Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc."

Transkript

1 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Název organizace: Rafael Institut, o.s. (dále jen RI) Sídlo organizace: Rafael Institut, Na Dubině 5, Praha 4, Korespondenční adresa: Eliška Jírová, Sobotecká 3, Praha 10, IČO: Založen v r Prezident Správní rady RI: PhDr. Martin Mahler Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. PhDr. Martin Mahler Popis výcvikového programu: Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu Výcvik v dynamicky orientované skupinové terapii A. Všeobecné požadavky Výcvikový program RI zahrnuje 3 obvyklé části a nabízí též čtvrtou, nepovinnou: a) Sebezkušenostní část 350 hod. b) Teoretická část 200 hod. c) Supervizní část 100 hod. d) Nepovinná část: Kontinuální vzdělávání RI Frekventanti výcviku mají možnost dobrovolné účasti na dalších aktivitách RI, zejména na Kontinuálním vzdělávání RI. a) Sebezkušenostní část (350 hodin): V současné době ukončuje výcvik první výcviková skupina a pracují další dvě skupiny. V nejbližší době se chystá otevření čtvrté skupiny. Setkávání jsou převážně, i když ne výhradně, víkendová. Frekventanti absolvují zhruba 4 víkendová setkání ročně. b) Teoretická část (200 hodin): Teoretické vzdělávání je věnováno jak obecným psychoterapeutickým tématům, tak specificky problematice psychického traumatu. Frekventanti absolvují čtyři jedenáctihodinová setkání do roka. 1

2 c) Supervizní část (100 hodin): Supervizi mohou začít frekventanti navštěvovat až od druhé poloviny sebezkušenostní části výcviku. RI umožňuje skupinovou i individuální supervizi, převážně s lektory z Rafael Institutu. Na skupinové supervize vypisují supervizoři termíny, individuální supervize si frekventanti domlouvají se supervizory osobně. Výcvikoví terapeuti mohou realizovat supervizi pouze s frekventanty, kteří nejsou členy jejich výcvikových skupin. 30% supervizí mohou frekventanti absolvovat i u jiných supervizorů, kteří ale musí být vždy schváleni RI. d) Kontinuální vzdělávání RI: Je tvořeno přednáškami pro frekventanty i širší odbornou veřejnost, konají se jednou za měsíc, vždy každou druhou neděli. Zváni jsou většinou prominentní representanti odborného a veřejného života. Např. významní psychoterapeuti, psychologové, sociologové, odborníci na práci s traumatizovanými lidmi, ale také politici, právníci aj. (Příloha 6: Seznam přednášejících Kontinuálního vzdělávání RI) Frekventanti jsou do výcviku vybíráni na základě vstupního pohovoru, jeho součástí je též sepsání životopisu žadatele. Po přijetí do výcviku podepisuje každý frekventant Výcvikový kontrakt, jehož součástí je též přijetí etického kodexu ČPS ČLS JEP. (Příloha 1: Výcviková smlouva). Garance kvality vzdělání je zajištěna osobnostmi a vzděláním trenérů, supervizorů a lektorů. (Příloha 2: CV garantů, trenérů a supervizorů a Příloha 4: Seznam přednášejících teoretického vzdělávání) B. Požadavky na výcvikový tým a) Garanti výcvikového programu: 1. Prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. (více informací v podrobném CV, viz. Příloha 2) 2. PhDr. Martin Mahler (více informací v podrobném CV, viz. Příloha 2) Oba garanti jsou zakladateli výcvikového programu RI, jsou jeho garanty již od samého počátku a splňují požadované podmínky pro udělení akreditace. Oba jsou občany České republiky a žijí na území republiky, kde také vykonávají svojí odbornou činnost. 2

3 b) Trenéři výcvikového programu: 1. PhDr. Hapalová Michaela 2. PhDr. Hubálek Slavomil 3. Mgr. Klímová Helena 4. PhDr. Mahler Martin 5. Prof. MUDr. Papežová Hana, CSc. 6. Doc. PhDr. Preiss Marek, CSc. Všichni trenéři výcvikového programu RI pracují pod supervizí. Potřebné informace o trenérech a jejich odborná způsobilost viz CV. (Příloha 2) c) Supervizoři RI programu: 1. PhDr. Hapalová Michaela 2. PhDr. Hubálek Slavomil 3. PhDr. Junová Hana 4. Mgr. Klímová Helena 5. PhDr. Mahler Martin 6. Prof. MUDr. Papežová Hana, CSc. 7. Doc. PhDr. Preiss Marek, Csc. Viz Příloha 2. Výcvikový tým přijímá etický kodex ČPS ČLS JEP. Aktuální počet osob v supervizi k polovině roku 2012: 20. C. Požadavky podle jednotlivých směrů Teoretická část výcvikového programu RI je zajištěna lektory přímo z RI a lektory externími. Rozvrh témat je přizpůsoben požadavkům a zaměření samotného výcviku, tj. psychotraumu, psychoterapii a také potřebám frekventantů. Zhruba třetina přednášek se týká psychoterapie, další třetina psychotraumatu a do zbývající třetiny je zahrnuta etika, psychopatologie, obecné zásady komunikace, poradenství, práce se sociální skupinou a ve skupině atd. (Příloha 3: 3

4 Seznam a rozvrh přednášených témat teoretického vzdělávání, Příloha 4: Seznam přednášejících teoretického vzdělávání) Přednášky jsou rozděleny do zhruba 4 let, celý cyklus se vždy opakuje tak, aby každý frekventant mohl absolvovat celý cyklus. Případně jsou přednášky doplňovány novými tématy a novými lektory. Frekventanti musí mít 100% účast, případné absence nahrazují buď účastí na jiných přednáškách RI nebo mimo něj (po schválení RI). Max. 15 % lze nahradit také vypracováním písemné práce na dané téma po dohodě s Radou RI. Seznam literatury je rozdělen do dvou základních celků - základní literatura (většinou mnohasetstránkové publikace) a doporučená literatura. Seznam mohou doplňovat i lektoři při přednáškách, nebo supervizoři. (Příloha 5: Seznam základní a doporučené literatury) Osobní zkušenost je zajišťována v rámci sebezkušenostní části výcviku. Druhem osobní zkušenosti je jistě i povinná supervize, kde frekventanti referují o svých pracovních zkušenostech. Frekventanti získávají terapeutické dovednosti prostřednictvím všech tří částí výcviku. Dobrý ohlas mají i "obecné" přednášky o interpersonální komunikaci ať verbální, nebo neverbální, provázené praktickými ukázkami, problematika poradenství, kasuistické semináře. Ukončení výcviku je podmíněno splněním požadavků všech jeho tří částí (tj. sebezkušenostní, teoretická i supervizní část) a řídí se přesně definovanými pravidly. Pouze po splnění všech požadavků RI může frekventant obdržet certifikát RI o absolvování akreditovaného výcvikového programu. Z jednotlivých částí výcviku lze získat potvrzení o absolvování konkrétního počtu hodin. Pravidla ukončení výcvikového programu RI: Sebezkušenostní skupina: 350 hodin min. 85 % účast Teoretické vzdělávání: 200 hodin 100 % účast, absence lze nahradit účastí na jiných aktivitách RI, max. 15 % lze nahradit také vypracováním písemné práce na dané téma po dohodě s Radou RI Supervize: 100 hodin 30 hodin lze absolvovat u externích supervizorů schválených RI Závěrečná práce: stran (bez seznamu literatury) - může být teoreticky nebo kasuisticky zaměřena, upřednostněno je téma psychického traumatu - nepřijatelné jsou kompiláty, hodnocen je osobní příspěvek, originalita, promyšlenost a vlastní uchopení tématu (např. je možné na kasuistickém materiálu ukázat hlubší porozumění některým teoretickým pojmům a hypotézám) Kolokvium: 45 minut z toho 30 minut obhajoba závěrečné práce a 15 minut zodpovězení zkušební otázky z teorie Vyrovnané všechny finanční závazky mezi frekventantem a RI 4

5 SEZNAM PŘÍLOH ŽÁDOSTI: Číslo přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Název přílohy Výcviková smlouva CV garantů, trenérů a supervizorů výcvikového programu Seznam a rozvrh přednášených témat teoretického vzdělávání Seznam přednášejících teoretického vzdělávání Seznam základní a doporučené literatury Seznam přednášejících Kontinuálního vzdělávání RI Souhlasíme s publikací naší žádosti o schválení výcvikového programu na 5

6 PŘÍLOHA 1: RAFAEL INSTITUT VÝCVIKOVÝ KONTRAKT Pro výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu Výcvik v dynamicky orientované skupinové terapii URČENÍ VÝCVIKU Výcvik je určen těm, kdo se ve své profesi zabývají psychikou člověka a mezilidskými vztahy, zejména pokud se zabývají prevencí a terapií psychotraumat vzniklých především jako následek násilí mezi skupinami a ve skupinách. Jsou to tedy pracovníci ve zdravotnictví, v sociální péči, ve školství a médiích, ti, kdo se zabývají právem a bezpečností, humanitární pracovníci, duchovní různých konfesí, pracovníci všech pečujících profesí, studenti... ČÁSTI VÝCVIKU Sebezkušenostní skupina 350 výcvikových sezení (po 50 min) s tolerancí 15% absencí. Teoretické vzdělávání 200 výukových hodin (po 45 min). Supervize 100 supervizních hodin (po 50 min) individuální nebo skupinové supervize u supervizorů, které nabízí nebo schvaluje Rafael Institut. SMYSL A POSTUP VÝCVIKU Smyslem sebezkušenostního výcviku je umožnit jedinci sebepoznání a náhled do struktury vlastní osobnosti a do osobnostních i profesionálních motivací. Teoretická část tento proces podepře dalším vzděláním. Při supervizi si účastníci ověřují a opravují svoji vlastní práci. Práce písemná prokáže profesionální úroveň účastníků. To vše se pak potvrdí a uzavře při závěrečném kolokviu. VÝSTUPY Po absolvování sebezkušenostní části frekventant získává o tomto kroku potvrzení. Účasti na všech jednotlivých aktivitách jsou zaznamenávány a potvrzovány v indexu. Po úspěšném dokončení všech čtyř součástí výcviku absolvent obdrží konečné osvědčení o absolvování. Frekventanti mohou na požádání získat potvrzení o počtu absolvovaných hodin v jednotlivých částech výcviku. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ PO ABSOLVOVÁNÍ Tento výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a poskytuje žádoucí profesionální výbavu a podklad pro práci terapeuta, poradce, pracovníka pomáhajících profesí apod. Samotným absolvováním nicméně nevzniká nárok na takové pracovní umístění, neboť to záleží na předpisech ve zdravotnictví i v jiných oborech a na konkrétních zaměstnavatelích a institucích (které si mohou klást vlastní požadavky podle aktuálních potřeb). SIGNATÁŘI KONTRAKTU Rafael Institut, reprezentovaný garanty výcviku a výcvikovým terapeutem/výcvikovými terapeuty. Účastník výcviku, přijatý na základě přijímacího řízení TEXT KONTRAKTU XY a AB a CD - v zastoupení Rafael Institutu - se zavazují nabídnout a poskytnout všechny shora uvedené části výcviku, a to v míře předepsané, podle výcvikových pravidel a podle svého svědomí a MN přijímá svoji roli účastníka výcviku a zavazuje se respektovat pravidla a požadavky výcviku podle svého svědomí a respektovat Etický kodex ČPS ČLS JEP. Podpisy:

7 PŘÍLOHA 2: CV GARANTŮ, TRENÉRŮ A SUPERVIZORŮ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU (ŘAZENO ABECEDNĚ) PhDr.MICHAELA HAPALOVÁ , Bratislava Registrovaný klinický psycholog Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Vzdělání: 1987 FFUK, jednooborová psychologie rigorozní zkouška, PhDr. Atestační zkoušky: 1994 atestace z klinické psychologie funkční specializace ze systematické psychoterapie specializace v oboru dětská klinická psychologie Profesní praxe: VúDPaP, Bratislava OPPP Praha 2, Praha 10 Praxe ve zdravotnictví: D centrum, středisko pro dětskou a rodinnou psychoterapii /spoluzakladatelka centra/ Od 1996 privátní praxe klinické psychologie a psychoterapie pro děti rodinu a dospělé Přednášková činnost: Jabok,-1 semestr výuka vývojové psychologie Vyšší odborná herecká škola Michle 1 semestr psychologie /zástup/ Rafael Institut Židovská obec, Bratislava Publikační činnost: Kožnar, Hapalová: Výzkum sociometrických pozícií v tréninkových skupinách, VúDPaP, Bratislava, 2/1994 Hapalová M: O smútku a hrdinstve / náčrt psychologickej reflexive príbehov prvej generácie preživších holocaust/. Reflexie holokaustu, vydalo Dokumentačné stredisko holokaustu,?ustav etnologie SAV, Bratislava 2010 Příspěvky do sborníků Rafael institutu - Židovská identita ako cesta k sebe, domov, spät do svojej duše -Vztahy mezi generacemi Odborné mezinárodní konference a stáže: 1999,Institut C.G.Junga, Zurrich,Švýcarsko, 3 týdny 2007,Mojmírovice u Nitry, Slovensko, : Mezinárodní a interdisciplinární konference s názvem: Holokaust ako historický a morálny problem v minulosti a súčastnosti /aktivní účast/ 2008,Itálie -Milano : 1 st. International Congress, Inter- school Forum on Child Analysis /ISFCA/ 2010.Kanada -Montreal: 18 th Congress of International Association for Analytical Psychology 2010,Itálie-MIláno : 3 rd International Congress, Inter School Forum of Child Analysis

8 2011, Rusko - Petrohrad : The Journal of Analytical Psychology, 10 th International Conference: The Ancestors in Personal, Professional and Social History. Odborné výcviky a kurzy: SUR- výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii rodinná terapie / Institut rodinne terapie a systemických studií, Boš, Špitz, Gjuričová/ dětská psychoanalytická psychoterapie /Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii/ Pesso Boyden psychomotorická terapie, PBSP /organizace RIAPS, Remedium / jungovsky orientovaná psychoterapie /ČSAP/ Od 1999 mezinárodní individuální výcvik v jungiánské analyse /IAAP/, přerušen Mateřská dovolená/, bude ukončen závěrečnou zkouškou v příštím roce. Víceleté kurzy práce s tělem a neverbálními technikami, kurz nedirektivní psychoterapie hrou, kurz krizové intervence a práce s tělem a i. Lektorská činnost: výcvik ve skupinové psychoterapii : SUR 2000 spolulektorka skupiny Od 12/2010 lektorka / spolu s S. Hubálkem/ výcvikové skupiny v terapii traumatu, Rafael Institut Členství v odb. Společnostech: AKP ČMPS ČSAP IAAP- adept na individuálního člena mezinárodní asociace analytické psxchologie PBSP Pesso Boyden psychomotorická terapie

9 PhDr. SLAVOMIL HUBÁLEK Osobní údaje Jméno: Slavomil Příjmení: Hubálek Titul: PhDr. Datum narození: v Praze Národnost: česká Adresa: Štěpánská 17, Praha 1 Mobil: Vzdělání SPŠ sklářská, Nový Bor VŠCHT, Praha FF UK, katedra psychologie, Praha SUR, Praha, psychoterapeutický experienciální výcvik 1981 FF UK, katedra psychologie, Praha rigorózní zkouška, PhDr Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha atestace z klinické psychologie Zaměstnání 1993-dosud ALEA - psychologie, spol. s r.o., Praha 1, Školská 32 - ředitel Ministerstvo zdravotnictví ČR - tajemník a mluvčí ministra Sexuologický ústav University Karlovy, Praha - vědecký pracovník Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, sexuologické oddělení - klinický psycholog

10 Jiné zkušenosti 2006-dosud externě přenáší sociální psychologii na FSV UK a VŠE v Praze 1984-dosud soudní znalec MS v Praze z oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie a psychiatrie se specializací klinická psychologie 1981-dosud spoluautor a vedoucí jedenácti různých dlouhodobých (3-5 let) výcvikových a vzdělávacích programů, kurzů, psychoterapeutických výcviků, a to převážně pro psychology, psychiatry a řídící pracovníky Psychologická poradna pro vysokoškoláky, Praha poradenský psycholog a psychoterapeut Publikace Spoluautor několika knih. Autor cca 60 vědeckých článků v různých českých i zahraničních odborných časopisech. Autor mnoha popularizačních článků v oblasti péče o duševní zdraví, moderního managementu, komunikace, partnerských (manželských, pracovních i obchodních) vztahů, sexuality, tolerance a liberální politiky. Články v odborném tisku, příspěvky na odborných konferencích, kapitoly knih 1. Hubálek, S., Zimanová, J.: Skupinová psychoterapie sexuálních deviantů. Moravskoslezský referátový výběr, Kroměříž, Hubálek, S., Zimanová, J.: Community system in the therapy of sexual offenders. Sborník International Academy of sex. Research, Praha, Hubálek, S., Zimanová, J.: Komplexní adaptační terapie sexuálních deviantů. Sborník českopolské sexuologické konference, Opava, Zimanová, J., Hubálek, S.: Případ atypického sexuálního chování - kasuistika. Sborník konference sociální psychiatrie, Kroměříž, Zimanová, J., Hubálek, S.: Kriminální recidiva jako kriterium úspěšnosti léčby sexuálních deviantů. Sborník konference sociální psychiatrie, Kroměříž, Zimanová, J., Hubálek, S.: Náhled v psychoterapii sexuální deviantů. Psychoterapeutické sešity, Praha, Zimanová, J., Hubálek, S.: Sexualita tělesně postižené mládeže. Sborník FMPSV, Praha, Hubálek, S., Zimanová, J.: Otázka viny po sexuálním deliktu. Sborník českopolské sexuologické

11 konference, Opava, Hubálek, S., Zimanová, J.: Hodnotová orientace sexuálních deviantů. Sborník sexuologické konference, Ústí n/ L., Zimanová, J., Hubálek, S.: Sexual Deviation im Griff. Sexualmedizin, 12, 1983, s Hubálek, S.: Incest a charakteristiky jeho pachatelů. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 6, 1983, s Hubálek, S.: Charakteristiky pachatelů incestů "otec-dcera". Čs. kriminalistika, 2, 1984, s Raboch, J., Hubálek, S.: Příspěvek ke studiu ženského orgasmu. Čs. Gynek. 49, 1984, 4, s Hubálek, S.: Therapie a la UdSSR. Sexualmedizin, 2, 1984, s Hubálek, S., Raboch, J.: Orgasmus der Frau im Erleben des Paares. Sexualmedizin, 13, 1984, s Hubálek, S.: Komplexní adaptační terapie sexuálních deviantů. Sborník konference SNV SSR, Bratislava, Hubálek, S.: Psychoterapie v sexuologii. Sborník psychoterapeutické konference, Františkovy Lázně, Hubálek, S.: Skupinová psychoterapie homosexuálních pacientů. Sborník psychoterapeutické konference, Vyšné Ružbachy, Hubálek, S., Raboch, J.: Validita údajů o pohlavním životě v neplodných manželstvích. Čs. Gynek., 49, 1984, 10, s Hubálek, S., Raboch, J.: Příspěvek ke studiu ženského orgasmu. Prakt. lék. 65, 1985, 13, s Hubálek, S., Raboch, J.: Multiorgastické ženy. Čs. Gynek., 51, 1986, 6, s Zimanová, J., Wiess, P. Hubálek, S.: Adaptační terapie sexuálních deviantů a predikční kriteria její úspěšnosti, Kriminalistický sborník, 1985, 9, s Raboch, J., Hubálek, S.: Das Sexualleben von Frauen in Sterilen Ehen. Sborník konference, Magdeburg, Hubálek, S.: Psychosociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Sborník sexuologické konference, Horní Beřkovice, 1986

12 25. Weiss, P., Hubálek, S. Zimanová, J.: Role otce ve výchově ve vztahu k sociální adaptaci sexuálních delikventů. Psychologia a patopsychologia dieťaťa, 21, 1986, 4, s Zimanová, J., Hubálek, S.: Komplexní adaptační terapie sexuálních delikventů, Čs. Psychiatr, 82, 1986, 3-4, s Kočí K., Verner, P., Zvěřina, J., Hubálek, S.: Terapie erektilní impotence implantací endoprotéz. Rozhledy v chirurgii, 65, 1986, 11, s Hubálek, S.: Partner's relationships of homosexual patients. Abstrakta konference Family therapy, Praha, Hubálek, S.: The sexual development and sexual life of Czechoslovak women psychologists. Sborník, 8th world congress for sexology, Heidelberg, Hubálek, S.: Multiorgastické ženy. Sborník česko-polské sexuologické konference, Opava, Hubálek, S., Brzek, A.: Výskyt různých forem sexuálních kontaktů u homosexuálních mužů. Čas.lék.čes., 126, 1987, 321, s Hubálek, S.: Psychologické charakteristiky homosexuálních pacientů. Prakt. lék. 67, 1987, 18, s Weiss, P., Čepický, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem žen, Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Brichcín, S., Hubálek, S.: Psychoterapie parafilních osob. Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexualita a společnost. Sborník sexuologické konference, Ústí n/l., Hubálek, S.: Sexuální výchova homosexuálních lidí. Sborník sexuologické konference, Ústí n.l., Hubálek, S.: Skupinová psychoterapie homosexuálních pacientů. Prakt.lék., 68, 1988, 5, s Hubálek, S., Zvěřina, J., Kočí, K., Verner, P.: Psychologické vyšetření žadatelů o penilní endoprotézu. Prakt.Lék., 68, Weiss, P., Čepický, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem žen. Čs. Gynek., 53, 1988, 3, s Zimanová, J., Fuka, J., Weiss, P., Hubálek, S.: Některé současné názory na terapeutickou

13 kastraci sexuálních delikventů a naše zkušenosti. Čs. Psychiat., 84, 1988, 3, s Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexuals in Eastern Europe. Mental health and psychoterapy issues. J.of Homosexuality, 15, 1988, 1-2, s Brzek, A., Hubálek, S.: kapitola v knize: Ross, M., W. et alii: Psychopatology and psychoterapy in homosexuality. Haworth Press, New York, Brzek, A., Hubálek, S.: kapitola v knize: Ross, M.,W. et alii: The treatment of homosexuals with mental health disorders. Harrington Park Press, London, Brzek, A., Hubálek, S., Procházka, I.: AIDS a sexuální výchova. Kapitola skript: Sexuální zdraví - součást zdravého způsobu života. SAK, Praha, Brzek, A., Hubálek, S.: Homosexualita a výkon trestu odnětí svobody. Zborník prednášok 13. vedecké lekárské konferencie SNV SSR, Trenčianské Teplice, Hubálek, S., Brzek, A.: Tělesné a sociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Zborník prednášok 13. vedecké lekárské konferencie SNV SSR. Trenčianské Teplice, Hubálek, S., Brzek, A.: Psychosociální charakteristiky homosexuálních pacientů. Výzkum rodiny I. Bulletin VÚSRP, Praha, Hubálek, S.: Psychologie lidské sexuality. Kapitola v knize Křesťanství a psychologie, Sborník Křesťanské akademie, Praha, Hubálek, S.: kapitola v učebnici Občanská výchova pro ročník základní školy. Sexuální výchova. Vyšehrad, Praha, Hubálek, S.: kapitola v učebnici Občanská výchova pro ročník základní školy. Seznamování. Vyšehrad, Praha, Hubálek, S.: Děti konzervativní vzpoury. Přítomnost, 8, Hubálek, S.: kapitola v knize Antonína Zelenky Rozhlasové profily, rozhovory s osobnostmi, které jsou ve středu zájmu. Primus, Praha, Hubálek, S.: kapitola v knize Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské Jak chutná nezávislost, Votobia, Praha Hubálek, S.: Vychováváme skutečně samostatné a zodpovědné osobnosti? Veřejná správa, 40, Hubálek, S.: Extrémismus v České republice. Přednáška na FFUK. Praha, Hubálek, S.: Mladí úspěšní podnikatelé a námezdní vrazi. Srovnávací studie. Opakovaně

14 předneseno a publikováno 57. Hubálek, S., Lachman, M.: Případ napadení psychiatra. Soudně-znalecká konference Solenice, Hubálek, S.: kapitola v knize Dušana Ondruška, Počasie je také, aké si ho urobíš, Združenie PDCS, Bratislava, Hubálek, S.: Etika a agresivita v podnikání, příspěvek v knize Jana Poněšického Agrese, násilí a psychologie moci, Triton, Praha, Hubálek, S., Koťová, M.: Etika psychoterapie, Kam kráčíte etické teorie?, kapitoly v knize Petra Weisse a kol. Etické otázky v psychologii, Portál, Praha 2011 Slavomil Hubálek Po studiích psychologie na FF UK v Praze pracoval 8 let jako klinický psycholog na sexuologickém oddělení psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích. Je spoluautorem koncepce komplexní adaptační terapie sexuologických pacientů. V těchto letech souběžně externě pracoval v Poradně pro vysokoškoláky. V letech 1982 až 1990 se jako vědecký pracovník Sexuologického ústavu FVL UK zabýval výzkumem ženského sexuálního chování, psychologickou diagnostikou a psychoterapií. V letech 1990 až 1992 byl tajemníkem a mluvčím ministerstva zdravotnictví. Od roku 1993 je ředitelem poradenské firmy ALEA-psychologie. Firma se zabývá výběrem pracovníků a poradenstvím pro podniky. PhDr. Slavomil Hubálek je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie a psychiatrie se specializací klinická psychologie, lektorem psychoterapeutických výcviků a je publikačně činný jak v oblasti psychologie a personalistiky, tak i v širších tématech občanské společnosti.

15 PhDr. HANA JUNOVÁ Nar , vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala psychoanalytický výcvik (member of IPA) a výcvik SUR, kde byla později také výcvikovou terapeutkou složila zkoušku ze spec. průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v klinické psychologii získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Od r do 1990 pracovala na stejném pracovišti, které mělo několik částí: psychiatrické odd. FP, Odbočku pro rehabilitaci neuróz v Lobči a později ještě Denní sanatorium Horní Palata. Dělala individuální i skupinovou psychoterapii, neverbální psychoterapeutické techniky (především psychogymnastiku) a supervize. Přednášela, vedla workshopy a semináře doma i v zahraničí. Od 1990 do důchodu 1997 učila na katedře psychologie FF UK psychoterapii. V posledních letech se kromě supervizí věnuje etice v psychologii a psychoterapii - byla předsedkyní etické komise ČPS, 8 let členkou etické komise Evropské federace psychol. asociací (SCE EFPA). Publikace od r. 2010: Předmluva ke knize Lindsay,G., Koene,C., Ovreeide,H., Lang, F. (2010) Etika pro evropské psychology, Praha, Kroměříž: Triton Kultivace etiky psychologické práce - úkol pro mezinárodní spolupráci i pro české psychology in: Weiss, P. a kol. Etické otázky v psychologii (2011) Praha, Portál Mé etické otazníky in: Psychoterapie(2012) 6. roč., č. 2 Recenze (pro elektronický časopis ČMPS E-psychologie) na publikaci: R. Ptáček, P. Bartůněk a kol.: Etika a komunikace v medicíně (2010) Praha, Grada

16 Mgr. HELENA KLÍMOVÁ 1937: narozena v Praze 1960: promovala na FFUK, obor čeština, dipl. práce Literatura z bran smrti téma: psychologické podmínky přežití za Holokaustu : redaktorka Literárních novin, pověřena psaním a redigováním textů s psychologickou a společenskou tematikou 1966: vydala knížku Nechte maličkých přijíti aneb: civilizace versus děti? (nakl. Čs. Spisovatel), téma: nebezpečí citové deprivace při rané kolekt. výchově, význam a podstata péče mateřské : stáž v Sociol. ústavu ČSAV (s pauzou 7 měsíců v USA) : pro občanské postoje bez možnosti trvalého zaměstnání, práce na smlouvy o dílo, mj. tři roky v týmu Dr. Matějčka při sběru a vyhodnocování dat (tzv. výzkum nechtěných dětí) apod. 1972: počátek psychoterap. výcviků: SUR (2x), později v rodinné terapii (MUDr. Petr Boš) a muzikoterapii, všecky výcviky dokončeny) 1977: tréningové analýzy u primáře MUDr. Kučery, trval a do jeho osudové nemoci : práce v Ústavu zdravotní výchovy, výzkum hodnot starých lidí 1978: podepsala Chartu : začala pracovat jako individuální a skupinová psychoterapeutka, a to v Manželské poradně Mělník 1987: pokračování cvičné analýzy - u MUDr. Mikoty : supervizorka ve výcv. komunitě MUDr. Kamila Kaliny 1990: přijata za přidruženého člena GAS London 1992: Českou národní radou zvolena za členku Rady Českého rozhlasu 1992: iniciovala a spoluzaložila Nadaci Tolerance (NT) 1993: obdržela povolení provozovat psychoterapii v soukromé praxi 1993: spolu s dalšími pěti kolegy spoluzaložila ČSPAP - Českou společnost pro psychoanalytickou psychoterapii 1994: absolvovala speciální průpravu, zkoušku a získala osvědčení podle 45 vyhl.77/1981 o pracovnících ve zdravotnictví 1994: při NT iniciovala a s kolegy spoluzaložila projekt Rodiny po Holokaustu pro léčbu posttraumatického syndromu; projekt se současně stal pracovní skupinou při ČSPAP 1994: účastnila se v Cambridge (Mass.) čtyřdenní large group, facilitoval Patrick de Maré 1994: obdržela grant Středoevropské univerzity

17 1995: započala trénink ve skupinové analýze zaštítěný IGA Kodaň 1996: publikovala v nakl. Konfrontace knižní esej Jak člověk tvoří a boří svět, reflektující zkušenost large group a působení skupinové dynamiky při výcviku i ve společnosti (text oceněn Středoevropskou univerzitou) 1997: obdržela osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii od Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví : moderovala (svoji první) výcvikovou skupinu při ČSPAP 1999: zvolena členkou Etické komise při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti JEP 2001: certifikována jakožto skupinová analytička (IGA Kodaň) 2003: iniciovala a spoluzaložila Výbor pro Prix Irene, který pořádá každoroční psychoterapeutické semináře/konference a uděluje cenu na paměť Irene Bloomfield, britské skupinové analytičky : moderovala (svoji druhou) výcvikovou skupinu 2006: spoluzaložila výcvikové zařízení Rafael Institut pro výcvik v terapii a prevenci psychotraumatu 2006: nominována a jmenována čestnou členkou GAS London 2009: na mezinár. konf. EFPP v Praze spolumoderování large group a účast v panelu 2011: počátek moderování výcvikové skupiny pro Rafael Institut 2011: ve sborníku Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě, ed. Jiří Růžička, publ. text Malá lidská skupina v době post-kolektivismu 2011: ve sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND SOCIETIES ed. by Earl Hopper and Haim Weinberg publikovala studii The false we/the false collective self: a dynamic part of the social unconscious (vyd.(karnac) SOUČASNÁ ČINNOST Výcviková skupinová analytička Vede skupinový výcvik (nyní v rámci Rafael Institutu) Přednáší pro IGA Praha, Rafael Institut, Židovské muzeum a j. Vedení skupin: pootevřená dlouhod.skupina (v rámci soukromé praxe) pootevřená dlouhod.skupina pro terapii traumatu Holokaustu (s koter.) moderování large group podle potřeb Poskytování individuální psychoanalytické psychoterapie Publikace, nejčastější témata: skupinová dynamika všeho druhu, etické

18 problémy psychoterapie i společnosti, vliv Holokaustu na psychiku Publikuje v denním i odborném tisku Účastňuje se mezinárodních konferencí a kongresů a přednáší Připravuje mezinárodní mezioborovou konferenci (Praha, prosinec 2012) s názvem TRAUMA-DREAM-CONSCIOUSNESS: TRAUMATIZED GROUPS-HEALING-IDENTITY Připravuje text pro druhý díl mezinárodního sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND SOCIETIES ČLENSTVÍ Česká psychoterapeutická společnost při ČLS JEP Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (zakl.člen) IGA Praha (zakl.člen) Group Analytic Society London čestná členka Rafael Institut (zakl.člen) Členka redakční rady čsp. Psychologie dnes OSOBNÍ Vdána 54 let, 2 děti, 4 vnoučata Od počátku setrvale bezpartijní BIBLIOGRAFIE (výběr) Texty zveřejněné v Literárních novinách, Literárních listech a Listech do r.1970 výběr: Rozhovor (povídka), LN 1960, 26. srpna Kdo je bude vychovávat? LN 1961, 50 Jako míšeňské jablíčko, jako z růže květ, LN 1963,7 Děti a denní jesle, LN 1963,12 Jak se dělá dobrý člověk a jak lotr, LN 1966,25 Izraelské podnebí, LN 1966, 35 Jak to bylo s těmi vysokoškoláky, LL 1968,2 Já vás ubezpečuju, že se vás vůbec nebojím! LL 1968,3 Co si myslíme u nás doma, Listy 1969,6 Samizdat, exil a přednášky na konferencích do listp. 89 (zachované zbytky): Sibiřskému vlku 1976, samizdat, (později in: Československý fejton 75-76, Novinář 1990) Pravdy každému přejte, in: Politický vězeň Jiří Lederer, vyd.index+čsp.svědectví, K oln/r. 1978

19 Právo na osud druhého? in: Listy, Řím 1979, únor, 1 Tři z Brna, in: Listy, Řím, 1979, červen, 3 Nabuchodonouzor a tři mládenci, in: Studie, Křesťanská akademie v Římě, 1979, IV Kamarádka v nouzi, in: Listy, Řím, 1979, prosinec, 7 Kamarádka v nouzi, in:studie, Křesťanská akademie v Římě 1980, I O souvislosti mezi základní posturou druhu Homo erectus a existenciální situací člověka, bytový seminář na evang. faře u faráře Čapka, 70. léta Kanibalismus při psychoterapii, X.celostátní psychoter.konf., Luhačovice 1975 Některé rysy současné mládeže a podíl prostředí na jejich tvorbě, Čs.polská psychiatrická konf., Lodž 1980 Možnosti a úskalí přeorientované agrese u člověka, Etol.konf.1980 Milostné rituály u člověka očima manželské psychoterapie, Etologická konf., Zvíkovské podhradí 1983 Bytostný rozhovor, Symposium rodinné terapie, Teplice 1984 Myšlenka spravedlnosti a manželský konflikt, Vědecké prac.dny soudní psychiatrie, Špindl. Mlýn 1985 Psychoterapie skupinou anebo psychoterapie skupiny, aneb: o dramatickém trojúhelníku, XV.celost.psychoter.konf., Vyšné Ružbachy 1985 Eliška se neumí držet za ruku, Etol.konf., Kružberk 1986 Transition-Ritual-Communitas: Therapeutic Importance of their Mutual Attitude, conf. IAGP, Zagreb 1986 Podíl rituálu na proměně člověka a jeho společenství, in:sborník psychoanalytických prací, red.j.kocourek, Praha, 1987 Pohled psychoterapie na moderní výklad starozákonního příběhu, XVI.Psychoterapeutická konf. Frant.lázně 1987 O lidském triumfálním pokřiku, Etologická konf., Špindl.Mlýn, 1988 Doing Psychotherapy in Prague how it feels, Xth Intl.Congress of.iagp, Amsterdam 1989 Disruption of the Couple in Czechoslovakia, Xth Intl. Congress of IAGP, Amsterdam 1989 (Výběr z dalších přednesených odborných textů z 80. let, bližší údaje nezachovány: Skupinová psychoterapie a protipřenos, Citové klima v dětské skupině, Životní události a obřadní chování, Svět kolem nás jako skupina skupin, Může být psychiatr nemocný z povolání?, Okamžik bytostného setkání ve skupinové psychoterapii a jeho diabolický protějšek, Hudba léčivá a hudba ohrožující, Žena jako partnerka mužova světa, Svatba jako přežitek? Co je to matka? O malé

20 lidské skupině a jejím nevědomí, Malá lidská skupina zde a nyní její síla i bída, Smysl osudovosti a smysl naděje při psychoterapii) PUBLIKACE PO R výběr: Vandr, LtN 1990, 2. VIII. I and Thou, We and They : Thoughts of a Psychotherapist in Prague, Group Analysis,1990, 3 Starobylé téma nyní, 55.klinicko-psychol.den, Čs psychol. spol. při ČSAV, Praha 1990 Přítelkyně dětí (Kojenci a totalitní systém), LN duben/květen 1991 Evangelista v kriminále a osobnost v české politice, předmluva, in: Rudolf Battěk: Dámy a pánové! vyd.inverze, Praha 1992 Starobylý námět nyní, Tvar 1993,31 Vedle koho byste nechtěli bydlet? LN 1995, 14.VII. Nešlapej na toho brouka! LN 1995, 21.VII. Rodiny po holocaustu, Kontext 1995,3 Ryba, LN 1996, 27.XII. Nemohu se nadechnouti, LN 1997, Rodiny po holocaustu (II), Psychologie Dnes, 1999/4 Co čte psychoterapeutka HK, Psychologie Dnes, 1999/5 Osudy žen osudy vnitřního prostoru, Psychologie Dnes, 2000/6 Historie výcviku ve skupinové nalýze v Česku (spoluautorka, s Luďkem Vrbou), Revue psychoanal. psychoterapie Symbolická funkce versus realita, Revue psychoanal.psychoter.2003 Máme v psychoterapii právo nerespektovat řád? Psychologie Dnes, 2003/10 Psychoterapie-odkud až kam-o symbolické funkci a hranicích, Psychologie dnes Kde se berou násilníci? LN 2004,15.IX. Inzerát na bosorku a dva pejsky, LN 2005,5.VIII. Prožít si svůj rituál, LN 2005, 8.X. Matky a dcery: trauma a intimita, in: Jak se vyrovnáváme s holocaustem? Rafael Centrum spolu s G+G, Praha 2006 Trauma inspirace pro tikkun? in: Jak se vyrovnáváme... Život v pravdě lidé potřebují jako potravu, LN 2007 Mají mrtví lidská práva? LN 2007,10.V. Totalitarian System and Narcissistic Injury, Group Analysis, 2007, Sept.

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 Obsah Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 1 Psychologie za totality: osobní svědectví 21 Jan Srnec Úvodem: vzpomínky z dětství 21...a moje cesta k psychologii 22 O úderu totality a o strachu jako předpokladu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

Technika psychoanalytické psychoterapie

Technika psychoanalytické psychoterapie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Sekce individuální psyhoanalytické psychoterapie Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov nabízí klinicky pracujícím kolegům z oborů psychiatrie, psychologie

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Základy psychoanalytické teorie

Základy psychoanalytické teorie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov zve své kandidáty ve výcviku i kolegy z oborů psychiatrie, psychologie, spřízněných pomáhajících profesí a studenty

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Mgr. Michaela Zetíková

Mgr. Michaela Zetíková nar. dd.m. 1982 datum konání 5.10. - 6.10.2007 Úvodní Freudova pudová teorie Psychoanalýza PhDr.et PaedDr. Miroslav Petržela, doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-07-040.

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Legislativní rámec rehabilitace problémového řidiče

Legislativní rámec rehabilitace problémového řidiče Legislativní rámec rehabilitace problémového řidiče Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Stávající legislativní rámec Zákon č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Zavedení bodového systému hodnocení

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA OZNÁMENÍ /1/ NOVÍ ČLENOVÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP Vrzalová Michaela, PK Brno Doležalová Hrouzková Michaela, Institut partnerských vztahů Praha KUFFNEROVA CENA Výbor Psychiatrické společnosti

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE U N IVERZITA TOMÁŠE BAT I VE ZLÍNĚ FA KULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno P ř e h l e d p s y c h o t e r a p e u t i c k ý c h v ý c v i k ů v Č R BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ve d o u c í

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

CO JE SUR? Kamil Kalina

CO JE SUR? Kamil Kalina CO JE SUR? Kamil Kalina Slovníkové heslo SUR: Systém výcviku v psychoterapii, založený Doc. MUDr.Jaroslavem Skálou, PhDr. Eduardem Urbanem a MUDr. Jaromírem Rubešem, vyvíjející se od r. 1967. Vývikový

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

PhDr. BOHUMILA BAŠTECKÁ, Ph.D. rodné jméno: Tichá. Jméno a příjmení: BAŠTECKÁ Bohumila. Titul: PhDr. _ PhD. Obor: psychologie, pedagogika

PhDr. BOHUMILA BAŠTECKÁ, Ph.D. rodné jméno: Tichá. Jméno a příjmení: BAŠTECKÁ Bohumila. Titul: PhDr. _ PhD. Obor: psychologie, pedagogika Jméno a příjmení: BAŠTECKÁ Bohumila Titul: PhDr. _ PhD. Obor: psychologie, pedagogika Specializace: klinická psycholožka s praxí v sociálních službách, vyučující na ETF UK, odborná garantka Psychosociálního

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Žádost o schválení. komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví. Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR.

Žádost o schválení. komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví. Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR. 1 Žádost o schválení komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR Skálův institut 2 Obecná charakteristika institutu Skálův institut Apolinářská

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová)

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová) Europass - životopis Osobní údaje Příjmení / Jméno /titul Adresa Mobilní telefon E- mail Státní příslušnost Datum narození Pohlaví Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve eaufortová) Fabiánská 679/4, 600 Praha

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SUR 24. 5. 2014

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SUR 24. 5. 2014 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SUR 24. 5. 2014 VH proběhla v rámci SURfování - Centrum Mariapoli Vinoř 23. - 24. 5. 2014 Přítomni: Chytrý, Kalina, Rašková, Šturma, Krombholz, Těmínová, Libra, Jonášová, Popov, Maťová,

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SOUČASNÉ SMĚRY V ČESKÉ PSYCHOTERAPII Rozhovory s významnými psychoterapeuty Michaela Andrlová SOUČASNÉ SMĚRY V ČESKÉ PSYCHOTERAPII Rozhovory

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro valnou hromadu PS. Kongres PS v Karlových Varech, 5. 8. 11. 2009 Do června 2009 výbor Psychiatrické společnosti

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic

Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Magisterská diplomová práce (obor psychologie) Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM

SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM MANAGEMENT PORADENSTVÍ A KOUČOVÁNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBCHOD A MARKETING SEBEŘÍZENÍ A KOMUNIKACE Nabídka TŘETÍHO ROČNÍKU veřejného výcvikového programu na rok 2015-2016 (Praha

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová)

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová) Europass - životopis Osobní údaje Příjmení / Jméno /titul Adresa Mobilní telefon E- mail Státní příslušnost Datum narození Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová) Fabiánská 679/4, 16200 Praha 6 -

Více

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie Výběr z nových knih 9/2010 psychologie 1. Biosyntéza : výběr z textů / Boadella, Frankel, Correa ; [přeložil Eliáš Škrdlant] V Praze : Triton, 2009 -- 135 s. -- čeština. ISBN 978-80-7387-297-7 (brož.)

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více