Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno Školní rok 2011/

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy: Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa Fügnerova 7, Brno b) Zřizovatel školy: Slovo života Brno,o.s. Nové sady 37, Brno c) Ředitel školy: Mgr. Hana Kličková Fügnerova 7, Brno d) Kontakty: telefony: ředitelství: , sborovna: fax: - ředitelka: základní škola: mateřská škola: krestanskaskola.cz http: e) Místo výkonu činnosti ZŠ: pronajímané prostory v ZŠ Masarova 11, Brno. f) Druh školy včetně školského zařízení: Základní škola je úplná, výkon činnosti byl zahájen s I. třídou, v níž byl spojen 1. a 2. ročník. Každým rokem otevíráme další první třídu, takže ve školním roce 2011/2012 jsme poskytovali základní vzdělávání žákům ročníku. Máme tedy kompletní 1.stupeň ZŠ. Spojená výuka probíhala v 1. a 2. ročníku a 4. a 5. ročníku. Letos jsme také otevřeli obor Základní škola speciální a zřídili s tím spojenou funkci asistenta pedagoga. V tomto oboru je vzděláván jeden žák formou integrace s inkluzivními prvky. Škola provozuje školní družinu. 2

3 Od je v provozu též mateřská škola, která poskytuje dětem předškolní vzdělávání. Kapacita MŠ je stále naplněná, neboť je omezená prostorami, které umožňují předškolní vzdělávání pouze pro 15 dětí. Základní škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Školní rok 2010/2011 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita , , ( Počet žáků na počátku roku : 37; 1 žákyně se odstěhovala, čímž se počet žáků změnil na 36, a od 1.5. k nám nastoupil nový žák, takže počet žáků se zvedl opět na původní počet.) Uvedené počty zahrnují jednoho žáka integrovaného (vzdělávaného podle ŠVP pro školy speciální, dříve zvláštní) a nezahrnují dvě žákyně, které plní základní vzdělávání v cizině (Švýcarsko a Švédsko) - v naší škole dostávají pouze učebnice a konají postupové zkoušky do dalšího ročníku české školy. Školní družina - součást základní školy počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita Celkem Mateřská škola počet oddělení počet ročníků počet dětí počet učitelek kapacita Celkem g) Datum zařazení do sítě škol: na dobu neurčitou. 3

4 h) Rada školy ( 132 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění): Datum zřízení: , dle zřizovací listiny má 6 členů. Předseda: Michal Vaněk předseda členové: Ing. Miroslav Makovička Rostislav Komosný Jaroslav Tesař Svatopluk Kouřil Ing. Helena Brdečková. ch) Školní vzdělávací program V základní škole se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a integrovaný žák podle individuálního plánu vypracovaného podle 2. dílu Rámcového vzdělávacího programu pro obor základní škola speciální (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami). Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Obsah vzdělávání základní školy je doplněn o dva předměty etickou výchovu a biblickou nauku, které pomáhají specifikovat činnost křesťanské školy. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - Barevné kostičky, který je svým obsahem v souladu s výchovně vzdělávacími cíli základní školy. i) Zařízení školního stravování Při naší základní škole zařízení školního stravování nebylo zřízeno. Žáci se stravují ve Školní jídelně Brno, Masarova 11. Při mateřské škole byla zřízena jídelna výdejna, do níž přivážíme obědy pro děti z výše uvedené jídelny. j) Zájmové aktivity Letos jsme zahájili činnost keramického kroužku, který vedou maminky našich dětí. Do keramiky chodí 12 žáků z naší školy. Další zájmovou činnost neprovozujeme vzhledem k bohaté nabídce zájmové činnosti na ZŠ Masarova, kam se mohou hlásit i naše děti. Kroužky pořádané ZŠ Masarova navštěvuje 11 našich žáků. Fakt, většina dětí do naší školy dojíždí, se odráží na jejich zájmových aktivitách v blízkosti bydliště. Celkově lze konstatovat, že 86,11% našich žáků investuje svůj volný čas do zájmových kroužků, sportovních nebo uměleckých činností v rámci ZUŠ, což znamená, že z 37 žáků, kteří navštěvují běžnou formou naši školu, pouze 5 žáků nechodí do žádného kroužku. 4

5 k) Záměry a cíle školy Škola si klade za cíl být otevřená a nápomocná rodinám a církvím v kvalitní křesťanské výchově a vzdělávání jejich dětí. Tato dlouhodobá perspektiva školy je kodifikována v Koncepčních záměrech a cílech školy a z tohoto dokumentu vychází roční plán práce, jak základní školy, tak školy mateřské. Naše škola postupně naplňuje nejen vlastní specifické cíle křesťanské školy, ale zároveň i Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Jihomoravského kraje. Ze záměrů vlády a MŠMT také vychází další programy, jejichž úkoly škola každoročně úspěšně plní. V základní škole se jedná o tyto prioritní oblasti: EVVO dle Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, prevence proti negativním jevům v chování žáků podle Minimálního preventivního programu sociálně-patologických jevů u dětí a žáků a Programu proti šikaně výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, spojená s výchovou k ochraně člověka za mimořádných událostí a dopravní výchova. Mateřská škola má tyto priority zakomponované do celoročního plánu a výchovné cíle naplňuje v rámci jednotlivých bloků. Naším trvalým záměrem je též posilovat osobnostní a sociální výchovu, abychom eliminovali stále složitější mezilidské vztahy v dnešní společnosti a zpochybňování základních lidských hodnot. Tato práce se nám již druhým rokem daří díky propojení činnosti základní školy a mateřské školy: - společně zahajujeme každý týden na krátkých celoškolních setkáních - bohoslužbách, - ranní provoz ŠD od 7.00 do 7.55 hod. je spojen s provozem MŠ, - v odpoledních hodinách bývají dle situace spojeny předškolní i školní děti ke společným hrám, - a také některé školní a mimoškolní akce jsou společné. Vzájemný kontakt a spolupráce dětí různého věku tak posiluje jejich socializaci, což je základem pro úspěšný život. Letos nám v této oblasti skýtá bohaté možnosti zapojení mentálně postiženého žáka do běžného provozu školy. Trendy vývoje Pozitivní vliv na rozvoj činnosti školy má možnost provozu dlouhodobě na stejném místě a stále úspěšnější propagace naší školy v církevních sborech i na veřejnosti, a to díky přirozenému zapojení rodičů do této činnosti. Také akce pro veřejnost a první výrazné úspěchy našich žáků v soutěžích mají vliv na rostoucí věhlas naší školy. 5

6 Letos jsme zapsali do 1. ročníku 11 žáků, jednomu z nich byl doporučen odklad školní docházky. Pro příští školní rok již máme také několik zájemců z řad žáků stáních škol, kteří k nám zvažují přestup. Rodiče vítají naši ochotu pracovat se žáky podle individuálních programů, přijímat žáky s formou individuálního (domácího) vzdělávání a pracovat se žáky, kteří se vzdělávají souběžně v zahraničí. Těm škola poskytuje české učebnice a umožňuje jim vykonávat postupové zkoušky ve smyslu 38 školského zákona. S nárůstem počtu žáků v naší škole a rostoucím zájmem o vzdělávání na naší škole však souvisí problém omezených prostorových možností a s tím související omezenou kapacitou jednotlivých tříd. Prognóza, vycházející z nárůstu počtu žáků do 1.tříd ZŠ Masarova a souběžné přeplněnosti státních školek v Líšni, ukazuje na to, že pro plný chod naší školy budeme mít k dispozici pouze 3 kabinety a 7 učeben pro 9 tříd, s tím, že jednu větší z nich budeme muset opět stavebně přehradit. Z toho vyplývá nutnost malotřídní výuky na 1. stupni, což znamená spojovat ve dvou případech dva ročníky do jedné třídy. I při těchto opatřeních bude nutné stále hlídat kapacitu jednotlivých učeben při přijímání dětí do jednotlivých ročníků. Učebny mají kapacitu 18 a 19 žáků, další slíbená v 2. patře má kapacitu opět pouze pro 19 žáků, a tak ji nelze dále dělit. Vzhledem ke stálému růstu porodnosti v oblasti Líšně jde o problém dlouhodobý. Výhledově, v horizontu pravděpodobně do vypršení pronájmu na ZŠ Masarova v roce 2021, by bylo vhodné hledat větší a perspektivnější prostory. Finanční situace školy souvisí s počtem přijímaných žáků, takže i do této oblasti se promítá prostorové omezení. Část II. Údaje o pracovnících školy A) Rámcový popis personálního zabezpečení Na naší škole jsou a budou zaměstnáváni především křesťanští pedagogičtí pracovníci. Dalším hlediskem výběru je odborná a pedagogická způsobilost / případně požadavek neodkladného doplnění aprobace studiem / a schopnost podílet se i na dalších činnostech ve škole. Pedagogové musí být vybaveni potřebnými profesními dovednostmi: komunikativní ve směru k žákům, rodičům i ostatním zaměstnancům školy, musí být schopni diagnostikovat motivovat žáky i udržet jejich neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost. Ve školním roce 2011/12 zde pracovalo 13 zaměstnanců. V základní škole vyučovali: učitelka 1. a 2. ročníku Mgr. Martina Martinková - nastoupila k nám vloni a letos naši školu také z rodinných důvodů opouští. Do její třídy, spojené ze dvou ročníků, byl integrován 1 žák s mentálním postižením, a proto jí byla přidělena asistentka pedagoga Milada Kroupová, která během školního roku absolvovala pro tuto funkci kvalifikační studium; 6

7 učitelka 3. ročníku Mgr. Jana Makovičková zajišťuje na 1. stupni též výuku angličtiny; učitelka 4. a 5. ročníku Ing. Iveta Rašovská si přes svoji dlouholetou praxi na 1.stupni ZŠ (od roku 1991) doplňuje požadované studium na PdF MU a letos ukončila bakalářské studium; v letošním školním roce začala vést výchovné poradenství. učitel etické výchovy, biblické nauky a informatiky v 5. roč. Mgr. Stanislav Cikalo si též doplňuje studium pro ZŠ (je kvalifikován pro výuku na střední škole). Provoz školní družiny zajišťovaly 3 vychovatelky aprobované a s částečným úvazkem: vedoucí vychovatelka Marie Komosná, vychovatelky Mgr. Renata Frková, která letos po dohodě ukončila pracovní smlouvu, a v ranních hodinách měla službu v ŠD a MŠ Mgr. Hana Kličková; a 1 vychovatel - Mgr. Stanislav Cikalo neaprobovaný na částečný úvazek. Ředitelka školy Mgr. Hana Kličková, pracovala jako pedagog s minimálním nutným úvazkem 1 hod. týdně ve školní družině a v oblasti pedagogiky vedla letos opět prevenci nežádoucích projevů v chování žáků. Zajišťovala též spolu s ekonomkou M. Kroupovou a odbornou firmou chod školy po stránce ekonomické a prováděla většinu kancelářských prací. V MŠ pracovaly: zástupkyně pro MŠ Adéla Staňková, absolventka SPŠ a studující na VŠ obor speciální pedagogiky předškolního věku a 2 učitelky: Eva Puklová neaprobovaně (zdravotní sestra) a Eva Bělohorcová, studující VŠ, kterou od 1.5. nahradila Hana Novotná aprobovaná učitelka MŠ s tříletou praxí. I v letošním školním roce Mgr. Hana Ševčíková, školní psycholožka, zajišťovala pro rodiče i učitele odborně poradenské činnosti v oblasti psychologie. Není zaměstnancem školy. Od září 2011 jsme zaměstnávali tyto provozní zaměstnance: pomocnou kuchařku v jídelně výdejně MŠ: Ivetu Tenorovou, která se také podílí na úklidu prostor školy a v září 2011 byla jmenovaná vedoucí provozu, a úklidové práce v našich pronajímaných prostorách zajišťovala Mgr. Zdeňka Řezníčková, s níž v dalších letech počítáme pro výuku na 2. stupni ZŠ. Ekonomiku školy zajišťovala Milada Kroupová, za spolupráce s firmou INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. a ředitelkou školy, která kromě zákonem daných úkonů vedla pokladnu školy. V oblasti administrativy pracovala ředitelka školy a na částečný úvazek též vychovatelka Mgr. Frková, která u nás byla zaměstnána pouze tento školní rok. Některé údržbářské práce zajišťoval dle smlouvy o pronájmu školník ZŠ Masarova, drobné opravy v naší kompetenci jsme prováděli dle možností sami, nebo otcové našich dětí. Na náročnější opravy zveme odborníky a firmy. Věkové složení zaměstnanců školy ve šk. r. 2011/2012 Věk učitelé ZŠ učitelé MŠ vychovatelky provozní zam. muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy do 35 let let a více 1 Pracující důchodci 1 Celkem Průměrný věk 36,75 34,66 46,25 37,00 7

8 B) Přehled pedagogických pracovníků 1. Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Celkový počet ped. pracovníků ZŠ (vč.asist. ped.) 5 z toho odborně kvalifikovaných 3 Celkový počet ped. pracovníků ŠD 4 z toho odborně kvalifikovaných 3 Celkový počet učitelek MŠ 3 z toho odborně kvalifikovaných 2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy, nebo ji v průběhu školního roku získali (Staňková, Novotná, Frková, Kroupová): 4 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odcházejí ze školy: 2 ( učitelka ZŠ Mgr. Martinková rodinné důvody, Mgr. Frková po dohodě) 2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ vzdělávání, kurzů Speciální pedagogika předškolního věku Počet zúčastněných pracovníků Speciální pedagogika ZŠ 1 Křesťanská pedagogika, psychologie 2 Učitelství všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů 1 Informatika pro ZŠ 1 1 Typ vzdělávání Univ. Palackého v Olomouci, PdF bakalářské studium PdF MU - bakalářské studium ACSI mezinár.org. v Maďarsku, týdenní konference v Budapešti Univ. Palackého v Olomouci, PdF Univ. Palackého v Olomouci, PdF Křesťanský učitel na ZŠ a světské vlivy, Křesťan za katedrou 5 Konference poř. ZŠ Třinec a Beskydské gymnázium Gymnázium Mountain Academy, Frýdlant nad Ostravicí Inkluze vyučovací techniky, zapojení žáků 1 o.s. Rytmus; 9349/ Studium pro asistenty pedagoga 1 SSŠ Brno; 4126/ a 8

9 Nové metody výuky Aj 1 Jazyk. Škola a vzděl.centrum Slunečnice, s.r.o.; CZ.1.07/1.3.10/ Jak zpestřit český jazyk na 1.stupni 1 DESCARTES,v.o.s.; / Využití moderních metodických nástrojů napříč předmětovou skladbou ŠVP 1 SSŠ Brno; / Úprava textového dokumentu v MS Word 1 SSŠ Brno; MS Office Praktická výuka Čj na 1.stupni ZŠ podle ŠVP Vzdělávací technologie pro 21.století / SSŠ Brno; / Národní ústav pro vzdělávání divize VÚP; 20444/ Školení vedoucích prac. PO a BOZP 2 J.K.marketing s.r.o. CELKEM účast na vzdělávacích akcích 21 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje Průměr vyznamenáním 1. 9 *) 9 1, , , , ,09 Celkem za I. stupeň 38 **) , Celkem za II. stupeň Celkem za školu ,044 *) Do počtu je zahrnut integrovaný žák ze ZŠ speciální. **) Do celkového počtu nejsou zahrnuty 2 žákyně, které plní povinnou školní docházku v cizině. Zkoušky mohou konat nejméně 1x za dva roky, a to do 3.ročníku pouze z českého jazyka. Letos vykonala zkoušku jedna žákyně a byla ohodnocena jedničkou. Z tabulek je patrno, že naši žáci dosahují velmi pěkných výsledků. Tento fakt se prokázal i při plošném testování žáků 5.ročníků v ČR, pořádaném MŠMT. Naše škola byla ve všech ukazatelích nadprůměrná viz. str. 21. Zde se promítá jak malý počet žáků ve třídách, tak důsledná péče rodičů o děti. 9

10 2. Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 průměr na jednoho žáka: 0 4. a) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných I v letošním školním roce jsme věnovali zvýšenou individuální péči sourozencům Vojtěchovi a Ondřeji Brdečko - oba jsou nadprůměrně nadaní v matematice. Pro Vojtěcha žáka 2. třídy je každoročně vypracován individuální vzdělávací program (schvalují rodiče a PPP), podle něhož se vzdělává v matematice spolu s vyšším ročníkem. Ondřej - žák 4.třídy - dostával v matematice k výpočtu náročnější příklady, které si sám řešil, jakmile byl se školní prací hotov. b) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2011/2012 jsme na počátku školního roku zaevidovali v běžné ZŠ 10 žáků se specifickými vývojovými poruchami a vzdělávacími potřebami. Po dvou měsících se dívka uváděná v tomto počtu odstěhovala, takže během roku jsme individuálně pracovali s devíti chlapci. Žádný z nich se však nepracoval podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci, či práce dle materiálů doporučených PPP. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky a je upřednostněn jejich mluvený projev. V zadávání individuálních úkolů je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. 10

11 Podle individuálního plánu se vzdělával žák zařazený do ZŠ speciální (dříve označované jako zvláštní). Jeho výchovně vzdělávací plán byl vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální, dílu II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žák je zařazen do běžné třídy ZŠ a jeho rozvrh odpovídá rozvrhu třídy. Má však podle potřeby kratší vyučovací hodiny a navíc zdravotní tělesnou výchovu jako povinný předmět. 5. Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 2 žákyně změna bydliště. Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3 žáci 1 žák do 5. ročníku na počátku šk. roku 1 žákyně do 4.ročníku na počátku šk. roku Důvody: zájem o křesťanskou alternativu vzdělávání na naší škole a bezproblémové vztahy mezi spolužáky. 1 žák do 4. ročníku v 2. pololetí. Důvod: problémy v mezilidských vztazích v rámci třídního kolektivu. Část IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce nebyla na naší škole provedena inspekční činnost České školní inspekce, ani činnost jiných státních kontrolních orgánů. Přes to, že ČŠI v loňském roce kladně hodnotila činnost mateřské školy a žádali jsme o zvýšení státních dotací z počátečních 60 % na 100 %, nebylo naší žádosti vyhověno, neboť KÚ JMK zapsal naši MŠ do rejstříku škol a školských zařízení až od (vzhledem k tomu, že některé předložené dokumenty nabyly právní moci až k tomuto datu), proto jsme nesplnili požadavek 1 roku provozu s 60% dotací. 11

12 Část V. Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., v pozdějších úpravách / Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 11 0 Povolení individuálního vzdělávání 1 0 Zamítnutí odkladu povinné školní docházky 0 0 Zamítnutí dodatečného odložení povinné školní docházky 0 0 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 7 0 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 7 0 Část VI. Další údaje o škole 1. Aktivity školy Aktivity školy vycházejí z priorit školy, které jsou zakotveny ve školním vzdělávacím programu. Letos, tedy po čtyřech letech provozu školy, jsme provedli revizi efektivity a funkčnosti zvolených výchovně vzdělávacích postupů, zejména v oblasti tradičních činností a mimoškolních akcí pro doplnění a zpestření učiva. Dospěli jsme k přesvědčení, že výběr byl proveden správně a tradičně zařazované aktivity jsou funkční a přínosné, ale že je nutné provádět jejich vhodnější výběr vzhledem k věku žáků a jejich narůstajícímu počtu, tedy využívat určité aktivity v určitých ročnících. Do školních tradičních, každoročně se opakujících akcí jsme letos zařadili humanitární veřejnou akci s bohatým kulturním programem - Pomozte dětem, který měl na náměstí Svobody veliký úspěch. V dalších letech také hodláme zůstat u pravidelných návštěv dalšího sociálního ústavu Dům Naděje na Vinohradech, kam pravidelně 1x za 2 měsíce docházejí žáci s kulturním programem v rámci školní družiny. / Dále viz str. 13, odstavec a) / 12

13 a) Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem Tato výchova tvoří základ činnosti školy ZŠ i MŠ, prolíná všemi výchovně vzdělávacími činnostmi a je velmi obtížné její jednotlivé fáze separovat. K výrazným a každoročním akcím naší školy pro posílení této oblasti výchovy patří: - návštěva stacionáře v Bohunicích (kulturní program i předání dárečků a evangelia seniorům jsme uskutečnili již čtvrtý rok) - a v návaznosti na spolupráci s mezinárodní humanitární organizací Feet the Hungry ( blíže rozvedeno na str. 28) žáci ze svého kapesného pořádají celoroční sbírku na děti v Africe. Letos se ke sbírce žáků přidali i učitelé a někteří rodiče. Celkově jsme vybrali 3459,- Kč. V druhém pololetí jsme zahájili spolupráci s Domem Naděje na Vinohradech, kam žáci docházejí v rámci školní družiny s kulturním programem pravidelně 1x za dva měsíce. Děti z 1. a 2. ročníku také navštívily Domov důchodců na ulici Borky v Maloměřicích. Jednalo se však pouze o výjimečnou akci spojenou s dočasným umístěním babičky naší žákyně 2. ročníku do tohoto zařízení. Do této oblasti lze zařadit i veřejné vystoupení dětí ZŠ i MŠ na charitativní akci na nám. Svobody Pomozte dětem (viz.str. 25). b) Multikulturní výchova je další naší prioritou. Jednotlivé výchovné záměry a realizace jsou úzce spjaty a propojeny s prevencí proti rasismu, xenofobii i antisemitismu, což je blíže rozvedeno na str. 28. c) EVVO( environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Také v letošním školním roce jsme postupovali podle Akčního programu EVVO. Pokračovali jsme ve spolupráci s Domem ekologické výchovy Lipka, ale letos jsme využívali i jiných možností, jak dětem přiblížit tuto problematiku. Jednalo se o tyto akce: Hospodářství u Šnofouse (Lipka) 1. a 2. roč. se v první části seznámil s tříděním a recyklací odpadu, poté následovalo téma Hospodářská zvířata, kde se mimo jiné hovořilo o různých výrobcích z mléka a o jejich výrobě, žáci sami měli možnost stloukat máslo v máselnici i vařit z mléka tvaroh a následně výrobky sníst, geografická přednáška RNDr. Aleny Plevové Zeměználek o Zemi, horninách a nerostech, ale i člověku a vlivu jeho činnosti na životní prostředí; tohoto programu se zúčastnily v několika besedách všechny ročníky, stejně tak všichni absolvovali v DDM Fantázie ekoprogram o vodě (na výborných názorných pomůckách se seznámili s koloběhem vody, vodní flórou i faunou), v Ekocentru Ponávka si žáci v praktických činnostech osvojovali specifické estetické kvality přírodních materiálů (vyráběli si z nich náhrdelníky a náramky) a v závěru ocenili ochutnávku zdravé stravy. 13

14 Starší žáci - od 3. do 5. roč.- absolvovali na Hádech terénní program Lipky na chráněném území Kavky I v letošním školním roce jsme uspořádali osvědčené tradiční akce: - vycházky, spojené s poznáváním kulturních památek Brna, městských i příměstských parků i chráněných oblastí v brněnského okolí, - letošní zimní krmení zvířátek po vánočních prázdninách vlastnoručně nasbíranými kaštany a žaludy bylo spojeno s besedou a doprovodem místních lesníků v chráněné oblasti Výhon v Židlochovicích. Žáci všech tříd se zde dozvěděli nejen o historii vesnice a jejího okolí, ale hlavně o přírodě a péči o ni, o chovu bažantů i odchytu škodné a mohli si také prohlédnout pasti na zvěř. Na závěr jsme navštívili hájovnu, kde nás čekalo pohoštění teplým čajem. Letos se nám nepodařilo realizovat akci čištění studánek, i když jsme se na to připravovali: v březnu vypukly nečekaně mrazy a ani v náhradních termínech nebylo vhodné počasí nebo jsme již měli objednány jiné programy. EVVO prostupuje napříč veškerou výukou i výchovou a je zapracováno do školního vzdělávacího programu. Zasahuje do estetiky, výchovy ke zdraví a do všeho, co nás obklopuje. K upevnění získaných vědomostí z oblasti EVVO v jednotlivých předmětech a jejich vzájemnému propojení dochází v projektových týdnech na podzim Týden pro zdraví ( viz. dále u výchovy ke zdraví), zaměřený na problematiku přírody s vlivem na zdraví člověka jako součásti přírody a v závěru školního roku shrne získané vědomosti Týden pro Zemi. Jednotlivé třídy si tento týden zařadily koncem školního roku dle vlastní potřeby a plánu. Jednalo se o tyto akce: - žáci se učili poznávat lesostepní společenstva při vycházce do přírodního parku Hády a na Hádecké planině hledali (bohužel bez úspěchu) dva druhy vzácné orchideje (vemeník dvoulistý a zelený), které tu v červnu kvetou, - navštívili jsme Lamacentrum Hády, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o lamách, děti si je mohly dokonce pohladit a nakrmit a získané vědomosti a poznatky na závěr zaznačili do pracovních listů, - výlet do Mariánského údolí, kde jsme navštívili oddychový areál Eldorádo se zvířátky, pohráli si na hřištích a prošli se údolím řeky Říčka kolem krásných rybníků, na louce i v lese pozorovali květenu - program Lipky Letem světem, který měl globální charakter: byla zde obsažena multikulturalita, EVVO světová flóra a fauna, celosvětový projekt fair-trade, i rozšíření zeměpisných vědomostí o jednotlivých kontinentech světa. - Třeťáci si poslechli zajímavé moderní ekopohádky ( O recyklovaném papíru, O plastových lahvích, které měly klaustrofobii), o nich pak diskutovali a vyvozovali poučení pro svůj život. Recyklaci a využití přírodních zdrojů si vyzkoušeli při výrobě korálků z použitých tiskovin. Odpoledne na práci ZŠ navázaly vychovatelky v ŠD filmy a besedami na témata: příroda v naší zemi, louky, lesy, háje, pohoří, rybníky, přehrady, potoky, řeky a život v nich. Součástí ekologické výchovy byl i úklid v okolí školy (sběr odpadků). Environmentální výchova a vzdělávání v mateřské škole je jako ostatní výchovně vzdělávací oblasti realizovaná v rámci bloků. Jde především o vycházky do blízké i vzdálenější přírody (oblíbeným je již druhým rokem výlet do Mariánského údolí), spojené s pozorováním a pojmenováním různých druhů rostlin, stromů a broučků. 14

15 S dětmi besedujeme o ochraně přírody a přírodních zdrojů, o třídění odpadů a v modelových situacích třídění nacvičujeme. Průběžně rozvíjíme u dětí elementární poznatky o světě kolem nás: při pozorování obrázků, při poslechu čteného textu apod., i při exkurzi do DDM Fantázie: pro nejmenší děti připravili poutavý program Babiččin dvoreček, v němž se děti seznamovaly s tím, jaká zvířátka najdeme na dvorečku, jaké bylinky najdeme na zahrádce a jak se sázejí rostliny, což si také samy vyzkoušely. d) Výchova ke zdraví a bezpečnému chování prostupuje veškerou každodenní činnost školy základní i mateřské, ve výuce i o přestávkách. Konečně se nám podařilo maximálně vybavit pronajímané prostory chodby pro pohybové aktivity základní školy o přestávkách, ale i mateřské školy a školní družiny. Kromě skákacích míčů, které mají žáci stále k dispozici, je zde umístěn koš a dva míče pro basketbal, dvoje žebřiny se žíněnkami, lezecká stěna 3,34 m dlouhá a 2.3 m vysoká. Pro menší děti je zde připevněn terč pro strefování míčky a šipkami na suché zipy. Naši žáci tedy mohou volit dle zájmu z vícero možností pohybových aktivit zejména o velké přestávce (což umožňuje délka chodby 25 metrů), a také toho plně využívají. Pro učitele je situace poněkud náročnější, a tak o velké přestávce vykonávají dohled nad žáky vždy dva pedagogové, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žáci ročníku měli v rámci tělesné výchovy zařazený plavecký výcvik, opět v bazénu ve staré Líšni na ZŠ Holzova. Pro posílení tělesné výchovy jsme letos vyhlásili sportovní soutěž v trojboji (skok do dálky, hod kriketovým míčkem a běh na 50 m) a vyhlásili jsme v každé třídě nejzdatnější dívku a nejzdatnějšího chlapce, kteří dostali putovní pohár. V 1. třídě (1. a 2. roč.) byla mezi dívkami nejúspěšnější Rút Červeňová (2. roč.) a mezi hochy Emanuel Boldi (2. roč.) ve 3. třídě podle očekávání zvítězila Sára Buchtová a Michal Otakar Baný, ve 4. třídě (4. a 5. roč.) prvenství vybojovali Sára Kouřilová 4. roč.) a Richard Klimeš ( 4. roč.). V rámci posílení výchovy ke zdraví jsme opět zařadili Týden pro zdraví, jako vždy v souvislosti s veřejnými akcemi v rámci Brněnských dnů pro zdraví, kterých se děti mohou zúčastnit spíše se svými rodiči, neboť většina z nich probíhá v odpoledních hodinách. Do tohoto týdne jsme také zařadili vše, co jakkoli zdraví lidí ovlivňuje: výlet do přírody, praktický nácvik první pomoci, v rámci plaveckého výcviku cviky na posílení tělesné zdatnosti, nácvik záchrany tonoucího či pomoc unavenému plavci, návštěvy programů ekologických center (viz EVVO- str. 13), zdravou výživu, ochranu člověka za mimořádných událostí a tematiku zdravých zubů, která byla letos posílena přednáškou zubařky MUDr. Kateřiny Alinčové. Dále pokračujeme ve výchově v rámci ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU.) Snad největší úspěch u žáků měli záchranáři Červeného kříže, kteří přímo ve škole vytvořili 4 stanoviště, na nichž demonstrovali různé krizové situace, vybrané děti namaskovali jako zraněné a ostatní trénovali jejich ošetření a záchranu. Kolektiv prvního a druhého ročníku využil možnosti prohlédnout si brněnskou hasičskou zbrojnici a seznámit se s prací hasičů i jejich auty, přístroji a různými pomůckami. 15

16 V oblasti požární ochrany jsme letos zase navštívili Centrální dispečink HZS (Hasičského záchranného sboru) na Lidické ulici, kde si žáci mohli prohlédnout vybavení a výzbroj hasičů a některé věci i vyzkoušet v rámci exkurze na téma Ochrana obyvatel při živelných pohromách. V mateřské škole jsou k výchově ke zdraví a bezpečnému chování nenásilně využívány pohádky a dramatizace některých životních situací. Při každé příležitosti se učí bezpečně zacházet s různými předměty denní potřeby, kreslí i dramatizují rizikové situace a následně o nich diskutují, poslouchají tematicky zaměřenou četbu apod. V bloku Bůh mě stvořil je zařazeno téma Moje tělo, kde se zaměřujeme na hygienické zásady, zdravou stravu, důležitost pohybu a bezpečnostních pravidlech při pohybu v různých prostorách a při různých situacích. S dětmi toto názorně nacvičujeme v reálných i modelových situacích. Také návštěva chráněné oblasti Výhon v Židlochovicích a beseda s jejím správcem lesníkem přispěla k vědomí důležitosti zachování přírody pro lidské zdraví (viz.str. 14). Ochrana člověka za mimořádných událostí je každoročně součástí náplně jak Týdnu pro zdraví, tak součástí výuky na škole v přírodě. Žáci jsou zde v rámci výuky denně vzděláváni v této tematice po stránce teoretické, po níž následuje praktický výcvik v poskytování první pomoci. Přirozeně je zde do týdenní náplně také zapojován pobyt v přírodě a budování vědomí o nezbytnosti přírody pro lidské zdraví. Letos poprvé jsme zařadili školu v přírodě na jaro, do poloviny května. Změnili jsme také místo pobytu tentokrát do malebného koutu Beskyd v Novém Hrozenkově. Podle předběžného šetření mají rodiče zájem o střídání školy v přírodě v zimě a na jaře. Pro zimní pobyty je vhodnější Všemina, protože má všestranné vybavení uvnitř hotelu, kde děti mohou trávit většinu dne. Pro jarní pobyty se jeví zase jako ideální hotel v Novém Hrozenkově. e) Dopravní výchova V praxi dopravní výchovu uplatňujeme na ZŠ i MŠ při všech mimoškolních akcích. Dopravní výchova je zahrnuta na základní škole zejména do obsahové náplně prvouky a vlastivědy. V této oblasti máme trvalou spolupráci s odborem prevence městské policie. Praktický výcvik probíhá na dopravním hřišti v Řečkovicích a besedy u nás ve škole jsou vždy velmi dobře metodicky připraveny, takže žáky motivují a obohacují. Důkazem toho jsou pěkné výsledky v městské soutěži pro 4. ročníky Empík cyklista, v níž letos naši žáci 4. třídy vybojovali mezi brněnskými školami 2. místo a získali pohár. Všichni naši žáci získali také průkaz cyklisty za bezchybnou jízdu na dětském dopravním hřišti a zvládnuté dopravní testy. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání průkazů cyklisty se uskutečnilo na Velodromu. Pro vítěze tu byl přichystán za odměnu též pěkný program, v němž žáky zaujala ukázka práce psovodů a záchranná akce hasičů, ale též vystoupení taneční skupiny BEAT UP a BIKE TRIALU AMK Staré Brno. Dopravní výchova je cíleně rozvíjena již v od 3. ročníku, a to v rámci tří bloků programu městské policie Malý cyklista. V červnu si pak získané vědomosti a dovednosti zopakovali, upevnili a doplnili v projektovém dnu, věnovaném této tematice. 16

17 Pro posílení dopravní výchovy jsme také využili nabídku Centra AMAVET Junior Brno v Husovicích, která nabízí výuku dopravní výchovy na PC programech - pro nejmenší děti s názvem Poprvé do školy, Výbava kola a pro starší Cesta na kole městem a Cesta na hrad, kde si žáci projíždějí trasu v animované podobě. Dopravní výchova v rámci vyučování je posilována a doplňována činností školní družiny; žáci zde mohou v praxi procvičovat a trénovat to, co se dozvědí při výuce: procvičují bezpečné přecházení přes vozovku i chůzi po ní, pozorují přednosti řidičů na křižovatkách. Za velmi důležité považujeme výchovu mladých řidičů v praxi - při jízdě na kole. Školní družina uspořádala soutěž na dopravním hřišti, průběžně opakují dopravní značky, dodržování bezpečnosti na vozovce při jízdě na kole i kolečkových bruslích. S touto tematikou souvisí i beseda Vidět a být viděn. f) Existují však další oblasti výchovy dětí a žáků, které sice nejsou přímo prioritou stanovenou státem, ale z hlediska harmonického rozvoje osobnosti člověka je nelze opomíjet a věnovat jim menší pozornost. Za takové považujeme výchovu estetickou, kulturní a vlasteneckou. Dále pak preferujeme výchovu etickou, jejíž náplň je shrnuta do obsahu povinného vyučovacího předmětu Etická výchova. Estetická a kulturní výchova I v tomto školním roce zahrnovala vedle filmového umění ( filmy žáci sledovali především v rámci relaxace v ŠD a MŠ) také osobitou estetiku divadla. Žáci ZŠ navštívili Mahelovo divadlo, kde shlédli hru podle J. Verna Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce., opět jsme navštívili Divadlo Radost: děti z 1. a 2. ročníku také pohádku Tři čuníci a starší žáci hru podle J. Foglara Rychlé šípy. Prvňáci shlédli ještě loutkové divadlo O ježkovi v Mahelově knihovně. Děti z mateřské školy si užily představení Paraplíčko přímo ve své herně. Ozvláštněním bylo pro ně to, že se jednalo o interaktivní pohádku, takže mohly do děje zasahovat a ovlivňovat jeho vývoj. Kulturní a estetická výchova je v MŠ úzce spjata se socializací dětí: - během roku společně slaví narozeniny svých spolužáků k této příležitosti maminky většinou upečou veliký a chutný dort - v DDM Fantázie děti vyráběly dárek pro maminky ke Dni matek na látkovou tašku tiskly barvami na textil ozdobné vzory. Za nedílnou a důležitou součást kulturní výchovy považujeme výchovu ke čtenářství. Se žáky navštěvujeme místní knihovny a žáci mají v průběhu celého školního roku ve třídách vystavené knihy, které si mohou o přestávce číst, prohlížet a půjčovat domů (viz. blíže str. 19) Hudební výchova v ZŠ byla letos, kromě běžné výchovně vzdělávací práce v ZŠ i ŠD, zpestřena vánočním žesťovým koncertem na ZŠ Masarova - Musica animal. Zpěvem také zahajujeme vyučování a i v průběhu dne společně zpíváme. Žáci zpívají rádi a také se každým rokem zúčastňují různých pěveckých soutěží. Letos jsme poprvé slavili úspěch žákyně 2. ročníku obsadila v soutěži Karlovarský skřivánek 3. místo. Do oblasti Hv patří zejména vlastní hudební produkce žáků na veřejných vystoupeních. Hudební nadání mohli žáci uplatnit při návštěvách domovů důchodců - každoročně si pro ně nacvičují pásmo písní, spojené s jejich vlastním doprovodem na hudební nástroje. 17

18 Žáky tedy vedeme nejen k pasivnímu přijímání kultury a umění, ale také k jejich vlastní produkci a k zapojení do aktivit, kde mohou uplatnit svůj um a tvořivost. Hudební nadání mohli žáci uplatnit při návštěvách domovů důchodců (viz. str. 25). Každoročně si pro ně nacvičují pásmo písní, spojené s jejich vlastním doprovodem na hudební nástroje. Letos poprvé jsme sestavili téměř hodinový kulturní program pro charitativní akci Pomozte dětem, na němž se podíleli nejen žáci, ale i učitelé a rodiče (viz.str. 25). Naše veřejné hudební vystoupení v rámci Brněnských vánočních trhů na náměstí Svobody bylo letos zrušeno v souvislosti s pohřbem bývalého prezidenta V. Havla. Ke kulturní výchově neodlučitelně patří návštěvy muzeí a galerií. Při práci na ZŠ zejména oceňujeme výukové programy Moravské galerie, kde se žáci pasivně i aktivně (skrze vlastní výtvarnou činnost) osvojují základy výtvarného umění, čímž jsou doplňovány besedy o umění pořádané našimi pedagogy v rámci Vv a ŠD. 1. a 2. roč. se zúčastnili programu Poprvé v galerii a starší žáci Díváme se na obrazy. V oblasti výtvarného umění jsou velmi oblíbené jsou návštěvy DDM Fantázie ve Slatině; pravidelné jsou zejména dílny předvánoční či velikonoční a dílny přede Dnem matek. Děti zde vytvářejí dárečky a ozdobné či praktické předměty z hlíny letos na Velikonoce např. solničku ve tvaru slepičky. Letos jsme opět navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno, která byla téměř dva roky přestavována. V nově otevřeném sále exploratoria byli žáci zapojeni do interaktivní expozice s názvem Příběh sluneční soustavy a za asistence odborného pracovníka prozkoumávali vesmír. Mohli si sáhnout na meteorit, prohlédnout si různé zkameněliny a různé demonstrační pomůcky na pochopení vlivu odstředivé síly apod. Děti z MŠ blíže poznaly vesmír při přednášce RNDr. Aleny Plevové Zeměználek; zajímavou formou povídání a názorných ukázek přiblížila dětem Slunce, Měsíc i přírodu a její cykly. Během celého školního roku jsme do výchovně vzdělávacího procesu jako vloni zařazovali diskuse, besedy i drobné oslavy svátků a významných dní ČR, abychom žáky vedli k vlastenectví. Žáci v májových dnech očekávali na besedu člena brněnského archeologického ústavu Mgr. Jožky Kováře, který jim již počtvrté přiblížil 2. světovou válku a dny osvobozování. Letos byla tato beseda spojena nejen s promítáním autentických záběrů z války, ale žáci měli také možnost prohlédnout si, osahat a částečně i použít spoustu originálních válečných zbraní, které donesl další znalec válečné problematiky Michal Horčica. Malé děti byly z toho poněkud rozpačité, a tak jsme se dohodli, že od příštího roku budou tuto válečnou besedu absolvovat žáci až od 4. ročníku. V rámci programu školní družiny přichází každým rokem Mgr. Kovář na Den válečných veteránů a vždy si nachystá nový poutavý program. Letos nám nově obohatil výuku o dějinách naší vlasti dramatizací s názvem Návštěva Karla IV. Mgr. Kovář přišel v dobovém kostýmu panovníka, vyprávěl o svém životě a pak zodpověděl mnoho otázek, např. kolik mečů zlomila Alžběta -Eliška- Pomořanská. Jeden takový oboustranný meč si mohli žáci prohlédnout a potěžkat. Touto besedou byly děti přímo nadšeny. 18

19 g) V souladu s potřebami společnosti sledujeme rozvoj funkčních gramotností. Na zvyšování úrovně funkčních gramotností jsme se poprvé cíleně zaměřili vloni. Za nejzávažnější považujeme čtenářskou gramotnost, neboť čtenářství a slovesná kultura začala upadat v souvislosti s vybaveností téměř všech domácností počítači. V rámci výuky i školní družiny žáci čtou na pokračování oblíbené knížky. Letos poprvé jsme vyhlásili od ledna 2012 čtenářskou soutěž a ti, kteří přečetli nejvíce stran v souhrnu přečtených knih v rámci jednotlivých ročníků, byli odměněni diplomem a pěknou knihou. Vítězové jednotlivých ročníků: 1. ročník: Eduard Rafael přečetl 357 stran 2. ročník: Susanna Slováková 721 stran 3. ročník: Dan David Rafael stran 4. ročník: Eliška Fridrichová stran 5. ročník: Ondřej Brdečko stran. Kromě běžné výchovně vzdělávací práce ve výuce navštěvujeme knihovny. Již podruhé byli prvňáčci v Ústřední knihovně J. Mahena pasováni na čtenáře a měli možnost získat zdarma čtenářskou průkazku. Kromě toho zde byl pro ně připraven poutavý program o knihách, prošli si dětské oddělení knihovny a shlédli loutkové divadlo O ježkovi. Schopnost vnímat krásu slova a správně i výstižně se vyjadřovat rozvíjíme u žáků návštěvami divadelních představení. Snažíme alespoň 2x ročně děti vzít do divadla (viz. str.17). Oceňujeme při těchto příležitostech i možnost učit děti společenskému chování. Letos jsme zpřesnili a sjednotili požadavky i hlediska hodnocení v jednotlivých ročnících. Na závěr školního roku provedli srovnávací standardizované testy ve všech ročnících (s využitím našich i standardizovaných testů nebo SCIO testů), abychom mohli lépe sledovat rozvoj funkčních gramotností našich žáků v průběhu školní docházky. Od 2. ročníku jsme nově zařadili sledování kulturní gramotnosti, abychom měli přehled, co si žáci pamatují ze školních kulturních akcí a jak je jejich osobnost po této stránce formována. * V oblasti čtenářské gramotnosti se ukázalo, že techniku čtení zvládají naši žáci nadprůměrně a dosahují minimální ztráty bodů. Textu také v globálu velmi dobře rozumějí a jsou schopni ho v hrubých rysech reprodukovat, ale při vyhledávání klíčových informací v textu jsou pouze průměrní. Na tuto oblast se musíme dále zaměřit. 1. ročník: diagnostické čtení absolvovalo 8 žáků; 5 četlo výborně, 3 průměrně, 2. 5.ročník: žáci pracovali s textem, řešili úkoly, které vycházely z orientace v textu a jeho porozumění, vyhledávali informace a plnili řadu úkolů, na nichž se ukázalo, že textu v globálu velmi dobře rozumějí, jsou schopni v hrubých rysech reprodukovat přečtené a vyhledávat klíčové informace. Ve 2. 4.ročníku absolvovalo testování 21 žáků, z toho 17 výborně a 4 chvalitebně. V 5. ročníku byl použit test SCIO a jak se ukázalo, byl naprosto nevhodně zvolen. 19

20 Žáci pracovali s textem V.Vančury, jehož archaická podoba jazyka komplikovala porozumění textu. Také otázky byly místy nejasné, bylo zde několik možných řešení, avšak test připouštěl pouze jednu správnou odpověď apod., takže celkové výsledky byly pouze lehce nadprůměrné. V příštím školním roce se budeme snažit najít text vhodnější a přiměřený věku žáků. * Testy pro diagnostiku matematické gramotnosti, v nichž bylo shrnuto učivo za celý školní rok ukázaly opět dobrou úroveň našich žáků: 1. ročník: 7 žáků psalo test 7 žáků výborných, 2. ročník: 5 žáků psalo test - 5 žáků výborných, 3. ročník: z celkového počtu 11 žáků byli 3 výborní, 4 chvalitební a 4 průměrní, 4. ročník: psalo 8 žáků, 2 byli výborní, 6 chvalitebných a 1 žák dosáhl průměrných výsledků, 5. ročník: z pěti žáků byli 2 výborní a 3 žáci byli ohodnoceni chvalitebně. * Testy na prověření úrovně přírodovědné gramotnosti byly celkově opět nadprůměrné, i když se zde vyskytly některé výkyvy. 1. ročník: psalo test 8 žáků, všichni byli výborní, pouze 1 žák získal chvalitebnou, 2. ročník: z pěti žáků byli 4 výborní a 1 žák byl ohodnocen chvalitebně, 3. ročník: psalo 9 žáků, pět z nich uspělo výborně, čtyři chvalitebně, 4. ročník: polovina žáků byla hodnocena výbornou a polovina chvalitebnou, 5. ročník: všichni žáci byli výborní. * Prověřování jazykové gramotnosti jsme provedli v mateřském jazyce až od 2. ročníku : 2. roč.: všichni výborní, 3. roč.: 5 žáků výborných, 4 chvalitební, 3 průměr, 4. roč.: 4 žáci výborní, 3 chvalitební, 5. roč.: 2 výborní, 3 chvalitební a v anglickém jazyce od 3. ročníku: 3. roč.: 6 žáků výborných, 4 chvalitební a 2 průměrní, skupina žáků 4. a 5. roč.: z 12 žáků 7 bylo výborných, 3 chvalitební a 2 průměrní. * Velmi dobře dopadlo též prověřování informační gramotnosti, kterého se zúčastnilo 18 žáků ročníku. - Prověřována byla práce s odborným textem vyhledávání informací. V otázkách tohoto typu chybovali pouze 4 žáci 2. třídy. - Vyhledávání informací v encyklopediích a na internetu bylo zcela bezchybné. - Při orientaci v plánku chybovalo 6 žáků s maximální ztrátou 3 bodů ze 16 úkolů. Žáci 3. ročníku: pracovali s jízdním řádem a piktogramy běžně používanými na veřejnosti. Šest otázek bylo ohodnoceno 9 body: 3 žáci získali plný počet bodů, se ztrátou 1 bodu byli 3 žáci, 2 body nesplnili 4 žáci a 1 žák ztratil 3 body. Ve 4. ročníku žáci řešili úkoly s použitím slovníků, encyklopedií a mapy. Polovina z nich získala plný počet bodů, u poloviny se objevily drobné chyby. Někteří totiž ve snaze urychlit řešení fakta nevyhledávali, ale typovali dle svých znalostí. Žáci 5. ročníku již pracovali s PC, neboť letos prvním rokem mají informatiku. Test prověřoval práci s pojmy, vyhledávání informací na internetu a upravování textů i obrázků. I v tomto případě byly výsledky velmi uspokojivé všichni zvládli test nad 80%. Chybovali v práci s novými pojmy, velmi pěkně zvládali práci s obrázky: vyhledávání, kreslení a úprava. 20

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 1 I. ÚVOD Naše preventivní strategie vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2012/ 2013 1 ČÁST I. Základní charakteristika školy Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více