FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE Závislost a návykové poruchy u dětí a dospívajících Brno

2 Závislost a návykové poruchy u dětí a dospívajících Adamec Jiří B r n o

3 Adamec Jiří Filosofický seminář katedra teorie ISBN

4 ÚVOD Naším úkolem je, pojednat o problematice závislostí u dětí a dospívajících. Téma chceme prolínat, rovněž otázkami filosofickými. Důvodem pro sepsání tohoto materiálu je: 1. seznámit se s danou problematikou z jejího aktuálního stavu, 2. vymezit rizika, pokud by nastoupený trend rozvoje závislostí pokračoval, 3. zdůvodnit prevenci pro zpomalení, nebo případně širší omezení daného vývoje. Otázky dětské psychiatrie se ukázaly po roce 1989 jako zásadní. Celá desetiletí zanedbávaná oblast jedné kapitoly psychiatrie, zaměřené na zdraví společnosti nebyla dostatečně studována. Tato okolnost způsobila, že pionýři české moderní poválečné psychologie dětí (za všechny jmenujme zejm. prof. Matějčka), i když měli v mnohém jasno a drželi krok se světovým výzkumem, nebyli bráni dostatečně vážně. V devadesátých letech minulého století, se proto velmi rychle začaly vzniklé mezery doplňovat (např. M. Vágnerová, V. Pokorná). Materiály dnes dostupné široké veřejnosti jsou již zcela srovnatelné s těmi, které sleduji na pultech knihkupectví v zahraničí (Pokorná, Vágnerová, 4

5 Svoboda). Vedle toho, překladová literatura (nakl. Grada, Triton, Portál) tyto, ještě do nedávna pociťované mezery doplňuje, i když často musíme sledovat první vydání daného svazku, které je nejednou staršího data a tudíž představuje přeci jen pouze zacelení torza z minulosti. V nástinu, jenž zde předkládám se mi vodítkem stal objemný svazek německých autorů s encyklopedickým obsahem (Thomasius, Schulte- Markwort, Küstner, Riedesser: Suchtstörungen im Kindes - und Jugendalter, Das Handbuch, Grundlagen und Praxis, Stuttgart 2009, Vrl. Schattauer). Autoři jsou vysokoškolskými a klinickými pracovníky na universitě v Hamburku a téma, které vypracovali značně překračuje svým rozsahem běžný typ učebnic, které jsme zvyklí studovat z dostupných zdrojů. Rozhodl jsem se proto, využít možnosti daný titul si obstarat, prostudovat a společně s vlastními zkušenostmi uplatnit rovněž na psychologických přednáškách Filosofického semináře katedry teorie v Brně. Z jednotlivých příspěvků se postupně rozvinul text, jenž zde k dalšímu užitku našich posluchačů předávám, nyní v ucelené podobě. Adamec Jiří - červenec

6 FILOSOFICKÉ STUPNĚ PŘÍSTUPU Člověka znepokojuje každý okamžik jeho existence. Toto znepokojení však nemá znamenat, že člověk prohrává trvale moment svého života. Znepokojenost je důležitou indikací, upozorňující nás na fakt, že život je vnímán. Této znepokojenosti jsme si navykli říkat, starost o každodenní pobývání v realitě. Často na sobě pozorujeme, jak se naše pohledy na jednu a tutéž okolnost mění. V takových stavech, kdy se nehodláme smířit s tím, jaké nálady v nás každodenní průběh života vyvolává, nejčastěji selháváme. Znepokojení vystoupí o to více, o kolik, vedle svých blízkých, podobným psychickým stavům podléháme útokem na jejich domělé chyby. To jsme však již v situaci, kdy symbolicky, např. vyprovokováním tématu pro hádku, vnucujeme svoji znepokojenost okolí. Znepokojení je prožitek. Představuje nějakou intensitu, dobu trvání, způsob chování a volbu prostředků. Po skončení hádky se podivujeme nad tím, jak nás emoce zaplavily tam, kde stačí pouhý rozum. Jenže, co znamená výraz: pouhý rozum? Jde tu předně o to, že na počátku hádky, sporu atp., máme nezvladatelné nutkání 6

7 projevit se útočným způsobem. Tedy, ještě před tím, než dojde, např. ke slovní při, pociťujeme bojovnost, neodvratnou potřebu druhému vysvětlit své důvody, které by dostatečně vyjádřili naše vždy dobře míněné snahy. Mnohá nedorozumění mezi lidmi vznikají právě proto, že trvale působící znepokojenost a reálné životní okolnosti se neshodují v představě a jejich realisaci. Tímto falešným vědomím o neuspořádanosti našeho života, se stáváme zavislými na pozorování a závisti k druhým. Takto rovněž pojímáme nepravé vědomí o vlastní, tzv. osamocenosti. Zrušit závist a osamocenost lze trpělivou komunikací s nejbližšími. Znepokojenost jako trvalý stav, se tak může změnit ve spokojenost ze sdílení pravdy o sobě samých, s druhými. Teprve v takové vzájemnosti člověk dospívá k jednotě se sebou samým a každodennost se z pouhého přebývání mění na život nezatížený anticipacemi k horšímu v budoucím, ale přitakáním lepšímu v přítomném. Vedle těchto způsobů našeho chování, kdy se snažíme být nekonfliktní a přesto se do nejrůznějších střetů dostáváme, je zde ještě druhá strana téhož problému a tím je, onen často jemný rozdíl mezi obyčejnou znepokojeností, kterou vyrovnáváme naše vědomě řízené způsoby a vždy 7

8 se prosazující oblasti zájmů, z nichž je nám téměř nemožno sejít do pohodovějších sfér prožitků. Tedy, řečeno psychologicky, jakási jemnost patologie nás pronásleduje a, tu a tam, zahrozí. Proč myslet? Otázky návykových porucha a poruch závislosti nutně souvisí rovněž s filosofickými otázkami, přístupem klienta k životu jak v intimně osobní oblasti, tak stejně i v oblasti široce sociální, v oblasti světa svého okolí. Toto hledisko můžeme blíže osvětlit, prozatím jen tak, že se jen krátce zmíníme o základním filosofickém určení lidské existence z pozic jejího naplnění, či zdůvodnění základních otázek. Je pro člověka se závislostí, nebo návykovou poruchou, bez rozdílu věku typické, že má obtíže s koncentrací, myšlením, tvořivým usuzováním vůbec. Závislosti všeho druhu na svěžesti myšlení ubírají zásadním způsobem. Otázka myšlení, je proto, zcela primárním problémem. Můžeme také uvést, že člověk je duševně zdráv jen tak, jak myslí. Nebo i jinak, měřítkem duševního zdraví je 8

9 způsob našeho myšlení, jakož i odtud vycházejících motivů k jednání, které z tohoto myšlení nakonec plynou. Tudíž, prevencí k odmítnutí stylu života směřujícího k závislosti je otázka, proč myslet? Člověk se zajímá o svět. Zájem tohoto druhu vychází z vědomí, které eviduje sebe samo a okolí v němž pobývá. Ten, kdo takový zájem provozuje je člověk. Je-li člověk tím, kdo takový zájem hodlá i naplnit, potom je to záměr, jenž je také vědomý nebo nevědomý. Člověk svými záměry usiluje o evidenci jistot. Myšlení je hledání jistot v labyrintu zdánlivých nahodilostí. Zájem o svět je rovněž zájmem o celek, neboť každodennost se rozpouští v nekonečné množině jednotlivin. Myslet proto znamená také, vycházet za hranice vlastní jednotlivosti, transponovat se do okolí a podstupovat námahu srážek s těmi, kdo se vydali stejnou cestou. Myšlení je potom úkol společného úsilí, ale pouze tam, kde jako míra skutečného uvažování převládá vytrvalost. Myšlení se děje v logu (λογος) a je předpokladem ke změnám, jako µεταβολη nebo κινησις. Onen LOGOS, slovo, myšlenka, předpokládá nadání k uspořádanosti všeho, co rozum napadá a vědomí činí předmětem 9

10 doměle prvního a snad i nejdůležitějšího zájmu, s vyloučením všeho ostatního. Vědomí je ego, které tomu, co lze myslet ukládá prvotnost v aktech vlastního Já. Vědomí není myšlení. Vědomí pouze eviduje to, co myšlení námahou postupu logické metody, kterou si zvolilo, vykazuje jako výsledek v konečných soudech, či v jejich případných modifikacích odkazujících, tak jako tak, na svá původní východiska. Skutečná myšlenka je vzácnost, měnící jednou pro vždy tvář světa a to, v jistou budoucnost. Myšlení je nesmlouvavá přítomnost. Když uvažuji o stolu, na kterém píši, není to věc minulosti, ani budoucnosti. Přítomnost konání je nevývratná tím, že jest. Jak je to, ale se vzpomínkami a nebo přáními? Při vzpomínce na psaní, které již bylo, zpřítomňuji minulost. Stejně tak u přání psát přítomním budoucí. Myšlení tak ze všeho, co je v jeho dosahu, dělá věc aktuálních stavů. Logos sjednocuje představou, řečí, vzdálené, usebírá pod křídla zájmu o pochopení, co jinak trvá v osamocenosti a nikdy se nepotkávajíc. Toto oživování jsoucna je vlastní lidskému bytí základní úkol v řemeslu myslet. To, 10

11 že myšlení je úkol, však ještě neodpovídá na otázku: proč myslet? V úkolu lze uvíznout jednou pro vždy s nevědomím o jeho faktickém poslání. Proto otázka: proč myslet (?), nadále trvá. René Descartés zdánlivě odpověď nabízí svojí formulí: cogito ergo sum. Jenže, toto myšlení je vzato ze subjektu a opět se do subjektu navrací. Skutečnému myšlení, ale běží o navázání vztahu s nejvzdálenějším jsoucím. Jako takové je myšlení však v naší každodennosti jen pohledem z otevřeného okna, které náleží vymezující místnosti subjektivního světa, vystrašeného vším, co je v dohledu jeho okolí. Jelikož rozum tímto oknem okolí vtahuje do své místnosti, domnívá se, že veškero rozrušení z vnějšku pomine, neboť bude tímto přizváním okolí učiněno dostupným a známým. Avšak je to pouze okno, které je otevřeno. Hosté, kterých si vážíme a neskrýváme je, přichází dveřmi. Nyní je proto otázkou, jak se to má s našimi slovy, jimiž myšlenky činíme zjevnými pro druhé. 11

12 Slovo Bez možnosti ukázat na to, co se má stát společným zájmem, je předmět takového zájmu nemožný. Ukázat značí uvést do vymezení a současně také do odlišení. Jak může člověk něco vymezit a současně odlišit? Nemaje slova, udělá to tím, že uchopí např. lžíci a přemístí ji. Naopak, ve slovech popisujících lžíci může tato zůstat na svém místě a přesto vyjádřením o jejím tvaru a zdobení, tedy slovem, způsobíme to, že věc nabude odlišení, byť jen v představě. Jak a čím se liší věc, ve světě reálných a tudíž sobě vzdálených předmětů, vzhledem ke své vlastní skutečnosti, a dále od toho, co je na věci spatřováno v rozlišení pouhými slovy a oslovováním, a od nich pocházejících představ? Slovo není věc. Slovo proniká svět věcí přibližováním jsoucna tomu vědomí, které tímto slovem vládne. Aby slovo mohlo působit ve sféře představ musí, kromě oslovení nést obsah. Ovšem nikoliv obsah jako pojem (tj. vnitřek), ale jako přirozený soujem odkazů na věci, které se nachází v rozdílu, v jinakosti. Slovo se má k věci jako prostředek. Toto má se k věci značí, že slovo je 12

13 k věci přiřazeno. Člověk přiřazuje slovo k věcem. Společně jsou slova a věci fungující jednotou mezi vědomím a světem, z něhož věci pochází. Svět, ale může být také pouhé slovo. Potom to, ale znamená, že i svět je věc. A, co slovo samo, může se stát věcí? Věcí je vždy jen to, čemu člověk přisoudí význam v oslovování. Oslovující význačnost věcí prostřednictvím slov dělá z toho, co je reálné, svět slovní zásoby. Realita není v počtu slov, ale v tom, co dojde oslovení. Tak např. hřbitov je slovo označující místo věčného odpočinku. Oslovení místa věčného odpočinku ještě nedává tomuto místu realitu, jako spíše určení tohoto místa k účelu, pro nějž bylo zřízeno. Ve slově hřbitov je uchováván soujem okolností, kterými je založeno pouze přitakání předpokládající, aby služebnost místa věčného odpočinku odpovídala technické údržbě, jako je zídka, branka, vzdálenost a úprava jednotlivých hrobů, atp. Stejně tak pocity, které toto slovo a jiná slova nesou, oslovují věci s nimiž máme předešlou zkušenost. Emoce ve slovech jsou vlastně shluky obrazů v uspořádání, která zpravidla, co do jejich intensity působení, neovládáme a mohou být proto vnímány nesrozumitelně. Věci, skutečné reality se 13

14 za slovy vytrácejí do nicoty. Rozpouští se v obrazech stále méně a méně spojených s realitou. Naopak, pocitové fenomény si slovy podržují a dokonce posilují vlastní intensitu. Na místo podnětů z věcí, pro oslovování, nastupuje podnět emotivní. Svět věcí, zabezpečován slovy je střídán silou podnětů, vycházejících z nálady. Tak se z věcí, oslovovaných stává předmět zájmu pouze tehdy, je-li tato věc hodna našeho citového rozpoložení, nebo jsme-li jí natolik zaujati, že si svou emotivitou u nás získá, takto vynucené, místo. Pakliže jsme pojednali o myšlení a slově zbývá ještě třetí oblast význačností, jakými je problém svobody. Svoboda Žijeme sice v demokracii, která dovoluje maximum realizací našich svobodných rozhodnutí, ale ne vše, co ve skutečnosti konáme je z hlediska takové svobody slučitelné s morálkou. Tato ambivalence postojů k danému tématu mnohdy působí tak, že nikdo z přítomných na závěrečnou výzvu po přednášce, položit otázku, nereaguje. Mnohdy je při podobných tématech 14

15 citelné to, že posluchači vlastně ani neví, na co přesně se mají ptát. Morální kredity jednotlivce se pouze neochotně zajímají o morální kredity společnosti a pokud jsou komentovány, tak mnohdy jen v negativní podobě, jako odsudek vnějšku, tedy něčeho, co je mimo individuální odpovědnost. Vedle morálních postojů obsahuje lidské konání rovněž postoje emotivní. Ty jsou mnohdy lidskými jedinci komentovány zvláštním iracionálním způsobem. Volba mezi svobodou, morálkou a racionalitou tvoří velmi složitý komplex motivačních okruhů. Rozmotat takové klubko vnitřních konspirací není často jednoduché. Vedle, tedy mravních a vnějškově evidentních způsobů, kterými se člověk projevuje jsou to mnohdy i založené konflikty, jimiž prokládá jedinec své způsoby jednání, čímž se dostává do kontrární situace s vlastním svědomím. A pokud mu jeho chování okolí připomíná, není vždy ochoten přijmout takovou vnější kritiku za právoplatnou. Otázka svobody je mnohdy prvním nárazníkem, jímž se bráníme vlivu sociálních nároků. Chceme se věnovat otázce zaměřené na objasnění psychologie svobody. Tyto otázky mají za 15

16 svůj hlavní předmět nikoliv nějakou abstraktní oblast poznávání, ale naopak, zcela konkrétní způsob života člověka. Svoboda je široce abstraktní pojem, spojený zejména s vědomím o sobě samém (sebevědomím) a vědomím o druhých subjektech, v nějakém okruhu vyskytujících se fysických Já v mé blízkosti. S těmito subjekty vedu trvalý dialog. Porovnávám vlastní zájmy se zájmy druhých lidí. Zvažuji předpoklady pro dosahování svých cílů na základě toho, do jaké míry budu nucen s druhými lidmi přicházet do kontaktu a překonávat jejich odpor. Taková volba následně představuje první základní výraz pro sebeurčení, jakým je vnímání morálního dosahu, který bude mít nástroj, jenž pro své zájmy zvolím. Svoboda je potom nalezení takového nástroje, jenž druhé subjekty neomezuje a mé potřeby jsou naplněny takto bezkonfliktním způsobem. Svoboda proto rovněž zahrnuje, v zásadě minimalizaci sociálního, ale i fysického kontaktu s naším okolím je to prakticky uplatňovaná i n d i v i d u a c e, jedinečnost v samostatnosti a zachování tvůrčích schopností a seberealisaci. Individuace je zpravidla to první, co nás v souboru otázek o svobodách napadá. Jenže 16

17 člověk nežije osamocen, není zvíře, ani bůh (Aristotelés, Politika, Etika Nikomachova), ale musí každodenně odolávat nárokům společenského soužití. Tento fakt činí individuační svobodu člověka méně dostupnou. Prožívání denních potřeb, se nese v duchu přemáhání sociálních nároků, jejich smiřováním s osobními požadavky. A, aby taková věc měla ještě další prvky obtížnosti, žádá se po jednotlivci širší, politická zaangažovanost na veřejných aktivitách, respektu státního zájmu a dokonce zapojení ve věcech celoevropské, unijní integrace, dále i celosvětových hnutích nejrůznějšího typu, atp. Můžeme proto, v tomto smyslu hovořit také o nejrůznějších poměrech svobod. Tedy svoboda typu společenského uspořádání jako je demokracie, nejrůznější varianty sociálně státních zřízení (Švédsko, Švýcarsko, USA) a dále, např. vnitřní zápasy o význam dopadu sociálních nároků soužití za trvale reformovaných, právních (zákonodárných) oblastí, kterými je společnost řízena v konkrétních životních aktivitách. Tudíž typ svobody, který si chceme blíže rozebrat je pouze fragmentem, jinak celé škály zájmu uplatňovaných svobod. I tak nesmíme zapomínat, že v např. deklarované jako právo lidu (jus 17

18 publicum) by i zde mělo znít v základním, humánním určení. Neboť, ať chceme nebo ne, vždy se veškerá svoboda našeho života staví vůči svobodám těch, kdo jsou v naší blízkosti, stejně jako vůči těm, kdo jsou nám vzdálenější. Svoboda a její morální rámec překračuje pouhé individuální mezníky, jisto jistě faktem, že nejsme osamoceni jednak svojí vůlí, která nás žene přirozeně do kontaktu se sociálním okolím, stejně jako okolí od nás vyžaduje vždy konkrétní způsoby zaujímání postojů a jejich realizace. Obecná právní nauka za jedno z kritérií sociální svobody a jejího naplnění komentuje tzv. pragmatiku, tj. zejména ekonomické propojení mezi svobodou a hospodářskými potřebami. Nechceme zde příliš mechanisticky zasahovat a přenášet jednu oblast zájmů na druhou a vysvětlovat tak míru nároku onoho pragmatického zatížení věci. Svoboda je sama o sobě dosti náročný podnik. Natož, přidáme-li k jejím obsahům ještě ekonomiku. Nemůžeme ovšem vynechat to, že stejně jako ve službách sociálního státu, tak podobně i v rámci individuace je pro uplatnění svobodných nároků nutný jeden základní činitel, který se nutí otázkou: a sice, co je předmětem svobody? Je jím, zdá se, 18

19 vždy nějaká forma platnosti takového zájmu, který odpovídá spokojenosti, tedy ekonomickému dosažení cíle, potvrzení individuální nezávislosti (v mezích možností sociálního uspořádání dané společnosti), tedy žádost neboli libido. Ve dvou případech všeho, co až doposud zaznělo však musíme zdůraznit následující. Každý člověk je z hlediska morálky spojen s prostředím a primární rodinnou zátěží, utvářejících jeho normy a způsoby sebeprezentací. Tato oblast vnitřních významů, naší vybavenosti (to, co je obsahem naší psýchy, C.G. Jung) zásadním způsobem modeluje také naše cesty k motivacím, až k jejich uplatnění v konkrétních formách jednání. Významy, které člověk přisuzuje věcem a jejich ekonomické hodnotě, či prospěšnosti, ke své osobě, dokládá mravní stránku vzhledem k obsahu svého vnitřního světa. Jedná se tedy o další oblast svobody člověka, svobodu vnitřního obrazu a z něj pocházející možnosti projektovat mravní hodnoty do okolí. Tato úzká provázanost vnější a vnitřní svobody, tedy svobody jednání a svobody myšlení v systému hodnot, představuje nejednou okruh otázek, které komplikují např. partnerské soužití. Už jen v tom, 19

20 když klientka podotýká: Neumím dělat první kroky pro smíření, a stejně by to měl vždy udělat, jako první, muž. Projekce sociální role muže a tím i jeho odpovědnosti učinili klientku neschopnou vytvářet v rodinném prostředí přijatelnou atmosféru soužití. Ekonomická hodnota muže byla degradována pouze na to, co je očekáváno, kam žádná investice neproudí. (Viz, také E. Fromm a jeho často kritisované teze k danému tématu.) Cesta ke svobodě každého člověka představuje trvalý, celoživotní zápas. Svobody ve smyslu nic nedělat, utrácet lehko nabyté prostředky, atp. lze dosáhnout. Ovšem, potom je otázkou, zda se ještě jedná o svobodu, když takto pojatý její obsah postrádá jednu základní rovinu, konflikt a neustálé prověřování možností rozvíjet osobnost na základě sociálních střetů. Předložený model již svobodu postrádá; jedná se spíše o vydělenost, izolovanost, vymezení směrem k obecné nepotřebnosti. Pakliže bychom s touto tezí souhlasili, je zřejmé, že svobodu deklaruje již zmíněná tvůrčí schopnost. Dokonce svobodou se jen stěží může nazývat takový životní styl, který pouze kopíruje nějakou jinou formu sebeprezentace. Samozřejmě, hovoříme zde jednak o parazitujícím životním stylu, 20

21 nebo takové formě existence, kde hlavní pohnutkou k seberealisaci jsou nejrůznější, společností samou vyzdvihované ikony popularity. Pravá svoboda se neshoduje s jakoukoliv formou zprostředkovanosti. Mnohdy právě ta, nemálo jedincům způsobuje uvíznutí na přijímaných autoritách a devastuje jejich osobní morálku. Ještě jedna okolnost je v těchto souvislostech zajímavá. Každý člověk si v určitém stádiu svého života prochází obdobím, kdy chce změnit svět, revolucionisuje vlastní pohledy na společenské, ale stejně tak i rodinné problémy, atp. Děje se to zejména v letech zhruba od čtrnácti do sedmnácti let. Je to v zásdě druhé období našeho vzdoru (první sahá asi do let mezi jeden a půl až třetím rokem života). Toto vnímání individuační potřeby, nechat na všem v okolí vlastní stopu, pouze moralisujícím způsobem vyzvedává osobní zájem nad zájem většiny. Tedy opět nic nového. Uplatnit svoje vnímání svobody, pokud možno potlačováním všeho, co se jeví stát v cestě našich seberealizací. Na tomto příkladu je naprosto zjevné, že svoboda je, mj. učení se schopnostem zacházet s morálními hodnotami. 21

22 Jak z předcházejícího plyne, promýšlení otázky svobody se lze v životě jednotlivce, ale stejně tak i v životě společnosti účastnit jak dogmatisovanou, tedy jednostrannou formou, tak formou otevřeného dialogu všech, kdo jsou k danému tématu ochotni přispět. Svoboda je předně pravda o tom, jaký je život. Pravda tohoto druhu znamená odhalit na člověku předmět jeho bytí, jako svého druhu pobývání ve světě významů. Bytí-ve-světě je pouze jméno pro fakt obecně platné události. Avšak nacházením smyslu významů dosahuje člověk jistoty, že budoucnost lze zaopatřit přítomným staráním se o. Každé takové starání se o, jako svůj základ předjímá myšlení a toho, kdo myslí. Předmětem svobody je tedy člověk a způsob jeho myšlení. Svobota je, takto myšlení člověka uplatňované směrem k sobě a světu kolem něj. Svoboda je vždy při ruce. Její pohotovost k platnosti však nemusí být nazřena a využita. Svoboda se skrývá za vším, co je nazýváno jako: nutnost, řád, muset, ne jinak, toto si dovolit nelze, nikdy bych se neodvážil, atp. Tedy, jedná se o problém bytí a jeho popření. Tím se však svoboda stává vzácností a možností jen pro nemnohé, neboť 22

23 prolomí-li ledy obav a nastolí tak posun směrem k tomu, co se až dosud zakazovalo, pomůže starému přechodem k novému - - tušené se stane skutečností, avšak opětovně nesvobodnou v zaopatřování všeho, co má novému zachovat právo na životaschopnost. Člověk současně s tím, jak myslí odráží svoji vnitřní svobodu v činnostech a postojích. Technika, umění a náboženství - - tedy vynálezectví, tvořivost a transcendence (zejména, tyto tři oblasti zpodobování) vyzrazují na člověku jeho neodejmutelné fysické bytí, vztah k jsoucnu a sobě samému. Tím, co bylo až doposud předesláno jsme vymezili ideální stav lidské existence. Uvědomme si, ale že do potřeby návyků a závislostí se člověk dostává právě proto, že některou z výše interpretovaných oblastí, ve své výbavě postrádá. Aby vyplnil vakuum myšlenek, vakuum slov a vakuum svobody, potřebuje k tomu vždy nějakého zprostředkovatele. Vakuum myšlenek, slov nebo svobody činí člověka prázdným, frustrovaným, nastraženým. Tento stav zoufalství, podporovaný vlohami k závislosti jen umocňuje náhradní touhy. Ty mají nechat zapomenout na přítomnost bolesti. 23

24 VĚKOVÁ STÁDIA A ZÁVISLOST 1. Přirozené sklony k závislostem. Člověk se do tohoto světa vpravuje biologicky. Možnost vytvořit si dostatečně adaptabilní základ fysiologicky fungujících procesů, které člověka uschopňují k životu v každodennosti je dáno kvalitami prenatálního a raně postnatálního vývoje. Spory o způsobu umístění člověka a jeho života v tomto světě, zde ovšem nepovažuji za vhodné, jelikož podobné tématické rozvádění zahrnuje pouhé a nutno říce, že také zcela prázdné spekulace. Vzhledem k výše zmíněnému, fysiologicky podmíněnému procesu vývoje, to pro reálně fungující organismus, dále znamená, zajištění pravidelného přísunu potravy a dalších zdrojů energie, stejně jako vedlejších, např. smyslových podnětů z prostředí. Vlastní adaptace potom spočívá v tom, že se na základě daných jevů organismus v tomto prostředí chová způsobem, kdy některé jevy fixuje, vytváří si k nim zkušenost a jiné, málo důležité pro samo přežití, nechává bez odezvy. Ve vzájemném propojení těchto fenoménů se ukrývá základ k návykovosti. Fenomény podporující stabilitu organismus podržuje (fixuje) a 24

25 vyhledává dále jejich zdroj. Tato potřeba pátrat po prameni je dána již tím, že přísun výše jmenovaných složek splňuje základní podmínku, jakou je pravidelnost stejně jako nutkání příjmu vyšších dávek. Současně je těmito mechanickými podmínkami splněno i dosahování cíle organismu, zajistit přísun potravy energie k zabezpečení (zachování) vlastního života. Na počátečním stádiu biologického vývoje organismus tuto pravidelnost přijímá bezděčně a fixuje do úrovně potřeby ty zdroje, které vyhodnocuje jako výhodné (prospěšné) pro svoji adaptaci. Živočišné buňky, jako základní stavební kameny lidského těla kódují, pomocí genetických řetězců, které mají uschovány ve svém buněčném jádru, veškeré impulsy jak na úrovni jejich kvality a kvantity, tak i co do rozpoznávání časového rozvrhu, v němž jsou do organismu vpravovány. Společným jmenovatelem tohoto procesu, který zvyšuje možnou úroveň pozdějšího návyku a závislosti je intensita. Tyto okolnosti jsou přirozeným základem k tomu, aby organismus podobné jevy v dalším svém vývoji rozvíjel, měl k nim přirozený sklon, nebo na některých typech zpracování ustrnul v abnormalitě akceptace. 25

26 Vyjádřeno paradoxem: pokud by člověk neměl vytvořené pre-biologické návyky, jen obtížně by přežíval v přírodních, stejně tak, jako v sociálních podmínkách, vlastní existence. 2. Genetika a neurologie. Člověk je k závislostem predisponován geneticky. Každý gen je schopen, při poruše své funkce vázat na sebe takové množství energie, biologicky podmíněných vazeb, které oslabují funkčnost ostatních částí organismu. Hovoříme proto o geneticky kvantitativní podmíněnosti poruch závislosti. 1 Studie z posledních let prokázali, že např. alkoholové závislosti jsou percentuálně vyšší u mužů (48-73%) než u žen (51-63%). 2 Konkrétně za alkoholovou závislost a návykové poruchu jsou odpovědné: 1, 4, 7, 10, 11, chromosom a dále dopamin D 4 receptor, cytochrom P 450 2E1 gen; pro opiáty, nikotin, kokain např. dopamin D 2 receptor gen. 3 V tomto výčtu bychom mohli dnes 1 Thomasius, Suchtstörungen im Kindes- und Jugendalter, S. 108 an., Stuttgart Tamtéž, S. 109 an. 3 Tamtéž, S. 109 an. 26

27 pokračovat, neboť moderní genetické inženýrství vytvořilo již téměř kompletní seznam základní genové epidemologie poruch závislsoti. Z neurologického hlediska je zde ovšem jedna zajímavá oblast. Pokud hovoříme o produktech geneticky popdmíněných variet fungování organismu, ovlivňujících jeho sklony k závislostem a návykovosti, nemůžeme se vyhnout otázce, jak tyto okolnosti vznikají. Dostáváme se k problému tzv. metabolické závislosti. Látková výměna zprostředkovává organismu potřebné zdroje energie. Takto dodávané zdroje umožňují buněčným strukturám rychlejší dělení (mitósu). Růst organismu a jeho reakce na měnící se podmínky jak z vnitřního těla, tak z prostředí vyžadují biochemické a biofysikální nastavení, dostatečně stabilní jak v oblasti elementární tak v oblasti molekulární. Zejména elementární oblast fungování organismu bio fysikální schéma je předpokladem, že následné funkce se budou odehrávat s náležitou přesností. Molekulární funkce, které spadají do oblasti biochemických procesů, jsou založeny na vyhodnocování a autoregulaci látek, jejichž základní strukturou je chemická sloučenina. Obě funkce jsou tedy izolované, jen co 27

28 do vlastních činností, tj. mechanismu práce, kterou vykonávají. Jinak se, samozřejmě vzájemně prostupují a vytváří celek v oblasti fungování organismu. I tak jsou ovšem v bio - fysikální struktuře organismu zastoupeny základní jevy, jako např. elementární částice, jejich fysikální působení (spin, parita, podivnost, valence, kvantum účinku). Fotomechanický efekt a jeho předpoklad působení v organismu např. rostliny, způsobuje možnost růstu, vývoje atd. Jedná se stále o tentýž proces, který formuloval Albert Einstein, a který rovněž matematicky zdůvodnil Max Planck jako vzájemné působení elementárních částic o nejmenší hodnotě, která je konstantní: 6,62 x erg./sek. Veškeré bio fysikální děje se odehrávají ze základu tohoto kvanta účinku. Látka a pole jsou vždy v minimální, ovšem nikdy v menší míře, než bylo uvedeno, zastoupeny také v lidském organismu. Nervové impulsy mají jednak hodnoty klasické energie a jejího působení mechanickým předáváním na spoje, které jsou k těmto zpracováním bioenergií předurčeny (např. synapse, myeliny), a za druhé jsou z hlediska vlastní dynamiky vyjádřením vrozené dispozice, vytvářet takovou míru reaktivity, která je dána genetickou výbavou organismu jako 28

29 celku. Genomy jsou schopné kódovat jednotlivé biochemické procesy, vzniklé z těchto biofysikálních podkladů. Z těchto procesů vznikají teprve sloučeninové složky (serotonin, dopamin, GABA, endorfin, estrogen, testosteron, melanin, tyroxyn, noradrenalin, prolaktin, melatonin, glukokortikoidy aj.). Na elementární úrovni je toto kódování zastoupeno vyrovnáváním homeostásy tzv. ionizací ( + 1, - 1; K, +/- Cl +/- ) a v dalším průběhu procesem metabolisace již přímo souvisejícího s energeticky výživovou komunikací s prostředím (látková výměna). Živočišná buňka, která je delší dobu vystavena zvýšené intensitě (náporu) jednostranných impulsů (v období počínající závislosti), pozvolna vyvíjí obranu k tomuto působení tím, že fakticky takový tlak ustojí, a to dodávkou adaptační energie z okolních částí organismu. Jakmile však intensita těchto impulsů trvá déle, než je možné genetickou predispozicí se takovému tlaku bránit, dochází k buněčnému odumření; organismus hledá nové buněčné pole; jelikož ostatní oblasti organismu jsou energeticky oslabené a nárok jednostranného působení (dodávka alkoholu, drogy) nadále trvá, organismus kolabuje: nejdříve zvýšením tzv. 29

30 bažení a následně poruchami v široké oblasti multifaktorového působení na život organismu, život člověka. Zásadní rozdíly jsou, v tomto ohledu mezi dítětem a dospělým člověkem. Dítě si vytváří sklon k akceptaci návykovosti daleko rychleji než dospělý, neboť nemá dostatečnou zkušenost s jinými fenomény, vzhledem ke svému věku a přijímá i podléhá více tomu, co na něj aktuálně působí. 4 Pokud bychom tuto geneticky neurologickou část měli doplnit ještě o další informace, nebude na škodu, když do základních tezí uvedeme následující: 1. mozek pracuje s komparacemi 2. vyhodnocování informací se mozek vždy účastní jako celek 3. mozek potřebuje informace jako předpoklad pro zvládání budoucí adaptace na nové situace 4 The Oxford Companion to the Mind (ed. by R.L. Gregory), p. 155, Oxford

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Brno 2010 1 DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Adamec Jiří

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více