Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p."

Transkript

1 Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 13 členů Krátkodobě omluveni: Lenka Učňová, Jiří Veselý Program: 1. Zahájení 2. Dotazy a připomínky občanů 3. Zpráva kontrolního výboru 4. Zpráva finančního výboru 5. Kontrola úkolů 6. Žádost o finanční příspěvek Farní úřad Benešov 7. Rozpočtová opatření č. 2,3,4/ Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok Návrh vyhlášky pro společný školský obvod 10. Návrh dohody obcí o společném školském obvodu základní školy 11. Předkupní smlouva - Kužel 12. Předkupní smlouva - Zemánek 13. Předkupní smlouva - Bekr 14. Předkupní smlouva - Miňovský 15. Předkupní smlouva - Sychra 16. Předkupní smlouva - Havlíčkovi 17. Předkupní smlouva - Hrdinovi 18. Předkupní smlouva - Jeniš 19. Předkupní smlouva - Křížovi 20. Předkupní smlouva - Kovářová, Martínek 21. Různé 22. Podněty a připomínky členů ZO 23. Ukončení zasedání ad 1) Zahájení Starosta obce zahájil 10. zasedání ZO, které bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Dále oznámil, že zapisovatelkou je paní Ing. Eva Meluzínová, za sčítání hlasů odpovídá Bohumil Kovář. ZO zahájilo jednání za přítomnosti 13 členů ZO, tzn. byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně se usnášet. Zápis ze zasedání č.9 ZO ověřili pan Pavel Chlup a pan Radek Tichý a nevznesli k zápisu připomínek. Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem. Hlasování o návrhu programu: 13 pro jednomyslně schváleno 1

2 Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Horák Hlasování: 11 pro, 2 se zdrželi - schváleno Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Hlasování: 11 pro, 2 se zdrželi schváleno paní Mgr. Milena Tichá a pan Ing. Luboš Petr Kužel a Ing. Josef Tichý ad 2) Dotazy a připomínky občanů Na pozvání starosty obce vystoupili na zasedání ZO ředitel VAS Boskovice Ing.Petr Fiala, jeho technický náměstek Ing. Pavel Mikulášek a projektant VH ateliér Ing. Jakub Raček. Vysvětlili řešení obnovy tlaku vody v obci pomocí rozdělení obce do dvou tlakových pásem a seznámili s celkovým řešením, aby tlakové poměry v obci byly dle platných norem. Ing. Raček VH ateliér - studie tlakových poměrů v obci starý vodojem 50 m 3, nový vodojem 150 m m vodního sloupce na vodovodní přípojce v rozporu s normou, - norma: minimální tlak m vodního sloupce na přípojce (ideální m), - bude potřeba nová tlaková stanice - zásah do krajské komunikace. Ing. Mikulášek - zpracován hrubý simulovaný model, - nutná výměna přípojek tam, kde je ocel, - financování existuje osa z Životního prostředí, přidá se investování Svazku, - dokončení projektu minimálně rok až rok a půl - Přípojky k domům za vlastní. Ing. Hložek - svolat neveřejnou schůzku zastupitelů k danému tématu, - promyslet jiné možné varianty, aby se nemuselo kopat do nové komunikace. p. Kejík - v naší ulici se dělal nový vodovod současně s kanalizací, bylo tam dáno slabší potrubí, mohlo se tam rovnou dát silnějí. Ing. Mikulášek odpověděl: silnějším potrubím by se zvýšil průtok o 5 l, je to málo, problém by to nevyřešilo. p. Kejík + Dvořák co vlastní vodárny, Ing. Mikulášek odpověděl: poškodilo by to ostatní 18.40hod Příchod Jiřího Veselého ad 3) Zpráva kontrolního výboru Kontrolní výbor provedl kontrolu Zprávu přednesla předsedkyně Mgr. Milena Tichá Zápis - viz příloha č.2 2

3 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel - schváleno ad 4) Zpráva finančního výboru Finanční výbor provedl kontrolu Zprávu přednesl předseda Gustav Grün. Zápis - viz příloha č.3 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno ad 5) Kontrola úkolů ZO ukládá předložit návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky k projednání ZO. T: Splněno 9.3. ZO ukládá Radě obce zabezpečit zhotovení obecního praporu T: do Splněno ZO ukládá seznámit JmKr se svým stanoviskem pro další jednání v příslušných orgánech JmKr. T: Splněno ZO ukládá Obecnímu úřadu Okrouhlá zajistit zpracování návrhu územního plánu Okrouhlá. T: O:starosta 3

4 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. Hlasování: 14 pro jednomyslně schváleno ad 6) Žádost Římskokatolického farního úřadu Benešov o finanční příspěvek Začátkem měsíce března obec Okrouhlá obdržela žádost Římskokatolického farního úřadu Benešov o poskytnutí finančního příspěvku na nutné opravy majetku. Vzhledem k situaci bylo doporučeno neudělovat finanční příspěvek, ale dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek je účelový. Návrh darovací smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši Kč Farnímu úřadu v Benešově 2) ZO schvaluje finanční dar ve výši Kč Farnímu úřadu v Benešově 3) ZO ukládá uzavřít darovací smlouvu s Farním úřadem v Benešově T: do Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno ad 7) Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2012 V rozpočtovém opatření č.2/2012 ve výdajích došlo ke snížení příspěvku neinvestičních nákladů na žáky oproti rozpočtu. V rozpočtovém opatření č. 3/2012 byly zapracovány v příjmové části běžné příjmy, které nebyly rozpočtovány a z části prodeje pozemků dány na jinou položku částky na zřízení inženýrských sítí na hranice pozemků. V rozpočtovém opatření č. 4/2012 byly zapracovány ve výdajové části revize a seřízení bezdrátového rozhlasu, pořízení wafek na KD, 2x výměna kotlů v obecních bytech, obměna notebooku a pořízení obecního praporu. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/ viz příloha. 4

5 1) ZO bere na vědomí předložené materiály. 2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2012 Hlasování: 14 pro jednomyslně schváleno ad 8) Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2011 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předložil starosta Zastupitelstvu obce Okrouhlá k projednání závěrečný účet obce Okrouhlá za rok Zůstatky finančních prostředků na účtech obce Okrouhlá Základní běžný účet stav k 31. prosinci ,62 Kč Termínovaný vklad stav k 31. prosinci ,16 Kč Rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočet na rok 2011 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne : Příjmy Výdaje Financování ,-- Kč ,-- Kč 0,-- Kč V roce 2011 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření v celkové výši: Příjmy celkem Původní rozpočet Celkem příjmy rozpočtových opatření Výdaje celkem Původní rozpočet Celkem výdaje rozpočtových opatření ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč Financování celkem ,--Kč Původní rozpočet 0,--Kč Celkem financování rozpočtových opatření ,--Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2011 Rozpočet Skutečnost Příjmy po konsolidaci , ,51 Výdaje po konsolidaci , ,64 Financování , ,87 5

6 Výsledek hospodaření obce Okrouhlá v rozpočtové oblasti ke dni činí ,87 Kč. Celkové příjmy obce v roce 2011 po konsolidaci činily ,51 Kč, z toho daňové příjmy ,92 Kč, nedaňové příjmy ,59 Kč, kapitálové příjmy ,- Kč, přijaté transfery ,-Kč. Celkové výdaje obce za rok 2011 po konsolidaci činily ,64 Kč, z toho běžné výdaje ,64 Kč, kapitálové výdaje ,- Kč. Od sestavují obce nově i Výkaz zisku a ztrát, dle tohoto výkazu skončilo hospodaření obce s výsledkem hospodaření po zdanění ,65 Kč. Výsledek hospodaření je vypočten rozdílem nákladů a výnosů účetní jednotky. Dotace V roce 2011 obdržela obec účelové dotace v úhrnné výši na aktivní politiku zaměstnanosti VPP na státní správu na opravu požár.techniky a nákup věcných prostředků JSDH na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH na PRV Geometrické zaměření průtahu silnice III. třídy obcí Okrouhlá na sčítání lidu ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 932,00 Kč Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem Dotace na opravu požární techniky a nákup věcných prostředků JSDH byla čerpána ve výši ,80 Kč. Nevyčerpaná část dotace bude čerpána dle smlouvy do Ostatní dotace, které obec obdržela, byly vyčerpány beze zbytku. Přezkoumání hospodaření Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně provedl přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2011 s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Inventarizace K byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky. Průběh inventarizace je doložen v jednotlivých inventurních soupisech a v inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Budovy a stavby , Samostatné movité věci , Drobný dlouhodobý majetek , Pozemky , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 6

7 079 - Oprávky k ostatnímu DNHM , Oprávky ke stavbám , Oprávky k sam. movitým věcem , Základní běžný účet , Základní běžný účet - termínovaný vklad , Pokladna 0, Peníze na cestě 0, Ceniny 86, Odběratelé , Poskytnuté provozní zálohy , Pohledávky 4 950, Dodavatelé , Přijaté zálohy , Zaměstnanci , Zúčtování s inst. soc. a zdrav. zabezp , Daň z příjmu , Ostatní přímé daně 2 065, Pohledávky za ústředními rozpočty , Přijaté zálohy na dotace , Ostatní krátkodobé pohledávky , Ostatní krátkodobé závazky 6 656, Náklady příštích období , Výnosy příštích období 6 483, Dohadné účty aktivní , Dohadné účty pasivní , Jmění účetní jednotky , Dotace na pořízení dlouh. majetku , Oceňovací rozdíly při změně metody , Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let , Výsledek hospodaření běžného účet. období , Podrozvah.účet - Drobný nehm. majetek , Podrozvah.účet - Drobný hmotný majetek , Podrozvah.účet - Ostatní majetek ,00 Příspěvková organizace Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřská škola Okrouhlá. Z rozpočtu obce byla MŠ v roce 2011 poskytnuta formou příspěvků na provoz částka ,-- Kč. Mateřská škola hospodařila v roce 2011 se záporným hospodářským výsledkem 7 390,12 Kč. Hospodářský výsledek 7 390,12 Kč navrhla ředitelka MŠ pokrýt z rezervního fondu MŠ. Za rok 2011 byla v Mateřské škole provedena jedna kontrola hospodaření, která byla bez závad. Přílohy Závěrečného účtu obce, které jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Okrouhlá: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2011 ze dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha sestavené ke dni

8 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha Mateřské školy Okrouhlá sestavené ke dni ZO bere na vědomí předložený materiál. 2. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad, 3. ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno 18.50hod příchod Lenky Učňové ad 9) Návrh OZV pro společný školský obvod ZŠ Benešov Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky pro zřízení společného školského obvodu. Důvodem je zvýšení docházkové podpory žáků do ZŠ Benešov a snížení neinvestičních výdajů, které platíme do jiných škol (cca 70tis.Kč). Tato OZV je odkonzultována se starosty dotčených obcí a zároveň s námi ji překládají do jejich zastupitelstev. Návrh OZV viz příloha. Diskuze: pí. Dvořáková - Budou muset rodiče platit neinvestiční výdaje na žáky, pokud chodí do jiné školy než do Benešova. Starosta odpověděl: tyto neinvestiční výdaje se neplatí. Ing. Minx - pokud dotace na žáka škole nepřijdou, tak budou školy řešit určité individuální příspěvky na žáky, jakým způsobem se bude k těmto žádostem přistupovat, - pokud se objeví silný ročník, ostatní školy tyto děti nevezmou, - když chceme škole pomoci, proč se obec nemůže podílet na financování zvlášť. Starosta odpověděl: školský zákon hovoří, že obce mohou vytvářet školské obvody, oni stejně dostávají normativ na žáky, obvod zřizován z důvodu podpoření školy v Benešově, neinvestiční výdaje na žáky nikdy nesmí škola vyžadovat po rodičích, individuální příspěvky nebude obec poskytovat. 8

9 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Okrouhlá č.1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Benešov, 3) ZO ukládá vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Benešov na úřední desce ObÚ Okrouhlá. T: Hlasování: 9 pro,6 se zdrželo, schváleno ad 10) Návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Zastupitelstvu obce je předkládán návrh Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec. Jedná se o doprovodný akt nutný pro platnost OZV č.1/2012. Tato smlouva o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec je odkonzultována se starosty obcí a zároveň s námi překládaná do jejich zastupitelstev. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec, 3) ZO ukládá uzavřít Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec. T: Hlasování: 10 pro, 5 se zdrželo, schváleno ad 11) Návrh předkupní smlouvy - Kužel Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení 9

10 inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. Diskuze: Starosta - celkem 15 stavebních míst, 4 byly prodány přímým majitelům, dalších 10 míst je navrženo k prodeji: 5 místních a 5 ostatních zájemců. Jeden pozemek zatím blokován, vede přes něj vysoké napětí, buď se prodá na stavební pozemek, jakmile se přeloží vysoké napětí, nebo se na něm udělá dětské hřiště, - celková částka příjmů za pozemky včetně příspěvku na inženýrské sítě ke hranici pozemku činí Kč Ing. Tichý J. - Proč se pozemky neprodávaly postupně, jak se původně zamýšlelo. odpověděl p. Chlup: nakonec od tohoto záměru bylo ustoupeno, aby měli všichni stavebníci stejné podmínky. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/86 o výměře 838 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Petru Kuželovi, bytem Okrouhlá 110, okr.blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/86 o výměře 838 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Petrem Kuželem, bytem Okrouhlá 110, okr.blansko. Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel, schváleno ad 12) Návrh předkupní smlouvy - Zemánek Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení 10

11 inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/76 o výměře 988 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Pavlu Zemánkovi, bytem Okrouhlá 101, Boskovice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/76 o výměře 988 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Pavlem Zemánkem, bytem Okrouhlá 101, Boskovice. Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 13) Návrh předkupní smlouvy - Bekr Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27., 28. a 29. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 4) ZO bere na vědomí předložený materiál. 5) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/82 o výměře 712 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Jaromíru Bekrovi, bytem Rumunská 25, Prostějov, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/82 o výměře 712 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem 11

12 Jaromírem Bekrem, bytem Rumunská 25, Prostějov. Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 14) Návrh předkupní smlouvy - Miňovský Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/77 o výměře 1000 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Mgr. Janu Miňovskému, bytem Družby 343, Pardubice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/77 o výměře 1000 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Mgr. Miňovským Janem, bytem Družby 343, Pardubice. Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 15) Návrh předkupní smlouvy - Sychra Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27., 28. a 29. zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení 12

13 inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/87 o výměře 848 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Antonínu Sychrovi, bytem Vratíkov 36, Boskovice, okr. Blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 96/87 o výměře 848 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Antonínem Sychrou, bytem Vratíkov 36, Boskovice, okr. Blansko. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 16) Návrh předkupní smlouvy - Havlíčkovi Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č.96/85 o výměře 814 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov manželům panu Ing. Milanu Havlíčkovi, bytem: Okrouhlá 162, Boskovice a paní Ing. Zuzaně Havlíčkové, bytem Pod Javory 2054/14, Blansko, 13

14 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/85 o výměře 814 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s manžely panem Ing. Milanem Havlíčkem, bytem Okrouhlá 162, Boskovice a paní Ing. Zuzanou Havlíčkovou, bytem Pod Javory 2054/14, Blansko. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 17) Návrh předkupní smlouvy - Hrdinovi Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/81 o výměře 826 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov manželům panu Janu Hrdinovi, r.č /037, bytem Výšovice 50, Vřesovice a paní Jiřině Hrdinové, bytem Výšovice 50, Vřesovice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 96/81 o výměře 826 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s manžely panem Janem Hrdinou, r.č /037, bytem Výšovice 50, Vřesovice a paní Jiřinou Hrdinovou, bytem Výšovice 50, Vřesovice. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 18) Návrh předkupní smlouvy - Jeniš 14

15 Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27., 28. a 29. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/83 o výměře 750 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Karlu Jenišovi, bytem Legionářská 2094/3, Boskovice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/83 o výměře 750 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Karlem Jenišem, bytem Legionářská 2094/3, Boskovice. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 19) Návrh předkupní smlouvy - Křížovi Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 15

16 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/78 o výměře 884 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov manželům panu Janu Křížovi, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko a paní Haně Křížové, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/78 o výměře 884 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s manžely panem Janem Křížem, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 20) Návrh předkupní smlouvy - Michaela Kovářová, Petr Martinek Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/84 o výměře 787 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov slečně Michaele Kovářové, bytem Okrouhlá 164, okr. Blansko a panu Petru Martinkovi, bytem Boskovice, B.Němcové 57, okr. Blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/84 o výměře 787 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov se slečnou Michaelou Kovářovou, r.č /4091, bytem Okrouhlá 164, okr. Blansko a panem Petrem Martinkem, bytem Boskovice, B.Němcové 57, okr. Blansko. 16

17 Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 21) Různé nebylo ad 22) Podněty a připomínky členů ZO Starosta: - obrátila se na obec firma, která dodává větrné elektrárny, měli bychom příjem, ale vydává to nesnesitelný zvuk, na minulých zastupitelstvech se tato otázka již řešila. p.grün - řešil se pouze hrubý nástřel, ale pak bylo řečeno, že tady to nelze, že je tady letecký koridor. Ing. Hložek - předchozí zastupitelstvo o tom spekulovalo, ale nakonec se zjistilo, že energetici neměli kapacitu sítě. 1) ZO schvaluje nejednat s firmou dodávající větrné elektrárny Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno Starosta - možnost vrtů lokalita ve Svarkově, prameniště Benešov, na SZIF končí za měsíc dotační titul do 1 mil. Kč vrt by nás stál asi 95 tis. Kč, zprostředkovatelská dotační firma za vypracování žádosti o dotaci chce cca 50 tis. Kč i v případě, že neuspějeme. - měli bychom se přiklonit k přivaděci, který je jistý a stálý, nevidím s vrtem perspektivu, voda zabezpečena z vratíkovského vodojemu, měla by to být valchovská voda. Ing. Hložek - měli bychom výhlédově zkusit vrty, ale ne pod předloženou firmou, která má neakceptovatelné podmínky, - pozvat firmu AQUAPROCON, aby vysvětlila přívod pro posílení vody z Vratíkova. Starosta - informoval o možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím dotačních titulů MŠ Okrouhlá podala projekt na MAS Boskovicko financování 143 tis. Kč, podíl dotace 90 tis. Kč. 17

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více