Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/ D U B N A V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3 Pozvánka na koncert strana 3 Nejlepší knihovnice okresu strana 3 Máme mistra republiky Strana 4 Učitelé se vzdělávají strana 4 Přednáška o mlsání strana 4 Velikonoční jarmark strana 5 Tvořivé dílny v naší škole strana 5 Zápis do školky strana 5 Školkáčci vítají jaro strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Zákopčanské novotiny strana 6 Pečovatelky v naší obci strana 7 Výtvarná soutěž vyhlášena strana 7 Poštolka informuje strana 8 Dětí píší o naší obci strana 9 Fotbalové jaro začíná strana 10 Inzerce strana 10 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku Zpravodaje obce bych se rád pozastavil nad některými podněty, které Vás více či méně trápí, ale lze z nich vyvodit, že naše obec mnohým z Vás není vůbec lhostejná. Zřejmě na základě příznivého předjaří, kdy okolí chodníků a komunikací nezakryla sněhová pokrývka a dosud se nezazelenaly keře a stromy, je velmi dobře vidět jaké se zde nachází množství nejrůznějších nepěkných věcí, odpadků. Všechny nás čeká velký jarní úklid dotčených veřejně přístupných ploch, byť se v převážné většině nejedná o pozemky ve vlastnictví obce, ale jiných organizací či vlastníků. Rovněž nekontrolovaný vzrostlý nálet různých křovin a stromů v jinak udržovaných parcelních pozemcích skrývá další poklady lidské činnosti. Tyto náletové dřeviny lze redukovat a prořezávat nejen se souhlasem příslušných orgánů, ochránců přírody, ale především samotným aktivním přístupem vlastního majitele. Není nám ten stav lhostejný, a proto jsme v kontaktu s dotčenými vlastníky takto neudržovaných pozemků, především o okolí příjezdových komunikací do obce. V rámci preventivních opatření se budeme snažit rozmísťovat větší množství nádob na odložení odpadků v katastru naší obce a sledovat zda tento krok vede ke zlepšení výše uvedených jevů. Na tomto místě je patřičné poděkovat všem občanům za vzrůstající množství tříděného odpadu, kterým šetříme nejen obecní finanční prostředky, ale také tyto druhotné suroviny pro další využití. Rovněž budoucí vybudování nového sběrného dvoru v naší obci bude dalším významným krokem pro zlepšení odpadové problematiky jako takové. Dalším podnětem jsou dotazy na opravy nebo rekonstrukce povrchů místních či účelových komunikací. Po letošní mírné zimě, která se nikoliv jako předchozí, nezasloužila o rozsáhlé poškození povrchů našich cest, se budou výtluky a poškození malého rozsahu opravovat jako každoročně tryskovou metodou Turbo. Opravy větších úseků komunikaci souvislým penetračním povrchem nebo balenou asfaltobetonovou vrstvou budeme realizovat postupně dle schváleného rozpočtu obce pro letošní rok a zpracovaného plánu oprav komunikací. Těší nás, že si v letošním roce oproti minulosti žádný z občanů nestěžoval na případné nedostatky v zimní údržbě, neboť jsme ji prováděli díky mírné zimě jen minimálně a ušetřené finanční prostředky budou moci být využity v plánovaných opravách místních komunikací a chodníků. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh prodeje části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 266 m 2 označená jako parc. č. 1462/2 a koupě části pozemku parc. č trvalý travní prorost o výměře 65 m 2 označená jako parc. č. 1063/2, části pozemku parc. č. 1062/1 trvalý travní porost o výměře 15 m 2 označená jako díl b), části pozemku parc. č. 600/2 trvalý travní prorost o výměře 17 m 2 označená jako parc. č. 600/5, části pozemku parc. č. 600/1 lesní pozemek o výměře 18 m 2 označená jako parc. č. 600/6, části pozemku parc. č orná půda o výměře 477 m 2 označená jako parc. č. 1064/1, části pozemku parc. č. 1062/2 lesní pozemek o výměře 87 m 2 označená jako parc. č. 1062/3 vše v k. ú. Hutisko rozdělené na základě geometrického plánu č /2013 ze dne Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje a koupě pozemků zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost společnosti J&M Salaš s.r.o., Hutisko 134, Hutisko -Solanec o prodej části pozemku parc. č. 433/1 ostatní plocha o výměře cca 32 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm za účelem přístavby sálu na Salaši z důvodu výstavby sociálního zařízení. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost MVDr. Ivo Grygara, bytem Solanec pod Soláněm 139, Hutisko-Solanec o prodej pozemku parc. č. 2193/3 ostatní plocha o výměře 67 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje pozemku zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Základní školy praktické Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm o finanční nebo věcný dar na podporu činnosti dětí. Rada obce navrhuje nabídnout bezplatné využití 5 hod. na víceúčelovém hřišti Hutisko-Solanec u Základní školy Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila souhrnnou zprávu o provedení inventarizace hospodářských prostředků ke dni Obce Hutisko Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o poskytnutí palivového dřeva pro potřeby topení. Ing. Vladimír Petružela starosta obce VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení MUDr. Jana Michlíčka o ukončení nájemní smlouvy a provozu gynekologické ambulance provozované na zdravotním středisku Hutisko-Solanec s účinností od Rada obce pověřuje starostu obce Ing. Vladimíra Petruželu k jednání s Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor zdravotnictví ve věci zajištění nového lékaře pro tuto ambulantní péči. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Sdružení pro rozvoj Soláně IC Zvonice Soláň, se sídlem Bzové 325, Karolinka o poskytnutí dotace na činnost v roce 2014, ve výši ,-- Kč s požadavkem na bezplatné poskytnutí 20 ks pernamentních vstupenek pro naše občany na akce pořádané Sdružením pro rozvoj Soláně v roce Rada obce Hutisko-Solanec povolila ZŠ a MŠ Hutisko- Solanec v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a na základě 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Hutisko- Solanec z 24 na 28 dětí v každé třídě, na celkový počet 56 dětí v MŠ pro školní rok 2014/2015. Povolení se vydává s platností od 1. září Rada obce Hutisko-Solanec schvaluje dle ustanovení 30 a 32 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hutisko- Solanec sestavenou k rozvahovému dni a zároveň schvaluje zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši ,94 Kč a schvaluje rozdělení do fondu odměn ve výši ,-- a rezervního fondu ve výši Rada obce Hutisko-Solanec schválila návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství v rámci Operačního programu ROP NUTS II Střední Morava a stanovila kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria a obchodní podmínky a pověřuje starostu obce k projednání zadávacích podmínek u poskytovatele dotace a následnému vyhlášení výběrového řízení. Rada obce Hutisko-Solanec schválila termín svozu netříděného komunálního a nebezpečného odpadu, na sobotu 12. dubna Kontejnery budou přistaveny v částech obce Za Kopcem, na Soláni, pod Soláněm, ve Dvořiskách, na Pile, pod Káním, u hřbitova a na skládce v Olší. Kontejner na ukládání nebezpečného odpadu, bude umístěn na skládce v Olší, a to v sobotu 12. dubna 2014, v době od 8:00 12:00 hodin.

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci duben 2014 Skalíková Jiřina 91 let č.p. 230 Pavlicová Amalie 91 let č.p. 249 Žitníková Alžběta 85 let č.p. 618 Orságová Regina 80 let č.p. 384 Chrbjátová Emilie 70 let č.p. 539 Chuděj Miroslav 70 let č.p. 310 Žídková Zdenka 70 let č.e. 555 Vala Květoslav 70 let č.p. 468 Adamec Vojtěch 60 let č.p. 645 Šíra Josef 60 let č.p. 107 Vojkůvka Josef 60 let č.p. 619 Hrachovec Jiří 50 let č.p. 683 Žambochová Lenka 50 let č.p. 689 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Kulturní komise obce Hutisko-Solanec Vás srdečně zve na koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v neděli v 15 hodin v kostele sv. Josefa Vstupné 60,- Kč Výtěžek ze vstupného bude věnován na obnovu Libušína Novorozeňátka v březnu 2014 Jiří Mikel H-S 630 Mikuláš Vašut H-S 391 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v březnu 2014 Milada Dorotíková ve věku 89 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast VZPOMÍNKA Dne 29. dubna 2014 uplynul první smutný rok, kdy nás navždy opustil pan Miroslav Michut. Tiše vzpomínají dcery a sourozenci s rodinami. NEJLEPŠÍ KNIHOVNICE OKRESU Ve čtvrtek 13. března 2014 se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté. Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/ knihovník okresu Vsetín za rok Smyslem ocenění je vyjádření uznání knihovníkům za úsilí a rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obcích okresu Vsetín. Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané statistické výsledky za uplynulý rok, ale také se posuzoval celkový vzhled obecní knihovny, používání knihovnického programu, webové stránky apod. V kategorii neprofesionálních knihovníků zvítězila knihovnice Mgr. Marie Fajkusová z naší Obecní Karasovy knihovny. Paní Fajkusové tímto moc gratulujeme a přejeme spoustu elánu do její záslužné práce.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Březen opět nejen ve školních lavicích Březen za kamna už nepudem, se mi vkrádalo do úst, když jsme s dětmi narazili v čítance na březnové pranostiky. Normálně to touhle dobou za okny vypadá jinak. Zimní bundy a válenky jsou v tomto období ještě stále módním hitem. Takže jsme neustále ke každé charakteristice zimního období citovali dovětek no, letos to tak není Děti si hned zkraje března užily zasloužený týden jarního volna. Únava se tedy letos nekoná takže jsme nezaháleli nebylo proč Příprava na volbu povolání Osmáci se v pondělí 17. března zúčastnili besedy o volbě povolání. V Rožnově p. Radhoštěm na Úřadu práce jim místní pracovníci přiblížili úskalí dnešního pracovního trhu. Jistě nemuseli nadvakrát zdůrazňovat, jak důležité je dobré vzdělání. S tím ovšem také úzce souvisí výběr té správné školy. V této souvislosti nabízí Úřad práce žákům testování, která pracovní oblast by právě pro ně byla ta správná a která střední škola vhodná. Komunikace ve 21. století Žáci 7. třídy se zapojili do mezinárodního projektu v anglickém jazyce pod záštitou nakladatelství Oxford University Press Communication in the 21 st century. Soutěžní projekty odeslaly Adéla Kučerová, Veronika Fiurášková a Veronika Vašutová. Do soutěže se zapojily školy z celého světa a bylo shromážděno více než 400 soutěžních projektů. Děkujeme žákyním 7. třídy za reprezentaci školy. Vzdělávání pro učitele Pozvání paní ředitelky na besedu a pracovní přednášku přijal také psycholog PhDr. Jan Svoboda. Pedagogové školy i školky zaujatě debatovali do pozdních večerních hodin nejen o dětech, komunikaci, přístupu, ale také prožitku, vztahu k rodičům, ke škole, povinnostech a plnění úkolů. O vnímání dětského světa dospělými a naopak. Psycholog Jan Svoboda je velmi oblíbený odborník, který dokáže srozumitelně i poutavě vysvětlit a popsat problémy, které trápí děti i dospělé. Už nyní se velmi těšíme na jeho další návštěvu u nás! Podruhé mistrem republiky Mimořádnou pozornost si zaslouží obhájce mistrovského titulu Lukáš Kuběna z osmé třídy. Začátkem března se zúčastnil mistrovství ČR v severské kombinaci žáků let. V konkurenci dvaceti závodníků vybojoval v Harrachově tři stříbrné a jednu zlatou medaili. Luky, GRATULUJEME!!! Beseda o Ukrajině Naší osmičce se také věnovali pracovníci meziříčského sdružení MOST, kteří pro ně v naší škole uspořádali přednášku o nelehkých podmínkách života na dnešní Ukrajině. Pomocí fotografií a krátkých videonahrávek se žáci mohli seznámit nejen s krásami přírody, ale i s osudy mladých lidí v této zemi. Barvíři modrotisku V úterý se žáci 4. a 5. třídy ZŠ Hutisko-Solanec stali barvíři modrotisku, a to díky výukovému programu ve Valašském muzeu v Rožnově p. Radhoštěm. V první části programu se žáci seznámili s historií techniky modrotisku, který je znám především prostřednictvím lidového kroje, kdy každá oblast vynikala svým typickým vzorováním. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování plátna, v našich krajích hojně rozvinutý od 18. stol. V druhé části programu už všichni pracovali přímo v barvířské dílně. Vyhrnuli si rukávy, fantazie pracovala na plné obrátky a pak už tiskli vzory na svá plátna a před očima jim vystupoval výsledný a zcela originální výtvor, který zbývá obarvit indigem, což mladým návrhářům zajistí dílna Danzinger v Olešnici na Moravě. Hotová díla dostanou žáci do konce dubna a možná budou mít připravený pěkný dárek ke Dni matek. Zdravé mlsání Třeťáci a páťáci nejméně od minulého týdne ví, jak si namazat zdravou svačinku. Ve středu 19. března si na nás udělala čas maminka Báry a Míši, paní Šmídová, která je odbornou výživovou poradkyní a specializuje se na problematiku obezity u dětí. Ve třídě jsme si poslechli dvouhodinovou přednášku o podstatě sacharidů a bílkovin v našem těle; jak je důležité rozlišovat ty, které jsou zdrojem energie, a ty, které jdou takzvaně na kila. Dostali jsme návod, jak si poradit s neodolatelnou chutí na sladké, na co si dát při mlsání pozor, čeho konzumovat opravdu jen opatrně a čemu se úplně vyhnout. Děti se samy otestovaly, kolik toho ví o zdravých potravinách. Ve skupinkách se radily a tipovaly, kolik kostek cukru obsahují jejich oblíbené nápoje a čokoládové tyčinky. Abychom si vše dokázali dobře představit a uvědomit, měla pro nás paní Šmídová připraveny i praktické ukázky. S paní Šmídovou jsme se domluvily na následné spolupráci, kdy by případné zájemce mohla individuálně poměřit a doporučit. Klokan Také letos jsme se přihlásili do celostátního testování matematického Klokana. Děti se popraly s nestandardními úlohami v kategoriích druhá a třetí třída Cvrček, čtvrtá a pátá třída Klokánek, šestá a sedmá třída Benjamín, osmá a devátá Kadet. V době uzavírky ještě nebyly sečteny všechny body, a proto se na výsledky nejlepšího matického skokana můžete těšit v dubnovém čísle Zpravodaje.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Na samotný závěr jsme si nechali pozvánku na Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 8. dubna v hale ZŠ. Od 9:30 do 17:00 hod si zde budete moci prohlédnout a nakoupit nejrůznější jarní dekorace, pokojové květiny a zdobení, zelené osení, vajíčka, velikonoční přání i kraslice malované profesionální malérečkou. Blížící se svátky jara bychom ve škole rádi oslavili také s rodiči a našimi příznivci a proto jsme si pro Vás připravili netradiční Tvořivé dílny. Ve čtvrtek 10. dubna budete mít možnost si v našich tvořivých dílnách sami podobné výrobky vyrobit. Od 13:00 hod do 15:00 hod Vám i dětem budou k dispozici tyto dílny: Dílna 1) PLETENÍ TATARŮ s paní uč. Helenou Trefilovou. Cena kurzu 30,- Kč Dílna 2) Tisk na textil s p. uč. Lenkou Jaškovou. Pomocí originálních šablon si ozdobíme tričko (přineste si vlastní triko světlé barvy) Cena kurzu 50,- Kč Dílna 3) Malování kraslic s pozvaným hostem. Profesionální malérečka vás naučí zdobit kraslice voskovou batikou. Přineste si bílé vyfouklé vajíčko (na místě bude možnost zakoupení á 5,-). Cena kurzu 60,- Z kapacitních důvodů je nutné se do dílen nahlásit předem. Děti i dospělí se mohou hlásit u svých třídních učitelů či v kanceláři školy. ZAČÁTEK JARA u dětí v naší školičce Návštěvy Po letošní roztodivné zimě je tu konečně jaro, ale zase pranostika praví, že : Lépe od hada býti uštknuti, než v březnu od slunce ohřátí. No, je to poslední dobou nějaké popletené, to ale nic nemění na tom, že v MŠ jsme si březen užívali už jarně. V úterý jsme navštívili místní květinářství, kde děti mohly vidět první posly jara petrklíče, narcisky a jiné květinky. I když byly v květináči, dětem udělaly stejnou radost, jako v přírodě. Nějaké jsme si koupili i do MŠ, také semínka bylinek a hrášek, to jsme společně v MŠ zaseli do květináčů a už jen zalévali, pozorovali a radovali se z prvních zelených lístků. Hned ve čtvrtek jsme se šli podívat na štěňátko, papouška a králíčky k Dominičkovi P. Mláďátka jsou pro děti snad největšími kamarády v říši zvířecí, snad proto, že se dětem podobají jsou malá, milá a hravá, občas umí dobře pozlobit a my všichni je máme moc rádi. Děkujeme Dominičkovi a jeho mamince za pozvání. A do třetice všeho dobrého v úterý jsme navštívili místní Karasovu obecní knihovnu, abychom tak u dětí prohloubili kladný vztah ke knize, čtenému slovu a práci s knihou. Víme, že čtené slovo je pro děti velmi důležité a prohlubuje tak nenásilně a zcela přirozeně jak vědomosti dětí, tak jejich cit a lásku. Lásku k rodině, lidem, zvířátkům i přírodě. Vždyť v každé pohádce vítězí dobro nad zlem. Děkujeme tímto p. Mgr. Marii Fajkusové, která si pro děti přichystala velmi pěkný program. Pohádka O červené Karkulce nás provázela celou návštěvou a došlo i na poučení, pozvání do knihovny, i na malé dárečky a něco sladkého na zub. Děti svými jarními obrázky zase rozveselily naši hostitelku. Těšíme se zase příště. Vítání jara V pátek jsme se s vlastnoručně vyrobenou Mařenou ( paní zimou ) vydali k místnímu potoku, abychom ji tam zapálili a poslali po vodě daleko za humna. Děti se na tuto vycházku moc těšily a také si ji pěkně užily. Odstrojily Mařenu, zapálily a papírové kvítečky poslaly po vodě, aby už přišlo jaro! Na cestu jsme hořící zimě zazpívali: Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi, byla zima mezi náma a teď už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu! Vítej jaro! U P O Z O R N Ě N Í V týdnu od se budou v MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015 pouze v uvedené době: Informace na tel. čísle Divadlo V pondělí už v 7 hod. ráno vyrazíme autobusem do Ostravy. Navštívíme Divadlo loutek, kde bude hrána pohádka Šíleně smutná princezna. V minulých letech jsme už divadlo několikrát navštívili a vždycky jsme odjížděli s krásným kulturním zážitkem. Moc se tedy těšíme! G. Prášilová Út hod. St hod. Čt hod. Pá hod. D. Klimková

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Aktuality z farnosti a církve Během dubna bude ještě postní doba, teprve ke konci jsou Velikonoční svátky. Máme proto rozjímat o utrpení Pána Ježíše, co ho stála naše záchrana a spása. Doufám, že k tomu přispěje i koncert Moravských učitelů, který bude v našem kostele v 5.postní neděli 6.dubna v 15 hodin. Hojně se ho snažte zúčastnit. Jsme v Roce rodiny, jak nám to opět připomenul náš arcibiskup v pastýřském listě na 1.neděli postní. Je proto potřeba se zamýšlet nad stavem našich rodin, Jak řešíme rodinné problémy? Jsme ochotni si také odpouštět různá pochybení? Výsledkem by měla být prosba za odpuštění a samozřejmě i dobrá sv. zpověď. SVATÝ TÝDEN je největší v roce, začínají již události velikonoc. Letos jsou později - od 13 do 20. dubna. KVĚTNOU NEDĚLÍ, oslavujeme slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma. V kostele je průvod s kočičkami a čtou se pašije zpráva o utrpení Páně. ÚTERÝ SV.TÝDNE je u nás den zpovědní. Začínáme v 15 hod., konec je asi v 16:30 hod., pak pokračujeme v Prostřední Bečvě do konce mše svaté. Ať všichni přijdou očistit svou duši od hříchů. ZELENÝ ČTVRTEK nám připomíná Poslední Večeři Páně, kdy Kristus ustanovil mši svatou a sebe nám tajemně zanechal v Oltářní Svátosti. Mše bude v 17 hod. po ní je kratší adorace v Getsemanské zahradě. Zde se Kristus potil krví,byl zrazen od Jidáše, zajat vojáky a odsouzen veleradou na smrt kříže. VELKÝ PÁTEK nám připomíná vykupitelskou smrt Krista na kříži. Je to nejvýznamnější den pro lidstvo. V 15 hod. začne křížová cesta a po ní obřady. BÍLÁ SOBOTA připomíná pobyt Kristův v hrobě, kam ho chodíme navštěvovat. Nezapomeňte přispět na kostely ve Svaté zemi, kde žil a působil Kristus. OBŘADY VELIKONOČNÍ VIGILIE začnou letos až ve 20:30 hod. Světí se oheň, paškál, zpívá se Exultet, je křestní bohoslužba, obnovují se křestní sliby. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ je oslava Kristova vzkříšení - je to největší svátek v roce. Proto i každá neděle je malou oslavou tohoto Kristova vítězství. Mše je v 8:45 hod., rovněž v pondělí velikonoční. Koná se sbírka na kněžský seminář. Celý další týden se slaví OKTÁV VELIKONOČNÍ. Na jeho konci je NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Zavedl ji v roce 2000 papež JAN PAVEL II. Letos na tuto neděli bude svatořečen i tento velký papež, zároveň s JANEM XXIII, / který zemřel v r.1963./ Vážení přátelé folkloru přející!!! Požehnaný zbytek postní doby i radostnou oslavu velikonočních událostí přeje a vyprošuje otec Josef ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY Čas nám kvapem letí a pomalu máme jednu čtvrtinu roku za sebou. A pomalu si také musíme zvykat na nové podmínky vládou naší stanovené. Ne každý ví, že Občanské sdružení Zákopčan stejně jako ostatní sdružení spadá do nového zákona a mimo jiných povinností se tímto stává Spolkem Zákopčan. Pro nás přípravy na letošní taneční a divadelní vystoupení pořádané pro naše příznivce se nijak nemění. Od nového roku se připravujeme na naši hlavní akci Kácení máje na Zákopčí, která bude netradičně pořádána již 24. května a v neděli 25. května bude Den řemesel. Termín jsme museli změnit z důvodu vystupování v Rožnovském skanzenu dne 31. května, kde jsme pozvaní s našim vystoupením Kácení máje. Co se ale také mění, jsou povinnosti nově vzniklého Spolku, a to, že stejně jako podnikatelský subjekt, musíme podávat daňové přiznání. Minimálně tedy vést daňovou evidenci. My děláme folklór pro radost sobě a ostatním, a myslím, že stejně jako další bývalé sdružení, ze čtyř výdělečných akcí konaných pro život Spolku máme o další starost navíc. Otázkou tedy zůstává, v kterém okamžiku přestává zábava a mění se na musíš a nesmíš. I po sedmi letech působnosti, je Spolek Zákopčan stejně bohatý jako při jeho vzniku, ale teď již s většími povinnostmi. Myslím, že nejednoho přítele (tak se jmenuje člen spolku) napadne, zda si raději v kterékoliv volné chvíli třeba sednout a zazpívat si bez závazků a jen tak. Eduard Novák

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA HUTISKU-SOLANCI Že je pečovatelská služba víc než jen dovoz obědů se mohli lidé z Hutiska v uplynulých letech již přesvědčit. Pečovatelky Denisa, Andrea a Marika se rozhodly podělit se o své zkušenosti, a objasnit s čím konkrétně může pečovatelská služba pomáhat. Denisa vysvětluje: Staráme se o seniory a o lidi s tělesným postižením v jejich domácnostech tak, aby co nejdéle mohli zůstat doma. Pro objasnění dodává, že ne každý chce jít do domova pro seniory. Mnohdy tím ulehčíme rodině při péči o jejich blízké. Pomáháme lidem například ráno se vstáváním, hygienou a chystáním jídla, říká Andrea. Dále provádíme úklidy domácností, chodíme na nákupy, vyzvedáváme recepty u lékařů a vyřizujeme úřední záležitosti například na poště. Andrea dodává: Když si lidé přejí, můžeme je doprovodit k lékaři, na poštu, na úřad nebo například do obchodu. Naší snahou je podpořit jejich soběstačnost a udržet kvalitu jejich života. K lidem jezdíváme ráno od půl 7, do večera do 19 hodin, říká Andrea. Charita jezdí k lidem dopoledne i přes víkend a v nutných případech ráno o státních svátcích. Zrovna na Velikonoce mám službu, dodává s úsměvem. Být pečovatelkou je však mnohem víc, podotýká Marika, jako církevní nezisková organizace jsme povinni řídit se zákonem a vést dokumentaci. Zaručujeme každému člověku přístup šitý na míru. Už rok sídlíme v nové budově Charity v Rožnově vedle kostela. V lednu loňského roku jsme v něm navíc otevřeli novou službu pro seniory a pro lidi se zdravotním postižením. Zlatka říká: Lidé tu mohou přes den strávit čas povídáme si, společně tvoříme různé výrobky, zpíváme, cvičíme, chodíme na procházky, na výlety, odpočíváme, a když si lidé přejí, tak zajdeme klidně i do kavárny. Mohou se tu i osprchovat v nové bezbariérové koupelně. Snažíme se jim přizpůsobit tak, jak jsou zvyklí z domova. Nejdůležitější je, že dáváme lidem pocit, že jejich život ještě neskončil, neustále se mohou aktivně podílet na běžném životě, dodává pracovnice Maruška. Lidé tu uzavřeli nová přátelství, úžasně pookřáli. Kontakt: , pečovatelky z Charity MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ A KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA NAŠE PŘÍRODA VÝTVARNÉ PRÁCE ODEVZDEJTE DO KONCE DUBNA SVÉ PANÍ UČITELCE NEBO NA OÚ PANÍ FIURÁŠKOVÉ VERNISÁŽ DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ PROBĚHNE V ČERVNU NA ZLATÉ SRNČÍ TROFEJI, KULTURNÍ INFORMACE Divadelní soubor Chaos na Hutisku-Solanci představil divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice svou další úspěšnou inscenaci. Herci nastudovali komedii, kterou napsal známý americký autor Ken Ludwig. Děj se odehrával začátkem šedesátých let 20. století, kdy se dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo, aby získali dědictví po milionářce Florence, rozhodli vydávat za její dávno zmizelé příbuzné. Jaké bylo ale jejich překvapení, když zjistili, že Florence stále žije a oni museli svou hru hrát dál. V rolích Lea a Jacka jsme mohli vidět Jana Závorku a Josefa Šturmu. Meg si zahrála Ing. Jana Majerová, Andrey ztvárnila Milena Bláhová, Duncana nám představil MUDr. Jaromír Veith, Florence hrála Martina Mondříková, role doktora se ujal Miroslav Chumchal a jako Bena jsme viděli Radka Štefelu. Představení bylo do posledního místa vyprodáno a dokonce někteří museli stát. Chci se omluvit těm, kteří museli snést trochu nepohodlí, ale myslím si, že to stálo za to. Sylva Kaňáková KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ EVITA DO OSTRAVY KDY: VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 230,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ GAJOVÉ (ČÁSTKU 230,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ)

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Podzim a zima mysliveckého kroužku Činnost našeho kroužku POŠTOLKA při MS Hutisko-Solanec tradičně začíná se zahájením nového školního roku. Příprava je rozdělena na dvě části, teorie a praxe a navzájem se doplňují. Besedy s dětmi probíhají dle plánu činnosti dvakrát v měsíci v info-centru ZŠ a MŠ s možností přehrávání CD a DVD s mysliveckou tématikou. Na vycházkách v honitbě našeho MS se snažíme získané znalosti uplatnit o přípravu krmiva, péče o zvěř a čtení stop vlastních i pobytových. Velkým pomocníkem v práci s dětmi je Malá myslivost a děti jsou šťastné, když si v ní přečtou správu a své činnosti a prospěšnosti v živé přírodě. POŠTOLKA Na první schůzce v září se přihlásilo do kroužku 6 dětí 1 a 2 třídy. Myslivecký kroužek má tomuto datu 30členů I a II stupně. Velmi dobrou spolupráci máme s rodiči. Doprovázejí děti na soutěže o ZST a také nám při soutěžích pomáhají. POŠTOLKA v září věnuje pozornost sběru kaštanů, žaludů, jeřabin. Dbají na správné usušení a uskladnění. V červnu jsme připravili potřebné množství Letiny z kopřiv, malinovníku, javoru a lípy. V srpnu jsme do zásobníků krmného zařízení doplnili otavu a do slaniska sůl. V sobotu 14 září 2013 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byl uskutečněn myslivecký den pod názvem Myslivosti zdar, aneb Slavnosti loveckých hlaholů. Tato slavnost byla uspořádána při příležitosti 90 výročí založení ČMMJ a těšila se velkému zájmu myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Náš kroužek dostal příležitost presentovat svoji činnost na této slavnosti. Vedle stojanu nejvýznamnějších trofejí ulovené zvěře na Valašsku byly umístěny panely se zprávou o činnosti kroužku POŠTOLKA včetně fotodokumentace ze soutěží místního a okresního kola ZST, ze střeleckých soutěží ze vzduchovky, i ze zimního přikrmování zvěře. V říjnu začínáme s přikrmováním srnčí a zaječí zvěře. Nezapomínáme ani na ptactvo s naplněním krmítek. Myslivecký hospodář ing. Jaroslav Závada nám přivezl oves, kukuřici a otruby. Na vycházce jsme naplnili zaječí krmelce otavou, ovšem i kukuřicí. Srnčí krmelec je naskladněn pestrou potravní nabídkou, aby zvěř přežila zimu v dobré kondici. Do korýtek jsme nasypali oves, přidali trochu kukuřice a otrub. Zkontrolovali jsme slanisko a vysypali jsme kyblík jablíček a kýblík a cukrovky. Děti druhého stupně si jako zkušenější uvědomují, že správné přikrmování ve správných dávkách v době strádání ovlivňuje zdravotní stav i kvalitu chovné zvěře. Vánoční stědrodenní vycházka patří k těm nejkrásnějším. Kromě nasypaných korýtek strojíme zvěři stromeček ověnčený jablky a pod ním jsou pro zvěř dárečky z nejlepších pochutin. Nechybí ani dietní medové perníčky, které dětem připravily maminky. Ptactvo sice navštěvuje krmítka, ale je málo sněhu a tak má dostatek potravy z přírody. K lepší vánoční pohodě nám chybí více sněhu. Na ukončení vycházky jsme si zazpívali koledy, zvěři popřáli hezké vánoce a mírnou zimu. Navzájem jsme si popřáli hezké vánoce a cestou domů jsme si povídali, jak se děti těší na své dárky. Mezi vánočními svátky a novém roce pokračujeme v přikrmování. Na sněhu jsme se učili číst stopy zvěře. Také jsme sledovali nory a kaňkování lišek. V našich podhorských podmínkách končí zima a intenzivní přikrmování zvěře koncem března. Za vedení kroužku POŠTOLKA Josef Skalík, Martin Ručka, Jozef Žabka Foto Jozef Žabka

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / Práce žáků ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Úvaha o obci Hutisko-Solanec - Štěpán Borák - Život na vesnici Život na vesnici si většina obyvatel představí jako domky, stodoly a louky prostě zapadákov. Ale v tom se mýlí. Největší výhodou života na vesnici je čistý vzduch a nádherná příroda, která se naší obci dostává. Například na Poskli je mnoho chat, do kterých přijíždějí lidé z měst. Tito lidé zde jezdí právě kvůli těmto podmínkám. Dále je tu také daleko mírnější provoz a tím pádem i větší klid. Lidé se navzájem lépe znají a jsou si bližší než ve městech. Život je zde jistě klidnější, ale jen do té chvíle než se objeví ryze česká vlastnost- pomlouvání. To vnímají spíše venkované, jelikož se téměř každý zná s každým. Myslím si, že zde lidé ale drží více pospolu. Jsou ochotnější si v mnoha věcech pomoci a nejsou jeden k druhému tak cizí, jak to bývá třeba na sídlištích, kde soused sotva pozdraví souseda. Těžko tedy říct, zda je lepší život ve městě nebo na vesnici. Obě prostředí mají své výhody i nevýhody. Je tedy na každém z nás, pro který styl života se rozhodneme. Obec mýma očima Obec Hutisko-Solanec je malá, pěkná vesnička, která se nachází v Beskydech. Je tady krásná příroda a taky výhledy z vršků. Máme nově zrekonstruovanou poštu, koupaliště, školu, kostel, který je každý večer pěkně osvětlen. Je tady i několik restaurací. Ke škole patří Karasova knihovna, kde si vybere knihu snad každý. Nad školou je nově vybudované multifunkční hřiště, které nevyužívají jen žáci školy, ale také občané obce. Kolem Hutiska vede nová cyklostezka. V blízkém okolí naší vesnice se nachází několik památek, jako je například:památník Charlotty Garrigue Masarykové, Pustevny, kde nedávno vyhořela chata Libušín, navržená architektem Dušanem Jurkovičem a na Radhošti je socha slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V naší malé obci se mi líbí, protože je tu klidné bydlení. Katka Skalíková Naše obec Naše obec Hutisko-Solanec leží v malebné části Moravskoslezských Beskyd. Nachází se zde spousty přírodních jevů, chráněných rostlin a živočichů. Nádherná příroda je všude kolem nás jen si ji někdy dost nevážíme a vyhazujeme kolem sebe odpadky, které jí škodí. Jezdí zde také turisté, kteří si chtějí odpočinout od rušných měst a nadýchat čerstvý horský vzduch nebo chodí na procházky a na túry po okolí, například na vrchy Soláň a Radhošť, které jsou nedaleko. Významnou památkou, na kterou se jde téměř každý turista podívat je pomník Charlotty Garrigue-Masarykové v části Zákopčí, který postavil učitel Cyril Mach s dětmi (je jediný v Evropě). To je asi vše co vám chci říct o naší obci, ale je toho samozřejmě více, já jsem s ní celkově spokojena a doufám, že vy také. Veronika Vašutová Obec mýma očima Pro tento článek jsem si vybrala přírodu.konkrétně budu psát o lesích.i když jsou v lesích dané informační cedule,na kterých stojí:,,les není smetiště,odpadky patří do koše'' nebo nějaké podobné cedule,skoro všichni je přehlíží a dělají nepořádek. Ale i přes to je v lese krásné ticho a čistý vzduch. Ideální na procházky, pročištění hlavy, přemýšlení, atd.. Můžeme tam potkat hodně zvířat jako např. srnky, veverky, jeleny, ježky,aj. Neustále se někde kácí stromy. Je jich čím dál míň a míň. Na Poskli hřiby moc nerostou, ale za to na Pod kání a na Zákopčí je jich strašně moc. Na Hutisku je docela dost hřibařů, každý má své místo kde sbírá i my máme své místečko. Ivana Pavlicová Téma obec mýma očima Zaměřím se na tenisové kurty u koupaliště a okolí. Jako první bych nechala postavit restauraci místo tenisové zdi, kde by se zasadily nějaké kytky a stromy. Na kurtech by se mohl spravit plot a taky nějaké lavičky. Místo louky by byl park s listnatými stromy a lavičkami. U vody bych nechala postavit most, přes který by lidé chodili do lesa. U kurtů by se mohl zavést obchod s tenisovým vybavením. Za kurty by neměla být křivá tráva z kopce do kopce,chtěla bych to změnit do rovinky a zasadit barevné kytky. Pro diváky by se mohlo postavit sezení a zasadit nějaký strom př.vrba. Parkoviště je hodně blízko kurtů, tak by se mohlo postavit dál a větší. Kempování bych nechala povolené, ale lidé by neměli ničit okolí.určitě by se měly postavit šatny.v šatnách by mělo být WC. Tenisová zeď by se mohla postavit větší,kousek od potoka. Adéla Růčková Naše obec Naše obec je zajímavá ve všech směrech. Menší pozornost se také upíná ke sboru dobrovolných hasičů. Ve sboru není jenom zásahová jednotka, ale také soutěžící družstva žáku, žen a mužů. Ve sboru jsou velmi milí lidé a když s něčím potřebujete pomoct tak vám s úsměvem pomohou. Za rok se jednotlivá družstva účastní mnoho soutěží. Za trénování je vždy jak pro soutěžící tak hlavně pro trenéry velkou odměnou vítězství. Tento sport není jenom o práci, ale umí být velmi zábavný a učí nás jak spolupracovat jako tým. V obci máme velkou podporu. Děkuji za to jak se o nás všichni starají. Darina Křenková

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 4 / FOTBALOVÉ JARO ZAČÍNÁ Muži A 1. B třída JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas neděle :30 Zašová - Hutisko-Solanec neděle :30 Hutisko-Solanec - Hrachovec neděle :00 Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Jablůnka neděle :00 Val. Příkazy - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Janová neděle :30 Lidečko - Hutisko-Solanec neděle :30 Hutisko-Solanec - Francová Lhota neděle :30 Ratiboř - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Val. Polanka sobota :30 Horní Lideč - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Choryně Muži B Okresní přebor JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas sobota :30 Poličná - Hutisko-Solanec B sobota :00 Hutisko-Solanec B - Pr. Bečva neděle :00 Halenkov - Hutisko-Solanec B sobota :00 Hutisko-Solanec B - Podlesí B neděle :30 Val. Bystřice - Hutisko-Solanec B sobota :30 Hutisko-Solanec B - Huslenky sobota :30 Dolní Bečva B - Hutisko-Solanec B sobota :30 Hutisko-Solanec B - Horní Bečva neděle :30 Velké Karlovice B - Hutisko-Solanec B neděle :30 Hutisko-Solanec B - Střítež neděle :30 Kelč B - Hutisko-Solanec B sobota :30 Hutisko-Solanec B - Nový Hrozenkov Dorost Okresní přebor JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas sobota :30 Hutisko-Solanec - Loučka neděle :00 Dolní Bečva - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Vigantice pátek :00 Choryně - Hutisko-Solanec sobota :30 Hutisko-Solanec - Poličná sobota :30 Hutisko-Solanec - Horní Bečva sobota :30 Hutisko-Solanec - Choryně sobota :00 Poličná - Hutisko-Solanec sobota :00 Horní Bečva - Hutisko-Solanec Starší přípravka Okresní přebor JARO 2014 Den Datum Hodina Zápas neděle :00 Nový Hrozenkov - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Vidče neděle :30 Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Valašská Bystřice pondělí :00 Rožnov - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - Dolní Bečva sobota :00 Vigantice - Hutisko-Solanec sobota :00 VK+K červení - Hutisko-Solanec sobota :00 Hutisko-Solanec - VK+K modří INZERCE Prodám pomník v urnovém háji na hřbitově Hutisko-Solanec. Cena: dohodou, tel Prodám starší pokojové dveře - levé i pravé, prosklené nebo plné Cena: 800,--, tel Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 5/2014 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1.

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1. Detailnější specifikace méně příznivých oblastí. (Převzato z: Půda 2003) Příl. 1. A) Méně příznivé oblasti Horské oblasti stanovené dle čl. 18 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Pro vymezení horských oblastí

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín Kontrola přijatých usnesení z 28. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín Kontrola přijatých usnesení z 28. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 28. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 25.04.2016 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín Kontrola přijatých usnesení z 25. schůze Rady obce Hukvaldy, ze

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 31/10/2012- RO U Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne 1. 10. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více