Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3"

Transkript

1 Obsah Fyzika je kolem nás(molekulová fyzika a termika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Slovoúvodem 3 1 Jakvelkéjsou malé částice? 5 11 Hmotnostčástic 6 Příklad1 hmotnostiatomů 6 Příklad2 atomováhmotnostníjednotka 6 12 Objemjednohomoluvybranýchlátek 7 Příklad3 molárníobjemprvků 7 Příklad4 molárníobjemplynnýchlátek 7 13 Objempřipadajícínajednučástici 8 Příklad5 objematomu 8 Příklad6 krychlovébuňky 9 14 Jakselišíteorieaskutečnost 9 Příklad7 železo αaγ 9 15 Vzdálenostičásticafázelátky 11 Příklad8 střednívzdálenostmolekul 11 Shrnutí 12 Cvičení Stavová rovnice Ideálníplyn VanderWaalsovastavovárovnice 16 Příklad9 oxiduhličitýzaatmosférickéhotlaku 19 Cvičení Molekulárně kinetická teorie Tlakplynunastěnyuzavřenénádoby Rozděleníčásticpodlerychlostí Středníkvadratickárychlost Některézávěry Tlakplynuastředníkvadratickárychlost 24 Příklad10 středníkvadratickárychlost Tlakplynuastředníkinetickáenergie 25

2 Příklad11 Loschmidtovočíslo 25 Příklad12 tlakvzduchu Středníkinetickáenergieateplota 25 Příklad13 Boltzmannovakonstanta 26 Příklad14 měrnétepelnékapacityvzduchu Střednívolnádráhamolekul 28 Příklad15 střednívolnádráhamolekul 31 Cvičení3 31 Řešení cvičení 33 Literatura 36 2

3 Slovoúvodem Termika je součástí fyziky a zabývá se vznikem a průběhem tepelných jevů a dějů Základními pojmy, z nichž tato část fyziky vychází, jsou teplota a teplo Teplota, kterou označujeme t, θ, T, je považována v Mezinárodní soustavě jednotek SI za základní veličinu, proto je velmi obtížné ji definovat Teplotu látky dokážeme zvyšovat nebo snižovat, dokážeme ji měřit různými způsoby, v různých teplotních stupnicích Pro běžný život vycházíme z několika základních jevů určujeme normální bod tání ledu(tj teplotu tání za normálního tlaku Pa),kterýoznačíme t t =0 C,resp T t =273,15K,abodvaruvody zanormálníhotlaku,ježznačíme t v =100 C,resp T v =373,15KInterpolací a extrapolací získáváme možnost měřit teplotu v širším spektru teplot Teplotu neměříme přímo, ale na základě změn různých fyzikálních veličin, závisejících na změnách teploty(roztažnost, rozpínavost plynů, barva zdroje záření aj) Druhou důležitou veličinou v termice je teplo, které označujeme Q Jednotkouteplabylapůvodněcal(kcal),odvozenázezahřívání1cm 3 (nebo1dm 3 ) vodyo1 CSezaváděnímsoustavyjednotekSIsejednotkoutepla(vsouvislosti s 1 termodynamickým zákonem) stal joule, přičemž 1 cal = 4,18 J (1kcal=4183J)) Na těchto dvou pojmech a na dalších poznatcích lze vybudovat teorii teploty a tepla, zvanou termodynamika, aniž bychom přesně tyto pojmy vymezili (u teploty to z principu nejde; teplo souvisí se změnou vnitřní energie soustavy a prací, kterou soustava vykonala, podle 1 termodynamického zákona Q= U+ W Druhý přístup k poznávání tepelných jevů a dějů je spojen s mikrostrukturou látky, s teorií molekulové stavby Když v roce 1827 anglický biolog Robert Brown pozoroval pod mikroskopem chaotický pohyb drobných částic v kapalném prostředí, zjistil, že rychlost pohybu částic se s rostoucí teplotou zvyšuje Teoretické zpracování problematiky vypracoval v roce 1905 Albert Einstein, přičemž vycházel z kinetické teorie látek V naší brožuře se budeme zabývat molekulovou strukturou látek a kinetickou teorií, pomocí nichž můžeme nalézt jinou cestu k vysvětlení tepelných jevů Dozvíme se, že tělesa běžných rozměrů obsahují obrovské počty částic(molekul, atomů, iontů), a proto není možno používat zákonitostí známých z mechaniky pro konečný malý počet těles Naučíme se uvažovat ve statistických rozměrech; zavedeme určité střední hodnoty veličin Na rozcvičení se ve vaší učebně zkuste rozhlédnout kolem sebe: zjistíte např, žeučebnamádélku9,6m,šířku7,2mavýšku3,3m,bývávní24 32žáků Pokusme se určit střední plošný obsah podlahy, která připadá na jednoho žáka, střední objem vzduchu v učebně a střední hmotnost vzduchu připadající na jednohožáka,je-lihustotavzduchu1,2kg m 3 3

4 Označme a = 9,6 m, b = 7,2 m, h = 3,3 m, P =?, V =?, m =? Vnašichúvaháchjeplošnýobsahpodlahy69,1m 2,objemvzduchuvučebně je228,1m 3,hmotnostvzduchuvučebněje273,7kgPro n 1 =24vychází P 1 =2,9m 2, V 1 =9,5m 3, m 1 =11,4kg;pro n 2 =32vychází P 2 =2,2m 2, V 2 =7,1m 3, m 2 =8,6kgStřednípočetžákůje n s = n 1+ n 2,tedy P 2 s = =2,5m 2, V s =8,2m 3, m s =9,8kg Zatímco plošný obsah podlahy a objem učebny se takřka nemění, netěsnosti oken a dveří, popř větrání způsobí, že dochází k výměně vydýchaného vzduchu,kterýobsahuvyššíprocentooxiduuhličitéhoco 2 zavzduchsběžnou koncentrací21%kyslíkuo 2 Ataksespolusnámiponořtedosvětavelkýchčíselamalýchrozměrů volných částic, které vystupují pod společným názvem mikročástice molekuly, atomy,ionty 4

5 1 Jakvelkéjsou malé částice? Až se dozvíme více o rozměrech a o hmotnosti malých částic, pochopíme, že v běžných tělesech jsou velmi velké počty částic, jež ani nedovedeme přesně stanovit Současně jsou tyto částice v neustálém pohybu, mění své vzájemné vzdálenosti, a proto musíme vždy stanovovat určité střední hodnoty veličin Vefyzicejsmepoznaliurčitánezvratnáfakta,kterájakoby spadlaznebe Vystupují ve stejné roli jako jsou v matematice axiomy nebo definice Pro naše výpočty se ukazuje jako velmi důležitý Avogadrův zákon: Stejné objemy všech plynů obsahují za stejného tlaku a teploty vždy stejný počet molekul Za tzv normálníchpodmínek(teplota0 Catlak101,325kPa)jetzvmolárníobjem roven V m0 =22,414l mol 1,přičemžjevněmobsaženo6, částic Amedeo Avogadro( ) byl italský fyzik, který se zabýval zprvu elektřinou, ale později fyzikou plynů Hypotézu o počtu částic v objemové jednotce formuloval v r 1811 Avogadrovu konstantu vypočetl poprvé Johann Loschmidt v roce 1865 Dnes je tato konstanta definována jako celkovýpočetatomův0,012kgizotopuuhlíku 12 6 C; tojestabilníizotopobsahujícívjádře6protonůa 6 neutronů Avogadrova konstanta se stále upřesňuje na základě experimentů: N A =(6, ±0, ) mol 1 Zaokrouhlenouhodnotucca6, mol 1 budeme využívat v našich výpočtech Obr1AAvogadro Druhým východiskem pro naše úvahy bude Mendělejevova periodická soustava prvků, kterou znáte z hodin chemie i fyziky Dmitrij Ivanovič Mendělejev( ) byl ruský chemik, objevitel periodického zákona prvků z roku 1869 Mendělejev publikoval svou první tabulku prvků v časopise Ruské chemické společnosti v roce 1869, o rok později pak předložil tabulku přesnější, doplněnou odalšíprvkyprácezroku1870mělanázevpřirozená soustava prvků a její použití k udání vlastností prvků dosud neobjevených S tabulkou souvisejí i další základní informace o prvcích, případně látkách, mj hustoty látek Obr2DIMendělejev 5

6 11 Hmotnost částic Označme molárníhmotnost M m ; potomhmotnostjedné částice (molekuly, atomu) m 1 určímejako Příklad 1 hmotnosti atomů m 1 = M m N A = M r m u 1 Určete hmotnost atomu vodíku, zlata, stříbra, železa a uranu 238 Řešení VodíkH: M m =1,008g mol 1, m H = 1,008 6, g=1, kg ZlatoAu: M m =0,197kg mol 1, m Au = 0,197 6, kg=32, kg StříbroAg: M m =0,108kg mol 1, m Ag = 0,108 6, kg=17, kg ŽelezoFe: M m =0,056kg mol 1, m Fe = 0,056 6, kg=9, kg Uran238U: M m =0,238kg mol 1, m U = 0,238 6, kg=39, kg Příklad 2 atomová hmotnostní jednotka Určete atomovou hmotnostní jednotku Řešení Atomováhmotnostní jednotka m u vychází z hmotnosti atomu uhlíku 12 6 C; M m =0,012kg mol 1, m C = 0,012 6, kg=1, kgjednahmotnostní jednotka m u = 1 12 m C=1, kg 1 Vestaršíliteratuřebychomtakémohlinalézt,žemísto m useatomováhmotnostníjednotka značí u 6

7 12 Objem jednoho molu vybraných látek Molárníobjemstanovímenazákladěmolárníhmotnosti M m ahustotylátky Potom V m = M m Příklad3 molárníobjemprvkůpřiteplotě20 C Stanovte molární objem zlata, stříbra, železa, uranu 238 a uhlíku při teplotě 20 C Řešení ZlatoAu: M m =0,197kg mol 1, =19290kg m 3, V m = 0, m3 mol 1 =10, m 3 mol 1 =10,2cm 3 mol 1 StříbroAg: M m =0,108kg mol 1, =10500kg m 3, V m = 0, m3 mol 1 =10, m 3 mol 1 =10,3cm 3 mol 1 ŽelezoFe: M m =0,056kg mol 1, =7860kg m 3, V m = 0, m3 mol 1 =7, m 3 mol 1 =7,1cm 3 mol 1 Uran238U: M m =0,238kg mol 1, =19050kg m 3, V m = 0, m3 mol 1 =1, m 3 mol 1 =12,5cm 3 mol 1 UhlíkC: M m =0,012kg mol 1, =2300kg m 3, V m = 0, m3 mol 1 =5, m 3 mol 1 =52,2cm 3 mol 1 Příklad 4 molární objem plynných látek Stanovtemolárníobjemnásledujícíchplynnýchlátek:vodíkuH 2,kyslíkuO 2, dusíkun 2,ozonuO 3 aoxiduuhličitéhoco 2 zanormálníchpodmínekpotřebné údaje vyhledejte v tabulkách Řešení Budemepostupovatobdobnějakovpříkladu3,tjpoužijemevztah V m = M m Požadované údaje nalezneme v MFCH tabulkách[1] na str 153 VodíkH 2 : M m =0,002kg mol 1, =0,0089kg m 3, V m0 = 0,002 0,0089 m3 mol 1 =22, m 3 mol 1 =22,47dm 3 mol 1 7

8 KyslíkO 2 : M m =0,032kg mol 1, =1,409kg m 3, V m0 = 0,032 1,409 m3 mol 1 =22, m 3 mol 1 =22,71dm 3 mol 1 DusíkN 2 : M m =0,028kg mol 1, =1,24kg m 3, V m0 = 0,028 1,24 m3 mol 1 =22, m 3 mol 1 =22,58dm 3 mol 1 OzonO 3 : M m =0,048kg mol 1, =2,114kg m 3, V m0 = 0,048 2,114 m3 mol 1 =22, m 3 mol 1 =22,71dm 3 mol 1 OxiduhličitýCO 2 : M m =0,044kg mol 1, =1,951kg m 3, V m0 = 0,044 1,951 m3 mol 1 =22, m 3 mol 1 =22,55dm 3 mol 1 Z řešení příkladu 4 můžeme udělat závěr, že za normálních podmínek, tj přiteplotě0 Catlaku101325Pamá1molplynnélátkypřibližněstejný objem Přesnější měření jen potvrzují, že Avogadrův zákon platí jen přibližně Hodnota V m =22,41dm 3 mol 1 =22,41l mol 1 jestanovenaproideální plyn na základě měření provedených s velmi zředěnými reálnými plyny 13 Objem připadající na jednu částici Protože1molrůznýchlátekobsahuje N A =6, entit,tjatomůnebo molekul, můžeme stanovit objem, připadající na jednu z těchto částic užitím vztahu V 1 = V m0 N A Příklad5 objematomu Stanovte objem připadající na jeden atom prvků z příkladu 3 a objem připadající na jednu molekulu z příkladu 4 Řešení Při řešení použijeme vztah V 1 = V m0 N A 10, ZlatoAu: V 1 = 6, m3 =1, m 3 10, StříbroAg: V 1 = 6, m3 =1, m 3 8

9 7, ŽelezoFe: V 1 = 6, m3 =1, m 3 12, Uran238U: V 1 = 6, m3 =2, m 3 52, UhlíkC: V 1 = 6, m3 =8, m 3 Proplynybymolárníobjemmělbýtjednotně V m0 =22, m 3 mol 1 22, Najednučásticipakpřipadáobjem V 1 = 6, m3 =37, m 3 Příklad 6 krychlové buňky Kdyby se nám podařilo vytvořit soustavu krychlových buněk na sebe nastavených,potomby 3 V 1 představovalahranukrychličekasoučasněipřibližné rozměry částic V našem případě určete přibližné rozměry částic zlata, stříbra, železa, uranu 238 a uhlíku za normálních podmínek Řešení Zlato: d Au = 3 1, m=2, m, stříbro: d Ag = 3 1, m=2, m, železo: d Fe = 3 1, m=2, m, uran238: d U = 3 2, m=2, m, uhlík: d C = 3 8, m=4, m, 14 Jakselišíteorieaskutečnost Na příkladu železa si ukážeme, jak vzdálenost mezi částicemi závisí i na jejich uspořádání Příklad7 železo α, γapolonium Fázové modifikace jsou určeny uspořádáním atomů železa v krystalické mřížce Železo α má krystalickou mřížku kubickou prostorově centrovanou Toto železo existujepřiteplotěnižšínež911 CajeferomagnetickéŽelezo γmákrystalickoumřížkukubickouplošněcentrovanouexistujevintervaluteplot900 Caž 1400 C,jeparamagnetickéKrystalickoumřížkukubickouprostou(vyskytuje se v přírodě velmi zřídka) má např radioaktivní prvek polonium α, který má hustotu9500kg m 3 Hustotuželezaje7860kg m 3 považujteproobědvě modifikace železa za stálou Určete rozměry mřížek polonia α a železa α, γ 9

10 Řešení Nejprve si načrtneme všechny tři mřížky(obr 3) a) prostá b) prostorově centrovaná c) plošně centrovaná Obr 3 Krystalická mřížka kubická Prostá kubická krystalová mřížka má 8 atomů, které se nacházejí ve vrcholech Vzhledem k tomu, že každý vrchol je společný pro 8 elementárních buněk, připadánakaždouelementárníbuňku 1 8 8=1atomVjednommolujetedy N A krychličekoznačme adélkuhranykrychličky(tzvmřížkovýparametr) Potomplatí = M m a 3 N A,zčehož M a 1 = 3 m N A 0,213 Propoloniumalfaje a 1 = , m=0,334nm V prostorově centrované kubické mřížce je uprostřed každé krychličky ještě navíc jeden atom(obr 3 b)), na každou elementární buňku tedy připadají =2atomyNa1molpakpřipadá1 2 N AelementárníchbuněkDélka hrany krychličky pak je M m a 2 = N A Proželezoalfapakje a 2 = 3 0, , m=0,287nm V plošně centrované elementární buňce je uprostřed každé stěny krychličky 1 atom, každá stěna je však společná dvěma elementárním buňkám Počet atomů 10

11 najednuelementárníbuňkujetedy =4Na1molpakpřipadá 1 4 N AelementárníchbuněkDélkahranyelementárníbuňkypakje M m a 3 = N A Proželezogamapakje a 3 = 3 0, , m=0,362nm Uspořádání krystalické mřížky tedy určuje vzdálenosti mezi částicemi a tím i fyzikální vlastnosti železa alfa a železa gama 15 Vzdálenosti částic a fáze látky Vodavkapalnémstavumápřiteplotě20 Chustotu998kg m 3 Sytávodní páramápřiteplotě20 Ctlak2333Paahustotu17,3g m 3 Suchývzduch oteplotě20 Cazanormálníhotlakumáhustotu1,20kg m 3 Příklad 8 střední vzdálenost molekul Určetestřednívzdálenostdvoumolekulvody,sytévodnípárypřiteplotě20 C amolekulplynůtvořícíchvzduch O 2,N 2 přiteplotě20 Cazanormálního tlaku Řešení VodaH 2 Ovkapalnémstavumámolárníhmotnost M m =0,018kg mol 1, tedymolárníobjemje V m = M m = m 3 mol 1 Středníobjempřipadajícínajednučásticije V 1 = V m = NA 6, m3 =2, m 3 Střední vzdálenost mezi dvěma sousedními molekulami je tedy d 1 = 3 2, m=3, m=0,31nm VodaH 2 Ovestavusytévodnípárymáhustotu17,3g m 3,tedymolární objemje V m = M m 0,018 = 17, m3 mol 1 = 1,04 m 3 mol 1 Střední 11

12 objempřipadajícínajednučásticije V 1 = V m 1,04 = NA 6, m3 = =1, m 3 d 2 = 3 1, m=1, m=12,0nm Pokud jde o vzduch, potom v MFCh tabulkách nalezneme molární hmotnost prokyslík M m =0,032kg mol 1,produsík M m =0,028kg mol 1 Vzhledem kpoměruobouplynůasi1:4,jeprovzduchmožnobrátmolárníhmotnost M m = 1 5 (0, ,028)kg mol 1 =0,0288kg mol 1 Molárníobjemje V m = M m = 0,0288 1,20 m3 mol 1 =0,024m 3 mol 1 Středníobjempřipadající najednučásticije V 1 = V m NA = 0,024 6, m3 =3, m 3 d 3 = 3 3, m=3, m=3,42nm, což je asi 10krát větší vzdálenost než v případě molekul vody Shrnutí Na závěr této kapitoly můžeme provést shrnutí: K vytvoření modelu založeném na představě molekulární stavby látek vystačíme se znalostí Mendělejevovy periodické tabulky prvků, Avogadrovy konstanty N A avztahemprovýpočetmolárníhmotnosti M m = M r 10 3 kg mol 1 Běžnátělesakolemnásobsahujívelkýpočetčástic-řádověvícenež10 20 Hmotnostčásticjevelmimalá,řádově( )kg Prostor mezi částicemi pevných a kapalných látek je zanedbatelný, a proto jsou látky pevné a kapalné málo stlačitelné Vzdálenosti mezi molekulami(atomy, ionty) u látek plynných jsou za normálních podmínek asi desetkrát větší než rozměry částic, proto je lze poměrně dobře stlačit V modelu molekulové struktury předpokládáme existenci pohybu částic Rychlost pohybu částic závisí na teplotě látky(brownův pohyb) Zvýšeuvedenéhoplyne,žepřipopisuchováníčásticnelzeužítzákonů známých z mechaniky hmotného bodu nebo mechaniky soustavy hmotných bodů; proto musíme využívat znalostí statistické fyziky a určovat střední hodnoty fyzikálních veličin 12

13 Cvičení 1 Všechny úlohy řešte za normálních podmínek 1 Odhadněte počet molekul obsažených v železném závaží o hmotnosti 100 g 2 Určete objem připadající v hliníku na jeden atom, má-li hliník krychlovou plošně centrovanou elementární buňku 3 Určete počet volných elektronů obsažených v měděném vodiči o průměru 1mmadélce10cmUvažujte,ženakaždýatommědipřipadájedenvolný elektron 4Určeteobjemvodyolátkovémmnožství1mol 5Kolikmolůvzduchujeobsaženovmístnostiorozměrech3m 3m 2,5m za normálních podmínek? 13

14 2 Stavová rovnice Na tepelné děje a jevy můžeme pohlížet dvěma způsoby: z hlediska termodynamiky, které používá pojmy teplota a teplo, o nichž nebudeme více pátrat, a z hlediska částicové statistické fyziky Termodynamika nás vede ke kvantitativnímu popisu, molekulová fyzika nám pak umožňuje podat modelová vysvětlení otom,jakapročdějeajevyprobíhají 21 Ideální plyn V této části se zaměříme na tepelné děje v plynech Plynné těleso popíšeme veličinamihmotnost m,objem V,tlak p,teplota T(nebo t)druhplynubude charakterizovánmolárníhmotností M m Hustotaplynu jejižnadbytečný údaj,stanovímejipomocíveličin mav,tj = m V Na základě provedených experimentů s plyny můžeme i ve školní fyzikální laboratoři dospět k zajímavým závěrům, o kterých se dále zmíníme Meldova trubice je silnostěnná kapilára, do níž vpravíme sloupec rtuti o délce h, který uzavře na zataveném konci sloupec vzduchu o délce l Vnějšítlakvzduchuoznačíme p a,tlakvzduchu vkapilářebudevtomtopřípadě p=p a + gh, kde je hustota rtuti Když trubici nakloníme oúhel α(obr4),zmenšísetlakvzduchuuzavřenéhovtrubicina p 1 = p a + ghsinα,zvětší sedélkasloupcevzduchu l 1 iobjem V 1 = l 1 S p a h l l 1 α p a hsinα Obr 4 Meldova trubice Bude-livolnýkonectrubicebudevevodorovnépoloze,bude hsinα=0,pro případ,žebudetrubicesměřovatdolů,bude hsinα <0Kdyžbudemeotáčet trubicísezměnouúhlu30,získáme12hodnotdotabulky,prokaždoudvojici hodnoturčíme p i l i (průřeztrubicesenemění)zezískanýchvýsledkůdospějeme ke známému Boylovu Mariottovu zákonu p V= konst pro T= konst,neboťteplotapřiměřeníbylastálá Další měření, které bychom mohli provést, je znázorněno na obr 5 Jestliže uzavřeme nádobu se vzduchem a máme možnost tento vzduch zahřívat, můžeme sledovatzávislostobjemunebotlakunateplotě 2 Dospějemetakkzákonům 2 Schémaznázorněnénaobr5představujemodeltzvpVTpřístrojepoužívanéhokověření stavové rovnice 14

15 Gay-LussacovučiCharlesovuPro p=konstjepotom V = V 0 (1+γt),pro V= konstje p=p 0 (1+γt)Číselněkonstanta γ =0,00367,odkud 1 =273 γ p a t h Obr 5 Zahřívání vzduchu Upravíme tedy všechny tři vztahy( mezi stavovými veličinami p, V a T Zpředchozíhotextuvíme,že V = V ) 273 t 273+t = V Tentovztah upravíme zavedením nové teplotní stupnice, pro níž {T 0 }=0+273, {T }={t}+273 Potom platí Gay-Lussacůvzákon: p=p 0 = konst, V= V 0 T V T 0 T = V 0 T 0 T Charlesůvzákon: V= V 0 = konst, p=p 0 p T 0 T = p 0 T 0 Boylův-Mariottůvzákon: T= T 0 = konst, pv= p 0 V 0 Z výše uvedených vztahů je možno si povšimnout, že jmenované tři vztahy lze sjednotit do jednoho vztahu pv T = p 0V 0, (1) T 0 z něhož jednotlivé zákony získáme vydělením veličin podle předpokladů(v prvnímvztahupoložíme p=p 0,druhém V= V 0,třetím T= T 0 ) 15

16 Považujme uvedenou stavovou rovnici ideálního plynu zatím za hypotézu, kterou budeme ověřovat experimentálně(ve školním fyzikálním kabinetu může být k dispozici aparatura speciálně pro tento pokus již dříve uvedený pvt přístroj k ověření stavové rovnice ideálního plynu) Zanormálníchpodmínek,tjpro p 0 =101300Pa, T 0 =273,15K,získáme pro1molvzduchu,tj V m0 =22,41l=22, m 3 podíl p 0 V , = J K 1 =8,31J K 1, T 0 273,15 Vzhledem k tomu, že se vypočtená konstanta vztahuje k 1 molu plynu, nazývámejimolárníplynovákonstantaraplatí R=8,31J K 1 mol 1 Stavová rovnice ideálního plynu pak přechází pro 1 mol na jednoduchý tvar pv m = RT, kde V m jetzvmolárníobjemtutorovnicilzepro nmolůpakpřepsatnatvar pv= nrt= m M m RT= N N A RT Výše uvedená stavová rovnice plynů platí pro ideální plyn, u něhož jsme předpokládali nulový objem částic a jejich chování bylo ovlivněno jen nárazy na stěny nádoby a vzájemnými srážkami Mezi srážkami se předpokládalo, že částice se pohybují jen rovnoměrně a přímočaře 22 Van der Waalsova stavová rovnice Vezmeme-li stavovou rovnici pv = nrt, kde nrt dosahuje určité hodnoty, potompro p nutně V 0Avšak,jetřebasiuvědomit,žeskutečnéplyny se liší od plynu ideálního vlastním objemem molekul a vzájemným působením těchto molekul Proto v tomto tvaru nelze stavovou rovnici pro reálný plyn použít Do stavové rovnice ideálního plynu je třeba zavést určité korekce, které by toto vše zohlednily Úpravu této stavové rovnice, která by toto vše brala v úvahu,navrhlholandskýfyzikvanderwaals,atotak,žedostavovérovnice ideálního plynu zavedl dva korekční členy: první člen na vnitřní tzv kohezní tlak p i adruhýčlen bnavlastníobjemmolekulkorekcenavnitřnítlakvyplývá ze vzájemného silového pohybu mezi molekulami Ruší se sice vzájemný silový účinek mezi molekulami uvnitř plynu, avšak molekuly v blízkosti stěny nádoby, která uzavírá plyn, jsou od okolních molekul vystaveny koheznímu tlaku směřujícímu dovnitř plynu Experimenty i teorie potvrdily, že tento vnitřní tlak je přímo úměrný druhé mocnině hustoty plynu Vzhledem k tomu, že hustota a objem jsou dvě nepřímo úměrné veličiny, je možno kohezní tlak psát ve tvaru p i = a Vm 2, kde konstanta a závisí na druhu plynu a charakterizuje přitažlivé pů- 16

17 sobení mezi molekulami Pro 1 mol má pak van der Waalsova stavová rovnice daného plynu tvar ( p+ a ) Vm 2 (V m b)=rt Podosazeníza V m = V n dostanemerovnicipro nmolů ( p+n 2 a ) (V nb)=nrt (2) V 2 Konstanty potřebné pro dosazení do van der Waalsovy rovnice u různých plynů je možno najít např na internetu na stránkách nebo na stránkách Napřprodusíkje a=0,141m 6 Pa mol 2, b= m 3 mol 1, prokyslíkje a=0,138m 6 Pa mol 2, b= m 3 mol 1 aprovodnípáruje a=0,554m 6 Pa mol 2, b=30, m 3 mol 1 K van der Waalsovým korekcím přistupujeme v extrémních podmínkách(na rozdíl od laboratorních) při malém objemu či velkém tlaku, kdy se podstatně zmenší vzájemná vzdálenost částic ÚpravouvanderWaalsovyrovnicepro1mol(položíme V m = V)postupně získáváme ( p+ a V 2 ) (V b)=pv+ a V ab pb V2= RT, pv 3 (pb+rt)v 2 + av ab=0, ( V 3 b+ RT ) V 2 + a p p V ab =0 (3) p Rovnice 3 stupně může mít obecně tři různé kořeny, popř jeden kořen reálný advakomplexněsdruženévgrafutoznamená,žefunkce p= RT V b a V 2 afunkce p=konstmohoumítnejménějedenanejvýšetřispolečnébody (průsečíky)zvláštnímpřípademjetzvtrojnýkořen, V 1 = V 2 = V 3 = V k Tento případ odpovídá tzv kritickému stavu plynu, který je popsán kritickými hodnotamiveličin V k, p k, T k Protrojnýkořenrovniceplyne(V V k ) 3 =0,po umocnění V 3 3V k V 2 +3V 2 k V V 3 k =0 17

18 Porovnáním s rovnicí(3) dostaneme b+ RT k = 3V k, p k a = 3Vk 2 p, k ab = Vk 3 p k Povyděleníposledníchdvourovnostíje V k = 3b,podosazení a = 3p k Vk 2, b= V k Částicovécharakteristikymůžemestanovitpomocítzvkritickýchhodnotobjemuatlakuanaopak: 3 V k =3b, p k = 1 a 27 b 2, T k= 8 a 27 Rb Předpokládáme-li, že kritické hodnoty lze stanovit experimentálně, nacházíme další souvislost mezi fenomenologickým makroskopickým popisem a statistickým mikroskopickým modelem Na tomto místě ještě porovnáme tvar izotermy ideálního plynu s tvarem van der Waalsovy izotermy(obr 6, 7) p p T 1 > T 2 > T 3 p k K T > T k T 1 T 3 T 2 T < T k T k O V Obr 6 Izotermy ideálního plynu O V 1 V k V 2 V 3 Obr 7 Izotermy reálného plynu V Podíváme-li se na obr 7 podrobněji, můžeme říci, že při podkritické teplotě mají nasycené páry určitý tlak, kterému na příslušné van der Waalsově izoterměodpovídajítřikořeny V 1 < V 2 < V 3,alemezikořeny V 1 a V 3 probíhá u reálného plynu izobarická kondenzace a látka postupně mění objem v celém 18

19 tomtointervaluteprvepro V > V 3 mámecočinitsplynnýmskupenstvíma pro V < V 1 dostávámeizotermukapaliny Poznámka Johannes Diderik van der Waals ( ) byl holandský fyzik Podařilo se mu nalézt vztah mezi objemem, tlakem a teplotou plynů a kapalin Prokázal existenci sil, které působí na úrovni molekul a způsobují vnitřní tlak v kapalinách, tzv van der Waalsovy síly Zformuloval též tzv van der Waalsovou rovnici platnou pro kapaliny i plyny-vizvýšebylatoprávětatopráce,která mupřineslanobelovucenuaposkytlasirujdewarovi a Kamerlingu Onnesovi údaje potřebné pro výrobu kapalného hélia V roce 1910 obdrželnobelovucenuzafyzikuzaprácinastavové rovnici plynů a tekutin Příklad 9 oxidu uhličitý za atmosférického tlaku Obr8vanderWaals Oxid uhličitý je jeden z plynů vyskytujících se v atmosféře Uvažujte, že máme 5,28kgCO 2,kterýzaujímápřitlaku p=0,1mpaobjem V =3,0m 3 Určete teplotu plynu a) užitím stavové rovnice ideálního plynu, b) podle van derwaalsovystavovérovniceskoeficienty a = 0,364 m 6 Pa mol 2, b = =4, m 3 mol 1 Řešení a)vyjdemezestavovérovniceideálníhoplynuvetvaru pv= m M m RT 1,zčehož T 1 = M mpv mr = , ,0 5,28 8,31 K=301K b) Použijeme van der Waalsovu rovnici ve tvaru kamza ndosadíme n= m avyjádříme T M 2 Dostaneme m ( )( p+ m2 a Mm 2 V 2 V m ) b M m T 2 = m R M m ( ) p+n 2 a V 2 (V nb)=nrt 2, 19

20 Po dosazení ( dostaneme 0, , ,364 ( ) 2 3,0 2 T 2 = )( 3,0 5,28 3 4, K, 5, ,31 Číselně T 2 =302KPorovnáme-lioběteploty,vidíme,žesepřílišneliší,cožje dáno tím, že jsme van der Waalsovu rovnici použili za neextrémních(běžných podmínek) Při této teplotě je ještě oxid uhličitý v plynném stavu ) Cvičení 2 1VnádobějeuzavřenkyslíkO 2 ohmotnosti1kgurčetehmotnostkyslíku, který je třeba vypustit z nádoby, aby se jeho tlak 4krát zmenšil Předpokládejte, že tento děj probíhá za stálé teploty 2Ideálníplynmápřiteplotě20 Cobjem1dm 3 atlak2mpaurčeteobjem téhož plynu za normálních podmínek 3Vzduchovábublinaoprůměru6mmstoupázednajezeraohloubce10m Udnajezerajeteplota10 C,těsněpodpovrchemhladinyjeteplota25 C Jak se změní průměr bubliny když dospěje k hladině? Atmosférický tlak je 0,1MPa, g=10m s 2 4 Určete hustotu vzduchu v pneumatice osobního automobilu, která je při teplotě20 Cnahuštěnanaabsolutnítlak2, PaJaksezměníhodnotatlaku vpneumatice,klesne-liteplotana5 C?Předpokládejte,žeobjempneumatiky se nemění 5Uvažujte,žebudetemítocelovoubombuoobjemu V =1,0m 3 naplněnou CO 2 olátkovémmnožství2kmolpodtlakem5 MPaPorovnejtepakteploty vypočtené užitím a) stavové rovnice ideálního plynu, b) van der Waalsovy rovniceskoeficienty a=0,364m 6 Pa mol 2, b=4, m 3 mol 1 Případný rozdíl zdůvodněte 6Sifonovábombičkamávnitřníobjem10mlHmotnostCO 2,kterýtvořínáplň bombičky,je7g,teplotanáplněbombičkyjestejná,jakoteplotaokolí,tj20 C Vypočtěte tlak plynu uvnitř bombičky pomocí a) stavové rovnice ideálního plynu,b)vanderwaalsovyrovniceskoeficienty a=0,364m 6 Pa mol 2, b = 4, m 3 mol 1 Vzniklýrozdílzdůvodněteaproveďtediskusi výsledků 20

21 3 Molekulárně kinetická teorie 31 Tlak plynu na stěny uzavřené nádoby Ve školních učebnicích(např[1]) se vychází ze skutečnosti, že při analýze kinetickéenergievčásticovéfyziceseněkdyvyjdezevztahu E k = 3 2 kt;na základě tohoto vztahu se potom postuluje, že na jeden stupeň volnosti se počítá senergiívnitřníchpohybůvlátcetento axiomatický přístupmůžečtenáře poněkud zmást v celkové struktuře poznatků o molekulové fyzice Druhým nedostatkem mnoha přístupů je to, že soubor molekul plynu, které budeme sledovat, se omezí do malé krychličky o hraně l, přičemž se předpokládá zpraktickýchdůvodů,žetřetinačásticsepohybujevesměruosy x( 1 6 částicve směru+x, 1 částicvesměru x)dalšítřetinačásticvesměru ±y,poslední 6 třetina ve směru ±z Tento model nahrazuje úvahu, která se týká průmětu hybnosti částic do soustavy souřadnic V české literatuře(viz[5]) lze najít i jiné přístupy Předpoklady V našich úvahách budeme pracovat s takřka ideálním plynem, jehož částice jsou velmi malé, představují jednoatomové molekuly(např He, Ne, Ar,) Plynmápoměrněmalouhustotučástic N V = N V,takžeprostorje takřka prázdný Částice se pohybují různými rychlostmi; při vzájemných srážkách a při nárazech na stěny nádoby se chovají částice jako dokonale pružné platí pro ně zákon zachování hybnosti i zákon zachování energie 311 Rozdělení částic podle rychlostí Rozdělení částic podle rychlosti vyjadřuje tzv Maxwellovo rozdělení, jež je pro určitouteplotu T 0 znázorněnografickynaobr9 f(u)= N N u T 0 O 1 Obr 9 Rozdělení částic podle rychlostí u 21

22 Označme rychlost pohybu částic v místě 1 jako rychlost pohybu největšího počtučástic,tzvnejpravděpodobnějšírychlost v p Všechnydalšírychlostipak přepočtemevzhledemktétorychlosti zavedemetzvrelativnírychlost u= v v p, která má jen číselnou hodnotu, jde tedy o bezrozměrnou veličinu To se bude snáze dosazovat do mnoha vztahů Na osu kolmou k ose rychlosti uvedeme relativní počet částic, které mají rychlostvintervalu u;u+ u,tedyvpásuošířce uprotoplochapodkřivkou vyjadřuje pravděpodobnost, že částice má rychlost v intervalu(0; ), což je1(100%)totorozloženíčásticplatíprourčitouteplotu T 0 ;dalšírozložení jeproteploty T 1 < T 0 < T 2 (obr10) f(u)= N N u T 1 T 0 T 2 O Obr 10 Rozdělení částic podle rychlostí a teplota u 312 Střední kvadratická rychlost Dále ještě zformulujeme ještě jednu myšlenku: ve vymezeném prostoru mějme N částicostejnéhmotnosti m 0,pohybujícíchserůzněvelkýmirychlostmi Použitím zákona zachování energie stanovíme, jak velká by byla rychlost pohybu částic, pokud by se všechny částice pohybovaly stejně velkou rychlostí ovelikosti v k Zatěchtopředpokladůbyplatilo zčehož N 1 2 m 0v 2 k= v 2 k = 1 N N i=1 N vi 2 i=1 1 2 m 0v 2 i, Rychlost v k nazývámestředníkvadratickárychlosttatorychlostbudemítvětší velikostnežprůměrnárychlost 1 n v N i i=1 Se střední kvadratickou rychlostí budeme počítat tam, kde budeme předpokládat platnost zákona zachování kinetické energie 22

23 V další části se budeme zabývat chováním jedné částice v nádobě, které pak zobecníme na chování N částic V našich úvahách zvolíme nádobu tvaru koule(obr11)opoloměru r,vnížbudepřiteplotě T 0 =273,15Katlaku p 0 =101325Pauzavřeno Nčástic Částicesebudepohybovatstálourychlostí v 1 aždonárazunastěnunádoby,donížnarazí podúhlem αvzhledemktomu,žesejedná očásticiideálníhoplynu,onížvíme,žejejí srážky se stěnou nádoby jsou dokonale pružné, platí, že částice se odrazí stejně velkou rychlostí v 1,sjakoudopadlanastěnunádobya pod stejným úhlem α Změna hybnosti při nárazu je m 0 v 1 cosα ( m 0 v 1 cosα)=2m 0 v 1 cosα Dalšínáraznastanezadobu t= 2rcosα v 1 m 0 v 1 r α α r α α Obr 11 Molekula v nádobě Za jednu sekundu tedy nastane v 1 2rcosα nárazůcelkovázměnahybnostijedné částice za jednu sekundu při nárazech na stěnu tedy bude v 1 2m 0 v 1 cosα 2rcosα = m v1 2 0 r Mají-li všechny částice uvažovaného plynu v nádobě stejnou hmotnost, potom se od sebe liší jen vektorem rychlosti pohybu Podle našeho předpokladu však pro pohyb částic musí být splněn také zákon zachování kinetické energie Proto můžeme uvažovat, že všechny částice v nádobě se budou pohybovat stejně velkourychlostí,atostředníkvadratickouovelikosti v k Protoževnádobě je uzavřeno právě N částic, bude celková změna hybnosti všech částic v této nádobě rovna m 0 v 2 k r N v Tatozměnahybnostijerovnasíleovelikosti F= m 0 a=m 0 t,kteroupůsobí na stěnu všechny částice Nás však nezajímá ani ne tolik působící síla, ale spíš tlakzpůsobenýtoutosilounastěnynádoby,tjdutékouleopoloměru rtento tlak vypočteme užitím základního vztahu m 0 v2 p= F k N S = r 4pr 2 = m 0vk 2 N 4pr = 1 3 m 0vk 2N 4 3 pr3 23

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006 Milí řešitelé! Se zadáním čtvrté série FYKOSu si vás dovolujeme pozvat na Jeden den s fyzikou, což je akce pořádaná naší fakultou ve čtvrtek 2. února pro všechny středoškoláky i jejich uči tele. Na této

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral MAGNETCKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1.Předmětelektrodynamiky....................... 3 2.Zhistorie odcoulombakeinsteinovi...............

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Ivo Volf. Slovo úvodem 3. Několikslovohistorii... 4

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Ivo Volf. Slovo úvodem 3. Několikslovohistorii... 4 Fyzika je kolem nás(hydrostatika a aerostatika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Ivo Volf Obsah Slovo úvodem 3 Několikslovohistorii... 4 1 Tlak v kapalinách 8

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7 Úvodem Milí řešitelé, zadání další série je tady, tak doufáme, že si mezi kaprem, babičkami, cukrovím a dárky najdete čas i na nějakou tu úlohu. Nezapomeňte také, že se blíží velký fyzikální svátek FYKOSí

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Program školy : neděle, 26.října 17.00-18.00 registrace hotel Krystal 18.30-22.00 seznamovací večírek s občerstvením, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 pondělí,

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT TEORIE PLAZMATU STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT PETR KULHÁNEK PRAHA 8 FJFI ČVUT PŘEDMLUVA O plazmatu se často hovoří jako o čtvrtém skupenství hmoty A je to oprávněné, protože vlastnosti plazmatu jsou velmi

Více