Od detekce TM k aplikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od detekce TM k aplikaci"

Transkript

1 Od detekce TM k aplikaci Vladimír Král VŠCHT Praha 2. Part Jamila Králová ÚMG AV ČR 1

2 Protoonkogeny/onkogeny růstové faktory a jiné látky, ovlivňující růst buněk receptory pro růstové faktory faktory s účastí při přenosu signálu v buňce (ovlivňující transdukční mechanismy) faktory s účastí při regulaci genové exprese (transkripční faktory) HER-2/neu (erbb-2): receptor pro růstový faktor ras: signální molekula myc: transkripční faktor src: tyrozinkináza htert: enzym účastnící se replikace DNA Bcl-2: membránový protein, který zabraňuje apoptóze

3 Tumor potlačující geny p53 (TP53): trakskripční faktor regulující dělení buňky Rb: molekula ovlivňující transkripční faktory řídící dělení buňky APC: molekula ovlivňující dostupnost transkripčních faktorů BRCA: faktor ovlivňující reparaci DNA

4 Tumor potlačující geny Pět až deset procent žen s rakovinou prsu má dědičnou formu onemocnění. Vrozené mutace genů BRCA1 a BRCA2 (breast cancer 1 a 2) zvyšují celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu z 13 % na 60 až 85 % a riziko rakoviny vaječníků z 1.7 % na 20 až 60%.

5 Vliv mutací relevantních genů počet nových případů kolorektálního ca. v USA na obyvatel a rok Vznik rakoviny je závislý na mutacích několika genů současně a to je mnohem pravděpodobnější u starých osob. věk (roky)

6 Odlišnosti nádorové buňky nekontrolovaná proliferace dediferenciace a ztráta funkce nesmrtelnost (nádorové buňky se nedělí jen po omezený počet generací jako normální buňky) invazivnost nádoru (proteázy, růstové faktory, neoangiogeneze) tvorba metastáz chromozomální nestabilita

7 Protinádorová chemoterapie Většina cytostatik poškozuje DNA nebo jinak inhibuje buněčnou proliferaci. Klasická cytostastika přímo neovlivňují další vlastnosti buněk nádoru (dediferenciace a ztráta funkce, invazivnost nádoru, schopnost metastazovat) Cíl chemoterapie: optimální farmakoterapeutický účinek tj. dlouhodobá kompletní remise při minimálních NÚ a za současné prevence vývoje rezistence nádoru. Realita: snaha o maximální terapeutický účinek při ještě únosné toxicitě.

8 Selektivita účinku cytostatika selektivita ve smyslu cytotoxického účinku na buňky maligní (terapeutický účinek) a zdravé (nežádoucí účinek) nádorové buňky jsou odvozeny od buněk vlastního organizmu a docílit selektivitu cytotoxického účinku podobnou jako při antimikrobiální chemoterapii je nemožné cytostatika narušují schopnost buněčného dělení a poškozují tak nejen buňky nádorové, ale i zdravé, především rychle se dělící buňky NÚ: kostní dřeň (anémie, únava, krvácení, infekce) buňky vlasových folikulů (alopecie) GIT: střevo, ústní dutina (orální a intestinální ulcerace, průjem) gonády (menstruační poruchy, porucha spermatogeneze, sterilita) nauzea, zvracení, nechutenství mutageneze, karcinogeneze, teratogeneze, kardiotoxicita, nefrotoxicita, hepatotoxicita

9 Citlivost nádorových buněk na chemoterapii Citlivost nádorových buněk na cytostatikum je dána: místem zásahu cytostatika v cyklu buněčného dělení fází buněčného cyklu, ve které se většina nádorových buněk nachází růstovou frakcí nádoru = poměr proliferujících a neproliferujících (klidové buňky G 0 + buňky bez schopnosti růstu) buněk nádoru přirozenou rezistencí nádorových buněk vůči chemoterapii schopností vyvinout rezistenci při opakované expozici (získaná rezistence)

10 Definice TM Molekulární indikátor se specifickými biologickými vlastnostmi Využitelný pro detekci, měření průběhu nemoci a odpovědi na léčbu Jsou produkovány nádorem, nebo jako odpověď organizmu na přítomnost nádorového onemocnění Lokalizace: na povrchu nádorové bunky, vnitrobuněčná lokalizace Vyplaveny do krevního řečiště

11 TM definice Nádorové markery jsou laboratorně prokazatelné známky v biologických tekutinách nebo v tkáních, pomocí kterých je možno prokázat : - riziko vzniku - přítomnost - prognózu - účinnost (neúčinnost) terapie nádorového onemocnění

12 Definice TM Tkáňově a orgánově specifické antigeny -látky, které se fyziologicky nacházejí ve zdravé tkáni či orgánu a mimo něj pronikají jen v minimálním množství. Za patologických stavů (nádorové onemocnění, zánět, trauma) dochází k jejich zvýšenému uvolňování. Prostatický specifický antigen (PSA), neuron specifická enolasa(nse), protein S-100, rozpustné fragmenty cytokeratinů(tpa, TPS, CYFRA 21-1), většina CAantigenů definovaných pomocí monoklonálníchprotilátek (Mab), antigen karcinomů ze skvamosníchbuněk (SCC), thyreoglobulin(tg), hormony a jejich prekursoryu nádorů žláz, které je fyziologicky produkují)

13 Definice TM Strukturní motivy TM: Polypeptidy Proteiny Glyko-deriváty Nukleové kyseliny Enzymy Hormony

14 TM Characteristika Detekce: Produkovány nádorovými buňkami, otázka (response to tumor development ) Citlivost Produkovány ne-exkluzivně nádorovými buňkami, ale v dostatečném množství (distinguished from production by a normal tissue) Specificita

15 Ideální TM Požadované kvality Vysoká citlivost Vysoká specificita Vhodná analytická technika detekce (MS) Nízká cena stanovení, bezpečnost Ideální tumorový marker, který by s jistotou prokázal buď přítomnost nebo naopak nepřítomnost maligního nádoru (detekce ranného stadia) neexistuje

16 Nádorové markery Tumorové markery znamenají širokou paletu vyšetření od onkogenů přes nádorové antigeny, produkty nádorových buněk a k reaktivním produktům nenádorových buněk. Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci

17 TM detekce Charakteristika hypotetického ideálního onkomarkeru - souvislost s maligním procesem - korelace se stupněm maligního procesu - odhad typu a lokalizace tumoru - odhad stadia tumoru - odhad efektu terapie, odhad prognózy

18 Stále potřebujeme klasické nádorové markery Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci. Markery pro screening a diagnózu Pro screening a časnou diagnózu jsou markery indikovány jen výjimečně AFP u cirhotiků a pacientů s pozitivitou HbsAg, kde je mnohem větší ( 40x) pravděpodobnost vzniku ca jater, paraprotein vzhledem k myelomu, kalcitonin u syndromu MEN- mnohočetných endokrinních neoplasií, PSA

19 Obecné doporučení k využití onkomarkerů: Zvýšení u nemaligních chorob - při hodnocení koncentrace onkomarkeru musíme mít vždy na paměti možné zvýšení tohoto parametru u nemaligních onemocnění.

20 Zhodnocení prognózy Význam TM pro určení prognózy není exaktně definován tak jako u jiných prognostických faktorů. Prognosticky nepříznivé jsou extrémně vysoké hodnoty TM, v dynamice pak jejich rychlá progrese nebo časná progrese po předchozím léčebném efektu

21 Lead time a biologický poločas Je nutno vědět, že jednotlivé markery mají rozdílný lead time a různý biologický poločas ( několika minut po 14 dní). Je tedy nutné správně načasovat jejich vyšetření tak, aby bylo ve prospěch nemocného. Zobrazovací metody bývají pozitivní většinou až za 1-2 měsíce od prvního zvýšení sérového markeru

22 Hodnocení efektu léčby Tato oblast je pro uplatnění (TM) nejdůležitější Vždy je třeba stanovit hladinu (TM) před léčbou,negativizace hladin odráží úspěch léčby,je však třeba vzít v úvahu biologický poločas,který se pohybuje v rozmezí hodin/hcg,b2-mikroglobulin/ až po dny /AFP,CEA/ Vzestup koncentrace (TM) bezprostředně po léčbě může být známkou rozpadu nádorových buněk vlivem účinné terapie.z uvedených důvodů se kontrolní odběr provádí obvykle až za 3-4 týdny po zahájení léčby.

23 Dispenzarizace včasné odhalení recidivy Sledování TM v dispenzární péči má význam především pro včasné odhalení recidivy onemocnění. To v praxi znamená, že nad normu zvýšená hodnota TM upozorní na možnou recidivu onemocnění, a provedená klinická a zobrazovací vyšetření pak zpravidla odhalí lokalizaci a rozsah relapsu onemocnění. Existuje i program umožňující zhodnotit dynamiku TM v několika po sobě následujících měřeních a odhadnout pravděpodobnost relapsu nebo progrese nádorového onemocnění. Klinický význam takové časné predikce relapsu onemocnění je ale omezený, protože izolovaný vzestup TM bez jiného korelátu recidivy onemocnění obvykle není standardním argumentem k zahájení onkologické léčby.

24 Včasné vyhledávání nemocných (screening) Nedostatečná specificita TM pro určité nádorové onemocnění neumožňuje v současné době využít preventivního stanovování nádorových markerů jako nástroje k odhalení přítomnosti nádorového onemocnění. Nejlepší předpoklady pro takové využití by měl marker PSA pro screening karcinomu prostaty, ale ani tento TM se po několika letech hodnocení a odborných diskusí nestal standardní screeningovou metodou. Užitečné při vyšetření rizikových skupin ohrožených konkrétním nádorem př. AFP-cirhotici /zejména následkem chronické virové hepatitidy B nebo C / ---- Ca jater

25 Nádorové markery můžeme rozdělit na několik skupin A- Onkofetální antigeny: tyto proteiny jsou exprimovány pouze během vývoje lidského zárodku, brzy po porodu jejich exprese mizí a znovu se objevuje pouze při patologických stavech, nejčastěji ve spojitosti s nádorovými onemocněními. Patří sem například karcinoembryonální antigen (CEA), alfa1-fetoprotein (AFP), SP-1, placentární alkalická fosfatáza.

26 B.Tkáňové specifické antigeny jsou to molekuly, jejichž exprese je omezena pouze na určitou tkáň nebo na malý počet tkání (druhů buněk). Při patologickém (nádorovém) procesu postihujícím tuto specifickou tkáň dochází k výraznému vzestupu jejich hladin. Patří sem například prostatická alkalická fosfatáza (PAP), prostatický specifický antigen (PSA), neuron-specifická enoláza (NSE), myoglobin, tyreoglobulin, lymfocytární antigeny a další.

27 C.Tkáňově nespecifické antigeny molekuly, které se vyskytují v řadě tkání organismu a jejichž hladinu je možné detekovat i za fyziologických podmínek. Za patologických podmínek (při přítomnosti nádoru) se jejich hladina zvyšuje. Patří sem například ferritin, lysozym, laktátdehydrogenáza (LDH), beta2- - mikroglobulin (beta2-mg), proteiny akutní fáze, tymidinkináza (TK), kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) a další.

28 TM glykomika CEA /onkofetální antigen/ glykoprotein tvořený bunkami sliznice střeva ve fetálním období. zvýšené koncentrace nejen u kolorektálního Ca,ale i plic,prsu,pankreatu,pohlavních orgáná,hepatitid,jaterních cirhoz,pankreatitid,u kuřáků. CA 19-9 glykolipid,derivát krevní skupiny Lewis. nejčastěji pozitivní u Ca pankreatu,ale i žaludku,žlučových cest,i u některých benigních onem.hepatobiliárního systému a pankreatu

29 Glykomické TM Glycoconjugates on the cell surface involved in adhesion, motility, metastasis can induce immune response expressed early in malignant transformation shed by cancer cells into serum

30

31 Glykomické TM Monoclonal antibodies used Our approach : small ligands for selective Detection of tumor markers on the cancer cell surface or in the serum Selective, but not too selective

32 Glykomické TM screening diagnosis monitoring therapy remission follow-up

33 Tumor Markers some key facts: Lack of specificity Cancer heterogeneity False negatives Benign diseases positive Smokers have raised some markers

34 Establishing/validating biomarkers Identify candidate Assays to determine biomarker Assays to diagnose disease Detect pre-clinical disease (prediction) Prospective screening Quantification of overall impact on disease

35 Biomarker examples P53 mutations anti-apoptotic enzymes (e.g. survivin) Luteinizing hormone receptor Adenosine receptor Folic acid receptor Chorosterol receptor Sialic acid Hyaluronic acid Heparan sulphate

36 Techniques for discovery of biomarkers Genomics Proteomics Transcriptomics Metabolomics. Biostatistics. Thorough understanding of disease mechanism

37 Cell Surface and Secreted Protein Profiles of Human Thyroid Cancer Cell Lines Reveal Distinct Glycoprotein Patterns Cell surface proteins have been shown to be effective therapeutic targets. In addition, shed forms of these proteins and secreted proteins can serve as biomarkers for diseases, including cancer. Thus, identification of cell surface and secreted proteins has been a prime area of interest in the proteomics field. Most cell surface and secreted proteins are known to be glycosylated, and therefore, a proteomics strategy targeting these proteins was applied to obtain proteomic profiles from various cancer cell lines An average of 150 glycoproteins were identified per cell line, of which more than 57% are known cell surface or secreted glycoproteins.

38 Glycomics and disease markers Glycomics is the comprehensive study of all glycans expressed in biological systems. The biosynthesis of glycan relies on a number of highly competitive processes involving glycosyl transferases. Glycosylation is therefore highly sensitive to the biochemical environment and has been implicated in many diseases including cancer. Recently, interest in profiling the glycome has increased owing to the potential of glycans for disease markers. As disease markers glycans have major advantages: (1) Changes in glycosylation in disease states are supported by 50 years of glycobiology, particularly in the study of cancer. (2)

39 Glycomics Glycomics and mass spectrometry In the glycomics approach, glycans are harvested and used to determine whether the glycosylation has changed in disease-state samples compared to healthy controls without prior knowledge of the associated proteome. Advances in glycomics analysis rely on the analytical tools for glycomic profiling. Mass spectrometry provides a rapid and sensitive tool for component analysis. Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13:

40 Glycomics Lebrilla CB, An HJ: The prospects of glycan biomarkers for the diagnosis of diseases. Mol Biosyst 2009, 5: The opinion article on glycan biomarkers. The author argues the intrinsic advantages of using glycans as disease markers over other biomolecules and the potential of glycan profiling for diagnosing and determining the progression of disease. Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13:

41 Glykomické TM Monitoring response to treatment in melanoma patients: Potential of a serum glycomic marker Int. J. Cancer: 122, (2008) Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

42 Glykomické TM Protein- and lipid-linked carbohydrate structures, glycans, cover the surfaces of all human cells. Glycans are involved in the normal functions of multicellular organisms, and their structures change in Cancer. Glycans associated with malignant transformation include various glycolipid structures. The cell surface is covered by a dense layer of protein- and lipid-linked glycans. Although it has been known that distinct glycan structures are associated with cancer, the whole spectrum of cancer-associated glycans has remained undiscovered. Analysis of the Human Cancer Glycome Identifies a Novel Group of Tumor-Associated N-Acetylglucosamine Glycan Antigens Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

43 Glykomické TM Glycome analysis of cancer patient tissue sections by mass spectrometric protein-linked glycan profiling. Cancer Res 2009; 69: 5811, 2009

44 Glykomické TM: přehled Peptide borono lectins (PBLs): a new tool for glycomics and cancer diagnostics. Zou, Yuejiao; Broughton, Dana L.; Bicker, Kevin L.; Thompson, Paul R.; Lavigne, John J. ChemBioChem (2007), 8(17), Glycoproteomics and glycomics investigation of membrane N-glycosylproteins from human colon carcinoma cells Proteomics 2008, 8, Glycomics and disease markers Current Opinion in Chemical Biology 2009, 13: Purification and mass spectrometric analysis of glycomes and glycan profiling of human tissues. Satomaa, Tero; Natunen, Jari; Heiskanen, Annamari; Blomqvist, Maria; Olonen, Anne; Saarinen, Juhani. (Glykos Finland Ltd., Finland). U.S. Pat. Appl. Publ. (2010),

45 Glykomické TM: přehled Multifunctional Oval-Shaped Gold-Nanoparticle-Based Selective Detection of Breast Cancer Cells Using Simple Colorimetric and Highly Sensitive Two- Photon Scattering Assay ACS Nano 4, Absorption profile variation of multifunctional oval-shaped gold nanoparticles due to the addition of Different cancerous and noncancerous cells. Photograph showing colorimetric change upon addition of different cancer cells

46 Laboratorní známky zhoubného novotvaru /gastroenterologie/ Vzhledem k širokému spektru nádorových onemocnění neexistuje dosud univerzální sérový nádorový marker a ani senzitivita (správný záchyt nemocných) při dostatečné specificitě (správná negativita u lidí bez nádorového onemocnění) nedosahuje ideálních 100 %. Proto tedy nezvýšená koncentrace nádorového markeru není ještě důkazem nepřítomnosti maligního onemocnění a naopak pozitivní výsledek nemusí nutně znamenat zhoubný nádor.

47 Enhanced Tumor Detection Using Saccharide Receptor-Targeted Fluorescent Conjugates

48 LEGO modular system: Multiple therapy Cyclodextrins drug solubilization, stabilization Porphyrin - PDT, selectivity for cancer cells, apoptosis mabs, pabs - selectivity enhancement, induction of nonspecific imunity Drug cytostatic efect R = F, CD M = Zn, Cu, Co, Ni N F R F F F F F N R N M N N F F F F HOCH O 2 O O HOCH 2 OH OHO F HO CH 2 O F O O OH HO O HO O HOCH 2 Drug OHOH HO CH 2 OH O OH HO HO OH O O HO O HOCH 2 O CH O 2 OH N Y F F F F R

49 Introduction Fluorescence optical imaging technologies are currently being developed to image specific molecular targets in vivo. The A, F, S receptors are overexpressed in several cancer cells and has low expression in normal tissues. R can serve as the target for fluorescence (NIRF) optical imagining.

50 In vivo Imaging NIR Light Fluorescence NIR2-folate Cancer cell Normal cell Inject NIR2-folate In vivo Imaging of FR Cancer cell has higher fluorescent intensity than normal cell Folate receptor NIR2-folate

51 Localisation of Sapphyrin-Sugar Conjugate in Tumour and Normal mice tissues(µg photosensitiser / g wet tissue) tissue 1 day 3 days 6 days 9 days liver tumor lung kidney blood heart spleen brain muscle day 3 days 9 days 6 days liver tumour lung kidneys blood heart spleen brain muscle Kral V, Davis J, Andrievsky A, Kralova J, Synytsya A, Pouckova P, Sessler JL. (2002) J Med Chem, 45,

52 Selectivity for cancer cells Král at al.: J. Med. Chem. 2003: x accumulation in malignant tissue

53 Influence of combined therapy: PDT and doxorubicin-conjugate complex on growth of carcinom; Application of PAb Volume of tumor (cm 3 ) control Gama CD2+PDT Gama CD2+DOX O+PDT Gama CD2+DOX O day of experiment

54 tumor volume (cm 3 ) 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 without appl. Au-3-1 Au time (days) Dependence of the volume of human balisom on time after application of combined therapy, MNP and PDT

55 Recognition of Cancer Cell surface A431- epidermální karcinom HELA cervikální karcinom CEF primární kuřecí fibroblasty

56 Receptor R2 a jeho uptake do netransformovaných versus transformovaných buněk. 3T3 imortalizované myší fibroblasty PR buňky z myšího nádoru vzniklého po infekci RSV virem CEF- kuřecí fibroblasty CEF-RSV kuřecí fibroblasty transformované RSV virem

57 Cell recognition with porphyrincholic acid conjugates

58 TM detekce Charakteristika hypotetického ideálního onkomarkeru - souvislost s maligním procesem - korelace se stupněm maligního procesu - odhad typu a lokalizace tumoru - odhad stadia tumoru - odhad efektu terapie, odhad prognózy

59 Obecné doporučení k využití onkomarkerů: Zvýšení u nemaligních chorob - při hodnocení koncentrace onkomarkeru musíme mít vždy na paměti možné zvýšení tohoto parametru u nemaligních onemocnění.

60 Stále potřebujeme klasické nádorové markery Protože neexistuje ideální nádorový marker, slouží vyšetřování těchto parametrů zejména pro monitorování terapie a progrese choroby, pro časnou diagnózu návratu choroby a v diferenciální diagnostice neznámého primárního tumoru Výhodou je i upozornění na případný metastatický proces ve zcela neočekávané lokalizaci. Markery pro screening a diagnózu Pro screening a časnou diagnózu jsou markery indikovány jen výjimečně AFP u cirhotiků a pacientů s pozitivitou HbsAg, kde je mnohem větší ( 40x) pravděpodobnost vzniku ca jater, paraprotein vzhledem k myelomu, kalcitonin u syndromu MEN- mnohočetných endokrinních neoplasií, PSA

61 Zhodnocení prognózy Význam TM pro určení prognózy není exaktně definován tak jako u jiných prognostických faktorů. Prognosticky nepříznivé jsou extrémně vysoké hodnoty TM, v dynamice pak jejich rychlá progrese nebo časná progrese po předchozím léčebném efektu

62 Lead time a biologický poločas Je nutno vědět, že jednotlivé markery mají rozdílný lead time a různý biologický poločas ( několika minut po 14 dní). Je tedy nutné správně načasovat jejich vyšetření tak, aby bylo ve prospěch nemocného. Zobrazovací metody bývají pozitivní většinou až za 1-2 měsíce od prvního zvýšení sérového markeru

63 Hodnocení efektu léčby Tato oblast je pro uplatnění (TM) nejdůležitější Vždy je třeba stanovit hladinu (TM) před léčbou,negativizace hladin odráží úspěch léčby,je však třeba vzít v úvahu biologický poločas,který se pohybuje v rozmezí hodin/hcg,b2-mikroglobulin/ až po dny /AFP,CEA/ Vzestup koncentrace (TM) bezprostředně po léčbě může být známkou rozpadu nádorových buněk vlivem účinné terapie.z uvedených důvodů se kontrolní odběr provádí obvykle až za 3-4 týdny po zahájení léčby.

64 Dispenzarizace včasné odhalení recidivy Sledování TM v dispenzární péči má význam především pro včasné odhalení recidivy onemocnění. To v praxi znamená, že nad normu zvýšená hodnota TM upozorní na možnou recidivu onemocnění, a provedená klinická a zobrazovací vyšetření pak zpravidla odhalí lokalizaci a rozsah relapsu onemocnění. Existuje i program umožňující zhodnotit dynamiku TM v několika po sobě následujících měřeních a odhadnout pravděpodobnost relapsu nebo progrese nádorového onemocnění. Klinický význam takové časné predikce relapsu onemocnění je ale omezený, protože izolovaný vzestup TM bez jiného korelátu recidivy onemocnění obvykle není standardním argumentem k zahájení onkologické léčby.

65 Včasné vyhledávání nemocných (screening) Nedostatečná specificita TM pro určité nádorové onemocnění neumožňuje v současné době využít preventivního stanovování nádorových markerů jako nástroje k odhalení přítomnosti nádorového onemocnění. Nejlepší předpoklady pro takové využití by měl marker PSA pro screening karcinomu prostaty, ale ani tento TM se po několika letech hodnocení a odborných diskusí nestal standardní screeningovou metodou. Užitečné při vyšetření rizikových skupin ohrožených konkrétním nádorem př. AFP-cirhotici /zejména následkem chronické virové hepatitidy B nebo C / ---- Ca jater

66 Nádorové markery můžeme rozdělit na několik skupin A- Onkofetální antigeny: tyto proteiny jsou exprimovány pouze během vývoje lidského zárodku, brzy po porodu jejich exprese mizí a znovu se objevuje pouze při patologických stavech, nejčastěji ve spojitosti s nádorovými onemocněními. Patří sem například karcinoembryonální antigen (CEA), alfa1-fetoprotein (AFP), SP-1, placentární alkalická fosfatáza.

67 B.Tkáňové specifické antigeny jsou to molekuly, jejichž exprese je omezena pouze na určitou tkáň nebo na malý počet tkání (druhů buněk). Při patologickém (nádorovém) procesu postihujícím tuto specifickou tkáň dochází k výraznému vzestupu jejich hladin. Patří sem například prostatická alkalická fosfatáza (PAP), prostatický specifický antigen (PSA), neuron-specifická enoláza (NSE), myoglobin, tyreoglobulin, lymfocytární antigeny a další.

68 C.Tkáňově nespecifické antigeny molekuly, které se vyskytují v řadě tkání organismu a jejichž hladinu je možné detekovat i za fyziologických podmínek. Za patologických podmínek (při přítomnosti nádoru) se jejich hladina zvyšuje. Patří sem například ferritin, lysozym, laktátdehydrogenáza (LDH), beta2- - mikroglobulin (beta2-mg), proteiny akutní fáze, tymidinkináza (TK), kyselina sialová asociovaná s lipidy (LASA) a další.

69 TM glykomika CEA /onkofetální antigen/ glykoprotein tvořený bunkami sliznice střeva ve fetálním období. zvýšené koncentrace nejen u kolorektálního Ca,ale i plic,prsu,pankreatu,pohlavních orgáná,hepatitid,jaterních cirhoz,pankreatitid,u kuřáků. CA 19-9 glykolipid,derivát krevní skupiny Lewis. nejčastěji pozitivní u Ca pankreatu,ale i žaludku,žlučových cest,i u některých benigních onem.hepatobiliárního systému a pankreatu

70 Tumor Markers Proposed LFW ligands Tested in the solution Immobilized on NDia

71 What is biomarker A molecular indicator of a specific biological property; a biochemical feature or facet that can be used to measure the progress of disease or the effects of treatment Tumor markers are produced either by the tumor itself or by the body in response to the presence of cancer or certain benign conditions

72 Glycoconjugates on the cell surface involved in adhesion, motility, metastasis can induce immune response expressed early in malignant transformation shed by cancer cells into serum

73

74 Monoclonal antibodies used Our approach : small ligands for selective Detection of tumor markers on the cancer cell surface or in the serum Selective, but not too selective

75 screening diagnosis monitoring therapy remission follow-up

76 Tumor Markers some key facts: Lack of specificity Cancer heterogeneity False negatives Benign diseases positive Smokers have raised some markers

77 Establishing/validating biomarkers Identify candidate Assays to determine biomarker Assays to diagnose disease Detect pre-clinical disease (prediction) Prospective screening Quantification of overall impact on disease

78 Biomarker examples P53 mutations anti-apoptotic enzymes (e.g. survivin) Luteinizing hormone receptor Adenosine receptor Folic acid receptor Chorosterol receptor Sialic acid Hyaluronic acid Heparan sulphate

79 Techniques for discovery of biomarkers Genomics Proteomics Transcriptomics Metabolomics. Biostatistics. Thorough understanding of disease mechanism

80 Translational Cancer Research & Clinical Bioinformatics data biological clinical tissue genomic proteomic transcriptomic histology images patient HETEROGENOUS DATA DATAMINE biomarkers clinical trial

81 Proteomic techniques and biomarker discovery Technique High-through Labour Cross Cost Aplication in put intensive Experimental diagnosis comparasion 2D-PAGE/ MALDI-MS LC/MS/MS SELDI-TOF Ab microarray Tissue microarray Negm at al Trends in Molecular Medicine 2002;

82 Saccharides tumor marker Sialic acid Lewis structure glycan Hyaluronic acid Heparan sulphate Sensing of cancer saccharides in water 1) Boric acid sensor- ph problem 2) Sensor of lanthanide 3) Sensor with hydrophobic cavities

83 Lanthanide complexes as fluorescent indicators (sensors) for neutral sugars, modified oligosaccharides and cancer diagnosis HO HO O O O O N N O Ln O OMe OMe 1 Ln=La 3+ 2 Ln=Eu 3+ Fluorescence intensity change (Ex. λ=360nm) of 2, GM(10-4 M), sialic acid (10-3 M), ph 7 Alpturk, Rusin, Fakayode, Wang, Escobedo, Warner,Crowe, Kral, Strongin PNAS 2006, WP 2008

84 Porphyrin-bile acid conjugates: from saccharide recognition in the solution to the selective cancer cell fluorescence R 2 R 1 R 2 NH N N HN R 1 R 2 R 1 R 1 R1 R2 R1 R2 1 a H 3 b H 2 H a 4 H b R 2 detection OH OH a OH b OH OH Sensor for saccharide cancer markers (sialic acid, hyaluronic acid, Heparan sulfate) Kral &all: Organic & Biomolecular Chemistry (2008), 6(9), OH O O H N H N N N

85 normal cancer normal cancer normal cancer Cellular localization pattern. (A) Fluorescence images of cancer cells (A431NS, HeLaS3, 4T1) (B) tumor cells (PRRSBL, CEF-RSV, SW480) and normal cells (3T3, CEF, CHC) with 1 µm 2

86 Polymethinium salt: colorimetric sensor for sulfonated NO 2 0 oligosaccharides Pr N N + Pr I A R S S 1 R = H 2 R = OH 3 R = O(CH 2 CH 2 O) 3 CH 3 R λ/nm Titration of 3 PMS by heparan sulfate(hs) in solution of water MeOH, 8:1, 1mM phosphate buffer ph = 5 Chem. Commun 2009

87 HL60 cells (human promyelotic leukemia} with 2.5µM hour - live cells localization of 2 (violet),lysosome-specific probe LysoTracker (green fluorescence) in mammary carcinoma cells 4T1

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Nádorové markery a epigenetické faktory

Nádorové markery a epigenetické faktory Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 152 156. Nádorové markery a epigenetické faktory Nekulová M., Šimíčková M., Valík D. Masarykův onkologický ústav, Brno SOUHRN Práce shrnuje současné pohledy

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno VÝVOJ ANALYTICKÉHO NÁSTROJE PRO PODPORU HODNOCENÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (I-COP) DEVELOPMENT OF ANALYTICAL TOOL FOR SUPPORT OF EVALUATION OF CANCER CARE (I-COP) M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek,

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Nádor = genetické onemocnění

Nádor = genetické onemocnění Nádor = genetické onemocnění Změny vedoucí k fenotypu nádorové buňky jsou dedičné geneticky podmíněné Sporadické x familiární (x hereditární) Somatické x zárodečné (5-10%) Genetika nádorů Na buněčné úrovni

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New JAN MARTINEK CO VÁM MÁM ŘÍCT Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New Therapeutic Avenues in Autoimmune Diseases LIST OF TOPICS ANTIPHOSPHOLIPID

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Igor Klimíček, Kurdějov, 25.4. 2014 Incidence a mortalita zhoubných novotvarů(zn) podle diagnóz u mužů v ČR, 2010 Diagnóza MKN-10

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Detekce glykomických tumorových markerů a cílený transport cytostatik

Detekce glykomických tumorových markerů a cílený transport cytostatik Detekce glykomických tumorových markerů a cílený transport cytostatik Jarmila Králová ÚMG AVČR Co jsou glykany? polysacharidy, oligosacharidy nebo karbohydrátová část glykokonjugátů glykoproteiny karbohydrát

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy Úvod Tato brožura je určena nejen pro pacienty, u nichž byla diagnostikována amyloidóza, ale také pro jejich rodinu a přátelé. Poskytuje základní přehled o tomto onemocnění a léčbě. 1 Obsah Co je amyloidóza?...3

Více

Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie

Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie Autor: 1 Mgr. Lucie Říhová, Ph.D. Recenzent: 2 prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 1 Oddělení klinické

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

k využití nádorových markerů v klinické praxi

k využití nádorových markerů v klinické praxi Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) -sekce imunoanalytických metod k využití nádorových

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 22 39. Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D.

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Masarykův onkologický ústav, Brno, *Ústav informatiky AV ČR, Praha

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více