Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc."

Transkript

1 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Název organizace: Rafael Institut, o.s. (dále jen RI) Sídlo organizace: Rafael Institut, Na Dubině 5, Praha 4, Korespondenční adresa: Eliška Jírová, Sobotecká 3, Praha 10, IČO: Založen v r Prezident Správní rady RI: PhDr. Martin Mahler Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. PhDr. Martin Mahler Popis výcvikového programu: Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu Výcvik v dynamicky orientované skupinové terapii A. Všeobecné požadavky Výcvikový program RI zahrnuje 3 obvyklé části a nabízí též čtvrtou, nepovinnou: a) Sebezkušenostní část 350 hod. b) Teoretická část 200 hod. c) Supervizní část 100 hod. d) Nepovinná část: Kontinuální vzdělávání RI Frekventanti výcviku mají možnost dobrovolné účasti na dalších aktivitách RI, zejména na Kontinuálním vzdělávání RI. a) Sebezkušenostní část (350 hodin): V současné době ukončuje výcvik první výcviková skupina a pracují další dvě skupiny. V nejbližší době se chystá otevření čtvrté skupiny. Setkávání jsou převážně, i když ne výhradně, víkendová. Frekventanti absolvují zhruba 4 víkendová setkání ročně. b) Teoretická část (200 hodin): Teoretické vzdělávání je věnováno jak obecným psychoterapeutickým tématům, tak specificky problematice psychického traumatu. Frekventanti absolvují čtyři jedenáctihodinová setkání do roka. 1

2 c) Supervizní část (100 hodin): Supervizi mohou začít frekventanti navštěvovat až od druhé poloviny sebezkušenostní části výcviku. RI umožňuje skupinovou i individuální supervizi, převážně s lektory z Rafael Institutu. Na skupinové supervize vypisují supervizoři termíny, individuální supervize si frekventanti domlouvají se supervizory osobně. Výcvikoví terapeuti mohou realizovat supervizi pouze s frekventanty, kteří nejsou členy jejich výcvikových skupin. 30% supervizí mohou frekventanti absolvovat i u jiných supervizorů, kteří ale musí být vždy schváleni RI. d) Kontinuální vzdělávání RI: Je tvořeno přednáškami pro frekventanty i širší odbornou veřejnost, konají se jednou za měsíc, vždy každou druhou neděli. Zváni jsou většinou prominentní representanti odborného a veřejného života. Např. významní psychoterapeuti, psychologové, sociologové, odborníci na práci s traumatizovanými lidmi, ale také politici, právníci aj. (Příloha 6: Seznam přednášejících Kontinuálního vzdělávání RI) Frekventanti jsou do výcviku vybíráni na základě vstupního pohovoru, jeho součástí je též sepsání životopisu žadatele. Po přijetí do výcviku podepisuje každý frekventant Výcvikový kontrakt, jehož součástí je též přijetí etického kodexu ČPS ČLS JEP. (Příloha 1: Výcviková smlouva). Garance kvality vzdělání je zajištěna osobnostmi a vzděláním trenérů, supervizorů a lektorů. (Příloha 2: CV garantů, trenérů a supervizorů a Příloha 4: Seznam přednášejících teoretického vzdělávání) B. Požadavky na výcvikový tým a) Garanti výcvikového programu: 1. Prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. (více informací v podrobném CV, viz. Příloha 2) 2. PhDr. Martin Mahler (více informací v podrobném CV, viz. Příloha 2) Oba garanti jsou zakladateli výcvikového programu RI, jsou jeho garanty již od samého počátku a splňují požadované podmínky pro udělení akreditace. Oba jsou občany České republiky a žijí na území republiky, kde také vykonávají svojí odbornou činnost. 2

3 b) Trenéři výcvikového programu: 1. PhDr. Hapalová Michaela 2. PhDr. Hubálek Slavomil 3. Mgr. Klímová Helena 4. PhDr. Mahler Martin 5. Prof. MUDr. Papežová Hana, CSc. 6. Doc. PhDr. Preiss Marek, CSc. Všichni trenéři výcvikového programu RI pracují pod supervizí. Potřebné informace o trenérech a jejich odborná způsobilost viz CV. (Příloha 2) c) Supervizoři RI programu: 1. PhDr. Hapalová Michaela 2. PhDr. Hubálek Slavomil 3. PhDr. Junová Hana 4. Mgr. Klímová Helena 5. PhDr. Mahler Martin 6. Prof. MUDr. Papežová Hana, CSc. 7. Doc. PhDr. Preiss Marek, Csc. Viz Příloha 2. Výcvikový tým přijímá etický kodex ČPS ČLS JEP. Aktuální počet osob v supervizi k polovině roku 2012: 20. C. Požadavky podle jednotlivých směrů Teoretická část výcvikového programu RI je zajištěna lektory přímo z RI a lektory externími. Rozvrh témat je přizpůsoben požadavkům a zaměření samotného výcviku, tj. psychotraumu, psychoterapii a také potřebám frekventantů. Zhruba třetina přednášek se týká psychoterapie, další třetina psychotraumatu a do zbývající třetiny je zahrnuta etika, psychopatologie, obecné zásady komunikace, poradenství, práce se sociální skupinou a ve skupině atd. (Příloha 3: 3

4 Seznam a rozvrh přednášených témat teoretického vzdělávání, Příloha 4: Seznam přednášejících teoretického vzdělávání) Přednášky jsou rozděleny do zhruba 4 let, celý cyklus se vždy opakuje tak, aby každý frekventant mohl absolvovat celý cyklus. Případně jsou přednášky doplňovány novými tématy a novými lektory. Frekventanti musí mít 100% účast, případné absence nahrazují buď účastí na jiných přednáškách RI nebo mimo něj (po schválení RI). Max. 15 % lze nahradit také vypracováním písemné práce na dané téma po dohodě s Radou RI. Seznam literatury je rozdělen do dvou základních celků - základní literatura (většinou mnohasetstránkové publikace) a doporučená literatura. Seznam mohou doplňovat i lektoři při přednáškách, nebo supervizoři. (Příloha 5: Seznam základní a doporučené literatury) Osobní zkušenost je zajišťována v rámci sebezkušenostní části výcviku. Druhem osobní zkušenosti je jistě i povinná supervize, kde frekventanti referují o svých pracovních zkušenostech. Frekventanti získávají terapeutické dovednosti prostřednictvím všech tří částí výcviku. Dobrý ohlas mají i "obecné" přednášky o interpersonální komunikaci ať verbální, nebo neverbální, provázené praktickými ukázkami, problematika poradenství, kasuistické semináře. Ukončení výcviku je podmíněno splněním požadavků všech jeho tří částí (tj. sebezkušenostní, teoretická i supervizní část) a řídí se přesně definovanými pravidly. Pouze po splnění všech požadavků RI může frekventant obdržet certifikát RI o absolvování akreditovaného výcvikového programu. Z jednotlivých částí výcviku lze získat potvrzení o absolvování konkrétního počtu hodin. Pravidla ukončení výcvikového programu RI: Sebezkušenostní skupina: 350 hodin min. 85 % účast Teoretické vzdělávání: 200 hodin 100 % účast, absence lze nahradit účastí na jiných aktivitách RI, max. 15 % lze nahradit také vypracováním písemné práce na dané téma po dohodě s Radou RI Supervize: 100 hodin 30 hodin lze absolvovat u externích supervizorů schválených RI Závěrečná práce: stran (bez seznamu literatury) - může být teoreticky nebo kasuisticky zaměřena, upřednostněno je téma psychického traumatu - nepřijatelné jsou kompiláty, hodnocen je osobní příspěvek, originalita, promyšlenost a vlastní uchopení tématu (např. je možné na kasuistickém materiálu ukázat hlubší porozumění některým teoretickým pojmům a hypotézám) Kolokvium: 45 minut z toho 30 minut obhajoba závěrečné práce a 15 minut zodpovězení zkušební otázky z teorie Vyrovnané všechny finanční závazky mezi frekventantem a RI 4

5 SEZNAM PŘÍLOH ŽÁDOSTI: Číslo přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Název přílohy Výcviková smlouva CV garantů, trenérů a supervizorů výcvikového programu Seznam a rozvrh přednášených témat teoretického vzdělávání Seznam přednášejících teoretického vzdělávání Seznam základní a doporučené literatury Seznam přednášejících Kontinuálního vzdělávání RI Souhlasíme s publikací naší žádosti o schválení výcvikového programu na 5

6 PŘÍLOHA 1: RAFAEL INSTITUT VÝCVIKOVÝ KONTRAKT Pro výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu Výcvik v dynamicky orientované skupinové terapii URČENÍ VÝCVIKU Výcvik je určen těm, kdo se ve své profesi zabývají psychikou člověka a mezilidskými vztahy, zejména pokud se zabývají prevencí a terapií psychotraumat vzniklých především jako následek násilí mezi skupinami a ve skupinách. Jsou to tedy pracovníci ve zdravotnictví, v sociální péči, ve školství a médiích, ti, kdo se zabývají právem a bezpečností, humanitární pracovníci, duchovní různých konfesí, pracovníci všech pečujících profesí, studenti... ČÁSTI VÝCVIKU Sebezkušenostní skupina 350 výcvikových sezení (po 50 min) s tolerancí 15% absencí. Teoretické vzdělávání 200 výukových hodin (po 45 min). Supervize 100 supervizních hodin (po 50 min) individuální nebo skupinové supervize u supervizorů, které nabízí nebo schvaluje Rafael Institut. SMYSL A POSTUP VÝCVIKU Smyslem sebezkušenostního výcviku je umožnit jedinci sebepoznání a náhled do struktury vlastní osobnosti a do osobnostních i profesionálních motivací. Teoretická část tento proces podepře dalším vzděláním. Při supervizi si účastníci ověřují a opravují svoji vlastní práci. Práce písemná prokáže profesionální úroveň účastníků. To vše se pak potvrdí a uzavře při závěrečném kolokviu. VÝSTUPY Po absolvování sebezkušenostní části frekventant získává o tomto kroku potvrzení. Účasti na všech jednotlivých aktivitách jsou zaznamenávány a potvrzovány v indexu. Po úspěšném dokončení všech čtyř součástí výcviku absolvent obdrží konečné osvědčení o absolvování. Frekventanti mohou na požádání získat potvrzení o počtu absolvovaných hodin v jednotlivých částech výcviku. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ PO ABSOLVOVÁNÍ Tento výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a poskytuje žádoucí profesionální výbavu a podklad pro práci terapeuta, poradce, pracovníka pomáhajících profesí apod. Samotným absolvováním nicméně nevzniká nárok na takové pracovní umístění, neboť to záleží na předpisech ve zdravotnictví i v jiných oborech a na konkrétních zaměstnavatelích a institucích (které si mohou klást vlastní požadavky podle aktuálních potřeb). SIGNATÁŘI KONTRAKTU Rafael Institut, reprezentovaný garanty výcviku a výcvikovým terapeutem/výcvikovými terapeuty. Účastník výcviku, přijatý na základě přijímacího řízení TEXT KONTRAKTU XY a AB a CD - v zastoupení Rafael Institutu - se zavazují nabídnout a poskytnout všechny shora uvedené části výcviku, a to v míře předepsané, podle výcvikových pravidel a podle svého svědomí a MN přijímá svoji roli účastníka výcviku a zavazuje se respektovat pravidla a požadavky výcviku podle svého svědomí a respektovat Etický kodex ČPS ČLS JEP. Podpisy:

7 PŘÍLOHA 2: CV GARANTŮ, TRENÉRŮ A SUPERVIZORŮ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU (ŘAZENO ABECEDNĚ) PhDr.MICHAELA HAPALOVÁ , Bratislava Registrovaný klinický psycholog Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Vzdělání: 1987 FFUK, jednooborová psychologie rigorozní zkouška, PhDr. Atestační zkoušky: 1994 atestace z klinické psychologie funkční specializace ze systematické psychoterapie specializace v oboru dětská klinická psychologie Profesní praxe: VúDPaP, Bratislava OPPP Praha 2, Praha 10 Praxe ve zdravotnictví: D centrum, středisko pro dětskou a rodinnou psychoterapii /spoluzakladatelka centra/ Od 1996 privátní praxe klinické psychologie a psychoterapie pro děti rodinu a dospělé Přednášková činnost: Jabok,-1 semestr výuka vývojové psychologie Vyšší odborná herecká škola Michle 1 semestr psychologie /zástup/ Rafael Institut Židovská obec, Bratislava Publikační činnost: Kožnar, Hapalová: Výzkum sociometrických pozícií v tréninkových skupinách, VúDPaP, Bratislava, 2/1994 Hapalová M: O smútku a hrdinstve / náčrt psychologickej reflexive príbehov prvej generácie preživších holocaust/. Reflexie holokaustu, vydalo Dokumentačné stredisko holokaustu,?ustav etnologie SAV, Bratislava 2010 Příspěvky do sborníků Rafael institutu - Židovská identita ako cesta k sebe, domov, spät do svojej duše -Vztahy mezi generacemi Odborné mezinárodní konference a stáže: 1999,Institut C.G.Junga, Zurrich,Švýcarsko, 3 týdny 2007,Mojmírovice u Nitry, Slovensko, : Mezinárodní a interdisciplinární konference s názvem: Holokaust ako historický a morálny problem v minulosti a súčastnosti /aktivní účast/ 2008,Itálie -Milano : 1 st. International Congress, Inter- school Forum on Child Analysis /ISFCA/ 2010.Kanada -Montreal: 18 th Congress of International Association for Analytical Psychology 2010,Itálie-MIláno : 3 rd International Congress, Inter School Forum of Child Analysis

8 2011, Rusko - Petrohrad : The Journal of Analytical Psychology, 10 th International Conference: The Ancestors in Personal, Professional and Social History. Odborné výcviky a kurzy: SUR- výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii rodinná terapie / Institut rodinne terapie a systemických studií, Boš, Špitz, Gjuričová/ dětská psychoanalytická psychoterapie /Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii/ Pesso Boyden psychomotorická terapie, PBSP /organizace RIAPS, Remedium / jungovsky orientovaná psychoterapie /ČSAP/ Od 1999 mezinárodní individuální výcvik v jungiánské analyse /IAAP/, přerušen Mateřská dovolená/, bude ukončen závěrečnou zkouškou v příštím roce. Víceleté kurzy práce s tělem a neverbálními technikami, kurz nedirektivní psychoterapie hrou, kurz krizové intervence a práce s tělem a i. Lektorská činnost: výcvik ve skupinové psychoterapii : SUR 2000 spolulektorka skupiny Od 12/2010 lektorka / spolu s S. Hubálkem/ výcvikové skupiny v terapii traumatu, Rafael Institut Členství v odb. Společnostech: AKP ČMPS ČSAP IAAP- adept na individuálního člena mezinárodní asociace analytické psxchologie PBSP Pesso Boyden psychomotorická terapie

9 PhDr. SLAVOMIL HUBÁLEK Osobní údaje Jméno: Slavomil Příjmení: Hubálek Titul: PhDr. Datum narození: v Praze Národnost: česká Adresa: Štěpánská 17, Praha 1 Mobil: Vzdělání SPŠ sklářská, Nový Bor VŠCHT, Praha FF UK, katedra psychologie, Praha SUR, Praha, psychoterapeutický experienciální výcvik 1981 FF UK, katedra psychologie, Praha rigorózní zkouška, PhDr Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha atestace z klinické psychologie Zaměstnání 1993-dosud ALEA - psychologie, spol. s r.o., Praha 1, Školská 32 - ředitel Ministerstvo zdravotnictví ČR - tajemník a mluvčí ministra Sexuologický ústav University Karlovy, Praha - vědecký pracovník Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, sexuologické oddělení - klinický psycholog

10 Jiné zkušenosti 2006-dosud externě přenáší sociální psychologii na FSV UK a VŠE v Praze 1984-dosud soudní znalec MS v Praze z oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie a psychiatrie se specializací klinická psychologie 1981-dosud spoluautor a vedoucí jedenácti různých dlouhodobých (3-5 let) výcvikových a vzdělávacích programů, kurzů, psychoterapeutických výcviků, a to převážně pro psychology, psychiatry a řídící pracovníky Psychologická poradna pro vysokoškoláky, Praha poradenský psycholog a psychoterapeut Publikace Spoluautor několika knih. Autor cca 60 vědeckých článků v různých českých i zahraničních odborných časopisech. Autor mnoha popularizačních článků v oblasti péče o duševní zdraví, moderního managementu, komunikace, partnerských (manželských, pracovních i obchodních) vztahů, sexuality, tolerance a liberální politiky. Články v odborném tisku, příspěvky na odborných konferencích, kapitoly knih 1. Hubálek, S., Zimanová, J.: Skupinová psychoterapie sexuálních deviantů. Moravskoslezský referátový výběr, Kroměříž, Hubálek, S., Zimanová, J.: Community system in the therapy of sexual offenders. Sborník International Academy of sex. Research, Praha, Hubálek, S., Zimanová, J.: Komplexní adaptační terapie sexuálních deviantů. Sborník českopolské sexuologické konference, Opava, Zimanová, J., Hubálek, S.: Případ atypického sexuálního chování - kasuistika. Sborník konference sociální psychiatrie, Kroměříž, Zimanová, J., Hubálek, S.: Kriminální recidiva jako kriterium úspěšnosti léčby sexuálních deviantů. Sborník konference sociální psychiatrie, Kroměříž, Zimanová, J., Hubálek, S.: Náhled v psychoterapii sexuální deviantů. Psychoterapeutické sešity, Praha, Zimanová, J., Hubálek, S.: Sexualita tělesně postižené mládeže. Sborník FMPSV, Praha, Hubálek, S., Zimanová, J.: Otázka viny po sexuálním deliktu. Sborník českopolské sexuologické

11 konference, Opava, Hubálek, S., Zimanová, J.: Hodnotová orientace sexuálních deviantů. Sborník sexuologické konference, Ústí n/ L., Zimanová, J., Hubálek, S.: Sexual Deviation im Griff. Sexualmedizin, 12, 1983, s Hubálek, S.: Incest a charakteristiky jeho pachatelů. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 6, 1983, s Hubálek, S.: Charakteristiky pachatelů incestů "otec-dcera". Čs. kriminalistika, 2, 1984, s Raboch, J., Hubálek, S.: Příspěvek ke studiu ženského orgasmu. Čs. Gynek. 49, 1984, 4, s Hubálek, S.: Therapie a la UdSSR. Sexualmedizin, 2, 1984, s Hubálek, S., Raboch, J.: Orgasmus der Frau im Erleben des Paares. Sexualmedizin, 13, 1984, s Hubálek, S.: Komplexní adaptační terapie sexuálních deviantů. Sborník konference SNV SSR, Bratislava, Hubálek, S.: Psychoterapie v sexuologii. Sborník psychoterapeutické konference, Františkovy Lázně, Hubálek, S.: Skupinová psychoterapie homosexuálních pacientů. Sborník psychoterapeutické konference, Vyšné Ružbachy, Hubálek, S., Raboch, J.: Validita údajů o pohlavním životě v neplodných manželstvích. Čs. Gynek., 49, 1984, 10, s Hubálek, S., Raboch, J.: Příspěvek ke studiu ženského orgasmu. Prakt. lék. 65, 1985, 13, s Hubálek, S., Raboch, J.: Multiorgastické ženy. Čs. Gynek., 51, 1986, 6, s Zimanová, J., Wiess, P. Hubálek, S.: Adaptační terapie sexuálních deviantů a predikční kriteria její úspěšnosti, Kriminalistický sborník, 1985, 9, s Raboch, J., Hubálek, S.: Das Sexualleben von Frauen in Sterilen Ehen. Sborník konference, Magdeburg, Hubálek, S.: Psychosociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Sborník sexuologické konference, Horní Beřkovice, 1986

12 25. Weiss, P., Hubálek, S. Zimanová, J.: Role otce ve výchově ve vztahu k sociální adaptaci sexuálních delikventů. Psychologia a patopsychologia dieťaťa, 21, 1986, 4, s Zimanová, J., Hubálek, S.: Komplexní adaptační terapie sexuálních delikventů, Čs. Psychiatr, 82, 1986, 3-4, s Kočí K., Verner, P., Zvěřina, J., Hubálek, S.: Terapie erektilní impotence implantací endoprotéz. Rozhledy v chirurgii, 65, 1986, 11, s Hubálek, S.: Partner's relationships of homosexual patients. Abstrakta konference Family therapy, Praha, Hubálek, S.: The sexual development and sexual life of Czechoslovak women psychologists. Sborník, 8th world congress for sexology, Heidelberg, Hubálek, S.: Multiorgastické ženy. Sborník česko-polské sexuologické konference, Opava, Hubálek, S., Brzek, A.: Výskyt různých forem sexuálních kontaktů u homosexuálních mužů. Čas.lék.čes., 126, 1987, 321, s Hubálek, S.: Psychologické charakteristiky homosexuálních pacientů. Prakt. lék. 67, 1987, 18, s Weiss, P., Čepický, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem žen, Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Brichcín, S., Hubálek, S.: Psychoterapie parafilních osob. Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexualita a společnost. Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Hubálek, S.: Sexuální výchova homosexuálních lidí. Sborník sexuologické konference, Ústí n.l., Hubálek, S.: Skupinová psychoterapie homosexuálních pacientů. Prakt.lék., 68, 1988, 5, s Hubálek, S., Zvěřina, J., Kočí, K., Verner, P.: Psychologické vyšetření žadatelů o penilní endoprotézu. Prakt.Lék., 68, Weiss, P., Čepický, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem žen. Čs. Gynek., 53, 1988, 3, s Zimanová, J., Fuka, J., Weiss, P., Hubálek, S.: Některé současné názory na terapeutickou

13 kastraci sexuálních delikventů a naše zkušenosti. Čs. Psychiat., 84, 1988, 3, s Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexuals in Eastern Europe. Mental health and psychoterapy issues. J.of Homosexuality, 15, 1988, 1-2, s Brzek, A., Hubálek, S.: kapitola v knize: Ross, M., W. et alii: Psychopatology and psychoterapy in homosexuality. Haworth Press, New York, Brzek, A., Hubálek, S.: kapitola v knize: Ross, M.,W. et alii: The treatment of homosexuals with mental health disorders. Harrington Park Press, London, Brzek, A., Hubálek, S., Procházka, I.: AIDS a sexuální výchova. Kapitola skript: Sexuální zdraví - součást zdravého způsobu života. SAK, Praha, Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexualita a výkon trestu odnětí svobody. Zborník prednášok 13. vedecké lekárské konferencie SNV SSR, Trenčianské Teplice, Hubálek, S., Brzek, A.: Tělesné a sociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Zborník prednášok 13. vedecké lekárské konferencie SNV SSR. Trenčianské Teplice, Hubálek, S., Brzek, A.: Psychosociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Výzkum rodiny I. Bulletin VÚSRP, Praha, Hubálek, S.: Psychologie lidské sexuality. Kapitola v knize Křesťanství a psychologie, Sborník Křesťanské akademie, Praha, Hubálek, S.: kapitola v učebnici Občanská výchova pro ročník základní školy. Sexuální výchova. Vyšehrad, Praha, Hubálek, S.: kapitola v učebnici Občanská výchova pro ročník základní školy. Seznamování. Vyšehrad, Praha, Hubálek, S.: Děti konzervativní vzpoury. Přítomnost, 8, Hubálek, S.: kapitola v knize Antonína Zelenky Rozhlasové profily, rozhovory s osobnostmi, které jsou ve středu zájmu. Primus, Praha, Hubálek, S.: kapitola v knize Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské Jak chutná nezávislost, Votobia, Praha Hubálek, S.: Vychováváme skutečně samostatné a zodpovědné osobnosti? Veřejná správa, 40, Hubálek, S.: Extrémismus v České republice. Přednáška na FFUK. Praha, Hubálek, S.: Mladí úspěšní podnikatelé a námezdní vrazi. Srovnávací studie. Opakovaně

14 předneseno a publikováno 57. Hubálek, S., Lachman, M.: Případ napadení psychiatra. Soudně-znalecká konference Solenice, Hubálek, S.: kapitola v knize Dušana Ondruška, Počasie je také, aké si ho urobíš, Združenie PDCS, Bratislava, Hubálek, S.: Etika a agresivita v podnikání, příspěvek v knize Jana Poněšického Agrese, násilí a psychologie moci, Triton, Praha, Hubálek, S., Koťová, M.: Etika psychoterapie, Kam kráčíte etické teorie?, kapitoly v knize Petra Weisse a kol. Etické otázky v psychologii, Portál, Praha 2011 Slavomil Hubálek Po studiích psychologie na FF UK v Praze pracoval 8 let jako klinický psycholog na sexuologickém oddělení psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích. Je spoluautorem koncepce komplexní adaptační terapie sexuologických pacientů. V těchto letech souběžně externě pracoval v Poradně pro vysokoškoláky. V letech 1982 až 1990 se jako vědecký pracovník Sexuologického ústavu FVL UK zabýval výzkumem ženského sexuálního chování, psychologickou diagnostikou a psychoterapií. V letech 1990 až 1992 byl tajemníkem a mluvčím ministerstva zdravotnictví. Od roku 1993 je ředitelem poradenské firmy ALEA-psychologie. Firma se zabývá výběrem pracovníků a poradenstvím pro podniky. PhDr. Slavomil Hubálek je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie a psychiatrie se specializací klinická psychologie, lektorem psychoterapeutických výcviků a je publikačně činný jak v oblasti psychologie a personalistiky, tak i v širších tématech občanské společnosti.

15 PhDr. HANA JUNOVÁ Nar , vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala psychoanalytický výcvik (member of IPA) a výcvik SUR, kde byla později také výcvikovou terapeutkou složila zkoušku ze spec. průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v klinické psychologii získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Od r do 1990 pracovala na stejném pracovišti, které mělo několik částí: psychiatrické odd. FP, Odbočku pro rehabilitaci neuróz v Lobči a později ještě Denní sanatorium Horní Palata. Dělala individuální i skupinovou psychoterapii, neverbální psychoterapeutické techniky (především psychogymnastiku) a supervize. Přednášela, vedla workshopy a semináře doma i v zahraničí. Od 1990 do důchodu 1997 učila na katedře psychologie FF UK psychoterapii. V posledních letech se kromě supervizí věnuje etice v psychologii a psychoterapii - byla předsedkyní etické komise ČPS, 8 let členkou etické komise Evropské federace psychol. asociací (SCE EFPA). Publikace od r. 2010: Předmluva ke knize Lindsay,G., Koene,C., Ovreeide,H., Lang, F. (2010) Etika pro evropské psychology, Praha, Kroměříž: Triton Kultivace etiky psychologické práce - úkol pro mezinárodní spolupráci i pro české psychology in: Weiss, P. a kol. Etické otázky v psychologii (2011) Praha, Portál Mé etické otazníky in: Psychoterapie(2012) 6. roč., č. 2 Recenze (pro elektronický časopis ČMPS E-psychologie) na publikaci: R. Ptáček, P. Bartůněk a kol.: Etika a komunikace v medicíně (2010) Praha, Grada

16 Mgr. HELENA KLÍMOVÁ 1937: narozena v Praze 1960: promovala na FFUK, obor čeština, dipl. práce Literatura z bran smrti téma: psychologické podmínky přežití za Holokaustu : redaktorka Literárních novin, pověřena psaním a redigováním textů s psychologickou a společenskou tematikou 1966: vydala knížku Nechte maličkých přijíti aneb: civilizace versus děti? (nakl. Čs. Spisovatel), téma: nebezpečí citové deprivace při rané kolekt. výchově, význam a podstata péče mateřské : stáž v Sociol. ústavu ČSAV (s pauzou 7 měsíců v USA) : pro občanské postoje bez možnosti trvalého zaměstnání, práce na smlouvy o dílo, mj. tři roky v týmu Dr. Matějčka při sběru a vyhodnocování dat (tzv. výzkum nechtěných dětí) apod. 1972: počátek psychoterap. výcviků: SUR (2x), později v rodinné terapii (MUDr. Petr Boš) a muzikoterapii, všecky výcviky dokončeny) 1977: tréningové analýzy u primáře MUDr. Kučery, trval a do jeho osudové nemoci : práce v Ústavu zdravotní výchovy, výzkum hodnot starých lidí 1978: podepsala Chartu : začala pracovat jako individuální a skupinová psychoterapeutka, a to v Manželské poradně Mělník 1987: pokračování cvičné analýzy - u MUDr. Mikoty : supervizorka ve výcv. komunitě MUDr. Kamila Kaliny 1990: přijata za přidruženého člena GAS London 1992: Českou národní radou zvolena za členku Rady Českého rozhlasu 1992: iniciovala a spoluzaložila Nadaci Tolerance (NT) 1993: obdržela povolení provozovat psychoterapii v soukromé praxi 1993: spolu s dalšími pěti kolegy spoluzaložila ČSPAP - Českou společnost pro psychoanalytickou psychoterapii 1994: absolvovala speciální průpravu, zkoušku a získala osvědčení podle 45 vyhl.77/1981 o pracovnících ve zdravotnictví 1994: při NT iniciovala a s kolegy spoluzaložila projekt Rodiny po Holokaustu pro léčbu posttraumatického syndromu; projekt se současně stal pracovní skupinou při ČSPAP 1994: účastnila se v Cambridge (Mass.) čtyřdenní large group, facilitoval Patrick de Maré 1994: obdržela grant Středoevropské univerzity

17 1995: započala trénink ve skupinové analýze zaštítěný IGA Kodaň 1996: publikovala v nakl. Konfrontace knižní esej Jak člověk tvoří a boří svět, reflektující zkušenost large group a působení skupinové dynamiky při výcviku i ve společnosti (text oceněn Středoevropskou univerzitou) 1997: obdržela osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii od Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví : moderovala (svoji první) výcvikovou skupinu při ČSPAP 1999: zvolena členkou Etické komise při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti JEP 2001: certifikována jakožto skupinová analytička (IGA Kodaň) 2003: iniciovala a spoluzaložila Výbor pro Prix Irene, který pořádá každoroční psychoterapeutické semináře/konference a uděluje cenu na paměť Irene Bloomfield, britské skupinové analytičky : moderovala (svoji druhou) výcvikovou skupinu 2006: spoluzaložila výcvikové zařízení Rafael Institut pro výcvik v terapii a prevenci psychotraumatu 2006: nominována a jmenována čestnou členkou GAS London 2009: na mezinár. konf. EFPP v Praze spolumoderování large group a účast v panelu 2011: počátek moderování výcvikové skupiny pro Rafael Institut 2011: ve sborníku Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě, ed. Jiří Růžička, publ. text Malá lidská skupina v době post-kolektivismu 2011: ve sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND SOCIETIES ed. by Earl Hopper and Haim Weinberg publikovala studii The false we/the false collective self: a dynamic part of the social unconscious (vyd.(karnac) SOUČASNÁ ČINNOST Výcviková skupinová analytička Vede skupinový výcvik (nyní v rámci Rafael Institutu) Přednáší pro IGA Praha, Rafael Institut, Židovské muzeum a j. Vedení skupin: pootevřená dlouhod.skupina (v rámci soukromé praxe) pootevřená dlouhod.skupina pro terapii traumatu Holokaustu (s koter.) moderování large group podle potřeb Poskytování individuální psychoanalytické psychoterapie Publikace, nejčastější témata: skupinová dynamika všeho druhu, etické

18 problémy psychoterapie i společnosti, vliv Holokaustu na psychiku Publikuje v denním i odborném tisku Účastňuje se mezinárodních konferencí a kongresů a přednáší Připravuje mezinárodní mezioborovou konferenci (Praha, prosinec 2012) s názvem TRAUMA-DREAM-CONSCIOUSNESS: TRAUMATIZED GROUPS-HEALING-IDENTITY Připravuje text pro druhý díl mezinárodního sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND SOCIETIES ČLENSTVÍ Česká psychoterapeutická společnost při ČLS JEP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (zakl.člen) IGA Praha (zakl.člen) Group Analytic Society London čestná členka Rafael Institut (zakl.člen) Členka redakční rady čsp. Psychologie dnes OSOBNÍ Vdána 54 let, 2 děti, 4 vnoučata Od počátku setrvale bezpartijní BIBLIOGRAFIE (výběr) Texty zveřejněné v Literárních novinách, Literárních listech a Listech do r.1970 výběr: Rozhovor (povídka), LN 1960, 26. srpna Kdo je bude vychovávat? LN 1961, 50 Jako míšeňské jablíčko, jako z růže květ, LN 1963,7 Děti a denní jesle, LN 1963,12 Jak se dělá dobrý člověk a jak lotr, LN 1966,25 Izraelské podnebí, LN 1966, 35 Jak to bylo s těmi vysokoškoláky, LL 1968,2 Já vás ubezpečuju, že se vás vůbec nebojím! LL 1968,3 Co si myslíme u nás doma, Listy 1969,6 Samizdat, exil a přednášky na konferencích do listp. 89 (zachované zbytky): Sibiřskému vlku 1976, samizdat, (později in: Československý fejton 75-76, Novinář 1990) Pravdy každému přejte, in: Politický vězeň Jiří Lederer, vyd.index+čsp.svědectví, K oln/r. 1978

19 Právo na osud druhého? in: Listy, Řím 1979, únor, 1 Tři z Brna, in: Listy, Řím, 1979, červen, 3 Nabuchodonouzor a tři mládenci, in: Studie, Křesťanská akademie v Římě, 1979, IV Kamarádka v nouzi, in: Listy, Řím, 1979, prosinec, 7 Kamarádka v nouzi, in:studie, Křesťanská akademie v Římě 1980, I O souvislosti mezi základní posturou druhu Homo erectus a existenciální situací člověka, bytový seminář na evang. faře u faráře Čapka, 70. léta Kanibalismus při psychoterapii, X.celostátní psychoter.konf., Luhačovice 1975 Některé rysy současné mládeže a podíl prostředí na jejich tvorbě, Čs.polská psychiatrická konf., Lodž 1980 Možnosti a úskalí přeorientované agrese u člověka, Etol.konf.1980 Milostné rituály u člověka očima manželské psychoterapie, Etologická konf., Zvíkovské podhradí 1983 Bytostný rozhovor, Symposium rodinné terapie, Teplice 1984 Myšlenka spravedlnosti a manželský konflikt, Vědecké prac.dny soudní psychiatrie, Špindl. Mlýn 1985 Psychoterapie skupinou anebo psychoterapie skupiny, aneb: o dramatickém trojúhelníku, XV.celost.psychoter.konf., Vyšné Ružbachy 1985 Eliška se neumí držet za ruku, Etol.konf., Kružberk 1986 Transition-Ritual-Communitas: Therapeutic Importance of their Mutual Attitude, conf. IAGP, Zagreb 1986 Podíl rituálu na proměně člověka a jeho společenství, in:sborník psychoanalytických prací, red.j.kocourek, Praha, 1987 Pohled psychoterapie na moderní výklad starozákonního příběhu, XVI.Psychoterapeutická konf. Frant.lázně 1987 O lidském triumfálním pokřiku, Etologická konf., Špindl.Mlýn, 1988 Doing Psychotherapy in Prague how it feels, Xth Intl.Congress of.iagp, Amsterdam 1989 Disruption of the Couple in Czechoslovakia, Xth Intl. Congress of IAGP, Amsterdam 1989 (Výběr z dalších přednesených odborných textů z 80. let, bližší údaje nezachovány: Skupinová psychoterapie a protipřenos, Citové klima v dětské skupině, Životní události a obřadní chování, Svět kolem nás jako skupina skupin, Může být psychiatr nemocný z povolání?, Okamžik bytostného setkání ve skupinové psychoterapii a jeho diabolický protějšek, Hudba léčivá a hudba ohrožující, Žena jako partnerka mužova světa, Svatba jako přežitek? Co je to matka? O malé

20 lidské skupině a jejím nevědomí, Malá lidská skupina zde a nyní její síla i bída, Smysl osudovosti a smysl naděje při psychoterapii) PUBLIKACE PO R výběr: Vandr, LtN 1990, 2. VIII. I and Thou, We and They : Thoughts of a Psychotherapist in Prague, Group Analysis,1990, 3 Starobylé téma nyní, 55.klinicko-psychol.den, Čs psychol. spol. při ČSAV, Praha 1990 Přítelkyně dětí (Kojenci a totalitní systém), LN duben/květen 1991 Evangelista v kriminále a osobnost v české politice, předmluva, in: Rudolf Battěk: Dámy a pánové! vyd.inverze, Praha 1992 Starobylý námět nyní, Tvar 1993,31 Vedle koho byste nechtěli bydlet? LN 1995, 14.VII. Nešlapej na toho brouka! LN 1995, 21.VII. Rodiny po holocaustu, Kontext 1995,3 Ryba, LN 1996, 27.XII. Nemohu se nadechnouti, LN 1997, Rodiny po holocaustu (II), Psychologie Dnes, 1999/4 Co čte psychoterapeutka HK, Psychologie Dnes, 1999/5 Osudy žen osudy vnitřního prostoru, Psychologie Dnes, 2000/6 Historie výcviku ve skupinové nalýze v Česku (spoluautorka, s Luďkem Vrbou), Revue psychoanal. psychoterapie Symbolická funkce versus realita, Revue psychoanal.psychoter.2003 Máme v psychoterapii právo nerespektovat řád? Psychologie Dnes, 2003/10 Psychoterapie-odkud až kam-o symbolické funkci a hranicích, Psychologie dnes Kde se berou násilníci? LN 2004,15.IX. Inzerát na bosorku a dva pejsky, LN 2005,5.VIII. Prožít si svůj rituál, LN 2005, 8.X. Matky a dcery: trauma a intimita, in: Jak se vyrovnáváme s holocaustem? Rafael Centrum spolu s G+G, Praha 2006 Trauma inspirace pro tikkun? in: Jak se vyrovnáváme... Život v pravdě lidé potřebují jako potravu, LN 2007 Mají mrtví lidská práva? LN 2007,10.V. Totalitarian System and Narcissistic Injury, Group Analysis, 2007, Sept.

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI,

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI, Číslo 4 11.KONFERENCE PS MEDICÍNY PSYCH@SOM (Psychosomatická medicína) ČASOPIS PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY VYDÁVÁ LIBERECKÝ INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, zastoupen náměstkem hejtmana senátorem Ing. Stanislavem Juránkem a Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa Ohrožení života a mimořádné události Linky důvěry Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Psychiatři a psychologové Další instituce: - Pedagogicko-psychologická poradna - Odbor sociálně-právní

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu

Časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu PSYCHOSOM 2013; 11(3) PSYCHOSOM Časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu Výkonná redakce/ Editors: MUDr. Vladislav Chvála: chvala@sktlib.cz MUDr. Aleš Fürst: furst@pbsp.cz Mgr. Jan Knop:

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu EDIČNÍ RADA: Karel Kočí, MUDr., CSc. Vladimír Kubíček, MUDr., CSc. Tonko Mardešić, doc., MUDr. CSc. Marta Šnajderová, doc., MUDr. CSc. Ondřej Trojan, MUDr. Petr Weiss, prof., PhDr. Ph.D. Newsbulletin České

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více