Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz"

Transkript

1 Vyd v m sto Bru perk Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011

2 Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE V březnu byly na programu dvě schůze rady města, pátá a šes tá. Zatímco šestá schůze byla především věnována projednávání rozpočtu města na rok 2011, na páté schůzi radní mimo jiné schválili rozšíření Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk o jedno pra covní místo na poloviční pracovní úvazek na Odboru financí majet ku a vnitřních věcí od 1. května Důvodem tohoto rozhodnutí je nárůst pracovní činnosti na uvedeném odboru v souvislosti s účetní reformou státu, registrací města Brušperka jako plátce daně z přidané hodnoty, zřízení pracoviště CZECH POINT a s ním souvisejícími no vými úředními postupy a dalším navýšením účetní administrativy od Radní dále schválili odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací města Základní škola V. Martínka Brušperk, Mateřská škola Brušperk a Domov pro seniory Ondráš. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění lokálního televizního vysílání s firmou LO CAL TV PLUS, spol. s r.o., která provozuje lokální televizní vysílání v našem městě. Uvedené firmě udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání regionální licenci pro vysílání v Moravskoslezském kraji. Na základě této skutečnosti vypracovala firma nový projekt v oblasti lokálního a regionálního digitálního pozemního televizního vysílání a obcím v tomto regionu nabídla možnost jejich zapo jení do něj. Více o novém projektu se dovíte v příspěvku Ing. Kollára v tomto BZ. Radní dále vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní, aktuální stav pohledávek města a jejich plnění v oblasti nájmů bytů, in formaci npor. Kamila Václavíka o činnosti OO PČR Brušperk a vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2010, které je uveřejněno na internetových stránkách našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta Informace Local TV Brušperk Televize Local TV PLUS (dále jen LTV PLUS) vysílající mimo jiné i někdej ší program Local TV Brušperk, přešla od 5. března roku 2011 z režimu lokál ního provozovatele na režim provozovatele regionálního. V rámci této změny začne na UHF kanále 59 vysílat nový regionální multiplex s 200x vyšším vý konem než měl původní TV vysílač na 28. kanále UHF, a to při souběžném zachování funkce původního lokálního vysílače. V praxi to bude znamenat souběžné vysílání programu Local TV PLUS na obou TV kanálech. Po zahá jení stačí na vašem digitálním přijímači (set top box nebo TV) provést nové automatické ladění. Analogové vysílání na 29. kanále UHF vysílač ve věži kostela Sv. Jiří zůstane zachováno do ukončení analogového vysílání v našem kraji V rámci přechodu na regionální vysílání dochází ke změně vysílacích časů jednotlivých pořadů. Ze současného nepravidelného 5 hod. se přechází na blok 6 hod., který bude vysílán 4x denně. Vysílání programu ze studia Brušperk bylo z organizačních i komerčních důvodů zkráceno z 30 minutového na 15 minutové. Ke změně do šlo v sobotu 5. března 2011 od půlnoci, při zahájení nového týdenního vysílání. Sledovat vysílání studia Brušperk můžete v následujících časech. Dopoledne až 07.15, odpoledne až 13.15, večer v až a v noci až Oba vysílače, původní 28. kanál a nový 59. kanál jsou od sebe vzdáleny necelý 1 km, proto bude v převážné většině případů vyhovovat i původní nasměrování antény. Nový vysílač je umístěn v objektu jodových sanatorií Klimkovice. Ing.L.Kollár Tajemník Městského úřadu v Brušperku vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa účetní v rámci Městského úřa úřa úřa du města Brušperka na odboru financí, majetku a vnitřních věcí. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení naleznete na internetových stránkách města na úřední desce na náměstí nebo ve vývěsce Informačního centra Brušperk. Ing. P. Urbanec, tajemník MěÚ Upozornění finančního odboru Upozorňujeme všechny občany, že dne 31. března vypršela lhůta stanovená k úhradě poplatku (daně), nebo jeho první části za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Je to termín stanovený Obecně závaznou vy hláškou č. 1/2010 o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích ukládá sankce, které vyměří správce daně (MěÚ), pokud poplatek nebude zaplacen včas a ve správné výši. Poplatek je vyměřen platebním výměrem. Zákon umožňuje uložit sankci až na trojnásobek dlužné částky. Občané, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou výše uvedený termín dodržet, musí důvod nahlásit v kanceláři č. 207 MěÚ. Skutečnost, která je podmínkou pro osvobození nebo úlevu od poplatku jsou tyto oso by povinny prokázat (např. o zaplacení v jiné obci, o pobytu v zahraničí, potvrzení délky pobytu v lékařském zařízení apod., případně místopřísežné prohlášení). Na občanech, kteří neuhradí ani vyměřený platební výměr, uplatní městský úřad výběr poplatku exekucí. Děkujeme za pochopení. Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Radim Neuwirth Velikonoce 2011 Vánoce bývají vnímány společností jako svátky rodiny. A svátky velikonoč ní? Ve škole jsem se ptal kdysi dětí, jak se slaví Velikonoce. Odpověď byla dosti často taková, že se chodí na šmigrust, neboli pomlázku. Zvyky spole čenství jsou jistě důležité. Nechtěl bych je podceňovat. Ale přece bych rád při pomněl, že Velikonoce mají ještě jiný základ. Společenství křesťanů v liturgii rozjímá o Ježíšově smrti a jeho zmrtvýchvstání. Je to oslava života! Proto má své místo i ona pomlázka. Přece jen bych rád připomněl i velikonoční litur gické bohoslužby. 17. dubna - Květná neděle: Pán Ježíš je vítán jako král při svém příchodu do Jeruzaléma. Mše sv. se svěcením kvetoucích ratolestí v 9,30 h. Rozjímání křížové cesty v 15 h. 21. dubna Zelený čtvrtek: Pán Ježíš při poslední večeři ustanovil slavení mše sv. jako živou pa mátku svého umučení a zmrtvýchvstání. Mše sv. v 18 h. 2 3

3 22. dubna Velký pátek: Pán Ježíš jde cestou křížovou a umírá na Kalvarii. Rozjímání křížové cesty v 15 h. Liturgie Velkého pátku v 18 h. 23. dubna Bílá sobota: Modlitba u Božího hrobu neliturgický den. Velikonoční bohoslužby: 23. dubna velikonoční vigilie ve 20 h. 24. dubna mše sv. v 9.30 h. 25. dubna velikonoční pondělí mše sv. v 9,30 h. Poutní slavnost Sv. Jiří Vzhledem k tomu, že velikonoce jsou letos 24. dubna, budeme poutní slavnost patrona města sv. Jiří slavit až v neděli 1. května v 7,30 h a 9,30 h. Mgr. Karel Javorek, farář Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti MěÚ v úterý 12., od 15 do h. Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané: Vojtěška Máchová František Vašica Marie Vágnerová Jarmila Benišová Ludmila Havránková Lubomír Dvorský Věra Horklová Diamantovou svatbu v měsíci dubnu 2011 oslaví manželé Alena a Josef Nálepovi, zlatou svatbu oslaví manželé Vlasta a Josef Farkasovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Majitelům psů 93 let 88 let 87 let 86 let 86 let 85 let 85 let Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o míst ních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urych lenou nápravu. Máme v evidenci 563 poplatníků a k si svou povinnost řádně nesplnilo ještě 190 poplatníků. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2011. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Městská knihovna informuje Kateřina Hajnošová Jiří Šperlín Miroslav Mičan Marie Lysová Jiří Neuwirth Dagmar Podracká Zdenka Pokludová 84 let 83 let 82 let Od dubna tohoto roku zavádíme novou službu pro imobilní čtenáře a důchodce s omezenou pohyblivostí rozvoz knih do domácností. Tato služba je bezplatná a bude se provádět první středu v měsíci v dopoledních hodinách. Jaromír Zájemci Skotnicovi, se Ludmila mohou a přihlásit Reinhold Strachotovi. na telefonním čísle nebo na ové adrese B. Krupníková Svoz komunálního odpadu - odvoz každých 14 dnů Modrá známka, pro rok 2011 Upozorňujeme oranžová a připomínáme středa všem občanům, a že dne ul. 15. Družstevní, srpna vyprší Fry lhůta stanovená k uhrazení poplatku za odvoz odpadu na rok Výše čovická, Jožky Matěje, Krmelínská, poplatku Ke a termíny Svaté plateb vodě, stanovuje K Šištotu, Obecně Luční, závazná Nábřeží, vyhláška č. Oblouk, 5/2004 o Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, místních Staroveská, poplatcích. U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka středa 6.4. a ul. Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, k K individuální Náměstí, rekreaci K Pastevníku, a podnikatele. Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Svoz plastů v dubnu Úterý 12. ul. Antonínov, Borošínská, Fryčovická, Dr. Martínka, K Pastevníku, Luční, Na Vyhlídce, Novosady, Skalka, Studniční. Úterý 19. ul. Dráhy, Hřbitovní, J. Á. Komenského, K Náměstí, Klepary, Kostelní, Kovářská, Krátká, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Úterý 26. ul. Bártkova, Družstevní, Gruntovní, Krmelínská, Nábřeží, Staroveská, Veselíčko. Upozorňujeme, že SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ bude 9. dubna Informace ze Základní školy INFORMACE ZE ŠKOL Základní školu 4. dubna 2011 navštíví uznávaný psycholog PhDr. Jan Svoboda. V době od 17 do 19 hodin bude v sále základní školy ten to známý vysokoškolský učitel přednášet na téma Výchova dítěte. Při výkladu a následné diskusi nám zodpoví na řadu dotazů, které nás při výchově a vzdělávání napadají. Jste tedy srdečně zváni. Pohovory s rodiči proběhnou v úterý od 16 do 18 hod. Aleš Vyvial, ředitel školy Informace z Mateřské školy Brušperk Růžena Karasová 86 let Ludmila Němcová 83 let Vlasta Brumovská 86 let Ludmila Pálková 81 let Brušperský Jaromír Recman zpravodaj 85 let Věra Ranochová Adéla Doležílková 85 let Jiří Jurečka Vojtěška Hubrová 85 let Václav Prokop Zlatou svatbu, padesát let společného života, oslaví manželé Marie a Miloš Královi, Věra a Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Upozornění odboru financí, majetku a vnitřních věcí Povinnost zaplatit poplatek (daň) se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt, na fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící Poplatník nebo jeho zákonný zástupce je povinen ohlásit nejpozději do 15 dnů správci poplatku každou změnu, která má vliv na vyměření poplatku. Zasíláním upomínek neplatičům se celý systém zbytečně prodražuje nám všem. Samotným neplatičům se k poplatku navíc připočte sankce, čímž zaplatí zbytečně více. Občanům, kteří poplatek neuhradili včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, přičemž neodvedené poplatky může dle zákona zvýšit až na 300%. Na Zápis dětí do Mateřské školy Brušperk se uskuteční ve středu 27. dubna 2011 od 8.00 do hodin v kanceláři MŠ vchod je od Modré labutě. Přineste s sebou rodný list dítěte a do klad o jeho trvalém bydlišti. Tiskopisy k vyplnění si můžete od vyzvednout v ma teřské škole a nebo stáhnout z webových stránek školy: Vítězslava Karasová, ředitelka školy 4 5

4 Kulturní komise města Brušperk Vás srdečně zve na v sobotu od 8.00 do h. v galerii Národního domu v Brušperku. Drátkování, paličkování, zdobení kraslic, perníčky aj. Výstava je prodejní. Návštěvníci se mohou pochlubit i svými výrobky. Pozvání na kulturní akce v měsíci DUBNU 15. pátek Učitelé a žáci Základní umělecké školy v Brušperku zvou širokou veřejnost na svůj tradiční JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT, který se uskuteční v 17 hod. v sále Základní školy V. Martínka. V programu vy stoupí školní soubory i sóloví instrumentalisté. Slovem provází MgA. Petra Nedorostová. 20. středa - Základní umělecká škola v Brušperku Vás zve na ABSOLVENTSKÝ KONCERT, kte rý se koná v hod. v sále ZUŠ. Vystoupí žákyně I. stupně: Kolářová Hana příčná flétna, Adamusová Lucie, Konečná Markéta, Zábojová Petra klavír a žákyně II. stup ně: Malíková Marcela zpěv, Polášková Vendula příčná flétna. Národní dům Brušperk Galerie Výtvarného centra Chagall výstava obrazů Květoslavy Koubové Wranové potrvá do 25. května Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: út-pá h., so h., ne h. Vstup zdarma. Klub seniorů Brušperk v dubnu Pá h. Výdej objednaných jídel. Kubinová Út h. Schůzka seniorů Dětského domova. Kubalová St h. Schůzka seniorů KA. Bujnošková So h. Autobusový zájezd Velikonoce na zámku Kravaře. Kubinová Po h. Schůze výboru. Kubinová Čt h. Odjezd do Polska-Chalupki. Přihlášky v KS, cena 85 Kč. Kladiva Pá h. Posezení v klubu. Adamusová Út h. Schůze výboru s důvěrníky. Kubinová Příznivci cykloturistiky: sraz každou středu ve 14 h. u hasičské zbrojnice. J. Nálepa Klub otevřen po-pá od 8.30 do 11 h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Připravujeme pro všechny milovníky piva prohlídku pivovaru Radegast v Nošovicích 12. května

5 Brušperská pouť HISTORIE NAŠEHO MĚSTA Kolem svátku sv. Jiří se tradičně koná pouť. V letošním roce na tento svátek připadly svátky velikonoční. Z tohoto důvodu se pouť bude konat až 1. května Je jedna z prvních poutí v okolí, proto je za pěkného počasí návštěvnost velká. Na náměstí je spousta stánků. V první polovině 20. století bývaly stánky na náměstí a pokračovaly po ulici K Náměstí směrem na křižovatku až k soše sv. Floriána, mnohdy i dále. Prodávané zboží bylo typicky pouťové, hlavně slad kosti, perníková srdce, turecký med, dále růžence a různé suvenýry. Vše co k pouti patří. V dnešní době se z prodeje stává byznys a tradiční ráz pomalu mizí. K pouti patří i kolotoče, které původně byly stavěny jen na zahradě restaurace pana Hynečka. Stávala tam housenková dráha, malý a velký řetízkový kolotoč, malé i velké houpací lodičky a pro děti velmi oblíbený koníčkový kolotoč. Na tyčích byla zavěšena ze dřeva vyrobena různá zvířata, pohádkové bytosti (např. vodní panna) a jiné. Původně tento kolotoč neměl elektrický pohon, ale roztáčeli jej chlapci a odměnou bylo svezení zdarma. Později byl poháněn elektřinou. Nechyběla ani střelnice. K pouti neodmyslitelně patří i pouťové koláčky. Bylo zvykem je péct u místního pekaře, kde je místní hospodyňky nosívaly na pleších k upečení. Aby nedošlo k záměně, byly plechy na spodní straně popsány křídou. Dnes jsou domácnosti vybaveny elektrickými nebo plynovými troubami a koláče se pečou doma. Velká část hospodyněk si koupí hotové v obchodě. Jelikož je dnes vše pře technizováno, je dobré si původní tradici připomenout. Zdenka Chorvátová SK Brušperk INFORMACE ZE SPORTU MISTROVSKÁ UTKÁNÍ V MĚSÍCI DUBEN MUŽI SO :30 h, Stonava SK BRUŠPERK (bus: 13:45 h) SO :30 h, SK BRUŠPERK Baník Albrechtice SO :00 h, SK BRUŠPERK Raškovice SO :00 h, Veřovice SK BRUŠPERK (doprava: autem) ŽENY NE :00 h, SK BRUŠPERK Valašské Meziříčí NE :00 h, Studénka SK BRUŠPERK (bus: 8:30 h) SO :00 h, Olympia Bruntál SK BRUŠPERK (bus: 11:30 h) NE :00 h, SK BRUŠPERK Dobratice ST :00 h, Štramberk SK BRUŠPERK (bus: 15:30 h) DOROST NE :00 h st., 11:15 h ml., SK BRUŠPERK Heřmanice SO :15 h ml., 13:15 h st., Vítkov SK BRUŠPERK, bus: 9:15 h NE :00 h st., 11:15 h ml., SK BRUŠPERK Bílovec SO :45 h ml., 13:45 h st., Staré Město u FM SK BRUŠPERK (bus: 10:15 h) ŽÁCI NE :00 h st., 10:45 h ml., Karviná B SK BRUŠPERK (bus: 7:00 h) SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Hlučín B SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Třinec B NE :00 h st., 10:45 h ml., FC Ostrava-Jih SK BRUŠPERK (bus: 7:30 h) SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Jiskra Rýmařov Tradiční pouťová zábava s kapelou Rezon se koná v sobotu od 20 hodin v areálu travnatého hřiště. Zve SK Brušperk. Internetové stránky: Lukáš Makúch Tělocvičná jednota Sokol Brušperk V úterý se konala Slavnostní valná hromada, na které jsme si připomněli 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol v Brušperku. Slavnostní projev před nesl br. Vicher, který dále předal sestrám E.Maralíkové, B.Vichrové, bratrům P.Ku lovi, J.Nálepovi, B.Vojtkovi pamětní listy župy Moravskoslezské k výročí založení naší TJ. Na VH jsme se dohodli, že v rámci těchto oslav uspořádáme turnaj v šachu 23.dubna 2011, v dubnu celodenní cvičení aerobiku, v červnu Dětský den, 23. a 24. července turnaj v tenisu. Ještě v tomto pololetí vám přiblíží některá naše cvičení pan Ing. Kollár ve vysílání LTV Brušperk. V těchto dnech vás seznamuje na LTV s historií naší jednoty. Velmi pěkně popisuje his torii brušperského Sokola Mgr. Petr Juřák ve své knize BRUŠPERK nahlédnutí do historie města. Z historie: Moravským místodržitelstvím v Brně byly naše stanovy schváleny 8. dubna 1891 a do Brušperku přišly dne 21. dubna Ustavující valná hromada byla svolána na pondělí 27. dubna 1891 do obecního hostince Na Palarni. Valnou hromadu zahájil a vedl za účastenství 21 členů br. Fr. Štalmach. Za prvního starostu byl zvolen br. Josef Kupka, jeho náměstkem br. Josef Beniš a ná čelníkem br. Čeněk Kovář. Do výboru byli dále zvoleni bratři Schneider, Hladný, Doležil, Dvorský a Špaček. Výboru bylo uloženo starati se o stejnokroje a spolkovou místnost. Stejnokroje zajistil p. Jan Vašica obchodník. Spolkovou místnost výbor vybral v Národním domě na náměstí. Již od čtvrtku 17. května se zde mohlo cvičit. Zjednáno nejdůležitější nářadí a sice hrazda, kterou zhoto vil br. A. Chalupa a okoval br. L. Hrabovský. Tyč ponechána školní, ježto místní školní rada jednotě cvičení v letní školní tělocvičně dovolila. Po pětiměsíčním trvání dne 27. září uspořádala jednota slavnost na louce paní Kateřiny Chalupové, k níž se dostavila bratrská jednota Sokol Frenštát p. Radhoštěm v počtu 16. Ti na místě výletním předvedli cvičení prostná ze sletu pražského / II. Všesokolský slet / ku všeobecné oblibě. Večer odbývala se taneční zábava, která se pěkně vydařila. Jednota tím vystoupením mnoho získala a následkem toho mužně a vpřed kráčela. S historií i naší činností vás budeme seznamovat v dalších číslech BZ. Zpráva oddílu tenisu: Je tady opět nový rok rok Vám, kteří jste si dali opětovně závazek něco udělat pro svou tělesnou kondici, nabízíme pomocnou ruku. Jistě jste si všimli, že v areálu Sokolovny jsou tři krásné tenisové kurty. Mají však jednu velikou vadu jsou nevyužity. Zejí 8 9

6 prázdnotou, což si nezaslouží, a nám tenistům je to upřímně líto. Nabízíme Vám neomezené sportovně pohybové možnosti. Tenis je hra pro širokou veřejnost, a když Vás zaujme, uchvátí a přijdete jí na chuť, tak jste ztraceni na celý zbytek života, ať je Vám 20, 40, 60 i více let. Proč tenis? Tenis je líbivá, inteligentní a na první pohled jednoduchá hra, která se dá začít hrát v každém věku. Pokud máte rovnocenného a odpovídajícího spoluhráče či soupeře, velmi příjem ně a aktivně strávíte svůj volný čas. I když spoluhráče nemáte, nevadí, přijďte za námi, rádi Vám poradíme a spoluhráče najdeme. Když se rozhodnete hrát tenis, tak kromě toho, že nám uděláte radost, zlepšíte svou fyzickou kondici, zvýšíte pružnost těla, koordinaci pohybů, předvídavost hry, trpělivost, logické myšlení, postřeh a spoustu dalších schopností, poznáte nové známé, kamarády a přátele. Jestli jsme Vás touto výzvou oslovili, neváhejte. Od nás jistě na kurtech potkáte, a když ne, tak ve vývěsce najdete kontaktní údaje. Mgr. Jaroslav Vicher, starosta TJ RŮZNÉ Kronika našich dnů - březen 2010 Vzpomínka Zpráva o činnosti Klubu seniorů v Brušperku v roce 2010 K měl Klub seniorů 439 členů. V průběhu roku přistoupilo 13, zemřelo 13 a vystoupilo 7 členů. Klub seniorů se nachází v dolní budově radnice. Je otevřen od pondělí do pátku, vždy od 8.30 hod. do hod. U kávy a čaje si mohou členové posedět a povykládat s přáteli. Každodenní dopolední služby vykonávají členové. Jednotlivé akce pro členy připravuje a zajišťuje desetičlenný výbor. Výběr je pestrý, každý člen si podle možností a zájmu může vybrat. Zajištěn je nákup a výdej hotových jídel od firmy Hotovky s.r.o. dle výběru zájemců. Celkem bylo v roce 2010 vydáno čle nům 1646 obědů. Organizace připravila pro členy celkem 104 akcí, kterých se zúčastnilo 2486 osob. Přehled akcí: účast osob 7 návštěv divadelních představení jednodenní zájezdy-hostýn, Cvilín, Hukvaldy zájezdy výstavy na zámek Kravaře 90 1 Exkurze Huyndai Nošovice 34 2 ýdenní zájezdy Čalovo, Vysoké Tatry hotel Morava 82 2 koncerty akcí v Klubu - vaječina, guláš, papučový bál, Mikuláš ročníkových a zájmových setkání přednášky O zdraví a zdravé výživě 67 8 zájezdů na burzu do Polska výroční schůze 224 5x kroužek pletení z pedigu s ČSZ výletů na kolech (celkem ujeli 501 km vycházky do okolí 56 Jožka Matěj: 19.února 1922 se narodil hudební skladatel a náš rodák Jožka Matěj. Zemřel 28. března 1992 ve věku 70 let. Pohřben je na místním hřbitově. Ulice, na které je jeho rodný dům, nese skladatelovo jméno. Městu věnoval Slavnostní znělky. V.Tureček : 13. března uplynulo třicet let od úmrtí P.Václava Turečka, dlouholetého správce naší farnosti. V Brušperku působil více než půl století. U občanů získal oblibu a úctu. V. Martínek: 11.dubna r.1887 se v Brušperku narodil Vojtěch Martínek, spisovatel, pedagog a významný kulturní pracovník Ostravska. Zemřel 25. dubna Městu věnoval román Stavy rachotí. Jeho pomník je na hřbitově v Ostravě

7 Pracovníci MěÚ provádějí jarní úklid ulic Tradiční knihovnická lekce pro žáky ZŠ 12 13

8 Z vernisáže obrazů Květoslavy Koubové Wranové Naší pravidelnou činností je i návštěva členů klubu u příležitosti jejich významných životních jubileí (80, 85, 90 a výše let) a pravidelné zasílání blahopřání k narozeninám (70, 75 let). Klub spo lupracuje i s ostatními Kluby seniorů povodí Ondřejnice. Předsedkyně Klubu seniorů v Brušperku D.Kubinová Vzpomínáme Dne 2. dubna 2011 uplyne 15 let od úmrtí mé maminky Marty Chamrádové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Marta Kulová s rodinou. Dne 25. dubna vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí p. Milana Kostrunka. Dne 27. dubna by oslavil 83 let. S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Milan a dcera Jarmila s rodinami. S láskou a úctou vzpomínáme 8. výročí úmrtí p. Jaromíra Dlouhého. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu děkuje manželka. Lašanky KMŽ, os., Brušperk pořádají ve dnech Víkend v Beskydech, camp Kněhyně Prostřední Bečva, který je určen pro zájemce z řad členů i nečlenů, spojený s oslavou Dne dětí a škvařením vaječiny. Nástup: hod. Odjezd: v dopoledních hodinách. Cena pobytu: dospělí 380 Kč, děti do 14 let s lůžkem 340 Kč, děti bez nároku na lůžko 80 Kč, pes 30 Kč, auto 30 Kč platba na místě. Cena zahrnuje ubytování na dvě noci, oběd v sobotu, 2x večeři. Opékání párků a vaječina, drobné dárky pro děti. Doprava a ostatní strava vlastní vaření ve společné kuchyňce. Ubytování: ve 4 místných chatkách a ve 2 3 lůžkových pokojích v centrální budově. Přihlášky a informace: Jana Konečná, Bártkova 983, tel.: , Z důvodu vysoké účasti se budou vybírat nevratné zálohy dospělý 150 Kč, dítě s lůžkem 100 Kč do Věra Drozdová Mateřský klub Kuřátka Otevřeno: pondělí a středa 9 11 h., čtvrtek h. Blanka Matyásková, tel Klub českých turistů Brušperk Jarní tuláček 13. ročník turistického pochodu pořádaný v rámci doprovodných akcí EURORANDO 2011 v ČR Voda ze střechy Evropy Start: 9:30 z restaurace U Geně (zastávka Brušperk Střed) Cíl: restaurace U Geně Startovné: majitelé karet eurobeds a děti 5 Kč, ostatní 10 Kč. Trasa: Brušperk Sv. Marek Březiny Stará Ves, myslivna Krmelín, Benát ky Obecní les Brušperk. Délka trasy: 3 20km, nenáročná Součástí bude odběr vody z Ondřejnice pro Eurorando 2011 Voda ze střechy Evropy Co je to EURORANDO: Celoevropské setkání turistů. EURORANDO se koná jednou za pět let. První ročník se uskutečnil 14 15

9 v roce 2001 ve francouzském Štrasburku, druhý v roce 2006 v Českých Budějovicích a nyní je před námi již třetí ročník, který organizují Španělé ve městech Almeria a Granada ve dnech října Bude mít své slavnostní vyvrcholení v Granadě, kde bude odevzdána voda z celé Evropy. Jde se hromadně, trasa není nijak značena. Vhodná pro rodiny s dětmi i tělesně postižené trasu je možno si po domluvě zkrátit. V cíli dostane každý účastnický list a razítko. Pak je možno si pose dět, občerstvit se a případně si zazpívat. Pochod vede: Jaromír Vávra Jarní vyjížďka Mošnov (cyklo) Sraz: restaurace U Geně (zastávka Brušperk střed) Trasa: Brušperk Stará Ves Košatka Petřvaldík Nová Horka Mošnov letiště Skotnice Příbor Lubina přehrada Větřkovice - Hukvaldy Fryčovice Brušperk. Délka trasy: cca 50 km. Plánovaný návrat: 16 17h. Vedoucí akce: Jaromír Vávra Na akcích jsou vítáni i nečleni KČT Brušperk! Účast na akcích je na vlastní nebezpečí! Vedoucí akce si vyhrazuje právo změnit trasu, program nebo akci zrušit (např. nepříznivé počasí, malá účast apod.)více informací: Jaromír Vávra tel.: , kct.brusperk.com. Lukáš Makúch Z Lašského společenství, o.s., a Lašské univerzity libovolného věku Přednášky Úterý 12. dubna 18 h. Národní dům, Kabinet bezpečnostní techniky: Aplikace ionizujícího záření jejich výhody a rizika. Přírodní a umělá radioaktivita, aplikace ionizujícího záření v lékařství a průmyslu, příklady zneužití radioaktivity, jaderná energetika pro a proti. Přednáší Ing. J. Ho mola, který 25 let vykonával funkci inspektora nukleární techniky. Sobota 16. dubna v 18 h. Národní dům: Přínosy a záludnosti zjišťování kurzového rizika ve firmách - praktické aplikace. Úterý 26. dubna 18 h. Národní dům, Kabinet turistický: Střední Afrika vysněná a skutečnost v roce za velkými primáty v Kongu, Rwandě a Ugandě. Manželé Homolovi. Pozývám Vás ke stánku U MAWISáka a Butiku SačeVerSače na brušperském náměstí o brušperské pouti.. Vyjde pokračování série MAWISácke humoresky aneb.. i VRBA. Změna programu vyhrazena Volejbalový klub v Brušpeku Utkání v měsíci dubnu: Hala 8 18 h. Název So Babské 6-tky Brušperská sukýnka Ne Polanka n.o. OVL1 Play-off So BVL 6 Brušperské vejce Více na našich stránkách Ing. Ivan Cap, předseda Volejbalového klubu Brušperk o.s. Informační média - RNDr. Milan Konečný, přes den, , Infocentrum Radostný Svět - kanceláře LS, o.s., v ZŠ Brušperk, hlavní budova LS, o.s. K Náměstí 500, Brušperk. Vysílání LOCAL TV Brušperk Denně v těchto časových intervalech: h h h h Informace o vysílání Local TV (schéma, program vysílání, inzerce v Local TV) najdete na interne tových stránkách: Internetové vysílání Local TV Brušperk na adrese: Ceník komerční inzerce v Brušperském zpravodaji Celá stránka formátu A5 780 Kč ¼ stránky formátu A5 300 Kč ½ stránky formátu A5 420 Kč řádková inzerce 40 Kč/řádek Uvedené ceny jsou včetně DPH. Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, tel.: , fax: , č. účtu: /0300 Informační centrum Brušperk, J. Á. Komenského 9, Brušperk, tel.: , Redakční rada upozorňuje! Uzávěrka příštího čísla je 15.dubna Jednací řád a zásady pro činnost Redakční rady Brušperského zpravodaje jsou k nahlédnutí v Informačním centru Brušperk. Vydává město Brušperk. Vychází v nákladu 1650 kusů. Zpravodaj také najdete na internetových stránkách Kontakt: MěÚ Brušperk , IC , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Uzávěrka příštího čísla je Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat elektronicky nebo doručit na disketě, CD, Flash disku či ručně psané do informačního centra nebo na sekretariát MěÚ. Příspěvky dodány po termínu nebudou zveřejněny. Zveřejněny nebudou ani příspěvky bez podpisu autora. Tisk: H- -computers, Ostravská 83/39, Hlučín , tel: , Grafická úprava: Lucie Petrová ÚKLIDOVÁ FIRMA nabízí pravidelné i jednorázové úklidy v domácnostech a nebytových prostorech. Radmila Mazurová, tel , ZHOTOVÍM foto z vlastních filmů a negativů. Tel.: NABÍZÍM výuku a doučování AJ, úrovně úplní začátečníci velmi pokročilí. Mám pětiletou praxi s výukou dětí i dospělých, mezinárodní certifikát CAE (úroveň C1). Cena Kč/60 minut. B.Matyásková:

10 nabízí: UZAVŘENÍ SMLOUVY BEZ POPLATKU ( PLATÍ PRO CÍLOVOU ČÁSTKU KČ )* NAVÝŠENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY O KČ BEZ POPLATKU* ÚVĚRY NA BYDLENÍ OD 3,5% p.a. PENZIJNÍ FONDY *Akce platí do Bližší informace vám rádi sdělí: Dušan Konvička Josef Maloň Osobní finanční poradce RSTS Ředitel agentury RSTS Tel.: Tel.: Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Mitrovice, Otevírací doba: Po Pá 8 16 h. Tel.: , DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad Kč, jinak 300 Kč. GARÁŽOVÁ VRATA od Kč. Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím. PLOTY - PLETIVO zabýváme se prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m. Pletivo v. 150 cm/oko 50 x 50 mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m. TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY. Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku. ** Do konce února otevřeno jen do 15 h. ** 18 19

11 OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK - oprava v bytě zákazníka - tlakování a plnění autoklimatizací Mechanik: Radim Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská 357. Opravna motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice č.p. 25. Telefon: STŘECHY v Pokládka rovných a šikmých střešních krytin v Výroba a montáž klempířských prvků a parapetů v Montáž střešních oken v Nástřik půdních prostor proti škůdcům v Zateplení střech v Hydroizolace v Stavba pergol v Montáž dřevěných podhledů v Odvoz a likvidace odpadů v Zednické práce v Zateplení stěn budov v Montáž plastových oken a dveří v Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií v Kompletní dodávky materiálu Zdarma zhotovení cenové nabídky Dohodnutou cenu nenavyšujeme Tel.: UDĚLÁME VÁŠ DOMOV KRÁSNĚJŠÍ Interiéry, kuchyně, koupelny, dekorace. Stačí jednou zavolat! 84O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce 20 k03-130x90_cb.indd :20:13 21

12 škola 1000 Kč pro začátek stačí možnost dlouhodobého splácení i po zkouškách Výcvik A, B, C, D, E Přihlášku Vám na požádání přivezeme I na 6 měsíčních splátek Nejlevnější kondiční jízdy Jízdy z místa bydliště Dvacetileté zkušenosti, vlídné zacházení AUTOOPRAVNA U Lozerta Bůžek Jiří a syn Hukvaldy 97, Tel.: , lakovani.cz lakování automobilů všech značek lakování motocyklů a veteránů lakování kovových i plastových dílů veškerého druhu. Karosářské práce CENOVÁ AKCE NÁSTŘIKU SPODKU A DUTIN Tel PNEUSERVIS a SERVIS vozidel AKCE PŘEZOUVÁME VELMI LEVNĚ JEN 350, ZA CELÉ VOZIDLO 22 23

13 První poslové jara 24 25

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011 www.brusperk-mesto.cz Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim Brušperský zpravodaj Nastává podzim INFORMACE Z RADNICE Z jednání 13., 14. a 15. schůze rady města V červencovém čísle Brušperského zpravodaje byla uvedena informace o výběru firmy BD STAV MORAVA s.r.o.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj U P ÍLEÎITOSTI 50. V ROâÍ âeského SVAZU ZAHRÁDKÁ Ò V BRU PERKU vás zveme na ZAHRÁDKÁ SK JARMARK spojen s V STAVOU OVOCE, ZELENINY A KVùTIN Sobota 12. aï pondûlí

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých

Více

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušPERk 95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015 www.brusperk mesto.cz 2 I n f o r m a c e z r a d n i c e Z jednání zastupitelstva města Dne 24.

Více

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku DUBEN 2001 Číslo 4 zdarma Já jsem malej koledníček, já k vám jdu, dáte-li mi pár vajíček, rád vezmu: nemáte-li červeny, dejte bíly, však vám za ně slepička snese jiny. Velikonoce jsou svátky jara, vítáním

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

města Příbora září 2011 Fotografie, které pořídil odbor životního prostředí: Vyhodnocení soutěže čtěte na straně 3-4.

města Příbora září 2011 Fotografie, které pořídil odbor životního prostředí: Vyhodnocení soutěže čtěte na straně 3-4. Měsíčník města Příbora září 2011 Fotografie ze soutěže O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU PŘEDZAHRÁDEK A BALKÓNŮ DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ. Fotografie, které pořídil odbor životního prostředí:

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více