14. èervna JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. èervna 2003 - JIHLAVA"

Transkript

1 14. èervna JIHLAVA

2

3 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o. Jihlava Sdružení pro dìtskou taneèní tvoøivost Poøadatelé dìkují za finanèní pøispìní Kraji Vysoèina a Mìstu Jihlava Regionální výbìrová kola pøehlídky odbornì a organizaènì garantovaly Folklorní sdružení ÈR a IPOS-ARTAMA

4 HARMONOGRAM Sobota 14. èervna 2003 Zkoušky souborù (divadelní sál): Kuøátko Bánov Prácheòáèek Strakonice Malý Vizovjánek Vizovice Rokytièka Rokycany Malý Záhoran Ústí Èervánek Hradec Králové Slezánek Èeský Tìšín Grunik Ostravice Trnávka Lukavec u Pacova Jarošáèek Mìlník Iskérka Èejkovice Radost Pardubice Kyjovánek Kyjov Krušnohor Chomutov ZAHÁJENÍ PØEHLÍDKY (2 èásti s pøestávkou) pøedpokládané ukonèení pøehlídky 45 minut po ukonèení pøehlídky následuje veøejný hodnotící semináø vedený lektorským sborem spoleèenská zábava všech úèinkujících i hostù ukonèení pøehlídky

5 PROGRAM PØEHLÍDKY 14. èervna hodin I. èást ŠVEC PR AVEJ Iskérka Èejkovice Choreografie: Jana Trávníèková Hudební úprava: Jana Trávníèková NA POTOCE Prácheòáèek Strakonice Choreografie: Sylva Nìmejcová, Jaroslav Bašta Hudební úprava: Sylva Nìmejcová, Jaroslav Bašta JAK TO U NÁS CHODÍVALO NA ŽNÍCH Malý Záhoran Ústí u Hranic Choreografie: Miluše Berná Hudební úprava: Ludmila Malá KUCHAØKY Èervánek Hradec Králové Choreografie: Iva Ondráèková, Klára Ježková Hudební úprava: Petr Hájek VYLÉVÁNÍ STUDNÍ NA PELHØIMOVSKU Trnávka Lukavec u Pacova Choreografie: Vladimíra Svobodová Výbìr hudby: Vladimíra Svobodová CESTA ZE ŠKOLY Grunik Ostravice Choreografie: Vìra Šejvlová, Zuzana Švébišová Výbìr hudby: Vìra Šejvlová, Zuzana Švébišová CHVÁLA JITRNIÈEK Krušnohor Chomutov Choreografie: Eva Zetová Hudební úprava: Miloslav Rychta pøestávka

6 II. èást UŽ JSOU ŽENCI ZA DVOREM Radost Pardubice Choreografie: Jitka Vítková Hudební úprava: David Slouka HUSAØI ANEB PROTI NENÁVISTI Kuøátko Bánov Choreografie: Vlastimil Ondra Hudební úprava: Vlastimil Ondra VEJR, ANEB KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ Jarošáèek Mìlník Choreografie: Šárka Kuželová Hudební úprava: Patricia Malcová OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Kyjovánek Kyjov Choreografie: Hana Vašulková Hudební úprava: Hana Vašulková NA VLÈKOVÌ LÚCE Rokytièka Rokycany Choreografie: Jan Malík Hudební úprava: Zdenìk Vejvoda PTÁÈCI V ZIMÌ Malý Vizovjánek Vizovice Choreografie: Jitka Macková Hudební úprava: Dalibor Bambuch ZA NAŠIMI OKNY Slezánek Èeský Tìšín Choreografie: Karel Musiol Hudební úprava: Tomáš Treichel Slovem provází Vìra Hromádková zmìna programu vyhrazena

7 LEKTORSKÝ SBOR Mgr. JANA POLÁŠKOVÁ Pedagožka, organizátorka, metodièka, autorka poøadù. Dlouholetá èlenka souboru Hradiš an, nyní vede jednu ze skupin dìtského souboru Hradiš ánek. Je èlenkou odborné rady IPOS-ARTAMA a programové rady MFF Strážnice. Podílí se na práci v odborných porotách dìtských soutìží. Ing. MILOSLAV RYCHTA Muzikant, dlouholetý vedoucí SPAT J. Vycpálka. Metodicky i autorsky spolupracuje pøedevším s èeskými soubory, dlouholetá je rovnìž jeho spolupráce s Ès. Rozhlasem v Praze a v Plzni. PhDr. ALENA SCHAUEROVÁ Pøednáší externì na FF Masarykovy University v Brnì - obor kulturní antropologie. Èlenka programové rady MFF Strážnice a místopøedsedkynì senátu tamtéž, výzkumná pracovnice v oboru - dìtský folklor. Èlenka odborné rady IPOS-ARTAMA. KAMILA SKOPOVÁ Absolventka umìlecko prùmyslové školy, která svùj zájem o lidovou kulturu využívá v èetné metodické a pedagogické èinnosti. Autorsky se podílí na pøípravì øady výstav vìnovaných lidovým svátkùm a zvykùm. Spolupracuje s folklorními soubory, pro které pøipravila mnoho scénáøù ke scénickým pásmùm, navrhla stylizace krojù a doplòkù. Pùsobí jako èlenka odborných porot soutìží èi festivalù.

8 Mgr. DANIELA STAVÌLOVÁ, CSc. Absolventka oboru etnografie se specializací na taneèní folkloristiku FF UK v Praze a taneèní pedagogiky na katedøe tance HAMU v Praze. Prùbìžnì tanèila v souboru J.Vycpálka, v Choree Bohemice a je zakladatelka, umìlecká vedoucí a choreografka taneèní a hudební skupiny Rustica. Nyní pracuje jako etnochoreoložka v Ústavu etnologie AV ÈR, od roku 1993 je umìleckou vedoucí a choreografkou souboru J. Vycpálka. Mgr. MILOŠ VRŠECKÝ Øídící uèitel Základní školy Martina Luthera v Plzni, dlouholetý taneèník a po té i umìlecký vedoucí souboru Mladina. V souèasné dobì umìlecký vedoucí souboru Skanzen Škoda Plzeò. Autor, režisér a dramaturg mnoha folklorních i jiných poøadù, ve kterých úèinkovaly folklorní soubory. Mgr. DANA ŽDÍMALOVÁ Dlouhodobì se vìnuje metodické a koncepèní práci v oblasti dìtského scénického tance a dìtských folklorních souborù. Je èlenkou odborné rady IPOS-ARTAMA a èlenkou senátu pøi ÚLK Strážnice.

9 SLOVO O souborech a choreografiích Celostátní pøehlídky dìtských folklorních souborù 2003 ISKÉRKA Èejkovice Soubor èerpá k tvoøení ucelených tematických pásem z oblasti hanáckého Slovácka a okolí. Dùraz je kladen na zpìvnost, rytmické cítìní, hravost a pøirozenost. Zúèastòuje se významných folklorních festivalù, napø. v Krumvíøi, Strážnici, Bøeclavi. Dìtští sólisté souboru nahrávali pro rozhlas, spolupracovali s Brnìnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojù s Èeskou televizí. ŠVEC PR AVEJ Choreografie: Jana Trávníèková Hudební úprava: Jana Trávníèková Tématické pásmo o dvou hádavých ševcích, kterým se všichni posmívají, otravují je dokonce i mouchy. Až do té doby, než jich zabijí 100 na jedno rozèílení. Pak už nemají nouzi ani o nápadnice. Ty se pro zmìnu hádají, který z nich je vìtší hrdina.

10 PRÁCHEÒÁÈEK Strakonice Dìtský folklorní soubor PRÁCHEÒÁÈEK Strakonice existuje již od roku 1981 a za tu dobu mnohokrát reprezentoval mìsto Strakonice na festivalech, pøehlídkách i mnoha zahranièních akcích. Za dobu èinnosti souboru prošlo jeho øadami okolo 300 dìtí, z nichž nìkteøí mají dnes již v souboru své potomky. Od roku 1999 pracuje soubor ve dvou skupinách. Starší skupina (dìti okolo15 let) a mladší skupina (dìti okolo 10 let). V souèasné dobì tedy navštìvuje soubor cca 40 dìtí. Od svého založení se soubor zúèastòuje pravidelnì pøehlídek dìtských folklorních souborù a až na jedinou výjimku vyšel ze všech zúèastnìných souborù v regionu (kraji) vždy vítìznì a postoupil na celostátní pøehlídku. Repertoár souboru èerpá z bohatství písní, tancù, her i lidových zvykù z oblasti jižních a jihozápadních Èech - pøedevším z oblasti Prácheòska. Obsazení muziky tvoøí dvì dudaèky a jeden dudák, dva klarinetisti, houslistka a basistka. NA POTOCE Choreografie: Sylva Nìmejcová, Jaroslav Bašta Hudební úprava: Sylva Nìmejcová, Jaroslav Bašta V programu se pøedstaví mladší skupina našeho souboru. Pásmo zahajují dìvèata, která na louce u potoka pasou husy a pøitom si prozpìvují. Pozdìji za nimi dorazí i chlapci, kteøí si na dìvèata zatím pøipravili pøekvapení v podobì hastrmana a ráèkù. Celé pásmo zakonèí všechny dìti veselým tancem.

11 MALÝ ZÁHORAN Ústí u Hranic Folklorní soubor Malý Záhoran byl založen v roce 1993 v obci Ústí u Hranic na Moravì. Zakladatelkou souboru je Miluše Berná, která je zároveò autorkou a choreografkou taneèních pásem a zvykosloví. Soubor navštìvuje 25 dìtí ve vìku 5-14 let. Nemá vlastní muziku. Doprovází jej Hudecká muzika z Hranic. K úspìchùm Malého Záhoranu patøí úèast na okresních a regionálních pøehlídkách v Tovaèovì a v Prostìjovì, na folklorním festivalu ve Švédsku v roce 2000, na mezinárodním festivalu Dìtská Strážnice v roce 2001 a letos již tøetí úèast na Celostátní pøehlídce dìtských folklorních souborù v Jihlavì. JAK TO U NÁS CHODÍVALO O ŽNÍCH Choreografie: Miluše Berná Hudební úprava: Ludmila Malá V tomto pásmu pøedvádìjí dìti, jak døíve pomáhaly na poli pøi žních. Z práce je vyžene déš a tak se sejdou ve stodole, kde si zpívají, hrají a tanèí.

12 ÈERVÁNEK Hradec Králové Dìtský folklorní soubor Èervánek se již více než 20 let snaží vzkøísit lidové zvyky a tradice, oživuje dávno zapomenuté písnièky, dìtské hry a tance. Vystupuje pravidelnì na Folklorním festivalu Pardubice - Hradec Králové, ale také se zúèastnil mezinárodních festivalù v Èerveném Kostelci (U nás na Náchodsku), v Rožnovì pod Radhoštìm (Rožnovská valaška), v Šumperku, v Liptále, v Lipníku nad Beèvou i ve Strážnici v programu Folklorního sdružení ÈR. Úèinkuje na samostatných výchovných koncertech, které poøádá, ale i v programu taneèního oboru Základní umìlecké školy. Soubor obnovil v Hradci Králové øadu lidových tradic. Už pošesté letos pozval hradecké dìti na krojovaný bál, kde se pøedstavují i hosté souboru - dìtské soubory z Èech, Moravy i Slovenska. KUCHAØKY Choreografie: Iva Ondráèková, Klára Ježková Hudební úprava: Petr Hájek Pásmo je sestaveno z písnièek, øíkadel a škádlivek z Hradecka. Holky si hrají na vaøení a kluci jim u toho asistují.

13 TRNÁVKA Lukavec u Pacova Soubor vznikl v roce 1980 v Pacovì. Od roku 2000 pracuje v Lukavci u Pacova. Za dobu svého trvání se v souboru vystøídalo na 400 dìtí. Od doby zániku nošení krojù soubor obnovil pelhøimovský kroj, který vyniká bohatou výšivkou na bílé sukni s kanýry. Soubor zpracovává folklorní materiál oblasti Èeského Horácka, která je na samém okraji regionu ovlivòována prvky lidové kultury Jižních Èech. VYLÉVÁNÍ STUDNÍ NA PELHØIMOVSKU Choreografie: Vladimíra Svobodová Výbìr hudby: Vladimíra Svobodová Vylévání studní na Pelhøimovsku je obøadní zvyk, který konala v mìsíci máji výhradnì dìvèata. Oblékala se do bílých šatù, zdobila se jarními kvìty a spoleènì obcházela studánky. Nejmladší dívenka byla volena za královnu. Pøed vyèištìním se vyjmul ze studánky køížek a pak se do èisté vody vrátil jako symbol znovuzrození a úcty k pramenùm èisté vody. Studánka se zdobila vìneèky ze zimostrázu, po práci se všechna dìvèata roztanèila v rozkvetlé jarní pøírodì.

14 GRUNIK Ostravice Soubor Grunik je z Beskyd z Ostravice a jméno si pøinesl z hor, protože po celých Karpatech se holé kopce, na kterých se pasou ovce, jmenují Gruò, menší pak Grunik. Soubor pracuje už pøes 20 let a mnozí z tìch, co soubor zakládali, tanèí dnes už ve velkém Gruniku. Na celostátní pøehlídce se soubor pøedstaví po šesté. CESTA ZE ŠKOLY Choreografie: Vìra Šejvlová, Zuzana Švébišová Výbìr hudby: Vìra Šejvlová, Zuzana Švébišová To, co dìláme, pochází pøevážnì z prožitkù a sbìrù vedoucí souboru Vìry Šejvlové z kraje, kde je soubor doma, z horního povodí øeky Ostravice. Muziku malý Grunik nemá a ani ji nepostrádá, protože jako kdysi si ke hrám i tancùm dìti zpívají. Námìtem vystoupení jsou obrázky ze života dìtí na horách, kde místem her je pøíroda a spoleèníkem fantazie. Hrát se dá všude, dokonce i cestou ze školy.

15 KRUŠNOHOR Chomutov Folklorní soubor Krušnohor byl založen v roce 1988 pøi Kulturním a spoleèenském støedisku v Chomutovì. Sdružuje asi 40 èlenù taneèníkù, zpìvákù a muzikantù. Pracuje ve dvou vìkových skupinách dìti do patnácti let a mládež do 26 let. Soubor doprovází vlastní lidová muzika. Repertoár souboru prezentuje tance a zvyky všech regionù Èech, pøedevším pak z úpatí Krušných hor a ze severozápadních Èech. Od svého založení má soubor za sebou desítky vystoupení doma i v zahranièí. Úèastní se národních pøehlídek a festivalù v Èeské republice. Každoroènì je hostem na Mezinárodním folklorním festivalu v Karlových Varech. Umìleckým vedoucím souboru je Mgr. Jaroslava Macháèková. CHVÁLA JITRNIÈEK Choreografie: Eva Zetová Hudební úprava: Miloslav Rychta Úsmìvné taneèní pásmo o øeznících, jitrnicích a o zabijaèce, jako vìènì pøežívající lidové tradici.

16 RADOST Pardubice Soubor sdružuje dìti od 4 let až po dospìlé, v této sezonì oslavil 25. výroèí založení. Jeho souèástí jsou dvì lidové muziky - dìtská a dospìlá. K výroèí soubor vydal dvì CD, jedno s vánoèní tematikou a druhé profilové. UŽ JSOU ŽENCI ZA DVOREM Choreografie: Jitka Vítková Hudební úprava: David Slouka Pásmo vzniklo na motivy povídky s názvem - Léto - ze sbírky: Tenkrát, autor Bohuslav Vítek starší. Obnovená premiéra byla letos na výroèním koncertu a na pøehlídce soubor uvede jeho první èást.

17 KUØÁTKO Bánov Soubor KUØÁTKO byl založen pøi ZŠ Bánov na podzim roku Tradièní název pro bánovský soubor Kohútek (má tøicetiletou tradici) se týká dospìlého souboru. KUØÁTKO by mìlo být školním dorostem KOHÚTKU. KUØÁTKO je od letošního školního roku doèasnì rozdìleno na skupinu hochù a skupinu dívek. Hlavní smysl práce souboru je udržování tradic a lidových dovedností. V únoru 2003 vznikla hudecká muzika z hochù souboru Kuøátko. Zajímavou zkušeností bylo natáèení dokumentu Èeskou televizí Brno pro první vydání poøadu FOLKLORIKA, který byl uveden v únoru Hoši jsou i úspìšní zpìváci. Nejdùležitìjší ale je, že práce je nesmírnì baví a snaží se spontánnì pronikat pod povrch lidových tradic. HUSAØI ANEB PROTI NENÁVISTI Choreografie: Vlastimil Ondra Hudební úprava: Vlastimil Ondra U boží muky na bánovsko-bystøické hranici dojde ke konfliktu mezi hochy ze sousedních dìdin. Nakonec ho øeší bitkou. Do té vstupuje jejich náhodnì projíždìjící uèitel a snaží se jim vysvìtlit, kam až je mùže pøivést nenávist a nepochopení. Nakonec se jim pokusí názornì ukázat, že lze vedle sebe žít bez hnìvu, zášti a násilí. Naopak jim pøedvede, že si mohou být vzájemnì prospìšní a legrace u toho také nemusí chybìt. Toto pásmo má kromì folklorního rozmìru i rozmìr etický a morální. Jen do jisté míry vzniklo pouze jako reakce na obèasné spory, které mezi hochy pøi zkouškách vzplanou. Jedná se o reflexi svìta, jež nás obklopuje.

18 JAROŠÁÈEK Mìlník Dìtský folklorní soubor Jarošáèek byl založen v roce Tanèí a zpívají v nìm žáci taneèního oboru ZUŠ Mìlník. Lidovou muziku tvoøí uèitelé a žáci téže školy. Soubor se za dobu své existence úèastní Zemských pøehlídek; našich i zahranièních festivalù. Na Celostátní pøehlídce v Jihlavì se pøedstaví již podruhé. VEJR, ANEB KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ Choreografie: Šárka Kuželová Hudební úprava: Patricia Malcová Choreografie byla inspirována známým mateníkem Vejr, který je v rùzných obmìnách rozšíøen po celých Èechách. Choreografie se èásteènì inspirovala i textem písnì, avšak pointa mini-pøíbìhu je jednoznaèná, jak praví staré pøísloví.

19 KYJOVÁNEK Kyjov Koøeny Kyjovánku sahají do roku 1970, avšak naše skupina pracuje od roku Dnes v ní hraje, tanèí a zpívá témìø padesát dìtí ve vìku od ètyø do deseti let. Zpracovává lidové zvyky, tance a øíkadla pøevážnì z Kyjovského regionu. Soubor se pravidelnì úèastní soutìžních pøehlídek dìtských souborù, do celostátního kola se letos probojoval poprvé. Každoroènì úèinkuje na folklorních festivalech v rùzných oblastech Moravy (Kyjov, Milotice, Starý Hrozenkov, Velká Bystøice, Rožnov pod Radhoštìm ), pravidelnì poøádá vánoèní vystoupení v kostelech, svým programem se snaží rozdávat radost i v Ústavech sociální péèe, domovech dùchodcù a pod. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Choreografie: Hana Vašulková Hudební úprava: Hana Vašulková Pásmo plné her taneèkù a øíkadel, ze kterých vyzaøuje radost dìtí z høejícího sluníèka a probouzející se jarní pøírody. Uplést si vìneèek z pampelišek, vyrobit píš alku, posadit se do svìží zelené trávy láká dìti dnes stejnì, jako za starých èasù.

20 ROKYTIÈKA Rokycany V Rokycanech, na okraji pohoøí západních Brd, žije a pracuje skupina 44 dìtí sdružených do dvou taneèních složek a lidové muziky dìtského souboru Rokytièka. Tvoøivost a pøirozený talent dìtí rozvíjí soubor písní a tancù v Rokycanech již od roku 1967 a Rokytièka v tomto duchu pokraèuje od školního roku 1991/92. V programových èíslech souboru jsou zpracovány hry, lidové zvyky, tance a písnì z okolí Rokycan a jihozápadních Èech. NA VLÈKOVÌ LÚCE Choreografie: Jan Malík Hudební úprava: Zdenìk Vejvoda Hudebnì taneèní obrázek inspirovaný lidovými písnìmi a tanci z Chodska. Na vlèkovì lúce bylo vždy dost místa pro dívèí i klukovské hry i první tancování okoukané u opravdové muziky.

21 MALÝ VIZOVJÁNEK Vizovice Soubor byl založen v roce 1992 a zabývá se zpracováním folklorního materiálu oblasti Jižního Valašska. Dnes v nìm ve tøech skupinách zpívá a tancuje cca 72 dìtí. Doprovází jej cimbálová muzika Vizovský Jurášek. PTÁÈCI V ZIMÌ Choreografie: Jitka Macková Hudební úprava: Dalibor Bambuch Pásmo vypráví o tìžkém životì ptáèkù v zimì a o myslivci, který - aè to tak na poèátku nevypadá, se o nì stará a nosí jim do lesa potravu.

22 SLEZÁNEK Èeský Tìšín Slezánek vznikl v roce Seznamuje veøejnost s lidovými písnìmi, tanci a zvyky Tìšínského Slezska. Èlenská základna èítá prùmìrnì 50 dìtí. O bohaté pùsobnosti souboru svìdèí množství diplomù, uznání a cen získaných na pøehlídkách a soutìžích rùzných stupòù. Je znám a cenìn nejen doma, ale i v zahranièí (Polsko, Slovensko, Nìmecko, Francie). Diváky upoutává pøirozeným dìtským projevem, dobrou taneèní technikou, zpìvností a krásou tìšínských krojù. Zpracovává folklórní materiál z Tìšínského Slezska. Souèástí souboru je cimbálová muzika. ZA NAŠIMI OKNY Choreografie: Karel Musiol Hudební úprava: Tomáš Treichel Blok je sestaven z úvodní písnì, která zaèíná právì tìmito slovy a dvou tancù - Požegnany (tanèí vždy 1 hoch a 2 dívky) a Kohut. V tanci Kohut je vedoucím motivem prodávání a kupování na tržišti.

23

24 Na pøehlídce se podíleli technici a pracovníci DKO Jihlava, IPOS-ARTAMA Celostátní pøehlídka dìtských folklorních souborù 2003 programová brožura pøipravilo IPOS-ARTAMA Praha tisk Krátký tisk-reklama Jihlava Praha, èerven 2003

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Folklorní akce v české republice 2008

Folklorní akce v české republice 2008 Vážení přátelé, Folklorní akce v české republice 2008 Kalendář a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských

Více

Ústav lidové kultury ve Strážnici VÝZKUMNÝ ZÁMĚR 1999 2003

Ústav lidové kultury ve Strážnici VÝZKUMNÝ ZÁMĚR 1999 2003 Ústav lidové kultury ve Strážnici VÝZKUMNÝ ZÁMĚR 1999 2003 Výzkum jevů hmotného a nehmotného kulturního dědictví v oboru tradiční lidové kultury a folkloru Zpráva obsahuje dílčí projekty: I. Tradice lidové

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

12. - 16. srpna 2013. XVI. ročník Festivalu městských folklorních souborů. s mezinárodní účastí

12. - 16. srpna 2013. XVI. ročník Festivalu městských folklorních souborů. s mezinárodní účastí 12. - 16. srpna 2013 XVI. ročník Festivalu městských folklorních souborů 2 s mezinárodní účastí PROGRAM XVI. ROČNÍKU FESTIVALU MĚSTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ FOLKLOR BEZ HRANIC festival

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Mgr. Aleš Březina: Mezi skladbami Bohuslava Martinů,

Mgr. Aleš Březina: Mezi skladbami Bohuslava Martinů, Univerzita Palackého v Olomouci Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 WILLÍK - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM Praha Vážení přátelé, Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení

Více

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov 2011 Královéhradecký kraj Karlovarský kraj 141250 institucí 11 11 Týnec nad Sázavou 2011 141 Boskovice Muzeum Boskovicka Brno Diecézní muzeum Galerie HaDivadla a a planetárium Mikuláše Koperníka v Mendlovo

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

15. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2011

15. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2011 15. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2011 8. 12. 6. 2011 proběhne pod patronací hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance primátora města Plzně Martina Baxy a starosty MO Plzeň 3 Jiřího Strobacha Účinkují:

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 3 ROÈNÍK XXI. ZÁØÍ 2015 MAGICKÁ ESA Obec a kulturní komise Poøíèí u Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do Divadla kouzel Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Tisková zpráva Městské slavnosti Zrcadlo umění 14.6. 2010 20.6. 2010 Pořadatelé: Kulturní centrum Pardubice, ZUŠ Pardubice Polabiny

Tisková zpráva Městské slavnosti Zrcadlo umění 14.6. 2010 20.6. 2010 Pořadatelé: Kulturní centrum Pardubice, ZUŠ Pardubice Polabiny Tisková zpráva Městské slavnosti Zrcadlo umění 14.6. 2010 20.6. 2010 Pořadatelé: Kulturní centrum Pardubice, ZUŠ Pardubice Polabiny V Pardubicích 8.6.2010 Festival Zrcadlo umění slaví letos 10 let své

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 Mariánské Lázně 13. 15. května 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura

MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ PETRA JANŮ Největší hity: Motorest Hrajte starý rokenrol Exploduj! Jámy To máme mládež Jedeme dál Moje malá

Více

Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba

Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba OBLAST ZAPOJENÍ Středočeský kraj září říjen listopad prosinec leden únor ZŠ Benešov Jiráskova 888, 256 01 Benešov Jana Kahounová X X X X ZŠ Vítězslava Hálka,

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR 2016 - SRPEN 2016 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

ZŠ 50 30. 2012 10.30 50,- K

ZŠ 50 30. 2012 10.30 50,- K Představení se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. Zahrají si lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR VETERAN RALLYE OSTRAVA 2011 XIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky Historická auta v rytmu swingu Sobota 28. května Vážení příznivci historických vozidel

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

1 2 KØIŽOVATKY TVORBA-TVOØIVOST-HRA 14. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 7. - 10. øíjna 2010, Jablonec nad Nisou Poøadatel: NIPOS-ARTAMA Spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku Praha

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy: škola s právním subjektem od 1. 1. 2000 Zřizovatel: obec Ostřetín Škola

Více

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová Výroční zpráva 2013 1. O nás Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání

Více

Vhodné pro: 6. - 9. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 7. ledna 2013 v 9.00 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik - Dana Matějková a Jan Hájek

Vhodné pro: 6. - 9. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 7. ledna 2013 v 9.00 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik - Dana Matějková a Jan Hájek Pořad poutavou formou seznamuje mladé diváky se sedmi starozákonními příběhy: Stvoření světa, Adam a Eva, Kain a Ábel, Potopa světa, Babylonská věž, Mojžíš a David a Goliáš. Pořad chce motivovat posluchače

Více

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Konference o cestách k efektivnímu využití objektů a pozemků poznamenaných dřívější činností 22. - 23.10.2015 Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Profil Informační rozcestník

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn...

18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn... 1. 12. 2010 Ročník XLIV Cena 206 Kč ISSN-0322-9653 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn... 19. Sdělení

Více

Vy_32_INOVACE_09 Folklór Chodska_37

Vy_32_INOVACE_09 Folklór Chodska_37 Vy_32_INOVACE_09 Folklór Chodska_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880 Authorised Examiners (class 2 according to ICAO) authorisation name validation contact address CZ / AME / 003C MUDr. Vlastimil Kadlec April 30, 2006 (+420) 606 604 745 500 05 Hradec Králové Jungmannova

Více

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 o naplnění Rozhodnutí MK ze dne 31. 1. 2012 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 27. 1. 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA 27. 1. 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Gabriela Preissová (1862-1946) - GAZDINA ROBA TISKOVÁ ZPRÁVA 27. 1. 2009 Gabriela Preissová (1862-1946) GAZDINA ROBA 1 Premiéra v pátek 30. ledna 2009 v 19 hod. v Mahenově divadle. Cena

Více

Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka. 21. listopadu 2009

Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka. 21. listopadu 2009 5.. vzdělávac vací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátelep Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka 20-21 21. listopadu 2009 Organizační tým doc. MUDr. Jaroslav Bačovský,CSc.

Více

Zpravodaj 2. jaro 2010

Zpravodaj 2. jaro 2010 Tady jsme doma Regionální folklor do škol Zpravodaj 2 jaro 2010 Milí přátelé, pozdravujeme vás v roce 2011. Chceme vás opět informovat o novinkách z našich spřátelených škol, kde probíhá projekt Tady jsme

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima.

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima. 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima. Podzim býval ještě nedávno časem pasáčků a pasaček. Děvčata i chlapci pásávali husy,

Více

V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Motýlková

V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Motýlková Co se do časopisu nevešlo Zprávy z regionů 2. část volební obvod č.41 - Benešov SENÁTOR Ing. Helena Rögnerová V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23.

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. ČERVENCE 2006 Za finanční podpory: TAITO, spol. s r. o. 2006 Plumlov

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 5. ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 26.6.2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (10) Nesplněná usnesení: 0

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 tel.: 481 322 767; fax.: 481322 767; e-mail: zus@turnov.cz ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV TURNOV 17. - 19. 4.

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ NÁZEV SOUTĚŢE Kategorie Umístění Jméno a příjmení Vysílající škola MATEMATICKÝ KLOKAN klokánek Ulman Jiří ZŠ Jičín, Ţeleznická

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Ostravská univerzita Ostrava

Ostravská univerzita Ostrava Ostravská univerzita Ostrava 23.9.2008 Mittal podpoří Filozofickou fakultu...3 23.9.2008 Frýdecko-místecký a třinecký deník str. 3 Z okolí regionu Mittal podpoří Filozofickou fakultu...3 23.9.2008 Moravskoslezský

Více

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí:

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí: PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí: KVÍTKO, taneční soubor ZUŠ Mníšek p/b Dětský soubor Kvítko ze základní umělecké školy

Více

19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE Pátek 17. 6. 2005 19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE Český Krumlov, 17. - 19. 6. 2005 PROGRAM 1. nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov 10.00 Staročeský jarmark do 20.00 hodin 17.00 Koncert heligonkářky

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín. Statutární zástupce: Jitka Pacalová Marie Štěpánková

Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín. Statutární zástupce: Jitka Pacalová Marie Štěpánková Výroční zpráva 2013 Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Právní forma: občanské sdružení IČO: 48896748 DIČ: 353-48896748 Bankovní spojení : Poštovní spořitelna číslo účtu: 221920687/0300 číslo sbírkového účtu:

Více

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic 4/2011 MDŽ v Hynčicích Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ. Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo velmi

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

CENY ALFRÉDA RADOKA 2008

CENY ALFRÉDA RADOKA 2008 CENY ALFRÉDA RADOKA 2008 Tisková zpráva Místo konání tiskové konference: Institut umění - Divadelní ústav 24. února 2009 Ceny Alfréda Radoka Základní fakta: Ceny Alfréda Radoka uděluje každoročně Nadační

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více