Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/ D U B N A V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3 Pozvánka na koncert strana 3 Nejlepší knihovnice okresu strana 3 Máme mistra republiky Strana 4 Učitelé se vzdělávají strana 4 Přednáška o mlsání strana 4 Velikonoční jarmark strana 5 Tvořivé dílny v naší škole strana 5 Zápis do školky strana 5 Školkáčci vítají jaro strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Zákopčanské novotiny strana 6 Pečovatelky v naší obci strana 7 Výtvarná soutěž vyhlášena strana 7 Poštolka informuje strana 8 Dětí píší o naší obci strana 9 Fotbalové jaro začíná strana 10 Inzerce strana 10 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku Zpravodaje obce bych se rád pozastavil nad některými podněty, které Vás více či méně trápí, ale lze z nich vyvodit, že naše obec mnohým z Vás není vůbec lhostejná. Zřejmě na základě příznivého předjaří, kdy okolí chodníků a komunikací nezakryla sněhová pokrývka a dosud se nezazelenaly keře a stromy, je velmi dobře vidět jaké se zde nachází množství nejrůznějších nepěkných věcí, odpadků. Všechny nás čeká velký jarní úklid dotčených veřejně přístupných ploch, byť se v převážné většině nejedná o pozemky ve vlastnictví obce, ale jiných organizací či vlastníků. Rovněž nekontrolovaný vzrostlý nálet různých křovin a stromů v jinak udržovaných parcelních pozemcích skrývá další poklady lidské činnosti. Tyto náletové dřeviny lze redukovat a prořezávat nejen se souhlasem příslušných orgánů, ochránců přírody, ale především samotným aktivním přístupem vlastního majitele. Není nám ten stav lhostejný, a proto jsme v kontaktu s dotčenými vlastníky takto neudržovaných pozemků, především o okolí příjezdových komunikací do obce. V rámci preventivních opatření se budeme snažit rozmísťovat větší množství nádob na odložení odpadků v katastru naší obce a sledovat zda tento krok vede ke zlepšení výše uvedených jevů. Na tomto místě je patřičné poděkovat všem občanům za vzrůstající množství tříděného odpadu, kterým šetříme nejen obecní finanční prostředky, ale také tyto druhotné suroviny pro další využití. Rovněž budoucí vybudování nového sběrného dvoru v naší obci bude dalším významným krokem pro zlepšení odpadové problematiky jako takové. Dalším podnětem jsou dotazy na opravy nebo rekonstrukce povrchů místních či účelových komunikací. Po letošní mírné zimě, která se nikoliv jako předchozí, nezasloužila o rozsáhlé poškození povrchů našich cest, se budou výtluky a poškození malého rozsahu opravovat jako každoročně tryskovou metodou Turbo. Opravy větších úseků komunikaci souvislým penetračním povrchem nebo balenou asfaltobetonovou vrstvou budeme realizovat postupně dle schváleného rozpočtu obce pro letošní rok a zpracovaného plánu oprav komunikací. Těší nás, že si v letošním roce oproti minulosti žádný z občanů nestěžoval na případné nedostatky v zimní údržbě, neboť jsme ji prováděli díky mírné zimě jen minimálně a ušetřené finanční prostředky budou moci být využity v plánovaných opravách místních komunikací a chodníků. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh prodeje části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 266 m 2 označená jako parc. č. 1462/2 a koupě části pozemku parc. č trvalý travní prorost o výměře 65 m 2 označená jako parc. č. 1063/2, části pozemku parc. č. 1062/1 trvalý travní porost o výměře 15 m 2 označená jako díl b), části pozemku parc. č. 600/2 trvalý travní prorost o výměře 17 m 2 označená jako parc. č. 600/5, části pozemku parc. č. 600/1 lesní pozemek o výměře 18 m 2 označená jako parc. č. 600/6, části pozemku parc. č orná půda o výměře 477 m 2 označená jako parc. č. 1064/1, části pozemku parc. č. 1062/2 lesní pozemek o výměře 87 m 2 označená jako parc. č. 1062/3 vše v k. ú. Hutisko rozdělené na základě geometrického plánu č /2013 ze dne Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje a koupě pozemků zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost společnosti J&M Salaš s.r.o., Hutisko 134, Hutisko -Solanec o prodej části pozemku parc. č. 433/1 ostatní plocha o výměře cca 32 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm za účelem přístavby sálu na Salaši z důvodu výstavby sociálního zařízení. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost MVDr. Ivo Grygara, bytem Solanec pod Soláněm 139, Hutisko-Solanec o prodej pozemku parc. č. 2193/3 ostatní plocha o výměře 67 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Základní školy praktické Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm o finanční nebo věcný dar na podporu činnosti dětí. Rada obce navrhuje nabídnout bezplatné využití 5 hod. na víceúčelovém hřišti Hutisko-Solanec u Základní školy Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila souhrnnou zprávu o provedení inventarizace hospodářských prostředků ke dni Obce Hutisko Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o poskytnutí palivového dřeva pro potřeby topení. Ing. Vladimír Petružela starosta obce VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení MUDr. Jana Michlíčka o ukončení nájemní smlouvy a provozu gynekologické ambulance provozované na zdravotním středisku Hutisko-Solanec s účinností od Rada obce pověřuje starostu obce Ing. Vladimíra Petruželu k jednání s Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor zdravotnictví ve věci zajištění nového lékaře pro tuto ambulantní péči. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Sdružení pro rozvoj Soláně IC Zvonice Soláň, se sídlem Bzové 325, Karolinka o poskytnutí dotace na činnost v roce 2014, ve výši ,-- Kč s požadavkem na bezplatné poskytnutí 20 ks pernamentních vstupenek pro naše občany na akce pořádané Sdružením pro rozvoj Soláně v roce Rada obce Hutisko-Solanec povolila ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a na základě 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Hutisko- Solanec z 24 na 28 dětí v každé třídě, na celkový počet 56 dětí v MŠ pro školní rok 2014/2015. Povolení se vydává s platností od 1. září Rada obce Hutisko-Solanec schvaluje dle ustanovení 30 a 32 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hutisko- Solanec sestavenou k rozvahovému dni a zároveň schvaluje zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši ,94 Kč a schvaluje rozdělení do fondu odměn ve výši ,-- a rezervního fondu ve výši Rada obce Hutisko-Solanec schválila návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství v rámci Operačního programu ROP NUTS II Střední Morava a stanovila kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria a obchodní podmínky a pověřuje starostu obce k projednání zadávacích podmínek u poskytovatele dotace a následnému vyhlášení výběrového řízení. Rada obce Hutisko-Solanec schválila termín svozu netříděného komunálního a nebezpečného odpadu, na sobotu 12. dubna Kontejnery budou přistaveny v částech obce Za Kopcem, na Soláni, pod Soláněm, ve Dvořiskách, na Pile, pod Káním, u hřbitova a na skládce v Olší. Kontejner na ukládání nebezpečného odpadu, bude umístěn na skládce v Olší, a to v sobotu 12. dubna 2014, v době od 8:00 12:00 hodin.

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci duben 2014 Skalíková Jiřina 91 let č.p. 230 Pavlicová Amalie 91 let č.p. 249 Žitníková Alžběta 85 let č.p. 618 Orságová Regina 80 let č.p. 384 Chrbjátová Emilie 70 let č.p. 539 Chuděj Miroslav 70 let č.p. 310 Žídková Zdenka 70 let č.e. 555 Vala Květoslav 70 let č.p. 468 Adamec Vojtěch 60 let č.p. 645 Šíra Josef 60 let č.p. 107 Vojkůvka Josef 60 let č.p. 619 Hrachovec Jiří 50 let č.p. 683 Žambochová Lenka 50 let č.p. 689 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Kulturní komise obce Hutisko-Solanec Vás srdečně zve na koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v neděli v 15 hodin v kostele sv. Josefa Vstupné 60,- Kč Výtěžek ze vstupného bude věnován na obnovu Libušína Novorozeňátka v březnu 2014 Jiří Mikel H-S 630 Mikuláš Vašut H-S 391 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v březnu 2014 Milada Dorotíková ve věku 89 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast VZPOMÍNKA Dne 29. dubna 2014 uplynul první smutný rok, kdy nás navždy opustil pan Miroslav Michut. Tiše vzpomínají dcery a sourozenci s rodinami. NEJLEPŠÍ KNIHOVNICE OKRESU Ve čtvrtek 13. března 2014 se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté. Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/ knihovník okresu Vsetín za rok Smyslem ocenění je vyjádření uznání knihovníkům za úsilí a rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obcích okresu Vsetín. Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané statistické výsledky za uplynulý rok, ale také se posuzoval celkový vzhled obecní knihovny, používání knihovnického programu, webové stránky apod. V kategorii neprofesionálních knihovníků zvítězila knihovnice Mgr. Marie Fajkusová z naší Obecní Karasovy knihovny. Paní Fajkusové tímto moc gratulujeme a přejeme spoustu elánu do její záslužné práce.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Březen opět nejen ve školních lavicích Březen za kamna už nepudem, se mi vkrádalo do úst, když jsme s dětmi narazili v čítance na březnové pranostiky. Normálně to touhle dobou za okny vypadá jinak. Zimní bundy a válenky jsou v tomto období ještě stále módním hitem. Takže jsme neustále ke každé charakteristice zimního období citovali dovětek no, letos to tak není Děti si hned zkraje března užily zasloužený týden jarního volna. Únava se tedy letos nekoná takže jsme nezaháleli nebylo proč Příprava na volbu povolání Osmáci se v pondělí 17. března zúčastnili besedy o volbě povolání. V Rožnově p. Radhoštěm na Úřadu práce jim místní pracovníci přiblížili úskalí dnešního pracovního trhu. Jistě nemuseli nadvakrát zdůrazňovat, jak důležité je dobré vzdělání. S tím ovšem také úzce souvisí výběr té správné školy. V této souvislosti nabízí Úřad práce žákům testování, která pracovní oblast by právě pro ně byla ta správná a která střední škola vhodná. Komunikace ve 21. století Žáci 7. třídy se zapojili do mezinárodního projektu v anglickém jazyce pod záštitou nakladatelství Oxford University Press Communication in the 21 st century. Soutěžní projekty odeslaly Adéla Kučerová, Veronika Fiurášková a Veronika Vašutová. Do soutěže se zapojily školy z celého světa a bylo shromážděno více než 400 soutěžních projektů. Děkujeme žákyním 7. třídy za reprezentaci školy. Vzdělávání pro učitele Pozvání paní ředitelky na besedu a pracovní přednášku přijal také psycholog PhDr. Jan Svoboda. Pedagogové školy i školky zaujatě debatovali do pozdních večerních hodin nejen o dětech, komunikaci, přístupu, ale také prožitku, vztahu k rodičům, ke škole, povinnostech a plnění úkolů. O vnímání dětského světa dospělými a naopak. Psycholog Jan Svoboda je velmi oblíbený odborník, který dokáže srozumitelně i poutavě vysvětlit a popsat problémy, které trápí děti i dospělé. Už nyní se velmi těšíme na jeho další návštěvu u nás! Podruhé mistrem republiky Mimořádnou pozornost si zaslouží obhájce mistrovského titulu Lukáš Kuběna z osmé třídy. Začátkem března se zúčastnil mistrovství ČR v severské kombinaci žáků let. V konkurenci dvaceti závodníků vybojoval v Harrachově tři stříbrné a jednu zlatou medaili. Luky, GRATULUJEME!!! Beseda o Ukrajině Naší osmičce se také věnovali pracovníci meziříčského sdružení MOST, kteří pro ně v naší škole uspořádali přednášku o nelehkých podmínkách života na dnešní Ukrajině. Pomocí fotografií a krátkých videonahrávek se žáci mohli seznámit nejen s krásami přírody, ale i s osudy mladých lidí v této zemi. Barvíři modrotisku V úterý se žáci 4. a 5. třídy ZŠ Hutisko-Solanec stali barvíři modrotisku, a to díky výukovému programu ve Valašském muzeu v Rožnově p. Radhoštěm. V první části programu se žáci seznámili s historií techniky modrotisku, který je znám především prostřednictvím lidového kroje, kdy každá oblast vynikala svým typickým vzorováním. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování plátna, v našich krajích hojně rozvinutý od 18. stol. V druhé části programu už všichni pracovali přímo v barvířské dílně. Vyhrnuli si rukávy, fantazie pracovala na plné obrátky a pak už tiskli vzory na svá plátna a před očima jim vystupoval výsledný a zcela originální výtvor, který zbývá obarvit indigem, což mladým návrhářům zajistí dílna Danzinger v Olešnici na Moravě. Hotová díla dostanou žáci do konce dubna a možná budou mít připravený pěkný dárek ke Dni matek. Zdravé mlsání Třeťáci a páťáci nejméně od minulého týdne ví, jak si namazat zdravou svačinku. Ve středu 19. března si na nás udělala čas maminka Báry a Míši, paní Šmídová, která je odbornou výživovou poradkyní a specializuje se na problematiku obezity u dětí. Ve třídě jsme si poslechli dvouhodinovou přednášku o podstatě sacharidů a bílkovin v našem těle; jak je důležité rozlišovat ty, které jsou zdrojem energie, a ty, které jdou takzvaně na kila. Dostali jsme návod, jak si poradit s neodolatelnou chutí na sladké, na co si dát při mlsání pozor, čeho konzumovat opravdu jen opatrně a čemu se úplně vyhnout. Děti se samy otestovaly, kolik toho ví o zdravých potravinách. Ve skupinkách se radily a tipovaly, kolik kostek cukru obsahují jejich oblíbené nápoje a čokoládové tyčinky. Abychom si vše dokázali dobře představit a uvědomit, měla pro nás paní Šmídová připraveny i praktické ukázky. S paní Šmídovou jsme se domluvily na následné spolupráci, kdy by případné zájemce mohla individuálně poměřit a doporučit. Klokan Také letos jsme se přihlásili do celostátního testování matematického Klokana. Děti se popraly s nestandardními úlohami v kategoriích druhá a třetí třída Cvrček, čtvrtá a pátá třída Klokánek, šestá a sedmá třída Benjamín, osmá a devátá Kadet. V době uzavírky ještě nebyly sečteny všechny body, a proto se na výsledky nejlepšího matického skokana můžete těšit v dubnovém čísle Zpravodaje.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Na samotný závěr jsme si nechali pozvánku na Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 8. dubna v hale ZŠ. Od 9:30 do 17:00 hod si zde budete moci prohlédnout a nakoupit nejrůznější jarní dekorace, pokojové květiny a zdobení, zelené osení, vajíčka, velikonoční přání i kraslice malované profesionální malérečkou. Blížící se svátky jara bychom ve škole rádi oslavili také s rodiči a našimi příznivci a proto jsme si pro Vás připravili netradiční Tvořivé dílny. Ve čtvrtek 10. dubna budete mít možnost si v našich tvořivých dílnách sami podobné výrobky vyrobit. Od 13:00 hod do 15:00 hod Vám i dětem budou k dispozici tyto dílny: Dílna 1) PLETENÍ TATARŮ s paní uč. Helenou Trefilovou. Cena kurzu 30,- Kč Dílna 2) Tisk na textil s p. uč. Lenkou Jaškovou. Pomocí originálních šablon si ozdobíme tričko (přineste si vlastní triko světlé barvy) Cena kurzu 50,- Kč Dílna 3) Malování kraslic s pozvaným hostem. Profesionální malérečka vás naučí zdobit kraslice voskovou batikou. Přineste si bílé vyfouklé vajíčko (na místě bude možnost zakoupení á 5,-). Cena kurzu 60,- Z kapacitních důvodů je nutné se do dílen nahlásit předem. Děti i dospělí se mohou hlásit u svých třídních učitelů či v kanceláři školy. ZAČÁTEK JARA u dětí v naší školičce Návštěvy Po letošní roztodivné zimě je tu konečně jaro, ale zase pranostika praví, že : Lépe od hada býti uštknuti, než v březnu od slunce ohřátí. No, je to poslední dobou nějaké popletené, to ale nic nemění na tom, že v MŠ jsme si březen užívali už jarně. V úterý jsme navštívili místní květinářství, kde děti mohly vidět první posly jara petrklíče, narcisky a jiné květinky. I když byly v květináči, dětem udělaly stejnou radost, jako v přírodě. Nějaké jsme si koupili i do MŠ, také semínka bylinek a hrášek, to jsme společně v MŠ zaseli do květináčů a už jen zalévali, pozorovali a radovali se z prvních zelených lístků. Hned ve čtvrtek jsme se šli podívat na štěňátko, papouška a králíčky k Dominičkovi P. Mláďátka jsou pro děti snad největšími kamarády v říši zvířecí, snad proto, že se dětem podobají jsou malá, milá a hravá, občas umí dobře pozlobit a my všichni je máme moc rádi. Děkujeme Dominičkovi a jeho mamince za pozvání. A do třetice všeho dobrého v úterý jsme navštívili místní Karasovu obecní knihovnu, abychom tak u dětí prohloubili kladný vztah ke knize, čtenému slovu a práci s knihou. Víme, že čtené slovo je pro děti velmi důležité a prohlubuje tak nenásilně a zcela přirozeně jak vědomosti dětí, tak jejich cit a lásku. Lásku k rodině, lidem, zvířátkům i přírodě. Vždyť v každé pohádce vítězí dobro nad zlem. Děkujeme tímto p. Mgr. Marii Fajkusové, která si pro děti přichystala velmi pěkný program. Pohádka O červené Karkulce nás provázela celou návštěvou a došlo i na poučení, pozvání do knihovny, i na malé dárečky a něco sladkého na zub. Děti svými jarními obrázky zase rozveselily naši hostitelku. Těšíme se zase příště. Vítání jara V pátek jsme se s vlastnoručně vyrobenou Mařenou ( paní zimou ) vydali k místnímu potoku, abychom ji tam zapálili a poslali po vodě daleko za humna. Děti se na tuto vycházku moc těšily a také si ji pěkně užily. Odstrojily Mařenu, zapálily a papírové kvítečky poslaly po vodě, aby už přišlo jaro! Na cestu jsme hořící zimě zazpívali: Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi, byla zima mezi náma a teď už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu! Vítej jaro! U P O Z O R N Ě N Í V týdnu od se budou v MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015 pouze v uvedené době: Informace na tel. čísle Divadlo V pondělí už v 7 hod. ráno vyrazíme autobusem do Ostravy. Navštívíme Divadlo loutek, kde bude hrána pohádka Šíleně smutná princezna. V minulých letech jsme už divadlo několikrát navštívili a vždycky jsme odjížděli s krásným kulturním zážitkem. Moc se tedy těšíme! G. Prášilová Út hod. St hod. Čt hod. Pá hod. D. Klimková

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Aktuality z farnosti a církve Během dubna bude ještě postní doba, teprve ke konci jsou Velikonoční svátky. Máme proto rozjímat o utrpení Pána Ježíše, co ho stála naše záchrana a spása. Doufám, že k tomu přispěje i koncert Moravských učitelů, který bude v našem kostele v 5.postní neděli 6.dubna v 15 hodin. Hojně se ho snažte zúčastnit. Jsme v Roce rodiny, jak nám to opět připomenul náš arcibiskup v pastýřském listě na 1.neděli postní. Je proto potřeba se zamýšlet nad stavem našich rodin, Jak řešíme rodinné problémy? Jsme ochotni si také odpouštět různá pochybení? Výsledkem by měla být prosba za odpuštění a samozřejmě i dobrá sv. zpověď. SVATÝ TÝDEN je největší v roce, začínají již události velikonoc. Letos jsou později - od 13 do 20. dubna. KVĚTNOU NEDĚLÍ, oslavujeme slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma. V kostele je průvod s kočičkami a čtou se pašije zpráva o utrpení Páně. ÚTERÝ SV.TÝDNE je u nás den zpovědní. Začínáme v 15 hod., konec je asi v 16:30 hod., pak pokračujeme v Prostřední Bečvě do konce mše svaté. Ať všichni přijdou očistit svou duši od hříchů. ZELENÝ ČTVRTEK nám připomíná Poslední Večeři Páně, kdy Kristus ustanovil mši svatou a sebe nám tajemně zanechal v Oltářní Svátosti. Mše bude v 17 hod. po ní je kratší adorace v Getsemanské zahradě. Zde se Kristus potil krví,byl zrazen od Jidáše, zajat vojáky a odsouzen veleradou na smrt kříže. VELKÝ PÁTEK nám připomíná vykupitelskou smrt Krista na kříži. Je to nejvýznamnější den pro lidstvo. V 15 hod. začne křížová cesta a po ní obřady. BÍLÁ SOBOTA připomíná pobyt Kristův v hrobě, kam ho chodíme navštěvovat. Nezapomeňte přispět na kostely ve Svaté zemi, kde žil a působil Kristus. OBŘADY VELIKONOČNÍ VIGILIE začnou letos až ve 20:30 hod. Světí se oheň, paškál, zpívá se Exultet, je křestní bohoslužba, obnovují se křestní sliby. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ je oslava Kristova vzkříšení - je to největší svátek v roce. Proto i každá neděle je malou oslavou tohoto Kristova vítězství. Mše je v 8:45 hod., rovněž v pondělí velikonoční. Koná se sbírka na kněžský seminář. Celý další týden se slaví OKTÁV VELIKONOČNÍ. Na jeho konci je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Zavedl ji v roce 2000 papež JAN PAVEL II. Letos na tuto neděli bude svatořečen i tento velký papež, zároveň s JANEM XXIII, / který zemřel v r.1963./ Vážení přátelé folkloru přející!!! Požehnaný zbytek postní doby i radostnou oslavu velikonočních událostí přeje a vyprošuje otec Josef ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY Čas nám kvapem letí a pomalu máme jednu čtvrtinu roku za sebou. A pomalu si také musíme zvykat na nové podmínky vládou naší stanovené. Ne každý ví, že Občanské sdružení Zákopčan stejně jako ostatní sdružení spadá do nového zákona a mimo jiných povinností se tímto stává Spolkem Zákopčan. Pro nás přípravy na letošní taneční a divadelní vystoupení pořádané pro naše příznivce se nijak nemění. Od nového roku se připravujeme na naši hlavní akci Kácení máje na Zákopčí, která bude netradičně pořádána již 24. května a v neděli 25. května bude Den řemesel. Termín jsme museli změnit z důvodu vystupování v Rožnovském skanzenu dne 31. května, kde jsme pozvaní s našim vystoupením Kácení máje. Co se ale také mění, jsou povinnosti nově vzniklého Spolku, a to, že stejně jako podnikatelský subjekt, musíme podávat daňové přiznání. Minimálně tedy vést daňovou evidenci. My děláme folklór pro radost sobě a ostatním, a myslím, že stejně jako další bývalé sdružení, ze čtyř výdělečných akcí konaných pro život Spolku máme o další starost navíc. Otázkou tedy zůstává, v kterém okamžiku přestává zábava a mění se na musíš a nesmíš. I po sedmi letech působnosti, je Spolek Zákopčan stejně bohatý jako při jeho vzniku, ale teď již s většími povinnostmi. Myslím, že nejednoho přítele (tak se jmenuje člen spolku) napadne, zda si raději v kterékoliv volné chvíli třeba sednout a zazpívat si bez závazků a jen tak. Eduard Novák

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA HUTISKU-SOLANCI Že je pečovatelská služba víc než jen dovoz obědů se mohli lidé z Hutiska v uplynulých letech již přesvědčit. Pečovatelky Denisa, Andrea a Marika se rozhodly podělit se o své zkušenosti, a objasnit s čím konkrétně může pečovatelská služba pomáhat. Denisa vysvětluje: Staráme se o seniory a o lidi s tělesným postižením v jejich domácnostech tak, aby co nejdéle mohli zůstat doma. Pro objasnění dodává, že ne každý chce jít do domova pro seniory. Mnohdy tím ulehčíme rodině při péči o jejich blízké. Pomáháme lidem například ráno se vstáváním, hygienou a chystáním jídla, říká Andrea. Dále provádíme úklidy domácností, chodíme na nákupy, vyzvedáváme recepty u lékařů a vyřizujeme úřední záležitosti například na poště. Andrea dodává: Když si lidé přejí, můžeme je doprovodit k lékaři, na poštu, na úřad nebo například do obchodu. Naší snahou je podpořit jejich soběstačnost a udržet kvalitu jejich života. K lidem jezdíváme ráno od půl 7, do večera do 19 hodin, říká Andrea. Charita jezdí k lidem dopoledne i přes víkend a v nutných případech ráno o státních svátcích. Zrovna na Velikonoce mám službu, dodává s úsměvem. Být pečovatelkou je však mnohem víc, podotýká Marika, jako církevní nezisková organizace jsme povinni řídit se zákonem a vést dokumentaci. Zaručujeme každému člověku přístup šitý na míru. Už rok sídlíme v nové budově Charity v Rožnově vedle kostela. V lednu loňského roku jsme v něm navíc otevřeli novou službu pro seniory a pro lidi se zdravotním postižením. Zlatka říká: Lidé tu mohou přes den strávit čas povídáme si, společně tvoříme různé výrobky, zpíváme, cvičíme, chodíme na procházky, na výlety, odpočíváme, a když si lidé přejí, tak zajdeme klidně i do kavárny. Mohou se tu i osprchovat v nové bezbariérové koupelně. Snažíme se jim přizpůsobit tak, jak jsou zvyklí z domova. Nejdůležitější je, že dáváme lidem pocit, že jejich život ještě neskončil, neustále se mohou aktivně podílet na běžném životě, dodává pracovnice Maruška. Lidé tu uzavřeli nová přátelství, úžasně pookřáli. Kontakt: , pečovatelky z Charity MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ A KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA NAŠE PŘÍRODA VÝTVARNÉ PRÁCE ODEVZDEJTE DO KONCE DUBNA SVÉ PANÍ UČITELCE NEBO NA OÚ PANÍ FIURÁŠKOVÉ VERNISÁŽ DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ PROBĚHNE V ČERVNU NA ZLATÉ SRNČÍ TROFEJI, KULTURNÍ INFORMACE Divadelní soubor Chaos na Hutisku-Solanci představil divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice svou další úspěšnou inscenaci. Herci nastudovali komedii, kterou napsal známý americký autor Ken Ludwig. Děj se odehrával začátkem šedesátých let 20. století, kdy se dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo, aby získali dědictví po milionářce Florence, rozhodli vydávat za její dávno zmizelé příbuzné. Jaké bylo ale jejich překvapení, když zjistili, že Florence stále žije a oni museli svou hru hrát dál. V rolích Lea a Jacka jsme mohli vidět Jana Závorku a Josefa Šturmu. Meg si zahrála Ing. Jana Majerová, Andrey ztvárnila Milena Bláhová, Duncana nám představil MUDr. Jaromír Veith, Florence hrála Martina Mondříková, role doktora se ujal Miroslav Chumchal a jako Bena jsme viděli Radka Štefelu. Představení bylo do posledního místa vyprodáno a dokonce někteří museli stát. Chci se omluvit těm, kteří museli snést trochu nepohodlí, ale myslím si, že to stálo za to. Sylva Kaňáková KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ EVITA DO OSTRAVY KDY: VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 230,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ GAJOVÉ (ČÁSTKU 230,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ)

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Podzim a zima mysliveckého kroužku Činnost našeho kroužku POŠTOLKA při MS Hutisko-Solanec tradičně začíná se zahájením nového školního roku. Příprava je rozdělena na dvě části, teorie a praxe a navzájem se doplňují. Besedy s dětmi probíhají dle plánu činnosti dvakrát v měsíci v info-centru ZŠ a MŠ s možností přehrávání CD a DVD s mysliveckou tématikou. Na vycházkách v honitbě našeho MS se snažíme získané znalosti uplatnit o přípravu krmiva, péče o zvěř a čtení stop vlastních i pobytových. Velkým pomocníkem v práci s dětmi je Malá myslivost a děti jsou šťastné, když si v ní přečtou správu a své činnosti a prospěšnosti v živé přírodě. POŠTOLKA Na první schůzce v září se přihlásilo do kroužku 6 dětí 1 a 2 třídy. Myslivecký kroužek má tomuto datu 30členů I a II stupně. Velmi dobrou spolupráci máme s rodiči. Doprovázejí děti na soutěže o ZST a také nám při soutěžích pomáhají. POŠTOLKA v září věnuje pozornost sběru kaštanů, žaludů, jeřabin. Dbají na správné usušení a uskladnění. V červnu jsme připravili potřebné množství Letiny z kopřiv, malinovníku, javoru a lípy. V srpnu jsme do zásobníků krmného zařízení doplnili otavu a do slaniska sůl. V sobotu 14 září 2013 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byl uskutečněn myslivecký den pod názvem Myslivosti zdar, aneb Slavnosti loveckých hlaholů. Tato slavnost byla uspořádána při příležitosti 90 výročí založení ČMMJ a těšila se velkému zájmu myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Náš kroužek dostal příležitost presentovat svoji činnost na této slavnosti. Vedle stojanu nejvýznamnějších trofejí ulovené zvěře na Valašsku byly umístěny panely se zprávou o činnosti kroužku POŠTOLKA včetně fotodokumentace ze soutěží místního a okresního kola ZST, ze střeleckých soutěží ze vzduchovky, i ze zimního přikrmování zvěře. V říjnu začínáme s přikrmováním srnčí a zaječí zvěře. Nezapomínáme ani na ptactvo s naplněním krmítek. Myslivecký hospodář ing. Jaroslav Závada nám přivezl oves, kukuřici a otruby. Na vycházce jsme naplnili zaječí krmelce otavou, ovšem i kukuřicí. Srnčí krmelec je naskladněn pestrou potravní nabídkou, aby zvěř přežila zimu v dobré kondici. Do korýtek jsme nasypali oves, přidali trochu kukuřice a otrub. Zkontrolovali jsme slanisko a vysypali jsme kyblík jablíček a kýblík a cukrovky. Děti druhého stupně si jako zkušenější uvědomují, že správné přikrmování ve správných dávkách v době strádání ovlivňuje zdravotní stav i kvalitu chovné zvěře. Vánoční stědrodenní vycházka patří k těm nejkrásnějším. Kromě nasypaných korýtek strojíme zvěři stromeček ověnčený jablky a pod ním jsou pro zvěř dárečky z nejlepších pochutin. Nechybí ani dietní medové perníčky, které dětem připravily maminky. Ptactvo sice navštěvuje krmítka, ale je málo sněhu a tak má dostatek potravy z přírody. K lepší vánoční pohodě nám chybí více sněhu. Na ukončení vycházky jsme si zazpívali koledy, zvěři popřáli hezké vánoce a mírnou zimu. Navzájem jsme si popřáli hezké vánoce a cestou domů jsme si povídali, jak se děti těší na své dárky. Mezi vánočními svátky a novém roce pokračujeme v přikrmování. Na sněhu jsme se učili číst stopy zvěře. Také jsme sledovali nory a kaňkování lišek. V našich podhorských podmínkách končí zima a intenzivní přikrmování zvěře koncem března. Za vedení kroužku POŠTOLKA Josef Skalík, Martin Ručka, Jozef Žabka Foto Jozef Žabka

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Práce žáků ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Úvaha o obci Hutisko-Solanec - Štěpán Borák - Život na vesnici Život na vesnici si většina obyvatel představí jako domky, stodoly a louky prostě zapadákov. Ale v tom se mýlí. Největší výhodou života na vesnici je čistý vzduch a nádherná příroda, která se naší obci dostává. Například na Poskli je mnoho chat, do kterých přijíždějí lidé z měst. Tito lidé zde jezdí právě kvůli těmto podmínkám. Dále je tu také daleko mírnější provoz a tím pádem i větší klid. Lidé se navzájem lépe znají a jsou si bližší než ve městech. Život je zde jistě klidnější, ale jen do té chvíle než se objeví ryze česká vlastnost- pomlouvání. To vnímají spíše venkované, jelikož se téměř každý zná s každým. Myslím si, že zde lidé ale drží více pospolu. Jsou ochotnější si v mnoha věcech pomoci a nejsou jeden k druhému tak cizí, jak to bývá třeba na sídlištích, kde soused sotva pozdraví souseda. Těžko tedy říct, zda je lepší život ve městě nebo na vesnici. Obě prostředí mají své výhody i nevýhody. Je tedy na každém z nás, pro který styl života se rozhodneme. Obec mýma očima Obec Hutisko-Solanec je malá, pěkná vesnička, která se nachází v Beskydech. Je tady krásná příroda a taky výhledy z vršků. Máme nově zrekonstruovanou poštu, koupaliště, školu, kostel, který je každý večer pěkně osvětlen. Je tady i několik restaurací. Ke škole patří Karasova knihovna, kde si vybere knihu snad každý. Nad školou je nově vybudované multifunkční hřiště, které nevyužívají jen žáci školy, ale také občané obce. Kolem Hutiska vede nová cyklostezka. V blízkém okolí naší vesnice se nachází několik památek, jako je například:památník Charlotty Garrigue Masarykové, Pustevny, kde nedávno vyhořela chata Libušín, navržená architektem Dušanem Jurkovičem a na Radhošti je socha slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V naší malé obci se mi líbí, protože je tu klidné bydlení. Katka Skalíková Naše obec Naše obec Hutisko-Solanec leží v malebné části Moravskoslezských Beskyd. Nachází se zde spousty přírodních jevů, chráněných rostlin a živočichů. Nádherná příroda je všude kolem nás jen si ji někdy dost nevážíme a vyhazujeme kolem sebe odpadky, které jí škodí. Jezdí zde také turisté, kteří si chtějí odpočinout od rušných měst a nadýchat čerstvý horský vzduch nebo chodí na procházky a na túry po okolí, například na vrchy Soláň a Radhošť, které jsou nedaleko. Významnou památkou, na kterou se jde téměř každý turista podívat je pomník Charlotty Garrigue-Masarykové v části Zákopčí, který postavil učitel Cyril Mach s dětmi (je jediný v Evropě). To je asi vše co vám chci říct o naší obci, ale je toho samozřejmě více, já jsem s ní celkově spokojena a doufám, že vy také. Veronika Vašutová Obec mýma očima Pro tento článek jsem si vybrala přírodu.konkrétně budu psát o lesích.i když jsou v lesích dané informační cedule,na kterých stojí:,,les není smetiště,odpadky patří do koše'' nebo nějaké podobné cedule,skoro všichni je přehlíží a dělají nepořádek. Ale i přes to je v lese krásné ticho a čistý vzduch. Ideální na procházky, pročištění hlavy, přemýšlení, atd.. Můžeme tam potkat hodně zvířat jako např. srnky, veverky, jeleny, ježky,aj. Neustále se někde kácí stromy. Je jich čím dál míň a míň. Na Poskli hřiby moc nerostou, ale za to na Pod kání a na Zákopčí je jich strašně moc. Na Hutisku je docela dost hřibařů, každý má své místo kde sbírá i my máme své místečko. Ivana Pavlicová Téma obec mýma očima Zaměřím se na tenisové kurty u koupaliště a okolí. Jako první bych nechala postavit restauraci místo tenisové zdi, kde by se zasadily nějaké kytky a stromy. Na kurtech by se mohl spravit plot a taky nějaké lavičky. Místo louky by byl park s listnatými stromy a lavičkami. U vody bych nechala postavit most, přes který by lidé chodili do lesa. U kurtů by se mohl zavést obchod s tenisovým vybavením. Za kurty by neměla být křivá tráva z kopce do kopce,chtěla bych to změnit do rovinky a zasadit barevné kytky. Pro diváky by se mohlo postavit sezení a zasadit nějaký strom př.vrba. Parkoviště je hodně blízko kurtů, tak by se mohlo postavit dál a větší. Kempování bych nechala povolené, ale lidé by neměli ničit okolí.určitě by se měly postavit šatny.v šatnách by mělo být WC. Tenisová zeď by se mohla postavit větší,kousek od potoka. Adéla Růčková Naše obec Naše obec je zajímavá ve všech směrech. Menší pozornost se také upíná ke sboru dobrovolných hasičů. Ve sboru není jenom zásahová jednotka, ale také soutěžící družstva žáku, žen a mužů. Ve sboru jsou velmi milí lidé a když s něčím potřebujete pomoct tak vám s úsměvem pomohou. Za rok se jednotlivá družstva účastní mnoho soutěží. Za trénování je vždy jak pro soutěžící tak hlavně pro trenéry velkou odměnou vítězství. Tento sport není jenom o práci, ale umí být velmi zábavný a učí nás jak spolupracovat jako tým. V obci máme velkou podporu. Děkuji za to jak se o nás všichni starají. Darina Křenková

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / FOTBALOVÉ JARO ZAČÍNÁ Muži A 1. B třída JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas neděle :30 Zašová - Hutisko-Solanec neděle :30 Hutisko-Solanec - Hrachovec neděle :00 Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Jablůnka neděle :00 Val. Příkazy - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Janová neděle :30 Lidečko - Hutisko-Solanec neděle :30 Hutisko-Solanec - Francová Lhota neděle :30 Ratiboř - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Val. Polanka sobota :30 Horní Lideč - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Choryně Muži B Okresní přebor JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas sobota :30 Poličná - Hutisko-Solanec B sobota :00 Hutisko-Solanec B - Pr. Bečva neděle :00 Halenkov - Hutisko-Solanec B sobota :00 Hutisko-Solanec B - Podlesí B neděle :30 Val. Bystřice - Hutisko-Solanec B sobota :30 Hutisko-Solanec B - Huslenky sobota :30 Dolní Bečva B - Hutisko-Solanec B sobota :30 Hutisko-Solanec B - Horní Bečva neděle :30 Velké Karlovice B - Hutisko-Solanec B neděle :30 Hutisko-Solanec B - Střítež neděle :30 Kelč B - Hutisko-Solanec B sobota :30 Hutisko-Solanec B - Nový Hrozenkov Dorost Okresní přebor JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas sobota :30 Hutisko-Solanec - Loučka neděle :00 Dolní Bečva - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Vigantice pátek :00 Choryně - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Poličná sobota :30 Hutisko-Solanec - Horní Bečva sobota :30 Hutisko-Solanec - Choryně sobota :00 Poličná - Hutisko-Solanec sobota :00 Horní Bečva - Hutisko-Solanec Starší přípravka Okresní přebor JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas neděle :00 Nový Hrozenkov - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Vidče neděle :30 Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Valašská Bystřice pondělí :00 Rožnov - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Dolní Bečva sobota :00 Vigantice - Hutisko-Solanec sobota :00 VK+K červení - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - VK+K modří INZERCE Prodám pomník v urnovém háji na hřbitově Hutisko-Solanec. Cena: dohodou, tel Prodám starší pokojové dveře - levé i pravé, prosklené nebo plné Cena: 800,--, tel Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 5/2014 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více