MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Jiřina Krajčová 1, Viola Šebestíková 2, Veronika Křelinová 3, Pavla Vanduchová 4, Vlastimil Beran 5 1 Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava 2 Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava 3 Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava 4 Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava 5 Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, Ostrava Abstract: The article deals on unemployment in the context of social, tax and evacuating. Unemployment is a global economic, social and psychological problem, whose growth is closely linked with the economic crisis. Approach to solving unemployment is different between countries. In the Czech Republic, moreover, due to the relative generosity of the welfare system pushes the unwillingness of some of the unemployed to work. Aim of this article is to design economic incentives to motivate the unemployed to employment or operation of self-employment, such as cutting and editing insurance and social change in the tax on personal income by introducing a tax bonus for the taxpayer. Keywords: bonus tax, pension insurance, personal income tax, social insurance, tax credit, unemployment. JEL classification: E24, H24, J65, K34, M41, M48 Doručeno redakci: ; Recenzováno: ; ; Schváleno k publikování: Úvod Většina vyspělých zemí světa stále pociťuje důsledky světové hospodářské krize. Jedním z těchto dopadů je i vysoká míra nezaměstnanosti. Jednotlivé státy se s nezaměstnaností snaží vypořádat různými způsoby. Vysoké daňové a odvodové zatížení práce je jedním z faktorů, se kterými se potýká většina zemí. Dalším zásadním problémem týkající se především evropských zemí je štědrost sociálního systému. S problémem vysoké ceny práce a štědrého sociálního systému se potýká i Česká republika. Neméně závažným a hlavně dlouhodobým problémem České republiky je i neochota a nezájem lidí v produktivním věku pracovat. To se dle našeho názoru nezmění, dokud nedojde k určité rovnováze a optimalizaci v daňovém a odvodovém zatížení práce a v sociálním systému. Ten by měl dočasně nezaměstnaným vypomoci, ale zároveň by je měl nepřímo nutit ucházet se o zaměstnání. Současně je důležité nastavit daňový a odvodový systém tak, aby měli zaměstnavatelé o uchazeče o zaměstnání zájem a zároveň by u nich nedocházelo k nežádoucímu nárůstu nákladů na zaměstnance. Toto by napomohlo eliminovat snahu zaměstnavatelů vyplácet minimální mzdu či zaměstnávat uchazeče v pozici osoby samostatně výdělečně činné (tzv. švarc systém ). 83

2 Tato skutečnost vyvolává stále vyšší tlak na nutnost reformy sociálního systému. Nelze však hovořit pouze o snižování sociálních dávek, ale zároveň musí dojít k souladu a následně k provázanosti sociálního systému se systémem daňovým a odvodovým. Cílem článku je analýza současného stavu podpory státu v rámci aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti a sociální dávky), dále pak daňového a odvodového zatížení zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných a návrh opatření, které by mohly vést ke snížení nezaměstnanosti v České republice. 1 Analýza současného stavu Analýza je zaměřena zejména na: umožnění zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 26 zaměstnanců stanovit si zvýšenou sazbu pojistného k nemocenskému pojištění, dočasné snížení důchodového pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance a které platí za sebe osoba samostatně výdělečně činná, zavedení daňového bonusu na poplatníka u daně z příjmů fyzických osob. Mezi zásadní problémy České republiky se řadí nedostatečná sladěnost sociálního dávkového systému se systémem daňovým a odvodovým. Tento nesoulad má pro nezaměstnané osoby, hlavně pro nízkopříjmové rodiny s více dětmi, demotivační dopad. 1.1 Nezaměstnanost Ekonomicky aktivní obyvatelé se dělí na zaměstnané a nezaměstnané. Zaměstnaní jsou lidé pracující na plný, případně částečný úvazek. Za nezaměstnané se považují tyto osoby: věk od 15 do 65 let, jsou bez práce a docházejí na úřad práce, aktivně hledají práci, jsou připraveny k nástupu do práce (maximálně do 14 dnů). Ostatní osoby v produktivním věku, které zaměstnání nemají a nehledají ho, jsou v kategorii ekonomicky neaktivních osob (studenti, osoby v domácnosti pečující o jiné členy rodiny, zdravotně postižení občané). (Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 2011) 1.2 Státní pomoc nezaměstnaným osobám V této kapitole bude provedena analýza prostředků, které může získat uchazeč o zaměstnání registrovaný na úřadu práce. Uvedená analýza bude zaměřena na podporu v nezaměstnanosti, na dávky státní sociální podpory, na dávky pomoci v hmotné nouzi a zdravotní pojištění, které za nezaměstnané osoby platí stát. Stát v rámci pasivní politiky zaměstnanosti vyplácí uchazečům o zaměstnání po zákonem omezenou dobu podporu v nezaměstnanosti. Hlavní úloha úřadu práce spočívá v tzv. aktivní politice zaměstnanosti, což je zařazení uchazečů o zaměstnání zpět do pracovního procesu Nárok na podporu v nezaměstnanosti Uchazeč o zaměstnání, který je registrovaný na úřadu práce, může získat podporu v nezaměstnanosti. Za tyto osoby platí stát i pojistné na zdravotní pojištění. Nezaměstnaní, ale i nízkopříjmové osoby, které jsou v pracovním poměru nebo jsou osobami samostatně 84

3 výdělečně činnými, mohou získat dávky státní sociální podpory, případně dávky pomoci v hmotné nouzi. Rok 2011 je rokem významných změn v oblasti podpory nezaměstnaným, a to ve smyslu zpřísnění podmínek k jejich pobírání. Výrazné změny se rovněž dotýkají i státních sociálních dávek a dávek v hmotné nouzi. Zásadní změna v oblasti podpory v nezaměstnanosti oproti roku 2010 se týká uchazečů o zaměstnání, kterým náleží odstupné. U těchto osob je podpora v nezaměstnanosti vyplácena až po uplynutí doby, která odpovídá období, za níž odstupné náleží, bez ohledu na to, zda bylo odstupné skutečně vyplaceno. Ještě v loňském roce nemělo vyplácení odstupného vliv na nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora byla vyplacena ihned po zaregistrování na úřadu práce. (Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 2011) Již v roce 2010 došlo ke snížení procentuální výše podpory v nezaměstnanosti a ke zkrácení doby vyplácení této podpory. Aktuálně činí výše podpory v nezaměstnanosti 65 % z průměrné čisté měsíční mzdy, a to za první dva měsíce nezaměstnanosti. V následujících dvou měsících je výše podpory 50 % a ve zbývajících měsících činí 45 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti trvá u nezaměstnaných do 50 let 5 měsíců. Pokud je uchazeč o zaměstnání starší 50-ti let, má nárok na podporu 8 měsíců. V případě, že je uchazeč o zaměstnání starší 55 let, zvyšuje se možnost příjímání podpory až na 11 měsíců. Základní podmínkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti je, že osoba pobírající podporu byla v posledních třech letech důchodově pojištěna, a to v délce nejméně 12 měsíců. Další zásadní změnou platnou od roku 2011 je, že v případě rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, se snižuje výše podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrné čisté mzdy. To neplatí pouze ve výjimečných případech, jako je: nezbytná osobní péče o dítě až do ukončení povinné školní docházky, nezbytná osobní péče o zdravotně postiženou osobu za stanovených podmínek, změna místa výkonu, případně povahy zaměstnání manžela nebo registrovaného partnera, vážný zdravotní či jiný vážný osobní důvod (náboženský, etický či mravní). Od mohou zaměstnavatelé i nadále zaměstnávat uchazeče o zaměstnání, avšak ti již nesmějí současně s pracovní odměnou (oproti roku 2010) pobírat zároveň podporu v nezaměstnanosti. Na přelomu roku 2010 a 2011 nebylo zcela jasné z výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, zda budou mít uchazeči o zaměstnání možnost přivýdělku, jako tomu bylo v předešlých letech. Maximální výše přivýdělku činí pro rok 2011 stejně jako v roce 2010 polovinu aktuální minimální mzdy, tzn Kč měsíčně. Tato možnost přivýdělku je tedy možná až v době, kdy uchazeč o zaměstnání přestane pobírat podporu v nezaměstnanosti. (Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 2011) Výše podpory v nezaměstnanosti v jednotlivých zemích vychází hlavně ze sociální politiky dané země. Základna pro výpočet podpory v nezaměstnanosti se v různých zemích liší. V České republice se vychází z průměrné čisté mzdy a podpora v nezaměstnanosti stejně jako sociální dávky je osvobozená od zdanění a odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Ve většině vyspělých zemí se výše podpory vypočítává z hrubé mzdy a následně pak podléhá zdanění a odvodům. V evropských zemích nejvyšší podporu v nezaměstnanosti má Lucembursko, Portugalsko, Lotyšsko a Francie. Rovněž výše podpory v nezaměstnanosti, která je vyplácena v České republice, patří z procentuálního hlediska k těm vyšším. Naopak 85

4 nejnižší podporu v nezaměstnanosti vyplácí z evropských zemí Polsko, Řecko nebo Velká Británie. (Gola, 2009) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti, kterou může uchazeč o zaměstnání získat v roce 2011, činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj Kč. (Portál veřejné správy České republiky, 2011) Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek Při řešení stanoveného cíle budeme vycházet z maximální výše, kterou může uchazeč o zaměstnání získat od státu formou podpory v nezaměstnanosti, dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Samozřejmě, že nelze opomenout zdravotní pojištění, které stát za tyto osoby platí ve výši 723 Kč měsíčně. Zákonem stanovený vyměřovací základ pro osoby, za které platí pojistné stát, pro rok 2011 činí Kč a sazba pojistného je ve výši 13,5 %. Při analýze je nutno vycházet ze situace, ve které uchazeči o zaměstnání byli před tím, než se zaevidovali na úřad práce, zaměstnání, tzn., že budeme vycházet z výše platu těchto osob v pozici zaměstnanců. Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti byly zvoleny tři varianty výše čisté mzdy. Průměrná čistá mzda je stanovena na úrovni průměrné hrubé mzdy, minimální mzdy nebo kombinací obou těchto variant a následně je aplikována na tři uchazeče o zaměstnání (viz níže): U uchazeče o zaměstnání A je základnou pro výpočet podpory v nezaměstnanosti průměrná čistá mzda, jejíž výše činí Kč. 1 Tato částka byla vypočtena z průměrné hrubé mzdy v České republice za rok 2010, která činila Kč. U uchazeče o zaměstnání B byl použit aritmetický průměr průměrné hrubé mzdy v České republice za rok 2010 a minimální mzdy ve výši Kč (stanovena od a nemění se). Hrubá mzda tohoto uchazeče byla vypočtena ve výši Kč (tj. ½ ze součtu průměrné mzdy za rok 2010 ve výši a minimální mzdy ve výši 8 000). Čistá mzda je ve výši Kč. U posledního uchazeče o zaměstnání C je výpočet proveden z aktuální minimální mzdy ve výši Kč, čistá mzda činí Kč. Pro zjednodušení výpočtu všichni uchazeči o zaměstnání žijí v nájemním bytě, nejsou ženatí a jsou bezdětní (případně jejich děti již nepodléhají vyživovací povinnosti) a jejich věk je do 50-ti let. V následujících tabulkách č. 1, 2 a 3 je uvedena maximální výše státní pomoci v nezaměstnanosti poskytnutá všem uchazečům o zaměstnání (tedy uchazeči A C), která je kumulací podpory v nezaměstnanosti, pojistného na zdravotní pojištění (za uchazeče o zaměstnání je platí stát), dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Celková částka představuje výši podpory v nezaměstnanosti poskytnutou uchazečům za I. V. měsíc nároku na podporu. Maximální výše finančních prostředků, kterou může získat uchazeč o zaměstnání, je pak graficky znázorněna v obr. č. 1, 2 a 3. 1 Hrubá mzda snížená o sociální a zdravotní pojištění (6,5 % a 4,5 %), které je povinen srazit zaměstnavatel svému zaměstnanci, a o zálohu na daň, která činí 15 % ze superhurbé mzdy (hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel za své zaměstnance ve výši 25 % a 9 %), sníženou o slevu na dani na poplatníka. 86

5 Tabulka 1: Finančních prostředky, které může získat uchazeč o zaměstnání A Měsíc Hrubá Čistá Podpora (v Výše Zdravotní mzda mzda* %) podpory pojištění Dávky** Celkem I II III IV V Pozn.: Veškeré hodnoty (kromě podpory v %) jsou uvedeny v Kč. * Čistá mzda, která je základem pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, případně dávek, je vypočtena z průměrné hrubé mzdy za rok ** Dávky státní sociální podpory (v daném příkladě je to pouze příspěvek na bydlení) a dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a případný doplatek na bydlení). Vzhledem k výši podpory v nezaměstnanosti nenáleží uchazeči o zaměstnání A dávky v hmotné nouzi. Obrázek 1: Finanční prostředky, které může získat uchazeč o zaměstnání A v Kč I. měsíc II. měsíc III. měsíc IV. měsíc V. měsíc Podpora v nezaměstnanosti Zdravotní pojištění Sociální dávky Tabulka 2: Finančních prostředky, které může získat uchazeč o zaměstnání B Měsíc Hrubá Čistá Podpora (v Výše Zdravotní mzda mzda* %) podpory pojištění Dávky** Celkem I II III IV V Pozn.: Veškeré hodnoty (kromě podpory v %) jsou uvedeny v Kč. * Čistá mzda, která je základem pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, případně dávek, je vypočtena z průměrné hrubé mzdy za rok ** Dávky státní sociální podpory (v daném příkladě je to pouze příspěvek na bydlení) a dávky pomoci v hmotné nouzi (od V. měsíce příspěvek na živobytí). 87

6 Obrázek 2: Finanční prostředky, které může získat uchazeč o zaměstnání B v Kč I. měsíc II. měsíc III. měsíc IV. měsíc V. měsíc Podpora v nezaměstnanosti Zdravotní pojištění Sociální dávky Tabulka 3: Výpočet finančních prostředků, které může získat uchazeč o zaměstnání C Měsíc Hrubá Čistá Podpora (v Výše Zdravotní mzda mzda* %) podpory pojištění Dávky** Celkem I II III IV V Pozn.: Veškeré hodnoty (kromě podpory v %) jsou uvedeny v Kč. * Čistá mzda, která je základem pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, případně dávek, je vypočtena z průměrné hrubé mzdy za rok ** Dávky státní sociální podpory (v daném příkladě je to pouze příspěvek na bydlení) a dávky pomoci v hmotné nouzi (pouze příspěvek na živobytí). Obrázek 3: Finanční prostředky, které může získat uchazeč o zaměstnání C (v Kč) I. měsíc II. měsíc III. měsíc IV. měsíc V. měsíc Podpora v nezaměstnanosti Zdravotní pojištění Sociální dávky 88

7 Po 5 měsících od zaevidování na úřadu práce přestane uchazeč o zaměstnání pobírat podporu v nezaměstnanosti (v případě uchazeče do 50-ti let). Tento uchazeč o zaměstnání, pokud nezačne pracovat nebo podnikat, je následně odkázán pouze na dávky státní sociální podpory (v daném příkladě je to pouze příspěvek na bydlení ve výši Kč) a na dávky pomoci v hmotné nouzi (v daném příkladě je to pouze příspěvek na živobytí ve výši Kč Maximální výše těchto dávek činní Kč. Ve všech výše uvedených příkladech se vychází ze skutečných nákladů na bydlení ve výši aktuálních normativních nákladů na bydlení pro obec od do obyvatel, které činí Kč. (Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 2011) I těmto občanům nadále platí stát zdravotní pojištění ve výši 723 Kč. Celková státní podpora včetně nepeněžního příjmů (zdravotní pojištění) je v daných příkladech u uchazeče o zaměstnání ve věku do 50-ti let (pro následující měsíce, tedy VI. a další) ve výši Kč. Všichni tři výše uvedení uchazeči o zaměstnání jsou ve věku do 50-ti let, jejich celkový příjem (státem zaplacené zdravotní pojištění je příjem nepeněžní), který získají formou státní pomoci, je uveden v následující tabulce: Tabulka 4: Finančních prostředků, které mohou získat uchazeči o zaměstnání A, B a C v Kč Měsíc Uchazeč o zaměstnání A B C I II III IV V VI. a další Veškeré tyto příjmy, které jsou graficky znázorněny v obr. č. 4, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a neplatí se z nich žádné další odvody. Jak bylo již v úvodu uvedeno, nemusí být podpora v nezaměstnanosti v jiných zemích od placení daní a odvodů osvobozena. Obrázek 4: Finanční prostředky, které mohou získat uchazeči o zaměstnání A, B, C v Kč I. II. III. IV. V. VI. a další Uchazeč o zaměstnání A Uchazeč o zaměstnání B Uchazeč o zaměstnání C 89

8 Dílčí závěry, doporučení: Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítá z průměrné čisté mzdy uchazeče o zaměstnání, kterou pobíral před registrací na úřadu práce. Z provedené analýzy vyplývá, že čím je čistá mzda vyšší, tím vyšší je podpora v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2011 činí Kč. Maximální výše podpory odpovídá čisté mzdě ve výši Kč. (Portál veřejné správy České republiky, 2011) 1.3 Aktivní politika zaměstnanosti Stát prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti podporuje zřizování nových pracovních míst, a to poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, kteří jsou registrováni na úřadu práce. Příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na vytváření nových pracovních míst nebo na zahájení podnikání jsou poskytovány úřadem práce na základě písemné dohody. Jedná se o příspěvky na částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů, a to včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Další možností jsou příspěvky na investice, které jsou spojené se zřízením nového pracovního místa. Přestože úřady práce posuzují jednotlivé podané žádosti o příspěvky na vytvoření nových pracovních míst individuálně, získání těchto příspěvků není nárokové. Úřady práce zabezpečují i další projekty pro uchazeče o zaměstnání, jako jsou například rekvalifikační kurzy nebo možnost veřejně prospěšných prací. Úřady práce podporují i uchazeče o zaměstnání, kteří začnou podnikat, čímž vytvoří pracovní místo sami pro sebe. Výše příspěvku na zřízení takového pracovního místa činí maximálně Kč. Příspěvek se poskytuje na investice spojené se zahájením podnikatelské činnosti. Uchazeči o zaměstnání mohou požádat úřad práce i o tzv. překlenovací příspěvek na úhradu provozních nákladů spojených s podnikatelskou činností. Překlenovací příspěvek může úřad práce poskytovat maximálně pět měsíců. Výše překlenovacího příspěvku je až do výše 0,25násobku průměrné mzdy a pro rok 2011 je to nejvýše Kč měsíčně. Spolu s žádostí o překlenovací příspěvek je nutno doložit i podnikatelský záměr. Tento podnikatelský záměr je přísně posuzován sestavenou komisí. Získání příspěvku na zřízení pracovního místa pro začínajícího podnikatele, jakož i překlenovacího příspěvku, není možno nárokovat. Získání těchto příspěvků se odvíjí i od finančních prostředků, které má aktuálně daný úřad práce k dispozici, a jejich rozdělování je plně v kompetenci jednotlivých úřadů práce. (Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 2011) 2 Návrh opatření vedoucí ke snížení nezaměstnanosti Tato kapitola je zaměřena na návrh opatření, která by mohla vést k vyšší motivaci občanů pracovat. 2.1 Pojistné na sociální pojištění Výše pojistného v České republice se řadí mezi jedno z nejvyšších v Evropě. Sociální pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku resp. pojistného. Tyto prostředky jsou příjmem státního rozpočtu. Výše sociálního a zdravotního pojištění, které je povinen hradit za své zaměstnance zaměstnavatel, činí 34 % (25 % sociální pojištění a 9 % zdravotní pojištění). Je pochopitelné, že toto pojistné zvyšuje výrazným způsobem mzdové náklady zaměstnavatelů. Snížením odvodů, hlavně na sociální pojištění, by došlo ke snížení těchto nákladů, což by zlevnilo pracovní sílu. Zlevnění pracovní síly by pak následně mohlo přispět ke snížení nezaměstnanosti. 90

9 Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na: nemocenského pojištění, důchodového pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Plátci pojistného jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně pojištěné. (Ženíšková, 2010) U zaměstnanců se výše pojistného vypočítává z vyměřovacího základu, který tvoří příjmy, jež jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a které nejsou od této daně osvobozeny. Výše pojistného na sociální pojištění činí celkem 31,5 %, z toho: 6,5 % sráží zaměstnavatel zaměstnanci z jeho hrubé mzdy na důchodové pojištění (zaměstnanec za sebe neodvádí pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), 25 % z celkového objemu vyplacených hrubých mezd je povinen hradit za své zaměstnance zaměstnavatel (2,3 % nemocenské pojištění, 21,5 % důchodové pojištění, 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné z vyměřovacího základu, jímž je 50 % dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Sazba pojistného na sociální pojištění zde představuje 29,2 % (28 % důchodové pojištění a 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Osoby samostatně výdělečně činné se účastní nemocenského pojištění dobrovolně. Pokud se rozhodnou tuto možnost akceptovat, činí výše pojistného na nemocenské pojištění 2,3 %.(Portál České správy sociálního zabezpečení, 2011) Nemocenské pojištění Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany, pokud z důvodu nemoci nebo mateřství ztratí na určitou dobu svůj výdělek. Přestože je účast zaměstnanců na pojistném na nemocenské pojištění povinná, neplatí ho za sebe sami zaměstnanci, ale platí ho za ně pouze zaměstnavatel. Naproti tomu osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné na nemocenské pojištění jen v případě, že se k tomuto pojistnému dobrovolně přihlásí. Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácí nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. Nemocenské dávky náleží zaměstnancům až od 22. kalendářního dne nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) a vyplácí se za kalendářní dny. V období prvních tří týdnů nemoci poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci tzv. náhradu mzdy, a to pouze za pracovní dny. Náhrada mzdy nenáleží zaměstnanci za první tři pracovní dny nemoci. Náhrada mzdy je zaměstnanci vyplacena pouze za dobu, v níž trvá pracovní poměr. V předchozích dvou letech (2009 a 2010) měl zaměstnavatel povinnost vyplácet náhradu mzdy pouze v prvních dvou týdnech nemoci. V uvedeném období měli všichni zaměstnavatelé stejnou možnost, která představovala určitou úlevu z odvodové povinnosti, a to odečíst od jimi odváděného pojistného na sociální zabezpečení polovinu vyplacené částky náhrady mzdy. Od roku 2011 to už takto plošně neplatí. Avšak zaměstnavatelé, kteří jako jediní ze všech skupin plátců pojistného mají povinnost platit nemocenské pojištění (zaměstnanci je neplatí), 91

10 při dobrovolném zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 1 % (tj. na 3,3 %), mohou výhody předchozích let využívat. V tomto případě se odvod sociálního pojištění zaměstnavatele zvyšuje na 26 %. Tímto dobrovolným zvýšením pojistného na nemocenské pojištění získají zaměstnavatelé možnost i nadále odečítat z odváděného pojistného polovinu částky, kterou vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Bohužel tuto variantu mohou využít pouze ti zaměstnavatelé, jejichž průměrný počet zaměstnanců je menší než 26. Uvedená skutečnost tedy znevýhodňuje zaměstnavatele, kteří mají větší počet zaměstnanců. (Portál České správy sociálního zabezpečení, 2011) V období, kdy se Česká republika stejně jako většina vyspělých států potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, by tak měla být aktuální opatření, která by zlevnila pracovní sílu. Dílčí závěry, doporučení: Domníváme se, že v případě, kdyby všichni zaměstnavatelé měli stejnou možnost vlastního rozhodnutí, zda chtějí využít zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění o jedno procento, a tím si odečítat z pojistného polovinu vyplacené náhrady mzdy, vedlo by to: k rovnému postavení zaměstnavatelů v České republice; ke snížení tlaku větších zaměstnavatelů (nad 26 zaměstnanců) na zaměstnance, aby nečerpali nemocenskou. Zvýšení pojistného na nemocenské pojištění o jedno procento nemusí být však výhodné pro všechny zaměstnavatele. Zaměstnavatelé se až na základě provedených analýz (tedy porovnání výše odvodů pojistného za zaměstnance s ½ vyplacených náhrad mezd v letech 2009 a 2010), mohou dobrovolně rozhodnout, zda je pro ně toto zvýšení pojistného výhodné Důchodové pojištění Osoby účastné důchodového pojištění jsou alespoň minimálně zabezpečeny pro stáří nebo v případě pro případ invalidity či smrti živitele. Osoby, které jsou účastné pojištění, mají nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení. Aktuální sazba pojistného na důchodové pojištění představuje u zaměstnanců i u osob samostatně výdělečně činných 28 % z vyměřovacího základu. U zaměstnanců se toto pojistné odvádí okresní správě sociálního zabezpečení ve dvou částkách. 6,5 % sráží zaměstnavatel zaměstnanci z jeho mzdy a zbývající část pojistného ve výši 21,5 % je povinen hradit za své zaměstnance zaměstnavatel. Vyměřovacím základem je základ daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a rozhodným obdobím pro výpočet pojistného je kalendářní měsíc, za který byla mzda vyplácena. Osoba samostatně výdělečně činná si pojistné na důchodové pojištění ve výši 28 % musí sama vypočítat v přehledu o příjmech a výdajích, který odevzdává okresní správě sociálního zabezpečení. Pojistné vypočítává z vyměřovacího základu, jenž je u osob samostatně výdělečně činných 50 % z dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné činnosti (vypočtený vyměřovací základ). Minimální výše vyměřovacího základu pro rok 2011 je ve výši Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění činí Kč. Skutečná výše pojistného se vypočítavá z tzv. určeného vyměřovacího základu, který nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ. Rozhodným obdobím je kalendářní rok a zálohu na pojistné je osoba samostatně výdělečně činná povinna hradit měsíčně. (Portál České správy sociálního zabezpečení, 2011) 92

11 Dílčí závěry, doporučení: Pojistné na důchodové pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel za své zaměstnance, je pro zaměstnavatele jednou ze zásadních položek, která výrazným způsobem ovlivňuje cenu práce. Taktéž odvod pojistného na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných se pro tyto osoby řadí mezi položky, které je výdajově výrazně zatíží. Domníváme se, že změna legislativy, která by vedla ve smyslu byť jen dočasného snížení výše pojistného na důchodové pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, by motivovala zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst. Snížení pojistného (formou slevy na pojistném) na důchodové pojištění by si mohl zaměstnavatel uplatnit obdobným způsobem, jako tomu bylo v roce 2009 podle 21a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění platném pro rok Tuto slevu by si mohli uplatnit zaměstnavatelé pouze u těch zaměstnanců, kteří byli před přijetím do pracovního poměru evidováni na úřadu práce a kteří mají vyměřovací základ nižší než 1,15násobek průměrné mzdy pro rok 2010 (průměrná mzda za rok 2010 činí Kč). Navrhovaná výše slevy na pojistném (stejně jako v roce 2009) činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy zaokrouhlené na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacího základu zaměstnance (jedná se o vyměřovací základ nižší než Kč, což je zaokrouhlený 1,15násobek průměrné mzdy za loňský rok 2010). Výpočet výše uvedené slevy na pojistném je vypočten na základě následujícího vzorce, jehož konstrukce je vlastní a vychází z logiky požadovaného výsledku. Sl poj (27400 VZ) 3,3 % (1) kde: Sl poj sleva na pojistném na důchodové pojištění, které platí zaměstnavatel, VZ vyměřovací základ pro výpočet pojistného na důchodové pojištění (hrubá mzda). Tuto slevu by si mohl uplatnit zaměstnavatel po dobu 12-ti měsíců od přijetí nového zaměstnance. U osob, které se hůře uplatňují na trhu práce, což jsou absolventi, osoby starší 55 let a osoby se základním vzděláním, by se možnost uplatnění snížení pojistného zvýšila až na 18 měsíců. Období 12-ti měsíců, v případě vybraných osob až 18 měsíců, je optimální doba, kdy může u zaměstnanců dojít k dostatečnému zapracování. Jsme přesvědčeni, že toto opatření by napomohlo k udržení zaměstnanosti v České republice. Aby ze strany zaměstnavatelů nedocházelo ke zneužívání možnosti snížení pojistného, běžel by od data vzniku pracovního poměru dvouletý časový test a v případě, že by došlo k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se zaměstnancem, u něhož bylo uplatněno snížení pojistného na důchodovém pojištění, muselo by být toto pojistné následně doplaceno zaměstnavatelem do plné výše 21,5 %. V roce 2010 došlo, vzhledem k nedostatku volných pracovních míst, ke zvýšení počtu živnostníků v České republice. Zahájením podnikatelské činnosti řešili mnozí uchazeči o zaměstnání svou situaci. To ukazuje na jednu z dalších variant, která by mohla vést k postupnému snížení nezaměstnanosti. V případě možnosti uplatnění snížení výše pojistného na důchodové pojištění i u začínajících živnostníků, kteří byli před začátkem podnikání evidováni na úřadu práce, by mohlo dojít k navýšení živnostníků a tím ke snížení nezaměstnanosti. Právě zákonná povinnost placení pojistného na důchodové pojištění (včetně povinnosti platit zálohy) ve výši 28 % z určeného vyměřovacího základu, vyvolává u 93

12 mnohých uchazečů o zaměstnání opodstatněné obavy, díky kterým nezačnou s podnikatelskou činností. Pokud by osoba samostatně výdělečně činná měla možnost snížení pojistného po dobu 12-ti měsíců od zahájení podnikatelské činnosti tím, že by její vypočtený vyměřovací základ (50 % základu daně z podnikání a samostatné výdělečné činnosti) byl shodný s určeným vyměřovacím základem (bez ohledu na minimální vyměřovací základ), došlo by k výraznému snížení odvodového zatížení těchto osob. U osob, které se těžce uplatňují na trhu práce (absolventi, osoby starší 55 let a osoby se základním vzděláním), by se možnost uplatnění snížení pojistného zvýšila až na 18 měsíců. Dané období je optimální doba, po kterou si může osoba samostatně výdělečně činná vybudovat stabilní živnost (získat zakázky atd.). Možnost uplatnění snížení pojistného by byla zohledněna už při úhradě záloh (dobrovolná výše placení záloh). Opětovné zaevidování dané osoby na úřadu práce v následujících dvou letech od data zahájení podnikatelské činnosti by znamenalo nesplnění podmínek slevy a řešilo by se snížením poměrné části započítaných let v důchodovém systému. 2.2 Daň z příjmů fyzických osob Dani z příjmů fyzických osob podléhá příjem fyzických osob. Touto daní se zdaňují veškeré příjmy fyzických osob, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo které jsou od daně osvobozené. V roce 2011 je dílčím základem daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků úhrn všech příjmů těchto osob, jak v peněžní, tak i nepeněžní formě, snížený o příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, a zvýšené o povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je za své zaměstnance povinen hradit zaměstnavatel (tzv. superhrubá mzda). Daň (stejně jako i záloha na daň) se vypočítává ze zaokrouhleného základu daně a činí 15 %. V případě, že poplatník (zaměstnanec) podepsal u plátce daně (zaměstnavatele) prohlášení k dani z příjmů fyzických osob, může se vypočtená daň dále snížit o slevy na dani (včetně slevy na poplatníka) a o daňové zvýhodnění na dítě. (Šubrt, 2010) Dílčím základem daně z příjmů u podnikajících fyzických osob (osob samostatně výdělečně činných) je rozdíl zdanitelných příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) na jejich dosažení, zajištění a udržení. Poplatník může uplatnit výdaje (náklady) v prokázané výši (pomocí účetnictví nebo daňové evidence) nebo procentem z příjmů. Úhrn jednotlivých dílčích základů daně (příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy) tvoří základ daně. Základ daně se dále snižuje o odpočitatelné položky základu daně a o nezdanitelné části základu daně. Aktuální sazba daně činí 15 %. Vypočtená daň se snižuje o slevy na dani (sleva na poplatníka atd.) a o daňové zvýhodnění na dítě. Daň je splatná v termínu podání daňového přiznání. Aktuální výše slevy na poplatníka pro rok 2011 je Kč tj Kč měsíčně. (Portál Ministerstva financí České republiky, 2011) Dílčí závěry, doporučení: Další možností, jak bojovat s nezaměstnaností, je zvýhodnění osob evidovaných na úřadu práce při opětovném zařazení na trh práce (jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné), a to při zdanění jejich příjmů daní z příjmů fyzických osob. Nezaměstnané osoby demotivuje při hledání práce nízká mzda. Pokud tyto osoby zvažují zahájení podnikatelské činnosti, často je odrazují vysoké náklady v prvním roce podnikání. 94

13 I zde se otevírá možnost uplatnit určitý daňový bonus. Zavedení institutu daňového bonusu na poplatníka by mohlo být určitou motivací pro uchazeče o zaměstnání k práci. I jiné země, které se v důsledku světové hospodářské krize snaží bojovat s vysokou mírou nezaměstnanosti, mají snahu pomocí daňových výhod nezaměstnanost snižovat. Současně se zavedením daňového bonusu na poplatníka by musela být stanovena i nezdanitelná část základu daně na poplatníka. U zaměstnanců by tato nezdanitelná část činila Kč měsíčně, což je současná minimální mzda v České republice zvýšená o sociální a zdravotní pojištění, které je za zaměstnance povinen platit zaměstnavatel (tzv. superhrubá mzda). Pokud by došlo k deklarovanému zrušení superhrubé mzdy, byla by výše nezdanitelné části základu daně pouze ve výši aktuální minimální mzdy. U osob samostatně výdělečně činných by byla nezdanitelná část základu daně na poplatníka ve výši dvanáctinásobku minimální mzdy, což je Kč. Ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně na poplatníka (v případě daňového přiznání nebo ročního zúčtování sníženo i o další případné nezdanitelné části základu daně) se vypočítá daň. Je-li sleva na dani na poplatníka vyšší než vypočtená daň (před slevami), je vzniklý rozdíl daňovým bonusem na poplatníka. Tímto by došlo ke zvýšení čistého příjmu poplatníka (zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné). Daňový bonus na poplatníka by si mohl zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná uplatnit pouze po dobu prvních 12-ti měsíců od nástupu do zaměstnání nebo od zahájení samostatné výdělečné činnosti. U osob s problematickým uplatněním na trhu práce (absolventi, osoby starší 55 let a osoby se základním vzděláním) by se možnost uplatnění daňového bonusu na poplatníka zvýšila až na 18 měsíců. Výše měsíčního daňového bonusu na poplatníka by byla maximálně do výše aktuální slevy na poplatníka, což je pro rok 2011 částka ve výši Kč (tedy Kč ročně). Výše daňového bonusu na poplatníka je vypočtena na základě následujícího vzorce, jehož konstrukce je vlastní a vychází z logiky požadovaného výsledku. DB DP (2) popl. Sl popl. kde: DB popl. daňový bonus na poplatníka, DP vypočtená daň (případně záloha na daň) před slevou, Sl popl. sleva na poplatníka. U zaměstnanců i u osob samostatně výdělečně činných (živnostníků) by docházelo k měsíční výplatě daňového bonusu. Zaměstnavatel by vyplácel daňový bonus na poplatníka stejným způsobem, jako nyní dochází k vyplacení daňového bonusu na dítě. Osobě samostatně výdělečně činné by byl daňový bonus vyplácen správcem daně na základě jednoduché žádosti a při podání daňového přiznání by se vyplacený daňový bonus započítal do celkové daňové povinnosti poplatníka. Možnost zaměstnavatele uplatnit snížení pojistného na důchodové pojištění by neovlivnilo základ daně a výši daňové povinnosti zaměstnance (viz kap ). Pokud by došlo do konce následujícího roku po roce, ve kterém došlo ke skončení možnosti uplatnit si daňový bonus na poplatníka, k opakovanému zaevidování dané osoby na úřadu práce, byl by vyplacený daňový bonus označen jako nedoplatek daně a musel by být uhrazen správci daně. 95

14 3 Srovnání návrhu opatření se stávající státní pomocí nezaměstnaným V této kapitole se zaměříme na vyčíslení úspory státu v jednotlivých měsících u vybraných osob aplikací navržených opatření státní pomoci podporující zaměstnávání zavedením dočasného snížení pojistného na důchodové pojištění (kap ) a zavedením daňového bonusu na poplatníka (kap. 2.2). Základní kriterium hodnocení vychází ze srovnání navrhované výše státní pomoci podporující zaměstnanost (kap. 2) a maximální výše státní pomoci nezaměstnaným osobám, které jsou evidovány na úřadu práce (kapitola 1.2). Pro zjednodušení příkladů se vychází u uchazečů o zaměstnání A, B a C, kteří opětovně začnou pracovat, ze stejné výše hrubé mzdy, jakou pobírali v zaměstnání před registrací na úřadu práce. Z důvodu rozsahu řešené problematiky nejsou (v rámci článku) navrhovaná opatření aplikována na osobu samostatně výdělečně činnou. Úspora státu připadající na osobu (Úsp st. ) zavedením výše uvedených opatření bude vypočtena na základě následujících vzorců, jejichž konstrukce je vlastní a vychází z logiky požadovaného výsledku. Úsp st. SPN SPPZ (3) SPPZ Sl poj. DB popl. (4) kde: SPN státní pomoc v nezaměstnanosti (kap. 1), SPPZ státní pomoc podporující zaměstnávání (kap. 2), Sl poj. sleva na pojistném na důchodové pojištění, které platí zaměstnavatel (kap ), DB popl. daňový bonus na poplatníka (kap. 2.2). Při výpočtu úspory státu zavedením uvedených opatření u uchazeče o zaměstnání A se vychází z hrubé mzdy Kč. Sleva na pojistném na důchodovém pojištění činí 119 Kč (kap ). Vzhledem k výši hrubé mzdy nedojde k uplatnění daňového bonusu na poplatníka, protože výše vypočtené daně před uplatněním slev je vyšší než sleva na poplatníka (kap. 2.2). Tabulka 5: Srovnání státní pomoci při zaměstnání s pomocí v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání A v Kč Měsíc Sleva na pojistném (Sl poj. ) Daňový bonus (DB popl. ) Státní pomoc podporující zaměstnávání (SPPZ) Státní pomoc v nezaměstnanosti (SPN) Úspora (Úsp st. ) I II III IV V VI. a další

15 Obrázek 5: Srovnání státní pomoci při zaměstnání s pomocí v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání A v Kč I. měsíc II. měsíc III. měsíc IV. měsíc V. měsíc VI. a další měsíc Státní pomoc podporující zaměstnávání (SPPZ) Státní pomoc v nezaměstnanosti (SPN) Při výpočtu úspory státu zavedením výše uvedených opatření u uchazeče o zaměstnání B se vychází z hrubé mzdy ve výši Kč. Sleva na pojistném na důchodovém pojištění činí 380 Kč (kap ), daňový bonus na poplatníka je 380 Kč (kap. 2.2). Tabulka 6: Srovnání státní pomoci při zaměstnání s pomocí v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání B v Kč Měsíc Sleva na pojistném (Sl poj. ) Daňový bonus (DB popl. ) Státní pomoc podporující zaměstnávání (SPPZ) Státní pomoc v nezaměstnanosti (SPN) Úspora (Úsp st. ) I II III IV V VI. a další Obrázek 6: Srovnání státní pomoci při zaměstnání s pomocí v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání B v Kč I. měsíc II. měsíc III. měsíc IV. měsíc V. měsíc VI. a další měsíc Státní pomoc podporující zaměstnávání (SPPZ) Státní pomoc v nezaměstnanosti (SPN) 97

16 Při výpočtu úspory státu zavedením výše uvedených opatření u uchazeče o zaměstnání C se vychází z hrubé mzdy Kč. Sleva na pojistném na důchodovém pojištění činí 641 Kč (kap ), daňový bonus na poplatníka je Kč (kap. 2.2). Tabulka 7: Srovnání státní pomoci při zaměstnání s pomocí v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání C v Kč Měsíc Sleva na pojistném (Sl poj. ) Daňový bonus (DB popl. ) Státní pomoc podporující zaměstnávání (SPPZ) Státní pomoc v nezaměstnanosti (SPN) Úspora (Úsp st. ) I II III IV V VI. a další Obrázek 7: Srovnání státní pomoci při zaměstnání s pomocí v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání C v Kč I. měsíc II. měsíc III. měsíc IV. měsíc V. měsíc VI. a další měsíc Státní pomoc podporující zaměstnávání (SPPZ) Státní pomoc v nezaměstnanosti (SPN) Jak vyplývá z výše uvedených tabulek a grafů, aplikace opatření v oblasti sociálního pojištění a daně z příjmů fyzických osob formou státní podpory v zaměstnanosti by přinesla státnímu rozpočtu výrazné úspory. Úspory státu plynou ze zavedení možnosti dočasného snížení důchodového pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a zavedení daňového bonusu na poplatníka u daně z příjmů fyzických osob. Opatření by mělo pozitivní dopad na snížení výdajů státního rozpočtu. V tabulkách 5, 6, 7 je vyčíslena celková výše navrhované státní pomoci podporující zaměstnávání, která je stanovena součtem slevy na pojistném, které si dle návrhu opatření může zaměstnavatel uplatnit (kap ), a daňovým bonusem na poplatníka (kap ). Vzhledem k výši hrubé mzdy v jednotlivých příkladech by bylo možné uplatnit daňový bonus na poplatníka pouze u zaměstnanců B a C. Vypočtená výše státní pomoci zaměstnávání je porovnána s aktuální výší státní pomoci v nezaměstnanosti, která byla u daných uchazečů o zaměstnání v jednotlivých měsících nezaměstnanosti vyčíslena v kapitole č. 1. V příkladech není zohledněna případná kombinace s dalšími sociálními dávkami a není uvedena varianta zahrnující vyživované osoby (hlavně děti), kde by výše úspor státu mohla být výraznější. 98

17 4 Ověření návrhu opatření Ověření uvedeného návrhu opatření (tedy hypotéz zavedení slevy na pojistném na důchodovém pojištění a zavedení institutu daňového bonusu na poplatníka u daně z příjmů fyzických osob) bude v rámci řešení zmiňovaného projektu dále zkoumáno pomocí metody METR (EP) (Marginal Effective Tax Rate for Employed Persons) a metody dotazníkového šetření. Metoda METR udává, o kolik se zvýší zaplacené daně a sníží sociální dávky, pokud se hrubý pracovní příjem zvýší o jednotku. Metoda METR je analýzou dvou základních proměnných, a to daňového zvýhodnění na poplatníka daně z příjmů fyzických osob formou daňového bonusu a dočasného snížení důchodového pojištění, které ovlivňují trh práce. Tato metoda reaguje na existující strukturální problémy na trhu práce v České republice, které jsou způsobeny demotivačními dopady interakce daňového a dávkového systému. Studie analyzuje vliv daně z příjmů, zákonného pojistného a dávkového systému na příjem testovaného jedince a zároveň na jeho motivaci pracovat. Metoda METR byla použita i v rámci výzkumné studie Vliv daní a dávek na pracovní úsilí v ČR, která byla zpracována pro Ministerstvo financí České republiky. (Výzkumná studie, 2009) Ověření uvedených hypotéz bude provedeno také pomocí metody dotazníkového šetření. V rámci projektu byly připraveny dotazníky, které byly vyplněny uchazeči o zaměstnání. Toto šetření bylo prováděno ve spolupráci s vybranými úřady práce. Jsme toho názoru, že uvedení navrhovaných opatření do praxe by mohlo mít pozitivní dopad pro nezaměstnané osoby, jelikož zavedení snížení pojistného na důchodové pojištění pro zaměstnavatele, by mělo vliv na zvýšenou možnost vytvoření nových pracovních míst. Daňový bonus na poplatníka, který by byl vyplácen osobám s nízkou hrubou mzdou, je motivací pro uchazeče o zaměstnání. Předpokladem zavedení navrhovaných opatření do praxe je důsledná kontrola úřadů práce, okresních správ sociálního zabezpečení a finančních úřadů se zaměřením na opětovné zaevidování osob, ke kterým se vážou náklady státu v rámci navrhované státní pomoci podporující zaměstnávání. Jak uvádíme v kapitole 2, opětovné zaevidování těchto osob na úřadu práce by muselo být řešeno vrácením získaných finančních prostředků zpět do státního rozpočtu. Závěr Z celosvětového pohledu je nárůst nezaměstnanosti důsledkem světové hospodářské krize. Jednotlivé státy se s tímto problémem snaží vypořádat různými způsoby (zavedením daňových výhod, snížením odvodů u zaměstnanců i podnikatelů, zaměstnáváním ve státních organizacích, dotacemi na mzdy, snížením pracovní doby apod.). Česká republika se s problémem nezaměstnanosti potýká již dlouhodobě, neboť někteří občané, kteří jsou v produktivním věku, nejsou ochotni pracovat. Stát by měl tyto občany motivovat k zájmu nalézt si zaměstnání nebo zahájit podnikatelskou činnost. Z uvedených důvodů je žádoucí zaměřit se na snížení daňového a odvodového zatížení hlavně nízkopříjmových skupin, a tak je motivovat k pracovnímu úsilí. Je nutné, aby došlo ke sladění a provázanosti systému sociálního se systémem daňovým a odvodovým. Současný sociální systém České republiky je nastaven tak, že znevýhodňuje pracující občany. Pokud se nezaměstnaný snaží získat zaměstnání alespoň na částečný úvazek, ztrácí možnost získat sociální dávky a jeho celkový příjem se nezvýší. 99

18 V rámci tohoto článku byla navržena následující opatření, jejichž cílem je motivovat nezaměstnané osoby k zaměstnání nebo vykonávání samostatně výdělečné činnosti: umožnění zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 26 zaměstnanců, stanovit si zvýšenou sazbu pojistného k nemocenskému pojištění, dočasné snížení důchodového pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance a které za sebe platí osoba samostatně výdělečně činná, zavedení daňového bonusu na poplatníka u daně z příjmů fyzických osob. Domníváme se, že zakomponování navrhovaných opatření do legislativy České republiky by mohlo přinést snížení nezaměstnanosti a také výrazné úspory státního rozpočtu. Další kroky, které by mohly vést ke snížení nezaměstnanosti je zvýšení kontrolní činnosti úřadů práce, zpřísnění podmínek pro příjem podpory v nezaměstnanosti nebo zavedení povinných účastí všech uchazečů o zaměstnání, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky, na veřejně-prospěšných pracích. Poděkování Příspěvek je řešen za podpory projektu SGS č. SP2011/150 Optimalizace daně z příjmů fyzických osob zavedením daňového bonusu na poplatníka vedoucí ke snížení nezaměstnanosti. Literatura [1] GOLA, P. Jak jednotlivé vyspělé země bojují s nezaměstnaností? Dostupný z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/ jak-jednotlive-vyspele-zeme-bojuji-s-nez amestnanosti-/>. [2] Portál České správy sociálního zabezpečení. Dostupný z WWW: <http://www.cssz.cz/>. [3] Portál Ministerstva financí České republiky. Dostupný z WWW: <http://cds.mfcr.cz/ cps/rde/xchg/sid-3ea9846c-f92b7c8/cds/xsl/legislativa_metodika_795.html?year=0>. [4] Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/>. [5] Portál veřejné správy České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.portal.gov.cz/ wps/portal/_s.155/701/_s.155/708?postup_id=82&prvek_id=627>. [6] ŠUBRT, B., Abeceda mzdové účetní. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 510 s. ISBN [7] Výzkumná studie č. 1/2009 Ministerstva financí České republiky. [8] ŽENÍŠKOVÁ, M., Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných: s komentářem a příklady k vyd. Olomouc: ANAG, 143 s. ISBN

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více