Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza"

Transkript

1 Společné poznávaní česko-polského přihraničí Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EVROPSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACAMY GRANICE

2 Dne byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi partnerskými obcemi - obcí Darkovice a polskou obcí Lyski. Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski jsou také okolní osady Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstraźna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice a Źytna. V roce 2009 škola Darkovice navázala kontakt se školou Raszczyce, která je velikostí i počtem žáků srovnatelná s naší školou. Spolupráce obou škol se začala prohlubovat, učitelé a žáci se vzájemně začali navštěvovat a poznávat.. Chtěli jsme naši školu i jeho okolí přiblížit žákům z Polska více, a takto začala první úvaha o Projektu. Základní škola Darkovice získala Projekt Společné poznávání česko-polského příhraničí. Myšlenka projektu vyplynula ze dvou základních východisek. Prvním z nich je znatelný útlum vzájemných vazeb českých a polských obyvatel příhraničí, nezájem o dění v sousedních obcích a úbytek společných neformálních aktivit obyvatel. Projekt si kladl za cíl napomoci obnově historických vazeb tohoto území a sblížit obyvatele obou obcí. Druhé východisko vyplynulo z charakteru území česko-polského příhraničí, které oplývá řadou pamětihodností a jiných zajímavostí. Myšlenka projektu byla zaměřena na děti místních základních škol, které jsou už schopny tuto problematiku vnímat a velmi snadno vytvářet přátelské vazby, jež jsou základem pro další komunikaci obyvatelstva. Obsahem projektu byla netradiční forma vzdělávání dětí místních základních škol (tj. ZŠ Darkovice a ZŠ Rasczyce), která byla realizována ve třech třídenních akcích. Děti z české i polské základní školy během tří dnů absolvovaly vysvětlující výklad, prohlídku historických míst se specifickými zábavně-výukovými úkoly a následně společnou práci ve škole, při které se vyhodnocovaly zadané úkoly a realizovaly různé soutěže, kvízy a další úkoly spojené s navštívenými místy a jejich významem. Dílčími cíli projektu byly: - realizace tří třídenních akcí se zaměřením na poznávání česko-polského příhraničí - návštěva historických zajímavostí česko-polského příhraničí (opevnění, bašta, kostely, mauzoleum, náměstí Hlučín a zámek Hlučín, muzeum, apod.) - získání představy o historické provázanosti Hlučínska a Ratibořska - skupinová práce českých a polských dětí (vyhledávání dat na internetu, prezentace zjištěných výsledků, slohové a výtvarné ztvárnění zážitků a získaných poznatků) - zábavné formy získávání poznatků - navázání vzájemných kontaktů a přátelství Primární cílovou skupinou projektu byli žáci Základní školy Darkovice a Základní školy Rasczyce. Jednalo se o žáky ročníku z obou stran hranice. Sekundární cílovou skupinou, která z výsledků projektu bude profitovat byli organizační pracovníci obcí a pedagogičtí pracovníci škol. Cíl projektu byl splněn, žáci navázali kamarádské vztahy, nová přátelství, vyměnili si vzájemně adresy, kontakty na sebe, získali spoustu nových informací o svých sousedech, poznali nádherná a zajímavá místa, změřili své síly ve sportu, ve vědomostech, apod. Doufám, že ukončením tohoto projektu neskončí naše spolupráce. Věřím, že se budeme nadále stále setkávat, upevňovat kamarádské a přátelské vztahy, blíže poznávat naše okolí, apod. Doufám, že se vzájemná práce bude i nadále dařit. Ředitelka školy Mgr. Helena Kalusková

3 W dniu r. była sporządzona umowa o współpracy pomiędzy gminami partnerskimi gmina Darkovice a gminą Lyski.Gmina Lyski znajduje się w powicie Rybnika.Dogminy nalerzą także inne wioski: Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstraźna, Raszczyce,Sumina, Zwonowice a Źytna. W roku szkoła Darkowice nawiązała kontakt ze szkołą Raszczyce, która jest liczbą uczniów porównywalnie równa do naszej szkoły. Współpraca pomiędzy obiema szkołami zaczęła się pogłębiać, nauczyciele i uczniowie zaczęli wspolnie odwiedzać się i poznawać Chcieliśmy pokazac uczniom z Polski naszą szkołe oraz jej okolice,i tak rozpoczela się pierwsza myśl projektu.szkoła Podstawowa z Darkowic zyskała projekt Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza. Pomysł projektu powstał z dwóch podstawowych założeniach. Pierwszym z nich jest widoczny spadek powiązań z czeskich i polskich mieszkańców obszarów przygranicznych, brak zainteresowania wydarzeń w sąsiednich gmin i utraty nieformalnych wspólnych działań ludności. Projekt miał na celu przyczynić się do przywrócenia historycznych związków tego obszaru i przybliżyć obywateli obydwu gmin. Drugą podstawą,ze względu na charakter czesko-polskiej granicy, która obfituje w zabytki i inne atrakcje. Myśl projektu była koncentrowana lokalnie na dzieci ze szkół podstawowych, którzy są w stanie dostrzec ten problem i bardzo łatwo stworzyć więzi przyjaźni, które są podstawą do dalszej komunikacji ludności. Projekt był w nietypowym kształcie formy edukacji uczniów szkół podstawowych (tj. szkół podstawowych Darkovice Rasczyce), która została zrealizowana w trzy dniowe spotkania. Dzieci z czeskiej i polskiej szkoł w ciągu trzech dni miały wyjaśniające interpretacje, zwiedzanie zabytków, ze szczególnymi rozrywkami oraz zadania edukacyjne wspólnej współpracy ze sobą w szkole, w której oceniano zadania.były wprowadzone różne konkursy, quizy i inne zadania związane z odwiedzanych miejsc i ich znaczenie. Inne cele projektu to: - Z trzech trzydniowych imprez koncentrujących się na zwiedzanie czesko-polskiej granicy - Wizyta historycznych atrakcji obszaru polsko-czeskiej granicy (ściany, baszty, kościoły, mauzoleum i rynku Hulczyn, zamku Hulczyn, muzeum, itp.) - Uzyskanie obrazów historycznych spójności Hulczynska oraz Raciborska - Praca w grupach polskich i czeskich dzieci (wyszukiwanie danych w Internecie, prezentacja wyników,w stylu artystycznym zdobytych doświadczeń i wniosków) - Humorystyczny sposób zdobywania wiedzy - Nawiązać kontakty i przyjaźnie. Główną grupą docelową projektu byli uczniowie szkoły podstawowej Darkovice i szkoły Rasczyce. Byli to uczniowie 3-5 klas po obu stronach granicy. Średniej grupy docelowej, która z wyniku projektu skorzysta byli organizacyjni pracownicy gmin oraz wykładowcy w szkołach. Cel projektu został osiągnięty, uczniowie mają przyjazne stosunki, zdobyli nowych przyjaciół, wymienili swoje dane kontaktowe, zyskali wiele nowych informacji na temat swoich sąsiadów, poznali piękne i ciekawe miejsca, zmierzyli ich siły w sporcie w wiedzy itp. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu nie zakonczy naszej współpracy. Wierzę, że nadal będziemy się spotykac, wzmacniac przyjaźn i blirzej poznawac nasze otoczenie, itp. Mam nadzieję, że wspólna praca będzie się w dalszym ciągu rozwijać. Dyrektorka szkoły Mgr. Helena Kalusková

4 Na pondělí jsme se všichni řádně připravovali. Byl to úvodní den našeho třídenního setkání s polskými přáteli a zároveň naše první zkušenost s projektem.naši zahraniční partneři přijeli ráno před devátou hodinou. V Kulturním domě Darkovice, kde se první aktivita odehrávala, jsme brzy ráno všichni ze školy chystali přivítání hostů: p. ředitelky Gizela Capek a další 2 polských učitelů, starosty z Polska, starosty Darkovic ing. Daniela Kociána, učitelů z Darkovic, fotografky, překladatelky a dalších hostů. Seznámení s projektem č Společné poznávání česko polského příhraničí - význam akce - společné poznávání, nacházení nových přátel, kamarádů, poznávání historických a jiných zajímavostí česko polského příhraničí, společné zážitky, nutnost komunikace, odlišné zvyky, apod. 40 žáků naší ZŠ a 40 polských žáků dostalo upomínkové předměty trika a čepice podle jejich barev byli rozděleni do 10 skupin po 8 žácích. Skupiny byly kombinované žáky od 3. do 5. třídy 2 žáci české školy a 2 žáci polské školy z každého ročníku. Proběhlo seznámení s programem prvního třídenního setkávání Úvodní prezentace v malém sále KD Využití dataprojektoru, počítače, plátna 1. Seznámení Hlučínsko 2. Sdružení Hlučínska 3. Obec Darkovice 4. Mapa 5. Družba Obec Darkovice Obec Lyski 6. Družba ZŠ Darkovice ZŠ Raszczcyce 7. Historické budovy obce kaple, škola,.. 8. ZŠ, MŠ, Obecní úřad, Hasičská zbrojnice, Víceúčelové zařízení, Opevnění sruby, kostel, hráz 9. Závěr

5 10:30 - pohoštění hostů a žáků obou škol svačina 11:00 - prohlídka zajímavých míst Darkovic za přítomnosti překladatelky a fotografky. Byl krásný slunečný den. Prohlédli jsme si školu a školku, byli jsme na obecním úřadě, kde nám pan starosta ukázal, kde zasedá zastupitelstvo obce, sdělil nám, čím se zabývá, jak pracuje místní kabelová televize, apod. Poté jsme zavítali do nově vybudovaného kostela sv. Hedviky. Za přítomnosti místostarosty obce pana Šinka jsme si mohli vše prohlédnout, včetně nových varhan, na které nám zahrála jedna paní učitelka z Polska, takže jsme měli návštěvu kostela s nádhernou kulturní vložkou. V naší obci máme vybudován krásný sportovní areál s umělým povrchem, kde je možnost hrát volejbal, tenis, apod., a který jsme v dalších dnech setkání využili. ke sportovním aktivitám. Podívali jsme se také na hráz krásně upravený prostor k letním radovánkám pro děti i pro dospělé. Nachází se zde hřiště na plážový volejbal, průlezky, apod. 12:30 13:00 společný oběd 13:00 kulturní program v sále kulturního domu vystoupení žáků ZŠ Darkovice 14: 00 ukončení 1. dne Rozloučení, odjezd domů.

6 W poniedziałek, 10 maja 2010 roku były dobrze przygotowane. To był dzień otwarcia naszego trzydniowego spotkania polskich przyjaciół, a także nasze pierwsze doświadczenie z projektem.. Nasi zagraniczni partnerzy przybyli rano przed godzina dziewiąta. Do Domu Kultury w Darkovicach, gdzie pierwsze działania miały miejsce, gdzie wszyscy od rana przygotowywyli się do przywitania: Dyrektor Gisela P. Capek, 2 polskich nauczycieli, Pan wójt z Polski, Pan wójt Darkovic ing. Daniel Kocian, nauczyciele z Darkovic, fotograf, tłumacz i inni goście. Wprowadzenie do projektu nr "Wspólne poznawanie Czesko-Polskiego pogranicza" - znaczenie działań wspólnej wiedzy, znalezienie nowych przyjaciół, znajomych, zwiedzanie zabytków i innych atrakcji Czesko polskiego pogranicza, wspólne doświadczenia, potrzeba komunikacji, inne przyzwyczajenia, itp. 40 uczniów naszej szkoły, i 40 polskich uczniów otrzymują upominki - koszulki i czapeczki - ich kolory zostały podzielone na 10grup po 8 uczniów. Grupe uczniów połączono od 3 do 5 klas - 2 uczniów z Czech i 2 uczniów z Polski z każdej klasy. Było zapoznanie się z programem pierwszego trzydniowego spotkania PREZENTACJA W DOMU KULTURY wykorzystując rzutnik komputerowy oraz ekran: 1. Poznanie Hulczynska 2. Stowarzyszenie Hulczynska 3. Gmina Darkovice 4. Mapa 5. Przyjaźń Szkoły Darkowice-Raszczyce 7. Historyczne budynki wsi - kaplica, szkoła 8. Szkoły podstawowej, przedszkola, urzędu gminy, straży pożarnej, wielofunkcyjny objekt, fortyfikacje, kościół, zapora. 9. Zakończenie.

7 10:30 - Pogoszczenie gości oraz uczniów obu szkół -.śniadanie. 11:00 - Zwiedzanie ciekawych miejsc Darkovic w obecności tłumacza i fotografa. To był piękny słoneczny dzień. Przyjrzeliśmy się szkole i przedszkolu, byliśmy w urzedzie gminy, gdzie wojt pokazał nam, gdzie zasiada radai wsi, i opowiedział czym się zajmuje, jak działa lokalna telewizja kablowa, itp. Następnie odwiedziliśmy nowo wybudowany kościół św.. Jadwigi. w obecności burmistrza p. Sink,w tym nowe organy, na których zagrala pani nauczyciel z Polski, więc mieliśmy wizytę kościoła z pięknym wstawcem kultury. W naszej wsi mamy wybudowany piękny kompleks sportowy ze sztuczną nawierzchnią, na którym można grać w siatkówkę, tenis, itp., który posłużył nam do uprawiania sportu. Przyjrzeliśmy się tamie - pięknie zaprojektowane miejsce na letni przyjemność zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest boisko do siatkówki plażowej, drabinki itp. 12:30 13:00 Wspólny obiad. 13:00 Program kultury w sali Domu Kultury wystapienie uczniów Szkoły z Darkowic. 14: 00 Zakończenie 1 dnia, pożegnanie, wyjazd do domu.

8 Naučná stezka Po stopách opevnění Prudký noční déšť ustal, ranní mlha předpovídala pěkné, slunečné počasí, a tak jsme věřili v pěkný den. Po skupinkách přicházely usměvavé děti na smluvené místo ke kulturnímu domu a vytvářely větší hloučky. Netrpělivě vyhlížely polský autobus se svými kamarády. Přijel včas. Podali jsme si ruce a začali vytvářet skupinky podle barev trik. Někteří byli červení, jiní zelení nebo žlutí. Naše shromáždění tvořilo celkem 10 družstev po 8 žácích. Hned jsme se chytili kolem ramen a zazpívali si družební píseň Slunce za hory Paní ředitelka Helena Kalusková všechny srdečně přivítala a popřála pěkný a úspěšný den a paní uč. Ivana Wilpertová objasnila organizaci dopoledního programu. Čekala nás naučná stezka po stopách opevnění. Každé skupině bylo přiděleno heslo a jedna paní uč. z Polska, která dohlížela na regulérnost plnění úkolů na stanovištích a bezpečnost žáků. Heslo a zároveň skupiny tvořily názvy srubů, nacházející se v okolí. Například Alej, Orel, Štipky atd. Od kulturního domu jsme odcházeli po skupinách v pravidelných intervalech. Trasa a stanoviště byla dobře vyznačena, takže jsme žádný úkol neminuli. Při plnění každého úkolu se všichni snažili, aby tomuto porozuměli i naši kamarádi z Polska. Někdy pomohly ruce, jindy gesta a především u toho byla legrace. V cíli naučné stezky (srub Alej) na nás čekaly paní učitelky a provedly kontrolu plnění úkolů. Některé skupiny nenašly na mapě srub Rozcestí, ale paní učitelka vše vysvětlila a ukázala. Trasa nebyla náročná, trvala zhruba hodinku. Sluníčko svítilo a svačinka nám přišla vhod. Někteří byli v cíli dříve, jiní později a tak se první část (skupiny 1-5) vydala na prohlídku srubu Obora a Orel za doprovodu pana Kalvara, průvodce opevněním. Ostatní se nasvačili a vstoupili do vnitřních prostor srubu Alej s průvodcem panem Kuchařem. Poté se skupiny vystřídaly. Abychom si odpočinuli, připravily paní uč. další úkol, u kterého se dalo skvěle relaxovat. Dostali jsme podložky, tužky, výkresy a gumy a každý si mohl najít místo, ze kterého dobře vidí na vojenskou techniku umístěnou v okolí srubu Alej. Někteří seděli v trávě a kreslili tanky, jiní na lavičkách před srubem. Paní uč. mezi nimi chodila a všechny moc chválila. Práce putovaly do v kulturního domu, kde jsme si je mohli druhý den prohlédnout. Chutný oběd byl skvělou tečkou úterního dne nazvaného Po stopách opevnění.

9

10 Szlak Śladami Fortyfikacji Ostry nocny deszcz przestał padać,poranna mgła zapowiadała ładny, słoneczny dzień, a my wierzylismy w ładny słoneczny dzień. Po grupach przychodziły uśmiechnięte dzieci tworząc większe skupiska i z niecierpliwością wyglądały polski autobus z przyjaciółmi. Przyjechali na czas. Podalismy sobie uścisk dłoni, i zaczęli tworzyć grupy według kolorów podkoszulek. Niektóre były czerwone, inne zielone lub żółte. Nasze spotkanie składało się z 10 drużyn z 8 uczniów. Natychmiast złapaliśmy się około ramion i śpiewali piosenkę bliźniaczą Slunce za hory Dyrektor Helen Kalusková wszystkich z zadowoleniem powitala, a pani IvanaWilpertová wyjaśniła organizacje programu rano. Przed nami był szlak śladami fortyfikacji. Każdej grupie zostało przydzielone hasło i jedena z pani nauczyciel z Polski, która nadzorowała zgodność z prawem wykonywania zadań i bezpieczeństwa uczniów. Hasło i nazwy grup utworzonych, znajduje się w pobliżu. Na przykład, Alej, Orel, Štipky atd. Z domu kultury udaliśmy się w grupach w regularnych odstępach czasu. Trasa i stacje były dobrze oznaczone, dlatego też, nie pozostawiając zadnego zadania. Podczas wykonywania poszczególnych zadań, wszystkie próby zrozumienia naszych przyjaciół z Polski. czasami pomaca gestów, a czasem to głównie dla zabawy. Na mecie trasy (kabina Alej) czekała na nas panie nauczyciel i kontrolowały realizacje zadań. Niektóre grupy nie znalazły bunkier na skrzyżowaniu map, ale wszystko nauczycielka wyjaśniła i pokazała. Trasa nie była trudna, trwała około godziny. Słońce świeciło, a nam przydała się przekąska. Niektórzy byli na mecie wcześniej, inni później, więc w pierwsza częśc (grupy 1-5) udała się na zwiedzanie kabiny, wraz z p. Kalvar, przewodnika fortyfikacji. Inni po zjedzeniu, wszedli do wnętrza kabiny Alej z przewodnikiem p. Kuchar. Następnie grupa została zastąpiona. Aby się zrelaksować, panie przygotowaly następne zadanie, u którego mozna bylo zrelaksować się doskonale. Mamy, kredki, gumka i rysunki, i każdy znalazl miejsce z którego widac sprzęt wojskowy znajdujący się w w pobliżu kabiny Alej. Niektórzy siedzieli na trawie, inni na ławkach przed kabina. Prace wędrowały do domu kultury, gdzie można bylo je zobaczyć następnego dnia. Pyszny obiad doskonczyl udany wtorek, zatytułowany Ślady fortyfikacji.

11

12 Setkání ve sportovním duchu Třetí den našeho prvního setkání byl ve sportovním duchu. Sešli jsme se v 9:00 hod. v kulturním domě v Darkovicích ve velmi dobré náladě. Počasí nám přálo. Děti si posedaly ke stolům podle družstev a jednotlivých barev. Před sportovním kláním ve florbale čekal děti výstup kviz - shrnutí všech poznatků, které načerpaly během prvních dvou dnů. Žáci odpovídali na otázky a plnili úkoly kvizu, součástí kterého byl i písemný projev (libovolný slohový útvar vyprávění, báseň,..) na téma: Co mě zaujalo v Darkovicích. Polské i české děti se mezi sebou radily a pracovaly na úkolech společně. Písemný projev polské děti buď překládaly nebo psaly vlastní na stanovené téma. Ačkoliv se jednalo o poměrně těžký úkol, zhostily se ho velmi hravě a verše v básních se řadily jeden za druhým. Výsledkem byly nádherné slohové práce. V 10:00 nás čekala svačinka, která již tradičně předčila naše očekávání (obložené chlebíčky a zákusek). Paní učitelky během této doby vyhodnotily výsledky kvizu. V 10:30 se konala prezentace pěti vylosovaných slohových prací, které sklidily bohatý potlesk, protože byly opravdu zdařilé. V 11:30 jsme se již přesunuli na hřiště s umělým povrchem. Pro děti byl připraven všemi očekávaný turnaj ve florbale. Deset družstev bylo rozděleno po pěti do skupin A a B. Ve skupinách A a B hrála družstva každý s každým. Dvě nejlepší družstva z každé skupiny postoupily do semifinále a dále do finále. Turnaj byl napínavý do samého konce. Zatímco 4 družstva hrála florbal, ostatní družstva soutěžila v převlékání gymnastických kruhů. Popis hry: družstvo se chytí za ruce, utvoří kruh a vzájemně si provlékají kruh. Nesmí se nikdo pustit. Tato aktivita byla jen pro radost, nebyla nijak vyhodnocována a dětem se moc líbila. Na vyhlášení nejlepších družstev florbalového turnaje jsme si museli počkat, protože se ještě konal zápas mezi polskými a českými učitelkami. Za bouřlivého povzbuzování vyhrály derby české učitelky. Ve 13:00 následovalo vyhodnocení všech tří dnů prvního setkání. Výsledkem celkového hodnocení bylo vyhodnocení naučné stezky, kvizu, a výsledky turnaje ve florbale. Na prvním místě se umístilo družstvo Alej s kapitánem Dominikem Novákem. Na druhém místě družstvo Jaroš s kapitánem Vítkem Kačmaříkem. Na třetím místě družstvo Řopík s kapitánem Nikola Nováková Vítězná družstva byla odměněna diplomem a medailí. Ve 13:15 jsme měli oběd a následný odjezd domů. První třídenní setkání se velmi vydařilo a bylo pro děti velkým přínosem jak v oblasti vzdělání poznávání česko polského příhraničí tak v získávání nových vztahů a kamarádství. Atmosféra byla velmi příjemná.

13

14 Spotkania w duchu sportowym Sroda Trzeci dzień naszego pierwszego spotkania był w duchu sportowym. Spotkaliśmy się o 9:00 w Domu Kultury w Darkovicach w bardzo dobrym nastroju. Była ładna pogoda. Dzieci zasiadły do stołu według grup i poszczególnych kolorów. Przed Unihokejem czekał na dzieci - Quiz - podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie pierwszych dwóch dni. Uczniowie odpowiadali na pytania wykonując quiz zadań, z których część była pisemna na temat:co interesuje mnie w Darkovicach. Polskie i Czeskie dzieci konsultowaly między sobą oraz pracowaly razem. Pisanie polskich dzieci, albo przetłumaczone lub napisane własne na zadany temat. Mimo, że było to dość trudne zadanie, zakładam, że bardzo zabawne. Wynikiem były piękne stylowe práce. Na 10:00 mieliśmy sniadanie, które tradycyjnie przekroczyły nasze oczekiwania (kanapki i deser). W tym czasie nauczyciel ocenia wyniki quizu. Na 10:30 odbyła się prezentacja pięćiu zwycięskich prac, które zdobyly bogate oklaski, ponieważ były naprawdę udane. 11:30 Na boisku dzieci są gotowe na turniej unihokeja. Dziesięć drużyn podzielono na pięć grup A i B.. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do półfinału i finału. Turniej był ekscytujący aż do samego końca. Podczas gry w hokeja na 4 zespoły, inne zespoły rywalizowały w gimnastyce koła. Opis gry: zespół staje trzymając się za ręce, tworząc krąg i wymieniajac się przeciagaja koło,nierozlanczajac się. Działalność ta była po prostu dla zabawy, nie było oceniane, a dzieciom się podobał. Ogłoszenie z najlepszych drużyn turnieju unihokeja musieliśmy czekać, ponieważ trwal mecz pomiędzy nauczycielami polskiej i czeskiej szkoly. Derby wygraly czeskie nauczycielki. O godzinie 13.00, a następnie ocenę wszystkich trzech dni od pierwszego spotkania. Rezultatem była ocena quizu i wyniki turnieju w unihokeja. Zwycięska drużyna została nagrodzona dyplomem oraz medalem. Na 13:15 mieliśmy obiad, a następnie wyjazd do domu. Pierwsze trzy dni Spotkania było bardzo udane i bardzo korzystne dla dzieci, zarówno w dziedzinie edukacji nauka o pograniczu polsko - czeskim, oraz w uzyskaniu nowych kontaktów i koleżeństwa. Atmosfera była bardzo przyjemna.

15

16 Setkání v kulturním domě v Darkovicích První den druhého setkání jsme se všichni sešli u kulturního domu v Darkovicích v 9 hodin. Děti se usadily ke stolům na předem určená místa, která byla rozdělena podle barev triček - skupin. Tento den děti poznávaly Hlučínsko a město Hlučín. Celý den nás provázela p. Marta Rončková. Paní průvodkyně měla připravený výklad o historii i současnosti Hlučína, který měla doplněný krásnou prezentací na dataprojektoru. Po programu měly děti přestávku s občerstvením (koblížek a džus) a pak jsme se všichni přesunuli do naší školy. Ve škole měly paní učitelky v každé třídě připravené další aktivity k poznávání našeho kraje. V jedné třídě byla virtuální prohlídka Hlučína a všech jeho zajímavých míst. V další třídě děti pracovaly s encyklopediemi, ve kterých hledaly odpovědi na předem připravené otázky. Třetím místem naučného poznávání byla třída, ve které děti hrály hru Kufr. Snažily se překládat slova do polského nebo českého jazyka a vysvětlit, co daná slova znamenají. V další třídě děti pracovaly na počítačích. Vyhledávaly na internetu informace o Hlučínu a přilehlých vesnicích. Posledním místem byla třída, ve které děti skládaly puzzle znaku Hlučína a poté ho vybarvily. Všechny informace, které děti během dne získaly, si uchovaly na poslední den druhého setkání, kdy měly za úkol vytvořit mapku Hlučínska. Den jsme zakončili vydatným obědem v Restauraci Piáno. Děti si pochutnaly na českém tradičním jídle knedlo, vepřo, zelo. Den se dětem velmi líbil a s sebou domů si odnesly mnoho nových poznatků o našem kraji a mravech.

17

18 Spotkanie w domu kultury w Darkovicach Pierwszy dzień drugiego spotkania, zebraliśmy się wszyscy w domu kultury w Darkovice o 9 rano. Dzieci zasiadły do stołu według grup i poszczególnych kolorów. W ten dzień poznawali Hulczynsko miasto Hulczyn. Cały dzień towarzyszyła nam p.marta. Rončková, przygotowała prezentację o historii i teraźniejszości Hulczyna,na projektorze. Po programie dzieci miały przerwe na przekąskę (pączka i sok), a następnie wszyscy przenieśli się do naszej szkoły. W szkole w każdej klasie miały p.nauczyciel, przygotowane gry, aby poznać nasz region. Wirtualne zwiedzanie Hulczyna i wszystkich jego atrakcji, współpraca z encyklopedii w poszukiwania odpowiedzi na pytania przygotowane z wyprzedzeniem,tłumaczyli słowa na język polski lub czeski wyjaśniajac co te słowa oznaczają, praca na komputerach szukajac informacji w internecie o Hulczynie i okolicznych wsiach, dzieci składają puzle znaku Hulczyna a potem w kolorują. Wszystkie informacje które dzieci otrzymały w ciągu dnia, zachowają na ostatni dzień drugiego spotkania, na którym będą tworzyć mapę Hulczynska. Dzień zakończyliśmy pysznym obiadem w restauracji Fortepian, tradycyjnym posiłkiem, zdobyli dużo nowej wiedzy o naszym regionie i moralności.

19

20 Výlet do Hlučína Ráno nás přivítalo krásným počasím, které předurčilo naši dobrou náladu. Měli jsme tentokrát naplánován výlet do Hlučína společně s našimi polskými kamarády a také průvodkyní, paní učitelkou Martou Rončkovou.. Jako první přijely na místo určení polské děti, které využily dobu čekání na české kamarády tím, že si vyměnily polské peníze za české ve spořitelně. Po příjezdu žáků z Darkovic a naší paní průvodkyně začala prohlídka města. Nejdříve jsme si prohlédli náměstí s kašnou, nejstarší dům a také hlučínskou radnici, kterou jsme navštívili ve vstupních prostorách. Paní průvodkyně nás znovu upozornila na tvar znaku města Hlučína a vysvětlila jeho původ. Posléze se naše karavana vydala ke kostelu sv. Jana Křtitele s překrásně zdobeným oltářem a k hlučínskému zámku, který se nachází nedaleko kostela. Jako další jsme shlédli evangelický kostel, kde se konají nejrůznější kulturní akce, např. koncerty nebo vernisáže, pokračovali jsme směrem ke Wetekapově hrobce, krásné stavbě, zdobící prostranství okolo autobusového nádraží. Po krátké přestávce na svačinu jsme pokračovali v naší procházce směrem k hlučínským městským hradbám. Paní průvodkyně nám vysvětlila, proč byly kdysi budovány a že rovněž určovaly tvar města, který je v současnosti mnohonásobně větší. Celé naše putování s námi sdílela velmi důležitá osoba - paní překladatelka, která celé povídání tlumočila polským dětem. Naším milým úkolem byla návštěva významné osobnosti města Hlučína, básnířky a spisovatelky paní Jany Schlosarkové u příležitosti jejích narozenin. Děti zazpívaly narozeninovou písničku a všichni jí srdečně poblahopřáli k životnímu jubileu. V závěru naší hlučínské návštěvy si děti mohly zakoupit něco na památku v místních obchodech. Asi ve dvanáct hodin jsme se nalodili do našeho autobusu a odjeli na oběd do Darkovic. Po zajímavém putování všem chutnalo, oběd byl velice dobrý. Rozloučili jsme se s polskými dětmi a těšili se na další den.

21

22 Odwiedźiny Hulczyna Rankiem powitała nas piękna pogoda. Tym razem zaplanowaliśmy wycieczkę do Hulczyna razem z naszymi polskimi przyjaciółmi i przewodniczka, pani nauczyciel Martou Rončkovou.. Pierwsi na miejsce dojechały polskie dzieci, które wykorzystują czas oczekiwania na czeskich przyjaciół, wymieniali pieniądze w Czeskiej Kasy Oszczędności. Po przyjeździe uczniowie z Darkovic i naszą pani przewodnik zaczeli zwiedzać miasto. Plac z fontanną, najstarszy dom,urzad miasma. Pani zwróciła uwagę na kształt i charakter herbu wyjaśnila jego pochodzenie, nasza karawana kieruje się prosto do kościoła sw.jana Chrzciciela, z pięknie zdobionym ołtarzem i zamku który mieści się w pobliżu kościoła, widzieliśmy kościół ewangelicki, gdzie odbywaja różne imprezy kulturalne, koncerty. Grobowiec rodz.wetekapově,, zdobienie okolice dworca autobusowego. Po krótkiej przerwie, kontynuowaliśmy w kierunku ruin murów miasta.. Pani przewodnik wyjaśnił nam, dlaczego zostały one kiedys zbudowane. Całą naszą wyprawe towarzyszyła nam pani tłumacz i, która interpretowała całą opowiesć polskim dzieciom. Naszym zadaniem było miła wizyta wybitnej osobistości miasta Hulczyn, poetka i pisarka pani Schlosarková, z okazji jej urodzin. Na końcu naszej wyprawy dzieci mogły kupić sobie pamiątkę w lokalnych sklepach. Około godziny dwunastej wsiedliśmy do naszego autobusu i pojechalismy na obiad do Darkovic. Po interesującej podróży dla wszystkich smaków, obiad był bardzo dobry. Rozstaliśmy się z polskimi dziecmi oczekujac na następny dzień.

23

24 Mapa Hlučína Tento den přijely děti z Polska kolem deváté hodiny. Sluníčko se už od rána na nás usmívalo. Velmi nás to těšilo, protože nás čekal turnaj ve vybíjené a pěkné počasí jsme k tomu potřebovali. Den nejdříve začal přípravou na prezentaci. Děti měly za úkol ve svých skupinách vytvořit velkou mapu Hlučínska. Na stolech měla každá skupina připravené nůžky, lepidla, zmenšenou mapu Hlučínska, mapu České republiky, pastely, fixy a své nasbírané informace a obrázky, které si z předešlých dní poznamenaly a vytiskly. Jejich úkolem bylo vše zakreslit, zapsat a nalepit na velký arch papíru. Děti společně pracovaly s velkým úsilím a nadšením. Bylo na nich vidět jejich zapálení pro tuto práci. Po svačině se vylosovaly tři skupiny, které svou mapu prezentovaly pro ostatní děti. Všichni se zaujetím poslouchali. Všem se to moc líbilo. Všechny děti si odnesly spoustu informací a zajímavostí o Hlučínsku. Poté jsme se všichni sešli na hřišti, kde jsme hráli vybíjenou. Museli jsme si říct nejprve společná pravidla pro hru, poněvadž jsme zjistili, že se trošku liší. Ale nám to vůbec nevadilo, protože děti byly bystré a po první hře vše pochopily. Družstva hrála každé s každým a sčítaly se jim 2 body za výhru a 1 bod za remízu. Družstvo s nejvyšším počtem bodů zvítězilo. Na závěr byl vyhodnocen celý den. Odměnili jsme nejlepší první tři družstva ve vybíjené a zazpívali jsme si naši hymnu setkání - písničku Slunce za hory. Rozloučili jsme se a popřáli si krásné a veselé prázdniny.

25

26 Mapka Hulczyna Tego dnia dzieci przybyły z Polski, około 9 godziny. Słońce od rana uśmiechło się nad nami. Mieliśmy turniej w vybíjené ładna pogoda nam była potrzebna. Dzieci miały za zadanie, w swoich grupach, utworzenia dużej mapy regionu Hulczynska. Na stołach, każda grupa zastala przygotowane nożyczki, klej, mapa Republiki Czeskiej, pastele, markery, zebrane informacje i zdjęcia z poprzednich dni. Ich zadaniem było narysować, nalepić i opisać wszystko na dużym arkuszu papieru. Dzieci współpracowały z wielkim wysiłkiem i entuzjazmem. Mozna bylo poznac na nich, ich zapał do pracy Po sniadaniu, trzy grupy zaprezentowały swoje mapy do innych dzieci. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Wszystkie dzieci zdobyły wiele ciekawych informacji. Potem wszyscy spotkali się na placu zabaw, gdzie graliśmy absolutorium.najpierw trzeba było ustalic wspólne reguły gry, bo okazało się, że trochę inaczej. Dzieci były bystre, i po pierwszym meczu zrozumialy.wygrał zespół z największą liczbą punktów zdobytych. Koniec dnia był oceniany. W nagrodę śpiewaliśmy piosenkę za nasze spotkanie Slunce za hory. Pożegnaliśmy się i życzyli sobie udanych wakacji.

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Naše ma d jí ě ti talent

Naše ma d jí ě ti talent Naše děti mají talent Děti před oponou Přehlídka divadelních souborů, kterou organizuje Základní a mateřská škola Třanovice. Divadelní soutěže se účastní žáci z Mikroregionu obcí povodí Stonávky a družební

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

MEZINÁRODNÍ TURNAJ O POHÁR GENERALI POJIŠTOVNY pod záštitou starosty města Kravař ing. Andrease Hahna

MEZINÁRODNÍ TURNAJ O POHÁR GENERALI POJIŠTOVNY pod záštitou starosty města Kravař ing. Andrease Hahna MEZINÁRODNÍ TURNAJ O POHÁR GENERALI POJIŠTOVNY pod záštitou starosty města Kravař ing. Andrease Hahna Termín: 30.8. - 31.8.2013 Místo konání: Organizace: Kategorie: Hřiště: Počet hráčů: Hrací doba: Startovné:

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Česká republika Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Zpráva o partnerské výměně žáků. s Julius-Motteler-Gymnasiem Crimmitschau v Německu

Zpráva o partnerské výměně žáků. s Julius-Motteler-Gymnasiem Crimmitschau v Německu Zpráva o partnerské výměně žáků s Julius-Motteler-Gymnasiem Crimmitschau v Německu termín: 15. 19. 4. 2013 Tématem této partnerské výměny, kdy 25 žáků Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem zavítalo do Crimmitschau,

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích :

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Wyróżnienia najciekawszych mikroprojektów realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów w

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Svatba na Obecním úřadu INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA - BIULETYN GMINY

Svatba na Obecním úřadu INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA - BIULETYN GMINY Svatba na Obecním úřadu V sobotu dne 28. 7.2012 budova Obecního úřadu uvítala snad ve své historii první svatbu, která se zde konala. Novomanželé Ivona a Bronislav Kotulovi, kteří, ač jsou z Ostravy, si

Více

Nové začátky. červenec, lipiec srpen, sierpień 2010

Nové začátky. červenec, lipiec srpen, sierpień 2010 červenec, lipiec srpen, sierpień 2010 Nové začátky Je to zvláštní, ale během jednoho roku prožíváme plno nových začátků. Prvního ledna začíná nový kalendářní rok a v září začíná nový školní rok. K tomu

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

NÁVSÍČKO MŠ KAŠTÁNEK INFORMUJE. Zpravodaj obce Návsí. Biuletyn gminy Nawsie ZDARMA DUBEN - KWIECIEŃ 2015

NÁVSÍČKO MŠ KAŠTÁNEK INFORMUJE. Zpravodaj obce Návsí. Biuletyn gminy Nawsie ZDARMA DUBEN - KWIECIEŃ 2015 Strana 12 NÁVSÍČKO Biuletyn gminy Nawsie ZDARMA DUBEN - KWIECIEŃ 2015 MŠ KAŠTÁNEK INFORMUJE Přijelo jaro k nám na sluníčku, s sebou si přivezlo vlaštovičku. Na každé okénko zaťukalo: Už kvetou fialky,

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Propagace v rámci Interreg V-A Česká republika-polsko. Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska Polska

Propagace v rámci Interreg V-A Česká republika-polsko. Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska Polska Propagace v rámci Interreg V-A Česká republika-polsko Promocja w ramach Interreg V-A Republika Czeska Polska Společný sekretariát / Wspólny Sekretariat Interreg V-A Česká republika Polsko / Sestava logotypů

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

Odbor školství a kultury 1.4.

Odbor školství a kultury 1.4. Odbor školství a kultury 1.4. Pro mimořádné jednání zastupitelstva města dne: 20.1.2016 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Zahraniční spolupráce

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Nejlepší česko-polská partnerství v rámci Euroregionu Glacensis

Nejlepší česko-polská partnerství v rámci Euroregionu Glacensis 15 let činnosti Euroregionu Glacensis Nejlepší česko-polská partnerství v rámci Euroregionu Glacensis 15 lat działalności Euroregionu Glacensis Najlepsze polsko-czeskie partnerstwa w ramach Euroregionu

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 15. prosince 2011 se v zasedací místnosti Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka v Cieszynie konalo 8. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání Příloha č. 3 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání 3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v

Více

Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Vít Slováček, Starosta města Český Těšín

Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Vít Slováček, Starosta města Český Těšín Z wielką radością zapraszamy na I Transgraniczne Forum Gospodarcze. To kolejne, organizowane wspólnie przedsięwzięcie pozwalające budować nową jakość w kontaktach obu miast, przez które jeszcze do niedawna

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních 8. číslo Zpravodaj Září 2016 Domov Srdce v dlaních V měsíci říjnu narozeniny slaví: 02. října Jana Pazourková 04. října Ludmila Sobínová 08. října Milan Havlík 12. října Vítězslava Jelínková 15. října

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Łączniki krzywkowe, rozłączniki, łączniki krańcowe oraz inne elementy automatyki przemysłowej Naše výrobky VÍCE

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČÍSLO

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČÍSLO ŠKOLNÍ ČASOPIS ČÍSLO 3 ŠKOLY PRO VENKOV 8. června 2012 Číslo 3 ZŠ Hořiněves, ZŠ a MŠ, Všestary Úvodní slovo Mgr. Dagmar Frízlová Půl roku uteklo v pilné práci. Snažili jsme se nejen při běžných školní

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Druhé letošní setkání v rámci projektu Comenius se konalo ve španělském Molins de Rei, malém městečku nedaleko Barcelony. 2. března, v pondělí ráno jsme se všichni

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově.

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově. Zápis Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ v rámci národního projektu spolupráce Kraj živých vod II. (reg.č.12/015/4210a/341/000004) spolufinancovaného v rámci Programu rozvoje venkova,

Více

INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA - BIULETYN GMINY. narozeným v podzimních měsících. Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Podzim.

INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA - BIULETYN GMINY. narozeným v podzimních měsících. Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Podzim. INFORMÁTOR OBCE KOŠAŘISKA - BIULETYN GMINY VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOŠAŘISKA PRO INFORMACI OBČANŮ. ČÍSLO 3/14 ZÁŘÍ 2014. narozeným v podzimních měsících. Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Podzim

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 23. ledna 2014 se v zasedací místnosti Starostwa Powiatowego v Cieszynie konalo 12. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního

Více

Školní časopis. Po stopách sovy Puštíka. Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y. c z

Školní časopis. Po stopách sovy Puštíka. Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y. c z - Školní časopis Po stopách sovy Puštíka Květen 2013 Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y. c z Výlet na Ostrožsko Dne 24. dubna vyrazil celý 2. stupeň na třídenní

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POZIOMIE B1. za cały egzamin możesz uzyskać 160 punktów

TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POZIOMIE B1. za cały egzamin możesz uzyskać 160 punktów TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POZIOMIE B1 odpowiedzi na pytania do testów 1, 2, 3.1, 3.2 i 3.3 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi na pytania do testów 3.4, 3.5 i 4 wpisuj na

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

NÁVSÍČKO POŽEHNANÉ VELIKONOCE PLNÉ RADOSTI, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A LÁSKY. přeje kolektiv Obecního úřadu Návsí HLÁŠENÍ PORUCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NÁVSÍ

NÁVSÍČKO POŽEHNANÉ VELIKONOCE PLNÉ RADOSTI, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A LÁSKY. přeje kolektiv Obecního úřadu Návsí HLÁŠENÍ PORUCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NÁVSÍ Strana 12 Zpravodaj obce Návsí NÁVSÍČKO Duben 2014 HLÁŠENÍ PORUCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NÁVSÍ Zpravodaj obce Návsí Hlášení poruch veřejného osvětlení na TS - technické služby, a.s. Jablunkov, tel.: 558

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou.

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou. Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli, někdo již se nemohl dočkat, u jiných při loučení s maminkami ukápla nějaká ta slzička. Dokončili jsme téma Vánoc a hlavně si užili tu trochu sněhu sněhu, která

Více