ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Č.j.: 177 / 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Platnost od

2 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí na změny ve společnosti a předpokládá změny ve způsobu vzdělávání. Vzdělávání je nutně zapotřebí zaměřit na osobnost dítěte. Naším prvořadým cílem je umožnit žákovi srovnávání integrovaných poznatků z různých úhlů pohledu, posilovat odhalování vztahů, souvislostí, myšlenkových proudů a vývojových trendů. Žáci jsou vedeni k umění UČIT SE. Uvědomují si rovněž význam sociálních dovedností pro vlastní seberealizaci a uplatnění se. Hledání vlastního řešení a stylu učení se je významným základem pro celoživotní vzdělávání. 2

3 Obsah: ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice strana Předmluva Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Celková povinná časová dotace Učební plán 1. stupně Celkem Učební plán 2. stupně Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení Výstupní hodnocení Závěr

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ŠKOLA PRO VŠECHNY č. j. 168/2013 Název školy: ZŠ a MŠ Ludgeřovice Adresa školy: Markvartovická 966/50, Ludgeřovice, PSČ IČO: IZO: RED-IZO: Ředitel školy: Mgr. Pavel Lokaj Koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Rajnochová Kontakty: telefon: , web: fax: Zřizovatel: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 48/52, Kontakt: telefon: web: Platnost dokumentu: Od ŠVP byl projednán s Radou školy dne Mgr. Pavel Lokaj ředitel školy razítko školy 4

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Jsme úplnou školou s ročníkem, máme sídlo ve velké vesnici, která sousedí s krajským městem Ostravou a městem Hlučínem. Do naší školy chodí především žáci obce, ale na druhý stupeň přicházejí i žáci z dalších obcí ( Markvartovic, Šilheřovic ). Ve většině tříd probíhá výuka ve dvou paralelních ročnících kromě několika ročníků, kde je po jedné třídě. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 23 členů a 3 vychovatelky. Velmi pozitivně působí i to, že se zvýšil počet mužů ve sboru 5 pedagogů. Je tvořen mladými, ale i zkušenými pracovníky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je i poradcem pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor pro tvorbu ŠVP, ICT koordinátor a koordinátor pro EVVO. Všichni učitelé rozvíjejí své schopnosti pomocí DVPP. Kolektiv školy tvoří tým, který je zapálený pro změny, nové moderní metody práce. Zároveň vzhledem k věku tvoří dobrý kolektiv, který má společné zájmy i ve svém volném čase. Charakteristika žáků Převážná většina žáků je z naší obce, z obce Markvartovic a několik žáků z okolních městských částí Ostravy a Hlučína. Proto také je mnohem méně výchovných problémů, než v městských školách. Integrujeme žáky se SPUCH i žáky se závažnějším postižením. Děti se ve škole cítí velmi dobře a pedagogové se jim snaží vytvářet příjemné tvůrčí prostředí. Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do projektu EVVO, který se týká ekologie, ochrany přírody a zdravého životního stylu. Dále je to projekt EU Comenius, Sokrates pod názvem: Wir lernen Märchen. Lieder und Sagen europäischen Freunde kennen, ve kterém spolupracujeme s družebními školami z Polska, Maďarska a Německa. Rovněž spolupracujeme s nadací TEREZA,VITA a se sdružením pro zdravý životní styl FAUST. Všichni pedagogové a žáci spolupracují na projektech školy. Třídní kolektivy vyjíždějí na exkurze, pracují na projektu vytváření kolektivů, týmů a respektování druhých. Pro žáky 7. ročníků pořádáme lyžařské kurzy. 5

6 Spolupráce s zákonnými zástupci žáků ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Chceme být otevřenou školou, a proto také k tomu směřujeme všechny aktivity. Zákonní zástupci mohou školu a vyučování navštívit kdykoliv, pořádáme konzultace a třídní schůzky, rovněž spoustu akcí: Dny otevřených dveří, besídky, zahradní slavnosti, Den matek, Velikonoce, Vánoce, Den dětí. Ve škole vychází školní časopis a na webových stránkách se mohou rodiče i ostatní lidé dovědět o činnosti a výsledcích práce naší školy. Při škole pracuje SRPDŠ, které má velkou tradici a ve spolupráci se školou jsou pořádány různé akce: podílí se na každé školní akci, většinou finančně, pořádají dětský maškarní ples, Josefovskou zábavu pro dospělé, Den dětí, Mikuláš a další. Při škole vznikla Rada školy, která je nápomocna při rozvoji školy a díky různorodosti členů, kteří chtějí pomáhat i při spolupráci s obcí, se může docílit i většího rozvoje školy. Všichni máme zájem na tvůrčí otevřené škole. Dobrá je také spolupráce s obcí, radou obce, zastupitelstvem obce. Účastníme se řady akcí pořádaných obcí vytváříme kulturní program, zúčastňujeme se Vítání občánků, jarmarku. Rovněž je dobrá spolupráce s ostatními organizacemi a spolky obce, obecní knihovnou. Jediný problém je získání dětí z části obce Vrablovec, kde má sídlo naše MŠ, ale počet žáků nastupujících do prvních ročníků naší základní školy je stále malý. Škola je živý organismus, který se mění a zasahuje do všech oblastí života nejen školního, ale i obecního. Spolupráce s církví V náboženské výchově spolupracuje škola s římskokatolickou církví a vychází ze zájmu rodičů. Formou nepovinného předmětu náboženství seznamuje žáky se základy křesťanství v souvislosti se středoevropskou tradicí a kulturou. Školní družina Činnost družiny je organizována tak, aby vedla děti k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Učí děti žít společně s ostatními lidmi. Hravou a nenásilnou formou připravuje děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, učí děti uplatňovat svá práva, ale také plnit své povinnosti. Vede děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Náplň jednotlivých aktivit si děti volí samy dle svých zájmů a po vzájemné domluvě a dohodě. Hry a relaxační aktivity mohou realizovat ve skupinkách, ale také individuálně. Manuální zručnost a dovednost si mohou děti vyzkoušet ve tvořivých dílnách. Všechny aktivity zaměřujeme na vzájemnou spolupráci, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Motto: Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům. 6

7 Chceme být prosperující školou moderního typu. - Stejnou péči chceme věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde. - Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině. - Chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání. - Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel Školního řádu. Učíme žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. - Pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický. Proto od prvního ročníku zavedeme cizí jazyk, od sedmého ročníku pak pro zájemce druhý cizí jazyk. Pro ostatní žáky nabídneme rozšířenou výuku informatiky. - Dovednosti žáků budeme rozvíjet především: - v mateřském jazyce - v cizím jazyce - informačních a komunikačních technologiích - v estetické výchově (sborový zpěv, výtvarné umění) 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti žáka jako celku. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňujeme tyto společné postupy: Kompetence komunikativní: - zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích - podporujeme komunikaci na mezinárodní úrovni v rámci Evropy - vedeme žáky k publikaci a prezentaci svých názorů a myšlenek - klademe důraz na to, aby byli žáci vedeni ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení - netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání Kompetence k řešení problémů: - učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou problém není hrozba, ale výzva ) 7

8 - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit - na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problému - podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet - ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Kompetence k učení: - vedeme žáky k plánování, organizování a vyhodnocování jejich činností - na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení - podporujeme samostatnost a tvořivost - ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující (doplňující) - vedeme žáky k vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací v literatuře a na internetu - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky - na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení - umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení - přezkoumáváme řešení a postupy a učíme se z chyb - povzbuzujeme, pěstujeme trpělivost - uplatňujeme individuální přístup k žákovi - při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace Kompetence občanské: - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci - netolerujeme žádnou (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podobu podpory výše uvedených jevů 8

9 - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy - vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem - podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření - využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie - rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost - jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku - jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti - budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole - chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám Kompetence sociální a personální: - zapojujeme žáky do organizace činnosti školy (školní parlament, třídní samosprávy) - vedeme žáky k týmové práci - spolu s žáky si určíme pravidla práce v týmu - vedeme žáky k rozlišování různých životních rolí - snažíme se být otevření k žákovu očekávání - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosáhnou osobního maxima každého člena třídního kolektivu Kompetence pracovní: - kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky - důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a plnění svých povinností a závazků - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme jejich budoucí profesní orientaci - jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy - respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 9

10 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola vytváří prostor pro rozvoj osobnosti každého žáka. Je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům mimořádně nadaným. Nejčastější skupinou žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole žáci se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Tito žáci jsou v evidenci pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra. Žáky se SPUCH posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Pro tyto žáky zpracováváme IVP (individuální vzdělávací plány). Tento plán vypracovává třídní učitel, zpravidla před zahájením školního roku a jeho platnost je jeden školní rok. IVP obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Jak s těmito žáky pracujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech Kromě IVP, případně úlev v kvantitě učiva, respektujeme zvláštní a doporučované přístupy: DYSLEXIE český jazyk - dle stupně poruch nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou - volit texty odpovídající vyspělosti čtenáře - omezit požadavek na písemné zpracování přečteného textu cizí jazyk - preferovat ústní projev - upřednostňovat konverzaci - poskytnout prodloužený výklad - v případě těžké poruchy je možné dítě z předmětu osvobodit matematika - slovní úlohy řešit po společném přečtení, za pomoci učitele - omezit řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi v ostatních předmětech omezit hlasité čtení z učebnic DYSORTOGRAFIE český jazyk - používat zjednodušené přehledy gramatických pravidel - do osvojování zapojit co nejvíce smyslových analyzátorů 10

11 - místo diktátů preferovat doplňovací cvičení, opisy, přepisy - diktát psát po předchozí domácí přípravě - zkrácená forma diktátu, časový prostor pro opravu - neopravovat chyby červenou barvou (doporučená zelená) - používat stírací tabulky - neklasifikovat nedostatečné práce - prodloužený výklad - preferovat ústní zkoušení - nehodnotit to, co žák nestihl - při psaném projevu umožnit používat tabulku tiskacího a psacího písma - kontrolní práce předkládat předtištěné - slohové práce zadávat v kratším rozsahu, po domácí přípravě cizí jazyk - psát jen části cvičení - znalost slovíček ověřovat jen slovně - při opravách zvolit jinou než červenou barvu matematika - nevypisovat zadání slovních úloh - kontrolní práce předkládat předtištěné - nehodnotit kvantitu - respektovat pravidlo, že příklad je lepší vidět, než diktovat - pokud je práce časově limitovaná, poskytovat více času v případě potíží - využívat práci u tabule pod individuálním dohledem - používat stírací tabulky - umožnit práci s názorem ostatní vyučovací předměty - písemné poznámky pouze ve zkrácené formě - preferovat ústní zkoušení, testy - v sešitech hodnotit obsahovou stránku, nikoli úpravu a písmo - osvojovat učivo s názorem - pracovní listy zpracovávat po částech - důraz klást na pochopení zadaného úkolu DYSKALKULIE matematika - nutná individuální práce s žákem - důraz klást na pochopení zadaného úkolu - používat názor (pomůcky, přehledy, tabulky) poskytovat dostatek času na početní operace 11

12 Specifika žáků se sociálním znevýhodněním Pochází-li žák z odlišného jazykového prostředí, umožňujeme mu postupné osvojování českého jazyka, zohledňujeme výukové obtíže vyplývající ze sociálního znevýhodnění, usilujeme o vytváření příznivého a přátelského klimatu v prostředí školy. V případě žáků národnostních menšin a dětí z odlišného kulturně-jazykového prostředí posilujeme vědomí a pocit sounáležitosti k původnímu etniku a jeho kultuře např. doplňováním vzdělávacího obsahu předmětů o materiál týkající se historie, kultury a tradic jeho národa Žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně (s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). Ve výuce žáků se zdravotním postižením je (na doporučení PPP nebo SPC a dle možností školy) přítomen pedagogický asistent. Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami, speciálními učebnicemi a výukovými programy. V ojedinělých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo individuálního vzdělávacího plánu. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hlouby především v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probranému učivu, zajímavosti ze světa techniky, ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činnosti v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při ZUŠ. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směrováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou uměleckou. Při samotné výuce bývají pověřeni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. 12

13 Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží ať v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Na 1. stupni je průřezové téma Osobnostní a sociální výchova běžnou součástí výuky, proto v tabulkách není vyplněno. Charakteristika integrace je specifikována v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně základní školy. Průřezová témata volitelných předmětů rovněž nejsou začleněna do tabulky, jsou součástí charakteristiky jednotlivých předmětů. Průřezová témata (zkratky) 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní výchova (MKV) 5. Environmentální výchova (EVV) 6. Mediální výchova (MDV) Samostatné projekty 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Projekt FAUST Environmentální výchova Projekty Den Země Projekty VITA Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Renarkon Environmentální výchova Projekty Den Země Sběr papíru Sběr kaštanů a žaludů 13

14 Název tematického okruhu Osobnostní rozvoj 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Přehled průřezových témat ŠVP OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 2. ročník 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ov, M, I, Ov, M. I, Rozvoj schopností poznávání Čj I Ov, M, Hv Ov, M, Hv Vv, Hv, Aj Hv Sebepoznání a sebepojetí M M Ov, Vz Čj, Ov Čj, Ov, Př Ov Ov, Pv, Vz, Ov, Tv, F, Seberegulace a sebeorganizace Ov, Pv, F Ov, F, Pv F, Aj Pv Psychohygiena Vz, Aj Ov Ov Ov Vz, D, M, I, Ov, M, Pv, Kreativita I Ov, M, I, Pv Ov, M, Pv Hv, Pv Vv Sociální rozvoj Poznávání lidí Aj Aj Aj Čj, Vz, Aj Čj Čj, Ov Mezilidské vztahy Aj Čj Vz, Hv Hv Ov, F Čj, F Čj, Vz, F, I, Čj, Ov, F, Čj, Ov, Hv, Komunikace M,Aj M,Čj,Aj Aj Hv, Aj Hv, Aj, I Aj Vz, Tv, M, Kooperace a kompetice M,Aj M M, Vv Ov, M Ov, M Vv, Aj Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací 9. ročník Čj, Ov, Hv, Aj dovednosti M M Vz, M M M M, Ov, Tv Hodnoty, postoje, praktická etika Čj Vz Ov Ov 14

15 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Občanská společnost a škola Prv Prv M,Prv M,Čj,Vl, Prv Vl, Prv, Př Ov, Aj Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl D Ov Z Formy participace občanů v politickém životě Vv Ov, Z, Vv Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D, Ov, Z Název tematického okruhu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVOSLOSTECH (VMEGS) 1. ročník 2. ročník Evropa a svět nás zajímá Prv M,Vv, Aj M,Čj Prv, Vl Objevujeme Evropu a svět Vv Čj 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj, Ov, Z, Čj, Ov, Z, Vv, Aj Aj Čj, Z, Ch Vl, Hv, Vv, Vl 9. ročník Čj, Z, Př, Ch I, Hv I, Z, Hv Hv, Aj Ov, Z, Hv, Aj Jsme Evropané Vv Vl, Čj D D, Z, Vv Z Z 15

16 Název tematického okruhu 1. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) 2. ročník Kulturní diference Prv Vv, Hv, Prv Lidské vztahy Prv M,Prv Etnický původ Vv, Hv Vv, H v Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Čj,Vv, Hv, Vv, Hv,Vl, Čj, Vz, Vv, Tv Tv Aj Aj Př Čj M,Čj,Vl, Vl, Vv, Hv, Vv, Hv, Tv, Tv, Aj, Př Vl, Aj, Pv Vz, Aj Čj, Vz, Aj Čj, Př, Hv Čj, Hv M,Čj, Tv, Aj Čj,Vl, Vv, Hv, Vl, Př Vv, Hv, Př, Vl, Pv D Čj, Tv Čj, Tv D, Vv, Hv Vv, Hv Vv, Hv, Aj D, Z Čj, Vv, Hv, Aj Ov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVV) 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Ekosystémy Prv Prv Př Př Př Př Př Př, Z Základní podmínky života Prv Prv Př Př Vv, Př Vv, Př F, Př, Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv, Vv, M M,ČJ,Př Př D, Př D, Př D, Ch, Př Př, Z, Ch, Vv ČJ,Př, Vv, Tv, Pv Vv, Tv, Př, Pv Čj, Ov, Hv, Pv, Př Tv, Ov, Hv, Pv, Př Ch, Př, Vv, Hv, Pv Z, Př, Ch, Hv, Aj, Pv 16

17 Název tematického okruhu Tematické okruhy receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních 1. ročník 2. ročník ŠVP Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník ročník ročník ročník ročník sdělení Vv Čj,Vv, Hv Vv, Hv Čj, Vz Čj Čj, Aj Čj, Aj interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj Vv, Aj Aj stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Vv Čj, Vv vnímání autora mediálních sdělení Vv Vv Čj fungování a vliv médií ve Čj, Vv, Hv, Čj, Vv, Hv, Čj, Ov, Vv, Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Vv Čj, Ov, Hv společnosti Tv Tv Hv Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení Čj I Čj práce v realizačním týmu Čj, Ov Čj, D Čj, D Čj 9. ročník 17

18 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Dílna čtení Nácvik recitace Vánoce Bible Válečná literatura Literární a jazyk. Sloh komunikační dovednosti Dílna čtení Experimenty Film Sofiina volba Besedy se spisovateli Výtah Téma války morální rozvoj Návštěva divadla Pověst, historický román AJ Výpověď o sobě Projekt Výpověď o okolí, zájmech Matematické soutěže Místo v mém životě P Můj život P Diskuse o různých způsobech ř. Lidé P Moje zvíře P Komunikace -P Život v minulosti P Zábava P M Desetinná čísla P Účast v matematických soutěžích Matematické soutěže Plat, srážky, úroky Souměrnosti P Přesné vyjadř., pečlivost Obhajoba řešení Grafy, plány, spotřeba Povrch kvádru a krychle P Spolupráce, plánování, Skupinová práce, spolupráce Grafy složení obyvatel zpětná vazba Využití dříve získ.dovedností I Web jako inform.zdroj Web jako inform. Zdroj Pojem KYBERGROOMING Pravidla komunikace OV Seberegulace, sebeorganizace Řešení problémů, komunikace Ovládání elektrospotř., F Komunikace, skupiny, pomoc Bezpečnost na silnicích rychlost bezpečn. Pomoc při záchraně tonoucího HV Hra na bubeníky VV Street art-graffiti hranice umění Člověk portrét, autoportrét ETaRV Vztahy, probl. situace, postižení TV Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Sebeovládání, sebepojetí Soutěže, pravidla, fair Soutěže, pravidla, fair play Soutěže, pravidla, fair play Soutěže, pravidla, fair play play ČSP Hygiena a bezpečnost Spolupráce Prevence úrazů a 1. pomoc Zodpovědnost, předpisy a normy Práce s elektronikou v domácn. NJ Spolupráce, komunikace Komunikace na dané téma Pravidla komunikace Vypracování projektu 18

19 ČJ AJ 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VDO 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník Beseda se spisovatelem Mladí lidé ve VB a ČR Tvorba módního časopisu Povolání v našem městě M Soutěže I Svoboda slova, naklád.s inform. D 1. zákoník na světě Boj reformátorů církve za přeměnu Velká francouzská revoluce Komunistický převrat v Rusku Neúplná demokracie v Aténách Křesťanství Revoluce 1848 Nacismus v Německu Střet Říma a barbarských přístěh. Nekatolická vyznání za Rudolfa II. Emancipace žen Holocaust Otrokářské systémy Vztah Evropy k romům a židům Zrušení náboženské svobody Komunistická diktatura Boj Řeků a Peršanů Zámořské objevy A její povolení Josefem II.l Charta 77, Sametová revoluce Říše římská a náboženství Střet reformace a protireformace Tolerance židů Vznik helénismu Pronásledování židů v římské říši OV Naše obec, region, vlast Občan a občasnká společnost Ministerstva P Morálka, mravnost, svoboda Rodokmen P Interwiev P Z Domov, stát, světadíl, lidské rasy Světová náboženství VV Karel IV. Kostel v Ludgeřovicích ETaRV Role muže a ženy v rodině Kamarádství, přátelství, známosti Pomoc a soužití se zdr. Postiž. TV Slušnost, odpovědnost, tolerance ČSP Trh práce NJ Svět práce 19

20 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH VMEGS 6.ročník 7. ročník 8. ročník 9.ročník ČJ Besedy se cestovatelem Letopisy a kroniky Beseda s cestovatelem Návštěva knihovny Návštěva knihovny Přívlastek, cestopis Evropská litratura Olympiáda (antika x souč.) - P AJ Typický rok v Británii, Zvířata, Národní zdravotnický servis Jídlo, Zábava, USA, VB Jídlo v mé zemi P Moje země P D Nesnášenlivost Evropanů vůči Zámořské objevy, kolonizace Vietnamská válka Emancipace černoš.obv. romům a židům, Křížové výpravy J. A.Komenský USA Příchod Slovanů do Čech T. G. Masyryk Mezinárodní organizace Jan Hus, J. A. Komenský 1. a 2. světová válka Studená válka V. Havel, M. Horáková OV Objevujeme Evropu a svět F Energie u nás a ve světě, Zrcadla Teplo a teplota, tep. Izolace Šetření energií CH Znečištění ovzduší a vody Globální problémy Z Lidské rasy, Vyspělost států Světadíly charakteristika Evropa charakter., obyv., kultura Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace EU v kostce Kulturní rozmanitost HV Evr.hudba v proměnách staletí Tanec souhra, spolupráce Tanec souhra, spolupráce Evr.hudba v proměnách staletí Evr.hudba v proměnách staletí Karaoke zhodnocení výk., post. VV Mimozemské civilizace Amerika Asie Afrika TV Evropa a svět nás zajímá NJ Evropa a svět, Berlín Evropa a svět Evropa a svět nás zajímá Vánoce v Německu 20

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE. Škola pro všechny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE. Škola pro všechny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Verze třetí z 24. 9. 2010 Platnost od září 2007 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze 2013/2014 (platnost od 1.9. 2013) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. 1 ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV: Základní škola Horní Kruty,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více