Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení školy... 7 D) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/ E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školy za rok K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživ. učení M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání strana 2

3 A) Základní údaje o škole: Název: Sídlo: Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová Lutyně Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117 Právní forma: IČO: příspěvková organizace IZO: Statutární orgán: Mgr. Pavel Kubínek Vedení školy: Dálkový přístup: Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy Ing. Daniela Požárová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Eva Jeřábková, zástupce ředitele školy Kontakt: tel.: Školská rada: fax: Mgr. Tomáš David, předseda školské rady Jiří Janeczko Mgr. Jiřina Koplová RNDr. Martin Malčík, Ph.D. PaedDr. Radislav Mojžíšek Mgr. Přemysl Ochman Lenka Slavíková Dana Sykorová Mgr. Libor Šostok (pozn.: tato školská rada pracovala do konce srpna 2011) strana 3

4 Charakteristika školy: Škola je státní příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Sídlí v budově, která je moderní dominantou centra města Orlová - Lutyně. Tato budova splpuje přísné požadavky na bezbariérovost, požární ochranu i bezpečnost práce s mládeží. Ve stavebním komplexu se nachází dvě součásti školy: gymnázium a střední odborná škola. Tento subjekt je počtem žáků i zaměstnanců největší střední školou v Orlové. Pro studium oborů nabízí škola moderní interiér s nadstandardním materiálním zázemím. V budově se nachází kromě kmenových a odborných učeben i knihovna a výdejna obědů pro žáky, bufet s celodenním provozem a prostory pro počítačovou firmu. Ve sportovním komplexu školy, který v odpoledních a večerních hodinách slouží převážně městským sportovním složkám, máme rovněž horolezeckou stěnu. O prázdninách právě skončeného školního roku jsme opět pokračovali v opravě havarijního stavu nekvalitních stropních omítek, které zhoršovaly bezpečnost žáků i ostatních pracovníků školy. Opravy omítek se realizovaly napříč všemi patry v učebnách i na chodbách a v šatnách. Rekonstruovali jsme osvětlení a plynové vytápění v gymnastickém sále. Dále jsme vyměnili stínící žaluzie v kmenových a odborných učebnách ve dvou patrech školy. Velký potenciál máme v lidských zdrojích. Zkušený kolektiv učitelů reaguje na novinky a podněty z vysokých škol i z praxe a snaží se je předávat našim žákům. Pokračovali jsme v dosavadní mezinárodní spolupráci s polskými školami ve městě Rydułtowy a v Pszově. Spolupráce s bavorským gymnáziem v Bad Kőtztingu a gymnáziem ve švýcarském Wűntherthuru letos neproběhla z důvodu dvouletých intervalů ve vzájemné spolupráci. Nově jsme navštívili Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči a pokusili se navázat vzájemnou spolupráci. Jsme moderní vzdělávací centrum nejen pro mladé lidi, ale v rámci celoživotního vzdělávání jsme otevřeni i široké orlovské veřejnosti. Naším cílem je stát se uznávanou vzdělávací, kulturní a společenskou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady k dosažení vysoké úrovně vzdělání a je kvalitní přípravou pro další profesní růst a osobní život. pedagogický sbor v červnu 2011 strana 4

5 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2010/2011 Při poskytování informací veřejnosti postupujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. - celkový počet písemných žádostí o informace: 10 x osobně vyžádáno, 1 x vyžádáno písemně a žádost byla doručena elektronickou poštou - vyhotoveno 7 stejnopisů maturitního vysvědčení a 2 stejnopisy ročníkového vysvědčení - vyhotoveno jedno potvrzení o studiu z důvodu doložení k žádosti o starobní důchod - počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 - počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 - výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 B) Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2010/2011, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Na základě Zřizovací listiny a Zařazení školy do sítě škol vyučujeme na škole následující obory vzdělání: obor vzdělání K/81 - Gymnázium (osmileté) obor vzdělání K/801 - Gymnázium osmileté (dobíhající studijní obor) obor vzdělání K/41 - Gymnázium (čtyřleté) obor vzdělání K/401 - Gymnázium čtyřleté (dobíhající studijní obor) obor vzdělání M/01 - Veřejnosprávní činnost obor vzdělání M/001 - Veřejnosprávní činnost (dobíhající studijní obor) obor vzdělání M/01 - Veřejnosprávní činnost (dálkové studium) obor vzdělání M/001 - Veřejnosprávní činnost (dobíhající DS) ze slavnostního ocenění našich žáků Miroslava Rapčáka a Davida Pěgřímka v říjnu 2010 strana 5

6 Na počátku uplynulého školního roku studovali studenti celkem v 33 třídách, z toho bylo 8 tříd osmiletého a 11 tříd čtyřletého oboru vzdělání gymnázium, 8 tříd denního studia čtyřletého oboru vzdělání veřejnosprávní činnost a 6 tříd dálkové formy oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. Přehled o třídách, počtech žáků a třídních učitelích na součásti gymnázium: třída počet studentů třídní k k učitel celkem hoši dívky celkem hoši dívky osmileté gymnázium prima A Mgr. Bláhová sekunda A Mgr. Tedová tercie A Mgr. Chlopčíková kvarta A Mgr. Lukšová kvinta A Mgr. Bukvaldová sexta A Mgr. Tobolová P septima A Mgr. Kohutová oktáva A Mgr. Krpec celkem osmileté k celkem k (s mat. roč.) celkem osmileté k čtyřleté gymnázium první C Mgr. Buzková první D Mgr. Ratajová druhá C Mgr. Sekerová druhá D Mgr. Zágora druhá E Mgr. Šelong třetí C Mgr. Steberová třetí D Mgr. Mazurová třetí E Mgr. David čtvrtá C Mgr. Šostok čtvrtá D Mgr. Koch čtvrtá E Mgr. Adamczyková celkem čtyřleté k celkem k (s mat. roč.) celkem čtyřleté k celkem za gymnázium k celkem za gymnázium k strana 6

7 Přehled o třídách, počtech žáků a třídních učitelích na součásti SOŠ: třída počet studentů třídní k k učitel celkem hoši dívky celkem hoši dívky čtyřleté denní studium oboru veřejnosprávní činnost první A Ing. Bialopová první B Ing. Zwardopová druhá A PaedDr. Przeczková druhá B Mgr. Kozubková třetí A Ing. Čajková třetí B Mgr. Vavříčková čtvrtá A Ing. Šidová čtvrtá B Mgr. Ochman celkem čtyřleté k celkem k (s mat. r.) celkem za SOŠ k pětileté dálkové studium oboru veřejnosprávní činnost D 2.B Mgr. Adamczyková D 3.A Mgr. Tedová D 3.B Mgr. Koch D 4.A Ing. Čajková D 5.A Ing. Bialopová D 5.B Mgr. Tobolová P celkem pětileté k celkem k (s mat. r.) celkem SOŠ - DS k celkem za školu (denní studium) celkem za školu (s dálkovým st.) C) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2010/2011 působilo na škole k fyzicky celkem 89 zaměstnanců, z toho 68 učitelů (kmenových i externistů). Během školního roku jsme řešili personální změnu - úbytek nepedagogických pracovníků v rámci organizačního opatření. Přepočtený stav všech zaměstnanců k činil: 77,105. Kvalifikace a způsobilost: dosažené vzdělání vedoucí pedagogičtí zaměstnanci učitelé VŠ pedagogické pro SŠ 3 52 VŠ pedagogické pro ZŠ - 1 VŠ nepedagogické s DPS - 12 VŠ nepedagogické bez DPS - 3 celkem 3 68 strana 7

8 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let nad 60 z toho důchodci průměrný věk počet ,88 z toho žen ,08 Kromě pedagogů zabezpečuje chod školy i řada nepedagogických pracovníků. Ve škole pracovalo fyzicky 21 nepedagogických pracovníků s různým pracovním úvazkem. Z důvodu rozsáhlých úklidových prostor zaměstnáváme šest uklízeček na zkrácený pracovní úvazek v rozpětí od 0,59 do 0,8 a dvě uklízečky na noční úklid sportovní haly. Pozdní večerní provoz sportovní haly si vyžaduje noční úklid v časovém rozpětí od 22:30 do 5:30 hodin. D) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Pro školní rok 2011/2012 jsme plánovali otevřít čtyři třídy denního studia. Tento plán se nám podařilo realizovat, i když naplněnost tříd budoucích prvních ročníků je pouze 82,5 %. Přijali jsme žáky do jedné třídy pro čtyřletý obor vzdělání gymnázium, jednu třídu pro osmiletý obor vzdělání gymnázium a dvě třídy pro čtyřletý obor vzdělání veřejnosprávní činnost. Do dálkové formy oboru vzdělání veřejnosprávní činnost jsme pro následující školní rok vyhlašovali přijímací řízení ve třech kolech a budeme otevírat dvě třídy. První kolo přijímacího řízení pro všechny studijní obory na denním studiu se podle nových platných právních předpisů konalo ve dvou termínech, a to 26. dubna a 27. dubna Pro osmileté studium gymnaziální se konala písemná zkouška formou testu z obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO. O 30 míst se ucházelo 31 žáků z pátých tříd základních škol z Orlové a okolí. Pro tento studijní obor (79 41 K/81 Gymnázium) jsme vyhlásili pouze jedno kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení žáků 9. tříd základních škol do prvních ročníků čtyřletého studia obor gymnázium se konaly ve dvou kolech (26. dubna, 1. června). Druhé kolo bylo vyhlášeno z důvodu malého počtu přijatých žáků v předchozím termínu, kteří odevzdali zápisový lístek. Na studijním oboru K/41 Gymnázium konali uchazeči přijímací zkoušku formou testu organizovaného KVICem Krajským vzdělávacím a informačním centrem Nový Jičín. Uchazeči oboru Veřejnosprávní činnost písemnou zkoušku nekonali. Počet kol přijímacího řízení nám nadále potvrzuje, že v mikroregionu Orlové už je a nadále bude nedostatek absolventů 9.tříd. Management školy proto bude snižovat počet přijímaných žáků, a to hlavně na čtyřletém oboru gymnázium a zárovep intenzivně propagovat školu na okolních základních školách a akcích pro žáky devátých tříd. obor vzdělání 1. kolo 2. kolo přihlášeno přijato přihlášeno přijato K/ K/ M/ strana 8

9 Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 9. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2011/2012 (studijní obor vzdělání K/41 Gymnázium) V souladu s 60 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria pro termíny: , , : 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy) na základě níže uvedených zásad: - známka z chování se za obě pololetí do celkového průměrného prospěchu nezapočítává - celkový průměrný prospěch bude aritmetickým průměrem všech známek za obě pololetí - celkový průměrný prospěch bude vypočítán s přesností na čtyři desetinná místa Na základě průměrného prospěchu ze všech známek z obou pololetí budou uchazečům přiděleny body takto: Průměr od - do Body Průměr od - do Body 1,0000 1, ,4001 1, ,1001 1, ,5001 1, ,2001 1, ,6001 níže 0 1,3001 1, Uchazeči mohou být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni z chování pouze velmi dobře. 2. Za písemné přijímací zkoušky formou testů, připravené společností KVIC, budou přiděleny body takto: z matematiky... max. 30 bodů (dosažené procentní skóre x 30 bodů) z jazyka českého... max. 30 bodů (dosažené procentní skóre x 30 bodů) 3. Bude přihlíženo k úspěchům uchazečů v 8. a 9. třídě ZŠ, a to: do 3. místa v okresním a do 5. místa ve vyšším kole olympiády z předmětů (český jazyk, cizí jazyk, občanská výchova (občanská nauka nebo výchova k občanství), matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis), popř. v jiných okresních a vyšších soutěžích pro jednotlivce i kolektivy, bude uděleno maximálně 5 bodů, do 5. místa v okresním kole či úspěšné řešitelství budou uděleny 3 body. Umístění je nutno doložit kopií diplomu, nejpozději do na sekretariát Gymnázia a SOŠ. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění uchazeče. 4. Za výstupní hodnocení ze základní školy bude uchazeči uděleno max. 5 bodů, (tzn., že ve většině hodnocených oblastí převažuje kladné, ke studiu doporučující hodnocení). Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 100. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší známka z písemného testu z matematiky, dále známka z písemného testu z českého jazyka, dále lepší známka z matematiky v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z českého jazyka v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z matematiky na konci 8. třídy, dále lepší známka z českého jazyka na konci 8. třídy. strana 9

10 Na základě výše uvedených kritérií bude do prvního ročníku studijního oboru vzdělání K/41 Gymnázium přijato 30 uchazečů. Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 5. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2011/2012 (studijní obor vzdělání K/81 Gymnázium) V souladu s 60, odst. 4) zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria: 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (konec 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy), a to k prospěchu z následujících předmětů: český jazyk, první cizí jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda. Každý uchazeč dostane za svůj prospěch na ZŠ 40 bodů. Za každou dvojku z výše jmenovaných předmětů v obou pololetích se odečte jeden bod, za každou trojku dva body atd. 2. Písemná přijímací zkouška: Písemná přijímací zkouška se skládá z testu z obecných studijních předpokladů, z kterého lze získat max. 60 bodů. Bude použit standardizovaný test obecně prospěšné společnosti SCIO. Pro úspěšné zvládnutí písemného testu Scio je nutné dosáhnout z tohoto testu kladné hodnoty bodů. 3. Bude přihlíženo k dalším úspěchům uchazečů, a to: za místo v okresním kole olympiády (z předmětu jmenovaného v bodě 1) ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011. Za toto umístění uchazeč dostane 5 bodů. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění uchazeče. Umístění je nutno doložit kopií diplomu, nejpozději do na sekretariát Gymnázia a SOŠ. 4. Za výstupní hodnocení ze základní školy bude uchazeči uděleno max. 5 bodů, (tzn. ve většině hodnocených oblastí převažuje kladné, ke studiu doporučující hodnocení). Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 110. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší výsledek u testu z obecných studijních předpokladů a dále lepší známky z matematiky a českého jazyka na ZŠ v 5. třídě, popř. ve 4. třídě.(viz. bod 1). V případě zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, které vyžaduje zvláštní opatření při konání přijímací zkoušky, je nutnou součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. Do prvního ročníku studijního oboru vzdělání K/81 Gymnázium bude přijato 30 uchazečů. strana 10

11 Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 9. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2011/2012 (studijní obor vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost) V souladu s 60 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria: 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (konec 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy), a to k prospěchu z následujících 6 předmětů: český jazyk, cizí jazyk (pokud má uchazeč na vysvědčení známky ze dvou cizích jazyků, bude mu započtena jen jedna známka, a to ta lepší), občanská výchova (občanská nauka nebo výchova k občanství), matematika, dějepis, zeměpis. Na základě průměrného prospěchu ze všech známek jmenovaných předmětů z obou pololetí budou přiděleny body: Průměr od - do Body Průměr od - do Body 1,00 1, ,6001 1, ,1001 1, ,7001 1, ,2001 1, ,8001 1, ,3001 1, ,9001 2, ,4001 1, ,0001 2, ,5001 1, ,1001 níže 30 - známka z chování se za obě pololetí do celkového průměrného prospěchu nezapočítává - celkový průměrný prospěch bude vypočítán s přesností na čtyři desetinná místa 2. Uchazeči mohou být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni z chování pouze velmi dobře. 3. Uchazeči nesmí být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni v žádném předmětu vyučovaném na základní škole známkou dostatečný. 4. Bude přihlíženo k úspěchům uchazečů v 8. a 9. třídě ZŠ, a to: do 3. místa v okresním a do 5. místa ve vyšším kole olympiády z předmětů (jmenovaných v bodě 1), popř. v jiných okresních a vyšších soutěžích, bude uděleno 10 bodů, do 5. místa v okresním kole či úspěšné řešitelství bude uděleno 5 bodů. Umístění je nutno doložit kopií. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění. 5. Za výstupní hodnocení ze základní školy bude uchazeči uděleno max. 5 bodů, (tzn. ve většině hodnocených oblastí převažuje kladné, ke studiu doporučující hodnocení). Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 100. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší známka z matematiky v pololetí 9. třídy, dále známka z českého jazyka v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z matematiky na konci 8. třídy, dále lepší známka z českého jazyka na konci 8. třídy. Do prvního ročníku studijního oboru vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost bude přijato 60 uchazečů. Žádné místo nebude ponecháno pro potřeby odvolacího řízení. strana 11

12 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků O výsledcích vzdělávání studentů v jednotlivých třídách informují následující tabulky. Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd součásti gymnázium k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr prima A ,168 28,60 1. sekunda A ,452 37,06 3. tercie A , kvarta A ,716 37,30 6. kvinta A ,405 43,04 2. sexta A ,812 51, septima A ,495 46,75 4. oktáva A ,896 71, I. C ,872 29, I. D ,911 59, II. C ,090 95, II. D ,786 70, II. E ,980 48, III. C ,819 68, III. D ,731 45,20 7. III. E ,763 63,37 8. IV. C ,764 62,33 9. IV. D ,846 69, IV. E ,941 87, Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd součásti gymnázium k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr prima A ,159 53,46 1. sekunda A ,392 50,96 3. tercie A ,586 61,44 5. kvarta A ,681 58,80 6. kvinta A ,376 47,44 2. sexta A ,698 66,39 7. septima A ,484 84,75 4. oktáva A ,958 40,58 16 I. C ,892 59, I. D ,997 73, II. C ,953 90, II. D ,722 66,21 8. II. E ,157 67, III. C , , III. D ,742 66,86 9. III. E ,781 70, pořadí dle průměru strana 12

13 IV. C ,879 41, IV. D ,873 44, IV. E ,994 57, Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta Přehled prospěchu součásti gymnázium pol. počet vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. hoši dívky žáků počet % počet % počet % počet % prospěch , ,81 7 1, ,03 1, , , , ,744 Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd denního studia součásti SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr první A ,769 50,45 1. první B , ,56 5. druhá A ,050 56,82 4. druhá B , ,39 8. třetí A ,197 78,03 7. třetí B ,904 66,07 2. čtvrtá A ,906 59,35 3. čtvrtá B ,128 58,11 6. Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd denního studia součásti SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr první A ,633 80,58 1. první B ,129 85,13 5. druhá A ,072 70,40 4. druhá B ,340 78,00 8. třetí A ,217 86,37 7. třetí B ,870 69,32 3. čtvrtá A ,845 49,55 2. čtvrtá B ,177 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta 44,10 6. pořadí dle průměru Přehled prospěchu součásti SOŠ pol. počet vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. hoši dívky žáků počet % počet % počet % počet % prospěch , ,62 6 2, ,68 2, , , ,2 3 1,33 2,035 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta strana 13

14 Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd dálkového studia oboru veřejnoprávní činnost k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr D 2.B ,370 21,72 4. D 3.A ,648 36,21 6. D 3.B ,203 24,22 3. D 4.A ,514 25,97 5. D 5.A ,047 14,35 2. D 5.B ,787 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta 15,61 1. pořadí dle průměru Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd dálkového studia oboru veřejnoprávní činnost k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr D 2.B ,398 16,66 4. D 3.A ,707 38,69 6. D 3.B ,147 23,06 2. D 4.A ,432 26,27 5. D 5.A ,282 7,58 3. D 5.B ,883 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta 14,28 1. pořadí dle průměru Přehled prospěchu dálkového studia oboru veřejnoprávní činnost počet vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. pol. hoši dívky žáků počet % počet % počet % počet % prospěch , , , ,97 2, , , , ,308 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011: Maturitní zkouška se v uplynulém školním roce skládala poprvé ze dvou částí, a to společné a profilové. Jednotlivé maturitní zkoušky probíhaly v řádném termínu od 9. května do 20. června Maturovali studenti tří tříd čtyřletého, jedné třídy osmiletého studia oboru vzdělání gymnázium, dvě třídy čtyřletého studia oboru vzdělání veřejnosprávní činnost a dvě třídy dálkového studia oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. Celkem maturovalo v jarním řádném termínu 201 žáků denního i dálkového studia. třída studentů V P 5 NT třídní učitel čtvrtá C (g) Mgr. Libor Šostok čtvrtá D (g) Mgr. Milan Koch čtvrtá E (g) Mgr. Libuše Adamczyková oktáva A (g) Mgr. Roman Krpec strana 14

15 čtvrtá A (vs) Ing. Leona Šidová čtvrtá B (vs) Mgr. Přemysl Ochman D 5. A (vs) Ing. Katarína Bilooová D 5. B (vs) Mgr. Pavlína Tobolová Legenda: V prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl, NT náhradní termín F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je na naší škole zaměřena především na volnočasové aktivity studentů, na besedy, diskuze, informační prostředky i aktivní činnost studentů. Snažíme se zařadit ty nejožehavější problémy do tematických plánů jednotlivých předmětů, čímž je dosaženo dobrého účinku v rámci informovanosti dětí. Mezi celoroční aktivity, které škola nabízí, patří pak zejména sborový zpěv, sportovní hry, počítače a estetická výchova. K jednorázovým akcím, jež jsou školou organizovány, lze zařadit tyto aktivity: přípravy studentů na soutěže v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, přípravy studentů na olympiády, SOČ, návštěvy divadelního představení v Ostravě, každoroční studentský Majáles, případně jiné akce, které se v průběhu školního roku naskytnou. Pro studenty je organizována řada besed a přednášek na téma prevence: - Kriminalita dětí a mládeže - Policie ČR - Nebezpečí náboženských sekt Doc. Tomáš Novotný - Drogová problematika dramatizace knihy Memento podle R. Johna - Nebezpečí šíření viru HIV - Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie Pro studenty 1. ročníků škola organizuje adaptační kurz v mimoškolním prostředí v Beskydech, kde se studenti v rámci interaktivních her seznamují se svým třídním kolektivem. Konzultační činnost školního metodika prevence funguje dle potřeby a zájmu okamžitě, případně po domluvě se studenty. Pravidelné konzultační hodiny: pondělí: , pátek: Informační činnost zajišťuje nástěnka v prostorách studovny, zde mají studenti k dispozici informace ohledně prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu. Spolupráce s odbornými institucemi PPP Karviná, Vzdělávací středisko GAMA Ostrava, Policie ČR, Městská policie Orlová. Spolupráce s rodičovskou veřejností rodiče studentů jsou informováni o postojích školy k protidrogové politice a k prevenci sociálních patologií, o Školní preventivní strategii jsou informováni na webových stránkách školy, jsou jim poskytovány informace a poradenské konzultace. Další vzdělávání školního metodika prevence Nebezpečný internet (kyberšikana) PPP Karviná. Zapojení studentů do SOČ s tématikou sociálních patologií : - Šikana, jako problém skupinové demokracie - Problematika domácího násilí Spolupráce se všemi pedagogy a výchovnými poradci při realizaci ŠPS se uskutečpuje v průběhu celého školního roku. Zpracovala: Mgr. Hana Ratajová, školní metodik prevence strana 15

16 G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání je podle Zákona o pedagogických pracovnících povinností každého pedagoga. Personální rozvoj zaměstnanců je významným a důležitým úkolem v práci managementu školy. Vedení školy vychází z priorit, které máme stanoveny v ročním plánu práce. Ve školním roce 2010/2011 bylo vynaloženo na další vzdělávání pedagogických pracovníků Kč, z toho účastnické poplatky činily Kč, cestovné Kč. Jedná se především o akreditované vzdělávání. Na účastnické poplatky za školení a cestovné ostatních zaměstnanců jsme vynaložili Kč. S využitím Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně byla proškolena v různých kurzech naprostá většina pedagogů. Jednalo se o vzdělávací kurzy: Moodle pro pedagogy, Výuka s interaktivní tabulí a další semináře. Podrobné informace lze najít na uvedených adresách: (http://www.kvic.cz/dvpp/skola.asp?id_organizace=30808&obdobi=2010) a (http://www.kvic.cz/dvpp/skola.asp?id_organizace=30808&obdobi=2011). Naprostá většina kurzů proběhla v našem informačním centru. Od září 2007 jsme totiž jedním z osmi Informačních center MSK pro rozvoj ICT na školách. Další velice důležitá vzdělávání jsme realizovali prostřednictvím Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV). V jeho ostravské pobočce probíhaly pro naše vyučující cizích jazyků a českého jazyka konzultační semináře k nové maturitní zkoušce pro učitele JČ, JA, JN, JR. Pedagogové se účastnili i seminářů na základě nabídek Ostravské univerzity. H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Práce na mezinárodních projektech Družební den s polskými školami V rámci spolupráce s polskými školami v Pszowie a Rydultowach jsme byli v únoru pozváni na sportovně kulturní dopoledne. Naši hostitelé připravili několik zajímavých akcí: sportovní netradiční soutěže v bruslení, v hodu šipkami, ve stolním tenise, dále v německém jazyce (informace se dočtete v jiném příspěvku) a v divadelním vystoupení. To bylo velmi zajímavě pojato. Zástupci všech škol měli za úkol secvičit a moderně pojmout pohádku O Sněhurce. Patnáctiminutová podívaná se všem velmi líbila a strach z jazykové bariéry opadl ihned po začátku představení. V dubnu jsme pak pozvali naše polské přátele na akci Hry bez hranic. strana 16

17 Projekt Echanges et citoyenneté, le sport un vecteur de connaissance V rámci programu Mládež v akci, zajišťovaného pod patronací Moravskoslezského kraje, se ve spolupráci s dalšími dvěma gymnázii (Bohumín, Opava) zúčastnili vybraní žáci studující francouzský jazyk výměnného pobytu ve Francii v departementu Morbihan - Bretagne, konkrétně ve městě Vannes. Celý pobyt byl financovám z prostředků EU. Cílem pobytu bylo především navázání vztahů mezi našimi studenty a vrstevníky z Gymnázia Lessage ve Vannes. Zahájení družby s gymnáziem v Levoči Ve dnech navštívil náš pěvecký sbor Levoču. Svým koncertem zahájil družbu, která bude probíhat mezi naší školou a tamním gymnáziem. Program, který si pro sboristy nachystala naše spřátelená škola, byl velmi pestrý. Měli jsme možnost zhlédnout jedinečnou architekturu Levoči, která si svou urbanistikou a hradbami zachovala charakter středověkého města a díky množství památek patří mezi nejkrásnější historická města na Slovensku. Studenti si prohlédli gotický Kostel svatého Jakuba, včetně nejvyššího dřevěného oltáře na světě, byli přijati starostou města na renesanční radnici a navštívili také městské muzeum. Se Slovenskem se sboristi rozloučili prohlídkou Spišského hradu, druhé nejrozsáhlejší hradní zříceniny na Slovensku. Další aktivity školy Malé granty studentské projekty na naší škole V prosinci byla naše škola vybrána, jako jedna z deseti nejlepších v Čechách a na Moravě, aby se zúčastnila ojedinělého projektu Malé granty. Je to projekt, v rámci kterého měl každý student, jednotlivec nebo skupina možnost vymyslet, naplánovat, obhájit a nakonec uskutečnit nějaký skvělý nápad aktivitu určenou např. pro spolužáky, celou školu, děti MŠ nebo ZŠ, strana 17

18 seniory, spoluobčany apod. Pro realizaci studentských projektů, které organizuje obecně prospěšná společnost Aisis z Kladna za finanční podpory akciové společnosti T-Mobile, jsme získali pro naše studenty Kč. A protože jsme chtěli, aby vyhlášení proběhlo netradiční formou, zahájili jsme Malé granty na naší škole pohádkou Mrazík v podání některých našich kantorů. Nešlo jen o to dát všem našim studentům a vyučujícím krásný předvánoční dárek, ale názorně ukázat, jak se takový projekt dělá. Počátkem března pak komise vybrala deset nejlepších studentských projektů k realizaci: Vive la France Cesty do nitra moderního umění Hry bez hranic Mám právo na svobodný život Grand Cup Letem hudebním světem Po stopách holocaustu Trpasličí cesta za pokladem Projekt naruby Věk není hranice Co vím a co dovedu soutěž pro žáky ZŠ V listopadu ( ) připravili učitelé naší školy zábavnou soutěž pro osmičlenná družstva žáků 9. tříd ze základních škol z Orlové a okolí. Družstva postupně prošla 11 stanovišť, kde na ně čekaly vědomostní a dovednostní úkoly. Konečné pořadí určil součet dosažených bodů na stanovištích. 1. místo ZŠ Školní místo ZŠ Mládí 2. místo ZŠ K. Dvořáčka místo ZŠ Petřvald 3. místo ZŠ U Kapličky 8. místo ZŠ Dětmarovice 4. místo ZŠ Dolní Lutyně 9. místo ZŠ Doubrava 5. místo ZŠ Skřečop 10. místo ZŠ Ke Studánce Naše škola byla aktivní i v pořádání dalších soutěží pro žáky orlovských základních škol. Pořádali jsme matematickou soutěž pro žáky 6. a 7. tříd nazvanou MATES, pro žáky 9. tříd jsme pořádali přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, žáci tříd veřejné správy opět zrealizovali mikulášskou besídku pro děti z Mateřské školy K. Dvořáčka. strana 18

19 Školní časopis NEURON Po roční pauze začal ve škole opět vycházet školní časopis, a to pod novým názvem Neuron. Členové nové redakce předvedli úctyhodnou práci a během roku vydali tři čísla tohoto časopisu a navíc se zúčastnili soutěže O nejlepší školní časopis MSK, v níž obsadili skvělé 3. místo. Výsledky soutěží a olympiád Žáci naší školy se během celého školního roku aktivně zapojovali do různých vědomostních a dovednostních soutěží v městských, okresních, oblastních i krajských kolech. Český jazyk a literatura soutěž kolo jména, třída pořadí Olympiáda z českého jazyka kategorie: I. kolo: okresní Zuzana Krzystková, G4. A 7. (90 soutěžících) recitační soutěž kategorie: III. kolo: školní Zuzana Habreková, G1. A Ondřej Kyjonka, G1. A kategorie: III. kolo: městské Ondřej Kyjonka, G1. A Zuzana Hebreková, G1. A kategorie: IV. kolo: městské Pavla Drapáčová, G3. A 2. kategorie: IV. kolo: okresní Kristián Kazický, G6. A Filip Dembický, G2. D Bára Hovorková, G2. E Ivona Martynková, G1. D Kamla Kempná, G5. A kategorie: IV. kolo: krajské Kristián Kazický, G6. A Ivona Martynková, G1. D literární soutěž kolo: celostátní (Olomouc) Tomáš Dominik, G4. D Adéla Firlová, G4. D René Nekvapil, G.4 D Žaneta Lechovičová, G4. E Lenka Novotná, G4. E Tereza Knapková, G4. E postup do krajského kola postup do krajského kola postup do celostátního kola strana 19

20 Matematika soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Matematická olympiáda okresní Magdaléna Gencová, G1. A 1. Matematická olympiáda okresní Adam Fialka, G1. A Matematická olympiáda okresní Phuong Pham, G3. A 1. Matematická olympiáda okresní Vítek Veselý, G5. A Matematický klokan okresní Adam Ivora, G2. A 1. Matematický klokan okresní Martina Zapletalová, G6. A 2. Matematický klokan okresní Viktorie Kolátková, G7. A 1. Pythagoriáda okresní Martin Adamczyk, G1. A Pythagoriáda okresní Adam Ivora, G2. A 2. Pythagoriáda okresní Tereza Miklóšová, G2. A Pythagoriáda okresní Kristýna Brevčinská, G3. A Pythagoriáda okresní Phuong Pham, G3. A Pythagoriáda krajské Adam Ivora, G2. A Informatika a výpočetní technika soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Bobřík informatiky celostátní Adam Ivora, G2. A 25. z 4876 účastníků Bobřík informatiky celostátní Robin Krempaský, G2. A 25./4876 Bobřík informatiky celostátní Phuong Pham, G3. A 49./4272 Bobřík informatiky celostátní Jakub Ptošek, G6. A 1./3751 Bobřík informatiky celostátní Vítek Veselý, G5. A 1./3751 Orlová očima školáků městské Nela Berglovcová, Markéta Slivková (obě G4.A) 1. Fyzika soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Možnosti zvyšování požární bezpečnosti obcí Pořádala VŠB-TU Ostrava tým G8. A (Tomáš Novotný, Iveta Plucarová, René Ryman, Vojtěch Zicha) 1. Anglický jazyk a Ruský jazyk soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Konverzační soutěž v JA, okresní Tereza Miklóšová, G2. A 1. kat.ib Konverzační soutěž v JR, kat.iii regionální Petra Šarmanová, G3. D 8. Francouzský jazyk, Španělský jazyk, Latina typ soutěže kolo jména pořadí Soutěž ve francouzské konverzaci kategorie: I. regionální David Jablonski, G2. D 4. kategorie: II. regionální Andrea Mihalcsaková, G6. A 1. Olympiáda ve francouzském jazyce krajské Andrea Mihalcsaková, G 6. A 4. (kategorie B2) David Jablonski, G2. D 3. (kategorie B1) Olympiáda v latině zemské Tomáš Dominik, G4. D 5. strana 20

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více