ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Č.j.: 177 / 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Platnost od

2 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí na změny ve společnosti a předpokládá změny ve způsobu vzdělávání. Vzdělávání je nutně zapotřebí zaměřit na osobnost dítěte. Naším prvořadým cílem je umožnit žákovi srovnávání integrovaných poznatků z různých úhlů pohledu, posilovat odhalování vztahů, souvislostí, myšlenkových proudů a vývojových trendů. Žáci jsou vedeni k umění UČIT SE. Uvědomují si rovněž význam sociálních dovedností pro vlastní seberealizaci a uplatnění se. Hledání vlastního řešení a stylu učení se je významným základem pro celoživotní vzdělávání. 2

3 Obsah: ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice strana Předmluva Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celková povinná časová dotace Učební plán 1. stupně Celkem Učební plán 2. stupně Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení Výstupní hodnocení Závěr

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ŠKOLA PRO VŠECHNY č. j. 168/2013 Název školy: ZŠ a MŠ Ludgeřovice Adresa školy: Markvartovická 966/50, Ludgeřovice, PSČ IČO: IZO: RED-IZO: Ředitel školy: Mgr. Pavel Lokaj Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Rajnochová Kontakty: telefon: , web: fax: Zřizovatel: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 48/52, Kontakt: telefon: web: Platnost dokumentu: Od ŠVP byl projednán s Radou školy dne Mgr. Pavel Lokaj ředitel školy razítko školy 4

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Jsme úplnou školou s ročníkem, máme sídlo ve velké vesnici, která sousedí s krajským městem Ostravou a městem Hlučínem. Do naší školy chodí především žáci obce, ale na druhý stupeň přicházejí i žáci z dalších obcí ( Markvartovic, Šilheřovic ). Ve většině tříd probíhá výuka ve dvou paralelních ročnících kromě několika ročníků, kde je po jedné třídě. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 23 členů a 3 vychovatelky. Velmi pozitivně působí i to, že se zvýšil počet mužů ve sboru 5 pedagogů. Je tvořen mladými, ale i zkušenými pracovníky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je i poradcem pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor pro tvorbu ŠVP, ICT koordinátor a koordinátor pro EVVO. Všichni učitelé rozvíjejí své schopnosti pomocí DVPP. Kolektiv školy tvoří tým, který je zapálený pro změny, nové moderní metody práce. Zároveň vzhledem k věku tvoří dobrý kolektiv, který má společné zájmy i ve svém volném čase. Charakteristika žáků Převážná většina žáků je z naší obce, z obce Markvartovic a několik žáků z okolních městských částí Ostravy a Hlučína. Proto také je mnohem méně výchovných problémů, než v městských školách. Integrujeme žáky se SPUCH i žáky se závažnějším postižením. Děti se ve škole cítí velmi dobře a pedagogové se jim snaží vytvářet příjemné tvůrčí prostředí. Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do projektu EVVO, který se týká ekologie, ochrany přírody a zdravého životního stylu. Dále je to projekt EU Comenius, Sokrates pod názvem: Wir lernen Märchen. Lieder und Sagen europäischen Freunde kennen, ve kterém spolupracujeme s družebními školami z Polska, Maďarska a Německa. Rovněž spolupracujeme s nadací TEREZA,VITA a se sdružením pro zdravý životní styl FAUST. Všichni pedagogové a žáci spolupracují na projektech školy. Třídní kolektivy vyjíždějí na exkurze, pracují na projektu vytváření kolektivů, týmů a respektování druhých. Pro žáky 7. ročníků pořádáme lyžařské kurzy. 5

6 Spolupráce s zákonnými zástupci žáků ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Chceme být otevřenou školou, a proto také k tomu směřujeme všechny aktivity. Zákonní zástupci mohou školu a vyučování navštívit kdykoliv, pořádáme konzultace a třídní schůzky, rovněž spoustu akcí: Dny otevřených dveří, besídky, zahradní slavnosti, Den matek, Velikonoce, Vánoce, Den dětí. Ve škole vychází školní časopis a na webových stránkách se mohou rodiče i ostatní lidé dovědět o činnosti a výsledcích práce naší školy. Při škole pracuje SRPDŠ, které má velkou tradici a ve spolupráci se školou jsou pořádány různé akce: podílí se na každé školní akci, většinou finančně, pořádají dětský maškarní ples, Josefovskou zábavu pro dospělé, Den dětí, Mikuláš a další. Při škole vznikla Rada školy, která je nápomocna při rozvoji školy a díky různorodosti členů, kteří chtějí pomáhat i při spolupráci s obcí, se může docílit i většího rozvoje školy. Všichni máme zájem na tvůrčí otevřené škole. Dobrá je také spolupráce s obcí, radou obce, zastupitelstvem obce. Účastníme se řady akcí pořádaných obcí vytváříme kulturní program, zúčastňujeme se Vítání občánků, jarmarku. Rovněž je dobrá spolupráce s ostatními organizacemi a spolky obce, obecní knihovnou. Jediný problém je získání dětí z části obce Vrablovec, kde má sídlo naše MŠ, ale počet žáků nastupujících do prvních ročníků naší základní školy je stále malý. Škola je živý organismus, který se mění a zasahuje do všech oblastí života nejen školního, ale i obecního. Spolupráce s církví V náboženské výchově spolupracuje škola s římskokatolickou církví a vychází ze zájmu rodičů. Formou nepovinného předmětu náboženství seznamuje žáky se základy křesťanství v souvislosti se středoevropskou tradicí a kulturou. Školní družina Činnost družiny je organizována tak, aby vedla děti k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Učí děti žít společně s ostatními lidmi. Hravou a nenásilnou formou připravuje děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, učí děti uplatňovat svá práva, ale také plnit své povinnosti. Vede děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Náplň jednotlivých aktivit si děti volí samy dle svých zájmů a po vzájemné domluvě a dohodě. Hry a relaxační aktivity mohou realizovat ve skupinkách, ale také individuálně. Manuální zručnost a dovednost si mohou děti vyzkoušet ve tvořivých dílnách. Všechny aktivity zaměřujeme na vzájemnou spolupráci, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Motto: Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům. 6

7 Chceme být prosperující školou moderního typu. - Stejnou péči chceme věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině. - Chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání. - Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel Školního řádu. Učíme žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. - Pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický. Proto od prvního ročníku zavedeme cizí jazyk, od sedmého ročníku pak pro zájemce druhý cizí jazyk. Pro ostatní žáky nabídneme rozšířenou výuku informatiky. - Dovednosti žáků budeme rozvíjet především: - v mateřském jazyce - v cizím jazyce - informačních a komunikačních technologiích - v estetické výchově (sborový zpěv, výtvarné umění) 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti žáka jako celku. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňujeme tyto společné postupy: Kompetence komunikativní: - zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích - podporujeme komunikaci na mezinárodní úrovni v rámci Evropy - vedeme žáky k publikaci a prezentaci svých názorů a myšlenek - klademe důraz na to, aby byli žáci vedeni ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení - netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání Kompetence k řešení problémů: - učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ) 7

8 - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit - na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problému - podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet - ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Kompetence k učení: - vedeme žáky k plánování, organizování a vyhodnocování jejich činností - na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení - podporujeme samostatnost a tvořivost - ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující) - vedeme žáky k vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře a na internetu - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky - na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení - umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení - přezkoumáváme řešení a postupy a učíme se z chyb - povzbuzujeme, pěstujeme trpělivost - uplatňujeme individuální přístup k žákovi - při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace Kompetence občanské: - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci - netolerujeme žádnou (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podobu podpory výše uvedených jevů 8

9 - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy - vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem - podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření - využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie - rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost - jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku - jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti - budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole - chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám Kompetence sociální a personální: - zapojujeme žáky do organizace činnosti školy (školní parlament, třídní samosprávy) - vedeme žáky k týmové práci - spolu s žáky si určíme pravidla práce v týmu - vedeme žáky k rozlišování různých životních rolí - snažíme se být otevření k žákovu očekávání - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosáhnou osobního maxima každého člena třídního kolektivu Kompetence pracovní: - kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky - důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a plnění svých povinností a závazků - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme jejich budoucí profesní orientaci - jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy - respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 9

10 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola vytváří prostor pro rozvoj osobnosti každého žáka. Je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům mimořádně nadaným. Nejčastější skupinou žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole žáci se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Tito žáci jsou v evidenci pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra. Žáky se SPUCH posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Pro tyto žáky zpracováváme IVP (individuální vzdělávací plány). Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden školní rok. IVP obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Jak s těmito žáky pracujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech Kromě IVP, případně úlev v kvantitě učiva, respektujeme zvláštní a doporučované přístupy: DYSLEXIE český jazyk - dle stupně poruch nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou - volit texty odpovídající vyspělosti čtenáře - omezit požadavek na písemné zpracování přečteného textu cizí jazyk - preferovat ústní projev - upřednostňovat konverzaci - poskytnout prodloužený výklad - v případě těžké poruchy je možné dítě z předmětu osvobodit matematika - slovní úlohy řešit po společném přečtení, za pomoci učitele - omezit řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi v ostatních předmětech omezit hlasité čtení z učebnic DYSORTOGRAFIE český jazyk - používat zjednodušené přehledy gramatických pravidel - do osvojování zapojit co nejvíce smyslových analyzátorů 10

11 - místo diktátů preferovat doplňovací cvičení, opisy, přepisy - diktát psát po předchozí domácí přípravě - zkrácená forma diktátu, časový prostor pro opravu - neopravovat chyby červenou barvou (doporučená zelená) - používat stírací tabulky - neklasifikovat nedostatečné práce - prodloužený výklad - preferovat ústní zkoušení - nehodnotit to, co žák nestihl - při psaném projevu umožnit používat tabulku tiskacího a psacího písma - kontrolní práce předkládat předtištěné - slohové práce zadávat v kratším rozsahu, po domácí přípravě cizí jazyk - psát jen části cvičení - znalost slovíček ověřovat jen slovně - při opravách zvolit jinou než červenou barvu matematika - nevypisovat zadání slovních úloh - kontrolní práce předkládat předtištěné - nehodnotit kvantitu - respektovat pravidlo, že příklad je lepší vidět, než diktovat - pokud je práce časově limitovaná, poskytovat více času v případě potíží - využívat práci u tabule pod individuálním dohledem - používat stírací tabulky - umožnit práci s názorem ostatní vyučovací předměty - písemné poznámky pouze ve zkrácené formě - preferovat ústní zkoušení, testy - v sešitech hodnotit obsahovou stránku, nikoli úpravu a písmo - osvojovat učivo s názorem - pracovní listy zpracovávat po částech - důraz klást na pochopení zadaného úkolu DYSKALKULIE matematika - nutná individuální práce s žákem - důraz klást na pochopení zadaného úkolu - používat názor (pomůcky, přehledy, tabulky) poskytovat dostatek času na početní operace 11

12 Specifika žáků se sociálním znevýhodněním Pochází-li žák z odlišného jazykového prostředí, umožňujeme mu postupné osvojování českého jazyka, zohledňujeme výukové obtíže vyplývající ze sociálního znevýhodnění, usilujeme o vytváření příznivého a přátelského klimatu v prostředí školy. V případě žáků národnostních menšin a dětí z odlišného kulturně-jazykového prostředí posilujeme vědomí a pocit sounáležitosti k původnímu etniku a jeho kultuře např. doplňováním vzdělávacího obsahu předmětů o materiál týkající se historie, kultury a tradic jeho národa Žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). Ve výuce žáků se zdravotním postižením je (na doporučení PPP nebo SPC a dle možností školy) přítomen pedagogický asistent. Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami, speciálními učebnicemi a výukovými programy. V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hlouby především v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probranému učivu, zajímavosti ze světa techniky, ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činnosti v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při ZUŠ. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směrováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou uměleckou. Při samotné výuce bývají pověřeni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. 12

13 Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží ať v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Na 1. stupni je průřezové téma Osobnostní a sociální výchova běžnou součástí výuky, proto v tabulkách není vyplněno. Charakteristika integrace je specifikována v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně základní školy. Průřezová témata volitelných předmětů rovněž nejsou začleněna do tabulky, jsou součástí charakteristiky jednotlivých předmětů. Průřezová témata (zkratky) 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní výchova (MKV) 5. Environmentální výchova (EVV) 6. Mediální výchova (MDV) Samostatné projekty 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Projekt FAUST Environmentální výchova Projekty Den Země Projekty VITA Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Renarkon Environmentální výchova Projekty Den Země Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů 13

14 Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Přehled průřezových témat ŠVP OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 2. ročník 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ov, M, I, Ov, M. I, Rozvoj schopností poznávání Čj I Ov, M, Hv Ov, M, Hv Vv, Hv, Aj Hv Sebepoznání a sebepojetí M M Ov, Vz Čj, Ov Čj, Ov, Př Ov Ov, Pv, Vz, Ov, Tv, F, Seberegulace a sebeorganizace Ov, Pv, F Ov, F, Pv F, Aj Pv Psychohygiena Vz, Aj Ov Ov Ov Vz, D, M, I, Ov, M, Pv, Kreativita I Ov, M, I, Pv Ov, M, Pv Hv, Pv Vv Sociální rozvoj Poznávání lidí Aj Aj Aj Čj, Vz, Aj Čj Čj, Ov Mezilidské vztahy Aj Čj Vz, Hv Hv Ov, F Čj, F Čj, Vz, F, I, Čj, Ov, F, Čj, Ov, Hv, Komunikace M,Aj M,Čj,Aj Aj Hv, Aj Hv, Aj, I Aj Vz, Tv, M, Kooperace a kompetice M,Aj M M, Vv Ov, M Ov, M Vv, Aj Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací 9. ročník Čj, Ov, Hv, Aj dovednosti M M Vz, M M M M, Ov, Tv Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vz Ov Ov 14

15 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Občanská společnost a škola Prv Prv M,Prv M,Čj,Vl, Prv Vl, Prv, Př Ov, Aj Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl D Ov Z Formy participace občanů v politickém životě Vv Ov, Z, Vv Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D, Ov, Z Název tematického okruhu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVOSLOSTECH (VMEGS) 1. ročník 2. ročník Evropa a svět nás zajímá Prv M,Vv, Aj M,Čj Prv, Vl Objevujeme Evropu a svět Vv Čj 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj, Ov, Z, Čj, Ov, Z, Vv, Aj Aj Čj, Z, Ch Vl, Hv, Vv, Vl 9. ročník Čj, Z, Př, Ch I, Hv I, Z, Hv Hv, Aj Ov, Z, Hv, Aj Jsme Evropané Vv Vl, Čj D D, Z, Vv Z Z 15

16 Název tematického okruhu 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) 2. ročník Kulturní diference Prv Vv, Hv, Prv Lidské vztahy Prv M,Prv Etnický původ Vv, Hv Vv, H v Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj,Vv, Hv, Vv, Hv,Vl, Čj, Vz, Vv, Tv Tv Aj Aj Př Čj M,Čj,Vl, Vl, Vv, Hv, Vv, Hv, Tv, Tv, Aj, Př Vl, Aj, Pv Vz, Aj Čj, Vz, Aj Čj, Př, Hv Čj, Hv M,Čj, Tv, Aj Čj,Vl, Vv, Hv, Vl, Př Vv, Hv, Př, Vl, Pv D Čj, Tv Čj, Tv D, Vv, Hv Vv, Hv Vv, Hv, Aj D, Z Čj, Vv, Hv, Aj Ov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVV) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ekosystémy Prv Prv Př Př Př Př Př Př, Z Základní podmínky života Prv Prv Př Př Vv, Př Vv, Př F, Př, Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv, Vv, M M,ČJ,Př Př D, Př D, Př D, Ch, Př Př, Z, Ch, Vv ČJ,Př, Vv, Tv, Pv Vv, Tv, Př, Pv Čj, Ov, Hv, Pv, Př Tv, Ov, Hv, Pv, Př Ch, Př, Vv, Hv, Pv Z, Př, Ch, Hv, Aj, Pv 16

17 Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních 1. ročník 2. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník sdělení Vv Čj,Vv, Hv Vv, Hv Čj, Vz Čj Čj, Aj Čj, Aj interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Vv, Aj Aj stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Vv Čj, Vv vnímání autora mediálních sdělení Vv Vv Čj fungování a vliv médií ve Čj, Vv, Hv, Čj, Vv, Hv, Čj, Ov, Vv, Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Hv společnosti Tv Tv Hv Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení Čj I Čj práce v realizačním týmu Čj, Ov Čj, D Čj, D Čj 9. ročník 17

18 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Dílna čtení Nácvik recitace Vánoce Bible Válečná literatura Literární a jazyk. Sloh komunikační dovednosti Dílna čtení Experimenty Film Sofiina volba Besedy se spisovateli Výtah Téma války morální rozvoj Návštěva divadla Pověst, historický román AJ Výpověď o sobě Projekt Výpověď o okolí, zájmech Matematické soutěže Místo v mém životě P Můj život P Diskuse o různých způsobech ř. Lidé P Moje zvíře P Komunikace -P Život v minulosti P Zábava P M Desetinná čísla P Účast v matematických soutěžích Matematické soutěže Plat, srážky, úroky Souměrnosti P Přesné vyjadř., pečlivost Obhajoba řešení Grafy, plány, spotřeba Povrch kvádru a krychle P Spolupráce, plánování, Skupinová práce, spolupráce Grafy složení obyvatel zpětná vazba Využití dříve získ.dovedností I Web jako inform.zdroj Web jako inform. Zdroj Pojem KYBERGROOMING Pravidla komunikace OV Seberegulace, sebeorganizace Řešení problémů, komunikace Ovládání elektrospotř., F Komunikace, skupiny, pomoc Bezpečnost na silnicích rychlost bezpečn. Pomoc při záchraně tonoucího HV Hra na bubeníky VV Street art-graffiti hranice umění Člověk portrét, autoportrét ETaRV Vztahy, probl. situace, postižení TV Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Soutěže, pravidla, fair Soutěže, pravidla, fair play Soutěže, pravidla, fair play Soutěže, pravidla, fair play play ČSP Hygiena a bezpečnost Spolupráce Prevence úrazů a 1. pomoc Zodpovědnost, předpisy a normy Práce s elektronikou v domácn. NJ Spolupráce, komunikace Komunikace na dané téma Pravidla komunikace Vypracování projektu 18

19 ČJ AJ 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VDO 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník Beseda se spisovatelem Mladí lidé ve VB a ČR Tvorba módního časopisu Povolání v našem městě M Soutěže I Svoboda slova, naklád.s inform. D 1. zákoník na světě Boj reformátorů církve za přeměnu Velká francouzská revoluce Komunistický převrat v Rusku Neúplná demokracie v Aténách Křesťanství Revoluce 1848 Nacismus v Německu Střet Říma a barbarských přístěh. Nekatolická vyznání za Rudolfa II. Emancipace žen Holocaust Otrokářské systémy Vztah Evropy k romům a židům Zrušení náboženské svobody Komunistická diktatura Boj Řeků a Peršanů Zámořské objevy A její povolení Josefem II.l Charta 77, Sametová revoluce Říše římská a náboženství Střet reformace a protireformace Tolerance židů Vznik helénismu Pronásledování židů v římské říši OV Naše obec, region, vlast Občan a občasnká společnost Ministerstva P Morálka, mravnost, svoboda Rodokmen P Interwiev P Z Domov, stát, světadíl, lidské rasy Světová náboženství VV Karel IV. Kostel v Ludgeřovicích ETaRV Role muže a ženy v rodině Kamarádství, přátelství, známosti Pomoc a soužití se zdr. Postiž. TV Slušnost, odpovědnost, tolerance ČSP Trh práce NJ Svět práce 19

20 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH VMEGS 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Besedy se cestovatelem Letopisy a kroniky Beseda s cestovatelem Návštěva knihovny Návštěva knihovny Přívlastek, cestopis Evropská litratura Olympiáda (antika x souč.) - P AJ Typický rok v Británii, Zvířata, Národní zdravotnický servis Jídlo, Zábava, USA, VB Jídlo v mé zemi P Moje země P D Nesnášenlivost Evropanů vůči Zámořské objevy, kolonizace Vietnamská válka Emancipace černoš.obv. romům a židům, Křížové výpravy J. A.Komenský USA Příchod Slovanů do Čech T. G. Masyryk Mezinárodní organizace Jan Hus, J. A. Komenský 1. a 2. světová válka Studená válka V. Havel, M. Horáková OV Objevujeme Evropu a svět F Energie u nás a ve světě, Zrcadla Teplo a teplota, tep. Izolace Šetření energií CH Znečištění ovzduší a vody Globální problémy Z Lidské rasy, Vyspělost států Světadíly charakteristika Evropa charakter., obyv., kultura Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace EU v kostce Kulturní rozmanitost HV Evr.hudba v proměnách staletí Tanec souhra, spolupráce Tanec souhra, spolupráce Evr.hudba v proměnách staletí Evr.hudba v proměnách staletí Karaoke zhodnocení výk., post. VV Mimozemské civilizace Amerika Asie Afrika TV Evropa a svět nás zajímá NJ Evropa a svět, Berlín Evropa a svět Evropa a svět nás zajímá Vánoce v Německu 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Údaje o škole: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník - adresa školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více