Od detekce TM k aplikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od detekce TM k aplikaci"

Transkript

1 Od detekce TM k aplikaci Vladimír Král VŠCHT Praha 2. Part Jamila Králová ÚMG AV ČR 1

2 Protoonkogeny/onkogeny růstové faktory a jiné látky, ovlivňující růst buněk receptory pro růstové faktory faktory s účastí při přenosu signálu v buňce (ovlivňující transdukční mechanismy) faktory s účastí při regulaci genové exprese (transkripční faktory) HER-2/neu (erbb-2): receptor pro růstový faktor ras: signální molekula myc: transkripční faktor src: tyrozinkináza htert: enzym účastnící se replikace DNA Bcl-2: membránový protein, který zabraňuje apoptóze

3 Tumor potlačující geny p53 (TP53): trakskripční faktor regulující dělení buňky Rb: molekula ovlivňující transkripční faktory řídící dělení buňky APC: molekula ovlivňující dostupnost transkripčních faktorů BRCA: faktor ovlivňující reparaci DNA

4 Tumor potlačující geny Pět až deset procent žen s rakovinou prsu má dědičnou formu onemocnění. Vrozené mutace genů BRCA1 a BRCA2 (breast cancer 1 a 2) zvyšují celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu z 13 % na 60 až 85 % a riziko rakoviny vaječníků z 1.7 % na 20 až 60%.

5 Vliv mutací relevantních genů počet nových případů kolorektálního ca. v USA na obyvatel a rok Vznik rakoviny je závislý na mutacích několika genů současně a to je mnohem pravděpodobnější u starých osob. věk (roky)

6 Odlišnosti nádorové buňky nekontrolovaná proliferace dediferenciace a ztráta funkce nesmrtelnost (nádorové buňky se nedělí jen po omezený počet generací jako normální buňky) invazivnost nádoru (proteázy, růstové faktory, neoangiogeneze) tvorba metastáz chromozomální nestabilita

7 Protinádorová chemoterapie Většina cytostatik poškozuje DNA nebo jinak inhibuje buněčnou proliferaci. Klasická cytostastika přímo neovlivňují další vlastnosti buněk nádoru (dediferenciace a ztráta funkce, invazivnost nádoru, schopnost metastazovat) Cíl chemoterapie: optimální farmakoterapeutický účinek tj. dlouhodobá kompletní remise při minimálních NÚ a za současné prevence vývoje rezistence nádoru. Realita: snaha o maximální terapeutický účinek při ještě únosné toxicitě.

8 Selektivita účinku cytostatika selektivita ve smyslu cytotoxického účinku na buňky maligní (terapeutický účinek) a zdravé (nežádoucí účinek) nádorové buňky jsou odvozeny od buněk vlastního organizmu a docílit selektivitu cytotoxického účinku podobnou jako při antimikrobiální chemoterapii je nemožné cytostatika narušují schopnost buněčného dělení a poškozují tak nejen buňky nádorové, ale i zdravé, především rychle se dělící buňky NÚ: kostní dřeň (anémie, únava, krvácení, infekce) buňky vlasových folikulů (alopecie) GIT: střevo, ústní dutina (orální a intestinální ulcerace, průjem) gonády (menstruační poruchy, porucha spermatogeneze, sterilita) nauzea, zvracení, nechutenství mutageneze, karcinogeneze, teratogeneze, kardiotoxicita, nefrotoxicita, hepatotoxicita

9 Citlivost nádorových buněk na chemoterapii Citlivost nádorových buněk na cytostatikum je dána: místem zásahu cytostatika v cyklu buněčného dělení fází buněčného cyklu, ve které se většina nádorových buněk nachází růstovou frakcí nádoru = poměr proliferujících a neproliferujících (klidové buňky G 0 + buňky bez schopnosti růstu) buněk nádoru přirozenou rezistencí nádorových buněk vůči chemoterapii schopností vyvinout rezistenci při opakované expozici (získaná rezistence)

10 Definice TM Molekulární indikátor se specifickými biologickými vlastnostmi Využitelný pro detekci, měření průběhu nemoci a odpovědi na léčbu Jsou produkovány nádorem, nebo jako odpověď organizmu na přítomnost nádorového onemocnění Lokalizace: na povrchu nádorové bunky, vnitrobuněčná lokalizace Vyplaveny do krevního řečiště

11 TM definice Nádorové markery jsou laboratorně prokazatelné známky v biologických tekutinách nebo v tkáních, pomocí kterých je možno prokázat : - riziko vzniku - přítomnost - prognózu - účinnost (neúčinnost) terapie nádorového onemocnění

12 Definice TM Tkáňově a orgánově specifické antigeny -látky, které se fyziologicky nacházejí ve zdravé tkáni či orgánu a mimo něj pronikají jen v minimálním množství. Za patologických stavů (nádorové onemocnění, zánět, trauma) dochází k jejich zvýšenému uvolňování. Prostatický specifický antigen (PSA), neuron specifická enolasa(nse), protein S-100, rozpustné fragmenty cytokeratinů(tpa, TPS, CYFRA 21-1), většina CAantigenů definovaných pomocí monoklonálníchprotilátek (Mab), antigen karcinomů ze skvamosníchbuněk (SCC), thyreoglobulin(tg), hormony a jejich prekursoryu nádorů žláz, které je fyziologicky produkují)

13 Definice TM Strukturní motivy TM: Polypeptidy Proteiny Glyko-deriváty Nukleové kyseliny Enzymy Hormony

14 TM Characteristika Detekce: Produkovány nádorovými buňkami, otázka (response to tumor development ) Citlivost Produkovány ne-exkluzivně nádorovými buňkami, ale v dostatečném množství (distinguished from production by a normal tissue) Specificita

15 Ideální TM Požadované kvality Vysoká citlivost Vysoká specificita Vhodná analytická technika detekce (MS) Nízká cena stanovení, bezpečnost Ideální tumorový marker, který by s jistotou prokázal buď přítomnost nebo naopak nepřítomnost maligního nádoru (detekce ranného stadia) neexistuje

16 Nádorové markery Tumorové markery znamenají širokou paletu vyšetření od onkogenů přes nádorové antigeny, produkty nádorových buněk a k reaktivním produktům nenádorových buněk. Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci

17 TM detekce Charakteristika hypotetického ideálního onkomarkeru - souvislost s maligním procesem - korelace se stupněm maligního procesu - odhad typu a lokalizace tumoru - odhad stadia tumoru - odhad efektu terapie, odhad prognózy

18 Stále potřebujeme klasické nádorové markery Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci. Markery pro screening a diagnózu Pro screening a časnou diagnózu jsou markery indikovány jen výjimečně AFP u cirhotiků a pacientů s pozitivitou HbsAg, kde je mnohem větší ( 40x) pravděpodobnost vzniku ca jater, paraprotein vzhledem k myelomu, kalcitonin u syndromu MEN- mnohočetných endokrinních neoplasií, PSA

19 Obecné doporučení k využití onkomarkerů: Zvýšení u nemaligních chorob - při hodnocení koncentrace onkomarkeru musíme mít vždy na paměti možné zvýšení tohoto parametru u nemaligních onemocnění.

20 Zhodnocení prognózy Význam TM pro určení prognózy není exaktně definován tak jako u jiných prognostických faktorů. Prognosticky nepříznivé jsou extrémně vysoké hodnoty TM, v dynamice pak jejich rychlá progrese nebo časná progrese po předchozím léčebném efektu

21 Lead time a biologický poločas Je nutno vědět, že jednotlivé markery mají rozdílný lead time a různý biologický poločas ( několika minut po 14 dní). Je tedy nutné správně načasovat jejich vyšetření tak, aby bylo ve prospěch nemocného. Zobrazovací metody bývají pozitivní většinou až za 1-2 měsíce od prvního zvýšení sérového markeru

22 Hodnocení efektu léčby Tato oblast je pro uplatnění (TM) nejdůležitější Vždy je třeba stanovit hladinu (TM) před léčbou,negativizace hladin odráží úspěch léčby,je však třeba vzít v úvahu biologický poločas,který se pohybuje v rozmezí hodin/hcg,b2-mikroglobulin/ až po dny /AFP,CEA/ Vzestup koncentrace (TM) bezprostředně po léčbě může být známkou rozpadu nádorových buněk vlivem účinné terapie.z uvedených důvodů se kontrolní odběr provádí obvykle až za 3-4 týdny po zahájení léčby.

23 Dispenzarizace včasné odhalení recidivy Sledování TM v dispenzární péči má význam především pro včasné odhalení recidivy onemocnění. To v praxi znamená, že nad normu zvýšená hodnota TM upozorní na možnou recidivu onemocnění, a provedená klinická a zobrazovací vyšetření pak zpravidla odhalí lokalizaci a rozsah relapsu onemocnění. Existuje i program umožňující zhodnotit dynamiku TM v několika po sobě následujících měřeních a odhadnout pravděpodobnost relapsu nebo progrese nádorového onemocnění. Klinický význam takové časné predikce relapsu onemocnění je ale omezený, protože izolovaný vzestup TM bez jiného korelátu recidivy onemocnění obvykle není standardním argumentem k zahájení onkologické léčby.

24 Včasné vyhledávání nemocných (screening) Nedostatečná specificita TM pro určité nádorové onemocnění neumožňuje v současné době využít preventivního stanovování nádorových markerů jako nástroje k odhalení přítomnosti nádorového onemocnění. Nejlepší předpoklady pro takové využití by měl marker PSA pro screening karcinomu prostaty, ale ani tento TM se po několika letech hodnocení a odborných diskusí nestal standardní screeningovou metodou. Užitečné při vyšetření rizikových skupin ohrožených konkrétním nádorem př. AFP-cirhotici /zejména následkem chronické virové hepatitidy B nebo C / ---- Ca jater

25 Nádorové markery můžeme rozdělit na několik skupin A- Onkofetální antigeny: tyto proteiny jsou exprimovány pouze během vývoje lidského zárodku, brzy po porodu jejich exprese mizí a znovu se objevuje pouze při patologických stavech, nejčastěji ve spojitosti s nádorovými onemocněními. Patří sem například karcinoembryonální antigen (CEA), alfa1-fetoprotein (AFP), SP-1, placentární alkalická fosfatáza.

26 B.Tkáňové specifické antigeny jsou to molekuly, jejichž exprese je omezena pouze na určitou tkáň nebo na malý počet tkání (druhů buněk). Při patologickém (nádorovém) procesu postihujícím tuto specifickou tkáň dochází k výraznému vzestupu jejich hladin. Patří sem například prostatická alkalická fosfatáza (PAP), prostatický specifický antigen (PSA), neuron-specifická enoláza (NSE), myoglobin, tyreoglobulin, lymfocytární antigeny a další.

27 C.Tkáňově nespecifické antigeny molekuly, které se vyskytují v řadě tkání organismu a jejichž hladinu je možné detekovat i za fyziologických podmínek. Za patologických podmínek (při přítomnosti nádoru) se jejich hladina zvyšuje. Patří sem například ferritin, lysozym, laktátdehydrogenáza (LDH), beta2- - mikroglobulin (beta2-mg), proteiny akutní fáze, tymidinkináza (TK), kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) a další.

28 TM glykomika CEA /onkofetální antigen/ glykoprotein tvořený bunkami sliznice střeva ve fetálním období. zvýšené koncentrace nejen u kolorektálního Ca,ale i plic,prsu,pankreatu,pohlavních orgáná,hepatitid,jaterních cirhoz,pankreatitid,u kuřáků. CA 19-9 glykolipid,derivát krevní skupiny Lewis. nejčastěji pozitivní u Ca pankreatu,ale i žaludku,žlučových cest,i u některých benigních onem.hepatobiliárního systému a pankreatu

29 Glykomické TM Glycoconjugates on the cell surface involved in adhesion, motility, metastasis can induce immune response expressed early in malignant transformation shed by cancer cells into serum

30

31 Glykomické TM Monoclonal antibodies used Our approach : small ligands for selective Detection of tumor markers on the cancer cell surface or in the serum Selective, but not too selective

32 Glykomické TM screening diagnosis monitoring therapy remission follow-up

33 Tumor Markers some key facts: Lack of specificity Cancer heterogeneity False negatives Benign diseases positive Smokers have raised some markers

34 Establishing/validating biomarkers Identify candidate Assays to determine biomarker Assays to diagnose disease Detect pre-clinical disease (prediction) Prospective screening Quantification of overall impact on disease

35 Biomarker examples P53 mutations anti-apoptotic enzymes (e.g. survivin) Luteinizing hormone receptor Adenosine receptor Folic acid receptor Chorosterol receptor Sialic acid Hyaluronic acid Heparan sulphate

36 Techniques for discovery of biomarkers Genomics Proteomics Transcriptomics Metabolomics. Biostatistics. Thorough understanding of disease mechanism

37 Cell Surface and Secreted Protein Profiles of Human Thyroid Cancer Cell Lines Reveal Distinct Glycoprotein Patterns Cell surface proteins have been shown to be effective therapeutic targets. In addition, shed forms of these proteins and secreted proteins can serve as biomarkers for diseases, including cancer. Thus, identification of cell surface and secreted proteins has been a prime area of interest in the proteomics field. Most cell surface and secreted proteins are known to be glycosylated, and therefore, a proteomics strategy targeting these proteins was applied to obtain proteomic profiles from various cancer cell lines An average of 150 glycoproteins were identified per cell line, of which more than 57% are known cell surface or secreted glycoproteins.

38 Glycomics and disease markers Glycomics is the comprehensive study of all glycans expressed in biological systems. The biosynthesis of glycan relies on a number of highly competitive processes involving glycosyl transferases. Glycosylation is therefore highly sensitive to the biochemical environment and has been implicated in many diseases including cancer. Recently, interest in profiling the glycome has increased owing to the potential of glycans for disease markers. As disease markers glycans have major advantages: (1) Changes in glycosylation in disease states are supported by 50 years of glycobiology, particularly in the study of cancer. (2)

39 Glycomics Glycomics and mass spectrometry In the glycomics approach, glycans are harvested and used to determine whether the glycosylation has changed in disease-state samples compared to healthy controls without prior knowledge of the associated proteome. Advances in glycomics analysis rely on the analytical tools for glycomic profiling. Mass spectrometry provides a rapid and sensitive tool for component analysis. Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13:

40 Glycomics Lebrilla CB, An HJ: The prospects of glycan biomarkers for the diagnosis of diseases. Mol Biosyst 2009, 5: The opinion article on glycan biomarkers. The author argues the intrinsic advantages of using glycans as disease markers over other biomolecules and the potential of glycan profiling for diagnosing and determining the progression of disease. Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13:

41 Glykomické TM Monitoring response to treatment in melanoma patients: Potential of a serum glycomic marker Int. J. Cancer: 122, (2008) Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

42 Glykomické TM Protein- and lipid-linked carbohydrate structures, glycans, cover the surfaces of all human cells. Glycans are involved in the normal functions of multicellular organisms, and their structures change in Cancer. Glycans associated with malignant transformation include various glycolipid structures. The cell surface is covered by a dense layer of protein- and lipid-linked glycans. Although it has been known that distinct glycan structures are associated with cancer, the whole spectrum of cancer-associated glycans has remained undiscovered. Analysis of the Human Cancer Glycome Identifies a Novel Group of Tumor-Associated N-Acetylglucosamine Glycan Antigens Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

43 Glykomické TM Glycome analysis of cancer patient tissue sections by mass spectrometric protein-linked glycan profiling. Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

44 Glykomické TM: přehled Peptide borono lectins (PBLs): a new tool for glycomics and cancer diagnostics. Zou, Yuejiao; Broughton, Dana L.; Bicker, Kevin L.; Thompson, Paul R.; Lavigne, John J. ChemBioChem (2007), 8(17), Glycoproteomics and glycomics investigation of membrane N-glycosylproteins from human colon carcinoma cells Proteomics 2008, 8, Glycomics and disease markers Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13: Purification and mass spectrometric analysis of glycomes and glycan profiling of human tissues. Satomaa, Tero; Natunen, Jari; Heiskanen, Annamari; Blomqvist, Maria; Olonen, Anne; Saarinen, Juhani. (Glykos Finland Ltd., Finland). U.S. Pat. Appl. Publ. (2010),

45 Glykomické TM: přehled Multifunctional Oval-Shaped Gold-Nanoparticle-Based Selective Detection of Breast Cancer Cells Using Simple Colorimetric and Highly Sensitive Two- Photon Scattering Assay ACS Nano 4, Absorption profile variation of multifunctional oval-shaped gold nanoparticles due to the addition of Different cancerous and noncancerous cells. Photograph showing colorimetric change upon addition of different cancer cells

46 Laboratorní známky zhoubného novotvaru /gastroenterologie/ Vzhledem k širokému spektru nádorových onemocnění neexistuje dosud univerzální sérový nádorový marker a ani senzitivita (správný záchyt nemocných) při dostatečné specificitě (správná negativita u lidí bez nádorového onemocnění) nedosahuje ideálních 100 %. Proto tedy nezvýšená koncentrace nádorového markeru není ještě důkazem nepřítomnosti maligního onemocnění a naopak pozitivní výsledek nemusí nutně znamenat zhoubný nádor.

47 Enhanced Tumor Detection Using Saccharide Receptor-Targeted Fluorescent Conjugates

48 LEGO modular system: Multiple therapy Cyclodextrins drug solubilization, stabilization Porphyrin - PDT, selectivity for cancer cells, apoptosis mabs, pabs - selectivity enhancement, induction of nonspecific imunity Drug cytostatic efect R = F, CD M = Zn, Cu, Co, Ni N F R F F F F F N R N M N N F F F F HOCH O 2 O O HOCH 2 OH OHO F HO CH 2 O F O O OH HO O HO O HOCH 2 Drug OHOH HO CH 2 OH O OH HO HO OH O O HO O HOCH 2 O CH O 2 OH N Y F F F F R

49 Introduction Fluorescence optical imaging technologies are currently being developed to image specific molecular targets in vivo. The A, F, S receptors are overexpressed in several cancer cells and has low expression in normal tissues. R can serve as the target for fluorescence (NIRF) optical imagining.

50 In vivo Imaging NIR Light Fluorescence NIR2-folate Cancer cell Normal cell Inject NIR2-folate In vivo Imaging of FR Cancer cell has higher fluorescent intensity than normal cell Folate receptor NIR2-folate

51 Localisation of Sapphyrin-Sugar Conjugate in Tumour and Normal mice tissues(µg photosensitiser / g wet tissue) tissue 1 day 3 days 6 days 9 days liver tumor lung kidney blood heart spleen brain muscle day 3 days 9 days 6 days liver tumour lung kidneys blood heart spleen brain muscle Kral V, Davis J, Andrievsky A, Kralova J, Synytsya A, Pouckova P, Sessler JL. (2002) J Med Chem, 45,

52 Selectivity for cancer cells Král at al.: J. Med. Chem. 2003: x accumulation in malignant tissue

53 Influence of combined therapy: PDT and doxorubicin-conjugate complex on growth of carcinom; Application of PAb Volume of tumor (cm 3 ) control Gama CD2+PDT Gama CD2+DOX O+PDT Gama CD2+DOX O day of experiment

54 tumor volume (cm 3 ) 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 without appl. Au-3-1 Au time (days) Dependence of the volume of human balisom on time after application of combined therapy, MNP and PDT

55 Recognition of Cancer Cell surface A431- epidermální karcinom HELA cervikální karcinom CEF primární kuřecí fibroblasty

56 Receptor R2 a jeho uptake do netransformovaných versus transformovaných buněk. 3T3 imortalizované myší fibroblasty PR buňky z myšího nádoru vzniklého po infekci RSV virem CEF- kuřecí fibroblasty CEF-RSV kuřecí fibroblasty transformované RSV virem

57 Cell recognition with porphyrincholic acid conjugates

58 TM detekce Charakteristika hypotetického ideálního onkomarkeru - souvislost s maligním procesem - korelace se stupněm maligního procesu - odhad typu a lokalizace tumoru - odhad stadia tumoru - odhad efektu terapie, odhad prognózy

59 Obecné doporučení k využití onkomarkerů: Zvýšení u nemaligních chorob - při hodnocení koncentrace onkomarkeru musíme mít vždy na paměti možné zvýšení tohoto parametru u nemaligních onemocnění.

60 Stále potřebujeme klasické nádorové markery Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci. Markery pro screening a diagnózu Pro screening a časnou diagnózu jsou markery indikovány jen výjimečně AFP u cirhotiků a pacientů s pozitivitou HbsAg, kde je mnohem větší ( 40x) pravděpodobnost vzniku ca jater, paraprotein vzhledem k myelomu, kalcitonin u syndromu MEN- mnohočetných endokrinních neoplasií, PSA

61 Zhodnocení prognózy Význam TM pro určení prognózy není exaktně definován tak jako u jiných prognostických faktorů. Prognosticky nepříznivé jsou extrémně vysoké hodnoty TM, v dynamice pak jejich rychlá progrese nebo časná progrese po předchozím léčebném efektu

62 Lead time a biologický poločas Je nutno vědět, že jednotlivé markery mají rozdílný lead time a různý biologický poločas ( několika minut po 14 dní). Je tedy nutné správně načasovat jejich vyšetření tak, aby bylo ve prospěch nemocného. Zobrazovací metody bývají pozitivní většinou až za 1-2 měsíce od prvního zvýšení sérového markeru

63 Hodnocení efektu léčby Tato oblast je pro uplatnění (TM) nejdůležitější Vždy je třeba stanovit hladinu (TM) před léčbou,negativizace hladin odráží úspěch léčby,je však třeba vzít v úvahu biologický poločas,který se pohybuje v rozmezí hodin/hcg,b2-mikroglobulin/ až po dny /AFP,CEA/ Vzestup koncentrace (TM) bezprostředně po léčbě může být známkou rozpadu nádorových buněk vlivem účinné terapie.z uvedených důvodů se kontrolní odběr provádí obvykle až za 3-4 týdny po zahájení léčby.

64 Dispenzarizace včasné odhalení recidivy Sledování TM v dispenzární péči má význam především pro včasné odhalení recidivy onemocnění. To v praxi znamená, že nad normu zvýšená hodnota TM upozorní na možnou recidivu onemocnění, a provedená klinická a zobrazovací vyšetření pak zpravidla odhalí lokalizaci a rozsah relapsu onemocnění. Existuje i program umožňující zhodnotit dynamiku TM v několika po sobě následujících měřeních a odhadnout pravděpodobnost relapsu nebo progrese nádorového onemocnění. Klinický význam takové časné predikce relapsu onemocnění je ale omezený, protože izolovaný vzestup TM bez jiného korelátu recidivy onemocnění obvykle není standardním argumentem k zahájení onkologické léčby.

65 Včasné vyhledávání nemocných (screening) Nedostatečná specificita TM pro určité nádorové onemocnění neumožňuje v současné době využít preventivního stanovování nádorových markerů jako nástroje k odhalení přítomnosti nádorového onemocnění. Nejlepší předpoklady pro takové využití by měl marker PSA pro screening karcinomu prostaty, ale ani tento TM se po několika letech hodnocení a odborných diskusí nestal standardní screeningovou metodou. Užitečné při vyšetření rizikových skupin ohrožených konkrétním nádorem př. AFP-cirhotici /zejména následkem chronické virové hepatitidy B nebo C / ---- Ca jater

66 Nádorové markery můžeme rozdělit na několik skupin A- Onkofetální antigeny: tyto proteiny jsou exprimovány pouze během vývoje lidského zárodku, brzy po porodu jejich exprese mizí a znovu se objevuje pouze při patologických stavech, nejčastěji ve spojitosti s nádorovými onemocněními. Patří sem například karcinoembryonální antigen (CEA), alfa1-fetoprotein (AFP), SP-1, placentární alkalická fosfatáza.

67 B.Tkáňové specifické antigeny jsou to molekuly, jejichž exprese je omezena pouze na určitou tkáň nebo na malý počet tkání (druhů buněk). Při patologickém (nádorovém) procesu postihujícím tuto specifickou tkáň dochází k výraznému vzestupu jejich hladin. Patří sem například prostatická alkalická fosfatáza (PAP), prostatický specifický antigen (PSA), neuron-specifická enoláza (NSE), myoglobin, tyreoglobulin, lymfocytární antigeny a další.

68 C.Tkáňově nespecifické antigeny molekuly, které se vyskytují v řadě tkání organismu a jejichž hladinu je možné detekovat i za fyziologických podmínek. Za patologických podmínek (při přítomnosti nádoru) se jejich hladina zvyšuje. Patří sem například ferritin, lysozym, laktátdehydrogenáza (LDH), beta2- - mikroglobulin (beta2-mg), proteiny akutní fáze, tymidinkináza (TK), kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) a další.

69 TM glykomika CEA /onkofetální antigen/ glykoprotein tvořený bunkami sliznice střeva ve fetálním období. zvýšené koncentrace nejen u kolorektálního Ca,ale i plic,prsu,pankreatu,pohlavních orgáná,hepatitid,jaterních cirhoz,pankreatitid,u kuřáků. CA 19-9 glykolipid,derivát krevní skupiny Lewis. nejčastěji pozitivní u Ca pankreatu,ale i žaludku,žlučových cest,i u některých benigních onem.hepatobiliárního systému a pankreatu

70 Tumor Markers Proposed LFW ligands Tested in the solution Immobilized on NDia

71 What is biomarker A molecular indicator of a specific biological property; a biochemical feature or facet that can be used to measure the progress of disease or the effects of treatment Tumor markers are produced either by the tumor itself or by the body in response to the presence of cancer or certain benign conditions

72 Glycoconjugates on the cell surface involved in adhesion, motility, metastasis can induce immune response expressed early in malignant transformation shed by cancer cells into serum

73

74 Monoclonal antibodies used Our approach : small ligands for selective Detection of tumor markers on the cancer cell surface or in the serum Selective, but not too selective

75 screening diagnosis monitoring therapy remission follow-up

76 Tumor Markers some key facts: Lack of specificity Cancer heterogeneity False negatives Benign diseases positive Smokers have raised some markers

77 Establishing/validating biomarkers Identify candidate Assays to determine biomarker Assays to diagnose disease Detect pre-clinical disease (prediction) Prospective screening Quantification of overall impact on disease

78 Biomarker examples P53 mutations anti-apoptotic enzymes (e.g. survivin) Luteinizing hormone receptor Adenosine receptor Folic acid receptor Chorosterol receptor Sialic acid Hyaluronic acid Heparan sulphate

79 Techniques for discovery of biomarkers Genomics Proteomics Transcriptomics Metabolomics. Biostatistics. Thorough understanding of disease mechanism

80 Translational Cancer Research & Clinical Bioinformatics data biological clinical tissue genomic proteomic transcriptomic histology images patient HETEROGENOUS DATA DATAMINE biomarkers clinical trial

81 Proteomic techniques and biomarker discovery Technique High-through Labour Cross Cost Aplication in put intensive Experimental diagnosis comparasion 2D-PAGE/ MALDI-MS LC/MS/MS SELDI-TOF Ab microarray Tissue microarray Negm at al Trends in Molecular Medicine 2002;

82 Saccharides tumor marker Sialic acid Lewis structure glycan Hyaluronic acid Heparan sulphate Sensing of cancer saccharides in water 1) Boric acid sensor- ph problem 2) Sensor of lanthanide 3) Sensor with hydrophobic cavities

83 Lanthanide complexes as fluorescent indicators (sensors) for neutral sugars, modified oligosaccharides and cancer diagnosis HO HO O O O O N N O Ln O OMe OMe 1 Ln=La 3+ 2 Ln=Eu 3+ Fluorescence intensity change (Ex. λ=360nm) of 2, GM(10-4 M), sialic acid (10-3 M), ph 7 Alpturk, Rusin, Fakayode, Wang, Escobedo, Warner,Crowe, Kral, Strongin PNAS 2006, WP 2008

84 Porphyrin-bile acid conjugates: from saccharide recognition in the solution to the selective cancer cell fluorescence R 2 R 1 R 2 NH N N HN R 1 R 2 R 1 R 1 R1 R2 R1 R2 1 a H 3 b H 2 H a 4 H b R 2 detection OH OH a OH b OH OH Sensor for saccharide cancer markers (sialic acid, hyaluronic acid, Heparan sulfate) Kral &all: Organic & Biomolecular Chemistry (2008), 6(9), OH O O H N H N N N

85 normal cancer normal cancer normal cancer Cellular localization pattern. (A) Fluorescence images of cancer cells (A431NS, HeLaS3, 4T1) (B) tumor cells (PRRSBL, CEF-RSV, SW480) and normal cells (3T3, CEF, CHC) with 1 µm 2

86 Polymethinium salt: colorimetric sensor for sulfonated NO 2 0 oligosaccharides Pr N N + Pr I A R S S 1 R = H 2 R = OH 3 R = O(CH 2 CH 2 O) 3 CH 3 R λ/nm Titration of 3 PMS by heparan sulfate(hs) in solution of water MeOH, 8:1, 1mM phosphate buffer ph = 5 Chem. Commun 2009

87 HL60 cells (human promyelotic leukemia} with 2.5µM hour - live cells localization of 2 (violet),lysosome-specific probe LysoTracker (green fluorescence) in mammary carcinoma cells 4T1

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015 Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Mikulov 5.září, 2015 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Protože se zásadně

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Brno

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Brno Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Brno 11. 5. 2016 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Moderní léčebné strategie

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Tumor markers Nádorové markery MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Tumor markers Nádorové markery MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. Tumor markers Nádorové markery MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a Ústav lékařské biochemie 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšetření u pacientů s nádorovým

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha

Marta Kalousová. ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšetření u pacientů s nádorovým onemocněním Krevní obraz Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice,

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Nádorové markery Tumor markers

Nádorové markery Tumor markers Nádorové markery Tumor markers Marta Kalousová ÚKBLD 1.LF UK a VFN Praha Laboratorní vyšet etření u pacientů s KO nádorovým onemocněním Základní biochemie různé změny (zánětlivé parametry, nutrice, meta

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Glycoscience: A Frontier in New Landscapes

Glycoscience: A Frontier in New Landscapes Glycoscience: A Frontier in New Landscapes Milos V. Novotny National Center for Glycomics and Glycoproteomics and Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA Chemistry Building

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Možnosti laboratorní diagnostiky. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Možnosti laboratorní diagnostiky. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kostní metastázy Možnosti laboratorní diagnostiky Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kostní markery Specifický odraz kostní novotvorby a resorpce Enzymy, peptidy, minerální složky Klasifikace

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT

Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT Holubec L. Radiodiagnostické a onkologické odd lení, FN Plze Nádorové markery - definice Jsou látky produkované maligními bu kami i organismem jako

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY 1 VÝZNAM MEMBRÁNOVÝCH RECEPTORŮ V MEDICÍNĚ Příklad: Membránové receptory: adrenergní receptory (receptory pro adrenalin a noradrenalin) Funkce: zprostředkování

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Thomas Plot Olga BálkovB lková,, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Příčiny anémie Anémie je většinou následkem mnoha jiných základních onemocnění. Nedostatek EPO

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STUDIE KAPROS PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI VČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY Cíl studie získat urologicko - epidemiologická data mužské populace olomouckého

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV

METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV Název: Školitel: METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV Soňa KŘÍŽKOVÁ Datum: 5.12.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu Virus

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP 6. a 7. září 2011 Úterý 6. 9. 2011 Posluchárna Dětské kliniky Stomatologická sekce 9:00 Kamila Foukalová: Hodnocení správnosti registrace centrálního

Více

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv Představují tzv. extracelulárn rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv ství vody v tělet (voda tvoří 65-75% váhy v těla; t z toho 2/3 vody jsou vázanv zané intracelulárn rně) Lymfa (míza) Tkáňový

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Název: Školitel: Vznik radikálů v přítomnosti DNA, heminu, peroxidu vodíku, ABTS, kovových iontů a jejich spektrofotometrická detekce Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Datum: 11.10.2013

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Parvovirus B 19. Renata Procházková

Parvovirus B 19. Renata Procházková Renata Procházková Parvovirus B 19 - Běžný lidský patogen - Objeven 1975 Yvonne Cossart - Neobalený DNA virus (18-22 nm) - Odolný vůči prostředí - Parvoviridae rod Erythrovirus - 3 genotypy: * klasická

Více

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Proteiny krevní plazmy SFST - 194 Plazmatické proteiny Proteiny krevní plazmy SFST - 194 zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Vladimíra Kvasnicová Distribuce v tělních tekutinách protein M r (x 10 3 ) intravaskulárně

Více

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká,

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj Adenoidně cystický karcinom slinných žláz je druhým nejčastějším maligním tumorem slinných

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Přehled výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů řešených v MOÚ v roce 2014 MOÚ nositel IGA MZ ČR Číslo projektu: NT/13794-4/2012 Název: Analýza chaperonového systému a indentifikace nových biomarkerů

Více