Vliv rodinných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na chod a rozvoj rodinné firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv rodinných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na chod a rozvoj rodinné firmy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Vliv rodinných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na chod a rozvoj rodinné firmy Magisterská diplomová práce David Švarc Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Brno

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma vliv rodinných vztahŧ mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na chod a rozvoj rodinné firmy vypracoval samostatně s pouţitím zdrojŧ, které uvádím v seznamu pouţité literatury. V Brně David Švarc 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce panu doc. PhDr. Jiřímu Winklerovi, Ph.D. za cenné připomínky, rady a neformální přístup. Dále bych chtěl poděkovat všem respondentŧm, kteří se zúčastnili výzkumu. V neposlední řadě všem, kteří mi při psaní poskytovali podporu. 3

4 Anotace: Autor práce: Bc. David Švarc Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Instituce: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Název práce: Vliv rodinných vztahŧ mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na chod a rozvoj malé rodinné firmy Počet slov textu: Klíčová slova: rodinná firma, rodinné a příbuzenské vztahy, formální a neformální vztahy uvnitř rodinné firmy, nepotismus, prolínání rodiny a podniku, přednosti a úskalí rodinných firem, proces následnictví, konflikt. Rodinná firma je typem firmy, která v sobě obnáší řadu úskalí a předností. Předností je lidštější přístup k zákazníkŧm spojený s prosazováním dobrého jména firmy, respektive rodiny, hrdost firmy pramenící z hrdosti rodinných zaměstnancŧ pŧsobících ve firmě, přátelská aţ rodinná atmosféra, zaměření se na kvalitu neţ na kvantitu a s tím spojená celková aţ precizně mravenčí práce vedoucí ke spokojenosti zákazníka. To vše vede ke kladným referencím rodinné firmy a k jejímu rozvoji. Úskalím rodinných firem jsou pak moţné konflikty v rodině, kterou mohou být přenášeny do firmy, nepotismus, střet zájmu rodinných zaměstnancŧ např. o výši financí plynoucích z firmy do rodiny a naopak, menší informovanost nerodinných zaměstnancŧ oproti rodinným a proces následnictví. Výše uvedené úskalí a přednosti rodinných firem jsou spolu s dalšími kritérii podrobněji popsány v teoretické části diplomové práce. Pro výzkum jsem si vybral rodinnou firmu, ve které jsem sám pracoval a její prostředí mi nebylo zcela cizí. I díky tomuto faktu, se mě nikdo, z oslovených zaměstnancŧ firmy, neodmítl zúčastnit rozhovoru. Cílem práce bylo zjistit, zda je existence rodinných vztahŧ ve firmě spíše přínosem, či nikoliv a zda se s nimi nepojí problémy, které mají vliv na chod a rozvoj rodinné firmy a které rodinnou firmu znevýhodňují v porovnání s podniky nerodinného typu. 4

5 Annotation: Author: Bc. David Švarc Chief of thesses: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Institution: Masaryk university, Faculty of social studies Thesses title: Influence of family relatinships between employer and employees over small family firm run and development. Number of words of text: Key words: family firm, family relationships, formal and informal relations inside family firm, nepotism, diffusion of family and firm, advantages and disadvantages of family companies, process of succession, conflict. Family firm is a type of company which has a lot of advantages and disadvantages. Advantage is a human approach to customers connected with bringing of a good name of company, let me say family, firm pride resulting from pride of family members working in the company, friendly atmosphere, focus on quality more than quantity accompanied by precise work leading to satisfied customers. All these factors lead to positive references and development of the family firm. Disadvantage of family firms are possible conflicts between family members, which can be carried to company, nepotism, conflict of interest between family employees for example the amount of money comming from firm to family and vice-versa, smaller awareness of non-family emloyees and process of succession. Above mentioned disadvantages and advantages of family firms are closely described in theoretical part of this thesis. For my research I chose one family firm in which I worked myself and thatś why it wasn t so unknown topic for me. This was also the reason why none of the employees said no to my research. The target of this thesis was to find out if the existence of family relationships in companies is more likely advantage or disadvantage and whether these relatinships bring problems which affect run and development of family firm and whether they handicape the family firm compared to non-family type companies. 5

6 OBSAH: ÚVOD 8 I TEORETICKÁ VÝCHODISKA 10 1 ZÁKLADNÍ POJMY PRO VYMEZENÍ RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 10 2 HISTORIE RODINNÉHO PODNIKÁNÍ HISTORIE A PROBLEMATIKA RODINNÉHO PODNIKÁNÍ V ČR 14 3 SPECIFIKA RODINNÉHO PODNIKÁNÍ VZNIK RODINNÝCH FIREM TYPY RODINNÝCH FIREM ÚSKALÍ A KONFLIKTY RODINNÝCH PODNIKŦ Překrývání rodiny a podniku Model tří kruhŧ Střet zájmu v rodinné firmě Příbuzenské vztahy a další faktory zpŧsobující konflikty v rodinné firmě Vztahy otec a syn Rivalita mezi sourozenci Nepotismus Syndrom rozmazleného dítěte Firemní a rodinné finance Komunikace Závist a ţárlivost Problémy v narcistickém vývoji a paradox přechodného prostoru Nástupnictví v rodinné firmě Konflikt jako pozitivum v rodinné firmě PŘEDNOSTI A VÝHODY RODINNÝCH FIREM 37 II PRAKTICKÁ ČÁST 41 4 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ FIRMY 41 5 PŘEDMĚT A CÍLE VÝZKUMU 42 6 VÝZKUMNÁ METODA 45 7 VÝZKUMNÝ VZOREK 47 8 OPERACIONALIZACE 48 9 VÝSLEDKY VÝZKUMU CELKOVÉ SHRNUTÍ VÝZKUMU 67 6

7 9.2 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO RODINOU FIRMU ZÁVĚR POUŢITÁ LITERATURA VĚCNÝ A JMENNÝ REJSTŘÍK SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ PŘÍLOHY 81 PŘÍLOHA Č. 1 RODINNÝ STRATEGICKÝ PLÁN 81 PŘÍLOHA Č. 2 VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÉ INSTITUCE 82 PŘÍLOHA Č. 3 - PODÍL RODINNÝCH PODNIKŦ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH NA POČTU REGISTROVANÝCH PODNIKŦ A NA TVORBĚ HDP ZEMĚ 83 PŘÍLOHA Č. 4 STAŤ 84 7

8 Úvod: Rodinná firma a celkově rodinné podnikání je v součastné době velice aktuální téma, kterému je v České republice věnována velmi malá pozornost. Dŧvodem mŧţe být fakt, ţe podnikání jako takové je v novodobé historii České republiky mladou disciplínou, která za dob totalitního reţimu nebyla prakticky moţná. Uvolnění a zvrat přišel aţ po samotové revoluci v roce 1989, s kterým přišel i návrat k znovu rozvinutí rodinného podnikání a obnovení tradic rodinných podnikŧ. Novodobí podnikatelé se také poučili z minulosti a ze starých strnulých rodinných firem vybudovali pruţnější, daleko specificky zaměřené a efektivní rodinné podniky, které velice dobře konkurují podnikŧm nerodinného typu. Ve světě je jiţ dnes znám fakt, ţe rodinné podniky mají zcela zásadní význam na světovou ekonomiku, kdy se příspěvky rodinných firem na tvorbu HDP v jednotlivých světových ekonomikách pohybují běţně mezi 45 a 75%. Příkladem mŧţe být i Austrálie, kde rodinné podniky zaměstnávají 50% všech pracujících a v USA je to ještě o 10% více (Weber, Srpová 2005). Pro příklady dŧleţitosti rodinných firem nemusíme ani chodit za moře. V Evropské unii, které je České republika součástí, představují rodinné podniky 85% všech registrovaných podnikŧ. Z výše uvedeného je nyní jasné, ţe ne nadarmo se o rodinných podnicích často mluví jako o motorech světové ekonomiky (Koráb, Hanzelková, Mihalisko 2008). Rodinné firmy jsou velmi často více emociální ve vnímání a v řízení. Propojení rodiny, podniku a trhu vede k problematikám komunikace v rodinné firmě, které mohou vyústit aţ ke konfliktu. Tyto konflikty z emociálních vztahŧ uvnitř rodinné firmy mají vliv na její chod a rozvoj. Z druhé strany díky této emocionalitě a zejména rodinné kultuře, pŧsobí rodinné podniky daleko dŧvěryhodněji neţ firmy řízené externími manaţery. Majitel rodinné firmy do ní vkládá nejen své prostředky, ale i svoje dobré jméno, coţ při moţném ohroţení fungování podniku přinese daleko houţevnatější boj členŧ rodiny za záchranu rodinné firmy neţ v ostatních podnicích (Brychta 2005). 8

9 Díky výše uvedených faktŧm a svojí vlastní pracovní zkušeností v rodinné firmě, jsem se rozhodl věnovat ve své diplomové práci problematice vlivu rodinných vztahŧ na chod a rozvoj rodinné firmy. Práci jsem rozdělil do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se snaţil poskytnout relevantní teoretická východiska pro svŧj výzkum, jako je problematika prolínání systému rodiny a firmy, přednosti a úskalí rodinných firem, do kterých patří střety zájmŧ v rodinné firmě, problematika následnictví, přechodného prostoru, atd. V praktické části se pak podrobněji věnuji předmětu a cíli výzkumu, popisu výzkumné metody a výzkumného vzorku, charakteristice zkoumané rodinné firmy a vlastnímu výzkumu. Na konci praktické části popisuji výsledky výzkumu, ke kterým jsem došel a doporučení pro další rozvoj rodinných firem. 9

10 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 1 Základní pojmy pro vymezení rodinného podnikání Na začátku své diplomové práce, ve které se budu snaţit vykreslit vztahy, vlivy, atd. pŧsobící na rodinné podnikání, musím poněkud pesimisticky oznámit, ţe vlastně dodnes neexistuje jednotná a obecně přijímaná definice rodinného podnikání. Pojem rodinné podnikání ani rodinný podnik nedefinuje naše legislativa a v zákonech dokonce nenalezneme definici pojmu rodinná firma, coţ podle mého názoru přináší mnoho problémŧ a podstatnou nevýhodu, jako je nemoţnost srovnání jednotlivých výzkumŧ (např.: srovnatelnost statistických údajŧ o rodinném podnikání v rŧzných zemích), která pouţívají rŧzná kritéria pro definování rodinného podniku (Koráb, Hanzelková, Mihalisko 2008). V odborné literatuře mŧţeme najít celou řadu rŧzných definic, které pro definici rodinného podniku vyuţívají škálu rŧzných kritérií. Mezi ty nejčastější patří: procento podniku, které rodina vlastní počet generací, které byly a jsou v podniku angaţovány počet členŧ rodiny, kteří ve firmě pracují velikost podniku míra strategického vlivu rodiny na chod podniku úmysl rodiny předat firmu další generaci Např: Lukeš, Nový a kolektiv definuje rodinnou firmu takto: Rodinnou firmu budeme považovat společnost, ve které rozhodující podíl vlastní členové jedné nebo několika rodin a kteří také tuto společnost řídí ( Lukeš, Nový a kol. 2005, str.228). Podle výzkumu KPMG a Family Business Australia, který zpracovali Glassop Hagel a Waddell (2006), povaţuje neprostá většina z 373 respondentŧ za 10

11 rozhodující kritérium při definování rodinného podniku rodinné vlastnictví a podle téměř 70% respondentŧ musí být rodinný podnik řízen rodinou. Další dvě nejčastější kritéria, která respondenti uvedli jako určující při definování rodinného podniku, jsou zapojení rodiny do podnikání a potenciální předání podniku členovi rodiny. Podíl respondentŧ, kteří jednotlivá kritéria povaţují za rozhodující pro definování rodinného podniku, je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 1: Kritéria pro definování rodinného podniku Kritéria pro definování rodinného podniku Podíl respondentů Rodinné vlastnictví 93% Řízení rodinou 67% Zapojení rodiny 53% Potenciální rodinné předání 39% Pramen: GLASSOP, L.; HAGEL, P.; WADDELL, D.: Family Business Needs Survey 2006, str.11, (upraveno). Ve své diplomové práci se zaměřím na rodinné podnikání, které vychází z definice, která byla přijata v roce 1997 Massachusetts Mutual Life Company, kdy tato společnost provedla výzkum amerických rodinných podnikŧ, kdy rodinný podnik je podle této společnosti definován jako podnik, který splňuje alespoň jedno z následujících tří kritérií (Stráţovská 2002): majitel povaţuje svŧj podnik za rodinný podnik, majitel má v úmyslu odevzdat svŧj podnik blízkému příbuznému kromě majitele pracuje v podniku jako řádný zaměstnanec jiný člen rodiny, který je součástí kaţdodenního řídícího procesu podniku. Hlavním a nejdŧleţitějším bodem výše uvedené definice je pro moji diplomovou práci poslední bod a to ţe, v rodinné firmě pracuje kromě majitele ještě jiný člen rodiny, který se mŧţe podílet na řízení firmy nebo zde pracovat jako řadový zaměstnanec. Nejdŧleţitější však je, ţe se rodinní příslušníci setkávají spolu ve firmě a jsou součástí jedné společné rodiny, kdy nejsou jen obyčejní zaměstnanci nebo spolumajitelé firmy, ale i rodinní příslušníci a naopak. 11

12 Základním pojmem rodinného podnikání, kterým se odlišuje od podnikání nerodinného, je rodina jako součást firmy. Co vlastně rodina je? I v tomto případě mŧţeme v literatuře nalézt řadu rozdílných definic rodiny, zaloţených na rŧzných aspektech. Je proto těţké vybrat odpovídající definici s ohledem na rŧzné oblasti pouţití tohoto pojmu. Všeobecně je rodina chápána jako původní a nejdůležitější sociální skupina a instituce, která je základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou. Je založena na manželství či pokrevním příbuzenství. Členové rodiny jsou spojeni společným soužitím, vzájemnou morální odpovědností a vzájemnou pomocí (Veselá 2003, str.12). Význam rodiny se liší v jednotlivých odvětvích v závislosti na metodologických postupech oblasti výzkumu. Pro moji diplomovou práci je podle mého názoru nejlepší sociologická definice, kde je rodina definována jako: sociální celek spojený na základě příbuzenské mezigenerační vazby. Mŧţeme říci, ţe chápání rodiny jako takové prošlo svým vývojem stejně tak jako celá naše společnost. Ve středověku a starověku byla rodina chápána jednak jako skupina lidí ţijící pod jednou střechou, kde se mezi členy rodiny počítali děvečky, čeledínové, sluţebnictvo atd. a všichni obyvatelé jednoho domu podléhali jediné autoritě tzv. pánu domu. Dále pak platilo také druhé pojetí, kde byla rodina chápána jako široké pokrevní příbuzenstvo, které však nemuselo sídlit v jednom domě. Pojetí rodiny v dnešní době vychází z předpokladu, ţe rodina je tvořena párem a jejich dětmi. V současnosti jiţ nelze říci, ţe pár je tvořen muţem a ţenou. Podle zákona o registrovaném partnerství, mohou být rodiče i dva lidé stejného pohlaví. 2 Historie rodinného podnikání Rodinný podnik je bezesporu nejstarší forma podniku v celé historii novodobé civilizace, kdy mŧţeme v dnešní době najít několik rodinných podnikŧ, které přetrvaly jiţ mnoho generací a existují jiţ po několik století. Pravděpodobně nejstarší rodinný podnik (japonská společnost Kongo Gumi) je starý uţ téměř jeden a pŧl tisíce let a nachází se stále v rukou téţe rodiny. Jinou velmi starou rodinnou firmou, kterou stále vlastní a řídí předci zakládající rodiny, je japonský 12

13 hotel Hoshi. Tento rodinný podnik byl zaloţen v 8. století a v součastné době je spravován jiţ 46 generací. Pokud se podíváme do Evropy i zde mŧţeme nalézt řadu velmi starých rodinných firem, jako je například obchod s vínem Antinori nebo podnik Beretta Firearms. Oba podniky byly zaloţeny v Itálii: první roku 1385 a druhý roku Tyto firmy přecházely jako rodinné dědictví z generace na generaci a podařilo se jim zŧstat v jejich vlastnictví dodnes. Pro dokreslení představy níţe v tabulce uvádím 20 nejstarších rodinných firem na světě. Z tabulky také mŧţete vyčíst jeden velice zajímavý fakt a to, ţe mezi nejstaršími rodinnými firmami na světě dominují hlavně italské firmy. I dnešní Itálie je země s nejsilnější tradicí rodinného podnikání (Koráb, Hanzelková, Mihalisko 2008). Tabulka č. 2: Dvacet nejstarších známých rodinných firem na světě Název firmy stát Obor Rok zaloţení 1. Kongo Gumi Japonsko Stavebnictví Hoshi Ryokan Japonsko Lázně a ubytování Château de Goulaine Francie Vinařství a muzeum Fonderia Pontificia Itálie Výroba zvonŧ Barone Ricasoli Itálie Vinařství a olivový olej Barovier & Toso Itálie Výroba skla Hotel Pilgrim Německo Ubytování Richard de Bas Francie Výroba papíru Torrini Firenze Itálie Zlatnictví Antinori Itálie Vinařství Camuffo Itálie Loďařství Baronnie de Cousser Francie Vinařství Grazia deruta Itálie Výroba keramiky D Armi Pietro Itálie Střelné zbraně W. Prym GmbH Německo Výroba měděné galanterie John Brooke&Sons Anglie Výroba přízí Codorniu Španělsko Vinařství Fonjallaz Švýcarsko Vinařství

14 19. von Poschinger M. Německo Vinařství hacienda Los Lingues Chile Ranč 1575 Pramen: KORÁB, V.; HANZELKOVÁ, A.; MIHALISKO, M.: Rodinné podnikání. 2008, str Historie a problematika rodinného podnikání v ČR V období před druhou světovou válkou patřila naše země mezi nejrozvinutější na světě. V této době bylo rodinné podnikání poměrně bohatě rozvinuto zejména v oblasti malých ţivností, které se dědily z otce na syna; tenkrát byl tento postup v předávání rodinných řemesel zcela běţný. Nastolený příznivý vývoj byl přerušen druhou světovou válkou a po ni se Československo zařadilo do skupiny státŧ východního bloku. Demokratický systém byl zcela zničen a do té doby vzkvétající soukromý sektor byl téměř celý znárodněn. Podniky byly odebrány pŧvodním majitelŧm a rodinné firmy byly znárodněny. Mezi rodinné firmy, které byly znárodněny, patřila obuvnická firma Baťa, Kolben a Daňek (ČKD největší strojírna v tehdejším Československu), Petrof (největší vývozce pianin v Evropě a další (Hesková 2008). Sametová revoluce v roce 1989 přinesla nové moţnosti pro rodinné firmy. Nejvýznamnější změnou té doby byl proces restituce a privatizace, které umoţnily návrat tradičních rodinných podnikŧ zpět svým pŧvodním majitelŧm. Avšak prvotní nadšení majitelŧ z vráceného majetku přešlo posléze aţ k zármutku, protoţe navrácené podniky nebyly ani zdaleka tím, čím byly v době znárodnění. Další problémy, se kterými se transformovaná ekonomika potýkala a které ovlivnily rodinné podnikání po samotové revoluci lze podle Heskové (2008) shrnou do tří kategorií: Makroekonomické zde šlo především o inflační tlaky zapříčiněné faktem, ţe reálné mzdy rostly rychleji neţ produktivita práce. Posléze se také vyskytly problémy jako obchodní deficit a zahraniční zadluţenost zpŧsobené vzrŧstajícím dovozem ze západních zemí a 14

15 s dramaticky klesajícím vývozem do východních zemí. Negativním dŧsledkem výše uvedeného a ještě bankrotem mnoha státem vlastněných podnikŧ vzrostla nezaměstnanost. Mikroekonomické problémem číslo jedna byl nedostatečný právní systém a neefektivní vymáhání práva, coţ mělo za následek zvýšení kriminality. Státní správa se vyznačovala byrokracií a daňový systém neposkytoval příznivé podmínky malým a středním podnikŧm. Specifické problémy velkým pociťovaným problémem v porevoluční době byla nízká morálka pracovníkŧ, která byla zpŧsobena mnoha lety státního dozoru. I přes nízké pracovní a výrobní náklady podniky nebyly konkurenceschopné na světových trzích z dŧvodu zastaralé technologie a zařízení, které jim byly navráceny spolu s podnikem. Modernizace byla obtíţná z dŧvodu nedostatku finančních prostředkŧ a nedostatku odborných znalostí. Mnoho společností trápil fakt, ţe při ztrátě odbytu na východních trzích nebyli schopni vstoupit na nové trhy. Mnoho firem nestačilo rychle reagovat na měnící se právní a daňové podmínky a rodinné podniky pocítily problémy s řízením podniku zpŧsobené změnami vlastnické struktury. Stále mŧţeme bohuţel říci, ţe některé výše uvedené problémy přetrvávají dodnes a vytvářejí riskantní a obtíţné podmínky pro podnikání. Mezi nejzávaţnější problémy, které Hanzelková (2004) ve svém výzkumu uvádí, lze shrnout do následujících kategorií: Hlavní externí problémy povaţuje neefektivitu státního sektoru a byrokracii, jeţ zneuţívá čas podnikatelŧ, který by mohl být vyuţit pro rozvoj rodinného podniku. Nedostatečné a opoţděné informační toky mezi státem a podnikatelskou sférou. V neposlední řadě také nedostatečnou podporu podnikání. Právní problémy zde je to hlavně nepřehledná a nesrozumitelná legislativa a špatná vymahatelnost práva. V České republice nejsou rodinné firmy právně odlišeny od ostatních forem podnikání a platí pro ně stejná pravidla jako pro jakékoliv jiné podnikatelské subjekty v ČR. Základním pramenem je rodinné právo, které vychází z Ústavy ČR a zákona o rodině. 15

16 Další hlavní zákony, které upravují činnosti rodinného podniku jsou pak Ţivnostenský zákon, Obchodní zákoník, Občanský zákoník a Zákoník práce. V neposlední řadě je dalším právním problémem pro rodinné podniky vysoké zdanění, coţ neumoţňuje reinvestovat a obnovovat zastaralé technologie. Ostatní problémy neetické jednání spojené s nízkou vzájemnou dŧvěrou mezi podnikateli. Dále zde patří špatná platební morálka, nedostatečné externí zdroje a posilující koruna. Hlavní interní problémy coţ je především nezdravé produktové portfolio, vysoké výrobní náklady, nízké marţe, chybějící kvalifikovaná síla, vysoká fluktuace a absence zaměstnancŧ, nepřijímání odpovědnosti za svou práci (pozŧstatek pracovních vztahŧ z dob komunismu), chybějící motivační systém, špatná komunikace majitele s rodinou, nevhodné prolínání rodinných a pracovních vztahů, konflikty v těchto vztazích (coţ budu dále podrobněji zkoumat ve své diplomové práci), nedostatečná kvalifikace majitelŧ, krátkodobé cíle majitele, chybějící delegování pravomocí, nevyjasněné kompetence, generační problémy, neoddělení financí rodiny a podniku, atd. Specifické problémy typické pro české tradiční rodinné firmy jako je zajištění kontinuity firmy, obnovení tradiční kultury a udrţování dobrých vztahů mezi členy rodiny a překrývání rolí z čehoţ mŧţe plynout nejasná organizační struktura. 3 Specifika rodinného podnikání 3.1 Vznik rodinných firem V úvodu práce jsem se snaţil vysvětlit základní pojmy spojené s rodinným podnikáním a aspoň stručně nastínit historii rodinného podnikání i s jeho bohatou tradicí. V této třetí kapitole se pokusím charakterizovat specifika rodinného podnikání, ale neţ se k tomu dostanu, pokusím se odpovědět na základní otázky týkající se vzniku rodinných firem: 16

17 proč vlastně vznikají rodinné firmy? proč podnikatelé zaměstnávají rodinné příslušníky? co vede rodiny k zapletení se do sloţitých pracovně právních vztahŧ, kdyţ sami často nezvládají základní rodinné problémy? uvědomují si vŧbec zakladatelé těchto firem, co je v případě úspěchu čeká? Většina podnikatelŧ, kteří se rozhodnout zaloţit si rodinnou firmu nebo zaměstnat ve své firmě rodinné příslušníky (čím se firma stane firmou rodinnou), si nezcela uvědomují nebo připouštějí moţnost vzniku jakýchkoliv rodinných i firemních potíţí. Často přichází podnikatel na trh s malou rodinou firmičkou, aby uţivil rodinu. Problém nastane v okamţiku, kdy se firmě začne dařit a začne generovat zajímavé poţitky. Podnikatel se v této fázi určitým zpŧsobem odpoutá od reality a nabude dojem své nedostiţné dokonalosti. Ten je do jisté míry opodstatněný, protoţe většina takových firem začíná s minimem prostředkŧ a za obrovského odříkání, ale zásadně stíţí budoucí personální rozhodování ohledně rozdělení pozic členŧm rodiny. Schéma vzniku rodinné firmy je aţ velmi často podobné. Začíná spoluprácí dvou známých, kteří spolu delší dobu pracovali pro jinou firmu. Ke spolupráci je často a to externí formou přijata i manţelka, respektive manţelky. Jak čas plyne a firmě se daří, je třeba zaměstnat i další pracovníky. Někteří odejdou, ale ti co zŧstávají si ve firmě budují silné postavení. Později majiteli firmy dorostou děti a on je chce postupně zapracovat do podniku. V podniku se objevují i potomci dlouholetého zaměstnance firmy. Postupem času se majitel snaţí své děti povyšovat do vedoucích funkcí a pomalu je připravovat na proces následnictví. Rychlé povyšování oproti jiným zaměstnancŧm začíná vyvolávat pocit nespravedlnosti v ostatních zaměstnancích. Hlavně se to týká majitelova dlouholetého zaměstnance. Ve firmě začne docházet ke konfliktŧm mezi majitelem a jeho klíčovým zaměstnancem, mezi jeho dětmi a ostatními zaměstnanci a k rivalitě mezi sourozenci o to, kdo firmu po otci převezme. Ten se však na odchod necítí a kolečko konfliktŧ se uzavírá. 17

18 Proč tedy podnikatelé zakládají rodinné firmy nebo zaměstnávají rodinné příslušníky? Rodinné firmy mají řadu výhod, které je činí specifickými a kvŧli kterým se stávají úspěšnými hráči na trhu. Rodinné podniky jsou více neţ na krátkodobý zisk orientovány dlouhodobě do budoucna. Daleko více neţ nerodinné podniky jsou schopny obětovat zisky k dalšímu zajištění chodu firmy, čímţ se stávají odolnější vŧči kritickým situacím (Odehnalová, 2007, str.17). Základem řady výhod rodinného podnikání jsou jeho charakteristické vlastnosti. Kvalita upřednostněná před kvantitou, tradice a motivace plynoucí z rodinného vlastnictví podniku jsou faktory, kterými se rodinné podnikání výrazně liší od klasického nerodinného podnikání. Výhodám a přednostem rodinného podnikání se budu věnovat podrobně v poslední kapitole teoretické částí své diplomové práce. Dalším výrazným rozdílem od firem nerodinného typu je dvojznačnost uvnitř rodinných firem. Systematicky byla uspořádána v modelu Tagiuriho a Davise (1996). Tento model identifikuje specifické atributy rodinných firem, které mají potenciál stát se jak výhodami, tak nevýhodami. Kvŧli skrytému pozitivnímu a negativnímu potenciálu je autoři nazývají bivalentní atributy. Pokud jsou vzájemné vztahy, povědomí a identita správně nastaveny, mohou pro rodinný podnik tyto atributy představovat významnou konkurenční výhodu. Špatná komunikace a vztahy mezi zaměstnanci (členy rodiny) jsou však naopak velkým nebezpečím pro udrţení a prosperitu rodinného podniku. Níţe uvádím model bivalentních atributŧ rodinných firem. Tabulka č. 3: Bivalentní atributy rodinné firmy Nevýhody pro rodinnou firmu - zmatky v řízení firmy - nevhodné směšování záleţitostí rodiny, firmy a vlastnictví - nedostatek podnikatelské objektivity - svazující pocit v dŧsledku příliš úzkých a osobních vztahŧ; v dŧsledku toho odcizení Vlastnost (atribut) zdvojené (respektive vzájemně se překrývající) role sdílená identita Výhody pro rodinnou firmu - zvýšená loajalita k firmě - rychlé a efektivní rozhodování - zvýšená loajalita k firmě - silný pocit poslání - objektivnější rozhodování ve firemních záleţitostech 18

19 od rodiny i firmy - členové rodiny mohou vzájemně poukazovat na své slabiny - zklamání z dětství mohou vést k nedostatku dŧvěry v pozdějších pracovních vztazích - nedostatek objektivity v komunikaci - odpor nebo pocity viny mohou komplikovat pracovní vztahy - mŧţe se objevit skrytá nenávist - mŧţe odstartovat citlivé reakce, které poškozují komunikaci a vytvářejí podmínky pro vznik osobních konfliktŧ - mŧţe u příbuzných vést k pocitu, ţe jsou příliš úzce sledováni a v podnikání aţ uvězněni - při nestejném vnímání mohou mezi členy rodiny vzniknout konflikty celoţivotní společná historie členŧ rodiny emoční zapojení a ambivalence soukromý jazyk vzájemná znalost soukromého ţivota smysl připisovaný rodinné firmě - příbuzní mohou stavět na silných stránkách a kompenzovat navzájem případné slabiny - pevné vztahy mohou pomoci při překonávání překáţek - vyjádření pozitivních emocí podporuje loajalitu a dŧvěru - umoţňuje efektivnější komunikaci a větší míru dŧvěrnosti - lepší komunikace a podnikatelská rozhodnutí, která podporují firmu, vlastníky i rodinu - firemní symbolika mŧţe vypěstovat silný pocit poslání i u zaměstnancŧ Pramen: TAGIURI, R., DAVIS, A., Bivalent attributes of the family firm. Famil Business Review, č. 9, str Typy rodinných firem Organizační struktura rodinného podniku nekopíruje standardní formy podniku. Do organizačního principu rodinného podniku se přenáší prvek rodiny a je tedy přirozené, že rodinná firma odráží vztahy v rodině. Podle organizačního principu je možné rozlišit tři typy rodinných firem a to rodičovskou, manželskou a příbuzenskou (Hesková 2008, str.30). 19

20 Rodičovská firma: Dominantní role majitele a šéfa bývá zastupována jedním z rodičŧ a to zpravidla otcem. Kultura firmy je do značné míry ovlivňována jeho stylem řízení, které mŧţe mít tři podoby: Autoritativní autoritativní rodič je často zároveň většinovým majitelem firmy. Přebírá na sebe většinu kompetencí v oblastech rozhodování a plánování. Jeho přístup ke změnám bývá více konzervativní a prostřednictvím majetku uplatňuje mocenské postavení ve firmě. Vyznačuje se jasně vymezenými kompetencemi a organizační struktura je přehledná centralistická. Podřízení členové firmy (a to především děti) projevují známky nesamostatnosti a často čelí známkám poniţování, znevaţování a manipulacím. Tento typ řízení se hlavně vyznačuje podřízeností a nekompromisním jednáním. Protekcionářská vytváří formu závislosti člena rodiny na firmě. Potom je většinou hýčkaný, není zapojován do plného chodu firmy, získává rŧzné výhody a jeho odměňování je nekriticky vysoké s porovnáním s ostatními zaměstnanci ve firmě. Největší problém v tomto stylu vedení rodinné firmy nastává při generační výměně, kdy je firma předána bez potřebných znalostí, coţ většinou naruší vzájemné rodinné vztahy. Nezkušenost potomka řídit firmu mŧţe zpŧsobit i ekonomické problémy. Demokratické v demokratickém stylu vedení firmy si podnikatel (majitel a otec) uvědomuje, ţe potomek zcela neinklinuje k rodinné firmě a ţe mŧţe mít i jiné zájmy, neţ pracovat v rodinném podniku. Uvědomuje si také, ţe po dosaţení určitého věku mŧţe firmu opustit a vydat se vlastní cestou. V takovém případě volí rodič moţnost spoluúčasti potomka ve firmě, kdy ho nechá postupně projít všemi funkcemi a podílet se na rozhodování. Později mu nabídne majetkovou účast (např. oddělením některé části firmy a přesunem kompetencí). 20

21 Manţelská firma: Manželskou firmu tvoří pár, který společně tvoří podnik, kde ke společnému podnikání dochází dvěma způsoby. V prvním jeden z manželů podniká a druhý do firmy vstoupí po uzavření manželství. Ve druhém manželé vytvoří firmu jako důsledek společného rozhodnutí. V manželské firmě existuje několik kombinací vztahů mezi partnery (Hesková 2008, str.32): firmu řídí pouze jeden z manţelŧ a druhý poskytuje doplňující servis (tím mŧţe být např.: zásobování, účetnictví, prodej nebo kontakt s veřejností). oba partneři jsou rovnocenní. Mají společné kompetence a rozdělenou (vymezenou) pracovní náplň. Často mívají vzdělání na stejné úrovni. poslední zpŧsob je, kdy se jeden z manţelŧ věnuje podniku plně a druhý do podniku vstoupil z ekonomických dŧvodŧ (např. kvŧli niţším nákladŧm), ale má tendenci pracovat v jiné sféře (pokud je to ţena, často je jejím přáním se radši více věnovat rodině). Příbuzenská firma: V příbuzenské firmě spolu pracují sourozenci, jejich manţelé, popřípadě další příbuzní. Sourozenecké firmy bývají ze začátku hodně úspěšné, ale později se u nich často setkáme s výraznou tendencí rozpadu, coţ je připisováno nejasně stanoveným kompetencím a neschopností flexibilně řešit krizové situace. V sourozenecké firmě se mŧţeme setkat s neshody sourozencŧ při rozdělování práce a s pocitem křivdy při rozdělování zisku. V mnohých případech se vyskytují soupeřivé vztahy a nedostatek spolupráce. Velmi častým jevem v příbuzenské firmě je lobování příbuzných za své známé. Tyto tendence vedou ke zhoršování vhodného výběru zaměstnancŧ, sniţují se kritéria pro přijímání (nebo se speciálně upravují pro danou osobu) a častá je i benevolence při hodnocení pracovního výkonu ve snaze vyhnout se rodinnému konfliktu. 21

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

TWI Training Within Industry

TWI Training Within Industry TWI Training Within Industry CESTA KE KULTUŘE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ Markéta Šimáková, Executive Manager DMC management consulting s.r.o. 3. 9. 2014 Nebylo by skvělé vytvořit takovou firemní kulturu, jakou

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více