Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence!"

Transkript

1

2

3 NEW AG INTERTIOL Listopad 2009 Přední světová publikace o vyspělých zemědělských technologiích Co je nového v zavlažování zahradnických plodin Aktualizace k huminovým kyselinám Produkty a trendy: Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence! Speciální výrobky na bázi kyseliny huminové a fulvové jsou samozřejmě stále oblíbenější v ekologickém zemědělství, ale také v konvenčním zahradním pěstování zeleniny, v pěstování zeleniny ve sklenících a dokonce i v pěstování na velkých polích. Nyní je dodává celá řada dodavatelů v tekuté, práškové formě nebo jako granulát a používají se jako půdní kondicionery a stimulátory růstu rostlin. Je pravděpodobné, že trh nadále poroste, za předpokladu, že se podaří vyřešit několik problémů: zastavení přehnaných nároků na zázračnou účinnost výrobků, stanovení mezinárodní normy pro jejich rozbory, vytvoření slušné a harmonizované legislativy pro všechny trhy a, nakonec, zastavení záměny výrobků. Přední výrobci a výzkumné organizace z celého světa souhlasí s tím, že musí spojit síly, aby mohli lépe čelit výzvě měnící se situace, jejíž důsledky, kterým musel před nějakou dobou čelit průmysl zpracování mořských řas a zpracování aminokyselin. Tyto dopady by mohly mít velmi nepříznivý vliv na rozšiřování trhu huminových látek. Vyloučit černé ovce z trhu, aby se huminovým kyselinám mohlo zase začít říkat černé zlato zemědělství, se stalo hlavní prioritou šéfů oboru. Distributoři a pěstitelé si jistě nebudou stěžovat.

4 Porozumění huminovým látkám a způsobu jak fungují, je v podstatě mnohem složitější, než základní znalosti o hnojivech. Je proto stále důležitější naučit se základům možná i něco více agronomie huminových látek, než se pustíte do podnikání v tomto oboru. Co jsou kyseliny huminové? Často se říká, že organické látky obsažené v půdě obsahují huminové látky a nehuminové látky. Nehuminové látky jsou ty materiály, které je možno přiřadit k jedné z kategorií diskrétních sloučenin, jako jsou cukry, aminokyseliny, tuky atd. Kyseliny huminové jsou jiné neidentifikovatelné složky. Obecně jsou kyseliny huminové považovány za skupinu látek s molekulami o vysoké hmotnosti, hnědé až černé barvy, které vznikají sekundárními syntetickými reakcemi. Termín se používá jako druhový název popisující zbarvený materiál nebo jeho části získané na základě charakteristik rozpustnosti: frakce zvaná huminové kyseliny není rozpustná ve vodě v kyselém prostředí (ph méně než 2), ale je rozpustná při vyšších hodnotách ph. Je možno ji extrahovat z půdy různými reakčními činidly. Kyseliny huminové jsou hlavní extrahovatelnou složkou půdních huminových látek. Jsou tmavě hnědé až černé. Frakce zvaná kyseliny fulvové je rozpustná ve vodě při jakékoliv hodnotě ph. Zůstávají v roztoku od odstranění huminových kyselin okyselením. Barva fulvových kyselin je světle žlutá až žlutohnědá. Nakonec není frakce zvaná huminy rozpustná ve vodě při jakékoliv hodnotě ph, ani v zásadách. Huminy mají černou barvu. Mnozí odborníci se nyní domnívají, že všechny tmavě zbarvené huminové látky jsou součástí systému úzce souvisejících, avšak nikoliv identických polymerů s vysokou molekulární hmotností. Podle této koncepce mohou být rozdíly mezi huminovými kyselinami a fulvovými kyselinami vysvětleny odlišnostmi v hmotnosti molekul, počtem funkčních skupin (karboxyl, fenolové OH) a různou mírou polymerizace. Uváděné vztahy jsou ilustrovány na obr.1, na kterém je možno vidět obsah uhlíku a kyslíku, kyselost stupeň polymerizace, cože se vše mění postupně s rostoucí molekulární hmotností. Obr.1) Předpokládaný vztah mezi různými huminovými látkami

5 Mnohočetné funkce v půdě Rozsáhlé studie prokázaly, že ne mnoho z huminových látek se v půdě nachází ve volném stavu, nýbrž že většina z nich je vázáná v koloidním jílu. Způsoby, jakým se huminové látky pojí s minerální frakcí půdy jsou soli organických kyselin o malé molekulární hmotnosti nebo soli huminových kyselin a spojení se zásaditými kationy huminové kyseliny, fulvové kyseliny, Tyto jsou nejcharakterističtějšími složkami půdních huminových látek. Zásadité kationy (Na+, K+, Va2+, Mg2+) jsou zadržovány prvotně prostou výměnou kationů se skupinami COOH (RCOONa, RCOOK atd.) Humáty a fulváty se ve velkém množství vyskytují v půdě jako směsi s hydroxidy železa a hliníku. Mohou také existovat ve sloučeninách jako cheláty s kovovými ionty. A nakonec se mohou pojit s látkami vyskytujícími se na povrchu minerálních jílů. Interakce organických látek s jílem má mnohočetné následky, které se projevují ve fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech matečné půdy. Nesporný, ale někdy nevypočitatelný dopad na metabolizmus rostlin Huminové látky mají nejen dopad na fyziologické, chemické a biologické vlastnosti půd, mají také přímý vliv na rostliny a plodiny. Některé nedávné studie skutečně prokázaly, že huminové látky obsahují auxin nebo stimulují činnost molekul podobných auxinu. Mají vliv na příjem iontů rostlinami a stimulují růst rostlin s účinností srovnatelnou s auxinem (AIA). Bylo také konstatováno, že huminové látky aktivují druhý metabolizmus rostlin a zvyšují příjem CO2, syntézu ATP a respiraci mitochondrií a ovlivňují fotosyntézu. A nakonec, přítomnost AIA (nebo podobných molekul) byla prokázána pomocí metody ELISA a rozboru tekutého skupenství. Není podstatné, že řada studií využívajících huminové látky označené fluoresceinem prokázala, že vliv huminových látek na rostliny se často děje díky fulvovým kyselinám. Fulvové kyseliny skutečně snadno pronikají do rostlin, zatímco huminové kyseliny se svou vyšší molekulární hmotností zůstávají mimo ně. Huminové látky byly používány mnoha způsoby v rostlinné výrobě. Existuje celá řada dokladů o odezvě rostlin, ale také o tom, že rostliny na tyto materiály nereagují. Ve skutečnosti bylo jen málo zemědělských přípravků předmětem většího zmatku ve výkladu efektů a protichůdných informací, než tomu bylo u huminových přísad (výrobky z mořských řas jsou dalším příkladem). Vědecká literatura obsahuje nesčetné množství dokumentů, ve kterých přísady s obsahem huminových látek přímo nebo nepřímo stimulovaly růst rostlin. Existuje ale také řada dokumentů, které konstatují, že nebyla zjištěna žádná odezva na aplikaci huminových látek. Takže- přehnaná tvrzení, nedostatek výzkumu, nekvalitní výrobky, špatné použití výrobků? Pravděpodobně kousek od každého. Přehnaná tvrzení pokud jde o účinnost a záměnu výrobku: špatné, ale stále velmi rozšířené návyky Právě jste si přečetli výše uvedené základní údaje. Abychom příběh zkrátili, víme, že huminové kyseliny mají fyzikální přednosti (fyzikálně upravují strukturu půdy), chemické výhody (chemicky mění fixační vlastnosti půdy) a biologické výhody (biologicky stimulují rostlinu a aktivitu půdních mikrooganizmů). Asi si pomyslíte, že můžete prostě přijít na trh a vybrat si ten nejlepší výrobek. Ještě počkejte. Možná, že budete potřebovat vědět několik věcí. Letmý pohled na literaturu odhalí některé protichůdné výsledky a ke každému odkazu na úspěšnost humusu je možno najít odkaz na jeho selhání. Je zjevné, že v tak široké skupině půdních látek, které je možno oddělit zásaditou extrakcí tedy mezi huminovými látkami jsou některé, které podporují úrodnost půdy a některé, které ji nepodporují. Tak je to prosté. Neměli bychom také zapomenout na skutečnost, že očekávání může být oprávněné, pokud souvisí s určitou aplikační metodou anebo poměrem, ale to neplatí, pokud není výrobek použit správně. A to nehovoříme o záměně výrobku, která zůstala problémem na celé řadě nově se vyvíjejících trhů (viz. dále v článku různé rozhovory se spolehlivými výrobci), když některé výrobky jsou prodávány jako huminová kyselina, ale ve skutečnosti obsahují jen málo nebo žádnou aktivní složku! A s tím, jak se trhy

6 vyvíjejí a stávají se náročnějšími, mnozí aktéři na nich působící zjišťují, že prostě proto, protože je to černá tekutina, nemusí to být nutně kyselina huminová a povaha složek a koncentrace kyseliny huminové jsou klíčové rozhodující faktory. Leonardit, nejlepší surovina? Za surovinu pro výrobu komerčních produktů na bázi kyseliny huminové/fulvové je možno považovat celou řadu přírodních zdrojů. Je však jasně zřetelné, že mezi surovinami je nejlepší Leonardit. Co je Leonardit? Ve skutečnosti je to měkká, středně hnědá látka připomínající uhlí vyskytující se v souvislosti s lignitem. Leonardit je organická látka, u které nedošlo ke karbonizaci, a liší se od měkkého hnědého uhlí stupněm své oxidace, což je důsledek procesu karbonizace (slať rašelina uhlí). Často se uvádí, že americký Leonardit je normou pro huminové kyseliny, což platilo do té doby, než byly nalezeny některé jedinečné okysličené druhy uhlí v Austrálii (pánev Gippsland ve Viktorii)). Tento australský organický humát, kterému je možno říkat australský Leonardit, se velmi podobá Leonarditu (který byl nalezen v Novém Mexiku, Severní Dakotě, Wyomingu a jiných státech ), je však mladší a mnohem více okysličený, tedy i bohatší na humáty. Některá naleziště obsahují surovinu tak bohatou, že obsahuje 98 % rozpustných humátů. Avšak již v 80. letech odborníci z Leningradského technologického institutu navrhli a ústav VNII Gidroliz (Rusko) a NPO RET LLC (PetrohradRusko) dále rozpracovali nové metody ekologicky nezávadných koncentrovaných huminových solí cestou oxidační hydrolýzy hydrolytických nebo lignin obsahujících vedlejších produktů výroby papíru a celulózy (průmyslový lignin a sulfonáty ligninu). Takové materiály obsahují až 85 % organických látek, z čehož je % ligninu, které určují jejich vlastnosti z hlediska tvorby humusu, protože lignin je zdrojem přírodní humifikace půdy. V přírodních podmínkách může tento proces tvorby humusu trvat staletí, přičemž vyvinutá technologie jej může zkrátit na 1 až 2 hodiny. Některé výrobky, které jsou vytvořeny v rámci tohoto procesu obsahují více než 90 % huminových kyselin sodíku a draslíku, z čehož je obsah organických látek až %. Větší část frakce vysokomolekulárních huminových kyselin izolovaných pomocí minerální kyseliny je ze % organická látka, zatímco zbývajících % jsou nízkomolekulární kyseliny, většinou fulvové. Zde bychom měli poznamenat, že nízkomolekulární huminové látky mají zvýšené bio-stimulační účinky na růst a rozvoj rostlin a vyznačující se také vysokou pohyblivostí v půdě. Vysokomolekulární sloučeniny, které jsou méně pohyblivé a stimulující mají na druhé straně lepší sorpční vlastnosti. Bez ohledu na zdroj je stanovení obsahu rozpustných humátů a fulvátů v materiálech poměrně jednoznačné, pokud se použije extrakce při vysokém ph. Stanovení huminových kyselin není tak prosté a použité metody mohou významně ovlivnit dosažené výsledky. Je proto obtížné srovnávat údaje různých společností ohledně obsahu huminových kyselin v jejich výrobcích. Tabulka 1: Průměrné složení huminových látek a některých molekul obsažených v rostlinách % ze sušiny bez popela Látka C H O N Fulvové kyseliny Huminové kyseliny Bílkoviny Lignin

7 Celá škála hotových výrobků pro řadu aplikací Již mnoho let mnozí výrobci dodávají na trh celou škálu komerčních výrobků (viz tabulka 2). V Evropě jsou nejznámějšími jmény Daymsa (Španělsko), Humintech (Německo), Amagro (Česká republika), Tradecorp (Španělsko). V jiných státech světa jsou známé firmy Omnia (Austrálie) a také Colloids (. Na trh přichází také stále více čínských firem. Potenciální kupující si může vybrat ze široké nabídky od práškového/granulovaného Leonarditu nebo koncentrátů kyseliny huminové až po krystalické nebo tekuté K-humáty, Amm-humáty, Nahumáty a dokonce humáty boru a hořčíku, nicméně také koncentráty kyseliny fulvové, draselné fluváty, sodné fulváty atd. Tabulka 2) Někteří světoví výrobci a distributoři huminových & fulvových kyselin Firma Země původu Používané ochranné známky Aglukon Německo Plantosam Agrium Duration CR line Agrofil Itálie Humifill Agxplore HA-12 Amagro Česká republika Lignohumát American Colloids Agro-Lig Atlantica Agricola Španělsko Humicop Beijing Ferti Buy Biolchim Itálie Take Up, Humi Drip, Humic Up Borregard Lignotech Boregro Line Brandt Consolidated China Ocean University CIFO Itálie Biotron Line, Cifoumic Cosmocel Mexiko Humicel, Humicrop, H-85 Double Dragons Humic Acids Co. Daymsa Španělsko Terrenova Fine Humate Industry Co. Fine Humate Futureco Španělsko Humi Strong, Humipower Gobbi Itálie Gerhumin Greenworks Technology Huminova Helena Chemicals Hydra Hume, Trafix Humintech Německo Liqhumus, Powhumus, Powiron LG Agro LG Agro Line Live Earth LM-32, Crop Thruster Omnia Specialities Austrálie/ Jihoafrická rep. K-humate, Oxyhumate Qumica Foliar Mexiko Fulvicos, Fulvigran, QF Activator Roulier Group/Inabonos Francie/Španělsko Fertiacti/GZ Snangxi Jiancheng Hongxing SPA RET Rusko Tagro Humiliq, Humibase Tianjing Tiankai Chemical Tradecorp Španělsko Humical, Humistar Valagro Itále Leonarpower

8 Pokud jde o obsah huminových kyselin, jeden litr koncentrátu odpovídá 7 8 tunám organického hnojiva. Podobně jeden kilogram práškového koncentrátu odpovídá cca 30 tunám hnojiva. Většina komerčně dostupných humátových extraktů na trhu jsou humáty sodíku. Jelikož výtažky z hydroxidu sodného jsou způsobem jak získat atraktivní konečný výrobek (zejména pro použití jako přísada do krmiv a látka vhodná pro veterinární medicínu), a také je to cenově výhodný způsob, existují tvrzení, že výtažky draslíku z prvotřídního původního Leonarditu odstraňují více bioaktivních látek ze surového Leonarditu, obzvláště přírodní růstové hormony a biostimulátory. Argument často používaný proti sodným humátům je také tvrzení, že vnášejí sodík do rostliny/ půdy (humát sodný obsahuje v průměru 7.5 % sodíku), což je ve většině případů nežádoucí. Stejně důležitý jako typ výrobku je z hlediska účinnosti působení i druh takové aplikace. Aplikace se mohou lišit od vnesení velkých množství suchého výrobku do půdy jako v případě něžných hnojiv přes mísení s hnojivy nebo se mohou výrobky zalévat do půdy až po aplikaci na listy postřikem koncentrovaných tekutin a fertigaci. To je právě místo, kde by dodavatelé měli být důslední ve svém přístupu ke kupujícím a koncovým uživatelům, aby je nemátli! Každá aplikace se provádí z určitého důvodu, což znamená, že tvrzení, které je doloženo pro půdní aplikaci, může být naprosto nepravdivé pro aplikaci na listy. Trh huminoých látek by měl růst na základě důslednosti agronomických výsledků a dobré legislativy. Technologie na bázi humátů jsou nyní široce distribuovány po celém světě. Největší trhy se nacházejí v Evropě (Itálie, Španělsko, Francie, Řecko, Portugalsko, Velká Británie, Německo, Švýcarsko), v Severní Americe ( a Kanada, ale také stále více Mexiko), ale také v Asii (, Thajsko atd.). Pokud jde o Evropu, podle posledního přehledu zveřejněného Španělským ministerstvem zemědělství na konferenci v Paříži, je v samotném Španělsku 50 dodavatelů (samozřejmě, že ne všichni z nich vlastní doly na Leonardit, většina z nich prostě zpracovává suroviny nebo dokonce jen s výrobky obchoduje) a odhadovaná hodnota trhu je 200 milionů EUR a hodnota celoevropského trhu je 1 miliarda EUR! Tato čísla jsou pravděpodobně velmi přehnaná, ale naznačují, že velikost trhu je podstatná. Další trhy jsou na počátku svého vývoje, jako například Střední Východ a Jižní Amerika. Další dosud ani nezačaly z důvodu právních omezení. Některé trhy se rozvíjejí velmi rychle a důvodů pro tak rychlý rozvoj je mnoho: expanze bio zemědělství téměř mechanicky vyžaduje takové výrobky. Avšak vývoj trhů například v Jižní Evropě má spíše souvislost se specifickým zemědělským klimatem a půdními podmínkami a konstelací abiotického stressu (slanost, sucho, horko atd.) než s čímkoliv jiným. Existuje mnoho důvodů, proč by trhy měly dále růst. K takovému růstu dojde jen na základě důsledných a prokázaných agronomických výsledků, vědecké zkušenosti a také pokud dojde ke shodě různých stran na mezinárodní normě upravující zkoušky specifikací komerčních výrobků. Pak se výrobky, které měly kdysi pověst pochybného zboží s přehnaně nadhodnocenou kvalitou vrátí k tomu, zač byly považovány před záměnou a než se zdvihla vlna přehnaných očekávání k černému zlatu zemědělství. Rozhovor s Rolandem Heijne, obchodní zástupce Amagro, Česká republika Historie české společnosti Amagro začala v Sovětském Svazu v roce 1975, kde jistý výzkumný ústav hledal způsoby výroby zcela rozpustných, vysoce koncentrovaných a setrvale vysoce kvalitních huminových látek. Jeho nástupce, společnost NPO RET, sesterská společnost společnosti Amagro, v roce 2002 vyrobila první dávku těchto huminových látek první generace zvaných Lignohumát s využitím jedinečné a patentované výrobní metody. V průběhu několika let se společnost Amagro dostala na první místo na trhu České a Slovenské republiky a začala expandovat prostřednictvím svých regionálních obchodních kanceláří. Ačkoliv se výrobky Lignohumát používají hlavně v zemědělství a zahradnictví, nyní se začínají uplatňovat také jako přísady do potravin a nacházejí své použití i ve výrobě léčiv. Trh huminových látek rychle roste, někteří lidé tvrdí, že dokonce o 30 % ročně. Udržet krok s trhem je samo o sobě výzvou. Vzhledem k tomu, že na trhu je hodně výrobků střední a nízké kvality, je těžké pro nově přicházející společnosti, jako je Amagro, dát o sobě vědět. Avšak vlastnosti Lignohumátu ve spojení s nově zavedenými výrobky nám poskytly požadované nástroje, abychom se odlišili.

9 Získáváme pozornost distributorů i vývojářů, kteří uznávají příležitosti Lignohumátu jako samostatného výrobku nebo jako součásti svých přípravků. Snižování množství aktivních látek hnojiv a pesticidů je významným trendem v EU a výzkum ukazuje, že přidáním lignohumátu do složení přípravků je možno významně snížit obsah takových složek. Stejné Evropské Unii se však nedaří stanovit jednotná pravidla pro registraci huminových látek, zejména jako složky hnojiv nebo pesticidů. V Evropě i mimo ni přispějí klimatické faktory ke zvýšení poptávky po huminových látkách stejně jako poptávky p organických výrobcích. Budeme pokračovat rozšiřování prodejní sítě a intenzivní spolupráci s vývojáři za účelem zlepšení pozice společnosti Amagro na trhu. Nové výzkumné středisko v České republice má za cíl posílit pověst společnost Amagro jako partnera v oblasti informací také v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu. Rozšíření naší výrobní kapacity z 500 mt na 3000 mt bude dokončeno v roce 2010 a umožní společnosti Amagro a firmám v naší skupině pokračovat v exponenciálním růstu.. José Carlos Amor, obchodní ředitel, Daymsa, Španělsko DAYMSA,, Desarollo Agrícola y Minero, S.A., španělská společnost, která se věnuje vývoji, výrobě a prodeji živin pro zemědělství a přípravků na ochranu rostlin, zahájila svoji činnost v roce Společnost je součástí skupiny Samca Industrial Group. Jednou z jejích hlavních činností je těžba Leonarditu v dolech firmy v severním Španělsku. Proto se od svého počátku společnost DAYMSA specializuje na vývoj přípravku pro zlepšení kvality půdy na bázi Leonarditu. V současné době má několik jejích výrobků Ekonálepku EU. Používání huminových látek rostlo souběžně se zaváděním lokalizovaných vysokofrekvenčních nebo úkapových zavlažovacích systémů, které se široce rozšířily v posledních třiceti letech. Ačkoliv cyklus těchto výrobků není stejný na všech trzích, vychází ze stejné struktury. V počáteční fázi vývoje těchto výrobků byly náklady na aplikaci vyšší díky skutečnosti, že byly problémy s jejich dodávkou, což je typické pro inovativní výrobky. To omezovalo dávkování a aplikaci jen na určité plodiny. V průběhu druhé fáze poptávka a nabídka postupně rostly. S tím, jak se na trhu objevovaly další značky, náklady na aplikaci se zlepšovaly a významně rostla spotřeba. V této fázi bylo dosaženo lepšího dávkování výrobků a byly získány konzistentnější zemědělské výsledky. Tradiční huminové kyseliny se postupně dostaly do stádia hnojiva v životním cyklu, což bylo charakterizováno šířením nízkonákladových výrobků (které měly někdy nízkou kvalitu). V této situaci došlo k poklesu užívání a přežili pouze výrobci a výrobky, kteří byli schopni nabídnout důvěryhodnost, nová složení, která skutečně ke zlepšení jakosti půdy. Naše společnost a produkce patří do této kategorie. Vyvinuli jsme výrobek Terrenova, který v sobě nese celu řadu výhod a přínosů pro zemědělce. Je to výrobek se širokou škálou různých působení, který je konkrétně určen ke zvýšení účinnosti hnojiv a k předcházejí vyčerpání půdy. Rob Clarke, generální ředitel, Omnia Specialities, Austrálie Výrobky australské společnosti Omnia Specilities vycházejí z koncepce zvané Nutriologie: kombinování živin s fyziologií rostlin. S touto jedinou perspektivou na zřeteli Omina vyrábí a prodává sortiment speciálních kapalných přípravků nanášených na listy pro zdraví rostlin a průběžně provádí výzkum jak v Austrálii, tak i Jižní Africe. Tím podporuje stávající výrobky a pomáhá vytvořit nové výrobky, které uvádí na trh každý rok. Společnost dosáhla významného růstu těchto speciálních výrobků v Austrálii a na mezinárodních trzích o doby, kdy byla v roce 2003 založena (v Austrálii). Humáty a specializované výrobky se nyní vyvážejí do více než 20 zemí. Mnozí zákazníci společnosti Omnia nyní začleňují huminové kyseliny do svých běžných programů hnojení a úzce při tom spolupracují s našimi odbornými agronomy. To pomáhá formulovat a optimalizovat aplikační techniky a maximalizovat tak výhody působení huminových kyselin na příjem živin účinnost využití hnojiv. Nejenže poskytujeme agronomickou podporu svým zákazníkům, nýbrž také technologickou podporu formou asistence při vývoji nových produktů na bázi huminových kyselin.

10 Využití výrobků na bázi humátů a huminových kyselin v zemědělství a zahradnictví prošlo za posledních 6 let výjimečným růstem. Pěstitelé i maloobchodníci nyní znají tyto výrobky všude. Omnia dosáhla významného růstu prodeje jak na nových, tak i na stávajících trzích. Vyrábíme také kombinované výrobky obsahující jak humáty, tak i hnojiva (buď ve formě hnojivových emulzí nebo v kombinaci s přípravky tekutých hnojiv ). Bohužel rychlý růst poptávky po přípravcích na bázi huminové kyseliny vedle k šíření látek obsahujících náhražky humáty špatné kvality. Přehnaná tvrzení o kvalitě a účinnosti těchto výrobků vedla k nerealistickým očekáváním a následku zklamání koncových uživatelů. Tím došlo ke zpomalení celkové přijatelnosti výrobků na bázi humátů a huminových kyselin. Možná, že nastal čas pro zavedení mezinárodně uznávané normy pro zkoušení a stanovení koncentrace a kvality výrobků na bázi huminových kyselin. Tím by se jen zvýšila důvěryhodnost na trhu huninových kyselin a zajistilo by to dlouhodobý růst a ochránilo spotřebitele. Stávající úspěch společnosti Omnia je výsledkem toho, že veškeré své úsilí věnovala vysoce kvalitním výrobkům, za kterými je solidní výzkumná práce a agronomické služby. Dr. Yasser Dergham, Humintech, Německo Humintech je jedním z největších světových výrobců kyseliny huminové. Sídlí v Düsseldorfu. Společnost Humintech využívá nejlepší německá lignitová ložiska (Leonardit) a vysokou jakostí huminových a fulvových kyselin a využívá vyspělé výrobní technologické metody k získání kyseliny huminové vysoké kvality. Dále společnost působí v oblasti výzkumu, vývoje a průmyslové výroby huminových látek a kyselin pro zemědělství, do krmiv, pro výrobu léčiv, stavební průmysl, veterinární účely a aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, jako je čištění vody a odstraňování kontaminace půdy. Ročně vyrábíme t granulátu kyseliny huminové ve formě výrobku Perlhumus, t kyseliny huminové rozpustné ve vodě jako Powhumus a t tekuté kyseliny huminové jako Liqhumus a 100 t Humitornu (6 % železa) s tím, že objemy výroby rotou ročně o %. S touto výrobní kapacitou patří naše společnost mezi nejvýznamnější světové výrobce kyseliny huminové. Jednou z hlavních předností výrobků na bázi kyseliny huminové je jejich schopnost využití na bio farmách z toho prostého důvodu, že se jedná přírodní organickou látku (produkt neohrožující životní prostředí). Domníváme se, že trh huminové kyseliny je stále ve fázi vývoje a v mnoha zemědělských oblastech světa je tento výrobek dosud neznámý. To znamená, že spotřeba huminových kyselin poroste, protože přidávání organických látek jako kyseliny huminové, je velmi důležité k udržení struktury půdy v optimální formě a k dosažení vysoké výnosnosti každé plodin kdekoliv. Huminové kyseliny se zavedly jako nezbytný doplněk k hnojivům, zaručující vysoký výnos. Bude nějakou dobu trvat, než se trh huminových výrobků nasytí. Jedním z kritických momentů na trhu je velké množství pseudoproduktů kyseliny huminové. Takové výrobky, vyráběné z Leonarditu nízké kvality, jsou špatně extrahovány nebo smíchány s lacinými organickými látkami a poškozují tak image kyseliny huminové.

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit. výzkumu a vývoje. Červenec 2013. TRANS fer

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit. výzkumu a vývoje. Červenec 2013. TRANS fer TRANS fer Červenec 2013 Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti 2

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva Připravilo sdružení společností a Červenec 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, financovaného

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích. Jan Slavík a kol.

Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích. Jan Slavík a kol. IREAS Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích Jan Slavík a kol. Název: Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích Autoři: Ing. Jan Slavík, Ph.D. (vedoucí autorského

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie Reedice 2008 Použitá tvrzení a citace materiálů v tomto informačním produktu nepředstavují vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve vztahu k právnímu nebo

Více

Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví

Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví Ilustrace, grafická úprava a sazba: Rostislav Pospíšil Korektury: Jiří Turek Tisk: Adatisk Adamov První vydání, Brno, srpen 2008 Vydala ZO ČSOP

Více

odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP

odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP CENA 66 KČ 2003 11 HK ENGINEERING CHRUDIM DODAVATEL TECHNOLOGIÍ PRO OCHRANU OVZDUŠÍ odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP téma ČIŠTĚNÍ

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více