Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Pøejeme vám s novým spotøebièem hodnì radosti. Obsah Návod k pouzití Bezpeènostní pokyny Popis spotøebièe Celkový pohled Elektronické ovládání trouby Vybavení trouby Pøíslusenství trouby Pøed prvním pouzitím Nastavení jazyka Aktivace pachového filtru ANO/NE Nastavení hodin První Èistìní Obsluha trouby Nabídka v pøehledu Pouzití funkcí trouby Zapnutí a vypnutí trouby Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. Synchronní pojezdy Nasazení/vyjmutí tukového filtru Jehla do masa Automatické programy Funkce Funkce hodin Doplòkové funkce Èistìní a údrzba Vnìjsí èást spotøebièe Vnitøní prostor trouby Pøíslusenství trouby Filtr proti mastnotì Vysunovací kolejnièky Èistìní vysunovacích kolejnièek Osvìtlení trouby Strop trouby Dveøe trouby Sklenìná výplò dveøí trouby Co dìlat, kdyz... Likvidace Servis V tomto návodu pro uzivatele se pouzívají následující symboly: Dùlezité informace týkající se Vasí bezpeènosti a informace o ochranì spotøebièe pøed poskozením. opravu, obrat'te se na nasi zákaznickou sluzbu nebo na svého prodejce. Bezpeènost dìtí Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru. Trouba je vybavena dìtskou pojistkou. Bezpeènost provozu Osoby (vèetnì dìtí), které nejsou schopné bezpeènì spotøebiè pouzívat z dùvodu svých snízených fyzických, smyslových nebo dusevních schopností, nebo k tomu nemají patøièné znalosti a zkusenosti, nesmìjí tento spotøebiè pouzívat s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlízí, nebo jim radí jiná osoba odpovìdná za jejich bezpeènost. Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smazení a peèení jídel v domácnosti. Pozor na pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v jeho blízkosti. Nedovolte, aby se pøipojovací kabely dostaly do kontaktu s horkými dvíøky trouby nebo se zachytily pod nimi. Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu je vnitøek trouby horký. Jestlize v troubì pouzíváte jako pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit lehce hoølavá smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby velmi opatrnì. Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami nebo ohnìm. 3 Varování k akrylamidu Podle nejnovìjsích vìdeckých poznatkù mùze akrylamid vznikající pøi intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u skrobnatých potravin, poskozovat zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla pøílis nezhnìdla. Jak zabráníte poskození spotøebièe: Nevykládejte troubu alobalem a na dno trouby nestavte peèicí plechy, hrnce apod., protoze smalt trouby by se mohl nahromadìným zárem poskodit. Ovocné st'ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které jiz nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s vysokým obsahem vody pouzijte proto hluboký plech. Otevøené dveøe trouby nièím nezatìzujte. Nikdy nelijte vodu pøímo do horké trouby. Mohlo by dojít k poskození smaltu a zbarvení. 4 Bezpeènostní pokyny Pøi silném tlaku, pøedevsím na hrany pøední sklenìné tabule, mùze sklo prasknout. V troubì neskladujte zádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby vznítit. V troubì neskladujte zádné vlhké potraviny. Mohly by poskodit smalt trouby. Po vypnutí chladicího ventilátoru neskladujte v troubì zádné odkryté potraviny. Ve vnitøním prostoru trouby nebo na sklenìných dveøích se mùze srázet vlhkost, která se mùze dostat i na okolní nábytek. 3 Upozornìní ke smaltovanému povrchu Barevné zmìny na smaltovaném povrchu trouby v dùsledku pouzívání nemají vliv na bìzný provoz spotøebièe a jeho pouzívání v souladu s podmínkami smlouvy. Nepøedstavují tedy zádnou závadu ve smyslu práva na záruku. Popis spotøebièe 5 Popis spotøebièe Celkový pohled Ukazatele trouby a tlaèítka Drzadlo dveøí Sklenìná tabule dveøí 6 Popis spotøebièe Elektronické ovládání trouby Ukazatele Lista symbolù Nabídková lista Textová øádka HORKY VZDUCH 150ûc Úrovnì drázek Ukazatel ohøevu Teplota Denní èas Teplota masového jádra Èasové funkce Doba pouzívání Nabídková lista Vase souèasná poloha se v nabídkové listì zobrazí v nabídce blikajícím prouzkem Jakmile není nabídková lista na displeji vidìt, zaène trouba høát, nebo zaène plynout nastavený èas.

3 Jestlize v nabídkové listì svítí jen kazdý druhý prouzek, je pachový filtr v provozu. Lista symbolù Symbol RYCHLOOHREV PECICI SONDA Funkce RYCHLOOHREV je v provozu. PECICI SONDA je zasunutá. Popis spotøebièe 7 Tlaèítka wm ¹º»¼-+ Tlaèítko Funkce Volba funkcí trouby. Dolù a nahoru v nabídce. Otevøení nabídky Doplòkové funkce. Zavøení nabídky Doplòkové funkce (delsí stisknutí tlaèítka). Potvrzení, pøechod do podnabídky. Zapnutí nebo vypnutí spotøebièe. Zapnutí nebo vypnutí RYCHLOOHREV. Volba mezi funkcemi trouby, èasovými funkcemi a PECICI SONDA. w m ¹ º» ¼ + Nastavení hodnot (napø. teplota, èas, váha, stupeò pøípravy). 8 Popis spotøebièe Vybavení trouby Horní topné tìleso a topné tìleso grilu Úrovnì drázek Osvìtlení trouby Zásuvka pro jehlu do masa Tukový filtr Osvìtlení trouby Topné tìleso zadní stìny Ventilátor Dolní topné tìleso Drázky, vyjímatelné Vnitøní strana dvíøek Na vnitøní stranì dvíøek trouby je uvedeno èíslování úrovnì drázek trouby. Popis spotøebièe 9 Pøíslusenství trouby Rost Pro nádoby, koláèové formy, porce k peèení a grilování. Plech na peèení Na koláèe a placky Pánev na zachycení tuku K peèení peèiva a masa nebo jako plech na zachycení tuku. Jehla do masa K pøesnému urèení stupnì propeèení masa. Synchronizaèní výsuvníky Pøídrzné svorky se spojovacím drzákem 10 Pøed prvním pouzitím Pøed prvním pouzitím Nastavení jazyka 1. Po pøipojení trouby k síti se na displeji zobrazí SPRACHE EINSTELLEN - LANGUAGE MENU. SPRACHE EINSTELLEN 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.0ü0 ý ýþ ýþ ý 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný jazyk. wm ¹º»¼-+ CESTINA 888ûcþ ýýý ý ý ý 88.8ú8 ýý ýý ý þüþ1ü2.0ü0 ý ýþ ýþ ý 88.8ú8 ýý ýý wpmp ¹º»¼-+ 3. Tlaèítkem OK volbu jazyka potvrïte. Nyní se budou vsechna hlásení na displeji objevovat v tomto jazyce. 888ûcþ ýýý PACHOVY FILTR MENU ý þüþ1ü2.0ü0 ý ýþ ýþ ý 88.8ú8 ýý ýý wm ¹Pº»¼-+ Aktivace pachového filtru ANO/ NE 1. PACHOVY FILTR MENU svítí. 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadované nastavení. 3. Stisknìte tlaèítko OK. Na displeji se na nìkolik sekund objeví ULOZENO. 3 Katalytickým pùsobením filtru se v nejvyssí mozné míøe zabrání pachùm. Je-li pachový filtr aktivován, automaticky se zapne, kdyz se spustí proces peèen&iaml;0 ýý ýý wpm ¹º»¼-+ TRADICNI PECENI ý 180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü6 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.0ü1 3. Tlaèítkem nebo mùzete teplotu zvýsit nebo snízit. 3 Pøi dosazení nastavené teploty zazní signál. ýý ýý wm ¹º»¼-P+P Nabídka funkcí Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do nabídky funkcí. Smìrovými tla&ekci trouby. Na displeji teploty se objeví navrhovaná teplota. Trouba zaène høát.. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý wpm ¹º»¼-+ TRADICNI PECENI ý 180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü6 ý ýýý ýþ ýþ ý ý 00.0ü0 ýý ýý Zmìna teploty trouby Tlaèítkem nebo zvýsit nebo snízit. lze teplotu 3 Pøi dosazení nastavené teploty se ozve zvukový signál. wm ¹º»¼-P+P ý 00.0ü1 ýý ýý 16 Obsluha trouby Vypnutí funkce trouby Smìrová tlaèítka nebo tolikrát stisknìte, az na je na displeji opìt FUNKCE TROUBY. --FUNKCE TROUBY 280ûcþ ýýý þüþ1ü2.2ü5 ý ýþ ýþ ý ý wpmp ¹º»¼-+ Kompletní vypnutí trouby Spotøebiè vypnìte tlaèítkem ZAP/ VYP. ýýý ý 88.8ú9 ýý ýý 280ûcþ ý þüþ1ü2.2ü5 ý ýþ ýþ ý wm ¹ºP»¼-+ ý 88.8ú9 ýý ýý 3 Chlazení ventilátorem Ventilátor se automaticky zapne, aby se vnìjsí plochy spotøebièe udrzely chladné. Po vypnutí trouby bìzí ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè neochladí, a pak se sám vypne. Ukazatel ohøevu Ukazatel zahøívání Po zapnutí funkce trouby ukazují postupnì se pomalu rozsvìcující prouzky stupeò zahøátí trouby.

4 TRADICNI PECENI ý 180ûcþþÝÞÜÜþ1ü2.12 ý ýýý ýþ ýþ ý Ukazatel rychlého ohøevu Po zapnutí funkce RYCHLOOHREV ukazují postupnì blikající prouzky, ze RYCHLOOHREV je v provozu. wm ¹º»¼-+ TRADICNI PECENI ý 180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.1ü0 ý ý ý ý é ýþ ýþ ý ý ý 00. ü07 ýý ýý 00.0ü5 ýý ýý wm ¹º»P¼-+ Obsluha trouby 17 Ukazatel zbytkového tepla Po vypnutí trouby se zobrazí zbytkové teplo v troubì. 160ûcþÝÞßÜþ1ü3.2ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý ý wm ¹º»¼-+ Dotaz na pøesnou teplotu Stisknìte souèasnì tlaèítko a. Zobrazí se momentální teplota trouby. ý ý 88.8ú9 ýý ýý TRADICNI PECENI 295ûcþ ýýý ý þüþ1ü3.2ü5 ý ýþ ýþ ý 00.0ú2 ýý ýý wm ¹º»¼-P+P Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. Zasunutí plechu nebo pánve na zachycení tuku: Plech nebo pánev na zachycení tuku polozte na vysunovací kolejnièky tak, aby pøední zarázky vysunovacích kolejnièek zapadly do otvorù plechu. Zasunutí rostu: Rost zasunujte tak, aby nozièky smìøovaly dolù. Rost polozte na vysunovací kolejnièky zvolené úrovnì. 3 Rost má po celém obvodu vyvýsený rám a nádobí tak nemùze sklouznout. 18 Obsluha trouby Spoleèné zasunutí rostu a pánve na zachycení tuku: Rost polozte na pánev na zachycení tuku. Rost a pánev na zachycení tuku polozte na vysunovací kolejnièky tak, aby zarázky vysunovacích kolejnièek zapadly do otvorù rostu Pokládání zasunovacích dílù pøi rozdílnì vytazených kolejnièkách si ulehèíte tak, ze zvolený díl polozíte vzadu na kolejnièky, zasunete az nadoraz a pak vpøedu spustíte na zarázky. Synchronní pojezdy Pro snadnìjsí vytahování pojezdù trouby lze jednotlivé teleskopické kolejnièky spojit drzákem. Nasazení synchronních pojezdù Pøi montázi pøidrzovacích svorek dávejte pozor na to, aby pomocné úhelníky pro spojovací drzáky smìrovaly dozadu! Pro montáz nasaïte levou a pravou pøidrzovací svorku na pøíslusnou teleskopickou kolejnièku tak, aby horní záøez zapadl do zadního pøidrzovacího èepu. Pøidrzovací svorky pevnì pøitlaète, az zapadnou. Spojovací drzák vlozte do zadních pomocných úhelníkù pøidrzovacích svorek levé a pravé teleskopické kolejnièky (1.). Spojovací tømen otoèením nahoru zatlaète zároveò do aretací obou pøidrzovacích svorek (2). Obsluha trouby 19 Teleskopické kolejnièky nyní lze vytáhnout souèasnì. Vytazení synchronních pojezdù Demontáz proveïte v opaèném poøadí. Nasazení/vyjmutí tukového filtru Tukový filtr chrání pøi peèení masa topné tìleso zadní stìny pøed vystøíknutým tukem. Nasazení tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a obì úchytky zasuòte shora dolù do otvoru na zadní stìnì trouby (vìtrací otvor). Vyjmutí tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a vyháknìte smìrem nahoru. Jehla do masa 3 1 Pro pouzití masové jehly nabízí nabídka FUNKCE TROUBY velký výbìr funkcí peèení a pøídavné programy. Pozor: Mùzete pouzít pouze jehlu do masa, která se dodává se spotøebièem! V pøípadì výmìny pouzijte pouze originální náhradní díl. Zasuòte jehlu do masa. 1. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP. 20 Obsluha trouby 2. Spièku jehly do masa zasuòte pokud mozno úplnì do masa tak, aby se spièka nacházela v jeho støedu. 3. Zástrèku jehly do masa zasuòte az na doraz do zásuvky na boèní stranì trouby. Nastavení tepoty jádra pro jehludo masa Tato funkce slouzí k pøesnému vypnutí trouby po dosazení nastavené teploty jádra pokrmu. V úvahu je nutné brát dvì teploty: Teplotu trouby: Viz tabulka peèení masa Teplotu jádra: Viz tabulka jehly do masa 1. Jehlu do masa pouzijte, jak je popsáno výse. V textové øádce se ukáze PECICI SONDA a svítí symbol. ýýý ýþ ë ý 888ûcþ 2. Bìhem 5 vteøin nastavte pozadovanou teplotu jádra tlaèítkem nebo. ý þüþ8ü6ü0û8 ý PECICI SONDA wm ¹º»¼-+ 280ûcþ ýýý ý ý ý 88.8ú8 ýý ýý ý þüþ1ü6ü5û1 ý ýþ ë ý PECICI SONDA 00.5ü5 ýý ýý wm ¹º»¼-P+P Na displeji se zobrazí aktuální teplota jádra masa.

5 --FUNKCE TROUBY 888ûcþ ýýý 3 Pokud by v textové øádce uz bylo zobrazeno FUNKCE TROUBY, døíve nez je nastavena pozadovaná teplota jádra, tisknìte tlaèítko VÝBER, dokud nebude blikat symbol, a pak proveïte nastavení. ý þüþ8ü3ü0û8 ý ýþ ë ý 88.8ú8 ýý ýý wm ¹º»¼-+ 3 Teplota jádra se zaène zobrazovat od 30 C. 3. Nastavení funkce trouby a pøípadnì teploty trouby. Obsluha trouby 21 3 Podle mnozství jídla, nastavené teploty trouby (min. 120 C) a také druhu provozu se pøedbìznì vypoèítá èas, kdy bude jídlo upeèené. Tento postup mùze trvat pøibliznì 30 min. a aktualizuje se v prùbìhu peèení na displeji. Pro systém je zapotøebí, aby jehla do masa byla na zaèátku procesu zasunuta jak do pokrmu, tak do zásuvky, a bìhem tepelné úpravy se nevyjímala. Bìhem fáze výpoètu ukazuje ukazatel pro hodinový èas a teplotu masa "blikající obdélník". Jakmile je dosazeno pøednastavené teploty jádra, ozve se signál a trouba se vypne. 4. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. Dodateèná zmìna teploty jádra: Tlaèítko VÝBER stisknìte tolikrát, az se v textové øádce objeví PECICI SONDA a v ukazateli teploty se objeví nastavená teplota jádra masa. Teplotu pak zmìòte tlaèítkem nebo. Vyjmutí jehly do masa 1 Upozornìní: Jehla do masa je horká. Pøi vytahování zástrèky a spièky hrozí nebezpeèí popálení! 1. Zástrèku masové jehly vytáhnìte ze zásuvky a jídlo vyjmìte z trouby. 2. Vypnìte troubu. Pokyny k programùm pro maso s jehlou do masa najdete v kapitole "Automatické programy" Obsluha trouby Automatické programy Mimo funkcí trouby urèených pro individuální nastavení peèení mouèníkù a masa máte navíc moznost vyuzívat rùzných automatických programù: 1. Program pro maso s údajem o váze (nabídka FUNKCE TROUBY) 2. Program pro maso s jehlou do masa (nabídka FUNKCE TROUBY) 3. Automatické recepty (Nabídka funkcí) Programy pro maso s údaji o váze Programy pro maso nabízí optimální nastavení pro daný druh masa. Doba peèení se stanoví automaticky zadáním váhy masa. 1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný program pro íý ýýý ýþ ýþ ý ý maso. ýý V textové øádce bliká váha masa. 280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý 01.4ü0 DRUBEZ wmp ¹º»¼-+ 2. Dokud váha bliká, nastavte tlaèítkem nebo váhu masa. íý ýýý ýþ ýþ ý ý Nastavení probíhá v krocích po ýý 280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý 01.0ü5 0,1kg (u DRUBEZ v krocích po 0,2kg). Program pro maso se spustí. V ukazateli èasových funkcí se zobrazí trvání programu. Èas se zaène odpoèítávat. Tak se v prùbìhu programu zobrazuje vzdy aktuální zbývající èas. ÒÓ ÒÓ 2,5 KG --DRUBEZ 1,1 KG wm ¹º»¼-P+P 3 Pokud navrzenou váhu do 5 vteøin nezmìníte, spustí se program pro maso automaticky. Údaj o váze mùzete zmìnit jestì bìhem prvních dvou minut. Staèí stisknout tlaèítko VÝBER. Údaj o váze bliká a je mozné ho zmìnit. 3. U programu pro maso DRUBEZ maso otoète, jakmile zazní zvukový íý ýýý ýþ ýþ ý ý signál a v textové øádce se objeví ýý pokyn OBRATTE MASO. 280ûcþÝÞßàþ1ü2.55 ý 00.2ü5 Po uplynutí vsech programù pro maso zazní signál. OBRATTE MASO wm ¹º»¼-+ ÒÕ Obsluha trouby 23 Programy pro maso s jehlou do masa 3 1 Pro pouzití masové jehly nabízí nabídka FUNKCE TROUBY pøídavné programy s jehlou do masa. Tyto programy nabízejí optimální nastavení pro daný druh masa. Pozor: Mùzete pouzít pouze jehlu do masa, která se dodává se spotøebièem! V pøípadì výmìny pouzijte pouze originální náhradní díl. 1. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP. 2. Zasuòte jehlu do masa. V textové øádce se zobrazí PECICI SONDA a symbol bliká. ýýý ýþ ë ý 888ûcþ 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný PECICI SONDAprogram. ý þüþ8ü6ü0û8 ý PECICI SONDA wm ¹º»¼-+ ý 88.8ú8 ýý ýý TELECI SE SONDOU ý 280ûcþÝÜÜÜþ1ü30û1 ý ýýý ýþ ë ý wmp ¹º»¼-+ Po dosazení nastavené teploty jádra zazní signál a dosazená teplota bliká. 4. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko.

6 5. Vytáhnìte jehlu do masa. ÒÓ ÒÓ 00.0ü0 ýý ýý TELECI SE SONDOU ý 888ûcþÝÞßÜþ8ü6ü0û8 ý ýýý ýþ ë ý 00ü0ü0 ýý ýý 1 Upozornìní: Jehla do masa je horká. Pøi vytahování zástrèky a spièky hrozí nebezpeèí popálení! wm ¹º»¼-+ 24 Obsluha trouby Funkce RECEPTY v pøehledu RECEPTY ¹ PECENI ¹ w m PECENI MASA CITRONOVY KOLAC SVEDSKY KOLAC PISKOTOVY KOLAC TVAROHOVY KOLAC OVOCNY KOLAC DROBENKOVY KOLAC VANOCKA BILY CHLEB ZPET ¹ w m PIZZA AMERICKE BRAMBORY CIBULOVY KOLAC w QUICHE LORRAINE LASAGNE m CANNELLONI MASOVY NAKYP RYBI FILETY ZPET SPECIALNI RECEPTY HOTOVA JIDLA ¹ w MRAZENA PIZZA SUSENI m STERILIZACE ZPET ZPET ¹ ¹ ¹ ¹ Obsluha trouby 25 PECENI a PECENI MASA 3 Pro tuto funkci pouzijte recepty z pøíruèky "Tabulky, tipy a recepty". Tato funkce nabízí optimální nastavení pro daný recept. Volba receptu 1. Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do nabídky funkcí. 280ûcþ ýýý RECEPTY ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý wm P¹º»¼-+ 2. Pomocí tlaèítka OK nabídky RECEPTY. pøejdìte do ý ý ý ý 01.5ü5 ýý ýý PECENI 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý 01.5ü5 ýý ýý wm ¹Pº»¼-+ 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou kategorii receptu. PECENI MASA 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý 01.5ü5 ýý ýý wpm ¹º»¼-+ 4. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte napø. do nabídky PECENI MASA. PIZZA 280ûcþ ýýý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý ý 00.5ü4 ýý ýý wm ¹Pº»¼-+ 5. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný recept. Jestlize volbu bìhem nìkolika vteøin nezmìníte, pøevezme trouba toto nastavení a zaène høát. 160ûcþ ýýý CIBULOVY KOLAC ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý wpm ¹º»¼-+ ÒÓ 00.5ü5 íý ýý 26 Obsluha trouby 6. Po uplynutí doby peèení zazní zvukový signál. V ukazateli èasu bliká "00:00"a symbol. Ohøev trouby se vypne. 7. Stiskem libovolného tlaèítka je mozné signál zrusit. 280ûcþ ýýý CIBULOVY KOLAC ý þüþ1ü3.1ü5 ý ýþ ýþ ý wm ¹º»¼-+ ÒÓ 00. 0ü0 íý ýý Odlození zaèátku peèení Prùbìh programu se mùze automaticky spustit i pozdìji (viz funkce hodin KONEC ). 3 Funkci hodin KONEC dvì minuty. je mozné nastavit jen tehdy, nebìzí-li program déle nez Pøedèasné ukonèení doby peèení Tlaèítko MOZNOSTI dlouze stisknìte nebo smìrovými tlaèítky zvolte polozku nabídky ZPET. nebo SPECIALNI RECEPTY 1. Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do nabídky funkcí. 2. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do nabídky RECEPTY. 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou kategorii receptu SPECIALNI RECEPTY. 4. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do nabídky funkcí SPECIALNI RECEPTY. 280ûcþ ýýý SPECIALNI RECEPTY ý þüþ1ü2.2ü0 ý ýþ ýþ ý wm ¹Pº»¼-+ 5. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou polozku nabídky. Na ukazateli se objeví navrhovaná teplota. Jestlize volbu bìhem nìkolika vteøin nezmìníte, pøevezme trouba toto nastavení a zaène høát. ý 00.5ü4 ýý ýý 160ûcþ ýýý HOTOVA JIDLA ý þüþ1ü3.0ü5 ý ýþ ýþ ý wpmp ¹º»¼-+ nebo ÒÕ 00.0ü0 ýý ýý 3 U receptù HOTOVA JIDLA a MRAZENA PIZZA je mozné tlaèítkem zmìnit navrhovanou teplotu o 10 C smìrem nahoru nebo dolù. Obsluha trouby 27 V kategorii SPECIALNI RECEPTY najdete následující polozky nabídky: HOTOVA JIDLA MRAZENA PIZZA SUSENI STERILIZACE K peèení koláèù z polotovarù a koláèù z práskové smìsi. K peèení hotových jídel jako napø. susení zeleniny, bylinek a hub. funkci trouby a teplotu. 2. OK zvolte napø. PAMET 1. dalsí písmeno a mùze se zvolit atd. Tak mùzete napsat název svého "Vlastního receptu". ý ý ý 88.8ú9 ýý ýý PAPAS PIZZA _ 280 c ýýý ýþ ýþ ý ý ý 88.8ú9 ýý ýý 3 K dispozici je 18 zadávacích polí.

7 Po ukonèení psaní dlouze stisknìte tlaèítko OK. zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP 2. Smìrovým tlaèítkem ulozený recept. MENU PRODL: CASU ZAP PRODL. nastavení jazyka na displeji. vypnutí trouby se zobrazí zbytkové teplo. Po vypnutí trouby se nezobrazí zbytkové teplo. PRODL. PRODL. CASU se nenabízí. Smìrovými tlaèítky nebo pøejdìte k nastavení, které chcete zmìnit. 5. Stisknìte tlaèítko OK. Na ukazateli se objeví nastavená hodnota. 6. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou hodnotu. 7. Stisknìte tlaèítko OK. Na ukazateli se na nìkolik vteøin objeví ULOZENO. Tím se vrátíte zpìt do nabídky Funkce trouby. Pouzívání NASTAVENI v praktickém provozu Pachový filtr 3 3 Jestlize je aktivován pachový filtr, je spotøeba energie vyssí. Jestlize je pachový filtr v nabídce NASTAVENI deaktivován, zapne se tento po 100 provozních hodin automaticky bìhem procesu peèení, aby se provedlo samoèistìní. Ohøev a uchování teploty Funkce ohøevu a uchování teploty udrzí pøipravené jídlo po ukonèení peèení teplé po dobu 30 minut. Hodí se napøíklad tehdy, kdyz se hosté opozdí. Podmínky pro ohøev a uchování teploty: Nastavená teplota je vyssí nez 80 C Pevnì stanovená doba peèení Zapnutí funkce ohøev a uchování teploty 1. Zvolte funkci trouby, program pro maso nebo automatický program. 2. Podle okolností nastavte dobu peèení nebo teplotu jádra. 3. Tlaèítko VÝBER stisknìte tolikrát, az se zobrazí OHREJ+UDRZUJ. 4. Pomocí volbu potvrïte. Funkce Ohøev a uchování teploty je nyní nastavena. 5. Po ukonèení funkce trouby zazní signál a spustí se funkce Ohøev a uchování teploty. Nastavená funkce bìzí pøi 80 C po dobu 30 minut. Po uplynutí 30 minut s funkcí Ohøev a uchování teploty se trouba vypne. 3 3 Bez ohledu na nastavenou funkci trouby zùstane funkce Ohøev a uchování teploty aktivní. Funkce trouby mùzete mìnit. Funkce Ohøev a uchování teploty se mùze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce NASTAVENI. Obsluha trouby 31 PRODL. CASU MENU Prodlouzení poslední funkce trouby po uplynutí její doby trvání. Pøedpoklad: Vsechny funkce trouby s TRVANI nebo s automatickým stanovením podle váhy. Zádné funkce trouby s funkcí PECICI SONDA. Funkci PRODL. CASU MENU lze zapnout nebo vypnout v nabídce NASTAVENI. Zapnutí funkce PRODL. CASU MENU Funkce trouby je ukonèena. Zní zvukový signál a objeví se hlásení. se hlásení PRODL. CASU MENU po dobu cca. 3 minut. Pomocí aktivujte funkci PRODL. CASU MENU. Nastavte doby peèení PRODL. CASU MENU pomocí nebo. PRODL. PRODL. CASU MENU je mozné nastavovat zase znovu Nastavte funkci trouby (napø. TRADICNI PECENI). Mùzete také zmìnit navrhovanou teplotu. 2. Stisknìte tlaèítko RYCHLOOHREV. Symbol svítí. signál. Symbol zhasne. vlozit jídlo do trouby. RYCHLOOHREV se pak funkce RYCHLOOHREV vypne. Funkci RYCHLOOHREV je mozné zapnout pøi funkcích trouby HORKY VZDUCH, HORKY VZDUCH PIZZA, TRADICNI PECENI a INFRAPECENI Obsluha trouby Funkce hodin MINUTKA K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Tato funkce neovlivòuje provoz trouby. TRVANI Tato funkce slouzí k nastavení délky provozu trouby. KONEC Tato funkce slouzí k nastavení doby vypnutí trouby. DENNI CAS K nastavení nebo zmìnì denního èasu. (viz téz kapitolu "Pøed prvním pouzitím"). Pokyny k funkci hodin Po volbì jedné z funkcí hodin bliká asi 5 vteøin pøíslusný symbol. Bìhem této doby je mozné tlaèítkem nebo nastavit pozadované èasy nebo je zmìnit. Po nastavení pozadovaného èasu bliká pøíslusný symbol jestì asi 5 vteøin. Pak symbol svítí. Nastavený èas zaèíná plynout. 2 3 Pouzití zbytkového tepla s funkcí hodin TRVANI a KONEC Pøi pouzití funkce hodin TRVANI a KONEC vypne trouba topné tìleso, jakmile uplyne 90% nastaveného nebo vypoèítaného èasu. Zbytkové teplo se vyuzije k dokonèení peèení az do konce nastavené doby (3 az 20 min.). Ukazatel èasových funkcí ukazuje dobu trvání zvolené funkce trouby, kdyz není nastavená zádná z funkcí hodin MINUTKA, TRVANI nebo KONEC. Obsluha trouby 33 MINUTKA 1. Tlaèítko VÝBER tisknìte tak dlouho, az se zobrazí MINUTKA a symbol. 888ûcþ ýýý þüþ1ü4.3ü5 ý ýþ ýþ ý ý MINUTKA wm ¹º»¼P-+ 2. Tlaèítkem nebo nastavte pozadovaný krátký èasový úsek (max. 99 minut). ý ý ý ý 00.0ü0 ýý ñý 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü4.3ü5 ý ýþ ýþ ý MINUTKA 03.5ü0 ýý ñý wm ¹º»¼-P+P Po asi 5 vteøinách se na displeji zobrazí zbývající èas.

8 FUNKCE TROUBY a symbol se zobrazí na displeji. --FUNKCE TROUBY 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü4. 3ü5 ý ýþ ýþ ý 03.4ü9 ýý ñý wm ¹º»¼-+ Po uplynutí èasu zazní na 2 minuty signál. "00.00" a symbol blikají. Vypnutí signálu: Stiskem libovolného tlaèítka. 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü4.3ü8 ý ýþ ýþ ý MINUTKA 00.0ü0 ýý ñý wm ¹º»¼-+ 34 Obsluha trouby TRVANI 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2. Tlaèítko VÝBER tisknìte tak dlouho, az se zobrazí TRVANI a symbol. ýýý ýþ ýþ ý TRVANI 200ûcþ ý þüþ1ü4.3ü5 ý wm ¹º»¼P-+ 3. Tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou dobu peèení. ý ý ý ý 00. 0ü0 íý ýý 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü4.3ü5 ý ýþ ýþ ý TRVANI 00.3ü0 íý ýý wm ¹º»¼-P+P Asi za 5 vteøin se zobrazí zbývající doba peèení. Symbol svítí. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü4. 3ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.2ü9 íý ýý wm ¹º»¼-+ Po uplynutí èasu zazní na 2 minuty signál. Trouba se vypne. "00.00" a symbol blikají. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÞßàþ1ü5.0ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.0ü0 íý ýý Vypnutí signálu: Stiskem libovolného tlaèítka. wm ¹º»¼-+ Obsluha trouby 35 KONEC 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2. Tlaèítko VÝBER tisknìte tak dlouho, az se zobrazí KONEC a symbol. ýýý ýþ ýþ ý KONEC 200ûcþ ý þüþ1ü4.3ü5 ý wm ¹º»¼P-+ 3. Tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou dobu peèení. ý ý ý ý 14.3ü5 ýî ýý 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü4.3ü5 ý ýþ ýþ ý KONEC 15.2ü5 ýî ýý wm ¹º»¼-P+P Asi za 5 vteøin se zobrazí èas vypnutí. Symbol svítí. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü4.3ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 15.2ü5 ýî ýý wm ¹º»¼-+ Po uplynutí èasu zazní na 2 minuty signál. Trouba se vypne. "00. 00" a symbol blikají. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÞßàþ1ü5.2ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.00ü ýî ýý Vypnutí signálu: Stiskem libovolného tlaèítka. wm ¹º»¼-+ 36 Obsluha trouby Kombinace funkce TRVANI a KONEC 3 TRVANI a KONEC mùzete pouzít souèasnì, jestlize se má trouba automaticky zapnout a vypnout az po uplynutí urèité doby. 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2. Pomocí funkce TRVANI nastavte èas, který je nutný k pøípravì jídla, napø. 1 hodinu. ýýý ýþ ýþ ý TRVANI 200ûcþ ý þüþ1ü2.0ü5 ý wm ¹º»¼-+ 3. Pomocí funkce KONEC nastavte èas, kdy by jídlo mìlo být hotové napø. 14:05 hodin. ý ý ý ý 01. 0ü0 íý ýý 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.0ü5 ý ýþ ýþ ý KONEC 14.0ü5 ýî ýý wm ¹º»¼-+ V textové øádce je NAPROGRAMOVANO. NAPROGRAMOVANO 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.0ü5 ý ýþ ýþ ý 14.0ü5 ýý ýý wm ¹º»¼-+ Trouba se automaticky v pozadovanou dobu zapne, napø. 13:05 hodin. Po uplynutí nastavené doby peèení zazní na 2 minuty signál a trouba se vypne, napø. 14:05 hodin. TRADICNI PECENI 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 0ü5 ý ýþ ýþ ý 01.0ü0 íî ýý wm ¹º»¼-+ Obsluha trouby 37 DENNI CAS zmìnit 3 Èas lze zmìnit pouze tehdy, kdyz je dìtská pojistka vypnutá, není nastavena zádná z hodinových funkcí TRVANI nebo KONEC a zádná funkce trouby. 1. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP. 2. Tlaèítko VÝBER stisknìte tolikrát, az se zobrazí DENNI CAS a symbol. ýýý ýþ ýþ ý DENNI CAS 888ûcþ ý þüþ1ü2.2ü5 ý wm ¹º»¼P-+ 3. Tlaèítkem nebo nastavte aktuální hodinový èas. ý ý ý 88. 8ú8 ýý ýò 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü3.2ü5 ý ýþ ýþ ý DENNI CAS 88.

9 8ú8 ýý ýò wm ¹º»¼-P+P 4. Tlaèítkem VÝBER volbu potvrïte. Spotøebiè je nyní pøipraven k provozu. --FUNKCE TROUBY 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü3.2ü5 ý ýþ ýþ ý 88.8ú8 ýý ýý wm ¹º»¼P-+ Doplòkové funkce DETSKA POJISTKA trouby Po zapnutí DETSKA POJISTKA není mozné uvést troubu do provozu. DETSKA POJISTKA zapnutí 1. Spotøebiè mùzete zapnout také tlaèítkem ZAP/VYP Nesmí být zvolena zádná funkce trouby. 2. Tlaèítka VÝBER a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se v ukazateli objeví DETSKA POJISTKA. Nyní je DETSKA POJISTKA zapnutá. ýýý. DETSKA POJISTKA 280ûcþ þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý ý wm ¹º»¼P-P+. ý 88.8ú9 ýý ýý DETSKA POJISTKA vypnutí 1. Spotøebiè mùzete zapnout také tlaèítkem ZAP/VYP 38 Obsluha trouby 2. Tlaèítka VÝBER a tisknìte souèasnì tak dlouho, az v ukazateli zhasne DETSKA POJISTKA. DETSKA POJISTKA je nyní vypnutá a troubu je mozné opìt pouzívat. BLOKOVANI TLACITEK K zablokování vsech nastavených funkcí trouby pøed náhodným pøepnutím. BLOKOVANI TLACITEK zapnutí 1. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem ZAP/VYP 2. Zvolte funkci trouby. 3. Tlaèítka VÝBER a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se v ukazateli objeví BLOKOVANI TLACITEK. Nyní je BLOKOVANI TLACITEK zapnutá. BLOKOVANI TLACITEK vypnutí Souèasnì stisknìte tlaèítka VÝBER. BLOKOVANI TLACITEK ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü2. 2ü8 ý ýýý ýþ ýþ ý wm ¹º»¼P-P+ a asi na 2 vteøiny. ý 00.0ü5 ýý ýý 3 3 BLOKOVANI TLACITEK nechrání pøed náhodným vypnutím. Po vypnutí trouby se BLOKOVANI TLACITEK automaticky zrusí. Automatické vypnutí trouby Jestlize troubu po urèité dobì nevypnete, nebo nezmìníte teplotu, automaticky se sama vypne. Trouba se vypne pøi dosazení teploty trouby: C C C max C za za za za 12,5 hodiny 8,5 hodiny 5,5 hodiny 3 hodiny Uvedení trouby do chodu po automatickém vypnutí Stisknìte libovolné tlaèítko. 3 Automatické vypnutí se zrusí nastavením funkce hodin TRVANI KONEC. nebo Èistìní a údrzba 39 Èistìní a údrzba 1 Pozor: Pro èistìní je tøeba spotøebiè vypnout a nechat zchladnout. Pozor: Z bezpeènostních dùvodù neèistìte spotøebiè proudem páry ani vysokotlakým èistícím zaøízením. Pozor: Nepouzívejte zádná drsná èinidla, ostré èistící nástroje ani drátìnky. K èistìní skla ve dvíøkách trouby nepouzívejte zádné hrubé brusné èistící prostøedky ani ostré kovové skrabky, protoze mohou poskrábat povrch, coz mùze vést k rozbití skla. Vnìjsí èást spotøebièe Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplém roztoku mycího prostøedku. Na kovový pøední panel pouzívejte obvyklé èisticí prostøedky. Nepouzívejte zádné pískové èisticí prostøedky ani abrazivní houbièky. Vnitøní prostor trouby Troubu èistìte po kazdém pouzití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. 1. Otevøením dveøí trouby se automaticky vypne osvìtlení trouby. 2. Po kazdém pouzití troubu vytøete vodou s mycím prostøedkem a vysuste. 3 1 Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èistìní trouby. Upozornìní: Pøi pouzití spreje do trouby se pøesnì øiïte pokyny výrobce. Vsechny zasunovací doplòky (rost, plech na peèení, drázky apod.) po kazdém pouzití umyjte a dobøe osuste. Mytí bude jednodussí, jestlize tyto díly necháte nejprve krátce odmoèit. Pøíslusenství trouby Filtr proti mastnotì 1. Filtr myjte v teplém roztoku mycího prostøedku nebo v myèce. 2. Jsou-li na nìm pøipeèené neèistoty, vyvaøte ho ve vodì s 2-3 polévkovými lzícemi mycího prostøedku na nádobí pouzívaného v myèkách. Vysunovací kolejnièky Chcete-li vyèistit boèní stìny trouby, mùzete drázky na levé i pravé stranì odstranit. 40 Èistìní a údrzba Vyjmutí drázek Drázky nejprve vpøedu odtáhnìte od stìny trouby a pak uvolnìte vzadu. Zasazení drázek 1 Pøi zasazování drázek dbejte na to, aby zarázky vysunovacích kolejnièek smìøovaly dopøedu. Drázky nejprve zavìste vzadu, pak ulozte vpøedu a zatlaète. Èistìní a údrzba 41 Èistìní vysunovacích kolejnièek Vysunovací kolejnièy omývejte v horkém roztoku mycího prostøedku.

10 Powered by TCPDF ( Upozornìní: Vysunovací kolejnièky nejsou vhodné pro mytí v myèce. Upozornìní: Vysunovací kolejnièky nikdy nemazte. Osvìtlení trouby Upozornìní: Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Pøed výmìnou zárovky trouby: troubu vypnìte! pojistky v pojistkové skøíòce vysroubujte nebo vypnìte. Na dno trouby polozte kus látky kvùli ochranì zárovky a sklenìného krytu. Výmìna zárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. Sklenìný kryt vysroubujte smìrem doleva a omyjte. 2. Je-li to nutné: vymìòte za zárovku do trouby 40 Watt, 230 V, 300 C, záruvzdornou. 3. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo. Výmìna boèní zárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. Odstrante drázky na levé strane. 2. Sklenìný kryt sejmìte pomocí úzkého, tupého pøedmìtu ( napø. èajové lzièky) a vyèistìte. 3. Je-li to nutné: zárovku do trouby 25 Watt, 230 V, 300 C, záruvzdornou. 4. Sklenený kryt nasadte zpet. 5. Drázky vratte na místo. 42 Èistìní a údrzba Strop trouby Horní topné tìleso je mozné odklopit, aby bylo mozné vyèistit strop trouby. Odklopení topného tìlesa 1 Upozornìní: Topné tìleso mùzete odklopit jen tehdy, je-li trouba vypnutá a nehrozí nebezpeèí popálení. 1. Odstraòte postranní drázky. 2. Uchopte topné tìleso vepøedu a vytáhnìte ho pøes zarázky na vnitøní stranì trouby smìrem dopøedu. 3. Topné tìleso se sklopí dolù. Pozor: Topné tìleso netlaète dolù silou. Mohlo by se ulomit. Nyní mùzete vyèistit strop trouby 1 Upevnìní topného tìlesa 1. Topné tìleso pøiklopte az ke stropu. 2. Topné tìleso pøes odpor pruziny povytáhnìte pøes zarázky dopøedu. 3. Nechte zapadnout do drzákù. 4. Nakonec zasuòte zpìt postranní drázky. 1 Pozor: Topné tìleso musí být na obou stranách nad zarázkou na vnitøní stranì trouby a musí být ve správné poloze. Èistìní a údrzba 43 Dveøe trouby Ke snadnìjsímu èistìní vnitøního prostoru trouby se dají dveøe trouby vysadit. Vysazení dveøí trouby 1. Dveøe trouby úplnì otevøete. 2. ). 4. Dveøe trouby uchopte po stranách obìma rukama a vytáhnìte je sikmo od trouby smìrem nahoru (Pozor: jsou tìzké!). 3 Dveøe trouby polozte vnìjsí stranou dolù na mìkkou a rovnou podlozku, napø. na deku, aby se neposkrábaly. 44 Èistìní a údrzba Zasazení dveøí trouby 1. Dveøe trouby uchopte ze strany drzadla po stranách obìma rukama a podrzte v úhlu asi 45. Otvory na spodní stranì dveøí trouby zasaïte do závìsù trouby. Dveøe spust'te dolù az na doraz. 2. Dveøe trouby úplnì otevøete. 3. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt dopùvodní polohy. 4. Dveøe trouby zavøete. Èistìní a údrzba 45 Sklenìná výplò dveøí trouby Dveøe trouby jsou vybaveny ètyømi na sobì polozenými sklenìnými tabulemi. Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. 1 Pozor! Pøi silném tlaku, pøedevsím na hrany pøední sklenìné tabule, mùze sklo prasknout. Vymontování skel dveøí 1. Dveøe trouby úplnì otevøete. 2. ). 4. skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIstìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. Potom ho peèlivì osuste. Vsazení skel dveøí 1. Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém sikmo shora do dveøního profilu na dolní stranì dveøí a spust'te. 3 Nejprve zasaïte obì mensí sklenìné tabule a nejvìtsí tabuli zasaïte az nakonec. 2. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách, polozte na vnitøní stranu dveøního okraje a nasaïte ho (B) na horní okraj dveøí. Èistìní a údrzba 47 3 Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se nachází vodicí lista (C). Tato lista se musí zasunout mezi vnìjsí dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Sponový uzávìr (E) musí zapadnout. 3. Dveøe trouby úplnì otevøete. 4. nastavený denní èas. Pozadovaná nastavení nefungují. Zapnulo se automatické vypnutí trouby. Zapnìte troubu. Nastavte denní èas. Zkontrolujte nastavení. Viz automatické vypnutí Zkontrolujte pojistky. Jestlize pojistky vypadnou nìkolikrát, zavolejte prosím kvalifikovaného elektrikáøe. Vymìòte zárovku. Osvìtlení trouby zhaslo. V èasovém displeji se objeví F11. Praskla zárovka trouby. Zkrat sondy do masa, nebo Zástrèku jehly do masa zástrèka sondy do masa není zasuòte az na doraz do pevnì zasunutá do zásuvky. zásuvky na boèní stìnì trouby.

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba 2 Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Bezpečnostní pokyny Podrobné pokyny k provozu Rady a tipy

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití EOA05751O EOA45751O EOA5751AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Návod k použití HB 78GU570

Návod k použití HB 78GU570 Návod k použití HB 78GU570 Q4ACZM2207 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

ČEŠTINA OBSAH POKYNY K INSTALACI... I

ČEŠTINA OBSAH POKYNY K INSTALACI... I ČEŠTINA OBSAH POKYNY K INSTALACI... I DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 5 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 5 INSTALACE... 6 PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ... 6 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ

Více

Návod k použití HB 76AB560

Návod k použití HB 76AB560 Návod k použití HB 76AB560 Q4ACZM0206 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vašeho sporáku. Obdržíte důležité

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

Návod k použití HB 36P585

Návod k použití HB 36P585 Návod k použití HB 36P585 Q4ACZM1868 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Váš nový spotřebič...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka...

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N CS NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny škod... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití HB 77AA550F

Návod k použití HB 77AA550F Návod k použití HB 77AA550F Q4ACZM0208 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby. Obdržíte důležité

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Návod k použití HB 36GB560

Návod k použití HB 36GB560 Návod k použití HB 36GB560 Q4ACZM1916 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR GP 3513 COMFORT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LIEBHERR GP 3513

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod k použití HB 78AU570

Návod k použití HB 78AU570 Návod k použití HB 78AU570 SM-309-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pro Vaše bezpečí... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečící trouba...9 Ovládací panel... 9 Tlačítka... 10 Volič

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití HB 78G4580

Návod k použití HB 78G4580 Návod k použití HB 78G4580 Q4ACZM1869 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

Vestavné spotřebiče Samostatná multifunkční trouba 2D 468 X. Návod na použití a montáž

Vestavné spotřebiče Samostatná multifunkční trouba 2D 468 X. Návod na použití a montáž Vestavné spotřebiče Samostatná multifunkční trouba D X Návod na použití a montáž VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si tato upozornění velmi pečlivě, aby vaše trouba fungovala co nejlépe. Doporučujeme Vám,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Návod k použití HB 86K575

Návod k použití HB 86K575 Návod k použití HB 86K575 Q4ACZM1795 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Pokyny k mikrovlnnému ohřevu... 6 Příčiny poškození... 9 Váš nový spotřebič...11

Více

použití elektrické trouby

použití elektrické trouby Návod k obsluze a použití elektrické trouby KT820PX, KT530TX KT540TX,KT520TB KT520TW NO 29/08 2 - Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén,

Více

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO EOA45651O EOA5651AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Návod k použití Sporák 47036IU-MN

Návod k použití Sporák 47036IU-MN CS Návod k použití Sporák 47036IU-MN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...9

Více

LIEBHERR ECBN 5066 PREMIUMPLUS BIOFRESH NOFROST

LIEBHERR ECBN 5066 PREMIUMPLUS BIOFRESH NOFROST Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR ECBN 5066 PREMIUMPLUS BIOFRESH NOFROST. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Návod k použití HB 23AB540

Návod k použití HB 23AB540 Návod k použití HB 23AB540 Q4ACZM0174 1 Obsah Bezpečnostní a výstražná upozornění...4 Před instalací... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny škod... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více