Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech"

Transkript

1 Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech Analysis of sensitization patterns of pollen allergic patients from West Bohemia region PETR PANZNER 1, MARTINA VACHOVÁ 1, PETRA VÍTOVCOVÁ 1, TOMÁŠ VLAS 1, MAREK MALÝ 2 1 Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň 2 Státní zdravotní ústav Praha SOUHRN Molekulární diagnostika alergie je moderním přístupem, který mimo jiné umožňuje nové pohledy na senzibilizační profily alergiků. Technologie microarray poskytuje možnost detekce senzibilizace k většímu spektru molekul v rámci jednoho vyšetření. Tento přístup jsme využili při analýze senzibilizačního spektra na pylové alergeny u pacientů z oblasti západních Čech. Bylo zhodnoceno 1096 pacientů, kteří byli senzibilizováni alespoň na jednu molekulu odvozenou od pylů. Nejčastěji pozorovanou (v 80,8 %) byla senzibilizace na molekuly pylů trav (Phl p 1 66,3 %), druhou nejčastější (v 54,9 %) na molekuly pylů břízovitých stromů (Bet v 1 52,5 %). Neočekávaně byly často zjišťovány senzibilizace na molekuly odvozené od pylů cypřišovitých stromů (v 14,0 %) a platanu (v 15,3 %). Frekvence dalších senzibilizací se pohybovaly v očekávaných mezích. Frekvence senzibilizací ke zkříženě reagujícím molekulám (panalergenům) byly zjišťovány méně často, než ukazují data z jižních zemí. Molekulární diagnostika alergie dává přesnější a komplexnější pohled na senzibilizační profil pacienta, umožňuje lépe definovat proces senzibilizace a zjištěné údaje mohou napomoci k optimalizaci léčby alergenovou imunoterapií. Klíčová slova: moleklulární diagnostika, senzibilizace, pylové alergeny SUMMARY Molecular diagnosis of allergy is a modern approach which enables new insights into the sensitization profiles of allergic patients. Microarray technology provides detection of sensitization to a higher number of molecules in frame of one test. We used this tool in the sensitization analysis to pollen derived molecules in patients coming from our region patients sensitized to at least one pollen derived molecule were included into the analysis. The most frequent sensitization rate (80.8%) was found to grass pollen derived molecules (Phl p %), the second most frequent (54.9%) was to betulaceae pollen derived molecules (Bet v %). Sensitization rates to cupressaceae and plane tree pollen derived molecules were observed unexpectedly frequently (in 14.0%, resp. 15.3%). Sensitization rates to other pollen derived molecules were in the expected ranges. Sensitizations to cross-reacting molecules (panallergens) were observed less frequently than reported from southern countries. Molecular diagnosis of allergy gives a more precise and comprehensive insight into the sensitization profile of a patient, allowing better understanding of the sensitization process, and the explored data may help to the optimization of allergen specific immunotherapy. Key words: molecular diagnosis, sensitization, pollen allergens Alergie 4/

2 Úvod Pylová alergie je nejčastější příčinou alergických respiračních onemocnění nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí se srovnatelným klimatem. Diagnostika přecitlivělosti na pyly byla dosud založena na použití alergenových extraktů v kožních testech a v in vitro metodách ke stanovení specifických IgE protilátek. V posledních letech došlo k rozšíření tzv. molekulární diagnostiky alergií, která umožňuje pohled na diagnostiku pylové alergie rozšířit o důležité aspekty. Jednak se jedná o hledisko potvrzení senzibilizace k druhově specifické molekule, u které je zpravidla riziko možné zkřížené reaktivity s pylem jiného druhu minimální, a dále o hledisko případných zkřížených reaktivit mezi různými druhy pylů, které jsou dány senzibilizací k primárně zkříženě reagujícím molekulám, tzv. panalergenům. Další nevýhodou klasické diagnostiky je ne plně standardní složení extraktů, které závisí na variabilitě obsahu jednotlivých alergenních molekul ve zdroji a na odlišnostech výrobního postupu jednotlivých výrobců. Výsledkem jsou pak diagnostické extrakty, u nichž mohou být některé významné molekuly zastoupeny nedostatečně, nebo mohou úplně chybět, což snižuje senzitivitu testu (zvyšuje riziko, že test bude nesprávně negativní). Na druhou stranu je zde přítomno i riziko příměsí molekul jiných zdrojů (např. příměs jiného druhu pylu nelze nikdy zcela vyloučit), což snižuje specifitu testu (zvyšuje riziko, že test bude nesprávně pozitivní) (1, 2, 3). Molekulární diagnostika tato rizika výrazně omezuje, nicméně ani její výsledky nelze považovat za absolutní. Z obecného pohledu se u molekulární diagnostiky může jednat spíše o nižší senzitivitu než specifitu. Důvodem může být to, že nikdy nevyšetřujeme senzibilizaci ke všem molekulám daného zdroje, ale zpravidla pouze k těm nejčastěji senzibilizujícím složkám (hlavním alergenům). Senzibilizace k méně obvyklým složkám tedy může uniknout. V případě, kdy v rámci molekulární diagnostiky nepoužíváme klasickou metodu ke stanovení specifických IgE protilátek, ale metodu microarray (jako např. v této studii), přistupuje navíc i riziko snížené senzitivity dané charakterem metody. S problémem nižší specifity se u molekulární diagnostiky nesetkáme tak často, nicméně ani riziko falešně pozitivního výsledku zde není nulové, podobně jako v kterémkoli jiném testu. Je potřeba zdůraznit, že molekulární diagnostika neřeší ani otázku asymptomatické senzibilizace. Podobně jako u diagnostiky založené na extraktech platí i u molekulární diagnostiky to, že čím vyšší je změřená hladina spec. IgE, tím vyšší je pravděpodobnost přítomnosti klinicky relevantní alergie. Navíc v rámci molekulární diagnostiky lze definovat složky, na něž bývá senzibilizace klinicky méně významná (např. polkalciny, ale i některé druhově specifické molekuly např. Phl p 4), a naopak složky s výraznější vazbou senzibilizace a klinicky významné alergie (např. Phl p 5, Phl p 1). Individuální profily IgE senzibilizace jsou velmi heterogenní a varírují od mono-senzibilizace na jednu složku (zpravidla hlavní alergen) k široké senzibilizaci na více bližších i vzdálenějších molekul, případně včetně tzv. panalergenů. Zdá se, že senzibilizace k pylovým složkám začíná zpravidla v dětství jako slabá mono- nebo oligo-senzibilizace, která má potenciál se dále rozšiřovat (tzv. molekulární rozšíření) (4) a stává se pak silnější, polymolekulární senzibilizací, která je ještě častěji spjata s klinicky významnou alergií (5). Vyšetřování senzibilizačních profilů pacientů je nejen významným přínosem k upřesnění indikace alergenové imunoterapie (6), ale poskytuje i zajímavou informaci z pohledu epidemiologického. Cílem naší práce byl Graf 1a: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od pylů trav 216 Alergie 4/2014

3 7,4 % 2,1 % 4,3 % 4,4 % 7,7 % 5,1 % 5,0 % 7,6 % 6,1 % 3,0 % Graf 1b: Vennův diagram znázorňující mono- a kosenzibilizace na molekuly odvozené od pylů trav Pozn.: Mono- a kosenzibilizace s frekvencemi nižšími než 2,0 % nejsou uvedeny. právě tento pohled na alergické pacienty oblasti západních Čech. Je potřeba zdůraznit, že výsledky naší analýzy mohou být zkreslené metodologickým přístupem, tj. použitím komerčně dostupné microarray ImmunoCAP ISAC s apriorně daným a limitovaným spektrem molekul obsažených v tomto testu. Metody Retrospektivně bylo analyzováno 1766 pacientských vzorků vyšetřených v laboratoři našeho ústavu pomocí microarray ImmunoCAP ISAC v období od prosince 2011 do května Jednalo se o pacienty vyšetřované pro podezření na přítomnost alergie jakéhokoli druhu. Z celkového počtu vyšetřených bylo 1268 pozitivních alespoň na jednu molekulu a 1096 pozitivních alespoň na jednu molekulu odvozenou od pylů. Tato skupina byla dále statisticky analyzována a veškeré uvedené procentové hodnoty jsou počítány z tohoto základu. Pacienti ve sledované skupině trpěli alespoň jednou z následujících diagnóz: chronická rýma (63 %), průduškové astma (34 %), atopický ekzém (26 %), urtikárie nebo edémy (26 %), anafylaxe (12 %). Graf 2a: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od pylů břízovitých stromů Alergie 4/

4 14,3 % 4,1 % 2,2 % 1,3 % 4,5 % 1,3 % 1,0 % 20,2 % 4,8 % Graf 2b: Vennův diagram znázorňující mono- a kosenzibilizace na molekuly odvozené od pylů břízovitých stromů. Pozn.: Mono- a kosenzibilizace s frekvencemi nižšími než 1,0 % nejsou uvedeny. Následná analýza se týkala senzibilizačních profilů k molekulám odvozeným od pylů, které jsou obsaženy v použité microarrayi. Druhově specifické markery pylů trav jsou reprezentovány molekulami ncyn d 1, rphl p 1, rphl p 2, nphl p 4, rphl p 5, rphl p 6 a rphl p 11. Markery alergie na pyl břízovitých stromů jsou zastoupeny molekulami rbet v 1, raln g 1 a rcor a Složky ncup a 1 and ncry j 1 představují markery senzibilizace na pyly cypřišovitých, role e 1 a role e 9 olivovníkovitých stromů. Další vyšetřované druhově specifické markery byly rpla a 1 a npla a 2 pro pyl platanu, rpla l 1 pro pyl jitrocele, namb a 1 pro pyl ambrózie, nart v 1 pro pyl pelyňku, rche a 1 pro pyl merlíku, rpar j 2 pro pyl drnavce a nsal k 1 pro pyl slanobýlu. Zahrnuty byly i panalergeny odvozené od pylů profiliny (rphl p 12, rbet v 2, rmer a 1), polcalciny (rphl p 7, rbet v 4) a lipid-transfer proteiny (LTP); nole e 7, rpla a 3, nart v 3. Výsledky Ze sledované skupiny (senzibilizovaných alespoň na jednu pylovou molekulu) bylo 83,3 % pacientů senzibilizováno alespoň na jednu nepylovou molekulu. Senzibilizace na pyly trav Frekvence senzibilizací alespoň na jednu molekulu specifickou pro pyly trav byla 80,8 %. Frekvenci Graf 3: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od dalších pylů 218 Alergie 4/2014

5 Graf 4: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od dalších pylů senzibilizací na jednotlivé molekuly odvozené od pylů trav a na jejich kombinace ukazuje graf 1a a 1b. Frekvence senzibilizací na profilin Phl p 12 byla relativně nízká a byla pozorována výhradně u pacientů, kteří reagovali na minimálně jednu molekulu specifickou pro trávy. Senzibilizace na polkalcin Phl p 7 byla také nízká a tato senzibilizace bez senzibilizací na molekuly specifické pro pyly trav byla pozorována pouze výjimečně (0,4 %). Senzibilizace na pyly břízovitých stromů Frekvence senzibilizací na druhově specifické molekuly odvozené od břízovitých stromů (PR-10 proteiny) dosáhla v rámci sledované skupiny 54,9 %. Grafy 2a a 2b ukazují pozorované frekvence senzibilizací na tyto molekuly a jejich kombinace. Frekvence senzibilizací na profilin Bet v 2 a polkalcin Bet v 4 byly relativně nízké. U pacientů, kteří nebyli 1,7 % 19,4 % 1,6 % 1,6 % 2,7 % 1,3 % 2,5 % 1,5 % 1,3 % 1,9 % 14,5 % 8,5 % 3,2 % 1,9 % 1,9 % 1,1 % 5,4 % 1,3 % 3,2 % 1,3 % Graf 5: Vennův diagram znázorňující mono- a kosenzibilizace ke skupinám molekul odvozených od různých druhů pylů. Pozn.: Senzibilizace k příslušné skupině je definována senzibilizací k alespoň jedné příslušně druhově specifické molekule. (Mono- a kosenzibilizace s frekvencemi nižšími než 1,0 % nejsou uvedeny.) 220 Alergie 4/2014

6 senzibilizováni na PR-10 proteiny, byly senzibilizace na profilin Bet v 2 nebo polkalcin Bet v 4 pozorovány zřídka. Pouze menší část pacientů senzibilizovaných na pylové PR-10 proteiny nebyla současně senzibilizována na alespoň jeden PR-10 protein odvozený od potravin (4,8 % všech pacientů, tj. 8,7 % pacientů senzibilizovaných na Bet v 1 nebo Aln g 1 nebo Cor a ). Senzibilizace na další pyly Frekvenci senzibilizací na další pyly ukazují grafy 3 a 4. Na molekuly odvozené od cypřišovitých stromů (Cup a 1 nebo Cry j 1) byla pozorována 14,0% frekvence senzibilizací. Senzibilizace na Cry j 1 bez současné senzibilizace na Cup a 1 byla pouze výjimečná. Pozorovaná frekvence senzibilizací na molekuly odvozené od pylu olivovníkovitých stromů Ole e 1 nebo Ole e 9 byla 11,0%. Kosenzibilizace těchto dvou molekul byla pouze výjimečná. Frekvence senzibilizací na LTP odvozeného z pylu olivovníkovitých Ole e 7 byla velmi nízká, většinou bez senzibilizace na některou ze specifických molekul Ole e 1 a/nebo Ole e 9 a všichni sledovaní pacienti byli současně senzibilizováni i na nějaký další LTP. Senzibilizace na molekulu odvozenou od pylu platanu Pla a 2 byla pozorována v 15,3 % a senzibilizace na LTP odvozeného od pylu platanu Pla a 3 ve 2,6 %. Kosenzibilizace Pla a 2 a Pla a 3 byly přítomné v 1,2 %. Nezaznamenali jsme žádnou monosenzibilizaci na Pla a 3 a vůbec žádné senzibilizace na Pla a 1. Frekvence senzibilizací na molekuly specifické pro pelyněk Art v1 a LTP Art v3 byly 13,7 % a 4,8 %. Kosenzibilizace na Art v 1 a Art v 3 byly přítomny ve 2,6 % a monosenzibilizace na Art v3 nebyly zaznamenány vůbec. Frekvence senzibilizací na molekulu Pla l 1 odvozenou od jitrocele byla 9,6 % a senzibilizace na molekulu odvozenou od merlíku Che a 1 8,5 %. Senzibilizace na další druhově specifické molekuly byly víceméně výjimečné (Par j 2 0,9 %, Amb a 1 0,8 % a Sal k 1 0,4 %). Senzibilizace na panalergeny Celková frekvence senzibilizací na profiliny odvozené od pylů byla 12,3 %, na polkalciny 5,0 % a na LTP 6,5 %. Kosenzibilizace mezi všemi vyšetřovanými pylovými profiliny byla zjištěna v 6,6 %, samostatné senzibilizace na Mer a 1 v 1,6 %, Bet v 2 v 1,0 % a Phl p 12 v 0,5 %. Kosenzibilizace mezi polkalciny Phl p 7 a Bet v 4 byla přítomna ve 3,5 %. Samostatné senzibilizace na Phl p 7 nebo Bet v 4 byly přítomné v 1,1 % a 1,2 %. Senzibilizace na profiliny nebo polkalciny byla pozorována většinou samostatně, kosenziblizace těchto dvou skupin panalergenů byly pozorovány méně často, ve 3,0 %. Senzibilizace na pylové LTP byla často spojena se senzibilizací na LTP odvozené od potravin rostlinného původu, což podporuje obecný předpoklad, že primárním zdrojem senzibilizace na LTP jsou spíše tyto potraviny. Frekvence senzibilizací na cukerné složky CCD (MUXF3) u pacientů se senzibilizací na pyly byla 6,4 %. Nepozorovali jsme žádné senzibilizace na MUXF3, které by byly přítomné bez současné senzibilizace na alespoň jednu další molekulu. Pacienti s pozitivitou na přirozené purifikované molekuly byli častěji senzibilizováni na MUXF3, než byl průměr celé skupiny. Např. MUXF3 senzibilizace byla 2 častější u pacientů senzibilizovaných na Cyn d 1; 1,4 častější u Phl p 4; 1,9 častější u Cup a 1; 1,9 častější u Pla a 2 a 1,7 častější u Art v 1. Vennův diagram ukazující mono- a kosenzibilizace k různým skupinám molekul odvozených od jednotlivých pylů je uveden v grafu 5. Diskuse Pozorované frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od pylů jsou u našich pacientů podstatně vyšší než frekvence senzibilizací k nepylovým molekulám, což podtrhuje klinický význam senzibilizace na pyly v našich podmínkách. Je třeba zdůraznit, že tato analýza se týká pouze frekvence senzibilizací a nikoliv jejich klinického významu. Nicméně souvislost těchto dvou bodů je zřejmá. Pyly trav jsou nejčastější příčinou polinózy v Evropě. V několika studiích bylo odhadnuto, že více než 40 % alergických pacientů je senzibilizováno k travním pylům (7, 8). V naší studii tato frekvence byla ještě podstatně vyšší. Senzibilizace k alespoň jedné z molekul specifických pro pyly trav byla pozorována zhruba u ¾ pacientů, kteří byli senzibilizováni na alespoň jednu molekulu v rámci microarray ImmunoCAP ISAC. Frekvence senzibilizací na nejčastěji pozitivní nepylovou molekulu Fel d 1 a druhou nejčastější senzibilizaci na molekulu Der f 2 byla 1,9, resp. 2,4 nižší než pozitivita na Phl p 1. Tyto údaje se odlišují od údajů přicházejících z jiných zeměpisných oblastí (9, 10). Z pohledu pylových senzibilizací byla nejvyšší frekvence na molekuly odvozené od pylů trav, následovala frekvence senzibilizací na molekuly odvozené od pylů břízovitých stromů. Senzibilizace na tyto dva typy pylových molekul a jejich vzájemné kosenzibilizace, případně s jinými pylovými molekulami, představují výraznou většinu všech pylových senzibilizací v našem regionu. Pacienti senzibilizovaní na pyly trav byli obvykle kosenzibilizováni na několik molekul specifických pro pyly trav. Monosenzibilizace byla výrazně méně častá (graf 1b). Phl p 1 (beta-expansin) a Phl p 5 (ribonukleáza) jsou obecně považovány za molekuly, které jsou v rámci alergie na pyly trav nejvýznamnější (2, 6). Senzibilizační profily našich pacientů jsme srovnávali se senzibilizačními profily pacientů z Itálie a potvrdili jsme, že nejčastějšími molekulami vážícími IgE jsou Phl p 1, Phl p 4 a Phl p 5 (11, 12). Phl p 5 senzibilizace bez Phl p 1 senzibilizace byla poměrně vzácná, což je v souladu s jinými sledováními (13). Pozorování nezanedbatelného množství monosenzibilizací (ve smyslu travních molekul) na Phl p 4 bylo překvapivé. Senzibilizace na tuto molekulu je považována za relativně nedůležitou ve smyslu vyvolání klinicky významné alergie (14). Musíme ale zdůraznit, že velmi pravděpodobně ne všichni naši senzibilizovaní pacienti měli skutečně klinicky relevantní alergii na pyly trav. Alergie 4/

7 Klinická data nebyla v této studii analyzována. Zjistili jsme také překvapivě nezanedbatelnou frekvenci izolované ko-senzibilizace na Cyn d 1 (beta-expansin) a Phl p 4 (berberine bridge enzyme) bez Phl p 1 senzibilizace a bez CCD senzibilizace potenciálně ukazující na kosenzibilizaci s trávami, které nepatří do podčeledi lipnicových (Pooideae), a jsou významnější spíše v oblastech s teplejším podnebím. Jelikož troskut prstnatý (Cynodon dactylon tráva nepatřící do podčeledi lipnicové) není v našem regionu přítomen, pravděpodobným vysvětlením může být zkřížená reaktivita s beta-expanziny pocházejícími z jiných trav. V tomto kontextu je důležité zdůraznit význam obsahu alergenů v travních extraktech, které jsou používány pro diagnostické a terapeutické účely. Existuje více studií, které se zaměřily na tento problém a analyzovaly složení několika komerčně dostupných preparátů s ohledem na jejich kvalitativní a kvantitativní molekulární složení. Jedna studie analyzovala pouze obsah Phl p 5 (2), další studie zahrnuly širší spektrum molekul včetně Phl p 1 a Phl p 4 (1, 3). Bohužel byla zjištěna významná heterogenita v obsahu těchto hlavních alergenů. S ohledem na senzibilizační profily pacientů v našem regionu je důležité zdůraznit důležitost kvantifikace nejen obsahu Phl p 5, ale také Phl p1 a možná i Phl p 4 v používaných preparátech, na což jsme upozornili již v naší předcházející práci (15). Tato informace by do budoucna měla být základem pro správnou diagnostiku a léčbu. Nejčastější senzibilizací na molekuly odvozené od břízovitých stromů byla podle očekávání senzibilizace na Bet v 1. Frekvence senzibilizací na Aln g 1 a Cor a byly také relativně časté, ale velká většina těchto pacientů zkříženě reagovala i s Bet v 1. Vzhledem ke známé vysoké zkřížené reaktivitě PR-10 molekul je možné, že pozorovaná méně častá frekvence senzibilizací na Aln g 1 a Cor a ve srovnání v Bet v 1 může být pouze výsledkem rozdílné senzitivity použité microarray na tyto molekuly. Zkřížená reaktivita s PR-10 proteiny odvozenými od potravin rostlinného původu byla u těchto pacientů také značně častá, což odpovídá obecně známým faktům. Zjištěná relativně častá senzibilizace na molekuly odvozené od cypřišovitých byla v našem regionu poměrně překvapující. Většina pacientů byla senzibilizována na Cup a 1 (pectate lyase) a někteří byli také kosenzibilizováni na Cry j 1, ale monosenzibilizace na Cry j 1 byla výjimečná. Molekula Cup a 1 je považována za diagnostický marker primární senzibilizace na pyl cypřišovitých rostlin a významná frekvence této senzibilizace nebyla v našem regionu očekávána. Otázkou může být zkřížená senzibilizace s pectate lyasami z jiných zdrojů (např. pelyněk nebo plísně). Nicméně relativně častá senzibilizace na Cup a 1 naznačuje, že by její klinická relevance u nás měla být zvažována. Ole e 1 je specifický marker pro senzibilizaci na pyl olivovníkovitých stromů. Pozitivita ukazuje na skutečnou senzibilizaci k těmto pylům, ačkoliv příbuzné molekuly (Ole e 1-like) jsou přítomny také v pylech trav (Phl p 11), merlíku (Che a 1), jitrocele (Pla l 1) a slanobýlu (Sal k 5). Zdá se ale, že zkřížená reaktivia Ole e 1 s těmito molekulami je omezená a pravděpodobně nevýznamná (16). Relativně vysoká frekvence senzibilizace na Ole e 1 v naší geografické oblasti je způsobena nejpravděpodobněji zkříženou reaktivitou se složkou Fra e 1 pylu jasanu, což je molekula s výraznou homologií s Ole e 1. Ole e 7 (LTP) a Ole e 9 (1.3-beta-glukanáza) jsou hlavními alergeny olivovníkovitých pylů, které většinou způsobují senzibilizaci v zeměpisných oblastech, kde je vysoká expozice k pylům olivovníku. Výjimečně tyto senzibilizace mohou být jedinými markery senzibilizace k pylu olivovníku u konkrétního pacienta. Senzibilizace k LTP Ole e 7 může být asociována s anafylaxí na potraviny rostlinného původu, zejména na některé ovoce, což také naznačuje možnou zkříženou senzibilizaci. Ole e 9 sdílí některé společné epitopy s beta-glukanázami z pylu břízy, jasanu, rajčete, brambory, pepře, banánu a latexu (17). Expozice ke zkříženě reagujícím látkám může být jedním z možných vysvětlení pro senzibilizaci na Ole e 9 u našich pacientů. Jiné vysvětlení může být, že senzibilizace vznikla v důsledku cestování pacientů do oblastí s vysokou expozicí těmto pylům. Kosenzibilizace mezi molekulami odvozenými od olivovníkovitých pylů byly pouze výjimečné, což naznačuje různé zdroje senzibilizací pro každou z těchto molekul. Pozitivní specifické IgE na molekuly Pla a 1 a Pla a 2 může sloužit jako marker primární senzibilizace na pyl platanu. Zjištění relativně vysoké senzibilizační frekvence na molekulu Pla a 2 (polygalakturonáza) v naší oblasti bylo také neočekávané. Otázkou může být zkřížená senzibilizace s polygalakturonázami z jiných zdrojů (např. trávy). Absence senzibilizace k molekule Pla a 1 je velmi překvapivá a neznáme její vysvětlení. Předchozí studie ale detekovaly významně nižší senzitivitu rekombinantní molekuly Pla a 1 ve srovnání s reaktivitou k extraktu v kožním testu a ve vyšetření extraktového specifického IgE (18). Pla a 3 je vedlejší alergen, který patří mezi nespecifické LTP s častými ko-senzibilizacemi k LTP odvozenými od potravin rostlinného původu. Proto senzibilizaci na tuto molekulu nepovažujeme za specifickou pro pyl platanu. Nezanedbatelná frekvence senzibilizací na molekuly pelyňku (Art v 1), jitrocele (Pla l 1) a merlíku (Che a 1) nebyla překvapivá. Molekula Art v 1 je považována za hlavní alergen pylu pelyňku a již dříve bylo prokázáno, že senzibilizace na tuto molekulu je zodpovědná za cca 80 % senzibilizací u pacientů alergických na pelyněk (19). Literární údaje týkající se úlohy LTP Art v 3 jakožto primárního senzibilizujícího agens jsou kontroverzní (20), a proto jsme tuto molekulu nepovažovali za marker senzibilizace na pelyněk, přestože jsme na ni zjistili nezanedbatelnou frekvenci senzibilizací (bez kosenzibilizací na Art v 1 přibližně v polovině případů). Nízké frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od drnavce (Par j 2) a slanobýlu (Sal k 1), které jsou považovány za nejčastější alergizující byliny v oblasti Středozemního moře, byly v naší oblasti očekávány. Pozorovaná frekvence senzibilizací k hlavní molekule ambrozie (Amb a 1) byla také nízká, přestože je tento alergen někdy považován za ohrožující i ve střední Evropě. Naše studie ukázala, že monosenzibilizace ke všem výše zmíněným molekulám jsou řídké. Velká většina 222 Alergie 4/2014

8 senzibilizací se vyskytuje jako kosenzibilizace několika druhů pylových molekul, z nichž molekuly pylů trav jsou nejčastějšími pravděpodobně proto, že i frekvence senzibilizací na pyly trav jsou nejčastější. Panalergeny nejsou ve smyslu senzibilizací v naší oblasti příliš významnými molekulami na rozdíl od jižních zemí, kde pozorované frekvence senzibilizací jsou často vyšší (21) a klinická významnost těchto senzibilizací může být nezanedbatelná (22, 23). V naší studii jsme nejčastěji pozorovali senzibilizace na profiliny (grafy 1a, 2a, 3, 5). Předchozí studie neprokázaly korelace senzibilizací na konkrétní profilin se senzibilizacemi na jiné molekuly příslušného zdroje, což by podporovalo představu, že zdrojem senzibilizace na konkrétní profilin může být zdroj obsahující jakýkoli profilin bez rozdílu (24, 25). Naopak v naší studii jsme prokázali určitý vztah mezi senzibilizací k druhově specifickým molekulám a příslušným profilinům, zejména co se týče Phl p 12 a částečně i Bet v 2. Podobný vztah byl také alespoň částečně prokázán u polkalcinů Phl p 7 a Bet v 4. Zkřížená reaktivita uvnitř skupin profilinů, polkalcinů a LTP nebyla tedy kompletní. Většina senzibilizací na panalergeny byla kosenzibilizacemi s jinými molekulami, monosenzibilizace na panalergeny byly velmi výjimečné. Senzibilizace na jiné molekuly stejného pylového zdroje obvykle předchází senzibilizaci na profiliny a polkalciny a bylo zjištěno, že alespoň co se týče alergie na pyly trav, panalergeny jsou typicky rozpoznávány až v pozdní fázi molekulárního rozšíření (4). Toto zjištění je v souladu s naším pozorováním velmi nízkých frekvencí monosenzibilizací na profiliny a polkalciny. Závěr Molekulární diagnostika alergie dává přesnější a zevrubnější pohled na epidemiologii IgE senzibilizací ve srovnání s pohledem založeným na diagnostice extraktové. Zeměpisné rozdíly v profilech senzibilizací odrážejí různé způsoby senzibilizace k týmž alergenům. Popis profilů senzibilizací pacientů v určité oblasti je důležitý pro odhad frekvencí klinicky relevantních alergií k různým druhům pylů. Data získaná v oblasti západních Čech lze bezpochyby z velké části zobecnit na celé území České republiky vzhledem k nepříliš významným rozdílům klimatu a vegetace v celé této oblasti. Je ale potřeba mít na mysli i možná omezení a nedostatky námi provedené studie zejména to, že byla postavena na jedné komerčně dostupné technologii microarraye, která sice obsahuje velmi široký, ale přesto limitovaný počet vyšetřovaných molekul a může mít různou senzitivitu a specifitu pro různé molekuly. Literární údaje ohledně spolehlivosti této metody, resp. korelace výsledků této metody s jinými běžně užívanými metodami, jsou k dispozici pouze pro některé vyšetřované molekuly. Relativně vysoká frekvence senzibilizací, kterou jsme pozorovali, na molekuly odvozené od pylů cypřišovitých a platanu, je pro náš region překvapivá a vyzývá k další analýze klinické významnosti těchto nálezů a případné detekci možných zkříženě reagujících zdrojů senzibilizace. Frekvence senzibilizací na určité pylové molekuly může být důležitá při zvažování specifické alergenové imunoterapie na příslušný pyl a pro optimalizaci složení terapeutické vakcíny používané v daném regionu. Naše výsledky podtrhují nutnost zaměřit se nejenom na obsah Phl p 5, ale také na obsah Phl p 1 a možná i Phl p 4 v diagnostických a terapeutických extraktech pylů trav, které jsou používány v naší oblasti. LITERATURA 1. Focke M, Marth K, Flicker S, Valenta R. Heterogeneity of commercial timothy grass pollen extracts. Clin Exp Allergy Aug; 38(8): Sander I, Fleischer C, Meurer U, Brüning T, Raulf-Heimsoth M. Allergen content of grass pollen preparations for skin prick testing and sublingual immunotherapy. Allergy. 2009; 64(10): Schmidt H, Gelhaus C, Nebendahl M, Janssen O, Petersen A. Characterization of phleum pratense pollen extracts by 2-D DIGE and allergen immunoreactivity. Proteomics Dec; 10(24): Hatzler L, Panetta V, Lau S, Wagner P, Bergmann RL, Illi S, et al. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE response to phleum pratense in children with hay fever. J Allergy Clin Immunol Oct; 130(4):894,901.e5. 5. Matricardi PM. Třídění IgE-odpovědí do skupin podle molekulárních profilů a jeho možné důsledky pro specifickou imunoterapii. Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2014;11: do-skupin-podle-molekularnich-profilu-a-jeho-mozne-dusledky-pro-specifickou-imunoterapii Douladiris N, Savvatianos S, Roumpedaki I, Skevaki C, Mitsias D, Papadopoulos NG. A molecular diagnostic algorithm to guide pollen immunotherapy in southern europe: Towards component-resolved management of allergic diseases. Int Arch Allergy Immunol Jul 31; 162(2): Esch RE. Grass pollen allergens. Clin Allergy Immunol. 2008; 21: Schmitz R, Ellert U, Kalcklosch M, Dahm S, Thamm M. Patterns of sensitization to inhalant and food allergens findings from the german health interview and examination survey for children and adolescents. Int Arch Allergy Immunol Sep 6; 162(3): Scala E, Alessandri C, Bernardi ML, Ferrara R, Palazzo P, Pomponi D, et al. Cross-sectional survey on immunoglobulin E reactivity in 23,077 subjects using an allergenic molecule- -based microarray detection system. Clin Exp Allergy Jun; 40(6): Melioli G, Marcomini L, Agazzi A, Bazurro G, Tosca M, Rossi GA, et al. The IgE repertoire in children and adolescents resolved at component level: A cross-sectional study. Pediatr Allergy Immunol Aug; 23(5): Tripodi S, Frediani T, Lucarelli S, Macri F, Pingitore G, Di Rienzo Businco A, et al. Molecular profiles of IgE to phleum pratense in children with grass pollen allergy: Implications for Alergie 4/

9 specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Mar; 129(3):834,839.e Rossi RE, Melioli G, Monasterolo G, Harwanegg C, Rossi L, Canonica GW, et al. Sensitization profiles in polysensitized patients from a restricted geographical area: Further lessons from multiplexed component resolved diagnosis. Eur Ann Allergy Clin Immunol Dec; 43(6): Bokanovic D, Aberer W, Hemmer W, Heinemann A, Komericki P, Scheffel J, et al. Determination of sige to rphl p 1 is sufficient to diagnose grass pollen allergy. Allergy Nov; 68(11): Westritschnig K, Horak F, Swoboda I, Balic N, Spitzauer S, Kundi M, et al. Different allergenic activity of grass pollen allergens revealed by skin testing. Eur J Clin Invest Apr; 38(4): Panzner P, Vachová M, Vítovcová P, Brodská P, Vlas T. A comprehensive analysis of middle-european molecular sensitization profiles to pollen allergens. Int Arch Allergy Immunol. 2014; 164(1): Asero R. Analysis of hypersensitivity to oleaceae pollen in an olive-free and ash-free area by commercial pollen extracts and recombinant allergens. Eur Ann Allergy Clin Immunol Jun; 43(3): Palomares O, Villalba M, Quiralte J, Polo F, Rodriguez R. 1,3-beta-glucanases as candidates in latex-pollen-vegetable food cross-reactivity. Clin Exp Allergy Mar; 35(3): Asturias JA, Ibarrola I, Amat P, Tella R, Malet A, Cistero- -Bahima A, et al. Purified allergens vs. complete extract in the diagnosis of plane tree pollen allergy. Clin Exp Allergy. 2006; 36(12): Gadermaier G, Wopfner N, Wallner M, Egger M, Didierlaurent A, Regl G, et al. Array-based profiling of ragweed and mugwort pollen allergens. Allergy. 2008; 63(11): Pascal M, Munoz-Cano R, Reina Z, Palacin A, Vilella R, Picado C, et al. Lipid transfer protein syndrome: Clinical pattern, cofactor effect and profile of molecular sensitization to plant-foods and pollens. Clin Exp Allergy Oct; 42(10): Asero R, Jimeno L, Barber D. Preliminary results of a skin prick test-based study of the prevalence and clinical impact of hypersensitivity to pollen panallergens (polcalcin and profilin). J Investig Allergol Clin Immunol. 2010; 20(1): Nunez R, Carballada F, Lombardero M, Jimeno L, Boquete M. Profilin as an aeroallergen by means of conjunctival allergen challenge with purified date palm profilin. Int Arch Allergy Immunol. 2012; 158(2): Ruiz-Garcia M, Garcia Del Potro M, Fernandez-Nieto M, Barber D, Jimeno-Nogales L, Sastre J. Profilin: A relevant aeroallergen? J Allergy Clin Immunol Aug; 128(2): Sirvent S, Tordesillas L, Villalba M, Diaz-Perales A, Cuesta- -Herranz J, Salcedo G, et al. Pollen and plant food profilin allergens show equivalent IgE reactivity. Ann Allergy Asthma Immunol May; 106(5): Villalta D, Asero R. Sensitization to the pollen pan-allergen profilin. Is the detection of immunoglobulin E to multiple homologous proteins from different sources clinically useful? J Investig Allergol Clin Immunol. 2010; 20(7): doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň areál Lochotín Alej Svobody Plzeň Alergie 4/2014

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev u pacientů s projevy orálního alergického syndromu

Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev u pacientů s projevy orálního alergického syndromu Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev u pacientů s projevy orálního alergického syndromu Diagnostic options of allergy to apple and carrot in patients with oral allergy syndrome IVANA ŠETINOVÁ,

Více

Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi

Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi Senzitization to peanut allergen components and its use in clinical practice PETRA VÍTOVCOVÁ, PETR PANZNER, IVANA MALKUSOVÁ, TOMÁŠ

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi.

Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi. Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi. synlab czech s.r.o. MUDr. Stanislava Štěpánová Honzová stanislava.honzova@synlab.cz Alergenové extrakty nebo

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Mgr. Manuela Trojáčková Ph.D. a kolektiv Laboratoř klinické imunologie a alergologie Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín ALERGIE epidemie 21. století Alergická onemocnění

Více

Rekombinantní alergeny

Rekombinantní alergeny Rekombinantní alergeny Vojtěch Thon Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Univerzitní centrum pro alergologii a klinickou imunologii Pylové alergeny - nové horizonty: Rekombinantní

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Laboratorní diagnostika potravinové alergie

Laboratorní diagnostika potravinové alergie Laboratorní diagnostika potravinové alergie Martin Liška Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň-Lochotín Základní pojmy Nežádoucí reakce na potraviny (NRP) = pojem, zahrnující celou řadu reakcí na potraviny,

Více

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Simona Bělohlávková a kolektiv řešitelů Jarní konference Siemens Healthcare, s.r.o. 13.4.2016, Olomouc Prevalence potravinové alergie 3% 3% 14% Dospělí:

Více

Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed

Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed Diagnostic approaches in bee and wasp venom allergic patients Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas Ústav imunologie a alergologie, LF

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Specific Allergen Immunotherapy

Specific Allergen Immunotherapy Specific Allergen Immunotherapy Vyjádření výboru ČSAKI Declaration of the EC ČSAKI SAIT je léčebný postup, při kterém se do organismu alergika v pravidelných časových intervalech vpravují definované dávky

Více

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3.

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. LF UK Praha Definice alergické reakce (pylový alergen) Průnik alergenu přes

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. července 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji

Více

PYL versus POTRAVINY martin fuchs FN Na Bulovce

PYL versus POTRAVINY martin fuchs FN Na Bulovce zkřížené mechanismy PYL versus POTRAVINY martin fuchs FN Na Bulovce PAN-ALERGENY Bet v 1 - Bet v 1 homologie Profiliny - Bet v 2 homologie Isoflavone Reductázy Bet v 6 Cyclofiliny Bet v 7 Lipid Transfer

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 6. 2013 Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Michaela Bocskorová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Michaela Bocskorová

Více

Diagnostika alergie na jed Hymenopter

Diagnostika alergie na jed Hymenopter Diagnostika alergie na jed Hymenopter The diagnostics of Hymenoptera venom allergy MARTINA VACHOVÁ, PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie, LF UK a FN Plzeň SOUHRN Alergie na jed blanokřídlého hmyzu

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé?

Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé? Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé? Simona Bělohlávková 1,2, Martin Fuchs 1 Immuno-flow, s.r.o. 1 LF Plzeň, UK Praha 2 XXXIV. Kongres SSAKI a ČSAKI 19.10.2017, Horný Smokovec Bet v 1 bílkoviny

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Pylová alergie Požádejte o radu svého alergologa. Více informací o pylové alergii naleznete také na www.jsem-alergik.cz Informujte se STALLERGENES

Více

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny RIBOMUNYL JE RIBOZOM-KOMPONENTNÍ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K PREVENCI OPAKOVANÝCH KTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ POČET EPIZOD NEŽ SE OČEKÁVÁ KLINICKOU ÚČINNOSTÍ A DOBRÝM PROFILEM : mechanismus účinku(1) MEMBRÁNOVÁ FRAKCE

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIE NA BLANOKŘÍDLÝ HMYZ

DIAGNOSTIKA ALERGIE NA BLANOKŘÍDLÝ HMYZ DIAGNOSTIKA ALERGIE NA BLANOKŘÍDLÝ HMYZ klíčová slova: alergie, včela, vosa, diagnostika, léčba Úvod: Hmyzí bodnutí je jednou z nejčastějších příčin anafylaxe, která díky své nepředvídatelnosti a akutnímu,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Multiplexové metody v diagnostice alergen-specifických IgE

Multiplexové metody v diagnostice alergen-specifických IgE Multiplexové metody v diagnostice alergen-specifických IgE Lochman I. oddělení imunologie a alergologie ZÚ Ostrava XV. ČASOMIL, Rychnov na Kněžnou, 1.-3.6.11 Definice jednoanalytové metody umožňují stanovit

Více

Činnost oboru alergologie v České republice v letech 2006 a 2007. Activity in branch of allergology in the Czech Republic in 2006 and 2007

Činnost oboru alergologie v České republice v letech 2006 a 2007. Activity in branch of allergology in the Czech Republic in 2006 and 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 6. 2008 21 Činnost oboru alergologie v České republice v letech 2006 a 2007 Activity in branch of allergology in

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

D-AL a H-AL Diagnostické a léčebné Alergenové přípravky. Český výrobce - České prostředí

D-AL a H-AL Diagnostické a léčebné Alergenové přípravky. Český výrobce - České prostředí D-AL a H-AL Diagnostické a léčebné Alergenové přípravky Český výrobce - České prostředí 1 Výroba alergenových přípravků společnosti SEVAPHARMA a.s. vychází z téměř 50 let trvající tuzemské tradice 2 Rozdělení

Více

Alergie na hmyzí jed. focus. Souhrn. Klíčová slova. Summary. Etiologie a epidemiologie. Key words

Alergie na hmyzí jed. focus. Souhrn. Klíčová slova. Summary. Etiologie a epidemiologie. Key words Alergie na hmyzí jed MUDr. Martina Vachová Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Ústav imunologie a alergologie Souhrn Nejzávažnějším klinickým projevem alergie na hmyzí

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

Specific IgE Determination the Choice of Method

Specific IgE Determination the Choice of Method Specific IgE Determination the Choice of Method IVO LOCHMAN, ALENA KLOUDOVÁ, VÍTĚZSLAV NOVÁK Odbor imunologie a alergologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOUHRN Výsledky studie potvrdily opodstatněnost

Více

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Staloral 300 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml IR (Index reaktivity):

Více

Potravinová alergie v dospělosti

Potravinová alergie v dospělosti Potravinová alergie v dospělosti Simona Bělohlávková Martin Fuchs Medicína pro praxi XII.kongres praktických lékařů a sester Praha, 17.9.2015 PA je nežádoucí reakce způsobená specifickou imunitní odpovědí

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rmal d1 a rdau c1 a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi

Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rmal d1 a rdau c1 a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rmal d1 a rdau c1 a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi Influence of the high pressure on reduction of allergenicity

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Hodnocení alergenicity jablečných odrůd

Hodnocení alergenicity jablečných odrůd Hodnocení alergenicity jablečných odrůd Assessment of allergenicity of apple cultivars STANISLAVA HONZOVÁ 1, ALEXANDRA PROŠKOVÁ 2, FRANTIŠEK PAPRŠTEIN 3, IVANA ŠETINOVÁ 1, MILENA KMÍNKOVÁ 2, ANABELA KVÁČOVÁ

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

PYLOVÝ MONITORING, PYLOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

PYLOVÝ MONITORING, PYLOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA PYLOVÝ MONITORING, PYLOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA Ondřej Rybníček ČIPA Praha, II. Dětská klinika DN FN Brno HISTORIE POLINOSY 9. stol. n.l. - nejstarší popis alergie na pyl růží (Persie) 1819, 1828 - J. Bostock

Více

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Současný stav rutinní analytiky y některých biochemických markerů J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Fakultní nemocnice, Hradec Králové 22.9.2009 Laboratorní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 3 31.5.24 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji

Více

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa Zbyněk Straňák Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 3.Lékařská fakulta UK, Praha Příčiny zvýšené frekvence SC Indikace porodu SC: 1. V průběhu porodu 2. V průběhu

Více

Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance

Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance Květa Ettlerová1, Pavel Kohout2 1Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 2Klinika gerontologická a metabolická,

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Polyalergie a polysenzitivita je vhodná alergenová imunoterapie?

Polyalergie a polysenzitivita je vhodná alergenová imunoterapie? Polyalergie a polysenzitivita je vhodná alergenová imunoterapie? Polyallergy and polysensitivity is allergen immunotherapy appropriate? Martin Hrubiško 1, Václav Špičák 2 1 OKIA OÚSA a SZU, Bratislava

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Food Allergens Cross Reactivity

Food Allergens Cross Reactivity Food Allergens Cross Reactivity MARTIN FUCHS Dětské oddělení FN na Bulovce, Praha SOUHRN Tento článek se snaží s maximální stručností shrnout dosavadní znalosti o základních potravinových alergenech ve

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE SV Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergologickým a imunologickým onemocněním A. ALERGOLOGIE

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Ruconest : imunologické analýzy září 2010

Ruconest : imunologické analýzy září 2010 RUCONEST : IMUNOLOGICKÉ ANALÝZY, NEPROPAGAČNÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE Poznámka: Tyto informace budou poskytnuty předepisujícím lékařům. Shrnutí Ruconest (konestat alfa), rekombinantní

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zachování rozhodnutí o registraci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA)

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zachování rozhodnutí o registraci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zachování rozhodnutí o registraci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) 25 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravků obsahujících

Více

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický význam u dětí s atopickým ekzémem

Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický význam u dětí s atopickým ekzémem Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický význam u dětí s atopickým ekzémem Detection of different types of hypersensitivity and their clinical relevance in children with atopic eczema

Více

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie František Mrázek HLA laboratoř, Ústav Imunologie LF UP a FN Olomouc Celiakie - časté chronické zánětlivé onemocnění tenkého střeva s autoimunitní a systémovou složkou

Více

První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance

První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance K čemu je testování dobré? testování pomáhá řešit některé chronické nemoci a odhalit jejich možnou příčinu provedení testu je vhodné vždy,

Více

Očkování chronicky nemocných

Očkování chronicky nemocných Očkování chronicky nemocných Jan Smetana Roman Chlíbek Renáta Šošovičková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Komu je očkování určeno (pomineme význam plošné vakcinace) 2 1. Osoby se zvýšeným

Více

MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 2016 II. KOLO ALELY VÁZANÉ S CELIAKIÍ

MEZILABORATORNÍ POROVNÁNÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 2016 II. KOLO ALELY VÁZANÉ S CELIAKIÍ stanovení hla znaků asociovaných s chorobami 6 II. KOLO Organizátor: Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku Adresa: U Nemocnice, 8 Praha Zodpovědná osoba: Ing. Milena Vraná e-mail: milena.vrana@uhkt.cz

Více

POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ. 25. února 2016

POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ. 25. února 2016 POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ 25. února 2016 STATISTICKÁ DATA Celosvětově 350 mil. pacientů Pos;hují 5 z 10 000 obyvatel. Způsobují 8 % všech úmrd v EU. Celkem existuje cca 7 000 druhů, polovina z

Více

PCR diagnostika lymeské borreliózy. Mgr. D. Berenová, J. Hořejší, Ing. A. Lukavská, RNDr. P. Kodym, CSc. Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae).

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae). Populační studie Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae). American Journal of Botany 87(8): 1128

Více

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci:

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: 1. Otázka: Proč je histamin monoamin odbouráván diaminooxidázou a ne monoaminooxidázou? Odbourávání histaminu v buňkách střevní sliznice diaminooxidasou

Více

Potravinová anafylaxe a označování balených potravin

Potravinová anafylaxe a označování balených potravin Potravinová anafylaxe a označování balených potravin Food anaphylaxis and food labelling KVĚTUŠE ETTLEROVÁ Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové SOUHRN Potravinová

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Karlovarské imunologické centrum, s.r.o. Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary tel. 353228907, fax. 353228906

Karlovarské imunologické centrum, s.r.o. Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary tel. 353228907, fax. 353228906 IgE, specifické protilátky proti konkrétním alergenům Metoda stanovení: RISA ELISA Označení na žádance: specifické IgE (ALERGIE, ATOPIE) Vyšetřovaný materiál: venózní srážlivá krev nebo sérum Odběr: sklo

Více