Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze

2 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze) Výroční zpráva - za rok 2007 Zpracoval PhDr. Jan BUREŠ, Ph.D., prorektor pro pedagogické záležitosti MUP Grafická úprava Tomáš Žilinčár MUP, Praha květen 2008 EZI ES 018_01

3 Obsah 1. Úvod Adresy všech pracovišť MUP dislokovaných mimo sídlo MUP Pracoviště MUP Praha 3 - Žižkov Pracoviště MUP Praha 9 - Jarov Regionální studijní středisko Plzeň Regionální studijní středisko Liberec Regionální studijní středisko Hradec Králové Z historie školy Bakalářské obory Magisterské obory Doktorský obor Organizační schéma MUP Složení orgánů MUP Akademické orgány MUP Ostatní orgány MUP Vnitřní předpisy MUP Rozhodnutí rektora v roce Rozhodnutí rektora v roce Rozhodnutí rektora v roce Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích Kvalita a excelence akademických činností Přístup ke vzdělávání na MUP, prostupnost, celoživotní vzdělávání Doktorské studium Obsah doktorského studia Zájem o studium na MUP, studenti v akreditovaných studijních programech Absolventi MUP Neúspěšní studenti na MUP Využívání kreditního systému, udělování Dodatku k diplomu Školné Odborná spolupráce MUP s regionem a státními úřady Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MUP a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností Vědecké a sociální granty MUP Vědecké konference MUP v roce Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu Konference k uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit Střední východ a Evropská unie Publikace vydané MUP v roce P řehled publikační činnosti Přehled vydaných sborníků z konferencí Infrastruktura MUP (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury) Výpočetní technika a další technické vybavení MUP Odborná knihovna Jiřího Hájka Kvalita a kultura akademického života Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Znevýhodněné skupiny studentů na vysokých školách Program pomoci studentům se zdravotním postižením Mimořádně nadaní studenti Sportovní klub MUP, o.s Sportovní akce školy Partnerství a spolupráce MUP Ubytovací a stravovací služby MUP... 29

4 Výroční zpráva MUP, o.p.s. 4. Internacionalizace Strategie MUP v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry) (tab. č. 11 a, b, c) Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy Zajišťování kvality činností realizovaných na MUP Systém hodnocení kvality vzdělávání na MUP vnitřní a vnější hodnocení Vnitřní hodnocení Vnější hodnocení Rozvoj vysoké školy Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU (tab. č. 13) Závěr Závěrečné zhodnocení činnosti MUP v roce Tabulková část Tabulka 1 - přehled členství soukromé vysoké školy v organizacích sdružujících vysoké školy, v mezinárodních a profesních organizacích Tabulka 2a - přehled akreditovaných studijních programů MUP Tabulka 2b - přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání MUP Tabulka 2c - přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na MUP Tabulka 3 - zájem uchazečů o studium na MUP Tabulka 4 - přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech MUP k Tabulka 5 - přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů MUP v období od do Tabulka 6 - přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech MUP v období od do Tabulka 7a - věková struktura akademických pracovníků MUP Tabulka 7b - přehled o počtu akademických pracovníků na MUP k Tabulka 8 - přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit MUP Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit Přehled konaných konferencí Přehled konaných odborných seminářů Tabulka 9 - vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby Tabulka 10 - Péče o studenty - ubytování, stravování Zapojení soukromé vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Tabulka 11a - Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Tabulka 11b - ostatní programy Tabulka 11c - další studijní pobyty v zahraničí Tabulka 12 - Zapojení soukromé vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol Tabulka 13 - Zapojení soukromé vysoké školy do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU Zapojení soukromé vysoké školy do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU... 45

5 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok Úvod úplný název SVŠ používaná zkratka názvu školy adresa školy telefon fax http datum a č.j. udělení státního souhlasu k působení jako SVŠ nejvyšší představitel školy Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. MUP Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice , května 2001, čj / prof. PhDr. Michal Klíma, CSc.; rektor Výroční zprávu o činnosti Metropolitní univerzity Praha (dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze) za rok 2007 zpracovanou na základě 42 odst. 1a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách projednala Správní rada MUP dne 2. dubna Předkládá: prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., rektor Zpracoval: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost V Praze dne 10. března 2008 prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. rektor Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 2

6 1.1. Adresy všech pracovišť MUP dislokovaných mimo sídlo MUP Pracoviště MUP Praha 3 - Žižkov adresa: Prokopova 16, Praha 3 - Žižkov telefon: http: Pracoviště MUP Praha 9 - Jarov adresa: Učňovská 1/100, Praha 9 - Jarov telefon: ; fax http: Regionální studijní středisko Plzeň adresa: Koterovská 85, Plzeň, budova VOŠ a SPŠE, kancelář č telefon: http: Regionální studijní středisko Liberec adresa: Šamánkova 8, Liberec telefon: http: Regionální studijní středisko Hradec Králové adresa: Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové telefon: http: Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 3

7 1.2. Z historie školy Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (nový název používá škola od 3. prosince 2007) vznikla jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. v roce Sídlí v Praze 10 ve Strašnicích, v klidném prostředí v zeleni, dopravně je velmi dobře dostupná. Vlastníkem budovy je Magistrát hl. města Prahy. MUP má s Magistrátem uzavřenou nájemní smlouvu (NAN/58/01/002424/2002) na 10 let. Obnovu a údržbu zajišťuje s péčí řádného hospodáře zvláštní organizace správcovská firma. Celý objekt je ve velmi dobrém technickém stavu, všechny prostory MUP jsou nově rekonstruované, zcela nově vybavené, včetně nábytku. Studenti mají možnost využívat k relaxaci i zahradu školy, přilehlá hřiště a tělocvičnu školy. V posledních dvou letech proběhly další úpravy okolí školy včetně vybudování nového bezbariérového přístupu a renovace elektro sítí a sítí výpočetní techniky. V roce 2006 byl vybudován výtah pro tělesně postižené touto stavbou byla dokončena bezbariérovost celé budovy. MUP je zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, odd. O, vložka 231, den zápisu 8. října Druh obecně prospěšných služeb je realizace akreditovaného studijního programu a Programu celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. MUP v Praze vznikla na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 23. května 2001 (pod čj /2001-5) podle 39 odst. 9, 78 odst. 1, 79 odst. 4, 87 pís. g) a 105 zákona o vysokých školách jako neuniverzitní vysoká škola s bakalářským studijním programem Právní specializace a studijním oborem Veřejná správa s prezenční formou studia. Rozhodnutím MŠMT ČR z 24. června 2002 získala škola rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia a dne 23. července 2004 rozšíření akreditace studijního oboru Veřejná správa o kombinovanou formu studia. Akreditace prezenční i kombinované formy studijního oboru Veřejná správa byla MŠMT ČR prodloužena dne 30. června Rozhodnutím MŠMT ČR z 31. prosince 2002 získala škola rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia v prezenční formě studia. Rozhodnutím MŠMT ČR z 31. prosince 2004 byla škole rozšířena akreditace o bakalářský studijní program Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia v prezenční formě studia. Dne 23. července 2004 byla škole udělena akreditace MŠMT ČR magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia v prezenční formě studia a dne byla rozšířena akreditace výuky oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia také o kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia. Dne 30. prosince 2005 byla škole udělena akreditace MŠMT ČR magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 4

8 Dne 30. června 2005 byla škole udělena akreditace MŠMT ČR bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies v prezenční formě. Na konci roku 2007 získala Metropolitní univerzita Praha akreditaci MŠMT ČR bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Anglofonní studia v prezenční i kombinované formě studia. Zároveň MUP ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů získala akreditaci MŠMT ČR pro doktorský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia v prezenční i kombinované formě studia. Celkem tedy v roce 2007 probíhala na Metropolitní univerzitě Praha výuka v šesti bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru: Bakalářské obory Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Průmyslové vlastnictví (kombinovaná forma) Veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Humanitní studia (prezenční forma) Mezinárodní obchod (prezenční i kombinovaná forma) Magisterské obory Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (kombinovaná forma) Evropská studia a veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Doktorský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 5

9 1.3. Organizační schéma MUP Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 6

10 1.4. Složení orgánů MUP Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka MUP: Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti: Hana Valná Správní rada: JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada: JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková ing. Zdeněk Stanka Akademické orgány MUP Vědecká rada: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. ing. Karel Čada, CSc. doc. ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (doplněn v roce 2007) Mgr. Hana Halová prof. ing. Ladislav Jakl, CSc PhDr. Petr Just (doplněn v roce 2007) prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. (doplněn v roce 2007) ing. Marie Kousalíková (doplněna v roce 2008) PhDr. Michael Romancov, Ph.D. (doplněn v roce 2007) doc. ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 7

11 ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. ing. Václav Vinš, CSc. PhDr. Petr Vyhnánek (doplněn v roce 2007) Rektor MUP: Prorektor pro vědeckou činnost: Prorektor pro pedagogickou činnost: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj: Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: Vedoucí katedry ekonomie: Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: Vedoucí katedry humanitních věd: Vedoucí katedry informatiky: Vedoucí katedry cizích jazyků: prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. prof. ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Petr Just PhDr. Petr Vyhnánek PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. doc. ing. Miloslav Rotport, CSc. prof. ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Hana Valná Akademické grémium MUP: prof. ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Just, prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, kvestorka Zástupci studentů v Akademickém grémiu: Krystyna Grygoryan Martin Hozák Filip Khol Markéta Kozáková Marek Lacina Matej Navrátil Bc. Jan Svoboda Bc. Marek Svoboda Bc. Jana Šímová Bc. Matěj Tyc Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 8

12 Disciplinární komise MUP: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., předseda prof. ing. Ladislav Jakl, CSc. Daniel Machytka, zástupce studentů Mgr. Zuzana Schrötterová, zástupkyně studentů Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy: 28,57 % Ostatní orgány MUP Tajemnice rektora: Vedoucí studijního oddělení: Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: Vedoucí Denního centra: Vedoucí odborné knihovny Jiřího Hájka: ing. Šárka Hadravová Bc. Martina Kodetová JUDr. Josef Vochozka Mgr. Jaroslava Kněnická Ivana Capková Vnitřní předpisy MUP Statut MUP Studijní a zkušební řád MUP Stipendijní řád MUP Disciplinární řád MUP Knihovní řád MUP Kolejní řád MUP Jednací řád Vědecké rady MUP Volební a jednací řád Akademického grémia MUP Rozhodnutí rektora v roce / o řešení případů plagiátorství na MUP, ze dne 9. ledna / o vyhlášení rektorského dne 14. dubna 2006, ze dne 22. března / o zveřejnění diplomových a bakalářských prací, ze dne 10. května / o opravných termínech státních závěrečných zkoušek, ze dne 20. září / o podmínkách udělení tzv. červeného diplomu, ze dne 8. listopadu 2006 Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 9

13 Rozhodnutí rektora v roce / Pravidla při zapisování vykonaných studijních povinností do studijních dokumentů studentů, ze dne 8. října / o řešení případů plagiátorství na VŠVSMV, ze dne 8. října / o přijímání absolventů bakalářského studia na VŠVSMV do magisterského studia prezenční formy, ze dne 18. října / o opravných termínech státních závěrečných zkoušek (SZZK), ze dne 25. října / o doplňovacích volbách do Akademického grémia VŠVSMV v Praze (Volební řád), ze dne 12. listopadu Rozhodnutí rektora v roce / o podmínkách udělení tzv. červeného diplomu, ze dne 7. ledna / o vyhlášení rektorských dnů v letním semestru akademického roku 2007/2008, ze dne 23. ledna / Pravidla Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. pro uznávání atestací, ze dne 25. února /2008 Systém hodnocení kvality akademických pracovníků MUP, ze dne 1. března / Přijímání studentů a absolventů vyšších odborných škol, ze dne 3. března Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích V březnu 2007 se Metropolitní univerzita Praha stala členem České konference rektorů. I nadále zůstává MUP členem mnoha prestižních vědeckých a profesních organizací (viz Tabulka 1 - přehled členství MUP v organizacích sdružujících vysoké školy, v mezinárodních a profesních organizacích, str. 36). Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 10

14 2. Kvalita a excelence akademických činností 2.1. Přístup ke vzdělávání na MUP, prostupnost, celoživotní vzdělávání MUP realizovala v roce 2007 vzdělávání v celkem jedenácti akreditovaných studijních oborech (viz Tabulka 2 - přehled akreditovaných studijních programů MUP, str. 37). Plně je i naplněna prostupnost při vzdělání, protože na MUP je umožněno v bakalářském studiu studovat podle individuálních plánů i absolventům VOŠ oborů Veřejná správa či souvisejících oborů a dále v magisterském studiu absolventům bakalářského studia jiných vysokých škol, popř. i magisterských oborů jiných VŠ (např. absolventi právnické fakulty a jiných VŠ studují magisterský obor na MUP pro dosažení specializace v oboru Průmyslové vlastnictví, v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia či v oboru Evropská studia a veřejná správa). Nově zahájila MUP v roce 2007 výuku dalších akreditovaných studijních programů a oborů, a to: Kombinované formy bakalářského studia oboru Mezinárodní obchod Prezenční i kombinované formy doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia Doktorské studium Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i. zahájila v akademickém roce 2007/2008 realizaci doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Toto doktorské studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia v doktorském studijním programu je 3 roky, maximální doba tohoto studia je 5 let. Prezenční forma doktorského studia trvá však nejvýše 3 roky. Absolventům studia je udělen titul Ph.D. Absolvent doktorského studia bude schopen vykonávat kvalitní základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace. Důraz bude kladen především na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky, tak aby kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce bude absolvent kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 11

15 Obsah doktorského studia Studium doktorandů je rozčleněno do tří, resp. čtyř bloků: Blok I Filozofie společenských věd Teorie mezinárodních vztahů a evropské integrace Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů Studenti si vedle povinných předmětů prvního bloku zvolí ještě předměty specializace: Blok II (mezinárodní vztahy) Mezinárodní bezpečnost Kulturní aspekty mezinárodních vztahů Komparace demokracií v evropském kontextu Blok III (evropská integrace) Instituce EU a jejich vývoj Politiky Evropské unie Současné integrační procesy v EU 2.3. Zájem o studium na MUP, studenti v akreditovaných studijních programech Počet studentů MUP sledoval v roce 2007 výrazně dynamičtější nárůst než v v roce Největší zájem byl i nadále o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (a to především o kombinovanou formu bakalářského i magisterského studia) a oboru Evropská studia a veřejná správa (kombinovanou formu). V akademickém roce 2007/2008 přijala MUP do prvních ročníků celkem o 120 % více studentů než v akademickém roce 2006/2007 (viz Tabulka 3 - přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání MUP, str. 37). Celkem se v akademickém roce 2007/2008 zapsalo do prvních ročníků nových studentů. V roce 2008 tak na MUP studuje celkem studentů, z toho studentů v prezenční formě a studentů v kombinované formě studia (viz Tabulka 4 - přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na MUP, str. 38). Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 12

16 2.4. Absolventi MUP V roce 2007 úspěšně ukončilo studium na MUP celkem 264 absolventů, což představuje 100% nárůst oproti roku 2006 (viz Tabulka 5 - zájem uchazečů o studium na MUP, str. 38). V roce 2007 založila Metropolitní univerzita Praha Klub absolventů MUP, který by měl založit tradici každoročního setkávání našich absolventů se svou bývalou alma mater. Udržování kontaktu s našimi absolventy považujeme za velmi důležité, neboť to naší univerzitě dává příležitost sledovat jejich profesní dráhu. Úspěšnost našich absolventů v dalším pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na MUP. V průběhu roku 2007 vytvořila naše vysoká škola databázi absolventů. Podle dosavadních zkušeností nemají naši absolventi žádné výraznější problémy s uplatněním na pracovním trhu, většina z nich pracuje v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří z nich také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. V lepším uplatnění na pracovním trhu v EU napomáhají i zkušenosti s fungováním institucí EU, které mohou naši studenti získat během studijních cest po institucích EU v Bruselu a Lucemburku, které naše škola od roku 2005 pořádá pravidelně dvakrát ročně a jichž se celkově účastní cca 50 studentů Neúspěšní studenti na MUP V roce 2007 předčasně ukončilo studium na MUP celkem 51 studentů (viz Tabulka 6 - přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech MUP k , str. 39), což představuje 10% pokles oproti stavu v roce Hlavními důvody, které studenti udávali, byla nemožnost skloubit své studijní a pracovní povinnosti. Metropolitní univerzita v roce 2007 zkvalitnila proces vzdělávání a vyšla vstříc zejména studentům kombinované formy studia, kterým začala distribuovat CD nosiče se studijními oporami ke každému z vyučovaných předmětů. Tato služba výrazně zlepšila připravenost studentů a možnosti realizace jejich studia Využívání kreditního systému, udělování Dodatku k diplomu Metropolitní univerzita zavedla v průběhu roku 2007 kreditní systém u všech svých realizovaných studijních oborů. Kredity jsou v souladu se směrnicemi systému ECTS využívány zejm. pro porovnání náročnosti studia pro studenty, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní stáže v rámci programu Erasmus. Výše získaných kreditů je také uváděna na Dodatku k diplomu, který začala poprvé vydávat svým absolventům v roce Školné MUP udržuje od počátku své existence školné ve stejné výši, tj.: v prezenční formě studia ,-Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) v kombinované formě studia ,- Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) Vzhledem k vysokému počtu žádostí studentů o možnost splácet školné po částech zavedla MUP již v roce 2006 systém rozložení splátek školného do dvou částí. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 13

17 2.8. Odborná spolupráce MUP s regionem a státními úřady MUP v Praze úspěšně pokračovala v úzké a plodné spolupráci s různými institucemi územních samosprávných celků a s ústředními úřady (Magistrát hl. m. Prahy, Úřady městských částí Prahy 10, Prahy 3 a Prahy 9, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR). V roce 2007 rozšířila MUP svou spolupráci o instituce v regionech (krajské a magistrátní úřady v Plzni, Liberci a Hradci Králové, okresní ředitelství Policie ČR, úřady Celní správy, Hasičského záchranného sboru, atd.) MUP nadále udržuje spolupráci se soudcovskými orgány státní moci a s českou advokacií Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Metropolitní univerzita Praha i v roce 2007 výrazně zvyšovala kvalitu akademického sboru, jež je základní podmínkou vysoké odborné úrovně poskytovaného vzdělávání. Stávající kvalifikační struktura akademických pracovníků MUP je patrná z tab. č. 7a (viz str. 40), struktura pracovních úvazků potom z tabulky č. 7b (viz str. 41). Přestože se již podle nově platného Zákoníku práce od nerozlišuje tzv. hlavní a vedlejší pracovní poměr, MUP usiluje a i nadále bude usilovat především o rozšiřování počtu kmenových akademických pracovníků s vysokým rozsahem pracovního úvazku (nad 0,7). V tomto směru se univerzitě podařilo v roce 2007 dosáhnout výrazných pozitivních změn. Metropolitní univerzita přijala v průběhu tohoto roku 11 nových akademických pracovníků na hlavní pracovní poměr, většinou s úvazkem ve výši 1,0. Na MUP přednášelo v roce 2007 celkem 158 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 16 nových přednášejících oproti roku 2006, z toho do 30 let věku 26 pracovníků (tvoří 17 % z celkového počtu akademických pracovníků), mezi lety věku celkem 75 pracovníků (tvoří 47 % z celkového počtu akademických pracovníků) a nad 50 let věku celkem 57 pracovníků (tvoří 36 % z celkového počtu akademických pracovníků). Průměrný věk akademických pracovníků MUP setrval mezi lety na úrovni 44,8 roku. Z těchto údajů vyplývá, že MUP v roce 2007 nadále výrazně posilovala zastoupení akademických pracovníků v mladším a středním věku, což výrazně zvyšuje schopnost univerzity dlouhodobě zajistit vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání. Pokud se týká pracovních úvazků, příznivý vývoj MUP lze spatřovat především v rozšiřujícím se počtu pracovníků na hlavní a vedlejší pracovní poměr (v roce 2007 celkem 49 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 28,9 % oproti roku 2006). Z celkového počtu akademických pracovníků pracovalo v roce 2007 na MUP 5 % akademických pracovníků s hodností profesora a 18 % akademických pracovníků s hodností docenta. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 14

18 2.10. Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MUP a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností Koncepce vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti MUP je zaměřena jednak na kvalitní realizaci výukových programů realizovaných na škole a jednak i na další oblasti spadající do oblasti veřejné správy, právní ochrany průmyslového vlastnictví, mezinárodních vztahů a evropských studií a humanitních věd. Vzhledem k akreditaci magisterského studia již ve čtyřech oborech orientuje vysoká škola vědeckovýzkumnou činnost stále více i na řešení teoretických otázek a na zapojování tvůrčí činnosti pracovníků školy do dalších vědecko-výzkumných aktivit. Tato vědecká úroveň univerzity byla v roce 2007 výrazně posílena udělením akreditace pro doktorské studium v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, které je na MUP realizováno ve spolupráci s prestižní vědeckou institucí v tomto oboru Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. Již v předchozích letech byla vědecká a výzkumná činnost orientována především na řešení otázek spojených s přípravou učebního procesu a učebních pomůcek (skript a elektronických prostředků). V oblasti právních specializací, tj. v oblasti veřejné správy a právní ochrany průmyslového vlastnictví se vědecko-výzkumná činnost, vytvářející podklady pro pedagogický proces, zaměřovala na otázky související s členstvím České republiky v Evropské unii a v oblasti práv k průmyslovému vlastnictví bylo nutno zaměřit tuto tvůrčí činnost na otázky spojené se změnami legislativy související s přístupem České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů a dalším mezinárodním smlouvám. V oblasti veřejné správy se tvůrčí činnost zaměřuje jednak na změny, které nastaly ve veřejné správě vnitrostátně i v souvislosti s přípravou na náš přístup k Evropské unii. Rovněž tak bude nutno pozornost zaměřit na změny, které nastanou ve správním řízení v souvislosti s novým zákonem o správním řízení. V oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví se vědecko-výzkumná práce zaměřuje i na vývoj, který nastává v souvislosti s vývojem mezinárodních a regionálních vztahů v této sféře a na aplikaci odpovídajících teoretických poznatků. V oblasti mezinárodních teritoriálních studií zaměřuje MUP svou vědeckou činnost aktuálně především na témata, která vyvstávají v oblasti mezinárodních vztahů. Po akreditaci magisterského studia na MUP se tvůrčí činnost, v souladu s vysokoškolským zákonem, i v této oblasti zaměřila na aplikaci teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje a na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností posluchačů k tvůrčí činnosti. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 15

19 2.11. Vědecké a sociální granty MUP MUP v roce 2007 realizovala či zahájila činnost celkem v sedmi grantech: Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních hrozeb a rizik pro ČR a EU Edice dokumentů k ruské zahraniční a bezpečnostní politice Rozšíření a tisk učebních textů českých reálií pro výuku češtiny pro cizince Vytvoření Denního centra v Praze 3 pro zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením a poradenských služeb spojených se studiem Podpora vzdělávání nadaných studentů se zdravotním postižením Vzdělávání nadaných dětí cizinců žijících na území hl.m. Prahy Denní centrum pro studenty se zdravotním postižením vybavení studovny denním tiskem a odbornými periodiky Vědecké konference MUP v roce Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu Dne 24. listopadu 2007 se v prostorách Metropolitní univerzity na Žižkově konala konference s názvem Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu. Konference sestávala ze dvou panelů. První, řízený dr. O. Burešem, se zabýval analýzou vybraných ohnisek teroristického napětí se vztahem k evropskému kontinentu. Příspěvky dr. Emila Souleimanova, dr. Radany Makariusové, dr. Věry Stýskalíkové-Stojarové a dr. Dany Prudíkové (politoložek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně) se týkaly spojitosti mezi lokální guerillou a globálním džihádem v eurasijském prostoru, stavu organizace Al-Kajda šest let po teroristických útocích na americká velkoměsta a dále teroristických aktivit etnicko-separatistických skupin, územně zakotvených v Kosovu a na Korsice. Druhý panel byl věnován analýze možností, jak hrozbě terorismu účinně čelit. První příspěvek přednesl Mgr. Michal Mravinač z MUP, který analyzoval úlohu Evropské unie v řešení severoirského konfliktu. Následovala prezentace dr. Tomáše Karáska z FSV UK, která se zabývala otázkou, do jaké míry, pokud vůbec, představuje hrozba terorismu výzvu pro společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU. Příspěvek dr.veroniky Bílkové podrobil kritické analýze protiteroristická opatření Rady Evropy po 11. září 2001 a dr. Oldřicha Krulíka z Ministerstva vnitra České republiky seznámil posluchače s konkrétními opatřeními, která jsou činěna touto institucí v boji proti terorismu. Příspěvky vzbudily značný zájem ze strany posluchačů, což bylo vyjádřeno velkým množstvím otázek. Vysoce aktuální téma konference a profesionalita přednášejících i podnětná diskuze řadí tuto konferenci mezi nejzdařilejší akce školy. Za spolupráci patří poděkování Ústavu mezinárodních vztahů a Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 16

20 Konference k uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví uspořádala dne 22. června 2007 konferenci Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit. Ta navázala na předchozí vědecká setkání v oboru právní ochrany průmyslového vlastnictví pořádaná v minulých letech. V tomto roce pokládali organizátoři za užitečné zaměřit posluchače školy i odbornou veřejnost na novodobý fenomén v oblasti práv na označení, totiž na doménová jména v rámci národních, evropských a celosvětových internetových sítí. S příspěvky na uvedenou problematiku vystoupili přední odborníci z teorie i praxe, kteří působí jako rozhodci na národní, evropské i celosvětové úrovni při řešení sporů z doménových jmen. Účastníci konference přímo na místě obdrželi sborník, jenž přináší zasvěcené komentáře k těmto otázkám Střední východ a Evropská unie Dne 31. března 2007 zorganizovalo Centrum pro studium Středního východu MUP ve spolupráci s Konrad - Adenauer - Stiftung a Českou společností pro politické vědy již druhou konferenci tematicky zaměřenou na vztahy Středního východu a EU nazvanou Střední východ a Evropská unie. V souvislosti s konáním konference vydala MUP sborník příspěvků (Maalouf, B.: Middle East & the European Union-Prospect for Peace in the Middle East?), který shromažďuje příspěvky předních odborníků na uvedenou problematiku a řadí se mezi cenné prameny nejen pro studenty, ale i pro ty, kteří se hlouběji zajímají o problematiku Blízkého východu. Sborník byl vydán v angličtině a je k dispozici jak v odborné knihovně školy, tak v prodejnách Nakladatelství Aleš Čeněk. Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. 17

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více