ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 100/1/2007 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Tato novela ŠVP nabývá účinnosti dnem nahrazuje dokument platný Spisový znak: Skartační znak: A 10

2 ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání č.j / a dalšími úpravami (Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j / )

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Chuchelná Adresa školy: Komenského 186, Chuchelná tel.: ; ; Ředitelka školy: (statutární zástupce) Koordinátorky ŠVP: Mgr. Kristina Olejáková Mgr. Martina Jakšová a Mgr. Lucie Palyzová Právní forma: příspěvková organizace IČO: REDIZO Zřizovatel: Obec Chuchelná Mírová 23, Chuchelná Tel.: ;

4

5 Obsah 1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Dlouhodobé projekty školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Školní program EVVO Školní program proti šikanování Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Učební plány jednotlivých předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Můj svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda

6 4.6.1 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Sportovní trénink Práce na počítači Další cizí jazyk- německý jazyk Rukodělné práce Praktikum z chemie Praktika z přírodovědných předmětů Fyzikální praktikum Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Seminář z dějepisu Vaření Technická praktika Nepovinné předměty Náboženství Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní řád Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost Dodatek č. 1 ŠVP č.j. 125/

7 6.1 Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Člověk a jeho svět Školní preventivní strategie PŘÍLOHA 1 Standardy pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č Dodatek k ŠVP č

8 8

9 1 Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou státní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Navštěvují ji děti z Chuchelné a okolních obcí Strahovic a Bělé. Škola je umístěna v pěkném a zdravém životním prostředí. Je obklopena zelení, má prostory pro relaxaci dětí o přestávkách a zánovní sportovní areál. Je snadno dostupná autobusem nebo vlakem. Svým školním vzdělávacím programem přímo navazuje na školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a ŠVP malotřídních základních škol v Bělé a Strahovicích. Vybavení školy: V budově školy jsou kmenové třídy, odborné učebny (českého jazyka, hudební výchovy, fyziky, jazykové učebny a počítačová učebna). V suterénu byla vybudována moderně vybavená cvičná kuchyně s jídelnou a učebna dílen. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Třídy na nižším stupni jsou vybaveny hracím koutkem a ve všech kmenových třídách je nový školní nábytek. Každá třída je neomezeně připojena na internet a je vybavena audiotechnikou. Na estetické výzdobě tříd a chodeb se podílejí žáci i učitelé. Ke sportu využívají žáci tělocvičnu, v případě příznivého počasí sportovní areál fotbalové a volejbalové hřiště, běžecké dráhy, prostory pro vrh koulí, skok daleký a netradiční kolektivní hry. Hygienické zázemí je kvalitní, na vylepšení čekají ještě prostory šaten. Žáci mají k dispozici občerstvovací automat. Všichni učitelé i žáci mohou využívat počítačovou učebnu, mají volný přístup k internetu, používají tiskárnu a kopírku. Lze říci, že materiální vybavení školy je dostačující, průběžně se se doplňuje a modernizuje. K přednostem naší školy patří: útulné estetické prostředí, ve kterém se děti dobře orientují a cítí možnost předškolního vzdělávání a navazujícího základního v jednom areálu, včetně školní družiny rodinné klima školy, podporující dobré vztahy nejen mezi žáky a eliminující projevy šikany využití počítačové techniky a internetu i v době mimo vyučování nabídka výuky dvou cizích jazyků možnost integrace žáků se zdravotním postižením a specifickými poruchami učení využití tělocvičny a venkovního sportovního areálu, a to i pro veřejnost možnost školního stravování pestrá nabídka mimoškolních aktivit snadná dostupnost 9

10 Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor má v současné době 14 členů včetně vychovatelky školní družiny a katechetky, věkové složení je pestré. Všichni pedagogové základní školy jsou plně vysokoškolsky kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátorka prevence negativních jevů u dětí a mládeže, ICT koordinátorka, odborně vyškolený zdravotník a čtyři dyslektické asistentky. Všichni učitelé se průběžně vzdělávají v nabízených kurzech vzdělávacích agentur. Spolupráce se zákonnými zástupci, výhledy do budoucnosti: Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci mohou po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo ředitelstvím školu navštívit kdykoli. Úzce se školou spolupracuje školská rada. Zákonní zástupci a široká veřejnost jsou o činnosti školy informováni mimo jiné prostřednictvím webových stránek. Osvědčila se také spolupráce se Sdružením rodičů, zejména při uskutečňování různých akcí pro děti a veřejnost. Zřizovatel školy Obecní úřad Chuchelná má zájem o materiální a technické zázemí školy a postupně umožňuje realizovat záměry ředitelství školy. Škola obnovila k družbu s nejbližší zahraniční školou v polských Krzanowicích ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZANOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM, vzdálenou asi 2 km od naší školy. Každoročně je zpracován plán družebních akcí, na jehož základě jsou žáci i pedagogové jsou zváni na aktivity pořádané oběma školami. Dlouhodobé záměry školy: postupné vylepšování odborných učeben realizace učebny pro venkovní výuku modernizace audiovizuální techniky a její dostupnost v každé učebně modernizace počítačové techniky vzdělávání v oblasti cizích jazyků modernizace školního nábytku zkvalitnění hygienického zázemí šaten zlepšení podmínek pro výuku pěstitelských prací (včetně pozemku) 10

11 1.2 Dlouhodobé projekty školy Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: ŠKOLA A VEŘEJNÉ INSTITUCE Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Výchova demokratického občana", podtéma " Občanská společnost a škola". Projekt umožňuje všem žákům školy blíže se seznámit formou ukázek, besed a cvičení s prací a úkoly veřejných činitelů nebo složek správních orgánů. Žáci se mohou tvořivě podílet na činnostech, které rozvíjejí cit pro spravedlnost, toleranci a odpovědnost v konkrétních situacích. Obsah projektu: Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům svá práva a povinnosti, porozumět demokratickému uspořádání společnosti, demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Žáci ve spolupráci s policií, hasiči, zdravotníky, záchranáři a dalšími pracovníky veřejných institucí se učí respektovat druhé, uplatňovat zásady slušné komunikace, hovořit otevřeně o problémech a konfliktech, porozumět významu řádu, pravidel a zákonů, pomáhat druhým. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek, besed a exkurzí. Žáci rozděleni do různorodých skupin plní zadané úkoly ve formě testů, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Časové rozvržení: Projekt je určen pro žáky ročníku. Celé cvičení trvá 4 6 hodin (s ohledem na charakter a složení v daném roce), využívá celého areálu školy, jeho termín bude koncem září nebo v měsíci říjnu, případně dubnu. Nejlepší kolektivy a žáci budou vyhodnoceni při závěrečném zhodnocení projektového dne. 11

12 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: KLOKAN Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova, podtéma Osobnostní rozvoj Projekt umožňuje všem žákům školy realizovat se formou soutěže ve vzdělávacím oboru, který je mu nejbližší. Zatímco olympiády a podobné soutěže dávají příležitosti především talentovaným a úspěšnějším v jednotlivých předmětech, projekt KLOKAN poskytuje prostor i těm, kteří sice jinak nevynikají, ale k danému oboru mají dobrý vztah a stává se předmětem jejich zájmu. Obsah projektu: Tento projekt je inspirován mezinárodní soutěží Matematický klokan, která již léta probíhá na základních i středních školách. Je vlastně jejím rozšířením mezi ostatní vzdělávací obory (tzv. sekce). Jejich náplň (formu soutěže, hodnocení) stanovují vyučující (vedoucí sekcí) dle podmínek v daném roce. Každý žák školy se zapojí do jím vybrané sekce, jeho práce je vyhodnocena a vedoucími sekcí je stanoveno pořadí. Časové rozvržení: KLOKAN probíhá ve stejném termínu jako jeho matematická podoba, každý rok v březnu. Je určen všem žákům od 1. do 9. ročníku. Celá soutěž trvá mezi 2 3 hodiny (s ohledem na charakter sekce a její složení). Soutěž je vyhodnocena a výsledky zveřejněny hned další den. 12

13 Název projektu: Den Země, odpady problém každého z nás Charakteristika projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Enviromentální výchova, podtéma Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt umožní u všech žáků vypěstovat nezbytné návyky pro správné jednání vůči životnímu prostředí. Napomáhá k rozvoji péče o životní prostředí na místní úrovni v nejbližším okolí obce. Vede žáky k odpovědnosti za životní prostředí, podněcuje jejich aktivitu. Podstatou tohoto projektu je vzbudit u žáků zájem o ochranu životního prostředí v našem okolí a aktivně se zapojit do úklidové akce. Žákům budou přiděleny jednotlivé úseky v rámci obce, kde pak pod vedením třídních učitelů budou sbírat a třídit odpad. Akci bude předcházet Týden vyučování o odpadech - soustředěná výuka na problematiku odpadů v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Hodiny budou probíhat standardně, pouze motivace bude přiměřeně cílena k problematice odpadů. Časové rozvržení: Jednodenní úklidová akce se uskuteční každoročně v průběhu měsíce dubna u příležitosti Dne Země. Proběhne ve spolupráci se zřizovatelem - Obcí Chuchelná a také ve spolupráci s místním sdružením rodičů. 13

14 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: HYDE PARK rozhlasové vysílání tříd Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Mediální výchova, podtéma Tvorba mediálního sdělení a Práce v realizačním týmu. Projekt umožňuje žákům školy vytvářet vlastní mediální sdělení, vybírat vhodné výrazové a technické prostředky, rozvíjet komunikační schopnosti, shromažďovat a analyzovat informace, uvědomovat si možnost svobodného vyjádření vlastních postojů a nést zodpovědnost za způsob jejich formulování a prezentaci. Podstatou tohoto projektu je vystoupení třídy ve školním rozhlase s krátkým vysílacím programem, ve kterém přednesou své postřehy nejen ze života školy za určité období (zpravidla měsíc zpátky). Žáci mají možnost prezentovat své názory, vystoupit s různými požadavky, veřejně udělit pochvalu či vznést kritiku, komentovat život ve škole či obci, pochlubit se úspěchy, propagovat připravované akce, pustit předem připravený příspěvek (rozhovor, anketu) aj. Hyde Park je tedy volnou tribunou, kde se třídní kolektiv musí pod vedením třídního učitele domluvit na obsahu i formě svého vystoupení. Kromě třídních učitelů se na přípravě žáků podílejí i vyučující českého jazyka. Hyde Park probíhá zpravidla v prvním týdnu měsíce. Délka rozhlasové relace by neměla přesáhnout deset minut. Každá třída druhého stupně tak vystoupí jednou ročně devátý ročník i v závěru školního roku. Samotná příprava však zabere žákům daleko více času a bude probíhat po celou dobu před samotným vystoupením ve školním rozhlase. 14

15 Název projektu: CESTOVNÍ KANCELÁŘ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovým tématům Osobnostní a sociální výchova (kreativita, mezilidské vztahy, komunikace), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět) a Mediální výchova (práce v realizačním týmu). Projekt umožňuje žákům vyššího stupně realizovat svůj subjektivní pohled na vybraný stát nebo skupinu států z pohledu cestovatele či pracovníka cestovní kanceláře. Žáci vybraný stát prezentují písemnou, výtvarnou a mediální formou ostatním žákům. Dále projekt umožňuje žákům vyhledávat, třídit a zpracovávat informace daného tématu, rozvíjet komunikační schopnosti a zdokonalovat kooperaci mezi sebou. Obohacuje zejména učivo zeměpisné, dějepisné, práce s počítačem, jazyka českého a rovněž rozvíjí mnoho kompetencí. Podstatou tohoto projektu je prezentace společné práce třídy před ostatními žáky. Jedná se o upevnění práce v týmu, nutná je spolupráce a akceptování práce druhého. Přestože žáci pracují ve skupinách, prezentují se jako třída. Každý může do projektu vložit svou kreativitu a předvést to, co mu jde nejlépe, např. maluje, vaří, předvádí scénku, vyhledává a třídí informace, aj. Tento projekt je celodenní (tj. 6 vyučovacích hodin), je určen žákům ročníku. Probíhat by měl v měsíci únoru. Samotná příprava je časově náročná, trvá nejméně měsíc. Je nutno ji realizovat předem v různých předmětech a ve spolupráci s více pedagogy. 15

16 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova" (Sebepoznávání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace řešení problémů a rozhodovací dovednosti) a Enviromentální výchova (Vztah člověka k prostředí) Projekt umožňuje žákům prvního stupně školy si vyzkoušet pobyt v cizím prostředí se svými spolužáky, kamarády a učitelkami. Pod vedením lektorů se mohou dozvědět zajímavé informace z vybraných oblastí, např. ekologie, sportu, vyzkoušet si různé činnosti a zdokonalit své dovednosti. Hlavním cílem projektu je, aby si žáci vyzkoušeli pobyt v jiném prostředí bez zákonných zástupců. Netradičními formami výuky získají znalosti a dovednosti z různých oblastí života, např. ekologie, orientace v terénu, poznávaní krajiny a kulturních památek. Mohou také rozvíjet pohybové dovednosti. Budou se učit respektovat druhé, uplatňovat zásady slušného chování a komunikace. Zároveň se zdokonalí v sebeobsluze, pomáhání mladším spolužákům. Žáci budou ve skupinách plnit zadané úkoly formou her, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Projekt je určen pro žáky ročníku. Je vícedenní, maximálně však pětidenní. Žáci odjedou do příslušného rekreačního střediska, kde budou plnit úkoly stanovené zaměřením projektu - ekologický, sportovní, poznávací. Jejich činnost pak bude hodnocena na konci pobytu. 16

17 Název projektu: ZÁKLADNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech na sněhu, rozvíjet sociální vztahy mezi žáky, v běžných i vypjatých situacích. Je součástí primární prevence sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování mezi žáky. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům rekreační pobyt na horách, naučit je chování a pohybu na horách, především pak zvládnout a zdokonalit základní dovednosti klasického a carvingového lyžování. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do skupin podle úrovně zvládnutých dovedností. Časové rozvržení: Projekt je určen žákům ročníku a probíhá po dobu 5 7 dnů (s ohledem na sněhové podmínky v daném roce). Využívá horských středisek, bude uskutečněn v měsících lednu až březnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 17

18 Název projektu: TURISTICKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech, rozvíjet sociální vztahy mezi sebou, komunikaci a kreativitu. Má napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům netradiční sporty a hry, naučit je chování a pohybu v přírodě. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do různorodých skupin. Projekt je určen pro žáky ročníku a probíhá po dobu 5-7 dnů v měsíci dubnu a květnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 18

19 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce o inovaci pedagogického procesu a života školy. Vyjadřuje základní myšlenku otevřenost školy všem dětem, zákonným zástupcům a veřejnosti. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek se zákonnými zástupci a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz nejen na vytvoření optimálních podmínek pro žáky, ale rovněž na dobrou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou, Sdružením rodičů a širokou veřejností. Škola klade důraz na: práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu nabídku volitelných předmětů příjemné prostředí eliminující projevy šikany Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní ve svém životě, tzn. více se zaměřit na učení se zaměřením na praxi zavádět do výuky efektivní metody skupinovou práci a projektové vyučování, aby byli žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích preferovat sportovní výchovu a tím vést žáky ke zdravému životnímu stylu klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny žáky s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi podporovat žáky nadané, nabízet jim účast ve vědomostních soutěžích školního, okrskového i okresního charakteru stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu, preferovat lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi v náboženské výchově na základě zájmu rodičů spolupracovat s církví podporovat činnost školní družiny a útvarů zájmové činnosti působících na škole 2.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení 19

20 umožňujeme žákům získávat informace z možných dostupných zdrojů, vedeme žáky ke zpracování těchto informací podněcujeme tvořivost žáků, uplatnit své nápady, prezentovat své výsledky zadáváme dětem úkoly, které podněcují jejich tvořivost vedeme žáky k sebehodnocení, kritickému myšlení a vhodnému chování motivujeme žáky k dalšímu učení, vybízíme je k účasti v různých olympiádách a soutěžích žáci se učí pracovat s chybami snažíme se, aby žáci poznali smysl učení, formujeme u nich pozitivní vztah k učení vytváříme příjemnou pracovní atmosféru, nabízíme práci ve skupinách, organizujeme výlety, návštěvy divadelních představení, sportovních a kulturních akcí Kompetence k řešení problémů žáci se pokouší hledat více možností řešení problémů a vybírají si mezi nimi jim přijatelné a obhajují svůj postup využíváme problémových úloh v testech SCIO, v matematickém Klokanovi učíme žáky řešit konfliktní situace pomocí dramatizace chceme žáky naučit nenechat se odradit případným neúspěchem, ale hledat v něm prvky řešení problému učíme žáky asertivnímu chování a chceme jít žákům příkladem podporujeme originální přístup k řešení problému pozorujeme chování, úspěchy i možné neúspěchy žáků v řešení problémů a snažíme se přispět radou využíváme práce výchovného poradce učíme žáky nést za své chování odpovědnost Kompetence komunikativní snažíme se o kultivovaný ústní i písemný projev žáků vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem i mezi dospělými osobami žáci přispívají jednou měsíčně do školního rozhlasu (viz projekt HYDE PARK) vybízíme žáky k jasné a srozumitelné formulaci svých myšlenek, pocitů, názorů obohacujeme slovní zásobu, seznamujeme žáky s nonverbální komunikací využíváme práce s různými komunikačními prostředky Kompetence sociální a personální v průběhu vzdělávání využíváme prvky kooperativního učení, komunitní kruh, skupinovou práci i práci ve dvojicích dbáme na výměnu rolí ve skupinách vedeme žáky k vzájemné pomoci, k pozitivním vztahům mezi spolužáky, vytváříme společně pravidla vzájemného soužití seznamujeme žáky i rodičovskou veřejnost se školním řádem 20

21 učíme žáky vyslechnout a respektovat názory spolužáků či jiných osob vedeme žáky k poznání sama sebe, projevovat solidaritu ale i brát na sebe zodpovědnost budujeme soudržnost, vztahy důvěry a úcty mezi dětmi navzájem Kompetence občanské žák je seznámen se svými právy i povinnostmi učitelé i žáci respektují individuální rozdíly či náboženské odlišnosti spolužáků pěstujeme v žácích úctu nejen k našim národním, ale i zahraničním kulturním tradicím přibližujeme žákům ekologické problémy a souvislosti chceme, aby žáci vnímali netoleranci, šikanu nebo násilí jako negativní jev žáci se podílí na veřejných akcích v obci Kompetence pracovní žáci jsou vedeni k dodržování školní hygieny a dohodnutých postupů při práci, učí se bezpečně používat nástroje a vybavení žáci své práce hodnotí z různých hledisek (funkčnost, hospodárnost, ekonomický význam, ochrana životního prostředí) nabízíme žákům pestrou nabídku volitelných předmětů a tím pomáháme žákům při profesní orientaci, nabídkou zájmových útvarů realizovaných ve škole napomáháme k správnému výběru profesní orientace chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků žáci rozvíjí svou flexibilitu (adaptaci na změněné pracovní podmínky) 21

22 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do základní školy mohou docházet i žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, případně kombinovanými vadami), dále žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování, rovněž žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním, lehčími zdravotními poruchami, vedoucím k poruchám učení a chování), žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, kteří bývají ohroženi sociálně patologickými jevy a žáci v postavení azylantů). Ke všem těmto žákům je nutné přistupovat individuálně na základě jejich problémů nebo handicapu. Jejich vzdělávání vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí, které jim umožní rozvíjení jejich osobnosti, podporuje jejich sociální integraci s cílem připravit se na budoucí pracovní uplatnění v životě. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením bude probíhat na 1. i 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci budou zařazováni do běžných tříd a budou se vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu. Učitel stanoví přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s těmito žáky. Podle požadavků SPC nebo PPP jim budou vypracovány individuální vzdělávací plány, v nichž se objeví požadavky speciálních pedagogů a psychologů na změny v učebním plánu pro tyto žáky. Na základě doporučení PPP nebo SPC je možné tyto žáky vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Podle druhu postižení může být školou požadována přítomnost osobního asistenta pro pomoc žákovi. Žáky, u nichž se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem jejich zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení pedagogů a psychologů PPP jsou poté tito žáci zařazování do reedukační péče. Na naší škole máme vyškolené dyslektické asistentky, které s žáky pracují. Jsou to vyučující českého jazyka a na prvním stupni jedna učitelka a vychovatelka. Žáci se učí jednotlivě nebo v malých skupinách každý týden jednu vyučovací hodinu. Tyto hodiny zařazujeme před nebo po vyučování, v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh hodin. Pro každého žáka se zvýšeným normativem se vypracovává na základě předchozí písemné žádosti zákonných zástupců individuální vzdělávací plán, tj. dohoda s informovaným souhlasem zákonného zástupce mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci žáka o vzájemné spolupráci při nápravě poruchy. Podle individuálního vzdělávacího plánu se poté s každým žákem pracuje. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměřit, potřebné pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitelky, která s dítětem bude pracovat. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a žáky tolerantně hodnotíme podle daného pokynu MŠMT. Žáci sociálně znevýhodnění jsou více ohrožení sociálně patologickými jevy, z čehož vychází nutnost věnovat jim specifickou péči. Důležité je žákům aktivně naslouchat, klást jim otevřené otázky, navázat kontakt s rodinou žáka a spolupracovat poté se zákonnými 22

23 zástupci. Většina příslušníků menšin a etnik nedostatečně zvládá vzdělávací jazyk, proto se vyučující zaměří na zvládnutí základů češtiny a osvojování si hodnotového systému společnosti. 2.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Ze specifiky mimořádně nadaných žáků vyplývá i osobitý přístup učitele k nim. Zařazení těchto žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat. Nutná je zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do větší hloubky. Také je třeba si uvědomit, že i žák prospěchově problematický, může být nadán ve zcela jiné sféře, než očekáváme. Kvalitní koncentrace, dobrá paměť, záliba v řešení problémů nestandardními způsoby, zájem o přírodu může rozvinout nadání v matematice a přírodovědných předmětech. Vzdělávací program umožňuje žákům pracovat na počítači, hledat různé informace na internetu a individuálně pracovat s naučnou literaturou, či navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V jiných vyučovacích předmětech mohou být žákům zadávány náročnější samostatné úkoly referáty, zajímavosti z techniky. Hudebně nadaní žáci se mohou vhodně včleňovat do vyučovacích hodin doprovod na hudební nástroj, předzpívat píseň. Výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce, jiné postupy. Technicky nadaní žáci, manuálně zruční jsou zapojováni do různých zájmových kroužků. Pohybově nadaní žáci jsou vedeni k intenzivnějšímu rozvíjení všech pohybových aktivit, zejména těch, kde se objevuje největší zájem a talent. Jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy nebo i mimo ni. Na základě doporučení PPP, SPC a žádosti zákonných zástupců je možné vzdělávat nadaného žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku, vzdělávat jej rovněž podle sestaveného individuálního vzdělávacího plánu. 2.5 Školní program EVVO 1. Všeobecná část Metodický pokyn k EVVO č.j / platil od roku Od té doby došlo k významnému vývoji v samostatné oblasti ekologické výchovy a vzdělávání i v přijímání nové školské legislativy, zejména vstoupily v platnost Rámcové vzdělávací programy pro předškolní výchovu, základní vzdělávání, byla přijata vyhláška o Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ a na ni navazující Standard DVPP v oblasti EVVO. Neprovázanost předcházejícího metodického pokynu s pozdějšími dokumenty upravujícími oblast EVVO si vyžádala vytvořit novelizovaný metodický pokyn upravující souhrnně oblast EVVO ve školách a zařízeních jedná se o Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO č.j /

24 Vymezení pojmů Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních formální vzdělávání, v rámci volnočasových aktivit neformální vzdělávání i v rámci neorganizovaného volného času - informální učení. EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznání vztahu člověka a životního prostředí. Oblast EVVO zaměřená na vzájemnou spojitost a provázanost mezi ekonomickými, sociálními, ekologickými a právními aspekty rozvoje je často označována jako vzdělávání pro udržitelný rozvoj. EVVO představuje jeden z hlavních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Základní rámec pro EVVO vycházející ze strategického dokumentu Státního programu EVVO stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro následující skupiny: - veřejná správa - děti, mládež a pedagogičtí a odborní pracovníci - environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře - informace, osvěta a poradenství pro veřejnost EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí daných v RVP ZV konkretizovaných v ŠVP. K důležitým patří zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, hledat různé způsoby řešení problémů životního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí: osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě. V oblasti kompetence občanské: znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody, odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí a aktivně se účastnit ochrany prostředí, projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny. 24

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více