únor 2015 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2015 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními radovánkami. Kdybychom my měli oznámkovat naše zákonodárce a finanční správu za přípravu a zavedení úprav zákonů v roce 2015, jak by to asi dopadlo? Příprava jednotlivých výzev k novým operačním programům na období EU hodnocení 3: Doufejme, že již brzy budou nové výzvy schváleny jednotlivými ministerstvy. Zatím nezbývá než čerpat dílčí informace z jejich webových stránek. Elektronické podávání daňových přiznání od roku 2015 hodnocení 4-: Kontaktujte svého správce daně, abyste zjistili, co on považuje za nejlepší a co za akceptovatelné. Každý správce má totiž odlišný postoj; jednoznačnou odpověď neobdržíte ani od metodiků na GFŘ. Novelizace zákona o DPH od 1. ledna 2015 a rozšíření mechanismu reverse charge hodnocení 3: nejasné zavedení třetí sazby na poslední chvíli, oddálení účinnosti použití mechanismu reverse charge u dalších plnění až na 1. duben 2015 naštěstí zabránilo kolapsu softwaru v řadě firem, s nastavením nového režimu DPH u cukrové řepy můžeme dokonce počkat až do léta. Nová příloha daňového přiznání mapující vztahy se spojenými osobami hodnocení 2: Až na pár nejasností se vše podařilo vysvětlit, důležité je přílohu správně vyplnit a tím nezavdat příčinu k daňové kontrole. Novela zákona o daních z příjmů v části týkající se právnických osob hodnocení 1: Žádné významné změny nakonec nenastaly, proto mohou být společnosti až na firmy, jichž se dotýká problematika 24 odst. 2 písm. zc), v této oblasti klidné. Činnost Odvolacího finančního úřadu v Brně hodnocení 1?: Zde vše stíhají vyřídit v termínu, nicméně samotné rozhodnutí o odvolání ve prospěch poplatníka přenechávají soudu Není to úplně špatné, ale na vyznamenání to nestačí. Oceňme však, že alespoň pracující důchodci mají ještě možnost dodatečně uplatnit základní slevu na dani za rok 2014, takže koncem března lze opět očekávat na podatelnách fronty. Přeji Vám pěknou ladovskou únorovou zimu. Pavel Rochowanski LEGISLATIVNÍ NOVINKY Spojenou osobou může být kdokoliv Daňová správa v poslední době stále častěji prověřuje transakce s nestandardními rysy a jako spojené osoby posuzuje i osoby bez kapitálového či personálního propojení. Vzhledem k tomuto trendu je vhodné věnovat zvýšenou pozornost dokumentaci přijatých a poskytnutých plnění a také způsobu stanovení ceny. Jak se bránit proti nezákonně zahájenému postupu k odstranění pochybností Generální finanční ředitelství připustilo, že je možné podat stížnost správci daně, pokud při zahájení postupu k odstranění pochybností nesdělil poplatníkovi důvody.

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Zdanění nepeněžních plnění zaměstnancům vázaných na pracovní výkon Podle názoru Generálního finančního ředitelství je nutné veškerá nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům, která mají vazbu na výkon práce, považovat za naturální mzdu. Uplatnění školkovného v rámci ročního zúčtování za rok 2014 Školkovné lze uplatnit ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy podle školského zákona. Novela zákona o investičních pobídkách postoupena Sněmovně ke třetímu čtení Z pozměňovacích návrhů podaných ve druhém čtení je pro potenciální nové žadatele o investiční pobídky zajímavý zejména návrh na úpravu výpočtu slevy na dani. DOTACE A FONDY EU Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2015 V roce 2014 započalo nové programovací období EU V návaznosti na to byly připraveny nové operační programy. EU a OECD Další novelizace směrnice o mateřských a dceřiných společnostech schválena Členské státy jsou povinny implementovat změny směrnice, a to jak úpravu provedenou v květnu, tak i nyní v lednu, do národních předpisů do konce roku JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: změna výkladu šestiměsíční lhůty pro opravu DPH u insolvenčních pohledávek Nejvyšší správní soud došel ke zcela opačnému závěru, než jaká byla doposud správní praxe. SLOVENSKO Novela zákona o investičnej pomoci Novela znovu zavede investiční dohody, které budou investoři muset uzavřít se Slovenskou republikou v případě, že se budou ucházet o dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

3 LEGISLATIVA Spojenou osobou může být kdokoliv O tom, že se správci daně v rámci daňových kontrol stále více zaměřují na oblast převodních cen, již bylo řečeno mnoho. Tento trend však v poslední době začíná nabývat širších rozměrů správci daně mají v praxi čím dál častěji tendenci posuzovat osoby bez kapitálového či personálního propojení jako tzv. jinak spojené osoby, tedy osoby, které vytvořily vztah za účelem snížení základu daně, resp. zvýšení daňové ztráty. V takovém případě pak správce daně může posuzovat, zda ceny sjednané mezi takovými osobami byly sjednány v tržně obvyklé výši. Tento požadavek pak samozřejmě zvyšuje nároky na dokumentaci tržních podmínek daných vztahů a pro daňové subjekty tak ve svém důsledku znamená vyšší důkazní zátěž. Poslední dobou jsme také zaznamenali trend, kdy se daňová správa, pokud v rámci svého šetření identifikuje transakci s určitými, z jejího pohledu nestandardními rysy, systematicky snaží vyhledat a kontaktovat všechny osoby účastné na takových či obdobných obchodech. Tvrzení daňového subjektu jsou pak prověřována správcem daně v mnohem větší míře, než jsme byli v minulosti zvyklí. O těchto prověrkách prováděných správci daně v rámci vyhledávací činnosti pak daňový subjekt ani nemusí být informován. Začíná se také prosazovat užší spolupráce mezi orgány Policie ČR a správci daně. Stále více daňových kontrol je zahajováno z popudu Policie ČR a naopak správci daně dávají podnět k zahájení trestního řízení. Tyto trendy reflektuje řada nedávných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (např. 9 Afs 92/ ), v nichž obchodní společnosti, které chtěly prezentovat své služby v médiích, zaplatily jedné konkrétní reklamní společnosti za zabezpečení reklamní kampaně. Správce daně dospěl k závěru, že společnostem byla účtována cena, kterou je s ohledem na konkrétní okolnosti třeba posoudit jako zcela neadekvátní. V řešené situaci totiž docházelo k několikanásobnému navyšování ceny v důsledku pouhého řetězového vystavování faktur nejen mezi prvotním dodavatelem a reklamní společností. Konečnou výši ceny se tak poplatníkům nepodařilo racionálně zdůvodnit. Na základě prošetřování případu správce daně dovodil, že všechny subjekty zúčastněné na popsaném řetězci, a to včetně koncových zákazníků, jsou tzv. jinak spojené osoby a je tedy nutné zkoumat, zda ceny, za které bylo plnění poskytováno, jsou tržně obvyklé. Správní soudy v této souvislosti konstatovaly, že pro doměření daně z příjmů z titulu nesprávného nastavení převodních cen nemusí být v takovém případě prokázáno, zda doměřovaný subjekt věděl, že je součástí takového řetězce. Stejně tak není podstatné, prokáže-li se subjektivní stránka takového nekalého jednání, tedy zda byl dán úmysl účasti na tomto řetězci za účelem snížení daňové povinnosti. S ohledem na tento trend tak nelze než doporučit, aby společnosti věnovaly zvýšenou pozornost dokumentaci jak poskytnutých, tak přijatých plnění, ale také způsobu stanovení ceny i ve vztahu k nespřízněným subjektům. Daniel Szmaragowski, tel.: Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.:

4 Jak se bránit proti nezákonně zahájenému postupu k odstranění pochybností V návaznosti na množící se praxi správců daně při zahajování tzv. postupů k odstranění pochybností byla tato problematika projednávána odbornou veřejností s daňovou správou také prostřednictvím Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Postup k odstranění pochybností by měl sloužit jako rychlý a operativní nástroj správce daně k vyjasnění či upřesnění jednotlivých údajů uvedených v daňových přiznáních. Výzva, kterou správce daně tento postup zahajuje, by měla být dostatečně konkrétní. Aby totiž daňový subjekt věděl, čím může pochybnosti správce daně rozptýlit, musí logicky znát i důvod jeho pochybností. Nekonkrétní výzvy správců daně tak ve výsledku mívají za následek nepřiměřeně dlouhé a pro daňové subjekty zbytečně zatěžující procedury, v řadě případů mající vliv i na finanční situaci subjektu (např. u nadměrných odpočtů DPH). Takový postup však, jak vyplývá i z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, nelze označit jinak než za nezákonný. Nejčastěji se v praxi postup k odstranění pochybností uplatňuje v případě přiznání k DPH. Zejména v souvislosti se snahou daňové správy bojovat proti daňovým únikům v oblasti DPH má v posledních letech počet zahájených postupů prudce narůstající tendenci. S celkovým množstvím výzev, které správci daně vydávají, však proporcionálně roste i počet případů, kdy správce daně důvod svých pochybností nijak nespecifikuje. Otázka je, jak si má daňový subjekt v takovém případě počínat, resp. zda má možnost se proti takovémuto nesprávnému postupu bránit. Dle našich zkušeností byly reakce daňové správy na pokus některých daňových subjektů bránit se proti takovémuto postupu podáním stížnosti podle daňového řádu spíše odmítavé. GFŘ však ve svém stanovisku vyjádřeném v rámci koordinačního výboru obecně možnost obrany prostřednictvím stížnosti nevyloučilo. Upřesnilo však, že taková stížnost musí směřovat proti tomu, že správce daně nesdělil (či dostatečně konkrétně nespecifikoval) daňovému subjektu důvod svých pochybností. Naproti tomu stížnost, která směřuje proti výzvě jako takové (a případně požaduje její zrušení), je podle GFŘ nepřípustná. Přístup GFŘ lze sice z jistého úhlu pohledu označit za poněkud formalistický, pozitivně však lze vnímat to, že GFŘ tímto vyjádřením v zásadě nastavilo jakýsi rámec či návod pro daňové subjekty, jak v takových případech postupovat. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.:

5 Zdanění nepeněžních plnění zaměstnancům vázaných na pracovní výkon V říjnu 2014 byl publikován příspěvek z jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR (KOOV) Daňové ošetření naturální mzdy. Některé z názorů Generálního finančního ředitelství (GFŘ) vyjádřených v tomto příspěvku vyvolaly nejistotu v otázce zdanění nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům v souvislosti s jejich pracovním výkonem, která jinak splňují definici nepeněžních plnění podle 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů. Podle názoru GFŘ je nutné veškerá nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům, která mají vazbu na výkon práce, považovat za naturální mzdu. Ta by podle názoru GFŘ měla být, při splnění podmínek obsažených v 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, vždy daňově uznatelným nákladem s tím, že ustanovení 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů se na ni nevztahuje. Nepeněžní plnění s vazbou na výkon práce, např. příspěvek na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce, by tedy nemohla představovat pro zaměstnance příjem osvobozený od daně ze závislé činnosti, protože není naplněna jedna z nutných podmínek pro osvobození uvedená v 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, a to, že plnění je poskytnuto zaměstnavatelem na vrub daňově neuznatelných nákladů. Přestože tento výklad zákona není podle odborné veřejnosti přípustný a v současné době je v tomto smyslu připraven k projednání ze strany KOOV nový příspěvek, nelze vyloučit, že tento výklad GFŘ může být v praxi daňovou správou uplatňován. Iva Krákorová, tel.: Olga Těhlová, tel.: Uplatnění školkovného v rámci ročního zúčtování za rok 2014 S blížícím se termínem pro roční zúčtování záloh ze závislé činnosti si dovolujeme upozornit na možnost uplatnění nové slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné, a to již za zdaňovací období roku Školkovné lze uplatnit ve výši výdajů (kromě stravného) prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy podle školského zákona. Jedná se např. o firemní či soukromou školku a jiná obdobná zařízení (např. lesní školky, soukromé jesle, umístění dítěte u osoby provozující živnost péče o děti do 3 let věku v denním režimu ). Za rok 2014 lze od daně poplatníka odečíst maximálně Kč za každé dítě, a to prostřednictvím ročního zúčtování nebo v rámci daňového přiznání poplatníka. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Nárok na slevu prokazuje poplatník potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů v roce Potvrzení musí obsahovat jméno dítěte a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

6 Pro uplatnění této slevy v rámci ročního zúčtování za rok 2014 musí zároveň zaměstnanec podepsat Přílohu k prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (viz link Případně může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o uplatnění této slevy prostřednictvím nového formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok Výpočet daně a roční zúčtování záloh za rok 2014 je zaměstnavatel povinen zpracovat nejpozději do 31. března za předpokladu, že zaměstnanec o něj požádá nejpozději do 15. února. Případný přeplatek z ročního zúčtování musí zaměstnavatel vrátit poplatníkovi nejpozději při zúčtování mzdy za březen. Zároveň je třeba upozornit, že daňový nerezident nemůže tuto slevu uplatnit v rámci ročního zúčtování, nýbrž pouze v daňovém přiznání. Musí se ovšem jednat o poplatníka, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP a úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Novela zákona o investičních pobídkách postoupena Sněmovně ke třetímu čtení V říjnových Finančních aktualitách jsme informovali o vládním návrhu novely zákona o investičních pobídkách, který přináší řadu zajímavých změn na podporu investic v České republice. V současné době čeká návrh třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Připomínáme, že mezi vládou navrhované změny patří: Zavedení povinnosti vytvořit alespoň 20 nových pracovních míst v případě investiční akce ve výrobě. V případě technologických center a center sdílených služeb bude tato povinnost snížena z aktuálních 40 na 20 nových míst a u datových center a center pro tvorbu software ze 100 na 70. Nárůst podpory na vytváření nových pracovních míst až na Kč za jedno vytvořené místo a současně rozšíření počtu územních oblastí, kde bude tato podpora společně s dotacemi na školení a rekvalifikaci dostupná. Zmírnění sankcí a zákazů, a to zejména v oblasti převodních cen a fúzí. Zavedení pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí v relevantních případech. Významné zjednodušení procesu přípravy žádosti o pobídku. Z pozměňovacích návrhů podaných ve druhém čtení je pro potenciální nové žadatele o investiční pobídky zajímavý zejména návrh na úpravu výpočtu slevy na dani. Pozměňovací návrhy mění ustanovení zákona o daních z příjmů, které upravuje způsob výpočtu slevy na dani, a to prostřednictvím změny výpočtu tzv. srovnávací základy S2, která by tak měla být pro většinu žadatelů o investiční pobídky výhodnější.

7 Výpočet srovnávací základny S2 by se měl nově rovnat aritmetickému průměru částek daně vypočtených za tři zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé. Zatímco v současné době je S2 rovna částce daně za jedno ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé, a to částce vyšší. O pozměňovacích návrzích by Poslanecká sněmovna měla hlasovat na právě probíhající schůzi v období po 10. únoru. Navrhované ustanovení zákona o daních z příjmů by stejně jako zákon o investičních pobídkách mělo dle návrhu nabýt účinnosti 1. května Tomáš Kroupa, tel.: Štěpán Kuba, tel.: Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2015 DOTACE A FONDY EU V roce 2014 započalo nové programovací období EU V návaznosti na to byly připraveny nové operační programy, z nichž budou žadatelům poskytovány dotace na pořízení dlouhodobého majetku a úhradu provozních nákladů. Aktuálně očekávanou událost představuje vyhlášení výzev v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který bude pokračováním předchozího OPPI. Dle aktuálních informací probíhá na úrovni EU finální schvalování OPPIK, na něž by dle očekávání mělo na přelomu března a dubna 2015 navázat vyhlášení prvních výzev. Samotný příjem registračních žádostí by měl probíhat od května Mezi žadatele se mohou v rámci některých podprogramů OPPIK opět řadit i velké podniky. Základní míra podpory by měla pro velké podniky činit 25 % ze způsobilých výdajů. V rámci programů na podporu výzkumu a vývoje může míra podpory dosáhnout až 50 % ze způsobilých výdajů. V rámci OPPIK budou opět otevřeny i programy, které byly platné také v programovacím období , a to konkrétně program Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby a programy podporující energetické úspory a zvyšování efektivity. Mimoto budou otevřeny nové programy zaměřující se na investice v oblasti energetických přenosových soustav a vysokorychlostního internetu. O dalším vývoji v oblasti dotačních programů budeme průběžně informovat. Tomáš Kroupa, tel.: Karin Osinova, tel.:

8 EU a OECD Další novelizace směrnice o mateřských a dceřiných společnostech schválena Rada EU v lednu schválila ještě přísnější pravidla pro aplikaci směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností (2011/96/EU). Bylo přijato nové obecné ustanovení proti zneužívání této směrnice. Cílem ustanovení je neumožnit využití směrnice (osvobození vyplácených a přijatých dividend) v případech, kdy společnosti strukturují své podnikání účelově, bez reálného ekonomického základu a s jediným cílem: získat daňové výhody vyplývající ze směrnice. Nová klauzule je vymezena jako pravidlo de minimis, to znamená, že je na členských státech, zda jej budou aplikovat tak, jak je formulováno ve směrnici, nebo přísněji. Připomínáme, že směrnice již byla novelizována v květnu loňského roku, kdy do ní bylo začleněno ustanovení, které znemožňuje čerpat výhody ze směrnice v případě hybridních půjček, tedy takových, které jsou ve vyplácejícím státě považovány za půjčky, a úrok je tudíž daňovým nákladem, zatímco v přijímajícím státě jsou považovány za vklad do kapitálu, a s přijatou výplatou se proto zachází jako s osvobozenou dividendou. Členské státy jsou povinny obě změny směrnice, znění z května i poslední změnu z ledna, implementovat do národních předpisů do konce roku Podle našich informací ministerstvo financí již na návrhu novely příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů začalo pracovat. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: změna výkladu šestiměsíční lhůty pro opravu DPH u insolvenčních pohledávek Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém rozsudku 9 Afs 170/ zabýval praktickým uplatněním šestiměsíční lhůty, která podmiňuje opravu DPH u insolvenčních pohledávek, a došel k překvapivému závěru. Zákon o DPH umožňuje dodavateli snížit daň na výstupu, pokud se daň vztahuje k pohledávce za odběratelem v insolvenčním řízení. Má-li být provedena oprava DPH, je třeba splnit řadu podmínek, jedna z nich se přitom týká stáří dané pohledávky. Zákon o DPH umožňuje provést opravu DPH u pohledávky vymezené následovně:...pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku....

9 V rámci výše uvedeného rozsudku NSS řešil praktický výklad této podmínky, přičemž připustil, že z gramatického hlediska je možné vyložit dané ustanovení dvěma různými způsoby: opravu DPH lze provést u pohledávek vzniklých nejvýše 6 měsíců přede dnem rozhodnutí soudu o úpadku (tj. 6 měsíců a mladší) nebo opravu DPH lze provést u pohledávek vzniklých alespoň 6 měsíců přede dnem rozhodnutí soudu o úpadku (tj. 6 měsíců a starší). Doposud se odborná veřejnost přikláněla k druhému výkladu. Nicméně NSS dospěl k opačnému závěru, tedy že opravu lze provést u pohledávek vzniklých nejvýše 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Tento závěr NSS zdůvodnil zejména tím, že dané ustanovení má dle důvodové zprávy primárně řešit DPH u tzv. před-insolvenčních pohledávek, tedy pohledávek, jejichž nezaplacení je současně spojeno s úpadkem dlužníka, což u pohledávek, které jsou starší než 6 měsíců, není pravděpodobné. S ohledem na existující praxi by neměl být dosavadní postup zpochybňován. Lze však očekávat, že může dojít ke změně této praxe a doporučujeme proto případně provést revizi pohledávek, u nichž by ještě mohl být dosavadní postup využit. V uvedené věci se čeká na reakci Generálního finančního ředitelství. Aleš Krempa, tel.: Klára Kameníková, tel.: Novela zákona o investičnej pomoci SLOVENSKO Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely o investičnej pomoci, avšak s niekoľkými dodatočnými zmenami. Cieľom tejto novely je prilákať viac investícií na Slovensko. Ďalším cieľom je zosúladiť súčasnú legislatívu v oblasti investičnej pomoci s európskou legislatívou v oblasti štátnej pomoci. Najväčšou zmenou v porovnaní s počiatočným návrhom je, že spoločnosti, ktoré budú rozširovať existujúce výrobné závody, budú musieť vytvoriť minimálne 40 nových miest. Požiadavka, na základe ktorej sa mal počet novovytvorených pracovných miest navýšiť o 10% v porovnaní s jestvujúcimi pracovnými miestami bola zrušená. Mnoho spoločností malo v praxi problém splniť túto podmienku. Táto podmienka by po novom mohla podporiť príliv nových investícií zo strany veľkých spoločností na Slovensku. Navrhované zmeny by mali prispieť k zrušeniu ďalšej kontroverznej podmienky. Na základe súčasnej legislatívy platí, že spoločnosti, ktoré sa uchádzali o investičnú pomoc boli povinné vytvoriť všetky nové pracovné miesta (100%) v súlade s počtom uvedeným v žiadosti o investičnú pomoc. Na základe pripravovanej novely by mal minimálny počet nových pracovných miest dosiahnuť aspoň 90% predpokladaných pracovných miest. Na druhej strane novela znovu zavedie investičné dohody, ktoré musia byť uzatvorené medzi investormi a Slovenskou republikou v prípade, že sa budú investori uchádzať o dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. V praxi to bude mať za následok dodatočnú administratívnu záťaž, keďže uvedený dokument môže obsahovať ďalšie, dodatočné podmienky, v porovnaní so spoločnosťami, ktoré sa budú uchádzať len o daňovú úľavu. Ďalším krokom späť v pripravovanej

10 novele je, že spoločnosti budú stále povinné financovať minimálne 50% z výšky investície ustanovenej zákonom (10, 5 alebo 3 milióny Eur) prostredníctvom vlastného imania. Ide o zbytočnú podmienku, keďže európska legislatíva v oblasti štátnej pomoci vyžaduje financovanie minimálne 25% z celkovej výšky investícií prostredníctvom vlastného imania a/alebo pôžičiek. Návrh zahŕňa niekoľko ďalších zmien, ktorým sa nebudeme bližšie venovať v tomto článku. Úplný prehľad všetkých zmien bude poskytnutý po schválení novely Národnou radou Slovenskej republiky. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že novela bude účinná od 1. marca 2015 alebo 1. apríla Súčasný návrh nepriláka veľa nových investorov na Slovensko. Investičná pomoc a daňové systémy v ďalších krajinách Strednej a Východnej Európy poskytujú výhodnejšie podmienky pre zahraničných investorov. V minulom týždni agentúra SARIO uverejnila niekoľko údajov za rok V roku 2014 SARIO rokovalo s 25 investormi, čo predstavovalo investície vo výške približne 170 miliónov Eur. Objem investícií v okolitých krajinách bol však výrazne vyšší. Ako príklad uvádzame Českú republiku, v ktorej sa 108 spoločností uchádzalo o investičnú pomoc v období január 2014 až jún 2014, čo predstavuje investície vo výške približne 2 miliardy Eur a vytvorenie nových pracovných miest. KRÁTCE Ton Verbraeken, tel.: Ministerstvo vnitra opravilo tiskovou chybu v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. k režimu přenesení daňové povinnosti, která se týkala účinnosti nové úpravy. Skutečně bude režim na nové vybrané komodity rozšířen od 1. dubna Ministerstvo financí předložilo vládě novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů. V souvislosti s aplikací Dohody č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování (obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act) a v souvislosti s aplikací zákona č. 330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní zveřejnilo GFŘ na svých stránkách otázky a odpovědi k této problematice GFŘ aktualizovalo informaci k elektronickému podávání podle zákona o DPH GFŘ vysvětluje na svých stránkách, jak uplatňovat daňové zvýhodnění na děti u zaměstnavatele od roku GFŘ vydalo Informaci k uplatnění sazeb DPH od , jež má podat ucelený přehled změn v této oblasti a sjednotit přístup pro vymezení okruhu zboží, které podléhá druhé snížené sazbě daně. Úřad práce informuje, že od nového roku byla opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Zaměstnavatelé, kteří z celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně znevýhodněné. Nové podmínky pro poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. ledna 2015 novela zákona o zaměstnanosti. V souladu se záměrem ukončit systém důchodového spoření vláda předložila Sněmovně návrh zákona, který má ukončit vstup nových účastníků do tohoto fondového systému, a to v předstihu před jeho vlastním ukončením.

11 OECD zveřejnilo na svých stránkách komentáře od veřejnosti ke čtyřem bodům akčního plánu: o Bod 10: navrhované změny ke kapitole směrnice o převodních cenách týkající se poskytování služeb s nízkou hodnotou uvnitř skupiny o Bod 14: diskusní materiál k návrhům, jak zefektivnit dohadovací procedury mezi daňovými správami o Bod 7: diskusní materiál k návrhům, jak zabránit případům, kdy se společnost uměle vyhýbá vytvoření stálé provozovny o Bod 6: materiál k návrhům, jak zabránit zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory 435/18.11.14 Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory Předkládá: Lenka Holoubková, daňová poradkyně, č. osvědčení 4336 Iva Kuncová, daňová poradkyně, č. osvědčení

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Nové investiční pobídky

Nové investiční pobídky Nové investiční pobídky Návrh novely zákona o investičních pobídkách a dalších souvisejících zákonů seminář, 19. června 2014 a dalších souvisejících zákonů 1 PRÁVNÍ RÁMEC EU V r. 2012 zahájila Evropská

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Investiční pobídky - daňové změny

Investiční pobídky - daňové změny Investiční pobídky - daňové změny Květen 2015 NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Odstranění aktuálních omezení 1. Uplatnění některých položek snižujících základ daně 2. Umožnění přeměn společností

Více

Novinky v oblasti investičních pobídek

Novinky v oblasti investičních pobídek 21. září 2015 NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Agenda Důvody pro novelu investičních Systém investičních Podporované oblasti Formy Všeobecné podmínky Způsobilé náklady Záměr získat investiční pobídku

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 524 Pozměňovací návrhy poslance Ladislava Šincla k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2016 leden 2016 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2016 leden 2016 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2016 leden 2016

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2015 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2015 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2015 únor 2014

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2016 březen 2016 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2016 březen 2016 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2016 březen

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 109/2005-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3. Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května 2015 Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.2016 Agenda Důvody pro novelu investičních pobídek Systém investičních pobídek

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více