Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc."

Transkript

1 Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc. Ve své dnešní přednášce se budu zabývat problematikou biofarmacie, tzn.vlivu lékové formy na počátek, délku a intenzitu účinku. V první fázi se pozastavím u problematiky gastrointestinálního traktu, podmínek pro rozpouštění, tzn.ph prostředí a dále potom množství kapaliny. Dále se budu zabývat urychlovači absorbce, dostupností léčivé látky kdy budu charakterizovat dostupnost jako takovou, potom farmaceutikou dostupnost a biologickou dostupnost, dále se budu zabývat vlivem fyzikální a chemické struktury léčivé látky na dostupnost léčivé látky a v další fázi přednášky potom problematikou lékových forem se zrychleným uvolňováním léčivé látky, se zpomaleným uvolňování léčivé látky. Stručně se zmíním o lékových formách s cílenou biodistribucí.

2 Prvním okruhem bude gastrointestinální trakt. Z hlediska rychlosti rozpouštění léčivé látky je velmi důležité ph prostředí a množství kapaliny, které přichází do kontaktu s lékovou formou nebo s léčivou látkou. Jestliže začneme ústní dutinou, tak tady je ph kolem 6,4 a za 24 hodin se vyloučí kolem ml slin. V žaludku tam se snižuje ph na 1 3 a zároveň i zde se vytvoří kolem 3 litrů žaludeční šťávy. V duodenu dochází ke změně, protože ph stoupá 6,5 7,5 a zde se vyloučí kolem 1 litru žluči a 1 litru pankreatické šťávy. V jejunu tam už v podstatě to ph se nemění, ale zde se do zažívacího traktu ještě 3000 ml sekretu.

3 Nyní bychom se podívali na jednotlivé části a řekli si, jak lékové formy se chovají v jednotlivých částech gastrointestinálního traktu. Čili jsme si už uvedli, že v ústní dutině je ph kolem 6,4, a že se zde vyloučí 1000 ml slin za 24 hodin. V ústní dutině lékové formy většinou jenom procházejí, jsou některé lékové formy, které jsou určeny pro ústní dutinu. Buď to jsou lékové formy, které uvolňují desinfekční látky anebo léčivé látky, které působí lokálně, nebo které se v ústní dutině absorbují. V žaludku je vysoký pokles ph až na 1 3 a zároveň tady se vyloučí kolem 2 litrů sekretu. V žaludku léková forma zůstává od 30 minut, když se podá nalačno, až do 4 hodin, když se podá po jídle. Pobyt lékové formy se prodlužuje také tím, že člověk pojme tukovitou stravu nebo stravu i bílkovinnou. V žaludku už dochází k rozpadu většiny lékových forem, pouze enterosolventní procházejí žaludkem do střev.

4 Ve střevech oproti žaludku dochází ke vzrůstu ph, tzn.z kyselého prostředí se přechází do zásaditého. Také je zde kolem 5 l sekretu a léková forma ve střevech je od 2 do 5 hodin. Ve střevech probíhá další uvolňování léčivé látky, pouze ty enterosolventní tablety se zde začínají rozpouštět a rozpadat.

5 V tlustém střevě se už zahušťuje obsah střeva a dochází k další absorbci léčivých látek. V této fázi je léková forma asi kolem 8 až 12 hodin. Takže tolik velmi stručně k problematice zažívacího traktu. Viděli jsme, že se zde léková forma setkává s rozdílným ph prostředím a také s rozličným množstvím kapalin. Čili celkově se dá říci, že do zažívacího traktu se za 24 hodin dostane od v podstatě 8 litrů do 10 litrů tekutin.

6 Dalším naším úkolem se seznámit s problematikou dostupnosti. Tady bych trochu šel do historie, kdy do roku 1950 farmakologové většinou testovali pouze farmakodynamický efekt léčivých látek. V roce 1953 definoval Dost nový vědní obor, tzv. farmakokinetiku, čili sledoval profil hladin léčivé látky v krvi. Dělali se tehdy různé pokusy, když se sledoval vliv pohlaví na hladiny léčivé látky v krvi, vliv dítěte, dospělého apod. V této době se už ovšem vědělo, že přípravky některých firem nemají v organismu farmakodynamický účinek. Skupina vědců si pak vzala tablety od 4 výrobců a sledovala hladiny léčivé látky v krvi. A došla k velmi zajímavému závěru, kdy třeba zjistila, že hladina léčivé látky výrobce A byla na úrovni 1 mg na 1 ml krve, a zjistila také, že od dalšího výrobce do 2 hodin se vůbec hadina nevytvořila a teprve potom se vytvořily velmi nízké hladiny léčivé látky. V tomto případě tableta vůbec nefungovala. To byly první poznatky v 50.letech. A tehdy profesor Levy a profesor Dost definovali nový vědní obor, tzv.biofarmacii. Tady bych se zmínil ještě o jedné události z roku 1963 z Londýna. Pacientka měla zánět pobřišnice a doktoři jí tehdy dávali Prednisol. Došlo k tomu, že se markantně zhoršil stav dané pacientky. A protože v této nemocnici pracoval profesor Levy, tak tehdy se kolem toho případu začal točit a zjistil, že zhoršení stavu souvisí s podáváním tablet od jiné firmy. A tak tehdy udělal první velmi jednoduchý pokus, do kádinky dal míchádelko, pak vsunul tabletu a po určitých časových intervalech odebíral kapalinu a zjišťoval hladinu nebo koncentraci léčivé látky. A došel k překvapivému závěru, že totiž ty neúčinné tablety uvolňovaly léčivou látku 20x pomaleji než látky účinné. No a tehdy v podstatě vymyslel nový postup na zjišťování léčivých látek. Vytvořil novou metodu, která za 5 let se dostala do amerického lékopisu.

7 Začal jsem hovořit o tzv.dostupnosti. Je to schopnost lékové formy uvolňovat léčivou látku v určitém místě organismu, po určitou dobu a určitou rychlostí. Toto hodnocení je možno provádět přímo v živém organismu nebo v kádinkách. Pokud se provádí v organismu tak se pak říká této dostupnosti biologická, v kádinkách farmaceutická. Čili ta biologická dostupnost je podíl podané léčivé látky jež se dostane v metabolické nezměněné aktivní formě do krevního oběhu.

8 Vlastní dostupnost se potom hodnotí klasickými farmakokinetickými parametry, jako je třeba maximální koncentrace léčivé látky v krvi, čas kdy je dosaženo maximální koncentrace, anebo potom plochou podkřivkou. Z těch ploch podkřivkou hladin léčivé látky v krvi se potom vypočítávají absolutní biologická dostupnost, relativní atd. Pokud se jedná o farmaceutickou dostupnost, tato vyjadřuje podíl z léčivé formy uvolněné léčivé látky, přitom je také samozřejmě zaznamenána i rychlost daného děje. V podstatě dneska se používá několik metod lékopisných. Z těch bych jmenoval ty dvě základní, tedy metoda rotujícího košíčku, což je v podstatě osa s košíčkem, do kterého se vsune tableta, košíček rotuje, a z nádoby se odebírají vzorky kapaliny s rozpuštěnou léčivou látkou, nebo se potom používá nádoba s míchadlem. Dále jsou různé průtokové a další metody. Nás ovšem zajímá určitý vztah dostupnosti léčivé látky k míře účinku. Tzn.k počátku, délce a intenzitě účinku.

9 Na tomto grafu máme znázorněnou koncentraci léčivé látky v krvi v závislosti na čase po aplikaci lékové formy a tady je velmi důležitá právě tato přímka, tzn.minimální terapeutická hladina. V podstatě ona říká, že když hladina léčivé látky dosáhne této hladiny, tak teprve v daném okamžiku začíná léčivá látka působit. Tzn.v tomto případě začíná působit po 12i hodinách, a potom přestává působit po 42 hodinách. Čili délka účinku je dána touto časovou částí křivky. Tady ještě se uvádí tzv.intenzita účinku, ta intenzita účinku není to správné vyjádření, protože naše snaha je, aby ta hladina se pohybovala co nejdýl a co nejblíž té minimální terapeutické hladině. Pokud ta hladina dosáhne velké výšky, dostává se do toxické oblasti nebo se dostává až do letální oblasti. Čili toto je velmi důležité, z tohoto obrázku, že tady je určitý vztah právě hladiny a účinku, tzn.vztah mezi farmakokinetikou a farmakodynamikou daného přípravku. Na další tabulce jsou ukázány příklady terapeutických toxických a letálních dávek u různých léčivých látek, třeba tady máme hexobarbital, terapeutická hladina je 1 mikrogram na ml krve, toxická 7 a letální 10 mikrogramů na mililitr krve.

10 Z pohledu lékové formy a dostupnosti rozlišujeme různé typy lékových forem. V pokusech farmaceutické dostupnosti v závislosti množství uvolněného léčiva na čase máme tady tři příklady různých typů lékových forem. První křivka A nám vyjadřuje klasickou lékovou formu, která uvolňuje léčivou látku velmi rychle. Čili to je většina léčivých přípravků, které jsou na farmaceutickém trhu. Další křivka B znázorňuje zpomalené uvolňování léčivé látky, čili tam už to uvolňování je modifikováno strukturou lékové formy. Třetí křivka to je uvolňování s řízeným uvolňováním. Uvolňování kinetikou pseudonultého řádu, tzn.,že tam se lineárně léčivá látka uvolňuje po dlouhou dobu. V pokusech biologických situace vypadá takto, že tady v závislosti koncentrace léčivé látky

11 na čase máme křivku A, to je profil klasické lékové formy, rychle nastupuje účinek a rychle končí. Další křivka B je to přípravek s prodlouženým uvolňováním, tzn., že doba účinku je delší. A třetí křivka C nám ukazuje přípravek s řízeným uvolňováním léčivé látky. Tzn., že ta hladina v rozmezí mezi minimální a maximální terapeutickou hladinou je relativně dlouhou dobu. U přípravku perorálních to může být těch 12, 24 hodin. U očních je to kolem 1 týdne, nitroděložní až jeden rok. Takže to by bylo stručně k té dostupnosti lékové formy a ke způsobům hodnocení.

12 Teď už bychom se dostali k otázce vlivu jednotlivých činitelů na dostupnost a začneme fyzikálními a chemickými vlastnostmi léčivých látek. Velmi důležité je to, jestli léčivá látka je charakteru slabé kyseliny nebo slabé zásady nebo soli. Tady v podstatě platí obecná zásada, že slabé kyseliny se v žaludku špatně rozpouštějí, ale velmi dobře se absorbují. U zásad je to naopak.

13 Teď bychom si řekli, jaká zásada platí pro podávání slabých kyselin a zásad do organismu. Pokud máme slabou kyselinu, tak ta by se vždycky měla dávat po jídle tak, aby zůstala v žaludku co nejdelší dobu, protože to množství, které se pak rozpustí se okamžitě velmi rychle absorbuje. Naproti tomu slabé zásady ty by se měly požívat před jídlem, protože ony ty tablety se rychle rozpadnou v žaludku, léčivá látka se rychle rozpustí a sama rozpuštěná přechází do střev. A ve střevech se zase rychle absorbuje. Takže tady platí zásada, že před jídlem by se měly dávat slabé zásady, a po jídle by se měly aplikovat slabé kyseliny. Tady máme Nitrofurantoin, který byl podávaný před a po jídle a byl vypočítáván podíl v procentech vyloučené léčivé látky za 24 hodin. Tady se ukázalo, že pokud tato slabá kyselina byla daná před snídaní, tak se vyloučilo 22 % a pokud byla podávaná po jídle tak 40 %. Čili tady je přímo experimentálně dokázáno, to, co jsem tady hovořil o určité teoretické závislosti. Dalším zajímavým okruhem je otázka ta, jestli podáváme třeba slabou kyselinu ve formě kyseliny nebo ve formě soli. Obecně se říká, že samozřejmě sůl je více rozpustná, tudíž že by se neměly dávat kyseliny, ale všechno že by se mělo dávat v soli. Tady je zajímavá ta věc, že pokud máme sůl ve vodě tak dochází k tomu, že se nejprve ta sůl rozpouští a vytvoří kolem částice kolem krystalku určitou vrstvu nasyceného roztoku o tloušťce H. Vzniklé jonty potom difundují do prostředí, a protože je tam ph nízké (tzn.1 3), tak ta část, ten aniont, znovu přechází na kyselinu. Čili znovu se vysráží kyselina, ale tato kyselina je vysrážena v mikrokrystalech a ty se potom během dalšího procesu relativně dobře rozpouštějí.

14 Čili obecná zásada, že slabé kyseliny je vhodnější dávat v lékové formě ve formě soli platí, jak vidíme na tomto grafu či tabulce. Tady vidím například kyselinu benzoovou v kyselém prostředí se rozpustí 2,1 jednotky, kdežto sodná sůl 980. Čili tady vidíme velmi markantní vliv mezi kyselinou a solí kyseliny. Jenomže toto co je uvedeno na této tabulce platí pouze pro suspenze, tzn.třeba aplikaci přípravku v tobolkách, přímá aplikace suspenze.

15 Ovšem pokud připravíme tablety z kyseliny a ze soli tak tady docházíme k opačnému závěru, tzn.k tomu závěru, že samotná kyselina se z tablet uvolňuje daleko rychleji než sodná sůl. Tomu je proto, že v tabletě, kde jsou póry se sůl slabé kyseliny rozpouští velmi dobře, ovšem bohužel přechází do malých krystalků kyseliny, a protože jich je tady hodně, tak tyto krystalky ucpou póry, proto nemůže voda pronikat do tablety a nemůže se rychle rozpadnout. Čili díky tomu, že dojde k pomalému rozpadu je potom i pomalejší uvolňování léčivé látky. Teď bych se zastavil u dvou dalších prvků částic léčivé látky a to je velikost částic a polymorfie. Pro velikost částic a vlivu na rozpouštění platí klasická rovnice rozpouštění, která říká, že rychlost rozpouštění se rovná d (difusní koeficient) x s (povrch částic) / h (tloušťka vrstvy nasyceného roztoku x rozdíl mezi cs (koncentrace nasyceného roztoku) koncentrace látky v kapalině. Z toho vyplývá, že difúsní koeficient je ovlivněn teplotou, takže čím je vyšší teplota, tím je rychlejší rozpouštění, povrch částic čím je povrch částic menší, tzn.jsou částice, jsou menší, mají větší povrch, je rychlost rozpouštění větší, a h je ovlivněno rychlostí míchání. Takže to jsou tři takové známé parametry, které známe už běžně z fyzikální chemie.

16 Někdy můžeme využít i velikosti částic jako retardačního prostředku, tady třeba vidíme u chloramfenikolu, že částice o velikosti 50 mikrometrů, to je ta červená křivka, je rozpouštění velmi rychle, a to už běhen hodiny, dvou. Naopak, když použijeme v suspenzi částice o velikosti 800 mikrometrů, tak vidíme, že to rozpouštění je pomalé a můžeme to dokonce použít i jako metodu pro retardaci účinku té dané léčivé látky.

17 V 60., 80.letech byl velmi diskutován problém polymorfie částic léčivé látky. Polymorfie, to znamená, že určitá látky krystaluje v několika krystalografických soustavách. Třeba fenobarbitál ve dvanácti. Každá z těchto modifikací má určitou energii a zároveň se rozpouští jinou rychlostí. Právě ty, které mají nejvyšší energii, ty se také rozpouštějí nejrychleji. Proto vznikl názor, v těch 70.letech, že do tablet by se měly dávat právě tyto modifikace, s tou nejvyšší energií. Ovšem bohužel je tam jeden problém, protože tyto modifikace během půl roku roku přecházejí na modifikace s nižší energií, tzn.s nižší rychlosti u rozpouštění. Tak se nám stane, což vidíme tady na tomto obrázku, kdy máme hladinu léčivé látky v krvi v závislosti na čase, ale ten čas bereme delší dobu, půl roku rok, že tady máme modifikaci jedničku, která se zdá nejvhodnější a modifikaci trojku, která se už nezdá výhodná. Proto z dnešního pohledu je lepší nepoužívat modifikaci 1, ale použít modifikaci 3 a dát tam větší množství této léčivé látky. Tak, abychom se dostali nad minimální terapeutickou hladinu po delší dobu.

18 Tady bych se zmínil ještě o jedné, takové moderní nové věci, a to jsou urychlovače absorbce. Tato skupinka pomocných látek se začala vyvíjet v těch 80.,90 letech, a to v souvislosti s tzv.transdermálními lékovými formami. U těchto forem, u těch náplastí, se na poměrně malé ploše (třeba 1cm x 1cm) aplikuje relativně velké množství léčivé látky, kožní cestou, a tudíž je potřebné, aby ta léčivá látka mohla velmi rychle prostupovat tkáněmi. Právě proto se začala vyvíjet skupina látek, která měla ovlivnit rychlost průchodu léčivé látky přes kůži nebo sliznice.

19 Tady se používá několik látek, které mají tu schopnost, že ovlivňují membrány buněk. Když se podíváme na membrány buněk, ty se skládají z fosfolipidů, a tyto fosfolipidy jsou svými lipidickými řetězci u sebe a na druhé straně je řetězec hydrofilních skupin, a u další membrány zase k sobě přiléhají ty části hydrofilní. Mezi těmito hydrofilními částicemi je vrstvička vody. A právě funguje jedna skupina urychlovačů, které zvyšují množství vody mezi těmito vrstvičkami, a tím jak se zvýší objem vody tak tím se zlepší podmínky pro absorbci rozpouštění léčivých látek. Druhá skupinka urychlovačů absorbce, tam má ten mechanismus, že v podstatě rozbíjí lineární uspořádání lipidických řetězců. Tím mezi těmito řetězci vzniknou otvory, a těmi potom velmi dobře procházejí molekuly léčivé látky. Tady platí jedna zásada, že neexistuje optimální urychlovač pro všechny léčivé látky. Vždy je nutné hledat urychlovač pro tu kterou léčivou látku. Také musím poznamenat to, že ty změny v té membráně nebo v tkáni nejsou změny dlouhodobé, většinou jsou to změny tak na dva, na tři dny a pak se soustava a ta tkáň dostává do původního složení.

20 Takže to by bylo k těm pomocným látkám a léčivým látkám. A teď už bychom se zaměřili na typy léčivých přípravků, lékových forem, ve kterých jsme schopni ovlivnit rychlost uvolňování léčivé látky. Vedle té základní klasické skupiny, tzn.lékových forem s klasickým nemodifikovaným uvolňováním léčivé látky, máme potom skupinky buď se zrychleným uvolňováním léčivé látky, s prodlouženým uvolňováním léčivé látky a s řízeným uvolňováním léčivé látky. Zvláštní skupinou jsou lékové formy s cílenou biodistribucí. Tady je třeba poznamenat, že všechny ty přípravky s modifikovaným uvolňováním že u nich dochází k uvolňování léčivé látky před její absorbcí. Naopak u soustav s cílenou biodistribucí, celá léková forma nano léková forma nebo mikro léková forma se dostává do krevního oběhu, celá se dostává do cílené tkáně a teprve v této cílené tkáni se uvolňují molekuly léčivé látky. Takže v pvním případě když v lékové formě dáme třeba 100 molekul, tak do cílené tkáně se dostane 20. Kdežto u té druhé skupiny když dáme 100 molekul, tak 95 molekul se dostane do cílené tkáně. Je to samozřejmě velmi výhodné, protože je minimální zátěž organismu, jsou minimální vedlejší účinky apod.

21 Nyní už bych se zaměřil na lékové formy se zrychleným uvolňováním léčivé látky. Tady můžeme uvádět takové 3,4 skupiny lékových forem, jsou to například tuhé roztoky, komplexy léčivých a pomocných látek, můžou to být sublingvální tablety nebo lyofilizované tablety. Začal bych tuhými roztoky. Filosofie u tuhých roztoků je tato. Máme molekulu léčivé látky, která je ve vodě špatně rozpustná. Máme tutéž molekulu, která se velmi dobře rozpouští v pomocné látce, a současně ta pomocná látka se dobře rozpouští ve vodě. Čili my připravíme lékovou formu takovou, že uděláme molekulární disperzi léčivé látky v pomocné látce, pak danou soustavu převedeme do granule, do tablet, no a po aplikaci se rozpouští pomocná látka, no a léčivé látky už se nerozpouštějí, pouze se jakoby obnažují do toho daného prostředí.

22 Takovým příkladem může být třeba griseofulvin v polyethylenglykolu, nabion v polyvinylpyrrolidoonu. Takže to jsou příklady těchto lékových forem.

23 Dále se používají komplexy léčivých a pomocných látek. Tady už tato soustava je složitější, zde se používá například pomocná látka betacyklodextrin. V podstatě se zde vychází ze škrobu, který se enzymy rozbije na menší řetězce, a ty se potom spojí do kornoutku. Takže se vytvoří kornoutek, s OH skupinami vevnitř, a potom přímo molekula léčiva se naabsorbuje do toho kornoutku a naváže se do dané soustavy. Z daných kornoutků se pak udělá granulát, vylisují tablety, a zase po aplikaci se rychle tato soustava rozpadne a uvolní se molekuly léčivých látek.

24 Dále se dají použít se zrychleným uvolňováním např. Sublingvální tablety, tam se pak vychází většinou z mikrokrystalické celulózy, kdy v orální aplikaci se velmi rychle tableta rozpadne, a třeba nitroglycerin se velmi rychle absorbuje. Takovou moderní skupinkou jsou lyofilizované tablety, u těchto tablet tam v podstatě nejde ani tak o tablety, o lisování, jakoby o liofilizát, vyrábí se například z gelu želatiny, kdy se udělá želatinový gel, dovnitř se přidá manitol, léčivá látka, soustava se vyleje do blistru, ty se zmrazí na -40 stupňů, no a potom se v liofizilátoru sníží tlak a voda, respektive led přímo sublimuje do páry. Čili tím dostaneme výlisek, který po aplikaci do ústní dutiny se během 6-10 minut rozpustí a léčivá látka pak lokálně působí.

25 Další skupinkou jsou tablety s prodlouženým uvolňováním tzv. RETARDETY ty mají mnohé výhody, protože udržují terapeutickou hladinu léčivé látky po dlouhou dobu. Celková dávka léčivé látky je nižší než při jednotlivých dávkách, jsou nižší vedlejší účinky, snižuje se akumulace léčivých látek v organismu a samozřejmě i četnost podání. Tady se ale musím zmínit o jedné nevýhodné vlastnosti, protože retardety v podstatě mají v sobě daleko vyšší množství léčivé látky než jednotlivé tablety, a pokud by je pacient rozkousal, došlo by k zbytečně vysoké absorbci až k vytvoření toxických hladin. Čili toto je důležité, že se musí pak aplikovat ta retardeta celá.

26 Těch metod pro přípravu retardet máme mnoho, třeba jsou to systému matricové, další soustavy jsou potahované lékové formy, osmotické systémy, nebo soustavy další. Pokud se jedná o matricové systémy, ty se většinou připravují jednoduše, že se vezme nějaká zpomalovací látka, k ní se přidá léčivá látka, a dále potom nějaká pomocná látka, která se dobře rozpouští, vylisuje se většinou přímým lisováním tableta, a ta po aplikaci začne uvolňovat léčivou látku tím mechanismem, že se rozpustná pomocná látka jako sacharóza rozpustí, ale tím kanálkem proniká voda dovnitř, rozpouští léčivou látku, a ta

27 potom pomalinku se uvolňuje z tablety ven. Pokud se jedná o inertní matricové systémy, tam se používají jako ty základní ty nerozpustné podíly, třeba polyvinylchlorid, polyethylen, polyamid apod. Ovšem tyto tablety se už v dnešní době moc v praxi nepoužívají. Další skupinkou jsou lipofilní matricové systémy, tam se jako zpomalovací látka používají tuky, mastné kyseliny. Tyto tablety se vyvíjely především v těch 70., 80.letech.

28 Nejvíc používaným postupem je příprava hydrofilních matricových tablet. Tady se v praxi používají dva postupy, tzn.postup přes granulaci nebo přímé lisování. Pokud se jde přes granulaci, tak tam se v podstatě používají klasická plniva léčivé látky, a tyto se granulují pomocí pojiv, které mají vysoce adhezivní vlastnosti. Čili tam se udělá granulát, a ten granulát se potom lisuje do tablet. Může se taky kombinovat situace, že se granulát udělá z té zpomalovací látky, obalí se na povrchu zpomalovací látku a potom z těchto granulek se lisují tablety. Daleko zajímavější a v praxi používanější je přímé lisování, zde se většinou vezme plnivo pro přímé lisování, přidá se kolem % zpomalovací látky, a dále potom celá léčivá látka a celá soustava se potom slisuje. A to je nejčastěji používaná soustava, kterou v dnešní době používáme. Vedle těch matricových soustav se dělají taky potahované lékové formy. Buď se potahuje krystalek léčivé látky nebo granulka, nebo celá tableta. Z takových nejklasičtějších postupů pro přípravu mikrotobolek, tzn.těch částeček, které

29 jsou obalené je to vedle fázové separace příprava ve fluidní sušárně, tzn.zařízení, kde dáme obalované částice do komory, ze spodní části vháníme podtlakem vzduch, částice jakoby plavou v tom prostoru, a na ně potom nastříkáváme roztok obalovací látky. A po nástřiku provedeme vysušení, provádí se další nástřik apod.tak, až potom dostaneme ty obalené částice léčivé látky. Tady na tomto obrázku vidíme závislost rozpouštění kyseliny salicilové na čase. Vidíme,

30 že samotná kyselina salicovám, respektive salicilan sodný, se velmi rychle rozpustí, pokud ho obalíme želatinou, je to uvolňování pomalejší, pokud želatinu ztvrdíme formaldehydem, dochází k dalšímu zpomalení uvolňování léčivé látky. Další možností obalování je obalování pelet, kdy na peletu naneseme vrstvičku obalovací látky, no a z ní potom se léčivá látka uvolňuje velmi pomalu.

31 V lékárnách určitě všichni znáte přípravek mikromagretard, což je přípravek retardovaný s nitroglycerinem. Ten se připravuje takovým zvláštním způsobem, že na jádro z cukru, na takovou cukernou kuličku, se nanese nitroglycerin v laktóze, a vše se to pokryje filmem. Tyto kuličky se potom dávají do tobolky. Po aplikaci se vlastní tobolka rozpadne, uvolní se jednotlivé částice, do nich potom voda proniká přes membránu, obsah se rozpouští, a pomalinku se léčivá látka dostává do okolí dané kuličky. Na spodním grafu vidíme porovnání klasické tablety s touto moderní tobolkou. Tady vidíme, že u tablety je dosaženo maxima po 2 hodinách, a zbytečně vysoké hladiny, která už je nad minimální terapeutickou hladinou. Naopak u tobolky je dosaženo uvolňování po dobu 12 hodin. Čili tady vidíme, že opravdu tento moderní způsob má své opodstatnění. Takže to bylo o těch dvou základních metodách, tzn.výrobě matricových soustav a obalovaných soustav, a teď bychom se podívali na příklad kosmotického systému a tzv.oros.

32 Tato tableta obsahuje jádro, které obsahuje nějakou osmoticky aktivní látku, třeba chlorid sodný a léčivou látku, a dále potom fólii, která řídí uvolňování. A do této tablety se udělá laserem otvor. Po aplikaci voda proniká přes membránu, a protože léčivá látka nemůže přes membránu procházet ven, tak vychází po rozpuštění pouze otvorem, který byl udělaný v této tabletě.

33 Při porovnání klasické tablety a tohoto OROSu vidíme, že klasická tableta uvolní léčivou látku velmi rychle, do dvou hodin dosáhne maxima, zbytečně vysokého, kdežto z orosu se léčivá látka uvolňuje pomaleji, dosáhne hladiny třeba až po druhé hodině, ale potom drží hladinu až po dobu 12 hodin. Dalším příkladem takovýchto přípravků je třeba plovoucí tobolka. Plovoucí tobolka, ta obsahuje vevnitř několik součástí. Po aplikaci do žaludku, tobolka se rozpustí, hydrogel udělá gelovou strukturu, a uzavře v sobě vzduch, a uzavře v sobě tuk. Tím pádem po aplikaci tobolka plave v žaludku, a pomalinku z té plovoucí tablety se uvolňuje léčivá látka. V úvodu přednášky jsem povídal o tom, že pokud máme slabou kyselinu, tak ona se má dávat po jídle, anebo má ta léková forma zůstat co nejdéle v žaludku. A to je právě léková forma pro tento typ léčivých látek, tzn.pro slabé kyseliny.

34 Dalším příkladem potom jsou tablety s nalisovaným obalem. Dělají se v podstatě tak, že do zvláštní tabletovačky, do matrice se nasype obalovací látka, dolní trn se posune níž, potom se vsune do matrice jádro, zase se dolní trn posune níž, a zasype se matrice obalovaným granulátem a vše se vylisuje. Čili máme jádro s léčivou látkou, a máme obal s léčivou látkou. A tady nám mohou nastat dva případy, jednak ten případ, kdy v obalu je tuhý roztok, tzn.zde léčivá látka se velmi rychle rozpouští, protože se rozpouští ten obal, vytvoří se požadovaná hladina léčivé látky v krvi, no a potom se začne rozpouštět jádro, kde jsou velké krystaly léčiva a kde to léčivo se rozpouští velmi pomalu.

35 Naopak jsou taky lékové formy opačné, kdy ten obal se velmi pomalinku rozpouští, a teprve po rozpuštění obalu se začne rozpuštět jádro, ze kterého se potom ta léčivá látka uvolňuje velmi rychle.

36 Takže v této mojí dnešní přednášce jsem se zabýval problematikou lékových forem, a vlivu lékových forem na počátek, délku a intenzitu účinku. Chtěl jsem tady prezentovat problematiku rozpouštění v zažívacím traktu, dál jsem chtěl stručně říci o tom, co je to dostupnost léčivé látky, že je biologická a farmaceutická. Dále potom jsem se zaměřil na vliv léčivé látky na dostupnost a to z pozice chemických vlastností a fyzikálních vlastností. A v té poslední fázi jsem se zabýval přípravky s modifikovaným uvolňováním léčivé látky, přípravky se zrychleným uvolňováním, se zpomaleným uvolňováním a u toho jsem uvedl soustavy matricové, obalové, osmotické, popřípadě jsem uvedl nějaké příklady dalších soustav.

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells)

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells) KREV Při běžné prohlídce greyhounda nám může připadat, že pes je fyzicky v pořádku, nemá žádné zranění, celkově se zdá být v perfektním stavu. Přesto je dobré získat ještě další informace v jiném provedení.

Více

animal Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Pomáháme udržovat zvířata v kondici Selhání ledvin jako hrozba Jak vybrat hlavní preparát

animal Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Pomáháme udržovat zvířata v kondici Selhání ledvin jako hrozba Jak vybrat hlavní preparát animal START www.energyvet.com Regenerační preparáty vytvářejí podmínky uzdravení Základy regenerace zvířat Pomáháme udržovat zvířata v kondici Interview s veterinářem Energy Group, a. s. Selhání ledvin

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Sacharidy v športovej výžive

Sacharidy v športovej výžive Peter Novák novak@aditivagroup.com www.nutriexact.sk Rok uverejnenia: 2009 Sacharidy v športovej výžive Sacharidy jsou právem považovány za významnou složku sportovní výživy, ale právě přecenění nebo nedocenění

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Program školy : neděle, 26.října 17.00-18.00 registrace hotel Krystal 18.30-22.00 seznamovací večírek s občerstvením, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 pondělí,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Specializace: TRIATLON Téma: Regenerace ve sportu Zpracoval: Vladimír KUPEC Ve Stráži pod Ralske dne: Prohlášení

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV Kurz pro aktivisty v oblasti léčby HIV/AIDS Oddíly 1-8: základní informace o HIV Imunitní systém a počet CD4 Virologie, HIV a virová nálož Úvod do antiretrovirové léčby Nežádoucí účinky léčby Oportunní

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Jan Fíla, Karel Kodejš, Michael Mikát, Jaroslav Nunvář, Jan Smyčka, Petr Synek, Petr Zouhar Komunikace Biologická olympiáda 2013

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK JAK LÉČIL EDGAR CAYCE nejslavnější americký léčitel a jasnovidec CESTA KE ZDRAVÍ POMOCÍ ZNÁMÝCH POTRAVIN A POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ Věnováno těm, kdož chtějí vykročit

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky Michaela Neduchalová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o charakteristice kávy a jejich zdravotních účincích na lidském organizmu.

Více

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU Ladislav Pecen I Blaise Pascal se zabýval statistikou a pravděpodobností. Blaise Pascal, Louvre. Příprava výzkumné studie

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více