Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů Diplomová práce Autor práce: Jiří Daniel Vedoucí práce: Mgr. Ladislava Košíková Oponent práce: Mgr. Ivana Kloubková Brno 2015

2 Bibliografický záznam DANIEL, Jiří. Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů [Specialisation of musical acting, VUS Ondráš, Hradišťan: a comparison of three practices]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér muzikálového herectví, rok s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ladislava Košíková.

3 Anotace Diplomová práce Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů pojednává o srovnání postupů práce, edukace a výsledných představení při studiu muzikálového herectví na Janáčkově akademii múzických umění Brno, Vojenského uměleckého souboru Ondráš (jakožto jediného profesionálního souboru svého druhu v České republice) a tanečního souboru Hradišťan (de facto poloprofesionální folklórní soubor). Součástí práce budou i rozhovory s choreografy, účinkujícími a studenty, kteří mají možnost provést taktéž určitou formu srovnání díky své spolupráci s různými složkami, které jsou předmětem mé práce. Annotation Diploma thesis Specialisation of musical acting, VUS Ondráš, Hradišťan: a comparison of three practices deals with a comparison of practices of work, education and the resulting performance while studying musical acting at the Janacek Academy of Performing Arts in Brno, the Military Art Ensemble Ondráš (as the only professional group of its kind in the Czech Republic) and dance ensemble Hradišťan (de facto semi-professional folklore ensemble). Part of the work will also be interviews with choreographers, performers and students also have the opportunity to carry out some form of comparison because of its cooperation with various components which are the subject of my work. Klíčová slova Muzikál, VUS Ondráš, Hradišťan, srovnání, historie, tanec, zpěv, herectví Keywords Musical, VUS Ondráš, Hradišťan, comparison, history, dance, singing, acting

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Brně, dne 5. června 2015 Jiří Daniel

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi vycházeli vstříc při psaní diplomové práce při poskytování informací. Také bych chtěl poděkovat svým rodičům a mé přítelkyni za podporu při studiu a psaní této závěrečné práce. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat doc. Sylvě Talpové, bez které bych psal diplomovou práci nejspíš na vysoké škole s úplně jiným zaměřením.

6 Obsah ÚVOD UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY VZNIK A VÝVOJ OBORU MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ NA JAMU VZNIK A VÝVOJ VOJENSKÉHO UMĚLECKÉHO SOUBORU ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS MARTINA KRAJŇAKA VZNIK A VÝVOJ TANEČNÍHO SOUBORU HRADIŠŤAN ŽIVOTOPIS LADISLAVY KOŠÍKOVÉ HERECTVÍ HERECTVÍ NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ ŽIVOTOPIS SYLVY TALPOVÉ ŽIVOTOPIS LUKÁŠE RIEGRA HERECTVÍ VE VUS ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS IRENY ŽÁČKOVÉ HERECTVÍ V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN SROVNÁNÍ ZPĚV ZPĚV NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ ZPĚV U MARKÉTY UNGROVÉ ZPĚV U KARLA HEGNERA ZPĚV VE VUS ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS MARTINA PEPRNÍKA ZPĚV V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN ŽIVOTOPIS JIŘÍHO PAVLICI

7 3.4 SROVNÁNÍ TANEC TANEC NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ KLASICKÝ TANEC MODERNÍ A JAZZOVÝ TANEC TANEC VE VUS ONDRÁŠ FOLKLORNÍ TRÉNINK KLASICKÝ TRÉNINK TANEC V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN SROVNÁNÍ VÝSLEDNÁ PŘEDSTAVENÍ PŘEDSTAVENÍ OBORU MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ PA-PAPAPA-PA-PA PŘEDSTAVENÍ VUS ONDRÁŠ - ČERTOVINKY PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO SOUBORU HRADIŠŤAN TŘIKRÁT JE ČLOVĚK TŘIKRÁT JE ČLOVĚK CLAUDIO MONTEVERDI A ČESKÉ ZEMĚ SROVNÁNÍ OTÁZKY PRO OTÁZKY PRO MARTINA KRAJŇAKA OTÁZKY PRO RUDOLFA DUNAJOVIČE OTÁZKA PRO HANU ACHILLES OTÁZKY PRO ONDŘEJE STUDÉNKU OTÁZKY PRO JANA KYSUČANA ZÁVĚR

8 REFLEXE VÝKONU ABSOLVENTSKÉHO PŘEDSTAVENÍ: SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

9 Úvod Už mnoho světových i českých odborníků na hudební divadlo se snažilo vymezit pojem muzikál a to, co si pod tímto pojmem vlastně představit. Například prof. Osolsobě v návaznosti na Leonarda Bernsteina jako jedním ze základních poznávacích znamení uvádí vernicular, tedy mateřštinu. Mateřština je něco, co je člověku blízké, to co zná. Co je člověku blíže než jeho historie, tradice či kultura? Není vlastně práce folklorních souborů podobná práci muzikálových divadel? Vždyť na představeních pořádaná folklorními soubory se tančí, zpívá a hraje stejně jako v muzikálovém divadle, mění jen míru jejich využití. Dokonce většinu takových představení doprovází i živá hudba, v některých případech i orchestr, což se někdy nestává ani v muzikálu. Všichni používají kostýmy vždyť co jiného než kostým je kroj. Některé folklorní soubory v dnešní době ani kroje nepoužívají. Na otázku, zda lze něco takového porovnávat, jsem si rychle odpověděl, že lze. Jde jen o to, vybrat si úroveň, na které se chci pohybovat. Rozhodnul jsem se, že si vyberu jediný profesionální folklorní soubor v České republice Ondráš, poloprofesionální Hradišťan a studium muzikálového herectví. Já sám jsem ve folklorním souboru hrál na postu primáše cimbálové muziky a jak je zjevné, studuji muzikálové herectví, takže se nevyhnu i osobním poznatkům a zkušenostem v řešení tohoto problému. I proto jsem si toto téma nakonec zvolil. Ve své práci tedy budu postupovat následovně nejdříve rozeberu jednotlivé prostředky a způsob, jakým se na nich v souborech pracuje, a vždy provedu srovnání. Stejně budu pracovat i v případě výsledných představeních, ve kterých by se mělo jednat o syntetické inscenace. 9

10 1 Uvedení do problematiky Pro lepší pochopení aktuální problematiky, tj. práce v jednotlivých oborech, je třeba znát jejich historii, protože právě to, čím si jednotlivé soubory prošly, je ovlivnilo i při jejich nynější práci. Zároveň pro každého čtenáře této diplomové práce je důležité, aby se v historii oborů orientoval. 1.1 Vznik a vývoj oboru muzikálového herectví na JAMU Už dlouho před tím, než obor muzikálového herectví na JAMU vznikl (zhruba od šedesátých let), byla na JAMU katedra syntetických divadelních žánrů, studovala zde například Hana Zagorová, tudíž to směrování tu bylo, ale v té době se zde učila pouze činoherní režie a činoherní herectví. Mezi významné pedagogy, kteří se snažili o syntetičnost herectví, patřil doc. Miloš Hynšt. Jeho snahou bylo přepracovat osnovy k výuce činoherního herectví na Janáčkově akademii. Snažil se změnit přístup pedagogů zpěvu k hlasové výchově herců. Nechtěl, aby z činoherců byli operní zpěváci, ale aby byli schopni přirozeně zazpívat písničku bez větších obtíží. Pokud se totiž pedagogové setkali s jiným typem posazení hlasu, jako třeba u výše zmíněné Hany Zagorové, nastal problém mezi studentem a pedagogem. V následujících čtyřiceti letech se na JAMU objevovaly i různé hudební inscenace, mnohé by mohly být nazvány i jako muzikál. Po listopadu 1989 byla obnovena činnost divadelní fakulty, divadelní a hudební fakulta byly sloučeny na konci padesátých let. Tato nerozdělená škola měla většinu oborů hudebních, pouze dva obory divadelní režie a herectví. Nově vzniklé divadelní fakultě byly přiděleny prostory nejdříve na Burešově ulici, o dva roky později budova na ulici Mozartova. Rektorkou se stala Alena Štěpánková-Veselá, která se snažila o proměnu všech oborů, včetně personální obměny. Rektorka hledala možnosti, aby se na školu vrátily osobnosti, které byly vyhozeny po roce 1968, a také aby přišla nová generace pedagogů ze studiových divadel, hlavně z Hadivadla. Na základě jednání byl osloven Prof. Josef Kovalčuk, aby vedl vznik nové divadelní fakulty. Byl jmenován proděkanem pro vybudování divadelní fakulty a nastoupil od 1. května Po sestavení akademického senátu byl zvolen děkanem fakulty. Následně vypsal konkurzní řízení na všechny nově vznikající obory. Někteří 10

11 z pedagogů, kteří zůstávali, především doc. Mihula, měli zájem, aby vzniklo studium muzikálového herectví. V tom ho podporoval student Jiří Holeček, který se stal prorektorem. Už před Kovalčukovým nástupem vypsali přijímací řízení. Tedy už bylo jasné, že tento obor vznikne a bylo jen otázkou, kdo jej povede. Po konkurzním řízení byl vybrán právě doc. Mihula (mimo jiné režisér dnešního Městského divadla Brno). Jeho asistentkou byla Zdena Herfortová, která po Mihulově smrti převzala vedení ateliéru. Byli přijati noví pedagogové zpěvu, například Karel Hegner. Tito vedli první ročník muzikálového herectví. Většina studentů se stali úspěšnými herci ve svém oboru. Další ročník vedl Radek Balaš, který byl v té době čerstvým absolventem JAMU v oboru činoherní režie, kam nastoupil po studiu herectví na konzervatoři. Taktéž Balaš prošel konkurzním řízením na vedoucího muzikálového herectví. Postupem času přibývali i další pedagogové doc. Jana Janěková, která se stala třetím vedoucím ateliéru muzikálového herectví. Po Balašově odchodu přichází Ladislav Kolář. Konzervativní směr zastupoval Mihula společně s Herfortovou, progresivnější směr zastávali Balaš a Janěková. Každý ateliér měl svou cestu, ačkoliv základ byl stejný. Vedoucím katedry byl v počátcích Ota Císař, kterého po nějaké době vystřídal Karel Hegner. Postupně se stav doplňoval. V pohybových disciplínách vyučovali Yvona Balašová, Balašova žena, Lenka Tužilová. Kovalčuk se snažil o svébytnost ateliérů. Po absolvování ročníku bylo opět vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího. Každý vedoucí si vytvářel program sám, podle svého divadelního přesvědčení. Studium muzikálu je dodnes jediným vysokoškolským studiem tohoto druhu v České republice. V začátcích byl problém s prostory. Vyvstala otázka, kde vyučovat tento obor. Některé hodiny byly vyučovány na taneční konzervatoři na Lesné nebo na zkušebnách Městského divadla v Brně, kde někteří z lektorů účinkovali. V roce 1999 bylo dostavěno multifukční zařízení Astorka mimo jiné se dvěma menšími zkušebnami a velkým tanečním sálem. Tyto prostory byly určeny výhradně pro muzikál. Další důležitou kapitolou vývoje muzikálu na JAMU je Divadlo na Orlí. Myšlenka na tuto budovu vznikla v druhé polovině devadesátých let, zejména po dostavění 11

12 Astorky. Tehdejší rektor Hajda se zajímal o proluku po bombardování u Měnínské brány. Původní záměr byl tento prostor využít pro tělocvičnu. Později se ukázalo, že by bylo vhodné postavit divadlo pro muzikál a operu. Po několika letech proběhla veřejná soutěž o architektonický návrh budovy divadla. Samotné schválení a stavba trvaly přes deset let. Problém byl se získáním stavebního povolení. Proti byl Minoritský řád, muzeum, ochránci životního prostředí. Samotná stavba trvala dva roky. Dodnes bylo uvedeno v Divadle na Orlí 12 představení absolvujících ročníků muzikálového herectví. Uvedly se i světové muzikály Footloose aneb tanec není zločin, Steel Pier, Jerry Springer: Opera, SweeneyTodd: ďábleský holič z Fleet Street. Přehled vedoucích a některých absolventů ateliérů muzikálového herectví: doc. Richard Mihula Radek Balaš Radek Balaš doc. Jana Janěková Radek Balaš Zdena Herfortová Robert Jícha, Linda Stránská Radek Balaš Jaromír Nosek, Robert Musialek doc. Jana Janěková Radka Coufalová, Ján Slezák Ladislav Kolář Jitka Čvančarová, Ivan Vaňková Radek Balaš Martin Bačkovský, Ján Jackuliak doc. Sylva Talpová Dita Halová, Lukáš Vlček doc. Jana Janěková Hana Kovářiková, Soňa Jányová Ladislav Kolář - Robert Rozsochatecký, Stanislav Slovák doc. Sylva Talpová Petr Šmiřák, Jiří Mach Ročník neotevřen doc. Jana Janěková Soňa Borková, Tomáš Novotný Ladislav Kolář Andrea Březinová, Aleš Slanina doc. Sylva Talpová Veronika Gidová, Jozef Hruškoci Ročník neotevřen doc. Jana Janěková Peter Pecha, Lucia Jagerčíková 12

13 MgA. Stanislav Slovák Pavel Režný, Barbora Chrenková doc. Sylva Talpová Michaela Baladová, Jiří Daniel Ročník neotevřen Mgr. Petr Štěpán MgA. Stanislav Slovák 1.2 Vznik a vývoj Vojenského uměleckého souboru Ondráš Pro lepší orientaci bych i historii Vojenského uměleckého souboru Ondráš rozčlenil do několika časových etap 1. etapa , 2. etapa , 3. etapa 1993 současnost. 1. Etapa Historie souboru Ondráš se začíná psát v prosinci 1954 v Olomouci. Mládenci ze Slovenska, kteří sem byli povoláni k výkonu branné povinnosti, se rozhodli prezentovat své tradice a hudbu pro přátele. Připravili tedy vystoupení. Pocházeli z významných folklorních regionů Slovenska Detvy, Horehroní a Liptova. Jmenovitě Juraj Kováč, Ján Molent, Michal Čupka, Ján Těššiny a Eugen Šebök. Byl to vlastně prvopočátek Vojenského souboru písní a tanců Jánošík, později Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Jelikož akce byla úspěšná, nabídl kpt. Lefler možnost zřízení stálého folklorního souboru pod posádkou v Olomouci. K zakládajícím členům zanedlouho přibyli další slovenští vojáci. Vojín Jozef Hospodátik zapsal: Z podnetu desiatnika Teššinyho a desiatnika Šebka bol u našej jednotky založený 15. decembra 1954 tanečný krúžok, kterého členmi okrem spomenutých dvoch poddôstojníkov stali sa všetko mladí chlapci nováčkovia. I keď mnohí z nás v podobnom súboru v civile nepracovali, vynaložíme všetko úsilie na to, aby sa z nášho súboru stal dobrý, kamarátsky kolektiv, obetujeme preň väčšinu volného času, aby sme dosiahli čo najlepšej úrovne prejavu radosti zo života piesňou a tancem. Máme jeden cieľ: zoznamov ať vojakov, jako i civilné obyvateľstvo s krásnými tancami a pietami nášho podtatranského ľudu, dôstojne a čestne reprezentovať útvar 13

14 a stať sa nositelmi tých najuprímnejších bratských vzťahov medzi národmi našej republiky. 1 Hned na první celostátní soutěži uměleckých talentů, které se účastnil, vyhrál první cenu. Přijal pozvání na 10. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, díky čemuž se objevil v Československé televizi. Získal si též patrona podnik Zora Olomouc. Do této chvíle byl soubor ryze chlapecký, nyní ale nabírají i děvčata a mohou vznikat nové choreografie první smíšené pásmo se jmenovalo Horehronská veselica. V roce 1956 začíná Jánošík spolupracovat i s jinými soubory Armádní umělecký soubor Praha Víta Nejedlého a Slovenský ľudový umelecký kolektiv z Bratislavy. Dostává nabídku natočit krátkometrážní film o souboru S puškou a valaškou, režie Václav Hapl. Díky brancům z dalších slovenských končin se repertoár rozšířil o regiony Zemplín, Šariš, Orava, Terchová, Myjava a Kubra. V roce 1957 dochází ke stěhování celého útvaru, pod kterým Jánošík existoval, z Olomouce do Brna. Novým patronem se stává Královopolská strojírna. Ta poskytla souboru sál kulturního domu a také se podílela na výrobě krojů. Mnoho pracovnic se pak stalo i členkami souboru. V tomto období soubor začíná vyjíždět i do ciziny, s vojenským divadelním souborem Mládí uvedl hru Jiřího Mahena Jánošík v režii Martina Práška a v roce 1962 mu prezident republiky propůjčuje vyznamenání Za vynikající práci, v jehož důsledku do souboru přichází řada skvělých tanečníků, muzikantů i zpěváků. 2. Etapa Kvůli rušnému roku 1968 končí období úspěchů a budování souboru bylo nahrazeno stagnací, v následujících letech i krizí. Taneční složka jako taková neexistovala, 1 Jánošík - Ondráš: 50 let vojenského uměleckého souboru. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2004, 103 s. ISBN s. 5 14

15 vystupovala občas muzika. Někdy bylo vystoupení doplněno jednotlivými tanečními čísly. V roce 1976 přizval mjr. František Drbola k záchraně souboru folkloristu Čestmíra Komárka. Tím začíná nová historická kapitola souboru. Komárek přivádí spoustu zkušených umělců, jak z řad tanečníků a zpěváků, tak i muzikantů, začíná se opět naplno zkoušet. Významným mezníkem Jánošíkovské historie je příchod Jaroslava Juráška na pozici uměleckého vedoucího souboru. Vznikl tak velmi úspěšný celosouborový program. Jánošík se opět stává úspěšným v soutěžích i na koncertech. Začíná spolupracovat s dalšími institucemi (Lúčnica Bratislava, Československý státní soubor písní a tanců Praha, Podduklianský ukrajinský ľudový súbor, Československá televize, Československý rozhlas Brno) i významnými osobnostmi československého folkloru (Miroslavem Dudíkem, Janem Rokytou, Vlastou Grycovou a dalšími). Soubor oslavil 25. výročí v Janáčkově divadle. Program se jmenoval Mládí tančí a zpívá. Když krizi souboru úspěšně zažehnává, začíná v osmdesátých letech pracovat také na tematicky zpracovaných blocích, se kterými se účastní armádních soutěží. Mění se taktéž obsazení souboru. Již není ryze slovenský, ale vyrovnává se poměr Čechů a Slováků. Někteří slovenští hudebníci měli problém s přechody mezi různými styly hry, to vše měli muzikanti moravští a čeští. To se projevilo i příchodem nových spolupracovníků např. Bohumil Smejkal, Jarmila Šuláková, Dušana a Luboše Holých, Lubošem Málkem ad. Dokonce se soubor vydal i na turné po Německé demokratické republice. K 30. výročí obdržel cenu Víta Nejedlého od Ministerstva národní obrany Československé socialistické republiky. Úspěchy trvaly až do bouřlivého roku Více než Sametová revoluce zatřásl děním v souboru rozpad federace v roce Koncem roku 1992 vzniká funkce náčelníka Vojenského uměleckého souboru Brno velitele Vojenského útvaru 2828 Brno. Slovenští vojáci byli odesláni dokončit službu domů, kde zakládají Vojenský folklórny súbor Jánošík. Poslední federativní vystoupení proběhlo v Janáčkově divadle s názvem Naše korene. Bylo to i poslední vystoupení pod názvem Vojenský soubor písní a tanců Jánošík. 15

16 3. Etapa Soubor i nadále zůstává pod vojenskou strukturou. Vzhledem k na Slovensku založenému souboru bylo rozhodnuto o změně názvu po 39 letech, a to na Vojenský umělecký soubor Brno. Od 1. června 1993 se tento soubor nazývá Vojenský umělecký soubor Ondráš a má dvě části profesionální a amatérskou. Přichází i změna v dramaturgii souboru zpracovává se více folklóru českého a moravského a v repertoáru zůstávají nejlepší čísla ze slovenských regionů. V tomto roce se koná první ročník festivalu Rožnovská valaška, a Ondráš má čím dál více vystoupení v České republice. Rok 1994 patřil přípravám na 40. výročí souboru. Po úspěchu koncertů (Souboj primášů, Z hor a dolin) je Ondráš prostředkem k prezentaci Armády České republiky doma i v zahraničí. V dalších letech přišly jen samé úspěchy. Pokud se něco měnilo, tak jen k lepšímu. V roce 1998 vzniká festival F-scéna. Rok 1999 přinesl spoustu změn v armádě. Způsobil to vstup do NATO. V tomto roce se také slavilo 45. výročí založení souboru, vše probíhalo již tradičně v Janáčkově a Mahenově divadle v Brně. Byli přizváni i bývalí členové, kteří zatančili i stará čísla. Tak se zrodil koncert s názvem Návraty a Ondráš uvedl i nový program Příběhy písní i tancem vyzpívané. K této příležitosti vzniká i dívčí sbor. Umělecká rada rozhoduje o jeho začlenění do amatérské části souboru. Ke zkvalitnění umělecké úrovně dochází v roce 2000, kdy byli do orchestru nabráni profesionální hráči. Vznikají dvě muziky, které dohromady dávají orchestr lidových nástrojů. Z vedení taneční složky odchází Martin Krajňak a je nahrazen Janem Mažgútem a Martinem Rezkem. Změnou prošly i dramaturgické posty odchází Jaroslav Jurášek (zůstává uměleckým vedoucím) a přicházejí a odcházejí Martin Kovář, Jiří Machač a Aleš Smutný. Ondráš se začíná věnovat i projektům pro děti. V roce 2004 přichází dramatug pro tanec David Pavlíček, Ondráš slaví 50. výročí. Koncert v Mahenově divadle se jmenoval Z Čech až na konec světa, primášem muziky je Jan Gaňa. Vzniká celovečerní projekt Čertovinky, režie se ujal Martin Pacek. 16

17 V roce 2005 vystupuje Ondráš v USA, a to po dobu dvou měsíců. Taktéž vystupuje v Německu. Jaroslav Jurášek vytvořil nový projekt Okouzlen(í) písní. V následujícím roce soubor vystupuje v Moskvě a Holandsku. Spolupracuje se španělským symfonickým orchestrem, vzniká projekt Rande naslepo, který je určen pro žáky druhého stupně. Důležitý je příchod Lubomíra Graffe na post primáše muziky. V následujících dvou letech vystupuje Ondráš po delší době na MFF Strážnice.V roce 2008 ministryně Parkanová rozhoduje o zrušení VUS Ondráš, i přes velmi úspěšné účinkování v Japonsku a na dalších vystoupeních v České republice. O této zprávě informovaly noviny. I přes různé snahy soubor míří k zániku, což se muselo podepsat i na kvalitách předváděných děl, přesto se velmi úspěšně prezentoval na festivalu v Norfolku v rámci výročí vstupu ČR do NATO. Oslavy 55. výročí byly nazvány Ondráš naposled. Po roce nejistoty se vše vyřešilo (vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka v květnu 2009). Vláda Jana Fišera rozhodla o zachování souboru. Od června 2009 soubor pracuje v plném nasazení, po snížení rozpočtu v roce 2011 se soubor loučí s některými technickými pracovníky a hudebním dramaturgem. V roce 2010 se uskutečnil koncert k výročí narození Jaroslava Juráška Juráškovy noty v Mahenově divadle, dále projekt Dvanáctero a série benefičních koncertů Vlčí máky. V následujících letech vznikají tato představení Muzeum 3000, Dvanáct už nám bylo a v letošním roce uvedený Příběh zbojníka v režii Martina Packa. V roce 2013 vystřídal v postu primáše muziky Lubomíra Graffe Jaromír Kučera. Ke změnám docházelo i ve vedení taneční složky souboru. Ve vedení se vystřídali tito lidé Rudolf Dunajovič, Hana Košíková, Lucie Fabišíková a v současné době vede taneční složku Martin Krajňak, který se do souboru vrátil Životopis Martina Krajňaka V 9 letech začal tancovat v DFS Maguráčik, od roku 1984 pokračoval ve FS Magura- Kežmarok. V létech odtančil v US Lúčnica Bratislava. Na podzim roku 17

18 1990 nastoupil na základní vojenskou službu do Brna do VSPT Jánošík, kde od roku 1991 již jako voják ZS vedl taneční skupinu. V roce 1993 byl u profesionalizace a transformace VSPT Jánošík do VUS Ondráš a od té doby až do roku 2002 vykonával funkci choreografa a vedoucího taneční skupiny a u toho profesionálně tančil. Při zaměstnání u VUS Ondráš vystudoval taneční pedagogiku na DIFA JAMU Brno. Až do roku 2013 pak pracoval v chráněné dílně s postiženými lidmi. Při zaměstnání se věnoval choreografické a pedagogické činnosti, zejména v prospěch amatérských souborů. Dále režíroval pořady na folklorních festivalech a choreograficky se realizoval v divadle (Polská scéna Těšínského divadla Ondraszek pan Lysej gory) i v televizi (Les mrtvých). V roce 2006 byl u zrodu Dětského tanečního studia Ondrášek, které vedl 2 roky. Na podzim 2013 jsem se opět vrátil do VUS Ondráš na pozici choreografa a vedoucího taneční skupiny, kde působí dodnes. 1.3 Vznik a vývoj Tanečního souboru Hradišťan Historii Hradišťanu můžeme s trochou zjednodušení rozdělit na dvě etapy. První část ( ) je spojena především se jménem zakladatele, primáše, choreografa a uměleckého vedoucího souboru Jaroslava V. Staňka, druhá (1978 dosud) s osobností primáše a hudebního skladatele Jiřího Pavlici v devadesátých letech doplněn Ladislavou Košíkovou. Oficiálně byl soubor založen v roce 1950, kdy se spojily tzv. krúžky z Uherského Hradiště, Mařatic a Starého Města. Navázal tak na vlnu krúžkařského hnutí na Slovácku. U zrodu stál již výše zmíněný muzikant (primáš) a výtvarník Jaroslav V. Staněk, další výraznou osobností byl klarinetista a básník Otakar Horký. V roce 1952, kdy byl Staněk nemocný, vedl muziku František Hamada. Tehdy vyjel soubor poprvé do zahraničí, a to do Vídně. V roce 1953 se cimbalistou muziky stal Jaroslav Čech, který se společně se Staňkem až do své smrti v roce 1970 podílel na určování podoby prezentace hudebního folklorního materiálu, ať už byl čerpán ze sbírek nebo z vlastních sběrů. První léta činnosti Hradišťanu musela být pochopitelně ovlivněna ideologickým tlakem (v roce 1952 dokonce získal titul laureát státní ceny Klementa Gottwalda za tvůrčí činnost v oboru lidových písní zejména na texty Anežky Gorlové ). 18

19 Postupem času se ale umělecká práce souboru zbavuje komunistického nánosu a přicházející šedesátá léta jsou jedním z vrcholů jeho činnosti. Důkazem toho je celá řada významných ocenění (např. prestižní Zlatý náhrdelník burgundských vévodů z Dijonu v roce 1962 nebo Pohár zlaté mirabelky z Nancy téhož roku). V roce 1955 Jaroslav V. Staněk zakládá i dětský soubor Hradišťánek, který se stal základnou mladé krve pro soubor dospělých a v dalších letech i pro další soubory na Uherskohradišťsku. Členové souboru sbírali písně a tance v terénu přímo u pamětníků, především ve folklorních oblastech Dolňácku, Kopanicích, Strání a na Zálesí. Tím se jim podařilo zachovat pro další generace spoustu zajímavého materiálu, který pak byl upravován a jevištně uváděn. Tvůrčí postupy Hradišťanu se stávaly vzorem a poučením pro nově vznikající soubory v regionu. V tomto období měl Hradišťan silnou členskou základnu (až 15 tanečních párů, cimbálovou muziku, kde počet muzikantů přesáhl i 11 členů, pěvecký sborek, dívčí trio a sólisty, např. Věru Milevskou (Domincovou), Vlastu Grycovou, Jiřího Anderleho). Muziku a sólisty měl na starost především Jaroslav Čech (slavná úprava písně Rež, rež, rež se stala jakousi hymnou souboru), na choreografii tanců pracoval Jaroslav V. Staněk nebo se některé tance učili tanečníci v terénu, zejména ve Strážnici. V té době byla na repertoáru taneční čísla jako např. Boršické, Lhoťácké, Danaje, Skočné, Podšable, Špacírpolka, čardáše apod., ale také větší jevištní plochy Svatební obrázky, Handrlák nebo Vojna. Současná choreografka Hradišťanu Ladislava Košíková o práci Jaroslava V. Staňka uvedla: Scénické zpracování viděl celistvě a jeho programové bloky jsou na svou dobu velmi moderní. Mnohdy viděl dál, než tehdy dokázal s lidmi realizovat. 2 Soubor se stával úspěšným ve Strážnici i na dalších významných festivalech, cestoval do zahraničí, měl vystoupení v televizi a spolupracoval se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, kde nějaký čas Staněk pracoval jako výtvarník (inscenace Gazdina roba a Její 2 POTYKA, Miroslav. [online] [cit ]. První část: Šedesát let souboru Hradišťan. Dostupné z WWW. <http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/tydenik-sedesat-let-hradistan html/>. 19

20 pastorkyňa). Často také vystupoval při nejrůznějších akcích v Uherském Hradišti a okolí. Hradišťan měnil pohled na jevištní interpretaci folklorního materiálu. Snaží se o umělecky působivou interpretaci kulturního dědictví a s tím související intenzivnější hledání původního materiálu pro tvorbu nových pásem nejen ryze tanečních, ale i s dalšími scénickými prvky, včetně divadelních a výtvarných. V mnoha obcích na Dolňácku a Pomezí byl zachráněn vzácný materiál, který byl využíván při přípravě nových čísel. Podzim roku 1968 patřil přípravám programu Neztratil sa dukát na hradišťských lúkách (ten byl později politicky napaden) a ve Strážnici roku 1969 soubor zazářil pořadem Zvony, zvoňte, hudci, hrajte. Ale to již začínal působit normalizační tlak, obzvlášť když někteří členové souboru (včetně Staňka) své názory na okupaci neskrývali. Později došlo i k zakázání jejich činnosti v souboru. Navíc v březnu roku 1970 umírá cimbalista a umělecký vedoucí muziky Jaroslav Čech. Počátkem sedmdesátých let přichází na post vedoucího souboru klarinetista muziky (a ředitel Slováckého muzea) Svatopluk Bimka, muziku převzal Petr Hrobař. Posléze došlo i ke generační obměně v taneční složce, přišli mladí tanečníci z Hradišťánku i noví vedoucí taneční složky (Jana Polášková, Radka Staňková, později Yvona Kraváčková a Ladislava Košíková). Májovou premiéru nachystal Hradišťan na rok 1974 a v plné síle se pak představil premiérou v roce 1978, která přinesla jak časem ověřená taneční a hudební čísla, tak nově pojaté číslo Co si vypravují zvony. To již byl primášem Jiří Pavlica, který se oficiálně postavil před muziku už v roce 1975, kdy byla činnost Staňkovi a Vančurovi zakázána. Sólisty Věru Domincovou a Antonína Čevela doplnil Stanislav Gabriel. Po delší době Hradišťan opět vyjel i do zahraničí na oslavu Dne tisku v Rostocku v roce Koncem sedmdesátých let vedl Hradišťan kolektiv (Radka Staňková, Jana Polášková, Ladislava Košíková, Štěpánka Tománková, Petr Hrobař, Miloslav Maňásek, Jiří Pavlica, Antonín Košík), ovšem vedoucím souboru byl OV KSČ pověřen pracovník sekretariátu František Luňák. 28. února 1978 umírá po dlouhé nemoci Jaroslav V. Staněk, čímž se uzavírá jedna významná kapitola souboru Hradišťan. 20

21 Kolektivní vedení mělo na starost zejména přípravu slavnostního vystoupení k 30. výročí založení souboru. Předtím se uskutečnilo několik tematických besed u cimbálu. Vůbec byl počátek 80. let úspěšný. To nám opět dokazují četná ocenění (1980 Zlatá Valaška v Zakopaném, 1981 Cena ministerstva kultury, 1981 nejlepší soubor v divácké anketě festivalu ve francouzském Gannat, 1982 cena za pásmo Nevěsto, vítej na národní přehlídce v Třinci, 1983 Hlavní cena za pásmo Byla vojna, byla na celostátním festivalu v Košicích, 1985 Zlatý talíř na festivalu v tuniském Kartágu atd.). V letech absolvoval soubor několik zahraničních zájezdů a nacvičil řadu nových choreografií (Tance z Myjavy, U muziky, Točená z Pozlovic, Dívajtesa na Antoša, Bílovské a další). Soubor také vystoupil v pražském Divadle na Vinohradech v říjnu Soubor začíná využívat spolupráce s externími odborníky (Alena Skálová, Jan M. Krist, Jan Loutchan, Katka Daučíková, Jan Čumpelík, Štefan Špringšic a další). Muzika souboru se zabývala projektem Byla vojna u Slavkova (nahrávka získala mimo jiné Zlatý štít Pantonu) a pak natočila tzv. live desku Od večera do rána a Zbojné písně moravské. Pořádány byly i večery s hostem, v nich se rozvíjela spolupráce s hudebníky jiných žánrů (Wabi Daněk, Emil Viklický, Petr Ulrych, Dagmar Andrtová Voňková, Vladimír Merta, Jaromír Nohavica, Pavel Lohonka Žalman apod.), případně dalšími osobnostmi (básník Jan Skácel, publicista Jiří Černý). Taneční složka zkouší výraznější stylizace svých choreografií (Vojna) i další nové formy (např. pásmo Kdo má písničku pro štěstí). Jak vedoucím tak primášem muziky byl Jiří Pavlica, sólisty Věra Domincová, Antonín Čevela, Karel Piškytl, Stanislav Gabriel, Karel Sháněl, vedoucí taneční složky byla Jana Polášková, s choreografiemi pomáhala Radka Staňková Baboráková, vedení doplňoval Stanislav Gabriel a o organizačně Hradišťan vedli Antonín Košík, Milan Šášek a František Šopík. K větší generační výměně v taneční složce dochází roku Vední taktéž prošlo změnou Yvona Čižmárová-Kraváčková a Ivo Kaňovský. Pokračuje i spolupráce s extensitními spolupracovníky a dochází k obnovování choreografií Jaroslava V. Staňka. V roce 1991 se ve vedení taneční složky ocitají Ladislav Peřestý a Lenka Kraváčková. Od roku 1992 s Hradišťanem spolupracuje Ladislava Košíková. 21

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008 2

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE HISTORIE, TEORIE A PRAXE DIVADLA předmět zimní semestr letní semestr pedagog divadla III divadla IV Cejpek, Trtílek,

Více

Letní divadelní škola pro pedagogy

Letní divadelní škola pro pedagogy Letní divadelní škola pro pedagogy při Národním divadle moravskoslezském 27. srpna 2013 Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, umělecko-dekorační dílny NDM PROGRAM (k 9. 5. 2013) Divadlo Antonína

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více