Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů Diplomová práce Autor práce: Jiří Daniel Vedoucí práce: Mgr. Ladislava Košíková Oponent práce: Mgr. Ivana Kloubková Brno 2015

2 Bibliografický záznam DANIEL, Jiří. Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů [Specialisation of musical acting, VUS Ondráš, Hradišťan: a comparison of three practices]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér muzikálového herectví, rok s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ladislava Košíková.

3 Anotace Diplomová práce Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů pojednává o srovnání postupů práce, edukace a výsledných představení při studiu muzikálového herectví na Janáčkově akademii múzických umění Brno, Vojenského uměleckého souboru Ondráš (jakožto jediného profesionálního souboru svého druhu v České republice) a tanečního souboru Hradišťan (de facto poloprofesionální folklórní soubor). Součástí práce budou i rozhovory s choreografy, účinkujícími a studenty, kteří mají možnost provést taktéž určitou formu srovnání díky své spolupráci s různými složkami, které jsou předmětem mé práce. Annotation Diploma thesis Specialisation of musical acting, VUS Ondráš, Hradišťan: a comparison of three practices deals with a comparison of practices of work, education and the resulting performance while studying musical acting at the Janacek Academy of Performing Arts in Brno, the Military Art Ensemble Ondráš (as the only professional group of its kind in the Czech Republic) and dance ensemble Hradišťan (de facto semi-professional folklore ensemble). Part of the work will also be interviews with choreographers, performers and students also have the opportunity to carry out some form of comparison because of its cooperation with various components which are the subject of my work. Klíčová slova Muzikál, VUS Ondráš, Hradišťan, srovnání, historie, tanec, zpěv, herectví Keywords Musical, VUS Ondráš, Hradišťan, comparison, history, dance, singing, acting

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Brně, dne 5. června 2015 Jiří Daniel

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi vycházeli vstříc při psaní diplomové práce při poskytování informací. Také bych chtěl poděkovat svým rodičům a mé přítelkyni za podporu při studiu a psaní této závěrečné práce. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat doc. Sylvě Talpové, bez které bych psal diplomovou práci nejspíš na vysoké škole s úplně jiným zaměřením.

6 Obsah ÚVOD UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY VZNIK A VÝVOJ OBORU MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ NA JAMU VZNIK A VÝVOJ VOJENSKÉHO UMĚLECKÉHO SOUBORU ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS MARTINA KRAJŇAKA VZNIK A VÝVOJ TANEČNÍHO SOUBORU HRADIŠŤAN ŽIVOTOPIS LADISLAVY KOŠÍKOVÉ HERECTVÍ HERECTVÍ NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ ŽIVOTOPIS SYLVY TALPOVÉ ŽIVOTOPIS LUKÁŠE RIEGRA HERECTVÍ VE VUS ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS IRENY ŽÁČKOVÉ HERECTVÍ V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN SROVNÁNÍ ZPĚV ZPĚV NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ ZPĚV U MARKÉTY UNGROVÉ ZPĚV U KARLA HEGNERA ZPĚV VE VUS ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS MARTINA PEPRNÍKA ZPĚV V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN ŽIVOTOPIS JIŘÍHO PAVLICI

7 3.4 SROVNÁNÍ TANEC TANEC NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ KLASICKÝ TANEC MODERNÍ A JAZZOVÝ TANEC TANEC VE VUS ONDRÁŠ FOLKLORNÍ TRÉNINK KLASICKÝ TRÉNINK TANEC V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN SROVNÁNÍ VÝSLEDNÁ PŘEDSTAVENÍ PŘEDSTAVENÍ OBORU MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ PA-PAPAPA-PA-PA PŘEDSTAVENÍ VUS ONDRÁŠ - ČERTOVINKY PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO SOUBORU HRADIŠŤAN TŘIKRÁT JE ČLOVĚK TŘIKRÁT JE ČLOVĚK CLAUDIO MONTEVERDI A ČESKÉ ZEMĚ SROVNÁNÍ OTÁZKY PRO OTÁZKY PRO MARTINA KRAJŇAKA OTÁZKY PRO RUDOLFA DUNAJOVIČE OTÁZKA PRO HANU ACHILLES OTÁZKY PRO ONDŘEJE STUDÉNKU OTÁZKY PRO JANA KYSUČANA ZÁVĚR

8 REFLEXE VÝKONU ABSOLVENTSKÉHO PŘEDSTAVENÍ: SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

9 Úvod Už mnoho světových i českých odborníků na hudební divadlo se snažilo vymezit pojem muzikál a to, co si pod tímto pojmem vlastně představit. Například prof. Osolsobě v návaznosti na Leonarda Bernsteina jako jedním ze základních poznávacích znamení uvádí vernicular, tedy mateřštinu. Mateřština je něco, co je člověku blízké, to co zná. Co je člověku blíže než jeho historie, tradice či kultura? Není vlastně práce folklorních souborů podobná práci muzikálových divadel? Vždyť na představeních pořádaná folklorními soubory se tančí, zpívá a hraje stejně jako v muzikálovém divadle, mění jen míru jejich využití. Dokonce většinu takových představení doprovází i živá hudba, v některých případech i orchestr, což se někdy nestává ani v muzikálu. Všichni používají kostýmy vždyť co jiného než kostým je kroj. Některé folklorní soubory v dnešní době ani kroje nepoužívají. Na otázku, zda lze něco takového porovnávat, jsem si rychle odpověděl, že lze. Jde jen o to, vybrat si úroveň, na které se chci pohybovat. Rozhodnul jsem se, že si vyberu jediný profesionální folklorní soubor v České republice Ondráš, poloprofesionální Hradišťan a studium muzikálového herectví. Já sám jsem ve folklorním souboru hrál na postu primáše cimbálové muziky a jak je zjevné, studuji muzikálové herectví, takže se nevyhnu i osobním poznatkům a zkušenostem v řešení tohoto problému. I proto jsem si toto téma nakonec zvolil. Ve své práci tedy budu postupovat následovně nejdříve rozeberu jednotlivé prostředky a způsob, jakým se na nich v souborech pracuje, a vždy provedu srovnání. Stejně budu pracovat i v případě výsledných představeních, ve kterých by se mělo jednat o syntetické inscenace. 9

10 1 Uvedení do problematiky Pro lepší pochopení aktuální problematiky, tj. práce v jednotlivých oborech, je třeba znát jejich historii, protože právě to, čím si jednotlivé soubory prošly, je ovlivnilo i při jejich nynější práci. Zároveň pro každého čtenáře této diplomové práce je důležité, aby se v historii oborů orientoval. 1.1 Vznik a vývoj oboru muzikálového herectví na JAMU Už dlouho před tím, než obor muzikálového herectví na JAMU vznikl (zhruba od šedesátých let), byla na JAMU katedra syntetických divadelních žánrů, studovala zde například Hana Zagorová, tudíž to směrování tu bylo, ale v té době se zde učila pouze činoherní režie a činoherní herectví. Mezi významné pedagogy, kteří se snažili o syntetičnost herectví, patřil doc. Miloš Hynšt. Jeho snahou bylo přepracovat osnovy k výuce činoherního herectví na Janáčkově akademii. Snažil se změnit přístup pedagogů zpěvu k hlasové výchově herců. Nechtěl, aby z činoherců byli operní zpěváci, ale aby byli schopni přirozeně zazpívat písničku bez větších obtíží. Pokud se totiž pedagogové setkali s jiným typem posazení hlasu, jako třeba u výše zmíněné Hany Zagorové, nastal problém mezi studentem a pedagogem. V následujících čtyřiceti letech se na JAMU objevovaly i různé hudební inscenace, mnohé by mohly být nazvány i jako muzikál. Po listopadu 1989 byla obnovena činnost divadelní fakulty, divadelní a hudební fakulta byly sloučeny na konci padesátých let. Tato nerozdělená škola měla většinu oborů hudebních, pouze dva obory divadelní režie a herectví. Nově vzniklé divadelní fakultě byly přiděleny prostory nejdříve na Burešově ulici, o dva roky později budova na ulici Mozartova. Rektorkou se stala Alena Štěpánková-Veselá, která se snažila o proměnu všech oborů, včetně personální obměny. Rektorka hledala možnosti, aby se na školu vrátily osobnosti, které byly vyhozeny po roce 1968, a také aby přišla nová generace pedagogů ze studiových divadel, hlavně z Hadivadla. Na základě jednání byl osloven Prof. Josef Kovalčuk, aby vedl vznik nové divadelní fakulty. Byl jmenován proděkanem pro vybudování divadelní fakulty a nastoupil od 1. května Po sestavení akademického senátu byl zvolen děkanem fakulty. Následně vypsal konkurzní řízení na všechny nově vznikající obory. Někteří 10

11 z pedagogů, kteří zůstávali, především doc. Mihula, měli zájem, aby vzniklo studium muzikálového herectví. V tom ho podporoval student Jiří Holeček, který se stal prorektorem. Už před Kovalčukovým nástupem vypsali přijímací řízení. Tedy už bylo jasné, že tento obor vznikne a bylo jen otázkou, kdo jej povede. Po konkurzním řízení byl vybrán právě doc. Mihula (mimo jiné režisér dnešního Městského divadla Brno). Jeho asistentkou byla Zdena Herfortová, která po Mihulově smrti převzala vedení ateliéru. Byli přijati noví pedagogové zpěvu, například Karel Hegner. Tito vedli první ročník muzikálového herectví. Většina studentů se stali úspěšnými herci ve svém oboru. Další ročník vedl Radek Balaš, který byl v té době čerstvým absolventem JAMU v oboru činoherní režie, kam nastoupil po studiu herectví na konzervatoři. Taktéž Balaš prošel konkurzním řízením na vedoucího muzikálového herectví. Postupem času přibývali i další pedagogové doc. Jana Janěková, která se stala třetím vedoucím ateliéru muzikálového herectví. Po Balašově odchodu přichází Ladislav Kolář. Konzervativní směr zastupoval Mihula společně s Herfortovou, progresivnější směr zastávali Balaš a Janěková. Každý ateliér měl svou cestu, ačkoliv základ byl stejný. Vedoucím katedry byl v počátcích Ota Císař, kterého po nějaké době vystřídal Karel Hegner. Postupně se stav doplňoval. V pohybových disciplínách vyučovali Yvona Balašová, Balašova žena, Lenka Tužilová. Kovalčuk se snažil o svébytnost ateliérů. Po absolvování ročníku bylo opět vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího. Každý vedoucí si vytvářel program sám, podle svého divadelního přesvědčení. Studium muzikálu je dodnes jediným vysokoškolským studiem tohoto druhu v České republice. V začátcích byl problém s prostory. Vyvstala otázka, kde vyučovat tento obor. Některé hodiny byly vyučovány na taneční konzervatoři na Lesné nebo na zkušebnách Městského divadla v Brně, kde někteří z lektorů účinkovali. V roce 1999 bylo dostavěno multifukční zařízení Astorka mimo jiné se dvěma menšími zkušebnami a velkým tanečním sálem. Tyto prostory byly určeny výhradně pro muzikál. Další důležitou kapitolou vývoje muzikálu na JAMU je Divadlo na Orlí. Myšlenka na tuto budovu vznikla v druhé polovině devadesátých let, zejména po dostavění 11

12 Astorky. Tehdejší rektor Hajda se zajímal o proluku po bombardování u Měnínské brány. Původní záměr byl tento prostor využít pro tělocvičnu. Později se ukázalo, že by bylo vhodné postavit divadlo pro muzikál a operu. Po několika letech proběhla veřejná soutěž o architektonický návrh budovy divadla. Samotné schválení a stavba trvaly přes deset let. Problém byl se získáním stavebního povolení. Proti byl Minoritský řád, muzeum, ochránci životního prostředí. Samotná stavba trvala dva roky. Dodnes bylo uvedeno v Divadle na Orlí 12 představení absolvujících ročníků muzikálového herectví. Uvedly se i světové muzikály Footloose aneb tanec není zločin, Steel Pier, Jerry Springer: Opera, SweeneyTodd: ďábleský holič z Fleet Street. Přehled vedoucích a některých absolventů ateliérů muzikálového herectví: doc. Richard Mihula Radek Balaš Radek Balaš doc. Jana Janěková Radek Balaš Zdena Herfortová Robert Jícha, Linda Stránská Radek Balaš Jaromír Nosek, Robert Musialek doc. Jana Janěková Radka Coufalová, Ján Slezák Ladislav Kolář Jitka Čvančarová, Ivan Vaňková Radek Balaš Martin Bačkovský, Ján Jackuliak doc. Sylva Talpová Dita Halová, Lukáš Vlček doc. Jana Janěková Hana Kovářiková, Soňa Jányová Ladislav Kolář - Robert Rozsochatecký, Stanislav Slovák doc. Sylva Talpová Petr Šmiřák, Jiří Mach Ročník neotevřen doc. Jana Janěková Soňa Borková, Tomáš Novotný Ladislav Kolář Andrea Březinová, Aleš Slanina doc. Sylva Talpová Veronika Gidová, Jozef Hruškoci Ročník neotevřen doc. Jana Janěková Peter Pecha, Lucia Jagerčíková 12

13 MgA. Stanislav Slovák Pavel Režný, Barbora Chrenková doc. Sylva Talpová Michaela Baladová, Jiří Daniel Ročník neotevřen Mgr. Petr Štěpán MgA. Stanislav Slovák 1.2 Vznik a vývoj Vojenského uměleckého souboru Ondráš Pro lepší orientaci bych i historii Vojenského uměleckého souboru Ondráš rozčlenil do několika časových etap 1. etapa , 2. etapa , 3. etapa 1993 současnost. 1. Etapa Historie souboru Ondráš se začíná psát v prosinci 1954 v Olomouci. Mládenci ze Slovenska, kteří sem byli povoláni k výkonu branné povinnosti, se rozhodli prezentovat své tradice a hudbu pro přátele. Připravili tedy vystoupení. Pocházeli z významných folklorních regionů Slovenska Detvy, Horehroní a Liptova. Jmenovitě Juraj Kováč, Ján Molent, Michal Čupka, Ján Těššiny a Eugen Šebök. Byl to vlastně prvopočátek Vojenského souboru písní a tanců Jánošík, později Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Jelikož akce byla úspěšná, nabídl kpt. Lefler možnost zřízení stálého folklorního souboru pod posádkou v Olomouci. K zakládajícím členům zanedlouho přibyli další slovenští vojáci. Vojín Jozef Hospodátik zapsal: Z podnetu desiatnika Teššinyho a desiatnika Šebka bol u našej jednotky založený 15. decembra 1954 tanečný krúžok, kterého členmi okrem spomenutých dvoch poddôstojníkov stali sa všetko mladí chlapci nováčkovia. I keď mnohí z nás v podobnom súboru v civile nepracovali, vynaložíme všetko úsilie na to, aby sa z nášho súboru stal dobrý, kamarátsky kolektiv, obetujeme preň väčšinu volného času, aby sme dosiahli čo najlepšej úrovne prejavu radosti zo života piesňou a tancem. Máme jeden cieľ: zoznamov ať vojakov, jako i civilné obyvateľstvo s krásnými tancami a pietami nášho podtatranského ľudu, dôstojne a čestne reprezentovať útvar 13

14 a stať sa nositelmi tých najuprímnejších bratských vzťahov medzi národmi našej republiky. 1 Hned na první celostátní soutěži uměleckých talentů, které se účastnil, vyhrál první cenu. Přijal pozvání na 10. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, díky čemuž se objevil v Československé televizi. Získal si též patrona podnik Zora Olomouc. Do této chvíle byl soubor ryze chlapecký, nyní ale nabírají i děvčata a mohou vznikat nové choreografie první smíšené pásmo se jmenovalo Horehronská veselica. V roce 1956 začíná Jánošík spolupracovat i s jinými soubory Armádní umělecký soubor Praha Víta Nejedlého a Slovenský ľudový umelecký kolektiv z Bratislavy. Dostává nabídku natočit krátkometrážní film o souboru S puškou a valaškou, režie Václav Hapl. Díky brancům z dalších slovenských končin se repertoár rozšířil o regiony Zemplín, Šariš, Orava, Terchová, Myjava a Kubra. V roce 1957 dochází ke stěhování celého útvaru, pod kterým Jánošík existoval, z Olomouce do Brna. Novým patronem se stává Královopolská strojírna. Ta poskytla souboru sál kulturního domu a také se podílela na výrobě krojů. Mnoho pracovnic se pak stalo i členkami souboru. V tomto období soubor začíná vyjíždět i do ciziny, s vojenským divadelním souborem Mládí uvedl hru Jiřího Mahena Jánošík v režii Martina Práška a v roce 1962 mu prezident republiky propůjčuje vyznamenání Za vynikající práci, v jehož důsledku do souboru přichází řada skvělých tanečníků, muzikantů i zpěváků. 2. Etapa Kvůli rušnému roku 1968 končí období úspěchů a budování souboru bylo nahrazeno stagnací, v následujících letech i krizí. Taneční složka jako taková neexistovala, 1 Jánošík - Ondráš: 50 let vojenského uměleckého souboru. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2004, 103 s. ISBN s. 5 14

15 vystupovala občas muzika. Někdy bylo vystoupení doplněno jednotlivými tanečními čísly. V roce 1976 přizval mjr. František Drbola k záchraně souboru folkloristu Čestmíra Komárka. Tím začíná nová historická kapitola souboru. Komárek přivádí spoustu zkušených umělců, jak z řad tanečníků a zpěváků, tak i muzikantů, začíná se opět naplno zkoušet. Významným mezníkem Jánošíkovské historie je příchod Jaroslava Juráška na pozici uměleckého vedoucího souboru. Vznikl tak velmi úspěšný celosouborový program. Jánošík se opět stává úspěšným v soutěžích i na koncertech. Začíná spolupracovat s dalšími institucemi (Lúčnica Bratislava, Československý státní soubor písní a tanců Praha, Podduklianský ukrajinský ľudový súbor, Československá televize, Československý rozhlas Brno) i významnými osobnostmi československého folkloru (Miroslavem Dudíkem, Janem Rokytou, Vlastou Grycovou a dalšími). Soubor oslavil 25. výročí v Janáčkově divadle. Program se jmenoval Mládí tančí a zpívá. Když krizi souboru úspěšně zažehnává, začíná v osmdesátých letech pracovat také na tematicky zpracovaných blocích, se kterými se účastní armádních soutěží. Mění se taktéž obsazení souboru. Již není ryze slovenský, ale vyrovnává se poměr Čechů a Slováků. Někteří slovenští hudebníci měli problém s přechody mezi různými styly hry, to vše měli muzikanti moravští a čeští. To se projevilo i příchodem nových spolupracovníků např. Bohumil Smejkal, Jarmila Šuláková, Dušana a Luboše Holých, Lubošem Málkem ad. Dokonce se soubor vydal i na turné po Německé demokratické republice. K 30. výročí obdržel cenu Víta Nejedlého od Ministerstva národní obrany Československé socialistické republiky. Úspěchy trvaly až do bouřlivého roku Více než Sametová revoluce zatřásl děním v souboru rozpad federace v roce Koncem roku 1992 vzniká funkce náčelníka Vojenského uměleckého souboru Brno velitele Vojenského útvaru 2828 Brno. Slovenští vojáci byli odesláni dokončit službu domů, kde zakládají Vojenský folklórny súbor Jánošík. Poslední federativní vystoupení proběhlo v Janáčkově divadle s názvem Naše korene. Bylo to i poslední vystoupení pod názvem Vojenský soubor písní a tanců Jánošík. 15

16 3. Etapa Soubor i nadále zůstává pod vojenskou strukturou. Vzhledem k na Slovensku založenému souboru bylo rozhodnuto o změně názvu po 39 letech, a to na Vojenský umělecký soubor Brno. Od 1. června 1993 se tento soubor nazývá Vojenský umělecký soubor Ondráš a má dvě části profesionální a amatérskou. Přichází i změna v dramaturgii souboru zpracovává se více folklóru českého a moravského a v repertoáru zůstávají nejlepší čísla ze slovenských regionů. V tomto roce se koná první ročník festivalu Rožnovská valaška, a Ondráš má čím dál více vystoupení v České republice. Rok 1994 patřil přípravám na 40. výročí souboru. Po úspěchu koncertů (Souboj primášů, Z hor a dolin) je Ondráš prostředkem k prezentaci Armády České republiky doma i v zahraničí. V dalších letech přišly jen samé úspěchy. Pokud se něco měnilo, tak jen k lepšímu. V roce 1998 vzniká festival F-scéna. Rok 1999 přinesl spoustu změn v armádě. Způsobil to vstup do NATO. V tomto roce se také slavilo 45. výročí založení souboru, vše probíhalo již tradičně v Janáčkově a Mahenově divadle v Brně. Byli přizváni i bývalí členové, kteří zatančili i stará čísla. Tak se zrodil koncert s názvem Návraty a Ondráš uvedl i nový program Příběhy písní i tancem vyzpívané. K této příležitosti vzniká i dívčí sbor. Umělecká rada rozhoduje o jeho začlenění do amatérské části souboru. Ke zkvalitnění umělecké úrovně dochází v roce 2000, kdy byli do orchestru nabráni profesionální hráči. Vznikají dvě muziky, které dohromady dávají orchestr lidových nástrojů. Z vedení taneční složky odchází Martin Krajňak a je nahrazen Janem Mažgútem a Martinem Rezkem. Změnou prošly i dramaturgické posty odchází Jaroslav Jurášek (zůstává uměleckým vedoucím) a přicházejí a odcházejí Martin Kovář, Jiří Machač a Aleš Smutný. Ondráš se začíná věnovat i projektům pro děti. V roce 2004 přichází dramatug pro tanec David Pavlíček, Ondráš slaví 50. výročí. Koncert v Mahenově divadle se jmenoval Z Čech až na konec světa, primášem muziky je Jan Gaňa. Vzniká celovečerní projekt Čertovinky, režie se ujal Martin Pacek. 16

17 V roce 2005 vystupuje Ondráš v USA, a to po dobu dvou měsíců. Taktéž vystupuje v Německu. Jaroslav Jurášek vytvořil nový projekt Okouzlen(í) písní. V následujícím roce soubor vystupuje v Moskvě a Holandsku. Spolupracuje se španělským symfonickým orchestrem, vzniká projekt Rande naslepo, který je určen pro žáky druhého stupně. Důležitý je příchod Lubomíra Graffe na post primáše muziky. V následujících dvou letech vystupuje Ondráš po delší době na MFF Strážnice.V roce 2008 ministryně Parkanová rozhoduje o zrušení VUS Ondráš, i přes velmi úspěšné účinkování v Japonsku a na dalších vystoupeních v České republice. O této zprávě informovaly noviny. I přes různé snahy soubor míří k zániku, což se muselo podepsat i na kvalitách předváděných děl, přesto se velmi úspěšně prezentoval na festivalu v Norfolku v rámci výročí vstupu ČR do NATO. Oslavy 55. výročí byly nazvány Ondráš naposled. Po roce nejistoty se vše vyřešilo (vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka v květnu 2009). Vláda Jana Fišera rozhodla o zachování souboru. Od června 2009 soubor pracuje v plném nasazení, po snížení rozpočtu v roce 2011 se soubor loučí s některými technickými pracovníky a hudebním dramaturgem. V roce 2010 se uskutečnil koncert k výročí narození Jaroslava Juráška Juráškovy noty v Mahenově divadle, dále projekt Dvanáctero a série benefičních koncertů Vlčí máky. V následujících letech vznikají tato představení Muzeum 3000, Dvanáct už nám bylo a v letošním roce uvedený Příběh zbojníka v režii Martina Packa. V roce 2013 vystřídal v postu primáše muziky Lubomíra Graffe Jaromír Kučera. Ke změnám docházelo i ve vedení taneční složky souboru. Ve vedení se vystřídali tito lidé Rudolf Dunajovič, Hana Košíková, Lucie Fabišíková a v současné době vede taneční složku Martin Krajňak, který se do souboru vrátil Životopis Martina Krajňaka V 9 letech začal tancovat v DFS Maguráčik, od roku 1984 pokračoval ve FS Magura- Kežmarok. V létech odtančil v US Lúčnica Bratislava. Na podzim roku 17

18 1990 nastoupil na základní vojenskou službu do Brna do VSPT Jánošík, kde od roku 1991 již jako voják ZS vedl taneční skupinu. V roce 1993 byl u profesionalizace a transformace VSPT Jánošík do VUS Ondráš a od té doby až do roku 2002 vykonával funkci choreografa a vedoucího taneční skupiny a u toho profesionálně tančil. Při zaměstnání u VUS Ondráš vystudoval taneční pedagogiku na DIFA JAMU Brno. Až do roku 2013 pak pracoval v chráněné dílně s postiženými lidmi. Při zaměstnání se věnoval choreografické a pedagogické činnosti, zejména v prospěch amatérských souborů. Dále režíroval pořady na folklorních festivalech a choreograficky se realizoval v divadle (Polská scéna Těšínského divadla Ondraszek pan Lysej gory) i v televizi (Les mrtvých). V roce 2006 byl u zrodu Dětského tanečního studia Ondrášek, které vedl 2 roky. Na podzim 2013 jsem se opět vrátil do VUS Ondráš na pozici choreografa a vedoucího taneční skupiny, kde působí dodnes. 1.3 Vznik a vývoj Tanečního souboru Hradišťan Historii Hradišťanu můžeme s trochou zjednodušení rozdělit na dvě etapy. První část ( ) je spojena především se jménem zakladatele, primáše, choreografa a uměleckého vedoucího souboru Jaroslava V. Staňka, druhá (1978 dosud) s osobností primáše a hudebního skladatele Jiřího Pavlici v devadesátých letech doplněn Ladislavou Košíkovou. Oficiálně byl soubor založen v roce 1950, kdy se spojily tzv. krúžky z Uherského Hradiště, Mařatic a Starého Města. Navázal tak na vlnu krúžkařského hnutí na Slovácku. U zrodu stál již výše zmíněný muzikant (primáš) a výtvarník Jaroslav V. Staněk, další výraznou osobností byl klarinetista a básník Otakar Horký. V roce 1952, kdy byl Staněk nemocný, vedl muziku František Hamada. Tehdy vyjel soubor poprvé do zahraničí, a to do Vídně. V roce 1953 se cimbalistou muziky stal Jaroslav Čech, který se společně se Staňkem až do své smrti v roce 1970 podílel na určování podoby prezentace hudebního folklorního materiálu, ať už byl čerpán ze sbírek nebo z vlastních sběrů. První léta činnosti Hradišťanu musela být pochopitelně ovlivněna ideologickým tlakem (v roce 1952 dokonce získal titul laureát státní ceny Klementa Gottwalda za tvůrčí činnost v oboru lidových písní zejména na texty Anežky Gorlové ). 18

19 Postupem času se ale umělecká práce souboru zbavuje komunistického nánosu a přicházející šedesátá léta jsou jedním z vrcholů jeho činnosti. Důkazem toho je celá řada významných ocenění (např. prestižní Zlatý náhrdelník burgundských vévodů z Dijonu v roce 1962 nebo Pohár zlaté mirabelky z Nancy téhož roku). V roce 1955 Jaroslav V. Staněk zakládá i dětský soubor Hradišťánek, který se stal základnou mladé krve pro soubor dospělých a v dalších letech i pro další soubory na Uherskohradišťsku. Členové souboru sbírali písně a tance v terénu přímo u pamětníků, především ve folklorních oblastech Dolňácku, Kopanicích, Strání a na Zálesí. Tím se jim podařilo zachovat pro další generace spoustu zajímavého materiálu, který pak byl upravován a jevištně uváděn. Tvůrčí postupy Hradišťanu se stávaly vzorem a poučením pro nově vznikající soubory v regionu. V tomto období měl Hradišťan silnou členskou základnu (až 15 tanečních párů, cimbálovou muziku, kde počet muzikantů přesáhl i 11 členů, pěvecký sborek, dívčí trio a sólisty, např. Věru Milevskou (Domincovou), Vlastu Grycovou, Jiřího Anderleho). Muziku a sólisty měl na starost především Jaroslav Čech (slavná úprava písně Rež, rež, rež se stala jakousi hymnou souboru), na choreografii tanců pracoval Jaroslav V. Staněk nebo se některé tance učili tanečníci v terénu, zejména ve Strážnici. V té době byla na repertoáru taneční čísla jako např. Boršické, Lhoťácké, Danaje, Skočné, Podšable, Špacírpolka, čardáše apod., ale také větší jevištní plochy Svatební obrázky, Handrlák nebo Vojna. Současná choreografka Hradišťanu Ladislava Košíková o práci Jaroslava V. Staňka uvedla: Scénické zpracování viděl celistvě a jeho programové bloky jsou na svou dobu velmi moderní. Mnohdy viděl dál, než tehdy dokázal s lidmi realizovat. 2 Soubor se stával úspěšným ve Strážnici i na dalších významných festivalech, cestoval do zahraničí, měl vystoupení v televizi a spolupracoval se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, kde nějaký čas Staněk pracoval jako výtvarník (inscenace Gazdina roba a Její 2 POTYKA, Miroslav. [online] [cit ]. První část: Šedesát let souboru Hradišťan. Dostupné z WWW. <http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/tydenik-sedesat-let-hradistan html/>. 19

20 pastorkyňa). Často také vystupoval při nejrůznějších akcích v Uherském Hradišti a okolí. Hradišťan měnil pohled na jevištní interpretaci folklorního materiálu. Snaží se o umělecky působivou interpretaci kulturního dědictví a s tím související intenzivnější hledání původního materiálu pro tvorbu nových pásem nejen ryze tanečních, ale i s dalšími scénickými prvky, včetně divadelních a výtvarných. V mnoha obcích na Dolňácku a Pomezí byl zachráněn vzácný materiál, který byl využíván při přípravě nových čísel. Podzim roku 1968 patřil přípravám programu Neztratil sa dukát na hradišťských lúkách (ten byl později politicky napaden) a ve Strážnici roku 1969 soubor zazářil pořadem Zvony, zvoňte, hudci, hrajte. Ale to již začínal působit normalizační tlak, obzvlášť když někteří členové souboru (včetně Staňka) své názory na okupaci neskrývali. Později došlo i k zakázání jejich činnosti v souboru. Navíc v březnu roku 1970 umírá cimbalista a umělecký vedoucí muziky Jaroslav Čech. Počátkem sedmdesátých let přichází na post vedoucího souboru klarinetista muziky (a ředitel Slováckého muzea) Svatopluk Bimka, muziku převzal Petr Hrobař. Posléze došlo i ke generační obměně v taneční složce, přišli mladí tanečníci z Hradišťánku i noví vedoucí taneční složky (Jana Polášková, Radka Staňková, později Yvona Kraváčková a Ladislava Košíková). Májovou premiéru nachystal Hradišťan na rok 1974 a v plné síle se pak představil premiérou v roce 1978, která přinesla jak časem ověřená taneční a hudební čísla, tak nově pojaté číslo Co si vypravují zvony. To již byl primášem Jiří Pavlica, který se oficiálně postavil před muziku už v roce 1975, kdy byla činnost Staňkovi a Vančurovi zakázána. Sólisty Věru Domincovou a Antonína Čevela doplnil Stanislav Gabriel. Po delší době Hradišťan opět vyjel i do zahraničí na oslavu Dne tisku v Rostocku v roce Koncem sedmdesátých let vedl Hradišťan kolektiv (Radka Staňková, Jana Polášková, Ladislava Košíková, Štěpánka Tománková, Petr Hrobař, Miloslav Maňásek, Jiří Pavlica, Antonín Košík), ovšem vedoucím souboru byl OV KSČ pověřen pracovník sekretariátu František Luňák. 28. února 1978 umírá po dlouhé nemoci Jaroslav V. Staněk, čímž se uzavírá jedna významná kapitola souboru Hradišťan. 20

21 Kolektivní vedení mělo na starost zejména přípravu slavnostního vystoupení k 30. výročí založení souboru. Předtím se uskutečnilo několik tematických besed u cimbálu. Vůbec byl počátek 80. let úspěšný. To nám opět dokazují četná ocenění (1980 Zlatá Valaška v Zakopaném, 1981 Cena ministerstva kultury, 1981 nejlepší soubor v divácké anketě festivalu ve francouzském Gannat, 1982 cena za pásmo Nevěsto, vítej na národní přehlídce v Třinci, 1983 Hlavní cena za pásmo Byla vojna, byla na celostátním festivalu v Košicích, 1985 Zlatý talíř na festivalu v tuniském Kartágu atd.). V letech absolvoval soubor několik zahraničních zájezdů a nacvičil řadu nových choreografií (Tance z Myjavy, U muziky, Točená z Pozlovic, Dívajtesa na Antoša, Bílovské a další). Soubor také vystoupil v pražském Divadle na Vinohradech v říjnu Soubor začíná využívat spolupráce s externími odborníky (Alena Skálová, Jan M. Krist, Jan Loutchan, Katka Daučíková, Jan Čumpelík, Štefan Špringšic a další). Muzika souboru se zabývala projektem Byla vojna u Slavkova (nahrávka získala mimo jiné Zlatý štít Pantonu) a pak natočila tzv. live desku Od večera do rána a Zbojné písně moravské. Pořádány byly i večery s hostem, v nich se rozvíjela spolupráce s hudebníky jiných žánrů (Wabi Daněk, Emil Viklický, Petr Ulrych, Dagmar Andrtová Voňková, Vladimír Merta, Jaromír Nohavica, Pavel Lohonka Žalman apod.), případně dalšími osobnostmi (básník Jan Skácel, publicista Jiří Černý). Taneční složka zkouší výraznější stylizace svých choreografií (Vojna) i další nové formy (např. pásmo Kdo má písničku pro štěstí). Jak vedoucím tak primášem muziky byl Jiří Pavlica, sólisty Věra Domincová, Antonín Čevela, Karel Piškytl, Stanislav Gabriel, Karel Sháněl, vedoucí taneční složky byla Jana Polášková, s choreografiemi pomáhala Radka Staňková Baboráková, vedení doplňoval Stanislav Gabriel a o organizačně Hradišťan vedli Antonín Košík, Milan Šášek a František Šopík. K větší generační výměně v taneční složce dochází roku Vední taktéž prošlo změnou Yvona Čižmárová-Kraváčková a Ivo Kaňovský. Pokračuje i spolupráce s extensitními spolupracovníky a dochází k obnovování choreografií Jaroslava V. Staňka. V roce 1991 se ve vedení taneční složky ocitají Ladislav Peřestý a Lenka Kraváčková. Od roku 1992 s Hradišťanem spolupracuje Ladislava Košíková. 21

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr.

Více

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 Marek Malůšek Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava, 2012 Institut

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel

Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 1 Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 2 3 JAK VZNIKALA TATO KNIHA ISBN

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: českého jazyka a literatury učitelství pro 2. stupeň ZŠ český jazyk - občanská výchova

Více

JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY

JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY Divadlo J. K. Tyla 9. ročník 4/2011 www.djkt plzen.cz JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY

Více

LXX podzim - zima 2014

LXX podzim - zima 2014 LXX podzim - zima 2014 Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. August Strindberg 3688-3764 = LXX /

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

SETKÁNÍ 2013 STRETNUTIE 18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU 23. 25. 5. 2013 PROGRAM FESTIVALU

SETKÁNÍ 2013 STRETNUTIE 18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU 23. 25. 5. 2013 PROGRAM FESTIVALU SETKÁNÍ 2013 STRETNUTIE 18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU 23. 25. 5. 2013 PROGRAM FESTIVALU STŘEDA 22. KVĚTNA PŘEDPROGRAM 19.30 Studio Z JESSIE A MORGIANA 20.30 Dílna FRANC ALPA zahřívací

Více

Jablonec deset let Městem tance

Jablonec deset let Městem tance Jablonec deset let Městem tance Vážení účastníci přehlídky, vítám vás v Jablonci nad Nisou a vítám vás tu velmi rád. Líbí se mi ta kulatá desítka, jež stojí před názvem přehlídky. Uvědomuji si, že z ní

Více

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz HLUCKÉ noviny Mimořádné vydání 1910 1928 2008 JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008 1 2 Místa, kde se odehrávala hlucká historie: vodní tvrz a kostel. Foto: RB Je to téměř padesát let, co se Hlučané

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Základní taneční edukace muzikálového herce Diplomová práce Autor práce: Kristýna Štarhová Vedoucí práce: doc.

Více