PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:"

Transkript

1 Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem daně zaměstnavatelem má poplatník zaměstnanec nárok na slevy na sebe, a dále daňové zvýhodnění na děti. Pozornost bude věnována především dokladování nároku na jednotlivé slevy a daňové zvýhodnění na děti poplatníka. V poslední části si pomocí názorných příkladů přiblížíme postupy výpočtu zálohové daně po odpočtu měsíčních slev a daňového zvýhodnění. Třetí část našeho semináře se zaměří v úvodu na názorné příklady výpočtu slev a daňových zvýhodnění až po čistou mzdu a na problematiku ročních slev a daňového zvýhodnění spolu s vyúčtováním roční zálohové daně. PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Každý poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti má právo (nikoliv povinnost ) podepsat tiskopis Prohlášení poplatníka.. Platí zde však zásada, že toto Prohlášení podepíše jen u toho zaměstnavatele, kde má svoji závislou činnost, tzn., v případě, že bude mít více souběžných zaměstnavatelů podepíše Prohlášení.. jen u jednoho z nich. ( Zpravidla tam, kde bude mít vyšší příjem, či úvazek a s tím i vyšší příjem ). ( Obsah Prohlášení.. je uveden v 38k ZDP ). a) Podepsání tiskopisu poplatníkem: Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci poplatník pokud bude chtít poskytnout slevu na poplatníka, či další slevy nebo daňové zvýhodnění, vyplní a podepíše tiskopis Prohlášení nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání a pak každoročně nejpozději do 15. února. Pozn.: Zaměstnavatel pouze předá k vyplnění tento tiskopis a upozorní zaměstnance (poplatníka) na termín. Poté je zájem samotného poplatníka, aby tento termín dodržel. Není povinnost zaměstnavatele, urgovat či připomínat zaměstnanci, že dosud tiskopis nevyplnil. Pokud zaměstnanec (poplatník) řádně v termínu Prohlášení. vyplní je povinen zaměstnavatel (plátce) překontrolovat správnost vyplněného Prohlášení a aplikovat tyto slevy již v prvním zúčtovaném měsíci, ve kterém byl tiskopis vyplněn a předložen plátci mzdy. Tam, kde dojde k časovému prodlení tj. zaměstnanec (poplatník) nedodrží shora uvedený termín, bude zaměstnavatel (plátce) uplatňovat zaměstnanci slevy až od měsíce, kdy obdrží vyplněný tiskopis Prohlášení. V žádném případě nemůže za měsíce, kdy došlo k opožděnému vyplnění tiskopisu, slevu kumulovat do měsíce, kdy zaměstnanec tiskopis předložil.

2 Tiskopis Prohlášení poplatníka... K samotnému tiskopisu lze konstatovat, že pro zdaňovací období roku 2012 platí i nadále tiskopis pod vzorem číslo 21. Tímto tiskopisem (vzor 21) si bude uplatňovat slevy a daňové zvýhodnění poplatník, který nastoupil do zaměstnání v roce Tiskopis je vydávám na tříleté zdaňovací období a je nepřenosný k jinému plátci (zaměstnavateli). Pro rok 2013 je vydán tiskopis vzor číslo 22, který se odlišuje pouze v části II. Prohlášení poživatele starobního důchodu. Příklad č. 9: uplatnění slevy v měsíci, kdy je předloženo Prohlášení. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání k Zaměstnavatel mu předal Prohlášení a upozornil ho na termín vyplnění tiskopisu do 30 dnů ode dne nástupu. Zaměstnanec však tento tiskopis donesl do mzdové účtárny až Od kdy mu bude poprvé náležet sleva? Sleva bude náležet až v zúčtované výplatě za měsíc duben. Za měsíce leden březen se mu sleva zúčtuje v rámci ročního zúčtování. b) Změna zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce - Prohlášení : V případě, že zaměstnanec změní hlavní zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, může pro tento měsíc mít podepsáno Prohlášení u obou zaměstnavatelů, avšak slevy a daňové zvýhodnění bude uplatňovat a může odečíst pouze jeden zaměstnavatel ( platí zde pravidlo prvního zaměstnavatele v daném měsíci ). viz. odkaz na ust. 38k odst. 6 ZDP. Příklad č. 10: uplatnění slevy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec ukončil pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem ke dni U tohoto zaměstnavatele měl podepsáno Prohlášení... K novému zaměstnavateli nastoupil v pondělí , kde ihned po nástupu podepsal nové Prohlášení... U kterého zaměstnavatele bude mít nárok na slevu na poplatníka? Slevu z vypočtené zálohové daně mu stanoví bývalý zaměstnavatel u kterého skončil pracovní poměr

3 Slevy na dani na poplatníka roční, měsíční: a. Sleva na poplatníka od roku 2013 : Pokud poplatník řádně a včas, tak jak uvedeno shora, vyplní, zdokladuje a podepíše Prohlášení, má nárok na základní slevu na poplatníka, která činí i pro rok 2013 : měsíčně Kč 2 070,- - vypočtená základní 15% daň se každý měsíc poníží slevu, roční Kč ,- - vypočtená roční daň 15% se v rámci ročního zúčtování poníží o roční slevu. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že poplatník má nárok v průběhu zdaňovacího ročního období na měsíční slevu ve výši Kč 2 070,-. Při ročním vyúčtování daně se pak poplatníkovi odečte od této vypočtené roční daně, roční sleva Kč ,-. Je třeba zdůraznit, že tato základní roční sleva se poplatníkovi odečte od celoroční daně i tam, kdy byl poplatník zaměstnán jen po část roku. Jedná se buď o situace, kdy je zaměstnanec bez příjmu z důvodu nezaměstnanosti ( nezáleží zda byl evidován na úřadu práce jako uchazeč s nárokem na podporu v nezaměstnanosti ), nebo byl práce neschopen s výplatou nemocenského např. z titulu ochranné lhůty po skončení zaměstnání, event. výplatou peněžité pomoci v mateřství. POZOR ZMĚNA OD ROKU ZRUŠENÍ SLEVY U POŽIVATELE STAROBNÍHO DŮCHODU: Od se v 35ba odst. 1 písm a) ZDP zrušuje základní sleva na poplatníka, který je poživatelem starobního důchodu k datu Jak z uvedeného vyplývá, pro posouzení zda poživateli starobního důchodu náleží sleva na poplatníka či nikoliv, je rozhodující uvedené datum, zda je či není k poživatelem či nikoliv. Na slevu nemá vliv např. zpětné přiznání starobního důchodu. Příklad č. 11: roční sleva, kdy měl poplatník základ roční daně jen po část roku: Zaměstnanec byl v pracovním poměru na dobu určitou od do Podepsal Prohlášení poplatníka. Poté od 1.7. byl zaevidován na úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. V této evidenci byl až do února následujícího roku. V lednu se obrátil na posledního zaměstnavatele, u kterého skončil pracovní poměr 30.6.

4 s dotazem, zda mu tento jeho poslední zaměstnavatel provede roční vyúčtování? Jak bude tento bývalý zaměstnavatel postupovat? Po ověření skutečností, že žadatel o roční vyúčtování daně neměl po skončení zaměstnání již žádnou závislou činnost provede bývalý (poslední) zaměstnavatel roční vyúčtování, kdy v tomto ročním vyúčtování poníží vypočtenou roční daň o roční slevu v celkové roční výši Kč ,-. Příklad č. 12: roční sleva, kdy byl poplatník v pracovní neschopnosti po část roku: Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru ke dni Zaměstnavatel jeho žádosti vyhověl. Podepsal Prohlášení poplatníka... Dne doručil již bývalému zaměstnavateli legitimaci práce neschopného se vznikem pracovní neschopnosti od 4.5. Z titulu ochranné lhůty mu pak místně příslušná správa sociálního zabezpečení začala vyplácet nemocenské od 22.tého dne trvání pracovní neschopnosti. Jeho pracovní neschopnost trvala až do 15. ledna následujícího roku. Dne 16. ledna bývalý zaměstnanec požádal posledního zaměstnavatele o roční vyúčtování daně. Bude mít nárok na roční slevu na poplatníka, když byl finančně zajištěn výplatou nemocenské? Za předpokladu, že bývalý zaměstnavatel obdrží od správy sociálního zabezpečení doklad o skutečné výplatě nemocenského od do, musí pak žadateli o roční vyúčtování vyhovět a zohlednit mu roční slevu ve výši Kč ,-. b. Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým příjmem - roční sleva: Sleva, která činí Kč ,- si může poplatník uplatnit pouze v rámci ročního zúčtování na manželku (manžela), která(ý) žije s poplatníkem ve společné domácnosti a která(ý) buď nemá žádný vlastní příjem, nebo její ( jeho) vlastní příjmy nepřesáhnou částku Kč ,-. Co se zahrnuje či nezahrnuje do příjmu Kč ,- : Zahrnují se: Všechny příjmy z výdělečné činnosti tj. z pracovního poměru, z dohody o pracovní činnosti či provedení práce, příjmy osoby samostatně výdělečně činné,

5 příjmy z pronájmu, dividend. Dále pak výplata dávek nemocenského pojištění, výplata jakéhokoliv druhu důchodů, podpora v nezaměstnanosti. Nezahrnují se: Dávky státní sociální podpory tj. přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, sociální příspěvek, stipendium v rámci příprava na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, a nově státní příspěvky náležející z doplňkového penzijního spoření od Prokazování příjmů manželky (manžela) : Poplatník, který si v rámci ročního vyúčtování uplatňuje takto slevu na druhou osobu je povinen prokázat pouze totožnost manželky(manžela), a není povinen prokazovat dosažené příjmy, neboť v části III. prohlášení poplatník prohlašuje pravdivost uvedených údajů. Pozn.: V individuálních případech, může mzdová účtárna po dohodě požadovat příslušné doklady, např. poslední důchodový výměr, potvrzení o výši podpory v nezaměstnanosti, čestné prohlášení manželky (manžela). Takovéto dokladování však není povinností poplatníka. Částka roční slevy na dani se zdvojnásobuje na Kč ,- je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P. V takovémto případě musí prokázat tuto skutečnost zaměstnavateli předložením průkazu ZTP/P. Poměrná část roční slevy na manželku (manžela): Jak již řečeno jedná se o roční slevu Kč Tato sleva by se však krátila v případě, že by poplatník např. uzavřel manželství v průběhu roku, pak by se tato sleva určovala poměrnou částí tj. 1/12. Příklad č. 13: určování poměrné roční slevy na manželku (manžela). Poplatník žil s družkou několik let. Teprve v září 2012 s ní uzavřel sňatek. Jeho právoplatnou manželkou se tak stala od tohoto měsíce. Manželka je po celý rok v domácnosti, bez jakýchkoliv příjmů. V rámci ročního vyúčtování uplatňuje poplatník u svého zaměstnavatele i slevu na svoji manželku. Bude mít nárok na celkovou roční slevu Kč ,-. Poplatník bude mít nárok na poměrnou část roční slevy a to na 4/12 tj. 4 x 2070 = Kč 8 280,-

6 c. Sleva na dani - invalidita poplatníka: V souvislosti se změnou koncepce důchodového zákona, kdy se od zrušilo členění invalidity na částečnou a plnou invaliditu, kdy částečná invalidita byla nahrazena invaliditou I. a II. stupně a plná invalidita invaliditou III. stupně, došlo k pojmové úpravě i v ust. 35ba odst. 1 písm.c) ZDP a 35ba odst. 1 písm. d) ZDP. Pro zdaňovací období roku 2013 činí částky na invaliditu: Na invaliditu I. a II. stupně náleží měsíční sleva Kč 210,-, což je 1/12 z roční slevy Kč 2 520,-, tj. pobírá-li poplatník uvedený druh důchodu, nebo došlo-li k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu. Na invaliditu III. stupně náleží měsíční sleva Kč 420,-, což je 1/12 z roční slevy Kč 5 040,-, tj. pobírá-li poplatník uvedený druh důchodu, nebo došlo-li k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu, nebo je podle předpisů o důchodovém pojištění invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni. Prokazování nároku na slevy na invaliditu poplatníka: V případě, že poplatník daně zaměstnanec uvede v odd. I. části 2) skutečnosti, že je poživatelem (pobírá) invalidní důchod I.,II. nebo III. stupně, doloží plátci daně zaměstnavateli : a) rozhodnutí o přiznání důchodu, b) potvrzením o výplatě tohoto druhu důchodu a c) každoročně vždy nejpozději do 15. února nové potvrzení o výplatě důchodu. d) při souběhu nároku výplaty druhu invalidního důchodu se starobním důchodem pak potvrzením od finančního úřadu. Poznámka k bodu b) : V praxi poplatník doloží buď složenku o donášce důchodu poštou, nebo převodem z účtu na účet příjemce a nebo potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení, že je poživatelem shora uvedených druhů důchodu. Jak z uvedeného vyplývá, je zde rozhodující skutečnost že žadatel o slevu důchod pobírá!

7 Příklad č. 14: uplatňování slevy na poplatníka invalidního důchodce III. stupně: Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem invalidním důchodcem III. stupně od Poplatník zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka. a doložil ještě doklady, že je poživatelem invalidity III. stupně již od roku Jaké měsíční slevy mu budou náležet. Pokud si požádá o roční vyúčtování daně bude mít nárok na slevu na invaliditu v rámci roční slevy, a nebo jen 7/12 tj. od vzniku pracovního poměru? Poplatník má nárok na dvě měsíční souběžné slevy a to: Kč 2 070,-- na sebe jako poplatník a dále pak Kč 420,-- na svoji invaliditu III. stupně. Pokud si požádá o roční vyúčtování daně, vznikne mu nárok na roční slevu na sebe jako poplatník tj. Kč ,-- a dále pak Kč 5 040,- na svoji invaliditu III. stupně. d. Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P : Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P ( zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce ) činí i pro rok 2013 tak jako v roce 2012: Kč 1 345,- měsíčně což je Kč ,- ročně. Prokazování slevy na dani držitele průkazu ZTP/P: Z hlediska prokazování musí poplatník zaměstnavateli předložit průkazku ZTP/P a každoročně vždy k Zaměstnavatel si o předložení tohoto dokladu pořídí záznam, event. se souhlasem poplatníka zaměstnance fotokopii. Příklad č. 15: - uplatňování slevy na dani držitele průkazu ZTP/P : Zaměstnanec je poživatelem invalidity III. stupně a zároveň držitelem průkazu ZTP/P. Podepsal Prohlášení poplatníka. Jaké bude mít měsíční a roční slevy na poplatníka? Jedná se o kumulaci tří měsíčních slev na poplatníka tj. Kč 2 070,-- + Kč 420,- - jeho invalidita III. stupně + Kč 1 345,-- držitel průkazu ZTP/P tj. celkem tedy měsíční sleva Kč 3 835,--. Pokud by si poplatník požádal o roční vyúčtování jednalo by se o roční slevy z vypočtené roční daně tj. Kč ,-- sleva na poplatníka ,-- sleva na invaliditu III. stupně + Kč ,-- roční sleva držitele průkazu ZTP/P, tj. celkem roční sleva poplatníka by činila Kč ,-.

8 e. Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání : Sleva na dani u zaměstnance soustavně se připravujícího na budoucí povolání činí Kč 335,- měsíčně což je Kč 4 020,- ročně. Při uplatnění této slevy si uvedenou měsíční event. roční výši slevy uplatňuje poplatník pracující student, jen tehdy, pokud se soustavně připravuje na své budoucí povolání předepsaným řádným denním studiem a to nejdéle do 26 let věku. Při prezenční formě doktorského studijního programu činí věková hranice 28 let. Prokazování slevy na dani u studentů: Z hlediska prokazování je zapotřebí aby žák či student doložil zaměstnavateli potvrzení o studiu, tj. doklad o soustavné přípravě na budoucí povolání, z kterého bude jasně patrno, že: jde o řádné denní studium a že není překročena věková hranice studenta tj. 26 let nebo jde o doktorské studium prezenční formou, kdy věková hranice činí 28 let. Tyto doklady je zapotřebí doložit poplatníkem nejpozději do 30 dnů po nástupu do zaměstnání, a vždy u: střední školy - na začátku školního roku, vysoké školy vždy - na počátku dalšího semestru či akademického roku nebo jinak určeného úseku trvání studia (např. od 1.října do 30.9.). Pro roční zúčtování je rozhodující, zda se celý rok u poplatníka jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání, anebo zda se o soustavnou přípravu na budoucí povolání jedná jen po část roku. Pro určení poměrné části měsíců v rámci roku je rozhodující vždy stav na počátku každého měsíce. Totéž platí v případě překročení věkové hranice 26 (28) let. Příklad č. 16: pracující student, který ukončil přípravu na budoucí povolání. Pracující student nastoupil do pracovního poměru na zkrácený úvazek dne 1.2. s tím, že při podpisu Prohlášení poplatníka, doložil, že se připravuje na budoucí povolání ve IV. ročníku střední školy. Přípravu na budoucí povolání ukončil závěrečnou maturitou dne Do kdy mu bude náležet sleva na studenta, když u tohoto zaměstnavatele ukončil pracovní poměr až ?

9 Pracující student bude mít nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši Kč a dále pouze do slevu na studenta v měsíční výši Kč 335,-. Pokud by si požádal o roční vyúčtování nejpozději do následujícího roku za uplynulý zdaňovací rok náležela by mu sleva na poplatníka ve výši Kč ,- - + sleva na studenta pouze za 6 měsíců x Kč 335 = Kč 2 010,-. Roční sleva by tak celkem činila Kč ,- + Kč = Kč ,-. Příklad č. 17 : pracující student dovršil 26 let věku Pracující student lékařské fakulty dovršil 15. května 26 let a ke dni 30. září ukončil svá studia. Mzdové účetní donesl potvrzení o přípravě na budoucí povolání s datem ukončení studia 30. září. Do kdy mu bude náležet sleva na studenta, když každoročně podepsal Prohlášení poplatníka.. Pracujícímu studentovi musí mzdová účetní zastavit poskytování slevy na studenta Kč 335,-- již v měsíci květnu, tj. v měsíci, kdy dovršil 26 let. Příklad č. 18: pracující student ukončil střední školu k a byl přijat na VŠ. Pracující student ukončil maturitou studium na střední škole. Na vysokou školu byl přijat až k 1.10., ( na odvolání), kdy k témuž dni začíná též první semestr. Poplatník pracující student podepsal Prohlášení poplatníka., kdy mzdové účetní doložil doklady o složení maturitní zkoušky a rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na VŠ. Náleží studentovi sleva na studenta po celý zdaňovací rok? Sleva na studenta náleží do a opětovně od 1.10., kdy byl přijat na vysokou školu. f. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (děti ) od roku 2013 : V ust. 35c ZDP v odst. 1 je stanoveno, že si poplatník může uplatňovat nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Daňové zvýhodnění pro rok 2013 činí tak jak v roce 2012 Kč 1 117, - měsíčně tj. Kč ,- ročně. Uplatnění daňového zvýhodněné lze uplatnit formou: slevy na dani,

10 daňového bonusu (záporné daně) nebo slevy na dani a daňového bonusu. Při uplatňování daňového zvýhodnění zde platí zásada, že si poplatník může toto daňového zvýhodnění uplatnit vždy jen jeden z poplatníků ( manželů ). Z hlediska dokladovosti je vždy vyžadováno potvrzení nebo prohlášení od druhého z manželů, že si neuplatňuje daňového zvýhodnění na děti se, kterými žije v domácnosti. V případech, kdy je takto dokladováno, lze uplatnit daňové zvýhodnění již v kalendářním měsíci: ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno, nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů. Kdo se považuje za vyživované dítě ve společné domácnosti: Za vyživované dítě poplatníka žijící s ním ve společné domácnosti se považuje : vlastní, osvojené, dítě v péči nahrazující péči rodičů, dítě druhého z manželů, vnuk (vnučka), pokud rodiče nemají příjmy, ze kterých by mohli uplatnit daňové zvýhodnění, pokud je a) nezletilým dítětem, b) zletilým dítětem do 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod a 1) soustavně se připravuje na budoucí povolání, 2) nemůže se připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz, 3) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Pojem společné domácnosti: Jednou z podmínek pro uplatňování nároku na daňové zvýhodnění je skutečnost, že dítě musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti kdy společnou domácností se rozumí že: Občané spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. (odkaz na 115 občanského zákoníku). Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost:

11 Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (tj. situace kdy se zdržuje ve zdravotnickém zařízení ze zdravotních důvodů, v ústavu pro takové děti, pobyt při studiu na koleji, zletilé dítě má trvalý pobyt jinde než rodiče). Pro posouzení existence společné domácnosti je rozhodující vždy skutečný ( faktický ) stav. Samozřejmě situace, kdy dítě nežije v domácnosti z důvodu rozvodu manželství (dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů ), může si uplatňovat daňové zvýhodnění jen ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Student - dítě uzavřelo manželství a možnost uplatnění daňového zvýhodnění: V případech, kdy dítě uzavře manželství, může na něj uplatňovat daňové zvýhodnění rodič poplatník, jen tehdy, že toto dítě s ním žije i nadále ve společné domácnosti a jen pokud manžel (manželka) takovéhoto dítěte nemá vlastní příjmy postačující k uplatnění slevy na dani podle 35ba odst.1 písm.b) Zákona o dani, tzn. na manžela (manželku) v domácnosti bez vlastních příjmů nebo s vlastními příjmy nepřesahujícími zákonný limit Kč ,-. Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání: Za soustavnou přípravu na budoucí povolání je podle ust. 12 Zákona č. 117/95 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů: A) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou 1) studia za trvání služebního poměru, 2) dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. B) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti, C) studium na středních nebo vysokých školách v cizině, p o k u d podle rozhodnutí MŠMT není postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. Studium na středních školách: Za studium na středních školách se považuje studium na :

12 A. na středních školách a konzervatořích, zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, B. na středních školách zřizovaných ministerstvem obrany, vnitra a spravedlnosti, C. na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. Studium na vysokých školách: Za studium na vysokých školách se považuje studium na : vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Doba studia na středních školách: Podle 13 zákona o státní sociální podpoře začíná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se dále považuje : A. doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestli-že dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, B. doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního roku, v němž byla taková zkouška konána, C. doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu B), není-li dále stanoveno jinak. Doba školních prázdnin: Dobu školních prázdnin nelze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole, jestli-že: A. dítě vykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle 10, B. dítě mělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, C. výdělečná činnost uvedená pod písm. A) a nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. Toto uvedené omezení neplatí, stalo-li se dítě studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončilo soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole. Doba studia na vysokých školách:

13 Ve smyslu ust. 14 zákona o státní sociální podpoře začíná příprava na budoucí povolání na vysoké škole nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu se také považuje: A. doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, za předpokladu, že pokračuje ve studiu bez jakéhokoliv přerušení, B. kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na VŠ, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci,v němž dítě ukončilo řádně studium na VŠ pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle 10 ZDP, a ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti, C. doba od ukončení studia na VŠ do dne, kdy se dítě studentem téže nebo jiné VŠ, za předpokladu, že studium na další nebo téže škole bezprostředně navazuje. Přerušení studia na vysokých školách: Dojde-li k přerušení studia, přestane být dítě studentem na dobu tohoto přerušení. Poplatník tak ztrácí nárok na daňové zvýhodnění. Pokud by však k přerušení došlo z důvodu nemoci dítěte, neztrácí poplatník nárok na daňové zvýhodnění, neboť se jedná o zletilé dítě do 26 let, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc. g. Daňové zvýhodnění sleva na dani, daňový bonus měsíční, roční : Daňové zvýhodnění je slevou na dani: V ustanovení 35c ) v odstavci 2 ZDP si může poplatník uplatnit slevu na dani až do výše daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona. Tzn., že slevu na dani lze uplatnit až do nuly a event. část daňového zvýhodnění se tak stává tzv. daňovým bonusem, který bude zaměstnavatelem poplatníkovi vyplacen. Daňový bonus - měsíční, roční od roku 2013: Jak uvedeno v předchozím odstavci, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Takto vzniklý daňový bonus se vyplatí poplatníkovi pokud dosáhne : A) více než Kč 50 a nepřesáhne Kč 5 025,- měsíčně, tj. B) alespoň Kč 100 maximálně do Kč ,- ročně.

14 Daňový bonus může poplatník uplatňovat podle 35c odst. 4 za předpokladu, že měl ve zdaňovacím období : příjem podle 6, 7, 8 nebo 9 ZDP, alespoň ve výši š e s t i n á s o b k u minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou. Minimální mzda je i nadále Kč 8 000,-- za měsíc při rozvržení obecné pracovní doby 40 hodin/týden. V praxi to tedy znamená částka vyměřovacího základu alespoň Kč 4 000,-/ měsíc. u poplatníka, který má příjmy pouze podle 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy : a ) od daně osvobozené, b ) z nichž je daň vybírána srážkou. Příklad č. 19: příklad na uplatnění daňového bonusu Poplatník daně podepsal Prohlášení poplatníka., kde si uplatňuje i daňové zvýhodnění na své tři děti. Jeho vyměřovací základ (hrubá mzda) činí Kč ,-. Vypočtěte jeho čistou mzdu. Vyměřovací základ Kč ,- pojistné SZ zaměstnavatel 25% Kč 3 750,- pojistné SZ zaměstnanec 6,5% Kč 975, pojistné ZP zaměstnavatel 9% Kč 1 350,- pojistné ZP zaměstnanec 4,5% Kč 675,- Základ daně Kč ,- Daň před slevami 15% Kč 3 015,- Sleva poplatník - Kč 2 070,- Daňové zvýhodnění 3 děti - Kč 3 351,- ( Kč 1117 x 3) Záloha daň (daňový bonus) + Kč 2 406,- Kč daň ( )= ,- Čistá mzda: Kč poj.sz Kč poj.zp Kč 675, = Kč bonus Kč2 406,-, tj. celkem čistá mzda Kč ,-.

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015 Daňové zvýhodnění v roce 2015 Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Jde o velice obsáhlou novelu, která má celkem

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více