Vizualizace povrchu proteinu pomocí metody redukovaných povrchů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vizualizace povrchu proteinu pomocí metody redukovaných povrchů"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vizualizace povrchu proteinu pomocí metody redukovaných povrchů DIPLOMOVÁ PRÁCE Zdeněk Matěj Brno, jaro 2008

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Barbora Kozlíková 11

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem lidem, kteří mi pomáhali odbornou radou nebo s realizací této práce. Děkuji mimo jiné Mgr. Barboře Kozlíkové za cenné rady a připomínky při vzniku této práce. m

4 Shrnutí Tato diplomová práce se věnuje problematice výpočtu povrchu molekul proteinu. První část diplomové práce se zabývá problematikou redukovaných povrchů. Naleznete zde vysvětlení všech problémových částí tohoto algoritmu. Druhá část je věnována popisu algoritmu a-shape a dalších algoritmů, které jsou potřebné k výpočtu a-shape. Další úsek práce je zaměřen na implementaci algoritmu reduced surface a vysvětlení použitých postupů při implementaci. Poslední část práce je věnována srovnání metod a-shape a redukovaných povrchů. IV

5 Klíčová slova redukovaný povrch (reduced surface), a-tvar (a-shape), SAS, SES

6 Obsah 1 Úvod Cíle diplomové práce Struktura diplomové práce 1 2 Základní pojmy Redukovaný povrch SAS SES Alpha shapes PDB Struktura ATOM 4 3 Algoritmus redukovaných povrchu Definice pojmů První algoritmus - Výpočet redukovaného povrchu 3.3 Druhý algoritmus - Analytický výpočet SES Třetí algoritmus - Zpracování jedinečností První část Druhá část Třetí část Cťvrtý algoritmus - Vyplnění povrchu trojúhelníky 12 4 a-tvar Základní pojmy Simplex Triangulace Delaunayova triangulace a-tvar Hodnota parametru a Algoritmus konstrukce a-tvaru pro pevnou hodnotu a Edelsbrunnerův algoritmus 18 5 Implementace algoritmu redukovaných povrchů Implementace Vstup Výstup Algoritmus Zpracování hran Pevná pozice Kolize Další zpracování Datové typy Atom RS_vertex 23 vi

7 5.4.3 RS_edge RS_face Používání programu 24 6 Srovnání a-povrchů a redukovaných povrchů 26 7 Závěr 29 Literatura 30 A Ukázky spočítaného povrchu molekul 31 B Seznam funkcí použitých v programu 35 C Obsah přiloženého CD 37 Vil

8 Kapitola 1 Úvod Modelování povrchu molekul je dnes velice důležité pro prozkoumání jejich vlastností a reakcí s jinými látkami. Například pro vývoj nových léků. Proto je nutné počítat a zobrazovat povrch molekul dostatečně rychle aby, simulace mohly probíhat i s velkými počty molekul či molekulami, které se skládají z mnoha atomů. 1.1 Cíle diplomové práce Jako cíle této práce jsou: seznámit se s problematikou určování povrchů molekul proteinů pomocí metody redukovaných povrchů seznámit se s metodou a-povrchů (a-shapes) provést implementaci algoritmu pro výpočet redukovaných povrchů porovnat metody a-povrchů (a-shapes) a redukovaných povrchů 1.2 Struktura diplomové práce Diplomová práce je rozdělena na několik částí. Nejdříve vysvětlím základní pojmy a uvedu čtenáře do problematiky povrchu proteinu. Poté popíšu podrobně metodu pro výpočet redukovaných povrchů a metod a-povrchů. V implementační části se proto budu zabývat algoritmem pro rychlý výpočet povrchu molekul proteinů metodou redukovaných povrchů. Rozepíši postupně použitý algoritmus a vysvětlím mé řešení. Budu počítat analytickou reprezentaci povrchu nazvanou solventexcluded surface. Mnou zpracovanou metodu porovnám s metodou a-shape. Na konci mojí práce naleznete zhodnocení výsledků a příklady spočítaných povrchů metodou redukovaných povrchů. Implementovaný algoritmus v jazyce C++. V příloze naleznete několik vypočtených povrchů molekul a zobrazených jako trojúhelníky mezi středy vrcholů atomů. Na přiloženém CD naleznete několik příkladů a obrázků. Toto CD obsahuje také tuto práci v elektronické podobě a zdrojové kódy mé implementace výpočtu redukovaného povrchu. 1

9 Kapitola 2 Základní pojmy V následující kapitole budou vysvětleny základní pojmy používané v této práci. 2.1 Redukovaný povrch Jde o povrch, který se počítá jen na relevantních místech. Do výpočtu nezahrnujeme ty atomy, které se vyskytují uvnitř molekuly a tedy nemohou být součástí jejího povrchu ani jej nijak ovlivnit. Vypočtený povrch obsahuje informace k vytvoření SAS i SES povrchu (vysvětleno dále). Obrázek 2.1: Ukázka redukovaného povrchu. (PyMOL viewer) 2

10 2.2. ALPHA SHAPES SAS SAS je zkratka anglických slov solvent-accesible surface. Jde o povrch, který byl definovaný pány Lee a Richardsem [1]. Při výpočtu tohoto povrchu se používá koule (sonda) s poloměrem r. Povrch tvoří střed sondy (probe), která se valí po povrchu molekuly. Na obrázku 3.1 je vidět povrch SAS SES SES je zkratka anglických slov solvent-extrude surface. Tento povrch definovali Geer a Bush [7]. Connolly [ ] pak navrhl rovnice k výpočtu tohoto povrchu. Tento povrch je tvořen místy, kde se sonda s poloměrem r valila po molekule. Rozdíl mezi povrchy SAS a SES je patrný na obrázku Alpha shapes Jde o metodu, kterou popsal P. Mücke [ 1 )] v roce 1994 pro dvourozměrný a později ji rozšířil na trojrozměrný prostor. V textu budeme používat český překlad a-tvar. Pomocí tohoto a-tvaru lze zjistit i a-obal, který, jak již název napovídá, tvoří obal a-tvaru. Tyto obaly se používají v mnoha oblastech, například v chemii, biologii atd. Na obrázku 2.2 uvidíte vypočítaný dvourozměrný redukovaný povrch v programu Matlab. 2.3 PDB Tato zkratka je odvozena z Protein Data Bank. Je to standard pro reprezentaci makromolekulami struktury. První verze byla vytvořena v roce Od té doby vzniklo mnoho doplňků a úprav tohoto standardu. Struktura souboru je jednoduchá. Na začátku každého řádku je klíčové slovo, které určuje, co daný řádek znamená. Například: AUTHOR, REMARK, CO- NECT, ATOM. Ve svém programu zpracovávám standard PDB verze 3.1 z roku Zajímá mne jen část označená klíčovým slovem ATOM. Tato část se týká rozmístění atomů, jejich typu a vlastností. Ukázka PDB formátu: HEADER PLANT SEED PROTEIN 30-APR-81 ÍCRN COMPND CRAMBIN SOURCE ABYSSINIAN CABBAGE (CRAMBE ABYSSINICA) SEED AUTHOR W.A.HENDRICKSON,M.M.TEETER ATOM 1 N THR ATOM 2 CA THR ATOM 3 C THR

11 2.3. PDB Obrázek 2.2: Ukázka spočítaného 2D a-tvaru. (Matlab) Struktura ATOM Vybírám pouze ty sloupce, které jsou pro moji práci důležité. Jelikož jako vstup algoritmu stačí poloměry a souřadnice středů všech atomů v molekule, načítám pouze tyto atributy. Podrobný popis všech atributů najdete na <www. pdb. org>. V proteinech se nacházejí pouze atomy následujících typů: C, N, O, H, S a I. Proto stačí načítat první znak z položky NAME. Ostatní znaky následované za typem atomu popisují jeho přesné umístění v polypeptidickém řetězci proteinu a pro účely výpočtu povrchu nejsou podstatné. Souřadnice středu jsou načítány po znaku. 4

12 Sloupce Datový typ Pole Definice atom name jméno real(8.3) X souřadnice x v angströmech real(8.3) y souřadnice y v angströmech real(8.3) z souřadnice z v angströmech Tabulka 2.1: Struktura řádku ATOM Značka Poloměr C 1,7 N 1,55 O 1,4 H 1,2 S 1,85 I 1,98 Tabulka 2.2: Poloměry atomů (v angströmech)

13 Kapitola 3 Algoritmus redukovaných povrchů Jde o algoritmus pro výpočet povrchu molekul, který simuluje valení koule po povrchu molekuly, čímž vznikají povrchy dané poloměrem valené koule. Tuto kouli nazýváme sonda. V místech, kde se sonda valila, zanechá stopu. Tuto stopu si můžeme představit jako jakýsi otlak v modelářské hlíně po valení koule. Sonda má poloměr r, který se musí nastavit před výpočtem povrchu. Podle velikosti poloměru bude výsledný povrch zaoblený. Obrázek 3.1: Ukázka rozdílu SAS a SES povrchu. (Obrázek převzat z [8]) Algoritmus na výpočet redukovaného povrchu se skládá ze čtyř částí. Tyto algoritmy postupně spočítají redukovaný povrch, analytickou reprezentaci solvent-excluded surface (SES), odstraní části, které protínají samy sebe a tím vytvářejí nespojitosti na povrchu. Poté vytvoří síť trojúhelníků pro vykreslení. 3.1 Definice pojmů Při procházení povrchu molekuly se dostává sonda do stavu, kdy se dotýká současně alespoň tří atomů. Tento stav je velice důležitý pro následný výpočet. Nazýváme ho fixed position (stabilní pozice). Název získala tato pozice ze situace, kdy se sonda nemůže pohnout z dané polohy, aniž by ztratila kontakt alespoň s jedním atomem. Polygon, který je získán 6

14 3.2. PRVNÍ ALGORITMUS - VÝPOČET REDUKOVANÉHO POVRCHU spojením středů atomů, kterých se sonda dotýká současně v této pozici, nazveme RS-face (face of the reduced surface). Středy těchto atomů nazýváme RS-vertices a úsečky spojující jednotlivé vrcholy RS-edges. Obrázek 3.2: V této pozici jsou definovány RS-vertices ci, C2 a C3 a RS-edges (c\, ci), (c2, C3) a (ci, C3). Vznikne i RS-face (ci, C2, C3). (Obrázek převzat z [8]) V molekule se mohou vyskytovat vrcholy, u kterých při valení sondy nenarazíme na žádný další atom. Tyto vrcholy nazýváme free RS-vertex. Hranu, kolem které se při valení nedostane sonda do kontaktu se třetím atomem, nazýváme free RS-edge. Redukovaný povrch se může skládat z několika povrchů spojených navzájem pomocí free RS-vertex nebo free RS-edge. 3.2 První algoritmus - Výpočet redukovaného povrchu Jako vstup algoritmu vezmeme množinu všech atomů molekuly. Označme ji jako množinu M obsahující n prvků. Dalším vstupem algoritmu je poloměr sondy označený r p. Jako výstup z první části algoritmu bude nalezený redukovaný povrch S a vazby jednotlivých ploch 7

15 3.2. PRVNÍ ALGORITMUS - VÝPOČET REDUKOVANÉHO POVRCHU na sebe. V průběhu inicializačního kroku nalezneme první stěnu F (a, 02,03) z redukovaného povrchu. Tuto stěnu může definovat uživatel nebo bude nalezena automaticky. Při jeho hledání budeme hledat atom, který má polohu středu na ose x mínus poloměr nejmenší ze všech atomů. Poté nalezneme atom, který námi nalezený atom protíná, a na základě těchto dvou atomů dohledáme, pokud existuje, třetí atom určující výchozí stěnu, tedy první stabilní pozici. Z této pozice může rotovat sonda okolo každého páru atomů. Pokud takovéto nalezení inicializační pozice selže, pak budeme hledání opakovat s použitím jiné osy. Obrázek 3.3: Ukazuje povrch (p2,pá,p5,p3), který náleží k hraně (c2, C3). Tento povrch má konkávni hrany (p2,p3) a (^4,^5) a konvexní hrany (p2,pá) a (^5,^3). (Obrázek převzat z [8]) Jestliže sonda narazí při rotaci kolem první dvojice atomů na další atom, pak právě objevila další stabilní pozici. Poté označí hranu za zpracovanou a postoupí k další. Takto bude postupně zpracovávat všechny hrany rekurzivně, dokud nebudou všechny zpracovány. Střed sondy opíše kolem zpracovávané hrany prostorový úhel mezi oběma stabilními pozicemi. Pokud jich při obíhání objeví více než jednu, pak se bude dále počítat stěna s nejmenším úhlem. Když se algoritmus zastaví, bude nalezen povrch S. Pro každý atom a z S se bude testovat, zda existuje další atom, který může být nalezen při rotaci sondy okolo tohoto atomu. Pokud je nalezen a není ještě připojen k vrcholu s\ pomocí RS-edge, program se pokusí naleznout třetí atom. Pokud existuje, restartuje se program na této stěně a tyto 8

16 3.2. PRVNÍ ALGORITMUS - VÝPOČET REDUKOVANÉHO POVRCHU části budou přidány k povrchu. Jestliže není nalezen třetí atom, pak se jedná o free RS-edge, protože sonda může volně rotovat kolem hrany, aniž by se dotkla dalšího atomu. Obrázek 3.4: Příklad redukovaného povrchu složeného z několika komponent povrchu. (Obrázek převzat z [8]) Pokud se k povrchu přidá jen free RS-edge, pak je nový vrchol opět testován na nalezení dalších částí povrchu. Toto je opakováno, dokud nebude přidán žádný nový vrchol. Ještě musíme přidat vrcholy tvořící samostatné povrchy. Jedná se o free RS-vertices. Tyto atomy jsou vzdáleny od ostatních atomů dále, než je průměr sondy. 9

17 3.3. DRUHÝ ALGORITMUS - ANALYTICKÝ VÝPOČET SES 3.3 Druhý algoritmus - Analytický výpočet SES Poté, co je spočítán redukovaný povrch, spočítáme analytickou reprezentaci SES. Ta pro každý RS-face vytvoří povrch (viz obr. 3.2). Body pi,p2,p3 jsou hraniční body povrchu, který náleží k dané RS-face. Tyto body leží v místě dotyku sondy a atomů náležících té RS-face, kterou zpracováváme (ci, C2, C3). Hrany mezi těmito body jsou prostorové oblouky opisující povrch sondy mezi danými body. Například pro body pi,p2 je oblouk na rovině určené body c, c\,c2- Pro každý RS-edge tento algoritmus spočítá povrch nazvaný toric reentrant face. Obrázek 3.5: Příklad, kde při počítaném povrchu vznikne poloměrová jedinečnost. Spheric reentrant face f i, f2 generované pomocí RS-face fr\, fľ2 sdílí jedinečnou hranu (pi,p2)- (Obrázek převzat z [8]) Poloměrové jedinečnosti vzniknou, pokud je poloměr rotace sondy menší než její poloměr. Tyto jedinečnosti jsou detekovány předchozím algoritmem. Při zpracovávání takovýchto hran spočítáme body pi,p2 a uložíme je do struktury popisující RS-edge. Povrch u těchto hran je vytvořen ze dvou trojúhelníkových povrchů spojených přes vrchol nebo hranu. Dokud nejsou všechny povrchy vytvořeny, procházíme konvexní hrany náležící toric reentrant faces. 10

18 3.4. TŘETÍ ALGORITMUS - ZPRACOVÁNÍ JEDINEČNOSTÍ 3.4 Třetí algoritmus - Zpracování jedinečností Sanner [ i J ] ukázal, že jenom singulární body, které neleží na hranách spheric reentrant face, generuje singular free RS-edge. To jsou sondy, které protínají RS-edge a rotují kolem nich o 360. Bylo také ukázáno, že průnik mezi sondou v pevné pozici a přiřazeným RS-face, je nezbytnou podmínkou pro vznik jedinečností. Takovéto sondy jsou detekovány a označeny v průběhu generování redukovaného povrchu. Algoritmus 2 zpracovává poloměrové jedinečnosti. Nepoloměrové jedinečnosti nastávají, když část povrchu generovaná algoritmem 2 je uvnitř sondy ve fixní pozici. V tomto případě říkáme, že sonda pohltí část povrchu SES. Nepoloměrové jedinečností dělíme do tří odlišných kategorií, které jsou zpracovávány samostatně První část Zpracováváme shodné RS-faces generující jedinečnosti. RS-face FaP jsou shodné právě tehdy, když pro každý vrchol z F je zde vrchol F l, který má stejné souřadnice. Tyto plochy generují jedinečnosti, když definované sondy protínají rovinu povrchu RS-face. Obrázek 3.6: (a) Ukazuje spheric reentrant face generovaný sondou q a částečně pohlcený sondou q'. (b) Ukazuje kruh průniku ořezávající dvě hrany z povrchu. Oba reentrant faces jsou rozděleny na dva povrchy. (Obrázek převzat z [8]) Kružnice, která protíná rovinu, může uříznout 0,1, 2 nebo 3 hrany ze spheric reentrant face. Jestliže není žádná hrana oříznuta, pak je vytvořena kružnice. Vidíme to na obrázku 3.6a. Případ, kdy je oříznuta jedna hrana, je ignorován, protože tato jedinečnost spadá do další kategorie. Jestliže kruh průniku ořezává dvě hrany (viz obr 3.6b), pak jsou obě spheric reentrant faces rozděleny na trojúhelníkový a čtyřúhelníkový povrch. Nakonec případ, kdy jsou oříznuty tři hrany. V tomto případě se smažou obě RS-faces. Oba spheric reentrant faces 11

19 3.5. ČTVRTÝ ALGORITMUS - VYPLNĚNÍ POVRCHU TROJÚHELNÍKY totiž mohou být rozříznuty na tři malé spheric reentrant faces trojúhelníky. Tyto trojúhelníky jsou pro nás nedůležité Druhá část Při zpracovávání druhé kategorie procházíme přes seznam jedinečných hran vytvořený druhým algoritmem a pro každý z nich kontrolujeme, jestli část této hrany je uvnitř nějaké sondy. Jestliže není, pak tato hrana nemá průnik a je ponechána v nezměněném stavu. Pokud je celá nebo část z této hrany uvnitř některé sondy, pak říkáme, že je úplně nebo částečně pohlcena. Pro tento případ spočítáme body průniku sondy, která pohlcuje největší část hrany. Na obrázku 3.7 je ukázán nejčastější případ, kdy jedinečná hrana a(s\, S2) je částečně pohlcena dvěma sondami 03 a 04. Hrana a náleží ke dvěma povrchům f\ a f\, k nimž patří současně sondy 02 a 03. Nejdříve jsou vytvořeny dva jedinečné vrcholy ns\ a ns\, pokud na těchto pozicích neleží jiný vrchol. Pak je hrana a(s\, S2) rozdělena na dvě hrany a(s\, sni) a na(sri2, S2), které náleží k povrchům f\ a J2- Protože 03 a 04 pohlcují největší část hrany a, nové hrany a a an, nemůže být uvnitř žádná další sonda, a proto je nemusíme dále testovat. Protože 03 je sonda, která pohlcuje největší část původní hrany a na straně s\, my vytvoříme nové otevřené-uzavřené hrany a\ a 02 začínající v ns\ a ležící na kruhu q\ U qs a <?2 U qs. Stejným způsobem vytvoříme dvě nové otevřené-uzavřené hrany 03 a 04 začínající ve vrcholu ns2 a ležící na kruhu (jiu^a^u^. Každá z těchto hran je vytvořena, jestliže všechny spheric reentrant faces, které by se měly spojit, nesdílí žádnou hranu. Jestliže vytvořené hrany a\ a as mají průnik, pak vytvoříme jedinečný vrchol nss, který bude ukončovat obě tyto hrany v průsečíku. Pokud nemají průnik, pak a\ ukončí jako jeho průnik se sondou q^ a hranou as a jako průnik se sondou qs- Stejný algoritmus je aplikován na nalezení koncových bodů pro Ü2 a 04. Jestliže počáteční hrana a byla pohlcena úplně, pak ns\ je shodné s s\ a ns2 s S2 a zároveň obě hrany a i na jsou smazány. Hrany a\,a2,as a 04 jsou přidány do seznamu jedinečných hran k dalšímu testování Třetí část Jakmile jsou všechny hrany otestovány v druhé kategorii, pak zbývající jedinečnosti jsou ty, kde spheric reentrant faces F a F' patří současně sondám q a q' a mají kruh průniku C = q U q 1. Tento kruh nemá průnik s žádnou hranou z F nebo F 1 a sondy neleží na stejné trojici atomů. 3.5 Čtvrtý algoritmus - Vyplnění povrchu trojúhelníky Analyticky popsaný SES vytvořený předešlými algoritmy může být vyplněn trojúhelníky. Uživatel může určit hustotu vrcholů v trojúhelníkové síti. Nejdříve zpracujeme toric reentrant face. Jedinečné hrany rozdělíme na několik částí. Spheric reentrant face jsou vyplněny pomocí šablony s předpočítaným povrchem koule tvořeným trojúhelníky. Tyto koule jsou předpočí- 12

20 ö. : 3.5. ČTVRTÝ ALGORITMUS - VYPLNĚNÍ POVRCHU TROJÚHELNÍKY s 2 \. / \.y ',- c* ü üi a, e; 0, 0 2 "* Jí, e 4 1 X m/ a 2 \ ^ / / > /,i;\ /S\ / > - <j, c 2 Oi v 2 Obrázek 3.7: Dělení hran při zpracování jedinečných hran. (Obrázek převzat z [8]) tány pro každý poloměr atomů vyskytujících se v molekule a pro poloměr sondy. Předpočítaná šablona je položena na kouli náležící povrchu. Vrcholy a trojúhelníky šablony jsou poté vybrány. Obrázek 3.8: Redukovaný povrch molekuly proteinu. (Python Molecule Viewer) Vytvoříme dvě orientované kontury. První obsahuje seznam segmentů reprezentujících povrch hran. Druhá je obvod vybraných trojúhelníků koule šablony. Tyto dvě kontury jsou poté spojeny s použitím trojúhelníků náležících ke konvexnímu obalu vrcholů dané hrany. 13

21 3.5. ČTVRTÝ ALGORITMUS - VYPLNĚNÍ POVRCHU TROJÚHELNÍKY Obrázek 3.9: Ukázka části povrchu, kde je vygenerována trojúhelníková síť. (obrázek převzat z [8]) 14

22 Kapitola 4 a-tvar 4.1 Základní pojmy Simplex Nechť je bodová množina S* a T je podmnožina S. Simplex St je konvexní obal množiny T obsahující n + 1 nezávislých bodů v prostoru dimenze n nebo vyšší. [12] Pro hodnoty n: 0-simplex je bod 1-simplex je úsečka 2-simplex je trojúhelník 3-simplex je čtyřstěn Obrázek 4.1: Příklad 3-simplexu. (obrázek převzat z [12]) Triangulace V počítačové grafice se triangulace uplatňuje velice často. Například při vykreslování v třírozměrné grafice se používají nejčastěji trojúhelníkové objekty. 15

23 4.1. ZÁKLADNÍ POJMY Triangulace T v množině bodů S, která vznikne rozkladem konvexního obalu S, je množina simplexu [12], kde platí zároveň: množina vrcholů simplexu je totožná s množinou S dva simplexy se neprotínají vůbec nebo v podsimplexu Delaunayova triangulace Jde o speciální triangulaci. Popsal ji již v roce 1934 Boris Delaunay [13]. Triangulace T v bodové množině S, která je v obecné pozici, se nazývá Delaunayova, jestliže pro každý simplex St z triangulace platí, že uvnitř n-dimenzionální kružnice opsané simplexu St neleží jiný bod množiny S. Obrázek 4.2: Příklad Delaunayovy triangulace bodové množiny v dvourozměrném prostoru. Při výpočtu Delaunayovy triangulace bereme jako vstup bodovou množinu S v obecné pozici. To nám zaručuje jednoznačnost Delaunayovy triangulace. Na jedné n-dimenzionální kružnici neleží více než n + 1 bodů. Delaunayova triangulace ve dvourozměrném prostoru hledá trojúhelníky s maximálním nejmenším úhlem. Díky tomu vypadávají příliž úzké trojúhelníky. Díky svým vlastnostem se používá v počítačové grafice například pro modelování povrchů. 16

24 Existuje mnoho algoritmů, které počítají Delaunayovu triangulaci, například: inkrementální algoritmus algoritmus rozděl a panuj pročesávací algoritmus algoritmus z Voroného diagramu 4.2. a-tvar Jako základní se používá inkrementální algoritmus. Je to algoritmus, který v konečném počtu kroků splní podmínky nutné pro Delaunayovu triangulaci. 4.2 a-tvar Jedná se o dekompoziční metodu pro rekonstrukci povrchů, která je založena na Delaunayově triangulaci. Tuto metodu navrhli H. Edelsbrunner a P. Mücke v roce 1994 [ ] pro 2D a později ji rozšířili do 3D. [2] V [ ] je uveden popis, jak si můžeme představit a-tvar. Je připodobněn ke zmrzlině, která vyplňuje prostor R n a obsahuje body S jako pevné kousky čokolády. S použitím lžíce na zmrzlinu odstraníme všechny části zmrzliny tak, že se nesmíme dotknout žádného kousku čokolády. Odstraníme i zmrzlinu zevnitř. Reálně se ani nemusíme na danou část z vnější strany dostat. Pokud je již odstraněno všechno, co lze odstranit, tak jsme skončili. Výsledný objekt bude ohraničen kulovými výsečemi, oblouky a body. Při následné triangulaci uvedených ploch dostáváme takzvaný a-tvar množiny S. Uvažujeme-li u zmíněného a-tvaru pouze obal, pak jej nazýváme a-obal. Právě a-obaly se uplatňují při rekonstrukci povrchů v chemii či biologii, a-obal použijeme i pro vykreslení povrchu molekuly proteinu Hodnota parametru a Parametr a určuje, do jaké míry bude výsledný povrch detailní. Jde o nezáporné reálné číslo. Při menší hodnotě bude vidět více detailů. Pokud hodnotu zmenšíme pod určitou mez množiny bodů S, pak se povrch stává nesouvislým. Pro hodnotu a = 0 jsou již zobrazeny pouze body. Zapisujeme lim-^o S a = S. Pro velké hodnoty parametru a detaily mizí a povrch se zaobluje. 4.3 Algoritmus konstrukce a-tvaru pro pevnou hodnotu a Existuje mnoho algoritmů pro výpočet a-tvaru. Jak již víme, a-obal tvoří hranici a-tvaru. Proto můžeme využít tyto algoritmy i pro konstrukci a-obalu. Popíšu zde algoritmus uvedený v [6], který počítá a-tvar pro pevnou hodnotu parametru a. 17

25 4.4. EDELSBRUNNERŮV ALGORITMUS Obrázek 4.3: Příklad a-tvaru Vstupem je množina bodů S. Jako výstup množina obsahující simplexy, které dohromady představují a-tvar množiny S. Algoritmus spočítá Delaunayovu triangulaci pro danou množinu bodů. K tomuto výpočtu zvolíme jeden z možných algoritmů. Pro jednoduchost použijeme inkrementální algoritmus. U každého simplexu triangulace testujeme, zda poloměr kružnice opsané je menší než zadaná hodnota parametru a. Pokud ano, pak tento simplex přidáme do výsledného a- tvaru. 4.4 Edelsbrunnerův algoritmus Existují algoritmy, které spočítají a-tvar pro všechny hodnoty parametru a. Jedním z nich je právě Edelsbrunnerův algoritmus [2]. Algoritmus přidá ke každému simplexu Delaunayovy triangulace prahové hodnoty. Tyto prahové hodnoty při změně parametru a určí, zda je daný simplex prvkem výsledného a- tvaru. Uvedený algoritmus je podrobně popsán v [ ]. Ve výsledku totiž oba algoritmy, s pevně zadaným parametrem a i Edelsbrunnerův, dají stejnépro naše účely plně postačuje první algoritmus pro výpočet a-tvaru s pevně zadaným parametrem a. Ve výsledku totiž oba algoritmy, s pevně zadaným parametrem a i Edelsbrunnerův, dají stejné povrchy. 18

26 4.4. EDELSBRUNNERUV ALGORITMUS Obrázek 4.4: Příklad a-tvaru pro různé hodnoty parametru a. Vlevo nahoře pro nízké hodnoty a, vpravo dole pro vysoké, (obrázek převzat z [3]) 19

27 Kapitola 5 Implementace algoritmu redukovaných povrchů 5.1 Implementace V implementační části se budu zabývat programem pro výpočet redukovaného povrchu. Použil jsem programovací jazyk C++ nad platformou Microsoft Visual Studio Program jsem vyvíjel na notebooku s 2GB paměti RAM s procesorem Intel Core Duo 1,8 GHz a integrované grafické kartě Intel Mobile Vstup Jako vstup je používán soubor s daty PDB (vysvětleno v části 2.3). Tyto datové soubory jsou volně ke stažení v RCSB Protein Data Bank [5] Výstup Výstupem je vypočítaný redukovaný povrch uložený v datových strukturách popsaných v kapitole Algoritmus Algoritmus na počátku projde vstupní soubor a zjistí počet atomů v dané molekule. Poté vytvoří statické pole atomů o odpovídajícím počtu atomů zvýšeném o jedna. Při druhém průchodu je toto pole plněno daty o atomech. Poslední pozici v poli atomů ponechávám volnou pro dočasně uložené výsledky průchodu sondou. Z části začínající klíčovým slovem ATOM jsem se zaměřil jen na souřadnice středu atomu a jeho typ. Z typu atomu lze určit jeho poloměr dle tabulky 2.2. Naleznu úvodní stěnu. Nejdříve hledám tuto stěnu na ose x,ya nakonec na ose z u atomů s nejmenší hodnotou na těchto osách. Pokud není nalezena, pak hledám stěnu u atomů s největší hodnotou na těchto osách. Atomy, na kterých vytvořím úvodní stěnu, mají indexy i,j, k. Postupně budu zpracovávat hrany (i,j), (j, k) a (i, k). Až tyto hrany zpracuji, tak přidám tuto stěnu do seznamu RS_face. 20

28 5.2. ALGORITMUS Obrázek 5.1: Tři nalezené atomy molekuly (zelená barva) tvoříc úvodní pevnou pozici pro sondu Zpracování hran Nejprve zkontroluji, jestli není hrana (a, b) již zpracována. Pokud není, pokračuji dále hledáním atomu c, jehož střed je ve vzdálenosti maximálně poloměr(a) + poloměr(c) + 2*poloměr_sondy Pevná pozice U každého takovéhoto atomu spočítám polohu sondy, která leží v pevné pozici na těchto atomech. Danou pozici sondy zjistím v obou možných stavech, spočítám pro ně středy, podle nichž se sonda otáčí kolem hran. Známe pozice atomů a, b, c. Potřebujeme spočítat pozici středu sondy v této poloze. Pokud spojíme středy atomů a sondy, pak nám vznikne čtyřstěn, u něhož si můžeme velice jednoduše spočítat všechny stěny, protože sonda leží přesně na atomech a,bac. Vzdálenost středu sondy od středu atomu je rovna součtu jejich poloměrů. Tedy r a + r p = d. Blízkost atomů není pro náš výpočet důležitá. Známe totiž délky tří stran a souřadnice na jednom z jejich konců. Souřadnice na druhém konci se budou rovnat u všech tří úseček. Vyjádříme si tento problém pomocí tří rovnic o třech neznámých. Označíme si x,y, z souřadnice pozice středu sondy ax\,yi,z\ jako pozice středu prvního atomu. Další dva atomy označíme stejným způsobem. Tedy středy X2,y2, Z2 a xs,ys, zs a poloměry atomů jsou r\, r2, r% a r. Rovnice vztahu středů atomů a středu sondy v pevné pozici: 21

29 5.3. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ I P, P a \ c Obrázek 5.2: Na obrázku vidíte atomy a,b,c a sondu v pozici p a p'. Sonda rotuje kolem hrany (a, b). Je vidět, že vzdálenost mezi a a c může být maximálně r a + r c + 2 * r p. Pokud bude větší, pak se sonda nemůže dotknout atomu c a zároveň se stále dotýkat atomu a. (x-xi) 2 + {y --yi) 2 + (z--z x f--= (r + ri) 2 (x - x 2 ) 2 + (y -- y2? + {z -- Z2? -= (r + r 2 ) 2 (x - X3) 2 + (y -- ys) 2 + (z --zs) 2 -- = (r + r 3 ) Kolize Testuji, zda takto nalezená a spočítaná sonda nemá kolizi s žádným jiným atomem náležícím k molekule. Kolizi s ostatními atomy počítám tak, že vzdálenost středu nejbližšího atomu musí být větší než součet jejich poloměrů. Pokud naleznu více těchto atomů, pak zvolím ten, na kterém je atom v pevné pozici s menším prostorovým úhlem. 5.3 Další zpracování Pokud tímto postupem naleznu nějakou pevnou pozici pro sondu, přidám tuto stěnu do seznamu RS_face. Hranu (a, b) označím za zpracovanou a uložím k ní do RS_edge i spočítaný střed rotace a prostorový úhel rotace. Do seznamu RS_vertex přidám i vrcholy zpracovávané při ošetření hran. Takto projdu všechny hrany rekurzivně, dokud nebude každá v seznamu RS_edge a tedy jako zpracované. Poté podle popsaného postupu v části 3.2 hledám další atomy, které budou náležet k povrchu. Pokud nějaký naleznu, přidám ho k povrchu a testuji znovu tyto hrany. Takto procházím celý seznam atomů, dokud nebude přidán již žádný další. Poté mám nalezený redukovaný povrch uložený v datových typech Atom, RS_vertex, RS_face 22

30 5.4. DATOVÉ TYPY c a Obrázek 5.3: Sonda p v pevné pozici atomů a, b, c. a RS_edge. Takto předem vypočítaný povrch je připraven pro další zpracování. 5.4 Datové typy Atom float x,y,z - souřadnice středu float r - poloměr int c - příznak atomu (např. barva) int i - index atomu RS_vertex int i - index atomu struct VERTEX *nxt - následující prvek v seznamu RS_edge int vl,v2 - indexy vrcholů, které náleží k této hraně float x,y,z - střed otáčení sondy 23

31 5.5. POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU Obrázek 5.4: Průběh zpracovávání molekuly. Modře je zobrazena sonda prozkoumávající povrch. Zeleně jsou znázorněny atomy inicializační pozice sondy. Žluté jsou již zpracované části. float r - poloměr otáčení sondy float angle - prostorový úhel, po kterém se sonda otáčí z pevných pozic struct EDGE *nxt - následující hrana RS_face int vl,v2,v3 - indexy vrcholů, které náleží k této ploše float x,y,z - střed sondy v pevné pozici na této ploše float n_x, n_y, n_z - normála této plochy struct FACE *nxt - následující plocha 5.5 Používání programu Pro zprovoznění mého programu stačí nahrát knihovnu surface.c a použít příkaz pro načtení molekuly ze souboru LoadMolecule("l.pdb"), a poté spustit provedení prvního algoritmu algl (). 24

32 5.5. POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU Obrázek 5.5: Identifikovaný povrch. Žluté atomy jsou atomy tvořící povrch molekuly. Červené jsou atomy, které nebudou potřeba k výpočtu povrchu. Ukázkové programy jsou založeny na výukových příkladech Pavla Tišnovského uváděných v seriálu o OpenGL na serveru rootcz. Posun molekuly je realizován pomocí pohybu myši a současně stlačeného levého tlačítka. Pohybem myši se současně stlačeným pravým tlačítkem se přibližujete a vzdalujete molekule. Pomocí tlačítka a zmenšíte poloměr všech atomů. Pomocí s skryjete atomy, které netvoří výsledný povrch, a pomocí tlačítka z zobrazíte spočítaný povrch. 25

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Plzeň, 2002 Surface reconstruction

Více

PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO

PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO DIAGRAMŮ A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ VÝPOČETNÍ GEOMETRIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ING. PETR ŠVEC 2006 Prohlášení Prohlašuji, že diplomová

Více

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí Diplomová práce Plánování cesty robota ve spojitém prostředí vypracoval: Michal Šíma vedoucí práce: RNDr. Jiří Dvořák, CSc. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Strana

Více

TVORBA KINEMATICKY VZNIKAJÍCÍCH KŘIVEK V GEOMETRICKÝCH PROGRAMECH CREATION OF KINEMATICALLY GENERATED CURVES IN GEOMETRIC SOFTWARES

TVORBA KINEMATICKY VZNIKAJÍCÍCH KŘIVEK V GEOMETRICKÝCH PROGRAMECH CREATION OF KINEMATICALLY GENERATED CURVES IN GEOMETRIC SOFTWARES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Matematika Studijní obor: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Informatika se zaměřením na vzdělávání

Více

PERLINOVY ŠUMOVÉ FUNKCE PRO GENEROVÁNÍ TEXTUR

PERLINOVY ŠUMOVÉ FUNKCE PRO GENEROVÁNÍ TEXTUR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Generování dialogových rozhraní

Generování dialogových rozhraní MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Implementace XML signatur

Implementace XML signatur MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY #ris m p Implementace XML signatur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Neděla Brno, podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur Graphic system for discrete mathematical structures creation and analysis Pavel Bory Unicorn College 2010 Unicorn

Více

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer Plzeň 2012 Radek

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Sobočík Brno, jaro 2015 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Dudáš 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Katedra informatiky a výpočetní techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni. Katedra informatiky a výpočetní techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Fakulta aplikovaných aplikovaných věd věd Katedra informatiky a výpočetní techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň, 2007 Jan Tichava Západočeská

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GENEROVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Jirovský Teorie grafů ve výuce na střední škole Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Pavla Pavlíková,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Výukové pásmo promítacích metod pro technickou praxi Milan Holzbauer

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Výukové pásmo promítacích metod pro technickou praxi Milan Holzbauer UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Výukové pásmo promítacích metod pro technickou praxi Milan Holzbauer Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Editor PDF souborů. 2012 Lukáš Gaál PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Editor PDF souborů 2012 Lukáš Gaál Anotace Práce se zabývá vytvořením počítačového programu pro manipulaci s PDF soubory.

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více