VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, Praha 8 IČ / DIČ / CZ Právní forma s.r.o. 2. Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci zakázky Jaroslav Hubata-Vacek Kontaktní osoba Hana Srdínková Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb výuka anglického jazyka 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ,-CZK Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1 / 6

2 5. Popis (specifikace) předmětu zakázky Předmětem zakázky je nákup kompletní služby u dodavatele, který zajistí výuku angličtiny pro zaměstnance společnosti CCFT Services, s.r.o. Období výuky: 14. února června 2013 V průběhu realizace zakázky proběhne celkem 120 týdnů výuky, přičemž každá skupina absolvuje 2 hodiny výuky týdně (1 hodina = 60 minut) a navíc 10 hodin intenzivního kurzu, tzn. v rámci jedné skupiny proběhne za celou dobu realizace zakázky 250 hodin výuky o délce každé hodiny 60 minut. Celkový počet hodin výuky včetně intenzivních kurzů pro všechny tři skupiny od do je tedy 750 hodin. Místo výuky: v prostorách zadavatele Počet účastníků: 8 Frekvence výuky: - pro každou skupinu je plánována kombinace výuky gramatiky (1x týdně 60 min.) a konverzace s rodilým mluvčím (1x týdně 60min.) se zaměřením na obecnou a obchodní angličtinu, - kurzy budou probíhat na hranici pracovní doby v době mezi 8h30-9h30 nebo 16h30-17h30 (s výjimkou intenzivního kurzu), - kurzy jsou naplánovány na 50 týdnů ročně, - pro každou skupinu dva půldenní intenzivní kurzy (2 x 5h) v průběhu období výuky (jaro 2012 a červen 2013). Rozdělení do skupin dle znalostí: - intermediate (4 osoby), - upper-intermediate (3 osoby), - individuální kurzy pro ředitele společnosti (1 osoba) úroveň mezi intermediate a upper-intermediate. Zaměření a cíle kurzů : - výuka obecné a obchodní angličtiny, - plán výuky pro jednotlivé skupiny má být koncipován jako příprava na mezinárodně uznávaný certifikát, - zajištění plynulé komunikace s klienty při obchodních schůzkách, zpracování a realizace nabídek, obchodní korespondence, překlady materiálů. Skupina intermediate (4 osoby) Kurz má být zaměřen na výuku obecného anglického jazyka i na obchodní angličtinu. Jedná se o zaměstnance, kteří prošli různými jazykovými kurzy. Cílem je upevnění a rozšíření znalostí z gramatiky, porozumění hlavním myšlenkám běžných témat, se kterými se pravidelně setkávají v práci, v životě. Umět napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. V oblasti konverzace: zlepšení plynulosti, umět si poradit s většinou situací, jež mohou nastat v denním životě. Měli by dokázat popsat své zážitky, umět stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Mezi probíraná témata patří HR, obchod, marketing. Součástí výuky budou i dva půldenní intenzivní kurzy (2 x 4h) v průběhu období výuky (jaro 2012 a červen 2013). Kurz bude zaměřen na prověření získaných znalostí z oblasti gramatiky a konverzace. Obsah kurzu bude upřesněn se zadavatelem, příslušnými lektory a se členy skupiny. Plán výuky má být koncipován jako příprava na mezinárodně uznávaný certifikát např. PET, BEC. Skupina upper-intermediate (3 osoby) Kurz má být zaměřen převážně na obchodní angličtinu a zároveň na výuku obecného anglického jazyka. Jedná se o zaměstnance obchodního oddělení, kteří mají maturitu z tohoto jazyka. Cílem je upevnění a zároveń rozšíření znalostí z gramatiky, rozšíření slovní zásoby, schopnost číst a porozumět ekonomickému či odbornému textu. V oblasti konverzace: zlepšení každodenní komunikace s klienty při obchodních schůzkách, zaměření na znalost obchodní ekonomické AJ. Součástí výuky budou i dva půldenní intenzivní kurzy (2 x 4h) v průběhu období výuky (jaro 2012 a červen 2013). Kurz bude zaměřen na prověření získaných znalostí z oblasti gramatiky a konverzace. Obsah kurzu bude upřesněn se zadavatelem, příslušnými lektory a se členy skupiny. Plán výuky má být koncipován jako příprava na mezinárodně uznávaný certifikát např. FCE, BEC. Individuální kurzy pro ředitele společnosti (1 osoba) Úroveň kurzu mezi intermediate a upper-intermediate. Z důvodu časové vytíženosti byly kurzy naplánovány separátně. Kurz má být zaměřen na výuku obecného anglického jazyka a na obchodní angličtinu. Cílem je upevnění a rozšíření znalostí z gramatiky, četba tisku (business, politika, společnost) a literatury. V oblasti konverzace: schopnost vést obchodní jednání, zlepšení každodenní komunikace. Součástí výuky budou i dva půldenní intenzivní kurzy (2 x 4h) v průběhu období výuky (jaro 2012 a červen 2013). Kurz bude zaměřen na prověření získaných znalostí z oblasti gramatiky a konverzace. Obsah kurzu bude upřesněn se zadavatelem, příslušnými lektory a s ředitelem společnosti. Plán výuky má být koncipován jako příprava na mezinárodně uznávaný certifikát např. FCE, BEC. Další požadavky na dodavatele: Výuka konverzace bude zajišťována rodilými mluvčími s odbornou kvalifikací a praxí ve výuce AJ. Dodavatel bude průběžně sledovat a vyhodnocovat pokroky v úrovni znalostí všech skupin (vstupní, průběžný, závěrečný test). Průběžný znalostní test bude prováděn v intervalu jedenkrát za půl roku u všech zaměstnanců. Ve spolupráci se zadavatelem bude na základě jeho výsledků případně upraven obsah výuky u jednotlivých skupin. Při výuce by měly být využívány rozličné formy výuky (gramatická cvičení, četba a analýza textu, konverzační a modelové situace, poslech, atd.) Pravidelné sledování docházky formou prezenčních listin. Zadavatel bude mít možnost storna výuky a následné nahrazení za předem stanovených podmínek. V případě opakující se nespokojenosti s lektorem, bude mít zadavatel možnost výměny lektora. Nabídka musí být podána na celý rozsah zakázky. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 6

3 6. Doba a místo plnění zakázky Doba plnění zakázky 14. února června 2013 Místo plnění zakázky prostory CCFT Services, s.r.o. 7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky* Nabídka musí obsahovat: 1. Identifikace dodavatele - název, sídlo, IČ, telefon, garant dodávky (jméno, pozice, telefon, , jméno a podpis statutárního orgánu), 2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele a oprávnění (dle bodu 10) 3. Předmět nabídky, tj. konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky jazykového vzdělávání, která musí obsahovat: o návrh obsahu a struktury jednotlivých kurzů, o návrh metod forem výuky, o návrh výukových materiálů a učebních pomůcek pro každou skupinu včetně jejich ceny na trhu o popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků účastníků kurzů o podmínky pro storno hodin a možnost jejich nahrazení 4. Lektorský tým - profily lektorů včetně rodilých mluvčích, kteří budou provádět jazykovou výuku (životopisy, kvalifikační předpoklady pro výuku, délka spolupráce s dodavatelem, specifikace zkušeností lektora se skupinovou i individuální výukou angličtiny), vzájemná zastupitelnost lektorů 5. Harmonogram výuky (návrh pro jednotlivé skupiny a zároveň časové možnosti dodavatele) 6. Nabídková cena bez DPH (viz bod 8) Požadavky na zpracování popisu předmětu nabídky (tj. popis nabízené služby aj.): Kurz pro intermediate: u kurzu uveďte obsah a konkrétní přínos (co budou účastníci po kurzu znát). Rozveďte průběh a metody výuky a jejich konkrétní cíl. Uveďte, jaké budou při kurzu použity učební pomůcky a způsob ověřování znalostí. U obou půldenních intenzivních kurzů (jaro 2012 a červen 2013), které budou zaměřeny na prověření a upevnění získaných znalostí z oblasti gramatiky i konverzace uveďte, jaké budou použity metody, učební pomůcky a způsob ověřování znalostí. Obsah intenzivních kurzů bude specifikován 1 měsíc před konáním. Zároveň upřesněte o jaký mezinárodně uznávaný certifikát se lze po ukončení kurzu ucházet. Kurz pro upper-intermediate: u kurzu uveďte obsah a konkrétní přínos (co budou účastníci po kurzu znát). Rozveďte průběh a metody výuky a jejich konkrétní cíl. Uveďte, jaké budou při kurzu použity učební pomůcky a způsob ověřování znalostí. U obou půldenních intenzivních kurzů (jaro 2012 a červen 2013), které budou zaměřeny na prověření a upevnění získaných znalostí z oblasti gramatiky i konverzace uveďte, jaké budou použity metody, učební pomůcky a způsob ověřování znalostí. Obsah intenzivních kurzů bude specifikován 1 měsíc před konáním. Zároveň upřesněte o jaký mezinárodně uznávaný certifikát se lze po ukončení kurzu ucházet. Individuální kurzy pro ředitele společnosti: u kurzu uveďte obsah a konkrétní přínos (co bude účastník po kurzu znát). Rozveďte průběh a metody výuky a jejich konkrétní cíl. Uveďte, jaké budou při kurzu použity učební pomůcky a způsob ověřování znalostí. U obou půldenních intenzivních kurzů (jaro 2012 a červen 2013), které budou zaměřeny na prověření a upevnění získaných znalostí z oblasti gramatiky i konverzace uveďte, jaké budou použity metody, učební pomůcky a způsob ověřování znalostí. Obsah intenzivních kurzů bude specifikován 1 měsíc před konáním. Zároveň upřesněte o jaký mezinárodně uznávaný certifikát se lze po ukončení kurzu ucházet. 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena nesmí přesáhnout částku Kč bez DPH. Pro hodnocení zakázky bude použita celková cena nabídky bez DPH. Pokud uchazeč o zakázku není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky s výjimkou učebnic, které budou pořízeny zadavatelem na základě doporučení dodavatele. Nabídková cena musí být uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena pro všechny tři níže uvedené kategorie v následujícím členění: cena bez DPH, částka DPH, cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována následujícím způsobem: - celková cena za každou skupinu za celé období výuky ( ) - celková cena za každou skupinu za oba intenzivní kurzy (2x5h) - cena za hodinu výuky (60 minut) za každou skupinu Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 6

4 9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky 20. ledna 2011 do 9 hodin Místo pro podání nabídky Osobně na adresu: IBC, Pobřežní 3, Praha 8, k rukám Hany Srdínkové a Jaroslava Hubaty-Vacka (po předchozí telefonické domluvě) Poštou na adresu: IBC, Pobřežní 3, Praha 8, k rukám Hany Srdínkové a Jaroslava Hubaty-Vacka Způsob přeložení nabídky Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem Neotevírat, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.uchazeč předloží nabídku v originále, ve dvou kopiích a zároveň předloží nabídku v elektronické podobě na CD (viz bod 12). Jazyk zpracování nabídky Čeština(CZ) 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele* Č. 1 Vymezení požadavku Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 53. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který: a) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, b) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, c) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele d) není v likvidaci Č. 2 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Vymezení požadavku Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 6

5 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. Kvalita realizačního týmu váha 40% 2. Obsah a kvalita nabízených služeb váha 30% 3. Nabídková cena bez DPH - váha 30 % Metoda hodnocení dle kritéria 1: Hodnoceny budou životopisy lektorů včetně rodilých mluvčích, kteří budou jazykovou výuku provádět. Životopisy musí obsahovat informace o kvalifikaci pro výuku AJ, specifikaci zkušeností lektora se skupinovou i individuální výukou angličtiny a délku spolupráce s dodavatelem. Nabídky v tomto kritériu získají v součtu od 2 do 6 bodů dle jejich posouzení v rámci vymezených parametrů: Počet bodů Kvalifikace pro výuku angličtiny Zkušenosti se skupinovou výukou angličtiny Zkušenosti s individuální výukou angličtiny Délka spolupráce s dodavatelem 0,5 bodu 1 bod 1,5 bodu Metoda hodnocení dle kritéria 2: Hodnocen bude plán výuky na celé období, návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod, forem výuky a návrh výukových materiálů a pomůcek, způsob ověřování a vyhodnocování výsledků výuky, zastupitelnost lektorů (v případě nemoci, nespokojenosti) a podmínky pro storno hodin a možnost jejich nahrazení. Nabídky v tomto kritériu získají v součtu od 2 do 6 bodů dle jejich posouzení v rámci vymezených parametrů: Počet bodů Plán výuky, obsah a struktura kurzů Metody a formy výuky, výukové materiály 0,4 bodu 0,8 bodu 1,2 bodu Ověřování a vyhodnocování výsledků výuky Zastupitelnost lektorů Podmínky pro storno hodin a možnost jejich nahrazení Metoda hodnocení dle kritéria 3: Nabídky v tomto kritériu získají od 2 do 6 bodů dle vymezených intervalů: Počet bodů 2 body 4 body 6 bodů Cena bez DPH do Kč včetně a nad Kč do Kč včetně a nad Kč do Kč včetně Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 6

6 12. Další požadavky zadavatele* Platební podmínky Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Fakturační období je jeden měsíc. Splatnost faktur je 30 dní od doručení zadavateli. Přílohou faktur musí být přehled odučených hodin v měsíci a originály prezenčních listin. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění či porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy. V případě nesplnění termínu a povinností vyplývajících ze smlouvy je účtována úhrada nákladů způsobených nesplněním smlouvy. Smluvní pokuta v případě nepřítomnosti lektora i jeho náhrady ve výši 50% z ceny školení. Podmínky změny a ukončení smlouvy Změna smlouvy jde provést pouze na základě oboustranné písemné dohody. Zadavatel má možnost předčasného ukončení smlouvy v případě nekvalitního plnění smlouvy, či při jejím hrubém porušení a v případě nesplnění termínů dodávky služeb. Zadavatel bude mít možnost storna výuky a následné nahrazení za předem stanovených podmínek. V případě opakující se nespokojenosti s lektorem, bude mít zadavatel možnost výměny lektora. Zadavatel má možnost předčasného ukončení smlouvy v případě nespokojenosti se školením. Kvalita jednotlivých kurzů a lekcí bude průběžně zjišťována dotazníkem (stupnice 1-5 jako ve škole). V případě, že minimálně polovina účastníků posoudí školení stupněm 4 nebo 5, a to třikrát za sebou, může objednatel jednostranně vypovědět smlouvu s dodavatelem. Formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém médiu apod.) Nabídky se podávají v českém jazyce, v písemné formě a v řádně uzavřené obálce. Všechny listy nabídky musí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Uchazeč předloží nabídku v originále, ve dvou kopiích a zároveň předloží nabídku v elektronické podobě na CD. Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek předložené jedním dodavatelem. Datum 10. ledna 2011 Místo Podpis Praha Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 6

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více