Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň ,0 23,69 2. stupeň ,3 13,68 Celkem ,8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

2 Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno , právní subjekt, IČO: b) Zřizovatel: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje c) Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák, Šlapalova 95, Zbraslav d) Školní rok 2001/2002 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 1. stupeň ,0 23,69 2. stupeň ,3 13,68 Celkem ,8 Součástí školy je školní družina. Družina má 7 oddělení se 175 žáky. e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita - školy: 575 žáků, 23 tříd - školní družiny: 175 žáků, 7 oddělení h) Vzdělávací program školy: Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzděl. programu Obecná škola 12035/97-20 I. - IX. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2. Volitelné předměty: náboženská výchova, etická výchova, základy práce s počítačem, technické praktikum, pěstitelská výchova, přírodovědné praktikum F-Ch, přírodovědné praktikum Ch-Př, dějepisné a zeměpisné praktikum, literární praktikum, konverzace Aj, Nj. Nepovinné předměty: náboženská výchova na I. stupni, informatika, sborový zpěv0. ch) Mimoškolní aktivity: kroužky - keramický, rozhlasový, divadelní, házená, country tance, aerobic, ve spolupráci se ZUŠ Veveří taneční oddělení pro žáky ročníku a hudební přípravka. Ve škole pracuje Rada školy a žákovský parlament, při škole je zřízeno Občanské sdružení, škola vydává časopis Školní ozvěny.

3 Údaje o pracovnících školy fyzický počet / přepočtený počet 1. Učitelé Kvalifikovanost v % 96,97 Aprobovanost v % 86,8 Pracující důchodci 3 / 2,5 Nekvalifikovaní pracovníci 1 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2001/2002 nastoupili na školu: 4 3. Školní rok 1999/2000 Nastoupilo 5 Odešli Na jinou školu Mimo školství Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 9 nad 50 let/z toho důchodci 3/3 MD 3 Celkem Vzdělávání pedagogických pracovníků 6. Romský asistent: NE Zdroj financování: Počet ŠÚ Jiné

4 Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Prospěch: Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I stupeň Celkem za II. stupeň klasifikační zkoušky Opravné zkoušky 2. Chování: Stupeň chování Počet Procento 2 2 0, ,19 3. Celkový počet neomluvených hodin: 1. pololetí 45; 2. pololetí Školní rok Gymnázia SOŠ SOU 1999/ leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 8 30,77 % 5 9,26 % 29 57,77 % 15 57,7 % 3 11,54 % žáků přijatých 8 30,77 % 1 1,85 % 18 34,61 % % 5 19,23 % 5. Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami je věnována patřičná péče. 67 žáků je hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a 7 žáků je integrováno. - integrace ve třídách 1. stupně 3.A, 3.C - integrace ve třídě 7.A, 6.A: 4 žáci - žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální doučovací kroužek pod odborným vedením uč. Rašovské. - ESS Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2001/2002 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI.

5 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné docházky 13 0 o povolení k přezkoušení při nesouhlasu rodičů s klasifikací 0 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Údaje o přijímacím řízení: Do 1. ročníku bylo přijato 69 žáků. Do 6. ročníku škola přijala na doplnění počtu ve třídách po odcházejících na SŠ 24 žáků. Na doplnění uvolněných míst v jednotlivých třídách bylo přijato 10 žáků. Poradenské služby na školách I. a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 pedagogika psychologie VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání psycholog speciální pedagog b) věková struktura do 35 let let 50 let - důchod. věk výchovný poradce psycholog speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 II. Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky z uvedených zdrojů.

6 Další údaje o škole Materiální a prostorové vybavení: Škola má: - 23 kmenových tříd, - odborné učebny Ch a F, Z a D, technické výchovy, Hv, Vv s keramickou pecí, - 2 jazykové učebny, - počítačovou učebnu, - školní knihovnu a internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - přednáškový sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. Protidrogová prevence Škola má vypracován minimální protidrogový program, který není zaměřen pouze na aktivity informační a vzdělávací, ale klade důraz na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravotnímu životnímu stylu a duchovní formaci. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky A-centra, zúčastnili se soutěže Závislosti a já (oceněné práce žáků 5.B byly vystaveny ve Staré radnici). Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči žáků s problémovým chováním a s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Zachově ulici (Dr. Němečková, Mgr. Mikulášek), Dr. Vignatiovou a s poradnou Bethesda. Žákům školy slouží schránky důvěry umístěné na každém poschodí, nástěnka ve vestibulu školy a ve 3. poschodí s aktuálními informacemi, duchovní rozhovory s o. M. Kabrdou a pravidelná setkání žákovského parlamentu. Protidrogová koordinátorka se zúčastnila všech akcí ŠÚ Brno a poznatky přenášela do života školy. Péče o talentované žáky Český jazyk - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v olympiádě Čj a literárních

7 soutěžích, soutěž Jé, já básnička Cizí jazyky - rozšiřující úkoly - projekty, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, dopisování si se zahraničními přáteli, nabídka nepovinné výuky Fj a Ij, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj Přírodopis, chemie - zavedení přírodovědného praktika, účast v olympiádě Bi, Ch, soutěž Korchem, ekologický Týden Země, ekologické praktikum Dějepis, zeměpis - setkání s významnými osobnostmi, účast v soutěži Eurobus, Batoh a v olympiádě D i Z, projekt Mládež ve sjednocené Evropě Tělesná výchova - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, volejbal Výtvarná výchova - účast v soutěžích, soutěž Velké jubileum, výstavy žákovských prací, kroužky keramiky ve vlastní dílně, účast na výstavě keramiky v atelieru na Orlí Matematika - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a olympiáda M, řešení problémových úkolů a úloh Pracovní výchova - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku Hudební výchova - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv i pro žáky 1. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, spolupráce se ZUŠ Dramatická výchova - školní žákovské divadlo, účast na přehlídce žákovských divadel Výjezdy žáků - pobyty - Seznamovací výlet 6.B v Prudké Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd v termínu od 3.1. do se konal v Jablonném v Orlických horách. - Výlety všech třídních kolektivů. Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity školy září divadelní představení v Janáčkově divadle 5.A,B, 4.A,C, 3.B Moravské muzeum - Středověk je když 3.A fotografování žáků 1.A,B,C program v Lipce 2.A,B,C, 4.B Moravské muzeum 2.A lekce nonverbální konverzace 9. tř. říjen program Lipka 2.C, 4.C, 5.A, 2.B, 1.B, 6.A Invex žáci tř. fotbalové utkání ZŠ x SpgŠaG výlet - exkurze Brněnská přehrada 2.A,B, 3.A,B.C představení školního souboru AMOS divadlo Tetiny - podzim

8 Moravské muzeum 5.A,B Lužánky - program Biásek 2.C, 2.B pouť dětí a rodičů na Vranov hnutí Fokolare listopad program Lipka 9.tř, 6.B výchovný koncert Semilaso 9.tř. návštěva Mahenovy knihovny ŠD beseda o rodičovství 9.tř. divadelní představení v Janáčkově divadle 5.A,B turnaj ve florbale - ZŠ Bosonožská 6., 7. tř. - ZŠ Milénova 8., 9. tř. beseda - protidrogová prevence 8.A,B Moravské muzeum 5.A vystoupení žáků na nám. Svobody Měnínská brána 3.A prosinec Svátek sv. Mikuláše program Lipka 3.A, 8.B, 4.A návštěva Mahenovy knihovny ŠD Lužánky - program Biásek 5.A beseda RV - vztahy, komunikace 9. tř. olympiáda Z vánoční akademie vánoční sportovní den divadlo Radost 3.A,B,C žákovské divadlo žáci 2. stupně leden lyžařský kurs 7.A,B olympiáda D 8. a 9. tř. konverzační soutěž Nj konverzační soutěž Aj žákovské divadlo pro ŠD Lužánky - program Biásek 3.A,B,C, 4.B soutěž Skřivánek 1. i 2. st. turnaj ve florbalu 7. a 8. tř. únor turnaj ve florbalu - regionální mistrovství žáků 8. a 9. tř. celoškolní slavnost sv. Cyrila setkání s o. biskupem šachový turnaj - ZŠ Milénova 8.A,B výchovný koncert Semilaso 7.B konverzační soutěž Aj březen Mahenova knihovna 1.A,B,C divadlo Tetiny - jaro 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C Z olympiáda 8. a 9. tř. Bi olympiáda 6. a 7. tř. Pythagoriáda 5.A,B Klokánek, Benjamínek, Kadet tř. M olympiáda 6. tř.

9 soutěž Závislost a já 4. a 5. tř. testy Kalibro 5. tř. duben divadlo - Šou s lepící páskou 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C Mahenova knihovna 3.C, ŠD, 4.A,B,C, 5.A Hvězdárna a planetárium MK 6.A,B, 7.A výstava O. Sekora 4.A,B Lužánky - program Biásek 4.C soutěž ČSČK 4. tř. Koniklec - Kamenný vrch 3.B,C, 4.A koncert KDH tř. koncert ZUŠ Týden Země tř. běh Špilberk 7. a 8. tř. Lužánky - Biásek 1.A,B Mahenova knihovna 2.A,B,C, ŠD, 3.A,B divadlo Radost 2.A,B,C dopravní hřiště 5.A,B Hvězdárna a planetárium MK 7.B výstava prací a vystoupení Lužánky ŠD výstava Staré sporty 3.C květen COPP - branný den tř. turnaj v malé kopané 2. st. Mahenova knihovna 5.B Hvězdárna a planetárium MK 7.B slavnostní koncert v kostele sv. Augustina návštěva radia Proglas 7.A,B exkurze Moravský kras 6.A,B 10. setkání křesťanských sborů Den otevřených dveří Cizojazyčná besídka pro rodiče Hvězdárna a planetárium MK 1.A,B,C, 2.A,B,C Lužánky - Biásek 1.C Brněnské pověsti - vycházka 4.A,B, 5.B divadlo u Jakuba 6.A,B pouť na Vranov 5.A červen Sportovní den tř. Brněnské pověsti 4.C, 5.A návštěva o. biskupa otevírání brány tisíciletí a učebny v přírodě Hvězdárna a planetárium MK 4.A,B,C, 5.A,B projekt Mládež ve sjednocené Evropě Slovensko 9. tř. dopravní hřiště 5.A vystoupení divadelního souboru AMOS fotbalové utkání žáci versus učitelé exkurze do Botanické zahrady 3.A,C

10 Open door - fara Dlouhá Lhota Slavnostní zasedání žákovského parlamentu beseda s hokejistou J. Navrátilem ŠD Praxe studentů VŠ září PF Aj - Hv Slá říjen PF Čj Jeř prosinec studenti PF - studijní skupina pedagogiky PF 1.st. Šim březen PF Z Koř FF D Koř květen posl. SpgŠ ve ŠD Mark výzkum PF 4. tř. Vzdělávání učitelů září 1999 účast na Konferenci o vzdělání PF MU Brno školení protidrogových koordinátorů seminář vedoucích ŠD seminář vychovatelek ŠD Gender studies FF MU Brno seminář BiO seminář Tv Český jazyk a praxe, Pedagogické centrum DPS(Dálkové pedagogické studium), 3. a 4. semestr Malá regionální ekologická konference Dálkové studium, FF MU Brno, 1. a 2. semestr Náboženské nauky, KTF UK konverzační kurz německého jazyka kurz projektu hudební výchovy Proměny geografie a výuky zeměpisu Anglický jazyk říjen, Šir Jel Mark. Kuč Jel Řeh Kab, Jeř Kab Dur Šir Chla Gro Šťa Kol, Str Str říjen sněmovní kroužek Kuč asociace školských managerů Kroměříž

11 fórum učitelů Z PřF MU Brno Str vlastivědno-přírodovědný zájezd učitelů integrace dětí Raš listopad výuka Aj na 2. stupni Rez seminář řed. církevních škol Hradec Králové školení požární hlídky seminář vedoucích ŠD Mark. seminář Nj Koč seminář Hv na 1. st. Šeb prosinec seminář vychovatelek ŠD seminář Slavíme vánoce - 1.st. výuka Aj na 1. st. sněmovní kroužek asociace školských managerů seminář D seminář Jak se učit Kuč Vič Zla Kuč Koř Šeb, Vič leden seminář v K centru Jel seminář managementu únor seminář o Evropské škole seminář - výuka M Mac seminář vedoucích ŠD Mark. kurs keramiky Mach, Jeř březen asociace manažerů ZŠ Chrlice seminář ŠD Von asociace manažerů Praha sněmovní kroužek školení učitelů - počítačové programy duben květen duchovní obnova pro učitele konference daltonských škol školení zdravotníků seminář PAU seminář Interieg sněmovní kroužek soutěž divadelních souborů v Blansku seminář ŠD - keramika Z fórum porada výchovných poradců seminář seminář ZŠ Vedlejší seminář Evropská škola beseda s ředitelem evropských daltonských škol Kab, Zla Hod Šir Koč uč. soubor AMOS Str Ska Šeb Šeb

12 červen ukončení studia PF MU Šir asociace managerů školení - jedovaté látky seminář OV Šir sněmovní kroužek edukativně - stimulační skupiny Gre, Šim sněmovní kroužek divadlo Bílý dům 3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.A,B Duchovní život - školní mše - větší zapojení žáků - sbor,čtení - duchovní rozhovory s o. M. Kabrdou - meditace ve školní kapli - dětské poutě do Salesiánské oratoře - modlitební společenství učitelů a žáků - sněmovní kroužek - volitelný předmět náboženská a etická výchova - osobnosti - vernisáž výstavy - příprava ke sv. křtu a sv. přijímání - celoškolní oslava svátku sv. Cyrila - knihovna duchovní literatury - návštěva o. biskupa - duchovní obnova pro učitele - pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov - účast na pouti v Římě Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - výstava keramiky v atelieru na Orlí - Lužánky - vernisáž výstavy - Stará radnice - oceněné práce soutěže Závislosti a já - Rovnost - článek - Přestože prvňáčků ubývá, část škol praská ve švech - Radio Proglas - učitelé na Špicberkách (Mac, Kuč) - Moravské Slovo - pedagogové z CMcZŠ v polární noci - Zemské noviny, Slovo, Blesk - Otevírání brány a učebny v přírodě - Brněnské vánoce - vystoupení na nám. Svobody - Praha - seminář ředitelů - autoevaluace CMcZŠ - Křesťanský magazín - Setkání křesťanských sborů - Radio Krokodýl - Mistrovství ČR v národní házené - internet - webové stránky

13 Školní slavnosti a významné události a aktivity školy říjen Divadelní představení Prodaná nevěsta Divadelní spolek učitelů AMOS předvedl dvě představení upravené hry Prodaná nevěsta pro žáky, učitele i veřejnost v sále školy. Obě představení se těšila velké pozornosti, sál školy byl vždy zcela zaplněn diváky. Pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov Poutě se zúčastnilo 19 dětí a 12 rodičů. Všichni se zúčastnili mše sv. a celého programu (hry, putování). listopad Brněnské vánoce vystoupili žáci naší školy s adventním programem na nám. Svobody. Akce se konala za dobré účasti rodičů, učitelů i kolemjdoucích. Poděkování patří paní učitelce Sládečkové a Odehnalové a zástupci Z. Strašákovi. Televizní soutěž Batoh Žák J. Melichárek z 9. tř. se probojoval až do televizního finále celorepublikové soutěže Batoh, ve které skončil na 2. místě. prosinec Vánoční akademie se konala tradiční vánoční akademie. Žáci všech tříd nacvičili pásma, scénky a divadelní představení s vánoční tematikou. Akademie byla pro velkou účast rodičů rozdělena do dvou dnů. Žáci zhotovili pro rodiče vánoční dárky a připravili občerstvení. Rodiče si mohli prohlédnout odborné učebny a školní kapli a prožít předvánoční čas v přátelském setkání. Žáci z keramického kroužku vystavovali vlastnoručně zhotovený betlém. Sportovní vánoční den Žáci druhého stupně soutěžili v těchto disciplínách: malá kopaná, florbal, vybíjená, chůze na chůdách, běh do schodů, ping-pong "Amerika". Starší žáci se rozdělili na dvě skupiny. Jedna zamířila do Lužánek do bazénu, druhá do Boby centra na kolečkové brusle. leden Celoškolní pěvecká soutěž Skřivánek Soutěž se těšila velkému zájmu žáků. Z každé třídy 1. stupně soutěžili tři žáci, z 2. stupně maximálně pět žáků. Do celostátního kola, které se konalo v Karlových Varech postoupila žákyně Sára Milfajtová, která získala čestné uznání. Zápis žáků do 1. tříd Zápisu se zúčastnilo 98 zájemců, do tří prvních tříd bylo přijato 79 žáků. 14 rodičů požádalo o odklad školní docházky.

14 Turnaj ve florbalu Žákyně 8. a 9. tř. postoupily do regionálního turnaje v Kunštátě. Skončili na 4. místě. únor Celoškolní slavnost sv. Cyrila Slavnost byla zahájena školní mší v kostele sv. Augustina, kterou celebroval o. biskup V. Cikrle. Žáci předvedli divadelní představení a po něm besedovali s o. biskupem. Slavnost byla ukončena setkáním o. biskupa s pracovníky školy. březen Celoškolní matematická soutěž Všichni žáci ročníku se zúčastnili matematické soutěže v kategorii Klokánek, Benjamínek a Kadet. Nejlepší žáci postoupili do oblastního kola. duben Celobrněnská prezentace práce žáků ŠD v Lužánkách Žáci ŠD z 1. a 5. oddělení vystoupili v Centru volného času v Lužánkách u příležitosti vernisáže výtvarných prací žáků, které zhotovili při činnostech ve školní družině. Výstava keramických výrobků v galerii na Orlí Žáci 1. a 2. ročníku zhotovili keramické artefakty s jarní a velikonoční tematikou, které byly vystaveny ve výloze galerie na Orlí ulici. Týden Země Celá škola žila ekologickými programy. Všechny předměty byly obohaceny o ekologická témata, žáci besedovali s odborníky. Proběhla tradiční celoškolní soutěž ve sběru hliníku. květen Turnaj v malé kopané Škola zajišťovala zápasy čtvrtfinálové skupiny brněnských škol v malé kopané. Naši žáci se umístili v semifinálové skupině na 3. místě. COPP - celoškolní branný den Branný den začal nácvikem evakuace žáků dle evakuačního plánu. Žáci zvládli opustit školu za 2 min. 45s. Program pokračoval plněním úkolů z oblasti chemické ochrany, zdravovědy, tělesné zdatnosti a ochrany za mimořádných situací. 10. setkání křesťanských sborů Škola se spolupodílí na organizaci setkání. Setkání bylo zahájeno v sobotu přehlídkou a společným nácvikem skladeb, následovalo večerní setkání s o. biskupem. V neděli se odpoledne konal slavnostní koncert v kostele sv. Augustina za účasti primátora města Brna J. Duchoně a dalších hostů. Den otevřených dveří Den otevřených dveří se letos konal již v květnu. Rodiče i široká veřejnost se mohli zúčastnit výuky dle vlastního výběru a prohlédnout si odborné učebny, kapli, sportovní areál, indiánskou vesničku, knihovnu s internetem, výstavku prací žáků školní družiny a výstavu masožravých rostlin a minerálů, kterou připravili

15 žáci školy. Škola je v tento den i místem setkání rodičů a učitelů. Odpoledne se konala cizojazyčná besídka, při které zněla angličtina, němčina, francouzština a latina. Vystoupení připravili žáci pod vedením učitelů, kteří tyto jazyky vyučují. Žáci si sami v němčině a angličtině celou besídku uváděli. červen Celoškolní sportovní den Sportovní den se konal 2. června, žáci 1. stupně soutěžili ve sportovních utkáních v přehazované a vybíjené, žáci 2.stupně v těchto disciplínách: kopaná, florbal, volejbal, vybíjená, běh do schodů, ping-pong, kutálení míče. Slavnost otevírání brány tisíciletí a učebny v přírodě Slavnost začala mší sv. v kostele sv. Augustina za účasti o. biskupa V. Cikrle. Pokračovala ve škole otevíráním brány tisíciletí, kterou zhotovili žáci naší školy pod vedením p. uč. Skalníka. Brána umístěna ve vstupu do školy připomíná jubilejní rok 2000 také svým motem: O. biskup, sestra Václava, představená kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, a ředitelka školy přiřadili své podpisy k podpisům všech žáků školy, které jsou pro budoucí generace školáků na bráně zvěčněny. Poté následovalo otevření nové učebny v přírodě, kterou podle návrhu arch. Kolíkové, zhotovila firma FINO, žáci školy pod vedením p. uč. Skalníka. Učebna v hodnotě Kč byla zhotovena z příspěvků rodičů a zřizovatele, finančními příspěvky se podílelo i Sdružení Cyrilometodějské školy Celá akce probíhala za pozornosti tisku. Projekt Mládež ve sjednocené Evropě Rozsáhlý dvouletý projekt pro žáky 2. stupně byl prezentován na výstavních panelech žáky 9. tř., kteří za přispění mezinárodního klubu Soroptimist International vyjeli na vlastivědno-přírodovědný zájezd na Slovensko, kde navštívili zajímavosti a pamětihodností západního Slovenska. V Bratislavě se setkali se žáky církevní školy. Zahájeni projektu opravy fary v Dlouhé Lhotě Budova fary bude sloužit k vzdělávacím, duchovním i rekreačním aktivitám žáků, učitelů i rodičů. Pracovníci školy a žáci 8. a 9. ročníku zahájili práce na úpravě budovy i jejího okolí. Dva víkendy strávili společnou prací, sportováním i zábavou při táboráku. Účast žáků v olympiádách okresní soutěž ve florbalu - dívky 8.A a 9.tř. 1. místo ve finálové skupině školní kolo BiO účast 3 žáků 8.tř. a 41 žáků 6. a 7. tř. obvodní kolo BiO 16. místo Vojtěch Tomašov, 19. místo Marek Brauner, 25. místo Kristina Chlupová městské kolo BiO 31. místo - Petra Čermáková 8.A městské kolo Z olympiády 20. místo Jan Melichárek 9.tř. soutěž Mladých historiků 17. místo Jiří Žižkovský 8.A městské kolo M olympiády 10. místo Jan Navrátil 5.A turnaj brněnských škol v šachu účastnilo se 6 žáků

16 konverzační soutěž Aj postoupili do městského kola: Petra Halousková 8.A, Zuzana Kubelková 8.A projekt Evropa ve škole účast 60 žáků 1. stupně, třídy 3.A a 4.A vytvořili skupinovou práci, hodnocení ještě nedošlo městské kolo MO 6. ročníku 6. místo - Drahomíra Hermanová 6.B 7. místo - Michaela Binová 6.B 9. místo - Vojtěch Foltýn diecézní kolo soutěže Velké jubileum místo - Zdeňka Sedláková 6 žáků, žák M. Mašta postoupil do celostátního kola městské kolo Z olympiády 5. místo - Monika Vaňková 6.B 7. místo - Tiffany Clarková 6.B účast žáků v zeměpisné soutěži Eurorebus televizní finále zeměpisné soutěže Batoh Zhodnocení a závěr 2. místo - Jan Melichárek 9.tř. Ve školním roce 1999/2000 byla dokončena autoevaluace školy. Závěry šetření jsou k dispozici ŠÚ, ČŠI i rodičům.

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více