Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy adresa školy Rohozenská Janovice nad Úhlavou právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Zdeněk Šproch zástupce ředitele: Mgr. Marie Kašová Kontakt tel.: fax: www: zsjanovice.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Janovice nad Úhlavou adresa zřizovatele Městský úřad Harantova Janovice nad Úhlavou Kontakt tel.: fax: Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Martina Dvořáková - MVDr. Ladislav Vyskočil - Mgr. Ivona Hromádková součásti školy IZO kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ strávníků

2 A. Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy (dle zahajovacích výkazů) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků 1. stupeň ZŠ ,0 8,4 2. stupeň ZŠ ,4 Základní škola ,8 14,8 Školní družina ,0 1,7 Školní jídelna ZŠ x 165 X X Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Zařazené třídy ročník Materiální podmínky vzdělávání Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy je úplnou základní školou s ročníkem s kapacitou 500 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 105 žáků a školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Škola je situována na okraji města v přírodním prostředí při výjezdu z obce směrem na Bezděkov. Ke škole přicházejí žáci méně frekventovanou ulicí, užívají dostatečně široké chodníky. Dojíždějící žáci přicházejí z autobusové zastávky vzdálené cca 400 m od školy. Pro žáky dojíždějící na kole je k dispozici krytá uzamykatelná kolárna. Provoz školy probíhá v komplexu dvou budov. Původní stará školní budova z roku 1926 prošla postupnou rekonstrukcí a jsou zde umístěny převážně učebny pro žáky 2.stupně, kabinety, sborovna, odborné pracovny fyziky/chemie, přírodopisu, zeměpisu a učebna pro výuku cizích jazyků. Nově v rámci oprav byla zprovozněna učebna hudební výchovy a díky projektu EU peníze školám byla nově vybavena učebna výpočetní techniky. V suterénu, kde jsou šatny s individuálními skříňkami pro žáky, se zároveň nachází technické zázemí, které v současnosti s ohledem na daný stav, potřebuje projít kompletní rekonstrukcí. Té si je zřizovatel školy vědom, ale pro velkou náročnost případné opravy, zvláště finanční, nebylo doposud přistoupeno k její realizaci. Na škole tak byly prováděny pouze běžné opravy a potřebná údržba. V přístavbě z roku 1977, kterou vedle pavilonu dílen, jehož součástí je vedle školní dílny i ateliér pro výuku výtvarné výchovy a cvičná kuchyně, tvoří hospodářská budova a spojovací trakt se starou budovou. Zde jsou rozmístněny učebny a kabinety 1.stupně, prostory školní družiny a učebny pro výuku ZUŠ. Nezbytným zázemím je školní kuchyně se školní jídelnou (aktuální kapacita 100 míst), kde mají strávníci možnost volby ze dvou jídel prostřednictvím elektronického objednávajícího zařízení. V přístavbě se nachází moderní plynofikovaná kotelna, nad kterou je situován obecní byt. Původní tělocvična školy z roku 1926 byla v rámci přístavby přebudována a v roce 2008 zde byla provedena renovace protiskluzové podlahy a zároveň provedena potřebná rekonstrukce stropních svítidel. V letošním roce byla provedena renovace popraskaného stropu včetně nových nátěrů stěn. Součástí školy je rozlehlý venkovní areál s parkem, kde je umístěna řada sportovišť. Za příznivých podmínek využívají žáci venkovní areál k relaxaci o přestávkách během

3 vyučování. Hřiště samozřejmě slouží pro školní tělovýchovu, zájmovou činnost žáků a další organizované sportovní aktivity. Kromě toho je celý venkovní areál volně přístupný mládeži i široké veřejnosti v době po vyučování včetně víkendů i prázdnin. Na venkovní areál školy navazuje školní pozemek s budovou, ve které je učebna školní družiny při pobytu dětí venku. Vybavenost školy a jednotlivých učeben pomůckami a dalšími zařízeními je na velmi dobré úrovni. Kromě standardního vybavení jednotlivých učeben a sbírek kabinetů jsou většinou učebny vybaveny moderní ICT-technologií. Během roku se naplňovaly záměry projektu Moderní škola, který byl přijatý MŠMT v rámci operativního programu vzdělávání ke konkurenceschopnosti EU peníze školám. Tento projekt není ukončen a bude probíhat i v následujícím školním roce. Škola má v plánu využít získané dotace z EU na zkvalitnění vybavenosti, započaté již v předchozích letech. B. Personální podmínky školy Základní údaje o pracovnících školy Fyzické osoby Přepočtené osoby Počet učitelů ZŠ 17 14,9 Počet asistentů pedagoga 4 1,875 Počet vychovatelů ŠD 3 1,72 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 4,42 Počet zaměstnanců ŠJ 4 3,62 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci vzdělání Aprobace 1 učitelka 1,0 VŠ 1.st. 2 učitelka 1,0 VŠ 1.st. 3 učitelka 1,0 VŠ 1.st 4 učitelka 1,0 VŠ 1.st 5 učitelka 1,0 VŠ 1.st. 6 učitelka 1,0 VŠ 1.st. 7 ZŘ 1,0 VŠ 1.st. 8 učitelka 0,73 VŠ Čj - Nj 9 učitelka 1,0 VŠ Čj - Dě 10 učitel 1,0 VŠ Tv - Ov 11 učitelka 1,0 VŠ M - Deg 12 učitelka 0,64 VŠ Nj - Rj 13 učitelka 1,0 VŠ Rj - Ze 14 učitelka 0,50 VŠ Čj - Hv 15 učitel 0,18 VŠ Ma - Fy 16 učitelka 0,82 VŠ Čj - Aj 17 ŘŠ 1,0 VŠ 1.st. 18 vychovatelka ŠD 0,75 VŠ 19 vychovatelka ŠD 0,82 SŠ Dvě pedagogické pracovnice jsou nyní na mateřské dovolené.

4 Ve 3.oddělení školní družiny v době od do13 30 hodin pracuje učitelka 1. stupně v rámci dalšího pracovního poměru s úvazkem 0,15. Obě vychovatelky ŠD pracují ve funkci asistenta pedagoga společně s dalšími dvěma pracovnicemi na částečný úvazek. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků 46,78 roků Zastoupení žen a mužů - ženy 84,2 %, muži 15,8 % Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Stupeň vzdělání Funkce Úvazek pracovníci 1 Finanční a mzdová 0,95 Úplné střední všeobecné účetní školy 2 Školník 0,95 Úplné střední odborné 3 Uklízečka 0,84 Střední odborné 4 Uklízečka 0,84 Střední odborné 5 Uklízečka 0,84 Základní 6 Vedoucí ŠJ 0,95 Úplné střední odborné 7 Vedoucí kuchařka 0,95 Střední odborné 8 Kuchařka 0,95 Střední odborné 9 Kuchařka 0,77 Střední odborné Vzhledem k finančním záležitostem došlo u nepedagogických pracovníků k úpravě úvazků snížením o 5 %, na pozici uklízeček a v oblasti školního stravování došlo ke snížení počtu pracovnic. Od roku 2012 převzala agendu účetní školy nová pracovnice, která zároveň zajišťuje i mzdovou agendu. Personální podmínky vzdělávání Pedagogický sbor je plně obsazen, řádná výuka je na škole zajištěna. Pobyt dvou pedagogických pracovnic na mateřské dovolené je řešen zástupem nových pracovnic na dobu určitou. Na 1.stupni jsou všichni vyučující plně způsobilí odborně i pedagogicky vyjma výuky cizího jazyka, na 2.stupni jsou všichni pedagogicky způsobilí, odborná způsobilost na 2.stupni poklesla oproti předchozím letům a pohybuje se kolem 76 %. S ohledem na demografický vývoj bude v následujících letech na 2.stupni náročnější pokrýt výuku jednotlivých předmětu odborně zaměřenými vyučujícími. Skladba úvazků všech vyučujících je tvořena s maximální snahou o využití jejich odborné kvalifikace a zkušeností. Nemalou roli hraje i ekonomické hledisko, což se projevilo i například v obsazení pozic třídních vyučujících, které není vždy ze strany rodičovské veřejnosti přijímáno bez výhrad. I při náročnosti pedagogické práce je velkým pozitivem stálost pedagogického sboru, jeho malá nemocnost a snaha o vnitřní spolupráci a rozvoj.

5 100 % odborná způsobilost byla v českém a německém jazyce, matematice, dějepisu, zeměpise, tělesné výchově a výchově k občanství a na 2.stupni školy též v anglickém jazyce a v hudební výchově, když pro její výuku byla přijata nová pracovnice s částečným úvazkem. Na prvním stupni školy nebyla pouze výuka anglického jazyka a výtvarné výchovy obsazena plně klasifikovanými pracovnicemi. Přestože je škola velmi dobře vybavena výpočetní technikou, chybí od roku 2008 odborně proškolený pedagog ve funkci metodika ICT. Řada učitelů aktivně využívá moderně vybavených pracoven s výpočetní technikou ve vyučování, jejich provozuschopnost zajišťuje Mgr. Stanislav Urban (pověřený metodik ICT) ve spolupráci s externím pracovníkem správcem počítačové sítě. Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Vendula Krouparová, která v průběhu školního roku dokončila na ZČU v Plzni potřebné čtyřsemestrové studium, Ve školním roce byl ustanoven do funkce školního metodika prevence, kterou zodpovědně vykonává, učitel tělesné a občanské výchovy Mgr. Stanislav Urban, který pracuje dle zpracovaného plánu práce, úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy, třídními učiteli i dalšími institucemi v dané oblasti. Funkci koordinátora EVVO po odchodu Mgr. M, Turjanicové na mateřskou dovolenou úspěšně zastávala učitelka přírodopisu Mgr. M. Kocíková, která pro tuto oblast využívala zpracované plány činnosti svojí předchůdkyně. Funkci koordinátora ŠVP zastává Mgr. Marie Kašová, která absolvovala specializační kurz pro koordinátory ŠVP, průběžně se účastní v rámci DVPP dalších akcí a zabezpečuje pro další období rozvoj a naplňování záměrů vzdělávacího programu školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci odborného růstu jednotlivých pracovníků je využíváno studia v rámci DVPP. Při plánování DVPP se vychází ze zájmu jednotlivých pracovníků a z potřeb školy. Funkce Zaměření Finanční náklady 1 Učitelka Využití reklamy Nezvyklé metody v hod. ČJ Aktivitäten v Nj Metody aktivizace v Čj Nápadník Vložte svoje DUMy do int. uč. 450,- 500,- 200,- 550,- 0,- 0,- 2 Učitelka Co nás ve škole neučili Angličtina 550,- 400,- 3 Učitelka na MD Finanční gramotnost 0,- 4 Vychovatelka ŠD Respektovat a být respektován II. Jak zvládat zlost a agresivitu Činnost ŠD 650,- 550,- 390,- 5 Zástupce ředitele Vyučování dějin 19. a 20.st. Finanční gramotnost 400,- 0,- 6 Ředitel školy Novela ZP Novela školského zákona 400,- 450,- 7 Učitelka Finanční gramotnost 560,- 8 Učitelka Kurz moderních dějin 0,-

6 9 Učitel Kurz cykloturistiky 400,- 10 Učitelka Chemie 0,- 11 Učitelka Ma pro prvňáčky 0,- 12 Učitelka Ma pro prvňáčky 0,- celkem 6450,- Oproti předchozím letům došlo ke snížení počtu navštívených akcí, Je to zapříčiněno nedostatečnou výší finančních prostředků, které jsou všeobecně v celém resortu školství neustále snižovány. C. Přehled učebních plánů Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy je zapsána ve školském rejstříku pod č.j / Škola poskytuje základní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu Škola pro každého. Učební plán pro 1. stupeň zahrnoval 157 vyučovacích hodin týdně, na 2. stupni to bylo 135 hodin. Dělená výuka, s ohledem na počet žáků, probíhala ve výuce cizích jazyků a informatiky v 6. a 7. ročníku a ve výuce pracovních činností vaření v 7. ročníku. D. Údaje o zařazování dětí, přijímací řízení Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení PŘEHLEDOVÁ TABULKA VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ Víceleté gymnázium 8-leté Třída Hoši Dívky Kam 5.A 0 2 Klatovy Celkem leté Třída Hoši Dívky Kam 7.A 0 1 Klatovy Celkem 0 1 1

7 Žáci 9. ročníků Hoši Dívky Poznámky Gymnázium 4-leté 0 1 Maturita M 3 6 Maturita L 1 1 Výuční H 3 1 Celkem U vycházejících žáků 9. třídy se prakticky všichni žáci dostali na školu, kterou si původně zvolili. V některých případech nebyla volba školy adekvátní schopnostem žáka, což se možná negativně odrazí v počátcích studia na střední škole. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Přijetí žáka ke studiu na ZŠ do 1.ročníku 48 0 Přijetí žáka ke studiu na ZŠ (průběžné) 32 0 Odklad povinné školní docházky 11 0 Dodatečný odklad povinné školní docházky 4 0 Počet žáků uvolněných z předmětu Počet žáků uvolněných z výuky předmětu: Předmět Počet žáků Tělesná výchova 2 Anglický jazyk 1 Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných 0 - z toho částečně oprávněných 0 - z toho neoprávněných 0 - z toho postoupených jinému orgánu 0 E. Údaje o výsledcích vzdělávání Průběh a výsledky vzdělávání žáků Výuka ve všech ročnících probíhala dle ŠVP. Pro výuku v jednotlivých třídách byl zpracován rozvrh hodin, který je součástí povinné dokumentace školy a zohledňuje veškeré požadavky, které jsou na něj kladeny. Jako metodické orgány pracovaly předmětové komise

8 pro 1.stupeň (metodické sdružení), pro přírodní vědy, společenské vědy, jazyky a výchovy. Na schůzkách těchto komisí dochází k přenosu informací v rámci dalšího vzdělávání, k výměně zkušeností z výuky i k utváření požadavků směrem k vedení školy. Za významné lze považovat účast učitelů vyšších ročníků na schůzkách metodického sdružení 1.stupně a naopak. Na základě požadovaných výstupů ŠVP a učebních plánů školy zpracovávají jednotliví vyučující tematické plány včetně časového rozvržení probíraného učiva. V průběhu školního roku byly plánované úkoly ve výuce splněny. Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou řešena individuálními vzdělávacími plány, mimořádně nadané žáky zapojujeme do různých soutěží a v 5.a 7.ročníku jim doporučujeme přechod na víceleté gymnázium. U integrovaných žáků, kde je zároveň doporučení ze strany školského poradenského zařízení, pracují asistentky pedagoga, které pracují s žáky podle pokynů učitelek a jejich individuálních vzdělávacích plánů pro určené žáky. Vzhledem k nárůstu počtu integrovaných žáků je potřeba s činností asistentek pedagoga počítat i v dalších letech. Nejčastěji se setkáváme s frontálním pojetím výuky, který vhodným způsobem doplňuje skupinová či individuální práce. Problémem se stává respektování individuálního tempa žáků, chybí diferencovaný přístup při zadávání úkolů. Oddechové relaxační chvilky jsou spíše vidět v hodinách na 1.stupni. Ve většině hodin je zřetelná správnost a odbornost výuky. Jednotliví vyučující se snaží o efektivnost výuky (ne vždy vynaložené úsilí a prostředky jsou v souladu s výsledky žáků), ne vždy se nám daří žáky potřebným způsobem motivovat. Pak dochází k menšímu zájmu ze strany žáků, což vede někdy i ke zhoršené kázni v hodině. Ve vyučovacích hodinách je využívána dostatečně pestrá škála výukových nástrojů - skupinová práce, dotazníky, žákovské práce. Učitelé dbají na to, aby výuka byla přiměřeně náročná, snaží se propojovat počáteční znalosti žáků se zkušenostmi z reálného života. Poskytují žákům dostatečný prostor pro samostatné objevování (pokusy) a tvůrčí činnost - rozvoj kreativity, vyjadřování vlastních názorů - diskutují. V dnešní době, kdy získávají žáci množství informací nejen ve škole, je nutné naučit žáky jejich třídění, zpracovávání a vzájemnému propojování. Nezastupitelnou roli hraje právě aktivita a zájem žáků o výuku. Ke zvýšení motivace žáků přispívá určitě modernizace učeben ve spojení s výpočetní technikou. Na škole úspěšně vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu od 6. ročníku s využitím interaktivní učebnice. Výuka se tak stává efektivní a pro žáky přitažlivější. Výuka informatiky probíhala v odborných učebnách výpočetní techniky ve čtvrtém, šestém, sedmém a devátém ročníku. Činnost některých žáků je organizována v rámci kroužku,který vytváří školní časopis Schoolák. Aktivní využití výpočetní techniky při výuce je v dnešní době pro učitele samozřejmostí. Při veškeré úctě k moderním trendům ve výuce (výpočetní technika apod.) nesmíme zapomínat na význam pohybového rozvoje žáků. Nadále se snažíme získávat co nejvíce žáků pro pohybové činnosti, motivovat je k radosti z pohybu, tak důležitého pro zdraví, správný růst a duševní pohodu. Tento požadavek naplňujeme nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v rámci sportovních zájmových kroužků gymnastiky, volejbalu či pohybových aktivit. Velmi pozitivně hodnotíme na škole též činnost ve výtvarné výchově ať přímo v hodinách či v rámci zájmových kroužků. Žáci se v těchto oblastech tak nejen významně rozvíjejí, ale zároveň zvyšují svoje zdravé sebevědomí. V letošním školním roce jsme pro žáky otevřeli nový kroužek zaměřený na taneční přípravu. Dokladem toho jsou poté výborné výsledky ve sportovních či výtvarných soutěžích.

9 Při hodnocení žáků učitelé uplatňují přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, přihlíží k věkovým zvláštnostem i individuálním předpokladům. Výkony žáka je nutné posuzovat vždy komplexně, v souladu se specifikou předmětu. Při respektování individuálních schopností žáka se ne vždy daří v rámci hodnocení vystihnout to, co žák zvládl, někdy hledáme spíše jeho nedostatky. V rámci zkoušení je významné využívat sebehodnocení žáků, umožnit jim posoudit jejich vlastní výkon. V případě úspěchu, někdy i zjevného pokroku, je nutná pochvala, která není vždy samozřejmostí. Žák získá potřebnou sebedůvěru, která když chybí, neumožňuje žákův rozvoj. Při hodnocení žáků učitelé respektují pravidla pro hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. Na základě analýzy pedagogické práce je nutné opětovně zdůraznit požadavek nutnosti přizpůsobení se trendům ve výchovně vzdělávací práci, kterým už dávno není pouhá sumarizace vědomostí, ale schopnost jejich aktivního využití. Bohužel u některých, zejména starších, žáků se negativní přístup ke školní práci projevil i v rámci testování, které proběhlo v letošním roce. Přesto lze konstatovat, že v tomto celostátním plošném testování zaměřeném na porovnávání získaných vědomostí, si žáci naší školy nepočínali nijak zle. předmět hodnocení celkové hodnocení školy 0-21 % % % % % Aj 5 46,01 % 0,30 % 8,69 % 62,07 % 23,90 % 5,04 % Aj 9 45,69 % 0,08 % 4,27 % 61,78 % 28,54 % 5,33 % Nj 9 75 % 1,16 % 6,38 % 46,09 % 38,26 % 8,12 % Čj 5 67,75 % 0,06 % 1,41 % 23,87 % 61,86 % 12,80 % ČJ 9 61,72 % 0,00 % 0,84 % 11,48 % 72,12 % 15,55 % Ma 5 60,16 % 0,27 % 1,86 % 46,75 % 44,80 % 6,32 % Ma 9 47,66 % 0,42 % 7,03 % 63,94 % 26,31% 2,30 % Výsledky umožňují posoudit, zda jsou žáci školy v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nadále se musíme snažit u žáků vytvářet větší odpovědnost za výsledky vlastní práce i s přihlédnutím k faktu plánovaného celorepublikového povinného testování příslušných ročníků v nadcházejících letech. V rámci zjišťování stavu klimatu ve školní práci, proběhlo dotazníkové šetření vedené po linii rodičovské a pedagogické. Osloveni byli všichni zákonní zástupci 224 žáků školy v závěru školního roku, zpracováno bylo 165 vrátivších se odpovědí = 73,66 %. U pg. pracovníků jich 14 z 16 oslovených vyjádřilo svoje názory = 87,5 %. Anonymní anketa - "Práce školy" Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky ve škole. výborně velmi dobře dobře s nedostatky neuspokojivě nevyplněno 47 = 28,5 % 66 = 40,0 % 46 % = 27,9 % 4 % = 2,4 % 0 = 0,0 % 2 = 1,2 % Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům. výborně velmi dobře dobře s nedostatky neuspokojivě nevyplněno 62 = 37,6 % 50 = 30,3 % 42 = 25,5 % 7 = 4,2 % 1 = 0,6 % 3 = 1,8 %

10 Jak hodnotíte zacházení s Vaším dítětem ve škole. výborně velmi dobře dobře s nedostatky neuspokojivě nevyplněno Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují učitelé Vašemu dítěti, když má problémy. Vzbuzuje škola zájem Vašeho dítěte o učení a poznávání. 64 = 38,8 % 54 = 32,8 % 38 = 23,0 % 5 =3,0 % 2 = 1,2 % 2 = 1,2 % výborně velmi dobře dobře s nedostatky neuspokojivě nevyplněno 60 = 36,4 % 49 = 29,7 % 41 = 24,8 % 7 = 4,2 % 4 = 2,4 % 4 = 2,4 % velmi výrazně výrazně dobře málo vůbec ne 26 = 15,8 % 55 = 33,3 % 58 = 35,1 % 23 = 13,9 % 3 = 1,8% Těší se Vaše dítě na něco do školy. stále velmi často občas málokdy vůbec ne Jaká je informovanost o práci a chování Vašeho dítěte ve škole. Jaké je jednání vyučujících s rodiči při informačních schůzkách. Jak posuzujete náročnost školy na domácí přípravu Vašeho dítěte na vyučování. Jak posuzujete nabídku vzdělávacích oblastí v rámci školního vzdělávacího plánu. 22 = 13,3 % 59 = 35,8 % 63 = 38,2% 19 = 11,5 % 2 % 1,2 % výborná velmi dobrá dobrá s nedostatky neuspokojivá 74 = 44,8 % 45 = 27,3 % 42 = 25,5 % 3 = 1,8 % 1 = 0,6 % taktní a podnětné taktní, ale nepodnětné velmi rozdílné málo taktní nevhodné nevyplněno 118 = 71,5 % 20= 12,1 % 18 =10,9 % 3 = 1,8 % 0 = 0,0 % 6 = 3,6 % přehnaná velká přiměřená malá nedostačující nevyplněno 1 = 0,6 % 37 = 22,4 % příliš rozsáhlá 117 = 70,9% 7 = 4,2 % 1 = 0,6 % 2 = 1,2% přiměřená malá s výhradami neuspokojivá nevyplněno 9 = 5,4 % 136 = 82,4 % 12 = 7,3 % 6 = 3,6 % 0 = 0,0% 2 = 1,2 % Jaké je podle Vás materiální vybavení školy. výborné kvalitní dobré uspokojivé špatné nevyplněno Vyhovuje Vám současný systém třídních schůzek a konzultací. 35 =21,2% 87= 52,7 % 34 = 20,6 % 7 = 4,2 % 1 = 0,6 % 1 = 0,6 % velmi spokojeni přijatelný nespokojeni nevyplněno 57 = 34,5 % 93 = 56,4 % 11 = 6,7 % 4 = 2,4 % Jak hodnotíte úroveň školního stravování. výborně velmi dobře uspojkojivě Jaká je podle Vašeho názoru činnost školy celkově. s vážnými nedostatky nevyužíváme nevyplněno 24 = 14,5 % 35 = 21,2 % 57 = 34,5 % 13 = 7,9% 31= 18,8 % 5 = 3,0 % výborná velmi dobrá uspokojivá nedostatečná špatná nevyplněno 40 = 24,2 % 80 = 48,5 % 38 = 23,0 % 3 = 1,8% 0 = 0,0 % 4 = 2,4 %

11 Komunikace na škole a pracovní prostředí odpověď jako ve škole: 1= nejlepší 5 = nejhorší I přes určité všeobecné nedocenění školní práce mám k této práci pozitivní vztah. 1,21 Pracovní prostředí školy vyhovuje potřebám mé práce. 1,5 Vybavení školy je na potřebné úrovni pro moji práci. 1,57 Moje práce je zajímavá a podnětná. 1,64 Ve své pracovní činnosti mám prostor pro uplatnění aktivity, návrhů atd. 1,79 U vedení školy nacházím podporu pro svoji práci. 1,93 Rozhodnutí, které se týkají mé osoby, nejsou činěna beze mne, bez informovanosti. 2,36 Na škole je vytvořena příznivá atmosféra pro všechny zainteresované strany. 2,36 Mimoúvazková aktivita zaměstnanců je dostatečně podchycena a ohodnocena. 2,86 Má práce je, nejen dle finančních možností školy, dostatečně ohodnocena. 3,07 Pracovní doba a pracovní nasazení odpovídají platovému a jinému ohodnocení. 3,64. Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce jsou školní projekty dle ŠVP. 1.stupeň ADVENT Tento projekt je určen žákům 1.stupně školy. Počínaje obdobím čtyř týdnů před Štědrým dnem se všechny třídy spolu setkávaly každé pondělí ve školní jídelně. Každá třída si přinesla vlastní adventní věnec. Cílem těchto setkání bylo připomenutí si starých zvyků a obyčejů, společné prožití svátečních chvil při zpívání koled, připomenutí si významných osobností (sv.mikuláš, sv. Lucie, narození Ježíška). MAŠKARNÍ Tento plánovaný projekt je určen především pro 1. a 2. třídy. Cílem projektu bylo společné plánování a prožití soutěží napříč třídami, rozvoj komunikace a spolupráce mezi žáky. Individuálně si každá třída připravovala masky v rámci předmětů Vv a, Čsp, vytvářela plakáty při hodinách Čj, kde se žáci zdokonalovaly v textu a grafické úpravě při vytváření jejich návrhů.

12 Součástí maškarního byl i tanec za doprovodu dětských moderních písní. Jednotlivé třídy vymýšlely různé krokové a taneční variace. Potom měli žáci možnost tančit podle své fantazie individuálně. Na závěr celého maškarního reje bylo vyhodnoceno a odměněno vítězné družstvo. ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU V rámci vlastivědného učiva Středověk probíhal během týdne projekt ve 4.ročníku. Žáci poznávali hrady v ČR, vyprávěli zajímavosti z vlastních návštěv hradů, prohlíželi si pohlednice, vyhledávali hrady v encyklopedii, na internetu i na mapě. Četli si o životě na hradech. 2.stupeň PROJEKTY V NĚMECKÉM JAZYCE Většina lekcí v učebnicích německého jazyka Deutsch mit Max končí podněty pro práci s projektem na dané téma. Žáci vypracováním projektu shrnou poznatky, které k danému tématu získali, uvědomí si, co už se naučili. Mnozí si vyhledávají ještě další slovní zásobu a spojení ve slovníku, vždy mají samozřejmě možnost vše předem prokonzultovat s vyučujícím. PROJEKTY VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Vánoční přání pro nadaci STONOŽKA Spolupráce s nadační činností při které děti tvoří průběžně ve všech třídách svoje práce a nejlepších z nich byly odeslány prostřednictvím paní B. Jensen. V jednotlivých ročnících se při výuce Vv žáci zaměřují na daná témata: 6. ročník - ŽIVÝ SVĚT ROSTLIN, kdy si žáci prohlubují poznávání různých podob přírody, pozorování světa kolem nás vytváření individuálního vztahu k přírodě, položení základů ekologického myšlení. 7. ročník POTLACHY, cílem je poznání, že hra je základ, ze kterého vyrůstají všechny tvořivé činnosti, žáci objevují sami sebe i druhé, vnímají ke kterým mají různě významné vztahy, snaha o poznání vážit si práce druhých, všech výsledků lidské činnosti. 8. ročník - HRA S BARVOU, kde cílem je vnímání světa jako zdroje podnětů, které nás obohacují, poznávání tvarů, barev, vůní, materiálů a zvuků jako velkých dobrodružství smyslů, využívání uvolnění i koncentrace jako nástroje pro intenzivní vnímání a registrování těchto vjemů. 9. ročník ČLOVĚK, kde prostřednictvím sebevyjádření za pomocí kresby, malby, plastické tvorby rozvíjejí cítění, vynalézavost, individuální přístup k námětu, uvolnění se, soustředění se na prožívání vlastních pocitů a nálad. SPORTOVEC ROKU Projekt probíhal celoročně v rámci hodin tělesné výchovy a je zaměřen i na podporu talentovaných žáků a reprezentace školy ve sportovních soutěžích. Zapojeni jsou všichni žáci vyjma osvobozených od Tv. Jako nejlepší sportovci naší školy v tomto školním roce byli odměněni Miroslav Blažko ze VII.A a Jana Pláničková z IX.A. CELÁ ŠKOLA PLAVE V posledním týdnu školní výuky se uskutečnil projekt opětovně v prostorách Centra vodní zábavy ve Kdyni. Pronájem krytého bazénu a autobusovou dopravu hradíme z prostředků SRPDŠ.

13 Žáci prvních až třetích tříd se seznamují se základy hygieny při koupání a překonávají vrozený ostych z vody. Od třetí třídy se žáci (všichni už mají za sebou základní či rozšiřující plavecký výcvik) zdokonalují v plavání. Součástí je samozřejmě i volné koupání a hry ve vodě. Považujeme realizaci tohoto projektu za velmi vhodný příspěvek k zajištění bezpečnosti při koupání před nadcházejícími prázdninami. SPORTOVNÍ DEN Systém sportovního dne rozděleného na soutěže 1. a 2. stupně umožňuje větší zapojení dětí. Žáci 1.stupně procházeli jednotlivými stanovišti za doprovodu svých třídních učitelek, pro žáky 2.stupně byly vyhrazeny atletické disciplíny doplněné mezitřídními zápasy ve volejbalu a kopané. ICT Absolventské CD Žáci 9. ročníků v rámci předmětu Informatiky zpracovávali v programu Microsoft Office prezentace zaměřené jako absolventské cédéčko. Každý žák si tak na závěr své školní docházky domů odnáší nejen prezentace své, ale na CD najde i prezentace svých spolužáků ze třídy. Den Země Do tohoto projektu se zapojili žáci ročníků v rámci předmětu Přírodověda/Přírodopis či Výchova ke zdraví. Hravou formou přizpůsobenou věkovému složení se žáci více zaměřují na otázky ekologii. V rámci tohoto projektu proběhla beseda o správně likvidaci odpadů TONDA obal. ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školní družině jsou ustanovena tři oddělení, která pracují podle ŠVP školní družiny a celoročního plánu, rozděleného do jednotlivých měsíců. 1.oddělení Mgr. Lucie Ježková 2.oddělení p. Jiřina Altmanová 3.oddělení Mgr. Romana Důlovcová Každý úsek výchovně vzdělávací činnosti provázelo hlavní téma měsíce, které bylo dále rozvíjeno výtvarnou činností, pohybovými, vědomostními, dramatickými hrami a zpěvem písniček s doprovodem kytary, při kterých si děti vyzkoušely mnoho netradičních technik. S velkým úspěchem lze vždy počítat při veškerých pohybových hrách a soutěžích. Při práci s dětmi je kladen důraz na citovou a mravní stránku výchovy, paní vychovatelky se snažily o co největší individuální přístup k dětem a respektování jejich osobnosti. Školní družina využívá vlastních prostor v budově a veškerého jejího vybavení i venkovního vybavení areálu školy. Paní vychovatelky se aktivně podílejí na doplňování a obnově materiálního vybavení. Pozitivně je nutno hodnotit výzdobu všech prostor školní družiny, kterou tvoří velmi nápadité výrobky dětí. Zhodnocením práce školní družiny je značný zájem dětí o docházku do školní družiny. Přehled prospěchu žáků

14 1. stupeň Třída Počet Žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Předměty s nedostatečnou I.A I.B Čj, Ma, Prv II.A III.A III.B IV.A Čj, Ma, Aj V.A Čj, Aj, Pd Celkem stupeň Třída Počet Žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Předměty s nedostatečnou VI.A Čj, Dě (4x) Ma, Fy (3x), Ze (2x) Aj (1x) VII.A Dě (3x) Ma, Fy, Ze, Př (2x) Č, Aj, Nj, Vv (1x) VIII.A IX.A Celkem neprospívající žáci z I.B, 3 neprospívající žáci z VI.A a 1 neprospívající žák z VII.A budou opakovat ročník, další neprospívající žáci IV.A, V.A, VI.A a VII.A již na daném stupni opakovali třídu a postupují do vyššího ročníku. Přehled o chování, pochvaly a opatření k posílení kázně za 1./2.pololetí Třída DŘŠ 2.st.z ch. 3.st. Poch.list řed.školy I.A I.B 1/2 II.A 0/1 1 III.A 0/2 1/1 2 III.B 1/1 8 IV.A 1/1 V.A 1/1 1/0 4 VI.A 1/2 1/1 2/4 VII.A 0/2 2/1 VIII.A 1/2 0/1 1 IX.A 1/0 10 Celkem 3 /9 8/8 3/5 26

15 Údaje o zameškaných hodinách za školní rok 1. / 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň / ,33 / 45, / 155 1,11 / 1,09 2. stupeň / ,11 / 73, / 309 1,81 / 3,82 Celkem , ,45 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení Celkem 28 Pro všechny žáky s vývojovou poruchou učení je zpracován individuální vzdělávací plán, který vyučující ve spolupráci s výchovným poradcem školy a PPP Klatovy průběžně vyhodnocují a doplňují. Pro jedenáct žáků byl na základě posudku PPP určen asistent pedagoga. Poradenské služby školy A. Funkci výchovného poradce na škole zastává Mgr.Vendula Krouparová, která absolvovala potřebné čtyřsemestrové kvalifikační studium. Pracovala podle stanoveného plánu pro tento školní rok, jehož hlavní body byly splněny. Celou činnost je možné rozdělit do 3 hlavních oblastí. a) individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s vyučujícími a rodiči žáků zajišťuje kontakt s PPP a zprostředkovává návrhy na vyšetření žáků. Pomáhá jednotlivým vyučujícím zpracovávat individuální vzdělávací plány průběžně, sleduje jejich plnění a spolupracuje s pracovnicemi PPP, které zajišťují vyšetření žáků. Zodpovídá za vedení veškeré dokumentace týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. b) sledování žáků s výchovnými problémy

16 Tato práce spočívala hlavně v pomoci jednotlivým vyučujícím se žáky s výchovnými problémy, výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli a školním metodikem prevence. Veškeré nedostatky v jejich chování byly zpravidla probírány s výchovným poradcem, třídním učitelem, školním metodikem prevence a v případě závažnějších nedostatků i s vedením školy a to vše ve spolupráci s rodiči. Opakovaně bylo jednáno se žáky ohledně výuky a jejich chování v rámci výuky, vedení školy spolupracovalo s orgány péče o děti při MÚ Klatovy. c) poradenství a pomoc vycházejícím žákům V letošním školním roce bylo přijímací řízení odlišné oproti předchozímu roku. Žáci měli možnost podat si 2 přihlášky. Zákonným zástupcům byly vydány zápisové listy jako důležitý dokument pro přijetí žáka na střední školu. Všichni žáci předali průběžně výchovnému poradci informaci o přijetí. Akce pro vycházející žáky: Profi test vyhodnocení žáci 9. ročníků Profi test zadání žáci 8. ročníků Informativní schůzka a setkání zástupců SŠ s rodiči vycházejících žáků. Návštěva úřadu práce v Klatovech. Akademie řemesel SOU Klatovy. Návštěva Střední zemědělské a potravinářské školy Klatovy. Návštěva zástupců některých SŠ a informace o možnostech studia v rámci schůzky SRPDŠ. B. Plnění minimálního preventivního programu CELOROČNÍ ÚKOLY V rámci Minimálního preventivního programu probíhala po celý školní rok velmi dobrá spolupráce vedení školy, výchovné poradkyně i metodika prevence. Uskutečnila se celá řada aktivit na podporu minimalizace sociálně patologických jevů u dětí, projektů motivujících žáky k vhodnému chování jak ve škole, tak i při využívání volného času. C. Hodnocení plnění programu EVVO V naší výchovně vzdělávací práci klademe důraz též na oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Funkci koordinátora EVVO zastávala za kolegyně na mateřské dovolené pověřená učitelka přírodopisu Mgr. M. Kocíková, která pro danou oblast využívala zpracovaný plán činnosti. Pokračujeme v třídění odpadu na škole a snažíme se u žáků vytvářet potřebné návyky. Naši žáci se úspěšně zapojují do přírodovědných olympiád, soutěže Mladého zahrádkáře či výtvarné soutěže Naše zahrádka. Ve výtvarné výchově či ve školní družině používaly děti přírodní a odpadové materiály nejen při tvorbě výrobků, práce žáků jsou využity při výzdobě školy. Venkovní areál školy je využíván dětmi k odpočinku, ke sportování ale i v rámci výuky. Větší důraz musíme klást na odpovědnost žáků při udržování pořádku v přidělených úsecích v okolí školy. Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty Při škole je od roku 2005 zřízena školská rada, která pracuje dle vlastního plánu práce. Sdružení rodičů, přátel dětí a školy pomáhá zajišťovat kontakt mezi školou a rodiči a finančně podporuje na základě vybíraných příspěvků od rodičů aktivity školy. Třídní schůzky se

17 konaly dvakrát ročně, čtvrtletně probíhají individuální konzultace pro rodiče. Každý rok se uskutečňuje Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků s účastí na vyučování v 1.třídě, pro vycházející žáky byla uspořádaná společná schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť. Rodiče jsou průběžně informování školou o výsledcích ve vzdělávání a chování žáků prostřednictvím žákovské knížky, při osobním jednání (možnost individuální návštěvy rodičů u jednotlivých vyučujících či vedení školy), v rámci třídních schůzek, při konzultacích pro rodiče. Kromě toho se mohou informovat na webových stránkách školy. Škola dobře spolupracuje se zřizovatelem zejména v oblasti financování provozu školy. Příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy umožňuje udržovat materiální podmínky školy na velmi dobré úrovni včetně dalšího rozvoje a modernizace školy. Problémovou oblastí je generální oprava technického podlaží školy, kterou brzdí finanční možnosti zřizovatele. Škola nadále velmi dobře spolupracuje se ZUŠ v Nýrsku, jejíž pobočka je přímo v naší škole. Žáci tak mají možnost se vyučovat hře na různé hudební nástroje hned po skončení dopolední výuky. Nemusí tak za těmito uměleckými aktivitami dojíždět do Klatov či jinam. Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s Městskou knihovnou v Janovicích. Paní knihovnice opět organizovala a zajišťovala různé besedy pro žáky školy přímo v knihovně, organizovala čtenářskou soutěž pro žáky. Významně přispívá k rozvíjení zájmu dětí o knihy a tím i ke zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. Velmi úspěšně pokračuje spolupráce s DDM v Klatovech v oblasti výtvarných činností, ať již v Klatovech či přímo u nás ve škole.. Na škole pracuje řada zájmových kroužků se zaměřením na výtvarnou výchovu, volejbal, gymnastiku, pohybové aktivity, kroužek zdravotnický a dopravní, nově neotevřel prostor pro žáky se zájmem o taneční průpravu. Zapojení žáků do zájmové činnosti je významným příspěvkem školy v potírání negativních jevů. Výsledky práce ve výše uvedených kroužcích se projevují výborným umístěním našich žáků v meziškolních soutěžích. Naše škola byla v loňském roce organizátorem přeboru základních škol ve volejbale, stolním tenisu, florbalu a přehazované v rámci tzv. Školní ligy. Pravidelná účast našich žáků v mezinárodním projektu Na vlastních nohou (STONOŽKA) je významným charitativním prvkem ve výchovně vzdělávacím procesu. Účast žáků v soutěžích Stejně jako v uplynulých letech se naši žáci zúčastnili celé řady soutěží. třída název akce komentář umístění Naše zahrádka - Kt Družba výtvarné práce 1. Tibor Mačay 2. Stanislav Bufka 3. Valerie Štecová stolní tenis okresní přebor - Nýrsko bez umístění 5.A Pythagoriáda školní kolo 1. Eva Tichá 2. Viktorie Brožová dívky florbal okresní kolo Kt 4. místo hoši florbal okrskové kolo Kt 2. místo postup do finále

18 8.-9. hoši florbal okrskové kolo Kt 4. místo 5. tř přehazovaná 1. st. okrskové kolo Nýrsko 2. místo hoši 3. místo dívky smíšené - 4. místo hoši florbal okresní finále Kt bez umístění šachy okres. Kt 5.družstvo Nikola Jiříková J.Hodek, J.Rejthar, V. Souček 5.tř. MO 5 okres Kt 4. místo Natálie Presslová Eva Tichá Viktorie Brožová Jakub Jirkovský 8.-9.tř. Nj O okres.kolo Kt místo Lucie Smolarová 8.-9.tř. Dě O okres. kolo Kt Melánie Pittnerová pěvecká školní kolo + ZŠ Bezděkov 2. Vendula Weberová 3. Patrik Vašina pěvecká školní kolo 1. Natálie Presslová 2. Leona Turonyová 3. Martina Durdová Tomáš Kocián pěvecká školní kolo 1. Sabina Ludvíková 2. Jaroslava Budweiserová 3. Karel Silovský 2.st. recitace školní kolo 1.Petra Veselá 2. Barbora Pajerová 3. Lucie Němcová 1. Václav Černý 2. Daniel Hais 3. Lucie Smolarová 1.st. recitace školní kolo 1. tř. 1. Kryětof Matějíček 2. Tereza Bufková 3. Lenka Drudíková školní kolo tř. školní kolo tř. 1. Aleš Dolanský 2. Martin Černý 3. Darina Bajzová 1. Eva Tichá 2. Martina Kylišová 3. Sabina Černá

19 1.-3.tř. recitace okrskové kolo Nýrsko 3. Darina Bajzová III.B tř. 1. Petra Veselá VI.A tř. 2. Daniel Hais IX.A 2.st. ZE O okresní kolo Kt M.Kubalak,T. Bastl, L. Smolarová 2.st. Čj O okresní kolo Kt 3. Lucie Smolarová 1.st, Gymnastika okresní soutěž Kt 1. kat. hoši 1.-3.roč. Aleš Keřlík Petr Antošovský Dominik Jansta Tadeáš Trefanec II.kat. hoši 4.-5.roč. 2. místo Jakub Tichý 2. Josef Guman 5. Adam Keřlík 6. Lukáš Viták III.kat. divky roč. Julie Proftová Kateřina Sedláčková Barbora Fialová Andrea Fintová IV. kat. dívky roč. Viktorie Brožová Šárka Hodková Aneta Fintová Natálie Dvořáková 2. st. gymnastika okresní soutěž Kt Dominik Veselák 2. hoši roč. Pavel Šariščan Vojtěch Drmola Daniel Trmota hoši roč. Daniel Hais 1. Josef Polák Dominik Murgoš Tibor Mačay ZŠ recitace okresní kolo Kt Darina Bajzová -postup do kraje Petra Veselá Daniel Hais 2.st. Evropa škole literární část -čestné uznání Dominik Veselák- VI.A Lucie Smolarová IX.A 5.tř. Pythagoriáda okresní kolo - úspěšní řešitelé Jakub Jirkovský Natálie Presslová Eva Tichá 6,7,8, MO- KT okresní kolo 9. Tomáš Bastl 4.-5.tř. vybíjená okrskové kolo - Nýrsko 2. místo

20 4.-5. tř. vybíjená okresní kolo dívky 3. místo ze 4 družstev hoši 3. místo ze 6 družstev 2.st. Zdravotník okresní kolo 5. místo z 6 družstev 1.st. atletika Okresní kolo Domažlice 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. N. Petrmichlová P. Pokoš K. Sedláčková A. Keřlík M. Drudíková L. Viták V. Brožová D. Straděj 1.st. EUROREBUS krajské kolo Plzeň Jan Rejthar Natálie Dvořáková 5. tř. Eva Tichá 2.st. Coca cola cup okrskové Nýrsko 2.st. volejbal okresní přebor Kt dívky hoši 8.-9.tř. O Čj krajské kolo Plzeň 2. Lucie Smolarová 1.-3.tř. Ms Donaldd s cup okrskové kolo Nýrsko 3. místo ze 4 družstev 4.-5.tř. Ms Donald s cup okrskové kolo Nýrsko 5.místo ze 6 družstev 1.-3.tř. čtenářská soutěž okrskové kolo Nýrsko 1.tř. 2.tř. 1. Šárka Mixanová 2. Kryštof Matějíček 1. Jana Matějková 3. tř. 2. Lucie Schusterová Mladý zahrádkář okresní kolo Kt Sabina Černá Karolína Podstatná Lucie Němcová Daniel Hais tř. čtenářská soutěž okresní kolo 1. místo Jana Matějková 1. místo Lucie Schusterová 5.tř. minivolejbal Kt okresní kolo 5. místo Jakub Tichý Zdeněk Gröszl Jakub Jirkovský Lenka Kreslová

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec, okres Frýdek-Místek Identifikátor

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více