Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech"

Transkript

1 Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech Analysis of sensitization patterns of pollen allergic patients from West Bohemia region PETR PANZNER 1, MARTINA VACHOVÁ 1, PETRA VÍTOVCOVÁ 1, TOMÁŠ VLAS 1, MAREK MALÝ 2 1 Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň 2 Státní zdravotní ústav Praha SOUHRN Molekulární diagnostika alergie je moderním přístupem, který mimo jiné umožňuje nové pohledy na senzibilizační profily alergiků. Technologie microarray poskytuje možnost detekce senzibilizace k většímu spektru molekul v rámci jednoho vyšetření. Tento přístup jsme využili při analýze senzibilizačního spektra na pylové alergeny u pacientů z oblasti západních Čech. Bylo zhodnoceno 1096 pacientů, kteří byli senzibilizováni alespoň na jednu molekulu odvozenou od pylů. Nejčastěji pozorovanou (v 80,8 %) byla senzibilizace na molekuly pylů trav (Phl p 1 66,3 %), druhou nejčastější (v 54,9 %) na molekuly pylů břízovitých stromů (Bet v 1 52,5 %). Neočekávaně byly často zjišťovány senzibilizace na molekuly odvozené od pylů cypřišovitých stromů (v 14,0 %) a platanu (v 15,3 %). Frekvence dalších senzibilizací se pohybovaly v očekávaných mezích. Frekvence senzibilizací ke zkříženě reagujícím molekulám (panalergenům) byly zjišťovány méně často, než ukazují data z jižních zemí. Molekulární diagnostika alergie dává přesnější a komplexnější pohled na senzibilizační profil pacienta, umožňuje lépe definovat proces senzibilizace a zjištěné údaje mohou napomoci k optimalizaci léčby alergenovou imunoterapií. Klíčová slova: moleklulární diagnostika, senzibilizace, pylové alergeny SUMMARY Molecular diagnosis of allergy is a modern approach which enables new insights into the sensitization profiles of allergic patients. Microarray technology provides detection of sensitization to a higher number of molecules in frame of one test. We used this tool in the sensitization analysis to pollen derived molecules in patients coming from our region patients sensitized to at least one pollen derived molecule were included into the analysis. The most frequent sensitization rate (80.8%) was found to grass pollen derived molecules (Phl p %), the second most frequent (54.9%) was to betulaceae pollen derived molecules (Bet v %). Sensitization rates to cupressaceae and plane tree pollen derived molecules were observed unexpectedly frequently (in 14.0%, resp. 15.3%). Sensitization rates to other pollen derived molecules were in the expected ranges. Sensitizations to cross-reacting molecules (panallergens) were observed less frequently than reported from southern countries. Molecular diagnosis of allergy gives a more precise and comprehensive insight into the sensitization profile of a patient, allowing better understanding of the sensitization process, and the explored data may help to the optimization of allergen specific immunotherapy. Key words: molecular diagnosis, sensitization, pollen allergens Alergie 4/

2 Úvod Pylová alergie je nejčastější příčinou alergických respiračních onemocnění nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí se srovnatelným klimatem. Diagnostika přecitlivělosti na pyly byla dosud založena na použití alergenových extraktů v kožních testech a v in vitro metodách ke stanovení specifických IgE protilátek. V posledních letech došlo k rozšíření tzv. molekulární diagnostiky alergií, která umožňuje pohled na diagnostiku pylové alergie rozšířit o důležité aspekty. Jednak se jedná o hledisko potvrzení senzibilizace k druhově specifické molekule, u které je zpravidla riziko možné zkřížené reaktivity s pylem jiného druhu minimální, a dále o hledisko případných zkřížených reaktivit mezi různými druhy pylů, které jsou dány senzibilizací k primárně zkříženě reagujícím molekulám, tzv. panalergenům. Další nevýhodou klasické diagnostiky je ne plně standardní složení extraktů, které závisí na variabilitě obsahu jednotlivých alergenních molekul ve zdroji a na odlišnostech výrobního postupu jednotlivých výrobců. Výsledkem jsou pak diagnostické extrakty, u nichž mohou být některé významné molekuly zastoupeny nedostatečně, nebo mohou úplně chybět, což snižuje senzitivitu testu (zvyšuje riziko, že test bude nesprávně negativní). Na druhou stranu je zde přítomno i riziko příměsí molekul jiných zdrojů (např. příměs jiného druhu pylu nelze nikdy zcela vyloučit), což snižuje specifitu testu (zvyšuje riziko, že test bude nesprávně pozitivní) (1, 2, 3). Molekulární diagnostika tato rizika výrazně omezuje, nicméně ani její výsledky nelze považovat za absolutní. Z obecného pohledu se u molekulární diagnostiky může jednat spíše o nižší senzitivitu než specifitu. Důvodem může být to, že nikdy nevyšetřujeme senzibilizaci ke všem molekulám daného zdroje, ale zpravidla pouze k těm nejčastěji senzibilizujícím složkám (hlavním alergenům). Senzibilizace k méně obvyklým složkám tedy může uniknout. V případě, kdy v rámci molekulární diagnostiky nepoužíváme klasickou metodu ke stanovení specifických IgE protilátek, ale metodu microarray (jako např. v této studii), přistupuje navíc i riziko snížené senzitivity dané charakterem metody. S problémem nižší specifity se u molekulární diagnostiky nesetkáme tak často, nicméně ani riziko falešně pozitivního výsledku zde není nulové, podobně jako v kterémkoli jiném testu. Je potřeba zdůraznit, že molekulární diagnostika neřeší ani otázku asymptomatické senzibilizace. Podobně jako u diagnostiky založené na extraktech platí i u molekulární diagnostiky to, že čím vyšší je změřená hladina spec. IgE, tím vyšší je pravděpodobnost přítomnosti klinicky relevantní alergie. Navíc v rámci molekulární diagnostiky lze definovat složky, na něž bývá senzibilizace klinicky méně významná (např. polkalciny, ale i některé druhově specifické molekuly např. Phl p 4), a naopak složky s výraznější vazbou senzibilizace a klinicky významné alergie (např. Phl p 5, Phl p 1). Individuální profily IgE senzibilizace jsou velmi heterogenní a varírují od mono-senzibilizace na jednu složku (zpravidla hlavní alergen) k široké senzibilizaci na více bližších i vzdálenějších molekul, případně včetně tzv. panalergenů. Zdá se, že senzibilizace k pylovým složkám začíná zpravidla v dětství jako slabá mono- nebo oligo-senzibilizace, která má potenciál se dále rozšiřovat (tzv. molekulární rozšíření) (4) a stává se pak silnější, polymolekulární senzibilizací, která je ještě častěji spjata s klinicky významnou alergií (5). Vyšetřování senzibilizačních profilů pacientů je nejen významným přínosem k upřesnění indikace alergenové imunoterapie (6), ale poskytuje i zajímavou informaci z pohledu epidemiologického. Cílem naší práce byl Graf 1a: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od pylů trav 216 Alergie 4/2014

3 7,4 % 2,1 % 4,3 % 4,4 % 7,7 % 5,1 % 5,0 % 7,6 % 6,1 % 3,0 % Graf 1b: Vennův diagram znázorňující mono- a kosenzibilizace na molekuly odvozené od pylů trav Pozn.: Mono- a kosenzibilizace s frekvencemi nižšími než 2,0 % nejsou uvedeny. právě tento pohled na alergické pacienty oblasti západních Čech. Je potřeba zdůraznit, že výsledky naší analýzy mohou být zkreslené metodologickým přístupem, tj. použitím komerčně dostupné microarray ImmunoCAP ISAC s apriorně daným a limitovaným spektrem molekul obsažených v tomto testu. Metody Retrospektivně bylo analyzováno 1766 pacientských vzorků vyšetřených v laboratoři našeho ústavu pomocí microarray ImmunoCAP ISAC v období od prosince 2011 do května Jednalo se o pacienty vyšetřované pro podezření na přítomnost alergie jakéhokoli druhu. Z celkového počtu vyšetřených bylo 1268 pozitivních alespoň na jednu molekulu a 1096 pozitivních alespoň na jednu molekulu odvozenou od pylů. Tato skupina byla dále statisticky analyzována a veškeré uvedené procentové hodnoty jsou počítány z tohoto základu. Pacienti ve sledované skupině trpěli alespoň jednou z následujících diagnóz: chronická rýma (63 %), průduškové astma (34 %), atopický ekzém (26 %), urtikárie nebo edémy (26 %), anafylaxe (12 %). Graf 2a: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od pylů břízovitých stromů Alergie 4/

4 14,3 % 4,1 % 2,2 % 1,3 % 4,5 % 1,3 % 1,0 % 20,2 % 4,8 % Graf 2b: Vennův diagram znázorňující mono- a kosenzibilizace na molekuly odvozené od pylů břízovitých stromů. Pozn.: Mono- a kosenzibilizace s frekvencemi nižšími než 1,0 % nejsou uvedeny. Následná analýza se týkala senzibilizačních profilů k molekulám odvozeným od pylů, které jsou obsaženy v použité microarrayi. Druhově specifické markery pylů trav jsou reprezentovány molekulami ncyn d 1, rphl p 1, rphl p 2, nphl p 4, rphl p 5, rphl p 6 a rphl p 11. Markery alergie na pyl břízovitých stromů jsou zastoupeny molekulami rbet v 1, raln g 1 a rcor a Složky ncup a 1 and ncry j 1 představují markery senzibilizace na pyly cypřišovitých, role e 1 a role e 9 olivovníkovitých stromů. Další vyšetřované druhově specifické markery byly rpla a 1 a npla a 2 pro pyl platanu, rpla l 1 pro pyl jitrocele, namb a 1 pro pyl ambrózie, nart v 1 pro pyl pelyňku, rche a 1 pro pyl merlíku, rpar j 2 pro pyl drnavce a nsal k 1 pro pyl slanobýlu. Zahrnuty byly i panalergeny odvozené od pylů profiliny (rphl p 12, rbet v 2, rmer a 1), polcalciny (rphl p 7, rbet v 4) a lipid-transfer proteiny (LTP); nole e 7, rpla a 3, nart v 3. Výsledky Ze sledované skupiny (senzibilizovaných alespoň na jednu pylovou molekulu) bylo 83,3 % pacientů senzibilizováno alespoň na jednu nepylovou molekulu. Senzibilizace na pyly trav Frekvence senzibilizací alespoň na jednu molekulu specifickou pro pyly trav byla 80,8 %. Frekvenci Graf 3: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od dalších pylů 218 Alergie 4/2014

5 Graf 4: Frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od dalších pylů senzibilizací na jednotlivé molekuly odvozené od pylů trav a na jejich kombinace ukazuje graf 1a a 1b. Frekvence senzibilizací na profilin Phl p 12 byla relativně nízká a byla pozorována výhradně u pacientů, kteří reagovali na minimálně jednu molekulu specifickou pro trávy. Senzibilizace na polkalcin Phl p 7 byla také nízká a tato senzibilizace bez senzibilizací na molekuly specifické pro pyly trav byla pozorována pouze výjimečně (0,4 %). Senzibilizace na pyly břízovitých stromů Frekvence senzibilizací na druhově specifické molekuly odvozené od břízovitých stromů (PR-10 proteiny) dosáhla v rámci sledované skupiny 54,9 %. Grafy 2a a 2b ukazují pozorované frekvence senzibilizací na tyto molekuly a jejich kombinace. Frekvence senzibilizací na profilin Bet v 2 a polkalcin Bet v 4 byly relativně nízké. U pacientů, kteří nebyli 1,7 % 19,4 % 1,6 % 1,6 % 2,7 % 1,3 % 2,5 % 1,5 % 1,3 % 1,9 % 14,5 % 8,5 % 3,2 % 1,9 % 1,9 % 1,1 % 5,4 % 1,3 % 3,2 % 1,3 % Graf 5: Vennův diagram znázorňující mono- a kosenzibilizace ke skupinám molekul odvozených od různých druhů pylů. Pozn.: Senzibilizace k příslušné skupině je definována senzibilizací k alespoň jedné příslušně druhově specifické molekule. (Mono- a kosenzibilizace s frekvencemi nižšími než 1,0 % nejsou uvedeny.) 220 Alergie 4/2014

6 senzibilizováni na PR-10 proteiny, byly senzibilizace na profilin Bet v 2 nebo polkalcin Bet v 4 pozorovány zřídka. Pouze menší část pacientů senzibilizovaných na pylové PR-10 proteiny nebyla současně senzibilizována na alespoň jeden PR-10 protein odvozený od potravin (4,8 % všech pacientů, tj. 8,7 % pacientů senzibilizovaných na Bet v 1 nebo Aln g 1 nebo Cor a ). Senzibilizace na další pyly Frekvenci senzibilizací na další pyly ukazují grafy 3 a 4. Na molekuly odvozené od cypřišovitých stromů (Cup a 1 nebo Cry j 1) byla pozorována 14,0% frekvence senzibilizací. Senzibilizace na Cry j 1 bez současné senzibilizace na Cup a 1 byla pouze výjimečná. Pozorovaná frekvence senzibilizací na molekuly odvozené od pylu olivovníkovitých stromů Ole e 1 nebo Ole e 9 byla 11,0%. Kosenzibilizace těchto dvou molekul byla pouze výjimečná. Frekvence senzibilizací na LTP odvozeného z pylu olivovníkovitých Ole e 7 byla velmi nízká, většinou bez senzibilizace na některou ze specifických molekul Ole e 1 a/nebo Ole e 9 a všichni sledovaní pacienti byli současně senzibilizováni i na nějaký další LTP. Senzibilizace na molekulu odvozenou od pylu platanu Pla a 2 byla pozorována v 15,3 % a senzibilizace na LTP odvozeného od pylu platanu Pla a 3 ve 2,6 %. Kosenzibilizace Pla a 2 a Pla a 3 byly přítomné v 1,2 %. Nezaznamenali jsme žádnou monosenzibilizaci na Pla a 3 a vůbec žádné senzibilizace na Pla a 1. Frekvence senzibilizací na molekuly specifické pro pelyněk Art v1 a LTP Art v3 byly 13,7 % a 4,8 %. Kosenzibilizace na Art v 1 a Art v 3 byly přítomny ve 2,6 % a monosenzibilizace na Art v3 nebyly zaznamenány vůbec. Frekvence senzibilizací na molekulu Pla l 1 odvozenou od jitrocele byla 9,6 % a senzibilizace na molekulu odvozenou od merlíku Che a 1 8,5 %. Senzibilizace na další druhově specifické molekuly byly víceméně výjimečné (Par j 2 0,9 %, Amb a 1 0,8 % a Sal k 1 0,4 %). Senzibilizace na panalergeny Celková frekvence senzibilizací na profiliny odvozené od pylů byla 12,3 %, na polkalciny 5,0 % a na LTP 6,5 %. Kosenzibilizace mezi všemi vyšetřovanými pylovými profiliny byla zjištěna v 6,6 %, samostatné senzibilizace na Mer a 1 v 1,6 %, Bet v 2 v 1,0 % a Phl p 12 v 0,5 %. Kosenzibilizace mezi polkalciny Phl p 7 a Bet v 4 byla přítomna ve 3,5 %. Samostatné senzibilizace na Phl p 7 nebo Bet v 4 byly přítomné v 1,1 % a 1,2 %. Senzibilizace na profiliny nebo polkalciny byla pozorována většinou samostatně, kosenziblizace těchto dvou skupin panalergenů byly pozorovány méně často, ve 3,0 %. Senzibilizace na pylové LTP byla často spojena se senzibilizací na LTP odvozené od potravin rostlinného původu, což podporuje obecný předpoklad, že primárním zdrojem senzibilizace na LTP jsou spíše tyto potraviny. Frekvence senzibilizací na cukerné složky CCD (MUXF3) u pacientů se senzibilizací na pyly byla 6,4 %. Nepozorovali jsme žádné senzibilizace na MUXF3, které by byly přítomné bez současné senzibilizace na alespoň jednu další molekulu. Pacienti s pozitivitou na přirozené purifikované molekuly byli častěji senzibilizováni na MUXF3, než byl průměr celé skupiny. Např. MUXF3 senzibilizace byla 2 častější u pacientů senzibilizovaných na Cyn d 1; 1,4 častější u Phl p 4; 1,9 častější u Cup a 1; 1,9 častější u Pla a 2 a 1,7 častější u Art v 1. Vennův diagram ukazující mono- a kosenzibilizace k různým skupinám molekul odvozených od jednotlivých pylů je uveden v grafu 5. Diskuse Pozorované frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od pylů jsou u našich pacientů podstatně vyšší než frekvence senzibilizací k nepylovým molekulám, což podtrhuje klinický význam senzibilizace na pyly v našich podmínkách. Je třeba zdůraznit, že tato analýza se týká pouze frekvence senzibilizací a nikoliv jejich klinického významu. Nicméně souvislost těchto dvou bodů je zřejmá. Pyly trav jsou nejčastější příčinou polinózy v Evropě. V několika studiích bylo odhadnuto, že více než 40 % alergických pacientů je senzibilizováno k travním pylům (7, 8). V naší studii tato frekvence byla ještě podstatně vyšší. Senzibilizace k alespoň jedné z molekul specifických pro pyly trav byla pozorována zhruba u ¾ pacientů, kteří byli senzibilizováni na alespoň jednu molekulu v rámci microarray ImmunoCAP ISAC. Frekvence senzibilizací na nejčastěji pozitivní nepylovou molekulu Fel d 1 a druhou nejčastější senzibilizaci na molekulu Der f 2 byla 1,9, resp. 2,4 nižší než pozitivita na Phl p 1. Tyto údaje se odlišují od údajů přicházejících z jiných zeměpisných oblastí (9, 10). Z pohledu pylových senzibilizací byla nejvyšší frekvence na molekuly odvozené od pylů trav, následovala frekvence senzibilizací na molekuly odvozené od pylů břízovitých stromů. Senzibilizace na tyto dva typy pylových molekul a jejich vzájemné kosenzibilizace, případně s jinými pylovými molekulami, představují výraznou většinu všech pylových senzibilizací v našem regionu. Pacienti senzibilizovaní na pyly trav byli obvykle kosenzibilizováni na několik molekul specifických pro pyly trav. Monosenzibilizace byla výrazně méně častá (graf 1b). Phl p 1 (beta-expansin) a Phl p 5 (ribonukleáza) jsou obecně považovány za molekuly, které jsou v rámci alergie na pyly trav nejvýznamnější (2, 6). Senzibilizační profily našich pacientů jsme srovnávali se senzibilizačními profily pacientů z Itálie a potvrdili jsme, že nejčastějšími molekulami vážícími IgE jsou Phl p 1, Phl p 4 a Phl p 5 (11, 12). Phl p 5 senzibilizace bez Phl p 1 senzibilizace byla poměrně vzácná, což je v souladu s jinými sledováními (13). Pozorování nezanedbatelného množství monosenzibilizací (ve smyslu travních molekul) na Phl p 4 bylo překvapivé. Senzibilizace na tuto molekulu je považována za relativně nedůležitou ve smyslu vyvolání klinicky významné alergie (14). Musíme ale zdůraznit, že velmi pravděpodobně ne všichni naši senzibilizovaní pacienti měli skutečně klinicky relevantní alergii na pyly trav. Alergie 4/

7 Klinická data nebyla v této studii analyzována. Zjistili jsme také překvapivě nezanedbatelnou frekvenci izolované ko-senzibilizace na Cyn d 1 (beta-expansin) a Phl p 4 (berberine bridge enzyme) bez Phl p 1 senzibilizace a bez CCD senzibilizace potenciálně ukazující na kosenzibilizaci s trávami, které nepatří do podčeledi lipnicových (Pooideae), a jsou významnější spíše v oblastech s teplejším podnebím. Jelikož troskut prstnatý (Cynodon dactylon tráva nepatřící do podčeledi lipnicové) není v našem regionu přítomen, pravděpodobným vysvětlením může být zkřížená reaktivita s beta-expanziny pocházejícími z jiných trav. V tomto kontextu je důležité zdůraznit význam obsahu alergenů v travních extraktech, které jsou používány pro diagnostické a terapeutické účely. Existuje více studií, které se zaměřily na tento problém a analyzovaly složení několika komerčně dostupných preparátů s ohledem na jejich kvalitativní a kvantitativní molekulární složení. Jedna studie analyzovala pouze obsah Phl p 5 (2), další studie zahrnuly širší spektrum molekul včetně Phl p 1 a Phl p 4 (1, 3). Bohužel byla zjištěna významná heterogenita v obsahu těchto hlavních alergenů. S ohledem na senzibilizační profily pacientů v našem regionu je důležité zdůraznit důležitost kvantifikace nejen obsahu Phl p 5, ale také Phl p1 a možná i Phl p 4 v používaných preparátech, na což jsme upozornili již v naší předcházející práci (15). Tato informace by do budoucna měla být základem pro správnou diagnostiku a léčbu. Nejčastější senzibilizací na molekuly odvozené od břízovitých stromů byla podle očekávání senzibilizace na Bet v 1. Frekvence senzibilizací na Aln g 1 a Cor a byly také relativně časté, ale velká většina těchto pacientů zkříženě reagovala i s Bet v 1. Vzhledem ke známé vysoké zkřížené reaktivitě PR-10 molekul je možné, že pozorovaná méně častá frekvence senzibilizací na Aln g 1 a Cor a ve srovnání v Bet v 1 může být pouze výsledkem rozdílné senzitivity použité microarray na tyto molekuly. Zkřížená reaktivita s PR-10 proteiny odvozenými od potravin rostlinného původu byla u těchto pacientů také značně častá, což odpovídá obecně známým faktům. Zjištěná relativně častá senzibilizace na molekuly odvozené od cypřišovitých byla v našem regionu poměrně překvapující. Většina pacientů byla senzibilizována na Cup a 1 (pectate lyase) a někteří byli také kosenzibilizováni na Cry j 1, ale monosenzibilizace na Cry j 1 byla výjimečná. Molekula Cup a 1 je považována za diagnostický marker primární senzibilizace na pyl cypřišovitých rostlin a významná frekvence této senzibilizace nebyla v našem regionu očekávána. Otázkou může být zkřížená senzibilizace s pectate lyasami z jiných zdrojů (např. pelyněk nebo plísně). Nicméně relativně častá senzibilizace na Cup a 1 naznačuje, že by její klinická relevance u nás měla být zvažována. Ole e 1 je specifický marker pro senzibilizaci na pyl olivovníkovitých stromů. Pozitivita ukazuje na skutečnou senzibilizaci k těmto pylům, ačkoliv příbuzné molekuly (Ole e 1-like) jsou přítomny také v pylech trav (Phl p 11), merlíku (Che a 1), jitrocele (Pla l 1) a slanobýlu (Sal k 5). Zdá se ale, že zkřížená reaktivia Ole e 1 s těmito molekulami je omezená a pravděpodobně nevýznamná (16). Relativně vysoká frekvence senzibilizace na Ole e 1 v naší geografické oblasti je způsobena nejpravděpodobněji zkříženou reaktivitou se složkou Fra e 1 pylu jasanu, což je molekula s výraznou homologií s Ole e 1. Ole e 7 (LTP) a Ole e 9 (1.3-beta-glukanáza) jsou hlavními alergeny olivovníkovitých pylů, které většinou způsobují senzibilizaci v zeměpisných oblastech, kde je vysoká expozice k pylům olivovníku. Výjimečně tyto senzibilizace mohou být jedinými markery senzibilizace k pylu olivovníku u konkrétního pacienta. Senzibilizace k LTP Ole e 7 může být asociována s anafylaxí na potraviny rostlinného původu, zejména na některé ovoce, což také naznačuje možnou zkříženou senzibilizaci. Ole e 9 sdílí některé společné epitopy s beta-glukanázami z pylu břízy, jasanu, rajčete, brambory, pepře, banánu a latexu (17). Expozice ke zkříženě reagujícím látkám může být jedním z možných vysvětlení pro senzibilizaci na Ole e 9 u našich pacientů. Jiné vysvětlení může být, že senzibilizace vznikla v důsledku cestování pacientů do oblastí s vysokou expozicí těmto pylům. Kosenzibilizace mezi molekulami odvozenými od olivovníkovitých pylů byly pouze výjimečné, což naznačuje různé zdroje senzibilizací pro každou z těchto molekul. Pozitivní specifické IgE na molekuly Pla a 1 a Pla a 2 může sloužit jako marker primární senzibilizace na pyl platanu. Zjištění relativně vysoké senzibilizační frekvence na molekulu Pla a 2 (polygalakturonáza) v naší oblasti bylo také neočekávané. Otázkou může být zkřížená senzibilizace s polygalakturonázami z jiných zdrojů (např. trávy). Absence senzibilizace k molekule Pla a 1 je velmi překvapivá a neznáme její vysvětlení. Předchozí studie ale detekovaly významně nižší senzitivitu rekombinantní molekuly Pla a 1 ve srovnání s reaktivitou k extraktu v kožním testu a ve vyšetření extraktového specifického IgE (18). Pla a 3 je vedlejší alergen, který patří mezi nespecifické LTP s častými ko-senzibilizacemi k LTP odvozenými od potravin rostlinného původu. Proto senzibilizaci na tuto molekulu nepovažujeme za specifickou pro pyl platanu. Nezanedbatelná frekvence senzibilizací na molekuly pelyňku (Art v 1), jitrocele (Pla l 1) a merlíku (Che a 1) nebyla překvapivá. Molekula Art v 1 je považována za hlavní alergen pylu pelyňku a již dříve bylo prokázáno, že senzibilizace na tuto molekulu je zodpovědná za cca 80 % senzibilizací u pacientů alergických na pelyněk (19). Literární údaje týkající se úlohy LTP Art v 3 jakožto primárního senzibilizujícího agens jsou kontroverzní (20), a proto jsme tuto molekulu nepovažovali za marker senzibilizace na pelyněk, přestože jsme na ni zjistili nezanedbatelnou frekvenci senzibilizací (bez kosenzibilizací na Art v 1 přibližně v polovině případů). Nízké frekvence senzibilizací k molekulám odvozeným od drnavce (Par j 2) a slanobýlu (Sal k 1), které jsou považovány za nejčastější alergizující byliny v oblasti Středozemního moře, byly v naší oblasti očekávány. Pozorovaná frekvence senzibilizací k hlavní molekule ambrozie (Amb a 1) byla také nízká, přestože je tento alergen někdy považován za ohrožující i ve střední Evropě. Naše studie ukázala, že monosenzibilizace ke všem výše zmíněným molekulám jsou řídké. Velká většina 222 Alergie 4/2014

8 senzibilizací se vyskytuje jako kosenzibilizace několika druhů pylových molekul, z nichž molekuly pylů trav jsou nejčastějšími pravděpodobně proto, že i frekvence senzibilizací na pyly trav jsou nejčastější. Panalergeny nejsou ve smyslu senzibilizací v naší oblasti příliš významnými molekulami na rozdíl od jižních zemí, kde pozorované frekvence senzibilizací jsou často vyšší (21) a klinická významnost těchto senzibilizací může být nezanedbatelná (22, 23). V naší studii jsme nejčastěji pozorovali senzibilizace na profiliny (grafy 1a, 2a, 3, 5). Předchozí studie neprokázaly korelace senzibilizací na konkrétní profilin se senzibilizacemi na jiné molekuly příslušného zdroje, což by podporovalo představu, že zdrojem senzibilizace na konkrétní profilin může být zdroj obsahující jakýkoli profilin bez rozdílu (24, 25). Naopak v naší studii jsme prokázali určitý vztah mezi senzibilizací k druhově specifickým molekulám a příslušným profilinům, zejména co se týče Phl p 12 a částečně i Bet v 2. Podobný vztah byl také alespoň částečně prokázán u polkalcinů Phl p 7 a Bet v 4. Zkřížená reaktivita uvnitř skupin profilinů, polkalcinů a LTP nebyla tedy kompletní. Většina senzibilizací na panalergeny byla kosenzibilizacemi s jinými molekulami, monosenzibilizace na panalergeny byly velmi výjimečné. Senzibilizace na jiné molekuly stejného pylového zdroje obvykle předchází senzibilizaci na profiliny a polkalciny a bylo zjištěno, že alespoň co se týče alergie na pyly trav, panalergeny jsou typicky rozpoznávány až v pozdní fázi molekulárního rozšíření (4). Toto zjištění je v souladu s naším pozorováním velmi nízkých frekvencí monosenzibilizací na profiliny a polkalciny. Závěr Molekulární diagnostika alergie dává přesnější a zevrubnější pohled na epidemiologii IgE senzibilizací ve srovnání s pohledem založeným na diagnostice extraktové. Zeměpisné rozdíly v profilech senzibilizací odrážejí různé způsoby senzibilizace k týmž alergenům. Popis profilů senzibilizací pacientů v určité oblasti je důležitý pro odhad frekvencí klinicky relevantních alergií k různým druhům pylů. Data získaná v oblasti západních Čech lze bezpochyby z velké části zobecnit na celé území České republiky vzhledem k nepříliš významným rozdílům klimatu a vegetace v celé této oblasti. Je ale potřeba mít na mysli i možná omezení a nedostatky námi provedené studie zejména to, že byla postavena na jedné komerčně dostupné technologii microarraye, která sice obsahuje velmi široký, ale přesto limitovaný počet vyšetřovaných molekul a může mít různou senzitivitu a specifitu pro různé molekuly. Literární údaje ohledně spolehlivosti této metody, resp. korelace výsledků této metody s jinými běžně užívanými metodami, jsou k dispozici pouze pro některé vyšetřované molekuly. Relativně vysoká frekvence senzibilizací, kterou jsme pozorovali, na molekuly odvozené od pylů cypřišovitých a platanu, je pro náš region překvapivá a vyzývá k další analýze klinické významnosti těchto nálezů a případné detekci možných zkříženě reagujících zdrojů senzibilizace. Frekvence senzibilizací na určité pylové molekuly může být důležitá při zvažování specifické alergenové imunoterapie na příslušný pyl a pro optimalizaci složení terapeutické vakcíny používané v daném regionu. Naše výsledky podtrhují nutnost zaměřit se nejenom na obsah Phl p 5, ale také na obsah Phl p 1 a možná i Phl p 4 v diagnostických a terapeutických extraktech pylů trav, které jsou používány v naší oblasti. LITERATURA 1. Focke M, Marth K, Flicker S, Valenta R. Heterogeneity of commercial timothy grass pollen extracts. Clin Exp Allergy Aug; 38(8): Sander I, Fleischer C, Meurer U, Brüning T, Raulf-Heimsoth M. Allergen content of grass pollen preparations for skin prick testing and sublingual immunotherapy. Allergy. 2009; 64(10): Schmidt H, Gelhaus C, Nebendahl M, Janssen O, Petersen A. Characterization of phleum pratense pollen extracts by 2-D DIGE and allergen immunoreactivity. Proteomics Dec; 10(24): Hatzler L, Panetta V, Lau S, Wagner P, Bergmann RL, Illi S, et al. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE response to phleum pratense in children with hay fever. J Allergy Clin Immunol Oct; 130(4):894,901.e5. 5. Matricardi PM. Třídění IgE-odpovědí do skupin podle molekulárních profilů a jeho možné důsledky pro specifickou imunoterapii. Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2014;11: do-skupin-podle-molekularnich-profilu-a-jeho-mozne-dusledky-pro-specifickou-imunoterapii Douladiris N, Savvatianos S, Roumpedaki I, Skevaki C, Mitsias D, Papadopoulos NG. A molecular diagnostic algorithm to guide pollen immunotherapy in southern europe: Towards component-resolved management of allergic diseases. Int Arch Allergy Immunol Jul 31; 162(2): Esch RE. Grass pollen allergens. Clin Allergy Immunol. 2008; 21: Schmitz R, Ellert U, Kalcklosch M, Dahm S, Thamm M. Patterns of sensitization to inhalant and food allergens findings from the german health interview and examination survey for children and adolescents. Int Arch Allergy Immunol Sep 6; 162(3): Scala E, Alessandri C, Bernardi ML, Ferrara R, Palazzo P, Pomponi D, et al. Cross-sectional survey on immunoglobulin E reactivity in 23,077 subjects using an allergenic molecule- -based microarray detection system. Clin Exp Allergy Jun; 40(6): Melioli G, Marcomini L, Agazzi A, Bazurro G, Tosca M, Rossi GA, et al. The IgE repertoire in children and adolescents resolved at component level: A cross-sectional study. Pediatr Allergy Immunol Aug; 23(5): Tripodi S, Frediani T, Lucarelli S, Macri F, Pingitore G, Di Rienzo Businco A, et al. Molecular profiles of IgE to phleum pratense in children with grass pollen allergy: Implications for Alergie 4/

9 specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Mar; 129(3):834,839.e Rossi RE, Melioli G, Monasterolo G, Harwanegg C, Rossi L, Canonica GW, et al. Sensitization profiles in polysensitized patients from a restricted geographical area: Further lessons from multiplexed component resolved diagnosis. Eur Ann Allergy Clin Immunol Dec; 43(6): Bokanovic D, Aberer W, Hemmer W, Heinemann A, Komericki P, Scheffel J, et al. Determination of sige to rphl p 1 is sufficient to diagnose grass pollen allergy. Allergy Nov; 68(11): Westritschnig K, Horak F, Swoboda I, Balic N, Spitzauer S, Kundi M, et al. Different allergenic activity of grass pollen allergens revealed by skin testing. Eur J Clin Invest Apr; 38(4): Panzner P, Vachová M, Vítovcová P, Brodská P, Vlas T. A comprehensive analysis of middle-european molecular sensitization profiles to pollen allergens. Int Arch Allergy Immunol. 2014; 164(1): Asero R. Analysis of hypersensitivity to oleaceae pollen in an olive-free and ash-free area by commercial pollen extracts and recombinant allergens. Eur Ann Allergy Clin Immunol Jun; 43(3): Palomares O, Villalba M, Quiralte J, Polo F, Rodriguez R. 1,3-beta-glucanases as candidates in latex-pollen-vegetable food cross-reactivity. Clin Exp Allergy Mar; 35(3): Asturias JA, Ibarrola I, Amat P, Tella R, Malet A, Cistero- -Bahima A, et al. Purified allergens vs. complete extract in the diagnosis of plane tree pollen allergy. Clin Exp Allergy. 2006; 36(12): Gadermaier G, Wopfner N, Wallner M, Egger M, Didierlaurent A, Regl G, et al. Array-based profiling of ragweed and mugwort pollen allergens. Allergy. 2008; 63(11): Pascal M, Munoz-Cano R, Reina Z, Palacin A, Vilella R, Picado C, et al. Lipid transfer protein syndrome: Clinical pattern, cofactor effect and profile of molecular sensitization to plant-foods and pollens. Clin Exp Allergy Oct; 42(10): Asero R, Jimeno L, Barber D. Preliminary results of a skin prick test-based study of the prevalence and clinical impact of hypersensitivity to pollen panallergens (polcalcin and profilin). J Investig Allergol Clin Immunol. 2010; 20(1): Nunez R, Carballada F, Lombardero M, Jimeno L, Boquete M. Profilin as an aeroallergen by means of conjunctival allergen challenge with purified date palm profilin. Int Arch Allergy Immunol. 2012; 158(2): Ruiz-Garcia M, Garcia Del Potro M, Fernandez-Nieto M, Barber D, Jimeno-Nogales L, Sastre J. Profilin: A relevant aeroallergen? J Allergy Clin Immunol Aug; 128(2): Sirvent S, Tordesillas L, Villalba M, Diaz-Perales A, Cuesta- -Herranz J, Salcedo G, et al. Pollen and plant food profilin allergens show equivalent IgE reactivity. Ann Allergy Asthma Immunol May; 106(5): Villalta D, Asero R. Sensitization to the pollen pan-allergen profilin. Is the detection of immunoglobulin E to multiple homologous proteins from different sources clinically useful? J Investig Allergol Clin Immunol. 2010; 20(7): doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň areál Lochotín Alej Svobody Plzeň Alergie 4/2014

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Rekombinantní alergeny

Rekombinantní alergeny Rekombinantní alergeny Vojtěch Thon Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Univerzitní centrum pro alergologii a klinickou imunologii Pylové alergeny - nové horizonty: Rekombinantní

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3.

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. LF UK Praha Definice alergické reakce (pylový alergen) Průnik alergenu přes

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie

Více

Multiplexové metody v diagnostice alergen-specifických IgE

Multiplexové metody v diagnostice alergen-specifických IgE Multiplexové metody v diagnostice alergen-specifických IgE Lochman I. oddělení imunologie a alergologie ZÚ Ostrava XV. ČASOMIL, Rychnov na Kněžnou, 1.-3.6.11 Definice jednoanalytové metody umožňují stanovit

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

informandum Výživaaimunita: Víte,čímsezabývá epigenetika? Molekulární diagnostika WebLIMS: Databázelaboratoře nainternetu

informandum Výživaaimunita: Víte,čímsezabývá epigenetika? Molekulární diagnostika WebLIMS: Databázelaboratoře nainternetu DUBEN/2014 informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice V tomtočíslenaleznete: Výživaaimunita: Víte,čímsezabývá epigenetika? Novýtrendvalergologii: Molekulární diagnostika WebLIMS: Databázelaboratoře

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Vliv zpracování potraviny na alergenicitu

Vliv zpracování potraviny na alergenicitu Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I číslo 30 - červen 2009 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientu KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Alergie na kravské mléko

Alergie na kravské mléko 178 Mezioborové přehledy Alergie na kravské mléko MUDr. Květuše Ettlerová Alergologie a klinická imunologie, Hradec Králové Kravské mléko patří k nejrozšířenějším potravinovým alergenům. Alergie na kravské

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Bílkoviny a alergie MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, resp.větší glykoproteiny. Označují se dle mezinárodní nomenklatury zkratkou vycházející

Více

Bílá kniha o alergii 2011 2012

Bílá kniha o alergii 2011 2012 2011 2012 Bílá kniha o alergii WAO White Book on Allergy 2011 2012 Executive summary RUBY PAWANKAR, GIORGIO WALTER CANONICA, STEPHEN T. HOLGATE, RICHARD F. LOCKEY WAO World Allergy Organisation A World

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology ČESKÉ A SLOVENSKÉ VYDÁNÍ 26 Má význam kombinovat anti IgE terapii se specifickou alergenovou imunoterapií? Eckard Hamelmann, Claudia Rolinck Weninghaus

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Výskyt astmatu a alergií u dětí

Výskyt astmatu a alergií u dětí Datum: leden 2015 Indikátor Jméno: Definice: Kód: Výskyt astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergických onemocnění u dětí ve věkových kategoriích 5, 9, 13

Více

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka The Cow s Milk-related Symptom Score CoMiSS Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka Přečtěte si, jak rozpoznat alergie na bílkovinu kravského mléka u kojenců a

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOCIOEKONOMICKÁ DEPRIVACE A ZDRAVÍ STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ Šplíchalová Anna, Šlachtová Hana Fejtková Petra, Tomášková Hana Polaufová

Více

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION DIGITÁLNÍ OBRAZOVÁ ANALÝZA ELEKTROFORETICKÝCH GELŮ *** Vyhodnocování získaných elektroforeogramů: Pro vyhodnocování

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 1 Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 Současnou úroveň hygieny provází astma a atopický ekzém u dětí předškolního věku (Hygiene levels in a contemporary population cohort are associated with wheezing

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA. Medicína založená na důkazu - Modul 3B

META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA. Medicína založená na důkazu - Modul 3B META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA Medicína založená na důkazu - Modul 3B OBSAH: Úvodní definice... 2 Ověření homogenity pomocí Q statistiky... 3 Testování homogenity studií pomocí I 2 indexu... 6 Výpočet

Více

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová Trendy v léčbě alergie MUDr. Petra Kubová Komplexní přístup k léčbě Režimová opatření eliminace alergenů Farmakoterapie Specifická alergenová imunoterapie Balneoterapie, speleoterapie, talasoterapie Režimová

Více

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč Přednášky MUDr.Bronislava Ph.D Alergologie, interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno Přednášky 1999. MUDr.Bronislava Ph.D 1. 14.1- Vývoj alergie a astmatu v dospělosti a ve stáří ČSAKI- slavnostní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Fraud management. Richard Dobiš 2.2.2011

Fraud management. Richard Dobiš 2.2.2011 Fraud management Richard Dobiš 2.2.2011 Lidská mysl je úžasný nástroj a když má patričnou zkušenost... Co víc business potřebuje? Odborný odhad HPP al. HPH Zbytečná otázka Kritické množství Projektový

Více

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106 1. Publikace astma bronchiale v graviditě 1. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství- užití budesonidu. Alergologie a klinická imunológia (SR), 1997; (7) 3 : 3 2. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství.

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Alergie na kravské mléko

Alergie na kravské mléko Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument x Pro veřejné použití Název

Více

Oříšek popáté lískový ořech

Oříšek popáté lískový ořech » Lískový oříšek obsahuje kromě cenných nenasycených tuků také nezanedbatelné množství hořčíku, vápníku, fosforu, ale i draslíku, železa, zinku, mědi a bóru. Oříšek popáté lískový ořech Lískové ořechy

Více

Zeptejte se svého lékaře

Zeptejte se svého lékaře Jednoduchý a bezpečný krevní test, který nabízí vysokou citlivost stanovení Neinvazivní test, který vyhodnocuje riziko onemocnění chromozomálního původu, jako je např. Downův syndrom, a nabízí také možnost

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka 27. duben 2012 Tomáš Komprda Ústav technologie potravin MENDELU v Brně Klasifikace nepříznivých reakcí na potraviny Pojmy

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

100 let pokroku v alergenové imunoterapii

100 let pokroku v alergenové imunoterapii O a l e r g e n o v é i m u n o t e r a p i i č. 33 červen 2011 100 let pokroku v alergenové imunoterapii VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie KVÍZ 1911 2011: Známe už odpovědi na

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Nové typy informací pro marketing a obchod

Nové typy informací pro marketing a obchod Nové typy informací pro marketing a obchod Lenka Mynářová leden 2008 1 Obsah 1. Jaká je role marketingových informací dnes? 1.1 Kde jsou marketingové informace opravdu klíčové? 2. Jaké jsou dnes obvyklé

Více

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta KNIHA EFA Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ Připravil Erkka Valovirta ientů žení pac u r d s e c ními á federa Evropsk i a onemocně m s alergie cest h íc ročí dýchac e 20. vý m je

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE H. Kazmarová, B. Kotlík, V. Vrbíková, M. Mikešová, H.Velická Státní zdravotní ústav Praha Centrum zdraví a životního prostředí Schools Indoor Pollution and

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček:

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Diagnostika alergií Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Atopie Potravinová alergie Alergie na pokousání zevními parazity Laboklin Vám nabízí kompletní sadu alergických testů, která

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 7. 36 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest European Health Interview

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn)

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronic Urticaria: lassification, Epidemiology and Therapy (Summary) TORSTEN ZUBERBIER pt. of ermatology and Allergy, entre harité,

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více