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 216/ (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 217/218 9 (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 218/219 5 (nezapočítány odklady) - nar Jednotlivé ročníky jsou v současné době naplňovány do počtu 15-ti žáků (s ohledem na personální a materiálně technické podmínky). Bližší informace v ředitelně školy. aktuální stav k

29 4.5 Výsledky vzdělávání žáků Žáci naší školy jsou hodnoceni v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Porozumění, vzdělávací koncepcí ZŠBP, o.p.s., Klasifikačním řádem schváleným Školskou radou naší školy a samozřejmě s platnými právními předpisy zejména zákonem č.561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na něj navazujícími právními předpisy, zejména vyhláškou č.48/25 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - stupni 1 5. Tato velmi malá škála je však naprosto nedostačující pro vyjádření skutečného stavu vědomostí a dovedností našich žáků. Stále je kladen velký důraz na to, aby byli žáci často a průběžně hodnoceni též ústně a také vedeni k sebehodnocení svých výkonů, aby byli schopni reálně zhodnotit úroveň svých výsledků a tomu přizpůsobit svou další práci. Každý jejich výkon je tedy hodnocen co možná nejdůkladněji s důrazem na individuální potřebu motivovat každého žáka k dalšímu vzdělávání. Kromě hodnotících zápisů do elektronických žákovských knížek se snažíme velice pečlivě informovat o výsledcích vzdělávání a výchovy rodiče každého žáka. Děje se tak například na třídních schůzkách konaných minimálně čtyřikrát během školního roku. Kontakt s rodiči je však mnohem častější, neboť mají kdykoliv přístup do školy a mohou se účastnit (i aktivně) výchovně vzdělávacího procesu. Stále si myslíme, že výchova mladého člověka by neměla být rozdělena na výchovu a vzdělávání doma a výchovu s vzdělávání ve škole, ale že by tato dvě působení měla být v naprostém souladu a vzájemně se prolínat a vhodně doplňovat. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně prověřovány srovnávacími testy. Naše škola si též kromě všeobecně dostupných prověřovacích testů vytváří vlastní systém ověřující znalosti žáků jednotlivých ročníků. 1. ročník I. pololetí 1. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 1,,, 1, 12 II. pololetí 1. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 8, 2,, 1, ročník I. pololetí 2. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 81,82 18,18, 1, 9 2 II. pololetí 2. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem 2 Počet žáků V % 81,82 18,18, 1, 9 29

30 3. ročník I. pololetí 3. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 54,55 45,45, 1, 5 6 II. pololetí 3. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem 3 Počet žáků V % 72,73 27,27, 1, 8 4. ročník I. pololetí 4. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 26,67 73,33, 1, 11 4 II. pololetí 4. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem 1 Počet žáků V % 33,33 66,67, 1, 5 5. ročník I. pololetí 5. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 38,46 61,54, 1, 8 5 II. pololetí 5. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem 8 Počet žáků V % 38,46 61,54, 1, 5 6. ročník I. pololetí 6. ročník I. Pololetí Klasifikováno celkem 9 Počet žáků V % 25, 75,, 1, 3 3

31 II. pololetí 6. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 16,67 83,33, 1, ročník I. pololetí 7. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 12,5 87,5, 1, 7 1 II. pololetí 7. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 12,5 87,5, 1, ročník I. pololetí 8. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem 6 1 Počet žáků V % 22,22 66,67 11,11 1, 2 II. pololetí 8. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem 8 Počet žáků V % 11,11 88,89, 1, 1 9. ročník I. pololetí 9. ročník I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků 9 9 V %, 1,, 1, 9 II. pololetí 9. ročník II. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků 9 9 V %, 1,, 1, 9 31

32 Výsledky vzdělávání 1. I. pololetí 1. I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 58,6 41,94, 1, II. pololetí 36; 58% 26; 42% ; % 1. II. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 62,9 37,1, 1, 39; 63% 23; 37% ; % Výsledky vzdělávání 2. I. pololetí 2. I. pololetí Klasifikováno celkem 1; 3% Počet žáků V % 15,79 81,58 2,63 1, 31; 81% 6; 16% II. pololetí 2. II. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 1,53 89,47, 1, 34; 89% ; % 4; 11% Výsledky vzdělávání ZŠ Bodláka a Pampelišky I. pololetí ZŠBP, o.p.s. I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 42, 57, 1, 1, 57; 57% 1; 1% 42; 42% 32

33 II. pololetí ZŠBP, o.p.s. I. pololetí Klasifikováno celkem Počet žáků V % 43, 57,, 1, 57; 57% ; % 43; 43% Porovnání výsledků v obou pololetích 1. 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 62,9% 58,6% 41,94% 37,1% I. Pololetí II. Pololetí 2,% 1,%,%,%,% Porovnání výsledků v obou pololetích 2. 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 89,47% 81,58% 15,79% 1,73%,% 2,63% I. Pololetí II. Pololetí 33

34 Porovnání výsledků v obou pololetích na obou stupních - 1. i 2. 6,% 57,% 57,% 5,% 4,% 3,% 2,% 42,% 43,% I. Pololetí II. Pololetí 1,%,% 1,%,% Porovnání průměrů známek v jednotlivých pololetích na obou stupních - 1. i ,59 1,61 1,5 1,5 I. pololetí II. pololetí Průměr Výsledky vzdělávání našich žáků sledujeme a vyhodnocujeme také meziročně. Cenným podkladem pro naši práci jsou též informace o výsledcích vzdělávání žáků, kteří přestoupili na jinou školu. Toto vše využíváme při dalším vytváření a úpravách výchovně vzdělávacích strategií. Je potěšující, že data získaná porovnáním výsledků několika školních let ukazují vzrůstající úroveň žáků nejen prvního, ale též 2. stupně. 4.6 Počty žáků přijatých ke studiu na dalších typech škol Základní škola Bodláka a Pampelišky nabízí od školního roku 28/29 možnost pokračování na 2. stupni. Zůstává plně na rozhodnutí každého žáka (jeho zákonného zástupce), zda-li tuto možnost využije. Volná místa na 2. stupni jsou pak doplňována žáky z okolních malotřídních i plně organizovaných škol. Níže uvedený přehled ukazuje, na kterých základních a středních školách naši žáci pokračují ve vzdělávání. V přehledu není uveden 1 žák, který absolvováním 8. ročníku již ukončil povinnou školní docházku a byl přijat ke vzdělávání na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace na obor kuchař číšník. Další působení našich žáků 5. ročníku 7,69% 23,8% 69,23% ZŠ Sobotka ZŠ Jičín, Poděbradova ZŠBP, o.p.s. 34

35 5. ročník ZŠ Sobotka ZŠ Jičín Poděbradova ZŠBP, o.p.s. Celkem Počet žáků V % 7,69 23,8 69,23 1, Další působení našich žáků 9. ročníku 44,44% Studijní obor 55,56% Učební obor 9. ročník SŠ gastronomie SŠ gastronomie a a služeb, Nová služeb, Nová Paka Paka SŠ zahradnická, Kopidlno Gymnázim a SOŠPdg., Nová Paka SOU, Lázně Bělohrad SZdr.Š, Turnov VOŠ a SPŠ, Jičín Gymnázium a SOŠ, Hořice Celkem Obor hotelnictví kuchař - číšník zahradník Gymnázium opravář zemědělských strojů zdravotnický asistent strojní mechanik prodavač Počet žáků V % 22,22 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 1, 4.7 Hodnocení výsledků výchovného působení Ač se může zdát, že v naší škole panují uvolněné mravy, pravda je zcela jiná. Zakládáme si na striktním dodržování pravidel slušného chování a respektování dohodnutých pravidel a všechny drobné i větší přestupky řešíme otevřeně, okamžitě, na místě a často mnohem přísněji, než je v dnešní době zvykem. Samozřejmostí je realizace Minimálního preventivního programu, spolupráce s metodiky prevence rizikového chování a samozřejmě úzká spolupráce s rodiči našich žáků, kteří musí být nedílnou součástí strategie našeho boje se sociálně patologickými jevy. Ve spolupráci s PPP Jičín realizujeme program UNPLUGGED, který je zaměřen na prevenci užívání návykových látek. V předmětu výchova ke zdraví se žáci v dvanácti hodinách setkali s Mgr. Prodělalovou. Tyto snahy paradoxně přináší i svá negativa, mezi které bezesporu patří nadměrné obtěžování těch rodičů, kteří školu považují za výchovný ústav, kam odloží své děti a který je zodpovědný za výsledek nejen vzdělání, ale hlavně za nápravu všech výchovných problémů, které jejich děti trápí. Naštěstí je takových rodičů v našem případě naprosté minimum. Objeví-li se však, může vzájemné 35

36 nepochopení vyústit až v požadavek, aby rodiče, jejichž děti dlouhodobě porušují nebo ve výjimečných případech i jednorázově významně poruší Školní řád, vyhledali pro své ratolesti jiné vzdělávací zařízení. V minulosti se tak stalo již několikrát a nyní můžeme jen konstatovat, že se tento postup vyplácí. V případě nutnosti jsme sáhli i k takovým krokům, jako je žádost o pomoc odboru sociálně právní ochrany dětí a mládeže, kriminální policie ČR. Je třeba též uvést, že k hodnocení chování využíváme celou škálu výchovných opatření, kterou nám nabízí klasifikační řád. Kromě napomenutí, důtek a snížených známek z chování udělujeme samozřejmě i pochvaly. Možná i díky výše uvedenému mohu bezpečně prohlásit, že se v naší škole zcela podařilo vymýtit kouření, naprosto jednoznačně jsme se zbavili pokusů o distribuci marihuany, nemáme problém s žádnými dalšími drogami. V průběhu školního roku 211/212 nebyl zaznamenán výskyt žádné návykové látky, alkoholu. Velmi nám záleží na tom, abychom šli našim dětem příkladem, proto např. nikdo z pedagogů nekouří. Chování žáků Výchovná opatření na pololetí 2. pololetí 9 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Výchovná opatření na pololetí 2. pololetí 3 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Chování uspokojivé Chování neuspokojivé 36

37 Výchovná opatření na obou stupních - 1. i pololetí 2. pololetí 4 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Zameškané hodiny na 1. Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet na jednoho žáka pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny ,19 31,6 1. pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny Zameškané hodiny na 2. Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet na jednoho žáka 7 64, , pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny ,5 1. pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny 37

38 Zameškané hodiny na obou stupních - 1. i 2. Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet na jednoho žáka , pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny ,34,19 1. pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny Zajímavý pohled je na graf, který znázorňuje vývoj průměrného počtu zameškaných hodin v průběhu posledních let. Lze z grafu vysledovat nějaké souvislosti? Rozhodně se o to můžete pokusit přečtením výročních zpráv z jednotlivých období. Vývoj průměrného počtu zameškaných hodin na jednoho žáka a školní rok ,49 8,79 15,35 77,8 81,2 79,72 112,43 88, , Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 212/213 Termín konání zápisu byl stanoven na 2. ledna 212. K zápisu bylo přihlášeno celkem 29 dětí. Deset dětí se k zápisu nedostavilo (stěhování, výběr jiného vzdělávacího zařízení ). Zápis U zápisu O odklad Odklad Převedeni na Převedeni z Do 1. ročníku 212/213 celkem požádalo udělen jinou školu jiné školy nastoupí Počet žáků

39 U zápisu celkem Odklad I. Převeden(a) na jinou ZŠ Převeden(a) z jiné školy Do 1. ročníku nastoupilo 4.9 Integrovaní žáci Naše škola je vzhledem ke snaze udržet ve třídách co nejmenší počet žáků stále častěji vyhledávána rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V největší míře se jedná o žáky se specifickými poruchami učení, v posledních letech jsou to i žáci mimořádně nadaní. Přestože nejsme vzdělávacím zařízením, které se na tyto žáky specializuje, samotné integraci se nebráníme. Musí však existovat alespoň malá naděje, že bude tato integrace oboustranně přínosná. Zároveň musí platit, že pro integraci žáků se SVP budeme mít vytvořeno dostatečně kvalitní materiální, finanční a personální zázemí. V letošním školním roce jsme integrovali celkem 48 žáků. Téměř dvě desítky z těchto žáků byly integrovány s tzv. tendencemi ke specifickým poruchám učení, popř. chování. Výukové obtíže jednoho žáka si vyžádaly přítomnost pedagogické asistentky. Jednalo se o žáka s vysokofunkčním autismem. Ve školním roce 211/212 byly na základě vyšetření v PPP a SPC u žáků ZŠBP nejčastěji diagnostikovány: dyslexie, dysortografie, LMD, ADHD, nerovnoměrný vývoj rozumových schopností, mimořádné nadání. Integrovali jsme též žáky se zdravotním oslabením, vadou sluchu i zraku. S výše uvedenými žáky bylo pracováno individuálně na základě IVP (individuálních vzdělávacích plánů) zpracovaných v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Porozumění a samozřejmě vyhláškou 73/25 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tito žáci navštěvovali ambulantně hodiny nápravných a reedukačních cvičení, které vedli paní učitelky Jitka Veselá a Mgr. Katarína Málková na 1. stupni a pan učitel Mgr. Jiří John a následně Pampeliška na 2. stupni. Při těchto hodinách bylo využíváno odborných učebnic a metodických pomůcek pro tato reedukační cvičení. V září 26 byla v naší škole zahájena činnost Terapeutického a reedukačního centra Bodláka a Pampelišky. Na přípravě tohoto centra bylo započato již ve školním roce 25/26 v rámci projektu Využití ICT při ověřování účinnosti nové reedukační metody EEG Biofeedback na vzdělávání žáků se SVP, který byl podpořen Královéhradeckým krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vzhledem k významně pozitivním výsledkům tohoto projektu byl Královéhradecký kraj požádán o dotaci na projekt Nová reedukační metoda EEG Biofeedback jako prostředek k usnadnění integrace žáků se SVP. Dotační řízení bylo úspěšné 39

40 a díky tomu bylo možné v roce 27 zahájit další vlnu reedukace. V září roku 27 byl vyškolen další odborník, který je oprávněn tuto metodu aplikovat paní učitelka Jitka Veselá. Ve školním roce 211/212 se však na tomto zařízení objevily technické obtíže a z tohoto důvodu byl provoz reedukace touto metodou dočasně přerušen. Jak je uvedeno výše, věnujeme se vzdělávání i žáků mimořádně nadaných. Toto vzdělávání je realizováno na základě zpracované koncepce v našem Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Porozumění. 4

41 4.1 Fotografie žáků a pedagogického sboru školy Fotografie žáků školy 41

42 4.1.2 Fotografie pedagogického sboru školy Fotografie ročníků 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 5. Významné výchovně-vzdělávací akce a události, mimoškolní aktivity 5.1 Přehled významnějších akcí a událostí za školní rok 21/211 Září Zahájení školního roku 211/212 Návštěva festivalu JMP Návštěva Úřadu práce v Jičíně (9. a část 8. ročníku) ročník v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně Výlet 1. stupně do Hradce Králové (Hradecké dožínky) Projekt Partnerství - Návštěva zahraničních partnerů v ČR Adapťák pro 2. stupeň - Kozojedy Den povinně volitelných předmětů (2. stupeň) Mediální výchova ve Veliši v nahrávacím studiu Dramatická výchova v Divadle Drak Říjen Projekt "Záložka do knihy spojuje školy" - žáci 6. a 7. třídy Exkurze vybraných žáků 2. stupně do Střední zahradnické školy v Kopidlně spojená s účastí v soutěži Kopidlenský kvíteček Logická olympiáda na 1. stupni - výsledky Škola v pořadu FOKUS ČT Beseda s MUDr. Radime Uzlem - 8. a 9. ročník Házená 1. stupeň Školní kolo v šachu (2. stupeň) Barvička - výtvarná soutěž (Veliš) II. stupeň projekt Halloween Listopad Výstava student v Jičíně (9. ročník) Příjezd a přivítání COMENIUS ASISTENTA Projektový týden COMENIUS - SPORT ČR a 9. ročník - florbal Jičín Soutěž o NEJ... Vánoční ozdobu Pedagogická rada ZŠBP (od 15, hod) Informativní třídní schůzky Zahájení Plavání prvního stupně První vystoupení Dramatické výchovy (MŠ v Jičíně) Florbal (6. ročník) - Jičín Okresní kolo v šachu - Lázně Bělohrad Turecké odpoledne (beseda s naším Comenius asistentem) Setkání rodičů, pedagogů, ředitelů okolních škol a zástupců obci - Reforma financování regionálního školství Prosinec Předvánoční vystoupení ZŠBP Mikulášská besídka v KD ve Veliši (od 16, hod) Vánoční zpívání ve Starém Místě (od 17, hod) 47

48 Miniházená Jičín (1. stupeň) Vánoční dílna ve Veliši (od 1, hod) Vánoční zpívání v Bystřici (od 15, hod) Vánoční zpívání v Domě seniorů v Jičíně (ve 14, hod) Vánoční turnaj v šachu - Kopidlno Vánoční interaktivní rodinný společenský večer (od 19, hod) - pořádáno ve spolupráci s MAS Otevřené zahrady Jičínska, Obcí Veliš, DSO Mariánská zahrada Vánoční besídky 2. stupně v Kozojedech Sportovní dopoledne 2. stupně v Jičíně Předvánoční turnaj v kuželkách Vánoční besídky a Vánoční zpívání v kostele Sv. Václava ve Veliši (závěr kalendářního roku) Leden Povánoční tělomrsk Zájezd druhého stupně do divadla v Mladé Boleslavi - Strakonický dudák Pedagogická rada Zápis do 1. ročníku pro školní rok 212/ Společné třídní schůzky Beseda s panem Ležákem (1. stupeň ve Veliši) Beseda s panem 1. náměstkem ministra školství Ing. Němcem - Reforma financování regionálního školství Návštěva pana ministra Josefa Dobeše ve Veliši Přátelský sportovní den ve Vysokém Veselí Únor Výchovný den 6. a 7. ročníku Pololetní šachování v K-klubu Setkání ředitelek a ředitelů regionálních škol nad Koncepcí MŠMT Národní technické muzeum v Praze - 2. stupeň Královský Maškarní bál Březen Masopust v Kozojedech Velikonoční dílna ve Veliši Exkurze na Policii ČR a bruslení (6. ročník) Hory - výběrový kurz Botanická zahrada Liberec Duben Školení ped. sboru v oboru Finanční gramotnosti (Kozojedy) Školení o první pomoci a následný zájezd do Nové Paky Pedagogická rada Anglické "Comenius" odpoledne Třídní schůzky (společná část od 17, hod ve Veliši) Fotbalový turnaj pro žáky I. stupně Zájezd II. stupně za poznáním - IQ Park v Liberci Účast na soutěži včelařů - pod vedením pana Kysilky (včelařský kroužek) Den Země v Kozojedech Individuální třídní schůzky pro II. stupeň Den Země ve Veliši 48

49 a Čarodějnice, stavění Májky v Kozojedech Květen Beseda II. stupeň - trestní odpovědnost Policie ČR v Jičíně Vystoupení pro maminky od 16, hod v KD s Květnovou veselicí nejen pro maminky :-) 14. a Projekt 8. a 9. ročníku o Holocaustu Projekt Finanční gramotnost (6. a 7. ročník) Přírodovědná exkurze 6. a 7. ročník Návštěva partnerů z partnerských zemí - Comenius Středověká vesnice Ostrá (2., 3. a 9. ročník + partneři z partnerských škol) Červen Den dětí v Kozojedech Vystoupení Dramatické výchovy ve Žlunicích Mediální výchova - dokončení filmu o Kozojedech Fotografování Kozojedy (2. stupeň) Prvňákem nanečisto ve škole ve Veliši Fotografování Veliš (1. stupeň) Trpasličí výprava a 9. ročník v divadle v HK Beseda - Budoucí prvňáček = radost nebo starost? Konverzace v AJ - návštěva AJAK v Jičíně Výtvarná výchova chlapci II. stupeň - návštěva Galerie v Jičíně Divadelní turné Dramatické výchovy a 9. ročník - exkurze Židovské památky v Jičíně II. stupeň - výlet do Lomu Kozákov TŘÍDNÍ SCHŮZKY a PEDAGOGICKÁ RADA II. stupeň - naučná stezka (Bitva u Jičína ) Kozojedský pohár II. stupeň na koupališti v Jičíně Konec školního roku Slavnostní vyřazení páťáků a přijetí budoucích prvňáků ve Veliši Slavnostní vyřazení deváťáků a pasování budoucích šesťáků Zahradní slavnost Červenec Rafty (ne)školní výběrová akce Srpen Příměstský tábor 212 (OS Na zelené louce) V průběhu celého školního roku byly dále připravovány a realizovány projekty: Na zelenou - Bezpečná cesta do školy Realizace projektu Rozšíření kapacity budovy základní školy ve Veliši Realizace projektu Škola, která nemyslí jen na žáky, které má v lavicích Realizace projektu Školní autobus bezpečná cesta za vzděláním Školní zpívání CeReP Centrum Regionální Pomoci Reedukační centrum Bodláka a Pampelišky (EEG Biofeedback, HRV Biofeedback) 49

50 Projekt Partnerství 5ti evropských škol (Španělsko, Belgie, Velká Británie, Polsko, ČR) - Comenius Účast v projektu RECYKLOHRANÍ Projekt Jeden svět na školách (2. stupeň) Anglická konverzace pro rodiče Program UNPLUGGED - ve spolupráci s Mgr. Prodělalovou (+ řada dalších drobných akcí konaných bez velkých plánů ) Více zde: Fotografie z výše uvedených akcí, případně bližší informace o jejich průběhu najdete na stránkách 5.2 Zájmové kroužky OS Borovička patří mezi naše nejvýznamnější partnery při organizaci nejrůznějších jednodenních akcí výlety, dílny atp.. Již několik let též spolupracujeme při přípravě akcí dlouhodobějších výstavy, pravidelně se opakující volnočasové aktivity. Mezi ně patří i organizace zájmových kroužků, které každoročně našim žákům nabízíme. Ve školním roce 211/2O12 jsme nabídli 16 zájmových kroužků, z nichž si žáci a jejich rodiče vybírali. Zájmové kroužky OS Borovička Nabídka pro školní rok 211/212 Angličtinka (pí uč. Bočková): Hrajeme si s Angličtinou v pohybových hrách, písničkách, pohádkách a jejich dramatizaci. (Učíme se jazyk skrze všechny smysly, využití mnohačetné inteligence pro učení.) (pro MŠ a 1. a 2. ročník) Společenské (stolní) hry (pí uč. Málková): Čas nabitý známými i neznámými hrami, které nejen pobaví, ale i poučí. Tvorba vlastních her, pravidel a plánů rozvoj intelektu, motoriky a fantazie. Různé turnaje a soutěže v rámci kroužku i pro spolužáky a rodiče (soutěžní odpoledne atd..). Vzájemné představování vlastních a oblíbených her. Pojďte si hrát neb Kdo si hraje, nezlobí. Pozn.: Využijeme psací potřeby, pomůcky na VV a PČ (jiné pomůcky domluva s šikovnými rodiči co kdo bude doma mít) 1 hod týdně (pro 1. stupeň) Pískání pro zdraví (pí uč. Málková): Setkávání malých hudebníků, kteří neumí hrát na sopránovou zobcovou flétnu a rádi by to zkusili. Základy hry, prstoklad (rozvoj motoriky) a správné dýchání (využívám prvky z jógy). Kroužek je zaměřený na dechová, rytmická a relaxační cvičení, pěvecká cvičení (známé lidové písně - zpěv zlepšuje kvalitu hry), hru ve skupině (jednoduché skladbičky a písně). Hra je dobrá i ze zdravotního hlediska. Pozn.: Vlastní zobcová flétna (s nákupem v případě potřeby poradím, cena 3-5Kč) ne plastové hračky + noty. Iveta Hlavatá Hrátky s flétnou (žlutý sešit A4) cca 12Kč 1 hod týdně (MŠ, ročník) Zobcová flétna (pí uč. Málková): Setkávání již zkušených hudebníků dětí, které mají základy hry na flétnu zvládnuté a CHTĚJÍ muzicírovat. Poznatky z hudební terminologie, náročnější skladby. Hudba lidová i umělá, klasická i populární. Možnost výběru skladeb dětmi. Hra ve skupině, dueta i hra sólová. Seznámení se známými skladateli a jejich nejznámějšími díly upravenými pro zobcové flétny. Pozn.: Vlastní zobcová flétna, desky na noty + doporučuji Ladislav Daniel a jeho škola hry na zob. flétnu (stačí 1.díl) cena 9 13Kč + z předešlých let: Iveta Hlavatá Hrátky s flétnou 1 hod týdně (pro pokročilejší hudebníky) 5

51 Šikulky (pí uč. Málková): Tvořit se dá ze všeho přijďte se přesvědčit! Děti se seznámí s technikou, materiálem, postupem ale výsledné dílo už je pouze na nich. Nejde o výsledek nejdůležitější je prožitek ze samotného procesu tvoření, prostě si to užít. Hodně budeme využívat odpadový materiál, ale občas bych děti ráda naučila novou a zajímavou techniku (twist art, quillinq ), proto někdy bude potřeba vybrat nějaký peníz na materiál Pozn.: Košile či triko na převlečení, výtvarné potřeby (stačí, které mají děti na výuku) + vždy dostanou seznam, co potřebují (znáte z loňského roku) + nějaký peníz (minimálně, slibuji) 2 hod termíny po domluvě Sportovky malé (pí uč. Veselá): ( míčové hry, fotbal, vybíjená, florbal, plavání, bruslení... sportovní aktivity dle výběru dětí, přiměřené věku) (pro ročník dle individuálních dispozic) Sportovky velké (pí uč. Veselá): míčové hry, fotbal, vybíjená, florbal, plavání, bruslení... sportovní aktivity dle výběru dětí, přiměřené věku) (pro ročník - dle individuálních dispozic) Výtvarný kroužek (pí uč. Veselá): kreslení, malování, výroba z papíru, přírodnin... výroba dárečků (pro 1. stupeň) Vaření (pí uč. Veselá): vaříme, pečeme, smažíme...a co si uvaříme, to s taky sníme (pro 1. stupeň) Tanec a aerobic (pí uč. Provazníková): tancujeme s hudbou, protahujeme celé tělo, cvičíme s pomůckami... (pro 1. stupeň) Dramatický kroužek (pí uč. Provazníková): hrajeme si veselé scénky, cvičíme výslovnost, hrajeme si pohádky a říkáme básničky... (pro 1. stupeň) Miniházená a sportovní hry (pí uč. Provazníková): součástí miniházené jsou i turnaje v Jičíně, občasné plavání, gymnastické cviky... (pro 1. stupeň) Šití, háčkování (pí uč. Provazníková): šijeme v ruce i na stroji tašky, peněženky, ozdoby, šperky, gumičky do vlasů... (pro 1. stupeň) Malé Berušky (Pampeliška): tanečně pohybový kroužek - tanečky za doprovodu pohádkových melodií 1 hod týdně (pro děti MŠ, 1., 2. ročníku) Šachy (p. uč. John): královská hra pro malé i velké (1. i 2. stupeň) Novináři (pí uč. Bočková): Chtěl by ses stát školním novinářem? - vést rozhovory, psát postřehy o školních akcích, sledovat novinky o dění ve škole, pořizovat fotodokumentaci, kreslit obrázky, vymýšlet titulky článků, básničky, hádanky, křížovky, rébusy pro svoje kamarády do školních novin? Zároveň při tom pracovat s PC, digitálním foťákem/kamerou, naučit se upravovat text, fotky a další.? Přijď s námi tvořit školní časopis!!! (1. stupeň) 51

52 6. Údaje o výsledcích provedených kontrol 6.1 Česká školní inspekce Poslední kontroly (šetření) ČŠI provedené v naší škole se konaly ve dnech: dubna 29 řádná 5. února 21 na podnět 11. února 21 na podnět května 21 na podnět Kopie jednotlivých zpráv jsou přiloženy k Výroční zprávě za školní rok 21/ Kontrola OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje Poslední provedená kontrola OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje se konala Jednalo se o veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Královéhradeckým krajem podle ustanovení 16 odst. 2, zákona č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále dle jednotlivých ustanovení zákona č. 36/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, ve znění pozdějších předpisů Druh kontroly: namátková Kontrolované období: školní rok 27/28 a účetní období roku 28 Závěr kontroly: Právnická osoba Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 4., okr. Jičín doložila, že využívala prostředky státního rozpočtu v kontrolovaném období v souladu s platnými předpisy a nedopustila se porušení rozpočtové kázně. Položky státního rozpočtu jsou v účetní evidenci odlišeny od ostatních finančních zdrojů účelovými znaky. Plné znění protokolu je k nahlédnutí v ředitelně Základní školy Bodláka a Pampelišky. 6.3 Audit podle Mezinárodního auditorského standardu 8 V souladu s ustanoveními zákona č. 36/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, proběhl v naší škole audit podle Mezinárodního auditorského standardu 8. Zkoumáno bylo účetní období roku 211. Výrok auditora zní bez výhrady. Kompletní zpráva auditora je k nahlédnutí v ředitelně ZŠBP, o.p.s Kontrola Finančního úřadu V pátek 13. června 28 byla protokolárně ukončena kontrola Finančního úřadu, která v naší škole probíhala od 5. března 28. Kontrola byla zaměřena na ověření skutečností rozhodných pro přiznání a čerpání dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 36/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prověřovány byly kromě jiných skutečností smlouvy o poskytnutí dotace, skutečné počty hlášených žáků, čerpání a vyúčtování dotací za školní roky 23/24-26/27. Provedenou kontrolou bylo zjištěno: 52

53 "Dotace byly použity v souladu se smlouvami o poskytnutí dotace. K porušení rozpočtové kázně nedošlo." V souvislosti s realizací projektu podpořeného v rámci programu MŠMT EU peníze školám s názvem Kvalitním vzděláním k úspěchu byly zaslány 2 podněty ze strany MŠMT ČR místně příslušnému finančnímu úřadu. Tyto podněty byly formulovány jako podezření z porušení rozpočtové kázně ZŠ Bodláka a Pampelišky. FÚ HK, pracoviště Jičín oba podněty přezkoumal a skutečně dospěl k závěru, že ze strany obecně prospěšné společnosti došlo k porušení rozpočtové kázně. K tomuto porušení došlo tím, že byly se zpožděním zaslány ministerstvu 2 monitorovací zprávy. Toť vše! Žádné neoprávněné či nehospodárné čerpání finančních prostředků, žádné neplnění požadovaných výstupů. Dvě monitorovací zprávy zaslané se zpožděním. Výsledkem jsou platební výměry v prozatímní výši 33.73,- Kč. Prozatímní, protože je stále v běhu dopočet penále. Považuji to za své osobní selhání a nezříkám se své odpovědnosti. To, že nebyly zprávy odeslány včas, je samozřejmě pravda. Vzhledem k událostem uzavřeného školního roku, kdy bylo třeba právě proti zvůli ministerstva vést intenzivní, nerovný a dlouhotrvající boj, však mohu jen spekulovat o pravých příčinách podání obou podnětů. V každém případě jsem dopisem požádal Generální finanční ředitelství o prominutí onoho odvodu, penále z odvodu a dopočtu penále. Bude velmi zajímavé sledovat, má-li v této zemi administrativní pochybení (tedy pozdě zaslaná zpráva o tom, co je konáno) větší váhu, než samotný fakt, že je projekt doložitelně a bezpochyby realizován v souladu s harmonogramem, plánovanými výstupy a v odpovídající kvalitě a finanční prostředky jsou čerpány v souladu s podmínkami vyhlášeného programu. Zajímá-li vás, jak to dopadne, nenechte si ujít následující Výroční zprávu o činnosti a hospodaření naší školy. 6.5 Další pravidelně prováděné kontroly: Okresní správy sociálního zabezpečení v Jičíně Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a náčiní používaného v tělocvičnách ZŠ ve Veliši a v ZŠ v Kozojedech Protokoly z výše uvedených kontrol jsou k nahlédnutí v ředitelně ZŠBP, o.p.s. ve Veliši 53

54 7. Zpráva o hospodaření 7.1 Zdroje financování Hlavními zdroji financování potřeb Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 4, okr. Jičín v roce 211 byly: Provozní dotace poskytnutá KÚ KHK ve výši , Kč Ostatní dotace na individuální projekty , Kč z toho: Asistenti pedagoga , Kč Vybavení pro žáky 1. třídy 8, Kč Projekt EU peníze školám Projekt Comenius Přijaté příspěvky (dary) od fyzických a právnických osob Jiné výnosy Kč , Kč46 12, Kč , Kč27 793, Kč581 33, 46 12, Kč , Kč , Kč , Kč Dotace poskytnuté KÚ KHK Příspěvky od FO a PO Ostatní dotace na individuální projekty Jiné výnosy Kč , EU peníze školám Comenius Provozní dotace na úhradu nákladů poskytnutá z prostředků KÚ KH kraje byla použita na pokrytí následujících výdajů: režijní materiál nákup učebnic učební pomůcky úklidové a čistící prostředky ostatní dlouhodobý hmotný majetek (drobný majetek) spotřeba energie opravy telekomunikační služby služby mzdové náklady sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ostatní sociální náklady pojištění majetku ostatní provozní náklady celkem , Kč 99 73, Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 3 31, Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 3 1, Kč 59 74, Kč 5 94, Kč , Kč 54

55 7.2 Výkaz zisku a ztráty k NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek Ostatní služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Celkem 23 76, Kč , Kč , Kč , Kč, Kč , Kč , Kč , Kč VÝNOSY Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace Dotace - individuální projekty Celkem 52 5, Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , Kč Náklady Spotřeba materiálu % 7% 1% 3% 7% Spotřeba energie Ostatní služby 11% Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy Ostatní náklady 71% Výnosy 7% 1% 6% 8% Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace 78% 55

56 7.3 Rozvaha k Aktiva Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM Pozemky Pokladna Bankovní účet Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky - nároky na dotace a ost. zaúčtování Kurzové rozdíly aktivní Celkem 68 55, Kč , Kč , Kč , Kč 34 8, Kč 7, Kč 68 74, Kč , Kč , Kč , Kč 31, Kč , Kč 16, Kč , Kč Pasíva Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Dodavatelé Závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní Vlastní jmění Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření Celkem 68 55, Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 13 93, Kč , Kč 75, Kč , Kč , Kč , Kč , Kč Poznámka: Tato výroční zpráva obsahuje ve svých přílohách kopii formuláře Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve šk. roce 211/212. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty charakterizuje hospodaření v uzavřeném účetním období to je kalendářní rok

57 8. Vlastní hodnocení školy - Autoevaluace 8.1 Autoevaluační plán Autoevaluace je předmětem jednání každé pedagogické rady. V průběhu hodnoceného období tak dochází ke stálému zpřesňování hodnocených oblastí a hodnotících kritérií tak, aby výsledek autoevaluace měl co možná nejvíce vypovídací hodnotu pro přijetí případných opatření: Oblast autoevaluace Cíl Kritéria Nástroje Časový harmonogram Soulad se stávájící legislativou Kladné hodnocení kontrolních orgánů ČŠI, Hodnocení krajem Škola neovlivní Podmínky ke vzdělávání Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomických zdrojů Udržení stávájících podmínek ke vzdělávání, stálé zvyšování kvality materiálního zabezpečení, postupná rekonstrukce všech budov školy Úspěšnost v grantových a dotačních řízeních - dostatek finančních zdrojů na dosažení stanovených cílů Externí audit Pozorování - vedení přehledů Rozhovory Každoročně Průběžně Průběžně Udržení stávajícího Rozhovory Průběžně počtu žáků a klientů Dotazníky Dle potřeby Podpora školy žákům Spolupráce s rodiči žáků Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Spokojenost s poskytovanými službami Aktivní zapojení rodičů do plánování strategie vývoje školy Výhled naplněnosti školy v následujících Statistické letech - počty zpracování, vední Průběžně odevzdaných přehledu přihlášek Míra účasti na jednáních, aktivity Pozorování Průběžně ve školské radě Výsledky hodnocení Průběh a výsledky vzdělávání žáků dle platné legislativy, IVPů, Dosažení co možná ŠVP, Klasifikačního nejlepších výsledků řádu atp., zlepšování odpovídajících jednotlivých žáků individuálním možnostem jednotlivých žáků Přijetí na školy, které byly žáky a rodiči vybrány Analýza a hodnocení žákovských prací Statistické zpracování ve výroční zprávě Průběžně 1 x ročně Rozhovory s Řízení školy Kvalita personální práce Odborný růst pedagogických pracovníků Účast na DVPP, výsledky vzdělávání žáků, spokojenost žáků a rodičů rodiči, dotazníky, pozorování, vedení přehledu o účasti na DVPP Průběžně, nejméně 1x ročně ve výroční zprávě Kvalita DVPP Kvalitní pracovní podmínky pro všechny zaměstnance Spokojenost jednotlivých zaměstnanců s pracovními podmínkami Rozhovory Průběžně Školní (celkové) klima Zachování příjemného prostředí a rodinné atmosféry Spokojený žák Pozorování, rozhovory Spokojený pracovník Pozorování, rozhovory Průběžně Průběžně Spolupráce s ostatními subjekty v regionu (obce, školy, občanské iniciativy atp.) Prohloubit stávájící a Četnost navázat nové formy uskutečněných spolupráce se subjekty v partnerských aktivit regionu Pozorování, vedení přehledů zpracovaných ve výr.zprávě Průběžně, nejméně 1x ročně ve výroční zprávě 57

58 9. Závěr 9.1 Poděkování Kdo nám pomáhá? Aktuální seznam všech osob a organizací, které se rozhodly nám dlouhodobě nebo alespoň v aktuálním školním roce věnovat svou přízeň, je zveřejněn na webových stránkách školy Všem těmto osobám, podnikům, rodinám, institucím a dalším subjektům bych chtěl velmi poděkovat za podporu a důvěru v naše snažení. Vaši přízeň nebereme jako samozřejmost a velmi si vážíme toho, že i v tak těžké době se díváte kolem sebe a na druhé, nikoliv jen do své vlastní pokladničky. Děkujeme! Poděkování patří též všem zastupitelům obcí, které přispívají na provozní náklady spojené se vzděláváním žáků trvale v těchto obcích žijících. Podařilo se tak vyvrátit mylnou domněnku, že finanční prostředky jsou poskytovány soukromé škole. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány žákům, jejichž rodiče se svobodně rozhodli k využívání služeb naší obecně prospěšné společnosti. Zvláštní poděkování patří obci Veliš, která stojí na naší straně již řadu let a bez jejíž podpory a vzájemné spolupráce by úspěch naší školy nebyl ani jen myslitelný. Děkujeme Děkujeme médiím Děkujeme za pozornost a přízeň, kterou nám věnují: Pořady Rodina a škola, Pomáhejme si, FOKUS ČT24 58

59 9.2 Přílohy kopie dokumentů Kopie formuláře Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve šk. roce 211/212 59

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více