únor 2015 Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2015 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními radovánkami. Kdybychom my měli oznámkovat naše zákonodárce a finanční správu za přípravu a zavedení úprav zákonů v roce 2015, jak by to asi dopadlo? Příprava jednotlivých výzev k novým operačním programům na období EU hodnocení 3: Doufejme, že již brzy budou nové výzvy schváleny jednotlivými ministerstvy. Zatím nezbývá než čerpat dílčí informace z jejich webových stránek. Elektronické podávání daňových přiznání od roku 2015 hodnocení 4-: Kontaktujte svého správce daně, abyste zjistili, co on považuje za nejlepší a co za akceptovatelné. Každý správce má totiž odlišný postoj; jednoznačnou odpověď neobdržíte ani od metodiků na GFŘ. Novelizace zákona o DPH od 1. ledna 2015 a rozšíření mechanismu reverse charge hodnocení 3: nejasné zavedení třetí sazby na poslední chvíli, oddálení účinnosti použití mechanismu reverse charge u dalších plnění až na 1. duben 2015 naštěstí zabránilo kolapsu softwaru v řadě firem, s nastavením nového režimu DPH u cukrové řepy můžeme dokonce počkat až do léta. Nová příloha daňového přiznání mapující vztahy se spojenými osobami hodnocení 2: Až na pár nejasností se vše podařilo vysvětlit, důležité je přílohu správně vyplnit a tím nezavdat příčinu k daňové kontrole. Novela zákona o daních z příjmů v části týkající se právnických osob hodnocení 1: Žádné významné změny nakonec nenastaly, proto mohou být společnosti až na firmy, jichž se dotýká problematika 24 odst. 2 písm. zc), v této oblasti klidné. Činnost Odvolacího finančního úřadu v Brně hodnocení 1?: Zde vše stíhají vyřídit v termínu, nicméně samotné rozhodnutí o odvolání ve prospěch poplatníka přenechávají soudu Není to úplně špatné, ale na vyznamenání to nestačí. Oceňme však, že alespoň pracující důchodci mají ještě možnost dodatečně uplatnit základní slevu na dani za rok 2014, takže koncem března lze opět očekávat na podatelnách fronty. Přeji Vám pěknou ladovskou únorovou zimu. Pavel Rochowanski LEGISLATIVNÍ NOVINKY Spojenou osobou může být kdokoliv Daňová správa v poslední době stále častěji prověřuje transakce s nestandardními rysy a jako spojené osoby posuzuje i osoby bez kapitálového či personálního propojení. Vzhledem k tomuto trendu je vhodné věnovat zvýšenou pozornost dokumentaci přijatých a poskytnutých plnění a také způsobu stanovení ceny. Jak se bránit proti nezákonně zahájenému postupu k odstranění pochybností Generální finanční ředitelství připustilo, že je možné podat stížnost správci daně, pokud při zahájení postupu k odstranění pochybností nesdělil poplatníkovi důvody.

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Zdanění nepeněžních plnění zaměstnancům vázaných na pracovní výkon Podle názoru Generálního finančního ředitelství je nutné veškerá nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům, která mají vazbu na výkon práce, považovat za naturální mzdu. Uplatnění školkovného v rámci ročního zúčtování za rok 2014 Školkovné lze uplatnit ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy podle školského zákona. Novela zákona o investičních pobídkách postoupena Sněmovně ke třetímu čtení Z pozměňovacích návrhů podaných ve druhém čtení je pro potenciální nové žadatele o investiční pobídky zajímavý zejména návrh na úpravu výpočtu slevy na dani. DOTACE A FONDY EU Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2015 V roce 2014 započalo nové programovací období EU V návaznosti na to byly připraveny nové operační programy. EU a OECD Další novelizace směrnice o mateřských a dceřiných společnostech schválena Členské státy jsou povinny implementovat změny směrnice, a to jak úpravu provedenou v květnu, tak i nyní v lednu, do národních předpisů do konce roku JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: změna výkladu šestiměsíční lhůty pro opravu DPH u insolvenčních pohledávek Nejvyšší správní soud došel ke zcela opačnému závěru, než jaká byla doposud správní praxe. SLOVENSKO Novela zákona o investičnej pomoci Novela znovu zavede investiční dohody, které budou investoři muset uzavřít se Slovenskou republikou v případě, že se budou ucházet o dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

3 LEGISLATIVA Spojenou osobou může být kdokoliv O tom, že se správci daně v rámci daňových kontrol stále více zaměřují na oblast převodních cen, již bylo řečeno mnoho. Tento trend však v poslední době začíná nabývat širších rozměrů správci daně mají v praxi čím dál častěji tendenci posuzovat osoby bez kapitálového či personálního propojení jako tzv. jinak spojené osoby, tedy osoby, které vytvořily vztah za účelem snížení základu daně, resp. zvýšení daňové ztráty. V takovém případě pak správce daně může posuzovat, zda ceny sjednané mezi takovými osobami byly sjednány v tržně obvyklé výši. Tento požadavek pak samozřejmě zvyšuje nároky na dokumentaci tržních podmínek daných vztahů a pro daňové subjekty tak ve svém důsledku znamená vyšší důkazní zátěž. Poslední dobou jsme také zaznamenali trend, kdy se daňová správa, pokud v rámci svého šetření identifikuje transakci s určitými, z jejího pohledu nestandardními rysy, systematicky snaží vyhledat a kontaktovat všechny osoby účastné na takových či obdobných obchodech. Tvrzení daňového subjektu jsou pak prověřována správcem daně v mnohem větší míře, než jsme byli v minulosti zvyklí. O těchto prověrkách prováděných správci daně v rámci vyhledávací činnosti pak daňový subjekt ani nemusí být informován. Začíná se také prosazovat užší spolupráce mezi orgány Policie ČR a správci daně. Stále více daňových kontrol je zahajováno z popudu Policie ČR a naopak správci daně dávají podnět k zahájení trestního řízení. Tyto trendy reflektuje řada nedávných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (např. 9 Afs 92/ ), v nichž obchodní společnosti, které chtěly prezentovat své služby v médiích, zaplatily jedné konkrétní reklamní společnosti za zabezpečení reklamní kampaně. Správce daně dospěl k závěru, že společnostem byla účtována cena, kterou je s ohledem na konkrétní okolnosti třeba posoudit jako zcela neadekvátní. V řešené situaci totiž docházelo k několikanásobnému navyšování ceny v důsledku pouhého řetězového vystavování faktur nejen mezi prvotním dodavatelem a reklamní společností. Konečnou výši ceny se tak poplatníkům nepodařilo racionálně zdůvodnit. Na základě prošetřování případu správce daně dovodil, že všechny subjekty zúčastněné na popsaném řetězci, a to včetně koncových zákazníků, jsou tzv. jinak spojené osoby a je tedy nutné zkoumat, zda ceny, za které bylo plnění poskytováno, jsou tržně obvyklé. Správní soudy v této souvislosti konstatovaly, že pro doměření daně z příjmů z titulu nesprávného nastavení převodních cen nemusí být v takovém případě prokázáno, zda doměřovaný subjekt věděl, že je součástí takového řetězce. Stejně tak není podstatné, prokáže-li se subjektivní stránka takového nekalého jednání, tedy zda byl dán úmysl účasti na tomto řetězci za účelem snížení daňové povinnosti. S ohledem na tento trend tak nelze než doporučit, aby společnosti věnovaly zvýšenou pozornost dokumentaci jak poskytnutých, tak přijatých plnění, ale také způsobu stanovení ceny i ve vztahu k nespřízněným subjektům. Daniel Szmaragowski, tel.: Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.:

4 Jak se bránit proti nezákonně zahájenému postupu k odstranění pochybností V návaznosti na množící se praxi správců daně při zahajování tzv. postupů k odstranění pochybností byla tato problematika projednávána odbornou veřejností s daňovou správou také prostřednictvím Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Postup k odstranění pochybností by měl sloužit jako rychlý a operativní nástroj správce daně k vyjasnění či upřesnění jednotlivých údajů uvedených v daňových přiznáních. Výzva, kterou správce daně tento postup zahajuje, by měla být dostatečně konkrétní. Aby totiž daňový subjekt věděl, čím může pochybnosti správce daně rozptýlit, musí logicky znát i důvod jeho pochybností. Nekonkrétní výzvy správců daně tak ve výsledku mívají za následek nepřiměřeně dlouhé a pro daňové subjekty zbytečně zatěžující procedury, v řadě případů mající vliv i na finanční situaci subjektu (např. u nadměrných odpočtů DPH). Takový postup však, jak vyplývá i z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, nelze označit jinak než za nezákonný. Nejčastěji se v praxi postup k odstranění pochybností uplatňuje v případě přiznání k DPH. Zejména v souvislosti se snahou daňové správy bojovat proti daňovým únikům v oblasti DPH má v posledních letech počet zahájených postupů prudce narůstající tendenci. S celkovým množstvím výzev, které správci daně vydávají, však proporcionálně roste i počet případů, kdy správce daně důvod svých pochybností nijak nespecifikuje. Otázka je, jak si má daňový subjekt v takovém případě počínat, resp. zda má možnost se proti takovémuto nesprávnému postupu bránit. Dle našich zkušeností byly reakce daňové správy na pokus některých daňových subjektů bránit se proti takovémuto postupu podáním stížnosti podle daňového řádu spíše odmítavé. GFŘ však ve svém stanovisku vyjádřeném v rámci koordinačního výboru obecně možnost obrany prostřednictvím stížnosti nevyloučilo. Upřesnilo však, že taková stížnost musí směřovat proti tomu, že správce daně nesdělil (či dostatečně konkrétně nespecifikoval) daňovému subjektu důvod svých pochybností. Naproti tomu stížnost, která směřuje proti výzvě jako takové (a případně požaduje její zrušení), je podle GFŘ nepřípustná. Přístup GFŘ lze sice z jistého úhlu pohledu označit za poněkud formalistický, pozitivně však lze vnímat to, že GFŘ tímto vyjádřením v zásadě nastavilo jakýsi rámec či návod pro daňové subjekty, jak v takových případech postupovat. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.:

5 Zdanění nepeněžních plnění zaměstnancům vázaných na pracovní výkon V říjnu 2014 byl publikován příspěvek z jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR (KOOV) Daňové ošetření naturální mzdy. Některé z názorů Generálního finančního ředitelství (GFŘ) vyjádřených v tomto příspěvku vyvolaly nejistotu v otázce zdanění nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům v souvislosti s jejich pracovním výkonem, která jinak splňují definici nepeněžních plnění podle 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů. Podle názoru GFŘ je nutné veškerá nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům, která mají vazbu na výkon práce, považovat za naturální mzdu. Ta by podle názoru GFŘ měla být, při splnění podmínek obsažených v 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, vždy daňově uznatelným nákladem s tím, že ustanovení 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů se na ni nevztahuje. Nepeněžní plnění s vazbou na výkon práce, např. příspěvek na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce, by tedy nemohla představovat pro zaměstnance příjem osvobozený od daně ze závislé činnosti, protože není naplněna jedna z nutných podmínek pro osvobození uvedená v 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, a to, že plnění je poskytnuto zaměstnavatelem na vrub daňově neuznatelných nákladů. Přestože tento výklad zákona není podle odborné veřejnosti přípustný a v současné době je v tomto smyslu připraven k projednání ze strany KOOV nový příspěvek, nelze vyloučit, že tento výklad GFŘ může být v praxi daňovou správou uplatňován. Iva Krákorová, tel.: Olga Těhlová, tel.: Uplatnění školkovného v rámci ročního zúčtování za rok 2014 S blížícím se termínem pro roční zúčtování záloh ze závislé činnosti si dovolujeme upozornit na možnost uplatnění nové slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné, a to již za zdaňovací období roku Školkovné lze uplatnit ve výši výdajů (kromě stravného) prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy podle školského zákona. Jedná se např. o firemní či soukromou školku a jiná obdobná zařízení (např. lesní školky, soukromé jesle, umístění dítěte u osoby provozující živnost péče o děti do 3 let věku v denním režimu ). Za rok 2014 lze od daně poplatníka odečíst maximálně Kč za každé dítě, a to prostřednictvím ročního zúčtování nebo v rámci daňového přiznání poplatníka. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Nárok na slevu prokazuje poplatník potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů v roce Potvrzení musí obsahovat jméno dítěte a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

6 Pro uplatnění této slevy v rámci ročního zúčtování za rok 2014 musí zároveň zaměstnanec podepsat Přílohu k prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (viz link Případně může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o uplatnění této slevy prostřednictvím nového formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok Výpočet daně a roční zúčtování záloh za rok 2014 je zaměstnavatel povinen zpracovat nejpozději do 31. března za předpokladu, že zaměstnanec o něj požádá nejpozději do 15. února. Případný přeplatek z ročního zúčtování musí zaměstnavatel vrátit poplatníkovi nejpozději při zúčtování mzdy za březen. Zároveň je třeba upozornit, že daňový nerezident nemůže tuto slevu uplatnit v rámci ročního zúčtování, nýbrž pouze v daňovém přiznání. Musí se ovšem jednat o poplatníka, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP a úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Novela zákona o investičních pobídkách postoupena Sněmovně ke třetímu čtení V říjnových Finančních aktualitách jsme informovali o vládním návrhu novely zákona o investičních pobídkách, který přináší řadu zajímavých změn na podporu investic v České republice. V současné době čeká návrh třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Připomínáme, že mezi vládou navrhované změny patří: Zavedení povinnosti vytvořit alespoň 20 nových pracovních míst v případě investiční akce ve výrobě. V případě technologických center a center sdílených služeb bude tato povinnost snížena z aktuálních 40 na 20 nových míst a u datových center a center pro tvorbu software ze 100 na 70. Nárůst podpory na vytváření nových pracovních míst až na Kč za jedno vytvořené místo a současně rozšíření počtu územních oblastí, kde bude tato podpora společně s dotacemi na školení a rekvalifikaci dostupná. Zmírnění sankcí a zákazů, a to zejména v oblasti převodních cen a fúzí. Zavedení pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí v relevantních případech. Významné zjednodušení procesu přípravy žádosti o pobídku. Z pozměňovacích návrhů podaných ve druhém čtení je pro potenciální nové žadatele o investiční pobídky zajímavý zejména návrh na úpravu výpočtu slevy na dani. Pozměňovací návrhy mění ustanovení zákona o daních z příjmů, které upravuje způsob výpočtu slevy na dani, a to prostřednictvím změny výpočtu tzv. srovnávací základy S2, která by tak měla být pro většinu žadatelů o investiční pobídky výhodnější.

7 Výpočet srovnávací základny S2 by se měl nově rovnat aritmetickému průměru částek daně vypočtených za tři zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé. Zatímco v současné době je S2 rovna částce daně za jedno ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé, a to částce vyšší. O pozměňovacích návrzích by Poslanecká sněmovna měla hlasovat na právě probíhající schůzi v období po 10. únoru. Navrhované ustanovení zákona o daních z příjmů by stejně jako zákon o investičních pobídkách mělo dle návrhu nabýt účinnosti 1. května Tomáš Kroupa, tel.: Štěpán Kuba, tel.: Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2015 DOTACE A FONDY EU V roce 2014 započalo nové programovací období EU V návaznosti na to byly připraveny nové operační programy, z nichž budou žadatelům poskytovány dotace na pořízení dlouhodobého majetku a úhradu provozních nákladů. Aktuálně očekávanou událost představuje vyhlášení výzev v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který bude pokračováním předchozího OPPI. Dle aktuálních informací probíhá na úrovni EU finální schvalování OPPIK, na něž by dle očekávání mělo na přelomu března a dubna 2015 navázat vyhlášení prvních výzev. Samotný příjem registračních žádostí by měl probíhat od května Mezi žadatele se mohou v rámci některých podprogramů OPPIK opět řadit i velké podniky. Základní míra podpory by měla pro velké podniky činit 25 % ze způsobilých výdajů. V rámci programů na podporu výzkumu a vývoje může míra podpory dosáhnout až 50 % ze způsobilých výdajů. V rámci OPPIK budou opět otevřeny i programy, které byly platné také v programovacím období , a to konkrétně program Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby a programy podporující energetické úspory a zvyšování efektivity. Mimoto budou otevřeny nové programy zaměřující se na investice v oblasti energetických přenosových soustav a vysokorychlostního internetu. O dalším vývoji v oblasti dotačních programů budeme průběžně informovat. Tomáš Kroupa, tel.: Karin Osinova, tel.:

8 EU a OECD Další novelizace směrnice o mateřských a dceřiných společnostech schválena Rada EU v lednu schválila ještě přísnější pravidla pro aplikaci směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností (2011/96/EU). Bylo přijato nové obecné ustanovení proti zneužívání této směrnice. Cílem ustanovení je neumožnit využití směrnice (osvobození vyplácených a přijatých dividend) v případech, kdy společnosti strukturují své podnikání účelově, bez reálného ekonomického základu a s jediným cílem: získat daňové výhody vyplývající ze směrnice. Nová klauzule je vymezena jako pravidlo de minimis, to znamená, že je na členských státech, zda jej budou aplikovat tak, jak je formulováno ve směrnici, nebo přísněji. Připomínáme, že směrnice již byla novelizována v květnu loňského roku, kdy do ní bylo začleněno ustanovení, které znemožňuje čerpat výhody ze směrnice v případě hybridních půjček, tedy takových, které jsou ve vyplácejícím státě považovány za půjčky, a úrok je tudíž daňovým nákladem, zatímco v přijímajícím státě jsou považovány za vklad do kapitálu, a s přijatou výplatou se proto zachází jako s osvobozenou dividendou. Členské státy jsou povinny obě změny směrnice, znění z května i poslední změnu z ledna, implementovat do národních předpisů do konce roku Podle našich informací ministerstvo financí již na návrhu novely příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů začalo pracovat. Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: změna výkladu šestiměsíční lhůty pro opravu DPH u insolvenčních pohledávek Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém rozsudku 9 Afs 170/ zabýval praktickým uplatněním šestiměsíční lhůty, která podmiňuje opravu DPH u insolvenčních pohledávek, a došel k překvapivému závěru. Zákon o DPH umožňuje dodavateli snížit daň na výstupu, pokud se daň vztahuje k pohledávce za odběratelem v insolvenčním řízení. Má-li být provedena oprava DPH, je třeba splnit řadu podmínek, jedna z nich se přitom týká stáří dané pohledávky. Zákon o DPH umožňuje provést opravu DPH u pohledávky vymezené následovně:...pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku....

9 V rámci výše uvedeného rozsudku NSS řešil praktický výklad této podmínky, přičemž připustil, že z gramatického hlediska je možné vyložit dané ustanovení dvěma různými způsoby: opravu DPH lze provést u pohledávek vzniklých nejvýše 6 měsíců přede dnem rozhodnutí soudu o úpadku (tj. 6 měsíců a mladší) nebo opravu DPH lze provést u pohledávek vzniklých alespoň 6 měsíců přede dnem rozhodnutí soudu o úpadku (tj. 6 měsíců a starší). Doposud se odborná veřejnost přikláněla k druhému výkladu. Nicméně NSS dospěl k opačnému závěru, tedy že opravu lze provést u pohledávek vzniklých nejvýše 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Tento závěr NSS zdůvodnil zejména tím, že dané ustanovení má dle důvodové zprávy primárně řešit DPH u tzv. před-insolvenčních pohledávek, tedy pohledávek, jejichž nezaplacení je současně spojeno s úpadkem dlužníka, což u pohledávek, které jsou starší než 6 měsíců, není pravděpodobné. S ohledem na existující praxi by neměl být dosavadní postup zpochybňován. Lze však očekávat, že může dojít ke změně této praxe a doporučujeme proto případně provést revizi pohledávek, u nichž by ještě mohl být dosavadní postup využit. V uvedené věci se čeká na reakci Generálního finančního ředitelství. Aleš Krempa, tel.: Klára Kameníková, tel.: Novela zákona o investičnej pomoci SLOVENSKO Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely o investičnej pomoci, avšak s niekoľkými dodatočnými zmenami. Cieľom tejto novely je prilákať viac investícií na Slovensko. Ďalším cieľom je zosúladiť súčasnú legislatívu v oblasti investičnej pomoci s európskou legislatívou v oblasti štátnej pomoci. Najväčšou zmenou v porovnaní s počiatočným návrhom je, že spoločnosti, ktoré budú rozširovať existujúce výrobné závody, budú musieť vytvoriť minimálne 40 nových miest. Požiadavka, na základe ktorej sa mal počet novovytvorených pracovných miest navýšiť o 10% v porovnaní s jestvujúcimi pracovnými miestami bola zrušená. Mnoho spoločností malo v praxi problém splniť túto podmienku. Táto podmienka by po novom mohla podporiť príliv nových investícií zo strany veľkých spoločností na Slovensku. Navrhované zmeny by mali prispieť k zrušeniu ďalšej kontroverznej podmienky. Na základe súčasnej legislatívy platí, že spoločnosti, ktoré sa uchádzali o investičnú pomoc boli povinné vytvoriť všetky nové pracovné miesta (100%) v súlade s počtom uvedeným v žiadosti o investičnú pomoc. Na základe pripravovanej novely by mal minimálny počet nových pracovných miest dosiahnuť aspoň 90% predpokladaných pracovných miest. Na druhej strane novela znovu zavedie investičné dohody, ktoré musia byť uzatvorené medzi investormi a Slovenskou republikou v prípade, že sa budú investori uchádzať o dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. V praxi to bude mať za následok dodatočnú administratívnu záťaž, keďže uvedený dokument môže obsahovať ďalšie, dodatočné podmienky, v porovnaní so spoločnosťami, ktoré sa budú uchádzať len o daňovú úľavu. Ďalším krokom späť v pripravovanej

10 novele je, že spoločnosti budú stále povinné financovať minimálne 50% z výšky investície ustanovenej zákonom (10, 5 alebo 3 milióny Eur) prostredníctvom vlastného imania. Ide o zbytočnú podmienku, keďže európska legislatíva v oblasti štátnej pomoci vyžaduje financovanie minimálne 25% z celkovej výšky investícií prostredníctvom vlastného imania a/alebo pôžičiek. Návrh zahŕňa niekoľko ďalších zmien, ktorým sa nebudeme bližšie venovať v tomto článku. Úplný prehľad všetkých zmien bude poskytnutý po schválení novely Národnou radou Slovenskej republiky. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že novela bude účinná od 1. marca 2015 alebo 1. apríla Súčasný návrh nepriláka veľa nových investorov na Slovensko. Investičná pomoc a daňové systémy v ďalších krajinách Strednej a Východnej Európy poskytujú výhodnejšie podmienky pre zahraničných investorov. V minulom týždni agentúra SARIO uverejnila niekoľko údajov za rok V roku 2014 SARIO rokovalo s 25 investormi, čo predstavovalo investície vo výške približne 170 miliónov Eur. Objem investícií v okolitých krajinách bol však výrazne vyšší. Ako príklad uvádzame Českú republiku, v ktorej sa 108 spoločností uchádzalo o investičnú pomoc v období január 2014 až jún 2014, čo predstavuje investície vo výške približne 2 miliardy Eur a vytvorenie nových pracovných miest. KRÁTCE Ton Verbraeken, tel.: Ministerstvo vnitra opravilo tiskovou chybu v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. k režimu přenesení daňové povinnosti, která se týkala účinnosti nové úpravy. Skutečně bude režim na nové vybrané komodity rozšířen od 1. dubna Ministerstvo financí předložilo vládě novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů. V souvislosti s aplikací Dohody č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování (obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act) a v souvislosti s aplikací zákona č. 330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní zveřejnilo GFŘ na svých stránkách otázky a odpovědi k této problematice GFŘ aktualizovalo informaci k elektronickému podávání podle zákona o DPH GFŘ vysvětluje na svých stránkách, jak uplatňovat daňové zvýhodnění na děti u zaměstnavatele od roku GFŘ vydalo Informaci k uplatnění sazeb DPH od , jež má podat ucelený přehled změn v této oblasti a sjednotit přístup pro vymezení okruhu zboží, které podléhá druhé snížené sazbě daně. Úřad práce informuje, že od nového roku byla opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Zaměstnavatelé, kteří z celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně znevýhodněné. Nové podmínky pro poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. ledna 2015 novela zákona o zaměstnanosti. V souladu se záměrem ukončit systém důchodového spoření vláda předložila Sněmovně návrh zákona, který má ukončit vstup nových účastníků do tohoto fondového systému, a to v předstihu před jeho vlastním ukončením.

11 OECD zveřejnilo na svých stránkách komentáře od veřejnosti ke čtyřem bodům akčního plánu: o Bod 10: navrhované změny ke kapitole směrnice o převodních cenách týkající se poskytování služeb s nízkou hodnotou uvnitř skupiny o Bod 14: diskusní materiál k návrhům, jak zefektivnit dohadovací procedury mezi daňovými správami o Bod 7: diskusní materiál k návrhům, jak zabránit případům, kdy se společnost uměle vyhýbá vytvoření stálé provozovny o Bod 6: materiál k návrhům, jak zabránit zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Dřívější placení daní a pojistného

Dřívější placení daní a pojistného Daně 10/09 říjen 2009 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, termín pro splatnost daně a sociálního i zdravotního pojištění se zkrátí. Zatímco

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více