Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz"

Transkript

1 Vyd v m sto Bru perk Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011

2 Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE V březnu byly na programu dvě schůze rady města, pátá a šes tá. Zatímco šestá schůze byla především věnována projednávání rozpočtu města na rok 2011, na páté schůzi radní mimo jiné schválili rozšíření Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk o jedno pra covní místo na poloviční pracovní úvazek na Odboru financí majet ku a vnitřních věcí od 1. května Důvodem tohoto rozhodnutí je nárůst pracovní činnosti na uvedeném odboru v souvislosti s účetní reformou státu, registrací města Brušperka jako plátce daně z přidané hodnoty, zřízení pracoviště CZECH POINT a s ním souvisejícími no vými úředními postupy a dalším navýšením účetní administrativy od Radní dále schválili odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací města Základní škola V. Martínka Brušperk, Mateřská škola Brušperk a Domov pro seniory Ondráš. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění lokálního televizního vysílání s firmou LO CAL TV PLUS, spol. s r.o., která provozuje lokální televizní vysílání v našem městě. Uvedené firmě udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání regionální licenci pro vysílání v Moravskoslezském kraji. Na základě této skutečnosti vypracovala firma nový projekt v oblasti lokálního a regionálního digitálního pozemního televizního vysílání a obcím v tomto regionu nabídla možnost jejich zapo jení do něj. Více o novém projektu se dovíte v příspěvku Ing. Kollára v tomto BZ. Radní dále vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní, aktuální stav pohledávek města a jejich plnění v oblasti nájmů bytů, in formaci npor. Kamila Václavíka o činnosti OO PČR Brušperk a vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2010, které je uveřejněno na internetových stránkách našeho města. Jiří Pasyk, místostarosta Informace Local TV Brušperk Televize Local TV PLUS (dále jen LTV PLUS) vysílající mimo jiné i někdej ší program Local TV Brušperk, přešla od 5. března roku 2011 z režimu lokál ního provozovatele na režim provozovatele regionálního. V rámci této změny začne na UHF kanále 59 vysílat nový regionální multiplex s 200x vyšším vý konem než měl původní TV vysílač na 28. kanále UHF, a to při souběžném zachování funkce původního lokálního vysílače. V praxi to bude znamenat souběžné vysílání programu Local TV PLUS na obou TV kanálech. Po zahá jení stačí na vašem digitálním přijímači (set top box nebo TV) provést nové automatické ladění. Analogové vysílání na 29. kanále UHF vysílač ve věži kostela Sv. Jiří zůstane zachováno do ukončení analogového vysílání v našem kraji V rámci přechodu na regionální vysílání dochází ke změně vysílacích časů jednotlivých pořadů. Ze současného nepravidelného 5 hod. se přechází na blok 6 hod., který bude vysílán 4x denně. Vysílání programu ze studia Brušperk bylo z organizačních i komerčních důvodů zkráceno z 30 minutového na 15 minutové. Ke změně do šlo v sobotu 5. března 2011 od půlnoci, při zahájení nového týdenního vysílání. Sledovat vysílání studia Brušperk můžete v následujících časech. Dopoledne až 07.15, odpoledne až 13.15, večer v až a v noci až Oba vysílače, původní 28. kanál a nový 59. kanál jsou od sebe vzdáleny necelý 1 km, proto bude v převážné většině případů vyhovovat i původní nasměrování antény. Nový vysílač je umístěn v objektu jodových sanatorií Klimkovice. Ing.L.Kollár Tajemník Městského úřadu v Brušperku vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa účetní v rámci Městského úřa úřa úřa du města Brušperka na odboru financí, majetku a vnitřních věcí. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení naleznete na internetových stránkách města na úřední desce na náměstí nebo ve vývěsce Informačního centra Brušperk. Ing. P. Urbanec, tajemník MěÚ Upozornění finančního odboru Upozorňujeme všechny občany, že dne 31. března vypršela lhůta stanovená k úhradě poplatku (daně), nebo jeho první části za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Je to termín stanovený Obecně závaznou vy hláškou č. 1/2010 o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích ukládá sankce, které vyměří správce daně (MěÚ), pokud poplatek nebude zaplacen včas a ve správné výši. Poplatek je vyměřen platebním výměrem. Zákon umožňuje uložit sankci až na trojnásobek dlužné částky. Občané, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou výše uvedený termín dodržet, musí důvod nahlásit v kanceláři č. 207 MěÚ. Skutečnost, která je podmínkou pro osvobození nebo úlevu od poplatku jsou tyto oso by povinny prokázat (např. o zaplacení v jiné obci, o pobytu v zahraničí, potvrzení délky pobytu v lékařském zařízení apod., případně místopřísežné prohlášení). Na občanech, kteří neuhradí ani vyměřený platební výměr, uplatní městský úřad výběr poplatku exekucí. Děkujeme za pochopení. Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Radim Neuwirth Velikonoce 2011 Vánoce bývají vnímány společností jako svátky rodiny. A svátky velikonoč ní? Ve škole jsem se ptal kdysi dětí, jak se slaví Velikonoce. Odpověď byla dosti často taková, že se chodí na šmigrust, neboli pomlázku. Zvyky spole čenství jsou jistě důležité. Nechtěl bych je podceňovat. Ale přece bych rád při pomněl, že Velikonoce mají ještě jiný základ. Společenství křesťanů v liturgii rozjímá o Ježíšově smrti a jeho zmrtvýchvstání. Je to oslava života! Proto má své místo i ona pomlázka. Přece jen bych rád připomněl i velikonoční litur gické bohoslužby. 17. dubna - Květná neděle: Pán Ježíš je vítán jako král při svém příchodu do Jeruzaléma. Mše sv. se svěcením kvetoucích ratolestí v 9,30 h. Rozjímání křížové cesty v 15 h. 21. dubna Zelený čtvrtek: Pán Ježíš při poslední večeři ustanovil slavení mše sv. jako živou pa mátku svého umučení a zmrtvýchvstání. Mše sv. v 18 h. 2 3

3 22. dubna Velký pátek: Pán Ježíš jde cestou křížovou a umírá na Kalvarii. Rozjímání křížové cesty v 15 h. Liturgie Velkého pátku v 18 h. 23. dubna Bílá sobota: Modlitba u Božího hrobu neliturgický den. Velikonoční bohoslužby: 23. dubna velikonoční vigilie ve 20 h. 24. dubna mše sv. v 9.30 h. 25. dubna velikonoční pondělí mše sv. v 9,30 h. Poutní slavnost Sv. Jiří Vzhledem k tomu, že velikonoce jsou letos 24. dubna, budeme poutní slavnost patrona města sv. Jiří slavit až v neděli 1. května v 7,30 h a 9,30 h. Mgr. Karel Javorek, farář Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti MěÚ v úterý 12., od 15 do h. Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané: Vojtěška Máchová František Vašica Marie Vágnerová Jarmila Benišová Ludmila Havránková Lubomír Dvorský Věra Horklová Diamantovou svatbu v měsíci dubnu 2011 oslaví manželé Alena a Josef Nálepovi, zlatou svatbu oslaví manželé Vlasta a Josef Farkasovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Majitelům psů 93 let 88 let 87 let 86 let 86 let 85 let 85 let Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o míst ních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urych lenou nápravu. Máme v evidenci 563 poplatníků a k si svou povinnost řádně nesplnilo ještě 190 poplatníků. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné Vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2011. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Městská knihovna informuje Kateřina Hajnošová Jiří Šperlín Miroslav Mičan Marie Lysová Jiří Neuwirth Dagmar Podracká Zdenka Pokludová 84 let 83 let 82 let Od dubna tohoto roku zavádíme novou službu pro imobilní čtenáře a důchodce s omezenou pohyblivostí rozvoz knih do domácností. Tato služba je bezplatná a bude se provádět první středu v měsíci v dopoledních hodinách. Jaromír Zájemci Skotnicovi, se Ludmila mohou a přihlásit Reinhold Strachotovi. na telefonním čísle nebo na ové adrese B. Krupníková Svoz komunálního odpadu - odvoz každých 14 dnů Modrá známka, pro rok 2011 Upozorňujeme oranžová a připomínáme středa všem občanům, a že dne ul. 15. Družstevní, srpna vyprší Fry lhůta stanovená k uhrazení poplatku za odvoz odpadu na rok Výše čovická, Jožky Matěje, Krmelínská, poplatku Ke a termíny Svaté plateb vodě, stanovuje K Šištotu, Obecně Luční, závazná Nábřeží, vyhláška č. Oblouk, 5/2004 o Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, místních Staroveská, poplatcích. U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka středa 6.4. a ul. Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, k K individuální Náměstí, rekreaci K Pastevníku, a podnikatele. Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Svoz plastů v dubnu Úterý 12. ul. Antonínov, Borošínská, Fryčovická, Dr. Martínka, K Pastevníku, Luční, Na Vyhlídce, Novosady, Skalka, Studniční. Úterý 19. ul. Dráhy, Hřbitovní, J. Á. Komenského, K Náměstí, Klepary, Kostelní, Kovářská, Krátká, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Úterý 26. ul. Bártkova, Družstevní, Gruntovní, Krmelínská, Nábřeží, Staroveská, Veselíčko. Upozorňujeme, že SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ bude 9. dubna Informace ze Základní školy INFORMACE ZE ŠKOL Základní školu 4. dubna 2011 navštíví uznávaný psycholog PhDr. Jan Svoboda. V době od 17 do 19 hodin bude v sále základní školy ten to známý vysokoškolský učitel přednášet na téma Výchova dítěte. Při výkladu a následné diskusi nám zodpoví na řadu dotazů, které nás při výchově a vzdělávání napadají. Jste tedy srdečně zváni. Pohovory s rodiči proběhnou v úterý od 16 do 18 hod. Aleš Vyvial, ředitel školy Informace z Mateřské školy Brušperk Růžena Karasová 86 let Ludmila Němcová 83 let Vlasta Brumovská 86 let Ludmila Pálková 81 let Brušperský Jaromír Recman zpravodaj 85 let Věra Ranochová Adéla Doležílková 85 let Jiří Jurečka Vojtěška Hubrová 85 let Václav Prokop Zlatou svatbu, padesát let společného života, oslaví manželé Marie a Miloš Královi, Věra a Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Upozornění odboru financí, majetku a vnitřních věcí Povinnost zaplatit poplatek (daň) se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt, na fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící Poplatník nebo jeho zákonný zástupce je povinen ohlásit nejpozději do 15 dnů správci poplatku každou změnu, která má vliv na vyměření poplatku. Zasíláním upomínek neplatičům se celý systém zbytečně prodražuje nám všem. Samotným neplatičům se k poplatku navíc připočte sankce, čímž zaplatí zbytečně více. Občanům, kteří poplatek neuhradili včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, přičemž neodvedené poplatky může dle zákona zvýšit až na 300%. Na Zápis dětí do Mateřské školy Brušperk se uskuteční ve středu 27. dubna 2011 od 8.00 do hodin v kanceláři MŠ vchod je od Modré labutě. Přineste s sebou rodný list dítěte a do klad o jeho trvalém bydlišti. Tiskopisy k vyplnění si můžete od vyzvednout v ma teřské škole a nebo stáhnout z webových stránek školy: Vítězslava Karasová, ředitelka školy 4 5

4 Kulturní komise města Brušperk Vás srdečně zve na v sobotu od 8.00 do h. v galerii Národního domu v Brušperku. Drátkování, paličkování, zdobení kraslic, perníčky aj. Výstava je prodejní. Návštěvníci se mohou pochlubit i svými výrobky. Pozvání na kulturní akce v měsíci DUBNU 15. pátek Učitelé a žáci Základní umělecké školy v Brušperku zvou širokou veřejnost na svůj tradiční JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT, který se uskuteční v 17 hod. v sále Základní školy V. Martínka. V programu vy stoupí školní soubory i sóloví instrumentalisté. Slovem provází MgA. Petra Nedorostová. 20. středa - Základní umělecká škola v Brušperku Vás zve na ABSOLVENTSKÝ KONCERT, kte rý se koná v hod. v sále ZUŠ. Vystoupí žákyně I. stupně: Kolářová Hana příčná flétna, Adamusová Lucie, Konečná Markéta, Zábojová Petra klavír a žákyně II. stup ně: Malíková Marcela zpěv, Polášková Vendula příčná flétna. Národní dům Brušperk Galerie Výtvarného centra Chagall výstava obrazů Květoslavy Koubové Wranové potrvá do 25. května Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: út-pá h., so h., ne h. Vstup zdarma. Klub seniorů Brušperk v dubnu Pá h. Výdej objednaných jídel. Kubinová Út h. Schůzka seniorů Dětského domova. Kubalová St h. Schůzka seniorů KA. Bujnošková So h. Autobusový zájezd Velikonoce na zámku Kravaře. Kubinová Po h. Schůze výboru. Kubinová Čt h. Odjezd do Polska-Chalupki. Přihlášky v KS, cena 85 Kč. Kladiva Pá h. Posezení v klubu. Adamusová Út h. Schůze výboru s důvěrníky. Kubinová Příznivci cykloturistiky: sraz každou středu ve 14 h. u hasičské zbrojnice. J. Nálepa Klub otevřen po-pá od 8.30 do 11 h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. Připravujeme pro všechny milovníky piva prohlídku pivovaru Radegast v Nošovicích 12. května

5 Brušperská pouť HISTORIE NAŠEHO MĚSTA Kolem svátku sv. Jiří se tradičně koná pouť. V letošním roce na tento svátek připadly svátky velikonoční. Z tohoto důvodu se pouť bude konat až 1. května Je jedna z prvních poutí v okolí, proto je za pěkného počasí návštěvnost velká. Na náměstí je spousta stánků. V první polovině 20. století bývaly stánky na náměstí a pokračovaly po ulici K Náměstí směrem na křižovatku až k soše sv. Floriána, mnohdy i dále. Prodávané zboží bylo typicky pouťové, hlavně slad kosti, perníková srdce, turecký med, dále růžence a různé suvenýry. Vše co k pouti patří. V dnešní době se z prodeje stává byznys a tradiční ráz pomalu mizí. K pouti patří i kolotoče, které původně byly stavěny jen na zahradě restaurace pana Hynečka. Stávala tam housenková dráha, malý a velký řetízkový kolotoč, malé i velké houpací lodičky a pro děti velmi oblíbený koníčkový kolotoč. Na tyčích byla zavěšena ze dřeva vyrobena různá zvířata, pohádkové bytosti (např. vodní panna) a jiné. Původně tento kolotoč neměl elektrický pohon, ale roztáčeli jej chlapci a odměnou bylo svezení zdarma. Později byl poháněn elektřinou. Nechyběla ani střelnice. K pouti neodmyslitelně patří i pouťové koláčky. Bylo zvykem je péct u místního pekaře, kde je místní hospodyňky nosívaly na pleších k upečení. Aby nedošlo k záměně, byly plechy na spodní straně popsány křídou. Dnes jsou domácnosti vybaveny elektrickými nebo plynovými troubami a koláče se pečou doma. Velká část hospodyněk si koupí hotové v obchodě. Jelikož je dnes vše pře technizováno, je dobré si původní tradici připomenout. Zdenka Chorvátová SK Brušperk INFORMACE ZE SPORTU MISTROVSKÁ UTKÁNÍ V MĚSÍCI DUBEN MUŽI SO :30 h, Stonava SK BRUŠPERK (bus: 13:45 h) SO :30 h, SK BRUŠPERK Baník Albrechtice SO :00 h, SK BRUŠPERK Raškovice SO :00 h, Veřovice SK BRUŠPERK (doprava: autem) ŽENY NE :00 h, SK BRUŠPERK Valašské Meziříčí NE :00 h, Studénka SK BRUŠPERK (bus: 8:30 h) SO :00 h, Olympia Bruntál SK BRUŠPERK (bus: 11:30 h) NE :00 h, SK BRUŠPERK Dobratice ST :00 h, Štramberk SK BRUŠPERK (bus: 15:30 h) DOROST NE :00 h st., 11:15 h ml., SK BRUŠPERK Heřmanice SO :15 h ml., 13:15 h st., Vítkov SK BRUŠPERK, bus: 9:15 h NE :00 h st., 11:15 h ml., SK BRUŠPERK Bílovec SO :45 h ml., 13:45 h st., Staré Město u FM SK BRUŠPERK (bus: 10:15 h) ŽÁCI NE :00 h st., 10:45 h ml., Karviná B SK BRUŠPERK (bus: 7:00 h) SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Hlučín B SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Třinec B NE :00 h st., 10:45 h ml., FC Ostrava-Jih SK BRUŠPERK (bus: 7:30 h) SO :00 h st., 10:45 h ml., SK BRUŠPERK Jiskra Rýmařov Tradiční pouťová zábava s kapelou Rezon se koná v sobotu od 20 hodin v areálu travnatého hřiště. Zve SK Brušperk. Internetové stránky: Lukáš Makúch Tělocvičná jednota Sokol Brušperk V úterý se konala Slavnostní valná hromada, na které jsme si připomněli 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol v Brušperku. Slavnostní projev před nesl br. Vicher, který dále předal sestrám E.Maralíkové, B.Vichrové, bratrům P.Ku lovi, J.Nálepovi, B.Vojtkovi pamětní listy župy Moravskoslezské k výročí založení naší TJ. Na VH jsme se dohodli, že v rámci těchto oslav uspořádáme turnaj v šachu 23.dubna 2011, v dubnu celodenní cvičení aerobiku, v červnu Dětský den, 23. a 24. července turnaj v tenisu. Ještě v tomto pololetí vám přiblíží některá naše cvičení pan Ing. Kollár ve vysílání LTV Brušperk. V těchto dnech vás seznamuje na LTV s historií naší jednoty. Velmi pěkně popisuje his torii brušperského Sokola Mgr. Petr Juřák ve své knize BRUŠPERK nahlédnutí do historie města. Z historie: Moravským místodržitelstvím v Brně byly naše stanovy schváleny 8. dubna 1891 a do Brušperku přišly dne 21. dubna Ustavující valná hromada byla svolána na pondělí 27. dubna 1891 do obecního hostince Na Palarni. Valnou hromadu zahájil a vedl za účastenství 21 členů br. Fr. Štalmach. Za prvního starostu byl zvolen br. Josef Kupka, jeho náměstkem br. Josef Beniš a ná čelníkem br. Čeněk Kovář. Do výboru byli dále zvoleni bratři Schneider, Hladný, Doležil, Dvorský a Špaček. Výboru bylo uloženo starati se o stejnokroje a spolkovou místnost. Stejnokroje zajistil p. Jan Vašica obchodník. Spolkovou místnost výbor vybral v Národním domě na náměstí. Již od čtvrtku 17. května se zde mohlo cvičit. Zjednáno nejdůležitější nářadí a sice hrazda, kterou zhoto vil br. A. Chalupa a okoval br. L. Hrabovský. Tyč ponechána školní, ježto místní školní rada jednotě cvičení v letní školní tělocvičně dovolila. Po pětiměsíčním trvání dne 27. září uspořádala jednota slavnost na louce paní Kateřiny Chalupové, k níž se dostavila bratrská jednota Sokol Frenštát p. Radhoštěm v počtu 16. Ti na místě výletním předvedli cvičení prostná ze sletu pražského / II. Všesokolský slet / ku všeobecné oblibě. Večer odbývala se taneční zábava, která se pěkně vydařila. Jednota tím vystoupením mnoho získala a následkem toho mužně a vpřed kráčela. S historií i naší činností vás budeme seznamovat v dalších číslech BZ. Zpráva oddílu tenisu: Je tady opět nový rok rok Vám, kteří jste si dali opětovně závazek něco udělat pro svou tělesnou kondici, nabízíme pomocnou ruku. Jistě jste si všimli, že v areálu Sokolovny jsou tři krásné tenisové kurty. Mají však jednu velikou vadu jsou nevyužity. Zejí 8 9

6 prázdnotou, což si nezaslouží, a nám tenistům je to upřímně líto. Nabízíme Vám neomezené sportovně pohybové možnosti. Tenis je hra pro širokou veřejnost, a když Vás zaujme, uchvátí a přijdete jí na chuť, tak jste ztraceni na celý zbytek života, ať je Vám 20, 40, 60 i více let. Proč tenis? Tenis je líbivá, inteligentní a na první pohled jednoduchá hra, která se dá začít hrát v každém věku. Pokud máte rovnocenného a odpovídajícího spoluhráče či soupeře, velmi příjem ně a aktivně strávíte svůj volný čas. I když spoluhráče nemáte, nevadí, přijďte za námi, rádi Vám poradíme a spoluhráče najdeme. Když se rozhodnete hrát tenis, tak kromě toho, že nám uděláte radost, zlepšíte svou fyzickou kondici, zvýšíte pružnost těla, koordinaci pohybů, předvídavost hry, trpělivost, logické myšlení, postřeh a spoustu dalších schopností, poznáte nové známé, kamarády a přátele. Jestli jsme Vás touto výzvou oslovili, neváhejte. Od nás jistě na kurtech potkáte, a když ne, tak ve vývěsce najdete kontaktní údaje. Mgr. Jaroslav Vicher, starosta TJ RŮZNÉ Kronika našich dnů - březen 2010 Vzpomínka Zpráva o činnosti Klubu seniorů v Brušperku v roce 2010 K měl Klub seniorů 439 členů. V průběhu roku přistoupilo 13, zemřelo 13 a vystoupilo 7 členů. Klub seniorů se nachází v dolní budově radnice. Je otevřen od pondělí do pátku, vždy od 8.30 hod. do hod. U kávy a čaje si mohou členové posedět a povykládat s přáteli. Každodenní dopolední služby vykonávají členové. Jednotlivé akce pro členy připravuje a zajišťuje desetičlenný výbor. Výběr je pestrý, každý člen si podle možností a zájmu může vybrat. Zajištěn je nákup a výdej hotových jídel od firmy Hotovky s.r.o. dle výběru zájemců. Celkem bylo v roce 2010 vydáno čle nům 1646 obědů. Organizace připravila pro členy celkem 104 akcí, kterých se zúčastnilo 2486 osob. Přehled akcí: účast osob 7 návštěv divadelních představení jednodenní zájezdy-hostýn, Cvilín, Hukvaldy zájezdy výstavy na zámek Kravaře 90 1 Exkurze Huyndai Nošovice 34 2 ýdenní zájezdy Čalovo, Vysoké Tatry hotel Morava 82 2 koncerty akcí v Klubu - vaječina, guláš, papučový bál, Mikuláš ročníkových a zájmových setkání přednášky O zdraví a zdravé výživě 67 8 zájezdů na burzu do Polska výroční schůze 224 5x kroužek pletení z pedigu s ČSZ výletů na kolech (celkem ujeli 501 km vycházky do okolí 56 Jožka Matěj: 19.února 1922 se narodil hudební skladatel a náš rodák Jožka Matěj. Zemřel 28. března 1992 ve věku 70 let. Pohřben je na místním hřbitově. Ulice, na které je jeho rodný dům, nese skladatelovo jméno. Městu věnoval Slavnostní znělky. V.Tureček : 13. března uplynulo třicet let od úmrtí P.Václava Turečka, dlouholetého správce naší farnosti. V Brušperku působil více než půl století. U občanů získal oblibu a úctu. V. Martínek: 11.dubna r.1887 se v Brušperku narodil Vojtěch Martínek, spisovatel, pedagog a významný kulturní pracovník Ostravska. Zemřel 25. dubna Městu věnoval román Stavy rachotí. Jeho pomník je na hřbitově v Ostravě

7 Pracovníci MěÚ provádějí jarní úklid ulic Tradiční knihovnická lekce pro žáky ZŠ 12 13

8 Z vernisáže obrazů Květoslavy Koubové Wranové Naší pravidelnou činností je i návštěva členů klubu u příležitosti jejich významných životních jubileí (80, 85, 90 a výše let) a pravidelné zasílání blahopřání k narozeninám (70, 75 let). Klub spo lupracuje i s ostatními Kluby seniorů povodí Ondřejnice. Předsedkyně Klubu seniorů v Brušperku D.Kubinová Vzpomínáme Dne 2. dubna 2011 uplyne 15 let od úmrtí mé maminky Marty Chamrádové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Marta Kulová s rodinou. Dne 25. dubna vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí p. Milana Kostrunka. Dne 27. dubna by oslavil 83 let. S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Milan a dcera Jarmila s rodinami. S láskou a úctou vzpomínáme 8. výročí úmrtí p. Jaromíra Dlouhého. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu děkuje manželka. Lašanky KMŽ, os., Brušperk pořádají ve dnech Víkend v Beskydech, camp Kněhyně Prostřední Bečva, který je určen pro zájemce z řad členů i nečlenů, spojený s oslavou Dne dětí a škvařením vaječiny. Nástup: hod. Odjezd: v dopoledních hodinách. Cena pobytu: dospělí 380 Kč, děti do 14 let s lůžkem 340 Kč, děti bez nároku na lůžko 80 Kč, pes 30 Kč, auto 30 Kč platba na místě. Cena zahrnuje ubytování na dvě noci, oběd v sobotu, 2x večeři. Opékání párků a vaječina, drobné dárky pro děti. Doprava a ostatní strava vlastní vaření ve společné kuchyňce. Ubytování: ve 4 místných chatkách a ve 2 3 lůžkových pokojích v centrální budově. Přihlášky a informace: Jana Konečná, Bártkova 983, tel.: , Z důvodu vysoké účasti se budou vybírat nevratné zálohy dospělý 150 Kč, dítě s lůžkem 100 Kč do Věra Drozdová Mateřský klub Kuřátka Otevřeno: pondělí a středa 9 11 h., čtvrtek h. Blanka Matyásková, tel Klub českých turistů Brušperk Jarní tuláček 13. ročník turistického pochodu pořádaný v rámci doprovodných akcí EURORANDO 2011 v ČR Voda ze střechy Evropy Start: 9:30 z restaurace U Geně (zastávka Brušperk Střed) Cíl: restaurace U Geně Startovné: majitelé karet eurobeds a děti 5 Kč, ostatní 10 Kč. Trasa: Brušperk Sv. Marek Březiny Stará Ves, myslivna Krmelín, Benát ky Obecní les Brušperk. Délka trasy: 3 20km, nenáročná Součástí bude odběr vody z Ondřejnice pro Eurorando 2011 Voda ze střechy Evropy Co je to EURORANDO: Celoevropské setkání turistů. EURORANDO se koná jednou za pět let. První ročník se uskutečnil 14 15

9 v roce 2001 ve francouzském Štrasburku, druhý v roce 2006 v Českých Budějovicích a nyní je před námi již třetí ročník, který organizují Španělé ve městech Almeria a Granada ve dnech října Bude mít své slavnostní vyvrcholení v Granadě, kde bude odevzdána voda z celé Evropy. Jde se hromadně, trasa není nijak značena. Vhodná pro rodiny s dětmi i tělesně postižené trasu je možno si po domluvě zkrátit. V cíli dostane každý účastnický list a razítko. Pak je možno si pose dět, občerstvit se a případně si zazpívat. Pochod vede: Jaromír Vávra Jarní vyjížďka Mošnov (cyklo) Sraz: restaurace U Geně (zastávka Brušperk střed) Trasa: Brušperk Stará Ves Košatka Petřvaldík Nová Horka Mošnov letiště Skotnice Příbor Lubina přehrada Větřkovice - Hukvaldy Fryčovice Brušperk. Délka trasy: cca 50 km. Plánovaný návrat: 16 17h. Vedoucí akce: Jaromír Vávra Na akcích jsou vítáni i nečleni KČT Brušperk! Účast na akcích je na vlastní nebezpečí! Vedoucí akce si vyhrazuje právo změnit trasu, program nebo akci zrušit (např. nepříznivé počasí, malá účast apod.)více informací: Jaromír Vávra tel.: , kct.brusperk.com. Lukáš Makúch Z Lašského společenství, o.s., a Lašské univerzity libovolného věku Přednášky Úterý 12. dubna 18 h. Národní dům, Kabinet bezpečnostní techniky: Aplikace ionizujícího záření jejich výhody a rizika. Přírodní a umělá radioaktivita, aplikace ionizujícího záření v lékařství a průmyslu, příklady zneužití radioaktivity, jaderná energetika pro a proti. Přednáší Ing. J. Ho mola, který 25 let vykonával funkci inspektora nukleární techniky. Sobota 16. dubna v 18 h. Národní dům: Přínosy a záludnosti zjišťování kurzového rizika ve firmách - praktické aplikace. Úterý 26. dubna 18 h. Národní dům, Kabinet turistický: Střední Afrika vysněná a skutečnost v roce za velkými primáty v Kongu, Rwandě a Ugandě. Manželé Homolovi. Pozývám Vás ke stánku U MAWISáka a Butiku SačeVerSače na brušperském náměstí o brušperské pouti.. Vyjde pokračování série MAWISácke humoresky aneb.. i VRBA. Změna programu vyhrazena Volejbalový klub v Brušpeku Utkání v měsíci dubnu: Hala 8 18 h. Název So Babské 6-tky Brušperská sukýnka Ne Polanka n.o. OVL1 Play-off So BVL 6 Brušperské vejce Více na našich stránkách Ing. Ivan Cap, předseda Volejbalového klubu Brušperk o.s. Informační média - RNDr. Milan Konečný, přes den, , Infocentrum Radostný Svět - kanceláře LS, o.s., v ZŠ Brušperk, hlavní budova LS, o.s. K Náměstí 500, Brušperk. Vysílání LOCAL TV Brušperk Denně v těchto časových intervalech: h h h h Informace o vysílání Local TV (schéma, program vysílání, inzerce v Local TV) najdete na interne tových stránkách: Internetové vysílání Local TV Brušperk na adrese: Ceník komerční inzerce v Brušperském zpravodaji Celá stránka formátu A5 780 Kč ¼ stránky formátu A5 300 Kč ½ stránky formátu A5 420 Kč řádková inzerce 40 Kč/řádek Uvedené ceny jsou včetně DPH. Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, tel.: , fax: , č. účtu: /0300 Informační centrum Brušperk, J. Á. Komenského 9, Brušperk, tel.: , Redakční rada upozorňuje! Uzávěrka příštího čísla je 15.dubna Jednací řád a zásady pro činnost Redakční rady Brušperského zpravodaje jsou k nahlédnutí v Informačním centru Brušperk. Vydává město Brušperk. Vychází v nákladu 1650 kusů. Zpravodaj také najdete na internetových stránkách Kontakt: MěÚ Brušperk , IC , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Uzávěrka příštího čísla je Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat elektronicky nebo doručit na disketě, CD, Flash disku či ručně psané do informačního centra nebo na sekretariát MěÚ. Příspěvky dodány po termínu nebudou zveřejněny. Zveřejněny nebudou ani příspěvky bez podpisu autora. Tisk: H- -computers, Ostravská 83/39, Hlučín , tel: , Grafická úprava: Lucie Petrová ÚKLIDOVÁ FIRMA nabízí pravidelné i jednorázové úklidy v domácnostech a nebytových prostorech. Radmila Mazurová, tel , ZHOTOVÍM foto z vlastních filmů a negativů. Tel.: NABÍZÍM výuku a doučování AJ, úrovně úplní začátečníci velmi pokročilí. Mám pětiletou praxi s výukou dětí i dospělých, mezinárodní certifikát CAE (úroveň C1). Cena Kč/60 minut. B.Matyásková:

10 nabízí: UZAVŘENÍ SMLOUVY BEZ POPLATKU ( PLATÍ PRO CÍLOVOU ČÁSTKU KČ )* NAVÝŠENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY O KČ BEZ POPLATKU* ÚVĚRY NA BYDLENÍ OD 3,5% p.a. PENZIJNÍ FONDY *Akce platí do Bližší informace vám rádi sdělí: Dušan Konvička Josef Maloň Osobní finanční poradce RSTS Ředitel agentury RSTS Tel.: Tel.: Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Mitrovice, Otevírací doba: Po Pá 8 16 h. Tel.: , DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad Kč, jinak 300 Kč. GARÁŽOVÁ VRATA od Kč. Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím. PLOTY - PLETIVO zabýváme se prodejem i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty. Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m. Pletivo v. 150 cm/oko 50 x 50 mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m. TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY. Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku. ** Do konce února otevřeno jen do 15 h. ** 18 19

11 OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK - oprava v bytě zákazníka - tlakování a plnění autoklimatizací Mechanik: Radim Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská 357. Opravna motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice č.p. 25. Telefon: STŘECHY v Pokládka rovných a šikmých střešních krytin v Výroba a montáž klempířských prvků a parapetů v Montáž střešních oken v Nástřik půdních prostor proti škůdcům v Zateplení střech v Hydroizolace v Stavba pergol v Montáž dřevěných podhledů v Odvoz a likvidace odpadů v Zednické práce v Zateplení stěn budov v Montáž plastových oken a dveří v Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií v Kompletní dodávky materiálu Zdarma zhotovení cenové nabídky Dohodnutou cenu nenavyšujeme Tel.: UDĚLÁME VÁŠ DOMOV KRÁSNĚJŠÍ Interiéry, kuchyně, koupelny, dekorace. Stačí jednou zavolat! 84O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce 20 k03-130x90_cb.indd :20:13 21

12 škola 1000 Kč pro začátek stačí možnost dlouhodobého splácení i po zkouškách Výcvik A, B, C, D, E Přihlášku Vám na požádání přivezeme I na 6 měsíčních splátek Nejlevnější kondiční jízdy Jízdy z místa bydliště Dvacetileté zkušenosti, vlídné zacházení AUTOOPRAVNA U Lozerta Bůžek Jiří a syn Hukvaldy 97, Tel.: , lakovani.cz lakování automobilů všech značek lakování motocyklů a veteránů lakování kovových i plastových dílů veškerého druhu. Karosářské práce CENOVÁ AKCE NÁSTŘIKU SPODKU A DUTIN Tel PNEUSERVIS a SERVIS vozidel AKCE PŘEZOUVÁME VELMI LEVNĚ JEN 350, ZA CELÉ VOZIDLO 22 23

13 První poslové jara 24 25

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZPRAVODAJ 3/2015. Klub důchodců v Soběšovicích:

ZPRAVODAJ 3/2015. Klub důchodců v Soběšovicích: ZPRAVODAJ 3/2015 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 11. 3. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Spis. značka: Originál:

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo Městyse Liteň vydalo dne 14. 2. 2008 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Nivnice se

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

P O Z V Á N K A IMPRT 2015

P O Z V Á N K A IMPRT 2015 P O Z V Á N K A IMPRT 2015 Připravili jsme pro Vás IMPRT 2015 (instrukčně metodickou poradu revizních a provozních techniků), odborný seminář, zaměřený do oblasti UTZ a VTZ zdvihacích, dopravních a tlakových

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obec Prusinovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Kounov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kounov se na

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více