Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz"

Transkript

1 Vyd v m sto Bru perk Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011

2 Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE V březnu byly na programu dvě schůze rady města, pátá a šes tá. Zatímco šestá schůze byla především věnována projednávání rozpočtu města na rok 2011, na páté schůzi radní mimo jiné schválili rozšíření Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk o jedno pra covní místo na poloviční pracovní úvazek na Odboru financí majet ku a vnitřních věcí od 1. května Důvodem tohoto rozhodnutí je nárůst pracovní činnosti na uvedeném odboru v souvislosti s účetní reformou státu, registrací města Brušperka jako plátce daně z přidané hodnoty, zřízení pracoviště CZECH POINT a s ním souvisejícími no vými úředními postupy a dalším navýšením účetní administrativy od Radní dále schválili odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací města Základní škola V. Martínka Brušperk, Mateřská škola Brušperk a Domov pro seniory Ondráš. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění lokálního televizního vysílání s firmou LO CAL TV PLUS, spol. s r.o., která provozuje lokální televizní vysílání v našem městě. Uvedené firmě udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání regionální licenci pro vysílání v Moravskoslezském kraji. Na základě této skutečnosti vypracovala firma nový projekt v oblasti lokálního a regionálního digitálního pozemního televizního vysílání a obcím v tomto regionu nabídla možnost jejich zapo jení do něj. Více o novém projektu se dovíte v příspěvku Ing. Kollára v tomto BZ. Radní dále vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní, aktuální stav pohledávek města a jejich plnění v oblasti nájmů bytů, in formaci npor. Kamila Václavíka o činnosti OO PČR Brušperk a vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2010, které je uveřejněno na internetových stránkách našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta Informace Local TV Brušperk Televize Local TV PLUS (dále jen LTV PLUS) vysílající mimo jiné i někdej ší program Local TV Brušperk, přešla od 5. března roku 2011 z režimu lokál ního provozovatele na režim provozovatele regionálního. V rámci této změny začne na UHF kanále 59 vysílat nový regionální multiplex s 200x vyšším vý konem než měl původní TV vysílač na 28. kanále UHF, a to při souběžném zachování funkce původního lokálního vysílače. V praxi to bude znamenat souběžné vysílání programu Local TV PLUS na obou TV kanálech. Po zahá jení stačí na vašem digitálním přijímači (set top box nebo TV) provést nové automatické ladění. Analogové vysílání na 29. kanále UHF vysílač ve věži kostela Sv. Jiří zůstane zachováno do ukončení analogového vysílání v našem kraji V rámci přechodu na regionální vysílání dochází ke změně vysílacích časů jednotlivých pořadů. Ze současného nepravidelného 5 hod. se přechází na blok 6 hod., který bude vysílán 4x denně. Vysílání programu ze studia Brušperk bylo z organizačních i komerčních důvodů zkráceno z 30 minutového na 15 minutové. Ke změně do šlo v sobotu 5. března 2011 od půlnoci, při zahájení nového týdenního vysílání. Sledovat vysílání studia Brušperk můžete v následujících časech. Dopoledne až 07.15, odpoledne až 13.15, večer v až a v noci až Oba vysílače, původní 28. kanál a nový 59. kanál jsou od sebe vzdáleny necelý 1 km, proto bude v převážné většině případů vyhovovat i původní nasměrování antény. Nový vysílač je umístěn v objektu jodových sanatorií Klimkovice. Ing.L.Kollár Tajemník Městského úřadu v Brušperku vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa účetní v rámci Městského úřa úřa úřa du města Brušperka na odboru financí, majetku a vnitřních věcí. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení naleznete na internetových stránkách města na úřední desce na náměstí nebo ve vývěsce Informačního centra Brušperk. Ing. P. Urbanec, tajemník MěÚ Upozornění finančního odboru Upozorňujeme všechny občany, že dne 31. března vypršela lhůta stanovená k úhradě poplatku (daně), nebo jeho první části za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Je to termín stanovený Obecně závaznou vy hláškou č. 1/2010 o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích ukládá sankce, které vyměří správce daně (MěÚ), pokud poplatek nebude zaplacen včas a ve správné výši. Poplatek je vyměřen platebním výměrem. Zákon umožňuje uložit sankci až na trojnásobek dlužné částky. Občané, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou výše uvedený termín dodržet, musí důvod nahlásit v kanceláři č. 207 MěÚ. Skutečnost, která je podmínkou pro osvobození nebo úlevu od poplatku jsou tyto oso by povinny prokázat (např. o zaplacení v jiné obci, o pobytu v zahraničí, potvrzení délky pobytu v lékařském zařízení apod., případně místopřísežné prohlášení). Na občanech, kteří neuhradí ani vyměřený platební výměr, uplatní městský úřad výběr poplatku exekucí. Děkujeme za pochopení. Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Radim Neuwirth Velikonoce 2011 Vánoce bývají vnímány společností jako svátky rodiny. A svátky velikonoč ní? Ve škole jsem se ptal kdysi dětí, jak se slaví Velikonoce. Odpověď byla dosti často taková, že se chodí na šmigrust, neboli pomlázku. Zvyky spole čenství jsou jistě důležité. Nechtěl bych je podceňovat. Ale přece bych rád při pomněl, že Velikonoce mají ještě jiný základ. Společenství křesťanů v liturgii rozjímá o Ježíšově smrti a jeho zmrtvýchvstání. Je to oslava života! Proto má své místo i ona pomlázka. Přece jen bych rád připomněl i velikonoční litur gické bohoslužby. 17. dubna - Květná neděle: Pán Ježíš je vítán jako král při svém příchodu do Jeruzaléma. Mše sv. se svěcením kvetoucích ratolestí v 9,30 h. Rozjímání křížové cesty v 15 h. 21. dubna Zelený čtvrtek: Pán Ježíš při poslední večeři ustanovil slavení mše sv. jako živou pa mátku svého umučení a zmrtvýchvstání. Mše sv. v 18 h. 2 3

3 22. dubna Velký pátek: Pán Ježíš jde cestou křížovou a umírá na Kalvarii. Rozjímání křížové cesty v 15 h. Liturgie Velkého pátku v 18 h. 23. dubna Bílá sobota: Modlitba u Božího hrobu neliturgický den. Velikonoční bohoslužby: 23. dubna velikonoční vigilie ve 20 h. 24. dubna mše sv. v 9.30 h. 25. dubna velikonoční pondělí mše sv. v 9,30 h. Poutní slavnost Sv. Jiří Vzhledem k tomu, že velikonoce jsou letos 24. dubna, budeme poutní slavnost patrona města sv. Jiří slavit až v neděli 1. května v 7,30 h a 9,30 h. Mgr. Karel Javorek, farář Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti MěÚ v úterý 12., od 15 do h. Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané: Vojtěška Máchová František Vašica Marie Vágnerová Jarmila Benišová Ludmila Havránková Lubomír Dvorský Věra Horklová Diamantovou svatbu v měsíci dubnu 2011 oslaví manželé Alena a Josef Nálepovi, zlatou svatbu oslaví manželé Vlasta a Josef Farkasovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Majitelům psů 93 let 88 let 87 let 86 let 86 let 85 let 85 let Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o míst ních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urych lenou nápravu. Máme v evidenci 563 poplatníků a k si svou povinnost řádně nesplnilo ještě 190 poplatníků. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2011. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Městská knihovna informuje Kateřina Hajnošová Jiří Šperlín Miroslav Mičan Marie Lysová Jiří Neuwirth Dagmar Podracká Zdenka Pokludová 84 let 83 let 82 let Od dubna tohoto roku zavádíme novou službu pro imobilní čtenáře a důchodce s omezenou pohyblivostí rozvoz knih do domácností. Tato služba je bezplatná a bude se provádět první středu v měsíci v dopoledních hodinách. Jaromír Zájemci Skotnicovi, se Ludmila mohou a přihlásit Reinhold Strachotovi. na telefonním čísle nebo na ové adrese B. Krupníková Svoz komunálního odpadu - odvoz každých 14 dnů Modrá známka, pro rok 2011 Upozorňujeme oranžová a připomínáme středa všem občanům, a že dne ul. 15. Družstevní, srpna vyprší Fry lhůta stanovená k uhrazení poplatku za odvoz odpadu na rok Výše čovická, Jožky Matěje, Krmelínská, poplatku Ke a termíny Svaté plateb vodě, stanovuje K Šištotu, Obecně Luční, závazná Nábřeží, vyhláška č. Oblouk, 5/2004 o Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, místních Staroveská, poplatcích. U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka středa 6.4. a ul. Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, k K individuální Náměstí, rekreaci K Pastevníku, a podnikatele. Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Svoz plastů v dubnu Úterý 12. ul. Antonínov, Borošínská, Fryčovická, Dr. Martínka, K Pastevníku, Luční, Na Vyhlídce, Novosady, Skalka, Studniční. Úterý 19. ul. Dráhy, Hřbitovní, J. Á. Komenského, K Náměstí, Klepary, Kostelní, Kovářská, Krátká, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Úterý 26. ul. Bártkova, Družstevní, Gruntovní, Krmelínská, Nábřeží, Staroveská, Veselíčko. Upozorňujeme, že SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ bude 9. dubna Informace ze Základní školy INFORMACE ZE ŠKOL Základní školu 4. dubna 2011 navštíví uznávaný psycholog PhDr. Jan Svoboda. V době od 17 do 19 hodin bude v sále základní školy ten to známý vysokoškolský učitel přednášet na téma Výchova dítěte. Při výkladu a následné diskusi nám zodpoví na řadu dotazů, které nás při výchově a vzdělávání napadají. Jste tedy srdečně zváni. Pohovory s rodiči proběhnou v úterý od 16 do 18 hod. Aleš Vyvial, ředitel školy Informace z Mateřské školy Brušperk Růžena Karasová 86 let Ludmila Němcová 83 let Vlasta Brumovská 86 let Ludmila Pálková 81 let Brušperský Jaromír Recman zpravodaj 85 let Věra Ranochová Adéla Doležílková 85 let Jiří Jurečka Vojtěška Hubrová 85 let Václav Prokop Zlatou svatbu, padesát let společného života, oslaví manželé Marie a Miloš Královi, Věra a Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Upozornění odboru financí, majetku a vnitřních věcí Povinnost zaplatit poplatek (daň) se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt, na fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící Poplatník nebo jeho zákonný zástupce je povinen ohlásit nejpozději do 15 dnů správci poplatku každou změnu, která má vliv na vyměření poplatku. Zasíláním upomínek neplatičům se celý systém zbytečně prodražuje nám všem. Samotným neplatičům se k poplatku navíc připočte sankce, čímž zaplatí zbytečně více. Občanům, kteří poplatek neuhradili včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, přičemž neodvedené poplatky může dle zákona zvýšit až na 300%. Na Zápis dětí do Mateřské školy Brušperk se uskuteční ve středu 27. dubna 2011 od 8.00 do hodin v kanceláři MŠ vchod je od Modré labutě. Přineste s sebou rodný list dítěte a do klad o jeho trvalém bydlišti. Tiskopisy k vyplnění si můžete od vyzvednout v ma teřské škole a nebo stáhnout z webových stránek školy: Vítězslava Karasová, ředitelka školy 4 5

4 Kulturní komise města Brušperk Vás srdečně zve na v sobotu od 8.00 do h. v galerii Národního domu v Brušperku. Drátkování, paličkování, zdobení kraslic, perníčky aj. Výstava je prodejní. Návštěvníci se mohou pochlubit i svými výrobky. Pozvání na kulturní akce v měsíci DUBNU 15. pátek Učitelé a žáci Základní umělecké školy v Brušperku zvou širokou veřejnost na svůj tradiční JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT, který se uskuteční v 17 hod. v sále Základní školy V. Martínka. V programu vy stoupí školní soubory i sóloví instrumentalisté. Slovem provází MgA. Petra Nedorostová. 20. středa - Základní umělecká škola v Brušperku Vás zve na ABSOLVENTSKÝ KONCERT, kte rý se koná v hod. v sále ZUŠ. Vystoupí žákyně I. stupně: Kolářová Hana příčná flétna, Adamusová Lucie, Konečná Markéta, Zábojová Petra klavír a žákyně II. stup ně: Malíková Marcela zpěv, Polášková Vendula příčná flétna. Národní dům Brušperk Galerie Výtvarného centra Chagall výstava obrazů Květoslavy Koubové Wranové potrvá do 25. května Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: út-pá h., so h., ne h. Vstup zdarma. Klub seniorů Brušperk v dubnu Pá h. Výdej objednaných jídel. Kubinová Út h. Schůzka seniorů Dětského domova. Kubalová St h. Schůzka seniorů KA. Bujnošková So h. Autobusový zájezd Velikonoce na zámku Kravaře. Kubinová Po h. Schůze výboru. Kubinová Čt h. Odjezd do Polska-Chalupki. Přihlášky v KS, cena 85 Kč. Kladiva Pá h. Posezení v klubu. Adamusová Út h. Schůze výboru s důvěrníky. Kubinová Příznivci cykloturistiky: sraz každou středu ve 14 h. u hasičské zbrojnice. J. Nálepa Klub otevřen po-pá od 8.30 do 11 h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Připravujeme pro všechny milovníky piva prohlídku pivovaru Radegast v Nošovicích 12. května

5 Brušperská pouť HISTORIE NAŠEHO MĚSTA Kolem svátku sv. Jiří se tradičně koná pouť. V letošním roce na tento svátek připadly svátky velikonoční. Z tohoto důvodu se pouť bude konat až 1. května Je jedna z prvních poutí v okolí, proto je za pěkného počasí návštěvnost velká. Na náměstí je spousta stánků. V první polovině 20. století bývaly stánky na náměstí a pokračovaly po ulici K Náměstí směrem na křižovatku až k soše sv. Floriána, mnohdy i dále. Prodávané zboží bylo typicky pouťové, hlavně slad kosti, perníková srdce, turecký med, dále růžence a různé suvenýry. Vše co k pouti patří. V dnešní době se z prodeje stává byznys a tradiční ráz pomalu mizí. K pouti patří i kolotoče, které původně byly stavěny jen na zahradě restaurace pana Hynečka. Stávala tam housenková dráha, malý a velký řetízkový kolotoč, malé i velké houpací lodičky a pro děti velmi oblíbený koníčkový kolotoč. Na tyčích byla zavěšena ze dřeva vyrobena různá zvířata, pohádkové bytosti (např. vodní panna) a jiné. Původně tento kolotoč neměl elektrický pohon, ale roztáčeli jej chlapci a odměnou bylo svezení zdarma. Později byl poháněn elektřinou. Nechyběla ani střelnice. K pouti neodmyslitelně patří i pouťové koláčky. Bylo zvykem je péct u místního pekaře, kde je místní hospodyňky nosívaly na pleších k upečení. Aby nedošlo k záměně, byly plechy na spodní straně popsány křídou. Dnes jsou domácnosti vybaveny elektrickými nebo plynovými troubami a koláče se pečou doma. Velká část hospodyněk si koupí hotové v obchodě. Jelikož je dnes vše pře technizováno, je dobré si původní tradici připomenout. Zdenka Chorvátová SK Brušperk INFORMACE ZE SPORTU MISTROVSKÁ UTKÁNÍ V MĚSÍCI DUBEN MUŽI SO :30 h, Stonava SK BRUŠPERK (bus: 13:45 h) SO :30 h, SK BRUŠPERK Baník Albrechtice SO :00 h, SK BRUŠPERK Raškovice SO :00 h, Veřovice SK BRUŠPERK (doprava: autem) ŽENY NE :00 h, SK BRUŠPERK Valašské Meziříčí NE :00 h, Studénka SK BRUŠPERK (bus: 8:30 h) SO :00 h, Olympia Bruntál SK BRUŠPERK (bus: 11:30 h) NE :00 h, SK BRUŠPERK Dobratice ST :00 h, Štramberk SK BRUŠPERK (bus: 15:30 h) DOROST NE :00 h st., 11:15 h ml., SK BRUŠPERK Heřmanice SO :15 h ml., 13:15 h st., Vítkov SK BRUŠPERK, bus: 9:15 h NE :00 h st., 11:15 h ml., SK BRUŠPERK Bílovec SO :45 h ml., 13:45 h st., Staré Město u FM SK BRUŠPERK (bus: 10:15 h) ŽÁCI NE :00 h st., 10:45 h ml., Karviná B SK BRUŠPERK (bus: 7:00 h) SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Hlučín B SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Třinec B NE :00 h st., 10:45 h ml., FC Ostrava-Jih SK BRUŠPERK (bus: 7:30 h) SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Jiskra Rýmařov Tradiční pouťová zábava s kapelou Rezon se koná v sobotu od 20 hodin v areálu travnatého hřiště. Zve SK Brušperk. Internetové stránky: Lukáš Makúch Tělocvičná jednota Sokol Brušperk V úterý se konala Slavnostní valná hromada, na které jsme si připomněli 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol v Brušperku. Slavnostní projev před nesl br. Vicher, který dále předal sestrám E.Maralíkové, B.Vichrové, bratrům P.Ku lovi, J.Nálepovi, B.Vojtkovi pamětní listy župy Moravskoslezské k výročí založení naší TJ. Na VH jsme se dohodli, že v rámci těchto oslav uspořádáme turnaj v šachu 23.dubna 2011, v dubnu celodenní cvičení aerobiku, v červnu Dětský den, 23. a 24. července turnaj v tenisu. Ještě v tomto pololetí vám přiblíží některá naše cvičení pan Ing. Kollár ve vysílání LTV Brušperk. V těchto dnech vás seznamuje na LTV s historií naší jednoty. Velmi pěkně popisuje his torii brušperského Sokola Mgr. Petr Juřák ve své knize BRUŠPERK nahlédnutí do historie města. Z historie: Moravským místodržitelstvím v Brně byly naše stanovy schváleny 8. dubna 1891 a do Brušperku přišly dne 21. dubna Ustavující valná hromada byla svolána na pondělí 27. dubna 1891 do obecního hostince Na Palarni. Valnou hromadu zahájil a vedl za účastenství 21 členů br. Fr. Štalmach. Za prvního starostu byl zvolen br. Josef Kupka, jeho náměstkem br. Josef Beniš a ná čelníkem br. Čeněk Kovář. Do výboru byli dále zvoleni bratři Schneider, Hladný, Doležil, Dvorský a Špaček. Výboru bylo uloženo starati se o stejnokroje a spolkovou místnost. Stejnokroje zajistil p. Jan Vašica obchodník. Spolkovou místnost výbor vybral v Národním domě na náměstí. Již od čtvrtku 17. května se zde mohlo cvičit. Zjednáno nejdůležitější nářadí a sice hrazda, kterou zhoto vil br. A. Chalupa a okoval br. L. Hrabovský. Tyč ponechána školní, ježto místní školní rada jednotě cvičení v letní školní tělocvičně dovolila. Po pětiměsíčním trvání dne 27. září uspořádala jednota slavnost na louce paní Kateřiny Chalupové, k níž se dostavila bratrská jednota Sokol Frenštát p. Radhoštěm v počtu 16. Ti na místě výletním předvedli cvičení prostná ze sletu pražského / II. Všesokolský slet / ku všeobecné oblibě. Večer odbývala se taneční zábava, která se pěkně vydařila. Jednota tím vystoupením mnoho získala a následkem toho mužně a vpřed kráčela. S historií i naší činností vás budeme seznamovat v dalších číslech BZ. Zpráva oddílu tenisu: Je tady opět nový rok rok Vám, kteří jste si dali opětovně závazek něco udělat pro svou tělesnou kondici, nabízíme pomocnou ruku. Jistě jste si všimli, že v areálu Sokolovny jsou tři krásné tenisové kurty. Mají však jednu velikou vadu jsou nevyužity. Zejí 8 9

6 prázdnotou, což si nezaslouží, a nám tenistům je to upřímně líto. Nabízíme Vám neomezené sportovně pohybové možnosti. Tenis je hra pro širokou veřejnost, a když Vás zaujme, uchvátí a přijdete jí na chuť, tak jste ztraceni na celý zbytek života, ať je Vám 20, 40, 60 i více let. Proč tenis? Tenis je líbivá, inteligentní a na první pohled jednoduchá hra, která se dá začít hrát v každém věku. Pokud máte rovnocenného a odpovídajícího spoluhráče či soupeře, velmi příjem ně a aktivně strávíte svůj volný čas. I když spoluhráče nemáte, nevadí, přijďte za námi, rádi Vám poradíme a spoluhráče najdeme. Když se rozhodnete hrát tenis, tak kromě toho, že nám uděláte radost, zlepšíte svou fyzickou kondici, zvýšíte pružnost těla, koordinaci pohybů, předvídavost hry, trpělivost, logické myšlení, postřeh a spoustu dalších schopností, poznáte nové známé, kamarády a přátele. Jestli jsme Vás touto výzvou oslovili, neváhejte. Od nás jistě na kurtech potkáte, a když ne, tak ve vývěsce najdete kontaktní údaje. Mgr. Jaroslav Vicher, starosta TJ RŮZNÉ Kronika našich dnů - březen 2010 Vzpomínka Zpráva o činnosti Klubu seniorů v Brušperku v roce 2010 K měl Klub seniorů 439 členů. V průběhu roku přistoupilo 13, zemřelo 13 a vystoupilo 7 členů. Klub seniorů se nachází v dolní budově radnice. Je otevřen od pondělí do pátku, vždy od 8.30 hod. do hod. U kávy a čaje si mohou členové posedět a povykládat s přáteli. Každodenní dopolední služby vykonávají členové. Jednotlivé akce pro členy připravuje a zajišťuje desetičlenný výbor. Výběr je pestrý, každý člen si podle možností a zájmu může vybrat. Zajištěn je nákup a výdej hotových jídel od firmy Hotovky s.r.o. dle výběru zájemců. Celkem bylo v roce 2010 vydáno čle nům 1646 obědů. Organizace připravila pro členy celkem 104 akcí, kterých se zúčastnilo 2486 osob. Přehled akcí: účast osob 7 návštěv divadelních představení jednodenní zájezdy-hostýn, Cvilín, Hukvaldy zájezdy výstavy na zámek Kravaře 90 1 Exkurze Huyndai Nošovice 34 2 ýdenní zájezdy Čalovo, Vysoké Tatry hotel Morava 82 2 koncerty akcí v Klubu - vaječina, guláš, papučový bál, Mikuláš ročníkových a zájmových setkání přednášky O zdraví a zdravé výživě 67 8 zájezdů na burzu do Polska výroční schůze 224 5x kroužek pletení z pedigu s ČSZ výletů na kolech (celkem ujeli 501 km vycházky do okolí 56 Jožka Matěj: 19.února 1922 se narodil hudební skladatel a náš rodák Jožka Matěj. Zemřel 28. března 1992 ve věku 70 let. Pohřben je na místním hřbitově. Ulice, na které je jeho rodný dům, nese skladatelovo jméno. Městu věnoval Slavnostní znělky. V.Tureček : 13. března uplynulo třicet let od úmrtí P.Václava Turečka, dlouholetého správce naší farnosti. V Brušperku působil více než půl století. U občanů získal oblibu a úctu. V. Martínek: 11.dubna r.1887 se v Brušperku narodil Vojtěch Martínek, spisovatel, pedagog a významný kulturní pracovník Ostravska. Zemřel 25. dubna Městu věnoval román Stavy rachotí. Jeho pomník je na hřbitově v Ostravě

7 Pracovníci MěÚ provádějí jarní úklid ulic Tradiční knihovnická lekce pro žáky ZŠ 12 13

8 Z vernisáže obrazů Květoslavy Koubové Wranové Naší pravidelnou činností je i návštěva členů klubu u příležitosti jejich významných životních jubileí (80, 85, 90 a výše let) a pravidelné zasílání blahopřání k narozeninám (70, 75 let). Klub spo lupracuje i s ostatními Kluby seniorů povodí Ondřejnice. Předsedkyně Klubu seniorů v Brušperku D.Kubinová Vzpomínáme Dne 2. dubna 2011 uplyne 15 let od úmrtí mé maminky Marty Chamrádové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Marta Kulová s rodinou. Dne 25. dubna vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí p. Milana Kostrunka. Dne 27. dubna by oslavil 83 let. S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Milan a dcera Jarmila s rodinami. S láskou a úctou vzpomínáme 8. výročí úmrtí p. Jaromíra Dlouhého. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu děkuje manželka. Lašanky KMŽ, os., Brušperk pořádají ve dnech Víkend v Beskydech, camp Kněhyně Prostřední Bečva, který je určen pro zájemce z řad členů i nečlenů, spojený s oslavou Dne dětí a škvařením vaječiny. Nástup: hod. Odjezd: v dopoledních hodinách. Cena pobytu: dospělí 380 Kč, děti do 14 let s lůžkem 340 Kč, děti bez nároku na lůžko 80 Kč, pes 30 Kč, auto 30 Kč platba na místě. Cena zahrnuje ubytování na dvě noci, oběd v sobotu, 2x večeři. Opékání párků a vaječina, drobné dárky pro děti. Doprava a ostatní strava vlastní vaření ve společné kuchyňce. Ubytování: ve 4 místných chatkách a ve 2 3 lůžkových pokojích v centrální budově. Přihlášky a informace: Jana Konečná, Bártkova 983, tel.: , Z důvodu vysoké účasti se budou vybírat nevratné zálohy dospělý 150 Kč, dítě s lůžkem 100 Kč do Věra Drozdová Mateřský klub Kuřátka Otevřeno: pondělí a středa 9 11 h., čtvrtek h. Blanka Matyásková, tel Klub českých turistů Brušperk Jarní tuláček 13. ročník turistického pochodu pořádaný v rámci doprovodných akcí EURORANDO 2011 v ČR Voda ze střechy Evropy Start: 9:30 z restaurace U Geně (zastávka Brušperk Střed) Cíl: restaurace U Geně Startovné: majitelé karet eurobeds a děti 5 Kč, ostatní 10 Kč. Trasa: Brušperk Sv. Marek Březiny Stará Ves, myslivna Krmelín, Benát ky Obecní les Brušperk. Délka trasy: 3 20km, nenáročná Součástí bude odběr vody z Ondřejnice pro Eurorando 2011 Voda ze střechy Evropy Co je to EURORANDO: Celoevropské setkání turistů. EURORANDO se koná jednou za pět let. První ročník se uskutečnil 14 15

9 v roce 2001 ve francouzském Štrasburku, druhý v roce 2006 v Českých Budějovicích a nyní je před námi již třetí ročník, který organizují Španělé ve městech Almeria a Granada ve dnech října Bude mít své slavnostní vyvrcholení v Granadě, kde bude odevzdána voda z celé Evropy. Jde se hromadně, trasa není nijak značena. Vhodná pro rodiny s dětmi i tělesně postižené trasu je možno si po domluvě zkrátit. V cíli dostane každý účastnický list a razítko. Pak je možno si pose dět, občerstvit se a případně si zazpívat. Pochod vede: Jaromír Vávra Jarní vyjížďka Mošnov (cyklo) Sraz: restaurace U Geně (zastávka Brušperk střed) Trasa: Brušperk Stará Ves Košatka Petřvaldík Nová Horka Mošnov letiště Skotnice Příbor Lubina přehrada Větřkovice - Hukvaldy Fryčovice Brušperk. Délka trasy: cca 50 km. Plánovaný návrat: 16 17h. Vedoucí akce: Jaromír Vávra Na akcích jsou vítáni i nečleni KČT Brušperk! Účast na akcích je na vlastní nebezpečí! Vedoucí akce si vyhrazuje právo změnit trasu, program nebo akci zrušit (např. nepříznivé počasí, malá účast apod.)více informací: Jaromír Vávra tel.: , kct.brusperk.com. Lukáš Makúch Z Lašského společenství, o.s., a Lašské univerzity libovolného věku Přednášky Úterý 12. dubna 18 h. Národní dům, Kabinet bezpečnostní techniky: Aplikace ionizujícího záření jejich výhody a rizika. Přírodní a umělá radioaktivita, aplikace ionizujícího záření v lékařství a průmyslu, příklady zneužití radioaktivity, jaderná energetika pro a proti. Přednáší Ing. J. Ho mola, který 25 let vykonával funkci inspektora nukleární techniky. Sobota 16. dubna v 18 h. Národní dům: Přínosy a záludnosti zjišťování kurzového rizika ve firmách - praktické aplikace. Úterý 26. dubna 18 h. Národní dům, Kabinet turistický: Střední Afrika vysněná a skutečnost v roce za velkými primáty v Kongu, Rwandě a Ugandě. Manželé Homolovi. Pozývám Vás ke stánku U MAWISáka a Butiku SačeVerSače na brušperském náměstí o brušperské pouti.. Vyjde pokračování série MAWISácke humoresky aneb.. i VRBA. Změna programu vyhrazena Volejbalový klub v Brušpeku Utkání v měsíci dubnu: Hala 8 18 h. Název So Babské 6-tky Brušperská sukýnka Ne Polanka n.o. OVL1 Play-off So BVL 6 Brušperské vejce Více na našich stránkách Ing. Ivan Cap, předseda Volejbalového klubu Brušperk o.s. Informační média - RNDr. Milan Konečný, přes den, , Infocentrum Radostný Svět - kanceláře LS, o.s., v ZŠ Brušperk, hlavní budova LS, o.s. K Náměstí 500, Brušperk. Vysílání LOCAL TV Brušperk Denně v těchto časových intervalech: h h h h Informace o vysílání Local TV (schéma, program vysílání, inzerce v Local TV) najdete na interne tových stránkách: Internetové vysílání Local TV Brušperk na adrese: Ceník komerční inzerce v Brušperském zpravodaji Celá stránka formátu A5 780 Kč ¼ stránky formátu A5 300 Kč ½ stránky formátu A5 420 Kč řádková inzerce 40 Kč/řádek Uvedené ceny jsou včetně DPH. Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, tel.: , fax: , č. účtu: /0300 Informační centrum Brušperk, J. Á. Komenského 9, Brušperk, tel.: , Redakční rada upozorňuje! Uzávěrka příštího čísla je 15.dubna Jednací řád a zásady pro činnost Redakční rady Brušperského zpravodaje jsou k nahlédnutí v Informačním centru Brušperk. Vydává město Brušperk. Vychází v nákladu 1650 kusů. Zpravodaj také najdete na internetových stránkách Kontakt: MěÚ Brušperk , IC , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Uzávěrka příštího čísla je Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat elektronicky nebo doručit na disketě, CD, Flash disku či ručně psané do informačního centra nebo na sekretariát MěÚ. Příspěvky dodány po termínu nebudou zveřejněny. Zveřejněny nebudou ani příspěvky bez podpisu autora. Tisk: H- -computers, Ostravská 83/39, Hlučín , tel: , Grafická úprava: Lucie Petrová ÚKLIDOVÁ FIRMA nabízí pravidelné i jednorázové úklidy v domácnostech a nebytových prostorech. Radmila Mazurová, tel , ZHOTOVÍM foto z vlastních filmů a negativů. Tel.: NABÍZÍM výuku a doučování AJ, úrovně úplní začátečníci velmi pokročilí. Mám pětiletou praxi s výukou dětí i dospělých, mezinárodní certifikát CAE (úroveň C1). Cena Kč/60 minut. B.Matyásková:

10 nabízí: UZAVŘENÍ SMLOUVY BEZ POPLATKU ( PLATÍ PRO CÍLOVOU ČÁSTKU KČ )* NAVÝŠENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY O KČ BEZ POPLATKU* ÚVĚRY NA BYDLENÍ OD 3,5% p.a. PENZIJNÍ FONDY *Akce platí do Bližší informace vám rádi sdělí: Dušan Konvička Josef Maloň Osobní finanční poradce RSTS Ředitel agentury RSTS Tel.: Tel.: Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Mitrovice, Otevírací doba: Po Pá 8 16 h. Tel.: , DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad Kč, jinak 300 Kč. GARÁŽOVÁ VRATA od Kč. Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím. PLOTY - PLETIVO zabýváme se prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m. Pletivo v. 150 cm/oko 50 x 50 mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m. TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY. Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku. ** Do konce února otevřeno jen do 15 h. ** 18 19

11 OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK - oprava v bytě zákazníka - tlakování a plnění autoklimatizací Mechanik: Radim Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská 357. Opravna motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice č.p. 25. Telefon: STŘECHY v Pokládka rovných a šikmých střešních krytin v Výroba a montáž klempířských prvků a parapetů v Montáž střešních oken v Nástřik půdních prostor proti škůdcům v Zateplení střech v Hydroizolace v Stavba pergol v Montáž dřevěných podhledů v Odvoz a likvidace odpadů v Zednické práce v Zateplení stěn budov v Montáž plastových oken a dveří v Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií v Kompletní dodávky materiálu Zdarma zhotovení cenové nabídky Dohodnutou cenu nenavyšujeme Tel.: UDĚLÁME VÁŠ DOMOV KRÁSNĚJŠÍ Interiéry, kuchyně, koupelny, dekorace. Stačí jednou zavolat! 84O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce 20 k03-130x90_cb.indd :20:13 21

12 škola 1000 Kč pro začátek stačí možnost dlouhodobého splácení i po zkouškách Výcvik A, B, C, D, E Přihlášku Vám na požádání přivezeme I na 6 měsíčních splátek Nejlevnější kondiční jízdy Jízdy z místa bydliště Dvacetileté zkušenosti, vlídné zacházení AUTOOPRAVNA U Lozerta Bůžek Jiří a syn Hukvaldy 97, Tel.: , lakovani.cz lakování automobilů všech značek lakování motocyklů a veteránů lakování kovových i plastových dílů veškerého druhu. Karosářské práce CENOVÁ AKCE NÁSTŘIKU SPODKU A DUTIN Tel PNEUSERVIS a SERVIS vozidel AKCE PŘEZOUVÁME VELMI LEVNĚ JEN 350, ZA CELÉ VOZIDLO 22 23

13 První poslové jara 24 25

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK LEDEN 2009 3. 1. 2009 (sobota) RADHOŠŤ (Zimní výstupy) Pěší trasa: Pustevny Radegast Radhošť, u kaple Pustevny (Ráztoka) Délka trasy: 8 km; Obtížnost: středně těžká trasa 17. 1. 2009 (sobota) HAVÍŘOV Pěší

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

P O Z V Á N K A IMPRT 2015

P O Z V Á N K A IMPRT 2015 P O Z V Á N K A IMPRT 2015 Připravili jsme pro Vás IMPRT 2015 (instrukčně metodickou poradu revizních a provozních techniků), odborný seminář, zaměřený do oblasti UTZ a VTZ zdvihacích, dopravních a tlakových

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

VRBA. VRBA propagační LULV

VRBA. VRBA propagační LULV p VRBA propagační LULV VRBA Ročník XXIV. ČÍSLO 71 17. září 2015 NEPERIODICKÉ PERIODIKUM LAŠSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, o. s. Vážení, dnes dostáváte VRBU č.71, která je informační, hlavně o budoucí činnosti LULV

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 Výňatek z vyhlášky o místním poplatku za odpad... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí...

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více