-T^^ f--u 3. VLASTNOSTI LATEK KAPALNYCH - PDF">

#DA?^ "' -^^;5_t,'l^.? /^>-T^^ f--u 3. VLASTNOSTI LATEK KAPALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Transkript

1 3. VLASTNOSTI LATEK KAPALNYCH HRNECKU /^>-T^^ f--u -^^;5_t,'l^.? #DA?^ "' Kdekterui kuchafka by moznd uvitala, kdyby alespoi ndco z toho, co se odehrdvd v pohddce Hmeiku vai byla pravda. Hrneiek na obrdzku viak vaii pitlii a vdime, ze svoji iinnost omezt, hned jak porozumi instrukci. Fyzika bohuiei nedolcdie vysvdtlit ddje, kterd uvniti tohoto pohddkovdho hmce probthaji Proi kapaliny teiou Kapalinu dovedeme od l6tky pevn6 odlilit velmi snadno. MriZeme ji totiz pieldvat z n6doby do nddoby a vzdy zaujme tvar tdto nddoby. Je to moznd proto, Ze na rozdil od pevnich l6tek nejsou molekuly v kapilind vz6jemne vaziny v urdiqfch poloh6ch, nfbrz jsou vorn6. pfisolenim-velmi maie sily 1!1eme molekuly v celdm objemu kapaliny piemistovat, lehce se n6m podaii- zmdnit tvar kapaliny. podobnd jako mirni vitr zvlni hladinu rybnika, mfizeme i my pouhim fouknutim zdefit hladinu vody v misce. Piiyraute si do iedni laidinly trochu obarvend vody a do druhd trochu iistd.-.., vody- Kapaliny opatrnd slijte a potom lehce promiihejte tyiinkou. J ztoho, Le jil nelzerozti5it, kter6 d6st vody byla obarvend, usuzujeme na promich6ni molekul obou kapalin a tim i na jejich volnost. Yq9"l kapaliny mtzeme vyrvoiit pomoci syplcich lerck. Kdyz nasypeme do f4dintv napi mdk a s kiidinkou zatiepeme, zrnka maku se uipoi6daji asi tak iako jsou molekuly v kapalind a celkem dobie ukazuji i hladinu. MriZe n6s napadnout, ze pfibliznd kulatl zrnka m6ku nevyplni prostor riplne, nibrz mezi iednotlivimi zrnky zrist6vaji mal6 mezery. I v kapalind je tornu podobnd.

2 KdyZ smichr{me zrnka hrachu se zrnky miiku, vidime, Ze men5i zrnka mdku pronikla mezi zrnka hrachu a cely prostor je vice zaplnen. Nyiri provedeme smichdni dvou ruznfch kapalin. Zkumavku asi z pokiviny naplrtte vodou a pak opatrnd ai po okrai doliite lfh. Uchopte zkumavku, palcemji uzaviete a protiepeite. Co pozoruiete? Lih se promichal s vodou, av5ak smds obou l6tek m6 men5i objem nel ie soudet p0vodnich objemri vody a lihu. Pokus prokdzal, Ze molekuly obou 16- tek jsou rfiznd velk6 a Ze se promichaly podobnd tak, jako hr6ch s m6kem. Molekuly jednd kapaliny pronikly mezi molekuly druh6 kapaliny. K ZAPAMATOVANI: omolekuly kapalin se pohybuji v cel6m objemu kapaliny. o Kapalina vzdy zaujimd tvarirddoby. 3.2 NEkterd vlastnosti kapalnfch tdtek ' Mezi nejbdzn6ji uzivand kapaliny patii voda, at jiz disti nebo jako souddst jinich kapalin, napl ml6ka nebo dal5ich nripojt. Benzin a nafta jsou kapaln6 paliva pro motorov6 vozidla. Pro spr6vnou dinnost motoru je nutnd pouzivat oleje. Do barev se pfid6vaji iedidla. K pfipravd pokrm& se pouzivaji rostlinn6 oleje. Kapalinou je i med. Do jednd laidinly dejte trochu vody a do druhd piibliind steind mnoisni medu. Obd ldtlqt vylijte. Dobie pozorujte prftbdh vytdluini. Voda vytdkala mnohem rychleji nez med. Pfi vyt6kdni kapalin vznikd vnitfni tleni, tj. tieni mezi molekulami. Toto teni je u ruznlich kapalin ruznd velk6. NeS pokus prok6zal vdtsi tleni mezi molekulami medu nez mezi molekulami vody. Men5i vnitfni tieni nez voda m6 napfiklad benzin nebo iedidla do barev' Naopak ldva vyvrlend z krifieru sopky je velmi hustou kapalinou. Po svazich tede rychlosti mnohem mensi nez by tekla voda. Prdvd poznanou vlastnost kapaliny nazyv 6me tekutost. Vzpomeilme, jak jsme prov6ddli_ pokus, pfi kterdm jsme smichali lih a vodu. Objem smichand kapaliny byl rirensi nez soudet objem& lihu a vody. hok6- zaly se tak mezery mezi molekulami. Proto se nabizi otizka, zdalze kapalinu stladit, napf. pistem v uzavfend n6dobe. 96

3 Do plastovd injekini sfiikaclcy nasajte trochu vody. Dbejte na to, aby pod pistem nebyla vzduchovd bublina. Prstem potom uzaviete otvor a snaite se A oiitom stlaiit nist. Co jsme pozorovali? Pokud'byl vytokovf otvor volnf, pistem jsme velmi snadno kapalinu vytladovali. Pfi jeho uzavlent jrl nebylo moznd pist posunout ani o kousek. Prokazali jsme,le kapaliny jsou nestlaiiteln6. Je to zpfisobeno odpudivfmi silami mezi molekulami. Situaci mtzeme vyj6diit ijednoduchlim modelem. Na obrrlzku 56a m6me molekuly vody znizomdn6 zrnky m6ku a na hladinu ptsobi tthazixaii podlozendho Zeleznou destidkou. Thto sila nezpflsobi zmen5eni objemu m6ku. KdyZ misto mdku pouzijeme vodu (viz obr. 56b) a na jeji hladinu polozime destidku velmi plesnd pfildhajici ke stdne k6dinky, po pfilozeni zixa\i takd nedojde ke zmen5eni objemu vody. a b -56. Ncstlaiitc-lnost kapaliny o Kapaliny jsou t6mei nestlaiiteln6.*) (rlorry 1. Proi je velmi nebe4teini otvirat zaaitkovanou plnou hihev tak, Ze by- H chom vtlaiovali aitku do Inhve? ru 2. Jak bychom si pomohli, kdyby piece jen bylo nutnd afrtku vtlniit dovnitf, X protoie jijinak vyndat nelze? 3. Ze 6. roiniku vite, le kapaliny pii zphi{vdni zvit{uji svfrj objem. Proi je rovnii, nebezpeini pokoulet se o vytlaieni kapalinoa, kteroy budeme zahiivat? *; Velmi malii stladitelnost se projevi teprve pfi obrovskdm tlaku, kterli v praxi tdzko docilime. 97

4 3.3 Jak6 vlastnosti m6 hladina kapaliny Nadpis viis mozn6 piekvapil. Na prvni pohled se hladina vody nijak neodli- Suje od vody v jinlich mistech n6doby. Nalijeme-li vodu do ndjakd nridoby, teleso vody zaujim6. urdity objem a od okolniho prostoru je oddeleno jednak stdnami n6doby a jednak hladinou. Hladina je ostrou hranici mezi kapalinou a okolnim prostorem. U klidnd kapaliny povazujeme hladinu za ddst vodorovnd roviny. Pokusy, kterd si nyni provedeme, v5ak ukdzi ndkterd dal5i vlastnosti vodni hladiny. Na hladinu studend vody v misce opatrnd poloite (napi. pomoci vidliilcy ) p ade s dtihal d iov ou minci (viz obr 57). Pozorujte hladinu vody okolo mince. Druhf padesdtihaldi do vody pust'te kolmo. il Nlittec nu hlurlitti' r oilr Piekvapila nds jiz ta skutednost, Ze kovov6 mince opatrnd polozen6 na hladinu se nepotopi, i kdyz na5e dosavadni zku5enosti uk6zdly, Ze kovovd telesa ve vodd klesaji ke dnu. Mince na hladind povrchovou bliinu pouze prohnula, nepronikla v5ak ji. Minci zkusme trochu zatilit. KdyZ naldmeme z6palku na mald kousky, mtzeme ji pomoci pinzety pdknd na minci naskl6- dat. Padesdtihal6i postavenf kolmo k hladind rychle klesl ke dnu. Hladiny vody v misce se opatrnd dotkndte hrotem ipendliku. Ze strany pozorujte hladinu pii dotyku a pli pomaldm zvednutf ipendliku (viz obr 58). Pokus uk6zal opdt mal6 prohnuti hladiny pii dotyku, ale pii ipomal6m zve- d6ni Spendliku se hladina zpoddtku Spendliku,,drZela" a pak teprve opadla. Pokusy nds piesveddily o tom, Ze na hladind vody je povrchovs bl6na, kter6 mi4 urditou pevnost a pruinost, ffkdme, Ze v hladind kapaliny prisobi povrchov6 nap6ti. Tato bl6na je slozena takd 5fi. Sptrrdlik zictiujici hlatlirtlr votir. 98

5 z molekul vody, ma v5ak odli5nd vlastnosti nez ostatni voda v misce. Mohli bychom ji pfirovnat k trampolind. Misku se studenou vodou umistdte nad knhan a opdt na hladinu pololte hlinikovou minci. Potom zapalte kahan a dbejte, aby se voda zahiivala pomalu. Co potorujete? AniZ jsme se mince dotkli, pfi urdit6 teplotd vody klesla ke dnu. Pevnost povrchov6 bl6ny jsme zmen5ili zvfbenim teploty vody. MiZeme zkusit minci vylovit a opet se snazit polozit ji na hladinu. Pozn6me, Le v tepl6 vodd se minci na hladinu umistit nepodaii. Pevnost povrchov6 bl6ny je zinislf na teplotd kapaliny. S rostouci teplotou se zmen5uje. Abychom mohli poznat i dalsi vlastnosti povrchovd bldny, provedeme dal5i pokus opdt se studenou vodou., Na hladinu vody v misce poloite opatrnd dvd aipallq tak, aby byly rovno- q4\- bdini a leiely asi I cm od sebe. E J Zdpalky se k sobe samy zvolna pfiblizuji, az se dotknou. Pokud pololime z6- palky blizko okraje vody, posunou se k okraji hladiny. Povrchov6bl6na pfisobila na zdpalky silou tak6 ve vodorovn6m smdru. Opdt polozte na hladinu rovnobdind dvd zdpallq a dotkndte se hladiny mezi e, nimi zdpalkou namoienou v saporuitu. Nyni z6palky prudce od sebe odskodily. Saponrit vlraznl zmdnil vlastnost povrchovd bl6ny. Zkusme nyni k6pnout saponet do jin6ho mista hladiny. Pozorujeme, Le ztryalky pied sapondtem,,utikaji". Bylo by tak zajimavl zjistit, zda se nedil povrchov6 blina od kapaliny oddelit a zda bychom si ji pak nemohli l6pe prohl6dnout. Vzpomeilme, existuje piece ddtsk6 hradka - bublifuk. KrouZkem z plastu promich6me mydlovj roztok. Kapalina,zachyceni na krouzku, vytvoii povrchovou bl6nu, kterou pak vyfukujeme. Piipravte si mjdlouj nebo sapondtorry roztok a namdiejte do ndj rfiznd tvarovand dnity (obr 59). Po jejichvyjmuti si dobie prohlidndte tvary, kteri.se nn A zohlbanim dnitu vytvoiily. Vyzkouiejte takc pevnost bldny napi. dotykzm..ndjabjm zakulacenj,m piedmdtem. 59. Mlldlovh blhna na dr6tu 99

6 T! rtznd tvary, llerd vidime na dr6tech, jsou vytvoleny pouze povrchovou blanou kapaliny. V5imndme si, Ze se ruznd prohjb6, propojuje'nejbliz5i d6sti dr6tu, a to tak, aby byla co nejmen5i. Prod se nepodafi pokus provdst s obydejnou vodou? Je to proto, Ze povrchov6 bl6naje v obydejnd vodd bezplisad pout6na k ostiltnim molekul6m vody vdt5i silou nez u midlovdho roztoku. Cim menli je povrchovd napeti v bl6nd, tim l6pe kapalina pfilne k l6tce. Ndco navic * Pii ltol.rtrtn'titti stutldttkt' ttebo klitlnclut.jc;.irka nrilenc vitlit drobni ltnn':. 1xtht,- buj(t'i sc 1xt ltluditttt, uni! sc.vnot\i. Tiltu Iitltto tlrobnitlr!.it,otichfi jc nrcnii nc!. pet'- tto.sl ltovrclun,i bldrn wrly. 'k Nu obrti.-.ku 60 truintc pohlcd :.ltli:.ku rrrr.r/,!/ l''\'(/,1, ktcni prtivi tylc:.lu ;. t<ttlt. Povrclutvti hlrirru kuptk na.je.ji.srsti t,\'tt'oiilu..tt'di'ich t'ltlupti mull snr4*t', ktcrt utrtoi.- tiuji rtl'ltli' trltok vrrlt' :.'t'wlillut kt!.i(11r. Po rtikolikt nrittlrtticlt.jc t't'dra tttnii sucltci. + Poyr<lutr'[ ttultttti vodt jt'1tii tt'plttl 100 'C trtcrtii asi o 20% nci.pti tcploti 0 "C. V lutrki vnli sc suti:.t'1tct't'rtc!.vc.studctti. Tt:pld wtda stui:.c lttrrriki k vldkttftn ldtkt'u rxlslrotti trct'i.stolt'. Sttil.uti ltrn'rclutvdlut nalttrll wxlt'sc drt,stilute pou.'ititrt prucith prut.stfcdkfi (.;upotttitfr)- Tt'ltovrclttvc ttulttyti rutdv sni.'.uj1 r,icc ttcl jcji Icplota. Pntlo l:a s rtittti tityirttttt prtit ji! pi'i teplotdch 30 "C a!.60 "C. 100

7 ULOHY L afu je kapalina ohraniiena v ruidobi, kapce? 2. Proi deitnikem neprosdkne voda? 1. Vysffihnite ze itvrtle iipku podle obrdzku 61 a pol.oite ji na hldinu vody. Do vjiezu kdpnite sapondt. 2. Do vody ponoite kulatj velmi jemnj ititec, Herj pouzivdte na malovdnf. Jalc! tvar zaujimd svazek jeho vfuiken pod hladinou? Zmini se tento nar, kdyi ititec z vody vyjmete? Proi? 3. Pokuste se vyfouknout bublinu a umistit 6l. Papirovir iipka ji na stojdnek. 4. Sirfii zkumavku naplilte asi do polovinyvodou a outaite si vjiku jejt hladiny. Potom piisypte nikolik lliiek cukru a opdt outaite hladinu. Zkumavku zazitkujte a protiepejte, ai se cukr ro4rusti. Zminiln se v!ika hladiny? Co z toho m,fizete vyvodit o velikosti molekul cukru a vody? Pokus opakujte se solf nebo s jinou roqrustnou kdtkou. 1. Sklenku na vfno naplrtte al po okraj vodou. Potom do nt opqtmi vhazujte Spendlilq. Kolik se jich asi do sklenlcy vejde, nelvoda pieteie? Pozorujte pfinm ze strany hladinu. N m t 3.4 Molekuly v kapalind se pohybujf KdyZ se podiv6me na Saty dlovdka vzd6len6ho od nils ndkolik metrt, nepoznitme, Ze jejich l6tka je z vl6ken. To zjistime az pii velkdm pfiblizeni. Lupou pak mflzeme viddt zpravidla pravorihlou strukturu jednotlivych vl6ken oddvu. Podobnf probl6m budeme mit pfi snaze podivat se dovniti kapaliny. Tady ndm ov5em nepomtze ani pfiblizeni ani lupa, nebot molekuly jsou pfilis mal6. Provedeme proto takovy pokus, abychom se o vlastnostech molekul vody dovdddli vice prostfednictvim jin6ho, l6pe pozorovatelndho ddje. f::f3:;:"';:;;:liu' Do vodv necheite. padnout iedno zrniiko htpermnn- A Pfedevlim vidime zrnko klesnout ke dnu. Za sebou zanechalo 6zkou barevnou stopu, kter6 n6s ted bude zajimat nejvice. KdyZ ji budeme pozorovat l0l

8 ndkolik minut, pov5imneme si jejiho roz5iiov6ni. Z pozvoln ho roz5ilovilni barevnd stopy mtzeme usoudit, Le dochizi k promich6vrini rizkdho barevn6- ho sloupce s ostatni kapalinou. Je to zpfisobeno tim, Ze molekuly vody se pohybuji. Abychom poznali, charakter tohoto pohybu, provedeme trochu nrirodndj5i pozorovftri. PouZijeme k ndmu mikroskop, s kterim jste uz pracovali v piirodopise. Musime v5ak mit takovf, kterf zvet5uje aspoil 500 krel Na podloini skliiko dejte lapku mlika, piiloite tenki kryci skltcko a vloite pod mikroskop. Co pozorujete? Vidime drobnd ddstedky, kterd se pohybuji. Jsou to distedky tuku, kteqi je v ml6ce obsazen. T[kov6 hrudky jsou mnohon6sobnd vdt5i nez molekuly vody. Pozorujeme,Le se neust6le pohybuji kr6thim trhavym pohybem. Je to tim, Le do nich ze vlech stran narazeji molekuly vody. Kdyby pohyb molekul vody mdl ndjalci f6d, jistd by se,to projevilo i na hrudce tuku. Patrnd by se pohybovala jen urditfm smdrem. Ov5em z toho, Ze se pozorovan6 kousky ruku,,ti[esou" mtzeme usoudit na zcela chaotich.i pohyb molekul vody kolem nich. ProtoZe ddstedka tuku v ml6ce je vzhledem k molekuldm vody velmi tdzkrl, molekuly vody nar6zejici do ni ze vlech stran ji z ptvodni polohy pfilis nevychfli. Kdybychom jednu molekulu vody mohli ndjalcfm zprisobem oznadit a pak ji sledovali, viddli bychom jeji pohyb tak, jak je vyznaden na obr6zku 62. Zlomy ddry znamenaji, Le molekula narazlla do jind molekuly a proto zmdnila smdr. Podobnd se pohybuji v5echny molekuly kapalin. hotoze jejich pohyb nem6 Zddnou pravidelnost ani f6d, fikime mu neuspoiddanf pohyb molekul. Tirto vlastnost molekul kapalin mfizeme takd uk6zat na modelu vytvofen6m poditadem v programu FAMULUS. 62. Znizorn5nt neuspof{dan6ho pohybu molekul kapaliny. to2

9 Lze provdst pokus, kteri je sice velmi jednoduchf, ale pozorov6ni si vyzdda del5i das. Do vdtii laidinlq dejte trochu sl<nlice modrd a -' pak r -'-- doliite --- -'r' vodu. Pozoruite. jak docluizi ke zbarvovdnf vady. Skalice modr6 se postupnd rozpou$ti zabarvuje vodu ve svdm okoli. Postupem dasu se barevnd oblast stdle zvdtluje. Po ndkolika dnech bude zbarvenft jiz vsechna voda v k6dince. Je to tim, Ze molekuly vody i molekuly modrd skalice se neuspoi6dand pohybuji a plitom se promichdvaji' Pronik6ni molekul jedn6 l6tky mezi molekuly jin6 l6tky bez pfispdni vndjsi sily nazfv6me difiize. J omotekuly kapalin jsou v neustril6m?reuspof6dandm pohybu. Historicki poz.ndmky,r futktr 1827 sl.rlol.s(r' botdnik ktbcrt Brtnrtt (1773 l85it)yrl tttikntskttport pro- Itli?l p.tltn,d,1tl;vt. I)o kapkt'r'otlt'nusklit'ku tlul niktlik ptlrtt'tch:.nrck ltlttt'lttti tt pp lttikn'ti dul.iitrt.sk!iiktttr rttttfslil prcptrrdl lxxl mikroskrtp. Ktlt.' si 1A'lot'ti :,rnka prghlil.cl, piiputlulo trtu tclnti tlit,n(, Lc sl,pttltt'btrji. Natltil viiit,!.c jsttu Livd. Pt"tt- Io poktr.s pnn.t'tll.s vrxlou obsu!.t'ttttu v nlktlik nriliittti lt'l.slurltn kicntutlr, rtt'icnt glttyt 1tt:onn,ul pritt'b tt('(i.\lol.l/r'slrt11olrr1.si lrt tittt, Lc.i,srtu livti u ddlc jcvcnr rtijuk ttc.trbtr.trl. A! 1xt ntlpltrr Iettch.ft':.ik Albcrt l',ittstcin (1879, 1955) 1ti [ittu poht'brt pt'ltn'i'ch:r'nck t'r'.rt'zy11il.iakt dfisladt;k nau.sprtftitlttnttlttt poltt'bu ntolckul. Ur.orry 1. Kddinku naplrtte vodou a vhotte iednu kostku cukru. Pozoruite,iak se cukr rozpoiltt a sleduite, iak se mini tvar hromddlcy, Pozoruite, do iak velki vzddlenosti od kosttcy se dostalt nifuerd zrnka, Jak vypadd hro' mddka cukra za p,fil hodiny? Je pokus dfrknzem pohybu molekul vody? 2, Na dno kddinlcy deite zrnko hypermanganu. Pak naliite poddl stiny sklenice opatqna tuplou vodu. Popi.ite sv6 pozorovdni Dovedete vysvitlit, co pozorujete? I. Do sktenice naliite hoik! iai a vhodte ffi kostlcl culcru. Sklenici ponechejte v klidu. Asi zp inrt hodiny pomoc.i saciho brik4 Heri panoifrte tisni pod hladinu, iai ochutneite. Ochutndni opakuite napi. po dvou hodinrfch nebo druh! den. Kdy ie iai neivice sladk!? Proi? H t 103

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Bublinárium MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice Při projektovém vyučování si s dětmi na 2.stupni hrajeme s bublinami. Příspěvek nabízí praktické rady a vyzkoušené postupy pro přípravu

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

'fifi, n6ch a 1. TLAK. rro geh Bailttou vpfsu I VZAD. spgcrdlni cu0ov. 1.1 Tlakovd sila a tlak

'fifi, n6ch a 1. TLAK. rro geh Bailttou vpfsu I VZAD. spgcrdlni cu0ov. 1.1 Tlakovd sila a tlak n6ch a 1. TLAK spgcrdlni cu0ov rro geh Bailttou vpfsu I VZAD 'fifi, 1.1 Tlakovd sila a tlak Slovo tlak velmi dasto sly5ime v pledpovedi podasi. Tlak vzduchu je jednim z velmi dtlezitich fdajt o stavu zemskd

Více

LABORATORNÍ POMŮCKY. Pro přípravu mikroskopického preparátu a vlastní mikroskopování jsou nutné tyto laboratorní pomůcky: 1.

LABORATORNÍ POMŮCKY. Pro přípravu mikroskopického preparátu a vlastní mikroskopování jsou nutné tyto laboratorní pomůcky: 1. LABORATORNÍ POMŮCKY Pro přípravu mikroskopického preparátu a vlastní mikroskopování jsou nutné tyto laboratorní pomůcky: 1. KAPÁTKO Obr. č. 1 Kapátko slouží k nasátí malého množství vody či jiného roztoku

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu PRÁCE S MIKROSKOPEM 1. Praktická příprava mikroskopického preparátu 2. a) Z objektu, jehož část, chceme pozorovat pomocí mikroskopu, musíme nejprve vytvořit mikroskopický preparát. Obr. č. 1 b) Pozorovaný

Více

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách Příloha 5 Pracovní list z chemie Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách teorie: Sliny jsou u člověka vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Produkce slin

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN Struktura kapalin je něco mezi plynem a pevnou látkou Částice kmitají ale mohou se také přemísťovat Zvýšením teploty se a tím se zvýší tekutost kapaliny Malé vzdálenosti

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

Tvoøení slov. Využití: Pomùcky a potøeby:

Tvoøení slov. Využití: Pomùcky a potøeby: II. st. 3 Tvoøení slov OSV VDO EGS MKV ENV MED Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Cvièení se dá použít v kterémkoliv roèníku pøi opakování tvoøení slov. K tomu se dají využít i jiné úkoly, napø. slovní

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin

VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin Základní vlastnosti kapalin (opakování) Tekuté (dají se přelévat) Nemají stálý tvar (zaujímají jej podle nádoby) Snadno dělitelné (kapky) Nestlačitelné

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Závěrečné shrnutí jednoduché

Více

BAREVNÝ ŠÁTEK MAJORÁNKA NA VODĚ

BAREVNÝ ŠÁTEK MAJORÁNKA NA VODĚ BAREVNÝ ŠÁTEK Motivace: Příprava dárku k Vánocům, svátku či narozeninám, děti si vytvoří originální šátek (kapesník, prostírání, dečku apod.). Přírodní látky obsahují barviva, která využijí k obarvení

Více

1 Původ povrchového napětí

1 Původ povrchového napětí Zajímavá fyzika Tomáš Tyc, 2013 Povrchové napětí Mnoho věcí, situací a jevů kolem nás je spojeno s povrchovým napětím. Setkáváme se s ním téměř na každém kroku a mnohdy je nám velmi užitečné. A nejen nám:

Více

tr4. Neviditelnd blanka

tr4. Neviditelnd blanka 13. Suchri voda r 1 sklenici naplndnou vodot. r mletf pepi 1, Na nehybnou hladinu vody ve sklenici nasyp nrletf pepi tak, aby pokryl celou hladinu. Nyni u.t nesmis sklenici pohnout.? Pomalu ponoi prst

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima? Pokusy s vejci budí většinou velkou pozornost. Každé dítě vejce už někdy vidělo, mělo je v ruce a rozbilo je. Každý ví, co je uvnitř vejce, ať už je syrové nebo vařené. Většina lidí má také nějakou představu

Více

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1 Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1. Je to průhledné? Vytvořte si pracovní prostor zastíněný před přímým světlem, např. pod lavicí. Materiály uložené v sáčku postupně

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Slavia 630/631

NÁVOD NA POUŽITÍ. Slavia 630/631 NÁVOD NA POUŽITÍ Slavia 630/631 Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s tímto návodem a zvláště s následujícími bezpečnostními pokyny. Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní může způsobit

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte

Více

Uspořádání vaší fermentace

Uspořádání vaší fermentace Science in School Issue 24: Autumn 2012 1 Přeložila Zdena Tejkalová Uspořádání vaší fermentace Pro provedení následujících aktivit bude každá skupina potřebovat přibližně 200 ml zkvašeného moštu, 200 ml

Více

Úloha I.E... tři šedé vlasy dědy Aleše

Úloha I.E... tři šedé vlasy dědy Aleše Úloha I.E... tři šedé vlasy dědy Aleše 8 bodů; průměr 4,28; řešilo 50 studentů Pokuste se určit některé napěťové charakteristiky v tahu u lidského vlasu. Z vašeho pokusu sestavte co nejpodrobnější graf

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 A) Výklad: Změny skupenství látky Látka se může vyskytovat ve třech různých skupenstvích PEVNÉM, KAPALNÉM nebo PLYNNÉM. Např. voda (H 2 O)- může se vyskytovat jako krystalický

Více

ú ťť ů ž ž ž ž ž ů ž ž ó ó Ú Ú ů Ú ů ů ž úž ž ů ů Ů Ť Ů ů ů ů ů ť ů ůž ž ů ů ž ů ůž ž Ť Ť ó Ú ž ů ů ž ů ů É Ť ž É ž ú ů Ť ú Ú ď ů ť ů Ú ž ů ů ú ůž ů ů ň ž Ú ů ó ť Ň ž ů Ý ň ň ž ú ž ů ú Ů ž ž ůž Ú ú ó ž

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

6. Demonstrace makromodelů látek ve fyzice pomocí vzduchového stolu

6. Demonstrace makromodelů látek ve fyzice pomocí vzduchového stolu 6. Demonstrace makromodelů látek ve fyzice pomocí vzduchového stolu Souprava Makromodely látek ve fyzice ZDŠ [7] je sice podle autorů určena především pro ZDŠ, lze ji však s úspěchem využít i na středních

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Inovace výuky Fyzika Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Síly Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Zákon setrvačnosti, Zákon

Více

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze Shrnutí Žáci pozorují difúzi- rozptyl částic v kapalině. Na základě Brownova pohybu se molekuly v kapalném prostředí vlivem tepelného pohybu zcela

Více

Pokusy Z volné ruky. Veletrh nápadů učitelů Jýziky 7. 1. Aerodynamický paradox

Pokusy Z volné ruky. Veletrh nápadů učitelů Jýziky 7. 1. Aerodynamický paradox Veletrh nápadů učitelů Jýziky 7 Pokusy Z volné ruky ZDENĚK DROZD KDF MFF UK Praha JITKA BROCKMEYEROVÁ Pokusy z volné ruky, o nichž je řeč v tomto příspěvku, patří k těm pokusům, na jejichž realizaci není

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Povrchové vody wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Stav povrchových

Více

Příprava roztoků pomocí žákovské soupravy pro chemii

Příprava roztoků pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Příprava roztoků pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-02 Předmět: Chemie

Více

LÁVOVÁ LAMPA. výzkumný úkol 07. Znáte lávovou lampu, v níž se pomalu pohybují barevné rosolovité koule nahoru a dolů? Vyrobíme si její napodobeninu.

LÁVOVÁ LAMPA. výzkumný úkol 07. Znáte lávovou lampu, v níž se pomalu pohybují barevné rosolovité koule nahoru a dolů? Vyrobíme si její napodobeninu. výzkumný úkol 07 LÁVOVÁ LAMPA Znáte lávovou lampu, v níž se pomalu pohybují barevné rosolovité koule nahoru a dolů? Vyrobíme si její napodobeninu. větší skleněná nádoba (třeba lahev od okurek) voda olej

Více

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

jeho hustotě a na hustotě tekutiny. 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / fyzika Klíčové pojmy: Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny. jeho hustotě

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

Název projektového úkolu: Řekni mi jak Jak vzniká klíček? Třída: VI. Název společného projektu: Jak dlouho trvá, než?

Název projektového úkolu: Řekni mi jak Jak vzniká klíček? Třída: VI. Název společného projektu: Jak dlouho trvá, než? Pracovní list Název projektového úkolu: Řekni mi jak Jak vzniká klíček? Třída: VI. Název společného projektu: Jak dlouho trvá, než? Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Jak se rozmnožují rostliny?

Více

Malý vědec Kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů

Malý vědec Kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů Tomislav Senćanski Malý vědec Kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů Edika Brno 2014 Malý vědec Kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů Tomislav Senćanski Odpovědný redaktor: Oldřich Růžička,

Více

J.W" . ----II' "'_"""", ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo;

J.W . ----II' '_, ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo; Veletrh ndpadfl učitelů fyziky Střípky Z laboratoře malých debruiárů Věra Bdinková DíRKOVÁ KOMORA JEDNODUŠE Potřeby: Kelímek od jogurtu (nejlépe Danone - lze ho snadno propíchnout), černá temperová barva,

Více

Plasty (laboratorní práce)

Plasty (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Plasty (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-09 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

BIOLOGIE BA 1 419.0021

BIOLOGIE BA 1 419.0021 BA 1 419.0021 BIOLOGIE 90021 1 2 BIOLOGIE Seznam použitého materiálu množství popis 1 Akvárium 1,5 l 1 Skleněné míchátko 1 Petriho miska ø 80 1 Pracovní listy 1 Lepící páska 1 Sbírka mikroskopických preparátů

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=3 Tento experiment byl publikován autorem práce v [33] a jedná se o zcela původní metodu pro experimentální

Více

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: 1. ročník SŠ Délka trvání: 90 min. (laboratorní cvičení) Název hodiny: Směsi Výukový celek: Soustavy

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

I.Z ENTTO JSOU LATKY. IV. Vlastnosti l6tek. l..l Model atomu. jddro atomu - jsou to protony a neutrony. Kolem j6dra je obal atomu

I.Z ENTTO JSOU LATKY. IV. Vlastnosti l6tek. l..l Model atomu. jddro atomu - jsou to protony a neutrony. Kolem j6dra je obal atomu IV. Vlastnosti l6tek I.Z ENTTO JSOU LATKY Na obrdzku je pohled do alchymistickd laboratoie. Alchymistd byli tidi, kteii se pokouleli pfemdnit jednu ldtku v jinou. Nejcastcji pracovali na panovniclc!,ch

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Čerpadlo pro svislou drenáž Obj. č. 202570 Příslušenství Svislá drenáž DN300/ 2,9 m sada (svislá drenáž DN300 s víkem) Obj. č. x330041 Pokyny

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Návod k pouïití. Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D

Návod k pouïití. Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D Návod k pouïití Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D 2 VáÏen zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru nářadí obrátili na značku Metabo. Každé nářadí naší firmy je spolehlivě testováno

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) () Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné

Více

Tření je přítel i nepřítel

Tření je přítel i nepřítel Tření je přítel i nepřítel VIDEO K TÉMATU: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ Tření je v určitých případech i prospěšné. Jde o to, že řada lidí si myslí, že tření má

Více

215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD

215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD 215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD Pro bezproblémový chod spalovacích zařízení, motorů a dalších strojních zařízení při nízkých teplotách jsou důležité nízkoteplotní vlastnosti používaných

Více

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Téma: Fyzikální a chemický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Téma: Lipidy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Úkol 1: Proveďte důkaz tuku v přírodním materiálu. Lipidy jsou látky rostlinného i živočišného původu. Jedná se o látky energeticky bohaté, které v

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 7 Struktura a vlastnosti kapalin

Více

Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce)

Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-21 Předmět: přírodopis

Více

č ň ň Ž Í č Í Ů Ó č Š Č č ň Š Ť Ó ň ň Ó Ť ť ň ď ň ň Ť Ť Ú č č č č ň Ť ň ň č ň ň č č ň č č č ň Ý ť ň č č ň ť Ž Č č ň ň ť Č ň ť č Ž č ň ň ň Ž Ť ň Š č č č Í č Ž ň ň ď ň ť č ť č č ň Ž Č ť Ó č ň ň ň Í č Ť č

Více

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Druha kameniva podle objemové hmotnosti: Kamenivo - je přírodní nebo umělý zrnitý materiál, anorganického původu určený pro stavební účely, jehož zrna projdou kontrolním sítem sčtvercovými otvory o velikosti 25 mm Kamenivo Druhy kameniva podle

Více

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím 12V 12V Opti solar Automatická solární nabíječka pro olovo-kyselinové baterie včetně solárního panelu MODEL: TM-524 (O-140 solární nabíječka s 6W solárním panelem) Automatická kontrola solárního nabíjení

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pokusy s atmosférickým tlakem Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Atmosférický

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Stavba látek VLASTNOSTI PEVNÝCH, KAPALNÝCH A PLYNNÝCH LÁTEK Jan Kučera, 2011 1 Část druhá Vlastnosti pevných, kapalných

Více

Určení teploty varu etanolu teploměrem a čidlem teploty Vernier Laboratorní práce

Určení teploty varu etanolu teploměrem a čidlem teploty Vernier Laboratorní práce Určení teploty varu etanolu teploměrem a čidlem teploty Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_198 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Určení teploty varu etanolu teploměrem

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Název: Pozorování ptačího vejce

Název: Pozorování ptačího vejce Název: Pozorování ptačího vejce Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie + chemie, matematika,

Více

I I. PRILOHA d.1 I I

I I. PRILOHA d.1 I I t al PRLOHA d. it J E L J t ll Metodikai Virobce/objednatel zkouiky: ZkouSen\i TUV sud czech sr.o. Povdien5 zkusebna MD er 23223r AC 6.00, ddst, odst.5.2. a 5.3 Zeder doo Beograd, Srbsko / Zederlock s

Více

Změny délky s teplotou

Změny délky s teplotou Termika Teplota t Dokážeme vnímat horko a zimu. Veličinu, kterou zavádíme pro popis, nazýváme teplota teplotu (horko-chlad) však nerozlišíme zcela přesně (líh, mentol, chilli, kapalný dusík) měříme empiricky

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu.

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Bezpečnostní pokyny Pouze pro použití ve vnitřním prostředí. Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Síťová vedení tohoto přístroje nelze

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 7

FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 7 Téma: Rostlinné hormony a enzymy FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 7 Pozn: Úkol č. 1 je časově poměrně náročný. Začněte s ním proto ihned v úvodu a jeho vyhodnocení ponechte na konec cvičení. Úkol

Více

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

Dirlbeck J zš Františkovy Lázně Veletrh nápadtl učiteltl fyziky Iniekční stříkačka ve fyzice Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně Proč injekční stříkačka? Učím na škole, kde žákyně a poslední dobou i někteří žáci odcházejí na zdravotnickou

Více

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013 Fyzika v lékárničce Josef Trna 1, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Gymnázium Boskovice, ZŠ Lysice Článek je rozšířením příspěvku autora na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 6. Sborník příspěvků

Více

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem

Více

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162].

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162]. Nevratné procesy pro žáky základních škol LIBUŠE ŠVECOVÁ ERIKA MECHLOVÁ Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy ukazují,

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

Pracovní list č. 6 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Pracovní list č. 6 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Pracovní list č. 6 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Proveďte ve skupinách následující pokusy. Nad výsledky diskutujte. Odpovězte na otázky. 1.

Více

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi Veletrh nápadů učitel!! /ljziky I!'IH!'!lIMre!II'!!lI!l!l ~i ~ fy:dhu Věra Bdlnková, J. Šimečková, Z. Bobek 1. Toncicí potápěč (karteziónek) Potřeby: plastová láhev (1,5 I), kapátko, kádinka S obarvenou

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie+ chemie, matematika, informační technika

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie+ chemie, matematika, informační technika Název: Biomasa Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie+ chemie, matematika, informační technika

Více

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda Hruškové řezy - Babická 1 ½ hrnku polohrubé mouky 1 ½ hrnku cukru krupice 2 lžičky sody Do všeho přidat rozmixovaný hruškový kompot. Upéct na plechu, po vychladnutí namazat krém. 4 pomazánková másla 2

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý Inovace výuky - Přírodovědný seminář Pokusy s vejci Přs / 31, 32 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Přírodopis Praktické

Více

Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II.

Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II. Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II. Milan Rojko 1, Gymnázium Jana Nerudy Praha V dobách svého mládí (před dovršením šedesátky) jsem cestoval s maxikufrem pomůcek po vlastech českých,

Více

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Těleso a látka Těleso Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Z více těles, z více látek.. domácí úkol - 2 experimenty difuze v chladné vodě krystalizace

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ MOLEKULOVÁ FYZIKA 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ MOLEKULOVÁ FYZIKA 1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ MOLEKULOVÁ FYZIKA 1 Molekulové jevy v kapalinách ERIKA MECHLOVÁ OSTRAVA 2004 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Prof.

Více

KÁMEN MUDRC. Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku

KÁMEN MUDRC. Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku KÁMEN MUDRC Geofyzikální ústav AVČR Pracovní list ke Geoparku K čemu je dobrý tento pracovní list? Proniknete do tajemství o horninách, které vám pomohou vidět to, co je obyčejnému člověku neviditelné.

Více

Název: Robinson Jedlé a jedovaté

Název: Robinson Jedlé a jedovaté Název: Robinson Jedlé a jedovaté Téma: Uchovávání potravin, jedlé a jedovaté Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Výukové materiály Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk

Více

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například: 1. SVĚTELNÉ ZDROJE. ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přes den vidíme předměty ve svém okolí, v noci je nevidíme, je tma. V za temněné učebně předměty nevidíme. Když rozsvítíme svíčku nebo žárovku, vidíme nejen svítící těleso,

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY FYZIKÁLNA 2. ročník šestiletého studia

Více