Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí"

Transkript

1 símače teploty Přehled trhu símačů teploty do průmyslového prostředí Přehled trhu símačů teploty a str. 36 a 37 představuje v přehledé tabulce abídku símačů teploty do průmyslového prostředí, které jsou avržey pro motáž do ochraé jímky. Tabulka vzikla a základě údajů poskytutých dodavateli símačů a českém trhu. Redakce časopisu Automa děkuje všem firmám, které se rozhodly uvést své výrobky v tomto přehledu a umožily zmapovat uvedeý segmet trhu. Teto průvodí čláek stručě představuje široký obor měřeí teploty a podává přehled o používaých typech símačů a pricipech měřeí teploty v průmyslu. Teplota a její měřeí Teplota je stavová veličia, jejíž hodota se určuje porováím daého stavu s teplotí stupicí. Teplotí stupice vychází z fyzikálích zákoů, zejméa ze stavové rovice ideálího plyu pv = R p T () p je tlak plyu, V objem plyu, R p uiverzálí plyová kostata, T absolutí teplota. Pro vyšší teploty je důležitý Plackův záko, podle ěhož pro spektrálí hustotu vyzařováí H λ (W m 3 ) platí ***rovice 2*** 5 exp H C T (2) λ je vlová délka zářeí (m), C ***rovice prví radiačí kostata 3*** (3,74 0 E U f 2 W m 2 ), C 2 druhá radiačí kostata (, m K). Tyto zákoy umožňují určovat termodyamickou ***rovice teplotu. 4*** Měřit s jejich použitím je velmi áročé, proto jsou přesě defiováy E E E2... E E ěkteré teplotí body, které tvoří i Meziárodí teplotí stupici (Iteratioal Temperature Scale ITS). Rozsah ITS je vymeze teplotou ***rovice bodu varu kyslíku 5*** 82,962 C a teplotou bodu Ttuhutí T2 wolframu... T C. Od roku 990 T platí ITS-90 tvořeá sedmácti přesě defiovaými body [0]. Umístěí símačů teploty R/R0 (),385, β Obr.. Teplotí závislost platiového čidla [3] a) b) kovová vrstva pasivačí vrstva izolačí podložka kotaktí vrstva Obr. 2. Platiové odporové čidlo teploty [3]: a) provedeí s viutým drátkem, b) plošé (tekovrstvé) provedeí V praxi se používá moho símačů teploty růzých kostrukcí a růzých způsobů uifikace sigálu, a které se vztahují ČS IEC 75, ČS IEC 584 a další. Protože símače teploty emohou být v praxi umístěy přímo v měřeém prostředí, používají se k jejich ochraě teploměré jímky ebo ochraé trubky. Teploměré jímky buď mohou být samostaté (válcové a kuželové), ebo mohou být součástí símačů teploty. Připojují se zašroubováím, svařováím ebo při použití přírub. Kuželové jímky chráí símače při měřeí teploty médií tekoucích velkou rychlostí. Ochraé trubky jsou vyrobey z kovu (do 200 C), popř. z keramických materiálů (pro beztlaká prostředí a teploty až do 700 C). Trubky jsou ey s tyčovými símači a řešey tak, aby bylo možé čidlo (měřicí vložku) vyměňovat za provozu. Je uté mít a zřeteli, že při jejich použití roste eje ejistota měřeí, ale zejméa tepelá setrvačost (časová kostata) símače jako celku. Materiály jímek a trubek musí být plyotěsé a esmějí uvolňovat plyy, které by mohly poškodit símač teploty. Dále musí být odolé proti vlivům chemických látek, mechaickému amáháí, vysoké teplotě měřeého prostředí, prudkým změám teploty apod. Požadavky jsou v příslušých ormách, podobě jako i požadavky a doporučeí týkající se jejich zástavby (O až O ). Rozděleí símačů teploty Símače teploty se dělí podle růzých kritérií, apř. podle fyzikálího pricipu a: dilatačí (plyové, kapaliové, parí a bimetalové), elektrické (kovové, polovodičové, termoelektrické), speciálí (včetě optických). Podle vzájemého působeí měřeého objektu a čidla (metody) lze rozlišovat símače dotykové a bezdotykové. Podle typu výstupího sigálu se símače rozdělují a aalogové a číslicové. Další děleí je možé podle teplotího rozsahu, kostrukčího řešeí, použitých materiálů atd. Přehled základích símačů k měřeí teploty v automatizačí techice je v tab. []. K im se dále řadí speciálí símače a také v současosti již samostatá skupia optických símačů teploty. 0, 2 3,8 0,05, 0,6 0,2 0,5 Obr. 3. Typy miiaturích termistorů (rozměry) v milimetrech [4] 26 AUTOMA 6/2009

2 Dilatačí símače teploty Dilatačí símače využívají roztažost látek všech tří skupeství. Existují tedy dilatačí símače teploty: s plyovou áplí, s kapaliovou áplí, s pevou látkou. Při změě teploty látky se měí její rozměr (objem) a měřítkem této změy je součiitel teplotí délkové (objemové) roztažosti. Odporové símače teploty R (kω) 4 3,5 3 2,5 2, Obr. 4. Charakteristika křemíkového čidla teploty [3] V odporových símačích teploty se využívá závislost ohmického odporu materiálu měřicího čidla símače a teplotě. Použitý materiál určuje měřicí rozsah, ejistotu a popř. kostrukci čidla. Mezi základí požadavky patří, aby byl teplotí součiitel odporu použitého materiálu co ejvětší a stálý, závislost a odporu a teplotě lieárí a měrý elektrický odpor (rezistivita) co ejvětší. Proud procházející čidlem musí být co ejmeší, aby Jouleovo teplo vzikající v čidle způsobilo co ejmeší otepleí. Podle materiálu se dělí odporová čidla a kovová a polovodičová (polykrystalická ebo mookrystalická, která mohou být s přechodem P ebo bez ěj). Odporové símače jsou z používaých typů símačů teploty ejpropracovaější. V ěkolika posledích letech abývají stále většího výzamu polovodičové odporové símače teploty. Kovové odporové símače teploty Čidla kovových odporových símačů se zhotovují především z čistých kovů (Pt, i a Cu), které esmí reagovat s izolačím ebo ochraým krytem. Jakékoliv chemické ebo fyzikálí vlivy by mohly způsobit estálost odporu při eměé teplotě. Hystereze použitého materiálu musí být co ejmeší a jeho teplotí součiitel odporu se musí s časem měit co ejméě (stárutí). U R R 2 U a) b) R R 2 ejčastěji používaým materiálem je pro svou velkou chemickou stálost, vysokou teplotu taveí a velkou dosažitelou čistotu platia (Pt). Čidla z platiy se vyzačují malými ejistotami, a proto se používají i jako etaloy k měřeí teplot v rozsahu 259,34 až 630,74 C. Vyrábějí se podle dovoleých odchylek ve dvou jakostích třídách ozačeých A a B. Podle ČS IEC 75 (ČS ) se platiová čidla používají pro provozí měřeí teploty v rozsahu 200 až U c) d) R R 2 U Obr. 5. Základí zapojeí odporových čidel měřicí termoelektrický (teplota ϑ ) Tab.. Přehled základích typů dotykových teploměrů [] termočláek větve termočláku prodlužovací (kompezačí vedeí) srovávací e R R 2 R 4 R 5 Cu Cu ovací vedeí Obr. 6. Termiologie měřicího řetězce termoelektrického čláku (termočláku) [3] Pricip teploměru Rozsah ( C) Dovoleá chyba dilatačí 270 až 000 až 2 % odporový 250 až 000 (0,5 ± 0,002 t) C termoelektrický 200 až ,5 až 4 C, 0,25 až,5 % idikátory teploty 0 až 000 % 850 C (výjimečě až do 200 C). Hlaví předostí platiových čidel je jejich vyikající dlouhodobá stálost odporu, zaručující malé ejistoty a výborou reprodukovatelost měřeí (u etaloových čidel se dosahuje ejistoty až 0, mk). Jejich edostatkem je citlivost a magetické pole (především při ižších teplotách) a a vibrace (chvěí). Závislost poměrého odporu platiy a teplotě v rozmezí 0 až 00 C ukazuje obr.. E ikl je vhodý k výrobě čidel pro měřeí teplot v rozsahu 60 až 50 C (maximálě do 300 C). Výhodou je větší teplotí součiitel odporu. iklová čidla mají oproti platiovým meší dlouhodobou stálost. Výjimečě se k výrobě čidel teploty používá měď (Cu), která vykazuje meší dlouhodobou stálost a meší citlivost pro teploty vyšší ež 00 K. V širokém rozsahu ízkých teplot má lieárí závislost a teplotě. Při kostruováí kovových odporových símačů teploty je uté zajistit, aby materiál čidla citlivý a teplotu ebyl vystave parazitímu vlivu prostředí. Čidlo je obvykle plochého ebo válcového tvaru s bifilárě viutým drátem o průměru 20 až 00 μm. Podložka je z keramického materiálu, skla, slídy apod. Čidlo se chráí před vějšími vlivy ochraou jímkou (trubkou). Používá se moho kostrukcí, jejichž uspořádáí je většiou ormováo. Mimo běžé kostrukce se vyrábějí čidla plošá s velmi malou časovou kostatou. a obr. 2 je azačeo provedeí drátkového a plošého (tekovrstvého) čidla. Časová kostata viutých platiových měřicích rezistorů je až 0,3 s. Lze ji zmešit až a μs vytvořeím rezistoru v podobě teké vrstvy (fólie) a pevé podložce. Odporová čidla tvořeá tekými kovovými vrstvami mají také malé rozměry a velmi stabilí parametry. Polovodičové odporové símače Polovodičové símače se stále vyvíjejí a lze je rozdělit a símače poly- a mookrystalické. Polykrystalické símače (termistory) se dělí a: egastory (zkratka TC), se záporou závislostí odporu a teplotě, pozistory (PTC), s kladou závislostí odporu a teplotě. Teplotí součiitel odporu termistorů je pětkrát až padesátkrát větší ež u kovových AUTOMA 6/

3 símače teploty odporových símačů. Termistory se vyrábějí metodami práškové metalurgie spékáím oxidů Fe 2 O 3, TiO 2, CuO, MO, io, CoO, BaO a dalších. Používají se především k měřeí ízkých a středích teplot v rozmezí 4,2 až 600 K (269,8 až 327 C), horí hraice je zatím 000 C. Termistory (obr. 3) mohou být i velmi malé prvky ve tvaru perliček, tyčiek či destiček a vyrábějí se v širokém rozsahu hodot základího odporu R 0 od 0 do 0 6 Ω (i více). Podle provedeí se dělí a: stadardí, průmyslové, se zaručeou teplotí závislostí odporu. je citlivost čidla 55 mv/k, mezi 30 až 400 K je 2,75 mv/k. Křemíková čidla se vyzačují malým šumem, jsou ale citlivější a vější magetické pole. Diody z GaAs se vyrábějí pro teploty,5 až 400 K a mají v rozmezí 50 až 400 K téměř lieárí charakteristiku. Z hlediska citlivosti je zajímavé i použití Zeerových diod jako čidel teploty. Volbou Zeerova apětí U z lze měit hodotu teplotího součiitele (podle kostrukce a techologie v rozsahu od 9 do 0 mv/k). Sériově se vyrábějí pro teploty 40 až 25 C s citlivostí 0 mv/k. Diodová čidla se vyzačují velkou citlivostí, lieárí převodí charakteristikou a miiaturími rozměry. kách vedeí se používá čtyřvodičové zapojeí podle obr. 5d. Výsledek měřeí je téměř ezávislý a absolutí hodotě odporu vitřího i vějšího vedeí (měící se vlivem teploty a přechodových odporů, pokud je změa izolačí keramická hmota větve termočláku ø 0, až 8 mm plášť Itegrovaé odporové símače teploty E (mv) T E J K C R S B C Velmi často se používají itegrovaé símače teploty opatřeé proudovým, frekvečím (impulzím) ebo apěťovým výstupem. Ke zámým výrobcům těchto símačů patří apř. Aalog Device, atioal Semicoductor, Smartec, Dallas Semicoductor, Texas Istrumets, Microchip a další. Pracují obvykle v rozsahu od 55 do 50 C s ejistotou 0,5 až 2 C. izolovaý Obr. 7. Charakteristiky základích typů termoelektrických čláků [4] otevřeý uzeměý izolovaý zapouzdřeý Časová stálost je u běžých (stadardích) typů horší ež u čidel kovových. Výrazě lepších vlastostí se dosahuje výběrem a umělým stárutím (ejistota ± až ±0, C v rozmezí teploty 80 až 50 C). Uvedeé vlastosti mají průmyslové typy se zaručovaým teplotím průběhem zaměitelostí. Používají se i pro sekudárí etaloy (apř. firma Thermometrix je takto používá v tzv. ultralieárím zapojeí). Polovodičové mookrystalické odporové símače jsou vyráběy ve třech provedeích: bez přechodu P, s jedím ebo ěkolika přechody P, itegrovaé (iteligetí, smart). Vyrábějí se z germaia (Ge), křemíku (Si) a arzeidu galia (GaAs). Germaiová čidla jsou vhodá zejméa k měřeí ízkých teplot od,5 K (0 mk) do 75 K (00 K), v rozsahu až 30 K patří mezi ejpřesější a ejcitlivější. Jejich evýhodou je citlivost a magetické pole. Křemíková čidla jsou vhodá k měřeí teplot obvykle v rozsahu 60 až 50 C a čidla z arzeidu galia pro rozsah 270 až 270 C, u SiC do 450 C. Závislost jejich odporu a magetickém poli je meší ež u germaiových čidel. Čidla s přechodem P (diody, trazistory) se používají v rozmezí teplot až 400 K. Vyrábějí se z Si, Ge a GaAs. Výhodou polovodičové diody (trazistoru v diodovém zapojeí) jako čidla teploty je lieárí závislost výstupího apětí přechodu a teplotě. V pásmu až 30 K a) termoelektrický vitří trubka keramické trubičky termočláek c) b) větve termočláku kovový plášť kabel do 200 m Obr. 8. Kostrukčí řešeí termočláků [4]: a) tyčový, b) do jímky, c) plášťový ) Připojeí odporových símačů teploty K připojeí símačů se používají především můstkové obvody. Základím požadavkem je, aby výstupí měřicí sigál ebyl závislý a změách elektrických parametrů přívodů k čidlu (vliv odporů přívodů). a obr. 5 jsou zázorěa základí zapojeí čidel do můstku. Podmíkou správé čiosti je stejý odpor všech přívodů k čidlu a stejé teplotí působeí okolí. Obecě platí, že vedeí má být co ejkratší a jeho odpor co ejmeší. Při přesém měřeí a velkých dél- Obr. 9. Plášťové termoelektrické čláky [4] ve všech větvích vedeí stejá). Další možostí je použít dvouvodičové měřicí převodíky (apětí, proudu ebo odporu a proud [7]). Jde o kompezačí typ převodíku s uifikovaým proudovým výstupím sigálem 0/4 až 20 ma. apájeí převodíku i přeos měřicího proudového sigálu obstarává pouze jede pár vodičů. Změa odporu vedeí (apř. v důsledku změy teploty ebo přechodových odporů) emá v širokých mezích (0 až 500 Ω) a výstupí proudový sigál vliv. Převodík musí být co ejblíže vlastímu čidlu (apř. v hlavici símače). Předosti a edostatky odporových símačů teploty Hlavími předostmi odporových símačů teploty jsou []: v podstatě ejmeší ejistota v oboru ízkých a středích teplot, možost volby rozměrů i odporu měřicího rezistoru, žádé pohyblivé části, možost měřit rozdíl teplot, dostatečě vysoká úroveň sigálu, zaměitelost měřicích vložek, možost dálkově měřit, registrovat, liearizovat a zpracovávat sigál, jedié vyhodocovací zařízeí ke sledováí (moitorováí) velkého počtu míst současě. 28 AUTOMA 6/2009

4 aproti tomu mezi hlaví edostatky těchto přístrojů patří: ovlivňováí (citlivost) mechaickými veličiami (amáháí, vibrace apod.), požadavky a kvalifikaci persoálu, obsluhu, údržbu a kotrolu, uté apájeí (pasiví símač, stabilizovaé zdroje), vyšší pořizovací áklady, emožost použít je přímo v prostředí s ebezpečím výbuchu. Termoelektrické símače teploty Termoelektrické símače teploty patří mezi geerátorová čidla teploty (Seebeckův jev; 82). Používají se velmi často. Při dotykovém měřeí vyšších teplot představují v podstatě jedié řešeí použitelé v praxi. Termoelektrický čláek ***rovice a styku dvou růzých 2*** kovů s růzou výstupí prací vziká rozdíl poteciálů E úměrý teplotě H Ctohoto exp místa a použitým materiá- 5 lům. Při uzavřeí obvodu T bude výstupí termoelektrické apětí U úměré rozdílu teploty obou míst ***rovice 3*** E U f 2 (3) ϑ je teplota měřicího e, ***rovice 4*** teplota srovávacího e (vztažá teplota, E ČS E IEC E2 584),... E E α Seebeckův koeficiet použitých i materiálů. Termoelektrické čidlo tedy představuje geerátor apětí, jehož velikost závisí a materiálu, ***rovice z ěhož je zhotoveo, 5*** a a rozdílu teplot obou Tů. T2 Obvyklé... T uspořádáí obvodu termoelektrického T čidla je a obr. 6. Pro jeho správé fugováí jako měřidla je ezbyté, aby teplota srovávacího e byla kostatí ebo zámá (parazití vliv termoelektrického apětí tohoto e se kompezuje). Polarita termoelektrického apětí závisí a materiálech termočláku. Materiál a kostrukce termoelektrických čidel Termočláky se ozačují začkami prvků, z ichž jsou vyrobey, a velkým písmeem vyjadřujícím typ termočláku (doporučeí ČS IEC 584), avíc se termočláky ozačují i barevě. Pro zajištěí zaměitelosti termoelektrických čidel jsou ormováy hodoty apětí a aproximačí polyomy. Velikost výstupích apětí základích termoelektrických čidel je patrá z obr. 7. V závislosti a použití se volí kostrukce termoelektrického símače: v automatizačí techice se používají tyčové, v jímkách a plášťové (obr. 8). Plášťové termoelektrické símače se vyzačují začou dlouhodobou stabilitou a malou časovou kostatou (obr. 9). Materiály termoelektrických čidel je uté během provozu chráit před parazitími vlivy okolí. Dobu AUTOMA 6/2009 života čidla lze prodloužit zvětšeím průřezu vodiče, což je však omezeo s ohledem a odvod tepla, vyšší ceu atd. [6]. Měřicí obvod termoelektrického čidla ϑ E ϑ U R3 I ref I ref Pro eí čidla s místem zpracováí iformace je určeo tzv. prodlužovací, popř. kompezačí vedeí (obr. 6). Prodlužovací vedeí je ze stejého materiálu jako větve termočláku, zatímco kompezačí je z levějších materiálů, jejichž termoelektrické vlastosti jsou do 200 C stejé jako u materiálů termočláku (ic se tedy ekompezuje). Srovávací e vyzačeé a obr. 6 trpí kolísáím teplot, které lze omezit dvěma způsoby: udržováím kostatí teploty srovávacího e, kompezací parazitího termoelektrického apětí srovávacího e. Vliv kolísáí teploty srovávacího e lze omezovat pomocí kompezačích obvodů s pasiví ebo aktiví kompezací. Při pasiví kompezaci se využívá teplotě závislý R R 2 U I XTR0 U I R CM I 0 teplota Obr. 0. Použití dvouvodičového měřicího převodíku XTR0 [4] ϑ U Obr.. Zapojeí termoelektrických čláků se společým vodičem U ϑ rezistor z kovu ebo polovodiče, při aktiví se do obvodu termoelektrického čláku přivádí apětí z pomocého zdroje, jehož velikost závisí a teplotě srovávacího e. Dále je možé použít i softwarovou kompezaci při zpracováí údajů z měřeí. Často používaé zapojeí termoelektrického čláku s itegrovaým dvouvodičovým převodíkem apř. firmy Burr-Brow XTR0 je a obr., je použita kompezace srovávacího e diodou (apětí U D ) a děličem tvořeým rezistory R a R 2. Podobý obvod XTR03 se používá pro platiové měřicí rezistory (včetě liearizace a zmešeí chyby o řád) [7]. U D Základí zapojeí termoelektrických símačů U termoelektrických símačů se používá sériové, paralelí R L a rozdílové (diferečí) zapojeí. Zajímavé je zapojeí termoelektrických čláků s jedím společým vodičem (větví), které má výhodé vlastosti je hospodáré a eáročé a prostor, a proto se uplatí u miiaturích termočlákových sod teploty. ***rovice 2*** Sériové zapojeí 5 ***rovice Sériové H C řazeí exp 2*** termočláků T zvyšuje zejméa úroveň 5výstupího sigálu z termo- H člákových C sod. exp Dále umožňuje T určit středí (průměrou) ***rovice teplotu 3*** při měřeí a ěkolika místech. E U fpoužívá se 2 také u alterativích apájecích ***rovice zdrojů, 3*** tzv. termočlákových baterií. E Zde U se fčasto volí 2 polovodičové materiály. ***rovice Pro termoelektrickou 4*** sílu E platí ***rovice E E E2... 4*** E E i (4) Paralelí E E zapojeí E2... E E i Při paralelím eí termoelektrických ***rovice 5*** čláků lze přímo staovit středí hodotu teploty T T2... T Tz měřeých míst ***rovice 5*** T T2... T T (5) Přesost staoveí aritmetického průměru závisí především a rozdílech mezi odpory jedotlivých termoelektrických čláků. Rozdílové zapojeí Rozdílové zapojeí termoelektrických čláků umožňuje přímo měřit rozdíl teplot mezi dvěma místy (měřicím a srovávacím em). Zapojeí se společým vodičem Zapojeí se společým vodičem vyplývá z prvího a třetího termoelektrického zákoa. Jeho hlaví předostí jsou úspory pořizovacích ákladů, zejméa u termoelektrických čláků z ušlechtilých kovů, a úspora místa. 29

5 símače teploty Při měřeí teploty a místech je při stadardím způsobu zapojeí zapotřebí = 2 termoelektrických vodičů a přípojých svorek, zatímco při zapojeí s jedím společým termoelektrickým vodičem je =. Zameá to, že rozdíl (úspora) je Δ = pro >. V případě eizolovaých měřicích ů je však třeba brát v úvahu vliv odporů vějšího prostředí. Toto zapojeí je časté u vpichovacích sod měřících teplotu ϑ obvykle ve dvou až pěti místech (obr. [5]). Předosti a edostatky termoelektrických símačů teploty Termoelektrická čidla jsou aktiví (geerátorové) símače schopé měřit teploty v širokém rozsahu (ízké, středí i vysoké). Jde o ejpřesější metodu měřeí v pásmu mezi bodem tuhutí atimou (Sb; 630,5 C) a zlata (Au; 063 C). K jejich dalším předostem patří: velmi malé rozměry, a tím i epatrá hmotost a rychlá odezva, malý odvod tepla z měřicího místa (ovlivěí teplotího pole), možost měřit i v obtížě přístupých místech, ohebost (u plášťových termočláků), žádé pohyblivé části, mechaická odolost (drsé pracoví podmíky, rázy, otřesy, vibrace), možá velká vzdáleost místa měřeí a vyhodoceí, přímé měřeí rozdílu teplot a středí teploty, zaměitelost měřicích vložek. Mezi edostatky termoelektrických čidel patří: ízká úroveň termoelektrického apětí (sigálu), elieárí převodí charakteristika, změa termoelektrických kostat s teplotou, velké výrobí tolerace (odchylky, ejistoty), časová závislost termoelektrických parametrů, chemická a fyzikálí ehomogeita termočláku (domiatí vliv okolí), ovlivňováí přesosti (ejistot) měřeí změami přechodových odporů, estabilita (K-stavy) ěkterých termočláků, vyšší pořizovací áklady (celého měřicího řetězce), obtížá idetifikace epřípustých změ charakteristik termočláků (diagostika), potřeba kvalifikovaé obsluhy. Optické vlákové símače Vzik optických vlákových símačů (OVS) spadá zhruba do koce šedesátých let miulého století. Přestože současé progózy jsou velmi optimistické [9], je otázkou, akolik se aplí. Zatím ještě ejsou tyto přístroje používáy v takovém rozsahu, jak se dříve předpokládalo. Za hlaví důvody lze považovat jak ekoomickou stráku věci, tak i určitý kozervatismus uživatelů měřicí a regulačí techiky. aproti tomu je uté uvést, že použití OVS je v ěkterých případech ezastupitelé (apř. u hydrofoů a gyroskopů), protože i ejlepší klasické símače edosahují jejich parametrů. Vyplývá to jedak z odlišého fyzikálího charakteru osičů iformace o měřeé veličiě (elektroů u klasických símačů, fotoů u OVS) a dále z rozdílé iterakce vlové délky optického zářeí s měřeou veličiou. Podrobějšímu popisu optických vlákových símačů bude věová čláek v jedom z příštích vydáí časopisu Automa. Speciálí čidla teploty Další símače teploty využívají jié fyzikálí pricipy. Patří sem apř. čidla s frekvečím výstupím sigálem a dále čidla kapacití, magetická, piezoelektrická a šumová. V průmyslové praxi je jejich použití obvykle omezeé. Závěr Stejě jako u jiých símačů eelektrických veliči, platí i pro símače teploty, že mezi imi eexistuje žádý ideálí (uiverzálí) typ splňující všechy požadavky průmyslové praxe. Výběr jak símače teploty, tak měřicí metody musí vždy vycházet ze zcela kokrétích požadavků (podmíek zadáí), důležitá je také erudice a zkušeosti projektata z praxe. aštěstí existuje v tomto oboru dostatek podrobé literatury, která výběr símačů a projektováí jejich istalace výrazě usadňuje. V budoucosti lze očekávat stále rozsáhlejší uplatěí optických vlákových símačů teploty, a to jak v průmyslu, tak i v ostatích oblastech (apř. pracujících a pricipu Ramaova rozptylu v bezpečostích systémech v tuelech atd.). S ohledem a omezeý rozsah čláku i jejich omezeé využití v praxi ebyly do tohoto příspěvku zahruty idikátory teploty. Literatura: [] ČS Směrice pro měřeí teplot v průmyslu. ÚM, Praha, 989. [2] BEJČEK, L.: Refraktometrický símač teploty. Studie. ÚPT ČSAV a FEE ÚAMT, Bro, 990. [3] ĎAĎO, S. KREIDL, M.: Sezory a měřicí obvody. Vydavatelství ČVUT, Praha, 996. [4] KREIDL, M.: Měřeí teploty. BE, Praha, 2005, ISB [5] BEJČEK, L.: Víceásobá vpichovací TC soda. Studie. VUT FEKT ÚAMT, Bro, [6] ČERÝ, M.: Zdroje ejistot a chyb při měřeí teploty v průmyslu. Automa, 2003, roč. 9, č., s [7] BEJČEK, L.: Dvouvodičové měřicí převodíky I, II. Automatizace, 978, roč. XXI, č. 9, s [8] ČS ázvosloví z oboru měřeí teplot. ÚM, Praha, 989. [9] RIGHII, G. C. TAJAI, A. CUTULO, A.: A itruductio to optoelektroic sesors. World Scietific, 2009, ISB [0] BĚŤÁK, J.: Teplotí stupice. Automa, 2003, roč. 9, s doc. Ig. Ludvík Bejček, CSc., ústav automatizace a měřicí techiky, FEKT, VUT v Brě krátké zprávy ástroj k automatizovaému ověřeí shody se stadardem HART ový softwarový ástroj HART Test System, edávo abídutý orgaizací HART Commuicatio Foudatio ( má zásadí výzam při zajišťováí iteroperability přístrojů a zařízeí určeých k použití v sítích s komuikačím protokolem HART, kabelových i bezdrátových. Umožňuje automatizovaě ověřit a potvrdit shodu libovolého zařízeí od kteréhokoliv výrobce se stadardem bez ohledu a to, která z existujících verzí protokolu HART je v zařízeí použita. ástroj je edílou součástí programu HART Device Registratio. Zařízeí verifikovaá v rámci registračího programu esou ozačeí HART Registered, skýtající zákazíkům jistotu, že ově zakoupeé zařízeí bude bez problémů spolupracovat se zařízeími, která již v závodě používají. ástroj HART Test System pracuje se všemi zařízeími s rozhraím HART, ať už připojovaými kabelem ebo přes bráy s rozhraím WirelessHART, podporujícím stadardizovaé rozhraí HART UDP. Pracuje pod operačím systémem Liux a obsahuje programy pro automatické ověřeí zařízeí a aalýzu dat, včetě aplikačí vrstvy, potřebé k verifikaci shody zařízeí s libovolým komuikačím stadardem skupiy HART. ástroj je avrže jako otevřeý, takže bude možé jeho působost rozšiřovat a další verze a kompoety, jak se postupě objeví. Prvím z připravovaých dodatků je modul Wi- HTEST pro ověřováí přístupových bodů bezdrátových sítí. Umoží ověřovat ovou vrstvu s časovým multiplexem (TDMA Data Lik Layer) zařízeí s rozhraím WirelessHART a má být zveřejě ve druhém čtvrtletí roku [HART Commuicatio Foudatio, 8. březa 2009.] (sk) 30 AUTOMA 6/2009

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu 2. efiice plazmatu, základí charakteristiky plazmatu efiice plazmatu Plazma bývá obyčejě ozačováo za čtvrté skupeství hmoty. Pokud zahříváme pevou látku, dojde k jejímu roztaveí, při dalším zahříváí se

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev MĚŘENÍ TEPLOTY teplota je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě při měření teploty se měří obecně jiná veličina A, která je na teplotě závislá podle určitého

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

INSTITUT FYZIKY. Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody

INSTITUT FYZIKY. Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody Vypracoval protokol: INSTITUT FYZIKY Číslo pracoviště: Spolupracoval(i)při měřeí: Skupia: Fakulta: FMMI Laboratoř: F222 Měřeí voltampérové charakteristiky polovodičové diody Datum měřeí: Datum odevzdáí:

Více

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany Vyvíjíme bezpečost. Systémové vodící stěy a dopraví zábray Fukčí a estetické řešeí v dopravě eje pro města a obce. www.deltabloc.cz CITYBLOC Více bezpečosti pro všechy účastíky siličího provozu Jediečá

Více

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě.

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě. 18. Řízeí elektrizačí soustavy ES je spojeí paralelě pracujících elektráre, přeosových a rozvodých sítí se spotřebiči. Provoz je optimálě spolehlivá hospodárá dodávka kvalití elektrické eergie. Stěžejími

Více

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory teploty Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. Ripka, 00 -teplota termodynamická stavová veličina -teplotní stupnice: Kelvinova (trojný bod vody 73,6 K), Celsiova,...

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření teploty - 2 17.SP-t.2. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o měření teploty a tepla Termistory (krystalické)

Více

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum

Pravděpodobnost a statistika - absolutní minumum Pravděpodobost a statistika - absolutí miumum Jaromír Šrámek 4108, 1.LF, UK Obsah 1. Základy počtu pravděpodobosti 1.1 Defiice pravděpodobosti 1.2 Náhodé veličiy a jejich popis 1.3 Číselé charakteristiky

Více

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS Jiří Tůma & Jiří Kulháek Abstract: The paper deals with the dyamic properties of the electroic gyroscope as a sesor of agular

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky. Návod pro cvičeí předmětu Výkoová elektroika Návod pro výpočet základích iduktorů s jádrem a síťové frekveci pro obvody výkoové elektroiky. Úvod V obvodech výkoové elektroiky je možé většiu prvků vyrobit

Více

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0 truktura M Akuulace, ochuzeí, slabá a silá iverze rahové apětí, způsob vziku iverzí vrstv Kapacitor M, proud dielektrickou vrstvou razistor MOF truktura, pricip čiosti deálí VA charakteristika odporová

Více

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže Regulace apětí v ES Základí pricip regulace v ES si ukážeme a defiici statických charakteristik zátěže Je zřejmé, že výko odebíraý spotřebitelem je závislý a frekveci a apětí a přípojicích spotřebitelů.

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků Nálitky Hlaví požadavky pro výpočet álitku: 1. doba tuhutí álitku > doba tuhutí odlitku 2. objem álitku(ů) musí být větší ež objem stažeiy v odlitku 3. musí být umožěo prouděí kovu z álitku do odlitku

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

Průchod paprsků různými optickými prostředími

Průchod paprsků různými optickými prostředími Průchod paprsků růzými optickými prostředími Materiál je urče pouze jako pomocý materiál pro studety zapsaé v předmětu: A4M38VBM, ČVUT- FEL, katedra měřeí, 05 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí,

Více

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny... 3 2 Uspořádání přípojek senzoru...3 3 Technický popis... 5 3. Oblast použití...

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí rovoměrosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH

OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCHU POTISKOVANÝCH MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝCH PLOCH OBRAZOVÁ ANALÝZA POVRCU POTISKOVANÝC MATERIÁLŮ A POTIŠTĚNÝC PLOC Zmeškal Oldřich, Marti Julíe Tomáš Bžatek Ústav fyzikálí a spotřebí chemie, Fakulta chemická, Vysoké učeí techické v Brě, Purkyňova 8, 62

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Senzorika a senzorické soustavy

Senzorika a senzorické soustavy Senzorika a senzorické soustavy Snímače teploty Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření, který je spolufinancován evropským sociálním fondem

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ladislav Vincenc

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ladislav Vincenc ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Ladislav Vincenc ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření Měřicí převodník teplota

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AVR ATmega16 4. díl Praha 2006 Komerèí využití stavebích ávodù je povoleo je s písemým souhlasem autora a akladatelství. Soubory a CD ROM mající pøímo vztah

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty

Úkol měření. Použité přístroje a pomůcky. Tabulky a výpočty Úkol měřeí ) Na základě vějšího fotoelektrického pole staovte velikost Plackovy kostaty h. ) Určete mezí kmitočet a výstupí práci materiálu fotokatody použité fotoky. Porovejte tuto hodotu s výstupími

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru.

Více

Prostředky automatického řízení

Prostředky automatického řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Protředky automatického řízeí Měřící a řídící řetězec Vypracoval: Petr Oadík Akademický rok: 006/007 Semetr: letí Zadáí Navrhěte měřicí

Více

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx TOOLS NEWS 215.11 Aktualizace B2CZ Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Speciálí ocelový šroubový spoj K dispozici s vitřím přívodem řezé kaliy Typ s

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice Matematika I Název studijího programu RNDr. Jaroslav Krieg 2014 České Budějovice 1 Teto učebí materiál vzikl v rámci projektu "Itegrace a podpora studetů se specifickými vzdělávacími potřebami a Vysoké

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

Použití. Technické parametry. Snímač teploty odporový do jímky DIN se spojovacím šroubením na nástavku bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Technické parametry. Snímač teploty odporový do jímky DIN se spojovacím šroubením na nástavku bez převodníku nebo s převodníkem Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty (max. 600 C)

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

T.M.H. Ecosond s.r.o. Váš partner pro:

T.M.H. Ecosond s.r.o. Váš partner pro: T.M.H. Ecosond s.r.o. Váš partner pro: Provozovna a adresa pro zasílání korespondence: K Vodárně 531, 257 22 Čerčany Tel+Fax: +420 317 777 772 až 5, Tel:+420603 837 877, ++420603 837 850, Fax: ++420603

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku.

FYZIKA 4. ROČNÍK. Optika. Základní vlastnosti světla. Optika - nauka o světle; Světlo je elmg. vlnění, které vyvolává vjem v našem oku. Základí vlastosti světla - auka o světle; Světlo je elmg. vlěí, které vyvolává vjem v ašem oku. Přehled elmg. vlěí: - dlouhé vly - středí rozhlasové - krátké - velmi krátké - ifračerveé zářeí - viditelé

Více

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-13-SNIMACE SE ZMENOU ODPORU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-13-SNIMACE SE ZMENOU ODPORU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_AUT-2.N-13-SNIMACE SE ZMENOU ODPORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ 3..- 4.. 2009 DIVYP Bro, s.r.o., Filipova, 635 00 Bro, http://www.divypbro.cz UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ autoři: prof. Ig. Mila Holický, PhD., DrSc., Ig. Karel Jug, Ph.D., doc. Ig. Jaa Marková,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Mikroelektronika a technologie součástek

Mikroelektronika a technologie součástek FAKULTA ELEKTROTECHNKY A KOMUNKAČNÍCH TECHNOLOGÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V BRNĚ Mikroelektronika a technologie součástek laboratorní cvičení Garant předmětu: Doc. ng. van Szendiuch, CSc. Autoři textu: ng.

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.z.sukls240754/2012, sukls240755/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci PMCS 5 mg Solifeaci PMCS 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci PMCS 5 mg:

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

-80 +400 širokopásmové zachycení veškerého teplotního

-80 +400 širokopásmové zachycení veškerého teplotního Měřicí a řídicí technika 3. přednáška Obsah přednášky: Přehled snímačů teploty Principy, vlastnosti a použití dotykových snímačů teploty bezdotykových snímačů teploty Teplota je jednou z nejdůležitějších

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Závislost odporu vodičů na teplotě František Skuhravý Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd datum měření: 4.4.2003 Úvod do problematiky Důležitou charakteristikou pevných látek je konduktivita

Více

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485 Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem POPIS Modul je určen pro měření proudu 4 až 20 ma (unifikovaný proudový signál), který bývá výstupní veličinou mnoha snímačů, čidel a dalších zařízení. Vstupní proud

Více

Senzory tepelných veličin

Senzory tepelných veličin Senzory tepelných veličin -teplota termodynamická stavová veličina -teplotní stupnice: Kelvinova (trojný bod vody 273,16 K), Celsiova,... IS-90 (4 rozsahy) senzory teploty: kontaktní elektrické: odporové

Více

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně.

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. sp.z. sukls132863/2014 sukls87952/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Setacuri 5 mg potahovaé tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Setacuri 5 mg potahovaé tablety: Jeda tableta obsahuje

Více

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1 117 Pomůcky: Systém ISES, moduly: ampérmetr, capacity-meter, kondenzátor na destičce, regulovatelný zdroj elektrického napětí (např. PS 32A), přepínač, sada rezistorů, 6 spojovacích vodičů, soubory: vybij1.imc,

Více

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Ing. Antonín Ševčík Metra Blansko, a.s. ČR Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Tato část

Více

Rozvaděče jsou vyráběny na plně automatických linkách a robotizovaných pracovištích s použitím nejmodernějších technologií pro zpracování plechu.

Rozvaděče jsou vyráběny na plně automatických linkách a robotizovaných pracovištích s použitím nejmodernějších technologií pro zpracování plechu. 70 3 72 74 77 79 80 81 86 DATOVÉ ROZVADĚČE Nástěé 19 rozvaděče Stojaové 19 rozvaděče Serverové 19 rozvaděče Nástěé 10 rozvaděče Otevřeé 19 stojay Příslušeství k rozvaděčům Rozvodé paely 2V Rozvaděče jsou

Více

OPTITEMP TRA/TCA Prospekt

OPTITEMP TRA/TCA Prospekt OPTITEMP TRA/TCA Prospekt Průmyslové teploměry s vyměnitenými teploměrnými vložkami Různá provozní připojení Rovné, zúžené a kónické konce jímek Vyměnitelné teploměrné vložky s pružinkami KROHNE Obsah

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

"vinutý program" (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou

vinutý program (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou Společnost HARLINGEN převzala počátkem roku 2004 část výroby společnosti TESLA Lanškroun, a.s.. Jde o technologii přesných tenkovrstvých rezistorů a tenkovrstvých hybridních integrovaných obvodů, jejichž

Více

Minia E44 MONITOROVACÍ RELÉ MMR-U3, MMR-X3

Minia E44 MONITOROVACÍ RELÉ MMR-U3, MMR-X3 MMR-U3, MMR-X3 MOITOROVACÍ REÉ Monitorovací relé napětí MMR-U3 Ke sledování nadpětí, podpětí a výpadku fází. Relé je vybaveno výstupním přepínacím kontaktem 8 A. ze použít i pro jednofázové obvody. Sledování

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13 POPIS A POUŽITÍ Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro kontaktní měření teploty pevných, kapalných nebo plynných látek v různých odvětvích průmyslu, např. v potravinářství, chemickém průmyslu, chladírenství

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečostí techika Modul pro hlídáí otáčeí a kotrolu zastaveí BH 5932 safemaster Grafické zázorěí fukce splňuje požadavky ormy EN 60204-1, kocepčí řešeí se dvěma kaály, vstupy pro iiciátory (símače) pp,

Více

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti DLUHOPISY ceý papír, jehož koupí si ivestor zajistí předem defiovaé peěží toky, které obdrží v budoucosti podle doby splatosti ~ 1 rok dlouhodobé dluhopisy Pokladičí poukázky

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

OVMT Přesnost měření a teorie chyb

OVMT Přesnost měření a teorie chyb Přesost měřeí a teorie chyb Základí pojmy Naměřeé údaje ejsou ikdy absolutě přesé, protože skutečé podmíky pro měřeí se odlišují od ideálích. Při každém měřeí vzikají odchylky od správých hodot chyby.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1. EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. a Ing. Luděk Mareš Praha 009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Obsah... 1 Předmluva... 5 1. Základní zásady měření

Více