Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p."

Transkript

1 Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 13 členů Krátkodobě omluveni: Lenka Učňová, Jiří Veselý Program: 1. Zahájení 2. Dotazy a připomínky občanů 3. Zpráva kontrolního výboru 4. Zpráva finančního výboru 5. Kontrola úkolů 6. Žádost o finanční příspěvek Farní úřad Benešov 7. Rozpočtová opatření č. 2,3,4/ Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok Návrh vyhlášky pro společný školský obvod 10. Návrh dohody obcí o společném školském obvodu základní školy 11. Předkupní smlouva - Kužel 12. Předkupní smlouva - Zemánek 13. Předkupní smlouva - Bekr 14. Předkupní smlouva - Miňovský 15. Předkupní smlouva - Sychra 16. Předkupní smlouva - Havlíčkovi 17. Předkupní smlouva - Hrdinovi 18. Předkupní smlouva - Jeniš 19. Předkupní smlouva - Křížovi 20. Předkupní smlouva - Kovářová, Martínek 21. Různé 22. Podněty a připomínky členů ZO 23. Ukončení zasedání ad 1) Zahájení Starosta obce zahájil 10. zasedání ZO, které bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Dále oznámil, že zapisovatelkou je paní Ing. Eva Meluzínová, za sčítání hlasů odpovídá Bohumil Kovář. ZO zahájilo jednání za přítomnosti 13 členů ZO, tzn. byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím bylo Zastupitelstvo obce schopno právoplatně se usnášet. Zápis ze zasedání č.9 ZO ověřili pan Pavel Chlup a pan Radek Tichý a nevznesli k zápisu připomínek. Starosta seznámil členy ZO s dnešním programem. Hlasování o návrhu programu: 13 pro jednomyslně schváleno 1

2 Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Horák Hlasování: 11 pro, 2 se zdrželi - schváleno Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: Hlasování: 11 pro, 2 se zdrželi schváleno paní Mgr. Milena Tichá a pan Ing. Luboš Petr Kužel a Ing. Josef Tichý ad 2) Dotazy a připomínky občanů Na pozvání starosty obce vystoupili na zasedání ZO ředitel VAS Boskovice Ing.Petr Fiala, jeho technický náměstek Ing. Pavel Mikulášek a projektant VH ateliér Ing. Jakub Raček. Vysvětlili řešení obnovy tlaku vody v obci pomocí rozdělení obce do dvou tlakových pásem a seznámili s celkovým řešením, aby tlakové poměry v obci byly dle platných norem. Ing. Raček VH ateliér - studie tlakových poměrů v obci starý vodojem 50 m 3, nový vodojem 150 m m vodního sloupce na vodovodní přípojce v rozporu s normou, - norma: minimální tlak m vodního sloupce na přípojce (ideální m), - bude potřeba nová tlaková stanice - zásah do krajské komunikace. Ing. Mikulášek - zpracován hrubý simulovaný model, - nutná výměna přípojek tam, kde je ocel, - financování existuje osa z Životního prostředí, přidá se investování Svazku, - dokončení projektu minimálně rok až rok a půl - Přípojky k domům za vlastní. Ing. Hložek - svolat neveřejnou schůzku zastupitelů k danému tématu, - promyslet jiné možné varianty, aby se nemuselo kopat do nové komunikace. p. Kejík - v naší ulici se dělal nový vodovod současně s kanalizací, bylo tam dáno slabší potrubí, mohlo se tam rovnou dát silnějí. Ing. Mikulášek odpověděl: silnějším potrubím by se zvýšil průtok o 5 l, je to málo, problém by to nevyřešilo. p. Kejík + Dvořák co vlastní vodárny, Ing. Mikulášek odpověděl: poškodilo by to ostatní 18.40hod Příchod Jiřího Veselého ad 3) Zpráva kontrolního výboru Kontrolní výbor provedl kontrolu Zprávu přednesla předsedkyně Mgr. Milena Tichá Zápis - viz příloha č.2 2

3 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel - schváleno ad 4) Zpráva finančního výboru Finanční výbor provedl kontrolu Zprávu přednesl předseda Gustav Grün. Zápis - viz příloha č.3 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno ad 5) Kontrola úkolů ZO ukládá předložit návrh rozpočtového výhledu obce Okrouhlá na roky k projednání ZO. T: Splněno 9.3. ZO ukládá Radě obce zabezpečit zhotovení obecního praporu T: do Splněno ZO ukládá seznámit JmKr se svým stanoviskem pro další jednání v příslušných orgánech JmKr. T: Splněno ZO ukládá Obecnímu úřadu Okrouhlá zajistit zpracování návrhu územního plánu Okrouhlá. T: O:starosta 3

4 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. Hlasování: 14 pro jednomyslně schváleno ad 6) Žádost Římskokatolického farního úřadu Benešov o finanční příspěvek Začátkem měsíce března obec Okrouhlá obdržela žádost Římskokatolického farního úřadu Benešov o poskytnutí finančního příspěvku na nutné opravy majetku. Vzhledem k situaci bylo doporučeno neudělovat finanční příspěvek, ale dar obce. Důvodem je volnější nakládání s penězi, poněvadž příspěvek je účelový. Návrh darovací smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši Kč Farnímu úřadu v Benešově 2) ZO schvaluje finanční dar ve výši Kč Farnímu úřadu v Benešově 3) ZO ukládá uzavřít darovací smlouvu s Farním úřadem v Benešově T: do Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno ad 7) Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2012 V rozpočtovém opatření č.2/2012 ve výdajích došlo ke snížení příspěvku neinvestičních nákladů na žáky oproti rozpočtu. V rozpočtovém opatření č. 3/2012 byly zapracovány v příjmové části běžné příjmy, které nebyly rozpočtovány a z části prodeje pozemků dány na jinou položku částky na zřízení inženýrských sítí na hranice pozemků. V rozpočtovém opatření č. 4/2012 byly zapracovány ve výdajové části revize a seřízení bezdrátového rozhlasu, pořízení wafek na KD, 2x výměna kotlů v obecních bytech, obměna notebooku a pořízení obecního praporu. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/ viz příloha. 4

5 1) ZO bere na vědomí předložené materiály. 2) ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2012 Hlasování: 14 pro jednomyslně schváleno ad 8) Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2011 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předložil starosta Zastupitelstvu obce Okrouhlá k projednání závěrečný účet obce Okrouhlá za rok Zůstatky finančních prostředků na účtech obce Okrouhlá Základní běžný účet stav k 31. prosinci ,62 Kč Termínovaný vklad stav k 31. prosinci ,16 Kč Rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočet na rok 2011 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce dne : Příjmy Výdaje Financování ,-- Kč ,-- Kč 0,-- Kč V roce 2011 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření v celkové výši: Příjmy celkem Původní rozpočet Celkem příjmy rozpočtových opatření Výdaje celkem Původní rozpočet Celkem výdaje rozpočtových opatření ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč Financování celkem ,--Kč Původní rozpočet 0,--Kč Celkem financování rozpočtových opatření ,--Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2011 Rozpočet Skutečnost Příjmy po konsolidaci , ,51 Výdaje po konsolidaci , ,64 Financování , ,87 5

6 Výsledek hospodaření obce Okrouhlá v rozpočtové oblasti ke dni činí ,87 Kč. Celkové příjmy obce v roce 2011 po konsolidaci činily ,51 Kč, z toho daňové příjmy ,92 Kč, nedaňové příjmy ,59 Kč, kapitálové příjmy ,- Kč, přijaté transfery ,-Kč. Celkové výdaje obce za rok 2011 po konsolidaci činily ,64 Kč, z toho běžné výdaje ,64 Kč, kapitálové výdaje ,- Kč. Od sestavují obce nově i Výkaz zisku a ztrát, dle tohoto výkazu skončilo hospodaření obce s výsledkem hospodaření po zdanění ,65 Kč. Výsledek hospodaření je vypočten rozdílem nákladů a výnosů účetní jednotky. Dotace V roce 2011 obdržela obec účelové dotace v úhrnné výši na aktivní politiku zaměstnanosti VPP na státní správu na opravu požár.techniky a nákup věcných prostředků JSDH na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH na PRV Geometrické zaměření průtahu silnice III. třídy obcí Okrouhlá na sčítání lidu ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 932,00 Kč Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem Dotace na opravu požární techniky a nákup věcných prostředků JSDH byla čerpána ve výši ,80 Kč. Nevyčerpaná část dotace bude čerpána dle smlouvy do Ostatní dotace, které obec obdržela, byly vyčerpány beze zbytku. Přezkoumání hospodaření Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně provedl přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2011 s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Inventarizace K byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky. Průběh inventarizace je doložen v jednotlivých inventurních soupisech a v inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Budovy a stavby , Samostatné movité věci , Drobný dlouhodobý majetek , Pozemky , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 6

7 079 - Oprávky k ostatnímu DNHM , Oprávky ke stavbám , Oprávky k sam. movitým věcem , Základní běžný účet , Základní běžný účet - termínovaný vklad , Pokladna 0, Peníze na cestě 0, Ceniny 86, Odběratelé , Poskytnuté provozní zálohy , Pohledávky 4 950, Dodavatelé , Přijaté zálohy , Zaměstnanci , Zúčtování s inst. soc. a zdrav. zabezp , Daň z příjmu , Ostatní přímé daně 2 065, Pohledávky za ústředními rozpočty , Přijaté zálohy na dotace , Ostatní krátkodobé pohledávky , Ostatní krátkodobé závazky 6 656, Náklady příštích období , Výnosy příštích období 6 483, Dohadné účty aktivní , Dohadné účty pasivní , Jmění účetní jednotky , Dotace na pořízení dlouh. majetku , Oceňovací rozdíly při změně metody , Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let , Výsledek hospodaření běžného účet. období , Podrozvah.účet - Drobný nehm. majetek , Podrozvah.účet - Drobný hmotný majetek , Podrozvah.účet - Ostatní majetek ,00 Příspěvková organizace Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřská škola Okrouhlá. Z rozpočtu obce byla MŠ v roce 2011 poskytnuta formou příspěvků na provoz částka ,-- Kč. Mateřská škola hospodařila v roce 2011 se záporným hospodářským výsledkem 7 390,12 Kč. Hospodářský výsledek 7 390,12 Kč navrhla ředitelka MŠ pokrýt z rezervního fondu MŠ. Za rok 2011 byla v Mateřské škole provedena jedna kontrola hospodaření, která byla bez závad. Přílohy Závěrečného účtu obce, které jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Okrouhlá: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2011 ze dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha sestavené ke dni

8 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha Mateřské školy Okrouhlá sestavené ke dni ZO bere na vědomí předložený materiál. 2. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad, 3. ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok Hlasování: 14 pro, jednomyslně schváleno 18.50hod příchod Lenky Učňové ad 9) Návrh OZV pro společný školský obvod ZŠ Benešov Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky pro zřízení společného školského obvodu. Důvodem je zvýšení docházkové podpory žáků do ZŠ Benešov a snížení neinvestičních výdajů, které platíme do jiných škol (cca 70tis.Kč). Tato OZV je odkonzultována se starosty dotčených obcí a zároveň s námi ji překládají do jejich zastupitelstev. Návrh OZV viz příloha. Diskuze: pí. Dvořáková - Budou muset rodiče platit neinvestiční výdaje na žáky, pokud chodí do jiné školy než do Benešova. Starosta odpověděl: tyto neinvestiční výdaje se neplatí. Ing. Minx - pokud dotace na žáka škole nepřijdou, tak budou školy řešit určité individuální příspěvky na žáky, jakým způsobem se bude k těmto žádostem přistupovat, - pokud se objeví silný ročník, ostatní školy tyto děti nevezmou, - když chceme škole pomoci, proč se obec nemůže podílet na financování zvlášť. Starosta odpověděl: školský zákon hovoří, že obce mohou vytvářet školské obvody, oni stejně dostávají normativ na žáky, obvod zřizován z důvodu podpoření školy v Benešově, neinvestiční výdaje na žáky nikdy nesmí škola vyžadovat po rodičích, individuální příspěvky nebude obec poskytovat. 8

9 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Okrouhlá č.1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Benešov, 3) ZO ukládá vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Benešov na úřední desce ObÚ Okrouhlá. T: Hlasování: 9 pro,6 se zdrželo, schváleno ad 10) Návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Zastupitelstvu obce je předkládán návrh Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec. Jedná se o doprovodný akt nutný pro platnost OZV č.1/2012. Tato smlouva o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec je odkonzultována se starosty obcí a zároveň s námi překládaná do jejich zastupitelstev. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec, 3) ZO ukládá uzavřít Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Benešov s obcemi Benešov a Kořenec. T: Hlasování: 10 pro, 5 se zdrželo, schváleno ad 11) Návrh předkupní smlouvy - Kužel Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení 9

10 inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. Diskuze: Starosta - celkem 15 stavebních míst, 4 byly prodány přímým majitelům, dalších 10 míst je navrženo k prodeji: 5 místních a 5 ostatních zájemců. Jeden pozemek zatím blokován, vede přes něj vysoké napětí, buď se prodá na stavební pozemek, jakmile se přeloží vysoké napětí, nebo se na něm udělá dětské hřiště, - celková částka příjmů za pozemky včetně příspěvku na inženýrské sítě ke hranici pozemku činí Kč Ing. Tichý J. - Proč se pozemky neprodávaly postupně, jak se původně zamýšlelo. odpověděl p. Chlup: nakonec od tohoto záměru bylo ustoupeno, aby měli všichni stavebníci stejné podmínky. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/86 o výměře 838 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Petru Kuželovi, bytem Okrouhlá 110, okr.blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/86 o výměře 838 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Petrem Kuželem, bytem Okrouhlá 110, okr.blansko. Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel, schváleno ad 12) Návrh předkupní smlouvy - Zemánek Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení 10

11 inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/76 o výměře 988 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Pavlu Zemánkovi, bytem Okrouhlá 101, Boskovice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/76 o výměře 988 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Pavlem Zemánkem, bytem Okrouhlá 101, Boskovice. Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 13) Návrh předkupní smlouvy - Bekr Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27., 28. a 29. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 4) ZO bere na vědomí předložený materiál. 5) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/82 o výměře 712 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Jaromíru Bekrovi, bytem Rumunská 25, Prostějov, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/82 o výměře 712 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem 11

12 Jaromírem Bekrem, bytem Rumunská 25, Prostějov. Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 14) Návrh předkupní smlouvy - Miňovský Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/77 o výměře 1000 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Mgr. Janu Miňovskému, bytem Družby 343, Pardubice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/77 o výměře 1000 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Mgr. Miňovským Janem, bytem Družby 343, Pardubice. Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 15) Návrh předkupní smlouvy - Sychra Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27., 28. a 29. zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení 12

13 inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/87 o výměře 848 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Antonínu Sychrovi, bytem Vratíkov 36, Boskovice, okr. Blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 96/87 o výměře 848 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Antonínem Sychrou, bytem Vratíkov 36, Boskovice, okr. Blansko. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 16) Návrh předkupní smlouvy - Havlíčkovi Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č.96/85 o výměře 814 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov manželům panu Ing. Milanu Havlíčkovi, bytem: Okrouhlá 162, Boskovice a paní Ing. Zuzaně Havlíčkové, bytem Pod Javory 2054/14, Blansko, 13

14 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/85 o výměře 814 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s manžely panem Ing. Milanem Havlíčkem, bytem Okrouhlá 162, Boskovice a paní Ing. Zuzanou Havlíčkovou, bytem Pod Javory 2054/14, Blansko. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 17) Návrh předkupní smlouvy - Hrdinovi Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/81 o výměře 826 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov manželům panu Janu Hrdinovi, r.č /037, bytem Výšovice 50, Vřesovice a paní Jiřině Hrdinové, bytem Výšovice 50, Vřesovice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 96/81 o výměře 826 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s manžely panem Janem Hrdinou, r.č /037, bytem Výšovice 50, Vřesovice a paní Jiřinou Hrdinovou, bytem Výšovice 50, Vřesovice. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 18) Návrh předkupní smlouvy - Jeniš 14

15 Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27., 28. a 29. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/83 o výměře 750 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov panu Karlu Jenišovi, bytem Legionářská 2094/3, Boskovice, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/83 o výměře 750 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s panem Karlem Jenišem, bytem Legionářská 2094/3, Boskovice. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 19) Návrh předkupní smlouvy - Křížovi Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 15

16 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/78 o výměře 884 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov manželům panu Janu Křížovi, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko a paní Haně Křížové, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/78 o výměře 884 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov s manžely panem Janem Křížem, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko a paní Hanou Křížovou, bytem Okrouhlá 63, okr. Blansko. Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 20) Návrh předkupní smlouvy - Michaela Kovářová, Petr Martinek Na 26. zasedání RO byl schválen záměr prodeje stavebních pozemků. Na 27. a 28. Zasedání RO byl schválen seznam žadatelů o tyto pozemky. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě patnácti dnů před schválením v obecním zastupitelstvu a nebylo vzneseno námitek. Jedná se o stavební pozemky v lokalitě Na Melkov. Navrhovaná cena je 150,-Kč/m 2 s tím, že pro místní obyvatele, kteří se angažují ve prospěch obce v kulturním, společenském, sportovním a pracovním úseku je tato cena snížena o 1/3 na 100,-Kč,. Pozemek je prodáván formou předkupní smlouvy, kde jsou ošetřeny spekulativní prodeje a sankce za nesplnění termínů kolaudace a případné vymáhání škod. Rovněž je tam zapracován poplatek za přivedení inženýrských sítí k hranici pozemku. Předkupní smlouvy byly konzultovány s právničkami MěÚ Boskovice Mgr. Gabrielou Šmerdovou z odboru majetko-právního a Mgr. Miluší Rozkošnou z odboru správy úřadu. Návrh smlouvy viz příloha. 1) ZO bere na vědomí předložený materiál. 2) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 96/84 o výměře 787 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov slečně Michaele Kovářové, bytem Okrouhlá 164, okr. Blansko a panu Petru Martinkovi, bytem Boskovice, B.Němcové 57, okr. Blansko, 3) ZO ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 96/84 o výměře 787 m² pro výstavbu RD v lokalitě Na Melkov se slečnou Michaelou Kovářovou, r.č /4091, bytem Okrouhlá 164, okr. Blansko a panem Petrem Martinkem, bytem Boskovice, B.Němcové 57, okr. Blansko. 16

17 Hlasování: Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno ad 21) Různé nebylo ad 22) Podněty a připomínky členů ZO Starosta: - obrátila se na obec firma, která dodává větrné elektrárny, měli bychom příjem, ale vydává to nesnesitelný zvuk, na minulých zastupitelstvech se tato otázka již řešila. p.grün - řešil se pouze hrubý nástřel, ale pak bylo řečeno, že tady to nelze, že je tady letecký koridor. Ing. Hložek - předchozí zastupitelstvo o tom spekulovalo, ale nakonec se zjistilo, že energetici neměli kapacitu sítě. 1) ZO schvaluje nejednat s firmou dodávající větrné elektrárny Hlasování: 15 pro, jednomyslně schváleno Starosta - možnost vrtů lokalita ve Svarkově, prameniště Benešov, na SZIF končí za měsíc dotační titul do 1 mil. Kč vrt by nás stál asi 95 tis. Kč, zprostředkovatelská dotační firma za vypracování žádosti o dotaci chce cca 50 tis. Kč i v případě, že neuspějeme. - měli bychom se přiklonit k přivaděci, který je jistý a stálý, nevidím s vrtem perspektivu, voda zabezpečena z vratíkovského vodojemu, měla by to být valchovská voda. Ing. Hložek - měli bychom výhlédově zkusit vrty, ale ne pod předloženou firmou, která má neakceptovatelné podmínky, - pozvat firmu AQUAPROCON, aby vysvětlila přívod pro posílení vody z Vratíkova. Starosta - informoval o možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím dotačních titulů MŠ Okrouhlá podala projekt na MAS Boskovicko financování 143 tis. Kč, podíl dotace 90 tis. Kč. 17

18 Obec získala dotaci z MMR na výstavbu inženýrských sítí na jedno stavební místo 50 tis. Kč, celkem 450 tis. Kč. Obci přislíbena dotace na vybavení židlemi v KD Okrouhlá 80 tis. Kč. Obci schválena dotace na opravu požární techniky a nákup věcných prostředků JSDH ve výši 100 tis. Kč. Obec podala žádost o dotaci z Mikroregionu Boskovicko 18,5 tis. Kč na výsadbu lipové aleje směrem od vodojemu na Kořenec. - nový systém uveřejňování na el.úřední desce, který se automaticky archivuje. - pokračování Dyje II. do má být předložen upřesněný harmonogram prací, práce musí být ukončeny do poloviny října dokončení inženýrských sítí v lokalitě Na Melkov Pohár Drahanské vrchoviny v Okrouhlé. p. Kovář - Informace k Mateřské škole Okrouhlá Zabezpečení zahrady, opraveny 4 lavičky na hřišti, dosypání kamínků na dopadových plochách. Okopání omítky v bývalé knihovně, aby bylo možné přestěhovat šatnu. Zbudovaní ve stávající šatně okno do zahrady z hygienických důvodů, aby mohla místnost sloužit jako třída pro 10 dětí. Tyto nové prostory budou sloužit jako polodenní třída s provozem 6 hodin denně, děti budou mít svačinu a oběd. K zápisu do MŠ přišlo letos 12 dětí, do školy odchází 3 děti. V dubnu 2012 navštívila MŠ Česká školní inspekce, neshledala žádné závažné nedostatky, nebyla navržena žádná opatření. Ing. Horák - Jak pokračuje výstavba chodníku naproti OÚ. Starosta odpověděl: stavební řízení je přerušeno, budeme předkládat novou projektovou dokumentaci. p. Tichý R. - Jak to vypadá s reklamací kanálů v nové komunikaci. Starosta odpověděl: nemáme právo reklamace, zbudovatelem kanálů je Svazek. Vlastníkem silnice je SÚS Blansko, problém se řeší se zhotovitelem, mělo by to být do spraveno. ad 23) Ukončení zasedání Starosta ukončil 10. zasedání Zastupitelstva obce v 20:20 hodin. 18

19 Ověřeno dne: Mgr.Milena Tichá v.r. Ing.Luboš Horák v.r. Ing. Bronislav Šamšula v.r. starosta Bohumil Kovář v.r. místostarosta Příloha č.1 Prezenční listina Příloha č.2 Zpráva kontrolního výboru Příloha č.3 Zpráva finančního výboru Příloha č.4- Návrh darovací smlouvy farnosti Benešov Příloha č.5 Rozpočtová opatření 2, 3, 4/2012 Příloha č.6 Návrh OZV pro společný školský obvod Příloha č.7 Návrh dohody o společném školském obvodu Základní školy Příloha č.8-17 Předkupní smlouvy k bodům

20 20

Z Á P I S. z 11. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 9. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 11. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 9. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 9. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 12 členů Omluveni: Pavel Chlup,

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Z Á P I S. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 3. 6. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 3. 6. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 3. 6. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů. Omluven: Ing. Alois Hložek

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného dne v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p.

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného dne v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá konaného dne 8. 3. 2016 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů Program: 1) Zahájení

Více

Z Á P I S. z 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 3. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 3. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 3. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 6. 2015 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p.

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 6. 2015 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 6. 2015 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č. p. 123 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů. Omluven: Luděk Pukl.

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů. Omluven: Pavel Chlup.

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 10. 9. 2013 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 10. 9. 2013 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 10. 9. 2013 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními:

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SULEJOVICE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Návrh rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015. Obec Hynčina, IČO 003 02 643. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hynčina návrh na závěrečný účet obce

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CVRČOVICE ZA ROK 2016 Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah: 1) Plnění rozpočtu 2) Vyúčtování dotací 3) Zpráva o výsledku hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

OBEC NETUNICE. Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015

OBEC NETUNICE. Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015 OBEC NETUNICE Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015 zpracovaný dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Obsah: 1) Údaje o obci

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 Obec Úsilov IČO: 00572535 Úsilov 33 345 06 Kdyně Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Závěrečný účet obce Mečeříž za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Mečeříž za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Identifikační údaje: Závěrečný účet obce Mečeříž za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Mečeříž Sídlo: Mečeříž čp.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Obec Láz, Láz 219, 26241 Bohutín, IČ: 00242608 Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Více

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 Obec Úsilov IČO: 00572535 Úsilov 33 345 06 Kdyně Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného

Více

Z Á P I S č. 2 / z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 2 / z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 2 / 2014 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 3. 2014 v 19:00 hodin Přítomni : Smolíková A., Ing. Branda L., Pokorná V., Hromádko Fr., Šafařík Fr., Štumrová B. Omluveni : Beněk

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH Obsah: údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Zápis ZO č. 22 ze dne

Zápis ZO č. 22 ze dne Zápis ZO č. 22 ze dne 24. 3. 2017 Program: Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 24. 3. 2017 v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích. 1/ Zahájení, organizační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 1. 6. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, Z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, ing. J. Vašíček,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 24.2.2014 v elektronické podobě dne: 24.2.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných. Zápis o průběhu třicátého pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 08.09.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 9.5.2011 v elektronické podobě dne: 9.5.2011 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Mochtín za rok

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

DSO Daníž - vodovody Šatov

DSO Daníž - vodovody Šatov DSO Daníž - vodovody Šatov Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2015 sestavený k 31. 12. 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 29. 6. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Josefův Důl

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Josefův Důl Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Josefův Důl Datum a místo konání: 21.6.2009 18:00h, Restaurace Josefův Důl. Přítomni: Čech, Bittner, Potůček Omluveny: Velíšková, Cucová Zápis vyhotovil:

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 Obec RYMICE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 V souladu s 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje obec Rymice

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012

Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012 Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., 17, odst.1,2,3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl zpracován závěrečný účet městyse Netvořice

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2014 Obsah: Údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. - Údaje o plnění příjmů a výdajů - Vyúčtování

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ÚČETNÍ JEDNOTKA OBEC ŽIM Sídlo Žim 28, 415 01 Teplice IČ 00266663 Starosta Zdeněk Haramul 1. Zákonná úprava Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více