Od detekce TM k aplikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od detekce TM k aplikaci"

Transkript

1 Od detekce TM k aplikaci Vladimír Král VŠCHT Praha 2. Part Jamila Králová ÚMG AV ČR 1

2 Protoonkogeny/onkogeny růstové faktory a jiné látky, ovlivňující růst buněk receptory pro růstové faktory faktory s účastí při přenosu signálu v buňce (ovlivňující transdukční mechanismy) faktory s účastí při regulaci genové exprese (transkripční faktory) HER-2/neu (erbb-2): receptor pro růstový faktor ras: signální molekula myc: transkripční faktor src: tyrozinkináza htert: enzym účastnící se replikace DNA Bcl-2: membránový protein, který zabraňuje apoptóze

3 Tumor potlačující geny p53 (TP53): trakskripční faktor regulující dělení buňky Rb: molekula ovlivňující transkripční faktory řídící dělení buňky APC: molekula ovlivňující dostupnost transkripčních faktorů BRCA: faktor ovlivňující reparaci DNA

4 Tumor potlačující geny Pět až deset procent žen s rakovinou prsu má dědičnou formu onemocnění. Vrozené mutace genů BRCA1 a BRCA2 (breast cancer 1 a 2) zvyšují celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu z 13 % na 60 až 85 % a riziko rakoviny vaječníků z 1.7 % na 20 až 60%.

5 Vliv mutací relevantních genů počet nových případů kolorektálního ca. v USA na obyvatel a rok Vznik rakoviny je závislý na mutacích několika genů současně a to je mnohem pravděpodobnější u starých osob. věk (roky)

6 Odlišnosti nádorové buňky nekontrolovaná proliferace dediferenciace a ztráta funkce nesmrtelnost (nádorové buňky se nedělí jen po omezený počet generací jako normální buňky) invazivnost nádoru (proteázy, růstové faktory, neoangiogeneze) tvorba metastáz chromozomální nestabilita

7 Protinádorová chemoterapie Většina cytostatik poškozuje DNA nebo jinak inhibuje buněčnou proliferaci. Klasická cytostastika přímo neovlivňují další vlastnosti buněk nádoru (dediferenciace a ztráta funkce, invazivnost nádoru, schopnost metastazovat) Cíl chemoterapie: optimální farmakoterapeutický účinek tj. dlouhodobá kompletní remise při minimálních NÚ a za současné prevence vývoje rezistence nádoru. Realita: snaha o maximální terapeutický účinek při ještě únosné toxicitě.

8 Selektivita účinku cytostatika selektivita ve smyslu cytotoxického účinku na buňky maligní (terapeutický účinek) a zdravé (nežádoucí účinek) nádorové buňky jsou odvozeny od buněk vlastního organizmu a docílit selektivitu cytotoxického účinku podobnou jako při antimikrobiální chemoterapii je nemožné cytostatika narušují schopnost buněčného dělení a poškozují tak nejen buňky nádorové, ale i zdravé, především rychle se dělící buňky NÚ: kostní dřeň (anémie, únava, krvácení, infekce) buňky vlasových folikulů (alopecie) GIT: střevo, ústní dutina (orální a intestinální ulcerace, průjem) gonády (menstruační poruchy, porucha spermatogeneze, sterilita) nauzea, zvracení, nechutenství mutageneze, karcinogeneze, teratogeneze, kardiotoxicita, nefrotoxicita, hepatotoxicita

9 Citlivost nádorových buněk na chemoterapii Citlivost nádorových buněk na cytostatikum je dána: místem zásahu cytostatika v cyklu buněčného dělení fází buněčného cyklu, ve které se většina nádorových buněk nachází růstovou frakcí nádoru = poměr proliferujících a neproliferujících (klidové buňky G 0 + buňky bez schopnosti růstu) buněk nádoru přirozenou rezistencí nádorových buněk vůči chemoterapii schopností vyvinout rezistenci při opakované expozici (získaná rezistence)

10 Definice TM Molekulární indikátor se specifickými biologickými vlastnostmi Využitelný pro detekci, měření průběhu nemoci a odpovědi na léčbu Jsou produkovány nádorem, nebo jako odpověď organizmu na přítomnost nádorového onemocnění Lokalizace: na povrchu nádorové bunky, vnitrobuněčná lokalizace Vyplaveny do krevního řečiště

11 TM definice Nádorové markery jsou laboratorně prokazatelné známky v biologických tekutinách nebo v tkáních, pomocí kterých je možno prokázat : - riziko vzniku - přítomnost - prognózu - účinnost (neúčinnost) terapie nádorového onemocnění

12 Definice TM Tkáňově a orgánově specifické antigeny -látky, které se fyziologicky nacházejí ve zdravé tkáni či orgánu a mimo něj pronikají jen v minimálním množství. Za patologických stavů (nádorové onemocnění, zánět, trauma) dochází k jejich zvýšenému uvolňování. Prostatický specifický antigen (PSA), neuron specifická enolasa(nse), protein S-100, rozpustné fragmenty cytokeratinů(tpa, TPS, CYFRA 21-1), většina CAantigenů definovaných pomocí monoklonálníchprotilátek (Mab), antigen karcinomů ze skvamosníchbuněk (SCC), thyreoglobulin(tg), hormony a jejich prekursoryu nádorů žláz, které je fyziologicky produkují)

13 Definice TM Strukturní motivy TM: Polypeptidy Proteiny Glyko-deriváty Nukleové kyseliny Enzymy Hormony

14 TM Characteristika Detekce: Produkovány nádorovými buňkami, otázka (response to tumor development ) Citlivost Produkovány ne-exkluzivně nádorovými buňkami, ale v dostatečném množství (distinguished from production by a normal tissue) Specificita

15 Ideální TM Požadované kvality Vysoká citlivost Vysoká specificita Vhodná analytická technika detekce (MS) Nízká cena stanovení, bezpečnost Ideální tumorový marker, který by s jistotou prokázal buď přítomnost nebo naopak nepřítomnost maligního nádoru (detekce ranného stadia) neexistuje

16 Nádorové markery Tumorové markery znamenají širokou paletu vyšetření od onkogenů přes nádorové antigeny, produkty nádorových buněk a k reaktivním produktům nenádorových buněk. Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci

17 TM detekce Charakteristika hypotetického ideálního onkomarkeru - souvislost s maligním procesem - korelace se stupněm maligního procesu - odhad typu a lokalizace tumoru - odhad stadia tumoru - odhad efektu terapie, odhad prognózy

18 Stále potřebujeme klasické nádorové markery Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci. Markery pro screening a diagnózu Pro screening a časnou diagnózu jsou markery indikovány jen výjimečně AFP u cirhotiků a pacientů s pozitivitou HbsAg, kde je mnohem větší ( 40x) pravděpodobnost vzniku ca jater, paraprotein vzhledem k myelomu, kalcitonin u syndromu MEN- mnohočetných endokrinních neoplasií, PSA

19 Obecné doporučení k využití onkomarkerů: Zvýšení u nemaligních chorob - při hodnocení koncentrace onkomarkeru musíme mít vždy na paměti možné zvýšení tohoto parametru u nemaligních onemocnění.

20 Zhodnocení prognózy Význam TM pro určení prognózy není exaktně definován tak jako u jiných prognostických faktorů. Prognosticky nepříznivé jsou extrémně vysoké hodnoty TM, v dynamice pak jejich rychlá progrese nebo časná progrese po předchozím léčebném efektu

21 Lead time a biologický poločas Je nutno vědět, že jednotlivé markery mají rozdílný lead time a různý biologický poločas ( několika minut po 14 dní). Je tedy nutné správně načasovat jejich vyšetření tak, aby bylo ve prospěch nemocného. Zobrazovací metody bývají pozitivní většinou až za 1-2 měsíce od prvního zvýšení sérového markeru

22 Hodnocení efektu léčby Tato oblast je pro uplatnění (TM) nejdůležitější Vždy je třeba stanovit hladinu (TM) před léčbou,negativizace hladin odráží úspěch léčby,je však třeba vzít v úvahu biologický poločas,který se pohybuje v rozmezí hodin/hcg,b2-mikroglobulin/ až po dny /AFP,CEA/ Vzestup koncentrace (TM) bezprostředně po léčbě může být známkou rozpadu nádorových buněk vlivem účinné terapie.z uvedených důvodů se kontrolní odběr provádí obvykle až za 3-4 týdny po zahájení léčby.

23 Dispenzarizace včasné odhalení recidivy Sledování TM v dispenzární péči má význam především pro včasné odhalení recidivy onemocnění. To v praxi znamená, že nad normu zvýšená hodnota TM upozorní na možnou recidivu onemocnění, a provedená klinická a zobrazovací vyšetření pak zpravidla odhalí lokalizaci a rozsah relapsu onemocnění. Existuje i program umožňující zhodnotit dynamiku TM v několika po sobě následujících měřeních a odhadnout pravděpodobnost relapsu nebo progrese nádorového onemocnění. Klinický význam takové časné predikce relapsu onemocnění je ale omezený, protože izolovaný vzestup TM bez jiného korelátu recidivy onemocnění obvykle není standardním argumentem k zahájení onkologické léčby.

24 Včasné vyhledávání nemocných (screening) Nedostatečná specificita TM pro určité nádorové onemocnění neumožňuje v současné době využít preventivního stanovování nádorových markerů jako nástroje k odhalení přítomnosti nádorového onemocnění. Nejlepší předpoklady pro takové využití by měl marker PSA pro screening karcinomu prostaty, ale ani tento TM se po několika letech hodnocení a odborných diskusí nestal standardní screeningovou metodou. Užitečné při vyšetření rizikových skupin ohrožených konkrétním nádorem př. AFP-cirhotici /zejména následkem chronické virové hepatitidy B nebo C / ---- Ca jater

25 Nádorové markery můžeme rozdělit na několik skupin A- Onkofetální antigeny: tyto proteiny jsou exprimovány pouze během vývoje lidského zárodku, brzy po porodu jejich exprese mizí a znovu se objevuje pouze při patologických stavech, nejčastěji ve spojitosti s nádorovými onemocněními. Patří sem například karcinoembryonální antigen (CEA), alfa1-fetoprotein (AFP), SP-1, placentární alkalická fosfatáza.

26 B.Tkáňové specifické antigeny jsou to molekuly, jejichž exprese je omezena pouze na určitou tkáň nebo na malý počet tkání (druhů buněk). Při patologickém (nádorovém) procesu postihujícím tuto specifickou tkáň dochází k výraznému vzestupu jejich hladin. Patří sem například prostatická alkalická fosfatáza (PAP), prostatický specifický antigen (PSA), neuron-specifická enoláza (NSE), myoglobin, tyreoglobulin, lymfocytární antigeny a další.

27 C.Tkáňově nespecifické antigeny molekuly, které se vyskytují v řadě tkání organismu a jejichž hladinu je možné detekovat i za fyziologických podmínek. Za patologických podmínek (při přítomnosti nádoru) se jejich hladina zvyšuje. Patří sem například ferritin, lysozym, laktátdehydrogenáza (LDH), beta2- - mikroglobulin (beta2-mg), proteiny akutní fáze, tymidinkináza (TK), kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) a další.

28 TM glykomika CEA /onkofetální antigen/ glykoprotein tvořený bunkami sliznice střeva ve fetálním období. zvýšené koncentrace nejen u kolorektálního Ca,ale i plic,prsu,pankreatu,pohlavních orgáná,hepatitid,jaterních cirhoz,pankreatitid,u kuřáků. CA 19-9 glykolipid,derivát krevní skupiny Lewis. nejčastěji pozitivní u Ca pankreatu,ale i žaludku,žlučových cest,i u některých benigních onem.hepatobiliárního systému a pankreatu

29 Glykomické TM Glycoconjugates on the cell surface involved in adhesion, motility, metastasis can induce immune response expressed early in malignant transformation shed by cancer cells into serum

30

31 Glykomické TM Monoclonal antibodies used Our approach : small ligands for selective Detection of tumor markers on the cancer cell surface or in the serum Selective, but not too selective

32 Glykomické TM screening diagnosis monitoring therapy remission follow-up

33 Tumor Markers some key facts: Lack of specificity Cancer heterogeneity False negatives Benign diseases positive Smokers have raised some markers

34 Establishing/validating biomarkers Identify candidate Assays to determine biomarker Assays to diagnose disease Detect pre-clinical disease (prediction) Prospective screening Quantification of overall impact on disease

35 Biomarker examples P53 mutations anti-apoptotic enzymes (e.g. survivin) Luteinizing hormone receptor Adenosine receptor Folic acid receptor Chorosterol receptor Sialic acid Hyaluronic acid Heparan sulphate

36 Techniques for discovery of biomarkers Genomics Proteomics Transcriptomics Metabolomics. Biostatistics. Thorough understanding of disease mechanism

37 Cell Surface and Secreted Protein Profiles of Human Thyroid Cancer Cell Lines Reveal Distinct Glycoprotein Patterns Cell surface proteins have been shown to be effective therapeutic targets. In addition, shed forms of these proteins and secreted proteins can serve as biomarkers for diseases, including cancer. Thus, identification of cell surface and secreted proteins has been a prime area of interest in the proteomics field. Most cell surface and secreted proteins are known to be glycosylated, and therefore, a proteomics strategy targeting these proteins was applied to obtain proteomic profiles from various cancer cell lines An average of 150 glycoproteins were identified per cell line, of which more than 57% are known cell surface or secreted glycoproteins.

38 Glycomics and disease markers Glycomics is the comprehensive study of all glycans expressed in biological systems. The biosynthesis of glycan relies on a number of highly competitive processes involving glycosyl transferases. Glycosylation is therefore highly sensitive to the biochemical environment and has been implicated in many diseases including cancer. Recently, interest in profiling the glycome has increased owing to the potential of glycans for disease markers. As disease markers glycans have major advantages: (1) Changes in glycosylation in disease states are supported by 50 years of glycobiology, particularly in the study of cancer. (2)

39 Glycomics Glycomics and mass spectrometry In the glycomics approach, glycans are harvested and used to determine whether the glycosylation has changed in disease-state samples compared to healthy controls without prior knowledge of the associated proteome. Advances in glycomics analysis rely on the analytical tools for glycomic profiling. Mass spectrometry provides a rapid and sensitive tool for component analysis. Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13:

40 Glycomics Lebrilla CB, An HJ: The prospects of glycan biomarkers for the diagnosis of diseases. Mol Biosyst 2009, 5: The opinion article on glycan biomarkers. The author argues the intrinsic advantages of using glycans as disease markers over other biomolecules and the potential of glycan profiling for diagnosing and determining the progression of disease. Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13:

41 Glykomické TM Monitoring response to treatment in melanoma patients: Potential of a serum glycomic marker Int. J. Cancer: 122, (2008) Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

42 Glykomické TM Protein- and lipid-linked carbohydrate structures, glycans, cover the surfaces of all human cells. Glycans are involved in the normal functions of multicellular organisms, and their structures change in Cancer. Glycans associated with malignant transformation include various glycolipid structures. The cell surface is covered by a dense layer of protein- and lipid-linked glycans. Although it has been known that distinct glycan structures are associated with cancer, the whole spectrum of cancer-associated glycans has remained undiscovered. Analysis of the Human Cancer Glycome Identifies a Novel Group of Tumor-Associated N-Acetylglucosamine Glycan Antigens Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

43 Glykomické TM Glycome analysis of cancer patient tissue sections by mass spectrometric protein-linked glycan profiling. Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

44 Glykomické TM: přehled Peptide borono lectins (PBLs): a new tool for glycomics and cancer diagnostics. Zou, Yuejiao; Broughton, Dana L.; Bicker, Kevin L.; Thompson, Paul R.; Lavigne, John J. ChemBioChem (2007), 8(17), Glycoproteomics and glycomics investigation of membrane N-glycosylproteins from human colon carcinoma cells Proteomics 2008, 8, Glycomics and disease markers Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13: Purification and mass spectrometric analysis of glycomes and glycan profiling of human tissues. Satomaa, Tero; Natunen, Jari; Heiskanen, Annamari; Blomqvist, Maria; Olonen, Anne; Saarinen, Juhani. (Glykos Finland Ltd., Finland). U.S. Pat. Appl. Publ. (2010),

45 Glykomické TM: přehled Multifunctional Oval-Shaped Gold-Nanoparticle-Based Selective Detection of Breast Cancer Cells Using Simple Colorimetric and Highly Sensitive Two- Photon Scattering Assay ACS Nano 4, Absorption profile variation of multifunctional oval-shaped gold nanoparticles due to the addition of Different cancerous and noncancerous cells. Photograph showing colorimetric change upon addition of different cancer cells

46 Laboratorní známky zhoubného novotvaru /gastroenterologie/ Vzhledem k širokému spektru nádorových onemocnění neexistuje dosud univerzální sérový nádorový marker a ani senzitivita (správný záchyt nemocných) při dostatečné specificitě (správná negativita u lidí bez nádorového onemocnění) nedosahuje ideálních 100 %. Proto tedy nezvýšená koncentrace nádorového markeru není ještě důkazem nepřítomnosti maligního onemocnění a naopak pozitivní výsledek nemusí nutně znamenat zhoubný nádor.

47 Enhanced Tumor Detection Using Saccharide Receptor-Targeted Fluorescent Conjugates

48 LEGO modular system: Multiple therapy Cyclodextrins drug solubilization, stabilization Porphyrin - PDT, selectivity for cancer cells, apoptosis mabs, pabs - selectivity enhancement, induction of nonspecific imunity Drug cytostatic efect R = F, CD M = Zn, Cu, Co, Ni N F R F F F F F N R N M N N F F F F HOCH O 2 O O HOCH 2 OH OHO F HO CH 2 O F O O OH HO O HO O HOCH 2 Drug OHOH HO CH 2 OH O OH HO HO OH O O HO O HOCH 2 O CH O 2 OH N Y F F F F R

49 Introduction Fluorescence optical imaging technologies are currently being developed to image specific molecular targets in vivo. The A, F, S receptors are overexpressed in several cancer cells and has low expression in normal tissues. R can serve as the target for fluorescence (NIRF) optical imagining.

50 In vivo Imaging NIR Light Fluorescence NIR2-folate Cancer cell Normal cell Inject NIR2-folate In vivo Imaging of FR Cancer cell has higher fluorescent intensity than normal cell Folate receptor NIR2-folate

51 Localisation of Sapphyrin-Sugar Conjugate in Tumour and Normal mice tissues(µg photosensitiser / g wet tissue) tissue 1 day 3 days 6 days 9 days liver tumor lung kidney blood heart spleen brain muscle day 3 days 9 days 6 days liver tumour lung kidneys blood heart spleen brain muscle Kral V, Davis J, Andrievsky A, Kralova J, Synytsya A, Pouckova P, Sessler JL. (2002) J Med Chem, 45,

52 Selectivity for cancer cells Král at al.: J. Med. Chem. 2003: x accumulation in malignant tissue

53 Influence of combined therapy: PDT and doxorubicin-conjugate complex on growth of carcinom; Application of PAb Volume of tumor (cm 3 ) control Gama CD2+PDT Gama CD2+DOX O+PDT Gama CD2+DOX O day of experiment

54 tumor volume (cm 3 ) 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 without appl. Au-3-1 Au time (days) Dependence of the volume of human balisom on time after application of combined therapy, MNP and PDT

55 Recognition of Cancer Cell surface A431- epidermální karcinom HELA cervikální karcinom CEF primární kuřecí fibroblasty

56 Receptor R2 a jeho uptake do netransformovaných versus transformovaných buněk. 3T3 imortalizované myší fibroblasty PR buňky z myšího nádoru vzniklého po infekci RSV virem CEF- kuřecí fibroblasty CEF-RSV kuřecí fibroblasty transformované RSV virem

57 Cell recognition with porphyrincholic acid conjugates

58 TM detekce Charakteristika hypotetického ideálního onkomarkeru - souvislost s maligním procesem - korelace se stupněm maligního procesu - odhad typu a lokalizace tumoru - odhad stadia tumoru - odhad efektu terapie, odhad prognózy

59 Obecné doporučení k využití onkomarkerů: Zvýšení u nemaligních chorob - při hodnocení koncentrace onkomarkeru musíme mít vždy na paměti možné zvýšení tohoto parametru u nemaligních onemocnění.

60 Stále potřebujeme klasické nádorové markery Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci. Markery pro screening a diagnózu Pro screening a časnou diagnózu jsou markery indikovány jen výjimečně AFP u cirhotiků a pacientů s pozitivitou HbsAg, kde je mnohem větší ( 40x) pravděpodobnost vzniku ca jater, paraprotein vzhledem k myelomu, kalcitonin u syndromu MEN- mnohočetných endokrinních neoplasií, PSA

61 Zhodnocení prognózy Význam TM pro určení prognózy není exaktně definován tak jako u jiných prognostických faktorů. Prognosticky nepříznivé jsou extrémně vysoké hodnoty TM, v dynamice pak jejich rychlá progrese nebo časná progrese po předchozím léčebném efektu

62 Lead time a biologický poločas Je nutno vědět, že jednotlivé markery mají rozdílný lead time a různý biologický poločas ( několika minut po 14 dní). Je tedy nutné správně načasovat jejich vyšetření tak, aby bylo ve prospěch nemocného. Zobrazovací metody bývají pozitivní většinou až za 1-2 měsíce od prvního zvýšení sérového markeru

63 Hodnocení efektu léčby Tato oblast je pro uplatnění (TM) nejdůležitější Vždy je třeba stanovit hladinu (TM) před léčbou,negativizace hladin odráží úspěch léčby,je však třeba vzít v úvahu biologický poločas,který se pohybuje v rozmezí hodin/hcg,b2-mikroglobulin/ až po dny /AFP,CEA/ Vzestup koncentrace (TM) bezprostředně po léčbě může být známkou rozpadu nádorových buněk vlivem účinné terapie.z uvedených důvodů se kontrolní odběr provádí obvykle až za 3-4 týdny po zahájení léčby.

64 Dispenzarizace včasné odhalení recidivy Sledování TM v dispenzární péči má význam především pro včasné odhalení recidivy onemocnění. To v praxi znamená, že nad normu zvýšená hodnota TM upozorní na možnou recidivu onemocnění, a provedená klinická a zobrazovací vyšetření pak zpravidla odhalí lokalizaci a rozsah relapsu onemocnění. Existuje i program umožňující zhodnotit dynamiku TM v několika po sobě následujících měřeních a odhadnout pravděpodobnost relapsu nebo progrese nádorového onemocnění. Klinický význam takové časné predikce relapsu onemocnění je ale omezený, protože izolovaný vzestup TM bez jiného korelátu recidivy onemocnění obvykle není standardním argumentem k zahájení onkologické léčby.

65 Včasné vyhledávání nemocných (screening) Nedostatečná specificita TM pro určité nádorové onemocnění neumožňuje v současné době využít preventivního stanovování nádorových markerů jako nástroje k odhalení přítomnosti nádorového onemocnění. Nejlepší předpoklady pro takové využití by měl marker PSA pro screening karcinomu prostaty, ale ani tento TM se po několika letech hodnocení a odborných diskusí nestal standardní screeningovou metodou. Užitečné při vyšetření rizikových skupin ohrožených konkrétním nádorem př. AFP-cirhotici /zejména následkem chronické virové hepatitidy B nebo C / ---- Ca jater

66 Nádorové markery můžeme rozdělit na několik skupin A- Onkofetální antigeny: tyto proteiny jsou exprimovány pouze během vývoje lidského zárodku, brzy po porodu jejich exprese mizí a znovu se objevuje pouze při patologických stavech, nejčastěji ve spojitosti s nádorovými onemocněními. Patří sem například karcinoembryonální antigen (CEA), alfa1-fetoprotein (AFP), SP-1, placentární alkalická fosfatáza.

67 B.Tkáňové specifické antigeny jsou to molekuly, jejichž exprese je omezena pouze na určitou tkáň nebo na malý počet tkání (druhů buněk). Při patologickém (nádorovém) procesu postihujícím tuto specifickou tkáň dochází k výraznému vzestupu jejich hladin. Patří sem například prostatická alkalická fosfatáza (PAP), prostatický specifický antigen (PSA), neuron-specifická enoláza (NSE), myoglobin, tyreoglobulin, lymfocytární antigeny a další.

68 C.Tkáňově nespecifické antigeny molekuly, které se vyskytují v řadě tkání organismu a jejichž hladinu je možné detekovat i za fyziologických podmínek. Za patologických podmínek (při přítomnosti nádoru) se jejich hladina zvyšuje. Patří sem například ferritin, lysozym, laktátdehydrogenáza (LDH), beta2- - mikroglobulin (beta2-mg), proteiny akutní fáze, tymidinkináza (TK), kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) a další.

69 TM glykomika CEA /onkofetální antigen/ glykoprotein tvořený bunkami sliznice střeva ve fetálním období. zvýšené koncentrace nejen u kolorektálního Ca,ale i plic,prsu,pankreatu,pohlavních orgáná,hepatitid,jaterních cirhoz,pankreatitid,u kuřáků. CA 19-9 glykolipid,derivát krevní skupiny Lewis. nejčastěji pozitivní u Ca pankreatu,ale i žaludku,žlučových cest,i u některých benigních onem.hepatobiliárního systému a pankreatu

70 Tumor Markers Proposed LFW ligands Tested in the solution Immobilized on NDia

71 What is biomarker A molecular indicator of a specific biological property; a biochemical feature or facet that can be used to measure the progress of disease or the effects of treatment Tumor markers are produced either by the tumor itself or by the body in response to the presence of cancer or certain benign conditions

72 Glycoconjugates on the cell surface involved in adhesion, motility, metastasis can induce immune response expressed early in malignant transformation shed by cancer cells into serum

73

74 Monoclonal antibodies used Our approach : small ligands for selective Detection of tumor markers on the cancer cell surface or in the serum Selective, but not too selective

75 screening diagnosis monitoring therapy remission follow-up

76 Tumor Markers some key facts: Lack of specificity Cancer heterogeneity False negatives Benign diseases positive Smokers have raised some markers

77 Establishing/validating biomarkers Identify candidate Assays to determine biomarker Assays to diagnose disease Detect pre-clinical disease (prediction) Prospective screening Quantification of overall impact on disease

78 Biomarker examples P53 mutations anti-apoptotic enzymes (e.g. survivin) Luteinizing hormone receptor Adenosine receptor Folic acid receptor Chorosterol receptor Sialic acid Hyaluronic acid Heparan sulphate

79 Techniques for discovery of biomarkers Genomics Proteomics Transcriptomics Metabolomics. Biostatistics. Thorough understanding of disease mechanism

80 Translational Cancer Research & Clinical Bioinformatics data biological clinical tissue genomic proteomic transcriptomic histology images patient HETEROGENOUS DATA DATAMINE biomarkers clinical trial

81 Proteomic techniques and biomarker discovery Technique High-through Labour Cross Cost Aplication in put intensive Experimental diagnosis comparasion 2D-PAGE/ MALDI-MS LC/MS/MS SELDI-TOF Ab microarray Tissue microarray Negm at al Trends in Molecular Medicine 2002;

82 Saccharides tumor marker Sialic acid Lewis structure glycan Hyaluronic acid Heparan sulphate Sensing of cancer saccharides in water 1) Boric acid sensor- ph problem 2) Sensor of lanthanide 3) Sensor with hydrophobic cavities

83 Lanthanide complexes as fluorescent indicators (sensors) for neutral sugars, modified oligosaccharides and cancer diagnosis HO HO O O O O N N O Ln O OMe OMe 1 Ln=La 3+ 2 Ln=Eu 3+ Fluorescence intensity change (Ex. λ=360nm) of 2, GM(10-4 M), sialic acid (10-3 M), ph 7 Alpturk, Rusin, Fakayode, Wang, Escobedo, Warner,Crowe, Kral, Strongin PNAS 2006, WP 2008

84 Porphyrin-bile acid conjugates: from saccharide recognition in the solution to the selective cancer cell fluorescence R 2 R 1 R 2 NH N N HN R 1 R 2 R 1 R 1 R1 R2 R1 R2 1 a H 3 b H 2 H a 4 H b R 2 detection OH OH a OH b OH OH Sensor for saccharide cancer markers (sialic acid, hyaluronic acid, Heparan sulfate) Kral &all: Organic & Biomolecular Chemistry (2008), 6(9), OH O O H N H N N N

85 normal cancer normal cancer normal cancer Cellular localization pattern. (A) Fluorescence images of cancer cells (A431NS, HeLaS3, 4T1) (B) tumor cells (PRRSBL, CEF-RSV, SW480) and normal cells (3T3, CEF, CHC) with 1 µm 2

86 Polymethinium salt: colorimetric sensor for sulfonated NO 2 0 oligosaccharides Pr N N + Pr I A R S S 1 R = H 2 R = OH 3 R = O(CH 2 CH 2 O) 3 CH 3 R λ/nm Titration of 3 PMS by heparan sulfate(hs) in solution of water MeOH, 8:1, 1mM phosphate buffer ph = 5 Chem. Commun 2009

87 HL60 cells (human promyelotic leukemia} with 2.5µM hour - live cells localization of 2 (violet),lysosome-specific probe LysoTracker (green fluorescence) in mammary carcinoma cells 4T1

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC

26. 28. LISTOPADU 2008 OLOMOUC SEKCE DIAGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY A LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Původní práce Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Molecular Biological Diagnostics of KRAS and BRAF Mutations

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci RECEPTORY PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY A JEJICH VÝZNAM PRO MALIGNÍ TRANSFORMACI SOLIDNÍCH NÁDORŮ Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci Receptory

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review PROTINÁDOROVÁ LÉČIVA DALŠÍ GENERACE New generation of anti-cancer medicines Petr Hanák Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117 Summary New anti-cancer medicines take

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha NOVÉ BIOMARKERY V AKUTNÍ KARDIOLOGII Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ateroskleróza je podle současné představy dynamickým procesem, na jehož počátku

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno V ONKOLOGII Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Prediktivní parametry metastatického renálního. karcinomu. Predictive parameters of metastatic renal cell cancer. Ces Urol 2014; 18(2): 101 111

Prediktivní parametry metastatického renálního. karcinomu. Predictive parameters of metastatic renal cell cancer. Ces Urol 2014; 18(2): 101 111 Prediktivní parametry metastatického renálního karcinomu Predictive parameters of metastatic renal cell cancer původní práce Roman Sobotka, Otakar Čapoun, Viktor Soukup, Tomáš Hanuš Urologická klinika

Více

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Projekt excelence 302/12/G157 Workshop č. 1 Collaboration in the Frame of the

Více

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii.

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. 1,2 Hajdúch Marián, 1 Cwiertka Karel, 2 Trojanec Radek, 3 Špačková Kateřina 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více