Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno"

Transkript

1 Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Téma: Metabolismus eukaryotické buňky Pomůcky: pracovní list, učebnice botaniky Otázky k opakování: Co je anabolismus a co je katabolisimus? Co jsou enzymy a jak fungují? (co je to substrátová a funkční specifita enzymu) Co je ATP, co je makroergní (makroergická) vazba, kolik je v ATP makroergních vazeb a jak souvisí ATP s nukleovými kyselinami? Jak se značí makroergní vazba? Co je to ADP a co je to fosforylace? Jak vzniká ATP? Se kterými látkami jeho vznik souvisí? Jak je to s přeměnami ATP ADP při anabolismu a jak při katabolismu? (kdy vzniká co z čeho) Hlavní katabolická dráha Rozklad živin (glukózy) - dýchání Rozklad živin na jednoduché anorganické látky. a je nejdůležitější katabolickou dráhou v buněčném metabolismu. Tuto dráhu si vysvětlíme prostřednictvím rozkladu glukózy (pozn. Zdrojem energie mohou být i další živiny např...,, V určité fázi se metabolismus různých skupin živin sbíhá a další kroky při jejich odbourávání jsou již stejné. Obrázek vpravo ukazuje přehled: 4 etapy rozkladu glukózy se jmenují anaerobní glykolýza aerobní dekarboxylace pyruvátu krebsův cyklus dýchací řetězec. Na základě obrázku rozhodni o pravdivostí tvrzení (A/N piš před výrok) Kyselina pyrohroznová (pyruvát) vzniká za anaerobních podmínek Kyselina pyrohroznová vždy pokračuje do Krebsova cyklu V Krebsově cyklu vzniká voda Dýchací řetězec probíhá za přístupu kyslíku AcKoA (acetyl koenzym A) vstupuje do dýchacího řetězce Doplň: Výsledkem anaerobní fáze rozkladu glukózy je.. nebo Výsledkem aerobní dekarboxylace pyruvátu je.. a. V Krebsově cyklu vzniká a.. V dýchacím řetězci vzniká.. Tato dráha probíhá v/ve buňkách..

2 Pracuj s učebnicí, doplň text Anaerobní glykolýza (substrátová fosforylace) je úvodním krokem v rozkladu glukózy. Probíhá v a na jejím počátku stojí glukóza neboli cukr s.. C. Tato látka se štěpí na..molekuly s uhlíky (C) které nazýváme kyselina pyrohroznová neboli pyruvát. Při tomto štěpení vznikly. Molekuly ATP. Na počátku reakce bylo však nutné.. molekuly spotřebovat, takže výsledným výtěžkem tohoto kroku jsou.. molekuly ATP na jednu molekulu glukózy. Pozn. Pokud začíná glykolýza z glykogenu, spotřebuje se na pořásku jen ATP, takže výsledný výtěžek je.. ATP. Buňka nemá kyslík: pyruvát se mění na energeticky bohatý konečný produkt např. nebo. Tento děj se jmenuje. Buňka má kyslík: Od pyruvátu se odštěpí CO 2 vzniká molekula se C zvaná. a ta je zároveň transportovaná přes membránu do mitochondrie. Proces se nazývá. Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citronové) probíhá v vstupuje do něj který se váže na. (látka se. C)za vzniku (má.. C). Acetyl koenzym A je látka, která je tvořena třemi prvky a to.,.,. (piš značky prvků). V Krebsově cyklu se: váže do a.. ;.. váže do a ;.. váže do. a.... Na konci cyklu je opět.. uhlíkatý., připravený k vazbě další molekuly Uvolněná energie se váže do Dýchací řetězec je vázán (probíhá) na. Vstupuje do něj látka...vzniklá v Krebsově cyklu, která slouží jako dopravník pro atomy Dýchací řetězec patří z hlediska typu reakce k reakcím oxidoredukčním, tzn. že v reakci jde o přenos Atomy vodíku jsou rozděleny na..., které se předávají mezi jednotlivými enzymy v membráně (tyto enzymy se jmenují..) a.které jsou pumpovány přes membránu do prostoru mezi membránami (při každém předání elektronů dojde k přenosu několika do mezimembránového prostoru). Kladně nabité, které se mezi membránami nahromadily, pak protékají zpět přes vnitřní membránu speciálním kanálem (jediné místo které je pustí dovnitř), a z jejich průtoku vzniká energie, která dává vzniknout. Tuto reakci řídí enzym. Vodík, kterému byla odebrána energie se sloučí s. Které mu byly odebrány a dále s ze V reakci vzniká., což je druhý z konečných produktů procesu rozkladu glukózy. Pozn. Aerobní dekarboxylace pyruvátu + Krebsův cyklus + dýchací řetězec = OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE. Při té vzniká. molekul ATP na 1 molekulu glukózy. Celkový výtěžek celého rozkladu je tedy. molekul ATP. Pozn. 2 ATP odpovídají cca 100kJ. Při spálení 1 molekuly glukózy vzniká energie odpovídající 2700 kj. Při metabolismu se z této energie ve formě ATP získá.. kj což je asi..% z celkové energie. Zbytek uniká ve formě..

3 Hlavní anabolická dráha Fotosyntéza V praktickém cvičení č. 8 jsme se seznámili s anabolickou dráhou, při které v buňce vznikají bílkoviny. Tato dráha se nazývala.. a probíhá ve. buňkách. Fotosyntéza je anabolická dráha, která je hodnocená jako nejvýznamnější reakce v přírodě. Je typická pouze pro některé organismy. Z eukaryot jsou to. Následující pojmy: H 2 O; CO 2, glukóza (C 6 H 12 O 6 ), O 2, energie hrají roli v obou procesech (dýchání i fotosyntéze). Šipkami od organel či k organelám označ, které z těchto pojmů jsou v obou procesech vstupem a výstupem z dráhy. U energie ještě doplň její formu (mechanická, chemická, světelná, tepelná) Teď už bude hračka doplnit definici fotosyntézy: Fotosyntéza je sled reakcí, které probíhají v..za využiti energie ze. Vzniká z jednoduchých anorganických látek. a látka organická. Vedlejším produktem této reakce je který Podmínkou pro fotosyntézu jsou speciální barviva fotosyntetické pigmenty, které lapají částice světla zvané.. Jsou to např. žlutočervené (oranžové)... žlutohnědé či modročervené.. ovšem nejdůležitější jsou zelené.. a z nich pak zejména, který jako jediný ví, co si chycenou částicí světla počít. Světlo je elektromagnetické vlnění, které má značný rozsah vlnových délek. Pro fotosyntézu je důležité to o vlnových délkách mezi. a.. nanometry, kterému říkáme Když toto světlo, které se jeví jako bílé (průhledné) rozložíme, vznikne nám tzv. barevné spektrum, které má pořadí barev (vybarvi a pojmenuj) na konce tabulky napiš krajní vlnové délky z intervalu. Takto rozložené světlo můžeme v běžném životě vidět např... To, že jsou pigmenty různě barevné, jim umožňuje lapat fotony různých vlnových délek (světlo různých barev). Fotosyntézu jako reakci můžeme rozdělit na dvě etapy: Primární procesy fotosyntézy -. fáze (protože může probíhat jen za Tato fáze probíhá (přesné umístění reakce).. Sekundární procesy.. fáze není na světle přímo závislá a probíhá v.. Tato fáze však také závisí na světle (i když nepřímo) může probíhat pouze do té doby, dokud má rostlina k dispozici látky, které vytvořila při primárních procesech.

4 Světelná fáze primární procesy fotosyntézy Podmínkou této fáze je přítomnost fotosyntetických pigmentů (barviv) zvláště pak chlorofylu typu. Pigmenty jsou vázány (přesné umístění v buňce). Kde tedy probíhá světelná fáze. Při světelné fázi probíhají dvě reakce, kterým říkáme cyklická necyklická fosforylace. Obě reakce probíhají současně a jsou propojené (není to tedy tak, že by probíhala v některých rostlinách čí buňkách reakce cyklická a v jiných necyklická. Významnou vlastností chlorofylu A je skutečnost, že při pohlcení fotonu se dokáže dostat do tzv. excitovaného stavu což znamená, že.. Ve světelné fázi probíhají reakce, ve kterých dochází k přenosu elektronů. Takovým reakcím říkáme.. Molekula, která elektorny uvolňuje se nazývá. molekula která elektrony přijímá se nazývá Cyklická fosforylace (také 1. světelná reakce) probíhá v tzv. Fotosystému I. Začíná v molekule chlorofylu označovaného jako P700 (pigment 700), který po excitaci fotony uvolní.. a stává se tak..elektronů. Prvním akceptorem je systém označený FRS. FRS je jakousi křižovatkou (viz obrázek dole), kde se elektrony mohou rozhodnout, kudy dál půjdou. Pokud jdou červenou cestou vrací se vlastně tam, odkud vyšly čili konečným akceptorem putujících elektronů je opět molekula Energie, která se z putujících elektronů cestou uvolní slouží k tvorbě molekul.. (proto se reakce jmenuje.) a vzhledem k tomu, že elektrony oběhnou kolečko a vrátí se odkud vyšly, tak se reakci říká.. Při této reakci je tedy jen jeden produkt a to je vznikající energie vázaná do (světelná energie se mění na chemickou energii makroergních vazeb) Při necyklické fosforylaci je to složitější, kromě fotosystému I se zapojuje i tzv.. a současně s první světelnou reakcí probíhá i druhá světelná reakce. Ve fotosystému II. je důležitou molekulou chlorofyl A označovaný jako P680. Probíhá to takto: Začátek je stejný až po křižovatku zvanou FRS. Tady se uvolněné elektrony z vydávají po zelené cestě a jejich konečným akceptorem je látka označená jako.. Protože ale původní molekule P700 teď chybí elektrony, musí si je doplnit. Doplní si je z 2. světelné reakce. Tam se elektrony uvolňují z molekuly.., která se také umí excitovat při dopadu Cestou se opět uvolněná energie váže do Protože teď zase chybějí elektrony molekule P680, probíhá v 2. Světelné reakci ještě rozklad.. (jde o rozklad působením světla, který se nazývá..). Molekula se rozkládá na. Které doplní molekulu P680;.. který se váže do NADPH+H + a.. který se jako odpadní produkt vylučuje do ovzduší. Reakce se jmenuje fosforylace proto, že.. a necyklická pak proto, že.... Produktem světelné fáze jsou 3 látky. Energie ve formě (které využijeme v další fázi), vodík vázaný do molekuly (také vodík budeme dále používat) a který je odpadním produktem a v molekulové formě se uvolňuje do ovzduší. Pozn. ATP, které vznikne ve světelné fázi, se opět při temnostní fázi spotřebuje. Fotosyntéza tedy není zdrojem ATP pro další buněčné činnosti, kryje svojí potřebu. Rosltinná buňka musí pro zisk ATP provádět rozklad živin katabolismus.

5 Temnostní fáze sekundární procesy fotosyntézy Temnostní fáze může probíhat za světla i za tmy. Není na světlo přímo vázaná. Aby mohla probíhat musí mít buňka dostatek vstupních surovin. 2 z těchto surovin vznikají při světelné fázi jsou to. a. Pokud tyto suroviny dojdou, nemůže temnostní fáze pokračovat a musí opět počkat, až se při světle tyto dvě suroviny vyrobí. Třetí surovinou, která je pro temnostní fázi potřebná, je plyn, který rostlina bere ze vzduchu. Jedná se o a rostlina jej přijímá Pokud jsou..zavřené (třeba z důvodu nedostatečného turgoru rostlina je zvadlá) nemohou buňky tento plyn přijímat a nemůže tedy probíhat tato část reakce. V této fázi tvoří rostlina základní organickou látku... (její souhrnný vzorec je.) K její stavbě potřebuje tedy 3 prvky:., jehož zdrojem je ;. Jehož zdrojem je... a jehož zdrojem je. V temnostní fázi probíhá reakce zvaná... Na začátku reakce se CO 2 ze vzduchu se váže do molekuly s C, zvané. A vznikají 2 stejné molekuly látky zvané. (každá z těchto molekul má.. C. Molekuly se pak redukují z, vzniká látka zvaná. Která má stále.. uhlíky. Část těchto molekul (1/6) se mění přes šestiuhlíkatý meziprodukt na finální produkt temnostní fáze cukr, většina (5/6 pokračuje v cyklu dál amění se zpět na.. který je připraven k vazbě další molekuly.. Reakce zobrazená na obrázku vpravo je typická pro tzv. C3 rostliny (produktem po vazbě CO 2 je totiž molekula se 3 C). U jiné skupiny rostlin (C4 rostliny) se CO 2 váže přes látku nazvanou fosfoenolpyruvát (PEP). Po jeho navázání vzniká molekula oxalacetátu, která má C (tato látka už vystupovala v Krebsově cyklu, počet C si můžeš ověřit). Sukulenty pak patří mezi tzv.... Mají zvláštní přizpůsobení velkým suchům. Protože se musí chránit před ztrátami vody, zavírají průduchy. Při zavřených průduších nemohou.. Proto si schraňují uvolněný při dýchání v (váží jej do jablečnanu), takže fotosyntéza není závislá na příjmu CO2 ze vzduchu a může tedy probíhat i při zavřených průduších. Fotorespirace Fotorespirace (světelné dýchání) je proces, který je vlastně opakem fotosyntézy. Rostlina přijímá.. uvolňuje (v tomto je proces shodný s dýcháním. Na rozdíl od mitochondriálního dýchání však nevzniká Fotorespirace tedy není pro rostlinu přínosem, ale z hlediska látkově energetického spíš ztrátou (odbourává organické látky vzniklé fotosyntézou, ale netvoří při tomto odbourávání energii). Význam fotorespirace není zcela objasněn (existují různé hypotézy o tom, k čemu je tato reakce dobrá), je však známé, že různé skupiny rostlin mají různou míru fotorespirace a tedy větší nebo menší ztráty. Jak souvisí její intenzita s rostlinami C3 a C4? Které mají větší a které menší ztráty? V souvislosti s předchozí otázkou vysvětli význam fotorespirace prakticky na dvou rostlinách, které rostou stejnou dobu v našich podmínkách (provnej pšenici a kukuřici kolik která vytvoří za stejnou dobu hmoty biomasy? Proč?) Jaké rostliny převažují v našich podmínkách (v mírném pásu)? Proč? A na závěr ještě 4 otázky: Jak ovlivňuje fotosyntézu dostupnost vody? Jak jí ovlivňuje teplota? Jak jí ovlivňuje množství CO2 ve vzduchu? Dá se těchto vlivů nějak využít pro zlepšení výnosů rostlin? Jak? Uveď příklady. Zdroj obrázků: Biologie pro II. ročník gymnázií Bašovská a kol. SPN Praha1985

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO. Energie pro život buňky. Energie pro Váš život

NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO. Energie pro život buňky. Energie pro Váš život NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO Energie pro život buňky Energie pro Váš život POZNÁTE ZLEPŠENÍ fyzické odolnosti a vytrvalosti mentální odolnosti a neurologických funkcí buněčné regulace tělesných

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Jan Fíla, Karel Kodejš, Michael Mikát, Jaroslav Nunvář, Jan Smyčka, Petr Synek, Petr Zouhar Komunikace Biologická olympiáda 2013

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE 3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE V této kapitole se seznámíme s řešením praktických úkolů technické mikrobiologie, tzn. využití mikroorganismů buď jako producentů některých, z průmyslového hlediska využitelných

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu POZNÁMKY K IONTOVÉ TEORII DRÁŽDIVOSTI A SYNAPTICKÉHO PŘENOSU (verse prosinec 2002) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Určeno jako doplňkový text pro přednášky Neurobiologie a Molekulární základy dráždivosti

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více