ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 100/1/2007 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Tato novela ŠVP nabývá účinnosti dnem nahrazuje dokument platný Spisový znak: Skartační znak: A 10

2 ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání č.j / a dalšími úpravami (Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j / )

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Chuchelná Adresa školy: Komenského 186, Chuchelná tel.: ; ; Ředitelka školy: (statutární zástupce) Koordinátorky ŠVP: Mgr. Kristina Olejáková Mgr. Martina Jakšová a Mgr. Lucie Palyzová Právní forma: příspěvková organizace IČO: REDIZO Zřizovatel: Obec Chuchelná Mírová 23, Chuchelná Tel.: ;

4

5 Obsah 1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Dlouhodobé projekty školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Školní program EVVO Školní program proti šikanování Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Učební plány jednotlivých předmětů Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Můj svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda

6 4.6.1 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Sportovní trénink Práce na počítači Další cizí jazyk- německý jazyk Rukodělné práce Praktikum z chemie Praktika z přírodovědných předmětů Fyzikální praktikum Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Seminář z dějepisu Vaření Technická praktika Nepovinné předměty Náboženství Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní řád Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost Dodatek č. 1 ŠVP č.j. 125/

7 6.1 Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Volitelné předměty Nepovinné předměty Člověk a jeho svět Školní preventivní strategie PŘÍLOHA 1 Standardy pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č Dodatek k ŠVP č

8 8

9 1 Charakteristika školy 1.1 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou státní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Navštěvují ji děti z Chuchelné a okolních obcí Strahovic a Bělé. Škola je umístěna v pěkném a zdravém životním prostředí. Je obklopena zelení, má prostory pro relaxaci dětí o přestávkách a zánovní sportovní areál. Je snadno dostupná autobusem nebo vlakem. Svým školním vzdělávacím programem přímo navazuje na školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a ŠVP malotřídních základních škol v Bělé a Strahovicích. Vybavení školy: V budově školy jsou kmenové třídy, odborné učebny (českého jazyka, hudební výchovy, fyziky, jazykové učebny a počítačová učebna). V suterénu byla vybudována moderně vybavená cvičná kuchyně s jídelnou a učebna dílen. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Třídy na nižším stupni jsou vybaveny hracím koutkem a ve všech kmenových třídách je nový školní nábytek. Každá třída je neomezeně připojena na internet a je vybavena audiotechnikou. Na estetické výzdobě tříd a chodeb se podílejí žáci i učitelé. Ke sportu využívají žáci tělocvičnu, v případě příznivého počasí sportovní areál fotbalové a volejbalové hřiště, běžecké dráhy, prostory pro vrh koulí, skok daleký a netradiční kolektivní hry. Hygienické zázemí je kvalitní, na vylepšení čekají ještě prostory šaten. Žáci mají k dispozici občerstvovací automat. Všichni učitelé i žáci mohou využívat počítačovou učebnu, mají volný přístup k internetu, používají tiskárnu a kopírku. Lze říci, že materiální vybavení školy je dostačující, průběžně se se doplňuje a modernizuje. K přednostem naší školy patří: útulné estetické prostředí, ve kterém se děti dobře orientují a cítí možnost předškolního vzdělávání a navazujícího základního v jednom areálu, včetně školní družiny rodinné klima školy, podporující dobré vztahy nejen mezi žáky a eliminující projevy šikany využití počítačové techniky a internetu i v době mimo vyučování nabídka výuky dvou cizích jazyků možnost integrace žáků se zdravotním postižením a specifickými poruchami učení využití tělocvičny a venkovního sportovního areálu, a to i pro veřejnost možnost školního stravování pestrá nabídka mimoškolních aktivit snadná dostupnost 9

10 Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor má v současné době 14 členů včetně vychovatelky školní družiny a katechetky, věkové složení je pestré. Všichni pedagogové základní školy jsou plně vysokoškolsky kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátorka prevence negativních jevů u dětí a mládeže, ICT koordinátorka, odborně vyškolený zdravotník a čtyři dyslektické asistentky. Všichni učitelé se průběžně vzdělávají v nabízených kurzech vzdělávacích agentur. Spolupráce se zákonnými zástupci, výhledy do budoucnosti: Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci mohou po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo ředitelstvím školu navštívit kdykoli. Úzce se školou spolupracuje školská rada. Zákonní zástupci a široká veřejnost jsou o činnosti školy informováni mimo jiné prostřednictvím webových stránek. Osvědčila se také spolupráce se Sdružením rodičů, zejména při uskutečňování různých akcí pro děti a veřejnost. Zřizovatel školy Obecní úřad Chuchelná má zájem o materiální a technické zázemí školy a postupně umožňuje realizovat záměry ředitelství školy. Škola obnovila k družbu s nejbližší zahraniční školou v polských Krzanowicích ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZANOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM, vzdálenou asi 2 km od naší školy. Každoročně je zpracován plán družebních akcí, na jehož základě jsou žáci i pedagogové jsou zváni na aktivity pořádané oběma školami. Dlouhodobé záměry školy: postupné vylepšování odborných učeben realizace učebny pro venkovní výuku modernizace audiovizuální techniky a její dostupnost v každé učebně modernizace počítačové techniky vzdělávání v oblasti cizích jazyků modernizace školního nábytku zkvalitnění hygienického zázemí šaten zlepšení podmínek pro výuku pěstitelských prací (včetně pozemku) 10

11 1.2 Dlouhodobé projekty školy Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: ŠKOLA A VEŘEJNÉ INSTITUCE Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Výchova demokratického občana", podtéma " Občanská společnost a škola". Projekt umožňuje všem žákům školy blíže se seznámit formou ukázek, besed a cvičení s prací a úkoly veřejných činitelů nebo složek správních orgánů. Žáci se mohou tvořivě podílet na činnostech, které rozvíjejí cit pro spravedlnost, toleranci a odpovědnost v konkrétních situacích. Obsah projektu: Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům svá práva a povinnosti, porozumět demokratickému uspořádání společnosti, demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Žáci ve spolupráci s policií, hasiči, zdravotníky, záchranáři a dalšími pracovníky veřejných institucí se učí respektovat druhé, uplatňovat zásady slušné komunikace, hovořit otevřeně o problémech a konfliktech, porozumět významu řádu, pravidel a zákonů, pomáhat druhým. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek, besed a exkurzí. Žáci rozděleni do různorodých skupin plní zadané úkoly ve formě testů, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Časové rozvržení: Projekt je určen pro žáky ročníku. Celé cvičení trvá 4 6 hodin (s ohledem na charakter a složení v daném roce), využívá celého areálu školy, jeho termín bude koncem září nebo v měsíci říjnu, případně dubnu. Nejlepší kolektivy a žáci budou vyhodnoceni při závěrečném zhodnocení projektového dne. 11

12 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: KLOKAN Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova, podtéma Osobnostní rozvoj Projekt umožňuje všem žákům školy realizovat se formou soutěže ve vzdělávacím oboru, který je mu nejbližší. Zatímco olympiády a podobné soutěže dávají příležitosti především talentovaným a úspěšnějším v jednotlivých předmětech, projekt KLOKAN poskytuje prostor i těm, kteří sice jinak nevynikají, ale k danému oboru mají dobrý vztah a stává se předmětem jejich zájmu. Obsah projektu: Tento projekt je inspirován mezinárodní soutěží Matematický klokan, která již léta probíhá na základních i středních školách. Je vlastně jejím rozšířením mezi ostatní vzdělávací obory (tzv. sekce). Jejich náplň (formu soutěže, hodnocení) stanovují vyučující (vedoucí sekcí) dle podmínek v daném roce. Každý žák školy se zapojí do jím vybrané sekce, jeho práce je vyhodnocena a vedoucími sekcí je stanoveno pořadí. Časové rozvržení: KLOKAN probíhá ve stejném termínu jako jeho matematická podoba, každý rok v březnu. Je určen všem žákům od 1. do 9. ročníku. Celá soutěž trvá mezi 2 3 hodiny (s ohledem na charakter sekce a její složení). Soutěž je vyhodnocena a výsledky zveřejněny hned další den. 12

13 Název projektu: Den Země, odpady problém každého z nás Charakteristika projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Enviromentální výchova, podtéma Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt umožní u všech žáků vypěstovat nezbytné návyky pro správné jednání vůči životnímu prostředí. Napomáhá k rozvoji péče o životní prostředí na místní úrovni v nejbližším okolí obce. Vede žáky k odpovědnosti za životní prostředí, podněcuje jejich aktivitu. Podstatou tohoto projektu je vzbudit u žáků zájem o ochranu životního prostředí v našem okolí a aktivně se zapojit do úklidové akce. Žákům budou přiděleny jednotlivé úseky v rámci obce, kde pak pod vedením třídních učitelů budou sbírat a třídit odpad. Akci bude předcházet Týden vyučování o odpadech - soustředěná výuka na problematiku odpadů v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Hodiny budou probíhat standardně, pouze motivace bude přiměřeně cílena k problematice odpadů. Časové rozvržení: Jednodenní úklidová akce se uskuteční každoročně v průběhu měsíce dubna u příležitosti Dne Země. Proběhne ve spolupráci se zřizovatelem - Obcí Chuchelná a také ve spolupráci s místním sdružením rodičů. 13

14 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: HYDE PARK rozhlasové vysílání tříd Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Mediální výchova, podtéma Tvorba mediálního sdělení a Práce v realizačním týmu. Projekt umožňuje žákům školy vytvářet vlastní mediální sdělení, vybírat vhodné výrazové a technické prostředky, rozvíjet komunikační schopnosti, shromažďovat a analyzovat informace, uvědomovat si možnost svobodného vyjádření vlastních postojů a nést zodpovědnost za způsob jejich formulování a prezentaci. Podstatou tohoto projektu je vystoupení třídy ve školním rozhlase s krátkým vysílacím programem, ve kterém přednesou své postřehy nejen ze života školy za určité období (zpravidla měsíc zpátky). Žáci mají možnost prezentovat své názory, vystoupit s různými požadavky, veřejně udělit pochvalu či vznést kritiku, komentovat život ve škole či obci, pochlubit se úspěchy, propagovat připravované akce, pustit předem připravený příspěvek (rozhovor, anketu) aj. Hyde Park je tedy volnou tribunou, kde se třídní kolektiv musí pod vedením třídního učitele domluvit na obsahu i formě svého vystoupení. Kromě třídních učitelů se na přípravě žáků podílejí i vyučující českého jazyka. Hyde Park probíhá zpravidla v prvním týdnu měsíce. Délka rozhlasové relace by neměla přesáhnout deset minut. Každá třída druhého stupně tak vystoupí jednou ročně devátý ročník i v závěru školního roku. Samotná příprava však zabere žákům daleko více času a bude probíhat po celou dobu před samotným vystoupením ve školním rozhlase. 14

15 Název projektu: CESTOVNÍ KANCELÁŘ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovým tématům Osobnostní a sociální výchova (kreativita, mezilidské vztahy, komunikace), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět) a Mediální výchova (práce v realizačním týmu). Projekt umožňuje žákům vyššího stupně realizovat svůj subjektivní pohled na vybraný stát nebo skupinu států z pohledu cestovatele či pracovníka cestovní kanceláře. Žáci vybraný stát prezentují písemnou, výtvarnou a mediální formou ostatním žákům. Dále projekt umožňuje žákům vyhledávat, třídit a zpracovávat informace daného tématu, rozvíjet komunikační schopnosti a zdokonalovat kooperaci mezi sebou. Obohacuje zejména učivo zeměpisné, dějepisné, práce s počítačem, jazyka českého a rovněž rozvíjí mnoho kompetencí. Podstatou tohoto projektu je prezentace společné práce třídy před ostatními žáky. Jedná se o upevnění práce v týmu, nutná je spolupráce a akceptování práce druhého. Přestože žáci pracují ve skupinách, prezentují se jako třída. Každý může do projektu vložit svou kreativitu a předvést to, co mu jde nejlépe, např. maluje, vaří, předvádí scénku, vyhledává a třídí informace, aj. Tento projekt je celodenní (tj. 6 vyučovacích hodin), je určen žákům ročníku. Probíhat by měl v měsíci únoru. Samotná příprava je časově náročná, trvá nejméně měsíc. Je nutno ji realizovat předem v různých předmětech a ve spolupráci s více pedagogy. 15

16 Název projektu: Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova" (Sebepoznávání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace řešení problémů a rozhodovací dovednosti) a Enviromentální výchova (Vztah člověka k prostředí) Projekt umožňuje žákům prvního stupně školy si vyzkoušet pobyt v cizím prostředí se svými spolužáky, kamarády a učitelkami. Pod vedením lektorů se mohou dozvědět zajímavé informace z vybraných oblastí, např. ekologie, sportu, vyzkoušet si různé činnosti a zdokonalit své dovednosti. Hlavním cílem projektu je, aby si žáci vyzkoušeli pobyt v jiném prostředí bez zákonných zástupců. Netradičními formami výuky získají znalosti a dovednosti z různých oblastí života, např. ekologie, orientace v terénu, poznávaní krajiny a kulturních památek. Mohou také rozvíjet pohybové dovednosti. Budou se učit respektovat druhé, uplatňovat zásady slušného chování a komunikace. Zároveň se zdokonalí v sebeobsluze, pomáhání mladším spolužákům. Žáci budou ve skupinách plnit zadané úkoly formou her, praktických úkolů a dovednostních soutěží. Projekt je určen pro žáky ročníku. Je vícedenní, maximálně však pětidenní. Žáci odjedou do příslušného rekreačního střediska, kde budou plnit úkoly stanovené zaměřením projektu - ekologický, sportovní, poznávací. Jejich činnost pak bude hodnocena na konci pobytu. 16

17 Název projektu: ZÁKLADNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech na sněhu, rozvíjet sociální vztahy mezi žáky, v běžných i vypjatých situacích. Je součástí primární prevence sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování mezi žáky. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům rekreační pobyt na horách, naučit je chování a pohybu na horách, především pak zvládnout a zdokonalit základní dovednosti klasického a carvingového lyžování. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do skupin podle úrovně zvládnutých dovedností. Časové rozvržení: Projekt je určen žákům ročníku a probíhá po dobu 5 7 dnů (s ohledem na sněhové podmínky v daném roce). Využívá horských středisek, bude uskutečněn v měsících lednu až březnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 17

18 Název projektu: TURISTICKÝ KURZ Charakteristika projektu: Přínos projektu: Obsah projektu: Časové rozvržení: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu " Osobnostní a sociální výchova", podtéma " Osobnostní rozvoj". Projekt umožňuje žákům školy zdokonalit se v pohybových dovednostech, rozvíjet sociální vztahy mezi sebou, komunikaci a kreativitu. Má napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování. Hlavním úkolem projektu je přiblížit žákům netradiční sporty a hry, naučit je chování a pohybu v přírodě. Formou přednášek, besed a her si žáci zdokonalují verbální i neverbální komunikaci, učí se spolupracovat ve skupině, pomáhat spolužákům a podřídit se stanovenému režimu dne. Projekt probíhá formou praktického cvičení, ukázek a besed. Žáci jsou rozděleni do různorodých skupin. Projekt je určen pro žáky ročníku a probíhá po dobu 5-7 dnů v měsíci dubnu a květnu. Nejlepší žáci budou vyhodnoceni při závěrečném ukončení kurzu. 18

19 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce o inovaci pedagogického procesu a života školy. Vyjadřuje základní myšlenku otevřenost školy všem dětem, zákonným zástupcům a veřejnosti. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek se zákonnými zástupci a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz nejen na vytvoření optimálních podmínek pro žáky, ale rovněž na dobrou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou, Sdružením rodičů a širokou veřejností. Škola klade důraz na: práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu nabídku volitelných předmětů příjemné prostředí eliminující projevy šikany Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní ve svém životě, tzn. více se zaměřit na učení se zaměřením na praxi zavádět do výuky efektivní metody skupinovou práci a projektové vyučování, aby byli žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích preferovat sportovní výchovu a tím vést žáky ke zdravému životnímu stylu klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny žáky s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi podporovat žáky nadané, nabízet jim účast ve vědomostních soutěžích školního, okrskového i okresního charakteru stejně podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu, preferovat lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi v náboženské výchově na základě zájmu rodičů spolupracovat s církví podporovat činnost školní družiny a útvarů zájmové činnosti působících na škole 2.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení 19

20 umožňujeme žákům získávat informace z možných dostupných zdrojů, vedeme žáky ke zpracování těchto informací podněcujeme tvořivost žáků, uplatnit své nápady, prezentovat své výsledky zadáváme dětem úkoly, které podněcují jejich tvořivost vedeme žáky k sebehodnocení, kritickému myšlení a vhodnému chování motivujeme žáky k dalšímu učení, vybízíme je k účasti v různých olympiádách a soutěžích žáci se učí pracovat s chybami snažíme se, aby žáci poznali smysl učení, formujeme u nich pozitivní vztah k učení vytváříme příjemnou pracovní atmosféru, nabízíme práci ve skupinách, organizujeme výlety, návštěvy divadelních představení, sportovních a kulturních akcí Kompetence k řešení problémů žáci se pokouší hledat více možností řešení problémů a vybírají si mezi nimi jim přijatelné a obhajují svůj postup využíváme problémových úloh v testech SCIO, v matematickém Klokanovi učíme žáky řešit konfliktní situace pomocí dramatizace chceme žáky naučit nenechat se odradit případným neúspěchem, ale hledat v něm prvky řešení problému učíme žáky asertivnímu chování a chceme jít žákům příkladem podporujeme originální přístup k řešení problému pozorujeme chování, úspěchy i možné neúspěchy žáků v řešení problémů a snažíme se přispět radou využíváme práce výchovného poradce učíme žáky nést za své chování odpovědnost Kompetence komunikativní snažíme se o kultivovaný ústní i písemný projev žáků vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem i mezi dospělými osobami žáci přispívají jednou měsíčně do školního rozhlasu (viz projekt HYDE PARK) vybízíme žáky k jasné a srozumitelné formulaci svých myšlenek, pocitů, názorů obohacujeme slovní zásobu, seznamujeme žáky s nonverbální komunikací využíváme práce s různými komunikačními prostředky Kompetence sociální a personální v průběhu vzdělávání využíváme prvky kooperativního učení, komunitní kruh, skupinovou práci i práci ve dvojicích dbáme na výměnu rolí ve skupinách vedeme žáky k vzájemné pomoci, k pozitivním vztahům mezi spolužáky, vytváříme společně pravidla vzájemného soužití seznamujeme žáky i rodičovskou veřejnost se školním řádem 20

21 učíme žáky vyslechnout a respektovat názory spolužáků či jiných osob vedeme žáky k poznání sama sebe, projevovat solidaritu ale i brát na sebe zodpovědnost budujeme soudržnost, vztahy důvěry a úcty mezi dětmi navzájem Kompetence občanské žák je seznámen se svými právy i povinnostmi učitelé i žáci respektují individuální rozdíly či náboženské odlišnosti spolužáků pěstujeme v žácích úctu nejen k našim národním, ale i zahraničním kulturním tradicím přibližujeme žákům ekologické problémy a souvislosti chceme, aby žáci vnímali netoleranci, šikanu nebo násilí jako negativní jev žáci se podílí na veřejných akcích v obci Kompetence pracovní žáci jsou vedeni k dodržování školní hygieny a dohodnutých postupů při práci, učí se bezpečně používat nástroje a vybavení žáci své práce hodnotí z různých hledisek (funkčnost, hospodárnost, ekonomický význam, ochrana životního prostředí) nabízíme žákům pestrou nabídku volitelných předmětů a tím pomáháme žákům při profesní orientaci, nabídkou zájmových útvarů realizovaných ve škole napomáháme k správnému výběru profesní orientace chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků žáci rozvíjí svou flexibilitu (adaptaci na změněné pracovní podmínky) 21

22 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do základní školy mohou docházet i žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, případně kombinovanými vadami), dále žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování, rovněž žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním, lehčími zdravotními poruchami, vedoucím k poruchám učení a chování), žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, kteří bývají ohroženi sociálně patologickými jevy a žáci v postavení azylantů). Ke všem těmto žákům je nutné přistupovat individuálně na základě jejich problémů nebo handicapu. Jejich vzdělávání vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí, které jim umožní rozvíjení jejich osobnosti, podporuje jejich sociální integraci s cílem připravit se na budoucí pracovní uplatnění v životě. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením bude probíhat na 1. i 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci budou zařazováni do běžných tříd a budou se vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu. Učitel stanoví přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s těmito žáky. Podle požadavků SPC nebo PPP jim budou vypracovány individuální vzdělávací plány, v nichž se objeví požadavky speciálních pedagogů a psychologů na změny v učebním plánu pro tyto žáky. Na základě doporučení PPP nebo SPC je možné tyto žáky vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Podle druhu postižení může být školou požadována přítomnost osobního asistenta pro pomoc žákovi. Žáky, u nichž se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem jejich zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení pedagogů a psychologů PPP jsou poté tito žáci zařazování do reedukační péče. Na naší škole máme vyškolené dyslektické asistentky, které s žáky pracují. Jsou to vyučující českého jazyka a na prvním stupni jedna učitelka a vychovatelka. Žáci se učí jednotlivě nebo v malých skupinách každý týden jednu vyučovací hodinu. Tyto hodiny zařazujeme před nebo po vyučování, v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh hodin. Pro každého žáka se zvýšeným normativem se vypracovává na základě předchozí písemné žádosti zákonných zástupců individuální vzdělávací plán, tj. dohoda s informovaným souhlasem zákonného zástupce mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci žáka o vzájemné spolupráci při nápravě poruchy. Podle individuálního vzdělávacího plánu se poté s každým žákem pracuje. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměřit, potřebné pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitelky, která s dítětem bude pracovat. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a žáky tolerantně hodnotíme podle daného pokynu MŠMT. Žáci sociálně znevýhodnění jsou více ohrožení sociálně patologickými jevy, z čehož vychází nutnost věnovat jim specifickou péči. Důležité je žákům aktivně naslouchat, klást jim otevřené otázky, navázat kontakt s rodinou žáka a spolupracovat poté se zákonnými 22

23 zástupci. Většina příslušníků menšin a etnik nedostatečně zvládá vzdělávací jazyk, proto se vyučující zaměří na zvládnutí základů češtiny a osvojování si hodnotového systému společnosti. 2.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Ze specifiky mimořádně nadaných žáků vyplývá i osobitý přístup učitele k nim. Zařazení těchto žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat. Nutná je zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do větší hloubky. Také je třeba si uvědomit, že i žák prospěchově problematický, může být nadán ve zcela jiné sféře, než očekáváme. Kvalitní koncentrace, dobrá paměť, záliba v řešení problémů nestandardními způsoby, zájem o přírodu může rozvinout nadání v matematice a přírodovědných předmětech. Vzdělávací program umožňuje žákům pracovat na počítači, hledat různé informace na internetu a individuálně pracovat s naučnou literaturou, či navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V jiných vyučovacích předmětech mohou být žákům zadávány náročnější samostatné úkoly referáty, zajímavosti z techniky. Hudebně nadaní žáci se mohou vhodně včleňovat do vyučovacích hodin doprovod na hudební nástroj, předzpívat píseň. Výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce, jiné postupy. Technicky nadaní žáci, manuálně zruční jsou zapojováni do různých zájmových kroužků. Pohybově nadaní žáci jsou vedeni k intenzivnějšímu rozvíjení všech pohybových aktivit, zejména těch, kde se objevuje největší zájem a talent. Jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy nebo i mimo ni. Na základě doporučení PPP, SPC a žádosti zákonných zástupců je možné vzdělávat nadaného žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku, vzdělávat jej rovněž podle sestaveného individuálního vzdělávacího plánu. 2.5 Školní program EVVO 1. Všeobecná část Metodický pokyn k EVVO č.j / platil od roku Od té doby došlo k významnému vývoji v samostatné oblasti ekologické výchovy a vzdělávání i v přijímání nové školské legislativy, zejména vstoupily v platnost Rámcové vzdělávací programy pro předškolní výchovu, základní vzdělávání, byla přijata vyhláška o Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ a na ni navazující Standard DVPP v oblasti EVVO. Neprovázanost předcházejícího metodického pokynu s pozdějšími dokumenty upravujícími oblast EVVO si vyžádala vytvořit novelizovaný metodický pokyn upravující souhrnně oblast EVVO ve školách a zařízeních jedná se o Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO č.j /

24 Vymezení pojmů Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních formální vzdělávání, v rámci volnočasových aktivit neformální vzdělávání i v rámci neorganizovaného volného času - informální učení. EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznání vztahu člověka a životního prostředí. Oblast EVVO zaměřená na vzájemnou spojitost a provázanost mezi ekonomickými, sociálními, ekologickými a právními aspekty rozvoje je často označována jako vzdělávání pro udržitelný rozvoj. EVVO představuje jeden z hlavních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje. Základní rámec pro EVVO vycházející ze strategického dokumentu Státního programu EVVO stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro následující skupiny: - veřejná správa - děti, mládež a pedagogičtí a odborní pracovníci - environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře - informace, osvěta a poradenství pro veřejnost EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí daných v RVP ZV konkretizovaných v ŠVP. K důležitým patří zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální: aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, hledat různé způsoby řešení problémů životního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí: osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě. V oblasti kompetence občanské: znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám, orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody, odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí a aktivně se účastnit ochrany prostředí, projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny. 24

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více