ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 100/1/2007 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Tato novela ŠVP nabývá účinnosti dnem nahrazuje dokument platný Spisový znak: Skartační znak: A 10

2 ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání č.j / a dalšími úpravami (Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j / )

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Chuchelná Adresa školy: Komenského 186, Chuchelná tel.: ; ; Ředitelka školy: (statutární zástupce) Koordinátorky ŠVP: Mgr. Kristina Olejáková Mgr. Martina Jakšová a Mgr. Lucie Palyzová Právní forma: příspěvková organizace IČO: REDIZO Zřizovatel: Obec Chuchelná Mírová 23, Chuchelná Tel.: ;

4

5 Obsah 1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Dlouhodobé projekty školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Školní program EVVO Školní program proti šikanování Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Učební plány jednotlivých předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Můj svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda

6 4.6.1 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Sportovní trénink Práce na počítači Další cizí jazyk- německý jazyk Rukodělné práce Praktikum z chemie Praktika z přírodovědných předmětů Fyzikální praktikum Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Seminář z dějepisu Vaření Technická praktika Nepovinné předměty Náboženství Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní řád Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost Dodatek č. 1 ŠVP č.j. 125/

7 6.1 Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Člověk a jeho svět Školní preventivní strategie PŘÍLOHA 1 Standardy pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č Dodatek k ŠVP č

8 8

9 1 Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou státní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Navštěvují ji děti z Chuchelné a okolních obcí Strahovic a Bělé. Škola je umístěna v pěkném a zdravém životním prostředí. Je obklopena zelení, má prostory pro relaxaci dětí o přestávkách a zánovní sportovní areál. Je snadno dostupná autobusem nebo vlakem. Svým školním vzdělávacím programem přímo navazuje na školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a ŠVP malotřídních základních škol v Bělé a Strahovicích. Vybavení školy: V budově školy jsou kmenové třídy, odborné učebny (českého jazyka, hudební výchovy, fyziky, jazykové učebny a počítačová učebna). V suterénu byla vybudována moderně vybavená cvičná kuchyně s jídelnou a učebna dílen. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Třídy na nižším stupni jsou vybaveny hracím koutkem a ve všech kmenových třídách je nový školní nábytek. Každá třída je neomezeně připojena na internet a je vybavena audiotechnikou. Na estetické výzdobě tříd a chodeb se podílejí žáci i učitelé. Ke sportu využívají žáci tělocvičnu, v případě příznivého počasí sportovní areál fotbalové a volejbalové hřiště, běžecké dráhy, prostory pro vrh koulí, skok daleký a netradiční kolektivní hry. Hygienické zázemí je kvalitní, na vylepšení čekají ještě prostory šaten. Žáci mají k dispozici občerstvovací automat. Všichni učitelé i žáci mohou využívat počítačovou učebnu, mají volný přístup k internetu, používají tiskárnu a kopírku. Lze říci, že materiální vybavení školy je dostačující, průběžně se se doplňuje a modernizuje. K přednostem naší školy patří: útulné estetické prostředí, ve kterém se děti dobře orientují a cítí možnost předškolního vzdělávání a navazujícího základního v jednom areálu, včetně školní družiny rodinné klima školy, podporující dobré vztahy nejen mezi žáky a eliminující projevy šikany využití počítačové techniky a internetu i v době mimo vyučování nabídka výuky dvou cizích jazyků možnost integrace žáků se zdravotním postižením a specifickými poruchami učení využití tělocvičny a venkovního sportovního areálu, a to i pro veřejnost možnost školního stravování pestrá nabídka mimoškolních aktivit snadná dostupnost 9

10 Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor má v současné době 14 členů včetně vychovatelky školní družiny a katechetky, věkové složení je pestré. Všichni pedagogové základní školy jsou plně vysokoškolsky kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátorka prevence negativních jevů u dětí a mládeže, ICT koordinátorka, odborně vyškolený zdravotník a čtyři dyslektické asistentky. Všichni učitelé se průběžně vzdělávají v nabízených kurzech vzdělávacích agentur. Spolupráce se zákonnými zástupci, výhledy do budoucnosti: Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci mohou po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo ředitelstvím školu navštívit kdykoli. Úzce se školou spolupracuje školská rada. Zákonní zástupci a široká veřejnost jsou o činnosti školy informováni mimo jiné prostřednictvím webových stránek. Osvědčila se také spolupráce se Sdružením rodičů, zejména při uskutečňování různých akcí pro děti a veřejnost. Zřizovatel školy Obecní úřad Chuchelná má zájem o materiální a technické zázemí školy a postupně umožňuje realizovat záměry ředitelství školy. Škola obnovila k družbu s nejbližší zahraniční školou v polských Krzanowicích ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZANOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM, vzdálenou asi 2 km od naší školy. Každoročně je zpracován plán družebních akcí, na jehož základě jsou žáci i pedagogové jsou zváni na aktivity pořádané oběma školami. Dlouhodobé záměry školy: postupné vylepšování odborných učeben realizace učebny pro venkovní výuku modernizace audiovizuální techniky a její dostupnost v každé učebně modernizace počítačové techniky vzdělávání v oblasti cizích jazyků modernizace školního nábytku zkvalitnění hygienického zázemí šaten zlepšení podmínek pro výuku pěstitelských prací (včetně pozemku) 10

11 1.2 Dlouhodobé projekty školy Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: ŠKOLA A VEŘEJNÉ INSTITUCE Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Výchova demokratického občana", podtéma " Občanská společnost a škola". Projekt umožňuje všem žákům školy blíže se seznámit formou ukázek, besed a cvičení s prací a úkoly veřejných činitelů nebo složek správních orgánů. Žáci se mohou tvořivě podílet na činnostech, které rozvíjejí cit pro spravedlnost, toleranci a odpovědnost v konkrétních situacích. Obsah projektu: Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům svá práva a povinnosti, porozumět demokratickému uspořádání společnosti, demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Žáci ve spolupráci s policií, hasiči, zdravotníky, záchranáři a dalšími pracovníky veřejných institucí se učí respektovat druhé, uplatňovat zásady slušné komunikace, hovořit otevřeně o problémech a konfliktech, porozumět významu řádu, pravidel a zákonů, pomáhat druhým. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek, besed a exkurzí. Žáci rozděleni do různorodých skupin plní zadané úkoly ve formě testů, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Časové rozvržení: Projekt je určen pro žáky ročníku. Celé cvičení trvá 4 6 hodin (s ohledem na charakter a složení v daném roce), využívá celého areálu školy, jeho termín bude koncem září nebo v měsíci říjnu, případně dubnu. Nejlepší kolektivy a žáci budou vyhodnoceni při závěrečném zhodnocení projektového dne. 11

12 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: KLOKAN Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova, podtéma Osobnostní rozvoj Projekt umožňuje všem žákům školy realizovat se formou soutěže ve vzdělávacím oboru, který je mu nejbližší. Zatímco olympiády a podobné soutěže dávají příležitosti především talentovaným a úspěšnějším v jednotlivých předmětech, projekt KLOKAN poskytuje prostor i těm, kteří sice jinak nevynikají, ale k danému oboru mají dobrý vztah a stává se předmětem jejich zájmu. Obsah projektu: Tento projekt je inspirován mezinárodní soutěží Matematický klokan, která již léta probíhá na základních i středních školách. Je vlastně jejím rozšířením mezi ostatní vzdělávací obory (tzv. sekce). Jejich náplň (formu soutěže, hodnocení) stanovují vyučující (vedoucí sekcí) dle podmínek v daném roce. Každý žák školy se zapojí do jím vybrané sekce, jeho práce je vyhodnocena a vedoucími sekcí je stanoveno pořadí. Časové rozvržení: KLOKAN probíhá ve stejném termínu jako jeho matematická podoba, každý rok v březnu. Je určen všem žákům od 1. do 9. ročníku. Celá soutěž trvá mezi 2 3 hodiny (s ohledem na charakter sekce a její složení). Soutěž je vyhodnocena a výsledky zveřejněny hned další den. 12

13 Název projektu: Den Země, odpady problém každého z nás Charakteristika projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Enviromentální výchova, podtéma Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt umožní u všech žáků vypěstovat nezbytné návyky pro správné jednání vůči životnímu prostředí. Napomáhá k rozvoji péče o životní prostředí na místní úrovni v nejbližším okolí obce. Vede žáky k odpovědnosti za životní prostředí, podněcuje jejich aktivitu. Podstatou tohoto projektu je vzbudit u žáků zájem o ochranu životního prostředí v našem okolí a aktivně se zapojit do úklidové akce. Žákům budou přiděleny jednotlivé úseky v rámci obce, kde pak pod vedením třídních učitelů budou sbírat a třídit odpad. Akci bude předcházet Týden vyučování o odpadech - soustředěná výuka na problematiku odpadů v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Hodiny budou probíhat standardně, pouze motivace bude přiměřeně cílena k problematice odpadů. Časové rozvržení: Jednodenní úklidová akce se uskuteční každoročně v průběhu měsíce dubna u příležitosti Dne Země. Proběhne ve spolupráci se zřizovatelem - Obcí Chuchelná a také ve spolupráci s místním sdružením rodičů. 13

14 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: HYDE PARK rozhlasové vysílání tříd Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Mediální výchova, podtéma Tvorba mediálního sdělení a Práce v realizačním týmu. Projekt umožňuje žákům školy vytvářet vlastní mediální sdělení, vybírat vhodné výrazové a technické prostředky, rozvíjet komunikační schopnosti, shromažďovat a analyzovat informace, uvědomovat si možnost svobodného vyjádření vlastních postojů a nést zodpovědnost za způsob jejich formulování a prezentaci. Podstatou tohoto projektu je vystoupení třídy ve školním rozhlase s krátkým vysílacím programem, ve kterém přednesou své postřehy nejen ze života školy za určité období (zpravidla měsíc zpátky). Žáci mají možnost prezentovat své názory, vystoupit s různými požadavky, veřejně udělit pochvalu či vznést kritiku, komentovat život ve škole či obci, pochlubit se úspěchy, propagovat připravované akce, pustit předem připravený příspěvek (rozhovor, anketu) aj. Hyde Park je tedy volnou tribunou, kde se třídní kolektiv musí pod vedením třídního učitele domluvit na obsahu i formě svého vystoupení. Kromě třídních učitelů se na přípravě žáků podílejí i vyučující českého jazyka. Hyde Park probíhá zpravidla v prvním týdnu měsíce. Délka rozhlasové relace by neměla přesáhnout deset minut. Každá třída druhého stupně tak vystoupí jednou ročně devátý ročník i v závěru školního roku. Samotná příprava však zabere žákům daleko více času a bude probíhat po celou dobu před samotným vystoupením ve školním rozhlase. 14

15 Název projektu: CESTOVNÍ KANCELÁŘ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovým tématům Osobnostní a sociální výchova (kreativita, mezilidské vztahy, komunikace), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět) a Mediální výchova (práce v realizačním týmu). Projekt umožňuje žákům vyššího stupně realizovat svůj subjektivní pohled na vybraný stát nebo skupinu států z pohledu cestovatele či pracovníka cestovní kanceláře. Žáci vybraný stát prezentují písemnou, výtvarnou a mediální formou ostatním žákům. Dále projekt umožňuje žákům vyhledávat, třídit a zpracovávat informace daného tématu, rozvíjet komunikační schopnosti a zdokonalovat kooperaci mezi sebou. Obohacuje zejména učivo zeměpisné, dějepisné, práce s počítačem, jazyka českého a rovněž rozvíjí mnoho kompetencí. Podstatou tohoto projektu je prezentace společné práce třídy před ostatními žáky. Jedná se o upevnění práce v týmu, nutná je spolupráce a akceptování práce druhého. Přestože žáci pracují ve skupinách, prezentují se jako třída. Každý může do projektu vložit svou kreativitu a předvést to, co mu jde nejlépe, např. maluje, vaří, předvádí scénku, vyhledává a třídí informace, aj. Tento projekt je celodenní (tj. 6 vyučovacích hodin), je určen žákům ročníku. Probíhat by měl v měsíci únoru. Samotná příprava je časově náročná, trvá nejméně měsíc. Je nutno ji realizovat předem v různých předmětech a ve spolupráci s více pedagogy. 15

16 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova" (Sebepoznávání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace řešení problémů a rozhodovací dovednosti) a Enviromentální výchova (Vztah člověka k prostředí) Projekt umožňuje žákům prvního stupně školy si vyzkoušet pobyt v cizím prostředí se svými spolužáky, kamarády a učitelkami. Pod vedením lektorů se mohou dozvědět zajímavé informace z vybraných oblastí, např. ekologie, sportu, vyzkoušet si různé činnosti a zdokonalit své dovednosti. Hlavním cílem projektu je, aby si žáci vyzkoušeli pobyt v jiném prostředí bez zákonných zástupců. Netradičními formami výuky získají znalosti a dovednosti z různých oblastí života, např. ekologie, orientace v terénu, poznávaní krajiny a kulturních památek. Mohou také rozvíjet pohybové dovednosti. Budou se učit respektovat druhé, uplatňovat zásady slušného chování a komunikace. Zároveň se zdokonalí v sebeobsluze, pomáhání mladším spolužákům. Žáci budou ve skupinách plnit zadané úkoly formou her, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Projekt je určen pro žáky ročníku. Je vícedenní, maximálně však pětidenní. Žáci odjedou do příslušného rekreačního střediska, kde budou plnit úkoly stanovené zaměřením projektu - ekologický, sportovní, poznávací. Jejich činnost pak bude hodnocena na konci pobytu. 16

17 Název projektu: ZÁKLADNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech na sněhu, rozvíjet sociální vztahy mezi žáky, v běžných i vypjatých situacích. Je součástí primární prevence sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování mezi žáky. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům rekreační pobyt na horách, naučit je chování a pohybu na horách, především pak zvládnout a zdokonalit základní dovednosti klasického a carvingového lyžování. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do skupin podle úrovně zvládnutých dovedností. Časové rozvržení: Projekt je určen žákům ročníku a probíhá po dobu 5 7 dnů (s ohledem na sněhové podmínky v daném roce). Využívá horských středisek, bude uskutečněn v měsících lednu až březnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 17

18 Název projektu: TURISTICKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech, rozvíjet sociální vztahy mezi sebou, komunikaci a kreativitu. Má napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům netradiční sporty a hry, naučit je chování a pohybu v přírodě. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do různorodých skupin. Projekt je určen pro žáky ročníku a probíhá po dobu 5-7 dnů v měsíci dubnu a květnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 18

19 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce o inovaci pedagogického procesu a života školy. Vyjadřuje základní myšlenku otevřenost školy všem dětem, zákonným zástupcům a veřejnosti. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek se zákonnými zástupci a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz nejen na vytvoření optimálních podmínek pro žáky, ale rovněž na dobrou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou, Sdružením rodičů a širokou veřejností. Škola klade důraz na: práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu nabídku volitelných předmětů příjemné prostředí eliminující projevy šikany Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní ve svém životě, tzn. více se zaměřit na učení se zaměřením na praxi zavádět do výuky efektivní metody skupinovou práci a projektové vyučování, aby byli žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích preferovat sportovní výchovu a tím vést žáky ke zdravému životnímu stylu klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny žáky s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi podporovat žáky nadané, nabízet jim účast ve vědomostních soutěžích školního, okrskového i okresního charakteru stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu, preferovat lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi v náboženské výchově na základě zájmu rodičů spolupracovat s církví podporovat činnost školní družiny a útvarů zájmové činnosti působících na škole 2.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení 19

20 umožňujeme žákům získávat informace z možných dostupných zdrojů, vedeme žáky ke zpracování těchto informací podněcujeme tvořivost žáků, uplatnit své nápady, prezentovat své výsledky zadáváme dětem úkoly, které podněcují jejich tvořivost vedeme žáky k sebehodnocení, kritickému myšlení a vhodnému chování motivujeme žáky k dalšímu učení, vybízíme je k účasti v různých olympiádách a soutěžích žáci se učí pracovat s chybami snažíme se, aby žáci poznali smysl učení, formujeme u nich pozitivní vztah k učení vytváříme příjemnou pracovní atmosféru, nabízíme práci ve skupinách, organizujeme výlety, návštěvy divadelních představení, sportovních a kulturních akcí Kompetence k řešení problémů žáci se pokouší hledat více možností řešení problémů a vybírají si mezi nimi jim přijatelné a obhajují svůj postup využíváme problémových úloh v testech SCIO, v matematickém Klokanovi učíme žáky řešit konfliktní situace pomocí dramatizace chceme žáky naučit nenechat se odradit případným neúspěchem, ale hledat v něm prvky řešení problému učíme žáky asertivnímu chování a chceme jít žákům příkladem podporujeme originální přístup k řešení problému pozorujeme chování, úspěchy i možné neúspěchy žáků v řešení problémů a snažíme se přispět radou využíváme práce výchovného poradce učíme žáky nést za své chování odpovědnost Kompetence komunikativní snažíme se o kultivovaný ústní i písemný projev žáků vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem i mezi dospělými osobami žáci přispívají jednou měsíčně do školního rozhlasu (viz projekt HYDE PARK) vybízíme žáky k jasné a srozumitelné formulaci svých myšlenek, pocitů, názorů obohacujeme slovní zásobu, seznamujeme žáky s nonverbální komunikací využíváme práce s různými komunikačními prostředky Kompetence sociální a personální v průběhu vzdělávání využíváme prvky kooperativního učení, komunitní kruh, skupinovou práci i práci ve dvojicích dbáme na výměnu rolí ve skupinách vedeme žáky k vzájemné pomoci, k pozitivním vztahům mezi spolužáky, vytváříme společně pravidla vzájemného soužití seznamujeme žáky i rodičovskou veřejnost se školním řádem 20

21 učíme žáky vyslechnout a respektovat názory spolužáků či jiných osob vedeme žáky k poznání sama sebe, projevovat solidaritu ale i brát na sebe zodpovědnost budujeme soudržnost, vztahy důvěry a úcty mezi dětmi navzájem Kompetence občanské žák je seznámen se svými právy i povinnostmi učitelé i žáci respektují individuální rozdíly či náboženské odlišnosti spolužáků pěstujeme v žácích úctu nejen k našim národním, ale i zahraničním kulturním tradicím přibližujeme žákům ekologické problémy a souvislosti chceme, aby žáci vnímali netoleranci, šikanu nebo násilí jako negativní jev žáci se podílí na veřejných akcích v obci Kompetence pracovní žáci jsou vedeni k dodržování školní hygieny a dohodnutých postupů při práci, učí se bezpečně používat nástroje a vybavení žáci své práce hodnotí z různých hledisek (funkčnost, hospodárnost, ekonomický význam, ochrana životního prostředí) nabízíme žákům pestrou nabídku volitelných předmětů a tím pomáháme žákům při profesní orientaci, nabídkou zájmových útvarů realizovaných ve škole napomáháme k správnému výběru profesní orientace chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků žáci rozvíjí svou flexibilitu (adaptaci na změněné pracovní podmínky) 21

22 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do základní školy mohou docházet i žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, případně kombinovanými vadami), dále žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování, rovněž žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním, lehčími zdravotními poruchami, vedoucím k poruchám učení a chování), žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, kteří bývají ohroženi sociálně patologickými jevy a žáci v postavení azylantů). Ke všem těmto žákům je nutné přistupovat individuálně na základě jejich problémů nebo handicapu. Jejich vzdělávání vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí, které jim umožní rozvíjení jejich osobnosti, podporuje jejich sociální integraci s cílem připravit se na budoucí pracovní uplatnění v životě. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením bude probíhat na 1. i 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci budou zařazováni do běžných tříd a budou se vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu. Učitel stanoví přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s těmito žáky. Podle požadavků SPC nebo PPP jim budou vypracovány individuální vzdělávací plány, v nichž se objeví požadavky speciálních pedagogů a psychologů na změny v učebním plánu pro tyto žáky. Na základě doporučení PPP nebo SPC je možné tyto žáky vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Podle druhu postižení může být školou požadována přítomnost osobního asistenta pro pomoc žákovi. Žáky, u nichž se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem jejich zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení pedagogů a psychologů PPP jsou poté tito žáci zařazování do reedukační péče. Na naší škole máme vyškolené dyslektické asistentky, které s žáky pracují. Jsou to vyučující českého jazyka a na prvním stupni jedna učitelka a vychovatelka. Žáci se učí jednotlivě nebo v malých skupinách každý týden jednu vyučovací hodinu. Tyto hodiny zařazujeme před nebo po vyučování, v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh hodin. Pro každého žáka se zvýšeným normativem se vypracovává na základě předchozí písemné žádosti zákonných zástupců individuální vzdělávací plán, tj. dohoda s informovaným souhlasem zákonného zástupce mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci žáka o vzájemné spolupráci při nápravě poruchy. Podle individuálního vzdělávacího plánu se poté s každým žákem pracuje. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměřit, potřebné pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitelky, která s dítětem bude pracovat. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a žáky tolerantně hodnotíme podle daného pokynu MŠMT. Žáci sociálně znevýhodnění jsou více ohrožení sociálně patologickými jevy, z čehož vychází nutnost věnovat jim specifickou péči. Důležité je žákům aktivně naslouchat, klást jim otevřené otázky, navázat kontakt s rodinou žáka a spolupracovat poté se zákonnými 22

23 zástupci. Většina příslušníků menšin a etnik nedostatečně zvládá vzdělávací jazyk, proto se vyučující zaměří na zvládnutí základů češtiny a osvojování si hodnotového systému společnosti. 2.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Ze specifiky mimořádně nadaných žáků vyplývá i osobitý přístup učitele k nim. Zařazení těchto žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat. Nutná je zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do větší hloubky. Také je třeba si uvědomit, že i žák prospěchově problematický, může být nadán ve zcela jiné sféře, než očekáváme. Kvalitní koncentrace, dobrá paměť, záliba v řešení problémů nestandardními způsoby, zájem o přírodu může rozvinout nadání v matematice a přírodovědných předmětech. Vzdělávací program umožňuje žákům pracovat na počítači, hledat různé informace na internetu a individuálně pracovat s naučnou literaturou, či navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V jiných vyučovacích předmětech mohou být žákům zadávány náročnější samostatné úkoly referáty, zajímavosti z techniky. Hudebně nadaní žáci se mohou vhodně včleňovat do vyučovacích hodin doprovod na hudební nástroj, předzpívat píseň. Výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce, jiné postupy. Technicky nadaní žáci, manuálně zruční jsou zapojováni do různých zájmových kroužků. Pohybově nadaní žáci jsou vedeni k intenzivnějšímu rozvíjení všech pohybových aktivit, zejména těch, kde se objevuje největší zájem a talent. Jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy nebo i mimo ni. Na základě doporučení PPP, SPC a žádosti zákonných zástupců je možné vzdělávat nadaného žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku, vzdělávat jej rovněž podle sestaveného individuálního vzdělávacího plánu. 2.5 Školní program EVVO 1. Všeobecná část Metodický pokyn k EVVO č.j / platil od roku Od té doby došlo k významnému vývoji v samostatné oblasti ekologické výchovy a vzdělávání i v přijímání nové školské legislativy, zejména vstoupily v platnost Rámcové vzdělávací programy pro předškolní výchovu, základní vzdělávání, byla přijata vyhláška o Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ a na ni navazující Standard DVPP v oblasti EVVO. Neprovázanost předcházejícího metodického pokynu s pozdějšími dokumenty upravujícími oblast EVVO si vyžádala vytvořit novelizovaný metodický pokyn upravující souhrnně oblast EVVO ve školách a zařízeních jedná se o Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO č.j /

24 Vymezení pojmů Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních formální vzdělávání, v rámci volnočasových aktivit neformální vzdělávání i v rámci neorganizovaného volného času - informální učení. EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznání vztahu člověka a životního prostředí. Oblast EVVO zaměřená na vzájemnou spojitost a provázanost mezi ekonomickými, sociálními, ekologickými a právními aspekty rozvoje je často označována jako vzdělávání pro udržitelný rozvoj. EVVO představuje jeden z hlavních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Základní rámec pro EVVO vycházející ze strategického dokumentu Státního programu EVVO stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro následující skupiny: - veřejná správa - děti, mládež a pedagogičtí a odborní pracovníci - environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře - informace, osvěta a poradenství pro veřejnost EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí daných v RVP ZV konkretizovaných v ŠVP. K důležitým patří zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, hledat různé způsoby řešení problémů životního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí: osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě. V oblasti kompetence občanské: znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody, odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí a aktivně se účastnit ochrany prostředí, projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny. 24

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více