Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň ,0 23,69 2. stupeň ,3 13,68 Celkem ,8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

2 Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno , právní subjekt, IČO: b) Zřizovatel: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje c) Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák, Šlapalova 95, Zbraslav d) Školní rok 2001/2002 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 1. stupeň ,0 23,69 2. stupeň ,3 13,68 Celkem ,8 Součástí školy je školní družina. Družina má 7 oddělení se 175 žáky. e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita - školy: 575 žáků, 23 tříd - školní družiny: 175 žáků, 7 oddělení h) Vzdělávací program školy: Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzděl. programu Obecná škola 12035/97-20 I. - IX. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2. Volitelné předměty: náboženská výchova, etická výchova, základy práce s počítačem, technické praktikum, pěstitelská výchova, přírodovědné praktikum F-Ch, přírodovědné praktikum Ch-Př, dějepisné a zeměpisné praktikum, literární praktikum, konverzace Aj, Nj. Nepovinné předměty: náboženská výchova na I. stupni, informatika, sborový zpěv0. ch) Mimoškolní aktivity: kroužky - keramický, rozhlasový, divadelní, házená, country tance, aerobic, ve spolupráci se ZUŠ Veveří taneční oddělení pro žáky ročníku a hudební přípravka. Ve škole pracuje Rada školy a žákovský parlament, při škole je zřízeno Občanské sdružení, škola vydává časopis Školní ozvěny.

3 Údaje o pracovnících školy fyzický počet / přepočtený počet 1. Učitelé Kvalifikovanost v % 96,97 Aprobovanost v % 86,8 Pracující důchodci 3 / 2,5 Nekvalifikovaní pracovníci 1 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2001/2002 nastoupili na školu: 4 3. Školní rok 1999/2000 Nastoupilo 5 Odešli Na jinou školu Mimo školství Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 9 nad 50 let/z toho důchodci 3/3 MD 3 Celkem Vzdělávání pedagogických pracovníků 6. Romský asistent: NE Zdroj financování: Počet ŠÚ Jiné

4 Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Prospěch: Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I stupeň Celkem za II. stupeň klasifikační zkoušky Opravné zkoušky 2. Chování: Stupeň chování Počet Procento 2 2 0, ,19 3. Celkový počet neomluvených hodin: 1. pololetí 45; 2. pololetí Školní rok Gymnázia SOŠ SOU 1999/ leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených 8 30,77 % 5 9,26 % 29 57,77 % 15 57,7 % 3 11,54 % žáků přijatých 8 30,77 % 1 1,85 % 18 34,61 % % 5 19,23 % 5. Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami je věnována patřičná péče. 67 žáků je hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a 7 žáků je integrováno. - integrace ve třídách 1. stupně 3.A, 3.C - integrace ve třídě 7.A, 6.A: 4 žáci - žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální doučovací kroužek pod odborným vedením uč. Rašovské. - ESS Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2001/2002 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI.

5 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné docházky 13 0 o povolení k přezkoušení při nesouhlasu rodičů s klasifikací 0 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Údaje o přijímacím řízení: Do 1. ročníku bylo přijato 69 žáků. Do 6. ročníku škola přijala na doplnění počtu ve třídách po odcházejících na SŠ 24 žáků. Na doplnění uvolněných míst v jednotlivých třídách bylo přijato 10 žáků. Poradenské služby na školách I. a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 pedagogika psychologie VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání psycholog speciální pedagog b) věková struktura do 35 let let 50 let - důchod. věk výchovný poradce psycholog speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 II. Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky z uvedených zdrojů.

6 Další údaje o škole Materiální a prostorové vybavení: Škola má: - 23 kmenových tříd, - odborné učebny Ch a F, Z a D, technické výchovy, Hv, Vv s keramickou pecí, - 2 jazykové učebny, - počítačovou učebnu, - školní knihovnu a internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - přednáškový sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. Protidrogová prevence Škola má vypracován minimální protidrogový program, který není zaměřen pouze na aktivity informační a vzdělávací, ale klade důraz na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravotnímu životnímu stylu a duchovní formaci. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky A-centra, zúčastnili se soutěže Závislosti a já (oceněné práce žáků 5.B byly vystaveny ve Staré radnici). Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči žáků s problémovým chováním a s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Zachově ulici (Dr. Němečková, Mgr. Mikulášek), Dr. Vignatiovou a s poradnou Bethesda. Žákům školy slouží schránky důvěry umístěné na každém poschodí, nástěnka ve vestibulu školy a ve 3. poschodí s aktuálními informacemi, duchovní rozhovory s o. M. Kabrdou a pravidelná setkání žákovského parlamentu. Protidrogová koordinátorka se zúčastnila všech akcí ŠÚ Brno a poznatky přenášela do života školy. Péče o talentované žáky Český jazyk - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v olympiádě Čj a literárních

7 soutěžích, soutěž Jé, já básnička Cizí jazyky - rozšiřující úkoly - projekty, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, dopisování si se zahraničními přáteli, nabídka nepovinné výuky Fj a Ij, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj Přírodopis, chemie - zavedení přírodovědného praktika, účast v olympiádě Bi, Ch, soutěž Korchem, ekologický Týden Země, ekologické praktikum Dějepis, zeměpis - setkání s významnými osobnostmi, účast v soutěži Eurobus, Batoh a v olympiádě D i Z, projekt Mládež ve sjednocené Evropě Tělesná výchova - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, volejbal Výtvarná výchova - účast v soutěžích, soutěž Velké jubileum, výstavy žákovských prací, kroužky keramiky ve vlastní dílně, účast na výstavě keramiky v atelieru na Orlí Matematika - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a olympiáda M, řešení problémových úkolů a úloh Pracovní výchova - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku Hudební výchova - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv i pro žáky 1. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, spolupráce se ZUŠ Dramatická výchova - školní žákovské divadlo, účast na přehlídce žákovských divadel Výjezdy žáků - pobyty - Seznamovací výlet 6.B v Prudké Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd v termínu od 3.1. do se konal v Jablonném v Orlických horách. - Výlety všech třídních kolektivů. Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity školy září divadelní představení v Janáčkově divadle 5.A,B, 4.A,C, 3.B Moravské muzeum - Středověk je když 3.A fotografování žáků 1.A,B,C program v Lipce 2.A,B,C, 4.B Moravské muzeum 2.A lekce nonverbální konverzace 9. tř. říjen program Lipka 2.C, 4.C, 5.A, 2.B, 1.B, 6.A Invex žáci tř. fotbalové utkání ZŠ x SpgŠaG výlet - exkurze Brněnská přehrada 2.A,B, 3.A,B.C představení školního souboru AMOS divadlo Tetiny - podzim

8 Moravské muzeum 5.A,B Lužánky - program Biásek 2.C, 2.B pouť dětí a rodičů na Vranov hnutí Fokolare listopad program Lipka 9.tř, 6.B výchovný koncert Semilaso 9.tř. návštěva Mahenovy knihovny ŠD beseda o rodičovství 9.tř. divadelní představení v Janáčkově divadle 5.A,B turnaj ve florbale - ZŠ Bosonožská 6., 7. tř. - ZŠ Milénova 8., 9. tř. beseda - protidrogová prevence 8.A,B Moravské muzeum 5.A vystoupení žáků na nám. Svobody Měnínská brána 3.A prosinec Svátek sv. Mikuláše program Lipka 3.A, 8.B, 4.A návštěva Mahenovy knihovny ŠD Lužánky - program Biásek 5.A beseda RV - vztahy, komunikace 9. tř. olympiáda Z vánoční akademie vánoční sportovní den divadlo Radost 3.A,B,C žákovské divadlo žáci 2. stupně leden lyžařský kurs 7.A,B olympiáda D 8. a 9. tř. konverzační soutěž Nj konverzační soutěž Aj žákovské divadlo pro ŠD Lužánky - program Biásek 3.A,B,C, 4.B soutěž Skřivánek 1. i 2. st. turnaj ve florbalu 7. a 8. tř. únor turnaj ve florbalu - regionální mistrovství žáků 8. a 9. tř. celoškolní slavnost sv. Cyrila setkání s o. biskupem šachový turnaj - ZŠ Milénova 8.A,B výchovný koncert Semilaso 7.B konverzační soutěž Aj březen Mahenova knihovna 1.A,B,C divadlo Tetiny - jaro 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C Z olympiáda 8. a 9. tř. Bi olympiáda 6. a 7. tř. Pythagoriáda 5.A,B Klokánek, Benjamínek, Kadet tř. M olympiáda 6. tř.

9 soutěž Závislost a já 4. a 5. tř. testy Kalibro 5. tř. duben divadlo - Šou s lepící páskou 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C Mahenova knihovna 3.C, ŠD, 4.A,B,C, 5.A Hvězdárna a planetárium MK 6.A,B, 7.A výstava O. Sekora 4.A,B Lužánky - program Biásek 4.C soutěž ČSČK 4. tř. Koniklec - Kamenný vrch 3.B,C, 4.A koncert KDH tř. koncert ZUŠ Týden Země tř. běh Špilberk 7. a 8. tř. Lužánky - Biásek 1.A,B Mahenova knihovna 2.A,B,C, ŠD, 3.A,B divadlo Radost 2.A,B,C dopravní hřiště 5.A,B Hvězdárna a planetárium MK 7.B výstava prací a vystoupení Lužánky ŠD výstava Staré sporty 3.C květen COPP - branný den tř. turnaj v malé kopané 2. st. Mahenova knihovna 5.B Hvězdárna a planetárium MK 7.B slavnostní koncert v kostele sv. Augustina návštěva radia Proglas 7.A,B exkurze Moravský kras 6.A,B 10. setkání křesťanských sborů Den otevřených dveří Cizojazyčná besídka pro rodiče Hvězdárna a planetárium MK 1.A,B,C, 2.A,B,C Lužánky - Biásek 1.C Brněnské pověsti - vycházka 4.A,B, 5.B divadlo u Jakuba 6.A,B pouť na Vranov 5.A červen Sportovní den tř. Brněnské pověsti 4.C, 5.A návštěva o. biskupa otevírání brány tisíciletí a učebny v přírodě Hvězdárna a planetárium MK 4.A,B,C, 5.A,B projekt Mládež ve sjednocené Evropě Slovensko 9. tř. dopravní hřiště 5.A vystoupení divadelního souboru AMOS fotbalové utkání žáci versus učitelé exkurze do Botanické zahrady 3.A,C

10 Open door - fara Dlouhá Lhota Slavnostní zasedání žákovského parlamentu beseda s hokejistou J. Navrátilem ŠD Praxe studentů VŠ září PF Aj - Hv Slá říjen PF Čj Jeř prosinec studenti PF - studijní skupina pedagogiky PF 1.st. Šim březen PF Z Koř FF D Koř květen posl. SpgŠ ve ŠD Mark výzkum PF 4. tř. Vzdělávání učitelů září 1999 účast na Konferenci o vzdělání PF MU Brno školení protidrogových koordinátorů seminář vedoucích ŠD seminář vychovatelek ŠD Gender studies FF MU Brno seminář BiO seminář Tv Český jazyk a praxe, Pedagogické centrum DPS(Dálkové pedagogické studium), 3. a 4. semestr Malá regionální ekologická konference Dálkové studium, FF MU Brno, 1. a 2. semestr Náboženské nauky, KTF UK konverzační kurz německého jazyka kurz projektu hudební výchovy Proměny geografie a výuky zeměpisu Anglický jazyk říjen, Šir Jel Mark. Kuč Jel Řeh Kab, Jeř Kab Dur Šir Chla Gro Šťa Kol, Str Str říjen sněmovní kroužek Kuč asociace školských managerů Kroměříž

11 fórum učitelů Z PřF MU Brno Str vlastivědno-přírodovědný zájezd učitelů integrace dětí Raš listopad výuka Aj na 2. stupni Rez seminář řed. církevních škol Hradec Králové školení požární hlídky seminář vedoucích ŠD Mark. seminář Nj Koč seminář Hv na 1. st. Šeb prosinec seminář vychovatelek ŠD seminář Slavíme vánoce - 1.st. výuka Aj na 1. st. sněmovní kroužek asociace školských managerů seminář D seminář Jak se učit Kuč Vič Zla Kuč Koř Šeb, Vič leden seminář v K centru Jel seminář managementu únor seminář o Evropské škole seminář - výuka M Mac seminář vedoucích ŠD Mark. kurs keramiky Mach, Jeř březen asociace manažerů ZŠ Chrlice seminář ŠD Von asociace manažerů Praha sněmovní kroužek školení učitelů - počítačové programy duben květen duchovní obnova pro učitele konference daltonských škol školení zdravotníků seminář PAU seminář Interieg sněmovní kroužek soutěž divadelních souborů v Blansku seminář ŠD - keramika Z fórum porada výchovných poradců seminář seminář ZŠ Vedlejší seminář Evropská škola beseda s ředitelem evropských daltonských škol Kab, Zla Hod Šir Koč uč. soubor AMOS Str Ska Šeb Šeb

12 červen ukončení studia PF MU Šir asociace managerů školení - jedovaté látky seminář OV Šir sněmovní kroužek edukativně - stimulační skupiny Gre, Šim sněmovní kroužek divadlo Bílý dům 3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.A,B Duchovní život - školní mše - větší zapojení žáků - sbor,čtení - duchovní rozhovory s o. M. Kabrdou - meditace ve školní kapli - dětské poutě do Salesiánské oratoře - modlitební společenství učitelů a žáků - sněmovní kroužek - volitelný předmět náboženská a etická výchova - osobnosti - vernisáž výstavy - příprava ke sv. křtu a sv. přijímání - celoškolní oslava svátku sv. Cyrila - knihovna duchovní literatury - návštěva o. biskupa - duchovní obnova pro učitele - pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov - účast na pouti v Římě Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - výstava keramiky v atelieru na Orlí - Lužánky - vernisáž výstavy - Stará radnice - oceněné práce soutěže Závislosti a já - Rovnost - článek - Přestože prvňáčků ubývá, část škol praská ve švech - Radio Proglas - učitelé na Špicberkách (Mac, Kuč) - Moravské Slovo - pedagogové z CMcZŠ v polární noci - Zemské noviny, Slovo, Blesk - Otevírání brány a učebny v přírodě - Brněnské vánoce - vystoupení na nám. Svobody - Praha - seminář ředitelů - autoevaluace CMcZŠ - Křesťanský magazín - Setkání křesťanských sborů - Radio Krokodýl - Mistrovství ČR v národní házené - internet - webové stránky

13 Školní slavnosti a významné události a aktivity školy říjen Divadelní představení Prodaná nevěsta Divadelní spolek učitelů AMOS předvedl dvě představení upravené hry Prodaná nevěsta pro žáky, učitele i veřejnost v sále školy. Obě představení se těšila velké pozornosti, sál školy byl vždy zcela zaplněn diváky. Pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov Poutě se zúčastnilo 19 dětí a 12 rodičů. Všichni se zúčastnili mše sv. a celého programu (hry, putování). listopad Brněnské vánoce vystoupili žáci naší školy s adventním programem na nám. Svobody. Akce se konala za dobré účasti rodičů, učitelů i kolemjdoucích. Poděkování patří paní učitelce Sládečkové a Odehnalové a zástupci Z. Strašákovi. Televizní soutěž Batoh Žák J. Melichárek z 9. tř. se probojoval až do televizního finále celorepublikové soutěže Batoh, ve které skončil na 2. místě. prosinec Vánoční akademie se konala tradiční vánoční akademie. Žáci všech tříd nacvičili pásma, scénky a divadelní představení s vánoční tematikou. Akademie byla pro velkou účast rodičů rozdělena do dvou dnů. Žáci zhotovili pro rodiče vánoční dárky a připravili občerstvení. Rodiče si mohli prohlédnout odborné učebny a školní kapli a prožít předvánoční čas v přátelském setkání. Žáci z keramického kroužku vystavovali vlastnoručně zhotovený betlém. Sportovní vánoční den Žáci druhého stupně soutěžili v těchto disciplínách: malá kopaná, florbal, vybíjená, chůze na chůdách, běh do schodů, ping-pong "Amerika". Starší žáci se rozdělili na dvě skupiny. Jedna zamířila do Lužánek do bazénu, druhá do Boby centra na kolečkové brusle. leden Celoškolní pěvecká soutěž Skřivánek Soutěž se těšila velkému zájmu žáků. Z každé třídy 1. stupně soutěžili tři žáci, z 2. stupně maximálně pět žáků. Do celostátního kola, které se konalo v Karlových Varech postoupila žákyně Sára Milfajtová, která získala čestné uznání. Zápis žáků do 1. tříd Zápisu se zúčastnilo 98 zájemců, do tří prvních tříd bylo přijato 79 žáků. 14 rodičů požádalo o odklad školní docházky.

14 Turnaj ve florbalu Žákyně 8. a 9. tř. postoupily do regionálního turnaje v Kunštátě. Skončili na 4. místě. únor Celoškolní slavnost sv. Cyrila Slavnost byla zahájena školní mší v kostele sv. Augustina, kterou celebroval o. biskup V. Cikrle. Žáci předvedli divadelní představení a po něm besedovali s o. biskupem. Slavnost byla ukončena setkáním o. biskupa s pracovníky školy. březen Celoškolní matematická soutěž Všichni žáci ročníku se zúčastnili matematické soutěže v kategorii Klokánek, Benjamínek a Kadet. Nejlepší žáci postoupili do oblastního kola. duben Celobrněnská prezentace práce žáků ŠD v Lužánkách Žáci ŠD z 1. a 5. oddělení vystoupili v Centru volného času v Lužánkách u příležitosti vernisáže výtvarných prací žáků, které zhotovili při činnostech ve školní družině. Výstava keramických výrobků v galerii na Orlí Žáci 1. a 2. ročníku zhotovili keramické artefakty s jarní a velikonoční tematikou, které byly vystaveny ve výloze galerie na Orlí ulici. Týden Země Celá škola žila ekologickými programy. Všechny předměty byly obohaceny o ekologická témata, žáci besedovali s odborníky. Proběhla tradiční celoškolní soutěž ve sběru hliníku. květen Turnaj v malé kopané Škola zajišťovala zápasy čtvrtfinálové skupiny brněnských škol v malé kopané. Naši žáci se umístili v semifinálové skupině na 3. místě. COPP - celoškolní branný den Branný den začal nácvikem evakuace žáků dle evakuačního plánu. Žáci zvládli opustit školu za 2 min. 45s. Program pokračoval plněním úkolů z oblasti chemické ochrany, zdravovědy, tělesné zdatnosti a ochrany za mimořádných situací. 10. setkání křesťanských sborů Škola se spolupodílí na organizaci setkání. Setkání bylo zahájeno v sobotu přehlídkou a společným nácvikem skladeb, následovalo večerní setkání s o. biskupem. V neděli se odpoledne konal slavnostní koncert v kostele sv. Augustina za účasti primátora města Brna J. Duchoně a dalších hostů. Den otevřených dveří Den otevřených dveří se letos konal již v květnu. Rodiče i široká veřejnost se mohli zúčastnit výuky dle vlastního výběru a prohlédnout si odborné učebny, kapli, sportovní areál, indiánskou vesničku, knihovnu s internetem, výstavku prací žáků školní družiny a výstavu masožravých rostlin a minerálů, kterou připravili

15 žáci školy. Škola je v tento den i místem setkání rodičů a učitelů. Odpoledne se konala cizojazyčná besídka, při které zněla angličtina, němčina, francouzština a latina. Vystoupení připravili žáci pod vedením učitelů, kteří tyto jazyky vyučují. Žáci si sami v němčině a angličtině celou besídku uváděli. červen Celoškolní sportovní den Sportovní den se konal 2. června, žáci 1. stupně soutěžili ve sportovních utkáních v přehazované a vybíjené, žáci 2.stupně v těchto disciplínách: kopaná, florbal, volejbal, vybíjená, běh do schodů, ping-pong, kutálení míče. Slavnost otevírání brány tisíciletí a učebny v přírodě Slavnost začala mší sv. v kostele sv. Augustina za účasti o. biskupa V. Cikrle. Pokračovala ve škole otevíráním brány tisíciletí, kterou zhotovili žáci naší školy pod vedením p. uč. Skalníka. Brána umístěna ve vstupu do školy připomíná jubilejní rok 2000 také svým motem: O. biskup, sestra Václava, představená kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, a ředitelka školy přiřadili své podpisy k podpisům všech žáků školy, které jsou pro budoucí generace školáků na bráně zvěčněny. Poté následovalo otevření nové učebny v přírodě, kterou podle návrhu arch. Kolíkové, zhotovila firma FINO, žáci školy pod vedením p. uč. Skalníka. Učebna v hodnotě Kč byla zhotovena z příspěvků rodičů a zřizovatele, finančními příspěvky se podílelo i Sdružení Cyrilometodějské školy Celá akce probíhala za pozornosti tisku. Projekt Mládež ve sjednocené Evropě Rozsáhlý dvouletý projekt pro žáky 2. stupně byl prezentován na výstavních panelech žáky 9. tř., kteří za přispění mezinárodního klubu Soroptimist International vyjeli na vlastivědno-přírodovědný zájezd na Slovensko, kde navštívili zajímavosti a pamětihodností západního Slovenska. V Bratislavě se setkali se žáky církevní školy. Zahájeni projektu opravy fary v Dlouhé Lhotě Budova fary bude sloužit k vzdělávacím, duchovním i rekreačním aktivitám žáků, učitelů i rodičů. Pracovníci školy a žáci 8. a 9. ročníku zahájili práce na úpravě budovy i jejího okolí. Dva víkendy strávili společnou prací, sportováním i zábavou při táboráku. Účast žáků v olympiádách okresní soutěž ve florbalu - dívky 8.A a 9.tř. 1. místo ve finálové skupině školní kolo BiO účast 3 žáků 8.tř. a 41 žáků 6. a 7. tř. obvodní kolo BiO 16. místo Vojtěch Tomašov, 19. místo Marek Brauner, 25. místo Kristina Chlupová městské kolo BiO 31. místo - Petra Čermáková 8.A městské kolo Z olympiády 20. místo Jan Melichárek 9.tř. soutěž Mladých historiků 17. místo Jiří Žižkovský 8.A městské kolo M olympiády 10. místo Jan Navrátil 5.A turnaj brněnských škol v šachu účastnilo se 6 žáků

16 konverzační soutěž Aj postoupili do městského kola: Petra Halousková 8.A, Zuzana Kubelková 8.A projekt Evropa ve škole účast 60 žáků 1. stupně, třídy 3.A a 4.A vytvořili skupinovou práci, hodnocení ještě nedošlo městské kolo MO 6. ročníku 6. místo - Drahomíra Hermanová 6.B 7. místo - Michaela Binová 6.B 9. místo - Vojtěch Foltýn diecézní kolo soutěže Velké jubileum místo - Zdeňka Sedláková 6 žáků, žák M. Mašta postoupil do celostátního kola městské kolo Z olympiády 5. místo - Monika Vaňková 6.B 7. místo - Tiffany Clarková 6.B účast žáků v zeměpisné soutěži Eurorebus televizní finále zeměpisné soutěže Batoh Zhodnocení a závěr 2. místo - Jan Melichárek 9.tř. Ve školním roce 1999/2000 byla dokončena autoevaluace školy. Závěry šetření jsou k dispozici ŠÚ, ČŠI i rodičům.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní charakteristika školy

Základní charakteristika školy Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno 602 00, právní subjekt, IČO: 00402443 b) Zřizovatel: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje c)

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. CMcZŠ Lerchova, Brno

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. CMcZŠ Lerchova, Brno Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 6 č.j. 619/216 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více