2 f(v x) = exp. b) Přechodem k trojrozměrnému získáme Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení. m(v 2 ) F (v) = 4π

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 f(v x) = exp. b) Přechodem k trojrozměrnému získáme Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení. m(v 2 ) F (v) = 4π"

Transkript

1 Několik poznatků ze statistické fyziky Úvodem V třetí kapitole jsme se zaobírali pravděpodobnostním počtem, jenž má ve fyzice nepo stradatelné uplatnění a kterému se nyní oddáme Jako rozcvičku matematicky odvodíme Ma xwellovo-boltzmannovo rozdělení rychlostí molekul ideálního plynu ze symetrie a předpokladu vzájemné nezávislosti složek rychlostí molekul Odvodíme si opět Boltzmannův vzorec vyu žitím skutečnosti, že energie jednotlivých systémů, se sčítá, kdežto počty mikrostavů těchto systémů se mezi sebou násobí Z něj opět vyplývá Maxwell-Boltzmannovo rozdělení Povíme si něco o entropii, kterou jsme ve třetím díle nechali bojovat proti energii, a získali jsme tak Bol tzmannův vzorec jako výsledek energicko-entropického zápasu Sdělíme si ještě některá tvrzení statistické fyziky, pomocí nichž sestavíme rovnice popisující velice zajímavé jevy a objekty, a tím si zformulujeme úlohy pro numerická řešení tohoto dílu seriálu Maxwell s Boltzmannem Věta Budiž v (v x, v y, v z) vektor rychlosti náhodně vybrané molekuly ideálního plynu Nechť složky v x, v y, v z jsou náhodné veličiny vzájemně nezávislé A nechť pravděpodobnost, že náhodně vybraná molekula má velikost rychlosti v p (v x + v y + v z) v nějakém intervalu, nezávisí na směru rychlosti a) Potom je jednorozměrné rozdělení rychlostí molekul dané Gaussovým rozdělením r «m mv f(v x) πk x BT b) Přechodem k trojrozměrnému získáme Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení «3/ «m m(v ) F (v) 4π v πk BT Důkaz f(v x) je tedy definována jako hustota pravděpodobnosti složky v x rychlosti v Stejně tak f(v y) a f(v z) Budiž F (v x, v y, v z) hustota pravděpodobnosti vektoru v, neboli F (v x, v y, v z) dv x dv y dv z je pravděpodobnost, že náhodně zvolená molekula bude mít rych lost v v intervalu [(v x, v x + dv x), (v y, v y + dv y), (v z, v z + dv z)] Jelikož F (v x, v y, v z) nezávisí na směru rychlosti, ale pouze na velikosti rychlosti v, musí ji jít přepsat jako F (v x, v y, v z) F (v) Z předpokladu vzájemné nezávislosti pravděpodobností složek rychlosti navíc platí, že Zlogaritmujeme-li tuto rovnici, získáme výraz F (v) f(v x)f(v y)f(v z) ln F (v) ln f(v x) + ln f(v y) + ln f(v z) Rovnici zderivujme parciálně podle v x Napřed budeme postupně derivovat levý člen a nakonec zapíšeme derivaci členu pravého První rovnítko je rozepsání jako derivace složené funkce To druhé platí, neboť v/ v x v x/v Máme ln F (v) v x d ln F (v) dv v vx v x v d ln F (v) dv d ln F (vx) dv x 1

2 a rovnici převedeme na tvar d ln F (v) v dv Úplně stejnou rovnici získáme i pro zbylé dvě složky d ln F (v) v dv d ln F (vx) v x dv x d ln F (vx) v x dv x d ln F (vy) v y dv y d ln F (vz) v z dv z Jelikož molekula, která má rychlost o velikosti v, může mít nejrůznější složky rychlosti v x, v y a v z, lze rovnici obecně splnit tehdy a jen tehdy, jestliže se d ln F (v x) v x dv x Označíme-li tuto konstantu c, získáme výraz jehož integrací dostaneme const d ln F (v x) cv x dv x, ln F (v x) cv x + ln k, kde ln k je integrační konstanta Odlogaritmováním získáváme F (v x) ke cv x Konstantu k můžeme určit z normovací podmínky F (v x) dv x 1 k e cv x dvx Nyní je třeba vypočítat integrál e cx dx Je to známý integrál, jenž se rovná p π/c Existuje moc pěkný trik, kterým na něj lze vyzrát Jak jsme si řekli, určitý integrál je číslo, toto číslo si označíme I e cx dx e cy dy, kde jsme ve třetím členu pouze přeznačili x za y, čímž se však hodnota integrálu I nijak nemění I e cx dx e cy dy Proměnné x a y jsou nyní pro nás dva nezávislé parametry, takže můžeme integrály roznáso bit I e cx e cy dx dy e c(x +y ) dx dy

3 y r dϕ dr y r cos ϕ r ϕ x r cos ϕ Obr 1 Přechod k polárním souřadnicím Nyní přejdeme k polárním souřadnicím V nich odpovídá x + y r a infinitezimálnímu intervalu, čtverečku dx dy r dϕ dr, čímž integrál přechází na tvar 1 I Z π 0 0 e cr r dr dϕ Integrand na ϕ vůbec nezávisí, takže přes něj jednoduše přeintegrujeme I π 0 e cr r dr a zbylý integrál už každý vyřeší substitucí r z Výsledek je I π c Pokračujme dále v důkazu Konstanta k se tedy musí rovnat k p c/π, aby byla splněna podmínka normování Parametr c bude mít pravděpodobně fyzikální význam Víme, že teplota je úměrná střední kinetické energii E k stř molekul Konstanta úměrnosti k B byla nazvána po Boltzmannovi Aby to ale nebylo tak jednoduché, neplatí přímo T k BE stř, ale E k stř 1 NkBT, kde N je počet stupňů volnosti Pro jednorozměrný pohyb máme jediný stupeň volnosti N 1, proto Estř k ` 1 mv x 1 kbt, stř kde m je molekulová hmotnost Ve třetím díle jsme si ukázali, jak počítat střední hodnoty funkcí, například kvadratické odchylky Střední hodnotu jsme si definovali jako sumu či integrál součinu pravděpodobnost (či hustota pravděpodobnosti) krát hodnota Takže můžeme postupovat dál a napsat si integrál «Z 1 r 1 c mv x mv x π e cv x dvx 1 kbt stř 1) Pro matematicky rigorózní jedince poznamenejme, že nás k přechodu k polárním souřadnicím opravňuje Fubiniho věta a r je hodnota Jacobiho determinantu x 3

4 Odsud vyplývá, že r Z k BT π m c vxe cv x dvx Tento krásný integrál vypočteme ještě hezčím trikem v xe cv x dvx d dc e cvx dvx d dc e cvx dvx d dc r π c 1 π1/ c 3/, odkud dostaneme c m Pro matematické pedanty poznamenejme, že derivaci a integrál jsme mohli prohodit, neb se jednalo o spojitou funkci na měřitelném intervalu, pro kterou existuje integrovatelná majo ranta sice lokálně, leč pro každé v x Zapišme si tedy náš kýžený výsledek a porovnejme jej s Gaussovou funkcí, jak jsme o ní hovořili ve třetím díle r f(v x) Tím je důkaz prvního tvrzení proveden z m πk BT «mv x r dϑ dr r sin ϑ dϕ ϑ r r cos ϑ ϕ x y r sin ϑ Obr dx dy dz r sin ϑ dϕ dϑ dr Podívejme se, jak to bude vypadat ve třech rozměrech Jak jsme si řekli úplně na začátku, tak funkce 4 «3/ m m(v x + vy + v «z) F (v x, v y, v z) f(v x)f(v y)f(v z) πk BT

5 musí jít napsat jako funkce pouze od velikosti rychlosti, tedy F (v ) F (v) Neodolatelně se nabízí využít sférické symetrie úlohy «3/ m m(v x + vy + v «z) dv x dv y dv z πk BT je pravděpodobnost, že vektor rychlosti v (v x, v y, v z) se bude nacházet v intervalu [(v x, v x + dx), (v y, v y + dy), (v z, v z + dz)] My však chceme, aby velikost rychlosti v náležela do intervalu (v, v + dv) Když si to nakreslíme, tak si všimneme, že vektor v se může nacházet v celém mezikoulí soustředných sfér umístěných do počátku s poloměrem v a v + dv S využitím vztahů v v x + v y + v z a dv x dv y dv z v sin ϑ dϕ dϑ dr přepíšeme výraz do tvaru m πk BT «3/ mv «v sin ϑ dϕ dϑ dv, kde v sin ϑ dϕ dϑ dv přeintegruje-li se přes ϕ a ϑ, čili integrál π 0 π 0 v sin ϑ dv dϕ dϑ 4πv dv, získáme právě ono mezikoulí, což je míra vektorů ležících právě v intervalu (v, v + dv) Všimněme si, že 4πv je povrch koule o poloměru v, což přesně takhle vyjít musí Výsledek tedy zní F (v) dv Z π Z π 0 4π 0 m πk BT Takže hustota pravděpodobnosti Tím je důkaz proveden «3/ m mv πk BT «3/ mv «v dv «3/ «m m(v ) F (v) 4π v πk BT «v sin ϑ dv dϕ dϑ Poznámky Takto Maxwell odvodil rozdělení v letech , kdy působil jako profesor na Kings College v Londýně a kdy zároveň publikoval svou práci o teorii elektromagnetismu Předpokládal nezávislost složek rychlosti stejně jako my Tento předpoklad lze odvodit z kvan tové mechaniky Schrödingerovu rovnici pro vlnovou funkci částice v potenciálové jámě lze totiž separovat užitím substituce ψ(x, y, z) X(x)Y (y)z(z) Odsud lze vyvodit závěr, že pravděpodobnosti pro jednotlivé složky rychlosti jsou opravdu vzájemně nezávislé Tento argument však Maxwell ani Boltzmann, který dokázal odvozený rozdělovací zákon klasicky roku 1896, neměli 5

6 v z v + dv v v x v y Obr 3 Rychlost na sférách Už jen Boltzmann bez Maxwella Boltzmann se snažil odvodit nějaký obecný rozdělovací zákon statistické fyziky, což se mu také podařilo Uvažujme dva libovolné temodynamické systémy A a B ve vzájemné termo dynamické rovnováze Každý z nich se může nacházet v různých takzvaných mikrostavech úplná mikroskopická konfigurace systému Mikrostavem je například poloha a hybnost všech částic ideálního plynu Můžete si však také například představit krystal s kmity krystalové mřížky Půjde nám tedy o odvození velice abstraktního tvrzení pro obecné termodynamické systémy Ty mohou nabývat buď diskrétních hodnot energie a diskrétního počtu mikrostavů, nebo mohou nabývat kontinua mikrostavů a energie Jelikož se nám bude lépe hovořit a dis kutovat o diskrétním případě, budeme používat sumace a mít počty mikrostavů Diskuse však platí i pro spojité případy, jen je potřeba sumaci nahradit integrací a počty mikrostavů mírou mikrostavů Abychom měli z čeho vyjít, tak si něco rozumného postulujme Základním postulátem sta tistické fyziky je předpoklad, že všechny možné mikrostavy systému, ve kterých se může systém nacházet (jsou přípustné například z hlediska zákona zachování energie), jsou stejně pravdě podobné Čili nebudeme žádný přípustný mikrostav a priori upřednostňovat před kterýmkoli jiným Uvažujeme obecný termodynamický systém, který rozdělíme na dvě stejné části A a B Nechť W (E) je počet mikrostavů systému, jenž je pouze funkcí E Energie je aditivní veliči nou, neboli celková energie E je součtem energií obou částí systému A a B Má-li každá část energii E A a E B (přičemž samozřejmě E A E B ± pro stejné termodynamické systémy v rovnováze), pak E E A + E B 6

7 Počet mikrostavů, ve kterých se může nacházet část A, má-li energii E A, je W (E A), stejně tak pro B Ovšem počet mikrostavů obou částí dohromady, tedy celého systému, je násobkem počtu mikrostavů části první a druhé, neboť se může realizovat každý s každým W (E A + E B) W (E A)W (E B) Budeme se tvářit, že nevíme, že jediná funkce, která převádí součet na součin (g(a + b) g(a)g(b)), je onenciální funkce, a rovnici zlogaritmujeme ln(w (E A + E B)) ln W (E A) + ln W (E B) Z této rovnice vyplývá, že ln(w (E)) je přímo úměrný E, neboť přímá úměra znamená, že g(a + b) g(a) + g(b) pro jakékoli a a b, neboli pro jakékoli λ Čili g(λa) λg(a) ln(w (E)) βe, kde β je konstantou úměrnosti Odlogaritmováním získáváme W (E) e βe Počet mikrostavů W (E) je samozřejmě úměrný pravděpodobnosti p(e), že se daný sys tém bude nacházet v mikrostavu s energií E Normujeme-li tuto pravděpodobnost, získáváme Boltzmannův rozdělovací zákon p(e) 1 Z e βe, kde Z P i e βei se nazývá partiční suma Takto jsme elegantně matematicky odvodili Boltzmannův vzorec Zbývá určit fyzikální význam parametru β Mějme opět dva termodynamické systémy A a B Pravděpodobnost, že bude první ve stavu s energií E A a zároveň druhý ve stavu s energií E B, je rovna součinu pravděpodobností p(e A)p(E B) e βaea e βbeb Z AZ B Jsou-li však oba systémy v termodynamické rovnováze, je zároveň až na normovací konstantu p(e A)p(E B) p(e A + E B), neboli e βaea e βbeb e βab(ea+eb) Tato rovnice může být obecně splněna tehdy a jen tehdy, pokud β AB β A β B 7

8 Termodynamickým parametrem systémů, který je pro systémy ve vzájemné termodyna mické rovnováze stejný, je termodynamická teplota T Nevíme ještě, jestli je β přímo ona, například z rozměrových důvodů nám musí vyskočit ještě nějaká konstanta, pravděpodobně Boltzmannova Usuzujeme však, že β je funkcí termodynamické teploty T β β(t ) Termodynamická teplota se vlastně může Boltzmannovým vztahem definovat jako β 1 k BT, jak postupoval Matouš Ringel v seriálu o statistické fyzice dva roky zpět My už však defino vanou termodynamickou teplotu máme, řekli jsme si, že termodynamická teplota je úměrná střední kinetické energii Estř k a nepřímo úměrná počtu stupňů volnosti N částic systému, konstantu úměrnosti jsme nazvali k B/ Takže je potřeba ukázat, že takto definovaná termo dynamická teplota je právě onou veličinou vystupující v Boltzmannově vzorci jako p(e) 1 Z E «k BT Vypočítejme tedy střední hodnotu energie Boltzmannova rozdělení E stř X i «1 E i Z Ei k BT Tuto hodnotu nyní porovnejme s nějakou střední hodnotou energie, kterou již známe, kterou jsme podle původní definice teploty vypočetli Jako nejvhodnější se nabízí vzít námi spočítanou kinetickou energii ideálního plynu Teď vezmeme pro větší pohodlí ideální plyn s částicemi o jednom stupni volnosti Úplně analogicky můžeme postupovat pro trojrozměrný případ, který jsme vypočítali taktéž Pro jednorozměrný ideální plyn musí tedy podle Boltzmannova vzorce platit «1 mv x 1 stř kbt 1 kde partiční suma Z 1 mv x Z «mv x dv x «mv x dv x, Vidíme, že jsme sestavili typově přesně ty samé integrály, které jsme počítali v předešlé podkapitole, takže se nám to dvojnásobně vyplatilo, neb si díky nim napočítáme, že uvedená rovnost opravdu platí Nejen, že jsme odvodili, ale také jsme si ozřejmili význam veličin v Bol tzmannově vzorci p(e) 1 Z E «k BT Také vidíme, že dosadíme-li za E mv x/, získáme Gaussovo rozdělení, které když roze hrajeme ve třech směrech, tak získáme Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení rychlostí Je třeba podotknout, že toto předvedené odvození má své výhody, ale asi také i mezery a na Wikipedii je to udělané jinak, pořádněji 8

9 Podívejme se na jiné, elegantnější odvození tohoto vzorce Je krásné, počítá se v něm s mnohorozměrnými koulemi a magické Eulerovo číslo ve faktoru e E/T nám tentokráte vyplave jako limita 1 + a N N e a pro N, kterou se pokusíme ještě osvětlit Než začneme, povězme si, že takto postupoval i Feynman ve svých přednáškách ze statistické fyziky Co je to číslo e? Eulerovo číslo e definujeme jako limitu e def lim «N N N Vy však znáte éčko spíše jako základ přirozeného logaritmu a jeho inverzní funkce e x Ukažme si tedy, že to spolu souvisí Rozepišme si podle binomické věty výraz N «N NX k0 NX k0 NX k0 «N 1 k N X N k k0 Taylorův rozvoj funkce e x pro x 1 přitom je N! (N k)! k! 1 N k 1 N(N 1)(N ) (N k + 1) k! N k «1 «1 k + 1 «(1) k! N N N e 1 e X k0 1 k! () Řekněme si dva různé důvody ekvivalence obou těchto vyjádření Eulerova čísla První mate matický, druhý fyzikální Co je to? Nekonečno se matematicky definuje mimo jiné tak, že pokud jím dělíme libovolně velké číslo, výsledek je vždy nula, tj a 0 a R Vidíme, že pro libovolné reálné číslo je podíl po dělení nekonečnem vždy nula Potom (1) skutečně přejde v () Nyní se zeptejme jinak co je pro fyzika? Odpověď zní, že je to strašně moc, například počet molekul hrnečku čaje, řádově 10, je pro fyzika nekonečno opravdu luxusní Je-li N v horním výrazu takto veliké, tak potom vidíme, že pro prvních k N členů přechází první výraz opět v druhý Jakmile se začne k alespoň trochu přibližovat k N, tak sice začne vznikat problém, avšak ten můžeme v klidu zanedbat, neboť k! je v tomto případě již tak veliké, že tento efekt nemá žádný vliv Zbývá ještě nějak odsvětit, proč by mělo platit právě e a 1 + a N N pro N? 9

10 Uvědomíme si, že pro N platí z definice N «N e Umocněme obě strany rovnice na a-tou Pravá strana je triviálně e a Pro upravení druhé strany vezměme výraz (1 + 1/N) N a umocněme jej také na a-tou «an 1 + a an N an Zasubstitujeme-li si y an, přejde výraz do tvaru 1 + a y «y Pro nenulové a jde Na, jestliže N, a tedy 1 + a y «y e a pro y Nyní se můžeme dát do posledního odvození Boltzmannova vztahu v tomto díle seriálu Boltzmann se Zahradníkem Vyjdeme z našeho postulátu, že vše co je možné, je stejně pravděpodobné Vezměme si velikou lázeň ideálního plynu a do tohoto vesmíru N molekul ideálního plynu umístíme ně jaký malý termodynamický systém Nechť N je kruciálně velké číslo Celková energie je E Má-li malý systém nulovou energii 3, mohou molekuly ideálního plynu nabývat všechny možné rychlosti tak, aby platilo NX vi E, i1 kde v i jsou rychlosti molekul ideálního plynu a P N i1 v i je jejich kinetická energie, protože jsme se vykašlali na veškeré fyzikální i jiné konstanty, abychom se zaobírali již jen autenticky ma tematickou krásou následujících myšlenek Tato rovnice představuje rovnici koule o poloměru v N-dimenzionálním prostoru Nejde o nic nepřirozeného, koule v dvojrozměrném pro storu je kolečko a v jednorozměrném prostoru je to úsečka a ve více rozměrném prostoru je to zase něco, co se sice špatně kreslí, ale máme to pevně uchopeno rovnicí Koule v N-rozměrném prostoru je zkrátka množina všech bodů v N-rozměrném prostoru, jejichž souřadnice splňují výše uvedenou nerovnost Umíme odvodit, kolik je povrch takové koule, objem atd Nemusíme to vědět přesně, je však přirozené, že například objem N-dimenzionální koule o poloměru r se bude rovnat V kr N, E 1/ kde k je parametr závislý na dimenzi N Na Wikipedii můžeme najít, kolik to přesně je, to nyní nepotřebujeme Je však je dobré z jedno, dvoj a trojdimenzionálního případu odkoukat, ) Postup autorovi předvedl doc Zahradník 3) Energie je veličina jednoznačně určená až na libovolnou konstantu, neboť fyzikálně nikdy nemůžeme měřit celkovou energii, ale vždy jen změny energie 10

11 že k se se zvyšující se dimenzí zvětšuje Což má za následek to, že pokud je dimenze prostoru obrovská, tak i malinký přírůstek poloměru koule způsobí, že se její objem obrovsky zvětší Jak se říká, že nejvíce vitamínů je v jablku pod slupkou, tak to platí tím spíše, čím více je jablko dimenzionální, protože se potom pod šlupkou nachází skoro úplně celé Předpokládejme, že je malý systém s vesmírem kolem něj v rovnováze a může si s ním vyměňovat energii, která fluktuuje v malém intervalu ± Má-li malý systém energii E, tak velký systém má energii E E a prostor všech konfigurací rychlostí je koule o poloměru (E E) 1/ NX vi E E i1 Nyní se můžeme zeptat, kolikrát je větší konfigurační prostor s energií E než s energií E E Odpověď zní, že je to poměr objemů jednotlivých koulí V E E V E E E E Střední energii molekul položíme přímo «N/ 1 E «N/ E E N 1 T, a dosadíme-li do předešlého výrazu, získáme 1 E «N/ e E/T NT Uvažujeme-li takzvanou termodynamickou limitu, totiž N Příroda versus matematické a fyzikální modely Jako fyzici či matematici provádíme nejrůznější myšlenkové konstrukce a matematické triky a snažíme se tak studovat svět kolem nás Při studiu nejrůznějších teorií žasneme, či nemů žeme spát, jelikož netušíme, proč by se svět měl chovat podle toho či onoho matematického vzorce Nestudujeme přírodu přímo, ale pomocí modelů Do svého modelu si zaneseme ty jevy, které v něm chceme vystihnout a naopak zanedbáme vlivy, jež nás nezajímají Takto přírodu uchopíme do matematického modelu, jež studujeme za pomoci nejrůznějších matematických triků, kreativních myšlenek a fyzikální intuice a odvahy Výsledky a závěry, ke kterým jsme dospěli, se potom snažíme zpátky interpretovat jako chování světa kolem nás Největším poži tek pro mne jako studenta vědy je potom ten, když krásu matematických triků a nádherných matematických myšlenek dokážu uvidět i intuitivně, zkušenostně podle toho, jak znám svět a přírodu kolem sebe Takové pocity ve mne vyvolává slůvko Entropie Představme si balíček 3 karet Máme jej přesně seřazený podle barev a hodnot Nahoře je srdcová sedma a dole křížové eso Existuje tedy jediné takovéto uspořádání karet Dejme tomu, že vezmeme jednu jedinou kartu (nezáleží kterou) a umístíme ji někam v balíčku (nezáleží kam) Najednou však získáme 3 možností, jak takto balíček uspořádat Fyzikálně bychom mohli říct, že existuje 3 rozlišitelných mikrostavů balíčku, v nichž může být jedna karta jinde, než by měla být Všimněme si, že každý z těchto stavů je taktéž přesně definován a určen 11

12 Vzdáme-li se informace o tom, která karta byla kam přesunuta, zvýšíme tím pravděpodobnost, že balíček po zamíchání nalezneme ve stavu s daným (ne)uspořádáním, neboť pravděpodobnost nacházení se v dané množině mikrostavů je úměrná počtu těchto mikrostavů Pokud karty dobře zamícháme, ztratíme úplnou informaci o jejich původním uspořádání, může nastat jakýkoliv z 3! možných mikrostavů Jsme sice schopni si opět zjistit úplnou informaci o tom, jak je balíček seřazen, avšak nemůžeme čekat, že by se v dohledné době dalším mícháním vrátil do stavu původního Entropie systému je matematicky definována jako minimální množství informace (v urči tých jednotkách) nutná k popisu systému Jako taková je aditivní, stejně jako energie systému Máme-li systémy A a B, tak celkovou minimální informaci S AB nutnou pro popis celého sys tému AB složeného z A a B nesoucích informaci S A a S B požadujeme, aby byla S AB S A + S B, tedy aby celková informace obou systémů byla součtem množství informace o jeho dílčích částí Je zřejmé, že existuje nějaký kvalitativní vztah mezi entropií systému, čili množstvím infor mace, které k jeho popisu potřebujeme, neboli množstvím informace, které systém nese, a mezi počtem mikrostavů W, v jakých se může systém s danou entropií nacházet My bychom chtěli tuto závislost S S(W ) nalézt Řekli jsme si, že pokud informaci o systému ztrácíme, roste tím počet možných mikrostavů W Mohli bychom proto předpokládat, že S(W ) je klesající, a tedy prostá funkce ve W, takže existuje funkce inverzní S 1 (W ) W (S) K odvození nám pomůže opět vlastnost počtu mikrostavů pro systém složený ze dvou podsystémů A a B Dejme tomu, že jedna část systému A má entropii S A a odpovídající počet mikrostavů W (S A), to samé druhá část B Počet mikrostavů celého systému však bude roven násobku počtu mikrostavů jedné krát počet mikrostavů druhé části W (S A + S B) W (S A)W (S B), neb se mohou realizovat každý s každým Už jsme si ukázali, že jedinou možnou funkcí splňující tuto rovnici je W e cs Zlogaritmováním a přeznačením konstanty dostáváme vztah S k ln W, který má nebohý Boltzmann vytesán na náhrobku Volbou konstanty k je zřejmě určena jednotka informace Informace bývá často výhodné přenášet pomocí binárního kódu jedniček a nul Například váš walkman je buď on, nebo off Jestliže zpráva obsahuje n takovýchto symbolů kódu, tak potom existuje celkem N n mož ností, jak může kód vypadat Pro tyto účely je vhodnější používat místo přirozeného dvojkový logaritmus Podle vzorce pro entropii platí S k log N k log n kn log Zvolíme-li si k tak, aby platilo k log 1, 1

13 definujeme tím jednotku informace bit Představme si, že bychom z našeho balíčku karet chtěli jednu jednoznačně určit V tomto případě je S log 3 5 Potřebujeme tedy k jednoznačnému určení karty minimální informaci pět bitů, pět jedniček či nul Způsob, jak to zrealizovat, je představit si, že jsme balíček rozdělili na dvě půlky a první bit nám říká, zda se karta nachází v první, nebo druhé půlce Rozdělíme-li onu kopku šestnácti karet zase na dvě poloviny po osmi, potom po čtyřech a po dvou, určí nám pak ten poslední bit jednoznačně kartu z hromádky třiceti dvou karet Jako cvičení si zkuste úvahu zobecnit i pro více než jednu kartu Entropie je zároveň spodní hranicí například komprimace dat ve vašem počítači K určení fyzikálního významu konstanty k je třeba podrobit nějakou stavovou změnu z ter modynamiky, pro kterou termodynamickou entropii známe, analýze z hlediska pravděpodob nosti Vezměme například anzi ideálního plynu z nádoby o objemu V 1, v níž je jeho tlak p 1, do evakuované nádoby o objemu V Konečný tlak bude p a konečný objem V 1 + V Pro tuto stavovou změnu platí S S S 1 nr ln V1 + V V 1 «N V1 + V k B ln V 1 Za situace, kdy jsou obě nádoby spolu spojeny, je pravděpodobnost, že určitou zvolenou molekulu zastihneme v první nádobě, dána poměrem objemu V 1 k celkovému objemu V 1 + V Jelikož pravděpodobnost nezávislých jevů je rovna součinu pravděpodobností těchto jevů, bude pravděpodobnost p 1, že všech N molekul je v první nádobě, tedy pravděpodobnost původního stavu soustavy «N V1 p 1 V 1 + V Dále pravděpodobnost p konečného stavu, že každá molekula je s jistotou v jedné, nebo druhé nádobě, je samozřejmě p 1 Protože poměr pravděpodobností je roven poměru počtu mikrostavů, můžeme psát, že «N p W V1 p 1 W 1 V 1 + V Podle námi odvozeného vzorce pro entropii S k ln W však platí «N S S S 1 k ln W V1 k W 1 V 1 + V Porovnáním vztahu pro změnu entropie anze ideálního plynu vidíme, že konstanta k má nečekaně fyzikální význam Boltzmannovy konstanty Fyzikální korespondenční seminář je organizován studenty UK MFF Je zastřešen Oddělením pro vnější vztahy a propagaci UK MFF a podporován Ústavem teoretické fyziky UK MFF, jeho zaměstnanci a Jednotou českých matematiků a fyziků 13

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006 Milí řešitelé! Se zadáním čtvrté série FYKOSu si vás dovolujeme pozvat na Jeden den s fyzikou, což je akce pořádaná naší fakultou ve čtvrtek 2. února pro všechny středoškoláky i jejich uči tele. Na této

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT TEORIE PLAZMATU STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT PETR KULHÁNEK PRAHA 8 FJFI ČVUT PŘEDMLUVA O plazmatu se často hovoří jako o čtvrtém skupenství hmoty A je to oprávněné, protože vlastnosti plazmatu jsou velmi

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Metody řešení diofantických rovnic STUDIJNÍ TEXT Vypracoval: Jan Steinsdörfer Ústí nad Labem 2015 Obsah Úvod 2 1 Vznik diofantických

Více

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6 Obsah 1 Úvod - jazyk matematiky 2 11 Co je to matematika 2 12 Co je algebra 3 13 Jazyk matematiky 6 2 Polynomy 12 21 Co to je polynom? 12 22 Operace s polynomy 13 23 Hornerovo schema 20 24 Kořeny polynomu

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

A1B15MAA-Matematické aplikace

A1B15MAA-Matematické aplikace AB5AA-atematické aplikace.komplexní čísla, komplexní funkce reálné proměnné, komplexní funkce komplexní proměnné, fázory Poznámka úvodem k této kapitole: Nebýt subordinace bychom některé části látky této

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

Matijasevičova věta. studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha

Matijasevičova věta. studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha Matijasevičova věta studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha Cílem tohoto materiálu je podat důkaz důležitého tvrzení, známého jako Matijasevičova

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Hra Nim a její varianty

Hra Nim a její varianty Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika Mgr. Kristýna Kuncová Hra Nim a její varianty Konzultant závěrečné práce:

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více