SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37"

Transkript

1 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo žíravé a holavé kapaliny) o teplot od 0 až do + 50 C. POPIS VÝROBKU Tímto pístrojem lze jednoduchým zpsobem postupovat pi testování njaké kapaliny a zjišovat jaké množství kyslíku (rozpuštného v této látce) tato tekutina obsahuje. Obsah rozpuštného kyslíku v kapalin je ukazován v miligramech na jeden litr (mg/l). Souasn bude na displeji pístroje ukazována teplota práv mené kapaliny. Pro kalibraní úely mže tento pístroj DO 100 ukazovat také obsah kyslíku ve vzduchu v % / O 2. V tomto mícím pístroji je zabudována nejen funkce Hold pro zmrazení práv namené aktuální hodnoty obsahu kyslíku v látce nebo vzduchu na displeji, ale také funkce pro ukazování minimální a maximální namené hodnoty obsahu kyslíku. v látce se souasným automatickým uložení tchto hodnot do pamti pístroje. Pístroj DO-100 lze také pipojit pes rozhraní USB k Vašemu poítai a na nm dále zpracovávat namené hodnoty. V pístroji DO-100 je dále zabudována funkce automatického vypínání provozu pístroje (Auto-Power-Off) z dvodu šetení kapacity napájecí baterie, která vypne pístroj, jestliže bhem doby 10 minut nebude stisknuto na pístroji žádné funkní tlaítko. Mící rozsah pístroje umožuje jak bžná mení v domácnosti, tak také mení v rybnících pro chov ryb, v e veejných bazénech pro koupání a plavání, ve fotolaboratoích, ve školách, v léivých lázních, v kapalinách pro pstování rostlin v zahradnictví atd. URENÍ POUŽITI PÍSTROJE Tento mící pístroj je uren pro zjišování obsahu kyslíku v rozsahu 0 až 20 mg /litr v kapalinách (ve kterých není piloženo elektrické naptí), v neholavých kapalinách. Souasn je pístrojem zjištna teplota mené kapaliny. Není dovoleno s pístrojem provádt mení obsahu kyslíku v holavých kapalinách nebo v žíravých (leptavých)ú kapalinách. S pístrojem se smí mit je v suchém okolním prostedí; v každém pípad je nutno bezpodmínen vylouit styk pístroje s vlhkostí. Pro napájení pístroje používejte jen pedepsanou 9 V destikovou baterii. Není dovoleno provádt mení s tímto pístroje za nepíznivých podmínek okolního prostedí. Nepíznivé podmínky okolního prostedí jsou: prach a holavé plyny a páry, nebo rozpouštdla, bouka pípadn boukové poasí, za kterého vzniká silné elektrostatické pole atd.

2 2 Jakékoliv jiné používání pístroje, než je výše popsáno a dovoleno, vede k poškození výrobku. Odtud mže vzniknout nebezpeí jako nap. elektrický zkrat, požár apod. Vlastní pístroj nesmí být otevírán, mnn ani pípadn pestavován! ROZSAH DODÁVKY Dodávka tohoto výrobku obsahuje pístroj DO-100, mící elektrodu, náhradní diafragma (membránu). náhradní elektrodu, návod k obsluze. BEZPENOSTNÍ A PROVOZNÍ UPOZORNNÍ Tento pístroj opustil výrobní závod v bezvadném stavu. Pro zachování tohoto bezpeného stavu pístroje je uživatel povinen zachovávat bezpenostní a provozní upozornní, která jsou v tomto Návodu k obsluze obsažena. Mící pístroj nepatí do rukou dtí! V živnostenských zaízeních je nutno bezpodmínen zachovávat platné pedpisy pro práci a ochranu zdraví pi práci a pedpisy pro práci na elektrických zaízeních a pístrojích. Ped každým mením se nejprve pesvdte o tom, zda mící elektroda není poškozena. Za nepíznivých svtelných podmínek (nap. za sluneního svitu) bude negativn na displeji ovlivnna viditelnost ukazovaných namených hodnot. V pípad, že na pístroji bude úmysln provedena jakákoliv zmna jeho konstrukce nebo jeho elektrická pestavba, tak v tchto pípadech zaniká jakýkoliv nárok na záruku výrobku. Bute velmi opatrní pi zacházení s holavými nebo žíravými kapalinami. Pi manipulaci s tmito nebezpenými látkami noste vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle a zástru z vhodného materiálu. Mící elektrodu ponoujte jen do mené kapaliny, na kterou nebylo piloženo žádné elektrické naptí. Mící elektroda pi ponoení smí být ponoena jen do hloubky 45 mm a tato velikost ponoení nesmí být pekroena. VLOŽENÍ A VÝMNA BATERIÍ Pro provoz mícího pístroje DO-100 je poteba vložit do jeho pouzdra 9V baterii. Pi vkládání baterie postupuje následovn: -. Na dolní stn pouzdra pístroje vyšroubujte šroubky, které upevují kryt bateriové pihrádky k pouzdru midla a potom tento kryt vyjmte. - Do bateriového prostoru vložte erstvou 9 V destikovou baterii, pípadn vymte vybitou baterii na novou baterii téhož typu. Doporuujeme, abyste pro napájení pístroje používali alkalickou baterii, která se vyznauje delší životností. - Nyní uzavete bateriový prostor krytem a pišroubujte jej k pouzdru. Když se na LCD displeji objeví symbol baterie, tak to znamená, že je nutno co nejdíve napájecí baterii vymnit. Pro zajištní postaitelné pesnosti mení je nutno provést výmnu baterie ihned potom, co se na LCD ukazateli objeví symbol baterie. Jestliže nebudete mící pístroj používat po delší dobu, tak se doporuuje vyjmout z nj napájecí baterii. Tím zamezíte pípadnému poškození pístroje elektrolytem, který by mohl z baterie vytékat. Z téhož dvodu je vhodné vybitou baterií z pístroje ihned vyjmout. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU, KALIBRACE, MENÍ

3 3 Kalibrace Ped zahájením prvního mení je nutno naplnit mící elektrodu elektrolytem a pístroj zkalibrovat. Pro zkalibrování pístroje postupujte následovn: - Naplte mící elektrodu elektrolytem (Viz lánek Výmna elektrolytu a diafragmy. - Zasute zástrku mící elektrody do otvoru PROBE INPUT (vstup pro zkoušen) na horní stn pouzdra pístroje. Mící elektrodu uzamknte v této poloze posunutím propojovacího tlaítka na tle pístroje DO-100 do polohy LOCK ON (uzamknuto). Elektroda bude ádn v zasunuté poloze uzamknuta, jestliže je posuvné tlaítko LOCK ON posunuto do pravé koncové polohy.(myšleno pi pohledu zepedu na pouzdro pístroje). - Po uzamení elektrody zapnte mící pístroj DO-100 do provozu tlaítkem POWER - Pro zmnu mícího rozsahu % O a po ukonení krátkého inicializaního procesu DO- 100 stisknte na pouzdru pístroje tlaítko mg/l /O. Na LCD displeji se objeví znaky % O. - Potom stisknte jedenkrát tlaítko ZERO (nula). Na displeji se objeví nápis 0% O Po uplynutí krátké doby se na displeji objeví namená hodnota (obsah kyslíku ve vzduchu). - Vykejte cca 5 minut, až se namená hodnota nebude mnit a až se ustálí. - Nato stisknte tlaítko CAL (kalibrace). Na displeji se objeví nyní namená hodnota 20,8 nebo 20,9 % O 2. To je typická hodnota obsahu kyslíku ve vzduchu a je použita jako konstanta pro kalibraci pístroje DO-100. Upozornní! Pi mení dbejte na to, aby mící elektroda byla vždy dobe v patici uzamknuta. Kalibraci pístroje provádjte vždy tak, aby byl kolem pouzdra pístroje DM-100 dostatený volný prostor pro pístup vzduchu k pouzdru. Kalibrace pístroje musí být provádna vždy po provedené výmn diafragma nebo po výmn mící elektrody nebo elektrolytu. Mení Po provedení kalibrace je již možno s pístrojem DO-100 provádt vlastní mení. - Propojte mení elektrodu s mícím pístroje podle popisu, jak je uveden v lánku Kalibrace. - Zapnte pístroj DO-100 do provozu stisknutím tlaítka POWER : - Na LCD displeji se objeví nápis mg / l. Jestliže je na LCD displeji nápis % O 2, potom jedenkrát stisknte tlaítko mg/ l / O 2. - Ponote mící elektrodu do mené kapaliny až po kónicky se rozšiující se držadlo ( do hloubky cca 45 mm) a pomalu otáejte pístrojem s mící elektrodou tak dlouho, až na povrchu mící elektrody, ponoené do kapaliny, zmizí usazené bublinky plynu,které vznikly na jejím povrchu. Po ustálení ukazované namené hodnoty na LCD displeji lze odeíst ukazovanou hodnotu obsahu kyslíku v mené tekutin. - Jestliže je hodnota obsahu rozpuštného kyslíku v tekutin vtší než 20 mg / l, tak se na LCD displeji objeví znaky Souasn je na dolní ásti LCD displeje ukazována hodnota teploty mené kapaliny. Stisknutím tlaítka C / F lze pepínat mící jednotky teploty. - Po skonení mení vypnte pístroj DO-100 stisknutím tlaítka POWER. - Jestliže chcete docílit postaitelné pesnosti mení pístroje po delším ase (když pístroj nebyl používán), tak je nutno opláchnout mící elektrodu destilovanou vodou a dobe její povrch oistit a vysušit.

4 4 FUNKCE HOLD Pomocí této funkce Hold, lze aktuální namenou hodnotu na LCD displeji zmrazit. Pro aktivaci funkce Hold a zastavení práv namené hodnoty a její zobrazení na LCD displeji pístroje v prbhu mení stisknte tlaítko HOLD. Tím bude na displeji stále ukazována zastavená namená hodnota až do dalšího stisknutí tlaítka HOLD, po kterém bude na LCD displeji pokraovat zobrazování prbžn namené hodnoty. Aktivovaná funkce Hold bude na LCD displeji signalizována nápisem HOLD : FUNKCE MIN / MAX Z NAMENÝH HODNOT V mícím pístroje DO-100 je zabudována také funkce, která sleduje a automaticky ukládá do vnitní pamti midla nejmenší (Min) a nejvtší (Max) hodnotu ze sledu zmených hodnot. - Pro aktivaci této funkce stisknte jedenkrát tlaítko REC. MAX. / MIN.. Ihned nato se na displeji pístroje objeví nápis REC. Potom bude automaticky mící pístroj ukládat do své pamti jen nejvtší a nejmenší namenou hodnotu - Chcete-li vyvolat z pamti pístroje nejvtší ze sledu mených hodnot, tak stisknte tlaítko REC. MAX. / MIN., až se na displeji objeví nápis REC Max. Rovnž se na displeji se objeví hodnota, která znamená nejvtší hodnotu, jež se vyskytla ve sledu namených hodnot. - Chcete-li vyvolat z pamti pístroje nejmenší hodnotu ze sledu mených hodnot, tak stisknte tlaítko REC. MAX. / MIN. až se na displeji objeví nápis REC Max. Souasn se na displeji objeví hodnota, která znamená nejmenší hodnotu, jež se vyskytla ve sledu namených hodnot. - Jestliže chcete vypnout funkci MAX / MIN, tak stisknte tlaítko REC. MAX. / MIN. a podržte jej stisknuté po dobu cca 2 sekund. Po tomto úkonu deaktivujete funkci MAX/MIN a na displeji pístroje budou ukazovány pouze aktuální namené hodnoty. FUNKCE AUTO-POWER (automatické vypínání pístroje) V mícím pístroji DO-100 je také funkce (Auto-Power-Off), která šetí napájecí baterii a automaticky vypíná mící pístroj z provozu, jestliže v dob 10 minut není na pístroji stisknuto žádné tlaítko. Když chcete tuto funkci vypnout, tak stisknte tlaítko REC.MAX. / MIN. až se na displeji objeví nápis REC. ROZHRANÍ RS 232 V pístroji DO-100 je také rozhraní RS-232. Pro toto rozhraní je možno si zakoupit vhodný adaptér. Rozhraní RS-232 je umístno na pravé stran elní stny pístroje (pi pohledu na pístroj zepedu), kde se nachází kontakt pro toto rozhraní (je ukryt pod odklápcím krytem). Na pístroji je k dispozici 16 místný tok dat, formát obnáší 9 600, N,8, místný proud je zobrazen v následujícím formátu: Každé místo v tomto formátu toku dat má pidlený status, který je uveden v následující tabulce: D 0 Koncové slovo D 1 až D 8 Ukazovaná namené hodnota, D1 LSD (nejnižší platná íslice), D 8 MSD (ádov nejvyšší platná íslice) Píklad: Ukazováno 1234, pak je D 8 až D 1: D 9 Desetinná árka (DP), poloha z leva doprava:

5 0 = nic DP, 1 = DP 1, 2 = DP 2, 3 = DP 3 D 10 Polarita:0 = kladná polarita 1 = záporná polarita D 11 a D 12 Ukazatel mících veliin: C = 01; F = 03; O_ = 06, mg/l = 07 D 13 Když je ukazována nejvyšší práv namené hodnota = 1 Když je ukazována nejnižší práv namené hodnota = 2 D 14 4 D 15 Startovací slovo 5 VÝMNA ELEKTROLYT A DIAFRAGMA (membrány) Na špice mící elektrody se nachází membrána, zvaná také diafragma, kterou mohou pocházet jen molekuly kyslíku a vtší molekuly elektrolytu tekutina typu gelu jsou touto membránou zadrženy. Pi mení proniknou skrz membránu molekuly kyslíku a jsou indikovány mící elektrodou. Elektroda zjistí koncentraci molekul kyslíku a tato hodnota je penesena do mícího pístroje, Membrána je velmi tenká a tím je velmi citlivá na rzné kapaliny jako elektrolyt a také je citlivá na tlak vzduchu (fouknutí na membránu) a tím mže být takto velmi snadno zniena. Rovnž mže dojít k úplnému zniení této tenké membrány pi jejím vtším mechanickém namáhání. Pi každém mení dochází v elektrolytu k výmn molekul. Jestliže nebude mící pístroj DO-100 zkalibrován nebo budou na displeji zobrazovány nestabilní namené hodnoty, tak se mže jednat o defektní membránu, nebo na jejím povrchu mohly ulpt ásteky špíny nebo zbytky již upotebeného elektrolytu. V tomto pípad zkontrolujte membránu a nebo vymte elektrolyt za erstvý. Nárt mící elektrody: Pi výmn elektrody postupujte podle následujících pokyn: 1. Z tla mící elektrody vyšroubujte z jejího držáku elektrody (3) nádobku pro elektrolyt (4) souasn s hlavou elektrody (7) 2. Upotebený elektrolyt z nádobky pro elektrolyt (4) vylejte. 3. Vyšroubujte z hlavy mící elektrody (7) nádobku pro elektrolyt (4) 4. Odstrate z hlavy elektrody (7) mkký tsnící kroužek (7) 5. Vytáhnte pinzetou s plochými komolými hroty membránu (5), z nádobky pro elektrolyt (4). 6. Nato opt nasute mkký tsnící kroužek (6) na hlavu elektrody (7). 7. Opatrn uchopte pinzetou s plochými komolými hroty novou náhradní neporuenou membránu (v žádném pípad se nedotýkejte membrány rukama, nebo byste mohli pitom membránu poškodit) a vytáhnte ji z ochranné mkké fólie. 8. Pak tuto novou membránu (6) vložte na nádobku s elektrolytem (4) tak, aby pesn dosedla na její okraj. 9. Zašroubujte k hlav mící elektrody (7) opt nádobku s elektrolytem (4). 10. Nádobku pro elektrolyt (7) naplte erstvým elektrolytem do 1 / 3 jejího obsahu.

6 6 11. Nyní opatrn pišroubujte nádobku s elektrolytem do držáku mící elektrody (3). Membrána se pitom napne. Opatrn klepnte ze strany na hlavu elektrody (7), aby se z elektrolytu uvolnily pípadné bublinky vzduchu, usazené na vnitním povrchu nádobky. Jinak by mohlo dojít k chybnému mení vyhodnocování obsahu kyslíku. Výmna membrány a elektrolytu je tím skonena. Jestliže byste chtli vymnit jen elektrolyt, tak musíte postupovat podle pokyn, uvedených v bod 1,2,10 a 11. Jednotlivé ásti mící elektrody (jako nap. tlo mící elektrody je.1, idlo teplomru je. 2, atd.) jsou vyznaeny íslicemi na nártku vedle pokyn 1 až 11. ÚDRŽBA PÍSTROJE A JEHO ISTNÍ Po oištní (opláchnutí) mící elektrody používejte jen istou destilovanou vodu nebo vodu zbavenou iont nebo jemný papírový ubrousek pro odstranní vtších ulplých neistot z povrchu mící elektrody. Pro ištní mící elektrody nepoužívejte žádné látky obsahující uhlík nebo benzín, alkohol nebo podobné kapaliny. Jinak by mohlo tím dojít k poškození povrchové plochy mící mícího pístroje. Mimo to jsou páry tchto holavin zdraví škodlivé a také výbušné; takže by mohlo také vzniknout nebezpeí exploze holavých par. V žádném pípad pi ištní nepoužívejte njaké ostrohranné náadí, šroubováky nebo kovový (ocelový) kartá. POSLEDNÍ PÉE O PÍSTROJ O již nepotebný pístroj se postarejte podle platných zákonných pedpis o likvidaci škodlivých látek. Pístroj neodhazujte do bžného domovního odpadu! TECHNICKÁ DATA Mící rozsah pro obsah kyslíku 0 až 20 mg/litr Dlení stupnice pro mení obsahu kyslíku 0,1 mg / litr Pesnost mení obsahu kyslíku ± 0,4 mg /itr (pi 23 C ± 5 C) Mící rozsah pro teplotu 0 ž + 50 C Dlení stupnice pro mení teploty 0,1 C Pesnost mení teploty ± 0,8 C (pi 23 C ± 5 C) Pracovní teplota 0 až max C Dovolena vlhkost vzduchu pi mení < 80 % rel. vlhkosti Velikost napájecího naptí pístroje 9 V destiková baterie Rozmry pístroje 195 x 68 x 30 mm Rozmry mící elektrody Prmr 28 x 190 mm Hmotnost 450 g vetn mící elektrody Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlai. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 07/06

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 48 13 33 www.conrad.sk Obj..: 481 333 Vážení zákazníci, dkujeme za Vaši dvru a za nákup našeho speciálního zapichovacího teplomru. Vynikající pomcka

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 57 16 50 www.conrad.sk SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 Úelové použitie Toto solární osvtlení domovního ísla v atraktivním provedení upoutá

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpenostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvk a indikátor...5 3-1. Popis pístroje... 5 3-2. Popis tlaítek... 6 3-3. LCD displej. 7 4. Specifikace... 8 4-1. Obecná specifikace.....

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 85 34 09 www.conrad.sk Obj..: 853 409 Je doopravdy velice nepíjemné usednout do automobilu v chladných dnech do sedadla studeného jako led. Vyhívaný

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 16 41 www.conrad.sk Obj..: 121 641 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 05 54 www.conrad.sk Obj..: 750 554 Tato ernobílá monitorovací kamera se štrbinovým objektivem, s mikrofonem a s obrazovým senzorem SONY CCD, která

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

www.jsp.cz JSP Měření a regulace

www.jsp.cz JSP Měření a regulace Návod k obsluze GCO 100 1.1 POUŽITÍ GCO100... 1 1.2 BEZPENOSTNÍ POKYNY... 2 1.3 POKYNY K PROVOZU A ÚDRŽB:... 2 1.4 UPOZORNNÍ K LIKVIDACI... 2 2.1 ZOBRAZOVACÍ PRVKY... 2 2.2 OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.3 PIPOJENÍ...

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719

LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 51 07 19 www.conrad.sk OBECNÉ ÚDAJE LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719 Ovládací prvky Nastavení naptí: Nastavení

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Elektronický digitální teploměr a vlhkoměr HT-200 patří ve své třídě ke špičkovým výrobkům. Byl zkonstruován podle současné nejnovější technologie. Provoz přístroje zajišťuje

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 81 40 20 www.conrad.sk Obj..: 814 020 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

NÁVOD GCO 100. Měřič oxidu uhelnatého

NÁVOD GCO 100. Měřič oxidu uhelnatého JSP Měření a regulace Analýza - NK1128-2009/03 NÁVOD GCO 100 Měřič oxidu uhelnatého 2 1.1 POUŽITÍ GCO100...2 1.2 BEZPENOSTNÍ POKYNY...3 1.3 POKYNY K PROVOZU A ÚDRŽB:...3 1.4 UPOZORNNÍ K LIKVIDACI...3 3

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

P íru ka uživatele Verze 1.0

P íru ka uživatele Verze 1.0 Píruka uživatele Verze 1.0 esky Blahopejeme vám k zakoupení pístroje LE 200. Bezpenostní pokyny najdete v samostatné brožue, která je piložena k píruce uživatele. Bezpenostní pokyny i píruku uživatele

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 00 90 www.conrad.sk. Obj..: 37 00 90

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 00 90 www.conrad.sk. Obj..: 37 00 90 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 00 90 www.conrad.sk Obj..: 37 00 90 Tento výrobek pedstavuje špikový výkonný zesilova (4 x 100 W eff / 4 x 250 W max) pro reprodukci hudby ( velmi

Více

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail:

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail: WWW.ROBEX-DK.CZ 1 WWW.ROBEX-DK.CZ 2 Elektronický íta LUCA-2 Elektronický íta LUCA-2 slouží pro ítání impuls od bezkontaktních a kontaktních idel. Umožuje ítání s rozlišením smru (piítání - odítání). Natené

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 28

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 28 1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 28 Tento měřící přístroj zjišťuje zbytky chloridů (a jiných sloučenin chlóru) ve vodě v rozsahu 0,01 až 10,00 ppm a měří také parametry ph a ORP a teploty zkoumané vody.

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

PÁKA. Nevýherní hrací pístroj ARM WRESTLER. Uživatelský manuál ARM WRESTLER NVHP PÁKA UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o.

PÁKA. Nevýherní hrací pístroj ARM WRESTLER. Uživatelský manuál ARM WRESTLER NVHP PÁKA UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 11 ARM WRESTLER Nevýherní hrací pístroj PÁKA Uživatelský manuál KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 11 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 121 629

Návod k obsluze Obj.č.: 121 629 Návod k obsluze Obj.č.: 121 629 Tento přístroj je určen pro měření stupně ph (kyselosti nebo zásaditosti) vody nebo jiných roztoků v rozsahu 0 14 ph.je napájen z baterií. Pro přesné měření se na přístroji

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

STEREOZOSILOVA TANGENT 2 X 50 W Obj..: 340 719

STEREOZOSILOVA TANGENT 2 X 50 W Obj..: 340 719 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 07 19 www.conrad.sk STEREOZOSILOVA TANGENT 2 X 50 W Obj..: 340 719 Tento výrobek pedstavuje kvalitní nf zesilova AMP - 50 s možností pipojení

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Návod na používání Systém na vy ezávání autoskel

Návod na používání Systém na vy ezávání autoskel Návod na používání Systém na vyezávání autoskel esky. Oznaení Ohybné prodloužení šroubovacího hrotu Úhlová pevodovka Vyezávací zaízení Držák šroubovacího hrotu Upevovací hák Propichovací jehla Montážní

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 27 83

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 27 83 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 27 83 Jedná se o pohodlný měřící přístroj k jednoduchému zjištění ph-hodnoty (kyselosti nebo zásaditosti) vody v akváriích, plaveckých bazénech, v zahradnictvích,

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Games Palace II 750 FV-761

Games Palace II 750 FV-761 Games Palace II 750 FV-761 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Všechny technické údaje v této píruce uvedené byly firmou Austrian Gaming Industrie vypracovány pop. sestaveny s nejvtší pelivostí a s využitím úinných kontrolních

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

ISTIKA VZDUCHU S IONIZÁTOROM Obj..: 840 397

ISTIKA VZDUCHU S IONIZÁTOROM Obj..: 840 397 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 84 03 97 www.conrad.sk ISTIKA VZDUCHU S IONIZÁTOROM Obj..: 840 397 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Elektronický ter. Návod na použití. Model: 84856 UPOZORNNÍ. 1. Ter není hraka. 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby.

Elektronický ter. Návod na použití. Model: 84856 UPOZORNNÍ. 1. Ter není hraka. 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby. Elektronický ter Návod na použití Model: 84856 UPOZORNNÍ 1. Ter není hraka 2. Ter je uren pouze pro dosplé osoby. 3. ped použitím si nejdíve pette návod na použití. BEZPENOSTNÍ POKYNY: 1. Tato hra je urena

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÁ VÁHA. Obj. č.: 120 590

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÁ VÁHA. Obj. č.: 120 590 NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÁ VÁHA Obj. č.: 120 590 Přenosná váha je určena pro přesné stanovení hmotnosti - vážení předmětů a látek do hmotnosti 200g. Je vhodná pro vážení jak pevných předmětů tak i pro sypké

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více