Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Psychologie davů Bakalářská práce Autor: Filatova Svetlana Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha Duben, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím literatury uvedených v seznamu citované literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 29. dubna 2011 Filatova Svetlana

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Ingrid Matouškovou za za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce. Také bych chtěla poděkovat rodině za podporu, kterou mi při mém studiu poskytovala.

4 Anotace V bakalářské práci se zabývám problematikou psychologie davu, kdy se na úvod věnuji sociální psychologii, psychologii jedince, ale i chování kolektivu. Následující stránky jsou pak věnovány historickému studiu hromadného chování, přičemž se věnuji závěrům Sigmunda Freuda, Gustava Le Bona a Williama MC Dougala. Od historie přecházím k současným přístupům k psychologii davu, které jsou do značné míry rozporuplné, avšak v podstatě obsahují názory vyjádřené již zmiňovanými osobnostmi v historii psychologie. S davovou psychologií souvisí také pojem davová psychóza, v níž se věnuji kolektivnímu chování, shromažďování lidí, vlastnostem davu i druhům davového chování. Do značné míry s davem souvisí také fanatismus, agrese, násilí, tyranie a terorismus. I těmito psychologickými jevy se v bakalářské práci zabývám. Klíčová slova: psychologie, sociální psychologie, dav, chování davu, davová psychóza, panika, agrese, fanatizmus, shromáždění lidí, sociální skupina Annotation At the bachelor thesis I deal with issues of crowd psychology. I devote to an introduction to social psychology, psychology of the individual but also collective behavior. The following pages are devoted to the historical study of mass behavior, which is devoted to the conclusions of Sigmund Freud, Gustave Le Bon and MC William Dougal. From history to go over current approaches to the psychology of crowds, which are largely contradictory, but in fact contain the views already expressed by the figures referenced herein, in the history of psychology. With the crowd psychology is also related to the concept of mass hysteria, which is devoted to collective behavior, the collection of people, properties and types of crowd mob behavior. To a large extent is also associated with a crowd of fanaticism, aggression, violence, tyranny and terrorism. I deal with these psychological phenomena at the bachelor thesis, too. Key words: psychology, social psychology, crowd, crowd behavior, mass hysteria, panic, aggression, fanaticism, the assembly of people, social group

5 Obsah ÚVOD Sociální psychologie Psychologie osobnosti Kolektivní chování Psychologie skupinového života Význam sociálních skupin Struktura skupiny Skupinové role (chování) Druhy davů Psychologie davu podle Sigmunda Freuda Sugesce a libido Vazba na vůdce Panika Kolektivní duše člověka Psychologie davu podle Gustava Le Bona Pojem dav Členění davu Duše davu Inteligence davu Mravní úroveň davu Motiv být součástí davu Jedinec a dav Kolektivní duše člověka Vazba na vůdce Psychologie davu podle Williama MC Dougala Dav Duševní život davu Afektivita v davu Současné přístupy k psychologii davu Ideje současných studií psychologie Členění davu Panika Kolektivní panika

6 5.4 Davová hysterie Davová psychóza Kolektivní chování Dav - Davové chování Druhy davu Masa - Masové chování Shromáždění lidí Vlastnosti davu Chování davu Mechanismy působící v chování davu Druhy davu dle analýzy chování Davy při hudebních skupinách Davy při náboženských obřadech Shromáždění, manifestace Útočné a agresivní davy Ohrožení na životě Fanatismus Esenciální fanatismus Částečný fanatismus Fanatismus, vůdce a sugesce Fanatici Osobnost fanatika Fanatismus a agrese Agrese Agrese a emoce Hostilita jako příčina agrese Projevy agrese Druhy agresivního chování Násilí Násilí a bolest Týrání Terorismus ZÁVĚR Seznam literatury

7 ÚVOD V současnosti denní tisk přináší množství informací o událostech ve světě. Ne ojedinělými jsou v dnešním světě různé manifestace, shromáždění, davové situace, kde se seskupuje obrovské množství lidí a spojením svých sil často dosáhnou svého cíle. Naopak jindy afekt, hněv či přesvědčení lidí vedou k destruktivním následkům, při kterých může dojít až k usmrcení člověka. Chování davu ve velké míře závisí i na vůdci, který dá podnět hlavních myšlenek, akcí davu. Tento fakt je nám také dobře znám, v domácí situací jsme měli, nebo i máme možnost poznat, jak jeden člověk s dobrými promluvami (přitom už až tak nezáleží na obsahu projevu) a s osobním charismatem dokáže ovlivnit chování člověka a tím více je to účinnější, pokud působí přímo na obrovské masy! Dokáže vyvolat afekt a chování, které bychom od jednotlivce samotného nikdy nečekali. Nesouhlas se přeměňuje v agresi, myšlenka se okamžitě stává skutkem a nedej Bože, aby se v davu vyskytl někdo, kdo s názorem zúčastněné většiny nesouhlasí. Právě pro tuto aktuálnost problému, ale i pro to, že je problém psychologie davu a kolektivního chování velmi zajímavý, rozhodla jsem se zpracovat ho v mé bakalářské práci. Psychologie davu je vlastně jednou z oblastí sociální psychologie, z toho tedy vyplývá, že se budu zabývat společenskými jevy. Konkrétně řečeno, středem zájmu bude zkoumání jednotlivého člověka jako příslušníka kmene, národa, kasty, stavu, instituce nebo jako součást seskupení lidí, které se setká na určitou dobu za určitým účelem. Psychologie davu v sobě skrývá velké množství problémů, které ještě třeba objasnit, na druhé straně svými výsledky se již přičinila o pochopení nejrůznějších sociálních jevů (může zajít až do oblasti revoluce). Dav je přechodným shromážděním většího množství lidí na určitém místě. Lidé jsou v bezprostředním kontaktu a reagují na stejné podněty shodným nebo podobným způsobem. V davu se uplatňují primitivní, ale i silné pudy a emoce. Emocionální způsob jednání není koordinován rozumem. 1 Úkolem psychologie davu je vlastně vysvětlit masové chování, projevy a procesy, které zde probíhají. V práci se zabývám teoriemi kolektivního chování a následně uvádím tři různé pohledy na psychologii davu - psychoanalytický pohled Sigmunda Freuda, který nezapomene ani na otázku vůdce (mimochodem, touto otázkou se filozofové a myslitelé zabývali už od nejstarších dob, i v dílech Platóna nebo Machiavelliho bychom mohli najít "sociálně- 1 HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, Sociální skupiny, 25s. 7

8 psychologické myšlenky"), teoreticky nejrozvinutější práci Gustava Le Bona a "život davu" podle Williama McDougalla. Zároveň přidávám i současné přístupy k problematice, kde uvádím různé názory, aby bylo možné jejich srovnání. Uvádím i fakta o jednom z důležitých projevů davového chování, kterým je panika a fanatizmus. Touto ne rozsáhlou prací se ani zdaleka nedá obsáhnout celý problém psychologie davu, podává jen základní informace. No i tak jsem se snažila co možná nejpřesněji shrnout informace, které jsem získala z odborné literatury. Gnóthi seauton Poznej sám sebe nápis v chrámu Apollóna v Delfách 8

9 1 Sociální psychologie Sociální psychologie zkoumá společenský život člověka, především jeho vztahy k jiným lidem, společenské aktivity a činnosti. Dále pak zvláštnosti sdružování lidí a psychologické aspekty struktury a dynamiky skupin a společenství. Předmětem zkoumání je také vliv kulturního prostředí na člověka jako jsou způsoby sebeprojevu a seberealizace člověka v podmínkách sociálního prostoru jeho existence. Sociální psychologie rovněž přináší základní poznatky o mechanizmech fungování mezilidských vztahů a sociálních útvarů, kterými je dav, skupina či společenství. 1.1 Psychologie osobnosti Psychologie osobnosti je obecná psychologie, ve které poznání biologických, kognitivních, sociálních a vývojových procesů se spojuje do podoby uceleného náhledu na způsob, kterým se lidé pokoušejí pochopit materiální svět, ve kterém žijí, reagovat na něj a měnit ho. 1.2 Kolektivní chování Kolektivní chování se objevuje v situacích, kdy společenská vazba je oslabená, autority jsou nejisté a prostředky sociální kontroly jsou zbaveny možnosti působit. Dochází k němu zejména v obdobích rychlých sociálních změn, kdy se projevují nové myšlenky, během válek, hospodářských krizí a katastrof. Rychle se šíří panika a pověsti. Základem těchto jevů je "emocionální infekce". Je to stav vědomí, který se hromadně objevuje u většiny členů davu, je to stav neklidu a očekávání, napětí a vzrušení. Na delší dobu je nesnesitelný, a proto vyvolává situaci, v níž jsou lidé připraveni uvolnit napětí. Ve skupinách lidí se vytvářejí stejné nebo podobné emocionální stavy. Na základě těchto stavů vzniká schopnost totožného nebo podobného iracionálního chování. Jde o soubor psychologických procesů, které dosud nejsou plně prozkoumány, ale objevují se v nich tyto prvky: Lidé silnější podléhají sugesci, jsou více nakloněni věřit pověrám a interpretovat si libovolný podnět tak, jako by byl spjat s jejich očekáváním, zužuje se oblast jejich uvážlivého řízení, nevšímají si jevy, které nejsou spjaty s jejich očekáváními, mizí schopnost kritického myšlení. Lidé více podléhají vzájemným stimulujícím vlivem. 9

10 Nezbytným prvkem emocionální infekce jsou stejnorodé zkušenosti - stejnorodých skupinách. Zmíněné psychické jevy se totiž projevují pouze v určitých společenských podmínkách a vystupují vždy pohromadě, přičemž fyziologické jevy vznikají vždy, ale jen v určité struktuře. Emocionální infekce vyvolává vysokou soudržnost davu. Je to emocionální soudržnost, ale je velmi intenzivní. V davu existuje malá vnitřní disciplína, normy jsou porušovány. Členové mají sklon jednat v rozčílení, konají akty neomezené obětavosti a odvahy. 1.3 Psychologie skupinového života Skupina je vnímána jako součást struktury společnosti, přičemž z psychologického hlediska je předmětem zájmu skupina jako setkání jednotlivce se společností. Sociální skupinu tvoří lidé, kteří jsou navzájem v meziosobních vztazích, komunikují spolu a jejich vztahy jsou strukturované. Podstatou skupiny není podobnost či nepodobnost jejích členů, ale jejich vzájemná závislost Význam sociálních skupin Význam sociálních skupin pro život jedince je spatřován ve zprostředkování působení makrosociálního prostředí, v dotváření sociálních rysů osobnosti jedince a ovlivňování jeho individuální výkonnosti. Sociální skupiny také posilují sociální identitu svého člena, kdy uspokojují jeho důležité sociální potřeby jako je sounáležitost, být akceptován, uznáván, ale i možnost seberealizace Struktura skupiny Strukturou skupiny se rozumí rozložení, uspořádání pozic jednotlivých členů ve skupině a skladbu vzájemných vztahů mezi nimi. Rozložení pozic vypovídá o dělbě moci ve skupině, o tom jak je jednotlivec přijímán, hodnocen a posuzován. To znamená, že vyjadřuje vtah, jaký k němu mají ostatní členové skupiny a jak vnímají jeho přínos ve skupinovém životě. Pozice neboli sociální role jedince ve skupině je určována především mírou jeho sociální přitažlivosti a prestiže, dále způsobem jeho sebeprosazování při začleňování se do skupiny a jeho seberealizace, ale i jeho podílem na dosahování skupinových cílů Skupinové role (chování) Obsah skupinových rolí vyplývá z potřeb fungování skupiny, přičemž jde o tzv. vzorce sociálního chování, kterými jednotlivý členové skupiny materializují intraskupinové 10

11 interakce. Postavení jedince ve skupině obvykle odhadujeme na základě celkového přijímání nebo odmítání ostatními členy skupiny. Skupinové role se dělí na: 1. alfa neformální vůdce skupiny, nejčastěji nejaktivnější člen skupiny, který je imponující a akceptován většinou jejich členů. 2. beta tzv. expert, má specifické předpoklady k navrhování nebo tvořivému rozvíjení variant řešení prezentovaných vůdcem skupiny 3. gama většina členů skupiny, jsou spíše pasivní a přizpůsobivý, podléhají nebo se identifikují s vůdcem 4. omega outsider skupiny, který je ve skupině většinou neoblíben 5. P obětní beránek, symbolický představitel nepřátelské skupiny 1.4 Druhy davů Existuje různé kategorie davů, které se mohou členit následovně: A: Davy různorodé: 1. Anonymní (např. davy pouliční) 2. Neanonymní (poroty, parlamenty atd.). B: Davy stejnorodé: 1. Sekty (sekty politické, náboženské atd.). 2. Kasty (kasta vojenská, kněžská, dělnická atd.). 3. Třídy (třída měšťanská, selská atd.). 2 Lidé v davu mají zesílený pocit solidarity, zvýšenou tendenci napodobovat druhé. Mají pocit, že jejich snahy jsou naprosto správné, jsou morálně vzrušení. Dav je spjat s emocionální - pudovou vazbou. Některé zvláštní vlastnosti davů jako impulsívnost a dráždivost, neschopnost rozumně uvažovat, nedostatek soudnosti a kritického ducha, přehánění citů atd., můžeme pozorovat rovněž u bytostí, které jsou na nižším stupni vývoje jako divoši a děti; to je však analogie, kterou uvádím mimochodem. 3 2 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : KRA, Roztřídění davů, s LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : KRA, City a mravnost davů, s

12 2 Psychologie davu podle Sigmunda Freuda Sigmund Freud ( ) je všeobecně považován za zakladatele psychoanalýzy. Narodil se na Moravě. Na jeho vědeckou kariéru měly vliv práce ve Fyziologickém ústavu vídeňské univerzity. Freud vypracoval teorii o nevědomí. Publikoval studii o hysterii, kde uváděl, že hysterické příznaky mají smysl a jsou náhradou za normální psychické děje, odstraní se tehdy, když se pacientovi vyjasní jejich skrytý smysl. Namísto hypnózy použil metodu koncentrace pacienta na symptom a metodu volných asociací. Hlavní pilíře psychoanalýzy jsou nauka o nevědomí, nauka o libidu a nauka o potlačení. Lidské soužití se stává možným jen tehdy, když se najde většina, která je silnější než každý jednotlivec a udržuje proti takovým jednotlivcům spojenectví. 4 Jednoduše řečeno, potřeba sdružování se je celkem přirozená, vyplývá z určitých důvodů a je způsobena některými faktory, jak se později dozvíme, jedním z nich je libido, které způsobuje, že se lidé potřebují slučovat. 2.1 Sugesce a libido U jednotlivce dochází pod vlivem davu k hluboké přeměně duševní činnosti, zájem však směřuje k tomu, abychom našli vysvětlení této proměny. Psychologie i sociologie nám jako vysvětlení předkládá slovo sugesce. To, co nás nutí napodobovat, je sugestivní vliv davu - ovlivňování bez dostatečného logického odůvodnění. Tento vliv, jak píše Freud, není vysvětlen. Namísto toho používá k objasnění psychologie davu pojem libido - energie takových pudů, které se týkají všeho, co lze zahrnout pod pojem láska, jejímž jádrem je pohlavní láska. Předpokládá, že vztahy lásky nebo citové vazby tvoří podstatu duše davu. Dav je pohromadě udržován nějakou silou, žádná však nemá větší sjednocovací účinek jako eros. 5 Když se jednotlivec v davu vzdá své zvláštnosti a poddá se sugesci jiných, dělá to z potřeby být v souladu s nimi, daná tak tedy, podle Freuda, z náklonnosti k nim. Vzájemná vazba jednotlivců v davu má i povahu identifikace na základě důležitého společného afektivní postoje. Tímto společným rysem je vazba na vůdce. Také prý stojíme před jevem "vciťování", který má největší podíl na našem chápání jiných osob. 4 FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, s.r.o., Nespokojenost v kultuře, III, s FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, s.r.o., Budoucnost jedné iluze, VII, s

13 Každý jednotlivec je součástí mnoha davů, mnohonásobně vázán identifikací. Takto se každý podílí na mnoha davových psychikách - psychice rasy, stavu, náboženství, státnosti. 6 Vytvořením davu dočasně nebo trvale mizí nesnášenlivost. Jednotlivci se chovají tak, jako by byly navzájem stejní, nesou svéráznosti druhého, cítí se mu rovni a nepociťují vůči němu odpor. Toto může být vyvoláno pouze libidózní vazbou na jiné osoby. Taková tolerance však nevydrží déle než bezprostřední prospěch, který čerpá ze spolupráce s jiným. V případě vzájemné spolupráce mezi přáteli se utvářejí libidózní stavy, které jej upevňují. Libido se přiklání k ukájení základních životních potřeb a volí si za své první objekty osoby, které se na něm podílí. Láska způsobuje kulturní obrat od egoismu k altruismu. Když v davu dochází k omezení sebelásky, je to důkaz, že podstata procesu utváření davu tkví v libidózních vazbách mezi jejími příslušníky. Všechny vazby, na nichž se zakládá dav, mají právě charakter pudů zabržděný ve vztahu k cíli. Přímé sexuální tendence jsou vytváření davu nepříznivě. Čím významnější se pro dav stávala pohlavní láska, tím důrazněji vyžadovala omezení na dvě osoby. Libido utvářející dav není diferencované podle pohlaví a je zcela odpoutané od cílů genitální organizace. Přílišné sexuální pohnutky rozkládají davový útvar (proto údajně katolická církev přikazuje knězem celibát). 7 Dav se v povaze pudů, které ji drží pohromadě, shoduje se s hypnózou, ideál je nahrazen objektem, ale přidává k tomu identifikaci s jinými jednotlivci. Podstatu davu nelze pochopit, pokud nevěnuje pozornost vůdci. Potřeba vůdce je způsobena libidem, které sleduje narcistické potřeby a je přitahováno k objektům, které zajišťují jejich uspokojení. 2.2 Vazba na vůdce Nelze se vzdát ovládání davu menšinou, protože davy jsou líné a nechápavé, nerady se zříkají pudů, argumenty o nezbytnosti takového odříkání je nepřesvědčí, povzbuzují se navzájem v nevázanosti. Jen vlivem příkladných jedinců, kteří uznávají své vůdce, lze přimět k pracovním výkonům a odříkání, na které je trvání kultury odkázáno. Je dobré, pokud vůdci jsou schopni ovládat své pudové přání. Lidé nepracují dobrovolně rádi a argumenty nezmohou nic proti jejich vášním. Rozdíl mezi davem s vůdcem a bez vůdce: otázka, zda davy s vůdcem nejsou původnější a úplnější, zda v jiných davech nemůže být nahrazen vůdce nějakou ideou, abstraktním pojmem, k čemuž tvoří přechod už náboženského davu, jehož hlavou je určitá nedokazatelná 6 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Inštancia v ja, 87 s. 7 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Dodatky, 101 s. 13

14 bytost, nebo může tuto úlohu plnit určitá idea, přání. S. Freud hovoří o zřeknutí se členů části své identity ve prospěch vůdce, dobrovolně se stávají na něm závislými (vztah rodič - dítě). Freud dokonce vyvíjí teorii, že touha vlastnit milovaného vůdce je samotným klíčem k sdružování lidí, k tvoření davu. Protože vůdce je nedosažitelný a protože jeho pozornost musí být rozdělena mezi množství následovníků, vztah identifikace je vyjádřen v požadavku uniformity, takže následovníci důrazně působí jeden na druhého, vzhledem na příklad jejich vůdce. Velký člověk (vůdce) podle Freuda ovlivňuje svých bližních (dav) dvojím způsobem: svojí osobností a ideou, za kterou se angažuje. Tato idea může vyjadřovat nějaké staré přání davu nebo ukazovat jejich touhám nějaký nový cíl, zda nějak jinak přitahovat davy. Někdy působí osobnost sama o sobě, zatímco idea hraje zcela vedlejší roli. V lidském davu je silná potřeba autority, kterou lze obdivovat, před kterou se člověk sklání, která nad ním vládne a případně jej i týrá. Tato potřeba davu je vlastně přenesena touha po otci, která od dětství existuje v každém člověku. Všechny rysy, které se přisuzují velkému člověku, jsou otcovské vlastnosti. Rozhodnost myšlení, síla vůle, energie činu patří k obrazu otce, především však autonomie a nezávislost velkého člověka, jeho božská bezstarostnost, prorůstající někdy až do bezohlednosti. Je třeba ho obdivovat, lze mu věřit, ale nelze se jej nebát. Církev a vojsko jsou umělé davy, působí zde vnější tlak, aby byly zachovány před roztržením a aby se zabránilo změnám v jejich struktuře. Jednotlivce se neptají, zda do takového davu chce vstoupit, pokus vystoupit může být trestně stíhán a potrestán. V těchto davech platí, že existuje iluze, že je kdosi na jejich čele (např. v katolické církvi je to Kristus, v armádě vojevůdce). Z tohoto faktu vyplývá libidózní vztah. V těchto umělých davech je jednotlivec libidózně vázán na vůdce a na jiné individua patřící k davu. Pokud se u jednotlivce v davu vyskytuje taková vydatná citová vazba ve dvojím směru, není těžké vyvodit z tohoto vztahu pozorovanou změnu a omezení jeho osobnosti. 2.3 Panika Na stejný fakt - libidózní vazby - poukazuje i fenomén paniky. Ta vzniká tehdy, když se dav začne rozkládat, nebo pokud vzniká pochybnost, že může dojít k rozpadu skupiny. Každý se stará sám o sebe bez ohledu na ostatní. Uvolňuje se úzkost. Když se jednotlivec v panické úzkosti začne starat sám o sebe na vlastní pěst, dosvědčuje tím názor, že zmizely ty afektivní vazby, které pro něj dosud snižovaly nebezpečí. Nyní stojí tváří - před nebezpečím a považuje jej za větší. Panická úzkost předpokládá uvolnění libidózní struktury davu. Panika vzniká 14

15 nebezpečím společným pro všechny, nebo vymizením citových vazeb, které dav drží pohromadě. Panika znamená rozklad davu. 2.4 Kolektivní duše člověka Utvořený kolektiv se brání kritice. Nepřátelství a agresivní tendence musí dav nějak odreagovat, třeba najít nepřátele. Stupňování afektivity - v autoritních skupinách vznikají u jedinců agresivní a libidózní snahy, které vyplývají z nekonformity s ideologií. Mravná úroveň davu je za určitých okolností vyšší než mravná úroveň jednotlivců, z nichž se skládá. Jedině celky jsou schopny vysoké nezištnosti a oddanosti. Zůstává skutečností, že velké myšlenkové rozhodnutí, zásadní objevy a řešení problémů může učinit jen jednotlivec pracující samostatně. Také duše davu je schopna geniálních výtvorů (jazyk, lidová píseň, folklór a jiné). 8 8 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Iné hodnotenia kolektívneho duševného života, 26 s. 15

16 3 Psychologie davu podle Gustava Le Bona Gustave Le Bon ( ) - francouzský sociální psycholog. Nejvíce ho proslavila jeho studie psychologických charakteristik davů. Po získání doktorátu z medicíny cestoval po Evropě, severní Africe a Asii a napsal několik knih o antropologii a archeologii. Jeho zájmy se později přemístili do přírodních věd a sociální psychologie. V díle Psychologické zákony vývoje člověka (1894, Psychologie lidí) rozvinul teorii, že historie je produktem rasového nebo národního charakteru, s emocemi a ne inteligencí, je dominantní silou v sociálním vývoji. Skutečný pokrok přisoudil práci intelektuální elity. Le Bon věřil, že moderní život byl stále více charakterizován davový shromážděními. 3.1 Pojem dav Psychologický dav je jakousi prozatímní bytostí, skládající se z různorodých prvků, které se na okamžik vzájemně spojily, podobně jako když buňky organismu vytvářejí svým spojením novou bytost s celkem jinými vlastnostmi, než jaké mají jednotlivé buňky samy o sobě. Davy potřebují vždy a jedinci velmi často zcela hotové názory na všechny věci. Úspěch těchto názorů nezávisí na tom, jak dalece jsou pravdivé nebo pomýlené, ale závisí jedině na své prestiži. 9 Obvyklý význam slova dav je shromáždění jednotlivců jakékoliv národnosti, profese, pohlaví a jakýchkoli jiných náhod, které je dali dohromady. Z psychologického aspektu toto slovo zahrnuje něco zcela odlišné. Dav vytvářejí normální lidé, relativně stabilní, lišící se navzájem svým myšlením, prožíváním a chováním - kromě situací, kdy vytvoří dav. Tehdy jednotlivci splynou do společného myšlení a cítění, podle zákona momentální jednoty se vytvoří kolektivní mysl, duše davu, v níž se ztrácejí uvědomělé osobnosti, převahu nabývá nenormální, primitivní vrstva v jejich psychice. Seskupení lidí má tehdy úplné jiné, nové vlastnosti, rozdílné od těch, jaké mají jednotlivci tvořící dav. City a ideje všech osob ve shromáždění se ubírají jedním směrem, původní osobnost zaniká, rysy jednotlivce, které získal ve svém osobním životě, se v davu stírají. Tehdy se dav stane tím, co nazval Gustave Le Bon organizovaným davem nebo psychologickým davem. Kolektivní duše je však utvářena pouze dočasně, dokud sleduje určité cíle. 9 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Prestiž, 95s. 16

17 3.2 Členění davu Davy v zásadě dělí na davy homogenní (sekty, kasty, třídy - tedy složené z lidí, kteří jsou si v něčem příbuzní) a davy heterogenní, které ho zajímají nejvíce (ty rozlišuje na davy anonymní, např. pouliční davy, a neanonymní, jakými jsou např. poroty nebo parlamenty). Davy voličské, tj. skupiny, které jsou svolávány, aby volily osoby, jež mají zastávat určité funkce, jsou davy různorodými. Protože však mohou jednat pouze jedním určitým způsobem, tj. provést volbu mezi různými kandidáty, můžeme u nich pozorovat jenom některé z dříve popsaných vlastností. Vlastnosti, které se u nich především projevují, jsou: slabá schopnost uvažovat, nedostatek kritického ducha, dráždivost, lehkověrnost a prostomyslnost. V jejich rozhodování pak nalézáme vliv vůdců a působení faktorů, které jsme vyjmenovali: tvrzení, opakování, prestiže a nákazy. 10 Dav je tedy určen předem povahou svého nevědomého základu, okolnostmi vzniku atd., ale jeho prvky závisejí také na okamžitém dopadu: zde hrají klíčovou úlohu vůdci. 3.3 Duše davu Le Bon poukazuje na shodu s duševním životem primitivů a dětí. Dav je impulzivní, proměnlivý a vznětlivý. Impulsy jsou takové, že ani osobní momenty, ani sebezáchovný zřetel se nepoužijí. O ničem nepřemýšlí předem a není schopen dlouhodobého úsilí. Své přání provádí okamžitě, má pocit všemohoucnosti. Dav je snadno ovlivnitelný, nekritický, myslí v obrazech, jejichž pořadí se řídí asociacemi tak, jak ve stavech svobodného fantazírování. City davu jsou jednoduché a přehnané, dav zachází do extrému, podezření se hned mění na jistotu, zárodek antipatie se mění na divokou nenávist. 3.4 Inteligence davu Inteligence davu se rovná inteligenci nejméně inteligentního člena tohoto davu. Dav má sklon ke všem extrémům, lze ji aktivizovat jedině nadměrnými podněty. Kdo chce na dav zapůsobit, musí argumenty podávat v nejvýraznějších obrazech a přehánět, ustavičně opakovat totéž. Dav je netolerantní, ale je důvěřivý vůči autoritě. Respektuje sílu a dobrotou se téměř nedá ovlivnit. Od svých hrdinů vyžaduje sílu, dokonce až násilnictví. Chce být ovládán a útlaku a svého pána se chce bát. Je konzervativní, má neomezenou úctu před tradicí. Dav se může dopustit kriminálních činů. 10 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Davy voličské, 128s. 17

18 3.5 Mravní úroveň davu Co se týče mravní úrovně davu, odpadají zde všechny individuální zábrany, probouzejí se kruté, brutální, destruktivní instinkty. Davy jsou schopny vysoké míry odříkání, nezištnosti a oddanosti nějakému ideálu. Zatímco intelektuální výkon davu je vždy hluboko pod intelektuálním výkonem jednotlivce, může její etické chování tuto úroveň tak do značné míry převyšovat, jakož i hluboko pod ni klesnout. V davech mohou vedle sebe existovat i protikladné myšlenky bez vzniku konfliktu. Dav podléhá magické moci slov, dožadují se iluzí. V duševní činnosti dav ustupuje ověřování reality do pozadí oproti síle afektivních obsazených toužebných pohnutek. 3.6 Motiv být součástí davu První příčinou, motivem vazby davu, je anonymita - v davu jednotlivec ztrácí odpovědnost za sebe, své chování, zaniká osobnost jednotlivce, který splývá s davem. V davu dochází k odbourání, oslabení psychické nástavby, která se u jednotlivců vyvinula tak rozmanitým způsobem, že se odhaluje nevědomý základ, který má u všech stejný charakter. Takto by vznikl určitý průměrný charakter tvořící dav. Zdánlivě nové vlastnosti, které se u jednotlivce v davu objevují, jsou projevy nevědomí, které určitě obsahuje i dispozice ke všemu špatnému v lidské duši. Zaniká svědomí a pocit odpovědnosti. Další příčina - vzájemná nákaza - je to nevysvětlitelný, ale snadno pozorovatelný fenomén hypnotické povahy. Individuum obětuje svůj osobní zájem zájmu celku. Třetím důvodem je sugestibilita. Pomocí různých procedur lze uvést člověka do stavu, kdy ztrácí celou svou vědomou osobnost a podřizuje se sugesci, pak se dopouští činů, které jsou v nejhlubším protikladu s jeho povahou a zvyklostmi. Jednotlivec pobývající po určitou dobu v náruči nějakého davu se brzy působením vlivů, které z ní vyzařují, ocitne ve zvláštním stavu, velmi se blížícím fascinaci, jaké pod vlivem hypnotizéra propadají hypnotizování. Vědomá osobnost zcela zmizela, vůle a rozlišovací schopnost chybí, všechny city a myšlenky směřují tam, kde určí hypnotizér. 3.7 Jedinec a dav Pokud individua splývají v davu do jediného celku, určitě zde musí být něco, co jejich vzájemně váže, a právě toto pojivo by mohlo být tím, co je pro dav charakteristické. Je snadné stanovit míru odlišnosti individua patřícího k davu od izolovaného individua, méně snadné je odhalit příčiny této odlišnosti. I při intelektuálních funkcích hrají prioritní roli nevědomé 18

19 fenomény. Vědomý duševní život tvoří vedle nevědomého duševního života pouze zcela nepatrnou část. Naše vědomé akty pocházejí z určitého nevědomého základu vytvořeného zejména dědičnými vlivy. Ten obsahuje četné stopy předků, z nichž se utváří duše rasy. Za přiznanými motivy našich činů nepochybně existují tajné důvody, které nepřiznává, ale za těmito leží motivy ještě utajenější, které vůbec ani neznáme. Většina našeho každodenního řízení je výsledkem skrytých motivů, které nám unikají. Individuum patřící k davu si není vědom svých činů, jsou u něj vyřazeny některé schopnosti, jiné se přitom vystupňují na nejvyšší možnou míru. Neovladatelný pud ho nutí provést určité skutky. Uvolňují se destruktivní tendence. Mizí pocit odpovědnosti. Hlavní znaky individua v davu: - zánik vědomé osobnosti, převládají mírné osobnosti, - orientace myšlenek a citů stejným směrem pod vlivem sugesce a nákazy, - tendence okamžitě provést myšlenky. Lidé pod vlivem davu ztrácejí svou schopnost kritického, racionálního myšlení a chování a stávají se snadno ovlivnitelní a ovladatelní. Vracejí se vlastně k primitivnějším formám reakcí, než jakých jsou schopni za normálních okolností. Samotná příslušnost k davu způsobuje, že člověk sestupuje na civilizačním žebříčku o několik stupňů níže. Také vzdělaný jednotlivec je v davu barbarem, tj. tvorem ovládaným instinkty, je spontánní, prudký, divoký, nadšený, schopný násilí, ale i nadšení a heroizmu. Výrazný je i pokles intelektuálního výkonu v důsledku fúze s davem Kolektivní duše člověka V Psychologii davu (1895), jeho nejznámější práci, prosazoval názor, že vědomá osobnost individua v davu je v něm zaplavena a kolektivní duše převládá, chování davu je jednomyslné, emocionální a intelektuálně slabé. Dále v ní rozpracoval teorii davu a masy, ve které uvádí, že jednotlivec jedná za určitých podmínek zcela jinak, těmito podmínkami se stává právě jeho zařazení do seskupení lidí, které získalo charakter "psychologického davu". Jakéhokoli druhu jsou individua, z nichž se dav skládá, jakýkoli podobný nebo odlišný je způsob jejich života, zaměstnání, jejich charakter nebo jejich inteligence, samotnou okolností jejich přetvoření na masu získávají kolektivní duši, která jim umožňuje cítit, myslet a jednat 19

20 zcela jinak, než by každý z nich cítil, myslel a jednal sám o sobě. Existují myšlenky a city, které se vyskytují a mění na činy jedině u individuí spojených do davu. 3.8 Vazba na vůdce Jen co se živé bytosti spojí do jednoho sdružení, instinktivně se podřídí autoritě nějakého vůdce. Dav je vlastně poslušné stádo a nedokáže žít bez pána. Dav chce být ovládán neomezenou silou a potrpí si na autoritu, prahne po tom, aby si ji někdo podmanil. Vůdce sám musí být fascinován nějakou silnou vírou, aby dokázal probudit víru v davu. Vůdcem Le Bon připisuje tajuplnou moc, kterou nazývá prestiž. Prestiž je druh moci, jakou si nás podmaňuje jednotlivec, dílo, idea. Prestiž mizí vždy s neúspěchem. Hrdina, kterého dav včera vítal, bude jím zítra popliván, potká-li ho nezdar. Reakce bude tím větší, čím větší byla prestiž LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Prestiž, 101s. 20

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Klára Nováková Lukáš Ouzký OBSAH Co je to skupina Malá sociální skupina rodina, škola, vrstevníci Velká sociální skupina Masa x dav Skupinová dynamika Struktura skupiny dělení

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologie a komunikace Sociální skupiny. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ SKUPINY Od svého narození je člověk členem nějaké skupiny Skupinová

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více