Identifikační číslo provozovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační číslo provozovny"

Transkript

1 + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE II 5 ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DPH Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU 6 DAŇOVÁ REFORMA 7 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 11 IB. GROUP OFFICES 12 1

2 IB.Service Identifikační číslo provozovny Nová povinnost pro podnikatele - identifikační číslo provozovny - brzy zrušena? V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 227/2009 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech mění některé zákony, vznikla podnikatelům nová povinnost. Musí označovat svou provozovnu tzv. identifikačním číslem provozovny (IČP). Živnostenské úřady od začaly přidělovat identifikační číslo provozovny (IČP) při oznámení zahájení provozování živnosti. IČP je desetimístné číslo, které musí být viditelně a trvale umístěno na provozovně. Identifikační číslo podnikatelského subjektu, které podnikatel používal, zůstává nezměněno. Došlo jen k nepatrné změně terminologie, jež spočívá v tom, že se identifikační číslo podnikatelského subjektu nyní nazývá identifikační číslo osoby. Podnikatelé musí používat nejen IČ, ale i nové IČP. Provozovnám, které byly zřízeny před , přidělí živnostenský úřad identifikační číslo provozovny nejpozději do a ve stejné lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Podnikatel bude povinen toto identifikační číslo viditelně umístit na provozovnu, a to nejpozději do Za nedodržení této povinnosti mu bude hrozit pokuta až do výše Kč. Mgr. Zuzana Bačková Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E Toto číslo je vázáno na provozovnu a na určitého podnikatele. Pokud je tedy na jedné adrese více podnikatelů a více provozoven, bude mít každá vlastní identifikační číslo provozovny. Provozovna musí být vždy trvale a viditelně zvenčí označena jménem a příjmením podnikatele (je-li podnikatel právnická osoba, pak se namísto jména a příjmení uvede obchodní firma nebo název podnikatele), identifikačním číslem osoby (bylo-li přiděleno) a identifikačním číslem provozovny. V současnosti tedy pro podnikatele platí, že provozovny stačí označit číslem až od 1. srpna Pokud podnikatelé ještě žádné číslo neobdrželi, úřady jim číslo postupně přidělí. 2

3 Od 22. července se však v připomínkovém řízení nachází návrh novely živnostenského zákona, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě administrativního zjednodušení podnikání (např. při stěhování, při opatřování provozoven dalšími speciálními čísly) a rozšíření služby centrálních registračních míst by měla být novelou zrušena povinnost živnostníků opatřovat veškeré své provozovny speciálním identifikačním číslem. Identifikační číslo provozovny by se nově používalo pouze jako referenční údaj mezi Živnostenským rejstříkem a Registrem osob. Podle expertní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu identifikační číslo provozovny znevýhodňuje podnikatelské subjekty, které podnikají na základě živnostenského oprávnění, oproti podnikatelům podnikajícím podle jiných právních předpisů. Zavedení identifikačního čísla provozovny s sebou taktéž přináší zvýšení administrativní zátěže podnikatelů i úřadů státní správy, aniž by byl zřejmý účel a význam tohoto kroku. Lze se tedy důvodně domnívat, že zavedená povinnost bude brzy zrušena. 3

4 IB.Service Informace GFŘ k opravě DPH u dlužníků v insolvenci Informace GFŘ k opravě DPH u dlužníků v insolvenci Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k aplikaci 44 zákona o DPH, účinného od 1. dubna 2011, tj. k institutu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Toto ustanovení dává dodavateli (věřiteli) možnost opravit výši daně na výstupu v případě, že mu odběratel (dlužník) nezaplatil za dodané zboží či poskytnutou službu a dlužník je v insolvenčním řízení. Podrobněji jsme se 44 zabývali v letošním květnovém čísle. V praxi se - i přes dříve vydanou podrobnou Informaci Ministerstva financí - v aplikaci ustanovení vyskytly výkladové neshody. Generální finanční ředitelství údaje Ministerstva financí potvrzuje a doplňuje následující závěry: 1. Opravu výše daně podle 44 zákona o DPH lze provést i u pohledávek, které vznikly před 1. dubnem Ing. Zdeněk Tajcner Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E 2. Pohledávka správce daně odpovídající vzniklé povinnosti dlužníka je pohledávkou DPH za zdaňovací období, kdy byla provedena oprava podle 44, a je pohledávkou za majetkovou podstatou (pohledávka, která vznikla po zahájení insolvenčního řízení; tyto pohledávky bývají obvykle uspokojovány v plné výši). Kompletní texty zmíněných Informací Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství naleznete na internetových stránkách České daňové správy 4

5 IB.Service Elektronická archivace II Elektronická archivace II Navazujeme na téma archivace dokladů z předešlého vydání našeho IB Servisu. V poslední době sílí tendence, co nejvíce zeštíhlit papírově archivované dokumenty. Současná legislativa přesněji definuje způsob, jakým lze listinné dokumenty zabezpečit při převodu do elektronické podoby, pouze v zákoně o DPH. Zákon požaduje elektronický podpis, nebo uznávanou elektronickou značku osoby odpovědné za převod. Mimo jiné v návaznosti na nedávné stanovisko Ministerstva financí k názoru odborné daňové veřejnosti, že doklad, který je zaslán em ve formátu pdf, lze po vytištění odběratelem považovat za originální listinný doklad, na základě kterého má plátce nárok na odpočet DPH (viz KV 309/ ) se množí dotazy, zda je možno takový doklad uchovávat pouze v počítači a původní doklad vůbec netisknout či skartovat. Důležité v tomto případě je rozlišovat mezi elektronicky zaslaným dokladem a dokladem uchovávaným elektronicky. Jedná se o dva různé pojmy. Doklad zaslaný dodavatelem odběrateli em ve formátu pdf je doklad zaslaný elektronicky. Jedná se ale o listinný doklad (viz zdůvodnění KV 309/ ). Není podstatné, zda takový doklad vytiskne prostředky výpočetní techniky dodavatel či odběratel. Doklad uchovávaný elektronicky je buď doklad přenášený mezi dvěma subjekty pomocí softwaru v určitém formátu, nebo doklad listinný převedený do elektronické podoby. Ing. Andrea Kotková Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E V případě výše uvedeného dokladu zaslaného elektronicky mluvíme o listinném dokladu, který se po vytištění a označení dalšími náležitostmi (viz zákon o účetnictví) stává originálním účetním dokladem. Pokud se tedy jedná o daňový doklad včetně DPH, musí při převodu do elektronické podoby splnit podmínku elektronického podpisu či elektronické značky (viz v úvodu). Pokud uvažujeme obecně o účetním záznamu, pak zákon o účetnictví u převodu požaduje, aby účetní jednotka zajistila, že bude obsah účetního záznamu shodný s původním záznamem. Toto prokáže, pokud předloží původní i nový záznam. Zároveň má ale účetní jednotka možnost prokázat shodu jiným způsobem, který nezpochybní žádná z osob, jež s převedeným záznamem pracuje. Proto se domníváme, že praxe správců daně vyžadovat papírové originální doklady nevymizí. Je otázkou technologického vývoje a tlaku veřejnosti, kdy se elektronická archivace zjednoduší a bude více odpovídat potřebám účetních jednotek. 5

6 IB.Service Žádosti o vrácení DPH z jiných členských států EU Žádosti o vrácení DPH z jiných členských států EU do 30. září 2011 Žádosti o vrácení DPH za rok 2010 v jiných členských zemích dle 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, musí být podány nejpozději do 30. září Od minulého roku probíhá vracení podle nových podmínek na základě směrnice Rady 2008/9/ES, která byla implementována do českého zákona o DPH od 1. ledna Počínaje žádostmi za rok 2009 se žádosti podávají v zemi sídla nebo místa podnikání žadatele, a to elektronicky. České subjekty podávají žádosti v ČR prostřednictvím daňového portálu České daňové správy. Před podáním samotné žádosti si daňový subjekt musí na daňovém portále České daňové správy zřídit přístup do aplikace pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech: Daňový portál > Elektronická podání > Elektronické daňové formuláře > Žádost o přidělení přístupu do aplikace na vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech Ing. Zdeněk Tajcner Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E Žádost se podává elektronicky (musí být podepsána elektronickým podpisem) u místně příslušného finančního úřadu. Ten má k posouzení žádosti 15 pracovních dnů, proto doporučujeme podat žádost o přístup s dostatečným předstihem, aby byl přístup zřízen včas a žádosti mohly být podány v termínu. Po přidělení přístupu probíhá samotné podávání žádostí pro jednotlivé státy EU opět elektronicky prostřednictvím příslušné aplikace na daňovém portále České daňové správy: Daňový portál > Vracení DPH v rámci EU Více informací k žádostem naleznete na výše zmíněných internetových stránkách České daňové správy. 6

7 IB.Service Daňová reforma Daňová reforma Vláda České republiky schválila návrh zákona č. 121/11 o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Novela představuje první fázi III. pilíře daňové reformy (I. pilíř je daňový řád, II. pilíř je reorganizace daňové správy). Projde-li celým schvalovacím procesem, přinese změny mimo jiné u přímých daní, daně z přidané hodnoty, sociálního a zdravotního pojištění. I. Jednotné inkasní místo Jednotné inkasní místo (JIM) slibuje zjednodušení komunikace daňových subjektů s orgány veřejné správy, kdy bude sloučena správa finančních orgánů, sociálního a zdravotního pojištění. Mimo jiné to znamená, že podání proběhne jedním formulářem a platby jednou částkou na osobní účet. Mezi hlavní sjednocující změny u přímých daní, pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění patří: - sjednocení terminologie, pravidel pro registraci, záloh, hlášení, sankcí, atd. - sjednocení základu pro daně a pojistné - sjednocení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců na 6,5 % - zaměstnavatelé budou nově hradit daň z úhrnu mezd, která zahrnuje pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a pojistné na úrazové pojištění - zrušení superhrubé mzdy II. Zákon o dani z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Ing. Vendula Tunklová Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E Daň z příjmů fyzických osob dozná změny u osvobozených příjmů, odčitatelných položek, způsobu stanovení základu daně (zrušení superhrubé mzdy ), sazby daně a slev. Jmenujme některé z plánovaných změn: - zrušení některých osvobození příjmů u fyzických osob o příjem plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace a v následujícím období o plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní/náhradní službě, v záloze, povolaným na cvičení atd. o kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů o odstupné za uvolnění bytu či příjem z prodeje bytu použitý na uspokojení vlastní bytové potřeby o příjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle zákona o vlastnictví bytů o příjmy ve formě povinného výtisku a ve formě autorské rozmnoženiny 7

8 - osvobození příjmů z prodeje podílového listu speciálního fondu nemovitostí a z kolektivního fondu kvalifikovaných investorů nově podléhá pětiletému testu místo současnému šestiměsíčnímu - zrušení nebo zkrácení některých zaměstnaneckých benefitů jako např.: o hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajištěného jinými subjekty o bezplatné/zlevněné jízdenky pro zaměstnance podniků veřejné dopravy a jejich rodinné příslušníky o nepeněžní dary zaměstnancům do výše 2.000,- Kč o hodnota přechodného ubytování zaměstnanců do výše 3.500,- Kč za měsíc o peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá cena o snížení limitu pro nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociální potřeb na rekreaci, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení závodní knihovny, kulturní akce apod. na ,- Kč za rok - úhrnná částka úroků z úvěru na financování bytové potřeby, o které lze snížit základ daně, se snižuje na ,- Kč - o zaplacené členské příspěvky a zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání již nebude možné snížit základ daně - zvyšuje se možnost odpočtu darů na 15 % základu daně - novým základem daně bude zdanitelný příjem (u zaměstnanců hrubá mzda) - sazba daně bude 19 % - poplatníci s příjmem ze závislé činnosti budou moci nově uplatnit slevu ve výši 3.000,- Kč/rok - omezení uplatnění základní slevy poplatníka pro osoby s příjmy většími, než činí 48násobek průměrné mzdy - lhůta pro podepsání prohlášení, zažádání zaměstnavatele o roční vyúčtování a doložení potřebných podkladů se zkracuje do Daň z příjmů právnických osob Pro daň z příjmů právnických osob přinese novela změn méně než u fyzických osob. Některé z nich jmenujeme: - zrušení osvobození příjmů veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení, Fondu dětí a mládeže, České konsolidační agentury, Garančního fondu obchodníků - příjem plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace a v následujícím období - osvobození členských příspěvků je zachováno jen v některých vybraných případech - zvyšuje se možnost odpočtu darů na 10 % základu daně, přičemž je zrušena možnost navýšení o dalších 5 % při poskytnutí daru školám - sazba daně zůstává 19 % - jen pro investiční fondy, podílové fondy, zahraniční fondy kolektivního investování a penzijní fondy je nově 0 % Společná ustanovení pro daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob - možnost tvorby opravných položek k pohledávkám z titulu smluvních sankcí - zrušení omezení při uplatňování daňových nákladů na stravování zaměstnanců u zaměstnavatele - sjednocení minimální doby trvání finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (možnost snížení doby o 6 měsíců i u majetku zařazeného v odpisových skupinách 4-6) - rozšíření možnosti odpočtu daně na podporu výzkumu a vývoje a upřesnění ustanovení - zrušení možnosti uplatňování slevy na dani z titulu investičních pobídek - zaměstnavatelé budou mít nově povinnost platit daň z úhrnu mezd ve výši 32,5 % základu daně ze závislé činnosti (místo odvodů sociálního a zdravotního pojištění) a podávat měsíční hlášení do 20. dne následujícího měsíce - zvýšení limitu pro povinnost platit zálohy se zvedla na ,- Kč poslední tvrzené daně 8

9 IV. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Pro tvorbu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám již nebude stanoven limit pro hodnotu pohledávky (nyní je možné tvořit opravné položky k pohledávkám do ,- Kč). Opravné položky se budou tvořit ve dvou pásmech dle doby po splatnosti: - 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky - 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky IV. Zákon o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitostí Novela přinesla technické úpravy zákona a změny sazeb: - sazba daně dědické bude činit 9,5 % - sazba daně darovací bude 19 % (u bezúplatně nabyté povolenky 32 %) - sazba z daně převodu nemovitostí zůstává na 3 % - zvýšení limitu pro osvobození od daně dědické při nabytí movitých věcí osobní potřeby u 3. skupiny z ,- Kč na ,- Kč U daně z převodu nemovitostí došlo k zúžení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva na případy, kdy vkladatelem bude územní samosprávný celek. V. Zákon o dani z přidané hodnoty - snížení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani z ,- Kč na ,- Kč VI. Daňový řád - rozšíření uplatnění daňové informační schránky - změny v oblasti registrace k daním - zpřesnění textu týkajícího se podání dodatečného daňového přiznání, které má odstranit dosavadní pochybnosti, zda vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši; nyní je nahrazen textem daň byla stanovena v nesprávné výši - úpravy v oblasti dražby prováděné správcem daně 9

10 IB.Service Upozornění: naše ové adresy se mění Vážení klienti a obchodní partneři, jako český člen Grant Thornton International jsme přijali globální ový protokol ve formátu: Prosíme, zaktualizujte si svůj adresář. Děkujeme. Naše webové stránky: Consulting s.r.o. Audit s.r.o. 10

11 IB Service Daňový kalendář Září pátek spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň úterý daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za srpen daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2011 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen souhrnné hlášení za srpen 2011 energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen pátek daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2011 Říjen pondělí spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí silniční daň - záloha na daň za 3. čtvrtletí čtvrtek daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků úterý spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za září daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2011 energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září pondělí daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle 106a zákona o DPH daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září

12 Další informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T IB Interbilanz savjetovanje d.o.o. IB Interbilanz revizija d.o.o. Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Milutina Milankovica 136a Novi Beograd T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, T Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T Na Bojišti 18, CZ Praha 2 T , F E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Klara Vovk-Zavec, T IB Interbilanz Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Consulting LLC IB Interbilanz Audit LLC Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E 12

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více