Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: května 2014 cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 5 ročník: května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o stavebnici Merkur - zprava: Luděk Beneš - ředitel Muzea Mladoboleslavska, Jaroslav Král - starosta města, Jiří Mládek - největší sběratel stavebnic Merkur, Jaromír Kříž - majitel firmy Merkur Toys s. r. o., sedící vlevo - vnučka autora stavebnice Merkur Jaroslava Vancla paní Eva Řeháková PRVOMÁJOVÁ SLAVNOST A KRÁSNÉ POČASÍ PŘÍLÁKALO NA HUSOVO NÁMĚSTÍ SPOUSTU NÁVŠTĚVNÍKŮ Za krásného a slunečného počasí se uskutečnil ve čtvrtek 1. května tradiční PRVOMÁJOVÝ JARMARK. Vedle široké nabídky stánkového prodeje byl připraven zajímavý program, kdy diváci mohli zhlédnout vystoupení dětí ze Základní umělecké školy J. A. Bendy, Kbelských koček, hudební vystoupení skupiny TRIO a Kvintetu pana Jozefa Hlucho-Horváta, dále představení dobrovického Nezávislého divadla s představením ŠAPITÓ a závěr patřil sdružení historického šermu Eraconius Mladá Boleslav. Muzeum Benátky ve spolupráci s Veteran Car clubem a fotografem Martinem Kubicou připravilo výstavu fotografií se známými osobnostmi a pro fanoušky populární stavebnice Merkur byla od 11:00 hodin otevřena výstava významného benáteckého rodáka Jaroslava Vancla otce této oblíbené stavebnice (více informací v červnovém čísle). Na akci se tradičně, vedle již zmíněného Veteran car clubu, představili také benátečtí modeláři, Český svaz chovatelů a o naše nejmenší ratolesti se postaral Český červený kříž. Nejen jim patří naše dík. Děkujeme také všem ostatním, kteří se zasloužili o to, aby si ten Prvním máj návštěvníci jarmarku hezky užili. MěÚ Eiffelovu věž sestavil Karel Folprecht Klub dětí a mládeže a Klub Loděnice, ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou, uspořádaly ve středu 30. dubna tradiční pálení čarodějnic Volby do EU Rozhovor s Kateřinou Novotnou Základní školy Mateřská škola města Podání pomocné ruky Setkání ochotnických divadel Merkur v muzeu Hudební rodina Bendů Sport

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Podzámecký park V současné době se připravuje projektová dokumentace podzámeckého parku. Největším problémem je využití areálu bývalého letního kina Vojnarka. Nad jednou z alternativ využití diskutují starosta města Jaroslav Král s ředitelem ZOO Chleby René Fraňkem. Dostavba polikliniky Zhotovitel: firma ZETA s. r. o. Dostavba polikliniky je téměř hotova, zbývá položit lino na podlahu v ordinacích a čekárnách, čeká se, až bude dostatečně vyschlý podkladní beton. Zima byla letos sice mírná a teplá, ale přesto spousta vody, která se při stavbě do konstrukcí dodala, nestihla vyschnout. Poté se osadí zárubně v místech, kde stojí na linu. Je hotová fasáda, vymalováno, osazeny zařizovací předměty, kuchyňské linky, vypínače a zásuvky, světla, oddělení kabin v kočárkárnách i výtah. Po dokonalém vyschnutí podkladové betonové vrstvy budou provedeny dokončovací práce Dostavba polikliniky je téměř ukončena Kuchyňské linky jsou v nové části polikliniky již osazeny Parkoviště u polikliniky Bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby parkoviště. Ze tří nabídek byla nejlevnější nabídka firmy ZETA Benátky s. r. o. za Kč. Práce budou zahájeny po přestěhování dětského zdravotního střediska do nových prostor v poliklinice. Poté budou nejdříve odstraněny staré budovy střediska a následně se začne s výstavbou parkoviště. City Park Zhotovitel: Gardenline s. r. o., Litoměřice Práce na realizaci City Parku probíhají podle schváleného harmonogramu. Zhotovitel, firma Gardenline, provádí přípravu na dláždění cestní sítě a inlajnové dráhy pro nejmenší bruslaře a koloběžkáře. Práce pokračují také na technologii fontány, která bude umístěna v centrálním křížení cestní sítě. Bylo rozhodnuto o typu led-diodových svítidel, která budou umístěna přímo v dlažbě chodníčků, dále byla z větší části dokončena výsadba dřevin. Práce často komplikují historické betonové artefakty ukryté pod zemí. Historicky se zde nacházely krechty pro uskladnění řepy v dobách cukrovaru, ale nacházíme i masivní betonové součásti bývalé vlečky. Práce budou dále pokračovat především na realizaci cestní sítě, ale bude budován i balvanitý zához, přes který budou vyneseny dvě lávky pro pěší. Základy technologie fontány Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou Zhotovitel: H-Intes s. r. o. Vysoutěžená cena: ,61 Kč s DPH Dotace: Regionální operační program (ROP) až do výše 80 % celkových způsobilých výdajů (projekt, dozor, žádost o dotaci atd.) Zhotoviteli bylo dne předáno staveniště cyklostezky, jejíž trasa povede přes Olšiny na Urbanovku a dále nahoru do ulice Raabova až na křižovatku k prodejně Jist. Uzavře se tím okruh vnitřní cyklostezky a stezky pro pěší, jejíž pomyslným výchozím bodem bude nově budovaný City Park. Zhotovitel provedl odstranění zeleně v Olšinách, kde je výstavba značně limitována Pražským jímacím vodovodním řadem, který stezku prakticky v celé délce bezprostředně lemuje. Výstavba se zde musí vejít jen do cca 3-5 m od plotu areálu společnosti Carborundum Electrite, která pro výstavbu poskytla pozemky v jejich majetku vně areálu. Dále bylo provedeno odstranění povrchu komunikace z Urbanovky do ulice Raabova, kde bude ihned po čarodějnicích započato také s výstavbou veřejného osvětlení a nového povrchu komunikace, který by měl být dokončen do konce měsíce června tak, aby mohla začít hudební produkce v areálu Loděnice. Termín dokončení celé stezky je smluvně dohodnut na , poté bude cyklostezka předána do užívání občanům města. Závěrem mi dovolte, abych požádal všechny občany o maximální omezení pohybu v lokalitě výstavby, aby nedošlo ke zbytečným zraněním či škodám na majetku. Dokončení celé stezky je smluvně dohodnuto na Rekonstrukce tribuny na fotbalovém stadionu Zhotovitel: firma GEMA MB s. r. o. V průběhu měsíce dubna byla dána do užívání nová tribuna s kapacitou 322 sedících diváků Interiér kostela Narození Panny Marie Zhotovitel: Dalibor Frňka, Frýdek-Místek Práce na další etapě obnovy interiéru kostela byly zahájeny. V letošním roce se budou restaurovat zbylé dva náhrobní kameny, 5 ostění oken a jeden portál, schody u oltáře a část kamenné podlahy, provedou se rozvody elektřiny a oprava omítek v přední polovině kostela, která se také na závěr vymaluje. Restaurování zvonů Restaurování zvonů - odmontované rohatiny se musí řádně označit Po konzultaci s památkáři došlo k malé změně oběma starým zvonům bude ponecháno ruční zvonění a nový zvon bude poháněn elektricky. Byla podepsána smlouva na výrobu nového zvonu s firmou Rudolf Manoušek, která restaurovala zvony např. v Loretě nebo třetí největší zvon v republice Kryštof v Rychnově nad Kněžnou. Nový zvon bude ozdoben znakem města a nápisem Město Benátky nad Jizerou a ornamentálním pásem z vinných listů. Víceúčelové hřiště lokalita u Billy Zhotovitel: GEMA MB s. r. o. Pod plánovaným hřištěm proběhla výměna vodovodního potrubí, bylo položeno drenážní potrubí a koncem měsíce dubna bylo zahájeno zhotovení podkladních vrstev včetně zhutnění. V současné době probíhá hloubení základů nového oplocení. Zpravodaj Benátecka 2

3 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Víceúčelové hřiště u Billy - koncem měsíce dubna bylo zahájeno zhotovení podkladních vrstev Den Země 2014 V rámci oslav Dne Země jsme se v podzámeckém parku sešli s dětmi ze Základní školy Husovo náměstí. Od ranních hodin jsme společně prováděli úklid celého podzámeckého parku a jeho přilehlých ploch, včetně okolí nové cyklostezky, až pod Kosinku. V průběhu celého dopoledne se v parku vystřídalo asi 40 žáků, kteří celý park uklidili a na závěr ještě vysadili několik málo stromečků jak do parku, tak k cyklostezce pod Kosinku. Na závěr jsme si všichni opekli buřty a kolem poledne jsme se rozešli. Herní prvky v mateřských školách V letošním roce budou doplněny herní prvky na hřištích v mateřských školách. Byly vybrány herní prvky dvou výrobců Bonita Group Service s. r. o., Tišnov a Jiří Mooz, Brandov. Smlouvy na dodávku jsou podepsány a prvky budou nainstalovány cca do konce května. Jedná se o různé houpačky, šplhací sestavy, prolézačky, domeček a lavičky. Úprava ulice Červíčkova Ve výběrovém řízení na úpravu ulice Červíčkova uspěla firma COLAS CZ a. s. Praha - cena Kč.. Práce na úpravách nejprve zahájí začátkem května společnost VaK Mladá Boleslav, která provede opravu části porušeného kanalizačního potrubí. Dále bude provedena výměna vodovodních uzávěrů a také výměna některých nevyhovujících vodovodních přípojek. Poté nastoupí společnost COLAS CZ a. s., která zahájí práce na rekonstrukci chodníků, komunikace a veřejného osvětlení. Zajištění skalní stěny Zhotovitel: firma CTB a. s. Praha Cena Kč, z toho dotace činí Kč. Práce na zajištění skalní stěny v ulicích Pickova a Pod Remízkem už intenzívně probíhají. Byly vykáceny všechny dřeviny v pruhu podél okraje skalní stěny a horolezeckým způsobem se očišťuje samotná skalní stěna. Odstraňují se uvolněné balvany, spadaná suť i hlína, která je na horní hraně skály. Ta se musí odebrat tak, aby se zmenšil sklon svahu. Po očištění celé skalní stěny se budou do skály vrtat kotvy, na které se zavěsí ochranné sítě, které v budoucnu zabrání pádu uvolněných kamenů. Skalní hrana před očištěním V horní části skály je třeba upravit sklon svahu Horolezci shazují uvolněné balvany Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 Rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční na území České republiky: v pátek 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má: 1. občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz 2. občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu Volič, který změní trvalý (event. přechodný) pobyt na území České republiky po 13. dubnu 2014, bude dle novely zákona o volbách do EP vyškrtnut ze seznamu voličů. Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního trvalého (event. přechodného) pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení obecnímu úřadu v místě nového trvalého (event. přechodného) pobytu nejpozději do uzavření seznamu, tedy do 21. května 2014 ( 28 odst. 5 zákona o volbách do EP), nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého (event. přechodného) pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku ( 36 odst. 5 zákona o volbách do EP) Z výše uvedeného vyplývá, že voliči, kteří se přestěhují po 13. dubnu 2014, nemohou být zapsáni automaticky do seznamu v místě nového trvalého (event. přechodného) pobytu, ale pouze tehdy, předloží-li potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu z místa původního trvalého (event. přechodného) pobytu. Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem Volič může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy 8. května 2014 obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. V Benátkách nad Jizerou bude volby zajišťovat 6 okrskových volebních komisí. Starosta města do 8. května 2014 zajistí vyvěšení oznámení pro voliče o době a místě konání voleb v Benátkách nad Jizerou. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta města Benátky nad Jizerou podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a Fotografie na této dvoustraně a titulní straně: Městský úřad Benátky nad Jizerou, emje 3 7. května 2014

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE v sobotu dne 24. května 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 2. Místo konání voleb do Evropského parlamentu: Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou I, Jiráskova ulice 544 Dům komplexního záchranného systému 1. poschodí pro voliče bydlící: U Vodojemu, Nad Remízkem, Soukalova, Kvapilova, Dražická, Raabova, Žižkova, Jiráskova, U Silvie, Dr. Nováka, Pickova, Pod Remízkem, Čeňka Prause, Krouského, Vrťátkova, Ladislava Vágnera, Vaněčkova, Husovo náměstí, Tychona Braha, Podolecká, Nad Vinicemi, Modranská, Václava Černého, Františka Borovičky, Zámek Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, tř. Osv. polit. vězňů 104, Mateřská škola Jizerka pro voliče bydlící: Miroslava Soumara, Tyršova, Revoluční, Na Vyhlídce, Podskalská, U Jizery, Jiřího Wolkera, V Zahradách, Obodřecká, Kordinů, Mělnická, Na Burse čp , Ořechová, Letní stadion, Smetanova, Tovární Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, Pražská 135, Základní škola, nový školní pavilon pro voliče bydlící: Bratří Bendů, Spojovací, Vrutická, V Zahrádkách, Boženy Němcové, Hájovna, Vodárna, 5. května, U Cukrovaru, Na Burse čp. 30, 145, 243, 612, 613, Platanová, Pražská, U Špejcharu Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, 17. listopadu 493, Městská ubytovna pro voliče bydlící: Dělnická, V Olšinách, Jizerní, Františka Adámka, nám. 17. listopadu, Pod Brdy, Šnajdrova, Jana z Dražic, Lidická, Kalistova, U Školy, Lipnická, Komenského, Červíčkova, V Koreji, U Starého hřiště, U Kostela, Mladská, tř. Osv. polit. vězňů Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Kbel 120, budova Technických služeb Města Benátky nad Jizerou pro voliče bydlící: Kbel Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Dražice čp. 123, Družstevní kombinát, společenský sál pro voliče bydlící: Dražice (vyjma ul. Václava Černého, ul. Dražická - městská část Dražice, ul. Nad Vinicemi - městská část Dražice, ul. Raabova - městská část Dražice) 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. V Benátkách nad Jizerou Jaroslav Král dne starosta města Výběr informací ze zasedání Zastupitelstva města dne Ze zprávy starosty města Investiční akce připravované Rekonstrukce ulice U Cukrovaru a Dr. Nováka bude podána žádost o dotaci na Regionální operační program Střední Čechy výzva č. 85 Regionální dopravní infrastruktura místní komunikace. Rozhodnutí o přidělení dotace by mělo být známo v měsíci květnu. V případě přidělení dotace bude v letošním roce realizována ulice U Cukrovaru a v příštím roce ulice Dr. Nováka, ve které je nutné, dle sdělení společnosti VaK a. s. Mladá Boleslav, vyměnit kompletně vodovodní potrubí. Rekonstrukce ulice Mladská obdrželi jsme od společnosti ČEPRO návrh Smlouvy budoucí o směně pozemků v okolí čerpací stanice. Tento návrh smlouvy je pro město velmi nevýhodný, proběhne tedy osobní jednání se zástupci výše uvedené společnosti. Oprava chodníku od prodejny JIST k vodojemu (Dražická ulice) pracuje se na projektové dokumentaci. Výměna oken, výloh, vstupních dveří a zateplení prostor budovy oční optiky byla podána Výsledky 1. až 9. ročníku ankety Sportovec roku města Benátky nad Jizerou žádost o dotaci na zateplení výše uvedeného objektu. Žádosti budou posuzovány a hodnoceny na jaře letošního roku. Prodloužení protihlukové stěny ve Kbele v současné době je vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu povolení. Výstavba krytého bazénu je vydáno stavební povolení, vyhotovena prováděcí dokumentace stavby a taktéž zpracována studie proveditelnosti a udržitelnosti. Nyní se připravují podklady pro veřejnou anketu, ve které se občané vyjádří k realizaci této akce. Investiční akce probíhající Výstavba dvou tenisových kurtů stavební práce na podkladových vrstvách jsou dokončeny, nyní se čeká na příznivé počasí, při kterém bude položena finální vrstva antuky. Stavební práce by měly být dokončeny do začátku tenisové sezóny. Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou II. etapa smlouva o poskytnutí dotace je již podepsána, do je potřeba doložit nájemní smlouvu na část pozemku od Magistrátu hlavního města Prahy. Začátkem měsíce dubna dojde k předání staveniště firmě H-Intes s. r. o. Probíhá úprava cesty, která spojuje cyklostezku na Zdětín s nově dokončenou I. etapou cyklotrasy v úseku u ulice Pickova. Tyto práce jsou financovány ze vzniklých méněprací v rámci realizace I. etapy cyklotrasy. Revitalizace slepého ramene řeky Jizery kvůli nesouhlasnému stanovisku RNDr. Lišky (vlastník vodní elektrárny, který je účastníkem řízení) musela být pozměněna projektová dokumentace, tudíž bylo zrušeno výběrové řízení na tuto akci. Byla podána žádost na Fond životního prostředí o prodloužení termínu. V současné době se připravuje nové výběrové řízení. Uskutečněná jednání Uvádí, že v letošním roce slaví společnost Vodovody a kanalizace a. s. 20. výročí od založení. Dále uvádí, že bychom měli v letošním roce obdržet dividendy ve výši 900 tis. Kč od této společnosti. Informuje, že proběhlo jednání s ředitelem Muzea Mladoboleslavska, panem PhDr. Luďkem Benešem o finančním příspěvku Muzeu Mladoboleslavska - Muzeu Benátky nad Jizerou, na trvalou expozici stavebnice MERKUR, jejíž vynálezce pan Rok JEDNOTLIVCI 1. Irena Pavelková Kateřina Novotná Kateřina Novotná Ondřej Štěpánek Kateřina Novotná Kateřina Novotná Jan Chramosta Ondřej Štěpánek Ondřej Štěpánek 2. Kateřina Novotná Jan Fröhlich Irena Pavelková Kateřina Novotná Ondřej Štěpánek Jan Chramosta Kateřina Novotná Aneta Havlíčková Aneta Havlíčková 3. Jan Fröhlich Lukáš Kubričan Jan Fröhlich Petr Bartoš Jan Chramosta Ondřej Štěpánek Irena Pavelková Jan Fröhlich Kateřina Novotná 4. Miroslav Hanžl Petr Bartoš Vladimír Němeček Josef Skořepa Petr Bartoš Michal Maroši Petr Bartoš Kateřina Novotná Jaroslav Škach 5. Petr Bartoš Vladimír Němeček Lukáš Kubričan Vladimír Němeček Pavel Řezníček Vladimír Němeček Jan Fröhlich Petr Bartoš Radim Šimek 6. Jarmil Hrůza Petr Urban Martin Barek Irena Pavelková Gustiani SariMegawati Petr Bartoš Lukáš Král Tomáš Klimt Jan Fröhlich 7. Marek Dlouhý Martin Barek Petr Urban Jan Fröhlich Jiří Stejskál Pavel Řezníček Vladimír Němeček Jan Chramosta Jan Charamosta 8. Michal Maroši Irena Pavelková Petr Hargaš Marek Dlouhý Vojtěch Loudín Gustiani SariMegawati Michal Maroši Irena Pavelková Vojtěch Loudín 9. Vladimír Němeček Jan Buryán Petr Bartoš Petr Urban Lukáš Kubričan Jiří Stejskal Pavel Urban Petr Urban Petr Bartoš 10. Lukáš Kubričan Václav Němeček Marek Dlouhý Jiří Jakeš Irena Pavelková Jan Baško Pavel Starý Vladimír Němeček Jan Buryán KOLEKTIVY 1. VK Karbo Benátky VK Karbo Benátky BK Deltacar Benátky VK Karbo Benátky VK Karbo Benátky VK Karbo Benátky VK Karbo Benátky VK Karbo Benátky VK Karbo Benátky 2. BK Deltacar Benátky BK Deltacar Benátky HC Benátky HC Benátky HC Benátky BK Deltacar Benátky HC Benátky HC Benátky BK Deltacar Benátky 3. HBK Belveder Benátky HC Benátky VK Karbo Benátky BK Deltacar Benátky BK Deltacar Benátky HC Benátky BK Deltacar Benátky BK Deltaca r Benátky HC Benátky Trenér dospělých Jindřich Pařík Ladislav Kolda Jindřich Pařík Miroslav Malán Vladimír Čermák Jindřich Pařík Milan Černý Petr Martinec Jiří Salač Trenér mládeže Petr Martinec Karel Neumann Martin Novák Jana Vraníková Jaroslav Frohlich Bohumír Kinkor Pavel Jícha Jarmil Hrůza ml. Gabriela Kohlmannová Objev roku do 18-ti let Petr Hargaš Petr Urban Pavel Vraník, Radek Hrabák Jakub Sudek Denisa Šikalová Radim Šimek Michaela Sejpalová Milada Došlá Filip Pyrochta Osobnost Václav Novák Jiří Vitvar Josef Burián Anna Koubová Bohumil Bartoň Václav Němeček st. Viktor Teubner Jaroslav Král František Pospíšil Zpravodaj Benátecka 4

5 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE / ZPRAVODAJSTVÍ Jaroslav Vancl je rodákem našeho města. Město přispěje na tuto expozici částkou v celkové výši Kč. Ze zprávy místostarosty města Oprava zvonů v zámeckém kostele Narození Panny Marie - dne započala rekonstrukce zvonů firmou pana Manouška, po sejmutí zvonů byl navržen další postup restaurování zavěšení zvonů a bylo požádáno o závazné stanovisko odboru památkové péče na Magistrátu města Mladá Boleslav. Rekonstrukce interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie rekonstrukce těchto prostor bude i nadále pokračovat. Projednání územního plánu - veřejné projednání návrhu Územního plánu se uskuteční dne od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Havarijní plán proběhlo jednání s panem Petrem Vodičkou, který se touto problematikou zabývá u hasičského záchranného sboru. Probíhá celostátní řešení této otázky, bylo by dobré sestavit komisi odborníků ohledně této záležitosti. Ze zprávy tajemníka městského úřadu Informuje, že ve městě jsou dvě ulice, které nesou stejný název Na Vyhlídce. Bylo by dobré alespoň jednu z těchto ulic přejmenovat. Zastupitelstvo města požaduje do příštího zasedání Zastupitelstva města předložit návrh vyřešení této situace (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) Informuje, že v loňském roce jsme na úrocích na termínovaných vkladech vydělali částku cca 550 tis. Kč. Dále informuje, že jsme obdrželi žádost od České pošty o pronájem dalších prostor pro skladové účely. Informuje, že bylo zahájeno natáčení televizního seriálu štábem TV Prima. Natáčení probíhá v domě čp. 60 Husovo náměstí, v areálu zámku a ve společenském sále Záložna. Z rozhodnutí Zastupitelstva města Fond podpory společenského života města Benátky nad Jizerou na rok 2014 Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s předloženým návrhem Fondu podpory společenského života města Benátky nad Jizerou na rok 2014 s tím, že tento fond bude zahrnut do rozpočtu města na rok 2014 a 30 % finančních prostředků ze schválené dotace z tohoto fondu bude použito pro rozvoj a sportovní aktivity mládeže jednotlivých klubů (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů) Z dotazů občanů Jaká je přibližná částka dluhů občanů vůči městu? M. Mařík - celková částka dluhů občanů vůči městu je cca 3,8 milionu Kč. Je možné uskutečnit jednání s vedením města o úpravách připravovaného projektu Regenerace sídliště? J. Král město se nebrání setkání se zástupci obyvatel panelových domů v sídlišti, na kterém budou předložené připomínky projednány. Dotaz na stávající kapacitu žáků v základních školách z hlediska nárůstu prvňáků v příštím roce. Mgr. R. Dostál obě základní školy budou žádat o navýšení kapacity ve školních družinách a Základní škola Pražská 135 bude žádat o navýšení celkové kapacity. Pokračujeme v cyklu rozhovorů s názvem ZOH v Soči očima Benátčanů Dalším naším hostem k rozhovoru je Kateřina Novotná, úspěšná benátecká sportovkyně, rychlobruslařka na krátké dráze (příležitostně koketující i s klasickým rychlobruslením), se kterou jsme již pro benátecký Zpravodaj několikrát rozmlouvali, takže je tím pádem našim věrným čtenářům dobře známá. Dnes se ale zaměříme především na její olympijskou účast. Je obdivuhodné, že Kateřina ve svých 29 letech absolvovala už 4 zimní olympiády. My teď sáhneme trošku do historie, připomeneme a oživíme si některé zajímavé informace. Kateřina Novotná na letošním vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2013 Na předchozí stránce uvádíme přehled výsledků ankety Sportovec roku od prvního do letošního ročníku Poprvé na OH startovala v roce 2002 v Salt Lake City, v hlavním městě amerického státu Utah, kam se kvalifikovala na všechny 3 tratě (500 m, 1000 m a 1500 m) a kde tehdy jako sedmnáctiletá obsadila na trati 1500 m krásné 15. místo. Skvělá byla pro ni ale účast na dalších ZOH v italském Turíně v roce 2006, kde dosáhla zatím svého největšího úspěchu, kterým bylo 6. místo na trati 500 m. Na tratích 1000 m a 1500 m pak obsadila shodně 13. místo. Na následující olympiádě v roce 2010 ve Vancouveru v Kanadě to bylo 12. místo na trati 500 m. Dalších vynikajících výsledků dosahovala na Světových pohárech, na Zimní Univerziádě v Innsbrucku a na ME, odkud má na jednotlivých tratích i ve víceboji od roku 2004 do roku 2011 slušnou řádku medailí (5x zlato, 3x stříbro, 2x bronz). Je držitelkou českých rekordů na 500 m, 1000 m, 1500 m a na 3000 m. A to už jsme se z historie lehce přehoupli do současnosti a tím k letošním ZOH v Soči, kam se Kateřina kvalifikovala díky výsledkům v závodech Světového poháru v Turíně a Kolomně, které ji zajistily umístění v elitní třicítce na tratích 1000 m a 1500 m. Sportovní představení našeho hosta máme za sebou a teď už zvídavé dotazy. Před zahájením ZOH jsme v různých médiích mohli slyšet obavy o bezpečný průběh her. Jak jste to vnímala? Já jsem si hlavně nějaké obavy cíleně vůbec nepřipouštěla. Ono se to v posledních letech stalo téměř pravidlem vždy před nějakou větší sportovní událostí. Mediálně je to možná trošku nafouklé, ale toho si člověk nesmí opravdu moc všímat, vnímat to a psychicky se deptat. Jaké bylo ubytování? V Soči byly celkem 3 olympijské vesnice. Jedna přímo v pobřežní Soči pro tzv. ledové sporty a dvě horské v Krasnoj Poljaně pro sněhové sporty. Jedna horská byla menší a zde byli ubytovaní soutěžící v disciplínách běh a biatlon, v té větší pak všichni ostatní alpské lyžování, sjezd, slalom, skoky, boby atd. Já jsem tedy bydlela přímo v Soči, kde byl hokej, krasobruslení, rychlobruslení, rychlobruslení na krátké dráze a curling. Haly byly přímo v olympijském parku, nikam se nemuselo přes město autobusem cestovat, jak tomu bylo třeba ve Vancouveru. Tady byl areál obrovský, takže se také cestovalo autobusem, který jezdil každých 10 minut, ale vše to bylo v rámci areálu a olympijského parku. Hodně oblíbená byla doprava na jízdních kolech, která nám olympijský výbor dokoupil. Všechno bylo blízko a dostupné já jsem byla maximálně spokojená. Jaké byly tréninkové možnosti? Hala Iceberg Skating Palace asi pro 12 tisíc diváků měla dvě ledové plochy pro krasobruslení a pro rychlobruslení na krátké dráze. Tréninkové podmínky byly skvělé, každý den byla možnost být na ledě, který byl kvalitní, rychlý a já jsem si to moc užívala a cítila se výborně. V každé hale byla i posilovna a malé fit centrum, takže zázemí bezvadné. Hala se mi moc líbila i po stránce designu. A zase vše bylo blízko, dostupné, z okolního mořského prostředí na vás dýchala exotika. Jaká byla možnost regenerace? Řekla bych, že to byla jedna z mála věcí, které tady chyběly. Například s Vancouverem se to v tomto směru nedá vůbec srovnat. Takže nějaké masáže a podobně, to vše bylo z vlastních zdrojů. Jak jste byla spokojená s jídlem? Já nejsem náročný strávník a tady jsem byla nadšená. V jídelně bylo otevřeno 24 hodin denně a byly tady různé sektory grilovaná jídla, ruská kuchyně, asijská kuchyně, italský koutek a pizza, různé zeleninové a ovocné saláty. Zkrátka, každý si mohl vybrat zrovna podle své momentální chuti. Všichni vaši fanoušci určitě bedlivě sledovali vaše vystoupení na letošních ZOH. Závody se vám nepovedly to se stane a už o tom byla napsaná spousta komentářů a proběhla s vámi v médiích celá řada rozhovorů. To si už jistě každý pozorně přečetl. Nás ale teď zajímá, jaké jsou vaše sportovní plány do budoucna? Po závodech v Soči jsem byla hodně zklamaná. Přípravu jsem v žádném případě nepodcenila a nezanedbala, natrénováno jsem měla, cítila jsem se super. Start v Soči byla velká rána pro moje sebevědomí, čekala jsem, že to bude podstatně lepší. Teď tak poslední dva roky mi to nejezdí až tak úplně jak bych si přála. Je možné, že třeba i skončím, ve svých 29 letech patřím už spíše k těm starším závodníkům Uvidíme. To bych ale ještě nechtěla. Zatím mě sport a bruslení pořád baví, nejezdím proto, že bych snad musela, ale fakt mě to baví, užívám si každý závod i trénink. Chci dále fungovat, získávat nové poznatky, impulsy, motivace. To vše se ale teď po konci sezóny vyřeší. Momentálně mám před sebou jeden velký a v současnosti prvořadý úkol dokončit studium a udělat bakaláře na VŠ tělesné výchovy a sportu. Tak mi držte palce. Připravila: H. Sloupová Fotografie na této dvoustraně: Zdeněk Langšádl 5 7. května 2014

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Den Země Žáci 7. třídy navštívili čističku odpadních vod ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Ve středu jsme už po několikáté slavili Den Země, který se slaví celosvětově Pro první stupeň uspořádaly deváté ročníky různé soutěže, aby pomohly zlepšit jejich vědomosti hlavně o přírodě. Děti byly rozděleny do skupin po čtyřech až pěti členech. Start, rovněž i cíl, byl na Loděnici a skupiny musely běžet přes devět stanovišť, aby se dostaly do cíle, přičemž se snažily získat co nejvíce bodů. Žáci úspěšně a s chutí plnili úkoly, které jim deváťáci připravili. Aktivity byly rozděleny na vědomostní (což jsou např.: test, dopravní značky, poznávání rostlin, pamatovák ) a sportovní (např.: skákání v pytlích, lezení po lanech a další). V cíli každá skupina nakreslila obrázek na téma Den Země a dostala nějakou sladkou odměnu. Pro druhý stupeň byl připraven program exkurzí a práce v terénu. Šesťáci měli sraz u Hájovny v Okrouhlíku, kde pomáhali sázet stromy v lese, aby si vyzkoušeli, že sázení stromků není žádná legrace. Následně si mohli prohlédnout hájovnu zevnitř. Vyšší, nebo-li sedmý ročník, pomáhal našemu prostředí k čistotě. Žáci totiž uklízeli odpadky a různé pohozené věci. Poté se šli podívat do naší městské čističky, která je velice zajímavá, ale zapáchající. A nakonec osmý ročník zavítal na exkurzi na městskou skládku, plnou zajímavých postupů při zpracovávání odpadků. Tím pádem si všichni určitě tento den užili a budou si přírody více vážit. Karolína Špalková, Petra Kovářová, 9. B Den Země Dne se konal jako každoročně Den Země. V osm hodin ráno jsme se setkali s paní učitelkou Vyhnánkovou a paní Doušovou Na Burse. Společně jsme se vydali do Olšin, kde čekali dva pánové. Ti nám rozdali pytle a rukavice. Za úkol jsme měli uklízet okolí Jizery. Rozchod jsme měli do 10:30. Poté jsme se vydali zpět Na Bursu, odkud nás odvezl autobus na skládku. Na skládce nás čekala milá slečna, která nás provedla celým areálem. Prvně jsme se šli podívat do skladu nebezpečných odpadů, skladu starých spotřebičů a také na třídící linku. Nikoho jsme tam, bohužel, nezastihli, protože jsme přišli zrovna na přestávku. Aspoň jsme viděli, jak AVE nákladní vozidlo vysypávalo odpad z korby na velikou hromadu. Tam jsme se dozvěděli, že se na skládku bude moci odvážet odpad do roku 2050 a pak vznikne spalovna, aby se mohla tato skládka znovu zprovoznit. Prohlédli jsme si jednu stranu po obvodu jedenácti kilometrové skládky. Jako jedni z mála jsme uviděli nové základy skládky. Nejdříve se natáhne obrovská plachta, na kterou se položí pneumatiky, které brání odpadním vodám, aby se dostaly do půdy. Po této zajímavé prohlídce jsme se vydali zpět ke škole. I když takto prožitý Den Země nebyl moc voňavý, moc se nám líbil!!! Adéla Kronbergová, Alena Koniakovská Osmý ročník si s průvodkyní, která poskytla žákům odborný výklad a odpovědi na jejich otázky, prohlédl celý areál skládky Muzikálové melodie Dne jsme byli v Záložně na hudebním pořadu o muzikálových písních. Hádali jsme názvy písní a filmů podle melodií. Hudební skupina zpěvačka a tři hudebníci - kytara, klávesy a bicí, hrála a zpívala písničky z pohádek a z muzikálů. Zpívali jsme s nimi, některé z nás pozvali i na pódium a ti si s nimi zazpívali. Moc se nám to líbilo. Rozloučili se s námi písní p. Uhlíře a Svěráka Statistika. Žáci ze třídy 4. A Den Země 6. A a 6. B Ve středu 16. dubna se na naší škole konal Den Země. Naše třídy 6. A a 6. B se vypravily do hájovny v Okrouhlíku. Sázeli jsme stromky. Hned, když jsme přišli do lesa, vzali jsme si nářadí a šlo se do práce, pracovali jsme ve skupinkách a bylo to rychle hotové. Nasázeli jsme 16 ovocných stromů a 100 borovic. Ovocné stromy v lese nejsou příliš často, tyto mají sloužit jako potrava pro živočichy. Po sázení jsme se rozeběhli po lese a sbírali jsme odpadky. Nasbírali jsme celé dva velké pytle. Po práci jsme si společně upekli špekáčky. Po náročné práci byly opravdu moc dobré. Celý den nám svítilo sluníčko a byla legrace. Den Země se nám moc líbil, protože jsme udělali něco pro les a zvířátka. Ondřej Honegr, Jan Hroník, Jakub Hroník, Natálie Haspeklová, Erik Grygar, Nela Sejkorová Doplavali jsme Každou středu v březnu jsme měli ve škole prima den jezdili jsme plavat. V Brandýse nad Labem na nás čekalo u bazénu několik instruktorů plavání, kteří se nám vždy dvě hodiny věnovali. Na programu bylo nejen učení základů plavání, ale i vodní hrátky a dovádění a kdo se nebál, mohl si zaskákat do bazénu z můstku. Poslední hodiny plavání jsme zakončili soutěžemi a ukázkami našeho plaveckého umění. Domů jsme odjížděli spokojení s mokrým vysvědčením v ruce. Za prvňáčky - J. Pivničková Prvňáčci se učili plavat v brandýsském bazénu Recitační soutěž V pátek se na Gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Naší školu reprezentovalo deset recitátorů ve čtyřech kategoriích. V první kategorii Anna Hurtová, Eliška Louková, Vítek Pachovský, v druhé kategorii Magda Maříková a Marie Puchernová. Za třetí kategorii přednášela Natálie Drössler a Kateřina Hájková, za čtvrtou kategorii Eliška Hájková, Michael Motygin a Vojtěch Trhoň. V silné konkurenci 130 soutěžících se naši žáci "neztratili", Magda Maříková i Michael Motygin získali za svůj výkon od poroty čestná uznání. I přes trému, nervozitu a dlouhé čekání také ostatní recitátoři podali velmi hezký výkon, za který jim patří velká pochvala. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. K. Jará 6. třídy exkurze v Praze Ve středu 23. dubna se naše šesté třídy vydaly na celodenní exkurzi do Prahy. Vyrazili jsme v osm hodin autobusem, který nás dovezl do Technického muzea v Praze. V muzeu jsme si prohlídli staré automobily, letadla, lokomotivy a motorky. Dále jsme navštívili různé expozice fotogalerii, knihtisk, letiště, domácnost, astronomii a další. Různé přístroje jsme si mohli i vyzkoušet. Nejvíc se nám líbilo oddělení techniky hrou, kde jsme si mohli vyzkoušet špionážní vybavení. Dále jsme se autobusem přesunuli na Strahov a pěšky došli na Petřín. Vystoupali jsme všech 300 schodů na rozhledně. Zde byl krásný výhled na celou Prahu. Po výhledu z petřínské rozhledny jsme byli okouzleni zrcadlovým bludištěm. V zrcadlech jsme byli malí, velcí, tlustí i hubení. Zpravodaj Benátecka 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ Smíchy jsme se až popadali za břicho a naše třídní paní učitelky také. V Praze se nám moc líbilo. Celý den byl fajn a tento výlet si chceme někdy zopakovat. Žáci ze třídy 6. B Paní učitelka Urbanová zapojila žáky sedmého ročníku do soutěže s názvem Z čeho je můj život? Jedná se o soutěž, která byla vyhlášena Ekocentrem Mladá Boleslav a mohli se do ní zapojit žáci 2. stupně ZŠ z celého Mladoboleslavska. Během soutěže jsme museli udělat co nejvíce pokusů - např. vyrobit luk a šíp, jogurt, kompas, udělat z hlíny pec, ve které se upečou bramborové placky, nebo zhotovit část oděvu. Pokusy byly seřazeny od lehkých po těžké. Soutěž vznikla z důvodu, že dnešní děti získávají většinu informací z internetu, také potřebují být neustále připojeni k sociálním sítím, ale zcela ztrácejí zájem o realitu, neuvědomují si potřebu praktických dovedností, bez nichž nemůžeme žít a přežít. Většina dnešních dětí má minimální praktické zkušenosti a dovednosti, není schopna provést jednoduché opravy. Sedmáci se do soutěže zapojili téměř všichni. Zkoušeli jsme věci lehké, ale i složitější. Do jednoho z nejtěžších pokusů se pustil Jan Jirků s Markem Matunou, kteří vyrobili funkční pec na pečení placek, Tomáš Davies vyrobil luk a šíp. Součástí soutěže byla nejenom výroba, ale také prezentace výrobku a jeho fotodokumentace. Tak jsme šili, pekli a hlavně jsme se pokoušeli vyrobit co nejvíce výrobků, abychom měli šanci na výhru. Hana Buková, 7. A Šesté třídy na exkurzi v Praze v Technickém muzeu Česko sportuje Celý první stupeň naší školy se dne zúčastnil atletického projektu Česko sportuje, který pořádá Český olympijský výbor. Disciplíny se konaly na 3 místech, a to na atletickém stadionu, školním hřišti a ve školní tělocvičně. Celý projekt zorganizovala slečna učitelka Doušová s pomocí žáků devátých ročníků, kteří se rozdělili na jednotlivá stanoviště a pomáhali tam. Mezi jednotlivé disciplíny patřil hluboký předklon, výdrž ve shybu, běh na 50 a 60 m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh na 500 m. Mezi žáky se točily rozhovory a všichni si to moc užili. Cílem tohoto projektu není dosahovat co nejlepších výkonů, ale zapojit co nejvíce žáků z celé školy. Karolina Martiakova Z čeho je můj život? Na soutěži v Ekocentru Mladá Boleslav Tomáš Davies vyráběl luk a Jan Jirků s Markem Matunou vyrobili funkční pec na pečení placek Matematický Klokan 21. března 2014 proběhla na naší škole celorepubliková matematická soutěž Klokan. Do soutěže se zapojili žáci 2. až 9. ročníku, celkem 255 dětí. Náročné 24 úlohy řešili logickým úsudkem bez kalkulaček a matematických tabulek. Ze 120 možných bodů, u Cvrčka 90 bodů, získali: Kategorie Cvrček - 2. a 3. třídy Lenka Šestáková III. B 65 b. Ondřej Beneš III. B 58 b. Barbora Michálková II. A 56 b. Kategorie Klokánek - 4. a 5. třídy Jakub Vydra IV. A 95 b. Jiří Bláha IV. B 92 b. Matěj Čtrnáct V. A 87 b. Kategorie Benjamín - 6. a 7. třídy Marek Matuna VII. A 80 b. Štěpán Dostál VI. A 76 b. Marie Hájková VII. A 75 b. Kategorie Kadet - 8. a 9. třídy Petr Martiak IX. B 79 b. Eliška Hájková IX. B 75 b. Filip Král IX. B 66 b. Všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji další, nejen matematické, úspěchy. Mgr. Blanka Šlapáková ZŠ PRAŽSKÁ Věznice Jiřice - Přednáška Dnes (9. 4.) asi v polovině 1. hodiny si pro nás přišla paní učitelka Tesařová a šli jsme do naší třídy na přednášku. Navštívila nás paní Prokopová a jeden vězeň. Nejdřív nám popsala, prostory věznice, jak vypadají normální cely oproti celám tzv. kázeňských trestů. Popsala nám program vězňů a taky jak se tam přepravují. Potom nám řekla, že v Jiřicích mají celkem asi 650 vězňů (v České republice je jich ), a dá se říct, že si nám postěžovala, kolik je stojí jeden vězeň na jeden den. Pak nám řekla, že pokud nějaký vězeň příliš nezlobí, tak si může zažádat o podmínečné propuštění. Soud to zváží a buď ho propustí a stanoví mu lhůtu, při které se nesmí ničím dalším provinit (ta doba je 5 let), nebo mu dají probačního pracovníka, ke kterému musí pravidelně docházet. Potom, když jsme se jí ještě zeptali na pár otázek, si vzal slovo Jarda. Popsal nám svůj život (který rozhodně neměl jednoduchý). Řekl nám, že většinu svého života strávil na ulici, protože doma se o něj moc nezajímali. Učil se sám přežívat, bez ochrany rodičů, jenže tenhle život ho zavedl ke drogám (od toluenu, přes pervitin, až po heroin), potom začal krást a už se to s ním vezlo. Ve čtrnácti letech už měl jedno dítě a v patnácti druhé. Nakonec se nechal léčit, sice závislosti se už zbavit nejde (následky tam jsou po zbytek života), ale daří se mu držet si drogy od těla. Když Jarda skončil, dorazili dva dozorci a po zbytek přednášky nám jeden z nich ukazoval zbraně, co používají (jedna zbraň střílela Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Husovo náměstí 7 7. května 2014

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ tenisové míčky) nebo takovou malou nádobku plnou hopíků, sice to nevypadalo moc nebezpečně, ale dalo se s tím i něco zlomit, takže zdání klame. Pak nám ukázal různé typy poutání (samozřejmě to předvedl na nás). Bylo to docela zajímavé, ale pak nám ukázal nějaké chyby v poutání, a jak snadno se z toho po takové chybě jde dostat. Byla ale škoda, že nám nechtěl říct, jak se z těch pout dostal (to by se později mohlo hodit). Přednášku jsem si užila (něco míň a něco víc), ale myslím, že to bylo moc hezky zpracované. Eliška Tichá Exkurze na Letiště Václava Havla V úterý jsme vyrazili společně s 8. B na letiště v Praze. Odjížděli jsme okolo osmé hodiny od školy. Na letiště jsme přijeli asi kolem deváté hodiny. Jelikož byla prohlídka od deseti, tak jsme tam museli čekat. Když už bylo deset hodin, tak přišel pan průvodce Jaroslav Žalud, který nám dal jako první takové visačky, které jsme museli mít po celou dobu prohlídky. Poté nám řekl něco o letišti a ještě nám k tomu pustil film. Po něm už jsme šli konečně ven na letiště, ale nejdříve jsme museli projít bezpečnostní kontrolou, jestli u sebe nemáme nic nebezpečného. Potom jsme všichni šli do autobusu, který na nás čekal. Tím jsme jezdili po pojezdových drahách a při tom nám pan Žalud říkal spoustu věcí co se týče letadel a letiště, například nám řekl něco o terminálech, hangárech a také o policii, kterou jsme viděli na letišti. Také jsme se dozvěděli o tom, co se musí udělat při startu letadla i při příletu a dokonce jsme i některé viděli jako například Airbus , Boeing a také Dash 8. Na konci prohlídky jsme se ještě zastavili u letištních hasičů, kde jsme viděli různou techniku a také nejmodernější hasičské auto vyráběné v Rakousku, které stojí 33 milionů, a spoustu dalších hasičských aut. Potom už jsme jeli zpátky tam, kde jsme začali prohlídku, a odevzdali visačku. Exkurze se mi líbila a byla zajímavá. Janák Pavel, 9. B S prvňáky v Jungli V pátek jsme se s našimi malými svěřenci vypravili do Jungle. Na začátku první vyučovací hodiny jsme si prvňáky vyzvedli před budovou prvního stupně a následně jsme je odvedli až nahoru do města, kde se Jungle nachází. Po dlouhém vyptávání, zda už tam budeme, se prvňáci rozběhli k budově školky a po vstupu do budovy se přezuli a převlékli. O chvíli později jsme je následovali i my deváťáci. V Jungli byly klouzačky, trampolíny, bazének s balónky a další prolézačky. Děti se ihned vrhly na různé atrakce a my ostatní jsme si objednali palačinky nebo zmrzlinový pohár. Ovšem naši prvňáci dali přednost spíše lízátkům a bonbónkům. Po dopoledni stráveném v Jungli jsme se na zpáteční cestě prošli Olšinami a vydováděné děti jsme opustili před vchodem do jídelny. Všem se nám výlet líbil a doufáme, že si ho budeme moct se svými kamarády do budoucna někdy zopakovat. Denisa Jelínková, 9. A A nyní šesťáci společně se sedmou třídou kategorie Benjamín. Letos sedmáci porazili šesťáky, byli na prvních třech místech, ale těsně za nimi Šimon Dohnal ze 6. A. První místo obsadil Radek Husák ze 7. A, je to letos absolutně nejúspěšnější řešitel z naší školy, získal 102 bodů ze 120 možných. Vynikající výsledek!!! Druhé místo obsadil Radek Kosina ze 7. B a na třetím místě byl Adam Cerha ze 7. A. Benjamína řešilo 23 žáků. Poslední kategorie, ta nejtěžší, je pro osmou a devátou třídu a jmenuje se Kadet. Nejlepším kadetem byl na prvním místě Matouš Rejzl z 9. A, na druhém místě Milan Kuna, také z 9. A a velmi si ceníme výkonu Terezy Urbanové z 8. B, která skončila na místě třetím. V kategorii KADET pracovalo 30 žáků. Celkem shrneme, že letos Matematického klokana řešilo na naší škole 230 žáků. Všem děkujeme za snahu při řešení úloh a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Mgr. Věra Čížková Matematický Klokan, kategorie Benjamín - první místo obsadil Radek Husák ze 7. A, druhé místo obsadil Radek Kosina ze 7. B a na třetím místě byl Adam Cerha ze třídy 7. A V Jungli byly klouzačky, trampolíny, bazének s balónky a další prolézačky Matematický klokan Také v letošním školním roce se konala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Žáci naší školy se s větším, či menším úspěchem potýkali se zapeklitými úlohami. A jak dopadli? Tak tedy kategorie pro nejmladší a to druháky a třeťáky kategorie Cvrček. Zde počítalo celkem 97 žáků. Na celé čáře zvítězila 2. B, která obsadila prvních deset míst v této kategorii. A tři, vlastně čtyři, nejúspěšnější: 1. místo - Volšičková Monika, 2. místo - Plavjanik Václav a dvě 3. místa - Kašpárková Jindřiška a Kramešová Dominika. Další kategorie je Klokánek, zde soutěží žáci ze čtvrté a páté třídy a bylo jich 80. Na prvním místě se umístila Lucie Ha z 5. B, na druhém Michal Salač ze 4. A a na třetím místě byla Lucka Horáková z 5. A. Matematický Klokan, kategorie Cvrček zleva: první místo Monika Volšičková, druhé místo Václav Plavjanik, třetí místo Jindřiška Kašpárková a Dominika Kramešová Chlupáčovo muzeum Minulou středu jsme spolu s 9. A navštívili Chlupáčovo muzeum a Geosvět. Jeli s námi paní učitelky na přírodopis Lucie Brzková a Helena Šmídová a pan učitel Fröhlich. Odjezd byl po první vyučovací hodině od Komerční banky. Do Prahy jsme dorazili asi kolem půl desáté. Třída 9. A šla nejdříve do Chlupáčova muzea a my, 9. B, do Geosvětu. Po vstupu jsme si vyslechli pár pokynů a šli jsme se tam krátce porozhlédnout. Měli jsme možnost vidět plno krásných drahých kamenů, a dokonce jsme si mohli sáhnout na úlomek meteoritu. Když jsme si to tam vše prošli, přesunuli jsme se do Chlupáčova muzea. Nejdříve nás pan průvodce přivítal a pak se pustil do výkladu. Myslím, že to bylo dost poučné, ale nás to moc nebavilo. V muzeu jsme strávili asi 45 minut a pak jsme se přesunuli na místo, kde nás vyložil autobus. Měli jsme krátký rozchod do KFC. Jelikož měl autobus zpoždění, museli jsme na něj čekat. Do Benátek jsme přijeli asi ve dvě hodiny. Exkurze nebyla špatná, ale byli jsme už na lepší. Eliška Judová, 9. B Okresní kolo recitační soutěže Dne se uskutečnilo na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi okresní kolo recitační soutěže. Soutěž byla rozdělena do čtyř Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ kategorií a počet účastníků se oproti minulému roku zvýšil, a proto se uvažuje, že příští rok budou kategorie pouze dvě. Úroveň přednesu byla vysoká, jednotliví soutěžící dokázali zaujmout a vtáhnout do děje. Publikum odměnilo každého soutěžícího vřelým potleskem. Naši školu reprezentovali čtyři žáci. Za třetí kategorii to byly Klárka Šestáková a Štěpánka Pšenská, za čtvrtou Eliška Tichá a Vojta Hýbl. Štěpánka obsadila krásné šesté místo a Vojta svoji kategorii zcela ovládl a nikoho nenechal na pochybách, že právě on si zaslouží první místo, a tak se i stalo. Vítězství mu zajistilo postup do krajského kola, které se bude konat v Kolíně a všichni mu držíme palce, aby opět dosáhl krásného umístění. Ostatním děkujeme za reprezentaci školy. Ještě dodatek se Vojta zúčastnil již zmiňovaného krajského kola a mezi dvaceti účastníky se rozhodně neztratil a získal čestné uznání. Eliška Jeřábková Ornita podruhé V prosinci na naši školu přijela společnost Ornita z Prahy s programem Kam ptáci odlétají? Jelikož se nám přednáška s živými ukázkami napříč prvním i druhým stupněm velmi líbila, pozvali jsme milé lektory k nám znovu s pokračováním Kam ptáci odlétají 2. Opět s sebou přivezli nejen vycpané ptáky, ale hodně živých ukázek, které si děti mohly zblízka prohlédnout i pohladit. Kdo tedy přijel tentokrát? Svojí dlouhověkostí nás překvapil havran, mohli jsme obdivovat hebké peří kalouse ušatého, holuba hřivnáče a pestrého špačka. Nejatraktivnější ukázkou byl jistě ochočený samec husy velké zvaný Gusta, kterému mohly děti zblízka prozkoumat mastné peří, plovací blány i vroubkovaný zobák. Jednou dokonce na vlastní kůži. Na podzim by k nám měli přijet s programem Devatero sov a my už se teď moc těšíme. Mgr. Lucie Brzková Společnost Ornita z Prahy má se svým programem u žáků ZŠ Pražská velký úspěch Velikonoční hry Každý rok pořádá ZŠ speciální Mladá Boleslav a Lipník pro své žáky,,velikonoční hry, na které jsme letos byli pozváni i my. Dne se vybraní žáci 6. tříd s paní učitelkou Matějkovou vydali do Mladé Boleslavi. V 8:00 hodin nás vyzvedl autobus s dětmi a paní učitelkami ze ZŠ speciální z Lipníka u Komerční banky. Velikonoční hry se konaly v boleslavské sokolovně. Po příjezdu jsme se převlékli v šatnách a rozdělili se po dvojicích na jednotlivá stanoviště, na kterých jsme pomáhali. Velikonoční hry se nám líbily a rádi bychom se zúčastnili i příští rok 9 7. května 2014 Velikonoční hry byly zahájeny krásným vystoupením mažoretek z Kosmonos. Nejdříve jsme měli rozcvičku a potom se děti rozdělily do sedmi družstev a střídaly se na jednotlivých stanovištích. Soutěžily ve stavění puzzlí, převážení mrkve a zelí na trakaři, šplhání po žebříku a klouzání po lavičce, zdobení velikonočního vajíčka, házení míčků do košíku, nošení vajíčka na lžíci. Poslední stanoviště bylo občerstvení, kde jsme si pochutnali na výborných koláčích a limonádách. Na konci her byly všechny děti za své výkony odměněny zaslouženou medailí, dárkem a sladkou odměnou. Také my jsme dostali sladkou odměnu a paní učitelka dárek. Na závěr byla krátká diskotéka, pak jsme se rozloučili a jeli zpátky do Benátek. Velikonoční hry se nám líbily a rádi bychom se zúčastnili i příští rok. ZŠ speciální bychom chtěli poděkovat za autobus, který nám poskytli, a těšíme se na další společné akce. K. Šestáková, 6. B ZUŠ J. A. Bendy Velikonoční koncert v malém sále Záložny, jenž nám byl malý Týden před Škaredou středou pořádala ZUŠka tradiční Velikonoční koncert, na němž vystoupili žáci hudebního a tanečního oboru. Zájem o koncert byl tak veliký, že jsme nakonec museli přidat několik židlí. Během vystoupení jsme mohli obdivovat běhy prstů po klaviatuře, dech přeměněný na libé tóny fléten zobcových, melodie interpretované lidským hlasem, rozechvělé strun kytar, souznění tónů komorního orchestru, či lehký krok tanečníků. Koncert se vydařil a již teď se těšíme na setkání s hudbou, kterých do konce školního roku bude ještě požehnaně. MgA. Milan Kolář Úspěchy našich žáků v krajských soutěžích Jak jsme vás informovali v předchozích číslech Zpravodaje, postoupili někteří žáci naší školy do krajských kol Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT. Ve hře na klavír se podařilo v Nymburce vybojovat ve svých kategoriích Lence Šestákové 3. místo (ze třídy A. Václavovičové) a Huy Do Nguyen (S. Georgieva) dostal čestné uznání. V Kralupech nad Vltavou vybojovali ve hře na kytaru: Adam Štýs (J. Lorenc) 1. místo a Bořivoj Nachtmann (A. Wittlich) 3. místo. Kytarové trio ve složení Anna Roháčková, Bořivoj Nachtmann a Pavel Chytrý obsadilo rovněž 3. místo. V literárně dramatickém oboru obhájil Vojtěch Hýbl (L. Kráčmerová) postup do celostátního kola, které se bude konat v Uherském Hradišti na přelomu května a června. Odměnou soutěžícím za jejich snažení není pouze cena ze soutěže, nýbrž i možnost vystoupit na festivalu ZUŠ Středočeského kraje v Příbrami. Poctě reprezentovat Benátky nad Jizerou společně s nejlepšími žáky kraje se letos dostalo Adamu Štýsovi a Vojtěchu Hýblovi. Soutěžím však není konec. Výtvarný obor krajská přehlídka teprve čeká. Doufejme, že naši výtvarníci budou stejně úspěšní, jako jejich ocenění spolužáci. MgA. Milan Kolář Mateřská škola města Jaro v MŠ Pampeliška V MŠ Pampelišce jsme si vyprávěli a četli o Velikonocích. Jaké jsou symboly, zvyky, naučili jsme se hodovačku a vytvořili výzdobu domů. V úterý nás navštívil komisař por. David Schön, tiskový mluvčí Policie ČR Mladá Boleslav a npor. Bc. Josef Vaňousek z Benátek nad Jizerou. Bylo to poučné a působivé vyprávění. Nechyběl humor a ukázky, dozvěděli jsme se co vše musí mít policista u sebe. Jak správně přecházet silnici a spoustu dalších důležitých informací. Moc se nám líbila spolupráce s dětmi. Děkujeme a těšíme se na příští návštěvu. Kolektiv MŠ Pampeliška Dozvěděli jsme se hodně důležitých informací Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská, Mateřská škola města

10 MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ 505/2006 Sb. Službu je možné hradit z poskytovaného Příspěvku na péči. Bližší informace a kontakty naleznete na našich internetových stránkách nebo nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: Naši kompetentní zaměstnanci Vám poskytnou zdarma sociální poradenství, podporu při vyřizování Příspěvku na péči, či pomohou vytvořit konkrétní program na míru pro vašeho rodinnhého příslušníka. Monika Megličová V úterý nás navštívil komisař por. David Schön, tiskový mluvčí Policie ČR Mladá Boleslav (vpravo) a npor. Bc. Josef Vaňousek z Benátek nad Jizerou Aktivity v denním stacionáři Velikonoční výzdoba vytvořená v MŠ Pampeliška Městské centrum komplexní péče Denní stacionář Vážení čtenáři, v tomto čísle Zpravodaje bychom Vám rádi přiblížili službu s názvem DENNÍ STACIONÁŘ. Tato služba funguje v Městském centru komplexní péče od roku Pokud bychom si chtěli definovat pojem denní stacionář slovy Zákona o sociálních službách, znělo by to takto: jedná se o ambulantní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, či zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionář slouží klientům dle jejich individuálních potřeb - každý všední den, nebo jen po několik dní v týdnu, provozní doba je od 7:00 hod. do 15:30 hod., ale po dohodě může klient zůstat i déle. Bereme zřetel na individuální potřeby a požadavky klienta a jeho rodinných příslušníků. Péče v denním stacionáři předpokládá funkční sociální zázemí, do kterého se klient může vracet. Tato forma péče je velkou a nezanedbatelnou pomocí rodině, která získá pocit, že je o rodinného příslušníka kvalitně postaráno v době, kdy jsou ostatní členové např. v práci nebo u lékaře. Klient má mimo odpočinku možnost v rámci svého pobytu v denním stacionáři aktivně se podílet na aktivitách, které jsou mu v rámci dne nabízeny (např. trénování paměti, poslech hudby, společný oběd v prostorách nového společenského sálu, promítání, vycházky, společenské hry, či ostatní kreativní činnosti). Dalším přínosem pro klienta v denním stacionáři je zachovávání jeho míry soběstačnosti a udržování sociálních dovedností a sociálních vazeb. Vzhledem k nedostatku míst v pobytových zařízeních sociální péče, je do budoucna denní stacionář jednou z cest, jak se o seniora v rámci pracovního dne postarat a pomoci tak rodinným příslušníkům vydechnout. Službu je možné poskytnout na základě podání Žádosti o službu a následném sepsání Smlouvy klienta s MěCKP. Cenová relace za ambulantní službu se řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhl. Dobrovolnictví a podaná pomocná ruka Pozitivní postoje k problematice stáří a stárnutí je nezbytné formovat od nejútlejšího věku, výchovou v rodině, či škole. Postoje společnosti vůči seniorům mohou být odrazem mezigeneračních vztahů. Podpora a rozvoj aktivity, které přiblíží svět mladých lidí seniorům a naopak, mohou vést ke vzájemnému oboustrannému porozumění a obohacení. Projekt, který nastartoval spolupráci se ZŠ Husovo náměstí (třída 8. A třídní paní učitelka Ing. P. Zadáková), vznikl proaktivním přístupem samotných žáků za podpory paní učitelky. Na počátku snad byla trocha zvědavosti, nesmělosti a zájem o to, jakým způsobem tráví den klient, umístěný v Městském centru komplexní péče, a co všechno má na starosti pečující personál. Paní ředitelka E. Kalová zahájila setkání představením jednotlivých profesí, které se v zařízení MěCKP vyskytují a stručně seznámila žáky s historií a současnostní našeho zařízení. Žáci si mohli vyslechnout zdravotní sestru M. Ryskovou, která je seznámila nejen s prací v domácí péči, ale také s praktickou ukázkou zdravotnické brašny, jenž je v terénu nezbytným pomocníkem. Vrchní sestra J. Březinová přiblížila žákům denní režim klientů a nastínila, jakými zdravotními problémy může klient trpět, zájemcům změřila krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Další z kolegyň, které žáky seznamovaly se svou prací, byla A. Poláková - sociální pracovnice a M. Megličová - aktivizační pracovnice, uvedla žákům varianty aktivizačních cvičení pro klienty. Po teoretické části následovala část praktická, která zahrnovala celkovou prohlídku zařízení a návštěvu několika klientů v jejich domácím prostředí. Žáci dostali možnost si prakticky vyzkoušet například jak se klient cítí, když je upoután na vozíčku, odkázán na pomoc jiné osoby, jak se cítí, je-li zcela nehybný a pomocí zvedacího zařízení je přemísťován z jednoho místa na druhé. Návštěva byla zakončena vedioukázkou ze života našich klientů. Žákyně z 8. A ZŠ Husovo náměstí na procházce s klienty MěCKP Po této návštěvě přijalo MěCKP pomocné ruce dobrovolníků, žáků ZŠ Husovo náměstí, pro klienty našeho zařízení. Středeční setkávání mezi Zpravodaj Benátecka 10

11 žáky ZŠ a klienty, která se začala realizovat již koncem měsíce března, přinesla úsměvy do tváří nás všech. V současné době se díky dobrovolníkům podívalo ven do města i přírody na vozíčku již 13 klientů. S každým z nich jsme absolvovali dvouhodinovou projížďku po Benátkách, cestou ke Carborundu jsme je informovali o protipovodňových valech, s některým z klientů jsme byli v obchodě, někteří se poprvé podívali na farmářské trhy a několik z nás vidělo na vlastní oči nutrii na tůni. Klientky mohly obdivovat vůně a krásy jarních květin, vystavených u květinové síně. Jednou se nám podařilo potkat a polaskat si hříbě. Počasí nám pokaždé přálo, tak jsme si výlet osladili zmrzlinou. Bez dobrovolné spolupráce žáků ZŠ bychom tyto akce nemohli realizovat. Právem jim proto patří náš velký dík. Dík za to, že chtějí pomáhat, že mají zájem a kladný vztah k seniorům. Věříme, že i pro ně budou návštěvy obohacujícím momentem. Monika Megličová května 2014 Klub seniorů Pozvánka na výlet Klub seniorů v Benátkách nad Jizerou pořádá v úterý 24. června 2014 výlet na zámek Konopiště a do Památníku Josefa Lady v Hrusicích. Odjezd: 7:30 hod. Kbel - a dále se zastávkou u MěCKP - U Čapků - Na Burse Vstupné do obou objektů: 150 Kč Přihlášky a platbu přijímá R. Dibitanzlová, tel a MUDr. Lýdie Kroupová, tel do Oběd zajištěn v restauraci Na Bejkárně v Benešově Srdečně Vás zveme Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou ve spolupráci se Správou městských lesů a Klubem seniorů za podpory města Benátky nad Jizerou pořádají v sobotu na Hájovně v Okrouhlíku Soutěž O zlatou srnčí trofej Program: 1. Soutěž se zaměřením na přírodovědné znalosti o věcné ceny 2. Praktická ukázka loveckých zbraní a střelba ze vzduchovky 3. Jízda kočárem po Okrouhlíku 4. Ukázka troubení famfár 5. MiniZOO a ukázka dravců 6. Občerstvení všeho druhu Od 9:30 hod. program určen dětem (zdarma) Od 12:30 hod. program pro seniory (příspěvek na občerstvení 50 Kč) PROGRAM JE ZAJIŠTĚN I ZA ŠPATNÉHO POČASÍ! Pro seniory je zajištěna zdarma autobusová přeprava k hájovně se zastávkami: Husovo náměstí autobusová zastávka, Na Burse zastávka Lysá nad Labem. Odjezd autobusu pro seniory ve 12:30 hod. Doprava zpět pro rodiče s dětmi a seniory zajištěna. Bližší informace na Ing. Karel Bendl - tel , Růžena Dibitanzlová tel Program Klubu seniorů Květen 2014 Úterý :00 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Nekoná se! Sobota :30-17:00 Soutěž O Zlatou srnčí trofej Úterý :00 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Jak se dělá videa z výroby různých předmětů Úterý :00 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Zájezd na Vlachovku vystoupení Marcela Zmožka + Jiřího Krampola. Rezervace a platba u R. Dibitanzlové (tel ). Cena i s dopravou 200 Kč. Autobus se zastávkami Kbel, MěCKP, hospoda U Čapků, Bursa- -zastávka Lysá n. L., odjíždí v 18 hod. Úterý :00 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Hrátky s pamětí ZPRAVODAJSTVÍ Úterý :00 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Česko pro pamětníky stolní hra Úterní svoz do Klubu seniorů hlaste do podatelny MěÚ den předem do 16 hodin na tel. č Klub dětí a mládeže KDM Benátky nad Jizerou Zuzana Havelková, Jaroslava Mincbergerová, tel ; Čtvrtek 15. a :00 19:00 Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předlohy nebo vlastního návrhu. Druhá hodina glazování je zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Pátek sobota :00 9:00 Noc v klubu Zveme všechny holky a kluky přespat do Klubu, kde si užijeme spoustu zábavy. Budeme hrát hry, vařit večeři a společně si něco vyrobíme. S sebou si vezměte spacák, karimatku, pyžamo, přezůvky a dobrou náladu. Pro děti od 7 let. Přihlášky předem, nejpozději do Vstupné: 150 Kč Čtvrtek :00 19:00 Výtvarná dílna pro veřejnost Nevíte, který klíč patří do jakých dveří? Přijďte si vyrobit originální rozlišovače z polymerové hmoty. S sebou si nezapomeňte klíče, na které si budete rozlišovače vyrábět. Přihlášky předem, nejpozději do Cena: 30 Kč za jeden rozlišovač Pátek :00 17:00 S Neználkem za mláďaty Výprava se skřítkem Neználkem je určena pro děti od 4 do 8 let v doprovodu rodičů. Tentokrát se budeme věnovat zvířecím mláďátkům. Děti se dovědí, jak se která mláďátka jmenují, jak se k nim chovat a co dělat když opuštěné mláďátko najdou. Čeká na ně plnění drobných úkolů a řešení hádanek. Přihlášky předem, nejpozději do Vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné 60 Kč (1 dospělý děti) Pálení čarodějnic si užili malí i velcí Klub dětí a mládeže a Klub Loděnice, ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou, uspořádaly ve středu 30. dubna tradiční pálení čarodějnic. Pestrý průvod několika stovek čarodějnic, kouzelníků a šamanů všeho druhu vyšel v 17 hodin z náměstí Na Burse a přesunul se Olšinami na Loděnici. Tam byla krátce po příchodu zapálena hranice, na které vzplála odsouzená čarodějnice. Pro děti byl v areálu Loděnice i tentokrát připraven pestrý program. Vyráběly kouzelné lahvičky a hračky pro mumie, zachraňovaly krkavčí vajíčka, chytaly čarodějnické předměty, učily se létat na koštěti nebo čichem rozpoznávaly kouzelnické byliny. Mohly navštívit i magickou věštírnu a maskérnu, kde jim šikovné vizážistky namalovaly na obličej strašidelný make-up. Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení kouzelníka pana Kravaty a nechyběly ani soutěže o nejkrásnější obrázek čarodějnice a o nejvtipnější kouzelnickou básničku. Akci velmi přálo počasí, a tak nebylo divu, že si po skončení programu mnozí návštěvníci ještě dlouho užívali příjemný jarní večer u dohořívajícího ohně nebo malého táboráku, kde si mohli opéci buřty. VH Fotografie na této dvoustraně: Mateřská škola města, Městské centrum komplexní péče

12 ZPRAVODAJSTVÍ Knihovna Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje Pro turistickou sezonu 2014 byl zahájen prodej nové pohlednice. Rádi bychom Vám představili projekt Mladoboleslavsko nejen brána do Českého ráje. Dne byl zprovozněn nový turistický portál Turisté z blízka i daleka zde naleznou všechny nezbytné informace k návštěvě regionu i inspiraci na výlety. Nové oficiální internetové stránky regionu jsou výsledkem projektu "Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje". V rámci tohoto projektu vznikly mapy, tematické brožury, DVD a další propagační materiály, a to vše pro celý region a v pěti jazykových mutacích. Texty budou také přepsány do Braillova písma pro potřeby nevidomých či slabozrakých návštěvníků infocentra. Jedná se již o druhý projekt financovaný z evropských fondů, který Infocentrum Mladá Boleslav realizuje. První projekt "Metalová cesta Mladou Boleslaví" byl úspěšně dokončen v roce Region Mladoboleslavsko zahrnuje kromě města Mladá Boleslav také řadu měst a obcí v širokém okolí, např. Mnichovo Hradiště, Bělou pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Dolní Bousov, Dobrovici, Mšeno, atd. Vymezení regionu územně zasahuje turistický region Český ráj, region Polabí, Máchův kraj a Kokořínsko. Návštěvníci stránek zde naleznou turistické informace, které jsou tematicky rozdělené do osmi sekcí. Turisté i rezidenti jistě ocení aktuality z regionu, tipy na výlety, kalendář akcí či elektronický obchod. Veškeré informace jsou doplněny poutavými fotografiemi a pracovníci všech turistických infocenter v regionu pro vás budou obsah stránek pravidelně doplňovat a aktualizovat. Společně věříme, že také vás nový portál osloví a stanete se jeho pravidelným uživatelem. Brožury, mapy a další propagační materiály najdete i v našem Informačním středisku. Mýty, legendy, pohádky a pověsti Lidé si vyprávějí příběhy odpradávna, vyprávěli si je nejen pro ukrácení dlouhé chvíle, ale aby si jimi vysvětlili podstatu toho, co je obklopovalo. Potřebovali pochopit záhadu ohně a vody a mnoho dalších věcí, které je strašily ve snech. A právě proto vznikaly legendy, pověsti a báje Na téma mýty, legendy, pohádky a pověsti si k nám přijeli povídat děti ze ZŠ Chotětov. Postupně jsme si představili všechny žánry, řekli jsme si čím se jaký žánr vyznačuje. Ke každému žánru jsme si ukázali i knižní tituly, kterými disponuje náš knižní fond, a pustili jsme si krátké videoukázky. Podrobněji jsme se věnovali řeckým mýtům. Osudy a příběhy bájných hrdinů jsou přímo nabity dobrodružstvím, což děti vždy velmi zajímá. Dále jsme se zaměřili na legendy a pověsti místní z blízkého okolí. Například pověst o vzniku Jizery a velmi zajímavou legendu o hradu Houska a údajné bráně do pekla. Na závěr jsme se vydali po stopách bájné tajné chodby vedoucí z hradu Bezděz do Bělé pod Bezdězem. Děti povídání velmi zaujalo a aktivně při besedě spolupracovaly, za což si zaslouží pochvalu. Velikonoce v MěK Velikonoce patří mezi svátky, které nemají stálé datum. Před dvěma tisíci lety pak dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Ke stanovení pravidel pro určení termínu Velikonoc došlo na koncilu nicejském v roce 325 našeho letopočtu. Mají se slavit o první neděli a pondělí po prvním jarním úplňku. Letos tedy Velikonoce připadly na 20. a 21. dubna Velikonoční zvyky a tradice jsme si připomněli s MŠ Poupátko, Mateřídouška, Jizerka, Pavilon. Vlevo: Děti ze ZŠ Chotětov byly při povídání o pověstech velmi aktivní Vpravo: Děti z MŠ Jizerka v knihovně na téma velikonoční zvyky Velikonoční řehtání K velikonočním svátkům patří mnoho tradičních zvyků a jedním z nich je velikonoční řehtání. Na Zelený čtvrtek umlkají kostelní zvony a znovu se rozeznívají až o Bílé sobotě, podle starých legend odlétají zvony do Říma a jsou nahrazovány zvuky řehtaček a klapaček, s nimiž děti chodí po vsi v pravidelných intervalech. Poté vybírají za hrkání po domech vejce, sladkosti a peníze, o které se podělí. Věřilo se, že tímto zvukem se vyžene z domů všechno zlé, včetně hmyzu a myší usazených přes zimu v domech. Ondřej Sekora Ondřej Sekora byl výrazný český spisovatel, žurnalista, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a entomolog, od roku 1964 nositel titulu zasloužilý umělec. Spolupracoval s rozhlasem, televizí, filmem i divadlem. Psal a ilustroval hlavně knihy pro děti. Vytvořil do značné míry autobiografickou figurku Ferdy Mravence (poprvé se objevila v Lidových novinách 1932 jako postavička v kreslených seriálech pro dospělé), stejně známý je i Brouk Pytlík (1939). Sekorovy příběhy spojují zábavnost s poučností a mravním ponaučením. Jeho ilustrace byly blízké stylu animovaného filmu. Sekora byl zakladatelem prvních českých ragbyových klubů, sportovní trenér, rozhodčí, popularizátor sportu a přírody. Na téma Ondřej Sekora a jeho svět jsme si povídali s dětmi ze ZŠ z Chotětova. Naše vyprávění jsme zakončili ukázkou filmového zpracování Ferdy Mravence. S dětmi ze ZŠ Chotětov na téma Ferda Mravenec Knižní novinky Vážení čtenáři, v květnovém vydání Zpravodaje Benátecka bychom Vám rádi nabídli novou knihu z našeho knihovního fondu dobrodružný román, thriller Tajemství mrtvých. Autorem je Tom Harper (vlastním jménem Edwin Thomas), který se narodil v r v Německu. Vystudoval dějiny na univerzitě v britském Oxfordu a nyní žije se svou rodinou v Yorku. Tom Harper napsal několik thrillerů a historických románů s detektivní zápletkou. Také v knize Tajemství mrtvých se odráží jeho záliba ve studiu historie. Hlavní postavou tohoto románu je Abby Cormacová, která deset let pracovala na velmi nebezpečných místech Země, kde se odehrály válečné zločiny. Abby sbírala důkazy o těchto hrůzách pro Mezinárodní soud v Haagu. Po letech této vyčerpávající práce se nechala přeložit do mise EU v Kosovu, aby se zde zabývala občanskými soudy. Měla konečně pevnou pracovní dobu a snažila se zapomenout na noční můry z předchozího zaměstnání. Také opět začala více žít svůj soukromý život. Vše se však náhle pokazilo v jedné staré vile naplněné luxusem a starožitnostmi. Abby tady měla strávit příjemný víkend se svým přítelem Michaelem. Místo odpočinku se v noci stala svědkem vraždy, i ona sama málem přišla o život A to ještě netuší, jaký význam má starožitný náhrdelník s křížkem, který dostala od Michaela jako dárek týden před jeho smrtí. Napínavý děj se odehrává ve dvou časových liniích v současnosti a v období po roce 300 n. l. na území starých Římanů. Z dalších literárních žánrů jsou do fondu MěK Benátky nad Jizerou zapsány novinky: Superjídelníček (Petr Havlíček), Když láska schází (Lenka Špačková), Zběsilá bezmoc (Jan Žáček), Tajemství (Ken McClure), Než jsem tě poznala (Jojo Moyes) atd. Příjemné májové dny! Lidové zvyky a tradice po celý rok Na konci měsíce března nás navštívily děti z 6. tříd ZŠ Pražská, aby si společně s námi připomněly lidové zvyky a tradice, které se slaví během celého roku. Zpravodaj Benátecka 12

13 ZPRAVODAJSTVÍ Společně jsme zmapovali hlavní svátky, které se v České republice dodnes dodržují, i když se mnohdy ponětí o jejich původním významu vytrácí. Řadu tradic dodržujeme po celá staletí a některé i déle. Původ mnohých z nich sahá až do předkřesťanské minulosti. Zvyklosti dochované z dávných časů nám o našich předcích mnohé vypovídají, například jak žili v souladu s přírodními cykly nebo jak díky společným oslavám utužovali vzájemné vztahy a jak si dokázali i těžkou práci okořenit společnou zábavou. Příběhy tradic vyprávějí o respektu našich předků k přírodním živlům, o jejich největších obavách, o mýtech, ale také třeba o jejich mimořádně přesných pozorovacích schopnostech, které odrážejí například dodnes oblíbené lidové pranostiky. Zatímco původ některých svátků známe, u jiných je opředen tajemstvím a o přesném významu dílčích starých zvyků či rituálů se mohou odborníci dnes už jen přít. Přesto jsou tyto tradice zejména na českých a moravských vesnicích stále živé a současné generace je s pečlivostí a úctou předávají dále. Skautské středisko Povodeň Úsměvy velikonočního skautského kuřátka Snad každý z nás zná žluté kuře v červeno-bílém záchranném kruhu, symbol charitativní sbírky Pomozte dětem. Sbírky, která přispívá na pomoc znevýhodněným, zanedbávaným či postiženým dětem. Pro mě osobně byl celý sbírkový proces radostnou zkušeností. Na MěÚ jsme v rychlosti a s úsměvem vyřídili vše potřebné. Následovala výroba kuřátek, plno zábavy a slepených prstů. Největší energii jsem však u Světlušek viděla při prodeji. Bylo to neuvěřitelné. Děvčata zastavovala každého, kdo se jen přiblížil, a nabízela vyrobená kuřátka. Potěšili mě všichni, kteří se na nás usmáli. Každý přispíval dle svých možností. Nejvíce smíchu nastalo, když si někteří dárci vybrali kuřátko, které bylo omylem přilepené k platu Byl to pro mě skvělý zážitek. Děkuji všem Světluškám za jejich radostný přístup, jejich vedoucí Týně a Nice za organizaci, paní Khýnové z městského úřadu za skvělou spolupráci a paní Burianové za půjčení kasiček. V neposlední řadě děkuji vám všem, kteří jste penězi přispěli na dobrou věc. Celkem se nám podařilo vybrat Kč. Očeti - Kateřina Fajfrová IQ Park Jednoho krásného sobotního rána jsme se vydaly na luxusní cestu do libereckého Babylonu, kde jsme navštívily IQ Park Jednoho krásného sobotního rána jsme se my, dívky z oddílu Světlušky, vydaly na luxusní cestu do libereckého Babylonu, kde jsme navštívily IQ Park. Musíme se pochlubit, že jsme jely přepychovým autobusem od společnosti Student Agency (ne, že bychom chtěly dělat reklamu). IQ Park má 4 patra plná pokusů a zážitků jako například: výroba obřích bublin, ježdění na hasičské tyči, skládání hlavolamů či vytváření energie ve vodní elektrárně. Také jsme měly možnost se projít po šikmé místnosti v potápějícím se Titanicu, vyzkoušet si různé světové jazyky, ale největším zážitkem pro nás bylo koukat se na sebe v televizi a vidět, jak nám to jako rosničkám sluší! Po náročné prohlídce jsme se najedly ve zdejším restaurantu a následně jsme se se spoustou zážitků a unavenýma nohama vydaly domů. Týna, Nika - Kristýna Šestáková, Veronika Bošková V libereckém Babylonu navštívily Světlušky IQ Park Kaňon 2014 Námořníci, piráti a jiná havěť vyskytující se na moři - to vše bylo k vidění v Okrouhlíku. V devět hodin zde započala velkolepá plavba zaoceánské lodi Enterprise. Bohužel, kormidla se ujal nezkušený námořník, tudíž loď během krátké chvíle ztroskotala. Námořníci se ovšem ničeho nezalekli, doplavali k nedalekému ostrovu a snažili se sehnat materiál na stavbu nové lodi. Ostrov nebyl opuštěný, jak se na první pohled mohlo zdát, žilo zde spoustu domorodců, kteří byli našim námořníkům nápomocní. Žít na ostrově není jen tak. Musíme si rozdělat oheň, aby vám nebyla zima, ulovit nějaké zvíře, abyste neměli hlad, zahnat zlou havěť, aby vám nebylo ublíženo a ještě mnoho dalších činností, díky kterým na pustém ostrově přežijete. Naši námořníci vše zvládli na jedničku, proto je po prozkoumání ostrova čekala odměna ze zbylých zásob staré lodi - buřty. Na ty nejsnaživější, kterým se podařilo získat ten nejlepší materiál na stavbu nové lodi, čekala odměna v podobě chutného dortu. Tak takový byl tematický rámec letošních závodů Kaňon. Děkujeme všem zúčastněným námořníkům (kterých bylo letos požehnaně), dále domorodcům (skautští vedoucí) a v neposlední řadě panu hajnému Karlu Bendlovi, bez jehož svolení bychom neměli kde závody konat. Nata - Hana Tichá Vlevo: Hodná domorodka u jeskyně plné maleb Vpravo: Při průzkumu ostrova je třeba přejít přes propast po laně Vstříc dobrodružství Pyžamový večírek Přesto, že letošní zima nebyla tou pravou zimou, na kterou jsme zvyklí a přesto, že počasí by se dalo chvilkami nazvat spíše jarním, jsme strávili jeden krásný zimní večer v klubovně. Světlušky společně se skautkami již několik let právě v zimním období pořádají pyžamový večírek. A co že se na pyžamovém večírku děje? Každý má jistě svou představu a každý pyžamový večírek určitě vypadá jinak, pro jistotu to tedy uvedu na pravou míru. Pyžamový večírek v podání benáteckých Světlušek a skautek vypadá následovně: skautská klubovna zaplněna spoustou plyšáků a polštářů, mezi nimiž se vyskytují sladkosti a slanosti všeho druhu. Nebojte se nic, poté, co si děvčata naplní své žaludky samými dobrými věcmi, čeká je tzv. odtučňovací kúra v podobě tance. Nevěřili byste, jakých tanečních kreací jsou schopny osmileté holčičky, které mají čokoládu i za ušima. Po vyčerpávajícím tanci přichází na řadu to, na co se snad všichni nejvíce připravovali a to módní přehlídka. V tuto chvíli některým zúčastněným dochází, že po spořádání všech možných čokolád, brambůrků a bonbónů se nebudou moci Fotografie na této dvoustraně: Městská knihovna, Skautské středisko Povodeň května 2014

14 ZPRAVODAJSTVÍ pochlubit tak skvělou figurou, jakou má Petra Němcová, ale vzápětí hází figuru za hlavu, jelikož je potřeba se na přehlídku připravit. Každá modelka přeci musí mít dokonalý make-up, neméně dokonalý účes a super nehty. Některé ze soutěžících nechtějí čekat, až na ně přijde řada u profesionální kadeřnice a kosmetičky, tudíž svou krásu vezmou do rukou samy. Když už jsou všechny krásné (tedy-krásné byly samozřejmě i předtím, ale dnešní ideál krásy, bohužel, vypadá tak, jak vypadá) začínají se v pyžamu řadit u přehlídkového mola. V prvních chvíli lze zahlédnout stud, který se ale během chvíle promění v soutěživost a naše modelky se vysloveně perou o to, kdo se půjde předvést po mole. Porota (složená z vůdkyň oddílu) je velmi spokojena s letošním výběrem a nakonec se nemůže rozhodnout, která pyžamačka je nejkrásnější. Po každé módní přehlídce následuje afterparty, takže ani v Benátkách nesmí chybět. Z modelek se rázem staly zpěvačky a náhodně, společně i samostatně se zpívalo karaoke. Poté už stačilo jen dostat ze sebe přebytečný make-up, gumičky a skřipečky a tak jak jsme byli, jsme zalehli mezi hromadu polštářů a plyšáků. Nata - Hana Tichá Celý náš divadelní festival byla vlastně taková oslava přátelství, radosti a umění. Tolik nadšení, elánu a chutě něco dělat a udělat někomu radost, a to bez nároku na nějakou odměnu, je ojedinělé a já jsem byl moc šťastný, že jsem měl tu čest takovouto akci organizovat. Divadelní hry a monology, se kterými přijeli naši slovenští a moravští přátelé, byli velmi pěkné a velice se líbilo i představení Nového divadla Mělník se svou odpolední hrou pro děti. Ale ani my, benátečtí, jsme nezůstali pozadu a společně se ZUŠ J. A. Bendy jsme zvládli první festivalový večer se ctí. Celé setkání jsme zakončili nově složenou hymnou zkomponovanou Modranským divadlem na počest našeho festivalu. Na závěr musím poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli. Především je to město Benátky nad Jizerou pod vedením pana starosty Jaroslava Krále, který sice kvůli služební cestě nemohl být na akci osobně přítomen, ale bez jeho podpory bychom se neobešli. Dále děkuji všem členům souboru Bazilišek Benátský a jejich rodinným příslušníkům a kamarádům za vzornou organizaci a prezentaci celého festivalu. Děkuji Základní umělecké škole J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou za krásné vystoupení a děkuji všem hostujícím souborům za nádherná představení. Ale ze všeho nejvíce děkuji vám divákům, za to, že jste si v dnešní uspěchané době našli čas a přišli svým potleskem podpořit nás blázny, pro které je největší odměnou váš smích. Honza Dibitanzl radní města Benátky nad Jizerou a principál divadelního spolku Bazilišek Benátský Muzeum Benátky nad Jizerou Spolek rodáků ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou pořádají ve středu 14. května 2014 od 17:00 hodin v sále Záložny přednášku PÁNI Z DRAŽIC VE SLUŽBÁCH CÍRKVE Přednáší lektorka univerzity třetího věku v Mladé Boleslavi PhDr. Jana Volfová Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění doplněné promítáním obrazů. Vstupné 10 Kč, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! Bazilišek Benátský Setkání divadel se povedlo Ve dnech 4. a 5. dubna 2014 proběhlo v Benátkách nad Jizerou v prostorách sálu Záložna setkání spřátelených divadel z Modry, Hustopečí a Benátek nad Jizerou, které neslo název Baziliškovy divadelní Benátky. Jednalo se o pokračování spolupráce těchto spřátelených měst, která probíhá na několika frontách. Setkávají se při sportovních kláních naše děti, senioři si vyměňují své zkušenosti z ručních prací a divadla předvádějí to nejlepší ze svého repertoáru. Zprava: Pavel Štifter místostarosta města Benátky nad Jizerou, Hana Hlubocká primátorka slovenského města Modra, Libor Sadílek místostarosta města Hustopeče, Jan Dibitanzl, Josef Šimeček; v pozadí soubor Bazilišek Benátský Muzeum Benátky a Veteran car club a fotograf Martin Kubica vás zvou na výstavu Motoveteráni Fotografie s dvanácti známými osobnostmi vznikly pro kalendář Veteran car clubu Benátky nad Jizerou. Výstava potrvá od do v muzeu druhém patře zámku Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE Všimli jsme si Velikonoční zvyky Velikonočním svátkům je v tomto čísle Zpravodaje věnován nejeden článek. Jen bych ještě ráda připomněla jeden z velikonočních zvyků, a to řehtání - od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty. Tento zvyk se udržuje i v našem městě. Ve dnech velikonočních svátků potkáváme skupinky chlapců s různými druhy řehtaček Starší generace mužů rády na čas jejich velikonočního řehtání vzpomínají. Krásné vzpomínky na Velikonoce zůstanou jistě i dětem z městské části Kbel, kde je řehtání stále živou tradicí jak můžete vidět na fotografiích z letošních velikonočních svátků. emje Převrácený kamion V pátek 18. dubna 2014 od ranních do odpoledních hodin řídili dopravu v našem městě dopravní policisté. Po silnicích v Benátkách nad Jizerou II jezdily jeden za druhým osobní automobily, nákladní, autobusy, kamiony policisté měli plné ruce práce. Příčinou tohoto neobvyklého stavu v našem městě byla dopravní nehoda kamionu s nákladem krmné moučky pro zvířata, který se nedaleko obce Tuřice převrátil a zablokoval tak na několik hodin tři jízdní pruhy rychlostní komunikace R 10 doprava byla odkloněna přes Benátky nad Jizerou. emje května 2014 Historie František Benda - 1. část O hudebně nesmírně nadaných členech starobenátecké rodiny Bendů a zejména o bratrech Františkovi a Jiřím Antonínovi toho bylo napsáno už nesmírně mnoho. I když tedy budu opakovat většinou známá, mnohdy dokonce obecně známá fakta, nemohu při zevrubném líčení dějin hudebního života na Benátecku jeho nejvýznamnější postavy v žádném případě vynechat. František Benda Tkadlec Jan Jiří Benda se do Starých Benátek přistěhoval po sňatku s Dorotou, rozenou Brixiovou, jenž se uskutečnil ve Staré Boleslavi 10. března Nejprve bydleli v tzv. Ptáčníku, panském dvoře, možná spíše hájovně, na levém břehu Jizery, v místech, kde byl později, po polovině 19. století, vybudován cukrovar. Brzy se však nastěhovali do domků určených pro kvalifikované tkalce, jež dala poblíž starobenáteckého kostela postavit tehdejší benátecká vrchnost, hrabě Ignác Zikmund z Klenové. Zde se s výjimkou prvorozené Anny, která přišla na svět ještě na ptáčníku, narodilo všech šest Bendovic dětí... Fotografie na této dvoustraně: Jaromír Polák, Ilona Honcová, emje, Muzeum Benátky nad Jizerou

16 HISTORIE / DOPISY Jan Jiří Benda si doplňoval nepříliš vysoký výdělek z tkalcovského řemesla hraním na hoboj a šalmaj v kapele, která koncertovala na svatbách, pohřbech, dožínkách či posvíceních, popř. i na zábavách v místních hostincích. Od dětství jej přitom doprovázel syn František (narozený v roce 1709), talentovaný zpěvák a hráč na housle, které ovládal díky školení ze strany svého otce. Své hudební schopnosti rozšířil i pomocí výuky kantora Antonína Alexia v novobenátecké městské škole a také péčí slepého židovského kapelníka Löbla, jenž vedl "konkureční" dívčí orchestr. Hospodská vystoupení upevnila Františkův smysl pro rytmus, zatímco účinkování na kůru kostela sv. Magdalény v Nových Benátkách, opět pod bdělým dohledem regenschoriho Antonína Alexia, přispělo k rozvoji jeho pěveckého umění a zdokonalení dětsky sametového altu. Navíc ambiciózní Ignác Zikmund z Klenové se po vzoru svého souseda z Lysé nad Labem, hraběte Františka Antonína Sporcka, rozhodl zřídit v Benátkách zámeckou kapelu a provozovat s její pomocí přímo na zámku hudební komedie z tvůrčí dílny vlastního syna. František Benda, o jehož talentu již tehdy v Benátkách věděl kdekdo, nesměl při představeních chybět, přičemž svěřovány mu byly především dívčí a ženské role. Na přímluvu proslulého hudebníka a skladatele a přitom vlastního strýce z matčiny strany Šimona Brixiho byl Franišek poslán do Prahy, aby se stal diskantistou (zpěvákem) v jezuitském klášteře u sv. Mikuláše na Starém Městě. Hudebně podnětné, jinak však příliš přísné ovzduší kláštera nevzbudilo jeho sympatie, a tak po několika měsících podnikl s přítelem pokus o útěk do saských Drážďan, kde se úspěšně pokusil získat místo sopranisty v královské kapele. Věkem stále ještě malý chlapec však i zde trpěl steskem po domově, což řešil opětně snahou uprchnout. Tentokrát nepříliš úspěšnou, završenou po pobytu ve vlhkém člunu na Labi nemocí a ztrátou hlasu. Tehdy, obměkčen úpěnlivým tónem synových dopisů, si Jan Jiří Benda pro chlapce osobně přijel a odvezl jej do rodného města. Nenechal jej však dlouho zahálet, neboť potřeboval, aby si František opět začal vydělávat. Poněkud drsná léčba kořalkou v krámu "u žida" kupodivu pomohla a již druhý den zazněl Františkův hlas na kůru v plné síle. A stejně tak jej bylo možno slyšet v několika následujících letech v jezuitském semináři na Starém Městě Pražském, kam byl přes předcházející provinění opět přijat. Jezuitský sbor patřil v tehdejší Praze ke špičkovým ansámblům a vystupoval při mnoha slavnostních příležitostech. František Benda tak měl možnost účinkovat i při proslulé premiéře Fuxovy opery "Constanza e fortezza", jež se konala u příležitosti korunovace císaře Karla VI. v provizorním dřevěném divadle poblíž Prašné brány v roce Vlevo: Dům, kde žila rodina Bendů - snímek je z roku 1920 Vpravo: Dům rodiny Bendů v roce 1928 Jenže věk se nedal zastavit a dospívající František začal mutovat. Otec jej povolal do Benátek a rozhodl, že s hudbou a zpěvem je konec a je nutno, aby se jeho syn konečně začal pořádně věnovat tkalcovskému řemeslu. Hudba měla nadále zůstat jen prostředkem k občasnému finančnímu přilepšení, což však Františkovi vůbec nebylo po chuti. Navíc, ač teprve čtrnáctiletý, zahořel láskou k Barboře Fialkové, dceři tehdejšího novobenáteckého primase (purkmistra) a chtěl si ji za každou cenu okamžitě vzít za manželku. Jelikož nebyl ničím oficiálně vyučen, dospěl k rozhodnutí stát se perníkářem. Jeho žádost o povolení vstoupit do učení v tomto oboru však hrabě z Klenové nevyslyšel, neboť byl toho názoru, že Františkova hudebního talentu by bylo opravdu škoda. Osobně jej s přiděleným 12 zlatými znovu vyslal do Prahy, kde se měl věnovat zejména hře na housle. O životním osudu Františka Bendy tak bylo s konečnou platností rozhodnuto. PhDr. Luděk Beneš Dopisy Novinky na Rehabilitaci Na Zámku Na doporučení okolí jsme konečně rozjely provizorní webové stránky, kam stále doplňujeme nové informace. Více informací o naší rehabilitaci se můžete tedy dočíst na najdete nás také na facebooku. V polovině dubna jsme zakoupily nový přístroj na magnetoterapii Lumina od firmy Biomag. Nabízí možnost využití pro více diagnóz. Kromě běžně používaných (artróza, zlomeniny, karpální tunel) nás překvapila možnost využití pro detoxikaci organizmu, celulitidu či magnetizaci vody. Zakoupily jsme dva nové aplikátory, jeden na nohy hodící se hlavně při poúrazových stavech, či pro zmírnění otoku, druhý lokální s biolampou, který lze využít při bolestech trojklaného nervu, zánětu dutin, migréně, nebo tinitu (hučení v uších). Terapii lze aplikovat na základě lékařského předpisu, ale také bez něj za 60 Kč/aplikace. Další novou pomůckou, kterou jsme po zaškolení uvedly do terapie, je Propriofoot. Vždy dvě ze čtyř čtvercových balančních podložek (jedna umístěna pod patou, druhá pod přednožím) efektivně zapojí svalstvo nohy. Tím dochází ke stabilizaci nejen nožní klenby, ale také celé dolní končetiny, pánve i trupu. Cvičením se zlepší reaktivita nohy a s ní spojená rovnováha. Poslední novinkou v naší nabídce je zavedení McKenzie terapie při léčbě krční páteře. Tato metoda se věnuje diagnostice a léčbě páteře jednoduchou a logickou formou. Důležitou roli hraje autoterapie, tudíž nemocný přebírá zodpovědnost sám za svoji léčbu, terapeut,,jen" vymyslí a ukáže cestu. S problémovou krční páteří úzce souvisejí bolesti hlavy, závratě, či další symptomy. Metoda je velmi účinná i při akutních ústřelech. Kdo se chcete dozvědět více, podívejte se na V případě jakýchkoli dotazů, či objednávek nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle Děkujeme za důvěru a těšíme se na vaši návštěvu. Za Rehabilitaci Na Zámku s. r. o. napsala Mgr. Markéta Bohdanová Naděje pořádá benefiční koncert Dovolujeme si vás pozvat na Benefiční koncert, který je pořádán u příležitosti 15. výročí založení pobočky Naděje v Mladé Boleslavi. Akce se koná ve středu 28. května od 17:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi. Na akci vystoupí regionální pěvecké soubory, sólisté a hudební tělesa. V rámci programu bude představena činnost a historie střediska a význam činnosti této neziskové organizace. Výtěžek sbírky bude použit pro potřeby nízkoprahového denního centra a noclehárny mladoboleslavské Naděje. Bc. Ivona Horáková, vedoucí pobočky Benátecké veršování První čtení veršů V neděli 13. dubna se konalo v prostorách Mateřského centra Benátky první čtení veršů Ludmily Vitouškové. Hosté slyšeli osm básniček, které byly rozděleny do kategorií: někdy dětsky, někdy dospěle, někdy smutně, někdy vesele a postupně přečteny. Program byl obohacen o krásné hudební vystoupení v podání Terezky Hýblové, hrou na violoncello a Aničky Vitouškové, hrou na zobcovou flétnu. Níže verše o prvním čtení: Tereza Hýblová Přístroj na magnetoterapii BIOMAG LUMINA Psát verše na první básní čtení, jednoduché není! Bylo moc krátké, vím, do příště se polepším. Děkuji všem za podporu, za vstřícné naslouchání, děkuji účinkujícím za vystupování. Vážím si vaší přítomnosti, vašeho času stráveného s mým, opakování matka moudrosti, ráda vás znovu uvidím! Plány jsou dané a cíl jasný, postupem času zase trochu básnit. Ludmila Vitoušková Zleva: Hana Balounová, Ludmila Vitoušková, Jitka Schönfeldová, Anička Vitoušková Zpravodaj Benátecka 16

17 DOPISY Církev československá husitská Církev československá husitská Husovo náměstí 1 v Benátkách nad Jizerou oznamuje občanům našeho města, že 8. dubna byla uzavřena výtvarná soutěž pro školní mládež, kterou jsme vyhlásili před letošními velikonočními svátky s tématem Velikonoce První tři místa obsadila tato děvčata: Jana Hospodková, Anna Částečková a Aneta Jakubův. Všechny dětské kresby jsou umístěny v kapli svaté Rodiny na Husově náměstí. Je možné si je prohlédnout vždy v návštěvní dny, a to až do konce měsíce května. Návštěvní dny jsou: pondělí a úterý od 13:00 hodin do 17:00 hodin, středa od 8:00 hodin do 12:30 hodin Výstava stojí za zhlédnutí. Jste touto cestou zváni. René Hradský Z činnosti spolku Benátky sobě V á ž e n í s p o l u o b č a n é, rádi bychom Vás informovali o aktivitách našeho spolku, který má v předmětu činnosti zejména ochranu životního prostředí v Benátkách nad Jizerou, je v současné době aktivním účastníkem správních řízení ve věci změny technologie výrobních kotoučů v areálu Carborundum Electrite (CE) za novou technologii za použití naftalenu (dále též jen naftalenová kauza) a kauzy možného navýšení stávající kapacity skládky AVE ze současných 10 tis. tun/rok na 60 tis. tun/rok, tzn. 6 násobné zvýšení dopravy, zápachu ve městě atd. (dále též jen kauza navýšení kapacity skládky) V rámci probíhajícího stavebního řízení ve věci naftalenové kauzy dal místní stavební úřad námitkám našeho OS za pravdu. Na základě našeho vyjádření, se kterým se stavební úřad ztotožnil, bylo stavebním úřadem řízení k povolení provozu výroby brusných kotoučů za použití naftalenu zastaveno. CE podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání a celý spis byl podstoupen Krajskému úřadu Středočeského kraje coby odvolacímu orgánu. V současné době se čeká na rozhodnutí odvolacího orgánu, zda vydané rozhodnutí stavebního úřadu potvrdí, nebo jestli bude v projednávání dané kauzy nalezeno správní pochybení a věc bude stavebnímu úřadu vrácena k novému projednání. Stejně tak v kauze možného šestinásobného navýšení kapacity skládky byly Krajským úřadem připomínky našeho spolku akceptovány. V dokumentaci posouzení vlivu daného záměru na životní prostředí (EIA) chybělo uvedení přesného počtu průjezdů nákladních automobilů zástavbou města v současné době a po uvažovaném navýšení kapacity skládky a také zde nebylo uvedeno jakékoliv řešení problematiky zápachu ve městě. Krajský úřad námitkám našeho Občanského sdružení dal opět za pravdu a vrátil oznamovateli (AVE) celou dokumentaci k přepracování. Do doby předložení přepracované dokumentace EIA nebude Krajským úřadem Středočeského kraje tato kauza projednávaná. Jednou ze základních problematik je akustická situace v ulicích Bratří Bendů a Mladská, kde je již v současné době překračována úroveň hygienických limitů hluku a jakékoliv další přitěžování zátěže exponovaných obyvatel z dopravního hluku je naprosto nepřijatelné. Jediným možným řešením je vybudování spojovací komunikace mezi křižovatkou u Tempa a průmyslovou zónou, která odvede veškerou obslužnou dopravu průmyslové zóny a skládky mimo zástavbu města. Druhým problematickým okruhem je problematika pachových látek, která v současné době není nijak řešena platnými zákony České republiky. Nicméně, protože je již při současném provozu skládky zástavba Benátek pachovými látkami nadmíru zatěžována, je třeba v rámci případného navýšení kapacity skládky tuto otázku řešit, a je jen na provozovateli skládky AVE, jak se s danou problematikou vyrovná a zda tyto návrhy budou z pohledu občanů Benátek nad Jizerou dostatečné. Spolek Benátky sobě svými námitkami vstupuje do poměrně velkých záměrů uvažovaných k realizaci na území katastru Benátek nad Jizerou. V současné době si můžeme jen gratulovat, že naše námitky jsou příslušnými správními orgány vesměs akceptovány a tím, že snad v budoucnu bude ošetřena, příp. lépe řešena problematika možné kontaminace jednotlivých složek životního prostředí města (půda, voda, hluk, ovzduší apod.). Do budoucna připravujeme aktivity k rozšiřování zeleně ve městě a další. Budeme vás informovat v následujících číslech Zpravodaje. Velmi rádi přivítáme nové členy do spolku Benátky sobě, kteří mají zájem se aktivně podílet na dění v Benátkách nad Jizerou ve spojení s životním prostředím. Kontakt , Ing. Monika Zemancová Velikonoční hry 2014 Dne proběhly v Mladé Boleslavi v sokolovně Velikonoční sportovní hry. Pořádala je Základní škola speciální Mladá Boleslav. Kromě žáků ze všech devíti tříd naší školy byli pozváni i klienti z Centra 83 z Mladé Boleslavi. V rámci přátelské družby se zúčastnily i děti ze Základní školy v Benátkách nad Jizerou v Pražské ulici. Šikovní žáci šesté třídy nejen že nám pomohli s našimi dětmi, ale určitě pro ně bylo i cennou zkušeností, jak pomáhat a chovat se k postiženým dětem. Začátek Velikonočních her krásně zahájily mažoretky Pomněnky z Kosmonos, které též přijaly naše pozvání a moc jim za to děkujeme. Dále po rozběhání a následné rozcvičce si už mohli všichni závodníci měřit své síly v šesti disciplínách. Šlo tu o nejlepší skoky, běh, rovnováhu, jízdu s vozíkem, výtvarné nadání a cit pro hru fair play. Samozřejmě všichni byli vítězi. Co by to bylo ale za sportování bez dobrého občerstvení a odměn? Každý účastník dostal vynikající koláč i limonádu. A protože se všichni opravdu snažili, nechyběli ani sladkosti a cenné medaile. Na závěr bych chtěla poděkovat nejen šikovným žákům šesté třídy a jejich paní učitelce Romaně Matějkové z benátecké školy, ale také sponzorům, kteří přispěli na tuto akci. Jsem ráda, že se ještě najdou hodní lidé, kteří nejsou lhostejní a mají dobré srdce. Ještě jednou moc děkujeme. Naši sponzoři: Lékárna Viola Benátky nad Jizerou II Lékárna Mandragora Benátky nad Jizerou II Lékárna Na náměstí Benátky nad Jizerou I Ovoce a zelenina Viktor Jelínek Benátky nad Jizerou II Horákova benátecká sodovkárna Jitka Náprstková, ZŠ speciální Mladá Boleslav V rámci přátelské družby se zúčastnily Velikonočních her v Mladé Boleslavi i děti ze Základní školy Pražská Zlatá svatba Dne oslavili zlatou svatbu manželé Eva a Stanislav Maškovi Do dalších let přejeme mnoho spokojenosti a především pevné zdraví. Fotografie na této dvoustraně: Muzeum Benátky nad Jizerou, Markéta Bohdanová, Lenka Hýblová, Jitka Náprstková, Městský úřad Benátky nad Jizerou května 2014

18 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA / ZPRAVODAJSTVÍ l , muzeum, druhé patro zámku, Výstava "Motoveteráni 2014", pořádá: Muzeum Benátky a Veteran Car Club l , 9:30, les Okrouhlík, Soutěž "O zlatou srnčí trofej" pořádá: Myslivecké sdružení Benátky n. J. ve spolupráci se Správou městských lesů a Klubem seniorů l , 18:00, malý sál Záložny, Koncert literárně dramatického oboru, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou l , 17:00, malý sál Záložny, Přednáška Páni z Dražic ve službách církve přednáší lektorka univerzity třetího věku v Mladé Boleslavi PhDr. Jana Volfová, pořádá: Spolek rodáků a přátel Benátek nad Jizerou l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 10:00 18:00, Keramika U Matouše, ul. Obodřecká 94, Jarní výstava ukázka keramiky, sochy z pískovce a ze dřeva, obrazy, stánkový prodej, výtvarné dílny a divadlo pro děti, bohaté občerstvení a jiné, pořádá: Keramika U Matouše l , 17:00-9:00, Klub dětí a mládeže, Noc v klubu, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 14:00, zámecký areál, Zámecká Večer s anglickou komedií Ve středu 23. dubna 2014 diváci ve velkém sále Kulturního a vzdělávacího centra Záložna zhlédli divadelní představení Tři bratři v nesnázích aneb podivná rodinka v podání pražského divadla Háta. V této anglické komedii vystupovali známí herci Martin Zounar, Filip Tomsa, Vlasta Žehrová, Zbyšek Pantuček a další. Představení, plné humorných záměn, dramatických zvratů a neočekávané pointy, připravilo návštěvníkům příjemný večer, za který všem účinkujícím patří poděkování. emje SPOLEČENSKÁ NABÍDKA slavnost, pořádá: Mondík l :00, velký sál Záložny, Absolventský koncert, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Výtvarná dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 15:00 17:00, Klub dětí a mládeže, S Neználkem za mláďaty, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 14:00, Sokolovna, Hlavní společenský den oslav 130 let, pořádá: T.J. Sokol l , 8:30, odjezd od autobusové zastávky Benátky n.j., směr Lysá n. L., Autobusový výlet na kozí farmu v Pěnčíně, pořádá: Mateřské centrum Benátky l , 12:00, Základní škola Pražská, Atletický trojboj žáků ročníků (okresní kolo), pořádá: Základní škola Pražská l , 17:30, velký sál Záložny, Koncert tanečního oboru, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou l , 18:00, nádvoří a zámecké sklepení, Benátecký hrozen 10. ročník, pořádá: Město Benátky nad Jizerou l , 8:30, start u zámecké brány, Pohádková cesta za písničkou, pořádá: T. J. Sokol Benátky nad Jizerou l , 8:00, sportovní hala při ZŠ Pražská, Florbalový turnaj o pohár Sokola Benátky, pořádá: T. J. Sokol Benátky nad Jizerou l 1. 6., 14:00, zámecký areál, Dětský den, pořádá: Benátecký čtyřlístek a město Benátky nad Jizerou l 2. 6., 19:00, sál Záložny, Baziliškovy divadelní pondělky: Divadelní hra "Podivná paní Savageová", hraje: Divadelní soubor Tyl Mnichovo hradiště, pořádá: Bazilišek Benátský l 3. 6., 10:00 11:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro nejmenší, pořádá: Klub dětí a mládeže l 4. 6., 10:00 a 11:00, velký sál Záložny, Představení Skřítek Notíček pro MŠ a ZŠ, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou l 5. 6., 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Výtvarná dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l 7. 6., 8:30, Husovo náměstí, Běh naděje, pořádá: T. J. Sokol l 7. 6., 10:00 22:00, Husovo náměstí, LA BÁRKA (dříve BenatkyFest) živá galerie pod širým nebem, pořádá: Kulturní Benátky Herečka Jana Šulcová zavzpomínala na bardy českého filmu Ve středu 2. dubna 2014 od 19:00 hodin se v prostorách Záložny uskutečnil částečně improvizovaný večer s herečkou Janou Šulcovou a šansoniérkou Renatou Drössler. Jana Šulcová zavzpomínala na své starší herecké kolegy a bardy českého divadla a filmu a Renata tento večer zpestřila svým zpěvem. Dámy pak na závěr pořadu ochotně a vtipně odpovídaly na dotazy diváků. Klavírista Petr Ožana MěÚ Zleva: Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček, Martin Zounar a Kamila Špráchalová Renata Drössler a Jana Šulcová Keramika U Matouše Keramika U Matouše srdečně zve na JARNÍ VÝSTAVU která se uskuteční v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hod na adrese Obodřecká 94, Benátky nad Jizerou. Těšit se můžete na ukázky keramiky, sochy z pískovce a ze dřeva, obrazy, stánkový prodej, výtvarné dílny pro děti, divadlo pro děti, vystoupení mažoretek, bohaté občerstvení a jiné. Přijďte a užijte si pěkný den, těšíme se na Vás. LETNÍ VÝTVARNÉ TÁBORY Keramika U Matouše nabízí 2 termíny letních výtvarně keramických táborů. Pro bližší informace volejte J. Rejzlovou Fotografie na této dvoustraně: Lenka Hýblová, Zdeněk Langšádl Zpravodaj Benátecka 18

19 INZERCE P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý Stáří slepiček týdnů cena Kč/ks dle stáří Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!!! Prodej se uskuteční v úterý 27. května a 24. června 2014 ve 14:20 hod. Benátky n. J. parkoviště u tenisových kurtů. Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. tel.: , , Při prodeji slepiček výkup králičích kožek cena dle poptávky PEČENÍ DOMÁCÍCH SLADKÝCH A SLANÝCH DORTŮ, ZÁKUSKŮ Ĝ40 Č Č - č Šěž května 2014

20 INZERCE Garantujeme nejlepší nabídku! Přineste nám jakoukoliv konkurenční nabídku a my ji překonáme bez poplatků s nízkou akontací s možností předčasného splacení nabídka platí jak pro nové, tak pro ojeté vozy sleva až ,- Kč na ojetý vůz* *při fi nancování se Škofi nem Referentské a vyzkoušené ojeté vozy Škoda Citigo MPI MPI 1,0 MPI / 55 kw Elegance plus Do provozu: Tachometr: : 5213 km Barva: bílá Palivo: benzín 4x airbag, ABS, ASR, ESP, autoradio s CD, mechanická klimatizace, Al kola... Cena: ,- Kč bez DPH, ,- s DPH* Škoda Roomster 1.2 TSI/63 kw Ambition plus Do provozu: Tachometr : km Barva: modrá metalíza Palivo: benzin ABS, ASR, ESP, airbag řidiče a spolujezdce, mechanická klimatizace, Al kola... Cena: ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH* Škoda Rapid 1.6 TDi/77 kw Elegance Extra Plus Do provozu: Tachometr: km Barva: černá metalíza Palivo: nafta ABS, ASR, ESP, EDS, automatická klimatizace, kola z lehkých slitin Cena: ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH* Škoda Superb 1,4 TSI/92 kw Ambition Do provozu: Tachometr: km Barva: černá metalíza Palivo: benzín ABS, ASR, ESP, automatická klimatizace, kola z lehkých slitin Cena: ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH* Zlevněné skladové vozy Škoda Škoda Superb Ambition 2,0 TDI/103 kw - 6AP ( ) Barva: bílá Moon metalíza Mimořádná výbava: kola z lehké slitiny TRIFID 17, rezervní kolo, 3ramenný multifunkční volant, malý kožený paket Celková cena vozu: ,-, sleva: ,- Cena po slevě: ,- Škoda Octavia III Active 1.6 TDI / 66 kw ( ) Barva: bílá Candy Mimořádná výbava: paket Activ Plus klimatizace, tónovaná skla), rezervní kolo, palubní počítač Celková cena vozu od: ,-, sleva: ,- Cena vozu po slevě: od ,- a mnoho dalších... Autosalon a autoservis Karlín Korybutova 441/2, Praha 8, tel , , Odtahová služba tel Autobazar tel * uvedené ceny při fi nancování se Škofi nem - sleva ,- Kč. Autosalon a autoservis Benátky n. J. Mladská 713, Benátky nad Jizerou, tel./fax: Zpravodaj Benátecka 20

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 24.03.2014 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 24.03.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 08.10.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Určení ověřovatelů, návrhové komise 3. Kontrola zápisu, kontrola usnesení 4. Zpráva starosty

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Z á p i s 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.03.2011 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit LEDEN Ani jsme se nenadáli a máme tu nový rok! Konečně se také ukázala zima, aby mohli třeťáci tradičně vyrazit na hory. Jeden z mrazivých víkendů se vydal i školní klub cestovatelů na výlet do Drážďan.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích 50 let oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích U příležitosti setkání na Kolibě v Litoměřicích 10. října 2014 1 Ohlédnutí za 50 lety existence oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích-Pokraticích

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více