Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza"

Transkript

1 Společné poznávaní česko-polského přihraničí Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EVROPSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACAMY GRANICE

2 Dne byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi partnerskými obcemi - obcí Darkovice a polskou obcí Lyski. Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski jsou také okolní osady Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstraźna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice a Źytna. V roce 2009 škola Darkovice navázala kontakt se školou Raszczyce, která je velikostí i počtem žáků srovnatelná s naší školou. Spolupráce obou škol se začala prohlubovat, učitelé a žáci se vzájemně začali navštěvovat a poznávat.. Chtěli jsme naši školu i jeho okolí přiblížit žákům z Polska více, a takto začala první úvaha o Projektu. Základní škola Darkovice získala Projekt Společné poznávání česko-polského příhraničí. Myšlenka projektu vyplynula ze dvou základních východisek. Prvním z nich je znatelný útlum vzájemných vazeb českých a polských obyvatel příhraničí, nezájem o dění v sousedních obcích a úbytek společných neformálních aktivit obyvatel. Projekt si kladl za cíl napomoci obnově historických vazeb tohoto území a sblížit obyvatele obou obcí. Druhé východisko vyplynulo z charakteru území česko-polského příhraničí, které oplývá řadou pamětihodností a jiných zajímavostí. Myšlenka projektu byla zaměřena na děti místních základních škol, které jsou už schopny tuto problematiku vnímat a velmi snadno vytvářet přátelské vazby, jež jsou základem pro další komunikaci obyvatelstva. Obsahem projektu byla netradiční forma vzdělávání dětí místních základních škol (tj. ZŠ Darkovice a ZŠ Rasczyce), která byla realizována ve třech třídenních akcích. Děti z české i polské základní školy během tří dnů absolvovaly vysvětlující výklad, prohlídku historických míst se specifickými zábavně-výukovými úkoly a následně společnou práci ve škole, při které se vyhodnocovaly zadané úkoly a realizovaly různé soutěže, kvízy a další úkoly spojené s navštívenými místy a jejich významem. Dílčími cíli projektu byly: - realizace tří třídenních akcí se zaměřením na poznávání česko-polského příhraničí - návštěva historických zajímavostí česko-polského příhraničí (opevnění, bašta, kostely, mauzoleum, náměstí Hlučín a zámek Hlučín, muzeum, apod.) - získání představy o historické provázanosti Hlučínska a Ratibořska - skupinová práce českých a polských dětí (vyhledávání dat na internetu, prezentace zjištěných výsledků, slohové a výtvarné ztvárnění zážitků a získaných poznatků) - zábavné formy získávání poznatků - navázání vzájemných kontaktů a přátelství Primární cílovou skupinou projektu byli žáci Základní školy Darkovice a Základní školy Rasczyce. Jednalo se o žáky ročníku z obou stran hranice. Sekundární cílovou skupinou, která z výsledků projektu bude profitovat byli organizační pracovníci obcí a pedagogičtí pracovníci škol. Cíl projektu byl splněn, žáci navázali kamarádské vztahy, nová přátelství, vyměnili si vzájemně adresy, kontakty na sebe, získali spoustu nových informací o svých sousedech, poznali nádherná a zajímavá místa, změřili své síly ve sportu, ve vědomostech, apod. Doufám, že ukončením tohoto projektu neskončí naše spolupráce. Věřím, že se budeme nadále stále setkávat, upevňovat kamarádské a přátelské vztahy, blíže poznávat naše okolí, apod. Doufám, že se vzájemná práce bude i nadále dařit. Ředitelka školy Mgr. Helena Kalusková

3 W dniu r. była sporządzona umowa o współpracy pomiędzy gminami partnerskimi gmina Darkovice a gminą Lyski.Gmina Lyski znajduje się w powicie Rybnika.Dogminy nalerzą także inne wioski: Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstraźna, Raszczyce,Sumina, Zwonowice a Źytna. W roku szkoła Darkowice nawiązała kontakt ze szkołą Raszczyce, która jest liczbą uczniów porównywalnie równa do naszej szkoły. Współpraca pomiędzy obiema szkołami zaczęła się pogłębiać, nauczyciele i uczniowie zaczęli wspolnie odwiedzać się i poznawać Chcieliśmy pokazac uczniom z Polski naszą szkołe oraz jej okolice,i tak rozpoczela się pierwsza myśl projektu.szkoła Podstawowa z Darkowic zyskała projekt Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza. Pomysł projektu powstał z dwóch podstawowych założeniach. Pierwszym z nich jest widoczny spadek powiązań z czeskich i polskich mieszkańców obszarów przygranicznych, brak zainteresowania wydarzeń w sąsiednich gmin i utraty nieformalnych wspólnych działań ludności. Projekt miał na celu przyczynić się do przywrócenia historycznych związków tego obszaru i przybliżyć obywateli obydwu gmin. Drugą podstawą,ze względu na charakter czesko-polskiej granicy, która obfituje w zabytki i inne atrakcje. Myśl projektu była koncentrowana lokalnie na dzieci ze szkół podstawowych, którzy są w stanie dostrzec ten problem i bardzo łatwo stworzyć więzi przyjaźni, które są podstawą do dalszej komunikacji ludności. Projekt był w nietypowym kształcie formy edukacji uczniów szkół podstawowych (tj. szkół podstawowych Darkovice Rasczyce), która została zrealizowana w trzy dniowe spotkania. Dzieci z czeskiej i polskiej szkoł w ciągu trzech dni miały wyjaśniające interpretacje, zwiedzanie zabytków, ze szczególnymi rozrywkami oraz zadania edukacyjne wspólnej współpracy ze sobą w szkole, w której oceniano zadania.były wprowadzone różne konkursy, quizy i inne zadania związane z odwiedzanych miejsc i ich znaczenie. Inne cele projektu to: - Z trzech trzydniowych imprez koncentrujących się na zwiedzanie czesko-polskiej granicy - Wizyta historycznych atrakcji obszaru polsko-czeskiej granicy (ściany, baszty, kościoły, mauzoleum i rynku Hulczyn, zamku Hulczyn, muzeum, itp.) - Uzyskanie obrazów historycznych spójności Hulczynska oraz Raciborska - Praca w grupach polskich i czeskich dzieci (wyszukiwanie danych w Internecie, prezentacja wyników,w stylu artystycznym zdobytych doświadczeń i wniosków) - Humorystyczny sposób zdobywania wiedzy - Nawiązać kontakty i przyjaźnie. Główną grupą docelową projektu byli uczniowie szkoły podstawowej Darkovice i szkoły Rasczyce. Byli to uczniowie 3-5 klas po obu stronach granicy. Średniej grupy docelowej, która z wyniku projektu skorzysta byli organizacyjni pracownicy gmin oraz wykładowcy w szkołach. Cel projektu został osiągnięty, uczniowie mają przyjazne stosunki, zdobyli nowych przyjaciół, wymienili swoje dane kontaktowe, zyskali wiele nowych informacji na temat swoich sąsiadów, poznali piękne i ciekawe miejsca, zmierzyli ich siły w sporcie w wiedzy itp. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu nie zakonczy naszej współpracy. Wierzę, że nadal będziemy się spotykac, wzmacniac przyjaźn i blirzej poznawac nasze otoczenie, itp. Mam nadzieję, że wspólna praca będzie się w dalszym ciągu rozwijać. Dyrektorka szkoły Mgr. Helena Kalusková

4 Na pondělí jsme se všichni řádně připravovali. Byl to úvodní den našeho třídenního setkání s polskými přáteli a zároveň naše první zkušenost s projektem.naši zahraniční partneři přijeli ráno před devátou hodinou. V Kulturním domě Darkovice, kde se první aktivita odehrávala, jsme brzy ráno všichni ze školy chystali přivítání hostů: p. ředitelky Gizela Capek a další 2 polských učitelů, starosty z Polska, starosty Darkovic ing. Daniela Kociána, učitelů z Darkovic, fotografky, překladatelky a dalších hostů. Seznámení s projektem č Společné poznávání česko polského příhraničí - význam akce - společné poznávání, nacházení nových přátel, kamarádů, poznávání historických a jiných zajímavostí česko polského příhraničí, společné zážitky, nutnost komunikace, odlišné zvyky, apod. 40 žáků naší ZŠ a 40 polských žáků dostalo upomínkové předměty trika a čepice podle jejich barev byli rozděleni do 10 skupin po 8 žácích. Skupiny byly kombinované žáky od 3. do 5. třídy 2 žáci české školy a 2 žáci polské školy z každého ročníku. Proběhlo seznámení s programem prvního třídenního setkávání Úvodní prezentace v malém sále KD Využití dataprojektoru, počítače, plátna 1. Seznámení Hlučínsko 2. Sdružení Hlučínska 3. Obec Darkovice 4. Mapa 5. Družba Obec Darkovice Obec Lyski 6. Družba ZŠ Darkovice ZŠ Raszczcyce 7. Historické budovy obce kaple, škola,.. 8. ZŠ, MŠ, Obecní úřad, Hasičská zbrojnice, Víceúčelové zařízení, Opevnění sruby, kostel, hráz 9. Závěr

5 10:30 - pohoštění hostů a žáků obou škol svačina 11:00 - prohlídka zajímavých míst Darkovic za přítomnosti překladatelky a fotografky. Byl krásný slunečný den. Prohlédli jsme si školu a školku, byli jsme na obecním úřadě, kde nám pan starosta ukázal, kde zasedá zastupitelstvo obce, sdělil nám, čím se zabývá, jak pracuje místní kabelová televize, apod. Poté jsme zavítali do nově vybudovaného kostela sv. Hedviky. Za přítomnosti místostarosty obce pana Šinka jsme si mohli vše prohlédnout, včetně nových varhan, na které nám zahrála jedna paní učitelka z Polska, takže jsme měli návštěvu kostela s nádhernou kulturní vložkou. V naší obci máme vybudován krásný sportovní areál s umělým povrchem, kde je možnost hrát volejbal, tenis, apod., a který jsme v dalších dnech setkání využili. ke sportovním aktivitám. Podívali jsme se také na hráz krásně upravený prostor k letním radovánkám pro děti i pro dospělé. Nachází se zde hřiště na plážový volejbal, průlezky, apod. 12:30 13:00 společný oběd 13:00 kulturní program v sále kulturního domu vystoupení žáků ZŠ Darkovice 14: 00 ukončení 1. dne Rozloučení, odjezd domů.

6 W poniedziałek, 10 maja 2010 roku były dobrze przygotowane. To był dzień otwarcia naszego trzydniowego spotkania polskich przyjaciół, a także nasze pierwsze doświadczenie z projektem.. Nasi zagraniczni partnerzy przybyli rano przed godzina dziewiąta. Do Domu Kultury w Darkovicach, gdzie pierwsze działania miały miejsce, gdzie wszyscy od rana przygotowywyli się do przywitania: Dyrektor Gisela P. Capek, 2 polskich nauczycieli, Pan wójt z Polski, Pan wójt Darkovic ing. Daniel Kocian, nauczyciele z Darkovic, fotograf, tłumacz i inni goście. Wprowadzenie do projektu nr "Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza" - znaczenie działań wspólnej wiedzy, znalezienie nowych przyjaciół, znajomych, zwiedzanie zabytków i innych atrakcji Czesko polskiego pogranicza, wspólne doświadczenia, potrzeba komunikacji, inne przyzwyczajenia, itp. 40 uczniów naszej szkoły, i 40 polskich uczniów otrzymują upominki - koszulki i czapeczki - ich kolory zostały podzielone na 10grup po 8 uczniów. Grupe uczniów połączono od 3 do 5 klas - 2 uczniów z Czech i 2 uczniów z Polski z każdej klasy. Było zapoznanie się z programem pierwszego trzydniowego spotkania PREZENTACJA W DOMU KULTURY wykorzystując rzutnik komputerowy oraz ekran: 1. Poznanie Hulczynska 2. Stowarzyszenie Hulczynska 3. Gmina Darkovice 4. Mapa 5. Przyjaźń Szkoły Darkowice-Raszczyce 7. Historyczne budynki wsi - kaplica, szkoła 8. Szkoły podstawowej, przedszkola, urzędu gminy, straży pożarnej, wielofunkcyjny objekt, fortyfikacje, kościół, zapora. 9. Zakończenie.

7 10:30 - Pogoszczenie gości oraz uczniów obu szkół -.śniadanie. 11:00 - Zwiedzanie ciekawych miejsc Darkovic w obecności tłumacza i fotografa. To był piękny słoneczny dzień. Przyjrzeliśmy się szkole i przedszkolu, byliśmy w urzedzie gminy, gdzie wojt pokazał nam, gdzie zasiada radai wsi, i opowiedział czym się zajmuje, jak działa lokalna telewizja kablowa, itp. Następnie odwiedziliśmy nowo wybudowany kościół św.. Jadwigi. w obecności burmistrza p. Sink,w tym nowe organy, na których zagrala pani nauczyciel z Polski, więc mieliśmy wizytę kościoła z pięknym wstawcem kultury. W naszej wsi mamy wybudowany piękny kompleks sportowy ze sztuczną nawierzchnią, na którym można grać w siatkówkę, tenis, itp., który posłużył nam do uprawiania sportu. Przyjrzeliśmy się tamie - pięknie zaprojektowane miejsce na letni przyjemność zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest boisko do siatkówki plażowej, drabinki itp. 12:30 13:00 Wspólny obiad. 13:00 Program kultury w sali Domu Kultury wystapienie uczniów Szkoły z Darkowic. 14: 00 Zakończenie 1 dnia, pożegnanie, wyjazd do domu.

8 Naučná stezka Po stopách opevnění Prudký noční déšť ustal, ranní mlha předpovídala pěkné, slunečné počasí, a tak jsme věřili v pěkný den. Po skupinkách přicházely usměvavé děti na smluvené místo ke kulturnímu domu a vytvářely větší hloučky. Netrpělivě vyhlížely polský autobus se svými kamarády. Přijel včas. Podali jsme si ruce a začali vytvářet skupinky podle barev trik. Někteří byli červení, jiní zelení nebo žlutí. Naše shromáždění tvořilo celkem 10 družstev po 8 žácích. Hned jsme se chytili kolem ramen a zazpívali si družební píseň Slunce za hory Paní ředitelka Helena Kalusková všechny srdečně přivítala a popřála pěkný a úspěšný den a paní uč. Ivana Wilpertová objasnila organizaci dopoledního programu. Čekala nás naučná stezka po stopách opevnění. Každé skupině bylo přiděleno heslo a jedna paní uč. z Polska, která dohlížela na regulérnost plnění úkolů na stanovištích a bezpečnost žáků. Heslo a zároveň skupiny tvořily názvy srubů, nacházející se v okolí. Například Alej, Orel, Štipky atd. Od kulturního domu jsme odcházeli po skupinách v pravidelných intervalech. Trasa a stanoviště byla dobře vyznačena, takže jsme žádný úkol neminuli. Při plnění každého úkolu se všichni snažili, aby tomuto porozuměli i naši kamarádi z Polska. Někdy pomohly ruce, jindy gesta a především u toho byla legrace. V cíli naučné stezky (srub Alej) na nás čekaly paní učitelky a provedly kontrolu plnění úkolů. Některé skupiny nenašly na mapě srub Rozcestí, ale paní učitelka vše vysvětlila a ukázala. Trasa nebyla náročná, trvala zhruba hodinku. Sluníčko svítilo a svačinka nám přišla vhod. Někteří byli v cíli dříve, jiní později a tak se první část (skupiny 1-5) vydala na prohlídku srubu Obora a Orel za doprovodu pana Kalvara, průvodce opevněním. Ostatní se nasvačili a vstoupili do vnitřních prostor srubu Alej s průvodcem panem Kuchařem. Poté se skupiny vystřídaly. Abychom si odpočinuli, připravily paní uč. další úkol, u kterého se dalo skvěle relaxovat. Dostali jsme podložky, tužky, výkresy a gumy a každý si mohl najít místo, ze kterého dobře vidí na vojenskou techniku umístěnou v okolí srubu Alej. Někteří seděli v trávě a kreslili tanky, jiní na lavičkách před srubem. Paní uč. mezi nimi chodila a všechny moc chválila. Práce putovaly do v kulturního domu, kde jsme si je mohli druhý den prohlédnout. Chutný oběd byl skvělou tečkou úterního dne nazvaného Po stopách opevnění.

9

10 Szlak Śladami Fortyfikacji Ostry nocny deszcz przestał padać,poranna mgła zapowiadała ładny, słoneczny dzień, a my wierzylismy w ładny słoneczny dzień. Po grupach przychodziły uśmiechnięte dzieci tworząc większe skupiska i z niecierpliwością wyglądały polski autobus z przyjaciółmi. Przyjechali na czas. Podalismy sobie uścisk dłoni, i zaczęli tworzyć grupy według kolorów podkoszulek. Niektóre były czerwone, inne zielone lub żółte. Nasze spotkanie składało się z 10 drużyn z 8 uczniów. Natychmiast złapaliśmy się około ramion i śpiewali piosenkę bliźniaczą Slunce za hory Dyrektor Helen Kalusková wszystkich z zadowoleniem powitala, a pani IvanaWilpertová wyjaśniła organizacje programu rano. Przed nami był szlak śladami fortyfikacji. Każdej grupie zostało przydzielone hasło i jedena z pani nauczyciel z Polski, która nadzorowała zgodność z prawem wykonywania zadań i bezpieczeństwa uczniów. Hasło i nazwy grup utworzonych, znajduje się w pobliżu. Na przykład, Alej, Orel, Štipky atd. Z domu kultury udaliśmy się w grupach w regularnych odstępach czasu. Trasa i stacje były dobrze oznaczone, dlatego też, nie pozostawiając zadnego zadania. Podczas wykonywania poszczególnych zadań, wszystkie próby zrozumienia naszych przyjaciół z Polski. czasami pomaca gestów, a czasem to głównie dla zabawy. Na mecie trasy (kabina Alej) czekała na nas panie nauczyciel i kontrolowały realizacje zadań. Niektóre grupy nie znalazły bunkier na skrzyżowaniu map, ale wszystko nauczycielka wyjaśniła i pokazała. Trasa nie była trudna, trwała około godziny. Słońce świeciło, a nam przydała się przekąska. Niektórzy byli na mecie wcześniej, inni później, więc w pierwsza częśc (grupy 1-5) udała się na zwiedzanie kabiny, wraz z p. Kalvar, przewodnika fortyfikacji. Inni po zjedzeniu, wszedli do wnętrza kabiny Alej z przewodnikiem p. Kuchar. Następnie grupa została zastąpiona. Aby się zrelaksować, panie przygotowaly następne zadanie, u którego mozna bylo zrelaksować się doskonale. Mamy, kredki, gumka i rysunki, i każdy znalazl miejsce z którego widac sprzęt wojskowy znajdujący się w w pobliżu kabiny Alej. Niektórzy siedzieli na trawie, inni na ławkach przed kabina. Prace wędrowały do domu kultury, gdzie można bylo je zobaczyć następnego dnia. Pyszny obiad doskonczyl udany wtorek, zatytułowany Ślady fortyfikacji.

11

12 Setkání ve sportovním duchu Třetí den našeho prvního setkání byl ve sportovním duchu. Sešli jsme se v 9:00 hod. v kulturním domě v Darkovicích ve velmi dobré náladě. Počasí nám přálo. Děti si posedaly ke stolům podle družstev a jednotlivých barev. Před sportovním kláním ve florbale čekal děti výstup kviz - shrnutí všech poznatků, které načerpaly během prvních dvou dnů. Žáci odpovídali na otázky a plnili úkoly kvizu, součástí kterého byl i písemný projev (libovolný slohový útvar vyprávění, báseň,..) na téma: Co mě zaujalo v Darkovicích. Polské i české děti se mezi sebou radily a pracovaly na úkolech společně. Písemný projev polské děti buď překládaly nebo psaly vlastní na stanovené téma. Ačkoliv se jednalo o poměrně těžký úkol, zhostily se ho velmi hravě a verše v básních se řadily jeden za druhým. Výsledkem byly nádherné slohové práce. V 10:00 nás čekala svačinka, která již tradičně předčila naše očekávání (obložené chlebíčky a zákusek). Paní učitelky během této doby vyhodnotily výsledky kvizu. V 10:30 se konala prezentace pěti vylosovaných slohových prací, které sklidily bohatý potlesk, protože byly opravdu zdařilé. V 11:30 jsme se již přesunuli na hřiště s umělým povrchem. Pro děti byl připraven všemi očekávaný turnaj ve florbale. Deset družstev bylo rozděleno po pěti do skupin A a B. Ve skupinách A a B hrála družstva každý s každým. Dvě nejlepší družstva z každé skupiny postoupily do semifinále a dále do finále. Turnaj byl napínavý do samého konce. Zatímco 4 družstva hrála florbal, ostatní družstva soutěžila v převlékání gymnastických kruhů. Popis hry: družstvo se chytí za ruce, utvoří kruh a vzájemně si provlékají kruh. Nesmí se nikdo pustit. Tato aktivita byla jen pro radost, nebyla nijak vyhodnocována a dětem se moc líbila. Na vyhlášení nejlepších družstev florbalového turnaje jsme si museli počkat, protože se ještě konal zápas mezi polskými a českými učitelkami. Za bouřlivého povzbuzování vyhrály derby české učitelky. Ve 13:00 následovalo vyhodnocení všech tří dnů prvního setkání. Výsledkem celkového hodnocení bylo vyhodnocení naučné stezky, kvizu, a výsledky turnaje ve florbale. Na prvním místě se umístilo družstvo Alej s kapitánem Dominikem Novákem. Na druhém místě družstvo Jaroš s kapitánem Vítkem Kačmaříkem. Na třetím místě družstvo Řopík s kapitánem Nikola Nováková Vítězná družstva byla odměněna diplomem a medailí. Ve 13:15 jsme měli oběd a následný odjezd domů. První třídenní setkání se velmi vydařilo a bylo pro děti velkým přínosem jak v oblasti vzdělání poznávání česko polského příhraničí tak v získávání nových vztahů a kamarádství. Atmosféra byla velmi příjemná.

13

14 Spotkania w duchu sportowym Sroda Trzeci dzień naszego pierwszego spotkania był w duchu sportowym. Spotkaliśmy się o 9:00 w Domu Kultury w Darkovicach w bardzo dobrym nastroju. Była ładna pogoda. Dzieci zasiadły do stołu według grup i poszczególnych kolorów. Przed Unihokejem czekał na dzieci - Quiz - podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie pierwszych dwóch dni. Uczniowie odpowiadali na pytania wykonując quiz zadań, z których część była pisemna na temat:co interesuje mnie w Darkovicach. Polskie i Czeskie dzieci konsultowaly między sobą oraz pracowaly razem. Pisanie polskich dzieci, albo przetłumaczone lub napisane własne na zadany temat. Mimo, że było to dość trudne zadanie, zakładam, że bardzo zabawne. Wynikiem były piękne stylowe práce. Na 10:00 mieliśmy sniadanie, które tradycyjnie przekroczyły nasze oczekiwania (kanapki i deser). W tym czasie nauczyciel ocenia wyniki quizu. Na 10:30 odbyła się prezentacja pięćiu zwycięskich prac, które zdobyly bogate oklaski, ponieważ były naprawdę udane. 11:30 Na boisku dzieci są gotowe na turniej unihokeja. Dziesięć drużyn podzielono na pięć grup A i B.. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do półfinału i finału. Turniej był ekscytujący aż do samego końca. Podczas gry w hokeja na 4 zespoły, inne zespoły rywalizowały w gimnastyce koła. Opis gry: zespół staje trzymając się za ręce, tworząc krąg i wymieniajac się przeciagaja koło,nierozlanczajac się. Działalność ta była po prostu dla zabawy, nie było oceniane, a dzieciom się podobał. Ogłoszenie z najlepszych drużyn turnieju unihokeja musieliśmy czekać, ponieważ trwal mecz pomiędzy nauczycielami polskiej i czeskiej szkoly. Derby wygraly czeskie nauczycielki. O godzinie 13.00, a następnie ocenę wszystkich trzech dni od pierwszego spotkania. Rezultatem była ocena quizu i wyniki turnieju w unihokeja. Zwycięska drużyna została nagrodzona dyplomem oraz medalem. Na 13:15 mieliśmy obiad, a następnie wyjazd do domu. Pierwsze trzy dni Spotkania było bardzo udane i bardzo korzystne dla dzieci, zarówno w dziedzinie edukacji nauka o pograniczu polsko - czeskim, oraz w uzyskaniu nowych kontaktów i koleżeństwa. Atmosfera była bardzo przyjemna.

15

16 Setkání v kulturním domě v Darkovicích První den druhého setkání jsme se všichni sešli u kulturního domu v Darkovicích v 9 hodin. Děti se usadily ke stolům na předem určená místa, která byla rozdělena podle barev triček - skupin. Tento den děti poznávaly Hlučínsko a město Hlučín. Celý den nás provázela p. Marta Rončková. Paní průvodkyně měla připravený výklad o historii i současnosti Hlučína, který měla doplněný krásnou prezentací na dataprojektoru. Po programu měly děti přestávku s občerstvením (koblížek a džus) a pak jsme se všichni přesunuli do naší školy. Ve škole měly paní učitelky v každé třídě připravené další aktivity k poznávání našeho kraje. V jedné třídě byla virtuální prohlídka Hlučína a všech jeho zajímavých míst. V další třídě děti pracovaly s encyklopediemi, ve kterých hledaly odpovědi na předem připravené otázky. Třetím místem naučného poznávání byla třída, ve které děti hrály hru Kufr. Snažily se překládat slova do polského nebo českého jazyka a vysvětlit, co daná slova znamenají. V další třídě děti pracovaly na počítačích. Vyhledávaly na internetu informace o Hlučínu a přilehlých vesnicích. Posledním místem byla třída, ve které děti skládaly puzzle znaku Hlučína a poté ho vybarvily. Všechny informace, které děti během dne získaly, si uchovaly na poslední den druhého setkání, kdy měly za úkol vytvořit mapku Hlučínska. Den jsme zakončili vydatným obědem v Restauraci Piáno. Děti si pochutnaly na českém tradičním jídle knedlo, vepřo, zelo. Den se dětem velmi líbil a s sebou domů si odnesly mnoho nových poznatků o našem kraji a mravech.

17

18 Spotkanie w domu kultury w Darkovicach Pierwszy dzień drugiego spotkania, zebraliśmy się wszyscy w domu kultury w Darkovice o 9 rano. Dzieci zasiadły do stołu według grup i poszczególnych kolorów. W ten dzień poznawali Hulczynsko miasto Hulczyn. Cały dzień towarzyszyła nam p.marta. Rončková, przygotowała prezentację o historii i teraźniejszości Hulczyna,na projektorze. Po programie dzieci miały przerwe na przekąskę (pączka i sok), a następnie wszyscy przenieśli się do naszej szkoły. W szkole w każdej klasie miały p.nauczyciel, przygotowane gry, aby poznać nasz region. Wirtualne zwiedzanie Hulczyna i wszystkich jego atrakcji, współpraca z encyklopedii w poszukiwania odpowiedzi na pytania przygotowane z wyprzedzeniem,tłumaczyli słowa na język polski lub czeski wyjaśniajac co te słowa oznaczają, praca na komputerach szukajac informacji w internecie o Hulczynie i okolicznych wsiach, dzieci składają puzle znaku Hulczyna a potem w kolorują. Wszystkie informacje które dzieci otrzymały w ciągu dnia, zachowają na ostatni dzień drugiego spotkania, na którym będą tworzyć mapę Hulczynska. Dzień zakończyliśmy pysznym obiadem w restauracji Fortepian, tradycyjnym posiłkiem, zdobyli dużo nowej wiedzy o naszym regionie i moralności.

19

20 Výlet do Hlučína Ráno nás přivítalo krásným počasím, které předurčilo naši dobrou náladu. Měli jsme tentokrát naplánován výlet do Hlučína společně s našimi polskými kamarády a také průvodkyní, paní učitelkou Martou Rončkovou.. Jako první přijely na místo určení polské děti, které využily dobu čekání na české kamarády tím, že si vyměnily polské peníze za české ve spořitelně. Po příjezdu žáků z Darkovic a naší paní průvodkyně začala prohlídka města. Nejdříve jsme si prohlédli náměstí s kašnou, nejstarší dům a také hlučínskou radnici, kterou jsme navštívili ve vstupních prostorách. Paní průvodkyně nás znovu upozornila na tvar znaku města Hlučína a vysvětlila jeho původ. Posléze se naše karavana vydala ke kostelu sv. Jana Křtitele s překrásně zdobeným oltářem a k hlučínskému zámku, který se nachází nedaleko kostela. Jako další jsme shlédli evangelický kostel, kde se konají nejrůznější kulturní akce, např. koncerty nebo vernisáže, pokračovali jsme směrem ke Wetekapově hrobce, krásné stavbě, zdobící prostranství okolo autobusového nádraží. Po krátké přestávce na svačinu jsme pokračovali v naší procházce směrem k hlučínským městským hradbám. Paní průvodkyně nám vysvětlila, proč byly kdysi budovány a že rovněž určovaly tvar města, který je v současnosti mnohonásobně větší. Celé naše putování s námi sdílela velmi důležitá osoba - paní překladatelka, která celé povídání tlumočila polským dětem. Naším milým úkolem byla návštěva významné osobnosti města Hlučína, básnířky a spisovatelky paní Jany Schlosarkové u příležitosti jejích narozenin. Děti zazpívaly narozeninovou písničku a všichni jí srdečně poblahopřáli k životnímu jubileu. V závěru naší hlučínské návštěvy si děti mohly zakoupit něco na památku v místních obchodech. Asi ve dvanáct hodin jsme se nalodili do našeho autobusu a odjeli na oběd do Darkovic. Po zajímavém putování všem chutnalo, oběd byl velice dobrý. Rozloučili jsme se s polskými dětmi a těšili se na další den.

21

22 Odwiedźiny Hulczyna Rankiem powitała nas piękna pogoda. Tym razem zaplanowaliśmy wycieczkę do Hulczyna razem z naszymi polskimi przyjaciółmi i przewodniczka, pani nauczyciel Martou Rončkovou.. Pierwsi na miejsce dojechały polskie dzieci, które wykorzystują czas oczekiwania na czeskich przyjaciół, wymieniali pieniądze w Czeskiej Kasy Oszczędności. Po przyjeździe uczniowie z Darkovic i naszą pani przewodnik zaczeli zwiedzać miasto. Plac z fontanną, najstarszy dom,urzad miasma. Pani zwróciła uwagę na kształt i charakter herbu wyjaśnila jego pochodzenie, nasza karawana kieruje się prosto do kościoła sw.jana Chrzciciela, z pięknie zdobionym ołtarzem i zamku który mieści się w pobliżu kościoła, widzieliśmy kościół ewangelicki, gdzie odbywaja różne imprezy kulturalne, koncerty. Grobowiec rodz.wetekapově,, zdobienie okolice dworca autobusowego. Po krótkiej przerwie, kontynuowaliśmy w kierunku ruin murów miasta.. Pani przewodnik wyjaśnił nam, dlaczego zostały one kiedys zbudowane. Całą naszą wyprawe towarzyszyła nam pani tłumacz i, która interpretowała całą opowiesć polskim dzieciom. Naszym zadaniem było miła wizyta wybitnej osobistości miasta Hulczyn, poetka i pisarka pani Schlosarková, z okazji jej urodzin. Na końcu naszej wyprawy dzieci mogły kupić sobie pamiątkę w lokalnych sklepach. Około godziny dwunastej wsiedliśmy do naszego autobusu i pojechalismy na obiad do Darkovic. Po interesującej podróży dla wszystkich smaków, obiad był bardzo dobry. Rozstaliśmy się z polskimi dziecmi oczekujac na następny dzień.

23

24 Mapa Hlučína Tento den přijely děti z Polska kolem deváté hodiny. Sluníčko se už od rána na nás usmívalo. Velmi nás to těšilo, protože nás čekal turnaj ve vybíjené a pěkné počasí jsme k tomu potřebovali. Den nejdříve začal přípravou na prezentaci. Děti měly za úkol ve svých skupinách vytvořit velkou mapu Hlučínska. Na stolech měla každá skupina připravené nůžky, lepidla, zmenšenou mapu Hlučínska, mapu České republiky, pastely, fixy a své nasbírané informace a obrázky, které si z předešlých dní poznamenaly a vytiskly. Jejich úkolem bylo vše zakreslit, zapsat a nalepit na velký arch papíru. Děti společně pracovaly s velkým úsilím a nadšením. Bylo na nich vidět jejich zapálení pro tuto práci. Po svačině se vylosovaly tři skupiny, které svou mapu prezentovaly pro ostatní děti. Všichni se zaujetím poslouchali. Všem se to moc líbilo. Všechny děti si odnesly spoustu informací a zajímavostí o Hlučínsku. Poté jsme se všichni sešli na hřišti, kde jsme hráli vybíjenou. Museli jsme si říct nejprve společná pravidla pro hru, poněvadž jsme zjistili, že se trošku liší. Ale nám to vůbec nevadilo, protože děti byly bystré a po první hře vše pochopily. Družstva hrála každé s každým a sčítaly se jim 2 body za výhru a 1 bod za remízu. Družstvo s nejvyšším počtem bodů zvítězilo. Na závěr byl vyhodnocen celý den. Odměnili jsme nejlepší první tři družstva ve vybíjené a zazpívali jsme si naši hymnu setkání - písničku Slunce za hory. Rozloučili jsme se a popřáli si krásné a veselé prázdniny.

25

26 Mapka Hulczyna Tego dnia dzieci przybyły z Polski, około 9 godziny. Słońce od rana uśmiechło się nad nami. Mieliśmy turniej w vybíjené ładna pogoda nam była potrzebna. Dzieci miały za zadanie, w swoich grupach, utworzenia dużej mapy regionu Hulczynska. Na stołach, każda grupa zastala przygotowane nożyczki, klej, mapa Republiki Czeskiej, pastele, markery, zebrane informacje i zdjęcia z poprzednich dni. Ich zadaniem było narysować, nalepić i opisać wszystko na dużym arkuszu papieru. Dzieci współpracowały z wielkim wysiłkiem i entuzjazmem. Mozna bylo poznac na nich, ich zapał do pracy Po sniadaniu, trzy grupy zaprezentowały swoje mapy do innych dzieci. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Wszystkie dzieci zdobyły wiele ciekawych informacji. Potem wszyscy spotkali się na placu zabaw, gdzie graliśmy absolutorium.najpierw trzeba było ustalic wspólne reguły gry, bo okazało się, że trochę inaczej. Dzieci były bystre, i po pierwszym meczu zrozumialy.wygrał zespół z największą liczbą punktów zdobytych. Koniec dnia był oceniany. W nagrodę śpiewaliśmy piosenkę za nasze spotkanie Slunce za hory. Pożegnaliśmy się i życzyli sobie udanych wakacji.

Auto ve vodě? Někdy i tři do měsíce

Auto ve vodě? Někdy i tři do měsíce Již posedmé SOŠ TŽ pořádá Řemeslné hry Zručnost ve svém fochu si poměří žáci ze sedmi zemí str. 4 Třinečtí hokejisté bitvu o titul nevzdávají Oceláři ve finále prohrávají 0:2, věří ale v obrat str. 20

Více

Na cyklostezkách chybí řád a respekt

Na cyklostezkách chybí řád a respekt Hnojník opět zaměstnává policii Trestní oznámení se týká zateplení požární zbrojnice str. 3 Ekoinvestice odprášení KKO v plném proudu Stavba výrazně pokročí v září během oprav ocelárny str. 5 Maštalířovi

Více

Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí

Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Červen 2008 č.3/ ročník V. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí České dny v Jaworzu více na

Více

Starostové neradi lenoší u moře

Starostové neradi lenoší u moře Území v Třinci za tratí čeká slibný rozvoj V lokalitě má vyrůst obchodní centrum i obytná zóna str. 2 Kontidrátová trať se chystá na modernizaci Hlavní fáze rekonstrukce začne již za dva měsíce str. 5

Více

podvodníci vymýšlejí na seniory nové finty

podvodníci vymýšlejí na seniory nové finty areál StarS se změní k nepoznání Modernizace sportoviště přijde na 180 milionů Str. 5 zlatý drak z veletrhu v krakově pro VÚhŽ Ocenění za špičkovou technologii povlakování Str. 4 Joker po odhalení identity

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Zvěř vysílena zimou hyne i u krmelců

Zvěř vysílena zimou hyne i u krmelců 8 Kč Týdeník Třineckých železáren Ročník 65 Číslo 16 Středa Zvěř vysílena zimou hyne i u krmelců Dorazila sem i Marfuša HRČAVA - Copatá Marfuška se kamarádila s Večernicí, semafor blikal jen červeně, víla

Více

Drzost stavebníků naráží na zákon

Drzost stavebníků naráží na zákon TŽ v první desítce nejobdivovanějších firem Prestižní umístění je na trhu skvělou vizitkou str. 4 Třinečtí hokejisté si zahrají o titul Postup přes Spartu Praha vystřílel uzdravený Irgl str. 20 Televizní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI. A K T I V N Í D O V O L E N Á na Hradecku. A K T Y W N Y U R L O P na Ziemi Hradeckiej

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI. A K T I V N Í D O V O L E N Á na Hradecku. A K T Y W N Y U R L O P na Ziemi Hradeckiej KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / KRAJ KRALOWEHRADECKI A K T I V N Í D O V O L E N Á na Hradecku www.kralovehradeckyregion.cz A K T Y W N Y U R L O P na Ziemi Hradeckiej Hradec Králové TURISTICKY VÝZNAMNÁ ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Máma nemá ani na maso. Pije

Máma nemá ani na maso. Pije Bzučení letadélek vadí části Vendryňanů Letecký modelářský klub však pravidla neporušuje str. 3 Trať Velký Mannesmann opět válcuje Střední opravu ve Válcovně trub zkrátili o tři dny str. 5 Obránce Klesla

Více

Občané už dávno měli bydlet ve svém

Občané už dávno měli bydlet ve svém ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 1. Ročník I. Občané už dávno měli bydlet ve svém Necelé dva roky trvala privatizace bytového fondu v majetku města a jak se ukazuje, tak odprodej bytů nájemníkům proběhl

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Proti škole umístí duševně choré

Proti škole umístí duševně choré Jan Czudek: Nesmíme polevit v nasazení 27% světové ocelářské konkurence číhá na šanci. str. 5 Oceláři zahájili úspěšně boj o finále Třinečtí hokejisté vedou v sérii nad Spartou Praha 2:0 str. 20 Televizní

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

Třinec prošel jarním úklidem

Třinec prošel jarním úklidem MěÚ INFORMUJE Cena města pro Oceláře» str. 2 ROZHOVOR Rozhovor s Ing. Davidem Sventkem o dotacích z EU pro město.» str. 4 KULTURA Pozvánka na Den dětí» str. 8 www w.t.t r i ne nec e c ko.c z KVĚTEN 2015

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Mají pevné linky, stejně se nedovolají

Mají pevné linky, stejně se nedovolají Nemocnice Podlesí má nový operační sál Skupina Agel do něj investovala 100 milionů korun str. 3 Slavnostní loučení se školním rokem na SOŠ TŽ Ocenění se dostalo žákům i pedagogům str. 4 Fotbalisté zahájili

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Nákupy přes internet nemusí vždy vyjít

Nákupy přes internet nemusí vždy vyjít Třídírnu odpadů v Konské nechtějí Lidé svůj nesouhlas vyjádřili peticí i na radnici str. 2 Nemocnice Podlesí je nejlepší v Česku Za jedničku ji považují její pacienti i zaměstnanci str. 3 Tenisový boom

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Město a huť si váží mladých talentů

Město a huť si váží mladých talentů Provozovatel ski areálu uhradí obci dluh rolbou Mostecký areál se potýká s problémy str. 3 Velký úspěch TŽ MS na veletrhu INVENTO Členové Podnikové pobočky ČHS získali šest medailí str. 4 Fotbalový klub

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Na obchvatu už letos zemřeli dva řidiči

Na obchvatu už letos zemřeli dva řidiči Opravy v huti jsou již ve druhé polovině Unikátní pohled do jícnu čtvrté vysoké pece str. 5 Oddíl moderního pětiboje sklízí úspěchy Má rovněž ambice vychovat dalšího olympionika str. 18 Televizní program

Více