Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů Diplomová práce Autor práce: Jiří Daniel Vedoucí práce: Mgr. Ladislava Košíková Oponent práce: Mgr. Ivana Kloubková Brno 2015

2 Bibliografický záznam DANIEL, Jiří. Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů [Specialisation of musical acting, VUS Ondráš, Hradišťan: a comparison of three practices]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér muzikálového herectví, rok s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ladislava Košíková.

3 Anotace Diplomová práce Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů pojednává o srovnání postupů práce, edukace a výsledných představení při studiu muzikálového herectví na Janáčkově akademii múzických umění Brno, Vojenského uměleckého souboru Ondráš (jakožto jediného profesionálního souboru svého druhu v České republice) a tanečního souboru Hradišťan (de facto poloprofesionální folklórní soubor). Součástí práce budou i rozhovory s choreografy, účinkujícími a studenty, kteří mají možnost provést taktéž určitou formu srovnání díky své spolupráci s různými složkami, které jsou předmětem mé práce. Annotation Diploma thesis Specialisation of musical acting, VUS Ondráš, Hradišťan: a comparison of three practices deals with a comparison of practices of work, education and the resulting performance while studying musical acting at the Janacek Academy of Performing Arts in Brno, the Military Art Ensemble Ondráš (as the only professional group of its kind in the Czech Republic) and dance ensemble Hradišťan (de facto semi-professional folklore ensemble). Part of the work will also be interviews with choreographers, performers and students also have the opportunity to carry out some form of comparison because of its cooperation with various components which are the subject of my work. Klíčová slova Muzikál, VUS Ondráš, Hradišťan, srovnání, historie, tanec, zpěv, herectví Keywords Musical, VUS Ondráš, Hradišťan, comparison, history, dance, singing, acting

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Brně, dne 5. června 2015 Jiří Daniel

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi vycházeli vstříc při psaní diplomové práce při poskytování informací. Také bych chtěl poděkovat svým rodičům a mé přítelkyni za podporu při studiu a psaní této závěrečné práce. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat doc. Sylvě Talpové, bez které bych psal diplomovou práci nejspíš na vysoké škole s úplně jiným zaměřením.

6 Obsah ÚVOD UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY VZNIK A VÝVOJ OBORU MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ NA JAMU VZNIK A VÝVOJ VOJENSKÉHO UMĚLECKÉHO SOUBORU ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS MARTINA KRAJŇAKA VZNIK A VÝVOJ TANEČNÍHO SOUBORU HRADIŠŤAN ŽIVOTOPIS LADISLAVY KOŠÍKOVÉ HERECTVÍ HERECTVÍ NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ ŽIVOTOPIS SYLVY TALPOVÉ ŽIVOTOPIS LUKÁŠE RIEGRA HERECTVÍ VE VUS ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS IRENY ŽÁČKOVÉ HERECTVÍ V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN SROVNÁNÍ ZPĚV ZPĚV NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ ZPĚV U MARKÉTY UNGROVÉ ZPĚV U KARLA HEGNERA ZPĚV VE VUS ONDRÁŠ ŽIVOTOPIS MARTINA PEPRNÍKA ZPĚV V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN ŽIVOTOPIS JIŘÍHO PAVLICI

7 3.4 SROVNÁNÍ TANEC TANEC NA OBORU MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ KLASICKÝ TANEC MODERNÍ A JAZZOVÝ TANEC TANEC VE VUS ONDRÁŠ FOLKLORNÍ TRÉNINK KLASICKÝ TRÉNINK TANEC V TANEČNÍM SOUBORU HRADIŠŤAN SROVNÁNÍ VÝSLEDNÁ PŘEDSTAVENÍ PŘEDSTAVENÍ OBORU MUZIKÁLOVÉHO HERECTVÍ PA-PAPAPA-PA-PA PŘEDSTAVENÍ VUS ONDRÁŠ - ČERTOVINKY PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO SOUBORU HRADIŠŤAN TŘIKRÁT JE ČLOVĚK TŘIKRÁT JE ČLOVĚK CLAUDIO MONTEVERDI A ČESKÉ ZEMĚ SROVNÁNÍ OTÁZKY PRO OTÁZKY PRO MARTINA KRAJŇAKA OTÁZKY PRO RUDOLFA DUNAJOVIČE OTÁZKA PRO HANU ACHILLES OTÁZKY PRO ONDŘEJE STUDÉNKU OTÁZKY PRO JANA KYSUČANA ZÁVĚR

8 REFLEXE VÝKONU ABSOLVENTSKÉHO PŘEDSTAVENÍ: SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

9 Úvod Už mnoho světových i českých odborníků na hudební divadlo se snažilo vymezit pojem muzikál a to, co si pod tímto pojmem vlastně představit. Například prof. Osolsobě v návaznosti na Leonarda Bernsteina jako jedním ze základních poznávacích znamení uvádí vernicular, tedy mateřštinu. Mateřština je něco, co je člověku blízké, to co zná. Co je člověku blíže než jeho historie, tradice či kultura? Není vlastně práce folklorních souborů podobná práci muzikálových divadel? Vždyť na představeních pořádaná folklorními soubory se tančí, zpívá a hraje stejně jako v muzikálovém divadle, mění jen míru jejich využití. Dokonce většinu takových představení doprovází i živá hudba, v některých případech i orchestr, což se někdy nestává ani v muzikálu. Všichni používají kostýmy vždyť co jiného než kostým je kroj. Některé folklorní soubory v dnešní době ani kroje nepoužívají. Na otázku, zda lze něco takového porovnávat, jsem si rychle odpověděl, že lze. Jde jen o to, vybrat si úroveň, na které se chci pohybovat. Rozhodnul jsem se, že si vyberu jediný profesionální folklorní soubor v České republice Ondráš, poloprofesionální Hradišťan a studium muzikálového herectví. Já sám jsem ve folklorním souboru hrál na postu primáše cimbálové muziky a jak je zjevné, studuji muzikálové herectví, takže se nevyhnu i osobním poznatkům a zkušenostem v řešení tohoto problému. I proto jsem si toto téma nakonec zvolil. Ve své práci tedy budu postupovat následovně nejdříve rozeberu jednotlivé prostředky a způsob, jakým se na nich v souborech pracuje, a vždy provedu srovnání. Stejně budu pracovat i v případě výsledných představeních, ve kterých by se mělo jednat o syntetické inscenace. 9

10 1 Uvedení do problematiky Pro lepší pochopení aktuální problematiky, tj. práce v jednotlivých oborech, je třeba znát jejich historii, protože právě to, čím si jednotlivé soubory prošly, je ovlivnilo i při jejich nynější práci. Zároveň pro každého čtenáře této diplomové práce je důležité, aby se v historii oborů orientoval. 1.1 Vznik a vývoj oboru muzikálového herectví na JAMU Už dlouho před tím, než obor muzikálového herectví na JAMU vznikl (zhruba od šedesátých let), byla na JAMU katedra syntetických divadelních žánrů, studovala zde například Hana Zagorová, tudíž to směrování tu bylo, ale v té době se zde učila pouze činoherní režie a činoherní herectví. Mezi významné pedagogy, kteří se snažili o syntetičnost herectví, patřil doc. Miloš Hynšt. Jeho snahou bylo přepracovat osnovy k výuce činoherního herectví na Janáčkově akademii. Snažil se změnit přístup pedagogů zpěvu k hlasové výchově herců. Nechtěl, aby z činoherců byli operní zpěváci, ale aby byli schopni přirozeně zazpívat písničku bez větších obtíží. Pokud se totiž pedagogové setkali s jiným typem posazení hlasu, jako třeba u výše zmíněné Hany Zagorové, nastal problém mezi studentem a pedagogem. V následujících čtyřiceti letech se na JAMU objevovaly i různé hudební inscenace, mnohé by mohly být nazvány i jako muzikál. Po listopadu 1989 byla obnovena činnost divadelní fakulty, divadelní a hudební fakulta byly sloučeny na konci padesátých let. Tato nerozdělená škola měla většinu oborů hudebních, pouze dva obory divadelní režie a herectví. Nově vzniklé divadelní fakultě byly přiděleny prostory nejdříve na Burešově ulici, o dva roky později budova na ulici Mozartova. Rektorkou se stala Alena Štěpánková-Veselá, která se snažila o proměnu všech oborů, včetně personální obměny. Rektorka hledala možnosti, aby se na školu vrátily osobnosti, které byly vyhozeny po roce 1968, a také aby přišla nová generace pedagogů ze studiových divadel, hlavně z Hadivadla. Na základě jednání byl osloven Prof. Josef Kovalčuk, aby vedl vznik nové divadelní fakulty. Byl jmenován proděkanem pro vybudování divadelní fakulty a nastoupil od 1. května Po sestavení akademického senátu byl zvolen děkanem fakulty. Následně vypsal konkurzní řízení na všechny nově vznikající obory. Někteří 10

11 z pedagogů, kteří zůstávali, především doc. Mihula, měli zájem, aby vzniklo studium muzikálového herectví. V tom ho podporoval student Jiří Holeček, který se stal prorektorem. Už před Kovalčukovým nástupem vypsali přijímací řízení. Tedy už bylo jasné, že tento obor vznikne a bylo jen otázkou, kdo jej povede. Po konkurzním řízení byl vybrán právě doc. Mihula (mimo jiné režisér dnešního Městského divadla Brno). Jeho asistentkou byla Zdena Herfortová, která po Mihulově smrti převzala vedení ateliéru. Byli přijati noví pedagogové zpěvu, například Karel Hegner. Tito vedli první ročník muzikálového herectví. Většina studentů se stali úspěšnými herci ve svém oboru. Další ročník vedl Radek Balaš, který byl v té době čerstvým absolventem JAMU v oboru činoherní režie, kam nastoupil po studiu herectví na konzervatoři. Taktéž Balaš prošel konkurzním řízením na vedoucího muzikálového herectví. Postupem času přibývali i další pedagogové doc. Jana Janěková, která se stala třetím vedoucím ateliéru muzikálového herectví. Po Balašově odchodu přichází Ladislav Kolář. Konzervativní směr zastupoval Mihula společně s Herfortovou, progresivnější směr zastávali Balaš a Janěková. Každý ateliér měl svou cestu, ačkoliv základ byl stejný. Vedoucím katedry byl v počátcích Ota Císař, kterého po nějaké době vystřídal Karel Hegner. Postupně se stav doplňoval. V pohybových disciplínách vyučovali Yvona Balašová, Balašova žena, Lenka Tužilová. Kovalčuk se snažil o svébytnost ateliérů. Po absolvování ročníku bylo opět vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího. Každý vedoucí si vytvářel program sám, podle svého divadelního přesvědčení. Studium muzikálu je dodnes jediným vysokoškolským studiem tohoto druhu v České republice. V začátcích byl problém s prostory. Vyvstala otázka, kde vyučovat tento obor. Některé hodiny byly vyučovány na taneční konzervatoři na Lesné nebo na zkušebnách Městského divadla v Brně, kde někteří z lektorů účinkovali. V roce 1999 bylo dostavěno multifukční zařízení Astorka mimo jiné se dvěma menšími zkušebnami a velkým tanečním sálem. Tyto prostory byly určeny výhradně pro muzikál. Další důležitou kapitolou vývoje muzikálu na JAMU je Divadlo na Orlí. Myšlenka na tuto budovu vznikla v druhé polovině devadesátých let, zejména po dostavění 11

12 Astorky. Tehdejší rektor Hajda se zajímal o proluku po bombardování u Měnínské brány. Původní záměr byl tento prostor využít pro tělocvičnu. Později se ukázalo, že by bylo vhodné postavit divadlo pro muzikál a operu. Po několika letech proběhla veřejná soutěž o architektonický návrh budovy divadla. Samotné schválení a stavba trvaly přes deset let. Problém byl se získáním stavebního povolení. Proti byl Minoritský řád, muzeum, ochránci životního prostředí. Samotná stavba trvala dva roky. Dodnes bylo uvedeno v Divadle na Orlí 12 představení absolvujících ročníků muzikálového herectví. Uvedly se i světové muzikály Footloose aneb tanec není zločin, Steel Pier, Jerry Springer: Opera, SweeneyTodd: ďábleský holič z Fleet Street. Přehled vedoucích a některých absolventů ateliérů muzikálového herectví: doc. Richard Mihula Radek Balaš Radek Balaš doc. Jana Janěková Radek Balaš Zdena Herfortová Robert Jícha, Linda Stránská Radek Balaš Jaromír Nosek, Robert Musialek doc. Jana Janěková Radka Coufalová, Ján Slezák Ladislav Kolář Jitka Čvančarová, Ivan Vaňková Radek Balaš Martin Bačkovský, Ján Jackuliak doc. Sylva Talpová Dita Halová, Lukáš Vlček doc. Jana Janěková Hana Kovářiková, Soňa Jányová Ladislav Kolář - Robert Rozsochatecký, Stanislav Slovák doc. Sylva Talpová Petr Šmiřák, Jiří Mach Ročník neotevřen doc. Jana Janěková Soňa Borková, Tomáš Novotný Ladislav Kolář Andrea Březinová, Aleš Slanina doc. Sylva Talpová Veronika Gidová, Jozef Hruškoci Ročník neotevřen doc. Jana Janěková Peter Pecha, Lucia Jagerčíková 12

13 MgA. Stanislav Slovák Pavel Režný, Barbora Chrenková doc. Sylva Talpová Michaela Baladová, Jiří Daniel Ročník neotevřen Mgr. Petr Štěpán MgA. Stanislav Slovák 1.2 Vznik a vývoj Vojenského uměleckého souboru Ondráš Pro lepší orientaci bych i historii Vojenského uměleckého souboru Ondráš rozčlenil do několika časových etap 1. etapa , 2. etapa , 3. etapa 1993 současnost. 1. Etapa Historie souboru Ondráš se začíná psát v prosinci 1954 v Olomouci. Mládenci ze Slovenska, kteří sem byli povoláni k výkonu branné povinnosti, se rozhodli prezentovat své tradice a hudbu pro přátele. Připravili tedy vystoupení. Pocházeli z významných folklorních regionů Slovenska Detvy, Horehroní a Liptova. Jmenovitě Juraj Kováč, Ján Molent, Michal Čupka, Ján Těššiny a Eugen Šebök. Byl to vlastně prvopočátek Vojenského souboru písní a tanců Jánošík, později Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Jelikož akce byla úspěšná, nabídl kpt. Lefler možnost zřízení stálého folklorního souboru pod posádkou v Olomouci. K zakládajícím členům zanedlouho přibyli další slovenští vojáci. Vojín Jozef Hospodátik zapsal: Z podnetu desiatnika Teššinyho a desiatnika Šebka bol u našej jednotky založený 15. decembra 1954 tanečný krúžok, kterého členmi okrem spomenutých dvoch poddôstojníkov stali sa všetko mladí chlapci nováčkovia. I keď mnohí z nás v podobnom súboru v civile nepracovali, vynaložíme všetko úsilie na to, aby sa z nášho súboru stal dobrý, kamarátsky kolektiv, obetujeme preň väčšinu volného času, aby sme dosiahli čo najlepšej úrovne prejavu radosti zo života piesňou a tancem. Máme jeden cieľ: zoznamov ať vojakov, jako i civilné obyvateľstvo s krásnými tancami a pietami nášho podtatranského ľudu, dôstojne a čestne reprezentovať útvar 13

14 a stať sa nositelmi tých najuprímnejších bratských vzťahov medzi národmi našej republiky. 1 Hned na první celostátní soutěži uměleckých talentů, které se účastnil, vyhrál první cenu. Přijal pozvání na 10. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, díky čemuž se objevil v Československé televizi. Získal si též patrona podnik Zora Olomouc. Do této chvíle byl soubor ryze chlapecký, nyní ale nabírají i děvčata a mohou vznikat nové choreografie první smíšené pásmo se jmenovalo Horehronská veselica. V roce 1956 začíná Jánošík spolupracovat i s jinými soubory Armádní umělecký soubor Praha Víta Nejedlého a Slovenský ľudový umelecký kolektiv z Bratislavy. Dostává nabídku natočit krátkometrážní film o souboru S puškou a valaškou, režie Václav Hapl. Díky brancům z dalších slovenských končin se repertoár rozšířil o regiony Zemplín, Šariš, Orava, Terchová, Myjava a Kubra. V roce 1957 dochází ke stěhování celého útvaru, pod kterým Jánošík existoval, z Olomouce do Brna. Novým patronem se stává Královopolská strojírna. Ta poskytla souboru sál kulturního domu a také se podílela na výrobě krojů. Mnoho pracovnic se pak stalo i členkami souboru. V tomto období soubor začíná vyjíždět i do ciziny, s vojenským divadelním souborem Mládí uvedl hru Jiřího Mahena Jánošík v režii Martina Práška a v roce 1962 mu prezident republiky propůjčuje vyznamenání Za vynikající práci, v jehož důsledku do souboru přichází řada skvělých tanečníků, muzikantů i zpěváků. 2. Etapa Kvůli rušnému roku 1968 končí období úspěchů a budování souboru bylo nahrazeno stagnací, v následujících letech i krizí. Taneční složka jako taková neexistovala, 1 Jánošík - Ondráš: 50 let vojenského uměleckého souboru. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2004, 103 s. ISBN s. 5 14

15 vystupovala občas muzika. Někdy bylo vystoupení doplněno jednotlivými tanečními čísly. V roce 1976 přizval mjr. František Drbola k záchraně souboru folkloristu Čestmíra Komárka. Tím začíná nová historická kapitola souboru. Komárek přivádí spoustu zkušených umělců, jak z řad tanečníků a zpěváků, tak i muzikantů, začíná se opět naplno zkoušet. Významným mezníkem Jánošíkovské historie je příchod Jaroslava Juráška na pozici uměleckého vedoucího souboru. Vznikl tak velmi úspěšný celosouborový program. Jánošík se opět stává úspěšným v soutěžích i na koncertech. Začíná spolupracovat s dalšími institucemi (Lúčnica Bratislava, Československý státní soubor písní a tanců Praha, Podduklianský ukrajinský ľudový súbor, Československá televize, Československý rozhlas Brno) i významnými osobnostmi československého folkloru (Miroslavem Dudíkem, Janem Rokytou, Vlastou Grycovou a dalšími). Soubor oslavil 25. výročí v Janáčkově divadle. Program se jmenoval Mládí tančí a zpívá. Když krizi souboru úspěšně zažehnává, začíná v osmdesátých letech pracovat také na tematicky zpracovaných blocích, se kterými se účastní armádních soutěží. Mění se taktéž obsazení souboru. Již není ryze slovenský, ale vyrovnává se poměr Čechů a Slováků. Někteří slovenští hudebníci měli problém s přechody mezi různými styly hry, to vše měli muzikanti moravští a čeští. To se projevilo i příchodem nových spolupracovníků např. Bohumil Smejkal, Jarmila Šuláková, Dušana a Luboše Holých, Lubošem Málkem ad. Dokonce se soubor vydal i na turné po Německé demokratické republice. K 30. výročí obdržel cenu Víta Nejedlého od Ministerstva národní obrany Československé socialistické republiky. Úspěchy trvaly až do bouřlivého roku Více než Sametová revoluce zatřásl děním v souboru rozpad federace v roce Koncem roku 1992 vzniká funkce náčelníka Vojenského uměleckého souboru Brno velitele Vojenského útvaru 2828 Brno. Slovenští vojáci byli odesláni dokončit službu domů, kde zakládají Vojenský folklórny súbor Jánošík. Poslední federativní vystoupení proběhlo v Janáčkově divadle s názvem Naše korene. Bylo to i poslední vystoupení pod názvem Vojenský soubor písní a tanců Jánošík. 15

16 3. Etapa Soubor i nadále zůstává pod vojenskou strukturou. Vzhledem k na Slovensku založenému souboru bylo rozhodnuto o změně názvu po 39 letech, a to na Vojenský umělecký soubor Brno. Od 1. června 1993 se tento soubor nazývá Vojenský umělecký soubor Ondráš a má dvě části profesionální a amatérskou. Přichází i změna v dramaturgii souboru zpracovává se více folklóru českého a moravského a v repertoáru zůstávají nejlepší čísla ze slovenských regionů. V tomto roce se koná první ročník festivalu Rožnovská valaška, a Ondráš má čím dál více vystoupení v České republice. Rok 1994 patřil přípravám na 40. výročí souboru. Po úspěchu koncertů (Souboj primášů, Z hor a dolin) je Ondráš prostředkem k prezentaci Armády České republiky doma i v zahraničí. V dalších letech přišly jen samé úspěchy. Pokud se něco měnilo, tak jen k lepšímu. V roce 1998 vzniká festival F-scéna. Rok 1999 přinesl spoustu změn v armádě. Způsobil to vstup do NATO. V tomto roce se také slavilo 45. výročí založení souboru, vše probíhalo již tradičně v Janáčkově a Mahenově divadle v Brně. Byli přizváni i bývalí členové, kteří zatančili i stará čísla. Tak se zrodil koncert s názvem Návraty a Ondráš uvedl i nový program Příběhy písní i tancem vyzpívané. K této příležitosti vzniká i dívčí sbor. Umělecká rada rozhoduje o jeho začlenění do amatérské části souboru. Ke zkvalitnění umělecké úrovně dochází v roce 2000, kdy byli do orchestru nabráni profesionální hráči. Vznikají dvě muziky, které dohromady dávají orchestr lidových nástrojů. Z vedení taneční složky odchází Martin Krajňak a je nahrazen Janem Mažgútem a Martinem Rezkem. Změnou prošly i dramaturgické posty odchází Jaroslav Jurášek (zůstává uměleckým vedoucím) a přicházejí a odcházejí Martin Kovář, Jiří Machač a Aleš Smutný. Ondráš se začíná věnovat i projektům pro děti. V roce 2004 přichází dramatug pro tanec David Pavlíček, Ondráš slaví 50. výročí. Koncert v Mahenově divadle se jmenoval Z Čech až na konec světa, primášem muziky je Jan Gaňa. Vzniká celovečerní projekt Čertovinky, režie se ujal Martin Pacek. 16

17 V roce 2005 vystupuje Ondráš v USA, a to po dobu dvou měsíců. Taktéž vystupuje v Německu. Jaroslav Jurášek vytvořil nový projekt Okouzlen(í) písní. V následujícím roce soubor vystupuje v Moskvě a Holandsku. Spolupracuje se španělským symfonickým orchestrem, vzniká projekt Rande naslepo, který je určen pro žáky druhého stupně. Důležitý je příchod Lubomíra Graffe na post primáše muziky. V následujících dvou letech vystupuje Ondráš po delší době na MFF Strážnice.V roce 2008 ministryně Parkanová rozhoduje o zrušení VUS Ondráš, i přes velmi úspěšné účinkování v Japonsku a na dalších vystoupeních v České republice. O této zprávě informovaly noviny. I přes různé snahy soubor míří k zániku, což se muselo podepsat i na kvalitách předváděných děl, přesto se velmi úspěšně prezentoval na festivalu v Norfolku v rámci výročí vstupu ČR do NATO. Oslavy 55. výročí byly nazvány Ondráš naposled. Po roce nejistoty se vše vyřešilo (vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka v květnu 2009). Vláda Jana Fišera rozhodla o zachování souboru. Od června 2009 soubor pracuje v plném nasazení, po snížení rozpočtu v roce 2011 se soubor loučí s některými technickými pracovníky a hudebním dramaturgem. V roce 2010 se uskutečnil koncert k výročí narození Jaroslava Juráška Juráškovy noty v Mahenově divadle, dále projekt Dvanáctero a série benefičních koncertů Vlčí máky. V následujících letech vznikají tato představení Muzeum 3000, Dvanáct už nám bylo a v letošním roce uvedený Příběh zbojníka v režii Martina Packa. V roce 2013 vystřídal v postu primáše muziky Lubomíra Graffe Jaromír Kučera. Ke změnám docházelo i ve vedení taneční složky souboru. Ve vedení se vystřídali tito lidé Rudolf Dunajovič, Hana Košíková, Lucie Fabišíková a v současné době vede taneční složku Martin Krajňak, který se do souboru vrátil Životopis Martina Krajňaka V 9 letech začal tancovat v DFS Maguráčik, od roku 1984 pokračoval ve FS Magura- Kežmarok. V létech odtančil v US Lúčnica Bratislava. Na podzim roku 17

18 1990 nastoupil na základní vojenskou službu do Brna do VSPT Jánošík, kde od roku 1991 již jako voják ZS vedl taneční skupinu. V roce 1993 byl u profesionalizace a transformace VSPT Jánošík do VUS Ondráš a od té doby až do roku 2002 vykonával funkci choreografa a vedoucího taneční skupiny a u toho profesionálně tančil. Při zaměstnání u VUS Ondráš vystudoval taneční pedagogiku na DIFA JAMU Brno. Až do roku 2013 pak pracoval v chráněné dílně s postiženými lidmi. Při zaměstnání se věnoval choreografické a pedagogické činnosti, zejména v prospěch amatérských souborů. Dále režíroval pořady na folklorních festivalech a choreograficky se realizoval v divadle (Polská scéna Těšínského divadla Ondraszek pan Lysej gory) i v televizi (Les mrtvých). V roce 2006 byl u zrodu Dětského tanečního studia Ondrášek, které vedl 2 roky. Na podzim 2013 jsem se opět vrátil do VUS Ondráš na pozici choreografa a vedoucího taneční skupiny, kde působí dodnes. 1.3 Vznik a vývoj Tanečního souboru Hradišťan Historii Hradišťanu můžeme s trochou zjednodušení rozdělit na dvě etapy. První část ( ) je spojena především se jménem zakladatele, primáše, choreografa a uměleckého vedoucího souboru Jaroslava V. Staňka, druhá (1978 dosud) s osobností primáše a hudebního skladatele Jiřího Pavlici v devadesátých letech doplněn Ladislavou Košíkovou. Oficiálně byl soubor založen v roce 1950, kdy se spojily tzv. krúžky z Uherského Hradiště, Mařatic a Starého Města. Navázal tak na vlnu krúžkařského hnutí na Slovácku. U zrodu stál již výše zmíněný muzikant (primáš) a výtvarník Jaroslav V. Staněk, další výraznou osobností byl klarinetista a básník Otakar Horký. V roce 1952, kdy byl Staněk nemocný, vedl muziku František Hamada. Tehdy vyjel soubor poprvé do zahraničí, a to do Vídně. V roce 1953 se cimbalistou muziky stal Jaroslav Čech, který se společně se Staňkem až do své smrti v roce 1970 podílel na určování podoby prezentace hudebního folklorního materiálu, ať už byl čerpán ze sbírek nebo z vlastních sběrů. První léta činnosti Hradišťanu musela být pochopitelně ovlivněna ideologickým tlakem (v roce 1952 dokonce získal titul laureát státní ceny Klementa Gottwalda za tvůrčí činnost v oboru lidových písní zejména na texty Anežky Gorlové ). 18

19 Postupem času se ale umělecká práce souboru zbavuje komunistického nánosu a přicházející šedesátá léta jsou jedním z vrcholů jeho činnosti. Důkazem toho je celá řada významných ocenění (např. prestižní Zlatý náhrdelník burgundských vévodů z Dijonu v roce 1962 nebo Pohár zlaté mirabelky z Nancy téhož roku). V roce 1955 Jaroslav V. Staněk zakládá i dětský soubor Hradišťánek, který se stal základnou mladé krve pro soubor dospělých a v dalších letech i pro další soubory na Uherskohradišťsku. Členové souboru sbírali písně a tance v terénu přímo u pamětníků, především ve folklorních oblastech Dolňácku, Kopanicích, Strání a na Zálesí. Tím se jim podařilo zachovat pro další generace spoustu zajímavého materiálu, který pak byl upravován a jevištně uváděn. Tvůrčí postupy Hradišťanu se stávaly vzorem a poučením pro nově vznikající soubory v regionu. V tomto období měl Hradišťan silnou členskou základnu (až 15 tanečních párů, cimbálovou muziku, kde počet muzikantů přesáhl i 11 členů, pěvecký sborek, dívčí trio a sólisty, např. Věru Milevskou (Domincovou), Vlastu Grycovou, Jiřího Anderleho). Muziku a sólisty měl na starost především Jaroslav Čech (slavná úprava písně Rež, rež, rež se stala jakousi hymnou souboru), na choreografii tanců pracoval Jaroslav V. Staněk nebo se některé tance učili tanečníci v terénu, zejména ve Strážnici. V té době byla na repertoáru taneční čísla jako např. Boršické, Lhoťácké, Danaje, Skočné, Podšable, Špacírpolka, čardáše apod., ale také větší jevištní plochy Svatební obrázky, Handrlák nebo Vojna. Současná choreografka Hradišťanu Ladislava Košíková o práci Jaroslava V. Staňka uvedla: Scénické zpracování viděl celistvě a jeho programové bloky jsou na svou dobu velmi moderní. Mnohdy viděl dál, než tehdy dokázal s lidmi realizovat. 2 Soubor se stával úspěšným ve Strážnici i na dalších významných festivalech, cestoval do zahraničí, měl vystoupení v televizi a spolupracoval se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, kde nějaký čas Staněk pracoval jako výtvarník (inscenace Gazdina roba a Její 2 POTYKA, Miroslav. [online] [cit ]. První část: Šedesát let souboru Hradišťan. Dostupné z WWW. <http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/tydenik-sedesat-let-hradistan html/>. 19

20 pastorkyňa). Často také vystupoval při nejrůznějších akcích v Uherském Hradišti a okolí. Hradišťan měnil pohled na jevištní interpretaci folklorního materiálu. Snaží se o umělecky působivou interpretaci kulturního dědictví a s tím související intenzivnější hledání původního materiálu pro tvorbu nových pásem nejen ryze tanečních, ale i s dalšími scénickými prvky, včetně divadelních a výtvarných. V mnoha obcích na Dolňácku a Pomezí byl zachráněn vzácný materiál, který byl využíván při přípravě nových čísel. Podzim roku 1968 patřil přípravám programu Neztratil sa dukát na hradišťských lúkách (ten byl později politicky napaden) a ve Strážnici roku 1969 soubor zazářil pořadem Zvony, zvoňte, hudci, hrajte. Ale to již začínal působit normalizační tlak, obzvlášť když někteří členové souboru (včetně Staňka) své názory na okupaci neskrývali. Později došlo i k zakázání jejich činnosti v souboru. Navíc v březnu roku 1970 umírá cimbalista a umělecký vedoucí muziky Jaroslav Čech. Počátkem sedmdesátých let přichází na post vedoucího souboru klarinetista muziky (a ředitel Slováckého muzea) Svatopluk Bimka, muziku převzal Petr Hrobař. Posléze došlo i ke generační obměně v taneční složce, přišli mladí tanečníci z Hradišťánku i noví vedoucí taneční složky (Jana Polášková, Radka Staňková, později Yvona Kraváčková a Ladislava Košíková). Májovou premiéru nachystal Hradišťan na rok 1974 a v plné síle se pak představil premiérou v roce 1978, která přinesla jak časem ověřená taneční a hudební čísla, tak nově pojaté číslo Co si vypravují zvony. To již byl primášem Jiří Pavlica, který se oficiálně postavil před muziku už v roce 1975, kdy byla činnost Staňkovi a Vančurovi zakázána. Sólisty Věru Domincovou a Antonína Čevela doplnil Stanislav Gabriel. Po delší době Hradišťan opět vyjel i do zahraničí na oslavu Dne tisku v Rostocku v roce Koncem sedmdesátých let vedl Hradišťan kolektiv (Radka Staňková, Jana Polášková, Ladislava Košíková, Štěpánka Tománková, Petr Hrobař, Miloslav Maňásek, Jiří Pavlica, Antonín Košík), ovšem vedoucím souboru byl OV KSČ pověřen pracovník sekretariátu František Luňák. 28. února 1978 umírá po dlouhé nemoci Jaroslav V. Staněk, čímž se uzavírá jedna významná kapitola souboru Hradišťan. 20

21 Kolektivní vedení mělo na starost zejména přípravu slavnostního vystoupení k 30. výročí založení souboru. Předtím se uskutečnilo několik tematických besed u cimbálu. Vůbec byl počátek 80. let úspěšný. To nám opět dokazují četná ocenění (1980 Zlatá Valaška v Zakopaném, 1981 Cena ministerstva kultury, 1981 nejlepší soubor v divácké anketě festivalu ve francouzském Gannat, 1982 cena za pásmo Nevěsto, vítej na národní přehlídce v Třinci, 1983 Hlavní cena za pásmo Byla vojna, byla na celostátním festivalu v Košicích, 1985 Zlatý talíř na festivalu v tuniském Kartágu atd.). V letech absolvoval soubor několik zahraničních zájezdů a nacvičil řadu nových choreografií (Tance z Myjavy, U muziky, Točená z Pozlovic, Dívajtesa na Antoša, Bílovské a další). Soubor také vystoupil v pražském Divadle na Vinohradech v říjnu Soubor začíná využívat spolupráce s externími odborníky (Alena Skálová, Jan M. Krist, Jan Loutchan, Katka Daučíková, Jan Čumpelík, Štefan Špringšic a další). Muzika souboru se zabývala projektem Byla vojna u Slavkova (nahrávka získala mimo jiné Zlatý štít Pantonu) a pak natočila tzv. live desku Od večera do rána a Zbojné písně moravské. Pořádány byly i večery s hostem, v nich se rozvíjela spolupráce s hudebníky jiných žánrů (Wabi Daněk, Emil Viklický, Petr Ulrych, Dagmar Andrtová Voňková, Vladimír Merta, Jaromír Nohavica, Pavel Lohonka Žalman apod.), případně dalšími osobnostmi (básník Jan Skácel, publicista Jiří Černý). Taneční složka zkouší výraznější stylizace svých choreografií (Vojna) i další nové formy (např. pásmo Kdo má písničku pro štěstí). Jak vedoucím tak primášem muziky byl Jiří Pavlica, sólisty Věra Domincová, Antonín Čevela, Karel Piškytl, Stanislav Gabriel, Karel Sháněl, vedoucí taneční složky byla Jana Polášková, s choreografiemi pomáhala Radka Staňková Baboráková, vedení doplňoval Stanislav Gabriel a o organizačně Hradišťan vedli Antonín Košík, Milan Šášek a František Šopík. K větší generační výměně v taneční složce dochází roku Vední taktéž prošlo změnou Yvona Čižmárová-Kraváčková a Ivo Kaňovský. Pokračuje i spolupráce s extensitními spolupracovníky a dochází k obnovování choreografií Jaroslava V. Staňka. V roce 1991 se ve vedení taneční složky ocitají Ladislav Peřestý a Lenka Kraváčková. Od roku 1992 s Hradišťanem spolupracuje Ladislava Košíková. 21

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2016

Věc: Plán činnosti na rok 2016 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2016 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 23. 11. 2015 počet premiér: 17 + 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností.

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností. PROGRAMOVÁ NABÍDKA 2017 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je poloprofesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR. Zpracovává především materiál etnografických regionů České republiky, nebojí

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Jiří Suchý Datum vytvoření 11.10.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přínos Jiřího Suchého českému divadlu Způsob využití Výklad nového učiva, opakování

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2003/2004 bylo vyhlášeno v souladu

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE TROCHA HISTORIE Jak už jsme řekli, první představení v suterénním Divadle Rokoko se konalo 25. prosince 1915 a na programu byly písničky a scénky, v nichž vystupoval jako hlavní hvězda populární Karel

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Hudební dění v Polné aokolí 147

Hudební dění v Polné aokolí 147 Hudební dění v Polné aokolí 147 VIII. Hudba a divadlo Počátky ochotnického divadla v Polné se datují k roku 1798. V roce 1887 byl založen divadelní soubor Jiří Poděbradský (ustavující schůze 9. září).

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. HUDBA NA JEVIŠTI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: 16.8.2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Anotace: Žáci se seznámí s hudebními útvary předváděnými na

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér: Dramaturgie a režie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Petr Oslzlý ové: prof. Mgr. Petr Oslzlý Letní lemestr P C S zk, zkl, z KR P C S zk, zkl, z KR DDBZ101 DDBL101 Úvod

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

VY_32_INOVACE_05_ LEOŠ JANÁČEK_38

VY_32_INOVACE_05_ LEOŠ JANÁČEK_38 VY_32_INOVACE_05_ LEOŠ JANÁČEK_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady Absolventský projekt

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více