U H L Í Ř S K Ý V R C H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U H L Í Ř S K Ý V R C H"

Transkript

1 PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU U H L Í Ř S K Ý V R C H Ing. Jiří Wimmer České Budějovice

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1554, přírodní památka, Uhlířský vrch číslo a název kategorie IUCN: IV řízená rezervace (území pro management stanovišť/druhů: chráněná území zřizovaná převážně pro účely ochrany, prováděné cestou managementových zásahů). 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ vydal: Okresní úřad v Českém Krumlově číslo: Vyhláška o chráněných přírodních výtvorech v okrese Český Krumlov dne: Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Kraj: Jihočeský Obec s rozšířenou působností třetího stupně: Český Krumlov Obec: Loučovice Katastrální území: Mnichovice u Loučovic Národní park: - Chráněná krajinná oblast: - Jiný typ chráněného území: ÚSES regionální biocentrum Medvědí hora RBC16/573 (KG/ÚTP 1 ) Přírodní park Vyšebrodsko (1995) Natura 2000 Ptačí oblast: - Evropsky významná lokalita: - Příloha I. Orientační mapa ZCHÚ I.A Mapa 1: I.B - ZM 1: I.C Ortofotomapa 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Přírodní památka je celá vymezena na části jedné parcely. Tabulky parcelního vymezení území Katastrální území: Mnichovice u Loučovic Číslo parcely podle KN Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 76/1 (část) lesní pozemek LV 17 ČR, Lesy české republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, číslování podle KG Krajský generel ÚSES Jihočeského kraje, ÚTP územně technický podklad 1995) 1

3 Dílčí plocha parcely byla převzata ze základního rozdělení nového LHP po úpravě hranic ZCHÚ. Příloha II. Mapa KN se zákresem nebyla zhotovena vzhledem ke skutečnosti, že památka zasahuje na část jedné parcely. Parcelní vymezení ochranného pásma. Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním předpisem a je jím podle 37 zákona č. 114/1992/Sb. plocha podél obvodu PP do vzdálenosti 50 m od hranice chráněného území. Pro takto vymezené ochranné pásmo nebyl zpracován parcelní přehled. 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku lesní pozemky 15,4400 vodní plochy - ZCHÚ plocha v 0,0000 ha OP plocha v 0,0000 ha pro OP nebyl zpracován parcelní přehled. Způsob využití pozemku zamokřená plocha - rybník nebo nádrž - vodní tok - ZCHÚ plocha v 0,0000 ha trvalé travní porosty - 2

4 orná půda - ostatní zemědělské - pozemky ostatní plochy - zastavěné - plochy a nádvoří plocha celkem 15,4400 neplodná půda - ostatní způsoby využití Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Ve vyhlášce Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne je ve článku 1: Popis a vymezení CHPV charakterizována plocha současné přírodní památky Uhlířský vrch jako zbytky horského smíšeného a suťového lesa. V předchozím Plánu péče je hlavní motiv ochrany charakterizován jako: Přirozené porosty charakteru květnatých bučin (as. Dentario enneaphylli-fagetum) a kostřavových bučin (as. Festuco altissimae-fagetum) a menší plochy podvrcholového suťového lesa (svaz Tilio-Acerion), s širokým souborem charakteristických druhů mezofilního horského smíšeného lesa.. V publikaci Chráněná území ČR (Albrecht a kol. 2003) je rezervace charakterizována jako: Přirozené porosty květnatých bučin s charakteristicky vyvinutým a floristicky pestrým bylinným podrostem a s druhově početnou avifaunou Hlavní předmět ochrany současný stav Kategorie vyhlášky MŽP a červeného seznamu je uvedena kódem u jednotlivých druhů. Kategorie podle červeného seznamu: C1 = kriticky ohrožený, C2 = silně ohrožený, C3 = ohrožený, C4a = vzácnější taxony vyžadující pozornost méně ohrožené, C4b = vzácnější taxony vyžadující pozornost dosud nedostatečně prostudované. Kategorie podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.: 1 = kriticky ohrožený, 2 = silně ohrožený, 3 = ohrožený. U rostlinných společenstev je použita stupnice ohrožení a vzácnosti dle Moravce (1995): 2 asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení, 3 asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, 4 asociace bez ohrožení lidskou činností /a vzácná, /b dostatečně hojná A. společenstva název společenstva druhově chudá společenstva skalních štěrbin silikátových substrátů sv. Androsacion vandellii podíl plochy stupeň ohro- popis biotopu společenstva v žení podle ZCHÚ (%) červeného seznamu 2 0,5 3/b velmi maloplošně a fragmentárně na skalkách na vrcholu 2 Stupnice ohrožení a vzácnosti dle Moravce (1995): 2 asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení, 3 asociace ustupující v důsledku lidské činnosti, 4 asociace bez ohrožení lidskou činností /a vzácná, /b dostatečně hojná 3

5 název společenstva sciofilní společenstva kyselých pramenišť sv. Cardaminion amarae suťové a roklinové lesy sv Tilio-Acerion (as. Mercuriali- Fraxinetum) květnaté bučiny na silikátových půdách submontánního a montánního stupně podsv. Eu- Fagenion (as. Dentario enneaphylli-fagetum, Festuco altissimae-fagetum) podíl plochy stupeň ohro- popis biotopu společenstva v žení podle ZCHÚ (%) červeného seznamu 2 0,5 3/a-b menší prameniště v SV části památky 10 3/a podvrcholová suť 67 3/b větší část spodní a střední části svahů B. druhy název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ řeřišnice trojlistá Cardamine trifoliata jedle bělokorá Abies alba kyčelnice devítilistá Dentaria enneaphyllos rozrazil horský Veronica montana bříza karpatská Betula carpatica podbílek šupinatý Lathraea squamaria stupeň ohrožení podle vyhl.395/ červeného seznamu ČR Procházka 2001/ Chán 1999 roztroušeně -/C3/C3 květnatá bučina popis biotopu druhu (dílčí plocha) ojediněle ve zmlazení -/C4a/C4 květnatá bučina, suťový les roztroušeně až hojně -/C4a/C4 květnatá bučina jednotlivě vzácně -/C4a/C4 u prameniště ojediněle -/C4b/C4 fragmenty reliktních skalních borů ojediněle -/-/C4 květnatá bučina 1.7 Dlouhodobý cíl péče Dlouhodobým cílem péče o PP Uhlířský vrch je zachování komplexu společenstev květnatých bučin s fragmenty suťového lesa včetně přirozeného podrostu s řadou významných druhů. Předkládaný Plán péče navazuje na předchozí Plán péče s platností od do Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Území je vymezeno v rozlehlém lesním komplexu na severním svahu Uhlířského vrchu, zhruba 1,5 km JZ od centrální části obce Loučovice. Nadmořská výška území je m n.m., pře- 4

6 vládá severní expozice. V horní vrcholové části je několik menších mrazových srubů s balvanitým suťovým polem pod nimi, ve spodních částech svahů jsou balvanité až kamenité sutě zazemněné. Přístup pro vozidla je od místní komunikace Loučovice Kapličky a dále lesními cestami, před hranicí památky přístupnými pouze pro terénní vozidlo. Střed chráněného území je přibližně určen zeměpisnými souřadnicemi: šířka 48 o 36 délka 14 o 15 (WGS-84), Y X (S-JTSK). Přirozenou hranici rezervace tvoří hranice prostorového rozdělení lesa lesní průseky a v horní části lesní cesta. Průsek tvořící východní hranici památky je vzhledem k nezpracovaným vývratům a zlomům v horní, exponované části neprůchodný a nevýrazný. Z hlediska Regionálního členění reliéfu ČSSR (B.Balatka-J.Sládek, 1980) patří řešené území provincii Česká vysočina (I), podprovincii Šumavské (I 1 ), oblasti Šumavská hornatina (I 1 B), do celku Šumava (I 1 B-1), podcelku Trojmezenská hornatina (I 1 B-1C), okrsku Lučská hornatina. Nejvyšší bod v území (924,6 m n.m.) se nachází na vrcholu Uhlířského vrchu v J části památky, u lesní svážnice, nejnižší pak v SV cípu památky, u lesního průsmyku (805 m n.m.). Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, zastoupená středně zrnitou až drobnozrnnou dvojslídnou žulou eisgarnského typu. Půdní pokryv tvoří převážně kambizem typická kyselá, v horní části na plochém hřbetu kambizemní podzol, na suti kambizemní ranker. Pro širší okolí chráněného území je charakteristický hornatinný reliéf, krajinný ráz je charakteristický vysokým zastoupením rozsáhlých lesních komplexů, na enklávách bezlesí převažují v současné době pastviny hovězího dobytka, na podmáčených plochách jsou mokřadní lada a rašeliniště. Podle klimatické klasifikace E. Quitta z r náleží celé území k chladné klimatické oblasti a v rámci ní k jednotce CH 7. Území je odvodňováno přímo do Vltavy, na ploše rezervace není žádný stálý vodní tok. Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze řešené území zařadit do oblasti A - oblast středoevropské lesní květeny - Hercynicum, podoblasti A3 Euhercynicum. Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Květena ČR) patří území do fytogeografické oblasti oreofytikum, obvodu České oreofytikum, do okresu 88 Šumava, podokresu 88h Svatotomášská hornatina. Dle přírodních lesních oblastí (Plíva, Žlábek 1986, OPRL ÚHÚL 2002) území patří do PLO 13 Šumava. Území rezervace spadá do základní (Luzulo-Fagetum, Dentario enneaphylli-fagetum, Mercuriali-Fraxinetum) varianty biochory 5VR Vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. v rámci bioregionu 1.62 Šumava. Podle mapy potenciální vegetace (Neuhäuslová a kol., 1998) patří širší okolí lokality do jednotky potenciální vegetace: 18 bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-fagetum). Toto hrubé zařazení je upřesněno v kapitole 2.5. Současný stav ZCHÚ Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů název druhu (český) název druhu (vědecký) Rostliny - Živočichové holub doupňák Columba oenas aktuální početnost populace v ZCHÚ stupeň ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 2 popis biotopu druhu (dílčí plocha) 5

7 Na území ZCHÚ byl zaznamenán výskyt regionálně významných druhů rostlin, uvedeny jsou v kap , stupeň jejich ohrožení je uveden dle Komentovaného červeného seznamu květeny jižní části Čech (Chán V. ed., Praha 1999). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a) ochrana přírody Vyhláškou OÚ v Českém Krumlově ze dne byla lokalita vyhlášena chráněným krajinným výtvorem, vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne (k zákonu č.114/1992 Sb.) bylo území převedeno do kategorie přírodní památka. V roce 1998 byl pro rezervaci zpracován Plán péče (Šiška, Albrecht). b) lesní hospodářství Celá plocha ZCHÚ je na pozemcích určených k plnění funkce lesa, jedná se o lesní porosty 315 C, 315 A12, LHC Vyšší Brod, LS Vyšší Brod, revír Kapličky, platnost Podle nového zařízení porosty spadají do odd. 415 C. Porosty jsou umělého původu, na větší části s víceméně přirozenou dřevinnou skladbou, v minulosti byly hospodářsky využívané, v současné době byly prováděny pouze výchovné zásahy a asanační těžba. e) myslivost Provoz myslivosti v minulosti byl zřejmě zanedbatelný a neměl na stav společenstev v rezervaci negativní vliv. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy LHP LHC Vyšší Brod, LS Vyšší Brod, platnost Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti V současné době nehrozí porostům žádné větší ohrožení, jsou v relativně dobrém zdravotním stavu, podíl souší v nejstarších partiích odpovídá věku porostů. Ve vrcholové části dochází k přirozenému prořeďování smrkové monokultury vlivem kalamitních těžeb, při zalesnění je využíváno smrkového zmlazení. 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Přehled biotopů kód biotopu název biotopu S1.2 štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin Podíl (%) popis charakteru výskytu biotopu 0,5 velmi maloplošně a fragmentárně na vystupujících skalkách na hřbítcích v horních částech svahů 0,5 maloplošné fragmenty v SV části památky R1.4 lesní prameniště bez tvorby pěnovců L4 suťové lesy 10 podvrcholová suť L5.1 květnaté bučiny 67 střední a spodní části svahu X10 paseky s podrostem původního 5 v JV cípu památky lesa 6

8 kód biotopu X9A název biotopu lesní kultury s nepůvodními dřevinami Podíl (%) popis charakteru výskytu biotopu 17 smrková kmenovina ve vrcholové, ploché části památky a část slabé kmenoviny v horní části svahu, menší skupiny smrku v nejspodnějších částech Celkem ,0 % Současný vegetační kryt A. Lesní porosty A1. Květnaté bučiny Tyto porosty jsou zachovány ve středních a spodních částech svahů. Ve stromovém patru převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), s příměsí smrku ztepilého (Picea abies), vtroušen je nepůvodní modřín opadavý (Larix decidua), ojediněle se vyskytuje borovice lesní (Pinus sylvestris). V podrostu jsou zastoupeny druhy mezofilních lesů, hojná je kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), violka lesní (Viola reichenbachiana), svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), netýkavka nedůtklivá (Impatiens nolitangere), starček vejčitý (Senecio ovatus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kopytník evropský (Asarum europaeum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), strdivka nicí (Melica nutans), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), ostřice lesní (Carex sylvatica), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), na skeletovitějších půdách kostřava lesní (Festuca altissima), šťavel kyselý (Oxalis acetosella). Porosty lze rámcově zařadit do podsv. Eu-Fagenion, as. Dentario enneaphylli-fagetum, nejblíže mají k subas. impatientetosum s kapradinami a ptačincem hajním. A2. Suťové lesy Různověké porosty na suťovém poli pod vrcholem. Zápoj je mezernatý až silně rozvolněný, ve stromovém patru převažuje buk lesní, javor klen, smrk ztepilý, bříza karpatská (Betula carpatica), s příměsí jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), ve sporadickém keřovém patru jednotlivě zimolez černý (Lonicera nigra), bez černý (Sambucus nigra), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a zmlazení dřevin mateřského porostu jasanu, klenu, buku, smrku. V podrostu dominuje netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), kapraď rozložená, pitulník horský, svízel vonný, bažanka vytrvalá, vtroušeně vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kakost smrdutý (Geranium robertianum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kuklík městský (Geum urbanum), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana). Porosty lze rámcově zařadit do sv. Tilio-Acerion - as. Mercuriali-Fraxinetum, cf. subas. aceretosum pseudoplatani Pišta A3. Kulturní smrčiny Různověké porosty ve vrcholové části Uhlířského vrchu, naprosto převládá smrk ztepilý, starší kmenovina je místy prosvětlená, pomístně s hojným přirozeným zmlazením smrku. Keřové patro chybí, v podrostu běžné acidofilní druhy metlička křivolaká (Avenella flexuosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), jestřábník lesní (Hieracium murorum), jestřábník Lachenalův (Hieracium lachenalii), bika bělavá (Luzula luzuloides), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), kapraď samec (Dryopteris filix-mas). 7

9 Kulturní deriváty na stanovištích acidofilních bučin sv. Luzulo-Fagion (nejspíše subas. Luzulo- Fagetum deschampsietosum flexuosae, stojící na přechodu k as. Calamagrostio villosae- Fagetum). A4. Lesní prameniště Menší plochy v severovýchodní části památky. Silně proředěné porosty smrku ztepilého a buku lesního. V podrostu na mokřadním stanovišti dominuje netýkavka nedůtklivá, ptačinec hajní, kopřiva dvoudomá, kakost smrdutý, vzácně řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa), rozrazil horský (Veronica montana), při okrajích kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice devítilistá, bažanka vytrvalá, starček vejčitý (Senecio ovatus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), zběhovec plazivý (Ajuga reptans). Společenstva lze rámcově přiřadit do sv. Cardaminion amarae (as. Veronico montanae- Caricetum remotae?). A5. Pasečná stádia Menší holina v JV cípu památky, zčásti zarostlá přirozeným smrkovým zmlazením. Vegetační kryt je tvořen podrostem původního lesa, dominuje metlička křivolaká a brusnice borůvka, příměs tvoří rozrazil lékařský (Veronica officinalis), ostřice kulkonosná, ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.), šťovík menší (Rumex acetosella), ostřice zaječí (Carex ovalis), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifoium), psineček obecný (Agrostis capillaris), jahodník obecný (Fragaria vesca), černýš luční (Melampyrum pratense), starček lesní (Senecio sylvaticus). Společenstva lze rámcově zařadit do sv. Carici piluliferae-epilobion angustifolii, nejspíše as. Senecion sylvatici-epilobietum angustifolii Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast 13 Šumava Lesní hospodářský celek / zařizovací LHC Vyšší Brod obvod Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 15,44 Období platnosti LHP (LHO) Organizace lesního hospodářství LS Vyšší Brod Nižší organizační jednotka revír Kapličky Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů Přírodní lesní oblast: 15a Jihočeské pánve Budějovická pánev Soubor lesních Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra Podíl (%) typů (ha) 5J jilmová javořina bk 3, jd 2, kl 3, lp 1, jl 1, sm +, js + 1,50 9,7 6B bohatá smrková bučina sm 2, bk 6, jd 2, kl +, js +, lp +, jl +, jř + 6,69 43,3 6D obohacená smrková bučina 0,95 6,2 8

10 6N kamenitá kyselá smrková sm 3, bk 5, jd 2, bo +, kl +, br + 3,10 20,1 bučina 6K kyselá smrková bučina 2,82 18,3 6Z zakrslá smrková bučina sm 4, bk 5, jd 1, kl +, lp +, br + 0,28 1,8 6V vlhká smrková bučina sm 2, bk 5, jd 2, kl 1, js +, jl +, lp +, bo + 0,10 0,6 Celkem 15, % Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Název dřeviny Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) Jehličnany BO borovice lesní JD jedle bělokorá - - 3,06 19,8 SM smrk ztepilý 6,71 43,5 3,46 22,4 MD modřín 0,91 5,9 - - BK buk lesní 6,98 45,2 8,16 52,9 KL javor klen 0,54 3,5 0,46 2,9 LP lípa ,15 1,0 JS jasan ztepilý BR bříza 0,30 1,9 + + JLH jilm drsný - - 0,15 1,0 JR jeřáb Celkem 15, % 15, % Plochy SLT byly zjištěny digitální planimetráží z typologické lesnické mapy a vyrovnány na celkovou výměru porostní půdy (plocha porostních skupin 15,44 ha). V tabulce Porovnání přirozené a současné skladby lesa bylo využito plošné zastoupení dřevin z taxačních údajů z LHP, doplněny byly jednotlivě vtroušené dřeviny zjištěné při venkovním šetření (jeřáb, jasan, borovice). Při stanovení přirozené dřevinné skladby byly použity modely přirozené druhové skladby uvedené v publikacích: Péče o chráněná území II. Lesní společenstva (I.Míchal, V.Petříček a kol, AOPK ČR Praha1999), Pravidla hospodaření pro typy lesních stanovišť v EVL soustavy NA- TURA 2000 (Planeta 9/2006) a Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy NATURA 2000 v ČR (Smejkal 2003). Rozpětí zastoupení u vůdčích dřevin bylo upraveno s ohledem na místní poměry. Příloha III. III.A tabulka Popis lesních porostů III.B mapa Stupně přirozenosti lesních porostů 1:5 000 III.C lesnická mapa typologická 1:5 000 III.D lesnická mapa porostní 1:5 000 III.E mapa dílčích ploch a objektů (lesnická mapa porostní 1:5000) Mapa přirozenosti lesních porostů vznikla na podkladě lesnického typologického průzkumu (ÚHÚL) a porovnání aktuální dřevinné skladby. Použita byla stupňovitost uvedená v osnově plánů péče (2004). Lesy původní a přírodní (stupeň 1., 2.) se v rezervaci nedochovaly 3 lípa velkolistá 9

11 Les přírodě blízký (stupeň 3.) je zastoupen smíšenými porosty s převahou buku (převážná část památky) Les přírodě vzdálený (stupeň 4.) je zastoupen smrkovými kmenovinami. Les nepůvodní (stupeň 5.) není v památce zastoupen. V lesních porostech nebyly v rámci jednotlivých porostních skupin (kromě případů nových holin) vylišovány dílčí plochy, dílčí plocha je tedy ve většině případů vztažena k celé porostní skupině. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup V minulosti bylo v lesních porostech hospodařeno běžným způsobem, v mladších porostech byly realizovány výchovné zásahy, zdravotní výběr a vyklizení polomové hmoty, část mýtné kmenoviny byla v důsledku větrného polomu odtěžena, nová holina je zčásti zarostlá přirozeným zmlazením smrku, zbytek bude dosázen. Na suťovém poli vzhledem ke špatné dopravní dostupnosti nebyly v minulosti realizovány žádné zásahy, na zemi leží polomová hmota (vývraty, zlomy, souše). V terénně dostupných částech památky bylo v minulosti plošně hospodařeno, což dokládá relativně vysoká příměs nepůvodního modřínu a stejnověkost porostní skupiny. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Na ploše přírodní památka se v době platnosti plánu péče nepředpokládá žádná kolize zájmů ochrany přírody. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Všechny hospodářské zásahy a opatření směřují ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů. Základní ochranné podmínky stanovuje 34 zákona č.114/1992 Sb, doplněné o zákazy vyplývající z 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Ochranné pásmo není vyhlášeno zvláštním předpisem a je jím podle 37 zákona č. 114/1992/Sb. plocha podél obvodu PP do vzdálenosti 50 m od hranice chráněného území Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Příloha IV. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů b) péče o rostliny Základní péče o nejvýznamnější druhy rostlin spočívá v kontinuální existenci lesních porostů, obnovovaných podrostním hospodařením a výběrným způsobem, na suťovém poli ponechaných samovolnému vývoji. d) péče o živočichy 10

12 Celková péče o chráněné území, tak jak je uvedena v tabulce dílčích ploch a plánovaných zásahů v nich je v souladu s péčí o živočichy (především o zástupce avifauny a entomofauny), kteří žijí na území PP. Výkon mysliveckého práva není omezen, s výjimkou zákazu výstavby krmných zařízení a posedů Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy Příloha V. mapa navržených zásahů a opatření (výčet plánovaných zásahů je uveden společně s popisem lesních porostů v příloze III.A. 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností V ochranném pásmu 50 m od hranic PP jsou zastoupeny: - lesní porosty ( celý obvod rezervace): běžné hospodaření dle platného LHP, v lesních porostech, sousedících s památkou na západní straně, které jsou obdobného charakteru (vysoké zastoupení buku) opatření jako v ZCHÚ. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu V současné době je obvod rezervace označen pruhovým značením dle 13, odst.4 vyhl. č.395/1992 Sb. na hraničních stromech a tabulemi s malým znakem České republiky dle 13, odst.1b. pruhové značení je nedávno obnovené, dobře znatelné, vzhledem ke změně průběhu hranic v JV cípu ZCHÚ je nutno značení upravit. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Přehlášení na novou výměru. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Pohyb veřejnosti v rezervaci mimo cesty a průseky není žádoucí. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Osvětové využití není navrhováno. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Celá rezervace je vhodným vědeckým objektem pro monitoring vývoje smíšeného horského lesa s charakteristickým podrostem květnatých bučin a suťového lesa. 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) 11

13 Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy 1x za 5 roků obnova červeného pásového značení na x 7.040,- stromech v délce 1760 m (400,-Kč/100 m) 1x za 5 roků obnova tabulového značení (hraničníky) x ,- ks 3.000,-Kč, celkem 3 ks C e l k e m (Kč) ,- 4.2 Použité podklady a zdroje informací Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR- sv.viii. AOPK ČR, LČR, VLS ČR a kol. (2006): pravidla hospodaření pro typy lesních stanovišť v EVL soustavy NATURA 2000, Planeta Praha Buček A., Lacina J. (2002): Geobiocenologie II, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Culek M. (ed.) a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky, Enigma Praha I.Míchal a V. Petříček eds. (1998): Péče o chráněná území II., Praha Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura Planeta XII, 3/2004 druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha. Chábera a kol.(ed.) (1985): Jihočeská vlastivěda neživá příroda, Jihočeské nakladatelství Chán V. (ed.) (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, Praha Chytrý M., Kučera T.& Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky, AOPK ČR, Praha Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha Moravec J. a kolektiv (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení 2. vydání, Severočeskou přírodou, Litoměřice Moravec J. (red.) (2000): Přehled vegetace České republiky, sv. 2 Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy, Akademia Praha Neuhäslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (textová a mapová část), Academia Praha Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma, Praha, IX nově upraveno vyhláškou 60/2008 Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha. Průša E.(2001): Pěstování lesů na typologických základech, Lesnická Práce Smejkal J. (2003): Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy NATURA 2000 v ČR, AOPK ČR Šiška P., Albrecht J. (1998): Plán péče pro přírodní památku Uhlířský vrch na období od do AOPK ČR, středisko České Budějovice V. Petříček (ed.) et al (1999): Péče o chráněná území I., Praha Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny + Vyhl. č.395/1992 Sb. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích 60/2008, VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2008, o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území), Strana 946 Sbírka zákonů č. 60 / 2008 Částka 18 Podklady uložené v archivu Jiří Wimmer 12

14 Vlastní terénní průzkumy prováděné během r Podklady z Krajského úřadu Jihočeského kraje 4.3 Seznam mapových listů a) katastrální mapa 1:2880 číslo mapového listu: GUST2880,V.S.II b) Státní mapa 1:5000 odvozená číslo mapového listu: Přední Výtoň 1-1, 1-2 c) Základní mapa České republiky 1:10000 číslo mapového listu: (Vyšší Brod) , Seznam používaných zkratek Zkratky dřevin (SM,BO,OL ) použité v textu a v tabulkách jsou uvedeny podle Přílohy č.4 k vyhlášce č.84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky as. asociace CHKO Chráněná krajinná oblast KN katastr nemovitostí LHC lesní hospodářský celek LHO lesní hospodářské osnovy LHP lesní hospodářský plán LT lesní typ LV list vlastnictví lvs lesní vegetační stupeň OP ochranné pásmo PK pozemkový katastr por.sk. porostní skupina PP přírodní památka PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa S, Z, J, V, SZ sever, západ, jih, východ, severozápad SLT soubor lesních typů SMO státní mapa odvozená sv. svaz ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů ZCHÚ zvláště chráněné území ZM základní mapa 4.5 Plán péče zpracoval Ing. Jiří Wimmer, B. Smetany 3, České Budějovice,

15 Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky Příloha I. Příloha II. Orientační mapa území I.A Turistická mapa 1: I.B ZM 1: I.C Ortofotomapa Zákres hranic PP v mapě KN Příloha III Popis lesních porostů III.A tabulka Popis lesních porostů (tabulka k bodu 2.5.1) III.B lesnická mapa typologická 1:5 000 III.C lesnická mapa porostní 1: Příloha IV. Příloha V. Příloha VI. Příloha VII. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů (Tabulka k bodu 3.1.1) Mapa navržených zásahů a opatření Fotografická dokumentace Výpisy z KN pro parcely v PP Příloha VIII. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře. Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schva- Příloha IX. luje 14

16 Přílohy a tabulky

17 Příloha č. I.A Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH orientační mapa území měřítko 1: Legenda: ZCHÚ hlavní přístupové komunikace

18 Příloha č. I.B Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH orientační mapa území měřítko 1: Legenda: vymezení ZCHÚ

19 Příloha č. I.C Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH ortofotomapa území

20 Příloha č. II. Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH Zákres hranic PP v mapě KN Mapa KN se zákresem nebyla zhotovena vzhledem ke skutečnosti, že památka zasahuje na část jedné parcely.

21 Příloha III.A Popis lesních porostů s návrhy opatření označení JPRL staré nové poznámka doporučený zásah číslo směrnice nalé havost 315 A C13 Zbytek staré kmenoviny buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies). V podrostu mezofilní druhy květnatých bučin pšeníčko rozkladité (Milium effusum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), starček vejčitý (Senecio ovatus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum). 315 C6 415 C7 Slabá kmenovina s převahou smrku ztepilého (Picea abies), s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), buku lesního (Fagus sylvatica), vtroušeně jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), na exponovaném stanovišti ve východní části (skála) ojediněle bříza karpatská (Betula carpatica). Porost místy přehoustlý (smrk), na balvanité suti ředinatý. V podrostu na chudším stanovišti šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď rozprostřená (Dryopteris dilatata), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), ostružiníky (Rubus sp.div.), mechorosty, na bohatém stanovišti bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), strdivka nicí (Melica nutans), keřové patro tvořeno jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), bezem černým (Sambucus nigra), zimolezem černým (Lonicera nigra), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a zmlazením buku, klenu, smrku. Ponechat bez zásahu 1 Ponechat bez zásahu 1,2 - -

22 označení JPRL staré nové poznámka doporučený zásah číslo směrnice nalé havost 315 C8 415 C9 415 C0 415 C1 Smrková kmenovina bez příměsi jiných dřevin, místy proředěná, ve východní části prolomená s uvolněným smrkovým zmlazením a holinou. V podrostu běžné druhy acidofilních stanovišť metlička křivolaká (Avenella flexuosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), jestřábník zední (Hieracium murorum), kapraď rozložená (Drypopteris dilatata), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), bika bělavá (Luzula luzuloides), mechorosty. Na holině acidofilní paseková vegetace třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), psineček obecný (Agrostis capillaris), vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), šťovík menší (Rumex acetosella), ostřice zaječí (Carex ovalis), ostružiníky (Rubus sp.div.). Mírná probírka v hustších částech. Holinu zalesnit smrkem. V odrostlých náletech prořezávka C C11 Kmenovina s převahou buku lesního (Fagus sylvatica), se silnou příměsí smrku ztepilého (Picea abies), který hlavně ve spodní části tvoří menší skupiny. Zejména ve východní části je přimíšen nepůvodní modřín opadavý (Larix decidua), na balvanité suti javor klen (Acer pseudoplatanus). Keřové patro není prakticky vyvinuto, podrost tvoří druhy květnatých bučin kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), violka lesní (Viola reichenbachiana), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kostřava lesní (Festuca altissima), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), ostřice lesní (Carex sylvatica), na suti převažují kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), ptačinec hajní, netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kakost smrdutý (Geranium robertianum), starček vejčitý (Senecio ovatus). V severovýchodní části je menší prameniště, kde dominuje netýkavka nedůtklivá, řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa), vzácně se vyskytuje rozrazil horský (Veronica montana). Ponechat bez zásahu, veškerou padlou listnatou dřevní hmotu ponechat v porostu, dostupnou jehličnatou šetrně vyklidit. Výhledově redukce nepůvodního modřínu. 1 - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný

23 Příloha č. III.B Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH mapa Stupně přirozenosti lesních porostů měřítko 1: 5000 Legenda: 1. les původní 4. Les přírodě vzdálený 2. les přírodní 5. Les nepůvodní 3. Les přírodě blízký bezlesí

24 Příloha č. III.C Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH lesnická mapa typologická (OPRL) měřítko 1:5000 5J1 6B6 6D3 6K1 6K6 6N3 6V9 6Z9 jilmová javořina bažanková na příkrých svazích a sutích pod hřebeny bohatá smrková bučina javorová na středních částech svahů obohacená smrková bučina bažanková na bázích svahů kyselá smrková bučina metlicová na plochých vyvýšeninách a mírných svazích kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na balvanitých svazích podmáčená smrková bučina v úžlabinách zakrslá smrková bučina skeletová na skalnatých hřebenech a vrcholech

25 Příloha č. III.D Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH lesnická mapa porostní měřítko 1: věk Legenda: 1-20 r r r r r r r. zakmenění

26 Příloha IV. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů Číslo směrnicsa Kategorie le- Soubory lesních typů 1 32a přírodní 5J, 6B, 6V, 6D, 6N rezervace Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů Strmý balvanitý až kamenitý svah se severní expozicí, v nižší části mírnější Cílová druhová skladba dřevin (%) základní meliorační a zpevňující ostatní BK 3-5 KL +-3, LP +-1, JD 2, SM +-2, JR +, BO + JLH+-1, JS + A) Porostní typ smíšené porosty buku, smrku, s příměsí dalších vtroušených dřevin (klen, modřín) Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba f ( 2 ) Hospodářský způsob výběrný Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Obnova porostů přírodě blízkým způsobem s vyloučením holosečných zásahů. Způsob obnovy a obnovní postup Skupinovitým až jednotlivým výběrem uvolňovat případné přirozené zmlazení, na menších částech ponechávat samovolnému vývoji s ponecháním padlé dřevní hmoty v porostech, v případě potřeby dosadby odrostky dřevin přirozené skladby. Péče o nálety, nárosty a kultury redukce nežádoucích dřevinných náletů a nárostů, přirozené zmlazení chránit proti škodám zvěří (plošná a individuální ochrana plocení, nátěry) Výchova porostů Podpora buku, klenu na úkor smrku. Výhledově odstranit geograficky nepůvodní dřeviny (MD). Opatření ochrany lesa Sledovat zdravotní stav porostů, ochrana proti zvěři, nátěry, plocení. Doporučené technologie UKT, kůň. Péče o zvěř (myslivost) Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, udržovat přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření. Poznámka Lesní porosty na stanovištích suťových lesů as. Mercuriali-Fraxinetum, květnatých bučin as. Dentario-enneaphylli-Fagetum, Festuco altissimae-fagetum. 1 f fyzický věk porostu 2 - obnovní doba nepřetržitá

27 Číslo směrnicsa Kategorie le- Soubory lesních typů 2 32a přírodní 6K, 6N, 6Z rezervace Výměra (ha) % rozlohy Rozšíření porostů 3 20 Horní, plochá část Uhlířského vrchu a horní část příkrého svahu s převažující S expozicí. Cílová druhová skladba dřevin (%) základní meliorační a zpevňující ostatní BK 5 KL +, LP +, JD 2 SM 3-4, BR + A) Porostní typ smrkové porosty, s ojedinělou příměsí dalších vtroušených dřevin (bříza) Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Hospodářský způsob podrostní kombinovaný s maloplošnou holosečí (násek), pn, pp, np Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Postupně změnit dřevinnou skladbu ve prospěch buku, klenu a jedle, vytvořit věkově a prostorově diferencované porosty. Způsob obnovy a obnovní postup Maloplošná okrajová clonná seč se zvlněným okrajem kombinovaná s přiřazeným násekem a předsunutými kotlíky pro buk a jedli. Případné jednotlivé listnáče (BK, KL) ponechávat na holinách jako výstavky, při těžbě maximálně šetřit přirozené zmlazení. Péče o nálety, nárosty a kultury redukce nežádoucích dřevinných náletů a nárostů, přirozené zmlazení chránit proti škodám zvěří (plošná a individuální ochrana plocení, nátěry) Výchova porostů Podpora buku, klenu a jedle na úkor smrku. U smrku včas zapěstovat hlubokou korunu. Opatření ochrany lesa Sledovat zdravotní stav porostů, ochrana proti zvěři, nátěry, plocení. Doporučené technologie LKT, UKT, kůň Péče o zvěř (myslivost) Vyloučení všech mysliveckých zařízení, jinak provozování myslivosti bez omezení, udržovat přírodě blízké stavy zvěře až přírodě blízké hospodaření. Poznámka Kulturní deriváty na stanovištích květnatých bučin as. Dentario-enneaphylli-Fagetum, Festuco altissimae-fagetum.

28 Příloha č. V Přírodní památka UHLÍŘSKÝ VRCH mapa navržených zásahů v lesních porostech měřítko 1:5 000 Legenda hranice dílčích ploch prořezávka koncem decenia, ožínání mírná zdravotní probírka

29 Příloha VI. Fotografická dokumentace 1. kulturní smrčina v horní části Uhlířského vrchu. 2. lesní prameniště smíšené porosty ve střední části svahu

30 Příloha VI. Fotografická dokumentace smíšené porosty na suti 7.-8.smíšené porosty ve spodní, mírnější části svahu

31 Příloha VII. Výpisy z KN pro parcely v PP Parcelní číslo: 76/1 Výměra: m 2 Katastrální území: Mnichovice u Loučovic Typ parcely: Mapový list: Druh pozemku: Parcela katastru nemovitostí GUST2880,V.S.II lesní pozemek Číslo LV: 17 Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa Vlastnické právo Jméno adresa podíl Česká republika Právo hospodařit s majetkem státu Jméno adresa podíl Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové,

32 Příloha VIII. Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře.

33 Příloha IX. Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko T - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko JPRL výměra 9 8,60 BR, BO, MD 89 2,0 45SM SM N Při výchovných zásazích podpora listnáčů SM mlaziny a tyčkoviny, příměs

Více

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Plán územního systému ekologické stability. Skrýchov u Malšic. Kraj Jihočeský, okres Tábor. Textová část a výkresy v měřítku 1 : 5 000

Plán územního systému ekologické stability. Skrýchov u Malšic. Kraj Jihočeský, okres Tábor. Textová část a výkresy v měřítku 1 : 5 000 Plán územního systému ekologické stability Skrýchov u Malšic Katastrální území: Dudov, Skrýchov u Malšic Kraj Jihočeský, okres Tábor Textová část a výkresy v měřítku 1 : 5 000 EKOSERVIS - Výzkumné středisko

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les Návrh Plán péče o přírodní památku Hustířanský les na období (2013-2033) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 1. Základní údaje

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae Bučiny a doubravy Třída: Querco-Fagetea společenstva xerofilních až hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin Řád: Fagetalia sylvaticae mezofilní až hygrofilní opadavé lesy mírné zóny Evropy Řád:

Více

ROHOVÁ. B o t a n i c k ý i n v e n t a r i z a č n í p r ů z k u m p ř í r o d n í r e z e r v a c e

ROHOVÁ. B o t a n i c k ý i n v e n t a r i z a č n í p r ů z k u m p ř í r o d n í r e z e r v a c e B o t a n i c k ý i n v e n t a r i z a č n í p r ů z k u m p ř í r o d n í r e z e r v a c e ROHOVÁ k. ú. Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov Pavel Lustyk, Svitavy, 2009 1 O B S A H Úvod

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich T1 - Popis lesch porostů a výčet plánovaných zásahů v nich označe (ha) 15034 1,35 41/smíšený 15037 1,43 45/smíšený zastoupe habr, lípa, dub, habr,, borovice 15039 1,44 45/buk buk, 15040 1,71 15041 1,96

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov)

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43: 111 169, 2008 111 Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district

Více

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.

Přírodní rezervace Chropotínský háj Plán péče na období 2015-2024. Plán péče. přírodní rezervaci. Chropotínský háj. (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb. Plán péče o přírodní rezervaci Chropotínský háj (ve smyslu vyhlášky 64/2011 Sb.) na období 2015-2024 1 M1: Orientační mapka 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1. Základní identifikační údaje

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.16

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 4 Historie města Havlíčkův Brod... 4 Výchozí podklady... 5 Použité

Více

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti Otakar Schwarz Význam lesů pro klima - Dendromasa je obnovitelným zdrojem energie a může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů (palivo, stavebnictví)

Více

Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně

Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně Syntaxonomie jehličnatých lesů obecně Erico-Pinetea Erico-Pinion Pulsatillo-Pinetea sylvestris Cytiso ruthenici-pinion sylvestris Vaccinio-Piceetea Dicrano-Pinion Piceion excelsae Pinion mugo Athyrio alpestris-piceion

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Křížový vrch

Plán péče o přírodní rezervaci Křížový vrch Plán péče o přírodní rezervaci Křížový vrch na období 2012-2022 ZPRACOVATEL Suchopýr o.p.s., Oldichov v Hájích 5, PS 463 31, I 25419358, info@suchopyr.cz VYPRACOVALI: Martin Kresá, Alena Hlídková PO IZOVATEL:

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na 11 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování

Více

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU

PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & obecní lesy Svitavska Průvodce exkurzí na téma PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V MALOLESÍCH NA SVITAVSKU Lesy Města Březová nad Svitavou, lesy

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 1284 Kategorie: PP Název: Muckovské vápencové lomy Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Acta rerum naturalium 5: 147 152, 2008 ISSN 1801-5972 Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Floristic and vegetation survey of the locality Nad Vírem PAVEL LUSTYK Moravský Lačnov 287, CZ 568

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

M E D V Ě D Í H O R A

M E D V Ě D Í H O R A PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2009-2018 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU M E D V Ě D Í H O R A Ing. Jiří Wimmer České Budějovice 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ Publikováno 8. 9. 2009 Příroda Kraslicka, 2: 89-102, 2009 Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

LHC Obecní lesy Čížkov

LHC Obecní lesy Čížkov LHC Obecní lesy Čížkov Plzeňský lesprojekt, a.s. TEXTOVÁ ČÁST LHP LHC Obecní lesy Čížkov Platnost 1. 1. 2012 31. 12. 2021 OBSAH 1. Všeobecné údaje... 3 1.1. Označení LHC, identifikace vlastníka... 3 1.2.

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 -

Plán péče. o přírodní rezervaci MYSLIVNA. na období 2015-2017. návrh - 1 - Plán péče o přírodní rezervaci MYSLIVNA na období 2015-2017 návrh - 1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 253 kategorie ochrany: přírodní rezervace

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (14) PODMÁČENÉ SMRČINY (SMpal) Skladba synuzie dřevin Skladba synuzie podrostu Vazba na abiotické prostředí Přehled skupin typů geobiocénů Přehled stanovištních

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA na období 2013-2022 Zpracoval: Ing., Ing. Pavel Jaroš Zpracovali Autorizace Datum 31.8.2011 Ing., Ing. Pavel Jaroš Konzultace Počet stran textu Přílohy 13 Mgr. Pavel

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

OBEC HLAVŇOVICE ÚZEMNÍ PLÁN HLAVŇOVICE

OBEC HLAVŇOVICE ÚZEMNÍ PLÁN HLAVŇOVICE OBEC HLAVŇOVICE ÚZEMNÍ PLÁN HLAVŇOVICE Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný vývoj území dle - stavebního zák. č. 183/2006 Sb. - prováděcí vyhl. č. 500/2006 Sb. - Příloha č. 5 - a s fakultativním

Více

PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ REZERVACI ROŠTEJNSKÁ OBORA (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) 2016-2025 NA OBDOBÍ

PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ REZERVACI ROŠTEJNSKÁ OBORA (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) 2016-2025 NA OBDOBÍ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI ROŠTEJNSKÁ OBORA (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) NA OBDOBÍ 2016-20 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 652 kategorie ochrany:

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE)

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7(1999): 69-75 ISBN: 80-86046-41-9 PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) The contribution to the distribution of endangered

Více

6 Správa Národního parku České Švýcarsko

6 Správa Národního parku České Švýcarsko 6 Správa Národního parku České Švýcarsko Správa NP České Švýcarsko byla zřízena k 1. 1. 2000 zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a zřizovací listinou - rozhodnutím ministra

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4

Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Vývoj lesního ekosystému v oblasti Trojmezí (Šumava) Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Na začátku devadesátých let byla založena na lesní správě Stožec plocha T (Trojmezí). Na počátku

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

3.1. Lesní hospodářství

3.1. Lesní hospodářství 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Jeňýk Hofmeister Jan Hošek Marek Brabec Radim Hédl Martin Modrý variabilita

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: Ekologická stabilita v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní památku Pavlínka (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní památku Pavlínka (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní památku Pavlínka (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČ: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Flóra agrárních valů a teras Krušných hor

Flóra agrárních valů a teras Krušných hor Flóra agrárních valů a teras Krušných hor The flora of the hedgerows and agricultural terraces in the Krušné hory mountains Machová Iva, FŽP, UJEP, Ústí n. L.iva.machova@ujep.cz, Synek Václav, FŽP, UJEP,

Více

Územní plán Malenovice. změna č. 2

Územní plán Malenovice. změna č. 2 Územní plán Malenovice změna č. 2 posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) Zpracovala: Ing. Pavla Žídková Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tel. 777 807 191, zidkova.pavla@seznam.cz

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ METODICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODVĚTVÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo zemědělství Odbor státní správy lesů a myslivosti Č.j. 185/1997-5010 V Praze dne 10.3.1997 Vyřizuje: Ing. F. Pásek

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ PRO TYPY LESNÍCH PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ PRO TYPY LESNÍCH PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Lesy České republiky, s.p. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Lesnická fytocenologie a typologie HS 77b oglejená stanoviště horských poloh HS 79 podmáčená stanoviště horských poloh HS 39 podmáčená chudá stanoviště Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více