Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie davů. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomie a sociálních věd. Bakalářská práce. Filatova Svetlana."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Psychologie davů Bakalářská práce Autor: Filatova Svetlana Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha Duben, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím literatury uvedených v seznamu citované literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 29. dubna 2011 Filatova Svetlana

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Ingrid Matouškovou za za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce. Také bych chtěla poděkovat rodině za podporu, kterou mi při mém studiu poskytovala.

4 Anotace V bakalářské práci se zabývám problematikou psychologie davu, kdy se na úvod věnuji sociální psychologii, psychologii jedince, ale i chování kolektivu. Následující stránky jsou pak věnovány historickému studiu hromadného chování, přičemž se věnuji závěrům Sigmunda Freuda, Gustava Le Bona a Williama MC Dougala. Od historie přecházím k současným přístupům k psychologii davu, které jsou do značné míry rozporuplné, avšak v podstatě obsahují názory vyjádřené již zmiňovanými osobnostmi v historii psychologie. S davovou psychologií souvisí také pojem davová psychóza, v níž se věnuji kolektivnímu chování, shromažďování lidí, vlastnostem davu i druhům davového chování. Do značné míry s davem souvisí také fanatismus, agrese, násilí, tyranie a terorismus. I těmito psychologickými jevy se v bakalářské práci zabývám. Klíčová slova: psychologie, sociální psychologie, dav, chování davu, davová psychóza, panika, agrese, fanatizmus, shromáždění lidí, sociální skupina Annotation At the bachelor thesis I deal with issues of crowd psychology. I devote to an introduction to social psychology, psychology of the individual but also collective behavior. The following pages are devoted to the historical study of mass behavior, which is devoted to the conclusions of Sigmund Freud, Gustave Le Bon and MC William Dougal. From history to go over current approaches to the psychology of crowds, which are largely contradictory, but in fact contain the views already expressed by the figures referenced herein, in the history of psychology. With the crowd psychology is also related to the concept of mass hysteria, which is devoted to collective behavior, the collection of people, properties and types of crowd mob behavior. To a large extent is also associated with a crowd of fanaticism, aggression, violence, tyranny and terrorism. I deal with these psychological phenomena at the bachelor thesis, too. Key words: psychology, social psychology, crowd, crowd behavior, mass hysteria, panic, aggression, fanaticism, the assembly of people, social group

5 Obsah ÚVOD Sociální psychologie Psychologie osobnosti Kolektivní chování Psychologie skupinového života Význam sociálních skupin Struktura skupiny Skupinové role (chování) Druhy davů Psychologie davu podle Sigmunda Freuda Sugesce a libido Vazba na vůdce Panika Kolektivní duše člověka Psychologie davu podle Gustava Le Bona Pojem dav Členění davu Duše davu Inteligence davu Mravní úroveň davu Motiv být součástí davu Jedinec a dav Kolektivní duše člověka Vazba na vůdce Psychologie davu podle Williama MC Dougala Dav Duševní život davu Afektivita v davu Současné přístupy k psychologii davu Ideje současných studií psychologie Členění davu Panika Kolektivní panika

6 5.4 Davová hysterie Davová psychóza Kolektivní chování Dav - Davové chování Druhy davu Masa - Masové chování Shromáždění lidí Vlastnosti davu Chování davu Mechanismy působící v chování davu Druhy davu dle analýzy chování Davy při hudebních skupinách Davy při náboženských obřadech Shromáždění, manifestace Útočné a agresivní davy Ohrožení na životě Fanatismus Esenciální fanatismus Částečný fanatismus Fanatismus, vůdce a sugesce Fanatici Osobnost fanatika Fanatismus a agrese Agrese Agrese a emoce Hostilita jako příčina agrese Projevy agrese Druhy agresivního chování Násilí Násilí a bolest Týrání Terorismus ZÁVĚR Seznam literatury

7 ÚVOD V současnosti denní tisk přináší množství informací o událostech ve světě. Ne ojedinělými jsou v dnešním světě různé manifestace, shromáždění, davové situace, kde se seskupuje obrovské množství lidí a spojením svých sil často dosáhnou svého cíle. Naopak jindy afekt, hněv či přesvědčení lidí vedou k destruktivním následkům, při kterých může dojít až k usmrcení člověka. Chování davu ve velké míře závisí i na vůdci, který dá podnět hlavních myšlenek, akcí davu. Tento fakt je nám také dobře znám, v domácí situací jsme měli, nebo i máme možnost poznat, jak jeden člověk s dobrými promluvami (přitom už až tak nezáleží na obsahu projevu) a s osobním charismatem dokáže ovlivnit chování člověka a tím více je to účinnější, pokud působí přímo na obrovské masy! Dokáže vyvolat afekt a chování, které bychom od jednotlivce samotného nikdy nečekali. Nesouhlas se přeměňuje v agresi, myšlenka se okamžitě stává skutkem a nedej Bože, aby se v davu vyskytl někdo, kdo s názorem zúčastněné většiny nesouhlasí. Právě pro tuto aktuálnost problému, ale i pro to, že je problém psychologie davu a kolektivního chování velmi zajímavý, rozhodla jsem se zpracovat ho v mé bakalářské práci. Psychologie davu je vlastně jednou z oblastí sociální psychologie, z toho tedy vyplývá, že se budu zabývat společenskými jevy. Konkrétně řečeno, středem zájmu bude zkoumání jednotlivého člověka jako příslušníka kmene, národa, kasty, stavu, instituce nebo jako součást seskupení lidí, které se setká na určitou dobu za určitým účelem. Psychologie davu v sobě skrývá velké množství problémů, které ještě třeba objasnit, na druhé straně svými výsledky se již přičinila o pochopení nejrůznějších sociálních jevů (může zajít až do oblasti revoluce). Dav je přechodným shromážděním většího množství lidí na určitém místě. Lidé jsou v bezprostředním kontaktu a reagují na stejné podněty shodným nebo podobným způsobem. V davu se uplatňují primitivní, ale i silné pudy a emoce. Emocionální způsob jednání není koordinován rozumem. 1 Úkolem psychologie davu je vlastně vysvětlit masové chování, projevy a procesy, které zde probíhají. V práci se zabývám teoriemi kolektivního chování a následně uvádím tři různé pohledy na psychologii davu - psychoanalytický pohled Sigmunda Freuda, který nezapomene ani na otázku vůdce (mimochodem, touto otázkou se filozofové a myslitelé zabývali už od nejstarších dob, i v dílech Platóna nebo Machiavelliho bychom mohli najít "sociálně- 1 HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, Sociální skupiny, 25s. 7

8 psychologické myšlenky"), teoreticky nejrozvinutější práci Gustava Le Bona a "život davu" podle Williama McDougalla. Zároveň přidávám i současné přístupy k problematice, kde uvádím různé názory, aby bylo možné jejich srovnání. Uvádím i fakta o jednom z důležitých projevů davového chování, kterým je panika a fanatizmus. Touto ne rozsáhlou prací se ani zdaleka nedá obsáhnout celý problém psychologie davu, podává jen základní informace. No i tak jsem se snažila co možná nejpřesněji shrnout informace, které jsem získala z odborné literatury. Gnóthi seauton Poznej sám sebe nápis v chrámu Apollóna v Delfách 8

9 1 Sociální psychologie Sociální psychologie zkoumá společenský život člověka, především jeho vztahy k jiným lidem, společenské aktivity a činnosti. Dále pak zvláštnosti sdružování lidí a psychologické aspekty struktury a dynamiky skupin a společenství. Předmětem zkoumání je také vliv kulturního prostředí na člověka jako jsou způsoby sebeprojevu a seberealizace člověka v podmínkách sociálního prostoru jeho existence. Sociální psychologie rovněž přináší základní poznatky o mechanizmech fungování mezilidských vztahů a sociálních útvarů, kterými je dav, skupina či společenství. 1.1 Psychologie osobnosti Psychologie osobnosti je obecná psychologie, ve které poznání biologických, kognitivních, sociálních a vývojových procesů se spojuje do podoby uceleného náhledu na způsob, kterým se lidé pokoušejí pochopit materiální svět, ve kterém žijí, reagovat na něj a měnit ho. 1.2 Kolektivní chování Kolektivní chování se objevuje v situacích, kdy společenská vazba je oslabená, autority jsou nejisté a prostředky sociální kontroly jsou zbaveny možnosti působit. Dochází k němu zejména v obdobích rychlých sociálních změn, kdy se projevují nové myšlenky, během válek, hospodářských krizí a katastrof. Rychle se šíří panika a pověsti. Základem těchto jevů je "emocionální infekce". Je to stav vědomí, který se hromadně objevuje u většiny členů davu, je to stav neklidu a očekávání, napětí a vzrušení. Na delší dobu je nesnesitelný, a proto vyvolává situaci, v níž jsou lidé připraveni uvolnit napětí. Ve skupinách lidí se vytvářejí stejné nebo podobné emocionální stavy. Na základě těchto stavů vzniká schopnost totožného nebo podobného iracionálního chování. Jde o soubor psychologických procesů, které dosud nejsou plně prozkoumány, ale objevují se v nich tyto prvky: Lidé silnější podléhají sugesci, jsou více nakloněni věřit pověrám a interpretovat si libovolný podnět tak, jako by byl spjat s jejich očekáváním, zužuje se oblast jejich uvážlivého řízení, nevšímají si jevy, které nejsou spjaty s jejich očekáváními, mizí schopnost kritického myšlení. Lidé více podléhají vzájemným stimulujícím vlivem. 9

10 Nezbytným prvkem emocionální infekce jsou stejnorodé zkušenosti - stejnorodých skupinách. Zmíněné psychické jevy se totiž projevují pouze v určitých společenských podmínkách a vystupují vždy pohromadě, přičemž fyziologické jevy vznikají vždy, ale jen v určité struktuře. Emocionální infekce vyvolává vysokou soudržnost davu. Je to emocionální soudržnost, ale je velmi intenzivní. V davu existuje malá vnitřní disciplína, normy jsou porušovány. Členové mají sklon jednat v rozčílení, konají akty neomezené obětavosti a odvahy. 1.3 Psychologie skupinového života Skupina je vnímána jako součást struktury společnosti, přičemž z psychologického hlediska je předmětem zájmu skupina jako setkání jednotlivce se společností. Sociální skupinu tvoří lidé, kteří jsou navzájem v meziosobních vztazích, komunikují spolu a jejich vztahy jsou strukturované. Podstatou skupiny není podobnost či nepodobnost jejích členů, ale jejich vzájemná závislost Význam sociálních skupin Význam sociálních skupin pro život jedince je spatřován ve zprostředkování působení makrosociálního prostředí, v dotváření sociálních rysů osobnosti jedince a ovlivňování jeho individuální výkonnosti. Sociální skupiny také posilují sociální identitu svého člena, kdy uspokojují jeho důležité sociální potřeby jako je sounáležitost, být akceptován, uznáván, ale i možnost seberealizace Struktura skupiny Strukturou skupiny se rozumí rozložení, uspořádání pozic jednotlivých členů ve skupině a skladbu vzájemných vztahů mezi nimi. Rozložení pozic vypovídá o dělbě moci ve skupině, o tom jak je jednotlivec přijímán, hodnocen a posuzován. To znamená, že vyjadřuje vtah, jaký k němu mají ostatní členové skupiny a jak vnímají jeho přínos ve skupinovém životě. Pozice neboli sociální role jedince ve skupině je určována především mírou jeho sociální přitažlivosti a prestiže, dále způsobem jeho sebeprosazování při začleňování se do skupiny a jeho seberealizace, ale i jeho podílem na dosahování skupinových cílů Skupinové role (chování) Obsah skupinových rolí vyplývá z potřeb fungování skupiny, přičemž jde o tzv. vzorce sociálního chování, kterými jednotlivý členové skupiny materializují intraskupinové 10

11 interakce. Postavení jedince ve skupině obvykle odhadujeme na základě celkového přijímání nebo odmítání ostatními členy skupiny. Skupinové role se dělí na: 1. alfa neformální vůdce skupiny, nejčastěji nejaktivnější člen skupiny, který je imponující a akceptován většinou jejich členů. 2. beta tzv. expert, má specifické předpoklady k navrhování nebo tvořivému rozvíjení variant řešení prezentovaných vůdcem skupiny 3. gama většina členů skupiny, jsou spíše pasivní a přizpůsobivý, podléhají nebo se identifikují s vůdcem 4. omega outsider skupiny, který je ve skupině většinou neoblíben 5. P obětní beránek, symbolický představitel nepřátelské skupiny 1.4 Druhy davů Existuje různé kategorie davů, které se mohou členit následovně: A: Davy různorodé: 1. Anonymní (např. davy pouliční) 2. Neanonymní (poroty, parlamenty atd.). B: Davy stejnorodé: 1. Sekty (sekty politické, náboženské atd.). 2. Kasty (kasta vojenská, kněžská, dělnická atd.). 3. Třídy (třída měšťanská, selská atd.). 2 Lidé v davu mají zesílený pocit solidarity, zvýšenou tendenci napodobovat druhé. Mají pocit, že jejich snahy jsou naprosto správné, jsou morálně vzrušení. Dav je spjat s emocionální - pudovou vazbou. Některé zvláštní vlastnosti davů jako impulsívnost a dráždivost, neschopnost rozumně uvažovat, nedostatek soudnosti a kritického ducha, přehánění citů atd., můžeme pozorovat rovněž u bytostí, které jsou na nižším stupni vývoje jako divoši a děti; to je však analogie, kterou uvádím mimochodem. 3 2 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : KRA, Roztřídění davů, s LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : KRA, City a mravnost davů, s

12 2 Psychologie davu podle Sigmunda Freuda Sigmund Freud ( ) je všeobecně považován za zakladatele psychoanalýzy. Narodil se na Moravě. Na jeho vědeckou kariéru měly vliv práce ve Fyziologickém ústavu vídeňské univerzity. Freud vypracoval teorii o nevědomí. Publikoval studii o hysterii, kde uváděl, že hysterické příznaky mají smysl a jsou náhradou za normální psychické děje, odstraní se tehdy, když se pacientovi vyjasní jejich skrytý smysl. Namísto hypnózy použil metodu koncentrace pacienta na symptom a metodu volných asociací. Hlavní pilíře psychoanalýzy jsou nauka o nevědomí, nauka o libidu a nauka o potlačení. Lidské soužití se stává možným jen tehdy, když se najde většina, která je silnější než každý jednotlivec a udržuje proti takovým jednotlivcům spojenectví. 4 Jednoduše řečeno, potřeba sdružování se je celkem přirozená, vyplývá z určitých důvodů a je způsobena některými faktory, jak se později dozvíme, jedním z nich je libido, které způsobuje, že se lidé potřebují slučovat. 2.1 Sugesce a libido U jednotlivce dochází pod vlivem davu k hluboké přeměně duševní činnosti, zájem však směřuje k tomu, abychom našli vysvětlení této proměny. Psychologie i sociologie nám jako vysvětlení předkládá slovo sugesce. To, co nás nutí napodobovat, je sugestivní vliv davu - ovlivňování bez dostatečného logického odůvodnění. Tento vliv, jak píše Freud, není vysvětlen. Namísto toho používá k objasnění psychologie davu pojem libido - energie takových pudů, které se týkají všeho, co lze zahrnout pod pojem láska, jejímž jádrem je pohlavní láska. Předpokládá, že vztahy lásky nebo citové vazby tvoří podstatu duše davu. Dav je pohromadě udržován nějakou silou, žádná však nemá větší sjednocovací účinek jako eros. 5 Když se jednotlivec v davu vzdá své zvláštnosti a poddá se sugesci jiných, dělá to z potřeby být v souladu s nimi, daná tak tedy, podle Freuda, z náklonnosti k nim. Vzájemná vazba jednotlivců v davu má i povahu identifikace na základě důležitého společného afektivní postoje. Tímto společným rysem je vazba na vůdce. Také prý stojíme před jevem "vciťování", který má největší podíl na našem chápání jiných osob. 4 FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, s.r.o., Nespokojenost v kultuře, III, s FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, s.r.o., Budoucnost jedné iluze, VII, s

13 Každý jednotlivec je součástí mnoha davů, mnohonásobně vázán identifikací. Takto se každý podílí na mnoha davových psychikách - psychice rasy, stavu, náboženství, státnosti. 6 Vytvořením davu dočasně nebo trvale mizí nesnášenlivost. Jednotlivci se chovají tak, jako by byly navzájem stejní, nesou svéráznosti druhého, cítí se mu rovni a nepociťují vůči němu odpor. Toto může být vyvoláno pouze libidózní vazbou na jiné osoby. Taková tolerance však nevydrží déle než bezprostřední prospěch, který čerpá ze spolupráce s jiným. V případě vzájemné spolupráce mezi přáteli se utvářejí libidózní stavy, které jej upevňují. Libido se přiklání k ukájení základních životních potřeb a volí si za své první objekty osoby, které se na něm podílí. Láska způsobuje kulturní obrat od egoismu k altruismu. Když v davu dochází k omezení sebelásky, je to důkaz, že podstata procesu utváření davu tkví v libidózních vazbách mezi jejími příslušníky. Všechny vazby, na nichž se zakládá dav, mají právě charakter pudů zabržděný ve vztahu k cíli. Přímé sexuální tendence jsou vytváření davu nepříznivě. Čím významnější se pro dav stávala pohlavní láska, tím důrazněji vyžadovala omezení na dvě osoby. Libido utvářející dav není diferencované podle pohlaví a je zcela odpoutané od cílů genitální organizace. Přílišné sexuální pohnutky rozkládají davový útvar (proto údajně katolická církev přikazuje knězem celibát). 7 Dav se v povaze pudů, které ji drží pohromadě, shoduje se s hypnózou, ideál je nahrazen objektem, ale přidává k tomu identifikaci s jinými jednotlivci. Podstatu davu nelze pochopit, pokud nevěnuje pozornost vůdci. Potřeba vůdce je způsobena libidem, které sleduje narcistické potřeby a je přitahováno k objektům, které zajišťují jejich uspokojení. 2.2 Vazba na vůdce Nelze se vzdát ovládání davu menšinou, protože davy jsou líné a nechápavé, nerady se zříkají pudů, argumenty o nezbytnosti takového odříkání je nepřesvědčí, povzbuzují se navzájem v nevázanosti. Jen vlivem příkladných jedinců, kteří uznávají své vůdce, lze přimět k pracovním výkonům a odříkání, na které je trvání kultury odkázáno. Je dobré, pokud vůdci jsou schopni ovládat své pudové přání. Lidé nepracují dobrovolně rádi a argumenty nezmohou nic proti jejich vášním. Rozdíl mezi davem s vůdcem a bez vůdce: otázka, zda davy s vůdcem nejsou původnější a úplnější, zda v jiných davech nemůže být nahrazen vůdce nějakou ideou, abstraktním pojmem, k čemuž tvoří přechod už náboženského davu, jehož hlavou je určitá nedokazatelná 6 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Inštancia v ja, 87 s. 7 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Dodatky, 101 s. 13

14 bytost, nebo může tuto úlohu plnit určitá idea, přání. S. Freud hovoří o zřeknutí se členů části své identity ve prospěch vůdce, dobrovolně se stávají na něm závislými (vztah rodič - dítě). Freud dokonce vyvíjí teorii, že touha vlastnit milovaného vůdce je samotným klíčem k sdružování lidí, k tvoření davu. Protože vůdce je nedosažitelný a protože jeho pozornost musí být rozdělena mezi množství následovníků, vztah identifikace je vyjádřen v požadavku uniformity, takže následovníci důrazně působí jeden na druhého, vzhledem na příklad jejich vůdce. Velký člověk (vůdce) podle Freuda ovlivňuje svých bližních (dav) dvojím způsobem: svojí osobností a ideou, za kterou se angažuje. Tato idea může vyjadřovat nějaké staré přání davu nebo ukazovat jejich touhám nějaký nový cíl, zda nějak jinak přitahovat davy. Někdy působí osobnost sama o sobě, zatímco idea hraje zcela vedlejší roli. V lidském davu je silná potřeba autority, kterou lze obdivovat, před kterou se člověk sklání, která nad ním vládne a případně jej i týrá. Tato potřeba davu je vlastně přenesena touha po otci, která od dětství existuje v každém člověku. Všechny rysy, které se přisuzují velkému člověku, jsou otcovské vlastnosti. Rozhodnost myšlení, síla vůle, energie činu patří k obrazu otce, především však autonomie a nezávislost velkého člověka, jeho božská bezstarostnost, prorůstající někdy až do bezohlednosti. Je třeba ho obdivovat, lze mu věřit, ale nelze se jej nebát. Církev a vojsko jsou umělé davy, působí zde vnější tlak, aby byly zachovány před roztržením a aby se zabránilo změnám v jejich struktuře. Jednotlivce se neptají, zda do takového davu chce vstoupit, pokus vystoupit může být trestně stíhán a potrestán. V těchto davech platí, že existuje iluze, že je kdosi na jejich čele (např. v katolické církvi je to Kristus, v armádě vojevůdce). Z tohoto faktu vyplývá libidózní vztah. V těchto umělých davech je jednotlivec libidózně vázán na vůdce a na jiné individua patřící k davu. Pokud se u jednotlivce v davu vyskytuje taková vydatná citová vazba ve dvojím směru, není těžké vyvodit z tohoto vztahu pozorovanou změnu a omezení jeho osobnosti. 2.3 Panika Na stejný fakt - libidózní vazby - poukazuje i fenomén paniky. Ta vzniká tehdy, když se dav začne rozkládat, nebo pokud vzniká pochybnost, že může dojít k rozpadu skupiny. Každý se stará sám o sebe bez ohledu na ostatní. Uvolňuje se úzkost. Když se jednotlivec v panické úzkosti začne starat sám o sebe na vlastní pěst, dosvědčuje tím názor, že zmizely ty afektivní vazby, které pro něj dosud snižovaly nebezpečí. Nyní stojí tváří - před nebezpečím a považuje jej za větší. Panická úzkost předpokládá uvolnění libidózní struktury davu. Panika vzniká 14

15 nebezpečím společným pro všechny, nebo vymizením citových vazeb, které dav drží pohromadě. Panika znamená rozklad davu. 2.4 Kolektivní duše člověka Utvořený kolektiv se brání kritice. Nepřátelství a agresivní tendence musí dav nějak odreagovat, třeba najít nepřátele. Stupňování afektivity - v autoritních skupinách vznikají u jedinců agresivní a libidózní snahy, které vyplývají z nekonformity s ideologií. Mravná úroveň davu je za určitých okolností vyšší než mravná úroveň jednotlivců, z nichž se skládá. Jedině celky jsou schopny vysoké nezištnosti a oddanosti. Zůstává skutečností, že velké myšlenkové rozhodnutí, zásadní objevy a řešení problémů může učinit jen jednotlivec pracující samostatně. Také duše davu je schopna geniálních výtvorů (jazyk, lidová píseň, folklór a jiné). 8 8 FREUD, Sigmund. Psychológia masy a analýza já. Bratislava: Archa, Iné hodnotenia kolektívneho duševného života, 26 s. 15

16 3 Psychologie davu podle Gustava Le Bona Gustave Le Bon ( ) - francouzský sociální psycholog. Nejvíce ho proslavila jeho studie psychologických charakteristik davů. Po získání doktorátu z medicíny cestoval po Evropě, severní Africe a Asii a napsal několik knih o antropologii a archeologii. Jeho zájmy se později přemístili do přírodních věd a sociální psychologie. V díle Psychologické zákony vývoje člověka (1894, Psychologie lidí) rozvinul teorii, že historie je produktem rasového nebo národního charakteru, s emocemi a ne inteligencí, je dominantní silou v sociálním vývoji. Skutečný pokrok přisoudil práci intelektuální elity. Le Bon věřil, že moderní život byl stále více charakterizován davový shromážděními. 3.1 Pojem dav Psychologický dav je jakousi prozatímní bytostí, skládající se z různorodých prvků, které se na okamžik vzájemně spojily, podobně jako když buňky organismu vytvářejí svým spojením novou bytost s celkem jinými vlastnostmi, než jaké mají jednotlivé buňky samy o sobě. Davy potřebují vždy a jedinci velmi často zcela hotové názory na všechny věci. Úspěch těchto názorů nezávisí na tom, jak dalece jsou pravdivé nebo pomýlené, ale závisí jedině na své prestiži. 9 Obvyklý význam slova dav je shromáždění jednotlivců jakékoliv národnosti, profese, pohlaví a jakýchkoli jiných náhod, které je dali dohromady. Z psychologického aspektu toto slovo zahrnuje něco zcela odlišné. Dav vytvářejí normální lidé, relativně stabilní, lišící se navzájem svým myšlením, prožíváním a chováním - kromě situací, kdy vytvoří dav. Tehdy jednotlivci splynou do společného myšlení a cítění, podle zákona momentální jednoty se vytvoří kolektivní mysl, duše davu, v níž se ztrácejí uvědomělé osobnosti, převahu nabývá nenormální, primitivní vrstva v jejich psychice. Seskupení lidí má tehdy úplné jiné, nové vlastnosti, rozdílné od těch, jaké mají jednotlivci tvořící dav. City a ideje všech osob ve shromáždění se ubírají jedním směrem, původní osobnost zaniká, rysy jednotlivce, které získal ve svém osobním životě, se v davu stírají. Tehdy se dav stane tím, co nazval Gustave Le Bon organizovaným davem nebo psychologickým davem. Kolektivní duše je však utvářena pouze dočasně, dokud sleduje určité cíle. 9 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Prestiž, 95s. 16

17 3.2 Členění davu Davy v zásadě dělí na davy homogenní (sekty, kasty, třídy - tedy složené z lidí, kteří jsou si v něčem příbuzní) a davy heterogenní, které ho zajímají nejvíce (ty rozlišuje na davy anonymní, např. pouliční davy, a neanonymní, jakými jsou např. poroty nebo parlamenty). Davy voličské, tj. skupiny, které jsou svolávány, aby volily osoby, jež mají zastávat určité funkce, jsou davy různorodými. Protože však mohou jednat pouze jedním určitým způsobem, tj. provést volbu mezi různými kandidáty, můžeme u nich pozorovat jenom některé z dříve popsaných vlastností. Vlastnosti, které se u nich především projevují, jsou: slabá schopnost uvažovat, nedostatek kritického ducha, dráždivost, lehkověrnost a prostomyslnost. V jejich rozhodování pak nalézáme vliv vůdců a působení faktorů, které jsme vyjmenovali: tvrzení, opakování, prestiže a nákazy. 10 Dav je tedy určen předem povahou svého nevědomého základu, okolnostmi vzniku atd., ale jeho prvky závisejí také na okamžitém dopadu: zde hrají klíčovou úlohu vůdci. 3.3 Duše davu Le Bon poukazuje na shodu s duševním životem primitivů a dětí. Dav je impulzivní, proměnlivý a vznětlivý. Impulsy jsou takové, že ani osobní momenty, ani sebezáchovný zřetel se nepoužijí. O ničem nepřemýšlí předem a není schopen dlouhodobého úsilí. Své přání provádí okamžitě, má pocit všemohoucnosti. Dav je snadno ovlivnitelný, nekritický, myslí v obrazech, jejichž pořadí se řídí asociacemi tak, jak ve stavech svobodného fantazírování. City davu jsou jednoduché a přehnané, dav zachází do extrému, podezření se hned mění na jistotu, zárodek antipatie se mění na divokou nenávist. 3.4 Inteligence davu Inteligence davu se rovná inteligenci nejméně inteligentního člena tohoto davu. Dav má sklon ke všem extrémům, lze ji aktivizovat jedině nadměrnými podněty. Kdo chce na dav zapůsobit, musí argumenty podávat v nejvýraznějších obrazech a přehánět, ustavičně opakovat totéž. Dav je netolerantní, ale je důvěřivý vůči autoritě. Respektuje sílu a dobrotou se téměř nedá ovlivnit. Od svých hrdinů vyžaduje sílu, dokonce až násilnictví. Chce být ovládán a útlaku a svého pána se chce bát. Je konzervativní, má neomezenou úctu před tradicí. Dav se může dopustit kriminálních činů. 10 LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Davy voličské, 128s. 17

18 3.5 Mravní úroveň davu Co se týče mravní úrovně davu, odpadají zde všechny individuální zábrany, probouzejí se kruté, brutální, destruktivní instinkty. Davy jsou schopny vysoké míry odříkání, nezištnosti a oddanosti nějakému ideálu. Zatímco intelektuální výkon davu je vždy hluboko pod intelektuálním výkonem jednotlivce, může její etické chování tuto úroveň tak do značné míry převyšovat, jakož i hluboko pod ni klesnout. V davech mohou vedle sebe existovat i protikladné myšlenky bez vzniku konfliktu. Dav podléhá magické moci slov, dožadují se iluzí. V duševní činnosti dav ustupuje ověřování reality do pozadí oproti síle afektivních obsazených toužebných pohnutek. 3.6 Motiv být součástí davu První příčinou, motivem vazby davu, je anonymita - v davu jednotlivec ztrácí odpovědnost za sebe, své chování, zaniká osobnost jednotlivce, který splývá s davem. V davu dochází k odbourání, oslabení psychické nástavby, která se u jednotlivců vyvinula tak rozmanitým způsobem, že se odhaluje nevědomý základ, který má u všech stejný charakter. Takto by vznikl určitý průměrný charakter tvořící dav. Zdánlivě nové vlastnosti, které se u jednotlivce v davu objevují, jsou projevy nevědomí, které určitě obsahuje i dispozice ke všemu špatnému v lidské duši. Zaniká svědomí a pocit odpovědnosti. Další příčina - vzájemná nákaza - je to nevysvětlitelný, ale snadno pozorovatelný fenomén hypnotické povahy. Individuum obětuje svůj osobní zájem zájmu celku. Třetím důvodem je sugestibilita. Pomocí různých procedur lze uvést člověka do stavu, kdy ztrácí celou svou vědomou osobnost a podřizuje se sugesci, pak se dopouští činů, které jsou v nejhlubším protikladu s jeho povahou a zvyklostmi. Jednotlivec pobývající po určitou dobu v náruči nějakého davu se brzy působením vlivů, které z ní vyzařují, ocitne ve zvláštním stavu, velmi se blížícím fascinaci, jaké pod vlivem hypnotizéra propadají hypnotizování. Vědomá osobnost zcela zmizela, vůle a rozlišovací schopnost chybí, všechny city a myšlenky směřují tam, kde určí hypnotizér. 3.7 Jedinec a dav Pokud individua splývají v davu do jediného celku, určitě zde musí být něco, co jejich vzájemně váže, a právě toto pojivo by mohlo být tím, co je pro dav charakteristické. Je snadné stanovit míru odlišnosti individua patřícího k davu od izolovaného individua, méně snadné je odhalit příčiny této odlišnosti. I při intelektuálních funkcích hrají prioritní roli nevědomé 18

19 fenomény. Vědomý duševní život tvoří vedle nevědomého duševního života pouze zcela nepatrnou část. Naše vědomé akty pocházejí z určitého nevědomého základu vytvořeného zejména dědičnými vlivy. Ten obsahuje četné stopy předků, z nichž se utváří duše rasy. Za přiznanými motivy našich činů nepochybně existují tajné důvody, které nepřiznává, ale za těmito leží motivy ještě utajenější, které vůbec ani neznáme. Většina našeho každodenního řízení je výsledkem skrytých motivů, které nám unikají. Individuum patřící k davu si není vědom svých činů, jsou u něj vyřazeny některé schopnosti, jiné se přitom vystupňují na nejvyšší možnou míru. Neovladatelný pud ho nutí provést určité skutky. Uvolňují se destruktivní tendence. Mizí pocit odpovědnosti. Hlavní znaky individua v davu: - zánik vědomé osobnosti, převládají mírné osobnosti, - orientace myšlenek a citů stejným směrem pod vlivem sugesce a nákazy, - tendence okamžitě provést myšlenky. Lidé pod vlivem davu ztrácejí svou schopnost kritického, racionálního myšlení a chování a stávají se snadno ovlivnitelní a ovladatelní. Vracejí se vlastně k primitivnějším formám reakcí, než jakých jsou schopni za normálních okolností. Samotná příslušnost k davu způsobuje, že člověk sestupuje na civilizačním žebříčku o několik stupňů níže. Také vzdělaný jednotlivec je v davu barbarem, tj. tvorem ovládaným instinkty, je spontánní, prudký, divoký, nadšený, schopný násilí, ale i nadšení a heroizmu. Výrazný je i pokles intelektuálního výkonu v důsledku fúze s davem Kolektivní duše člověka V Psychologii davu (1895), jeho nejznámější práci, prosazoval názor, že vědomá osobnost individua v davu je v něm zaplavena a kolektivní duše převládá, chování davu je jednomyslné, emocionální a intelektuálně slabé. Dále v ní rozpracoval teorii davu a masy, ve které uvádí, že jednotlivec jedná za určitých podmínek zcela jinak, těmito podmínkami se stává právě jeho zařazení do seskupení lidí, které získalo charakter "psychologického davu". Jakéhokoli druhu jsou individua, z nichž se dav skládá, jakýkoli podobný nebo odlišný je způsob jejich života, zaměstnání, jejich charakter nebo jejich inteligence, samotnou okolností jejich přetvoření na masu získávají kolektivní duši, která jim umožňuje cítit, myslet a jednat 19

20 zcela jinak, než by každý z nich cítil, myslel a jednal sám o sobě. Existují myšlenky a city, které se vyskytují a mění na činy jedině u individuí spojených do davu. 3.8 Vazba na vůdce Jen co se živé bytosti spojí do jednoho sdružení, instinktivně se podřídí autoritě nějakého vůdce. Dav je vlastně poslušné stádo a nedokáže žít bez pána. Dav chce být ovládán neomezenou silou a potrpí si na autoritu, prahne po tom, aby si ji někdo podmanil. Vůdce sám musí být fascinován nějakou silnou vírou, aby dokázal probudit víru v davu. Vůdcem Le Bon připisuje tajuplnou moc, kterou nazývá prestiž. Prestiž je druh moci, jakou si nás podmaňuje jednotlivec, dílo, idea. Prestiž mizí vždy s neúspěchem. Hrdina, kterého dav včera vítal, bude jím zítra popliván, potká-li ho nezdar. Reakce bude tím větší, čím větší byla prestiž LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: KRA, Prestiž, 101s. 20

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE. Blahoslav Kraus

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE. Blahoslav Kraus SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Blahoslav Kraus 1 Sociální patologie Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu Vzdělávání

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Specifika řešení šikany výchovnými poradci na základních školách. Bc. Martin Soukeník

Specifika řešení šikany výchovnými poradci na základních školách. Bc. Martin Soukeník Specifika řešení šikany výchovnými poradci na základních školách Bc. Martin Soukeník Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci hodlám věnovat pozornost problematice šikany na základních

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS E CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 EXTREMISMUS PhDr. Josef Kasal, Ph.D. CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více