FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ"

Transkript

1 FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ Karel Volf František Andrs klíčová slova: Flavonoidy deaktivace radikálů fyziologické působení kardiovaskulární, nádorové a neurodegenerativní nemoce 1

2 Zvýšený zájem o aplikaci flavonoidů velké skupiny přírodních látek v biologii a medicíně, je alespoň zčásti dán jejich známým zdravotním působením. Ing. František Andrs, zakladatel firmy JuWital a. s. je původcem myšlenky sepsání této práce. Společnost JuWital, s.r.o. zabývající se aplikací těchto vysoce účinných látek ve stravě pro léčení chorob, publikovala několik prací týkajících se přehledu vybraných specifických onemocnění ovlivněných flavonoidy. Nejnovější výzkumy odkryly v novém světle i některé účinky dávno používaných rostlin v lékařství (šalvěj, rozmarýn, ale i čaj a řada dalších) na různé nemoci s tím, že jde o specifické účinky antioxidantů nejčastěji flavonoidů obsažených v těchto rostlinách. Jako nesmírně důležité se ukázalo, že právě flavonoidy mohou napomáhat endogenním obranným antioxidantům v těle k deaktivaci vzniklých radikálů a zabránit tak poško-zení životně důležitých látek jako jsou bílkoviny, lipidy nebo DNK, s kterými radikály jinak reagují a ničí je. 0Ionty nebo molekuly mohou obsahovat atom s jedním nepárovým elektronem, což propůjčuje iontu nebo molekule osobité vlastnosti. Tak hovoříme o radikálech, o radikálových kationtech (+) nebo radikálových aniontech (-). U neutrální molekuly A vzniká přenosem jednoho elektronu na tuto molekulu radikálový anion A - odtržením elektronu od molekuly radikálový kation A +. Radikály jsou tedy charakterizovány lichým počtem vazebných elektronů. Výsledkem vzniku radikálů (např. UV zářením nebo jiným způsobem) je poškození zmíněných důležitých specifických látek. Antioxidanty, jako jsou flavonoidy nebo vitamíny C, E a další látky, deaktivují, zhášejí, neutralizují vzniklé radikály, a tím znemožňují jejich následný destrukční vliv na příslušný oxidovatelný substrát. Flavonoidy vedle toho, že mají přímý antioxidační účinek, ovlivňují tvorbu radikálů i nepřímo aktivací nebo deaktivací antioxidačních enzymů podílejících se na vzniku různých radikálů (superoxiddismutáza aj.). Zároveň působí na různé transdukční, signální cesty v buňce a ovlivňují tak např. extracelulární signál regulující kinázy nebo jiné transkripční faktory Je známo i fyziologické působení flavonoidů, jejich ovlivňování kardiovaskulárních chorob nebo nádorů, či jejich vliv na neurologické nemoce. Např. červené víno je považováno za účinný zdroj flavonoidů. Jeho pravidené užívání v malých dávkách by mohlo snížit kardiovaskulární choroby až o 40 % díky jeho antitrombotickým i antioxidačním vlastnostem. Rovněž konzumace ovoce, zeleniny nebo i čaje tj. látek s velkým množstvím flavonoidů, přispívají k poklesu kardiovaskulárních chorob. Současně příznivě ovlivňuje některé druhy nádorů ve smyslu jejich apoptózy nebo i vzniku. Flavonoidy, např. extrakt Gingko biloby, se rovněž mohou podílet na léčbě nebo i prevenci různých neurode-generativních onemocnění (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, Huntingtova choroba aj.) ve smyslu neuroprotektivní ochrany. To je dáno jednak díky jejich konvenčním antioxidačním schopnostem, tj. schopností reagovat přednostně s oxidačními činidly nebo (spíše) ovlivněním např. signální kaskády buňky, ovlivněním exprese genu a potlačením cest vedoucích k zániku neuronů. Ve sdělení jsou uváděny literární prameny týkající se působení flavonoidů po chemické i fyziologické stránce, dále jejich působení na enzymy ovlivňující reaktivní radikály. Ve sdělení jsou uváděny literární prameny týkající se působení flavonoidů po chemické i fyziologické stránce, dále jejich působení na enzymy ovlivňující reaktivní radikály. Současně je stručněji diskutován jejich vliv na kardiovaskulární choroby a peroxidaci lipidů, ovlivnění nádorových onemocnění i jejich vliv na neurodegenerativní choroby. Práce si klade za cíl stručně upozornit na důležitost uvedených aspektů. Vzhledem k tomu, že je popisováno využití flavonoidů v různých směrech, jsou u některých kapitol ve zkratce opakovány některé skutečnosti jinde uváděné šířeji. Je to proto, aby čtenář zajímající se jen o jeden obor aplikace flavonoidů nemusel vyhledávat pasáže z kapitol, jež jsou pro něj nezajímavé. Téměř exploze 2

3 původních prácí v současné době, které se týkají ovlivnění některých druhů onemocnění flavonoidy, polyfenoly, vedla k rozšíření původního sdělení z let kolem roku 2007 o některé nové aspekty působení flavonoidů. Práce si klade za cíl stručně upozornit na důležitost uvedených aspektů. Vzhledem k tomu, že je popisováno využití flavonoidů v různých směrech, jsou u některých kapitol ve zkratce opakovány některé skutečnosti jinde uváděné šířeji. Je to proto, aby čtenář zajímající se jen o jeden obor aplikace flavonoidů nemusel vyhledávat pasáže z kapitol, jež jsou pro něj nezajímavé. Téměř exploze původních prácí v současné době, které se týkají ovlivnění některých druhů onemocnění flavonoidy, polyfenoly, vedla k rozšíření původního sdělení z let kolem roku 2007 o některé nové aspekty působení flavonoidů. Autor touto cestou děkuje několika odborníkům, kteří přečetli jednotlivé kapitoly nebo celou práci, za kritické poznámky a připomínky. Jedná se o dr. Hálovou CSc. a dr. A. Kasala DrSc. z ČAV, dr. J. Nedvěda z onkologického oddělení nemocnice Kladno, doc. dr. J. Bašteckého CSc. z psychiatrické základny Ústavu pro doškolování lékařů Praha, dr. V. Hanuše DrSc. z ČAV, doc. ing. Z. Zlocha CSc. z LFKU Plzeň, prof. dr. J. Klinota DrSc. z Přírodovědecké fakulty UK, pana J. Pajskra za úpravu podkladů a především zemřelého dr. Ž. Procházku CSc. z ČAV, který dlouho pracoval v oblasti biologie a chemie přírodních látek a bez kterého by toto orientační upozornění na některé biologické aspekty flavonoidů, nevzniklo. Autor je zavázán pracovníkům Lékařské knihovny Praha a knihovny I Lékařské fakulty v Praze za pomoc při vyhledávání příslušné literatury, stejně jako pracovníkům společnosti JuWital za pomoc a pochopení. (Práce neprošla jazykovou kontrolou) Praha červen 2015 Autor 3

4 Obsah. I. UVOD : Obrazová část Chemie a antioxidační účinek flavonoidů. - 6 II. Flavonoidy a ovlivnění antioxidačního enzymového systému III. Výskyt a fyziologická účinnost flavonoidů IV. Flavonoidy jako deaktivátory lipidové peroxidace-jejich kardiovaskulární působení 107 V. Flavonoidy a zhoubné nádory VI. Radikálová teorie stáří; nutriční a jiné faktory při stáří; flavonoidy a neurodegenerativní choroby VII. Dodatky

5 JEDNOTLIVÉ FLAVONOIDNÍ TŘÍDY (OBRÁZKY : PODLE CROZIER, A. JAGANATH, I.CLIFORT. M,N. NATURAL PRODUCT REPORTS VOL. 26 ČIS S ) 5

6 I. ÚVOD : OBRAZOVÁ ČÁST - CHEMIE A ANTIOXIDAČNÍ ÚČINEK FLAVONOIDŮ Přírodní antioxidanty z potravy (například flavonoidy) mohou chránit tkáně lidského těla od nemocí způsobených útokem reaktivních radikálů na důležité molekuly (lipidy, RNK, bílkoviny) a zabraňovat tak jejich oxidačnímu poškození. Flavonoidy (bioflavonoidy) tvoří rozsáhlou skupinu přírodních látek derivátů difenylpropanu nebo látek odvozených od fenylchromanu. Mají dva substituované benzenové kruhy A, B a pyranový kruh C kondenzovaný s kruhem A. Další klasifikace je založena na stupni oxidace pyranového kruhu. V přírodě jsou flavonoidy většinou vázány na různé cukry za tvorby flavonoidních glykosidů často v poloze 3 (viz obr.), tj. vázány na řadu cukrů glukózu, rhamnózu nebo celou řadu jiných cukrů. Tvorba těchto glykosidů- konjugátů, je závislá na světle (chemicky je glykosid acetal tvořený OH skupinou cukrů a OH skupinou flavonoidů). Cukr je někdy dále acylován kyselinami benzoovou, malonovou, gallovou (obr. viz dále) i jinými. Lze tedy říci, že jde o v přírodě se vyskytující velmi pestré molekuly různého uspořádání. Přitom přítomnost cukrů - glykosidy a OH skupin na jádře (OH skupiny jsou často v poloze 3 -, 4 -, nebo 5 -, nebo 7) zvyšuje rozpustnost ve vodě. Přítomnost methylových (nebo jiných) skupin na jádře naopak rozpustnost ve vodě snižuje. (Přitom obecně, čím více je sloučenina lipofinější tím snáze prochází lipidovou membránou). Jde o stovky a stovky individuálních látky s vysokou diversibilitou, které se liší hydroxylací methoxylací a glykosidací ( počtem navázaných cukrů) i když počet základních strukturních tříd je poměrně malý. Flavonoidní sloučeniny se dělí na : flavanoly (V přírodě velmi časté flavan - 3- oly, se nalézají ve velkém množství v čerstvých listech čaje, především v zeleném (nefermentovaném) čaji,kde jsou vůbec nejdominantnější z řady přítomných polyfenolů. V čaji je přítomný především epigallokatechin-3 -O- gallát a epikatechin-3- O - gallát a menší množství i ostatních katechínů. /S fermentací čaje se obsah gallátových flavan-3- olů ovšem snižuje až o 90%. Přitom v černém čaji jsou hlavní fenolovou složkou ve vodě rozpustné vysokomolekulární thearubiginy. / Další z flavan olů, katechin a jeho izomer epikatechin mají dvě chirální centra na C-2 a C-3 takže existují celkem čtyři izomery. Ty mohou být hydroxylovány na kruhu B za tvorby gallokatechinů, nebo esterifikovány s kyselinou gallovou /gallokatechin, epigallokatechin, nebo zmíněný epikatechin-3-o-gallát a epigallokatechin-3-o - gallát/. Rozdíly v chirární struktůře se projevují v 3-D struktuře molekuly. Tato skutečnost pak má za následek rozdílné vazebné vlastnosti při interakcích např. typu enzym - substrát, receptor- ligand, nebo podobně. Přitom stereochemicky čistý (-)- epikatechin a (+) - katechin jsou vysoce biologicky účinné protože jsou po peronální aplikaci rychle vstřebávány - zvláště (-) - epikatechin (!). Jsou v přírodě značně rozšířeny oproti izomerním (+)- epikatechinu a (-)- katechinu. Ovšem při úpravě v potravinářství (-)- je biologicky účinný epikatechin epimerizován, je málo akumulován v plazmě a exkrece jeho metabolitů v moči je velmi malá. Flavanoly ( flavan- 3-oly) monomery ( +) - katechin, (-)- epikatechin, (-)- katechin, (+) - epikatechin, (+)- gallokatechin, (-)- epigallokatechin, (-)- epikatechin- 3-0 gallát, (-) +epigallokatechin-3-o- gallát. ( v přírodě obvyklá forma) (+) - katechin (-) - epikatechin (oba dobře vstřebatelné ) 6

7 (-)- katechin (+)- epikatechin ( v přírodě méně obvyklé formy) enancioméry - tj - dvě molekuly které se navzájem nekryjí, : (+) - katechin a (-) - katechin, stereoizomery : (cis) (-) - epikatechin a (trans) (+)- katechin s ohledem na dvě chirární centra na C -2 a C- 3) (+) -gallokatechin (-)- epigallokatechin (-)- epikatechin- 3-O gallát (-)-epigallokatechin-3-o- gallát Stereochemická projekce pro flavan - 3- ol diastomery, epigallokatechin gallát, EGCG (PODLE A. CROZIER ET AL : NATURAL PRODUCT REPORTS VOL 26 (8) AUGUST 2009 S ). ( Stereochemická konfigurace a struktura třetí dimenze významě ovlivňuje vstřebání a metabolizmus flavanolů u člověka. Např. (-)- epikatechin je jediný stereoisomér s významnou vasodilatační aktivitou). (Flavan - 3 -ol monomery- (viz dále) jsou během zpracování vína, kakaa a černého čaje, šíroce modifikovány na theafiliny a thearubiginy) 7

8 flavonoly ( Jsou v přrodě nejvíce rozšířené a to především jako O - glykosidy. Jsou často substituované v poloze 3 - C - kruhu, ale i v jiných polohách - 5,7, Je to např. kvercetin, myricetin, isorhamnetin, kaempferol. Bohatým zdrojem flavonolů je např. žlutá a červená cibule, kde je přítomen hlavně kvercetín, nejvíce jako kvercetin 4 - O - glukosid a kvercetin 3,4 - O - diglukosid /červená cibule obsahuje také anthokyaníny/. Tak např. konzumace smažené cibule - 270g dobrovolníky, vedla během hodiny (T max) k přítomnosti poměrně vysokého množství kvercetinových metabolitů, glukuronidů a sulfátů v plazmě. Bohatým zdrojem flavonolů jsou i rajská jablíčka, ve slupkách i v listech. Ty obsahují hojně kvercetin-o-rutinosid. Flavonoly jsou obsažebny i v brokollicie, špenátu, chmelu, jablkách - především ve formě flavonolových, např kvercetínových, konjugátů s mnoha různými cukry. Ovšem jejich množství se mění podle podnebí. (Zvláště zajímavý je typický, velmi rozšířený rostliný flavonol kvercetin, který má četné farmakologické vlastnosti - protizánětlivé, antioxidační, protinádorové, stejně jako uplatnění při nemocech stáří. Má ovšem špatnou rozpustnost nízkou" bioavaibilitu" - tj. rychlost a vstřebané množství pro působení v cílovém místě, má špatnou permeabilitu a je nestabilní. Zlepšení těchto vlastností např. jeho zahrnutím v komplexu s jinými látkami, nebo aplikací jako nanočástice aj.kvercetin může řadit mezi přední terapeutika proti nemocem člověka- viz dále).) Uplatnění v terapii našel ovšem zváště kvercetin-3 -O-rutinosid, rutin ( v listech pohanky) při lečbě nadměrné velikosti kapilár a u některých nemocí. ( Dražé askorutin je rutin a kys askorbová) Flavonoly: ( Glykosidické formy kvercetinu a některé flavonoidní a polyfenolové sloučeniny). Kaempferol, R 1=H, R 2=OH, R 3=H. Kvercetin, R 1=OH, R 2 =OH,R 3=H. Myricetin,R 1= OH, R 2 =OH, R 3 = OH. Isorhamnetin, R 1=OCH 3, R 2=OH, R 3=H. kvercetin-4 - O-glukosid kvercetin-3,4 - O-diglukosid kvercetin -3-O-rhamnosid kvercetin-3 - O-xylosid kvercetin-3 -O-rutinosid ( rutín) kvercetin-3 - O- arabinosid 8

9 Kvercetin-3-O- arabinonofuranosid kvercetin-3-o- glukosid kvercetin- 3 -O - sulfát Isorhamnetin - 3 -O - glukuronid flavony ( Nejsou oxidovány na C - 3. Jde o apigenin, luteolin - celer, petržel a dále polymethoxylované flavony, tangeretin, nobiletin které jsou obsažené v citrusových plodech a v oranžádových šťávách. Flavony jsou přítomny v rostlinách hlavně ve formě svých 7- O - glykosidů, ale nejsou příliš rozšířeny). Flavony Apigenin R 1 = H R 2=OH Luteolin R 1 = OH R 2= OH Polymethoxylované flavony,tangeretin R 1 = H R 2 = OCH 3 nobiletin R 1 =OCH 3 R 2 = OCH 3 - ( nacházejí se výlučně v citrusových plodech, stejně jako scutellarein a sinensetin),) scutellarein sinensetin flavanony ( s neplanární strukturou s chirárním centrem na C -2. jsou nejvíce přítomné v citrusovém ovoci. Je to naringenin ( 5,7, 4 - trihydroxyflavanon) hesperetin ( 4 - methoxy,3, 5,7, trihydroxyflavon) v pomeranči a eriodyctol ( 5,7, 3 4 tetrahydroxyflavanon) v citronech. V plodech jsou flavanony obecně glykosylovány disacharidami v poloze 7- rutinosou nebo neohesperidosou, např. 9

10 naringenin-7-o- rutinosid (narirutin), hesperetin- 7-0 rutinosid ( hesperidin) oba v citrusových slupkách a bez chuti. Vedle nich známe konjugáty s neohesperidosou tj naringenin-7-o- neohesperidosa (naringin) a hesperetin-7-o- neohesperidosa (neohesperidin - obsažený v grapefruitových slupkách) oba s intesívně hořkou chutí. Přitom větší část flavanonů je v pevné části ovoce a to více než v džusu ( v pomerančovém džusu okolo14-77mg/100 ml hesperidinu a narirutinu dohromady, v grapefruidovém džusu mg/100ml naringeninových glykosidů). Denní příjem se v různých zemích pohybuje v množství mezi 2,7-78 mg (vztaženo na aglykon) hlavně v jižní Evropě- v pomerančích. Protože flavanony jsou absorbovány v tračníku kam musí dojít po aplikci, jejich maximální koncentrace v plazmě se dosahuje po 6 h. aplikace. Průměrná hodnota koncetrace v plazmě činíi 0,1μM až 1μM po příjmu 150 g pomerančů, nebo 500 ml pomerančového džusu. Maximální koncetrace dosáhla 0,47-0,6 μm po aplikaci 230 g pomerančů, nebo 550 ml pomerančového džusu (množství odpovídající 115 mg aglykonu). Podobné dosažené hodnoty se vyskytují u všech citrusových plodů. To naznačuje, že samotné plody, tj matrix plodů, neovlivňují jejich vstřebání a bioaktivitu- velikost a rychlost vstřebání a dostupnost na místě působení. Exrece v moči se pohybuje mezi 1,6-7% příjmu. V jiných případech- greitfrutový džus - se v moči exkretovalo 14-30% příjmuté dávky naringeninu (nebo - od nedetekovatelného množství- až na 59% příjmu).to naznačuje vysokou inviduální variabilitu flavanonové bioaktivity. Pomerančová šťáva příznivě působí na kardiovaskulární nemoce nebo některé nádory. Po aplikaci oranžád se objevují v moči fenolové kyseliny ( viz dále), především 3- hydroxyfenylhydrakrylová a 3-methoxy-4-hydroxyfenylhydrakrylová kyselina. To naznačuje, že např. asi nejvýznamější flavanon - hesperetín je deglukosidován za pomoci bakterií tlustého střeva a podléhá štěpení kruhu a katalýze). 3-hydroxyfenylakrylová kys 3-methoxy-4 hydroxyfenylakrylová kys (Hlavní fenolové kys.které vznikají po aplikaci hesperetínu (oranžád) po štěpení tračníkových bakterií a jsou vstřebávány - viz dále- fenolové kyseliny) Flavanony Naringenin-7-O-rutinosid R 1=H R 2=OH (narirutin) Hesperetin- 7-O-rutinosid R 1= OH R 2 =OCH 3 (hesperidin) anthokyanidiny (odpovědné za barvu kvěů a plodů - jsou přítomny např. v malinách, jahodách - pelargonidin, kyanidin v ostružinách/, malvidin, delfinidin. V přírodě se vyskytují vesměs vázané na cukry jako glykosidy - anthokyaniny / např. kyanidin-3- O- glukosidú - v ostružinách/. Přitom, např. ve víně, díky enzymatickým a chemickým transformacím může vznikat větší počet polyfenolů odvozených od anthokyanínů. Vedle toho, např.ostružiny, nebo řada jiných rostliných plodů obsahují stejné anthokyanidiny, ale vázané s různými cukry. To pak stěžuje zjištění jejich biologické účinnosti, 10

11 Anthokyanídíny Pelargonidin R 1 = H R 2 = H Kyanidin R 1 = OH R 2 = H Petunidin R 1 =OCH 3 R 2 = OH Malvidin R 1 =OCH 3 R 2 = OCH 3 ( extrakce anthokyanínů se provádí 80% metanolem, extrakce okyseleným metanolem - 1,2HCL při 75C o vede k jejich hydrolýze z oligomerních proanthokyanidínů tj k anthokyanidínům nebo jejich dimérům a trimerům prokyanínum) Malvidin-3-O- glukosid isoflavony (fytoestrogeny- genistein, daidzein jsou přítomné hlavně v soji a v luštěninách a to jako aglykony i glukosidy. Angrešt obsahuje 5,7 dimethoxyisoflavon. Isoflavony napodobují působení stereoidního hormonu estradiolu /estrogenů/ jeho vazbu na receptory buněk, díky podobné struktuře a potlačují růst nádorů prsu a prostaty. Při fermentaci soje dochází k hydrolýze glykosidů a k zvýšení množství aglykonů ve směsi. V tomto smyslu se jeví zajímavé zprávy, že hrubý exrakt soje obsahující vedle saponínů jen aglykony daidzeinu a genistinu. vyvolal po aplikaci několikanásobné zvýšení C max koncetrace isoflavonů v plazmě dobrovolníků ve srovnání s podávanou směsí odpovídající stejnému množství daidzeinu i genisteinu a aplikovanou ve formě glykosidů. To by mohlo znamenat, že saponíny mohou hrát úlohu při vstřebání. Isoflavony Genistein R= OH Daidzein R=H (6- hydroxydaidzein R 1 =H R 2 =OH R 3 =H 8- hydroxydaidzein R 1 =OH R 2 = H R 3 =H, 3 - hydroxydaidzein R 1 =H R 2 =H R 3 =OH 11

12 proanthokyanidiny (často přítomné v lidské dietě, oligomery, nebo polymeryjsou tvořeny z (+)- katechinu a (-)- epikatechinu s vazbou mezi C-4 heterocyklu a C-6 nebo C-8 ( Jde o typ B prokyanidinů, typ A má ještě dodatečnou eterovou vazbu mezi C-2 a C- 7) Proanthokyanidiny se nazývají prokyanidíny, v případě, když jde o polymery tvořené výlučně z (-)- (epi)katechínu. Jsou obsažené v kakau, víně, ovoci aj. a jsou nejrozšířenější typem v rostlinách. Obsahují ( 3,5,7, 3, 4 ) pentahydroxylovou jednotku Přitom po aplikaci jsou v tenkém a tlustém střěvě depolymerisovány na monomerní nebo dimerní prokyanidiny.v plazmě jsou přítomny monomery hlavně jako konjugované metabolity ( viz dále).tak ( - )- epikatechin byl nalezený v plazmě jako 4, -O-methylepikatechin-7-D -glukuronid Mikroflora tračníku může štěpením kruhu modifikovat flavanoly, ( kvercetin) a prokyanidiny na fenolové kyseliny Proanthokyaniny mají malou biologickou aktivitu, protože jsou špatně vstřebány. A to nejen pro svojí velikost, ale i proto, že jsou ve značné části ireversibilitínně vázány k makromolekulám trávícího traktu. Proanthokyaníny (jejich dimery), býly zjištěny v krevní pasmě, nebo moči, Ovšem proanthokyanidiny pokud nejsou štěpeny mikroby střevního traktu na fenolové kyseliny a pak se v této formě vstřebávají v tračníku - nejsou tráveny a váží se na nerozpustné komplexy s bílkovinami a cukry potravy a jsou vylučovány fekáliemi. Proanthokyanidinové dimery Proanthokyanidinové trimery Typ B proanthokyanidinů, vazba C4 C8 Typ A proanthokanidinů vazba C4 C8 a dodatečná vazba mezi C2 a C 7 Typ B Typ A Proathokyanidin B 2 dimer- prokyanidin, tj s vazbou mezi (- ) - epkatechinovými jednotkami C 4 C 8 a dále proathokyanidin - A 2 dimer tj s další dodatečnou eterovou vazbu C 2 O7. Tvorbou prokyanidínových jednotek o vyšší molekulové váze tak vznikají oligomery. Proanthokyanidiny které se skládají výlučně z epikatechinové jednotky se nazývají prokyanidiny a jsou nejvíce rozšířené. 12

13 Thearubiginy v černém čaji vznikají po fermentaci-polymerní proathokyanidiny) ( vysokomolekulární polymery - thearubiginy- obsažené Theaflaviny R 1 =H R 2 =H ( nebo R 1= H, R 2 = gallát, nebo R 2= H, R 1 = gallát. nebo R 1, R 2 = gallát - zabarvení a jsou rozpustné v etyl acetátu) Theaflavin - 3,3 - digallát) ( Vznikají po fermentaci černého čaje, mají červené Méně často se vyskytují dihydroflavonoly, flavan- 3,4 dioly, biflavanoidy, neoflavony (kumariny, citrusové plody ), chalkony ( otevřený C flavonoidní kruh ) dihydrochalkony ( jablka a jablečné produkty), aurony a jejich isoderiváty. Některé jiné biologiky důležité polyfenoly kurkuma (curcumin) kys. rozmarinová 13

14 Fenolové kyseliny ( tj nikoliv flavonoidy ) se široce nacházejí v rostlinách, v ovoci, kde často doprovází flavonoidy ( polyfenoly) a liší se např. hydroxylací a methoxylací na aromatickém cyklu. Jsou v zásadě odvozeny od derivátů kys. hydroxybenzoové - (benzenové) (vzorec viz dále - odstavec" fenolové kyseliny") tak jako je např. kys gallová která je obsažena např. v černém čaj a jako součást tannínů, nebo jí strukturně podobná kys ellagová obsažená v jahodách a ovoci. Dále jde o deriváty kys. hydroxyskořicové. Obě jmenované kyseliny mají kyselý charakter díky přítomnosti karboxylové skupiny v molekule. Jejich antioxidační vlastnosti jsou důležité pro jejich stabilizační vlastnosti ovoce a obraný mechanismus v biologických systémech. (Asi polovina příjmu polyfenolových fytochemikálií v rostlinách jsou deriváty kys. hydroxyskořicové - jako je kys p- kumarová, kávová, ferulová sinapová, nebo kys. chlorogenová - poslední je např. obsažená ve vyšším množství v zrnech zelené kávy )( viz dále). Obě fenolové kyseliny (jejich deriváty) jsou v rostlinách (ale nikoliv vždy) především ve formě glykosidů, ( tj. jeden nebo dva cukry). ( Příklady fenolových kyselin a jejich derivátů malvidin- 3-( p- kumaroylglukosid), často přítomná fenolová kyselina, kys gallová (viz dále - Fenolové kyseliny) Flavonoidy a fenolové kyseliny se nacházejí v plodech, listech a květech mnoha rostlin (čaj, víno), v různém ovoci, zelenině, zrnech, stejně jako v koření (pepř, šalvěj aj.) kde mají řadu funkcí. Jako typické sloučeniny fenolového charakteru mohou být chelátory kovů, stejně jako deaktivátory volných radikálů. Jako účinné antioxidanty ruší řetězové reakce vzniklých volných radikálů. Mohou jako např. kvercetin nebo gallát epikatechinu a řada jiných,- především flavonoly, potlačovat peroxidaci lipidů v řadě biologických systémů jako jsou mitochondrie, mikrozomy, Mohou blokovat tvorbu toxické formy erytrocytů a podobně. Také jsou schopny (především) ovlivňovat modulovat in vivo aktivitu jednotlivých enzymů (cyklooxygenasy, lipoxygenasy, glutathionreduktasy aj), které jsou důležité v imunitním systému nebo v jiných oblastech (1) a ovlivnit i v malém množství, signální kinázy v buňce které jsou důležité pro její růst a apoptozu ( Tj pochod, při kterém se bunˇka scvrkne a rozpustí svůj obsah. Jde o nezhoubný normální pochod buněčné smrti ). Flavonoidy mohou tak zasahovat do různých extra nebo intracelulárních pochodů a tedy mohou být důležité i tímto způsobem, např. jako ochrana proti takovým druhům onemocnění jako jsou kardiovaskulární nebo jiné nemoce. Vykazují také protizánětlivý vliv, protinádorovou aktivitu, antitrombotický efekt, jsou účinné jako antivirové látky a jeví i řadu jiných vlastností (2). ( viz dále). Ovšem, jen velmi málo konzumovaných fenolů ( flavonoidů) zůstává po vstřebání nezměněno tak jak jsou obsaženy v rostlinách a většina je modifikována v tenkém nebo tlustém střevě (např. prokyanidiny, nebo jiné). Přitom přesná specifita např. lidských β- glukuronidás nebo sulfatás k flavonoidům a jíným konjugátům není známa a některé vytvořené flavonoidní glukuronidy mají vyšší aktivitu a biologickou účinnost než jiné.( viz dále, vstřebání) Sloučenina volné OH skupiny glykosidy (poloha) Flavonoly 14

15 kvercetin 3, 5, 7, 3 ', 4 ' ' morin 3, 5, 7, 3 ', 4 ', 5 myricetin 3, 5, 7, 3 ', 4 ', 5 ' rutin 5, 7, 3 ', 4 ' 3-rut kaempferol 3, 5, 7, 4 Flavony luteolin 5, 7, 3 ', 4 ' luteolin-4 glukosid 5, 7, 3 ' 4 ' gluk apigenin 5, 7, 4 ' chrysin 5, 7 luteolin-3 ', 7 diglukosid 5, 4 ' 3 ', 7 - diglukos. Flavanony taxifolin naringenin 3, 5, 7, 3 ', 4 ' 5, 7, 4 ' hesperetin 3, 5, 7, 3 ' 4'-OMe hesperidin 3, 5, 3 ' 4'O-Me 7-rut narirutin 5, 4 ' 5-rut Anthokyanidiny delfinidin cyanidin apigenidin 3, 5, 7, 3 ', 4 ', 5 ' 3, 5, 7, 3 ', 4 ' 5, 7, 4 ' peonidin 3, 5, 7, 4 ' 3 ' -OMe malvidin 3, 5, 7, 4 ' 3 ', 5 -di OMe pelargonidin 3, 5, 7, 4 ' keracyanin 5, 7, 3 ', 4 ' 3 - rut ideain 5, 7, 3, ' 4 ' 3 - gal oenin 5, 7, 4 ' 3 ', 5 ' -di-ome 3 -gluk Isoflavony genistein 5, 7, 4 ' genistin 5, 4 ' 7--glyk daidzein 7, 4 ' 15

16 daidzin 4 ' 7- O-glyk biochanin A 5, 7 4 ' - OMe formononetin 7 4 ' - OMe Flavan- 3-oly epikatechin gallat epigallokatechin gallát epigallokatechin epikatechin katechin theaflavin theaflavin-3- monogallát theaflavin-3 ' - monogallát theaflavin-, 3 ' - digallát 3, 5, 7, 3 ', 4 ', 3 ', 4 '', 5 '' 3, 5, 7, 3 ', 4 ', 5 ', 3 '', 4 '', 5 '' 3, 5, 7, 3 ', 4 ', 5 ' 3, 5, 7, 3 ', 4 ' 3, 5, 7, 3 ', 4 ' dimer dimer dimer dimer Základní chemické pochody, oxidace a redukce, probíhají současně. Vždy se jedná o přenos elektronů mezi dvěma látkami podle velikosti jejich vzájemného oxidačně-redukčního potenciálu, tj. podle tlaku elektronů v nich, podle množství elektronů ve vnější elektronové slupce molekuly a snahy ke stabilnímu uspořádání elektronů. Má-li jedna látka (substrát) vůči jiné charakter oxidačního činidla, pak ji oxiduje odnímá jí elektrony (je elektrofilním činidlem) a sama se redukuje; má-li charakter redukčního činidla vůči jiné (je nukleofilním činidlem), pak ji redukuje odevzdává jí elektrony a sama je ztrácí, tj. oxiduje se. Tyto reakce probíhají z hlediska lidského ve velmi krátkém, ale reálném čase jedna stamilióntina až jedna desetimilióntina sekundy. Při elektrontransportních řetězcích v biochemii stojí vždy na začátku donor elektronů, látka o vysokém elektronovém tlaku, o relativně vysoké negativní hodnotě standardního redox potenciálu E o. Elektron odtransportovaný donorem (dárcem atomem nebo molekulou) je zachycen akceptorem, tj. látkou o nižším elektronovém tlaku a vyšší afinitě k elektronu než má donor. Akceptor má v tomto případě charakter, jak už bylo řečeno, elektrofilního činidla, které poutá, ochotně přijímá elektrony a dostává se do redukovaného stavu, protože je elektron deficitní. Primární akceptor může předat elektron dalšímu akceptoru atd. Pojmy elektronový tlak, a afinita ve vztahu k elektronům jen opisují elektrický potenciál, redox potenciál příslušného systému, příslušné látky jsou mírou obsahu volné energie. 16

17 Obr. podle (3) Redox potenciál systému je potenciál, který získáme, když do roztoku obsahujícího stejnou koncentraci oxidované a redukované formy určitého redox systému např. Fe 2+ /Fe 3+ vnoříme platinovou elektrodu a změříme elektromotorickou sílu článku vytvořeného z této elektrody a srovnávací elektrody tedy elektrický potenciál napětí ve voltech nebo milivoltech. Je to tedy míra ochoty určitého systému, určitého redox páru odevzdávat své elektrony, tj. působit jako redukční činidlo (donor elektronů) nebo je přijímat, tj. působit jako oxidační činidlo (akceptor elektronů). Tedy látka s vysokým elektronovým tlakem má vysoký negativní potenciál (E o-), tj. vysokou tendenci odevzdávat elektrony, redukovat jinou látku, snadno se oxidovat a zbavit se sama elektronů. Látka s vysokou afinitou k elektronům má naopak vysoce pozitivní potenciál (E o+) a snadno se redukuje, přijímá elektrony. Tak např. smísíme-li dva oxidoredukční systémy, redox páry, za standardních podmínek E o (E o je standardní oxidoredukční potenciál při ph7 a stejné koncentraci aktivitě oxidované a redukované formy jako např. systém nikotinamidadenindinukleotid NAD + / NADH, kdy E o = - 0,32 a systém ethanol/acetaldehyd, kdy E o = - 0,2, bude se první systém oxidovat, tj. odevzdávat elektrony a vodík (NADH je silným donorem elektronů) za vzniku NAD + (NADH NAD + + H + +2 e - ) a druhý systém se bude redukovat. Reakce bude tedy probíhat tím směrem, aby systém, redox pár, s relativně negativnějším oxidoredukčním potenciálem, tj. vyšší snahou odevzdávat elektrony, svoji koncentraci snižoval a systém s vyšší snahou přijmout elektrony s relativně pozitivnějším oxidoredukčním potenciálem svoji koncentraci zvyšoval. Hodnoty E o (při konstantních podmínkách koncentrace a ph) s negativnějšími nebo pozitivnějšími potenciály určují tedy směr toku elektronu od jednoho negativnějšího systému k druhému, relativně pozitivnějšímu systému. Elektrontransportní řetězec je tedy řadou za sebou zapojených redox systémů probíhajících od nejvíce negativního redox systému až k nejvíce pozitivnímu redox systému, přičemž při každém přechodu k nižšímu, tj. více elektropozitivnějšímu systému, elektron ztrácí část svého energického náboje (3). Standardní redox potenciál některých systémů: E 0 při ph7 redox systém E o volt glutathion - SH/ glutathion -SS - 0,34 NADH+H/ NAD + - 0,32 kys. jablečná/ oxaloctová - 0,10 cytochrom c fero/ feri + 0,26 Systémy s negativnějšími redox potenciály E 0 snadno odštěpují ektrony, snadno redukují. 17

18 Například: hydroxylový radikál s redukčním potenciálem 2310 mv (viz tabulka) může abstrahovat vodík z proteinů - oxidovat je, to je z těch, které mají redukční potenciál menší, než 1000 mv. Proteinový, nebo aminokyselinový radikál může abstrahovat vodík z jiných aminokyselin, které mají nižší, menší redox potenciál a tak je oxidovat. Nebo, tryptofanový radikál s redukčním potenciálem 1020 mv může oxidovat abstrahovat vodík z tyrosinu s redox potenciálem 930 mv. Tyrosinový radikál může oxidovat cystein, tj. - abstrahovat, odnímat vodík z cysteinu, který má redox potenciál 730 mv. Proteinové hydroperoxidy jsou snadno dekompozitovány na alkoxylové radikály např. v přítomností přechodových iontů (viz dále). Standardní redox potenciál (mv) O 2, H + / HO 2. O 2 /O 2. _ H 2O 2, H + / H 2O, HO _, 2H + / H 2O ROO., H + / ROOH 1000 HO 2., H + / H 2O RO., H + / ROH 1600 HO., H + / H 2O 2310 Standardní redox potenciály některých kyslíkatých radikálů (podle 70) Antioxidační aktivita některých flavonoidů vůči TROLOXU (mm) Epikatechin gallát 4,9, epigallokatechin gallát 4,8, kvercetin 4,7, delfinidin 4,44, kyanidin 4,4, epigallokatechin 3,8, myricetin 3,1, kyselina gallová 3,1, katechin 2,4, rutin 2,4, apigenin 2,35, luteolin 2,1, malvidin 2,06. Trolox je ve vodě rozpustný analog vitaminu E (viz dále). Srovnatelné hodnoty redox potenciálů různých systémů můžeme dostat jen tehdy, měříme-li tyto redox potenciály za standardních podmínek, tj. při stejném ph a stejné koncentraci. Při posuzování celkového redox potenciálu konkrétního systému je nutno ovšem vzít v úvahu i otázku koncentrace jeho redukované a oxidované formy a hodnoty ph. Je-li rozdíl redox potenciálů úměrný změně volné energie - Gibbsově energii (tj. energii, kterou lze ze soustavy uvolnit, aby konala určitou práci), pak ovšem celkové množství volné energie nezávisí jen na vlastnostech látky, ale i na její koncentraci, resp. poměru koncentrací Red/ Ox. Je-li oxidovaná složka redox systému přítomna ve větší koncentraci než redukovaná forma, pak obsah volné energie musí být jiný než při převaze red formy. Hodnota redox potenciálu různých redox systémů se mění při změně poměru množství ox- a red- formy. 18

19 Např. u reakce: H 2 + kys. oxaloctová kys. jablečná (probíhající v přítomnosti katalyzátoru za takového rovnovážného stavu, při kterém je přítomna ve velkém přebytku red- forma kys. jablečná) redox potenciál systému oxaloctová/jablečná (nebo podobně ox- formy/ red- formy jakéhokoliv systému) je vyjádřen rovnicí: E' = E o+(rt/ nf) ln (kys. oxaloctová/ jablečná) (RT/F) ln (H + ) (n = počet elektronů v reakci) Redox potenciál tohoto systému je tedy složen ze tří faktorů: faktor E o charakterizuje látku, tj. její vlastnosti, a je dán strukturou, polohou a počtem funkčních skupin, např. OH a z toho vyplývající polaritou lipofilitou v daném místě oxidačního stresu,( viz dále) resp. i dalšími činiteli, dále faktorem, který udává poměr množství oxido-vané a redukované formy látky a třetím faktorem, který udává jeho závislost na ph. Tyto skutečnosti ilustrované na příkladu klasické biochemie, ale které platí obecně, mimo jiné vysvětlují, proč v reálných podmínkách biologického prostředí může antioxidant (např. flavonoid) působit obráceně jako prooxidant, za tvorby radikálů, které atakují např. DNK nebo jiné sloučeniny a proč je vždy nutno reálnou situaci posuzovat podle konkrétních podmínek v místě oxidačního stresu (viz obr.). Poznamenáváme, že většinou jde o dvouelektronové přechody u flavonoidů někdy o jednoelektronový přechod přičemž výměna elektronů je spjata prakticky vždy s přenosem protonů. Jednoelektronové přeměny vedou k volným radikálům, které se vyznačují jen jedním nepárovým elektronem. Jsou jen ve výjimečných případech stabilní (např. mnohé semichinony). Celkově- antioxidační potenciál flavonoidních molekul je vyšší (na molární bázi) než potenciál známých nutričních antioxidantů - vitamin C, E nebo jiných.. Formální znázornění oxidace některých flavonoidů s katecholovou strukturou (dvě o OH skupiny na kruhu B, např. kvercetin): Nejprve nastává odštěpení protonu (nezachyceno), poté odštěpení jednoho elektronu, tj. donace jednoho elektronu např. k radikálovámu kationtu - za vzniku semichinonu, a další odštěpení protonu a elektronu za vzniku chinonů,( které se tak stávají elektrofily a mohou in vivo zasahovat do signálních cest buňky - viz dále). Antioxidační aktivita je dána velikostí redukčního potenciálu (viz dále). Vzniklé chinony mohou potenciálně vytvářet dimery. Jde o reverzibilní systém; látky se liší počtem elektronů a vodíku (28) (viz mechanizmus antioxidačního působení 3,4 -OH katechinů). Diagram znázorńující vybalancování redukovaná forma flavonoidy a jiné dietární fenoly oxidovaná forma ( vybalancování, antioxidant- pro oxidant). Redukovaná forma flavonoidů má charakter antioxidantů reduktantů, odevzdává elektrony, redukuje. Oxidovaná forma má charakter 19

20 oxidantů má pro-oxidační aktivitu (může např. abstrahovat vodík mezi 2 dvojnými vazbami u nenasycených mastných kyselin). Flavonoidy s fenolovým jádrem oxidací poskytují fenoxylový radikál, flavonoidy s katecholovým jádrem oxidací poskytují chinon nebo semichinon. Znovu je nutno zdůraznit, že jde o reverzibilní systém a chinonová forma flavonoidů abstrakcí vodíku poskytuje zpět redukovanou flavonoidní formu (viz dále). Chinonové intermediáty s elektrofilnim charakterem se mohou vázat na bílkoviny, DNK apod. Schéma oxidace (red a ox forma) některých flavonoidů R 1 R 2 = OH= kvercetin (Katechin a plně oxidovaný o - chinonový produkt) Reakce je vratná!! (viz dále) Volné radikály jsou převážně ne však vždy nestabilní částice (atomy, molekuly), které mají ve svém vnějším molekulovém orbitalu slupce alespoň jeden nepárový elektron (mají lichý počet vazebných elektronů), což má za následek, že díky přítomnosti tohoto nepárovaného elektronu a vytvořeného elektromagnetického pole jsou vysoce reaktivní. Mohou buť donovat, nebo akceptovat elektron od ostatních molekul, proto slouží jako reduktanty, nebo oxidanty. Vznikají z molekuly ve dvojici radikálovou disociací jednoduché vazby např. fotolyticky nebo pyrolyticky nebo při přenosu elektronu z neutrální molekuly A na jinou. Při odebrání, úbytku, elektronu u této neutrální molekuly vzniká ionisovaný molekulový kation (oxidace) A +. Jestliže neutrální molekula akceptuje elektron, vzniká z ní molekulární anion A - (redukce): A - e +_/ A/ - e A + ) radikálový anion neutrální molekula radikálový kation Mohou vznikat kdekoliv v přírodě a zdá se, mohou být přítomny obecně řečeno v mnoha reakcích souvisících s přenosem elektronů elektronů (3). Energie UV záření slunce nedostačuje ke štěpení vody, ale může štěpit O-O kovalentní vazby v peroxidu za vniku 2 OH. Gama paprsky mohou například štěpit vodu v těle za vzniku škodlivých OH radikálů. Nebo v biologických tkáních mohou být např. superoxidové radikály vytvářeny adicí jednoho elektronu k molekule kyslíku O 2 + e- O. 2 - a i jinak. Obecně jsou vysoce 20

FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ

FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ FLAVONOIDY A JEJICH BIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ Karel Volf František Andrs klíčová slova : - Flavonoidy deaktivace radikálů fyziologické působení kardiovaskulární, nádorové a neurodegenerativní nemoce. 1 Úvod:

Více

Antioxidanty vs. volné radikály

Antioxidanty vs. volné radikály Antioxidanty vs. volné radikály Souboj dobra a zla? Jana Kubalová Brainstorming Volné radikály Antioxidanty Volné radikály jakákoliv molekula, atom nebo ion s nepárovými elektrony ve valenční vrstvě vzniká

Více

11. SLOUČENINY OVLIVŇUJÍCÍ BARVU POTRAVIN. vjemy vizuální

11. SLOUČENINY OVLIVŇUJÍCÍ BARVU POTRAVIN. vjemy vizuální . SLUČEIY VLIVŇUJÍCÍ BAVU PTAVI vjemy vizuální látky barevné barva barviva vznik látky primární přirozená součást potravin přirozená součást jiných materiálů (mikroorganismy, řasy, vyšší rostliny), použití

Více

ROSTLINNÉ FENOLOVÉ LÁTKY A FLAVONOIDY

ROSTLINNÉ FENOLOVÉ LÁTKY A FLAVONOIDY STLINNÉ FENLVÉ LÁTKY A FLAVNIDY bsah kapitoly Klasifikace, struktura, vlastnosti a výskyt rostlinných fenolových látek Stanovení některých skupin fenolových látek: titrační a spektrofotometrické metody

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

ZÁKLADNÍ POJMY ORGANICKÉ CHEMIE

ZÁKLADNÍ POJMY ORGANICKÉ CHEMIE ZÁKLADNÍ POJMY ORGANICKÉ CEMIE PODSTATA VAZEB V ORGANICKÉ CEMII Elektronová konfigurace uhlíku je 2s 2 2p 2, všechny organické sloučeniny odvozujeme od jeho excitovaného stavu. Uhlík je ve všech organických

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou?

Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou? Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou? VILÍM ŠIMÁNEK Praha 7.12.2016 Které faktory se podílí na nádorovém onemocnění prostaty a jejím biochemickém návratu. Lze je ovlivnit? Co může

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I. Toxikodynamika toxikodynamika (řec. δίνευω = pohánět, točit) interakce xenobiotika s cílovým místem (buňkou, receptorem) biologická odpověď jak xenobiotikum působí na organismus toxický účinek nespecifický

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test Testové úlohy aminokyseliny, proteiny post test 1. Které aminokyseliny byste hledali na povrchu proteinů umístěných uvnitř fosfolipidových membrán a které na povrchu proteinů vyskytujících se ve vodném

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA 4 FÁZE 1. vstup absorpce 2. přenos distribuce 3. metabolické přeměny biotransformace 4. vylučování - exkrece 1.FÁZE ABSORPCE - DS a) inhalací vdechováním - plyny,

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

Úloha č. 15 Stanovení antiradikálové aktivity metodou DPPH

Úloha č. 15 Stanovení antiradikálové aktivity metodou DPPH Úloha č. 15 Stanovení antiradikálové aktivity metodou DPPH Úvod Mezi inhibitory oxidace patří sloučeniny s rozličnou chemickou strukturou a různými mechanismy účinku. Principem účinku primárních antioxidantů

Více

Revoluční antioxidant k ochraně před vnějšími škodlivými vlivy volných radikálů a různými nemoci

Revoluční antioxidant k ochraně před vnějšími škodlivými vlivy volných radikálů a různými nemoci Revoluční antioxidant k ochraně před vnějšími škodlivými vlivy volných radikálů a různými nemoci Jeanne Calment 109 let ZMĚNY V ŢIVOTĚ Ve středověku Moderní doba Průměrná délka života ~ 45 roků Průměrná

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Klára Truhlářová, FPBT BL 342 Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Laboratoř živočišné biochemie

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY OVOCE A ZELENINY

ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY OVOCE A ZELENINY Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY OVOCE A ZELENINY Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Danuše Lefnerová Ph.D. Autor: Iva Cabálková Květen

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto alékařskou.cz Chemie 2016 1) Vyberte vzorec dichromanu sodného: a) a(cr 2 7) 2 b) a 2Cr 2 7 c) a(cr 2 9) 2 d) a 2Cr 2 9 2) Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v indolu. a) 0,109 b) 0,112 c) 0,237 d) 0,120

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

LÉČIVÉ ROSTLINY - Přípravky SET (systémové enzymoterapie) Antioxidanty

LÉČIVÉ ROSTLINY - Přípravky SET (systémové enzymoterapie) Antioxidanty LÉČIVÉ RSTLINY - Přípravky SET (systémové enzymoterapie) Antioxidanty Léčebná metoda používající kombinované enzymové preparáty k systémové terapii zánětlivých onemocnění. Dle ATC klasifikace: Enzymy M09AB

Více

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 Respirace (buněčné dýchání) Fotosyntéza Dýchání Energie záření teplo chem. energie CO 2 (ATP, NAD(P)H) O 2 Redukce za spotřeby NADPH BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 oxidace produkující

Více

Komplexní systém očisty organizmu

Komplexní systém očisty organizmu Komplexní systém očisty organizmu Původci a zdroje znečištění organizmu Životní pochody v buňkách Potrava Baktérie a viry Tabákový kouř Vzduch a voda Alkohol Čím nás ohrožuje znečištění organizmu? Zvýšená

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

Reaktivita karboxylové funkce

Reaktivita karboxylové funkce eaktivita karboxylové funkce - M efekt, - I efekt - I efekt < + M efekt - I efekt kyslíku eaktivita: 1) itlivost na působení bází - tvorba solí karboxylových kyselin (také většina nukleofilů zde působí

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

ENZYMY 2. FÁZE BIOTRANSFORMACE:

ENZYMY 2. FÁZE BIOTRANSFORMACE: ENZYMY 2. FÁZE BIOTRANSFORMACE: Glutathion-S-transferázy (GST) Uridindifosfoglukuronyltransferázy (UDPGT) Sulfotransferázy (SULF) N-, O-acetyltransferázy (NAT, OAT) Methyltransferázy Enzymy syntézy kyseliny

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6352-8 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Základní chemické pojmy

Základní chemické pojmy MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Autor: Rajsik Téma: Chemická vazba Ročník: 1.

Autor: Rajsik  Téma: Chemická vazba Ročník: 1. Chemická vazba - vnikne tehdy, jsou-li atomy prvků neschopny trvale samostatné existence - spojování atomů do větších celků vyšší stabilita než volné atomy - atomy zde sdílejí vazebné elektrony Podmínky

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí: ENZYMY Definice: Enzymy (biokatalyzátory) jsou jednoduché či složené makromolekulární bílkoviny s katalytickou aktivitou. Urychlují reakce v organismech tím, že snižují aktivační energii (Ea) potřebnou

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Steroidy. Biochemický ústav (E.T.) 2013

Steroidy. Biochemický ústav (E.T.) 2013 Steroidy Biochemický ústav (E.T.) 2013 1 Steroidy 2 Steroidy Biosyntetickým původem patří mezi isoprenoidy. Prekursorem je triterpen skvalen. Ze skvalenu je komplexním systémem mnoha reakcí syntetizován

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. ENZYMOLOGIE 1 Enzymologie Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. Jak je možné, že buňka dokáže utřídit hrozivou změť chemických procesů, které v ní v každém okamžiku

Více

Základy biochemie KBC/BCH

Základy biochemie KBC/BCH ÚVOD Základy biochemie KBC/BCH Přednáška 4 h, Út, Pá od 8:00 do 9:30 Počet kreditů - 4 Materiály budou na webu KBC Další výukové materiály http://ibiochemie.upol.cz Zkouška písemná předtermíny v týdnu

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus.

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus. Chemická kinetika Chemická reakce: děj mezi jednotlivými atomy a molekulami, při kterých zanikají některé vazby v molekulách výchozích látek a jsou nahrazovány vazbami v molekulách nově vznikajících látek.

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 6 Stárnutí kůže

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 6 Stárnutí kůže Kosmetika a kosmetologie Přednáška 6 Stárnutí kůže Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Zvyšování exkluzivity

Více

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

ÚČINKY FLAVONOIDŮ NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

ÚČINKY FLAVONOIDŮ NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ BOTANIKY A EKOLOGIE BAK AL Á ŘSKÁ P RÁCE ÚČINKY FLAVONOIDŮ NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM Vedoucí bakalářské práce: PharmDr.

Více

Chemie - Septima, 3. ročník

Chemie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA KAROTEN PUP LKA A» účinné látky z přírodních zdrojů» chrání organizmus před volnými radikály» chrání kůži a zrak při opalování na slunci a v soláriích» pupalka vhodně působí při

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více