PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:"

Transkript

1 Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem daně zaměstnavatelem má poplatník zaměstnanec nárok na slevy na sebe, a dále daňové zvýhodnění na děti. Pozornost bude věnována především dokladování nároku na jednotlivé slevy a daňové zvýhodnění na děti poplatníka. V poslední části si pomocí názorných příkladů přiblížíme postupy výpočtu zálohové daně po odpočtu měsíčních slev a daňového zvýhodnění. Třetí část našeho semináře se zaměří v úvodu na názorné příklady výpočtu slev a daňových zvýhodnění až po čistou mzdu a na problematiku ročních slev a daňového zvýhodnění spolu s vyúčtováním roční zálohové daně. PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Každý poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti má právo (nikoliv povinnost ) podepsat tiskopis Prohlášení poplatníka.. Platí zde však zásada, že toto Prohlášení podepíše jen u toho zaměstnavatele, kde má svoji závislou činnost, tzn., v případě, že bude mít více souběžných zaměstnavatelů podepíše Prohlášení.. jen u jednoho z nich. ( Zpravidla tam, kde bude mít vyšší příjem, či úvazek a s tím i vyšší příjem ). ( Obsah Prohlášení.. je uveden v 38k ZDP ). a) Podepsání tiskopisu poplatníkem: Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci poplatník pokud bude chtít poskytnout slevu na poplatníka, či další slevy nebo daňové zvýhodnění, vyplní a podepíše tiskopis Prohlášení nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání a pak každoročně nejpozději do 15. února. Pozn.: Zaměstnavatel pouze předá k vyplnění tento tiskopis a upozorní zaměstnance (poplatníka) na termín. Poté je zájem samotného poplatníka, aby tento termín dodržel. Není povinnost zaměstnavatele, urgovat či připomínat zaměstnanci, že dosud tiskopis nevyplnil. Pokud zaměstnanec (poplatník) řádně v termínu Prohlášení. vyplní je povinen zaměstnavatel (plátce) překontrolovat správnost vyplněného Prohlášení a aplikovat tyto slevy již v prvním zúčtovaném měsíci, ve kterém byl tiskopis vyplněn a předložen plátci mzdy. Tam, kde dojde k časovému prodlení tj. zaměstnanec (poplatník) nedodrží shora uvedený termín, bude zaměstnavatel (plátce) uplatňovat zaměstnanci slevy až od měsíce, kdy obdrží vyplněný tiskopis Prohlášení. V žádném případě nemůže za měsíce, kdy došlo k opožděnému vyplnění tiskopisu, slevu kumulovat do měsíce, kdy zaměstnanec tiskopis předložil.

2 Tiskopis Prohlášení poplatníka... K samotnému tiskopisu lze konstatovat, že pro zdaňovací období roku 2012 platí i nadále tiskopis pod vzorem číslo 21. Tímto tiskopisem (vzor 21) si bude uplatňovat slevy a daňové zvýhodnění poplatník, který nastoupil do zaměstnání v roce Tiskopis je vydávám na tříleté zdaňovací období a je nepřenosný k jinému plátci (zaměstnavateli). Pro rok 2013 je vydán tiskopis vzor číslo 22, který se odlišuje pouze v části II. Prohlášení poživatele starobního důchodu. Příklad č. 9: uplatnění slevy v měsíci, kdy je předloženo Prohlášení. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání k Zaměstnavatel mu předal Prohlášení a upozornil ho na termín vyplnění tiskopisu do 30 dnů ode dne nástupu. Zaměstnanec však tento tiskopis donesl do mzdové účtárny až Od kdy mu bude poprvé náležet sleva? Sleva bude náležet až v zúčtované výplatě za měsíc duben. Za měsíce leden březen se mu sleva zúčtuje v rámci ročního zúčtování. b) Změna zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce - Prohlášení : V případě, že zaměstnanec změní hlavní zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, může pro tento měsíc mít podepsáno Prohlášení u obou zaměstnavatelů, avšak slevy a daňové zvýhodnění bude uplatňovat a může odečíst pouze jeden zaměstnavatel ( platí zde pravidlo prvního zaměstnavatele v daném měsíci ). viz. odkaz na ust. 38k odst. 6 ZDP. Příklad č. 10: uplatnění slevy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec ukončil pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem ke dni U tohoto zaměstnavatele měl podepsáno Prohlášení... K novému zaměstnavateli nastoupil v pondělí , kde ihned po nástupu podepsal nové Prohlášení... U kterého zaměstnavatele bude mít nárok na slevu na poplatníka? Slevu z vypočtené zálohové daně mu stanoví bývalý zaměstnavatel u kterého skončil pracovní poměr

3 Slevy na dani na poplatníka roční, měsíční: a. Sleva na poplatníka od roku 2013 : Pokud poplatník řádně a včas, tak jak uvedeno shora, vyplní, zdokladuje a podepíše Prohlášení, má nárok na základní slevu na poplatníka, která činí i pro rok 2013 : měsíčně Kč 2 070,- - vypočtená základní 15% daň se každý měsíc poníží slevu, roční Kč ,- - vypočtená roční daň 15% se v rámci ročního zúčtování poníží o roční slevu. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že poplatník má nárok v průběhu zdaňovacího ročního období na měsíční slevu ve výši Kč 2 070,-. Při ročním vyúčtování daně se pak poplatníkovi odečte od této vypočtené roční daně, roční sleva Kč ,-. Je třeba zdůraznit, že tato základní roční sleva se poplatníkovi odečte od celoroční daně i tam, kdy byl poplatník zaměstnán jen po část roku. Jedná se buď o situace, kdy je zaměstnanec bez příjmu z důvodu nezaměstnanosti ( nezáleží zda byl evidován na úřadu práce jako uchazeč s nárokem na podporu v nezaměstnanosti ), nebo byl práce neschopen s výplatou nemocenského např. z titulu ochranné lhůty po skončení zaměstnání, event. výplatou peněžité pomoci v mateřství. POZOR ZMĚNA OD ROKU ZRUŠENÍ SLEVY U POŽIVATELE STAROBNÍHO DŮCHODU: Od se v 35ba odst. 1 písm a) ZDP zrušuje základní sleva na poplatníka, který je poživatelem starobního důchodu k datu Jak z uvedeného vyplývá, pro posouzení zda poživateli starobního důchodu náleží sleva na poplatníka či nikoliv, je rozhodující uvedené datum, zda je či není k poživatelem či nikoliv. Na slevu nemá vliv např. zpětné přiznání starobního důchodu. Příklad č. 11: roční sleva, kdy měl poplatník základ roční daně jen po část roku: Zaměstnanec byl v pracovním poměru na dobu určitou od do Podepsal Prohlášení poplatníka. Poté od 1.7. byl zaevidován na úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. V této evidenci byl až do února následujícího roku. V lednu se obrátil na posledního zaměstnavatele, u kterého skončil pracovní poměr 30.6.

4 s dotazem, zda mu tento jeho poslední zaměstnavatel provede roční vyúčtování? Jak bude tento bývalý zaměstnavatel postupovat? Po ověření skutečností, že žadatel o roční vyúčtování daně neměl po skončení zaměstnání již žádnou závislou činnost provede bývalý (poslední) zaměstnavatel roční vyúčtování, kdy v tomto ročním vyúčtování poníží vypočtenou roční daň o roční slevu v celkové roční výši Kč ,-. Příklad č. 12: roční sleva, kdy byl poplatník v pracovní neschopnosti po část roku: Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru ke dni Zaměstnavatel jeho žádosti vyhověl. Podepsal Prohlášení poplatníka... Dne doručil již bývalému zaměstnavateli legitimaci práce neschopného se vznikem pracovní neschopnosti od 4.5. Z titulu ochranné lhůty mu pak místně příslušná správa sociálního zabezpečení začala vyplácet nemocenské od 22.tého dne trvání pracovní neschopnosti. Jeho pracovní neschopnost trvala až do 15. ledna následujícího roku. Dne 16. ledna bývalý zaměstnanec požádal posledního zaměstnavatele o roční vyúčtování daně. Bude mít nárok na roční slevu na poplatníka, když byl finančně zajištěn výplatou nemocenské? Za předpokladu, že bývalý zaměstnavatel obdrží od správy sociálního zabezpečení doklad o skutečné výplatě nemocenského od do, musí pak žadateli o roční vyúčtování vyhovět a zohlednit mu roční slevu ve výši Kč ,-. b. Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým příjmem - roční sleva: Sleva, která činí Kč ,- si může poplatník uplatnit pouze v rámci ročního zúčtování na manželku (manžela), která(ý) žije s poplatníkem ve společné domácnosti a která(ý) buď nemá žádný vlastní příjem, nebo její ( jeho) vlastní příjmy nepřesáhnou částku Kč ,-. Co se zahrnuje či nezahrnuje do příjmu Kč ,- : Zahrnují se: Všechny příjmy z výdělečné činnosti tj. z pracovního poměru, z dohody o pracovní činnosti či provedení práce, příjmy osoby samostatně výdělečně činné,

5 příjmy z pronájmu, dividend. Dále pak výplata dávek nemocenského pojištění, výplata jakéhokoliv druhu důchodů, podpora v nezaměstnanosti. Nezahrnují se: Dávky státní sociální podpory tj. přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, sociální příspěvek, stipendium v rámci příprava na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, a nově státní příspěvky náležející z doplňkového penzijního spoření od Prokazování příjmů manželky (manžela) : Poplatník, který si v rámci ročního vyúčtování uplatňuje takto slevu na druhou osobu je povinen prokázat pouze totožnost manželky(manžela), a není povinen prokazovat dosažené příjmy, neboť v části III. prohlášení poplatník prohlašuje pravdivost uvedených údajů. Pozn.: V individuálních případech, může mzdová účtárna po dohodě požadovat příslušné doklady, např. poslední důchodový výměr, potvrzení o výši podpory v nezaměstnanosti, čestné prohlášení manželky (manžela). Takovéto dokladování však není povinností poplatníka. Částka roční slevy na dani se zdvojnásobuje na Kč ,- je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P. V takovémto případě musí prokázat tuto skutečnost zaměstnavateli předložením průkazu ZTP/P. Poměrná část roční slevy na manželku (manžela): Jak již řečeno jedná se o roční slevu Kč Tato sleva by se však krátila v případě, že by poplatník např. uzavřel manželství v průběhu roku, pak by se tato sleva určovala poměrnou částí tj. 1/12. Příklad č. 13: určování poměrné roční slevy na manželku (manžela). Poplatník žil s družkou několik let. Teprve v září 2012 s ní uzavřel sňatek. Jeho právoplatnou manželkou se tak stala od tohoto měsíce. Manželka je po celý rok v domácnosti, bez jakýchkoliv příjmů. V rámci ročního vyúčtování uplatňuje poplatník u svého zaměstnavatele i slevu na svoji manželku. Bude mít nárok na celkovou roční slevu Kč ,-. Poplatník bude mít nárok na poměrnou část roční slevy a to na 4/12 tj. 4 x 2070 = Kč 8 280,-

6 c. Sleva na dani - invalidita poplatníka: V souvislosti se změnou koncepce důchodového zákona, kdy se od zrušilo členění invalidity na částečnou a plnou invaliditu, kdy částečná invalidita byla nahrazena invaliditou I. a II. stupně a plná invalidita invaliditou III. stupně, došlo k pojmové úpravě i v ust. 35ba odst. 1 písm.c) ZDP a 35ba odst. 1 písm. d) ZDP. Pro zdaňovací období roku 2013 činí částky na invaliditu: Na invaliditu I. a II. stupně náleží měsíční sleva Kč 210,-, což je 1/12 z roční slevy Kč 2 520,-, tj. pobírá-li poplatník uvedený druh důchodu, nebo došlo-li k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu. Na invaliditu III. stupně náleží měsíční sleva Kč 420,-, což je 1/12 z roční slevy Kč 5 040,-, tj. pobírá-li poplatník uvedený druh důchodu, nebo došlo-li k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu, nebo je podle předpisů o důchodovém pojištění invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni. Prokazování nároku na slevy na invaliditu poplatníka: V případě, že poplatník daně zaměstnanec uvede v odd. I. části 2) skutečnosti, že je poživatelem (pobírá) invalidní důchod I.,II. nebo III. stupně, doloží plátci daně zaměstnavateli : a) rozhodnutí o přiznání důchodu, b) potvrzením o výplatě tohoto druhu důchodu a c) každoročně vždy nejpozději do 15. února nové potvrzení o výplatě důchodu. d) při souběhu nároku výplaty druhu invalidního důchodu se starobním důchodem pak potvrzením od finančního úřadu. Poznámka k bodu b) : V praxi poplatník doloží buď složenku o donášce důchodu poštou, nebo převodem z účtu na účet příjemce a nebo potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení, že je poživatelem shora uvedených druhů důchodu. Jak z uvedeného vyplývá, je zde rozhodující skutečnost že žadatel o slevu důchod pobírá!

7 Příklad č. 14: uplatňování slevy na poplatníka invalidního důchodce III. stupně: Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem invalidním důchodcem III. stupně od Poplatník zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka. a doložil ještě doklady, že je poživatelem invalidity III. stupně již od roku Jaké měsíční slevy mu budou náležet. Pokud si požádá o roční vyúčtování daně bude mít nárok na slevu na invaliditu v rámci roční slevy, a nebo jen 7/12 tj. od vzniku pracovního poměru? Poplatník má nárok na dvě měsíční souběžné slevy a to: Kč 2 070,-- na sebe jako poplatník a dále pak Kč 420,-- na svoji invaliditu III. stupně. Pokud si požádá o roční vyúčtování daně, vznikne mu nárok na roční slevu na sebe jako poplatník tj. Kč ,-- a dále pak Kč 5 040,- na svoji invaliditu III. stupně. d. Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P : Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P ( zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce ) činí i pro rok 2013 tak jako v roce 2012: Kč 1 345,- měsíčně což je Kč ,- ročně. Prokazování slevy na dani držitele průkazu ZTP/P: Z hlediska prokazování musí poplatník zaměstnavateli předložit průkazku ZTP/P a každoročně vždy k Zaměstnavatel si o předložení tohoto dokladu pořídí záznam, event. se souhlasem poplatníka zaměstnance fotokopii. Příklad č. 15: - uplatňování slevy na dani držitele průkazu ZTP/P : Zaměstnanec je poživatelem invalidity III. stupně a zároveň držitelem průkazu ZTP/P. Podepsal Prohlášení poplatníka. Jaké bude mít měsíční a roční slevy na poplatníka? Jedná se o kumulaci tří měsíčních slev na poplatníka tj. Kč 2 070,-- + Kč 420,- - jeho invalidita III. stupně + Kč 1 345,-- držitel průkazu ZTP/P tj. celkem tedy měsíční sleva Kč 3 835,--. Pokud by si poplatník požádal o roční vyúčtování jednalo by se o roční slevy z vypočtené roční daně tj. Kč ,-- sleva na poplatníka ,-- sleva na invaliditu III. stupně + Kč ,-- roční sleva držitele průkazu ZTP/P, tj. celkem roční sleva poplatníka by činila Kč ,-.

8 e. Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání : Sleva na dani u zaměstnance soustavně se připravujícího na budoucí povolání činí Kč 335,- měsíčně což je Kč 4 020,- ročně. Při uplatnění této slevy si uvedenou měsíční event. roční výši slevy uplatňuje poplatník pracující student, jen tehdy, pokud se soustavně připravuje na své budoucí povolání předepsaným řádným denním studiem a to nejdéle do 26 let věku. Při prezenční formě doktorského studijního programu činí věková hranice 28 let. Prokazování slevy na dani u studentů: Z hlediska prokazování je zapotřebí aby žák či student doložil zaměstnavateli potvrzení o studiu, tj. doklad o soustavné přípravě na budoucí povolání, z kterého bude jasně patrno, že: jde o řádné denní studium a že není překročena věková hranice studenta tj. 26 let nebo jde o doktorské studium prezenční formou, kdy věková hranice činí 28 let. Tyto doklady je zapotřebí doložit poplatníkem nejpozději do 30 dnů po nástupu do zaměstnání, a vždy u: střední školy - na začátku školního roku, vysoké školy vždy - na počátku dalšího semestru či akademického roku nebo jinak určeného úseku trvání studia (např. od 1.října do 30.9.). Pro roční zúčtování je rozhodující, zda se celý rok u poplatníka jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání, anebo zda se o soustavnou přípravu na budoucí povolání jedná jen po část roku. Pro určení poměrné části měsíců v rámci roku je rozhodující vždy stav na počátku každého měsíce. Totéž platí v případě překročení věkové hranice 26 (28) let. Příklad č. 16: pracující student, který ukončil přípravu na budoucí povolání. Pracující student nastoupil do pracovního poměru na zkrácený úvazek dne 1.2. s tím, že při podpisu Prohlášení poplatníka, doložil, že se připravuje na budoucí povolání ve IV. ročníku střední školy. Přípravu na budoucí povolání ukončil závěrečnou maturitou dne Do kdy mu bude náležet sleva na studenta, když u tohoto zaměstnavatele ukončil pracovní poměr až ?

9 Pracující student bude mít nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši Kč a dále pouze do slevu na studenta v měsíční výši Kč 335,-. Pokud by si požádal o roční vyúčtování nejpozději do následujícího roku za uplynulý zdaňovací rok náležela by mu sleva na poplatníka ve výši Kč ,- - + sleva na studenta pouze za 6 měsíců x Kč 335 = Kč 2 010,-. Roční sleva by tak celkem činila Kč ,- + Kč = Kč ,-. Příklad č. 17 : pracující student dovršil 26 let věku Pracující student lékařské fakulty dovršil 15. května 26 let a ke dni 30. září ukončil svá studia. Mzdové účetní donesl potvrzení o přípravě na budoucí povolání s datem ukončení studia 30. září. Do kdy mu bude náležet sleva na studenta, když každoročně podepsal Prohlášení poplatníka.. Pracujícímu studentovi musí mzdová účetní zastavit poskytování slevy na studenta Kč 335,-- již v měsíci květnu, tj. v měsíci, kdy dovršil 26 let. Příklad č. 18: pracující student ukončil střední školu k a byl přijat na VŠ. Pracující student ukončil maturitou studium na střední škole. Na vysokou školu byl přijat až k 1.10., ( na odvolání), kdy k témuž dni začíná též první semestr. Poplatník pracující student podepsal Prohlášení poplatníka., kdy mzdové účetní doložil doklady o složení maturitní zkoušky a rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na VŠ. Náleží studentovi sleva na studenta po celý zdaňovací rok? Sleva na studenta náleží do a opětovně od 1.10., kdy byl přijat na vysokou školu. f. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (děti ) od roku 2013 : V ust. 35c ZDP v odst. 1 je stanoveno, že si poplatník může uplatňovat nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Daňové zvýhodnění pro rok 2013 činí tak jak v roce 2012 Kč 1 117, - měsíčně tj. Kč ,- ročně. Uplatnění daňového zvýhodněné lze uplatnit formou: slevy na dani,

10 daňového bonusu (záporné daně) nebo slevy na dani a daňového bonusu. Při uplatňování daňového zvýhodnění zde platí zásada, že si poplatník může toto daňového zvýhodnění uplatnit vždy jen jeden z poplatníků ( manželů ). Z hlediska dokladovosti je vždy vyžadováno potvrzení nebo prohlášení od druhého z manželů, že si neuplatňuje daňového zvýhodnění na děti se, kterými žije v domácnosti. V případech, kdy je takto dokladováno, lze uplatnit daňové zvýhodnění již v kalendářním měsíci: ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno, nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů. Kdo se považuje za vyživované dítě ve společné domácnosti: Za vyživované dítě poplatníka žijící s ním ve společné domácnosti se považuje : vlastní, osvojené, dítě v péči nahrazující péči rodičů, dítě druhého z manželů, vnuk (vnučka), pokud rodiče nemají příjmy, ze kterých by mohli uplatnit daňové zvýhodnění, pokud je a) nezletilým dítětem, b) zletilým dítětem do 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod a 1) soustavně se připravuje na budoucí povolání, 2) nemůže se připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz, 3) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Pojem společné domácnosti: Jednou z podmínek pro uplatňování nároku na daňové zvýhodnění je skutečnost, že dítě musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti kdy společnou domácností se rozumí že: Občané spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. (odkaz na 115 občanského zákoníku). Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost:

11 Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (tj. situace kdy se zdržuje ve zdravotnickém zařízení ze zdravotních důvodů, v ústavu pro takové děti, pobyt při studiu na koleji, zletilé dítě má trvalý pobyt jinde než rodiče). Pro posouzení existence společné domácnosti je rozhodující vždy skutečný ( faktický ) stav. Samozřejmě situace, kdy dítě nežije v domácnosti z důvodu rozvodu manželství (dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů ), může si uplatňovat daňové zvýhodnění jen ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Student - dítě uzavřelo manželství a možnost uplatnění daňového zvýhodnění: V případech, kdy dítě uzavře manželství, může na něj uplatňovat daňové zvýhodnění rodič poplatník, jen tehdy, že toto dítě s ním žije i nadále ve společné domácnosti a jen pokud manžel (manželka) takovéhoto dítěte nemá vlastní příjmy postačující k uplatnění slevy na dani podle 35ba odst.1 písm.b) Zákona o dani, tzn. na manžela (manželku) v domácnosti bez vlastních příjmů nebo s vlastními příjmy nepřesahujícími zákonný limit Kč ,-. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání: Za soustavnou přípravu na budoucí povolání je podle ust. 12 Zákona č. 117/95 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů: A) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou 1) studia za trvání služebního poměru, 2) dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. B) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti, C) studium na středních nebo vysokých školách v cizině, p o k u d podle rozhodnutí MŠMT není postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. Studium na středních školách: Za studium na středních školách se považuje studium na :

12 A. na středních školách a konzervatořích, zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, B. na středních školách zřizovaných ministerstvem obrany, vnitra a spravedlnosti, C. na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. Studium na vysokých školách: Za studium na vysokých školách se považuje studium na : vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Doba studia na středních školách: Podle 13 zákona o státní sociální podpoře začíná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se dále považuje : A. doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestli-že dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, B. doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního roku, v němž byla taková zkouška konána, C. doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu B), není-li dále stanoveno jinak. Doba školních prázdnin: Dobu školních prázdnin nelze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole, jestli-že: A. dítě vykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle 10, B. dítě mělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, C. výdělečná činnost uvedená pod písm. A) a nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. Toto uvedené omezení neplatí, stalo-li se dítě studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončilo soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole. Doba studia na vysokých školách:

13 Ve smyslu ust. 14 zákona o státní sociální podpoře začíná příprava na budoucí povolání na vysoké škole nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu se také považuje: A. doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, za předpokladu, že pokračuje ve studiu bez jakéhokoliv přerušení, B. kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na VŠ, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci,v němž dítě ukončilo řádně studium na VŠ pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle 10 ZDP, a ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti, C. doba od ukončení studia na VŠ do dne, kdy se dítě studentem téže nebo jiné VŠ, za předpokladu, že studium na další nebo téže škole bezprostředně navazuje. Přerušení studia na vysokých školách: Dojde-li k přerušení studia, přestane být dítě studentem na dobu tohoto přerušení. Poplatník tak ztrácí nárok na daňové zvýhodnění. Pokud by však k přerušení došlo z důvodu nemoci dítěte, neztrácí poplatník nárok na daňové zvýhodnění, neboť se jedná o zletilé dítě do 26 let, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc. g. Daňové zvýhodnění sleva na dani, daňový bonus měsíční, roční : Daňové zvýhodnění je slevou na dani: V ustanovení 35c ) v odstavci 2 ZDP si může poplatník uplatnit slevu na dani až do výše daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona. Tzn., že slevu na dani lze uplatnit až do nuly a event. část daňového zvýhodnění se tak stává tzv. daňovým bonusem, který bude zaměstnavatelem poplatníkovi vyplacen. Daňový bonus - měsíční, roční od roku 2013: Jak uvedeno v předchozím odstavci, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Takto vzniklý daňový bonus se vyplatí poplatníkovi pokud dosáhne : A) více než Kč 50 a nepřesáhne Kč 5 025,- měsíčně, tj. B) alespoň Kč 100 maximálně do Kč ,- ročně.

14 Daňový bonus může poplatník uplatňovat podle 35c odst. 4 za předpokladu, že měl ve zdaňovacím období : příjem podle 6, 7, 8 nebo 9 ZDP, alespoň ve výši š e s t i n á s o b k u minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou. Minimální mzda je i nadále Kč 8 000,-- za měsíc při rozvržení obecné pracovní doby 40 hodin/týden. V praxi to tedy znamená částka vyměřovacího základu alespoň Kč 4 000,-/ měsíc. u poplatníka, který má příjmy pouze podle 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy : a ) od daně osvobozené, b ) z nichž je daň vybírána srážkou. Příklad č. 19: příklad na uplatnění daňového bonusu Poplatník daně podepsal Prohlášení poplatníka., kde si uplatňuje i daňové zvýhodnění na své tři děti. Jeho vyměřovací základ (hrubá mzda) činí Kč ,-. Vypočtěte jeho čistou mzdu. Vyměřovací základ Kč ,- pojistné SZ zaměstnavatel 25% Kč 3 750,- pojistné SZ zaměstnanec 6,5% Kč 975, pojistné ZP zaměstnavatel 9% Kč 1 350,- pojistné ZP zaměstnanec 4,5% Kč 675,- Základ daně Kč ,- Daň před slevami 15% Kč 3 015,- Sleva poplatník - Kč 2 070,- Daňové zvýhodnění 3 děti - Kč 3 351,- ( Kč 1117 x 3) Záloha daň (daňový bonus) + Kč 2 406,- Kč daň ( )= ,- Čistá mzda: Kč poj.sz Kč poj.zp Kč 675, = Kč bonus Kč2 406,-, tj. celkem čistá mzda Kč ,-.

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

VYŽIVOVANÉ DĚTI 25. 1. 2013

VYŽIVOVANÉ DĚTI 25. 1. 2013 VYŽIVOVANÉ DĚTI 2 0 1 3 25. 1. 2013 Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem PÍKLAD POPLATNÍKA S JEDINÝM ZAMSTNAVATELEM V ROCE, ŽIJÍCÍHO VE SPOLENÉ DOMÁCNOSTI S DRUŽKOU A 5 DTMI, UPLATUJÍCÍHO NA NKTERÉ DTI DAOVÉ ZVÝHODNNÍ Ve společně hospodařící domácnosti žije poplatník s družkou

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

VYŽIVOVANÉ DĚTI 10. 12. 2011

VYŽIVOVANÉ DĚTI 10. 12. 2011 VYŽIVOVANÉ DĚTI 2 0 1 2 10. 12. 2011 Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017 Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017 Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více