Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc."

Transkript

1 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Název organizace: Rafael Institut, o.s. (dále jen RI) Sídlo organizace: Rafael Institut, Na Dubině 5, Praha 4, Korespondenční adresa: Eliška Jírová, Sobotecká 3, Praha 10, IČO: Založen v r Prezident Správní rady RI: PhDr. Martin Mahler Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. PhDr. Martin Mahler Popis výcvikového programu: Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu Výcvik v dynamicky orientované skupinové terapii A. Všeobecné požadavky Výcvikový program RI zahrnuje 3 obvyklé části a nabízí též čtvrtou, nepovinnou: a) Sebezkušenostní část 350 hod. b) Teoretická část 200 hod. c) Supervizní část 100 hod. d) Nepovinná část: Kontinuální vzdělávání RI Frekventanti výcviku mají možnost dobrovolné účasti na dalších aktivitách RI, zejména na Kontinuálním vzdělávání RI. a) Sebezkušenostní část (350 hodin): V současné době ukončuje výcvik první výcviková skupina a pracují další dvě skupiny. V nejbližší době se chystá otevření čtvrté skupiny. Setkávání jsou převážně, i když ne výhradně, víkendová. Frekventanti absolvují zhruba 4 víkendová setkání ročně. b) Teoretická část (200 hodin): Teoretické vzdělávání je věnováno jak obecným psychoterapeutickým tématům, tak specificky problematice psychického traumatu. Frekventanti absolvují čtyři jedenáctihodinová setkání do roka. 1

2 c) Supervizní část (100 hodin): Supervizi mohou začít frekventanti navštěvovat až od druhé poloviny sebezkušenostní části výcviku. RI umožňuje skupinovou i individuální supervizi, převážně s lektory z Rafael Institutu. Na skupinové supervize vypisují supervizoři termíny, individuální supervize si frekventanti domlouvají se supervizory osobně. Výcvikoví terapeuti mohou realizovat supervizi pouze s frekventanty, kteří nejsou členy jejich výcvikových skupin. 30% supervizí mohou frekventanti absolvovat i u jiných supervizorů, kteří ale musí být vždy schváleni RI. d) Kontinuální vzdělávání RI: Je tvořeno přednáškami pro frekventanty i širší odbornou veřejnost, konají se jednou za měsíc, vždy každou druhou neděli. Zváni jsou většinou prominentní representanti odborného a veřejného života. Např. významní psychoterapeuti, psychologové, sociologové, odborníci na práci s traumatizovanými lidmi, ale také politici, právníci aj. (Příloha 6: Seznam přednášejících Kontinuálního vzdělávání RI) Frekventanti jsou do výcviku vybíráni na základě vstupního pohovoru, jeho součástí je též sepsání životopisu žadatele. Po přijetí do výcviku podepisuje každý frekventant Výcvikový kontrakt, jehož součástí je též přijetí etického kodexu ČPS ČLS JEP. (Příloha 1: Výcviková smlouva). Garance kvality vzdělání je zajištěna osobnostmi a vzděláním trenérů, supervizorů a lektorů. (Příloha 2: CV garantů, trenérů a supervizorů a Příloha 4: Seznam přednášejících teoretického vzdělávání) B. Požadavky na výcvikový tým a) Garanti výcvikového programu: 1. Prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. (více informací v podrobném CV, viz. Příloha 2) 2. PhDr. Martin Mahler (více informací v podrobném CV, viz. Příloha 2) Oba garanti jsou zakladateli výcvikového programu RI, jsou jeho garanty již od samého počátku a splňují požadované podmínky pro udělení akreditace. Oba jsou občany České republiky a žijí na území republiky, kde také vykonávají svojí odbornou činnost. 2

3 b) Trenéři výcvikového programu: 1. PhDr. Hapalová Michaela 2. PhDr. Hubálek Slavomil 3. Mgr. Klímová Helena 4. PhDr. Mahler Martin 5. Prof. MUDr. Papežová Hana, CSc. 6. Doc. PhDr. Preiss Marek, CSc. Všichni trenéři výcvikového programu RI pracují pod supervizí. Potřebné informace o trenérech a jejich odborná způsobilost viz CV. (Příloha 2) c) Supervizoři RI programu: 1. PhDr. Hapalová Michaela 2. PhDr. Hubálek Slavomil 3. PhDr. Junová Hana 4. Mgr. Klímová Helena 5. PhDr. Mahler Martin 6. Prof. MUDr. Papežová Hana, CSc. 7. Doc. PhDr. Preiss Marek, Csc. Viz Příloha 2. Výcvikový tým přijímá etický kodex ČPS ČLS JEP. Aktuální počet osob v supervizi k polovině roku 2012: 20. C. Požadavky podle jednotlivých směrů Teoretická část výcvikového programu RI je zajištěna lektory přímo z RI a lektory externími. Rozvrh témat je přizpůsoben požadavkům a zaměření samotného výcviku, tj. psychotraumu, psychoterapii a také potřebám frekventantů. Zhruba třetina přednášek se týká psychoterapie, další třetina psychotraumatu a do zbývající třetiny je zahrnuta etika, psychopatologie, obecné zásady komunikace, poradenství, práce se sociální skupinou a ve skupině atd. (Příloha 3: 3

4 Seznam a rozvrh přednášených témat teoretického vzdělávání, Příloha 4: Seznam přednášejících teoretického vzdělávání) Přednášky jsou rozděleny do zhruba 4 let, celý cyklus se vždy opakuje tak, aby každý frekventant mohl absolvovat celý cyklus. Případně jsou přednášky doplňovány novými tématy a novými lektory. Frekventanti musí mít 100% účast, případné absence nahrazují buď účastí na jiných přednáškách RI nebo mimo něj (po schválení RI). Max. 15 % lze nahradit také vypracováním písemné práce na dané téma po dohodě s Radou RI. Seznam literatury je rozdělen do dvou základních celků - základní literatura (většinou mnohasetstránkové publikace) a doporučená literatura. Seznam mohou doplňovat i lektoři při přednáškách, nebo supervizoři. (Příloha 5: Seznam základní a doporučené literatury) Osobní zkušenost je zajišťována v rámci sebezkušenostní části výcviku. Druhem osobní zkušenosti je jistě i povinná supervize, kde frekventanti referují o svých pracovních zkušenostech. Frekventanti získávají terapeutické dovednosti prostřednictvím všech tří částí výcviku. Dobrý ohlas mají i "obecné" přednášky o interpersonální komunikaci ať verbální, nebo neverbální, provázené praktickými ukázkami, problematika poradenství, kasuistické semináře. Ukončení výcviku je podmíněno splněním požadavků všech jeho tří částí (tj. sebezkušenostní, teoretická i supervizní část) a řídí se přesně definovanými pravidly. Pouze po splnění všech požadavků RI může frekventant obdržet certifikát RI o absolvování akreditovaného výcvikového programu. Z jednotlivých částí výcviku lze získat potvrzení o absolvování konkrétního počtu hodin. Pravidla ukončení výcvikového programu RI: Sebezkušenostní skupina: 350 hodin min. 85 % účast Teoretické vzdělávání: 200 hodin 100 % účast, absence lze nahradit účastí na jiných aktivitách RI, max. 15 % lze nahradit také vypracováním písemné práce na dané téma po dohodě s Radou RI Supervize: 100 hodin 30 hodin lze absolvovat u externích supervizorů schválených RI Závěrečná práce: stran (bez seznamu literatury) - může být teoreticky nebo kasuisticky zaměřena, upřednostněno je téma psychického traumatu - nepřijatelné jsou kompiláty, hodnocen je osobní příspěvek, originalita, promyšlenost a vlastní uchopení tématu (např. je možné na kasuistickém materiálu ukázat hlubší porozumění některým teoretickým pojmům a hypotézám) Kolokvium: 45 minut z toho 30 minut obhajoba závěrečné práce a 15 minut zodpovězení zkušební otázky z teorie Vyrovnané všechny finanční závazky mezi frekventantem a RI 4

5 SEZNAM PŘÍLOH ŽÁDOSTI: Číslo přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Název přílohy Výcviková smlouva CV garantů, trenérů a supervizorů výcvikového programu Seznam a rozvrh přednášených témat teoretického vzdělávání Seznam přednášejících teoretického vzdělávání Seznam základní a doporučené literatury Seznam přednášejících Kontinuálního vzdělávání RI Souhlasíme s publikací naší žádosti o schválení výcvikového programu na 5

6 PŘÍLOHA 1: RAFAEL INSTITUT VÝCVIKOVÝ KONTRAKT Pro výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu Výcvik v dynamicky orientované skupinové terapii URČENÍ VÝCVIKU Výcvik je určen těm, kdo se ve své profesi zabývají psychikou člověka a mezilidskými vztahy, zejména pokud se zabývají prevencí a terapií psychotraumat vzniklých především jako následek násilí mezi skupinami a ve skupinách. Jsou to tedy pracovníci ve zdravotnictví, v sociální péči, ve školství a médiích, ti, kdo se zabývají právem a bezpečností, humanitární pracovníci, duchovní různých konfesí, pracovníci všech pečujících profesí, studenti... ČÁSTI VÝCVIKU Sebezkušenostní skupina 350 výcvikových sezení (po 50 min) s tolerancí 15% absencí. Teoretické vzdělávání 200 výukových hodin (po 45 min). Supervize 100 supervizních hodin (po 50 min) individuální nebo skupinové supervize u supervizorů, které nabízí nebo schvaluje Rafael Institut. SMYSL A POSTUP VÝCVIKU Smyslem sebezkušenostního výcviku je umožnit jedinci sebepoznání a náhled do struktury vlastní osobnosti a do osobnostních i profesionálních motivací. Teoretická část tento proces podepře dalším vzděláním. Při supervizi si účastníci ověřují a opravují svoji vlastní práci. Práce písemná prokáže profesionální úroveň účastníků. To vše se pak potvrdí a uzavře při závěrečném kolokviu. VÝSTUPY Po absolvování sebezkušenostní části frekventant získává o tomto kroku potvrzení. Účasti na všech jednotlivých aktivitách jsou zaznamenávány a potvrzovány v indexu. Po úspěšném dokončení všech čtyř součástí výcviku absolvent obdrží konečné osvědčení o absolvování. Frekventanti mohou na požádání získat potvrzení o počtu absolvovaných hodin v jednotlivých částech výcviku. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ PO ABSOLVOVÁNÍ Tento výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a poskytuje žádoucí profesionální výbavu a podklad pro práci terapeuta, poradce, pracovníka pomáhajících profesí apod. Samotným absolvováním nicméně nevzniká nárok na takové pracovní umístění, neboť to záleží na předpisech ve zdravotnictví i v jiných oborech a na konkrétních zaměstnavatelích a institucích (které si mohou klást vlastní požadavky podle aktuálních potřeb). SIGNATÁŘI KONTRAKTU Rafael Institut, reprezentovaný garanty výcviku a výcvikovým terapeutem/výcvikovými terapeuty. Účastník výcviku, přijatý na základě přijímacího řízení TEXT KONTRAKTU XY a AB a CD - v zastoupení Rafael Institutu - se zavazují nabídnout a poskytnout všechny shora uvedené části výcviku, a to v míře předepsané, podle výcvikových pravidel a podle svého svědomí a MN přijímá svoji roli účastníka výcviku a zavazuje se respektovat pravidla a požadavky výcviku podle svého svědomí a respektovat Etický kodex ČPS ČLS JEP. Podpisy:

7 PŘÍLOHA 2: CV GARANTŮ, TRENÉRŮ A SUPERVIZORŮ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU (ŘAZENO ABECEDNĚ) PhDr.MICHAELA HAPALOVÁ , Bratislava Registrovaný klinický psycholog Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Vzdělání: 1987 FFUK, jednooborová psychologie rigorozní zkouška, PhDr. Atestační zkoušky: 1994 atestace z klinické psychologie funkční specializace ze systematické psychoterapie specializace v oboru dětská klinická psychologie Profesní praxe: VúDPaP, Bratislava OPPP Praha 2, Praha 10 Praxe ve zdravotnictví: D centrum, středisko pro dětskou a rodinnou psychoterapii /spoluzakladatelka centra/ Od 1996 privátní praxe klinické psychologie a psychoterapie pro děti rodinu a dospělé Přednášková činnost: Jabok,-1 semestr výuka vývojové psychologie Vyšší odborná herecká škola Michle 1 semestr psychologie /zástup/ Rafael Institut Židovská obec, Bratislava Publikační činnost: Kožnar, Hapalová: Výzkum sociometrických pozícií v tréninkových skupinách, VúDPaP, Bratislava, 2/1994 Hapalová M: O smútku a hrdinstve / náčrt psychologickej reflexive príbehov prvej generácie preživších holocaust/. Reflexie holokaustu, vydalo Dokumentačné stredisko holokaustu,?ustav etnologie SAV, Bratislava 2010 Příspěvky do sborníků Rafael institutu - Židovská identita ako cesta k sebe, domov, spät do svojej duše -Vztahy mezi generacemi Odborné mezinárodní konference a stáže: 1999,Institut C.G.Junga, Zurrich,Švýcarsko, 3 týdny 2007,Mojmírovice u Nitry, Slovensko, : Mezinárodní a interdisciplinární konference s názvem: Holokaust ako historický a morálny problem v minulosti a súčastnosti /aktivní účast/ 2008,Itálie -Milano : 1 st. International Congress, Inter- school Forum on Child Analysis /ISFCA/ 2010.Kanada -Montreal: 18 th Congress of International Association for Analytical Psychology 2010,Itálie-MIláno : 3 rd International Congress, Inter School Forum of Child Analysis

8 2011, Rusko - Petrohrad : The Journal of Analytical Psychology, 10 th International Conference: The Ancestors in Personal, Professional and Social History. Odborné výcviky a kurzy: SUR- výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii rodinná terapie / Institut rodinne terapie a systemických studií, Boš, Špitz, Gjuričová/ dětská psychoanalytická psychoterapie /Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii/ Pesso Boyden psychomotorická terapie, PBSP /organizace RIAPS, Remedium / jungovsky orientovaná psychoterapie /ČSAP/ Od 1999 mezinárodní individuální výcvik v jungiánské analyse /IAAP/, přerušen Mateřská dovolená/, bude ukončen závěrečnou zkouškou v příštím roce. Víceleté kurzy práce s tělem a neverbálními technikami, kurz nedirektivní psychoterapie hrou, kurz krizové intervence a práce s tělem a i. Lektorská činnost: výcvik ve skupinové psychoterapii : SUR 2000 spolulektorka skupiny Od 12/2010 lektorka / spolu s S. Hubálkem/ výcvikové skupiny v terapii traumatu, Rafael Institut Členství v odb. Společnostech: AKP ČMPS ČSAP IAAP- adept na individuálního člena mezinárodní asociace analytické psxchologie PBSP Pesso Boyden psychomotorická terapie

9 PhDr. SLAVOMIL HUBÁLEK Osobní údaje Jméno: Slavomil Příjmení: Hubálek Titul: PhDr. Datum narození: v Praze Národnost: česká Adresa: Štěpánská 17, Praha 1 Mobil: Vzdělání SPŠ sklářská, Nový Bor VŠCHT, Praha FF UK, katedra psychologie, Praha SUR, Praha, psychoterapeutický experienciální výcvik 1981 FF UK, katedra psychologie, Praha rigorózní zkouška, PhDr Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha atestace z klinické psychologie Zaměstnání 1993-dosud ALEA - psychologie, spol. s r.o., Praha 1, Školská 32 - ředitel Ministerstvo zdravotnictví ČR - tajemník a mluvčí ministra Sexuologický ústav University Karlovy, Praha - vědecký pracovník Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, sexuologické oddělení - klinický psycholog

10 Jiné zkušenosti 2006-dosud externě přenáší sociální psychologii na FSV UK a VŠE v Praze 1984-dosud soudní znalec MS v Praze z oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie a psychiatrie se specializací klinická psychologie 1981-dosud spoluautor a vedoucí jedenácti různých dlouhodobých (3-5 let) výcvikových a vzdělávacích programů, kurzů, psychoterapeutických výcviků, a to převážně pro psychology, psychiatry a řídící pracovníky Psychologická poradna pro vysokoškoláky, Praha poradenský psycholog a psychoterapeut Publikace Spoluautor několika knih. Autor cca 60 vědeckých článků v různých českých i zahraničních odborných časopisech. Autor mnoha popularizačních článků v oblasti péče o duševní zdraví, moderního managementu, komunikace, partnerských (manželských, pracovních i obchodních) vztahů, sexuality, tolerance a liberální politiky. Články v odborném tisku, příspěvky na odborných konferencích, kapitoly knih 1. Hubálek, S., Zimanová, J.: Skupinová psychoterapie sexuálních deviantů. Moravskoslezský referátový výběr, Kroměříž, Hubálek, S., Zimanová, J.: Community system in the therapy of sexual offenders. Sborník International Academy of sex. Research, Praha, Hubálek, S., Zimanová, J.: Komplexní adaptační terapie sexuálních deviantů. Sborník českopolské sexuologické konference, Opava, Zimanová, J., Hubálek, S.: Případ atypického sexuálního chování - kasuistika. Sborník konference sociální psychiatrie, Kroměříž, Zimanová, J., Hubálek, S.: Kriminální recidiva jako kriterium úspěšnosti léčby sexuálních deviantů. Sborník konference sociální psychiatrie, Kroměříž, Zimanová, J., Hubálek, S.: Náhled v psychoterapii sexuální deviantů. Psychoterapeutické sešity, Praha, Zimanová, J., Hubálek, S.: Sexualita tělesně postižené mládeže. Sborník FMPSV, Praha, Hubálek, S., Zimanová, J.: Otázka viny po sexuálním deliktu. Sborník českopolské sexuologické

11 konference, Opava, Hubálek, S., Zimanová, J.: Hodnotová orientace sexuálních deviantů. Sborník sexuologické konference, Ústí n/ L., Zimanová, J., Hubálek, S.: Sexual Deviation im Griff. Sexualmedizin, 12, 1983, s Hubálek, S.: Incest a charakteristiky jeho pachatelů. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 6, 1983, s Hubálek, S.: Charakteristiky pachatelů incestů "otec-dcera". Čs. kriminalistika, 2, 1984, s Raboch, J., Hubálek, S.: Příspěvek ke studiu ženského orgasmu. Čs. Gynek. 49, 1984, 4, s Hubálek, S.: Therapie a la UdSSR. Sexualmedizin, 2, 1984, s Hubálek, S., Raboch, J.: Orgasmus der Frau im Erleben des Paares. Sexualmedizin, 13, 1984, s Hubálek, S.: Komplexní adaptační terapie sexuálních deviantů. Sborník konference SNV SSR, Bratislava, Hubálek, S.: Psychoterapie v sexuologii. Sborník psychoterapeutické konference, Františkovy Lázně, Hubálek, S.: Skupinová psychoterapie homosexuálních pacientů. Sborník psychoterapeutické konference, Vyšné Ružbachy, Hubálek, S., Raboch, J.: Validita údajů o pohlavním životě v neplodných manželstvích. Čs. Gynek., 49, 1984, 10, s Hubálek, S., Raboch, J.: Příspěvek ke studiu ženského orgasmu. Prakt. lék. 65, 1985, 13, s Hubálek, S., Raboch, J.: Multiorgastické ženy. Čs. Gynek., 51, 1986, 6, s Zimanová, J., Wiess, P. Hubálek, S.: Adaptační terapie sexuálních deviantů a predikční kriteria její úspěšnosti, Kriminalistický sborník, 1985, 9, s Raboch, J., Hubálek, S.: Das Sexualleben von Frauen in Sterilen Ehen. Sborník konference, Magdeburg, Hubálek, S.: Psychosociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Sborník sexuologické konference, Horní Beřkovice, 1986

12 25. Weiss, P., Hubálek, S. Zimanová, J.: Role otce ve výchově ve vztahu k sociální adaptaci sexuálních delikventů. Psychologia a patopsychologia dieťaťa, 21, 1986, 4, s Zimanová, J., Hubálek, S.: Komplexní adaptační terapie sexuálních delikventů, Čs. Psychiatr, 82, 1986, 3-4, s Kočí K., Verner, P., Zvěřina, J., Hubálek, S.: Terapie erektilní impotence implantací endoprotéz. Rozhledy v chirurgii, 65, 1986, 11, s Hubálek, S.: Partner's relationships of homosexual patients. Abstrakta konference Family therapy, Praha, Hubálek, S.: The sexual development and sexual life of Czechoslovak women psychologists. Sborník, 8th world congress for sexology, Heidelberg, Hubálek, S.: Multiorgastické ženy. Sborník česko-polské sexuologické konference, Opava, Hubálek, S., Brzek, A.: Výskyt různých forem sexuálních kontaktů u homosexuálních mužů. Čas.lék.čes., 126, 1987, 321, s Hubálek, S.: Psychologické charakteristiky homosexuálních pacientů. Prakt. lék. 67, 1987, 18, s Weiss, P., Čepický, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem žen, Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Brichcín, S., Hubálek, S.: Psychoterapie parafilních osob. Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexualita a společnost. Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Hubálek, S.: Sexuální výchova homosexuálních lidí. Sborník sexuologické konference, Ústí n.l., Hubálek, S.: Skupinová psychoterapie homosexuálních pacientů. Prakt.lék., 68, 1988, 5, s Hubálek, S., Zvěřina, J., Kočí, K., Verner, P.: Psychologické vyšetření žadatelů o penilní endoprotézu. Prakt.Lék., 68, Weiss, P., Čepický, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem žen. Čs. Gynek., 53, 1988, 3, s Zimanová, J., Fuka, J., Weiss, P., Hubálek, S.: Některé současné názory na terapeutickou

13 kastraci sexuálních delikventů a naše zkušenosti. Čs. Psychiat., 84, 1988, 3, s Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexuals in Eastern Europe. Mental health and psychoterapy issues. J.of Homosexuality, 15, 1988, 1-2, s Brzek, A., Hubálek, S.: kapitola v knize: Ross, M., W. et alii: Psychopatology and psychoterapy in homosexuality. Haworth Press, New York, Brzek, A., Hubálek, S.: kapitola v knize: Ross, M.,W. et alii: The treatment of homosexuals with mental health disorders. Harrington Park Press, London, Brzek, A., Hubálek, S., Procházka, I.: AIDS a sexuální výchova. Kapitola skript: Sexuální zdraví - součást zdravého způsobu života. SAK, Praha, Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexualita a výkon trestu odnětí svobody. Zborník prednášok 13. vedecké lekárské konferencie SNV SSR, Trenčianské Teplice, Hubálek, S., Brzek, A.: Tělesné a sociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Zborník prednášok 13. vedecké lekárské konferencie SNV SSR. Trenčianské Teplice, Hubálek, S., Brzek, A.: Psychosociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Výzkum rodiny I. Bulletin VÚSRP, Praha, Hubálek, S.: Psychologie lidské sexuality. Kapitola v knize Křesťanství a psychologie, Sborník Křesťanské akademie, Praha, Hubálek, S.: kapitola v učebnici Občanská výchova pro ročník základní školy. Sexuální výchova. Vyšehrad, Praha, Hubálek, S.: kapitola v učebnici Občanská výchova pro ročník základní školy. Seznamování. Vyšehrad, Praha, Hubálek, S.: Děti konzervativní vzpoury. Přítomnost, 8, Hubálek, S.: kapitola v knize Antonína Zelenky Rozhlasové profily, rozhovory s osobnostmi, které jsou ve středu zájmu. Primus, Praha, Hubálek, S.: kapitola v knize Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské Jak chutná nezávislost, Votobia, Praha Hubálek, S.: Vychováváme skutečně samostatné a zodpovědné osobnosti? Veřejná správa, 40, Hubálek, S.: Extrémismus v České republice. Přednáška na FFUK. Praha, Hubálek, S.: Mladí úspěšní podnikatelé a námezdní vrazi. Srovnávací studie. Opakovaně

14 předneseno a publikováno 57. Hubálek, S., Lachman, M.: Případ napadení psychiatra. Soudně-znalecká konference Solenice, Hubálek, S.: kapitola v knize Dušana Ondruška, Počasie je také, aké si ho urobíš, Združenie PDCS, Bratislava, Hubálek, S.: Etika a agresivita v podnikání, příspěvek v knize Jana Poněšického Agrese, násilí a psychologie moci, Triton, Praha, Hubálek, S., Koťová, M.: Etika psychoterapie, Kam kráčíte etické teorie?, kapitoly v knize Petra Weisse a kol. Etické otázky v psychologii, Portál, Praha 2011 Slavomil Hubálek Po studiích psychologie na FF UK v Praze pracoval 8 let jako klinický psycholog na sexuologickém oddělení psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích. Je spoluautorem koncepce komplexní adaptační terapie sexuologických pacientů. V těchto letech souběžně externě pracoval v Poradně pro vysokoškoláky. V letech 1982 až 1990 se jako vědecký pracovník Sexuologického ústavu FVL UK zabýval výzkumem ženského sexuálního chování, psychologickou diagnostikou a psychoterapií. V letech 1990 až 1992 byl tajemníkem a mluvčím ministerstva zdravotnictví. Od roku 1993 je ředitelem poradenské firmy ALEA-psychologie. Firma se zabývá výběrem pracovníků a poradenstvím pro podniky. PhDr. Slavomil Hubálek je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie a psychiatrie se specializací klinická psychologie, lektorem psychoterapeutických výcviků a je publikačně činný jak v oblasti psychologie a personalistiky, tak i v širších tématech občanské společnosti.

15 PhDr. HANA JUNOVÁ Nar , vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala psychoanalytický výcvik (member of IPA) a výcvik SUR, kde byla později také výcvikovou terapeutkou složila zkoušku ze spec. průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v klinické psychologii získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Od r do 1990 pracovala na stejném pracovišti, které mělo několik částí: psychiatrické odd. FP, Odbočku pro rehabilitaci neuróz v Lobči a později ještě Denní sanatorium Horní Palata. Dělala individuální i skupinovou psychoterapii, neverbální psychoterapeutické techniky (především psychogymnastiku) a supervize. Přednášela, vedla workshopy a semináře doma i v zahraničí. Od 1990 do důchodu 1997 učila na katedře psychologie FF UK psychoterapii. V posledních letech se kromě supervizí věnuje etice v psychologii a psychoterapii - byla předsedkyní etické komise ČPS, 8 let členkou etické komise Evropské federace psychol. asociací (SCE EFPA). Publikace od r. 2010: Předmluva ke knize Lindsay,G., Koene,C., Ovreeide,H., Lang, F. (2010) Etika pro evropské psychology, Praha, Kroměříž: Triton Kultivace etiky psychologické práce - úkol pro mezinárodní spolupráci i pro české psychology in: Weiss, P. a kol. Etické otázky v psychologii (2011) Praha, Portál Mé etické otazníky in: Psychoterapie(2012) 6. roč., č. 2 Recenze (pro elektronický časopis ČMPS E-psychologie) na publikaci: R. Ptáček, P. Bartůněk a kol.: Etika a komunikace v medicíně (2010) Praha, Grada

16 Mgr. HELENA KLÍMOVÁ 1937: narozena v Praze 1960: promovala na FFUK, obor čeština, dipl. práce Literatura z bran smrti téma: psychologické podmínky přežití za Holokaustu : redaktorka Literárních novin, pověřena psaním a redigováním textů s psychologickou a společenskou tematikou 1966: vydala knížku Nechte maličkých přijíti aneb: civilizace versus děti? (nakl. Čs. Spisovatel), téma: nebezpečí citové deprivace při rané kolekt. výchově, význam a podstata péče mateřské : stáž v Sociol. ústavu ČSAV (s pauzou 7 měsíců v USA) : pro občanské postoje bez možnosti trvalého zaměstnání, práce na smlouvy o dílo, mj. tři roky v týmu Dr. Matějčka při sběru a vyhodnocování dat (tzv. výzkum nechtěných dětí) apod. 1972: počátek psychoterap. výcviků: SUR (2x), později v rodinné terapii (MUDr. Petr Boš) a muzikoterapii, všecky výcviky dokončeny) 1977: tréningové analýzy u primáře MUDr. Kučery, trval a do jeho osudové nemoci : práce v Ústavu zdravotní výchovy, výzkum hodnot starých lidí 1978: podepsala Chartu : začala pracovat jako individuální a skupinová psychoterapeutka, a to v Manželské poradně Mělník 1987: pokračování cvičné analýzy - u MUDr. Mikoty : supervizorka ve výcv. komunitě MUDr. Kamila Kaliny 1990: přijata za přidruženého člena GAS London 1992: Českou národní radou zvolena za členku Rady Českého rozhlasu 1992: iniciovala a spoluzaložila Nadaci Tolerance (NT) 1993: obdržela povolení provozovat psychoterapii v soukromé praxi 1993: spolu s dalšími pěti kolegy spoluzaložila ČSPAP - Českou společnost pro psychoanalytickou psychoterapii 1994: absolvovala speciální průpravu, zkoušku a získala osvědčení podle 45 vyhl.77/1981 o pracovnících ve zdravotnictví 1994: při NT iniciovala a s kolegy spoluzaložila projekt Rodiny po Holokaustu pro léčbu posttraumatického syndromu; projekt se současně stal pracovní skupinou při ČSPAP 1994: účastnila se v Cambridge (Mass.) čtyřdenní large group, facilitoval Patrick de Maré 1994: obdržela grant Středoevropské univerzity

17 1995: započala trénink ve skupinové analýze zaštítěný IGA Kodaň 1996: publikovala v nakl. Konfrontace knižní esej Jak člověk tvoří a boří svět, reflektující zkušenost large group a působení skupinové dynamiky při výcviku i ve společnosti (text oceněn Středoevropskou univerzitou) 1997: obdržela osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii od Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví : moderovala (svoji první) výcvikovou skupinu při ČSPAP 1999: zvolena členkou Etické komise při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti JEP 2001: certifikována jakožto skupinová analytička (IGA Kodaň) 2003: iniciovala a spoluzaložila Výbor pro Prix Irene, který pořádá každoroční psychoterapeutické semináře/konference a uděluje cenu na paměť Irene Bloomfield, britské skupinové analytičky : moderovala (svoji druhou) výcvikovou skupinu 2006: spoluzaložila výcvikové zařízení Rafael Institut pro výcvik v terapii a prevenci psychotraumatu 2006: nominována a jmenována čestnou členkou GAS London 2009: na mezinár. konf. EFPP v Praze spolumoderování large group a účast v panelu 2011: počátek moderování výcvikové skupiny pro Rafael Institut 2011: ve sborníku Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě, ed. Jiří Růžička, publ. text Malá lidská skupina v době post-kolektivismu 2011: ve sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND SOCIETIES ed. by Earl Hopper and Haim Weinberg publikovala studii The false we/the false collective self: a dynamic part of the social unconscious (vyd.(karnac) SOUČASNÁ ČINNOST Výcviková skupinová analytička Vede skupinový výcvik (nyní v rámci Rafael Institutu) Přednáší pro IGA Praha, Rafael Institut, Židovské muzeum a j. Vedení skupin: pootevřená dlouhod.skupina (v rámci soukromé praxe) pootevřená dlouhod.skupina pro terapii traumatu Holokaustu (s koter.) moderování large group podle potřeb Poskytování individuální psychoanalytické psychoterapie Publikace, nejčastější témata: skupinová dynamika všeho druhu, etické

18 problémy psychoterapie i společnosti, vliv Holokaustu na psychiku Publikuje v denním i odborném tisku Účastňuje se mezinárodních konferencí a kongresů a přednáší Připravuje mezinárodní mezioborovou konferenci (Praha, prosinec 2012) s názvem TRAUMA-DREAM-CONSCIOUSNESS: TRAUMATIZED GROUPS-HEALING-IDENTITY Připravuje text pro druhý díl mezinárodního sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND SOCIETIES ČLENSTVÍ Česká psychoterapeutická společnost při ČLS JEP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (zakl.člen) IGA Praha (zakl.člen) Group Analytic Society London čestná členka Rafael Institut (zakl.člen) Členka redakční rady čsp. Psychologie dnes OSOBNÍ Vdána 54 let, 2 děti, 4 vnoučata Od počátku setrvale bezpartijní BIBLIOGRAFIE (výběr) Texty zveřejněné v Literárních novinách, Literárních listech a Listech do r.1970 výběr: Rozhovor (povídka), LN 1960, 26. srpna Kdo je bude vychovávat? LN 1961, 50 Jako míšeňské jablíčko, jako z růže květ, LN 1963,7 Děti a denní jesle, LN 1963,12 Jak se dělá dobrý člověk a jak lotr, LN 1966,25 Izraelské podnebí, LN 1966, 35 Jak to bylo s těmi vysokoškoláky, LL 1968,2 Já vás ubezpečuju, že se vás vůbec nebojím! LL 1968,3 Co si myslíme u nás doma, Listy 1969,6 Samizdat, exil a přednášky na konferencích do listp. 89 (zachované zbytky): Sibiřskému vlku 1976, samizdat, (později in: Československý fejton 75-76, Novinář 1990) Pravdy každému přejte, in: Politický vězeň Jiří Lederer, vyd.index+čsp.svědectví, K oln/r. 1978

19 Právo na osud druhého? in: Listy, Řím 1979, únor, 1 Tři z Brna, in: Listy, Řím, 1979, červen, 3 Nabuchodonouzor a tři mládenci, in: Studie, Křesťanská akademie v Římě, 1979, IV Kamarádka v nouzi, in: Listy, Řím, 1979, prosinec, 7 Kamarádka v nouzi, in:studie, Křesťanská akademie v Římě 1980, I O souvislosti mezi základní posturou druhu Homo erectus a existenciální situací člověka, bytový seminář na evang. faře u faráře Čapka, 70. léta Kanibalismus při psychoterapii, X.celostátní psychoter.konf., Luhačovice 1975 Některé rysy současné mládeže a podíl prostředí na jejich tvorbě, Čs.polská psychiatrická konf., Lodž 1980 Možnosti a úskalí přeorientované agrese u člověka, Etol.konf.1980 Milostné rituály u člověka očima manželské psychoterapie, Etologická konf., Zvíkovské podhradí 1983 Bytostný rozhovor, Symposium rodinné terapie, Teplice 1984 Myšlenka spravedlnosti a manželský konflikt, Vědecké prac.dny soudní psychiatrie, Špindl. Mlýn 1985 Psychoterapie skupinou anebo psychoterapie skupiny, aneb: o dramatickém trojúhelníku, XV.celost.psychoter.konf., Vyšné Ružbachy 1985 Eliška se neumí držet za ruku, Etol.konf., Kružberk 1986 Transition-Ritual-Communitas: Therapeutic Importance of their Mutual Attitude, conf. IAGP, Zagreb 1986 Podíl rituálu na proměně člověka a jeho společenství, in:sborník psychoanalytických prací, red.j.kocourek, Praha, 1987 Pohled psychoterapie na moderní výklad starozákonního příběhu, XVI.Psychoterapeutická konf. Frant.lázně 1987 O lidském triumfálním pokřiku, Etologická konf., Špindl.Mlýn, 1988 Doing Psychotherapy in Prague how it feels, Xth Intl.Congress of.iagp, Amsterdam 1989 Disruption of the Couple in Czechoslovakia, Xth Intl. Congress of IAGP, Amsterdam 1989 (Výběr z dalších přednesených odborných textů z 80. let, bližší údaje nezachovány: Skupinová psychoterapie a protipřenos, Citové klima v dětské skupině, Životní události a obřadní chování, Svět kolem nás jako skupina skupin, Může být psychiatr nemocný z povolání?, Okamžik bytostného setkání ve skupinové psychoterapii a jeho diabolický protějšek, Hudba léčivá a hudba ohrožující, Žena jako partnerka mužova světa, Svatba jako přežitek? Co je to matka? O malé

20 lidské skupině a jejím nevědomí, Malá lidská skupina zde a nyní její síla i bída, Smysl osudovosti a smysl naděje při psychoterapii) PUBLIKACE PO R výběr: Vandr, LtN 1990, 2. VIII. I and Thou, We and They : Thoughts of a Psychotherapist in Prague, Group Analysis,1990, 3 Starobylé téma nyní, 55.klinicko-psychol.den, Čs psychol. spol. při ČSAV, Praha 1990 Přítelkyně dětí (Kojenci a totalitní systém), LN duben/květen 1991 Evangelista v kriminále a osobnost v české politice, předmluva, in: Rudolf Battěk: Dámy a pánové! vyd.inverze, Praha 1992 Starobylý námět nyní, Tvar 1993,31 Vedle koho byste nechtěli bydlet? LN 1995, 14.VII. Nešlapej na toho brouka! LN 1995, 21.VII. Rodiny po holocaustu, Kontext 1995,3 Ryba, LN 1996, 27.XII. Nemohu se nadechnouti, LN 1997, Rodiny po holocaustu (II), Psychologie Dnes, 1999/4 Co čte psychoterapeutka HK, Psychologie Dnes, 1999/5 Osudy žen osudy vnitřního prostoru, Psychologie Dnes, 2000/6 Historie výcviku ve skupinové nalýze v Česku (spoluautorka, s Luďkem Vrbou), Revue psychoanal. psychoterapie Symbolická funkce versus realita, Revue psychoanal.psychoter.2003 Máme v psychoterapii právo nerespektovat řád? Psychologie Dnes, 2003/10 Psychoterapie-odkud až kam-o symbolické funkci a hranicích, Psychologie dnes Kde se berou násilníci? LN 2004,15.IX. Inzerát na bosorku a dva pejsky, LN 2005,5.VIII. Prožít si svůj rituál, LN 2005, 8.X. Matky a dcery: trauma a intimita, in: Jak se vyrovnáváme s holocaustem? Rafael Centrum spolu s G+G, Praha 2006 Trauma inspirace pro tikkun? in: Jak se vyrovnáváme... Život v pravdě lidé potřebují jako potravu, LN 2007 Mají mrtví lidská práva? LN 2007,10.V. Totalitarian System and Narcissistic Injury, Group Analysis, 2007, Sept.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek ČSPAP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov, IČO 49626990, www.cspap.cz zve své kandidáty

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262)

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Studentům bude v rámci kurzu představena klinická psychologie jako samostatná vědní disciplína studující duševní život člověka na kontinuu zdraví

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

Brněnský institut psychoterapie

Brněnský institut psychoterapie Brněnský institut psychoterapie Sdružení podporující rozvoj psychoterapie a její interdisciplinární uplatnění v praxi (občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., registrované MV ČR v roce 1992)

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Valná hromada 24.4.2007

Valná hromada 24.4.2007 Valná hromada 24.4.2007 Program Valné hromady SUR, o.s. 24.4.2007 1. Přehled činnosti za uplynulé období Michael Chytrý 2. Finanční zpráva za rok 2006 Tereza Polesná 3. Informace o supervizi Miroslav Vyhnálek

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.)

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.) Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s (ČMISK, o.p.s.) Výroční zpráva za rok 2012 Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Městského soudu v Praze 27.10.2010 jako

Více

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a studenty vysokých škol na cyklus přednášek ČSPAP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov, IČO 49626990, www.cspap.cz zve své kandidáty

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 Obsah Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 1 Psychologie za totality: osobní svědectví 21 Jan Srnec Úvodem: vzpomínky z dětství 21...a moje cesta k psychologii 22 O úderu totality a o strachu jako předpokladu

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie

Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Klinická psychologie NMgr. obor Psychologie 1. a) Prehistorie a vznik klinické psychologie (jeji filosofické

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Poradenská psychologie a psychoterapie

Poradenská psychologie a psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Poradenská psychologie a psychoterapie NMgr. obor Psychologie 1 a Vymezení psychoterapie, její indikace,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST OZNÁMENÍ /1/ 1. oznámení - XXI. Konferenci sociální psychiatrie Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem, Centrem

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, Brno

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, Brno ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII Se sídlem Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno www.cskip.cz 1 Organizace vzdělávání Vzdělávací řád Vzdělávání v katatymně imaginativní

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE Klinický psycholog dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání

Více

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Program konference Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Místo konání: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 Nové Město Středisko křesťanské

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

Technika psychoanalytické psychoterapie

Technika psychoanalytické psychoterapie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Sekce individuální psyhoanalytické psychoterapie Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov nabízí klinicky pracujícím kolegům z oborů psychiatrie, psychologie

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Základy komplexního psychosomatického přístupu VII.

Základy komplexního psychosomatického přístupu VII. Pozvánka na komorní odbornou konferenci Základy komplexního psychosomatického přístupu VII. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Přednášející: MUDR. BARBORA BRANNÁ, MGR. KLÁRA

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Gestalt Academy. školní rok 2016

Gestalt Academy. školní rok 2016 Gestalt Academy školní rok 2016 Organizační informace Místo: není-li uvedeno jinak pak Centrum Alivio, Praze 6, Badeniho 1, nedaleko metra Hradčanská zvonek skupinová místnost. Čas: od 9 17 (6 8 výukových

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2017.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí na cyklus přednášek

zve své kandidáty výcviku, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí na cyklus přednášek ČSPAP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov, IČO 49626990, www.cspap.cz zve své kandidáty

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Oblastní charita Vimperk Pravětín 23 385 01 Vimperk Téma: Od problému k dovednosti Lektorka: Mgr. Hana Oravcová Kdy: 16. dubna 2016 Čas: 9.00 17.00 hod Časová

Více