SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37"

Transkript

1 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo žíravé a holavé kapaliny) o teplot od 0 až do + 50 C. POPIS VÝROBKU Tímto pístrojem lze jednoduchým zpsobem postupovat pi testování njaké kapaliny a zjišovat jaké množství kyslíku (rozpuštného v této látce) tato tekutina obsahuje. Obsah rozpuštného kyslíku v kapalin je ukazován v miligramech na jeden litr (mg/l). Souasn bude na displeji pístroje ukazována teplota práv mené kapaliny. Pro kalibraní úely mže tento pístroj DO 100 ukazovat také obsah kyslíku ve vzduchu v % / O 2. V tomto mícím pístroji je zabudována nejen funkce Hold pro zmrazení práv namené aktuální hodnoty obsahu kyslíku v látce nebo vzduchu na displeji, ale také funkce pro ukazování minimální a maximální namené hodnoty obsahu kyslíku. v látce se souasným automatickým uložení tchto hodnot do pamti pístroje. Pístroj DO-100 lze také pipojit pes rozhraní USB k Vašemu poítai a na nm dále zpracovávat namené hodnoty. V pístroji DO-100 je dále zabudována funkce automatického vypínání provozu pístroje (Auto-Power-Off) z dvodu šetení kapacity napájecí baterie, která vypne pístroj, jestliže bhem doby 10 minut nebude stisknuto na pístroji žádné funkní tlaítko. Mící rozsah pístroje umožuje jak bžná mení v domácnosti, tak také mení v rybnících pro chov ryb, v e veejných bazénech pro koupání a plavání, ve fotolaboratoích, ve školách, v léivých lázních, v kapalinách pro pstování rostlin v zahradnictví atd. URENÍ POUŽITI PÍSTROJE Tento mící pístroj je uren pro zjišování obsahu kyslíku v rozsahu 0 až 20 mg /litr v kapalinách (ve kterých není piloženo elektrické naptí), v neholavých kapalinách. Souasn je pístrojem zjištna teplota mené kapaliny. Není dovoleno s pístrojem provádt mení obsahu kyslíku v holavých kapalinách nebo v žíravých (leptavých)ú kapalinách. S pístrojem se smí mit je v suchém okolním prostedí; v každém pípad je nutno bezpodmínen vylouit styk pístroje s vlhkostí. Pro napájení pístroje používejte jen pedepsanou 9 V destikovou baterii. Není dovoleno provádt mení s tímto pístroje za nepíznivých podmínek okolního prostedí. Nepíznivé podmínky okolního prostedí jsou: prach a holavé plyny a páry, nebo rozpouštdla, bouka pípadn boukové poasí, za kterého vzniká silné elektrostatické pole atd.

2 2 Jakékoliv jiné používání pístroje, než je výše popsáno a dovoleno, vede k poškození výrobku. Odtud mže vzniknout nebezpeí jako nap. elektrický zkrat, požár apod. Vlastní pístroj nesmí být otevírán, mnn ani pípadn pestavován! ROZSAH DODÁVKY Dodávka tohoto výrobku obsahuje pístroj DO-100, mící elektrodu, náhradní diafragma (membránu). náhradní elektrodu, návod k obsluze. BEZPENOSTNÍ A PROVOZNÍ UPOZORNNÍ Tento pístroj opustil výrobní závod v bezvadném stavu. Pro zachování tohoto bezpeného stavu pístroje je uživatel povinen zachovávat bezpenostní a provozní upozornní, která jsou v tomto Návodu k obsluze obsažena. Mící pístroj nepatí do rukou dtí! V živnostenských zaízeních je nutno bezpodmínen zachovávat platné pedpisy pro práci a ochranu zdraví pi práci a pedpisy pro práci na elektrických zaízeních a pístrojích. Ped každým mením se nejprve pesvdte o tom, zda mící elektroda není poškozena. Za nepíznivých svtelných podmínek (nap. za sluneního svitu) bude negativn na displeji ovlivnna viditelnost ukazovaných namených hodnot. V pípad, že na pístroji bude úmysln provedena jakákoliv zmna jeho konstrukce nebo jeho elektrická pestavba, tak v tchto pípadech zaniká jakýkoliv nárok na záruku výrobku. Bute velmi opatrní pi zacházení s holavými nebo žíravými kapalinami. Pi manipulaci s tmito nebezpenými látkami noste vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle a zástru z vhodného materiálu. Mící elektrodu ponoujte jen do mené kapaliny, na kterou nebylo piloženo žádné elektrické naptí. Mící elektroda pi ponoení smí být ponoena jen do hloubky 45 mm a tato velikost ponoení nesmí být pekroena. VLOŽENÍ A VÝMNA BATERIÍ Pro provoz mícího pístroje DO-100 je poteba vložit do jeho pouzdra 9V baterii. Pi vkládání baterie postupuje následovn: -. Na dolní stn pouzdra pístroje vyšroubujte šroubky, které upevují kryt bateriové pihrádky k pouzdru midla a potom tento kryt vyjmte. - Do bateriového prostoru vložte erstvou 9 V destikovou baterii, pípadn vymte vybitou baterii na novou baterii téhož typu. Doporuujeme, abyste pro napájení pístroje používali alkalickou baterii, která se vyznauje delší životností. - Nyní uzavete bateriový prostor krytem a pišroubujte jej k pouzdru. Když se na LCD displeji objeví symbol baterie, tak to znamená, že je nutno co nejdíve napájecí baterii vymnit. Pro zajištní postaitelné pesnosti mení je nutno provést výmnu baterie ihned potom, co se na LCD ukazateli objeví symbol baterie. Jestliže nebudete mící pístroj používat po delší dobu, tak se doporuuje vyjmout z nj napájecí baterii. Tím zamezíte pípadnému poškození pístroje elektrolytem, který by mohl z baterie vytékat. Z téhož dvodu je vhodné vybitou baterií z pístroje ihned vyjmout. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU, KALIBRACE, MENÍ

3 3 Kalibrace Ped zahájením prvního mení je nutno naplnit mící elektrodu elektrolytem a pístroj zkalibrovat. Pro zkalibrování pístroje postupujte následovn: - Naplte mící elektrodu elektrolytem (Viz lánek Výmna elektrolytu a diafragmy. - Zasute zástrku mící elektrody do otvoru PROBE INPUT (vstup pro zkoušen) na horní stn pouzdra pístroje. Mící elektrodu uzamknte v této poloze posunutím propojovacího tlaítka na tle pístroje DO-100 do polohy LOCK ON (uzamknuto). Elektroda bude ádn v zasunuté poloze uzamknuta, jestliže je posuvné tlaítko LOCK ON posunuto do pravé koncové polohy.(myšleno pi pohledu zepedu na pouzdro pístroje). - Po uzamení elektrody zapnte mící pístroj DO-100 do provozu tlaítkem POWER - Pro zmnu mícího rozsahu % O a po ukonení krátkého inicializaního procesu DO- 100 stisknte na pouzdru pístroje tlaítko mg/l /O. Na LCD displeji se objeví znaky % O. - Potom stisknte jedenkrát tlaítko ZERO (nula). Na displeji se objeví nápis 0% O Po uplynutí krátké doby se na displeji objeví namená hodnota (obsah kyslíku ve vzduchu). - Vykejte cca 5 minut, až se namená hodnota nebude mnit a až se ustálí. - Nato stisknte tlaítko CAL (kalibrace). Na displeji se objeví nyní namená hodnota 20,8 nebo 20,9 % O 2. To je typická hodnota obsahu kyslíku ve vzduchu a je použita jako konstanta pro kalibraci pístroje DO-100. Upozornní! Pi mení dbejte na to, aby mící elektroda byla vždy dobe v patici uzamknuta. Kalibraci pístroje provádjte vždy tak, aby byl kolem pouzdra pístroje DM-100 dostatený volný prostor pro pístup vzduchu k pouzdru. Kalibrace pístroje musí být provádna vždy po provedené výmn diafragma nebo po výmn mící elektrody nebo elektrolytu. Mení Po provedení kalibrace je již možno s pístrojem DO-100 provádt vlastní mení. - Propojte mení elektrodu s mícím pístroje podle popisu, jak je uveden v lánku Kalibrace. - Zapnte pístroj DO-100 do provozu stisknutím tlaítka POWER : - Na LCD displeji se objeví nápis mg / l. Jestliže je na LCD displeji nápis % O 2, potom jedenkrát stisknte tlaítko mg/ l / O 2. - Ponote mící elektrodu do mené kapaliny až po kónicky se rozšiující se držadlo ( do hloubky cca 45 mm) a pomalu otáejte pístrojem s mící elektrodou tak dlouho, až na povrchu mící elektrody, ponoené do kapaliny, zmizí usazené bublinky plynu,které vznikly na jejím povrchu. Po ustálení ukazované namené hodnoty na LCD displeji lze odeíst ukazovanou hodnotu obsahu kyslíku v mené tekutin. - Jestliže je hodnota obsahu rozpuštného kyslíku v tekutin vtší než 20 mg / l, tak se na LCD displeji objeví znaky Souasn je na dolní ásti LCD displeje ukazována hodnota teploty mené kapaliny. Stisknutím tlaítka C / F lze pepínat mící jednotky teploty. - Po skonení mení vypnte pístroj DO-100 stisknutím tlaítka POWER. - Jestliže chcete docílit postaitelné pesnosti mení pístroje po delším ase (když pístroj nebyl používán), tak je nutno opláchnout mící elektrodu destilovanou vodou a dobe její povrch oistit a vysušit.

4 4 FUNKCE HOLD Pomocí této funkce Hold, lze aktuální namenou hodnotu na LCD displeji zmrazit. Pro aktivaci funkce Hold a zastavení práv namené hodnoty a její zobrazení na LCD displeji pístroje v prbhu mení stisknte tlaítko HOLD. Tím bude na displeji stále ukazována zastavená namená hodnota až do dalšího stisknutí tlaítka HOLD, po kterém bude na LCD displeji pokraovat zobrazování prbžn namené hodnoty. Aktivovaná funkce Hold bude na LCD displeji signalizována nápisem HOLD : FUNKCE MIN / MAX Z NAMENÝH HODNOT V mícím pístroje DO-100 je zabudována také funkce, která sleduje a automaticky ukládá do vnitní pamti midla nejmenší (Min) a nejvtší (Max) hodnotu ze sledu zmených hodnot. - Pro aktivaci této funkce stisknte jedenkrát tlaítko REC. MAX. / MIN.. Ihned nato se na displeji pístroje objeví nápis REC. Potom bude automaticky mící pístroj ukládat do své pamti jen nejvtší a nejmenší namenou hodnotu - Chcete-li vyvolat z pamti pístroje nejvtší ze sledu mených hodnot, tak stisknte tlaítko REC. MAX. / MIN., až se na displeji objeví nápis REC Max. Rovnž se na displeji se objeví hodnota, která znamená nejvtší hodnotu, jež se vyskytla ve sledu namených hodnot. - Chcete-li vyvolat z pamti pístroje nejmenší hodnotu ze sledu mených hodnot, tak stisknte tlaítko REC. MAX. / MIN. až se na displeji objeví nápis REC Max. Souasn se na displeji objeví hodnota, která znamená nejmenší hodnotu, jež se vyskytla ve sledu namených hodnot. - Jestliže chcete vypnout funkci MAX / MIN, tak stisknte tlaítko REC. MAX. / MIN. a podržte jej stisknuté po dobu cca 2 sekund. Po tomto úkonu deaktivujete funkci MAX/MIN a na displeji pístroje budou ukazovány pouze aktuální namené hodnoty. FUNKCE AUTO-POWER (automatické vypínání pístroje) V mícím pístroji DO-100 je také funkce (Auto-Power-Off), která šetí napájecí baterii a automaticky vypíná mící pístroj z provozu, jestliže v dob 10 minut není na pístroji stisknuto žádné tlaítko. Když chcete tuto funkci vypnout, tak stisknte tlaítko REC.MAX. / MIN. až se na displeji objeví nápis REC. ROZHRANÍ RS 232 V pístroji DO-100 je také rozhraní RS-232. Pro toto rozhraní je možno si zakoupit vhodný adaptér. Rozhraní RS-232 je umístno na pravé stran elní stny pístroje (pi pohledu na pístroj zepedu), kde se nachází kontakt pro toto rozhraní (je ukryt pod odklápcím krytem). Na pístroji je k dispozici 16 místný tok dat, formát obnáší 9 600, N,8, místný proud je zobrazen v následujícím formátu: Každé místo v tomto formátu toku dat má pidlený status, který je uveden v následující tabulce: D 0 Koncové slovo D 1 až D 8 Ukazovaná namené hodnota, D1 LSD (nejnižší platná íslice), D 8 MSD (ádov nejvyšší platná íslice) Píklad: Ukazováno 1234, pak je D 8 až D 1: D 9 Desetinná árka (DP), poloha z leva doprava:

5 0 = nic DP, 1 = DP 1, 2 = DP 2, 3 = DP 3 D 10 Polarita:0 = kladná polarita 1 = záporná polarita D 11 a D 12 Ukazatel mících veliin: C = 01; F = 03; O_ = 06, mg/l = 07 D 13 Když je ukazována nejvyšší práv namené hodnota = 1 Když je ukazována nejnižší práv namené hodnota = 2 D 14 4 D 15 Startovací slovo 5 VÝMNA ELEKTROLYT A DIAFRAGMA (membrány) Na špice mící elektrody se nachází membrána, zvaná také diafragma, kterou mohou pocházet jen molekuly kyslíku a vtší molekuly elektrolytu tekutina typu gelu jsou touto membránou zadrženy. Pi mení proniknou skrz membránu molekuly kyslíku a jsou indikovány mící elektrodou. Elektroda zjistí koncentraci molekul kyslíku a tato hodnota je penesena do mícího pístroje, Membrána je velmi tenká a tím je velmi citlivá na rzné kapaliny jako elektrolyt a také je citlivá na tlak vzduchu (fouknutí na membránu) a tím mže být takto velmi snadno zniena. Rovnž mže dojít k úplnému zniení této tenké membrány pi jejím vtším mechanickém namáhání. Pi každém mení dochází v elektrolytu k výmn molekul. Jestliže nebude mící pístroj DO-100 zkalibrován nebo budou na displeji zobrazovány nestabilní namené hodnoty, tak se mže jednat o defektní membránu, nebo na jejím povrchu mohly ulpt ásteky špíny nebo zbytky již upotebeného elektrolytu. V tomto pípad zkontrolujte membránu a nebo vymte elektrolyt za erstvý. Nárt mící elektrody: Pi výmn elektrody postupujte podle následujících pokyn: 1. Z tla mící elektrody vyšroubujte z jejího držáku elektrody (3) nádobku pro elektrolyt (4) souasn s hlavou elektrody (7) 2. Upotebený elektrolyt z nádobky pro elektrolyt (4) vylejte. 3. Vyšroubujte z hlavy mící elektrody (7) nádobku pro elektrolyt (4) 4. Odstrate z hlavy elektrody (7) mkký tsnící kroužek (7) 5. Vytáhnte pinzetou s plochými komolými hroty membránu (5), z nádobky pro elektrolyt (4). 6. Nato opt nasute mkký tsnící kroužek (6) na hlavu elektrody (7). 7. Opatrn uchopte pinzetou s plochými komolými hroty novou náhradní neporuenou membránu (v žádném pípad se nedotýkejte membrány rukama, nebo byste mohli pitom membránu poškodit) a vytáhnte ji z ochranné mkké fólie. 8. Pak tuto novou membránu (6) vložte na nádobku s elektrolytem (4) tak, aby pesn dosedla na její okraj. 9. Zašroubujte k hlav mící elektrody (7) opt nádobku s elektrolytem (4). 10. Nádobku pro elektrolyt (7) naplte erstvým elektrolytem do 1 / 3 jejího obsahu.

6 6 11. Nyní opatrn pišroubujte nádobku s elektrolytem do držáku mící elektrody (3). Membrána se pitom napne. Opatrn klepnte ze strany na hlavu elektrody (7), aby se z elektrolytu uvolnily pípadné bublinky vzduchu, usazené na vnitním povrchu nádobky. Jinak by mohlo dojít k chybnému mení vyhodnocování obsahu kyslíku. Výmna membrány a elektrolytu je tím skonena. Jestliže byste chtli vymnit jen elektrolyt, tak musíte postupovat podle pokyn, uvedených v bod 1,2,10 a 11. Jednotlivé ásti mící elektrody (jako nap. tlo mící elektrody je.1, idlo teplomru je. 2, atd.) jsou vyznaeny íslicemi na nártku vedle pokyn 1 až 11. ÚDRŽBA PÍSTROJE A JEHO ISTNÍ Po oištní (opláchnutí) mící elektrody používejte jen istou destilovanou vodu nebo vodu zbavenou iont nebo jemný papírový ubrousek pro odstranní vtších ulplých neistot z povrchu mící elektrody. Pro ištní mící elektrody nepoužívejte žádné látky obsahující uhlík nebo benzín, alkohol nebo podobné kapaliny. Jinak by mohlo tím dojít k poškození povrchové plochy mící mícího pístroje. Mimo to jsou páry tchto holavin zdraví škodlivé a také výbušné; takže by mohlo také vzniknout nebezpeí exploze holavých par. V žádném pípad pi ištní nepoužívejte njaké ostrohranné náadí, šroubováky nebo kovový (ocelový) kartá. POSLEDNÍ PÉE O PÍSTROJ O již nepotebný pístroj se postarejte podle platných zákonných pedpis o likvidaci škodlivých látek. Pístroj neodhazujte do bžného domovního odpadu! TECHNICKÁ DATA Mící rozsah pro obsah kyslíku 0 až 20 mg/litr Dlení stupnice pro mení obsahu kyslíku 0,1 mg / litr Pesnost mení obsahu kyslíku ± 0,4 mg /itr (pi 23 C ± 5 C) Mící rozsah pro teplotu 0 ž + 50 C Dlení stupnice pro mení teploty 0,1 C Pesnost mení teploty ± 0,8 C (pi 23 C ± 5 C) Pracovní teplota 0 až max C Dovolena vlhkost vzduchu pi mení < 80 % rel. vlhkosti Velikost napájecího naptí pístroje 9 V destiková baterie Rozmry pístroje 195 x 68 x 30 mm Rozmry mící elektrody Prmr 28 x 190 mm Hmotnost 450 g vetn mící elektrody Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlai. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 07/06

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více