Molekuly Molekula definice IUPAC. Proč existují molekuly? Molekuly. Kosselův model. Představy o molekulách. mezi atomy vzniká vazba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Molekuly 1 21.09.13. Molekula definice IUPAC. Proč existují molekuly? Molekuly. Kosselův model. Představy o molekulách. mezi atomy vzniká vazba"

Transkript

1 C e l k o v á e n e r g i e Molekuly 1 Molekula definice IUPAC l elektricky neutrální entita sestávající z více nežli jednoho atomu. Přesně, molekula, v níž je počet atomů větší nežli jedna, musí odpovídat snížení na ploše potenciální energie, které je dostatečně hluboké, aby udrželo alespoň vibrační stav. l nejmenší částice látky schopná samostatné existence a zachovávající základní chemické vlastnosti dané látky Molekuly l homonukleární, l heteronukleární Proč existují molekuly? l celková energie atomů v molekule je nižší nežli celková energie izolovaných atomů l molekuly jsou podle definice neutrální existují i l molekulové ionty 4 (stálé ve vodě, kryst.) l radikály (nestálé, reaktivní) vzdálenost m ev vazebná energie křivka (plocha) potenciální energie mezi atomy vzniká vazba 0.74 = r 0 vazebná vzdálenost Představy o molekulách l 181 Berzelius na základě elektrostatiky l 1904 Abegg pravidlo osmi l 1913 Moseley atomové číslo l 1915 Kossel teorie elektrovalentní vazby snaha získat konfiguraci vzácných plynů l 1916 Lewis teorie nepolární vazby sdílení dvojic elektronů a vytvoření co nejvíce stabilních oktetů l 197 eitler, London kvantová teorie molekul Kosselův model l soudržnost nabitých entit a Cl a Cl e e Li Be... F e a 1e 1e a Mg... Cl Ar Cl získání konfigurace vzácných plynů 1

2 Lewisův model l sdílení elektronů pravidlo osmi Iontová vs. kovalentní vazba l iontová l kovalentní Lewisovy strukturní vzorce Běžné i méně běžné molekuly C C - - C rezonanční struktury Až na hranice světa molekul... monokrystaly, makromolekuly Chemická vazba l iontová mezi dvěma opačně nabitými ionty velikost, počet atomů molekula l kovalentní vazba polarita vazby roste mezi podobnými atomy, sdílení elektronů koordinační/donor-akceptorová vazba

3 Polarita vazby? Polární a nepolární vazby l mezi dvěma stejnými atomy v diatomické molekule je zcela nepolární vazba l mezi dvěma různými atomy dochází k nerovnoměrnému sdílení elektronů l polarita vazby se dá odhadnout na základě elektronegativit (X) prvků l polarita hovoří o a odpovídá rozložení elektronové hustoty v molekule X.1 Li 1.0 F δ δ -Li Li -F δ δ F Vazebná energie l pro oddělení dvou atomů spojených vazbou je třeba dodat energii disociační energii vazby (g) (g) D = kj/mol l disociační energie je rovna energii, která se uvolní při tvorbě vazby (má jen opačné znaménko, důsledek zákona zachování energie) Moderní představy o chemické vazbě l založené na kvantové mechanice l uplatnění Bornovy-ppenheimerovy aproximace elektrony se pohybují rychleji než jádra a okamžitě reagují na změnu pozic jader řešíme dvě rovnice jednu pro pohyb elektronů v poli pevných jader a druhou pro jádra v efektivním poli elektronů Ion Křivka (plocha) potenciální energie p r 1 r p p e r ˆ = Tˆ Tˆ Tˆ Vˆ Vˆ Vˆ p e p1 ˆ = m e p ep1 B- aprox. ˆ = Tˆ Vˆ Vˆ e ep1 e e Δ r r 1 ep ep vypočteme energii, vlnovou funkci pro danou geometrii jader p1 p l Schrödingerova rovnice v B aproximaci dovoluje vypočíst energii systému, ta však bude parametricky záviset na geometrii jader E r p p E = f ( R) energie tvoří plochu nad souřadnicemi jader energetická (hyper)plocha - PES molekulová mechanika lze najít E = f R empirické vztahy popisující ( ) chceme-li znát průběh energie v závislosti na pozici jader, musíme výpočet energie opakovat pro různá geometrická uspořádání 3

4 Geometrie molekuly Ion - vazba l Energie molekuly závisí na její geometrii vzdálenost m E = f ( R) C e l k o v á e n e r g i e l Minimum energie stabilní geometrie ρ dva neinteragující atomy Ion 4.5 ev vazebná energie 0.74 = r 0 vazebná vzdálenost minimum potenciální energie d E = 0 d r zvýšení el. hustoty vazba důsledek překryvu elektronových hustot atomů (A) Ion - popis metodou M l elektrony v molekule jsou popsány elektronovými vlnovými funkcemi molekulovými orbitaly - M l M má charakteristickou energii a rozložení elektronové hustoty l obsazování M v molekule se řídí stejnými pravidly jako obsazování A l výstavbový princip, Pauliho princip, undovo pravidlo M jako LCA l M lze vyjádřit jako lineární kombinaci atomových orbitalů (LCA) ψ = c1φ 1 cφ, ψ = c i φi i ρ Ion - vazba ( φ φ ) = φ φ φ φ ψ = φ A φ ψ = A B A A B B B vazebný orbital M - LCA Energie 1σ* uzlová rovina, tady elektron nenajdeme protivazebný orbital A B ψ = φa φ AφB φb ψ = φ A φ B protivazebný orbital 1s 1σ 1s vazebný orbital 4

5 M - LUM l highest occupied (lowest unoccupied) M Energie 1σ* LUM σ M orbital l je válcově symetrický podle spojnice atomových jader a má zvýšenou el. hustotu na spojnici jader 1σ M E M IP Koopmansův t. π - orbitaly l v rovině spojnice jader je nulová el. hustota l nad a pod ní je zvýšená el. hustota l možnost snadné degenerace Analogie M s A l kvantové číslo l orbitálního úhlového momentu l σ π δ φ γ... molekuly s p d f g... atomy Degenerované orbitaly ásobné vazby l někdy dochází, např. je-li spojnice jader totožná s osou x, k současnému překryvu p y a p z A za vzniku M π y a π z se stejnou energií vznikají degenerované M příklad p x p y p z s π* p σ* p p x p y p z σ p π p σ* s s σ s l mezi dvěma partnery může vzniknout i více vazeb hovoříme o násobných vazbách jednoduchá vazba (obvykle σ) dvojná (obvykle σ a π) trojná (obvykle σ a π) d E π π σ 3 C C 3 C C C C 5

6 Řád vazby l řád vazby se vypočte, odečtou-li se elektrony v protivazebných orbitalech od elektronů ve vazebných orbitalech a výsledek se vydělí dvěma n e. vazebné me. protivazebné B = l vazebný řád v je roven ½, je roven 3, je roven atp. l vazebný řád charakterizuje násobnost a pevnost vazby Charakteristiky vazeb délka m energie kj.mol -1 délka m energie kj.mol -1 C C-C C=C = C C P C-F C-Cl S C-Br Si C-I Si-F C Si-Cl C= Si-Br C Si-I C= C-g Kyslík, podivná molekula? Singletní kyslík l schéma M kyslíku vyhovuje undovu pravidlu, v důsledku toho má běžný kyslík dva nepárové elektrony, je paramagnetický a jeho multiplicita je rovna 3 (tripletní stav) p x p y p z s σ* p π* p p x p y p z π p σ p σ* s s l Dva stavy singletního kyslíku rozdíl energií základního stavu (tripletního) a singletního kyslíku je 94.3 kj/mol (170 nm) doba života v plynné fázi 7 min σ s Elektronová konfigurace molekul omonukleární dvouatomové mol. l el. konfigurace σ* p π* p p x p y p z (σ1s) (σ*1s) (σs) (σ*s) (σp) (πp) 4 (π*p) π p σ p σ* s s σ s 6

7 eteronukleární molekuly Fotoelektronová spektroskopie 1s _ n px py pz σ XPS slouží ke studiu rozložení orbitalů l Koopmansův teorém IPn = -εn l ozařuje se UV světlem (UPS) nebo RTG zář. (XPS) a sledují se vyražené elektrony l σ* F S = 0, nulový překryvový integrál měří prvkové složení, empirický vzorec, chemický a elektronický stav prvků v materiálu (měření vyžaduje velmi vysoké vakuum UV) π* p IP/eV σ* p 15 σ p π p σ* s σ s Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby l dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel l 7

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie fch.upol.cz chemie.upol.cz fotonů Tabulka I

UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie fch.upol.cz chemie.upol.cz fotonů Tabulka I UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie Michal Otyepka, Katedra fyzikální chemie, PřF UP Olomouc (fch.upol.cz), plný text je k dispozici na stránkách fch.upol.cz v sekci výzkum > zajímavé

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776 Kamila Kovačíková Vedoucí diplomové práce: prof.

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral MAGNETCKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1.Předmětelektrodynamiky....................... 3 2.Zhistorie odcoulombakeinsteinovi...............

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/-1-3-6 III/-1-3-7 III/-1-3-8 III/-1-3-9 III/-1-3-10 Název DUMu Historie modelů atomu Bohrův model atomu Spektrum atomu vodíku Slupkový model atomu a další modely

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více