VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Tereza Ježková ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z HLEDISKA MARKETINGU Diplomová práce 2013

2 ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z HLEDISKA MARKETINGU Diplomová práce Bc. Tereza Ježková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí diplomové práce: Ing. Bc. Jan Chromý Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: červen Praha 2013

3 Master s Dissertation Analysis of launching opportunities of private nursery in terms of marketing Bc. Tereza Ježková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing Communication Major: Marketing Communication in Services Thesis Advisor: Ing. Bc. Jan Chromý Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: June Prague 2013

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Analýza příležitostí založení soukromé mateřské školy z hlediska marketingu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, souhlasím se zveřejňováním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Poděkování Velké poděkování patří vedoucímu diplomové práce Bc. Ing. Janu Chromému Ph.D. za jeho čas, rychlé reakce a pomoc s vedením diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala svému manželovi za ohromnou trpělivost a podporu při mém dálkovém studiu a v neposlední řadě také celé své rodině. Závěrem ještě velké díky paním ředitelkám mateřských škol, díky kterým jsem mohla realizovat dotazníkový průzkum do analytické části této diplomové práce.

6 Abstrakt Ježková, Tereza. Analýza příležitostí založení soukromé mateřské školy z hlediska marketingu. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová v Praze spol. s r. o. Praha: Celkový počet stran: 84. Zaměřením diplomové práce bych ráda provedla průzkum situace dostupnosti a obsazenosti v mateřských školách v regionu kolem města Rakovník, ve kterém žiji. V teoretické části shrnu obecně téma mateřské školy na území Česka od historie po současnost. Proberu také jednotlivé typy mateřských školek, které se zde nabízejí. V neposlední řadě také popíši důležité funkce a poslání mateřských škol. V analytické části se pouštím do rozboru situace v konkrétním regionu, popisuji jednotlivé obce a dostupnost mateřských škol, jejich kapacitu. Závěrem v analytické části hodnotím výsledky dotazníku, který jsem rozdala do mateřských škol ve vybrané lokalitě. Z celkového počtu 97 vyplněných kusů dotazníku rozebírám jednotlivé odpovědi podle toho, co jsem jimi chtěla zjistit. V návrhové části se soustředím na návrh řešení, které by nejlépe odpovídalo zjištěnému stavu. Klíčová slova: mateřská škola, historie, funkce, region, obec, zajímavosti mateřské školy, návrh řešení.

7 Abstract Ježková, Tereza. Analysis of launching opportunities of private nursery in terms of marketing. [Master s Dissertation]. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: Total nuber of pages: 84. Focus of the thesis I would like to conduct a survey of the situation of availability and occupancy in kindergartens in the region around the city Rakovnik where I live. In the theoretical part I will summarize the general theme kindergarten in the Czech - from past to present. I will also discuss the different types of kindergartens that are on offer here. Last but not least, I will describe the important functions and tasks of kindergartens. In the analytical part I will focus on an analysis of the situation in a particular region, describing particular villages and the availability of nursery schools, their capacity. Finally, in the analytical part I will evaluate results of the questionnaire that I distributed to kindergartens in the selected location. From the 97 units completed questionnaire I will than analyze individual responses. In the last section of the master s dissertation I will focus on creating the best proposal, which would best suit to the identified situation. Key words: kindergarten, history, function, region, village, attractions of the particular kindergarten, proposal of solution.

8 OBSAH ÚVOD 12 1 PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A PŘEDŠKOLÁK HISTORIE PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZAVEDENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 18. STOLETÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V 19. STOLETÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ - ZAČÁTEK 20. STOLETÍ SITUACE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE MATEŘSKÁ ŠKOLA SOUČASNOSTI A JEJÍ CHARAKTERISTIKA POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY FUNKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY TYPOLOGIE MATEŘSKÝCH ŠKOL SOUČASNOSTI STÁTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Nevýhody státních mateřských školek Výhody státní mateřské školy SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA Nevýhody soukromé školky Výhody soukromých školek FIREMNÍ ŠKOLKY Nevýhody firemní školky Výhody firemní školky ALTERNATIVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY Waldorfská školní výuka Školka typu Montessori Daltonská škola Mateřká školka Začít spolu Zdravá škola Integrovaná tematická výchova DALŠÍ MOŽNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Občanské sdružení, klub maminek Soukromá chůva, soukromý učitel Dětské koutky DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 28 2 MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČÁSTI REGIONU RAKOVNICKO VÝBĚR REGIONU OBEC HŘEDLE, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA HŘEDLE Stručně o mateřské škole Hředle OBEC CHRÁŠŤANY, OKRES RAKOVNÍK 31

9 2.3.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHRÁŠŤANY Stručně o mateřské škole Chrášťany Zajímavosti mateřské školy Statistika mateřské školy za posledních pět let OBEC KOUNOV, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA KOUNOV Stručně o mateřské škole Kounov Zajímavosti mateřské školky Statistika mateřské školy za posledních pět let: OBEC KRUPÁ, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPÁ Stručně o mateřské škole Krupá Statistika mateřské školy za posledních pět let: OBEC KRUŠOVICE, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUŠOVICE Stručně o mateřské škole Krušovice Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za posledních pět let: OBEC LUŽNÁ, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽNÁ Stručně o mateřské škole Lužná Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za posledních pět let OBEC MŠEC, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA MŠEC Stručně o mateřské škole Mšec Zajímavosti mateřské školy Statistika mateřské školy za posledních pět let OBEC MUTĚJOVICE, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA MUTĚJOVICE Stručně o mateřské škole Mutějovice Statistika mateřské školy za posledních pět let OBEC NOVÉ STRAŠECÍ, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁKOSNÍČEK, NOVÉ STRAŠECÍ Stručně o mateřské škole Rákosníček, Nové Strašecí Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za poslední dva roky (školka funguje od roku 2011) MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHRADNÍ, NOVÉ STRAŠECÍ Stručně o mateřské škole Zahradní, Nové Strašecí Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za posledních pět let OKRESNÍ MĚSTO RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLICPEROVA, RAKOVNÍK Stručně o mateřské škole Klicperova, Rakovník Zajímavosti školky 47

10 Statistika mateřské školy za posledních pět let MATEŘSKÁ ŠKOLKA V LUKÁCH, RAKOVNÍK Stručně o mateřské škole V Lukách, Rakovník Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za posledních pět let OBEC RUDA, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDA Stručně o mateřské škole Ruda Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za posledních pět let OBEC ŘEVNIČOV, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEVNIČOV Stručně o mateřské škole Řevničov Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za posledních pět let OBEC SRBEČ, OKRES RAKOVNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA SRBEČ Stručně o mateřské škole Srbeč Zajímavosti školky Statistika mateřské školy za posledních pět let: CELKOVÝ PŘEHLED POČTU DĚTÍ V PŘEDSTAVENÝCH ŠKOLKÁCH ZA POSLEDNÍCH PĚT LET 55 (VYPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ OD PRACOVNÍKA MÚ RAKOVNÍK) ROZBOR DOTAZNÍKU ROZBOR JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 56 3 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO KONKRÉTNÍ REGION TŘI VARIANTY ZALOŽENÍ INSTITUCE PRO PÉČI O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAKO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ ZALOŽENÍ RODINNÉHO CENTRA, JEHOŽ HLAVNÍ NÁPLNÍ BY BYLA PÉČE O DÍTĚ VE VĚKU 1,5 6 LET NÁVRH NEJLEPŠÍHO ŘEŠENÍ V DANÉM REGIONU RODINNÉ CENTRUM O.S ZŘÍZENÍ RODINNÉHO CENTRA JAKO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČINNOSTI RODINNÉHO CENTRA FINANCOVÁNÍ RODINNÉHO CENTRA ZAJIŠTĚNÍ PROPAGACE RODINNÉHO CENTRA Regionální média Vytvoření webových stránek rodinného centra Vytvoření aktivního profilu na facebooku Doprovodné akce 74 ZÁVĚR 76 PŘÍLOHY 78

11 1) DOTAZNÍK MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘEDŠKOLNÍ VĚK V NAŠEM REGIONU 78 POUŽITÁ LITERATURA 82 OSTATNÍ POUŽITÉ ZDROJE 83

12 ÚVOD Ke zpracování tématu Analýza příležitostí založení soukromé mateřské školy z hlediska marketingu mě dovedla účast při několika diskuzích mladých matek z mého okolí. Ne jedna se každoročně potýká s touto problematikou ať už při hledání mateřské školy u svých dětí nebo u dětí z blízkého okolí. Sama jsem se chtěla s tímto problémem hlouběji seznámit, což do budoucna jistě ocením jako jedna z těch, které budou čelit otázce, kam umístit svoje ratolesti do předškolního výchovného institutu. V teoretické části shrnuji téma mateřské školy v České republice ze všeobecného hlediska jejich historii, typy, funkce, poslání. Popisuji také specifikace předškolního věku a jeho důležitosti pro zbytek života jedince. V analytické části diplomové práce se zaměřuji na konkrétní region, což je obec Řevničov, ve které bydlím a jeho okolí do vzdálenosti deseti kilometrů. Vzdálenost deset kilometrů je zvolena proto, že je z mého pohledu uchopitelná v otázce: Jak daleko bych byla schopná a ochotná vozit předškoláka do mateřské školy, kdybych nesehnala místo v rodné obci? V jednotlivých podkapitolách popisuji jednotlivé obce, které do regionu spadají a mateřské školy, které se v těchto obcích nacházejí. V analytické části diplomové práce se také budu zabývat těmito hypotézami: 1) Každoročně narůstá poptávka po umístění dětí do mateřské školky. 2) Kapacita mateřských školek není dostačující, tento trend vrcholí zejména v posledních letech. 3) Rodiče ve vybraném regionu by uvítali další řešení, kam děti umístit. 4) Rodiče ve vybraném regionu se potýkají s problémem kam s dětmi během letních prázdnin. Uvítali by tak nějaké náhradní řešení. 12

13 Cílem diplomové práce je shrnout situaci v konkrétním regionu v otázce: Je v tomto regionu dostatečně zabezpečena síť mateřských školek tak, že se na každého dostane a rodič nemusí hledat náhradní řešení, když se potřebuje vrátit do práce? Podle výsledku analytické části se potom ve třetí části diplomové práce budu zabývat návrhem nejvhodnějšího řešení, které bude reflektovat poptávku rodičů. 13

14 1 PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA A PŘEDŠKOLÁK Předškolní vzdělávání je veřejnou službou a uskutečňuje se zpravidla prostřednictvím mateřských škol. Povinná školní docházka je pro děti ve věku od ří do šesti let a je v České republice nepovinná. O tom, zda bude dítě mateřskou školu navštěvovat, rozhodují pouze jeho rodiče nebo zákonný zástupce. 1.1 HISTORIE PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY O historii školství a celého systému se nachází mnoho dokumentů, avšak jen malá část z nich je věnována výhradně předškolnímu systému. V dalších podkapitolách shrnuji krátce historii mateřských zařízení Zavedení povinné školní docházky 18. století Informace o tom, jak to bylo v minulosti s mateřskými školami, se bohužel moc nedochovaly. Roku 1774 vešel v platnost Všeobecný řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko-královských dědičných zemích 1. Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a specifikoval se také věk, od kdy byly děti povinné školní zařízení navštěvovat. Z této informace můžeme odvodit fakt, že děti mladší šesti let byly ve věku předškolním. V době panování Marie Terezie však jistě neexistovaly žádné mateřské školy. Výchovu dětí tak zajišťovali nejbližší členové rodiny, jako jsou rodiče, prarodiče či starší sourozenci. V bohatších rodinách pak mohly tuto výchovnou funkci zastávat chůvy nebo v ještě lepším případě potom domácí učitelé Mateřské školy v 19. století 1 Zdroj: BLAŽKOVÁ, Kateřina, Iveta DUŠKOVÁ, Magdalena MIKESKOVÁ, Lenka ŠMÍDOVÁ, Jaroslav SKLENÁŘ a Jana VOTRUBOVÁ. MĚSTSKÉ KNIHY S.R.O. HIstorie a současnost podnikání na Rakovnicku, Kralovicku a Manětínsku. 1.vydání. Žehušice: Městské knihy s.r.o., ISBN

15 Průkopníkem moderní předškolní výchovy v Čechách byl Jan Svoboda ( ). V roce 1832 založil vzornou opatrovnu v Praze na Hrádku pod Emauzy. Pomocí her, říkanek a zpěvu vštěpoval 3-6letým dětem nenásilnou formou morální zásady a učil je základům čtení, psaní i němčiny. Vydal i několik vlivných publikací, např. Školka, Malý čtenář, Malý písař, Malý Čech a Němec. 2 Roku 1840 Friedrich Wilhelm August Fröbel se zapsal otevřením oficiálně první mateřské školy u příležitosti oslavy 400. výročí objevení knihtisku Janem Gutenbergem Předškolní zařízení - začátek 20. století Již před druhou světovou válkou se můžeme dočíst o tzv. podnikových školkách, které existovaly např. u velkozávodu na výrobu obuvi značky Baťa. Pro zaměstnance takového podniku to byla jistě velmi cenná přidaná hodnota. Tento benefit však nebyl u každého zaměstnavatele a plno lidí také pracovalo ve svém podnikání. Velmi mnoho žen se tak stalo ženami v domácnosti, kdy se péče o děti a teplo domova stala hlavním úkolem Situace po 2. světové válce Po druhé světové válce se rapidně zvyšoval počet mateřských škol, neboť stále více a více žen chodilo do zaměstnání. V době minulého režimu však měly mateřské školy unifikovanou tvář a nebylo možné se v tomto směru nějak odlišovat. Z toho vyplývá, že i způsob výuky a výchovy v předškolních zařízeních byl stejný a neměnný. Děti se učily poslušnosti, častokrát pod taktovkou přísnosti, přikázaného veselí a radosti. Individualita nebyla příliš podporována, odchylky byly zamlčovány. 1.2 MATEŘSKÁ ŠKOLA SOUČASNOSTI A JEJÍ CHARAKTERISTIKA Z pedagogické literatury jsem vybrala některé příklady charakteristiky mateřské školy: 3 2 Zdroj: BLAŽKOVÁ, Kateřina, Iveta DUŠKOVÁ, Magdalena MIKESKOVÁ, Lenka ŠMÍDOVÁ, Jaroslav SKLENÁŘ a Jana VOTRUBOVÁ. MĚSTSKÉ KNIHY S.R.O. HIstorie a současnost podnikání na Rakovnicku, Kralovicku a Manětínsku. 1.vydání. Žehušice: Městské knihy s.r.o., ISBN Zdroj: JEŘÁBKOVÁ, Blanka. Mateřská škola jako životní prostor I. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ISBN X. 15

16 - Mateřská škola je zařízením společné výchovy 3-6ti letých dětí, které má doplňující funkci k rodině - Mateřská škola je místo, kde se děti učí ve hře získávat zkušenosti v komunitě ostatních vrstevníků - Mateřská škola je místo, kde se výchovní pracovníci dělí o zodpovědnost a zdravý rozvoj dítěte a zároveň je místem, kde se dospělí jedinci poučí o vývoji dítěte a mezilidských vztazích vzájemným pozorováním. Cíle výchovy v mateřských školách jsou konkretizovány v tzv. kurikulu. Tento pedagogický dokument zahrnuje učební plán, osnovy a kritéria pro hodnocení. Někdy také návrh prostředků a metod používaných v rámci určitého vzdělávacího programu. Pro mateřské školy, které jsou vedené pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy existují kutikulární dokumenty na dvou úrovních státní a školské. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání (RVP PV), které stanovují standartní obsah pro danou fázi vzdělávání. Rámcový vzdělávací program má pět oblastí: 4 1) Dítě a jeho tělo (biologická oblast) a. Tato oblast rozvíjí tělesnou stránku dítěte vnímání těla, pojmenovávat jednotlivé části, rozvoj pohybu a smyslů atd. 2) Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) a. Tato oblast rozvíjí jazyk, řeč a sebepoznání dítěte rozvoj řeči, diskuze s ostatními, poslech, posilování sebevědomí, rozvoj estetického vnímání, práce s informacemi, představivost a fantazie, vyjadřování dojmů a pocitů, rozvoj nápodoby psaní atd. 3) Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) a. Tato oblast rozvíjí utváření vztahů dítěte navazování vztahů, rozvíjení komunikace a tolerance k druhým, učení se spolupráci, učit se naslouchat, posilování vstřícného chování (v mateřské škole, v rodině), uvědomování si svých práv a práv druhých atd. 4) Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast) 4 Zdroj: STODŮLKOVÁ, Eva a Eliška ZAPLETALOVÁ. Pedagogika pro střední školy. 1.vydání. Praha: Machart vydavatelství, ISBN

17 a. Tato oblast rozvíjí platné začlenění dítěte do společnosti rozvoj kulturně společenských návyků (od pozdravení po tradice), schopnost přizpůsobení se ve společnosti, seznámení se s určitým řádem a jeho respektování, schopnost spolupráce atd. 5) Dítě a svět (environmentální oblast) a. Tato oblast rozvíjí vztah k přírodě a okolí vztah k místu, ve kterém žijeme, objevování a poznávání přírody, uvědomění si významu životního prostředí, orientace v okolí, seznámení se s ročními obdobími nebo např. vývojovými stádii člověka a ostatních živočichů. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání doplňuje materiál, který se nazývá Konkretizované očekávané výstupy. Tyto výstupy blíže specifikují, co by mělo dítě předškolního věku všechno zvládnout před vstupem na základní školu. Školní vzdělávací programy Samotná mateřská škola pak připravuje svoje školní vzdělávací programy (ŠVP), kde jsou bližší specifikace vzdělávání dětí k pěti typům uvedeným výše. Širší pojetí vzdělávání se většinou děje na měsíční bázi tzn., že každý měsíc je tematicky věnován úměrnému obohacení všech pěti oblastí RVP pro předškolní vzdělávání. Oba dokumenty jsou přístupné veřejnosti. 1.3 POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola je po rodině dalším sekundárním zařízením, ve kterém se dítě rozvíjí a roste. Slouží k osvojení si návyků, dovedností, získání cenných zkušeností, které později dítě využije ke svému tělesnému, duševnímu a sociálnímu rozvoji. Předškolní výchova zahrnuje 5 : - Celkový výchovný proces v rodině i mimo ni od narození dítěte až do počátku školní výchovy 5 Zdroj: JEŘÁBKOVÁ, Blanka. Mateřská škola jako životní prostor I. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ISBN X. 17

18 - Instituční forma výchovy v mateřské škole, která doplňuje, podporuje a rozšiřuje výchovu v rodině - Cílevědomé podporování rozvoje dítěte v posledním roce jeho docházky do mateřské školy - Speciální příprava dítěte na školu vůbec (i mimo mateřskou školu) Nejčastěji je však souslovím předškolní výchova míněna právě výchova v mateřské škole, což vyjadřuje i Zákon České národní rady o předškolních a školských zařízeních FUNKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY 7 1) Integrace jedince do společnosti - díky mateřské škole je dítě začleněno do společnosti vrstevníků, se kterými se snaží zvládat různé druhy situací. 2) Komunikace ve společnosti ostatních v dětské komunitě je jedinec nucen komunikovat s ostatními, prosadit se a naučit se kompromisu. V těchto situacích se také učí zvládat svoje emoce a zdokonaluje svůj slovní projev díky působení ostatních z kolektivu. 3) Kooperace s ostatními děcko je v mateřské škole vystavováno nesčetnému počtu situací, kdy se nemůže rozhodnou jen podle toho, co chce samo. Ke spolupráci s ostatními jsou určené různé kolektivní pracovní činnosti nebo hry. Jedinec se tak učí reagovat na podněty z okolí a zároveň se tak začleňuje do kolektivu. 4) Zodpovědnost a příprava na školní docházku již v mateřské škole se dědi učí nějakému řádu, společenským pravidlům a hygienickým návykům. Dítě si zvyká, že se do školky chodí v určitou dobu, navyká na školní řád, harmonogram výuky, procházek, pravidelného stravování, odpočinku a přestávek. Hygienické návyky by si mělo dítě přinést již z rodiny, ale i zde funguje školka jako podpůrný článek k utvrzování těchto pravidel, které se později stávají samozřejmostí. 6 Zdroj: JEŘÁBKOVÁ, Blanka. Mateřská škola jako životní prostor I. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ISBN X. 7 Zdroj: ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě v předškolním období. 1.vydání. Praha 4: Mladá fronta, ISBN

19 5) Osamostatnění se, zvyknutí si na částečné odloučení od rodičů mnoho dětí předškolního věku jsou na své rodiče zvláště pak matky, extrémně fixovány. V případě, že dítě nenavštěvuje mateřinku, se toto může před nástupem na první stupeň stát velkým handicapem pro malého jedince. Je proto velmi účinné toto odloučení absolvovat již na půdě mateřské školy, aby si jedinec přivykl samostatnosti a mohl se tak v budoucnu o sebe postarat s menší pomocí nebo sám (oblékání, obouvání, stolování atd.). 1.5 TYPOLOGIE MATEŘSKÝCH ŠKOL SOUČASNOSTI V dnešní době můžeme říci, že situace jednotnosti mateřských škol je již dávnou minulostí. Současní rodiče již nejsou svazováni pravidly režimu a mohou se tak rozhodnout, kam svoje dítě umístí. Nabízí se několik variant: 1) Státní mateřská školka 2) Soukromá mateřská školka 3) Firemní mateřská školka 4) Alternativní mateřská školka a. Waldorfská školka b. Montessori školka c. Daltonská školka d. Začít spolu e. Zdravá škola f. Integrovaná tematická výuka 5) Ostatní možnosti vzdělávání a péče o dítě v předškolním věku Státní mateřská škola Pod pojmem státní mateřská škola si představujeme vzdělávací instituci, nad kterou dohlíží vyšší orgán obec a následně stát. Její chod je obcí a státem podporován a to nejen finančně. Rodiče se také finančně podílejí, ale ve srovnání se soukromou mateřskou školou je tento finanční zásah do rodinného rozpočtu zcela minimální. Státní mateřská 19

20 škola se nachází v každém větším městě či vesnici. Zdá se však, že dříve bylo státních školek více, dnes se častokrát setkáváme s názorem, že je státních školek málo, tudíž se matky po mateřské dovolené častokrát musí volit nějaké náhradní řešení Nevýhody státních mateřských školek Vedení školek je často nuceno navyšovat kapacitu, kdy na jednoho učitele připadá v průměru 24 dětí, vedení má však k dispozici další 4 místa, které může k tomuto počtu benevolentně přidat. Rodiče si nemohou vybírat, do jaké státní školky svoje dítko zapíší. Častokrát jsou rádi, že ho vůbec někde umístí. Za další nevýhodu můžeme považovat fakt, že současní učitelé stárnou, odcházejí do důchodu a nových učitelů nijak závratně nepřibývá. Je to určitě způsobeno finančním ohodnocením, které je v celé sféře školství považováno za nedostatečné. Státní mateřské školy nejsou častokrát nijak speciálně zaměřené, tzn., že se jen málokdy setkáváme např. s výukou cizích jazyků nebo rozšířenou nebo rozšířenou nabídkou zájmových kroužků pro nejmenší Výhody státní mateřské školy Výhodou státních školek jsou pro rodiče nízké finanční náklady. Státní školka stojí průměrně dvacetkrát méně než školka soukromá, záleží však na lokalitě a specifikaci soukromé školy. Za další výhodu lze považovat flexibilní učební osnovy, které dovolují jednotlivým zařízením lehkou modifikaci podle vlastních potřeb. Na chod státní školky dohlíží obec, ve které se mateřská škola nachází a dále Česká školní inspekce Soukromá mateřská škola Jak již bylo zmíněno, soukromé školy se v posledních letech stávají stále více populární. Je to zejména kvůli nedostatečné kapacitě ve státních mateřinkách. Soukromé školky nejsou v dnešní době pouze výsadou velkých měst, stále častěji se s nimi setkáváme i ve městech menších. 20

21 Na chodu soukromé mateřské školy se podílí zpravidla pouze její vedení. Soukromá mateřská škola se tak chová jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt. Na rozdíl od státní mateřské školy má větší benevolenci v rozhodování, které nepodléhá obecní ani státní kontrole, ale také si sama musí zajistit dostatek financí na celý chod organizace. Na finanční podpoře se podílejí nemalou částí samotní rodiče dětí, kteří soukromou školku navštěvují a dále různí sponzoři Nevýhody soukromé školky Jejich nevýhodou jsou v první řadě značně vysoké finanční náklady. Mnoho rodičů se zájmem o soukromou výuku si kvůli porovnání výše školného a svého příjmu nemohou takový typ školky dovolit. Školné začíná na cca 7000,- Kč měsíčně. Další nevýhodou se může jevit fakt, že chod soukromé školky je zajišťován soukromými zdroji, není tak zcela jednoduché tuto stránku kontrolovat. Oproti státním školkám zde chybí dohled České školní inspekce. Stejný dojem netransparentnosti můžeme pozorovat i ve vzdělání pedagogů ne vždy jsou pracovníci dostatečně kvalifikovaní. Za poslední nevýhodu oproti státní školce je pak fakt, že soukromá školka nemusí plnit stanovené školské osnovy, otázkou tedy pak je, zda bude dítko dostatečně připravené pro hladké zvládání povinné školní docházky Výhody soukromých školek K největší výhodě můžeme počítat to, že na jednoho pedagoga připadá mnohem méně dětí obvykle do 15 dětí. Pedagog se tak může mnohem více individuálně zaměřit na každého jedince ve svém svěřeném týmu, může mu efektivněji přispět k jeho osobnímu rozvoji a také má mnohem větší možnost pozorování chování a pokroků dítěte. Toho jistě využije při reportování rodičům. Soukromé školky se nesou častokrát ve více domáckém stylu než státní školy. Tuto neformálnost můžeme pozorovat jak v prostředí, ve kterém probíhá výuka, tak i v komunikaci mezi vedením a rodiči. Lze říci, že soukromé školky jsou, ve vztahu k rodičům a k zajištění jejich přání, více pružnější. 21

22 Řada soukromých předškolních zařízení je více profilována velice často se zde nabízí výuka cizích jazyků nebo rozšířená nabídka kroužků a zájmových aktivit pro děti, což řada rodičů ocení Firemní školky Firemní školky nejsou typickým druhem mateřských škol, ale v poslední době se s nimi stále více setkáváme. Tato forma předškolního institutu je zřizována zaměstnavatelem rodiče a je chápána jako hodnotný benefit pro zaměstnance. Svojí podobou se blíží spíše soukromé mateřské školce. Finanční podíl na školném ze strany rodičů však není tak markantní jako u čistě soukromých školek. Správu nad chodem firemní mateřské školy přebírá zaměstnavatel, který takovou školku pro svoje zaměstnance zřizuje Nevýhody firemní školky K největší nevýhodě patří to, že zřízení takové firemní školky je pro zaměstnavatele dost náročné z hlediska legislativy. Od nápadu k realizaci tak vede často dlouhá a krkolomná cesta, která řadu zaměstnavatelů předem odradí. Z pohledu rodiče je to potom asi jen situace, kdy dojíždí do zaměstnání a nemá přístup k osobnímu automobilu cesta s malým dítětem může být potom náročnější než do státní mateřské školy, která je často v blízkosti bydliště rodiče Výhody firemní školky K obrovské výhodě patří skoro stoprocentní jistota umístění svého dítěte do tohoto typu předškolního zařízení. O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel společnosti, pod kterou firemní školka spadá. Kromě výhod, které má tato forma společné se soukromou školkou, můžeme dále jmenovat fakt, že se rodič může poměrně hladce vrátit do pracovního procesu. Po skončení pracovní doby je velice brzo se svým dítětem než v případě vyzvedávání ze školky v místě bydliště Alternativní mateřské školky 22

23 Jak sám název napovídá, jedná se o doplňkovou formu předškolního zařízení, které v současnosti doplňuje tři výše uvedené typy. Vyučování v těchto mateřských školách probíhá jinak než v ostatních školkách. Jsou určeny pro děti, které mají buď nějakou poruchu učení, nebo se jejich rodiče rozhodli pro jinou formu vzdělávání. Na území Česka se tato forma vzdělávání poprvé objevuje již po roce Alternativní typy mateřských škol mají za cíl překonání nedostatků tradičních školských zařízení. Hledají tak nový obsah, formy a metody výchovy dětí. Vzdělávací program těchto škol schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve větší míře jsou tyto školky spíše soukromé než státní. Alternativní školy jsou někdy nazývány školy hrou, protože jsou to školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových úkolů a podobně. Stejně jako na jiných školách se i zde plní rámcový vzdělávací program. 8 Při výuce jsou využívány skupinové metody vyučování, které posilují prvek spolupráce. Ve třídě je často do deseti dětí. Aktivity mohou být záměrně zaměřeny na cílovou profesi. Objem výuky je přizpůsobován možnostem žáků a vzniká tak pro ně individuální studijní plánu. Velký důraz je kladen na rozvoj jejich cílevědomosti a zodpovědnosti. Základní myšlenkou většiny alternativních škol je, že všichni studenti jsou plnohodnotní, jen potřebují směrovat k tomu, aby dokázali najít a rozvíjet své kladné vlastnosti. 9 Alternativní školy mají několik společných znaků 10 : - U dítěte není potlačována jeho přirozená touha poznávat - Tvoření pozitivního vztahu mezi dítětem a vyučujícím - Škola je v úzkém kontaktu s rodinou - Důraz na aktivní zapojení dítěte do vyučování 8 Zdroj: WORDPRESS. Alternativní školy [online]. Praha, 2001, 2013 [cit ]. Dostupné z: 9 Zdroj: CREATIVE COMMONS. Wikipedie.org: [online]. 2013, [cit ]. 10 Zdroj: STODŮLKOVÁ, Eva a Eliška ZAPLETALOVÁ. Pedagogika pro střední školy. 1.vydání. Praha: Machart vydavatelství, ISBN

24 - Děti jsou vedeny k určité odpovědnosti tím, že se aktivně podílejí na volbě pracovní náplně - Vybavení školky, prostor a jeho uspořádání je maximálně uzpůsobeno dětem Typy nejznámějších alternativních mateřských škol jsou: 1) Waldorfská školka 2) Montessori školka 3) Daltonská školka 4) Začít spolu 5) Zdravá školka 6) Integrovaná tematická výuka Waldorfská školní výuka Zakladatelem škol tohoto typu byl německý filosof a pedagog Rudolf Steiner ( ), který vytvořil filozoficko-pedagogický systém nazývaný antroposofie 11. Antroposofie se opírá o křesťanství, obsahuje však také prvky východní filosofie, okultismus a přírodní mystiku. Název školy je podle německého města Waldorf, kde byla roku 1919 první škola tohoto typu zavedena. V české republice byl tento druh škol schválen v roce Waldorfskou školu můžeme charakterizovat také jako: - svobodnou pedagogové mají speciální osnovy, které plánují s dětmi a rodiči - jednotnou pro děti předškolní až do věku čtrnácti let - veřejnou stojí někde mezi školkou státní a soukromou - nezávislou - nekonfesní mohou ji navštěvovat děti ateistické i různého náboženského vyznání Školky jsou financovány částečně ze státních dotací, dále pak i z rodičovských příspěvků, které se odvíjejí od ekonomické situace každé konkrétní rodiny. Rodiče se velmi významně podílejí na chodu školy, a sice svojí účastí na různých školkou pořádaných akcích nebo např. hromadných úklidů či prací na školní zahradě. 11 Zdroj: HRADIL, Radomil. Průvodce českou anthroposofií. Hranice: Fabula - Hana Jankovská, ISBN

25 Učivo ve waldorfské škole je děleno do tzv. epoch. V každé epoše se děti a pedagogové soustředí na jednu konkrétní oblast a věnují jí tolik času, kolik je potřeba pro její pochopení a zvládnutí. Mezi předškoláky se podporuje vzájemná spolupráce před soutěživostí Školka typu Montessori Zakladatelkou tohoto typu vzdělávání je italská pedagožka a lékařka Marie Montessori ( ). Základem pro položení prvních pravidel tohoto vzdělávání byla inspirace v práci s dětmi, které byly výchovně zanedbané. Marie Montessori tyto děti motivovala didaktickými pomůckami k jednoduchým činnostem. Výuka probíhala pomocí didaktického materiálu, který se podílel na rozvoji jejich smyslů a svalů. Napomáhal tak k fyzickému i duševnímu vývoji dětí. Využívání tohoto materiálu muselo být v souladu se senzitivním obdobím dítěte, ve kterých dítě jednotlivé etapy didaktického matriálu snáze pochopí. Jedním z charakteristických pojmů tohoto druhu školky je polarizace osobnosti což je maximální koncentrace na určitou práci. Aktivním zapojením do činností se odstraňují negativní návyky, které si děti nosí z rodin (strach, plachost, lhaní, zlost). Mezi základní pravidla patří to, že se dítě učí v prostředí zaměřeném na dítě, učí se všemi smysly, vlastním tempem a svým vlastním způsobem Daltonská škola Tato škola nese jméno podle města Dalton, které se nachází ve státě Massachusetts. Zakladatelkou je Helen Parkhurst ( ). Hlavní podstatou mateřské školy Daltonského typu je zrušení vyučovacích hodin. Systém výuky je řízen individuálními plány podle instrukcí pedagoga. Děti pracují samostatně, společná výuka je pouze u několika málo oblastí. Základním principem Daltonského plánu je svoboda a vlastní zodpovědnost. Svoboda spočívá v tom, že dítě pracuje svým individuálním tempem. 25

26 Přestože má tento učební směr dost příznivců, hlavní oblastí, které je vytýkána je malá možnost výchovného působení vyučujícího a relativně málo příležitostí ke kolektivní práci. V posledních desetiletích se v České republice objevují další výchovné směry, které se opírají o nejnovější poznatky z moderní psychologie, neurologie a pedagogiky. Patří mezi ně zejména principy: Začít spolu, Zdravá škola a Integrovaná tematická výuka Mateřká školka Začít spolu Tento typ mateřské školy a pozdějšího vzdělávání má původ ve Spojených státech, kde se objevil v devadesátých letech dvacátého století s názvem Step by step. V Čechách se tento program poprvé objevil v roce Typickým znakem je rozdělení tříd do tzv. center aktivit. Dítě si samo vybírá centra aktivit, ale během týdne musí prostřídat všechna z nich. Program Začít spolu klade také velký důraz na multikulturní výchovu Zdravá škola Tato školka je projektem Světové zdravotnické organizace, Evropské unie a Rady Evropy. V České republice se objevuje od roku Za předchůdce tohoto alternativního vzdělávání je považován učitel a spisovatel Eduard Štorch ( ). V těchto školkách se usiluje o vytvoření zdravé atmosféry, jako předpokladu pro efektivní učení. Dalším z principu je pořádání školních akcí na principu otevřeného partnerství. Z hlediska zdraví je nahlíženo i na skladbu stravy, které oproti běžným školkám obsahuje více ovoce, zeleniny a ryb Integrovaná tematická výchova Zakladatelkou tohoto směru je Američanka S. Kovaliková, která vycházela z poznatků vlastní práce s nadanými dětmi a z výzkumů mozku člověka. Výuka dětí probíhá tzv. integrovanou formou ve třídě jsou děti od předškolního věku po školáky páté třídy základní školy. Každá věková skupina čítá dva nebo tři žáky. 26

27 V České republice však tato forma integrované výuky zatím není příliš rozšířena Další možnosti k zajištění péče o dítě v předškolním věku Jaké mají rodiče možnosti, pokud jim z nějakého důvodu nevyhovuje soukromá mateřská škola, není volná kapacita ve státní mateřské škole a zaměstnavatel nemá firemní mateřskou školku? Nabízí se ještě několik možností, co v takovéto situaci dělat Občanské sdružení, klub maminek Rodič se může poohlédnout po nějakém dětském zařízení, kterým může být např. občanské sdružení zajišťující hlídání dětí. Častokrát se stane, že se svoji ratolest nepodařilo umístit více matkám ze stejného okolí. Ty se potom domluví a založí např. občanské sdružení nebo klub, který jim hlídání dětí zabezpečí. Hlídání si pak dělí mezi sebou tak, aby to všem vyhovovalo. Ne všude se tato zařízení nabízejí, většinou je nalezneme pouze ve větších městech. Rodič je tedy odkázán na dojíždění. Fungování takového zařízení je zcela individuální, stejně tako jako účast rodičů na financování Soukromá chůva, soukromý učitel Další formou zajištění péče o dítě je soukromá chůva. Toto řešení často vyhledávají dobře situovaní rodiče, kteří si mohou soukromou osobu, která bude zajišťovat výuku jejich dětí, finančně dovolit. Dítě má sice zajištěn zcela osobní přístup od vyučujícího nebo chůvy, postrádá však působení kolektivu, což také není zanedbatelná oblast rozvoje. Chůvy jsou častokrát cizinky to proto, aby děti již v raném věku přivykali cizímu jazyku, který je pro chůvu mateřským jazykem. Celá cizojazyčná komunikace tak probíhá zcela přirozeně, bez nepotřebných zkomolenin a přízvuku Dětské koutky Jako krajní řešení se potom nabízí využití různých dětských koutků. Toto řešení bych ale nazvala opravdu jako krajní a velice krátkodobé řešení. V dětských koutcích často postrádáme výuku, jde jen o to, že na dítko někdo dohlíží, aby si neublížilo. Finanční 27

28 náročnost je často na hodinové sazbě, ani z tohoto hlediska není pro rodiče efektivní. Tato forma umístění dítěte zdaleka není plnohodnotnou náhradou předškolního zařízení. 1.6 DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Předškolní období dítěte zahrnuje vývoj jedince ve věku od jeho tří do šesti let. V tomto období se dítě učí především ovládat se v rovině tělesné i duševní. Učí se sebekontrole, což není snadná etapa, proto je podpora rodičů v tomto směru velice důležitá 12. Přechod z rodinného prostředí je pro dítě zlomovým okamžikem, kdy ze zajetých rodinných kolejí je postupně nuceno prostřednictvím mateřské školy zvykat si na jinou skladbu kolektivu lidí, se kterými tráví čas. Člověk jako jedinec je velice tvárný a jeho mozkové vnímání zůstává otevřené novým podnětům zpravidla po celý život. Pravdou však zůstává, že žádné životní období nemá na člověka takový vliv jako to, které prožijeme v předškolním věku. Říká se, že co se v tomto věku malý človíček naučí, ponese s sebou více méně celý život 13. Jedná se především o jeho duševní stránku. Proto bychom neměli výchovu a čas trávený s dítětem právě v tomhle věku zanedbávat. Je více než důležité, aby toto období bylo pro dítě maximálně pozitivní Zdroj: KAST-ZAHN, Annette. Jak naučit děti pravidlům. 1.vydání. Brno: Computer Press, a.s., ISBN Zdroj: ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě v předškolním období. 1.vydání. Praha 4: Mladá fronta, ISBN Zdroj: BACUS, Anne. Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let. 1.vydání. Praha 8: Portál s.r.o., ISBN

29 2 MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČÁSTI REGIONU RAKOVNICKO Pro svoji diplomovou práci jsme si vybrala část z regionu Rakovnicko. Středobodem pomyslné kružnice, která tento region určuje, je obec Řevničov. Z této vesnice pocházím a budu zde i nadále bydlet, tudíž jsem chtěla zmapovat region, který znám a mám k němu vřelý vztah. Kružnice je vytvořena tak, aby zvýraznila okruh vzdálený deset kilometrů od dané obce. 2.1 VÝBĚR REGIONU Při specifikaci regionu, kterého se můj výzkum bude týkat, jsem si položila následující otázku: Jak daleko bych byla schopná a ochotná vozit předškoláka do mateřské školy, kdybych nesehnala místo v místě bydliště? Do tohoto regionu tedy patří obce znázorněné v tabulce 15. Najdeme zde i informaci o existenci mateřské školy v obci. 15 Zdroj: vlastní zpracování 29

30 V následující části svojí diplomové práce se budu věnovat krátkému představení dané obce a stručně popíši každou mateřskou školu. 2.2 OBEC HŘEDLE, OKRES RAKOVNÍK Obec Hředle se nachází 12 km severně od okresního města Rakovník. V současnosti v obci žije 591 obyvatel. Historie obce sahá až do počátku 13. století. Hředle jsou chmelařskou obcí v místě intenzivního pravěkého osídlení. Vesnici se přezdívaná Bručánov. Vznik vysvětluje několik pověstí, podle nejrozšířenější verze vznikla za třicetileté války, kdy hředelští odvedli švédským vojákům býka, kterého ukryli v obecní zvonici. Byl odloučený ze stáda, začal ve zvonici steskem bučet a tak hředelské prozradil. Ve vsi je řada pozoruhodných obytných a hospodářských staveb opukové lidové architektury. Dům č. 14 má ojedinělé kubistické průčelí. Opuková architektura Hředel a dalších obcí Poddžbánska nemá v Česku obdoby. Na návsi se nachází barokní kostel Všech Svatých a dvě památné lípy malolisté (stáří 200 let). V okolí obce jsou pozůstatky po těžbě černého uhlí. Ve vsi najdete muzeum, věnované historii obce, chmelařství a dalším zdejším zajímavostem Mateřská škola Hředle ZŠ a MŠ Hředle Hředle 204 tel Ředitel/ka: Iva Slámová Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. 16 Zdroj: GALILEO CORPORATION S.R.O. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 30

31 Stručně o mateřské škole Hředle Základní škola a Mateřská škola Hředle, okres Rakovník je od školským zařízením s právní subjektivitou, zřizovatelem je obec Hředle. Zařízení sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Mateřská škola má jednu třídu, kterou tento rok navštěvuje celkem 26 dětí předškolního věku Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.3 OBEC CHRÁŠŤANY, OKRES RAKOVNÍK Chrášťany nalezneme cestou na severozápad od okresního města Rakovník. Obec se dělí na dvě části Chrášťany a Nový Dvůr. V obou částech žije v současnosti celkem 566 obyvatel. V okolí Chrášťan se do současnosti hojně pěstuje chmel a tato oblast je známá také svým archeologickým bohatstvím. Historické nálezy z tohoto kraje pocházejí již z 5. tisíciletí př. n. l Mateřská škola Chrášťany Základní a mateřská škola Chrášťany Chrášťany Kněževes u Rakovníka tel.: Ředitel/ka: Jana Divišovská Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. 31

32 Stručně o mateřské škole Chrášťany Areál mateřské školy se nachází v centru obce Chrášťany. Budova mateřské školy je postavena na velké zahradě, kterou také MŠ využívá pro pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Přední část zahrady je osázená okrasnými rostlinami, zadní část slouží k dětským hrám. Mateřská škola má jednu třídu Zajímavosti mateřské školy Nově příchozím dětem je povolena postupná adaptace na nové prostředí mohou zde ze začátku trávit čas se svými rodiči a postupně si tak zvykat. Vztah mezi pedagogy a rodiči je založen na oboustranné důvěře a porozumění. Rodiče mají možnost se aktivně podílet na chodu školky mohou částečně ovlivňovat program školky. Chceme být kvalitní mateřskou školou, máme za jeden ze stěžejních cílů co nejvíce naše rodiče vtáhnout do života ve škole a stát se tak laskavými partnery rodinné výchovy a respektovat rodiče jako nejdůležitější osoby ve výchově našich "půjčených" dětí Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.4 OBEC KOUNOV, OKRES RAKOVNÍK 17 ESTRÁNKY.CZ. [online] [cit ]. Dostupné z: 32

33 Tato obec se nachází asi 17 km severozápadně od okresního města Rakovník. V současnosti zde žije 521 obyvatel. Obec Kounov je známá především svojí historickou památkou, kterou jsou tzv. Kounovské kamenné řady. Ty byly objeveny místním učitelem Antonínem Patejdlem až roku Těchto čtrnáct kamenných řad neznámého původu je v současnosti považováno za jednu z nejvýznamnějších památek megalitického původu v celé střední Evropě. Každým rokem je tak obec Kounov vyhledávaným výletním cílem několika tisíců turistů. Fotografie Kounovských kamenných řad: Mateřská škola Kounov MŠ - Kounov čp Kounov tel Ředitel/ka - Mgr. Zdeňka Mixová Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku v době od 6:30 16:00 hodin Stručně o mateřské škole Kounov Mateřská škola v obci Kounov spadá pod příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník. Jejím zřizovatelem je obec Kounov. 18 GALILEO CORPORATION S.R.O. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 33

34 Kapacita mateřské školy je 35 míst pro děti předškolního věku. v minulých letech prošla kounovská mateřská škola rekonstrukcí, díky které se prostor rozdělil na dvě třídy. V jedné jsou pouze nejstarší děti, které jdou následující rok do základní školy. Ve druhé třídě potom všechny ostatní děti Zajímavosti mateřské školky Každý rok je zaměření výuky něčím specifikováno. Pro letošní období je to téma ekologie v rámci projektu Strom po celý rok. Výuka dětí obsahuje hry na téma ekologie, pomáhá tvořit pozitivní vztah k životnímu prostředí. Školka má také v e své nabídce různé kroužky pro děti ( Šikovné ručičky, Pohyb je hra a dramatický kroužek). Pro rodiče je pak prostřednictvím školky nabízena asistenční pomoc v oblasti logopedie, výchovného poradenství. V budově školky se také nachází ordinace praktického lékaře pro děti a dorostence Statistika mateřské školy za posledních pět let: (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.5 OBEC KRUPÁ, OKRES RAKOVNÍK Obec Krupá se nachází zhruba 15 km na sever od okresního města Rakovník. V obci žije 453 obyvatel s trvalým pobytem. Historie obce začala již roku V okolí obce je opukový lom, kde se těží opuka. Opuka je základní stavební kámen zdejší dochované architektury, která je v České republice jedinečná. 34

35 Obec je členem a zároveň sídlem sdružení obcí mikroregionu "Poddžbánsko", které bylo založeno na jaře roku Mateřská škola Krupá MŠ Krupá, č.p Krupá tel.: Ředitel/ka: Jaroslava Suchopárová Provoz mateřské školky v Krupé je od pondělí do pátku od 6:30 do 16: Stručně o mateřské škole Krupá Mateřská škola v Krupé se nachází v budově základní školy. Její kapacita je 24 dětí. Mateřská školka je velice dobře situována je na okraji obce v dostatečné vzdálenosti od hlavní silnice Praha Karlovy Vary, která vede vesnicí. Z bezpečnostního hlediska je lokace velmi dobrá Statistika mateřské školy za posledních pět let: (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.6 OBEC KRUŠOVICE, OKRES RAKOVNÍK Obec Krušovice leží 13 km severovýchodně od okresního města Rakovník. 19 Zdroj: GALILEO CORPORATION S.R.O. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 35

36 Založení obce Krušovice se datuje již kolem roku 1000 n. l. Počátek osady byl spojený s tehdejší tvrzí, která stála na místě, kde dnes stojí celorepublikově známý pivovar Krušovice. Obec se po staročesku nazývala Krušejovice. První dochovaná zmínka o obci pochází až z dob krále Přemysla Otakara II. (2. pol. 13. století). V současnosti v Krušovicích žije 630 obyvatel. Krušovice byly také domovem známého českého malíře Václava Rabase ( ), jehož dům zde stojí dodnes Mateřská škola Krušovice Základní a mateřská škola Krušovice Rabasova Krušovice tel Ředitel/ka: Yvona Hošková Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku v době od 6:00 16:00 hodin Stručně o mateřské škole Krušovice Mateřská školka v obci Krušovice byla založena v padesátých letech minulého století. V devadesátých letech se její provoz přerušil, ale s narůstající poptávkou po umístění dětí do mateřské školy se její chod znovu zprovoznil v roce V současnosti má školka maximální kapacitu 28 dětí Zajímavosti školky Režim dne ve školce je možné pružně přizpůsobit potřebám dětí. V MŠ je dostatečně dbáno na soukromí každého dítěte. Pokud má tedy některé z dětí potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných aktivit, je jim to umožněno Zdroj: Provozní řád MŠ Krušovice 36

37 Statistika mateřské školy za posledních pět let: (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.7 OBEC LUŽNÁ, OKRES RAKOVNÍK Obec Lužná se nachází na samém okraji křivoklátských lesů a je ze 2/3 katastru obce pokrytá lesy. Dělí se na dvě části Lužnou l a Lužnou ll, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 2 km. Od okresního města Rakovník je tato obec vzdálena pouhých 4,5km směrem na severovýchod. Původní osada vznikla na potoce, od nějž také přejala své jméno - "na luzney". Tento název se pak postupem času několikrát změnil, např. v roce 1352 byla osada nazývána Luzna, v roce 1385 Luczna apod., nakonec se však ustálilo označení Lužná. 21 V dnešní době žije v obci 1820 obyvatel. Vzhledem k blízkosti okresního města Rakovník je obec Lužná vyhledávanou lokalitou pro bydlení mladých rodin s dětmi, které chtějí mít na dosah jak přírodu, tak i šum okresního města Mateřská škola Lužná Základní a mateřská škola Lužná Masarykovo nám Lužná tel.: Ředitel/ka: Miroslava Pechová Provoz mateřské školy v Lužné je od pondělí do pátku 6:30 16: Zdroj: GALILEO CORPORATION S.R.O. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 37

38 Stručně o mateřské škole Lužná Mateřská škola se nachází v části obce Lužná l. Pro děti z druhé části obce je zajištěn svoz a odvoz pracovnicí, kterou zaměstnává Obec Lužná. Mateřská škola se nachází sice na okraji obce, ale je blízko jejího centra. Poloha je výhodná z hlediska využití při pobytu venku, neboť jsou nedaleko rozsáhlé lesy, hřiště a park. Blízkost přírody umožňuje aktivně se věnovat environmentální výchově. Budova mateřské školy je jednopodlažní, prosluněná. Část budovy slouží jako bytová jednotka a kotelna. V přízemí budovy se nachází dvě šatny pro 56 dětí, šatna pro zaměstnance, jídelna s kapacitou 30 dětí, moderní kuchyň, prádelna, úklidová místnost, skladovací prostory a sociální zařízení pro personál. V prvním patře budovy jsou dvě třídy přibližně stejných rozměrů. Třídy jsou členěny na pracovnu, hernu, sklad a hygienické zázemí pro děti. V patře je též sklad pomůcek a kancelář vedoucí MŠ. Budovu obklopuje prostorná školní zahrada se vzrostlými stromy, které v období léta poskytují příjemný stín. Na zahradě je pískoviště, kolotoč, průlezky a houpačky Zajímavosti školky Děti z mateřské školky se mohou zapojit do těchto volitelných aktivit: - výuka plavání, která se koná v plaveckém bazénu v Rakovníku. - výuka angličtiny - aktivní příprava dětí do školy kroužek Předškoláček - putování se zajíčkem - ekologicky zaměřené naučné vycházky - logopedické poradenství rodičům je k dispozici logopedická pracovnice Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 22 Zdroj: Provozní řád MŠ Lužná 38

39 2.8 OBEC MŠEC, OKRES RAKOVNÍK Obec Mšec se nachází 23 km od okresního města Rakovník směrem na severovýchod. Součástí městyse je i drobná osada Háj o zhruba 30 obyvatelích, vzdálená 1,5 km východním směrem. V obci je k trvalému pobytu hlášeno 850 obyvatel. Jméno obce je odvozeno od slova mech a první písemná zmínka o obci je z roku V obci se nachází zámek, jehož vznik se datuje do počátku 17. století. Zámek však není pro veřejnost běžně přístupný, ale pro veřejnost se po dlouhé době znovu zpřístupní letos v červnu. V areálu zámku se nachází budova mateřské školy Mateřská škola Mšec Základní a mateřská škola Mšec Mšec Mšec tel.: Ředitel/ka: Alena Švecová Provoz školky je každý den od pondělí do pátku od 6:30 do 16: Stručně o mateřské škole Mšec Mateřská škola ve Mšeci je škola s dlouholetou tradicí, která byla založena v padesátých létech minulého století. V současné době po mnoha organizačních úpravách se stala součástí Základní školy ve Mšeci Zajímavosti mateřské školy 39

40 Pro celodenní pobyt dětí v mateřské škole jsou využívány přízemní prostory místního zámku s bohatou historickou minulostí. V jednom z křídel jsou k dispozici 2 prostorné herny, 2 ložnice, pracovní koutek, šatna, kuchyni a sociální zařízení. K vycházkám a hrám slouží oplocená školní zahrada, na které stojí hrad Bajaja, drak, formanský vůz, 2 koníci, houpačky, kolotoč, vlnobití, chůdy, dvě vylepšená pískoviště, stůl a lavičky pro zábavu, hry a odpočinek dětí při pobytu venku. 23 Mateřská škola nabízí nadstandartní péči v podobě širokého spektra zájmových kroužků, výletů, kulturních akcí jak pro děti, tak i pro jejich rodiče, plavání pro děti Práce a pokroky každého svěřeného dítěte je pečivě zaznamenávána a hodnocena Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.9 OBEC MUTĚJOVICE, OKRES RAKOVNÍK Obec Mutějovice se nachází asi 13 km severním směrem od okresního města Rakovník. V současné chvíli žije v obci 732 obyvatel. Přesný rok založení obce se dodnes neví, ale jisté je, že počátky osídlení souvisely s výhodnou polohou Mutějovic přes obec tehdy vedla tzv. erfurtská stezka, což byla velmi významná spojnice mezi Prahou a německým Erfurtem. Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1325, kdy ves náležela k hradu Křivoklátu. K obci Mutějovice se dnes počítá i obec Lhot pod Džbánem a malá osada Džbán, která vznikla v 19. století. Severně od obce se dostaneme do přírodního parku Džbán, který nese jméno po hradu Džbán. Dodnes se z hradu dochovalo již jen velice málo zdiva: 23 Zdroj: provozní řád MŠ Mšec 40

41 Mateřská škola Mutějovice Lidická Mutějovice tel.: Ředitel/ka školy: Marie Kracíková Provoz mateřské školky je od pondělí do pátku od 6:30 do 16: Stručně o mateřské škole Mutějovice Budova Mateřské školy Mutějovice se nachází na okraji obce v blízkosti základní školy. Kolem budovy je dostatečně velká zahrada, kterou s dětmi využíváme od jara (hned, jak počasí dovolí), vlastně až do zimy. Na jaře a v létě je využito hlavně pískoviště a trávník, na kterém si děti hrají, a v zimě je zde možnost bobování a her se sněhem. Výhodou je, že budova školy (a tím i zahrada), je dostatečně vzdálena od silnice, tudíž je zde čistý vzduch. Hned za naší zahradou se rozkládají pole - to skýtá široké možnosti pro vycházky, hlavně v zimě, kdy je země zamrzlá. Budova, ve které se dnes MŠ nachází, byla sice původně postavena k účelu předškolního zařízení, ale tomuto účelu sloužila pouze krátce. Zhruba 15 let sloužila obci jako síň tradic a knihovna. V roce 1993 se mateřinka opět do této 24 Zdroj: ŠTĚPÁNEK, Vít. [online] [cit ]. Dostupné z: 41

42 budovy nastěhovala (po té, co došlo v důsledku ubývání populace ke snižování počtu dětí, z dosavadní dvoutřídky se tak stala jednotřídka) Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.10 OBEC NOVÉ STRAŠECÍ, OKRES RAKOVNÍK Město Nové Strašecí je druhé největší město na tomto okrese. V současnosti má město 5308 obyvatel a od Rakovníka leží 16 km na východ. Nejstarší písemná zmínka o městě je z let Od 16. století k městu náležela také osada Pecínov, jejíž část se zachovala dodnes. Jméno Strašecí se pravděpodobně váže ke slovu strach, ale jeho původ není bohužel známý. Z historických zajímavostí stojí za zmínku sousední vesnice Mšecké Žehrovice, kde byla roku 1943 nalezena známá opuková keltská hlava, která pochází z 3. stol. př. n. l. 26 Dnešní okolí Nového Strašecí je vyhledávanou turistickou lokalitou kvůli velkému počtu rybníků v lesích okolo města. 25 Zdroj: GALILEO CORPORATION S.R.O. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 26 Zdroj: GALILEO CORPORATION S.R.O. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 42

43 Mateřská škola Rákosníček, Nové Strašecí Tovární Nové Strašecí tel.: Ředitel/ka: Stanislav Hajný Provoz školky je každý den od pondělí do pátku od 6.30 do hod Stručně o mateřské škole Rákosníček, Nové Strašecí Mateřská škola Rákosníček byla znovu otevřena v roce Před tím v budově probíhala devět let rekonstrukce. Školka nese jméno podle pohádkové postavy, která má velice blízko do přírody, stejně tak jako mají děti z této školky. Je umístěna na okraji města, tudíž jsou denní procházky opravdu v přírodě. V budově se nachází herna, oddělená ložnice a jídelna. Dětem se v malé kuchyňce přepravují svačiny, obědy jsou dováženy z jiné mateřské školy. K areálu školky patří také rozlehlá zahrada, kde mají děti umístěno spoustu náčiní, na kterém si mohou hrát (houpačky, prolézačky, trampolína, skluzavka, pískoviště) Zajímavosti školky Mateřská školka Rákosníček je zajímavá tím, že nabízí dětem celou škálu zájmových kroužků a aktivit pro děti: 1) angličtina děti si osvojují jazyk formou hry, zpívají písničky, říkají básničky. Angličtina je na programu zařazena dvakrát v týdnu (celkem 90 minut týdně). 2) plavání plaveckého výcviku se účastní děti jednou v týdnu, plavání probíhá v malém bazénu v Tuchlovicích 3) solná jeskyně pobyt v solné jeskyni probíhá ve městě Slaném. Děti tam dojíždí jednou týdně. 43

44 4) cvičení jógy toto zájmové cvičení probíhá současně při pobytu dětí v solné jeskyni 5) keramika - kroužek keramiky probíhá jednou v týdnu, děti si na něm procvičují představivost, trénují jemnou motoriku, kreativitu a zručnost Statistika mateřské školy za poslední dva roky (školka funguje od roku 2011) (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) Mateřská škola Zahradní, Nové Strašecí Do Hlinišť Nové Strašecí tel.: Ředitel/ka: Stanislav Hajný Provoz mateřské školky je od pondělí do pátku od 6:15 do 16: Stručně o mateřské škole Zahradní, Nové Strašecí Mateřská školka Zahradní byla založena v r jako první mateřská škola v městě Nové Strašecí. V roce 1979 proběhla rozsáhlá adaptace budovy školy. V současné době je školka jednotřídní s heterogenní skupinou o počtu 28 dětí. Pedagogové v této školce se snaží, aby školka byla tzv. rodinného typu. V roce 1992 na základě vypracovaného projektu EXTRA schváleného ministerstvem školství vedení školky zaměřilo svoji činnost k zvýšené péči o děti zdravotně oslabené zejména alergiky. Škola byla z prostředků tohoto projektu vybavena čističkami vzduchu, germicidními zářiči, ultrazvukovými inhalátory 44

45 zobcovými flétnami. V roce 1997 byla školka přijata na základě projektu do celostátní sítě škol podporujících zdraví Zajímavosti školky Mateřská školka Zahradní v Novém Strašecí nabízí rozšířenou péči v těchto programech: 1) utužování zdraví S dětmi je pravidelně prováděna dechová gymnastika, plavání, otužování nebo pravidelné cvičení s hudbou. 2) estetické vnímání Do svého programu má školka zahrnuty rozšířené lekce z výtvarné činnosti, kde se děti učí různým výtvarným a kreativním technikám. Nedílnou součástí rozšířená výuky jsou také lekce z hudební výchovy, kde se děti kromě seznámení s hudbou učí hře na zobcovou flétnu. 3) ekologie a turistika Děti s učiteli chodí na pravidelné delší výlety po okolí, kde se zaměřují na celkové poznávání a seznamování se s přírodou a také s tím, jako o přírodu pečovat. Výlety nejsou jen po blízkém okolí, ale s dětmi se jezdí po celé České republice Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.11 OKRESNÍ MĚSTO RAKOVNÍK 27 Zdroj: [online] [cit ]. Dostupné z: 45

46 Město Rakovník leží asi 60 km západně od hlavního města Prahy. Dnes má Rakovník celkem občanů s trvalým pobytem. Okolí Rakovníka z jedné strany lemují křivoklátské lesy. Městem protéká rakovnický potok, který se dříve jmenoval Rokytka. Podle něho se jmenovalo i město. Název Rakovník vznikl později, je po prvé doložen od roku Ten údajně vznikl v době, kdy měl lid hluboko do kapsy a trpěl hladem. V jedné pověsti se píše o rodině, která se s hladem rozhodla skoncovat tak, že si k jídlu přichystali raky, kteří se nacházeli v tamějším potoce. Statut královského města byl udělen městu Rakovník Rudolfem II. roku Okresním městem se stal Rakovník v roce V 19. století prošlo město velkým rozvojem, kdy byla do Rakovníka přivedena železniční trať a došlo též k rozvoji průmyslu. Z nejvýznamnějších podniků bych vyjmenovala cukrovar, pivovar nebo Otovu mýdlárnu, která funguje dodnes pod jménem Procter & Gamble Rakona. Ve 20. století se začal rozvíjet společenský a kulturní život i průmyslový život kromě závodu Rakona se zde nachází také závod Rako, kde se dodnes vyrábějí keramické dlaždice a obklady, společnost TOS, kde se vyrábí hydraulická zařízení neb francouzskou firmu Valeo, která se zabývá výrobou autoklimatizací. Rakovník nabízí svým občanům velmi kvalitní zázemí. Nachází se zde nemocnice, několik mateřských, základních i středních škol, dětský domov, plavecký bazén, pošta, restaurace, a nejedno nákupní středisko Mateřská školka Klicperova, Rakovník Klicperova Rakovník tel.: Ředitel/ka: Ivana Vágnerová Provoz školky je od pondělí do pátku od 6:30 hodin do 17:00 hodin Stručně o mateřské škole Klicperova, Rakovník 46

47 Mateřská škola v Klicperově ulici v městě Rakovník se nachází v klidné části města. Je dostupná rodičům z odlehlejších částí, ale zároveň odsud není daleko do centra. Od roku 1993 je mateřská škola právním subjektem. V současnosti se v budově školky nachází celkem šest tříd. V každé třídě je rozmanité věkové složení dětí. Celková kapacita mateřské školy je 160 dětí. Kolem budovy je rozlehlá zahrada, kde si mohou hrát všechny děti v různých zákoutích, pískovištích či prolézačkách. Cílem mateřské školy není to, aby se děti vědomě učily, ale aby na konci předškolní docházky byli samostatní, sebevědomí a společensky adaptabilní jedinci Zajímavosti školky Školka má velké množství zájmových aktivit pro děti, na které je mohou rodiče přihlásit: 1) kroužek výtvarné výchovy 2) kroužek pracovní výchovy 3) kroužek hudební výchovy 4) kroužek hry na flétnu 5) logopedický kroužek Mimo to školka pořádá akce typu návštěva dopravního hřiště, kde se děti seznamují se základy pravidel silničního provozu. Dále je v nabídce plavecký výcvik, vánoční nebo velikonoční slavnosti, jarní karneval, táborák, výlety do přírody, koncerty, výstavy a exkurse Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 47

48 Mateřská školka V Lukách, Rakovník V Lukách Rakovník tel.: Ředitel/ka: Jana Kovářová Provoz školky je od pondělí do pátku od 6:30 do 16: Stručně o mateřské škole V Lukách, Rakovník Mateřskou školku V Lukách najdeme v západní části města Rakovník. Hned vedle školky protéká rakovnický potok, nad školkou je potom budova rakovnické nemocnice. Kapacita školky je 100 dětí a školka je rozdělena do čtyř tříd, ve které jsou vždy děti stejného věku. Vzdělávání je organizováno podle rámcového a školního vzdělávacího programu Zajímavosti školky Pro děti z mateřské školy je týdně připraven: 1) Výtvarný kroužek ve vlastním ateliéru 2) Keramický kroužek 3) Pěvecký sbor Notička 4) Bezplatná logopedická péče 5) Kroužek angličtiny Měsíční aktivity: 1) Časopis naší školky Kvítek 2) Divadlo přímo ve školce 3) Návštěvy muzea, galerií, výstav 4) Návštěva solné jeskyně v Rakovníku Nárazově pak školka pořádá akce typu: podzimní pečení brambor nebo buřtů, Mikuláš a čert ve školce, jarní nebo Vánoční slavnosti, dětský maškarní bál, oslava dětského dne a při opouštění mateřské školky předávání vysvědčení v Rabasově galerii. 48

49 Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.12 OBEC RUDA, OKRES RAKOVNÍK Obec Ruda se nachází 12 km od okresního města Rakovník směrem na severovýchod. V Rudě žije 750 obyvatel, kteří zde mají trvalý pobyt. První zmínka o obci je z roku 1437, kdy zde sídlil vladyka Jan Rudský, podle kterého je obec pojmenována. Přes obec vedla v minulosti velice důležitá obchodní stezka z Prahy do Chebu. V okolí obce je několik rybníků. Dříve složily k obživě formou rybolovu a jejich voda také poháněla vodní mlýny a pily. Okolo obce Ruda se v minulosti také těžilo černé uhlí. V současnosti je vesnička Ruda vyhledávaným místem pro bydlení mladých rodin s dětmi. Ve vesnici najdeme mateřskou školku, základní školu, obchod, poštu a do centra města Nové Strašecí je to zhruba 3 km a nechá se do centra dojít i pěšky hezkou procházkou podél lesa a zmíněných rybníků Mateřská škola Ruda Okružní Ruda tel.: Ředitel/ka: Šajnerová Anna Provoz mateřské školky je od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30. 49

50 Stručně o mateřské škole Ruda Mateřská škola na Rudě je logisticky na výhodném místě, co se týká dostupnosti. Je v samém centru obce. Budovu obklopuje rozlehlá zahrada, na které si děti často hrají. Budova pochází z roku 1964, ale od roku 2003 je školka v právní subjektivitě. V roce 2007 proběhlo první podlaží budovy rekonstrukcí, je zde soustředěno veškeré zázemí mateřské školy třída, jídelna, herna, ložnice, kuchyně, umývárna. V prvním patře se pak nalézá další prostor, který je v současnosti využíván např. pro výuku angličtiny Zajímavosti školky Ve školce najdeme čističku vzduchu, která tak zlepšuje celkové klima pro pobyt dětí ve školce. Kapacita školky je 25 dětí. V posledních letech je poptávka po umístění dětí do mateřské školy vyšší než dostupná kapacita. Kvůli tomu byla zřízena ještě jedna třída s kapacitou 24 dětí v budově základní školy Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.13 OBEC ŘEVNIČOV, OKRES RAKOVNÍK Obec Řevničov se nachází na severovýchodě od okresního města Rakovník ve vzdálenosti asi 15 km. V současnosti žije v obci 1410 obyvatel. První historická zmínka o obci je z roku 1325, kdy se datuje založení obce Janem Lucemburským. Obec byla vystavena na významné Erfurtské stezce, která zajištovala dostatek obchodních příležitostí. Centrum obce tvořila náves, na které stály domy všechny čelem k návsi. Ke každému domu byl na zahradě rybníček, který byl vybudován pro případ požáru. Tato zajímavá náves je v obci zachována dodnes. 50

51 V současnosti obcí prochází důležitý silniční tah Praha Karlovy Vary. V obci je veškerá občanská vybavenost lékař pro děti i dospělé, základní i mateřská škola, pošta, obchody, restaurace. V okolí vesnice se nachází dva rybníky, které každoročně navštěvují chataři nebo kempující turisté. K obci náleží také železniční nádraží, které je situováno v lese. Je vzdálené zhruba 5 km od centra obce, proto tuto formu dopravy obyvatelé vesnice příliš nevyhledávají. Zajištění autobusové dopravy je však dostačující Mateřská škola Řevničov Benešova Řevničov tel.: Ředitel/ka: Jana Pondělíčková Provoz mateřské školy je denně od pondělí do pátku od 6:30 do 16: Stručně o mateřské škole Řevničov Mateřská škol v Řevničově byla založena roku Sídlila v budově staré fary. V těchto letech byla určena pouze pro děti z Řevničova a měla kapacitu 30 dětí. Požadavky na umístění však s postupem času rostly a budova fary již přestávala vyhovovat. Muselo se tak najít náhradní řešení. Zprvu se děti dovážely do mateřské školy v Pochvalově, bylo to ale dočasné řešení. V roce 1981 se začala stavět nová budova školky, která s farou sousedila. Kvůli chybějícím finančním prostředkům se ale otevření nové mateřské školy posunulo až na rok Tato budova mateřské školy funguje dodnes. Má kapacitu 60 dětí a je určena nejen pro místní děti, ale také pro děti z okolních obcí, kde se mateřské školy zrušily: Kroučová, Pochvalov, Kozojedy, Smilovice a Třtice. 51

52 Zajímavosti školky V mateřské školce v obci Řevničov se pedagogové snaží přizpůsobit individuálnímu rozvoji každého dítěte. V týdenním programu vzdělávání je zařazena i volitelná hra na flétnu nebo foukací harmoniku, díky které se děti učí správně dýchat. Děti se také účastní výuky plavání, které probíhá v Rakovníku. Podle finančních možností se vedení školky snaží co nejvíce organizovat různé exkurse a výlety do divadel. V měsíčním rytmu je také do programu školky zařazen kroužek vaření, kdy se děti podílí na přípravě jednoduchých pokrmů. Pro rodiče potom školka organizuje akce jako např. dny otevřených dveří nebo zájmové odpoledne na určité kreativní téma (drátování, malování na hedvábí apod.) Statistika mateřské školy za posledních pět let (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 2.14 OBEC SRBEČ, OKRES RAKOVNÍK Obec Srbeč se nachází 26 km severovýchodně od okresního města Rakovník. Tato obec se nachází již na těsném rozhraní okresu rakovnického a kladenského. V současnosti v obci trvale žije 278 obyvatel. První historická písemná zmínka je z roku Dominantou obce byla tvrz, která byla ve druhé polovině 17. století upravena na zámeček. V současnosti je budova tvrze využívaná občanským spolkem Dobromysl, jehož hlavní činností je provoz stacionáře. 52

53 Obec se nachází v chmelařské oblasti, proto zde bylo v 16. století zahájeno vaření piva. Srbečský pivovar však fungoval pouze do roku Dodnes se nedochovala ani budova pivovaru, jen sklepy a sladovna Mateřská škola Srbeč Srbeč Srbeč tel.: Ředitel/ka: Šárka Klímová Provoz mateřské školy je denně od pondělí do pátku od 7:00 do 16: Stručně o mateřské škole Srbeč Mateřská škola v obci Srbeč má dlouholetou tradici. Původně se výuka dětí předškolního věku uskutečňovala v budově základní školy, ale byla kapacitně nevyhovující. Pro mateřskou školu tak byla vybraná jiná budova, ve které sídlí dodnes. Dříve se kvůli poklesu počtu dětí snížily pracovní úvazky vyučujících pedagogů, dnes je tento trend spíše opačný. Školka prochází rekonstrukcí, v rámci které se modernizuje a zlepšuje prostředí celé školky (zakoupení nových hraček bazénu s míčky, nové podlahy, nová kuchyň, nové sociální zařízení v umývárně). Ke školce patří zahrada, kde si děti mohou krát na nových prolézačkách a pískovištích. Kapacita školky je 25 dětí. Specifickou formu vzdělávání dětí představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení se zakládá na aktivní účasti dítěte, zpravidla ve skupinách a individuálně Zdroj: CEBRA PROFESSIONAL II V [online] [cit ]. Dostupné z: 53

54 Zajímavosti školky Mateřská školka v Srbči má několik nadstandartních aktivit pro děti: 1) výlety, společné akce s rodiči 2) dětská jóga 3) kroužek keramiky 4) kroužek angličtiny 5) kroužek plavání V rámci celodenního výchovného programu pak vedení školky dbá zvýšeného dohledu na tyto oblasti: 1) dodržování pitného režimu po celý den 2) zubní preventivní program - čištění zubů po jídle Statistika mateřské školy za posledních pět let: (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) 54

55 2.15 CELKOVÝ PŘEHLED POČTU DĚTÍ V PŘEDSTAVENÝCH ŠKOLKÁCH ZA POSLEDNÍCH PĚT LET 29 (vypracováno na základě informací od pracovníka MÚ Rakovník) Celkový přehled počtu dětí v představených mateřských školkách za posledních pět let Kapacita MŠ Počet tříd Počet dětí celkem Počet tříd Počet dětí celkem Počet tříd Počet dětí celkem Počet tříd Počet dětí celkem Počet tříd Počet dětí celkem Mateřská škola Hředle Mateřská škola Chrášťany Mateřská škola Kounov Mateřská škola Krupá Mateřská škola Krušovice Mateřská škola Lužná Mateřská škola Klicperova Rakovník Mateřská škola V Lukách Rakovník Mateřská škola Mšec Mateřská škola Mutějovice Mateřská škola Rákosníček Nové Strašecí Mateřská škola Zahradní Nové Strašecí Mateřská škola Ruda Mateřská škola Řevničov Mateřská škola Srbeč Celkem ROZBOR DOTAZNÍKU Dotazník jsem vytvořila a rozvezla nebo poslala do mateřských školek ve vybraném regionu. Z některých mateřských škol se mi bohužel nevrátila žádná odpověď nebo nebylo vedení svolné ke spolupráci. Finální počet dotazníků, na kterém je průzkum uskutečněn čítá celkem 97 vyplněných kusů. 29 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat od pracovníka školského odboru MÚ Rakovník 55

56 Rozbor jednotlivých otázek Ke zjištění informací o rodičích, kteří na dotazník odpovídali, jsem volila tyto otázky: Graf č ) Člen rodiny, který se stará primárně o děti je: v domácnosti na mateřské/rodičovské dovolené v zaměstnání 4% 57% 39% Z výsledku grafu č. 1 je parné, že osoba, která se nejvíce stará o dítě ve věku 3-6 let je v zaměstnání. Oproti tomu jen 4 % z nich je v domácnosti. Graf č ) Výše čistého rodinného příjmu za měsíc je: do do do do do nad bez odpovědi 16% 9% 3% 5% 8% 23% 36% 30 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 31 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 56

57 Na výsledku grafu číslo 2 je možné sledovat, jak se pohybuje výše rozpočtu, se kterým dotázané rodiny disponují. Pro někoho byla tato odpověď natolik citlivá, že neodpověděli. Nejvíce zastoupena byla skupina s čistým rodinným příjmem do ,- Kč. Graf č ) Počet dětí v předškolním věku (3-6 let) v rodině je: % 21% 75% Další otázkou pro rodiče bylo zaškrtnutí počtu dětí ve věku 3-6 let v rodině. Největší podíl zde měla skupina rodin s jedním dítětem v tomto věkovém rozpětí. Samotnou mě překvapilo, že se v dotazníku našly i odpovědi, že rodina má více jak dvě děti v tomto věku (4%). Pro představu, o regionálním pokrytí poptávky na volná místa v mateřských školách, jsem do svého dotazníku zvolila otázku: Graf č Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 33 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 57

58 4) Umístění dítěte do mateřské školy proběhlo: bez problému tak, jak jsme potřebovali s problémy 18% 82% Podle výsledku grafu č. 4 neměla většina rodin problémy s umístěním dítěte do mateřské školy. U 18 % rodin se s umístěním dítěte do MŠ vyskytly problémy. Nejčastějším problémem bylo umístění až na odvolání. Ke zjištění, jak moc je pro jednotlivé rodiče školka důležitá, a v kolika letech by dítě rádi umístili, jsem volila otázky: Graf č ) Proč dávám dítě do mateřské školy (možnost více odpovědí): potřebuje kolektiv vrstevnílků musím se vrátit do zaměstníní jiný důvod 2% 45% 53% 34 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 58

59 Z výsledku grafu č. 5 můžeme vyčíst, že u více jak poloviny dotázaných je důvodem umístění dítěte do MŠ to, že se musí rodič vrátit do zaměstnání. Celkem vyrovnaně ale rodiče hodnotili i potřebu dětského kolektivu. Graf č ) Svoje dítě bych rád/a umístila do MŠ ve věku: méně než 2 roky 3 roky 4 roky 8% 4% 88% Na grafu č. 6 se dovídáme, že skoro 90% rodin umísťuje děti do mateřské školy ve věku 3 roky. Oproti tomu celé 4 % z dotázaných by rádo dalo dítě do školy ve věku 2 roky. V další otázce jsem se snažila rozklíčovat odpověď, jakou mají rodiče náhradní možnost řešení kam s dítětem, pokud by se nenašlo umístění v mateřské škole, do které se hlásili: Graf č Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 36 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 59

60 7) Pokud by se nepodařilo moje dítě umístit do mateřské školy, je pro mě řešením: chůva dětský koutek v okolí zůstat doma jiné 14% 8% 10% 4% soukromá školka v okoli babička školka dál od bydliště 15% 0% 49% V dotazníku se u skoro poloviny rodin objevilo jako náhradní řešení, kdyby se nepodařilo dítě umístit do MŠ, využívání hlídání babiček. Vzhledem k tomu, že byl průzkum zaměřen na potenciál založení soukromé mateřské školy, soukromou mateřskou školu by jako náhradní řešení volilo 15 % rodičů. Tento výsledek mne velice mile překvapil. Dalšími otázkami jsem se snažila zjistit, na co se soustředí rodiče při výběru mateřské školy: Graf č Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 60

61 8) Při výběru služeb, které MŠ nabízí, se soustředím na (možnost více odpovědí): jsem spokojena s tím, co se nabízí kvalifikaci pracovníků výuku cizích jazyků cenu školky prodlouženou pracovní dobu více zájmových kroužků výuku hry na hudební nástroj bio stravu 8% 6% 4% 21% 13% 13% 17% 18% Ve výsledcích grafu č. 8 nejsou patrné nějaké velké výkyvy. Rodiče ve vybraném regionu se nejvíce soustředí na to, aby MŠ nabízela výuku cizích jazyků, prodlouženou pracovní dobu, kvalifikaci pracovníků, množství zájmových kroužků. 13 % rodin je spokojeno s tím, co jim jejich MŠ nabízí. Zbylé odpovědi bych brala spíše jako doplňkové. Graf č ) Při výběru MŠ je pro mě priorita (možnost více odpovědí): lokalita vztah s vedením a pedagogickým sborem zaměření školky to, že má dítě ve školce kamaráda/sourozence kolik školka stojí 16% 12% 6% 44% 22% 38 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 61

62 Nejhlavnějším kritériem pro výběr mateřské školy pro svého potomka dotázaní rodiče zvolili lokalitu tudíž to, aby byla školka pokud možno v místě bydliště. Na druhém místě pak uvedli, že je pro ně důležitý i vztah s vedením školky. Pro zjištění odpovědi na to, jak daleko by měla soukromá školka být, jsem volila tuto otázku: Graf č ) Svoje dítě bych umístil/a do MŠ vzdálené max.: pouze v místě bydliště do 5 km do 10 km pokud bych měl/a výborné reference, tak i více než 10 km 19% 29% 26% 26% Graf č. 10 koresponduje s výsledkem odpovědi na předchozí otázku. Pro rodiče je důležité, aby byla MŠ pokud možno v místě bydliště. Pokud by přece jen mělo dojít na jinou než tuto volbu, školka by pak měla být v těsném sousedství místa bydliště. Pokud by se ale našla mateřská školka, která by měla výborné reference, je rodina ochotna svoje dítě dovážet do této školky i více než 10 km. Pro návrh řešení soukromé mateřské školy jsem dále potřebovala zjistit, jaké by měla mít školka služby, aby je rodiče využívali. Proto jsem volila tyto otázky: 39 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 62

63 Graf č ) Uvítal/a bych hlídání dětí mladších 3 let: ano ne 45% 55% Z výsledku, znázorněném v grafu č. 11 je patrné, že by více jak polovina dotázaných rodičů velice kladně uvítala možnost hlídání mladších dětí. Tuto tendenci lze lehce sledovat i v odpovědi na otázku č. 6. Graf č ) Využil/a bych vyzvedávání dětí ze školky a doprovod domů (ověřenou osobou): ano ne jen vyjímečně 33% 30% 37% Ve službách soukromé mateřské školy by se tak mohlo objevit i vyzvedávání dětí ze školky a doprovázení je domů. Toto službu by uvítala zhruba třetina dotázaných rodičů, další třetina by tuto možnost využila ve výjimečných případech. 40 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 41 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 63

64 Graf č ) Ocenil/a bych, kdyby byla školka celoročně, tzn. i o letních prázdninách ano ne 24% 76% Na tomto grafickém znázornění můžeme jasně vidět, že problém s tím, že mateřská školka není o letní prázdniny, má skoro 80 % rodin. Do služeb soukromé mateřské školy by se určitě tato varianta hodila, myslím, že by to mohl být i tahák, na kterém by se mohlo fungování soukromé mateřské školy postavit. Graf č ) K maximální spokojenosti bych v místě bydliště nebo blízkém okolí uvítal/a (možnost více odpovědí): klubovnu s nabídkoiu zájmových kroužků pro děti lepší možnost sportovního vyžití výbornou restauraci se zajímavým jídlem i pro děti hezkou kavárnu s dětským koutkem dětské křiště 4% 1% 7% 16% 37% 15% 20% 42 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 43 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 64

65 Následující otázkou jsem chtěla dostat odpověď na to, kolik by byli rodiče ochotni za soukromou školku zaplatit: Graf č ) Měsíční možné výdaje za mateřskou školku jsou: do 1000 do 2000 do 3000 do 4000 pokud bych měla výborné reference na MŠ, tak i více než % 2% 7% 31% 53% To, v jakém rozmezí by se mělo pohybovat školné za služby soukromé mateřské školy, vyčteme z grafu č. 15. Více jak polovina dotázaných není ochotna nebo si nemůže z nějakého důvodu dovolit platit více jak 1000 Kč za mateřskou školu. To by pravděpodobně nebyla cílová skupina pro návrh soukromé mateřské školy. Na druhém konci se zde objevilo i 7 % rodin, které by byly ochotny za mateřskou školku, která by měla výbornou pověst, zaplatit i více jak 4000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že kapacita mateřské školy by byla do 10 dětí, je tato odpověď zajímavá. Soukromá mateřská škola by s největší pravděpodobností našla svoji klientelu. K odpovědi na otázku, jakou by měla mít soukromá školka kapacitu, jsem volila dotaz: Graf č Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 45 Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků ze sběru dotazníku. 65

66 16) Je pro mě důležité, kolik dětí v MŠ je ve třídě? ano ne 44% 56% Otázka, zda je pro rodiče důležitý počet dětí ve třídě mateřské školy vyšla zhruba 50 na 50. Pro větší polovinu toto kritérium roli vůbec nehraje. Z mého úhlu pohledu je to špatně neboť péče, která se nabízí v malokapacitních třídách, je nesrovnatelně vyšší než ve třídách přeplněných. Tento výsledek mne tedy trochu zaskočil. 66

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE:

MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU MAS Orlicko, Strategie 2014-2020 uvádí Mgr. Miroslava Bednářová Proč VZDĚLÁVÁNÍ? & Proč BESEDY? MŠMT Strategie Vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz SOUČASNÁ SITUACE: přes 20 aktuálněplatných

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

1. Budova Podhoráckého muzea v Předklášteří (Foto autorka)

1. Budova Podhoráckého muzea v Předklášteří (Foto autorka) - 176-1. Budova Podhoráckého muzea v Předklášteří (Foto autorka) 2. Výstavní sál č. 2 a 3 (Foto autorka) 3. Plán výstavních prostor - 177 - - 178-4. Úryvek z Felbigerova školního řádu (KOVÁŘÍČEK, Václav.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více