ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 100/1/2007 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Tato novela ŠVP nabývá účinnosti dnem nahrazuje dokument platný Spisový znak: Skartační znak: A 10

2 ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání č.j / a dalšími úpravami (Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j / )

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Chuchelná Adresa školy: Komenského 186, Chuchelná tel.: ; ; Ředitelka školy: (statutární zástupce) Koordinátorky ŠVP: Mgr. Kristina Olejáková Mgr. Martina Jakšová a Mgr. Lucie Palyzová Právní forma: příspěvková organizace IČO: REDIZO Zřizovatel: Obec Chuchelná Mírová 23, Chuchelná Tel.: ;

4

5 Obsah 1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Dlouhodobé projekty školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Školní program EVVO Školní program proti šikanování Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Učební plány jednotlivých předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Můj svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda

6 4.6.1 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Sportovní trénink Práce na počítači Další cizí jazyk- německý jazyk Rukodělné práce Praktikum z chemie Praktika z přírodovědných předmětů Fyzikální praktikum Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Seminář z dějepisu Vaření Technická praktika Nepovinné předměty Náboženství Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní řád Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost Dodatek č. 1 ŠVP č.j. 125/

7 6.1 Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Člověk a jeho svět Školní preventivní strategie PŘÍLOHA 1 Standardy pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č Dodatek k ŠVP č

8 8

9 1 Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou státní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Navštěvují ji děti z Chuchelné a okolních obcí Strahovic a Bělé. Škola je umístěna v pěkném a zdravém životním prostředí. Je obklopena zelení, má prostory pro relaxaci dětí o přestávkách a zánovní sportovní areál. Je snadno dostupná autobusem nebo vlakem. Svým školním vzdělávacím programem přímo navazuje na školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a ŠVP malotřídních základních škol v Bělé a Strahovicích. Vybavení školy: V budově školy jsou kmenové třídy, odborné učebny (českého jazyka, hudební výchovy, fyziky, jazykové učebny a počítačová učebna). V suterénu byla vybudována moderně vybavená cvičná kuchyně s jídelnou a učebna dílen. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Třídy na nižším stupni jsou vybaveny hracím koutkem a ve všech kmenových třídách je nový školní nábytek. Každá třída je neomezeně připojena na internet a je vybavena audiotechnikou. Na estetické výzdobě tříd a chodeb se podílejí žáci i učitelé. Ke sportu využívají žáci tělocvičnu, v případě příznivého počasí sportovní areál fotbalové a volejbalové hřiště, běžecké dráhy, prostory pro vrh koulí, skok daleký a netradiční kolektivní hry. Hygienické zázemí je kvalitní, na vylepšení čekají ještě prostory šaten. Žáci mají k dispozici občerstvovací automat. Všichni učitelé i žáci mohou využívat počítačovou učebnu, mají volný přístup k internetu, používají tiskárnu a kopírku. Lze říci, že materiální vybavení školy je dostačující, průběžně se se doplňuje a modernizuje. K přednostem naší školy patří: útulné estetické prostředí, ve kterém se děti dobře orientují a cítí možnost předškolního vzdělávání a navazujícího základního v jednom areálu, včetně školní družiny rodinné klima školy, podporující dobré vztahy nejen mezi žáky a eliminující projevy šikany využití počítačové techniky a internetu i v době mimo vyučování nabídka výuky dvou cizích jazyků možnost integrace žáků se zdravotním postižením a specifickými poruchami učení využití tělocvičny a venkovního sportovního areálu, a to i pro veřejnost možnost školního stravování pestrá nabídka mimoškolních aktivit snadná dostupnost 9

10 Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor má v současné době 14 členů včetně vychovatelky školní družiny a katechetky, věkové složení je pestré. Všichni pedagogové základní školy jsou plně vysokoškolsky kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátorka prevence negativních jevů u dětí a mládeže, ICT koordinátorka, odborně vyškolený zdravotník a čtyři dyslektické asistentky. Všichni učitelé se průběžně vzdělávají v nabízených kurzech vzdělávacích agentur. Spolupráce se zákonnými zástupci, výhledy do budoucnosti: Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci mohou po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo ředitelstvím školu navštívit kdykoli. Úzce se školou spolupracuje školská rada. Zákonní zástupci a široká veřejnost jsou o činnosti školy informováni mimo jiné prostřednictvím webových stránek. Osvědčila se také spolupráce se Sdružením rodičů, zejména při uskutečňování různých akcí pro děti a veřejnost. Zřizovatel školy Obecní úřad Chuchelná má zájem o materiální a technické zázemí školy a postupně umožňuje realizovat záměry ředitelství školy. Škola obnovila k družbu s nejbližší zahraniční školou v polských Krzanowicích ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZANOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM, vzdálenou asi 2 km od naší školy. Každoročně je zpracován plán družebních akcí, na jehož základě jsou žáci i pedagogové jsou zváni na aktivity pořádané oběma školami. Dlouhodobé záměry školy: postupné vylepšování odborných učeben realizace učebny pro venkovní výuku modernizace audiovizuální techniky a její dostupnost v každé učebně modernizace počítačové techniky vzdělávání v oblasti cizích jazyků modernizace školního nábytku zkvalitnění hygienického zázemí šaten zlepšení podmínek pro výuku pěstitelských prací (včetně pozemku) 10

11 1.2 Dlouhodobé projekty školy Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: ŠKOLA A VEŘEJNÉ INSTITUCE Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Výchova demokratického občana", podtéma " Občanská společnost a škola". Projekt umožňuje všem žákům školy blíže se seznámit formou ukázek, besed a cvičení s prací a úkoly veřejných činitelů nebo složek správních orgánů. Žáci se mohou tvořivě podílet na činnostech, které rozvíjejí cit pro spravedlnost, toleranci a odpovědnost v konkrétních situacích. Obsah projektu: Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům svá práva a povinnosti, porozumět demokratickému uspořádání společnosti, demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Žáci ve spolupráci s policií, hasiči, zdravotníky, záchranáři a dalšími pracovníky veřejných institucí se učí respektovat druhé, uplatňovat zásady slušné komunikace, hovořit otevřeně o problémech a konfliktech, porozumět významu řádu, pravidel a zákonů, pomáhat druhým. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek, besed a exkurzí. Žáci rozděleni do různorodých skupin plní zadané úkoly ve formě testů, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Časové rozvržení: Projekt je určen pro žáky ročníku. Celé cvičení trvá 4 6 hodin (s ohledem na charakter a složení v daném roce), využívá celého areálu školy, jeho termín bude koncem září nebo v měsíci říjnu, případně dubnu. Nejlepší kolektivy a žáci budou vyhodnoceni při závěrečném zhodnocení projektového dne. 11

12 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: KLOKAN Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova, podtéma Osobnostní rozvoj Projekt umožňuje všem žákům školy realizovat se formou soutěže ve vzdělávacím oboru, který je mu nejbližší. Zatímco olympiády a podobné soutěže dávají příležitosti především talentovaným a úspěšnějším v jednotlivých předmětech, projekt KLOKAN poskytuje prostor i těm, kteří sice jinak nevynikají, ale k danému oboru mají dobrý vztah a stává se předmětem jejich zájmu. Obsah projektu: Tento projekt je inspirován mezinárodní soutěží Matematický klokan, která již léta probíhá na základních i středních školách. Je vlastně jejím rozšířením mezi ostatní vzdělávací obory (tzv. sekce). Jejich náplň (formu soutěže, hodnocení) stanovují vyučující (vedoucí sekcí) dle podmínek v daném roce. Každý žák školy se zapojí do jím vybrané sekce, jeho práce je vyhodnocena a vedoucími sekcí je stanoveno pořadí. Časové rozvržení: KLOKAN probíhá ve stejném termínu jako jeho matematická podoba, každý rok v březnu. Je určen všem žákům od 1. do 9. ročníku. Celá soutěž trvá mezi 2 3 hodiny (s ohledem na charakter sekce a její složení). Soutěž je vyhodnocena a výsledky zveřejněny hned další den. 12

13 Název projektu: Den Země, odpady problém každého z nás Charakteristika projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Enviromentální výchova, podtéma Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt umožní u všech žáků vypěstovat nezbytné návyky pro správné jednání vůči životnímu prostředí. Napomáhá k rozvoji péče o životní prostředí na místní úrovni v nejbližším okolí obce. Vede žáky k odpovědnosti za životní prostředí, podněcuje jejich aktivitu. Podstatou tohoto projektu je vzbudit u žáků zájem o ochranu životního prostředí v našem okolí a aktivně se zapojit do úklidové akce. Žákům budou přiděleny jednotlivé úseky v rámci obce, kde pak pod vedením třídních učitelů budou sbírat a třídit odpad. Akci bude předcházet Týden vyučování o odpadech - soustředěná výuka na problematiku odpadů v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Hodiny budou probíhat standardně, pouze motivace bude přiměřeně cílena k problematice odpadů. Časové rozvržení: Jednodenní úklidová akce se uskuteční každoročně v průběhu měsíce dubna u příležitosti Dne Země. Proběhne ve spolupráci se zřizovatelem - Obcí Chuchelná a také ve spolupráci s místním sdružením rodičů. 13

14 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: HYDE PARK rozhlasové vysílání tříd Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Mediální výchova, podtéma Tvorba mediálního sdělení a Práce v realizačním týmu. Projekt umožňuje žákům školy vytvářet vlastní mediální sdělení, vybírat vhodné výrazové a technické prostředky, rozvíjet komunikační schopnosti, shromažďovat a analyzovat informace, uvědomovat si možnost svobodného vyjádření vlastních postojů a nést zodpovědnost za způsob jejich formulování a prezentaci. Podstatou tohoto projektu je vystoupení třídy ve školním rozhlase s krátkým vysílacím programem, ve kterém přednesou své postřehy nejen ze života školy za určité období (zpravidla měsíc zpátky). Žáci mají možnost prezentovat své názory, vystoupit s různými požadavky, veřejně udělit pochvalu či vznést kritiku, komentovat život ve škole či obci, pochlubit se úspěchy, propagovat připravované akce, pustit předem připravený příspěvek (rozhovor, anketu) aj. Hyde Park je tedy volnou tribunou, kde se třídní kolektiv musí pod vedením třídního učitele domluvit na obsahu i formě svého vystoupení. Kromě třídních učitelů se na přípravě žáků podílejí i vyučující českého jazyka. Hyde Park probíhá zpravidla v prvním týdnu měsíce. Délka rozhlasové relace by neměla přesáhnout deset minut. Každá třída druhého stupně tak vystoupí jednou ročně devátý ročník i v závěru školního roku. Samotná příprava však zabere žákům daleko více času a bude probíhat po celou dobu před samotným vystoupením ve školním rozhlase. 14

15 Název projektu: CESTOVNÍ KANCELÁŘ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovým tématům Osobnostní a sociální výchova (kreativita, mezilidské vztahy, komunikace), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět) a Mediální výchova (práce v realizačním týmu). Projekt umožňuje žákům vyššího stupně realizovat svůj subjektivní pohled na vybraný stát nebo skupinu států z pohledu cestovatele či pracovníka cestovní kanceláře. Žáci vybraný stát prezentují písemnou, výtvarnou a mediální formou ostatním žákům. Dále projekt umožňuje žákům vyhledávat, třídit a zpracovávat informace daného tématu, rozvíjet komunikační schopnosti a zdokonalovat kooperaci mezi sebou. Obohacuje zejména učivo zeměpisné, dějepisné, práce s počítačem, jazyka českého a rovněž rozvíjí mnoho kompetencí. Podstatou tohoto projektu je prezentace společné práce třídy před ostatními žáky. Jedná se o upevnění práce v týmu, nutná je spolupráce a akceptování práce druhého. Přestože žáci pracují ve skupinách, prezentují se jako třída. Každý může do projektu vložit svou kreativitu a předvést to, co mu jde nejlépe, např. maluje, vaří, předvádí scénku, vyhledává a třídí informace, aj. Tento projekt je celodenní (tj. 6 vyučovacích hodin), je určen žákům ročníku. Probíhat by měl v měsíci únoru. Samotná příprava je časově náročná, trvá nejméně měsíc. Je nutno ji realizovat předem v různých předmětech a ve spolupráci s více pedagogy. 15

16 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova" (Sebepoznávání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace řešení problémů a rozhodovací dovednosti) a Enviromentální výchova (Vztah člověka k prostředí) Projekt umožňuje žákům prvního stupně školy si vyzkoušet pobyt v cizím prostředí se svými spolužáky, kamarády a učitelkami. Pod vedením lektorů se mohou dozvědět zajímavé informace z vybraných oblastí, např. ekologie, sportu, vyzkoušet si různé činnosti a zdokonalit své dovednosti. Hlavním cílem projektu je, aby si žáci vyzkoušeli pobyt v jiném prostředí bez zákonných zástupců. Netradičními formami výuky získají znalosti a dovednosti z různých oblastí života, např. ekologie, orientace v terénu, poznávaní krajiny a kulturních památek. Mohou také rozvíjet pohybové dovednosti. Budou se učit respektovat druhé, uplatňovat zásady slušného chování a komunikace. Zároveň se zdokonalí v sebeobsluze, pomáhání mladším spolužákům. Žáci budou ve skupinách plnit zadané úkoly formou her, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Projekt je určen pro žáky ročníku. Je vícedenní, maximálně však pětidenní. Žáci odjedou do příslušného rekreačního střediska, kde budou plnit úkoly stanovené zaměřením projektu - ekologický, sportovní, poznávací. Jejich činnost pak bude hodnocena na konci pobytu. 16

17 Název projektu: ZÁKLADNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech na sněhu, rozvíjet sociální vztahy mezi žáky, v běžných i vypjatých situacích. Je součástí primární prevence sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování mezi žáky. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům rekreační pobyt na horách, naučit je chování a pohybu na horách, především pak zvládnout a zdokonalit základní dovednosti klasického a carvingového lyžování. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do skupin podle úrovně zvládnutých dovedností. Časové rozvržení: Projekt je určen žákům ročníku a probíhá po dobu 5 7 dnů (s ohledem na sněhové podmínky v daném roce). Využívá horských středisek, bude uskutečněn v měsících lednu až březnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 17

18 Název projektu: TURISTICKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech, rozvíjet sociální vztahy mezi sebou, komunikaci a kreativitu. Má napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům netradiční sporty a hry, naučit je chování a pohybu v přírodě. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do různorodých skupin. Projekt je určen pro žáky ročníku a probíhá po dobu 5-7 dnů v měsíci dubnu a květnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 18

19 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce o inovaci pedagogického procesu a života školy. Vyjadřuje základní myšlenku otevřenost školy všem dětem, zákonným zástupcům a veřejnosti. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek se zákonnými zástupci a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz nejen na vytvoření optimálních podmínek pro žáky, ale rovněž na dobrou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou, Sdružením rodičů a širokou veřejností. Škola klade důraz na: práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu nabídku volitelných předmětů příjemné prostředí eliminující projevy šikany Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní ve svém životě, tzn. více se zaměřit na učení se zaměřením na praxi zavádět do výuky efektivní metody skupinovou práci a projektové vyučování, aby byli žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích preferovat sportovní výchovu a tím vést žáky ke zdravému životnímu stylu klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny žáky s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi podporovat žáky nadané, nabízet jim účast ve vědomostních soutěžích školního, okrskového i okresního charakteru stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu, preferovat lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi v náboženské výchově na základě zájmu rodičů spolupracovat s církví podporovat činnost školní družiny a útvarů zájmové činnosti působících na škole 2.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení 19

20 umožňujeme žákům získávat informace z možných dostupných zdrojů, vedeme žáky ke zpracování těchto informací podněcujeme tvořivost žáků, uplatnit své nápady, prezentovat své výsledky zadáváme dětem úkoly, které podněcují jejich tvořivost vedeme žáky k sebehodnocení, kritickému myšlení a vhodnému chování motivujeme žáky k dalšímu učení, vybízíme je k účasti v různých olympiádách a soutěžích žáci se učí pracovat s chybami snažíme se, aby žáci poznali smysl učení, formujeme u nich pozitivní vztah k učení vytváříme příjemnou pracovní atmosféru, nabízíme práci ve skupinách, organizujeme výlety, návštěvy divadelních představení, sportovních a kulturních akcí Kompetence k řešení problémů žáci se pokouší hledat více možností řešení problémů a vybírají si mezi nimi jim přijatelné a obhajují svůj postup využíváme problémových úloh v testech SCIO, v matematickém Klokanovi učíme žáky řešit konfliktní situace pomocí dramatizace chceme žáky naučit nenechat se odradit případným neúspěchem, ale hledat v něm prvky řešení problému učíme žáky asertivnímu chování a chceme jít žákům příkladem podporujeme originální přístup k řešení problému pozorujeme chování, úspěchy i možné neúspěchy žáků v řešení problémů a snažíme se přispět radou využíváme práce výchovného poradce učíme žáky nést za své chování odpovědnost Kompetence komunikativní snažíme se o kultivovaný ústní i písemný projev žáků vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem i mezi dospělými osobami žáci přispívají jednou měsíčně do školního rozhlasu (viz projekt HYDE PARK) vybízíme žáky k jasné a srozumitelné formulaci svých myšlenek, pocitů, názorů obohacujeme slovní zásobu, seznamujeme žáky s nonverbální komunikací využíváme práce s různými komunikačními prostředky Kompetence sociální a personální v průběhu vzdělávání využíváme prvky kooperativního učení, komunitní kruh, skupinovou práci i práci ve dvojicích dbáme na výměnu rolí ve skupinách vedeme žáky k vzájemné pomoci, k pozitivním vztahům mezi spolužáky, vytváříme společně pravidla vzájemného soužití seznamujeme žáky i rodičovskou veřejnost se školním řádem 20

21 učíme žáky vyslechnout a respektovat názory spolužáků či jiných osob vedeme žáky k poznání sama sebe, projevovat solidaritu ale i brát na sebe zodpovědnost budujeme soudržnost, vztahy důvěry a úcty mezi dětmi navzájem Kompetence občanské žák je seznámen se svými právy i povinnostmi učitelé i žáci respektují individuální rozdíly či náboženské odlišnosti spolužáků pěstujeme v žácích úctu nejen k našim národním, ale i zahraničním kulturním tradicím přibližujeme žákům ekologické problémy a souvislosti chceme, aby žáci vnímali netoleranci, šikanu nebo násilí jako negativní jev žáci se podílí na veřejných akcích v obci Kompetence pracovní žáci jsou vedeni k dodržování školní hygieny a dohodnutých postupů při práci, učí se bezpečně používat nástroje a vybavení žáci své práce hodnotí z různých hledisek (funkčnost, hospodárnost, ekonomický význam, ochrana životního prostředí) nabízíme žákům pestrou nabídku volitelných předmětů a tím pomáháme žákům při profesní orientaci, nabídkou zájmových útvarů realizovaných ve škole napomáháme k správnému výběru profesní orientace chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků žáci rozvíjí svou flexibilitu (adaptaci na změněné pracovní podmínky) 21

22 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do základní školy mohou docházet i žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, případně kombinovanými vadami), dále žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování, rovněž žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním, lehčími zdravotními poruchami, vedoucím k poruchám učení a chování), žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, kteří bývají ohroženi sociálně patologickými jevy a žáci v postavení azylantů). Ke všem těmto žákům je nutné přistupovat individuálně na základě jejich problémů nebo handicapu. Jejich vzdělávání vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí, které jim umožní rozvíjení jejich osobnosti, podporuje jejich sociální integraci s cílem připravit se na budoucí pracovní uplatnění v životě. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením bude probíhat na 1. i 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci budou zařazováni do běžných tříd a budou se vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu. Učitel stanoví přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s těmito žáky. Podle požadavků SPC nebo PPP jim budou vypracovány individuální vzdělávací plány, v nichž se objeví požadavky speciálních pedagogů a psychologů na změny v učebním plánu pro tyto žáky. Na základě doporučení PPP nebo SPC je možné tyto žáky vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Podle druhu postižení může být školou požadována přítomnost osobního asistenta pro pomoc žákovi. Žáky, u nichž se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem jejich zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení pedagogů a psychologů PPP jsou poté tito žáci zařazování do reedukační péče. Na naší škole máme vyškolené dyslektické asistentky, které s žáky pracují. Jsou to vyučující českého jazyka a na prvním stupni jedna učitelka a vychovatelka. Žáci se učí jednotlivě nebo v malých skupinách každý týden jednu vyučovací hodinu. Tyto hodiny zařazujeme před nebo po vyučování, v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh hodin. Pro každého žáka se zvýšeným normativem se vypracovává na základě předchozí písemné žádosti zákonných zástupců individuální vzdělávací plán, tj. dohoda s informovaným souhlasem zákonného zástupce mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci žáka o vzájemné spolupráci při nápravě poruchy. Podle individuálního vzdělávacího plánu se poté s každým žákem pracuje. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměřit, potřebné pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitelky, která s dítětem bude pracovat. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a žáky tolerantně hodnotíme podle daného pokynu MŠMT. Žáci sociálně znevýhodnění jsou více ohrožení sociálně patologickými jevy, z čehož vychází nutnost věnovat jim specifickou péči. Důležité je žákům aktivně naslouchat, klást jim otevřené otázky, navázat kontakt s rodinou žáka a spolupracovat poté se zákonnými 22

23 zástupci. Většina příslušníků menšin a etnik nedostatečně zvládá vzdělávací jazyk, proto se vyučující zaměří na zvládnutí základů češtiny a osvojování si hodnotového systému společnosti. 2.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Ze specifiky mimořádně nadaných žáků vyplývá i osobitý přístup učitele k nim. Zařazení těchto žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat. Nutná je zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do větší hloubky. Také je třeba si uvědomit, že i žák prospěchově problematický, může být nadán ve zcela jiné sféře, než očekáváme. Kvalitní koncentrace, dobrá paměť, záliba v řešení problémů nestandardními způsoby, zájem o přírodu může rozvinout nadání v matematice a přírodovědných předmětech. Vzdělávací program umožňuje žákům pracovat na počítači, hledat různé informace na internetu a individuálně pracovat s naučnou literaturou, či navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V jiných vyučovacích předmětech mohou být žákům zadávány náročnější samostatné úkoly referáty, zajímavosti z techniky. Hudebně nadaní žáci se mohou vhodně včleňovat do vyučovacích hodin doprovod na hudební nástroj, předzpívat píseň. Výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce, jiné postupy. Technicky nadaní žáci, manuálně zruční jsou zapojováni do různých zájmových kroužků. Pohybově nadaní žáci jsou vedeni k intenzivnějšímu rozvíjení všech pohybových aktivit, zejména těch, kde se objevuje největší zájem a talent. Jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy nebo i mimo ni. Na základě doporučení PPP, SPC a žádosti zákonných zástupců je možné vzdělávat nadaného žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku, vzdělávat jej rovněž podle sestaveného individuálního vzdělávacího plánu. 2.5 Školní program EVVO 1. Všeobecná část Metodický pokyn k EVVO č.j / platil od roku Od té doby došlo k významnému vývoji v samostatné oblasti ekologické výchovy a vzdělávání i v přijímání nové školské legislativy, zejména vstoupily v platnost Rámcové vzdělávací programy pro předškolní výchovu, základní vzdělávání, byla přijata vyhláška o Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ a na ni navazující Standard DVPP v oblasti EVVO. Neprovázanost předcházejícího metodického pokynu s pozdějšími dokumenty upravujícími oblast EVVO si vyžádala vytvořit novelizovaný metodický pokyn upravující souhrnně oblast EVVO ve školách a zařízeních jedná se o Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO č.j /

24 Vymezení pojmů Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních formální vzdělávání, v rámci volnočasových aktivit neformální vzdělávání i v rámci neorganizovaného volného času - informální učení. EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznání vztahu člověka a životního prostředí. Oblast EVVO zaměřená na vzájemnou spojitost a provázanost mezi ekonomickými, sociálními, ekologickými a právními aspekty rozvoje je často označována jako vzdělávání pro udržitelný rozvoj. EVVO představuje jeden z hlavních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Základní rámec pro EVVO vycházející ze strategického dokumentu Státního programu EVVO stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro následující skupiny: - veřejná správa - děti, mládež a pedagogičtí a odborní pracovníci - environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře - informace, osvěta a poradenství pro veřejnost EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí daných v RVP ZV konkretizovaných v ŠVP. K důležitým patří zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, hledat různé způsoby řešení problémů životního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí: osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě. V oblasti kompetence občanské: znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody, odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí a aktivně se účastnit ochrany prostředí, projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny. 24

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2010 revize provedena 31. srpna 2012 Tento ŠVP je od školního roku 2013/2014 neplatný pro

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více