Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Psychologie davů Bakalářská práce Autor: Filatova Svetlana Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha Duben, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím literatury uvedených v seznamu citované literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 29. dubna 2011 Filatova Svetlana

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Ingrid Matouškovou za za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce. Také bych chtěla poděkovat rodině za podporu, kterou mi při mém studiu poskytovala.

4 Anotace V bakalářské práci se zabývám problematikou psychologie davu, kdy se na úvod věnuji sociální psychologii, psychologii jedince, ale i chování kolektivu. Následující stránky jsou pak věnovány historickému studiu hromadného chování, přičemž se věnuji závěrům Sigmunda Freuda, Gustava Le Bona a Williama MC Dougala. Od historie přecházím k současným přístupům k psychologii davu, které jsou do značné míry rozporuplné, avšak v podstatě obsahují názory vyjádřené již zmiňovanými osobnostmi v historii psychologie. S davovou psychologií souvisí také pojem davová psychóza, v níž se věnuji kolektivnímu chování, shromažďování lidí, vlastnostem davu i druhům davového chování. Do značné míry s davem souvisí také fanatismus, agrese, násilí, tyranie a terorismus. I těmito psychologickými jevy se v bakalářské práci zabývám. Klíčová slova: psychologie, sociální psychologie, dav, chování davu, davová psychóza, panika, agrese, fanatizmus, shromáždění lidí, sociální skupina Annotation At the bachelor thesis I deal with issues of crowd psychology. I devote to an introduction to social psychology, psychology of the individual but also collective behavior. The following pages are devoted to the historical study of mass behavior, which is devoted to the conclusions of Sigmund Freud, Gustave Le Bon and MC William Dougal. From history to go over current approaches to the psychology of crowds, which are largely contradictory, but in fact contain the views already expressed by the figures referenced herein, in the history of psychology. With the crowd psychology is also related to the concept of mass hysteria, which is devoted to collective behavior, the collection of people, properties and types of crowd mob behavior. To a large extent is also associated with a crowd of fanaticism, aggression, violence, tyranny and terrorism. I deal with these psychological phenomena at the bachelor thesis, too. Key words: psychology, social psychology, crowd, crowd behavior, mass hysteria, panic, aggression, fanaticism, the assembly of people, social group

5 Obsah ÚVOD Sociální psychologie Psychologie osobnosti Kolektivní chování Psychologie skupinového života Význam sociálních skupin Struktura skupiny Skupinové role (chování) Druhy davů Psychologie davu podle Sigmunda Freuda Sugesce a libido Vazba na vůdce Panika Kolektivní duše člověka Psychologie davu podle Gustava Le Bona Pojem dav Členění davu Duše davu Inteligence davu Mravní úroveň davu Motiv být součástí davu Jedinec a dav Kolektivní duše člověka Vazba na vůdce Psychologie davu podle Williama MC Dougala Dav Duševní život davu Afektivita v davu Současné přístupy k psychologii davu Ideje současných studií psychologie Členění davu Panika Kolektivní panika

6 5.4 Davová hysterie Davová psychóza Kolektivní chování Dav - Davové chování Druhy davu Masa - Masové chování Shromáždění lidí Vlastnosti davu Chování davu Mechanismy působící v chování davu Druhy davu dle analýzy chování Davy při hudebních skupinách Davy při náboženských obřadech Shromáždění, manifestace Útočné a agresivní davy Ohrožení na životě Fanatismus Esenciální fanatismus Částečný fanatismus Fanatismus, vůdce a sugesce Fanatici Osobnost fanatika Fanatismus a agrese Agrese Agrese a emoce Hostilita jako příčina agrese Projevy agrese Druhy agresivního chování Násilí Násilí a bolest Týrání Terorismus ZÁVĚR Seznam literatury

7 ÚVOD V současnosti denní tisk přináší množství informací o událostech ve světě. Ne ojedinělými jsou v dnešním světě různé manifestace, shromáždění, davové situace, kde se seskupuje obrovské množství lidí a spojením svých sil často dosáhnou svého cíle. Naopak jindy afekt, hněv či přesvědčení lidí vedou k destruktivním následkům, při kterých může dojít až k usmrcení člověka. Chování davu ve velké míře závisí i na vůdci, který dá podnět hlavních myšlenek, akcí davu. Tento fakt je nám také dobře znám, v domácí situací jsme měli, nebo i máme možnost poznat, jak jeden člověk s dobrými promluvami (přitom už až tak nezáleží na obsahu projevu) a s osobním charismatem dokáže ovlivnit chování člověka a tím více je to účinnější, pokud působí přímo na obrovské masy! Dokáže vyvolat afekt a chování, které bychom od jednotlivce samotného nikdy nečekali. Nesouhlas se přeměňuje v agresi, myšlenka se okamžitě stává skutkem a nedej Bože, aby se v davu vyskytl někdo, kdo s názorem zúčastněné většiny nesouhlasí. Právě pro tuto aktuálnost problému, ale i pro to, že je problém psychologie davu a kolektivního chování velmi zajímavý, rozhodla jsem se zpracovat ho v mé bakalářské práci. Psychologie davu je vlastně jednou z oblastí sociální psychologie, z toho tedy vyplývá, že se budu zabývat společenskými jevy. Konkrétně řečeno, středem zájmu bude zkoumání jednotlivého člověka jako příslušníka kmene, národa, kasty, stavu, instituce nebo jako součást seskupení lidí, které se setká na určitou dobu za určitým účelem. Psychologie davu v sobě skrývá velké množství problémů, které ještě třeba objasnit, na druhé straně svými výsledky se již přičinila o pochopení nejrůznějších sociálních jevů (může zajít až do oblasti revoluce). Dav je přechodným shromážděním většího množství lidí na určitém místě. Lidé jsou v bezprostředním kontaktu a reagují na stejné podněty shodným nebo podobným způsobem. V davu se uplatňují primitivní, ale i silné pudy a emoce. Emocionální způsob jednání není koordinován rozumem. 1 Úkolem psychologie davu je vlastně vysvětlit masové chování, projevy a procesy, které zde probíhají. V práci se zabývám teoriemi kolektivního chování a následně uvádím tři různé pohledy na psychologii davu - psychoanalytický pohled Sigmunda Freuda, který nezapomene ani na otázku vůdce (mimochodem, touto otázkou se filozofové a myslitelé zabývali už od nejstarších dob, i v dílech Platóna nebo Machiavelliho bychom mohli najít "sociálně- 1 HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, Sociální skupiny, 25s. 7

8 psychologické myšlenky"), teoreticky nejrozvinutější práci Gustava Le Bona a "život davu" podle Williama McDougalla. Zároveň přidávám i současné přístupy k problematice, kde uvádím různé názory, aby bylo možné jejich srovnání. Uvádím i fakta o jednom z důležitých projevů davového chování, kterým je panika a fanatizmus. Touto ne rozsáhlou prací se ani zdaleka nedá obsáhnout celý problém psychologie davu, podává jen základní informace. No i tak jsem se snažila co možná nejpřesněji shrnout informace, které jsem získala z odborné literatury. Gnóthi seauton Poznej sám sebe nápis v chrámu Apollóna v Delfách 8

9 1 Sociální psychologie Sociální psychologie zkoumá společenský život člověka, především jeho vztahy k jiným lidem, společenské aktivity a činnosti. Dále pak zvláštnosti sdružování lidí a psychologické aspekty struktury a dynamiky skupin a společenství. Předmětem zkoumání je také vliv kulturního prostředí na člověka jako jsou způsoby sebeprojevu a seberealizace člověka v podmínkách sociálního prostoru jeho existence. Sociální psychologie rovněž přináší základní poznatky o mechanizmech fungování mezilidských vztahů a sociálních útvarů, kterými je dav, skupina či společenství. 1.1 Psychologie osobnosti Psychologie osobnosti je obecná psychologie, ve které poznání biologických, kognitivních, sociálních a vývojových procesů se spojuje do podoby uceleného náhledu na způsob, kterým se lidé pokoušejí pochopit materiální svět, ve kterém žijí, reagovat na něj a měnit ho. 1.2 Kolektivní chování Kolektivní chování se objevuje v situacích, kdy společenská vazba je oslabená, autority jsou nejisté a prostředky sociální kontroly jsou zbaveny možnosti působit. Dochází k němu zejména v obdobích rychlých sociálních změn, kdy se projevují nové myšlenky, během válek, hospodářských krizí a katastrof. Rychle se šíří panika a pověsti. Základem těchto jevů je "emocionální infekce". Je to stav vědomí, který se hromadně objevuje u většiny členů davu, je to stav neklidu a očekávání, napětí a vzrušení. Na delší dobu je nesnesitelný, a proto vyvolává situaci, v níž jsou lidé připraveni uvolnit napětí. Ve skupinách lidí se vytvářejí stejné nebo podobné emocionální stavy. Na základě těchto stavů vzniká schopnost totožného nebo podobného iracionálního chování. Jde o soubor psychologických procesů, které dosud nejsou plně prozkoumány, ale objevují se v nich tyto prvky: Lidé silnější podléhají sugesci, jsou více nakloněni věřit pověrám a interpretovat si libovolný podnět tak, jako by byl spjat s jejich očekáváním, zužuje se oblast jejich uvážlivého řízení, nevšímají si jevy, které nejsou spjaty s jejich očekáváními, mizí schopnost kritického myšlení. Lidé více podléhají vzájemným stimulujícím vlivem. 9

10 Nezbytným prvkem emocionální infekce jsou stejnorodé zkušenosti - stejnorodých skupinách. Zmíněné psychické jevy se totiž projevují pouze v určitých společenských podmínkách a vystupují vždy pohromadě, přičemž fyziologické jevy vznikají vždy, ale jen v určité struktuře. Emocionální infekce vyvolává vysokou soudržnost davu. Je to emocionální soudržnost, ale je velmi intenzivní. V davu existuje malá vnitřní disciplína, normy jsou porušovány. Členové mají sklon jednat v rozčílení, konají akty neomezené obětavosti a odvahy. 1.3 Psychologie skupinového života Skupina je vnímána jako součást struktury společnosti, přičemž z psychologického hlediska je předmětem zájmu skupina jako setkání jednotlivce se společností. Sociální skupinu tvoří lidé, kteří jsou navzájem v meziosobních vztazích, komunikují spolu a jejich vztahy jsou strukturované. Podstatou skupiny není podobnost či nepodobnost jejích členů, ale jejich vzájemná závislost Význam sociálních skupin Význam sociálních skupin pro život jedince je spatřován ve zprostředkování působení makrosociálního prostředí, v dotváření sociálních rysů osobnosti jedince a ovlivňování jeho individuální výkonnosti. Sociální skupiny také posilují sociální identitu svého člena, kdy uspokojují jeho důležité sociální potřeby jako je sounáležitost, být akceptován, uznáván, ale i možnost seberealizace Struktura skupiny Strukturou skupiny se rozumí rozložení, uspořádání pozic jednotlivých členů ve skupině a skladbu vzájemných vztahů mezi nimi. Rozložení pozic vypovídá o dělbě moci ve skupině, o tom jak je jednotlivec přijímán, hodnocen a posuzován. To znamená, že vyjadřuje vtah, jaký k němu mají ostatní členové skupiny a jak vnímají jeho přínos ve skupinovém životě. Pozice neboli sociální role jedince ve skupině je určována především mírou jeho sociální přitažlivosti a prestiže, dále způsobem jeho sebeprosazování při začleňování se do skupiny a jeho seberealizace, ale i jeho podílem na dosahování skupinových cílů Skupinové role (chování) Obsah skupinových rolí vyplývá z potřeb fungování skupiny, přičemž jde o tzv. vzorce sociálního chování, kterými jednotlivý členové skupiny materializují intraskupinové 10

11 interakce. Postavení jedince ve skupině obvykle odhadujeme na základě celkového přijímání nebo odmítání ostatními členy skupiny. Skupinové role se dělí na: 1. alfa neformální vůdce skupiny, nejčastěji nejaktivnější člen skupiny, který je imponující a akceptován většinou jejich členů. 2. beta tzv. expert, má specifické předpoklady k navrhování nebo tvořivému rozvíjení variant řešení prezentovaných vůdcem skupiny 3. gama většina členů skupiny, jsou spíše pasivní a přizpůsobivý, podléhají nebo se identifikují s vůdcem 4. omega outsider skupiny, který je ve skupině většinou neoblíben 5. P obětní beránek, symbolický představitel nepřátelské skupiny 1.4 Druhy davů Existuje různé kategorie davů, které se mohou členit následovně: A: Davy různorodé: 1. Anonymní (např. davy pouliční) 2. Neanonymní (poroty, parlamenty atd.). B: Davy stejnorodé: 1. Sekty (sekty politické, náboženské atd.). 2. Kasty (kasta vojenská, kněžská, dělnická atd.). 3. Třídy (třída měšťanská, selská atd.). 2 Lidé v davu mají zesílený pocit solidarity, zvýšenou tendenci napodobovat druhé. Mají pocit, že jejich snahy jsou naprosto správné, jsou morálně vzrušení. Dav je spjat s emocionální - pudovou vazbou. Některé zvláštní vlastnosti davů jako impulsívnost a dráždivost, neschopnost rozumně uvažovat, nedostatek soudnosti a kritického ducha, přehánění citů atd., můžeme pozorovat rovněž u bytostí, které jsou na nižším stupni vývoje jako divoši a děti; to je však analogie, kterou uvádím mimochodem. 3 2 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : KRA, Roztřídění davů, s LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : KRA, City a mravnost davů, s

12 2 Psychologie davu podle Sigmunda Freuda Sigmund Freud ( ) je všeobecně považován za zakladatele psychoanalýzy. Narodil se na Moravě. Na jeho vědeckou kariéru měly vliv práce ve Fyziologickém ústavu vídeňské univerzity. Freud vypracoval teorii o nevědomí. Publikoval studii o hysterii, kde uváděl, že hysterické příznaky mají smysl a jsou náhradou za normální psychické děje, odstraní se tehdy, když se pacientovi vyjasní jejich skrytý smysl. Namísto hypnózy použil metodu koncentrace pacienta na symptom a metodu volných asociací. Hlavní pilíře psychoanalýzy jsou nauka o nevědomí, nauka o libidu a nauka o potlačení. Lidské soužití se stává možným jen tehdy, když se najde většina, která je silnější než každý jednotlivec a udržuje proti takovým jednotlivcům spojenectví. 4 Jednoduše řečeno, potřeba sdružování se je celkem přirozená, vyplývá z určitých důvodů a je způsobena některými faktory, jak se později dozvíme, jedním z nich je libido, které způsobuje, že se lidé potřebují slučovat. 2.1 Sugesce a libido U jednotlivce dochází pod vlivem davu k hluboké přeměně duševní činnosti, zájem však směřuje k tomu, abychom našli vysvětlení této proměny. Psychologie i sociologie nám jako vysvětlení předkládá slovo sugesce. To, co nás nutí napodobovat, je sugestivní vliv davu - ovlivňování bez dostatečného logického odůvodnění. Tento vliv, jak píše Freud, není vysvětlen. Namísto toho používá k objasnění psychologie davu pojem libido - energie takových pudů, které se týkají všeho, co lze zahrnout pod pojem láska, jejímž jádrem je pohlavní láska. Předpokládá, že vztahy lásky nebo citové vazby tvoří podstatu duše davu. Dav je pohromadě udržován nějakou silou, žádná však nemá větší sjednocovací účinek jako eros. 5 Když se jednotlivec v davu vzdá své zvláštnosti a poddá se sugesci jiných, dělá to z potřeby být v souladu s nimi, daná tak tedy, podle Freuda, z náklonnosti k nim. Vzájemná vazba jednotlivců v davu má i povahu identifikace na základě důležitého společného afektivní postoje. Tímto společným rysem je vazba na vůdce. Také prý stojíme před jevem "vciťování", který má největší podíl na našem chápání jiných osob. 4 FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, s.r.o., Nespokojenost v kultuře, III, s FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, s.r.o., Budoucnost jedné iluze, VII, s

13 Každý jednotlivec je součástí mnoha davů, mnohonásobně vázán identifikací. Takto se každý podílí na mnoha davových psychikách - psychice rasy, stavu, náboženství, státnosti. 6 Vytvořením davu dočasně nebo trvale mizí nesnášenlivost. Jednotlivci se chovají tak, jako by byly navzájem stejní, nesou svéráznosti druhého, cítí se mu rovni a nepociťují vůči němu odpor. Toto může být vyvoláno pouze libidózní vazbou na jiné osoby. Taková tolerance však nevydrží déle než bezprostřední prospěch, který čerpá ze spolupráce s jiným. V případě vzájemné spolupráce mezi přáteli se utvářejí libidózní stavy, které jej upevňují. Libido se přiklání k ukájení základních životních potřeb a volí si za své první objekty osoby, které se na něm podílí. Láska způsobuje kulturní obrat od egoismu k altruismu. Když v davu dochází k omezení sebelásky, je to důkaz, že podstata procesu utváření davu tkví v libidózních vazbách mezi jejími příslušníky. Všechny vazby, na nichž se zakládá dav, mají právě charakter pudů zabržděný ve vztahu k cíli. Přímé sexuální tendence jsou vytváření davu nepříznivě. Čím významnější se pro dav stávala pohlavní láska, tím důrazněji vyžadovala omezení na dvě osoby. Libido utvářející dav není diferencované podle pohlaví a je zcela odpoutané od cílů genitální organizace. Přílišné sexuální pohnutky rozkládají davový útvar (proto údajně katolická církev přikazuje knězem celibát). 7 Dav se v povaze pudů, které ji drží pohromadě, shoduje se s hypnózou, ideál je nahrazen objektem, ale přidává k tomu identifikaci s jinými jednotlivci. Podstatu davu nelze pochopit, pokud nevěnuje pozornost vůdci. Potřeba vůdce je způsobena libidem, které sleduje narcistické potřeby a je přitahováno k objektům, které zajišťují jejich uspokojení. 2.2 Vazba na vůdce Nelze se vzdát ovládání davu menšinou, protože davy jsou líné a nechápavé, nerady se zříkají pudů, argumenty o nezbytnosti takového odříkání je nepřesvědčí, povzbuzují se navzájem v nevázanosti. Jen vlivem příkladných jedinců, kteří uznávají své vůdce, lze přimět k pracovním výkonům a odříkání, na které je trvání kultury odkázáno. Je dobré, pokud vůdci jsou schopni ovládat své pudové přání. Lidé nepracují dobrovolně rádi a argumenty nezmohou nic proti jejich vášním. Rozdíl mezi davem s vůdcem a bez vůdce: otázka, zda davy s vůdcem nejsou původnější a úplnější, zda v jiných davech nemůže být nahrazen vůdce nějakou ideou, abstraktním pojmem, k čemuž tvoří přechod už náboženského davu, jehož hlavou je určitá nedokazatelná 6 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Inštancia v ja, 87 s. 7 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Dodatky, 101 s. 13

14 bytost, nebo může tuto úlohu plnit určitá idea, přání. S. Freud hovoří o zřeknutí se členů části své identity ve prospěch vůdce, dobrovolně se stávají na něm závislými (vztah rodič - dítě). Freud dokonce vyvíjí teorii, že touha vlastnit milovaného vůdce je samotným klíčem k sdružování lidí, k tvoření davu. Protože vůdce je nedosažitelný a protože jeho pozornost musí být rozdělena mezi množství následovníků, vztah identifikace je vyjádřen v požadavku uniformity, takže následovníci důrazně působí jeden na druhého, vzhledem na příklad jejich vůdce. Velký člověk (vůdce) podle Freuda ovlivňuje svých bližních (dav) dvojím způsobem: svojí osobností a ideou, za kterou se angažuje. Tato idea může vyjadřovat nějaké staré přání davu nebo ukazovat jejich touhám nějaký nový cíl, zda nějak jinak přitahovat davy. Někdy působí osobnost sama o sobě, zatímco idea hraje zcela vedlejší roli. V lidském davu je silná potřeba autority, kterou lze obdivovat, před kterou se člověk sklání, která nad ním vládne a případně jej i týrá. Tato potřeba davu je vlastně přenesena touha po otci, která od dětství existuje v každém člověku. Všechny rysy, které se přisuzují velkému člověku, jsou otcovské vlastnosti. Rozhodnost myšlení, síla vůle, energie činu patří k obrazu otce, především však autonomie a nezávislost velkého člověka, jeho božská bezstarostnost, prorůstající někdy až do bezohlednosti. Je třeba ho obdivovat, lze mu věřit, ale nelze se jej nebát. Církev a vojsko jsou umělé davy, působí zde vnější tlak, aby byly zachovány před roztržením a aby se zabránilo změnám v jejich struktuře. Jednotlivce se neptají, zda do takového davu chce vstoupit, pokus vystoupit může být trestně stíhán a potrestán. V těchto davech platí, že existuje iluze, že je kdosi na jejich čele (např. v katolické církvi je to Kristus, v armádě vojevůdce). Z tohoto faktu vyplývá libidózní vztah. V těchto umělých davech je jednotlivec libidózně vázán na vůdce a na jiné individua patřící k davu. Pokud se u jednotlivce v davu vyskytuje taková vydatná citová vazba ve dvojím směru, není těžké vyvodit z tohoto vztahu pozorovanou změnu a omezení jeho osobnosti. 2.3 Panika Na stejný fakt - libidózní vazby - poukazuje i fenomén paniky. Ta vzniká tehdy, když se dav začne rozkládat, nebo pokud vzniká pochybnost, že může dojít k rozpadu skupiny. Každý se stará sám o sebe bez ohledu na ostatní. Uvolňuje se úzkost. Když se jednotlivec v panické úzkosti začne starat sám o sebe na vlastní pěst, dosvědčuje tím názor, že zmizely ty afektivní vazby, které pro něj dosud snižovaly nebezpečí. Nyní stojí tváří - před nebezpečím a považuje jej za větší. Panická úzkost předpokládá uvolnění libidózní struktury davu. Panika vzniká 14

15 nebezpečím společným pro všechny, nebo vymizením citových vazeb, které dav drží pohromadě. Panika znamená rozklad davu. 2.4 Kolektivní duše člověka Utvořený kolektiv se brání kritice. Nepřátelství a agresivní tendence musí dav nějak odreagovat, třeba najít nepřátele. Stupňování afektivity - v autoritních skupinách vznikají u jedinců agresivní a libidózní snahy, které vyplývají z nekonformity s ideologií. Mravná úroveň davu je za určitých okolností vyšší než mravná úroveň jednotlivců, z nichž se skládá. Jedině celky jsou schopny vysoké nezištnosti a oddanosti. Zůstává skutečností, že velké myšlenkové rozhodnutí, zásadní objevy a řešení problémů může učinit jen jednotlivec pracující samostatně. Také duše davu je schopna geniálních výtvorů (jazyk, lidová píseň, folklór a jiné). 8 8 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Iné hodnotenia kolektívneho duševného života, 26 s. 15

16 3 Psychologie davu podle Gustava Le Bona Gustave Le Bon ( ) - francouzský sociální psycholog. Nejvíce ho proslavila jeho studie psychologických charakteristik davů. Po získání doktorátu z medicíny cestoval po Evropě, severní Africe a Asii a napsal několik knih o antropologii a archeologii. Jeho zájmy se později přemístili do přírodních věd a sociální psychologie. V díle Psychologické zákony vývoje člověka (1894, Psychologie lidí) rozvinul teorii, že historie je produktem rasového nebo národního charakteru, s emocemi a ne inteligencí, je dominantní silou v sociálním vývoji. Skutečný pokrok přisoudil práci intelektuální elity. Le Bon věřil, že moderní život byl stále více charakterizován davový shromážděními. 3.1 Pojem dav Psychologický dav je jakousi prozatímní bytostí, skládající se z různorodých prvků, které se na okamžik vzájemně spojily, podobně jako když buňky organismu vytvářejí svým spojením novou bytost s celkem jinými vlastnostmi, než jaké mají jednotlivé buňky samy o sobě. Davy potřebují vždy a jedinci velmi často zcela hotové názory na všechny věci. Úspěch těchto názorů nezávisí na tom, jak dalece jsou pravdivé nebo pomýlené, ale závisí jedině na své prestiži. 9 Obvyklý význam slova dav je shromáždění jednotlivců jakékoliv národnosti, profese, pohlaví a jakýchkoli jiných náhod, které je dali dohromady. Z psychologického aspektu toto slovo zahrnuje něco zcela odlišné. Dav vytvářejí normální lidé, relativně stabilní, lišící se navzájem svým myšlením, prožíváním a chováním - kromě situací, kdy vytvoří dav. Tehdy jednotlivci splynou do společného myšlení a cítění, podle zákona momentální jednoty se vytvoří kolektivní mysl, duše davu, v níž se ztrácejí uvědomělé osobnosti, převahu nabývá nenormální, primitivní vrstva v jejich psychice. Seskupení lidí má tehdy úplné jiné, nové vlastnosti, rozdílné od těch, jaké mají jednotlivci tvořící dav. City a ideje všech osob ve shromáždění se ubírají jedním směrem, původní osobnost zaniká, rysy jednotlivce, které získal ve svém osobním životě, se v davu stírají. Tehdy se dav stane tím, co nazval Gustave Le Bon organizovaným davem nebo psychologickým davem. Kolektivní duše je však utvářena pouze dočasně, dokud sleduje určité cíle. 9 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Prestiž, 95s. 16

17 3.2 Členění davu Davy v zásadě dělí na davy homogenní (sekty, kasty, třídy - tedy složené z lidí, kteří jsou si v něčem příbuzní) a davy heterogenní, které ho zajímají nejvíce (ty rozlišuje na davy anonymní, např. pouliční davy, a neanonymní, jakými jsou např. poroty nebo parlamenty). Davy voličské, tj. skupiny, které jsou svolávány, aby volily osoby, jež mají zastávat určité funkce, jsou davy různorodými. Protože však mohou jednat pouze jedním určitým způsobem, tj. provést volbu mezi různými kandidáty, můžeme u nich pozorovat jenom některé z dříve popsaných vlastností. Vlastnosti, které se u nich především projevují, jsou: slabá schopnost uvažovat, nedostatek kritického ducha, dráždivost, lehkověrnost a prostomyslnost. V jejich rozhodování pak nalézáme vliv vůdců a působení faktorů, které jsme vyjmenovali: tvrzení, opakování, prestiže a nákazy. 10 Dav je tedy určen předem povahou svého nevědomého základu, okolnostmi vzniku atd., ale jeho prvky závisejí také na okamžitém dopadu: zde hrají klíčovou úlohu vůdci. 3.3 Duše davu Le Bon poukazuje na shodu s duševním životem primitivů a dětí. Dav je impulzivní, proměnlivý a vznětlivý. Impulsy jsou takové, že ani osobní momenty, ani sebezáchovný zřetel se nepoužijí. O ničem nepřemýšlí předem a není schopen dlouhodobého úsilí. Své přání provádí okamžitě, má pocit všemohoucnosti. Dav je snadno ovlivnitelný, nekritický, myslí v obrazech, jejichž pořadí se řídí asociacemi tak, jak ve stavech svobodného fantazírování. City davu jsou jednoduché a přehnané, dav zachází do extrému, podezření se hned mění na jistotu, zárodek antipatie se mění na divokou nenávist. 3.4 Inteligence davu Inteligence davu se rovná inteligenci nejméně inteligentního člena tohoto davu. Dav má sklon ke všem extrémům, lze ji aktivizovat jedině nadměrnými podněty. Kdo chce na dav zapůsobit, musí argumenty podávat v nejvýraznějších obrazech a přehánět, ustavičně opakovat totéž. Dav je netolerantní, ale je důvěřivý vůči autoritě. Respektuje sílu a dobrotou se téměř nedá ovlivnit. Od svých hrdinů vyžaduje sílu, dokonce až násilnictví. Chce být ovládán a útlaku a svého pána se chce bát. Je konzervativní, má neomezenou úctu před tradicí. Dav se může dopustit kriminálních činů. 10 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Davy voličské, 128s. 17

18 3.5 Mravní úroveň davu Co se týče mravní úrovně davu, odpadají zde všechny individuální zábrany, probouzejí se kruté, brutální, destruktivní instinkty. Davy jsou schopny vysoké míry odříkání, nezištnosti a oddanosti nějakému ideálu. Zatímco intelektuální výkon davu je vždy hluboko pod intelektuálním výkonem jednotlivce, může její etické chování tuto úroveň tak do značné míry převyšovat, jakož i hluboko pod ni klesnout. V davech mohou vedle sebe existovat i protikladné myšlenky bez vzniku konfliktu. Dav podléhá magické moci slov, dožadují se iluzí. V duševní činnosti dav ustupuje ověřování reality do pozadí oproti síle afektivních obsazených toužebných pohnutek. 3.6 Motiv být součástí davu První příčinou, motivem vazby davu, je anonymita - v davu jednotlivec ztrácí odpovědnost za sebe, své chování, zaniká osobnost jednotlivce, který splývá s davem. V davu dochází k odbourání, oslabení psychické nástavby, která se u jednotlivců vyvinula tak rozmanitým způsobem, že se odhaluje nevědomý základ, který má u všech stejný charakter. Takto by vznikl určitý průměrný charakter tvořící dav. Zdánlivě nové vlastnosti, které se u jednotlivce v davu objevují, jsou projevy nevědomí, které určitě obsahuje i dispozice ke všemu špatnému v lidské duši. Zaniká svědomí a pocit odpovědnosti. Další příčina - vzájemná nákaza - je to nevysvětlitelný, ale snadno pozorovatelný fenomén hypnotické povahy. Individuum obětuje svůj osobní zájem zájmu celku. Třetím důvodem je sugestibilita. Pomocí různých procedur lze uvést člověka do stavu, kdy ztrácí celou svou vědomou osobnost a podřizuje se sugesci, pak se dopouští činů, které jsou v nejhlubším protikladu s jeho povahou a zvyklostmi. Jednotlivec pobývající po určitou dobu v náruči nějakého davu se brzy působením vlivů, které z ní vyzařují, ocitne ve zvláštním stavu, velmi se blížícím fascinaci, jaké pod vlivem hypnotizéra propadají hypnotizování. Vědomá osobnost zcela zmizela, vůle a rozlišovací schopnost chybí, všechny city a myšlenky směřují tam, kde určí hypnotizér. 3.7 Jedinec a dav Pokud individua splývají v davu do jediného celku, určitě zde musí být něco, co jejich vzájemně váže, a právě toto pojivo by mohlo být tím, co je pro dav charakteristické. Je snadné stanovit míru odlišnosti individua patřícího k davu od izolovaného individua, méně snadné je odhalit příčiny této odlišnosti. I při intelektuálních funkcích hrají prioritní roli nevědomé 18

19 fenomény. Vědomý duševní život tvoří vedle nevědomého duševního života pouze zcela nepatrnou část. Naše vědomé akty pocházejí z určitého nevědomého základu vytvořeného zejména dědičnými vlivy. Ten obsahuje četné stopy předků, z nichž se utváří duše rasy. Za přiznanými motivy našich činů nepochybně existují tajné důvody, které nepřiznává, ale za těmito leží motivy ještě utajenější, které vůbec ani neznáme. Většina našeho každodenního řízení je výsledkem skrytých motivů, které nám unikají. Individuum patřící k davu si není vědom svých činů, jsou u něj vyřazeny některé schopnosti, jiné se přitom vystupňují na nejvyšší možnou míru. Neovladatelný pud ho nutí provést určité skutky. Uvolňují se destruktivní tendence. Mizí pocit odpovědnosti. Hlavní znaky individua v davu: - zánik vědomé osobnosti, převládají mírné osobnosti, - orientace myšlenek a citů stejným směrem pod vlivem sugesce a nákazy, - tendence okamžitě provést myšlenky. Lidé pod vlivem davu ztrácejí svou schopnost kritického, racionálního myšlení a chování a stávají se snadno ovlivnitelní a ovladatelní. Vracejí se vlastně k primitivnějším formám reakcí, než jakých jsou schopni za normálních okolností. Samotná příslušnost k davu způsobuje, že člověk sestupuje na civilizačním žebříčku o několik stupňů níže. Také vzdělaný jednotlivec je v davu barbarem, tj. tvorem ovládaným instinkty, je spontánní, prudký, divoký, nadšený, schopný násilí, ale i nadšení a heroizmu. Výrazný je i pokles intelektuálního výkonu v důsledku fúze s davem Kolektivní duše člověka V Psychologii davu (1895), jeho nejznámější práci, prosazoval názor, že vědomá osobnost individua v davu je v něm zaplavena a kolektivní duše převládá, chování davu je jednomyslné, emocionální a intelektuálně slabé. Dále v ní rozpracoval teorii davu a masy, ve které uvádí, že jednotlivec jedná za určitých podmínek zcela jinak, těmito podmínkami se stává právě jeho zařazení do seskupení lidí, které získalo charakter "psychologického davu". Jakéhokoli druhu jsou individua, z nichž se dav skládá, jakýkoli podobný nebo odlišný je způsob jejich života, zaměstnání, jejich charakter nebo jejich inteligence, samotnou okolností jejich přetvoření na masu získávají kolektivní duši, která jim umožňuje cítit, myslet a jednat 19

20 zcela jinak, než by každý z nich cítil, myslel a jednal sám o sobě. Existují myšlenky a city, které se vyskytují a mění na činy jedině u individuí spojených do davu. 3.8 Vazba na vůdce Jen co se živé bytosti spojí do jednoho sdružení, instinktivně se podřídí autoritě nějakého vůdce. Dav je vlastně poslušné stádo a nedokáže žít bez pána. Dav chce být ovládán neomezenou silou a potrpí si na autoritu, prahne po tom, aby si ji někdo podmanil. Vůdce sám musí být fascinován nějakou silnou vírou, aby dokázal probudit víru v davu. Vůdcem Le Bon připisuje tajuplnou moc, kterou nazývá prestiž. Prestiž je druh moci, jakou si nás podmaňuje jednotlivec, dílo, idea. Prestiž mizí vždy s neúspěchem. Hrdina, kterého dav včera vítal, bude jím zítra popliván, potká-li ho nezdar. Reakce bude tím větší, čím větší byla prestiž LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Prestiž, 101s. 20

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Sociální skupiny Datum tvorby 13.3.2013

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Člověk a společnost. 19. Dav. Dav. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. DUM číslo: 19. Dav. Strana: 1

Člověk a společnost. 19. Dav. Dav. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová.  DUM číslo: 19. Dav. Strana: 1 Člověk a společnost 19. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 19

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos Max Weber Hlavní myšlenky, přínos 1864-1920 Přístupy a hlavní oblasti zájmu s ohledem na dnešní aktuálnost Rozumějící sociologie- JEDNÁNÍ, smysl, hodnoty Sociální struktura pojem vrstva (stav) Sociologie

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

16. Sociální psychologie skupiny a organizace

16. Sociální psychologie skupiny a organizace 16. Sociální psychologie skupiny a organizace Skupina a podobné pojmy (plurality, společenství, masy, davy atd.) mají v neexaktních společenských vědách vymezení velmi vágní, a proto při výkladech a debatách

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Klára Nováková Lukáš Ouzký OBSAH Co je to skupina Malá sociální skupina rodina, škola, vrstevníci Velká sociální skupina Masa x dav Skupinová dynamika Struktura skupiny dělení

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Dynamika sociálních skupin

Dynamika sociálních skupin Dynamika sociálních skupin R. K. Merton, G. Le Bon VY_32_INOVACE_ZSV3r0114 Mgr. Jaroslav Knesl Teorie referenčních skupin (R.K. Merton) Skupina na niž se jedinec orientuje bez ohledu na to, jeli členská

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace Otázka: Osobnost v sociálních vztazích Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fífa Proces socializace Socializace je proces začleňování člověka do společnosti.hlavní socializace začíná,když si dítě

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10 Sociální psychologie SZ7BK_SOPS So 22. 9. 17:35--20:10 So 6.10. 16:40--18:20 So 8.12. 17:35--20:10 Vyučující Mgr. Ing. Irena Ocetková, Ph.D. ocetkova@ped.muni.cz bud. D/02034 Poříčí 538/31, Staré Brno,

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Vrstevnické skupiny. Vztahy ve školní třídě

Vrstevnické skupiny. Vztahy ve školní třídě Vrstevnické skupiny Vztahy ve školní třídě Skupina Poměrně malý soubor jedinců, kteří mají společnou identitu, strukturu a komunikační síť a sdílí společné zájmy nebo cíle. Co je vrstevnická skupina? =

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA G5 Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat; uvede příklady faktorů, které ovlivňují

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení skupiny Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ovlivňuje činnost skupiny a hraje ústřední roli při určování cílů, hodnot a norem skupiny. Nakonečný

Více

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující.

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující. Psychologie 12 Otázka číslo: 1 Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující negativní zátěžové Otázka číslo: 2 Vnitřní stav jedince, který je buď

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více