ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Č.j.: 177 / 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Platnost od

2 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí na změny ve společnosti a předpokládá změny ve způsobu vzdělávání. Vzdělávání je nutně zapotřebí zaměřit na osobnost dítěte. Naším prvořadým cílem je umožnit žákovi srovnávání integrovaných poznatků z různých úhlů pohledu, posilovat odhalování vztahů, souvislostí, myšlenkových proudů a vývojových trendů. Žáci jsou vedeni k umění UČIT SE. Uvědomují si rovněž význam sociálních dovedností pro vlastní seberealizaci a uplatnění se. Hledání vlastního řešení a stylu učení se je významným základem pro celoživotní vzdělávání. 2

3 Obsah: ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice strana Předmluva Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celková povinná časová dotace Učební plán 1. stupně Celkem Učební plán 2. stupně Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení Výstupní hodnocení Závěr

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ŠKOLA PRO VŠECHNY č. j. 168/2013 Název školy: ZŠ a MŠ Ludgeřovice Adresa školy: Markvartovická 966/50, Ludgeřovice, PSČ IČO: IZO: RED-IZO: Ředitel školy: Mgr. Pavel Lokaj Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Rajnochová Kontakty: telefon: , web: fax: Zřizovatel: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 48/52, Kontakt: telefon: web: Platnost dokumentu: Od ŠVP byl projednán s Radou školy dne Mgr. Pavel Lokaj ředitel školy razítko školy 4

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Jsme úplnou školou s ročníkem, máme sídlo ve velké vesnici, která sousedí s krajským městem Ostravou a městem Hlučínem. Do naší školy chodí především žáci obce, ale na druhý stupeň přicházejí i žáci z dalších obcí ( Markvartovic, Šilheřovic ). Ve většině tříd probíhá výuka ve dvou paralelních ročnících kromě několika ročníků, kde je po jedné třídě. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 23 členů a 3 vychovatelky. Velmi pozitivně působí i to, že se zvýšil počet mužů ve sboru 5 pedagogů. Je tvořen mladými, ale i zkušenými pracovníky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je i poradcem pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor pro tvorbu ŠVP, ICT koordinátor a koordinátor pro EVVO. Všichni učitelé rozvíjejí své schopnosti pomocí DVPP. Kolektiv školy tvoří tým, který je zapálený pro změny, nové moderní metody práce. Zároveň vzhledem k věku tvoří dobrý kolektiv, který má společné zájmy i ve svém volném čase. Charakteristika žáků Převážná většina žáků je z naší obce, z obce Markvartovic a několik žáků z okolních městských částí Ostravy a Hlučína. Proto také je mnohem méně výchovných problémů, než v městských školách. Integrujeme žáky se SPUCH i žáky se závažnějším postižením. Děti se ve škole cítí velmi dobře a pedagogové se jim snaží vytvářet příjemné tvůrčí prostředí. Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do projektu EVVO, který se týká ekologie, ochrany přírody a zdravého životního stylu. Dále je to projekt EU Comenius, Sokrates pod názvem: Wir lernen Märchen. Lieder und Sagen europäischen Freunde kennen, ve kterém spolupracujeme s družebními školami z Polska, Maďarska a Německa. Rovněž spolupracujeme s nadací TEREZA,VITA a se sdružením pro zdravý životní styl FAUST. Všichni pedagogové a žáci spolupracují na projektech školy. Třídní kolektivy vyjíždějí na exkurze, pracují na projektu vytváření kolektivů, týmů a respektování druhých. Pro žáky 7. ročníků pořádáme lyžařské kurzy. 5

6 Spolupráce s zákonnými zástupci žáků ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Chceme být otevřenou školou, a proto také k tomu směřujeme všechny aktivity. Zákonní zástupci mohou školu a vyučování navštívit kdykoliv, pořádáme konzultace a třídní schůzky, rovněž spoustu akcí: Dny otevřených dveří, besídky, zahradní slavnosti, Den matek, Velikonoce, Vánoce, Den dětí. Ve škole vychází školní časopis a na webových stránkách se mohou rodiče i ostatní lidé dovědět o činnosti a výsledcích práce naší školy. Při škole pracuje SRPDŠ, které má velkou tradici a ve spolupráci se školou jsou pořádány různé akce: podílí se na každé školní akci, většinou finančně, pořádají dětský maškarní ples, Josefovskou zábavu pro dospělé, Den dětí, Mikuláš a další. Při škole vznikla Rada školy, která je nápomocna při rozvoji školy a díky různorodosti členů, kteří chtějí pomáhat i při spolupráci s obcí, se může docílit i většího rozvoje školy. Všichni máme zájem na tvůrčí otevřené škole. Dobrá je také spolupráce s obcí, radou obce, zastupitelstvem obce. Účastníme se řady akcí pořádaných obcí vytváříme kulturní program, zúčastňujeme se Vítání občánků, jarmarku. Rovněž je dobrá spolupráce s ostatními organizacemi a spolky obce, obecní knihovnou. Jediný problém je získání dětí z části obce Vrablovec, kde má sídlo naše MŠ, ale počet žáků nastupujících do prvních ročníků naší základní školy je stále malý. Škola je živý organismus, který se mění a zasahuje do všech oblastí života nejen školního, ale i obecního. Spolupráce s církví V náboženské výchově spolupracuje škola s římskokatolickou církví a vychází ze zájmu rodičů. Formou nepovinného předmětu náboženství seznamuje žáky se základy křesťanství v souvislosti se středoevropskou tradicí a kulturou. Školní družina Činnost družiny je organizována tak, aby vedla děti k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Učí děti žít společně s ostatními lidmi. Hravou a nenásilnou formou připravuje děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, učí děti uplatňovat svá práva, ale také plnit své povinnosti. Vede děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Náplň jednotlivých aktivit si děti volí samy dle svých zájmů a po vzájemné domluvě a dohodě. Hry a relaxační aktivity mohou realizovat ve skupinkách, ale také individuálně. Manuální zručnost a dovednost si mohou děti vyzkoušet ve tvořivých dílnách. Všechny aktivity zaměřujeme na vzájemnou spolupráci, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Motto: Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům. 6

7 Chceme být prosperující školou moderního typu. - Stejnou péči chceme věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině. - Chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání. - Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel Školního řádu. Učíme žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. - Pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický. Proto od prvního ročníku zavedeme cizí jazyk, od sedmého ročníku pak pro zájemce druhý cizí jazyk. Pro ostatní žáky nabídneme rozšířenou výuku informatiky. - Dovednosti žáků budeme rozvíjet především: - v mateřském jazyce - v cizím jazyce - informačních a komunikačních technologiích - v estetické výchově (sborový zpěv, výtvarné umění) 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti žáka jako celku. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňujeme tyto společné postupy: Kompetence komunikativní: - zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích - podporujeme komunikaci na mezinárodní úrovni v rámci Evropy - vedeme žáky k publikaci a prezentaci svých názorů a myšlenek - klademe důraz na to, aby byli žáci vedeni ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení - netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání Kompetence k řešení problémů: - učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ) 7

8 - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit - na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problému - podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet - ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Kompetence k učení: - vedeme žáky k plánování, organizování a vyhodnocování jejich činností - na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení - podporujeme samostatnost a tvořivost - ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující) - vedeme žáky k vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře a na internetu - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky - na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení - umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení - přezkoumáváme řešení a postupy a učíme se z chyb - povzbuzujeme, pěstujeme trpělivost - uplatňujeme individuální přístup k žákovi - při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace Kompetence občanské: - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci - netolerujeme žádnou (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podobu podpory výše uvedených jevů 8

9 - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy - vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem - podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření - využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie - rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost - jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku - jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti - budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole - chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám Kompetence sociální a personální: - zapojujeme žáky do organizace činnosti školy (školní parlament, třídní samosprávy) - vedeme žáky k týmové práci - spolu s žáky si určíme pravidla práce v týmu - vedeme žáky k rozlišování různých životních rolí - snažíme se být otevření k žákovu očekávání - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosáhnou osobního maxima každého člena třídního kolektivu Kompetence pracovní: - kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky - důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a plnění svých povinností a závazků - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme jejich budoucí profesní orientaci - jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy - respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 9

10 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola vytváří prostor pro rozvoj osobnosti každého žáka. Je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům mimořádně nadaným. Nejčastější skupinou žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole žáci se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Tito žáci jsou v evidenci pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra. Žáky se SPUCH posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Pro tyto žáky zpracováváme IVP (individuální vzdělávací plány). Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden školní rok. IVP obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Jak s těmito žáky pracujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech Kromě IVP, případně úlev v kvantitě učiva, respektujeme zvláštní a doporučované přístupy: DYSLEXIE český jazyk - dle stupně poruch nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou - volit texty odpovídající vyspělosti čtenáře - omezit požadavek na písemné zpracování přečteného textu cizí jazyk - preferovat ústní projev - upřednostňovat konverzaci - poskytnout prodloužený výklad - v případě těžké poruchy je možné dítě z předmětu osvobodit matematika - slovní úlohy řešit po společném přečtení, za pomoci učitele - omezit řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi v ostatních předmětech omezit hlasité čtení z učebnic DYSORTOGRAFIE český jazyk - používat zjednodušené přehledy gramatických pravidel - do osvojování zapojit co nejvíce smyslových analyzátorů 10

11 - místo diktátů preferovat doplňovací cvičení, opisy, přepisy - diktát psát po předchozí domácí přípravě - zkrácená forma diktátu, časový prostor pro opravu - neopravovat chyby červenou barvou (doporučená zelená) - používat stírací tabulky - neklasifikovat nedostatečné práce - prodloužený výklad - preferovat ústní zkoušení - nehodnotit to, co žák nestihl - při psaném projevu umožnit používat tabulku tiskacího a psacího písma - kontrolní práce předkládat předtištěné - slohové práce zadávat v kratším rozsahu, po domácí přípravě cizí jazyk - psát jen části cvičení - znalost slovíček ověřovat jen slovně - při opravách zvolit jinou než červenou barvu matematika - nevypisovat zadání slovních úloh - kontrolní práce předkládat předtištěné - nehodnotit kvantitu - respektovat pravidlo, že příklad je lepší vidět, než diktovat - pokud je práce časově limitovaná, poskytovat více času v případě potíží - využívat práci u tabule pod individuálním dohledem - používat stírací tabulky - umožnit práci s názorem ostatní vyučovací předměty - písemné poznámky pouze ve zkrácené formě - preferovat ústní zkoušení, testy - v sešitech hodnotit obsahovou stránku, nikoli úpravu a písmo - osvojovat učivo s názorem - pracovní listy zpracovávat po částech - důraz klást na pochopení zadaného úkolu DYSKALKULIE matematika - nutná individuální práce s žákem - důraz klást na pochopení zadaného úkolu - používat názor (pomůcky, přehledy, tabulky) poskytovat dostatek času na početní operace 11

12 Specifika žáků se sociálním znevýhodněním Pochází-li žák z odlišného jazykového prostředí, umožňujeme mu postupné osvojování českého jazyka, zohledňujeme výukové obtíže vyplývající ze sociálního znevýhodnění, usilujeme o vytváření příznivého a přátelského klimatu v prostředí školy. V případě žáků národnostních menšin a dětí z odlišného kulturně-jazykového prostředí posilujeme vědomí a pocit sounáležitosti k původnímu etniku a jeho kultuře např. doplňováním vzdělávacího obsahu předmětů o materiál týkající se historie, kultury a tradic jeho národa Žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). Ve výuce žáků se zdravotním postižením je (na doporučení PPP nebo SPC a dle možností školy) přítomen pedagogický asistent. Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami, speciálními učebnicemi a výukovými programy. V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hlouby především v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probranému učivu, zajímavosti ze světa techniky, ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činnosti v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při ZUŠ. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směrováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou uměleckou. Při samotné výuce bývají pověřeni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. 12

13 Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží ať v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Na 1. stupni je průřezové téma Osobnostní a sociální výchova běžnou součástí výuky, proto v tabulkách není vyplněno. Charakteristika integrace je specifikována v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně základní školy. Průřezová témata volitelných předmětů rovněž nejsou začleněna do tabulky, jsou součástí charakteristiky jednotlivých předmětů. Průřezová témata (zkratky) 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní výchova (MKV) 5. Environmentální výchova (EVV) 6. Mediální výchova (MDV) Samostatné projekty 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Projekt FAUST Environmentální výchova Projekty Den Země Projekty VITA Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Renarkon Environmentální výchova Projekty Den Země Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů 13

14 Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Přehled průřezových témat ŠVP OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 2. ročník 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ov, M, I, Ov, M. I, Rozvoj schopností poznávání Čj I Ov, M, Hv Ov, M, Hv Vv, Hv, Aj Hv Sebepoznání a sebepojetí M M Ov, Vz Čj, Ov Čj, Ov, Př Ov Ov, Pv, Vz, Ov, Tv, F, Seberegulace a sebeorganizace Ov, Pv, F Ov, F, Pv F, Aj Pv Psychohygiena Vz, Aj Ov Ov Ov Vz, D, M, I, Ov, M, Pv, Kreativita I Ov, M, I, Pv Ov, M, Pv Hv, Pv Vv Sociální rozvoj Poznávání lidí Aj Aj Aj Čj, Vz, Aj Čj Čj, Ov Mezilidské vztahy Aj Čj Vz, Hv Hv Ov, F Čj, F Čj, Vz, F, I, Čj, Ov, F, Čj, Ov, Hv, Komunikace M,Aj M,Čj,Aj Aj Hv, Aj Hv, Aj, I Aj Vz, Tv, M, Kooperace a kompetice M,Aj M M, Vv Ov, M Ov, M Vv, Aj Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací 9. ročník Čj, Ov, Hv, Aj dovednosti M M Vz, M M M M, Ov, Tv Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vz Ov Ov 14

15 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Občanská společnost a škola Prv Prv M,Prv M,Čj,Vl, Prv Vl, Prv, Př Ov, Aj Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl D Ov Z Formy participace občanů v politickém životě Vv Ov, Z, Vv Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D, Ov, Z Název tematického okruhu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVOSLOSTECH (VMEGS) 1. ročník 2. ročník Evropa a svět nás zajímá Prv M,Vv, Aj M,Čj Prv, Vl Objevujeme Evropu a svět Vv Čj 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj, Ov, Z, Čj, Ov, Z, Vv, Aj Aj Čj, Z, Ch Vl, Hv, Vv, Vl 9. ročník Čj, Z, Př, Ch I, Hv I, Z, Hv Hv, Aj Ov, Z, Hv, Aj Jsme Evropané Vv Vl, Čj D D, Z, Vv Z Z 15

16 Název tematického okruhu 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) 2. ročník Kulturní diference Prv Vv, Hv, Prv Lidské vztahy Prv M,Prv Etnický původ Vv, Hv Vv, H v Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj,Vv, Hv, Vv, Hv,Vl, Čj, Vz, Vv, Tv Tv Aj Aj Př Čj M,Čj,Vl, Vl, Vv, Hv, Vv, Hv, Tv, Tv, Aj, Př Vl, Aj, Pv Vz, Aj Čj, Vz, Aj Čj, Př, Hv Čj, Hv M,Čj, Tv, Aj Čj,Vl, Vv, Hv, Vl, Př Vv, Hv, Př, Vl, Pv D Čj, Tv Čj, Tv D, Vv, Hv Vv, Hv Vv, Hv, Aj D, Z Čj, Vv, Hv, Aj Ov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVV) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ekosystémy Prv Prv Př Př Př Př Př Př, Z Základní podmínky života Prv Prv Př Př Vv, Př Vv, Př F, Př, Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv, Vv, M M,ČJ,Př Př D, Př D, Př D, Ch, Př Př, Z, Ch, Vv ČJ,Př, Vv, Tv, Pv Vv, Tv, Př, Pv Čj, Ov, Hv, Pv, Př Tv, Ov, Hv, Pv, Př Ch, Př, Vv, Hv, Pv Z, Př, Ch, Hv, Aj, Pv 16

17 Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních 1. ročník 2. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník sdělení Vv Čj,Vv, Hv Vv, Hv Čj, Vz Čj Čj, Aj Čj, Aj interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Vv, Aj Aj stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Vv Čj, Vv vnímání autora mediálních sdělení Vv Vv Čj fungování a vliv médií ve Čj, Vv, Hv, Čj, Vv, Hv, Čj, Ov, Vv, Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Hv společnosti Tv Tv Hv Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení Čj I Čj práce v realizačním týmu Čj, Ov Čj, D Čj, D Čj 9. ročník 17

18 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Dílna čtení Nácvik recitace Vánoce Bible Válečná literatura Literární a jazyk. Sloh komunikační dovednosti Dílna čtení Experimenty Film Sofiina volba Besedy se spisovateli Výtah Téma války morální rozvoj Návštěva divadla Pověst, historický román AJ Výpověď o sobě Projekt Výpověď o okolí, zájmech Matematické soutěže Místo v mém životě P Můj život P Diskuse o různých způsobech ř. Lidé P Moje zvíře P Komunikace -P Život v minulosti P Zábava P M Desetinná čísla P Účast v matematických soutěžích Matematické soutěže Plat, srážky, úroky Souměrnosti P Přesné vyjadř., pečlivost Obhajoba řešení Grafy, plány, spotřeba Povrch kvádru a krychle P Spolupráce, plánování, Skupinová práce, spolupráce Grafy složení obyvatel zpětná vazba Využití dříve získ.dovedností I Web jako inform.zdroj Web jako inform. Zdroj Pojem KYBERGROOMING Pravidla komunikace OV Seberegulace, sebeorganizace Řešení problémů, komunikace Ovládání elektrospotř., F Komunikace, skupiny, pomoc Bezpečnost na silnicích rychlost bezpečn. Pomoc při záchraně tonoucího HV Hra na bubeníky VV Street art-graffiti hranice umění Člověk portrét, autoportrét ETaRV Vztahy, probl. situace, postižení TV Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Soutěže, pravidla, fair Soutěže, pravidla, fair play Soutěže, pravidla, fair play Soutěže, pravidla, fair play play ČSP Hygiena a bezpečnost Spolupráce Prevence úrazů a 1. pomoc Zodpovědnost, předpisy a normy Práce s elektronikou v domácn. NJ Spolupráce, komunikace Komunikace na dané téma Pravidla komunikace Vypracování projektu 18

19 ČJ AJ 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VDO 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník Beseda se spisovatelem Mladí lidé ve VB a ČR Tvorba módního časopisu Povolání v našem městě M Soutěže I Svoboda slova, naklád.s inform. D 1. zákoník na světě Boj reformátorů církve za přeměnu Velká francouzská revoluce Komunistický převrat v Rusku Neúplná demokracie v Aténách Křesťanství Revoluce 1848 Nacismus v Německu Střet Říma a barbarských přístěh. Nekatolická vyznání za Rudolfa II. Emancipace žen Holocaust Otrokářské systémy Vztah Evropy k romům a židům Zrušení náboženské svobody Komunistická diktatura Boj Řeků a Peršanů Zámořské objevy A její povolení Josefem II.l Charta 77, Sametová revoluce Říše římská a náboženství Střet reformace a protireformace Tolerance židů Vznik helénismu Pronásledování židů v římské říši OV Naše obec, region, vlast Občan a občasnká společnost Ministerstva P Morálka, mravnost, svoboda Rodokmen P Interwiev P Z Domov, stát, světadíl, lidské rasy Světová náboženství VV Karel IV. Kostel v Ludgeřovicích ETaRV Role muže a ženy v rodině Kamarádství, přátelství, známosti Pomoc a soužití se zdr. Postiž. TV Slušnost, odpovědnost, tolerance ČSP Trh práce NJ Svět práce 19

20 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH VMEGS 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Besedy se cestovatelem Letopisy a kroniky Beseda s cestovatelem Návštěva knihovny Návštěva knihovny Přívlastek, cestopis Evropská litratura Olympiáda (antika x souč.) - P AJ Typický rok v Británii, Zvířata, Národní zdravotnický servis Jídlo, Zábava, USA, VB Jídlo v mé zemi P Moje země P D Nesnášenlivost Evropanů vůči Zámořské objevy, kolonizace Vietnamská válka Emancipace černoš.obv. romům a židům, Křížové výpravy J. A.Komenský USA Příchod Slovanů do Čech T. G. Masyryk Mezinárodní organizace Jan Hus, J. A. Komenský 1. a 2. světová válka Studená válka V. Havel, M. Horáková OV Objevujeme Evropu a svět F Energie u nás a ve světě, Zrcadla Teplo a teplota, tep. Izolace Šetření energií CH Znečištění ovzduší a vody Globální problémy Z Lidské rasy, Vyspělost států Světadíly charakteristika Evropa charakter., obyv., kultura Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace EU v kostce Kulturní rozmanitost HV Evr.hudba v proměnách staletí Tanec souhra, spolupráce Tanec souhra, spolupráce Evr.hudba v proměnách staletí Evr.hudba v proměnách staletí Karaoke zhodnocení výk., post. VV Mimozemské civilizace Amerika Asie Afrika TV Evropa a svět nás zajímá NJ Evropa a svět, Berlín Evropa a svět Evropa a svět nás zajímá Vánoce v Německu 20

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více