Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň ,0 23,69 2. stupeň ,3 13,68 Celkem ,8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

2 Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno , právní subjekt, IČO: b) Zřizovatel: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje c) Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák, Šlapalova 95, Zbraslav d) Školní rok 2001/2002 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 1. stupeň ,0 23,69 2. stupeň ,3 13,68 Celkem ,8 Součástí školy je školní družina. Družina má 7 oddělení se 175 žáky. e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita - školy: 575 žáků, 23 tříd - školní družiny: 175 žáků, 7 oddělení h) Vzdělávací program školy: Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzděl. programu Obecná škola 12035/97-20 I. - IX. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2. Volitelné předměty: náboženská výchova, etická výchova, základy práce s počítačem, technické praktikum, pěstitelská výchova, přírodovědné praktikum F-Ch, přírodovědné praktikum Ch-Př, dějepisné a zeměpisné praktikum, literární praktikum, konverzace Aj, Nj. Nepovinné předměty: náboženská výchova na I. stupni, informatika, sborový zpěv0. ch) Mimoškolní aktivity: kroužky - keramický, rozhlasový, divadelní, házená, country tance, aerobic, ve spolupráci se ZUŠ Veveří taneční oddělení pro žáky ročníku a hudební přípravka. Ve škole pracuje Rada školy a žákovský parlament, při škole je zřízeno Občanské sdružení, škola vydává časopis Školní ozvěny.

3 Údaje o pracovnících školy fyzický počet / přepočtený počet 1. Učitelé Kvalifikovanost v % 96,97 Aprobovanost v % 86,8 Pracující důchodci 3 / 2,5 Nekvalifikovaní pracovníci 1 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2001/2002 nastoupili na školu: 4 3. Školní rok 1999/2000 Nastoupilo 5 Odešli Na jinou školu Mimo školství Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 9 nad 50 let/z toho důchodci 3/3 MD 3 Celkem Vzdělávání pedagogických pracovníků 6. Romský asistent: NE Zdroj financování: Počet ŠÚ Jiné

4 Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Prospěch: Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I stupeň Celkem za II. stupeň klasifikační zkoušky Opravné zkoušky 2. Chování: Stupeň chování Počet Procento 2 2 0, ,19 3. Celkový počet neomluvených hodin: 1. pololetí 45; 2. pololetí Školní rok Gymnázia SOŠ SOU 1999/ leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 8 30,77 % 5 9,26 % 29 57,77 % 15 57,7 % 3 11,54 % žáků přijatých 8 30,77 % 1 1,85 % 18 34,61 % % 5 19,23 % 5. Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami je věnována patřičná péče. 67 žáků je hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a 7 žáků je integrováno. - integrace ve třídách 1. stupně 3.A, 3.C - integrace ve třídě 7.A, 6.A: 4 žáci - žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální doučovací kroužek pod odborným vedením uč. Rašovské. - ESS Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2001/2002 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI.

5 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné docházky 13 0 o povolení k přezkoušení při nesouhlasu rodičů s klasifikací 0 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Údaje o přijímacím řízení: Do 1. ročníku bylo přijato 69 žáků. Do 6. ročníku škola přijala na doplnění počtu ve třídách po odcházejících na SŠ 24 žáků. Na doplnění uvolněných míst v jednotlivých třídách bylo přijato 10 žáků. Poradenské služby na školách I. a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 pedagogika psychologie VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání psycholog speciální pedagog b) věková struktura do 35 let let 50 let - důchod. věk výchovný poradce psycholog speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 II. Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky z uvedených zdrojů.

6 Další údaje o škole Materiální a prostorové vybavení: Škola má: - 23 kmenových tříd, - odborné učebny Ch a F, Z a D, technické výchovy, Hv, Vv s keramickou pecí, - 2 jazykové učebny, - počítačovou učebnu, - školní knihovnu a internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - přednáškový sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. Protidrogová prevence Škola má vypracován minimální protidrogový program, který není zaměřen pouze na aktivity informační a vzdělávací, ale klade důraz na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravotnímu životnímu stylu a duchovní formaci. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky A-centra, zúčastnili se soutěže Závislosti a já (oceněné práce žáků 5.B byly vystaveny ve Staré radnici). Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči žáků s problémovým chováním a s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Zachově ulici (Dr. Němečková, Mgr. Mikulášek), Dr. Vignatiovou a s poradnou Bethesda. Žákům školy slouží schránky důvěry umístěné na každém poschodí, nástěnka ve vestibulu školy a ve 3. poschodí s aktuálními informacemi, duchovní rozhovory s o. M. Kabrdou a pravidelná setkání žákovského parlamentu. Protidrogová koordinátorka se zúčastnila všech akcí ŠÚ Brno a poznatky přenášela do života školy. Péče o talentované žáky Český jazyk - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v olympiádě Čj a literárních

7 soutěžích, soutěž Jé, já básnička Cizí jazyky - rozšiřující úkoly - projekty, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, dopisování si se zahraničními přáteli, nabídka nepovinné výuky Fj a Ij, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj Přírodopis, chemie - zavedení přírodovědného praktika, účast v olympiádě Bi, Ch, soutěž Korchem, ekologický Týden Země, ekologické praktikum Dějepis, zeměpis - setkání s významnými osobnostmi, účast v soutěži Eurobus, Batoh a v olympiádě D i Z, projekt Mládež ve sjednocené Evropě Tělesná výchova - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, volejbal Výtvarná výchova - účast v soutěžích, soutěž Velké jubileum, výstavy žákovských prací, kroužky keramiky ve vlastní dílně, účast na výstavě keramiky v atelieru na Orlí Matematika - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a olympiáda M, řešení problémových úkolů a úloh Pracovní výchova - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku Hudební výchova - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv i pro žáky 1. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, spolupráce se ZUŠ Dramatická výchova - školní žákovské divadlo, účast na přehlídce žákovských divadel Výjezdy žáků - pobyty - Seznamovací výlet 6.B v Prudké Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd v termínu od 3.1. do se konal v Jablonném v Orlických horách. - Výlety všech třídních kolektivů. Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity školy září divadelní představení v Janáčkově divadle 5.A,B, 4.A,C, 3.B Moravské muzeum - Středověk je když 3.A fotografování žáků 1.A,B,C program v Lipce 2.A,B,C, 4.B Moravské muzeum 2.A lekce nonverbální konverzace 9. tř. říjen program Lipka 2.C, 4.C, 5.A, 2.B, 1.B, 6.A Invex žáci tř. fotbalové utkání ZŠ x SpgŠaG výlet - exkurze Brněnská přehrada 2.A,B, 3.A,B.C představení školního souboru AMOS divadlo Tetiny - podzim

8 Moravské muzeum 5.A,B Lužánky - program Biásek 2.C, 2.B pouť dětí a rodičů na Vranov hnutí Fokolare listopad program Lipka 9.tř, 6.B výchovný koncert Semilaso 9.tř. návštěva Mahenovy knihovny ŠD beseda o rodičovství 9.tř. divadelní představení v Janáčkově divadle 5.A,B turnaj ve florbale - ZŠ Bosonožská 6., 7. tř. - ZŠ Milénova 8., 9. tř. beseda - protidrogová prevence 8.A,B Moravské muzeum 5.A vystoupení žáků na nám. Svobody Měnínská brána 3.A prosinec Svátek sv. Mikuláše program Lipka 3.A, 8.B, 4.A návštěva Mahenovy knihovny ŠD Lužánky - program Biásek 5.A beseda RV - vztahy, komunikace 9. tř. olympiáda Z vánoční akademie vánoční sportovní den divadlo Radost 3.A,B,C žákovské divadlo žáci 2. stupně leden lyžařský kurs 7.A,B olympiáda D 8. a 9. tř. konverzační soutěž Nj konverzační soutěž Aj žákovské divadlo pro ŠD Lužánky - program Biásek 3.A,B,C, 4.B soutěž Skřivánek 1. i 2. st. turnaj ve florbalu 7. a 8. tř. únor turnaj ve florbalu - regionální mistrovství žáků 8. a 9. tř. celoškolní slavnost sv. Cyrila setkání s o. biskupem šachový turnaj - ZŠ Milénova 8.A,B výchovný koncert Semilaso 7.B konverzační soutěž Aj březen Mahenova knihovna 1.A,B,C divadlo Tetiny - jaro 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C Z olympiáda 8. a 9. tř. Bi olympiáda 6. a 7. tř. Pythagoriáda 5.A,B Klokánek, Benjamínek, Kadet tř. M olympiáda 6. tř.

9 soutěž Závislost a já 4. a 5. tř. testy Kalibro 5. tř. duben divadlo - Šou s lepící páskou 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C Mahenova knihovna 3.C, ŠD, 4.A,B,C, 5.A Hvězdárna a planetárium MK 6.A,B, 7.A výstava O. Sekora 4.A,B Lužánky - program Biásek 4.C soutěž ČSČK 4. tř. Koniklec - Kamenný vrch 3.B,C, 4.A koncert KDH tř. koncert ZUŠ Týden Země tř. běh Špilberk 7. a 8. tř. Lužánky - Biásek 1.A,B Mahenova knihovna 2.A,B,C, ŠD, 3.A,B divadlo Radost 2.A,B,C dopravní hřiště 5.A,B Hvězdárna a planetárium MK 7.B výstava prací a vystoupení Lužánky ŠD výstava Staré sporty 3.C květen COPP - branný den tř. turnaj v malé kopané 2. st. Mahenova knihovna 5.B Hvězdárna a planetárium MK 7.B slavnostní koncert v kostele sv. Augustina návštěva radia Proglas 7.A,B exkurze Moravský kras 6.A,B 10. setkání křesťanských sborů Den otevřených dveří Cizojazyčná besídka pro rodiče Hvězdárna a planetárium MK 1.A,B,C, 2.A,B,C Lužánky - Biásek 1.C Brněnské pověsti - vycházka 4.A,B, 5.B divadlo u Jakuba 6.A,B pouť na Vranov 5.A červen Sportovní den tř. Brněnské pověsti 4.C, 5.A návštěva o. biskupa otevírání brány tisíciletí a učebny v přírodě Hvězdárna a planetárium MK 4.A,B,C, 5.A,B projekt Mládež ve sjednocené Evropě Slovensko 9. tř. dopravní hřiště 5.A vystoupení divadelního souboru AMOS fotbalové utkání žáci versus učitelé exkurze do Botanické zahrady 3.A,C

10 Open door - fara Dlouhá Lhota Slavnostní zasedání žákovského parlamentu beseda s hokejistou J. Navrátilem ŠD Praxe studentů VŠ září PF Aj - Hv Slá říjen PF Čj Jeř prosinec studenti PF - studijní skupina pedagogiky PF 1.st. Šim březen PF Z Koř FF D Koř květen posl. SpgŠ ve ŠD Mark výzkum PF 4. tř. Vzdělávání učitelů září 1999 účast na Konferenci o vzdělání PF MU Brno školení protidrogových koordinátorů seminář vedoucích ŠD seminář vychovatelek ŠD Gender studies FF MU Brno seminář BiO seminář Tv Český jazyk a praxe, Pedagogické centrum DPS(Dálkové pedagogické studium), 3. a 4. semestr Malá regionální ekologická konference Dálkové studium, FF MU Brno, 1. a 2. semestr Náboženské nauky, KTF UK konverzační kurz německého jazyka kurz projektu hudební výchovy Proměny geografie a výuky zeměpisu Anglický jazyk říjen, Šir Jel Mark. Kuč Jel Řeh Kab, Jeř Kab Dur Šir Chla Gro Šťa Kol, Str Str říjen sněmovní kroužek Kuč asociace školských managerů Kroměříž

11 fórum učitelů Z PřF MU Brno Str vlastivědno-přírodovědný zájezd učitelů integrace dětí Raš listopad výuka Aj na 2. stupni Rez seminář řed. církevních škol Hradec Králové školení požární hlídky seminář vedoucích ŠD Mark. seminář Nj Koč seminář Hv na 1. st. Šeb prosinec seminář vychovatelek ŠD seminář Slavíme vánoce - 1.st. výuka Aj na 1. st. sněmovní kroužek asociace školských managerů seminář D seminář Jak se učit Kuč Vič Zla Kuč Koř Šeb, Vič leden seminář v K centru Jel seminář managementu únor seminář o Evropské škole seminář - výuka M Mac seminář vedoucích ŠD Mark. kurs keramiky Mach, Jeř březen asociace manažerů ZŠ Chrlice seminář ŠD Von asociace manažerů Praha sněmovní kroužek školení učitelů - počítačové programy duben květen duchovní obnova pro učitele konference daltonských škol školení zdravotníků seminář PAU seminář Interieg sněmovní kroužek soutěž divadelních souborů v Blansku seminář ŠD - keramika Z fórum porada výchovných poradců seminář seminář ZŠ Vedlejší seminář Evropská škola beseda s ředitelem evropských daltonských škol Kab, Zla Hod Šir Koč uč. soubor AMOS Str Ska Šeb Šeb

12 červen ukončení studia PF MU Šir asociace managerů školení - jedovaté látky seminář OV Šir sněmovní kroužek edukativně - stimulační skupiny Gre, Šim sněmovní kroužek divadlo Bílý dům 3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.A,B Duchovní život - školní mše - větší zapojení žáků - sbor,čtení - duchovní rozhovory s o. M. Kabrdou - meditace ve školní kapli - dětské poutě do Salesiánské oratoře - modlitební společenství učitelů a žáků - sněmovní kroužek - volitelný předmět náboženská a etická výchova - osobnosti - vernisáž výstavy - příprava ke sv. křtu a sv. přijímání - celoškolní oslava svátku sv. Cyrila - knihovna duchovní literatury - návštěva o. biskupa - duchovní obnova pro učitele - pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov - účast na pouti v Římě Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - výstava keramiky v atelieru na Orlí - Lužánky - vernisáž výstavy - Stará radnice - oceněné práce soutěže Závislosti a já - Rovnost - článek - Přestože prvňáčků ubývá, část škol praská ve švech - Radio Proglas - učitelé na Špicberkách (Mac, Kuč) - Moravské Slovo - pedagogové z CMcZŠ v polární noci - Zemské noviny, Slovo, Blesk - Otevírání brány a učebny v přírodě - Brněnské vánoce - vystoupení na nám. Svobody - Praha - seminář ředitelů - autoevaluace CMcZŠ - Křesťanský magazín - Setkání křesťanských sborů - Radio Krokodýl - Mistrovství ČR v národní házené - internet - webové stránky

13 Školní slavnosti a významné události a aktivity školy říjen Divadelní představení Prodaná nevěsta Divadelní spolek učitelů AMOS předvedl dvě představení upravené hry Prodaná nevěsta pro žáky, učitele i veřejnost v sále školy. Obě představení se těšila velké pozornosti, sál školy byl vždy zcela zaplněn diváky. Pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov Poutě se zúčastnilo 19 dětí a 12 rodičů. Všichni se zúčastnili mše sv. a celého programu (hry, putování). listopad Brněnské vánoce vystoupili žáci naší školy s adventním programem na nám. Svobody. Akce se konala za dobré účasti rodičů, učitelů i kolemjdoucích. Poděkování patří paní učitelce Sládečkové a Odehnalové a zástupci Z. Strašákovi. Televizní soutěž Batoh Žák J. Melichárek z 9. tř. se probojoval až do televizního finále celorepublikové soutěže Batoh, ve které skončil na 2. místě. prosinec Vánoční akademie se konala tradiční vánoční akademie. Žáci všech tříd nacvičili pásma, scénky a divadelní představení s vánoční tematikou. Akademie byla pro velkou účast rodičů rozdělena do dvou dnů. Žáci zhotovili pro rodiče vánoční dárky a připravili občerstvení. Rodiče si mohli prohlédnout odborné učebny a školní kapli a prožít předvánoční čas v přátelském setkání. Žáci z keramického kroužku vystavovali vlastnoručně zhotovený betlém. Sportovní vánoční den Žáci druhého stupně soutěžili v těchto disciplínách: malá kopaná, florbal, vybíjená, chůze na chůdách, běh do schodů, ping-pong "Amerika". Starší žáci se rozdělili na dvě skupiny. Jedna zamířila do Lužánek do bazénu, druhá do Boby centra na kolečkové brusle. leden Celoškolní pěvecká soutěž Skřivánek Soutěž se těšila velkému zájmu žáků. Z každé třídy 1. stupně soutěžili tři žáci, z 2. stupně maximálně pět žáků. Do celostátního kola, které se konalo v Karlových Varech postoupila žákyně Sára Milfajtová, která získala čestné uznání. Zápis žáků do 1. tříd Zápisu se zúčastnilo 98 zájemců, do tří prvních tříd bylo přijato 79 žáků. 14 rodičů požádalo o odklad školní docházky.

14 Turnaj ve florbalu Žákyně 8. a 9. tř. postoupily do regionálního turnaje v Kunštátě. Skončili na 4. místě. únor Celoškolní slavnost sv. Cyrila Slavnost byla zahájena školní mší v kostele sv. Augustina, kterou celebroval o. biskup V. Cikrle. Žáci předvedli divadelní představení a po něm besedovali s o. biskupem. Slavnost byla ukončena setkáním o. biskupa s pracovníky školy. březen Celoškolní matematická soutěž Všichni žáci ročníku se zúčastnili matematické soutěže v kategorii Klokánek, Benjamínek a Kadet. Nejlepší žáci postoupili do oblastního kola. duben Celobrněnská prezentace práce žáků ŠD v Lužánkách Žáci ŠD z 1. a 5. oddělení vystoupili v Centru volného času v Lužánkách u příležitosti vernisáže výtvarných prací žáků, které zhotovili při činnostech ve školní družině. Výstava keramických výrobků v galerii na Orlí Žáci 1. a 2. ročníku zhotovili keramické artefakty s jarní a velikonoční tematikou, které byly vystaveny ve výloze galerie na Orlí ulici. Týden Země Celá škola žila ekologickými programy. Všechny předměty byly obohaceny o ekologická témata, žáci besedovali s odborníky. Proběhla tradiční celoškolní soutěž ve sběru hliníku. květen Turnaj v malé kopané Škola zajišťovala zápasy čtvrtfinálové skupiny brněnských škol v malé kopané. Naši žáci se umístili v semifinálové skupině na 3. místě. COPP - celoškolní branný den Branný den začal nácvikem evakuace žáků dle evakuačního plánu. Žáci zvládli opustit školu za 2 min. 45s. Program pokračoval plněním úkolů z oblasti chemické ochrany, zdravovědy, tělesné zdatnosti a ochrany za mimořádných situací. 10. setkání křesťanských sborů Škola se spolupodílí na organizaci setkání. Setkání bylo zahájeno v sobotu přehlídkou a společným nácvikem skladeb, následovalo večerní setkání s o. biskupem. V neděli se odpoledne konal slavnostní koncert v kostele sv. Augustina za účasti primátora města Brna J. Duchoně a dalších hostů. Den otevřených dveří Den otevřených dveří se letos konal již v květnu. Rodiče i široká veřejnost se mohli zúčastnit výuky dle vlastního výběru a prohlédnout si odborné učebny, kapli, sportovní areál, indiánskou vesničku, knihovnu s internetem, výstavku prací žáků školní družiny a výstavu masožravých rostlin a minerálů, kterou připravili

15 žáci školy. Škola je v tento den i místem setkání rodičů a učitelů. Odpoledne se konala cizojazyčná besídka, při které zněla angličtina, němčina, francouzština a latina. Vystoupení připravili žáci pod vedením učitelů, kteří tyto jazyky vyučují. Žáci si sami v němčině a angličtině celou besídku uváděli. červen Celoškolní sportovní den Sportovní den se konal 2. června, žáci 1. stupně soutěžili ve sportovních utkáních v přehazované a vybíjené, žáci 2.stupně v těchto disciplínách: kopaná, florbal, volejbal, vybíjená, běh do schodů, ping-pong, kutálení míče. Slavnost otevírání brány tisíciletí a učebny v přírodě Slavnost začala mší sv. v kostele sv. Augustina za účasti o. biskupa V. Cikrle. Pokračovala ve škole otevíráním brány tisíciletí, kterou zhotovili žáci naší školy pod vedením p. uč. Skalníka. Brána umístěna ve vstupu do školy připomíná jubilejní rok 2000 také svým motem: O. biskup, sestra Václava, představená kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, a ředitelka školy přiřadili své podpisy k podpisům všech žáků školy, které jsou pro budoucí generace školáků na bráně zvěčněny. Poté následovalo otevření nové učebny v přírodě, kterou podle návrhu arch. Kolíkové, zhotovila firma FINO, žáci školy pod vedením p. uč. Skalníka. Učebna v hodnotě Kč byla zhotovena z příspěvků rodičů a zřizovatele, finančními příspěvky se podílelo i Sdružení Cyrilometodějské školy Celá akce probíhala za pozornosti tisku. Projekt Mládež ve sjednocené Evropě Rozsáhlý dvouletý projekt pro žáky 2. stupně byl prezentován na výstavních panelech žáky 9. tř., kteří za přispění mezinárodního klubu Soroptimist International vyjeli na vlastivědno-přírodovědný zájezd na Slovensko, kde navštívili zajímavosti a pamětihodností západního Slovenska. V Bratislavě se setkali se žáky církevní školy. Zahájeni projektu opravy fary v Dlouhé Lhotě Budova fary bude sloužit k vzdělávacím, duchovním i rekreačním aktivitám žáků, učitelů i rodičů. Pracovníci školy a žáci 8. a 9. ročníku zahájili práce na úpravě budovy i jejího okolí. Dva víkendy strávili společnou prací, sportováním i zábavou při táboráku. Účast žáků v olympiádách okresní soutěž ve florbalu - dívky 8.A a 9.tř. 1. místo ve finálové skupině školní kolo BiO účast 3 žáků 8.tř. a 41 žáků 6. a 7. tř. obvodní kolo BiO 16. místo Vojtěch Tomašov, 19. místo Marek Brauner, 25. místo Kristina Chlupová městské kolo BiO 31. místo - Petra Čermáková 8.A městské kolo Z olympiády 20. místo Jan Melichárek 9.tř. soutěž Mladých historiků 17. místo Jiří Žižkovský 8.A městské kolo M olympiády 10. místo Jan Navrátil 5.A turnaj brněnských škol v šachu účastnilo se 6 žáků

16 konverzační soutěž Aj postoupili do městského kola: Petra Halousková 8.A, Zuzana Kubelková 8.A projekt Evropa ve škole účast 60 žáků 1. stupně, třídy 3.A a 4.A vytvořili skupinovou práci, hodnocení ještě nedošlo městské kolo MO 6. ročníku 6. místo - Drahomíra Hermanová 6.B 7. místo - Michaela Binová 6.B 9. místo - Vojtěch Foltýn diecézní kolo soutěže Velké jubileum místo - Zdeňka Sedláková 6 žáků, žák M. Mašta postoupil do celostátního kola městské kolo Z olympiády 5. místo - Monika Vaňková 6.B 7. místo - Tiffany Clarková 6.B účast žáků v zeměpisné soutěži Eurorebus televizní finále zeměpisné soutěže Batoh Zhodnocení a závěr 2. místo - Jan Melichárek 9.tř. Ve školním roce 1999/2000 byla dokončena autoevaluace školy. Závěry šetření jsou k dispozici ŠÚ, ČŠI i rodičům.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok 2007-2008 Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Základní školy Podklady pro zpracování

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více