DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK"

Transkript

1 DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK IVANA ŠIMONOVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: Článek popisuje distanční kurz odborné angličtiny pro studenty kombinované formy bakalářského studia oboru Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a managementu a uvádí zkušenosti s jeho využíváním Klíčová slova: distanční vzdělávání, odborná angličtina, informatika Abstract: The article describes an English distance course for Applied Informatics students in a combined form of bachelor studies. Key words: distance education, professional English, informatics 1. ÚVOD Rozvoj techniky a technických věd přestal být v posledních desetiletích spojován pouze s hospodářstvím. Mnohé objevy a vynálezy se staly také prostředkem zábavy (televize, video, počítače) a postupně pronikly i do vzdělávacího procesu. Tyto nové didaktické prostředky (Bohony, 2003) umožnily vznik nových vzdělávacích forem, které by nebyly realizovatelné bez moderní komunikační techniky. Distanční vzdělávání, které je výsledkem nutnosti (požadavek potřeby celoživotního vzdělávání), možnosti (nedostatek času pro studium) a existence nových technických prostředků (audio, video, informační a komunikační technologie apod.), se zařadilo do současného vzdělávacího systému. Odborná i laická veřejnost postupně a často na vlastní zkušenost zjišťuje, že se nejedná o pouhé přejmenování původního dálkového studia, ale že vlivem změněných společenských a technických podmínek vznikla nová forma vzdělávání. Jedna z mnoha definic vymezuje distanční vzdělávání jako multimediální formu samostatného studia (Zlámalová, 2001). Multimediálnost znamená využití všech distančních komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo, samostatnost umožňuje flexibilitu studia, ale zároveň kvůli fyzickému oddělení vzdělávajícího od vzdělávaného klade vysoké nároky na zpětnovazební informace ať v oblasti komunikace, porozumění učivu či prověřování získaných znalostí. 2. POPIS KURZU Po vyhodnocení a zohlednění zkušeností ze tří semestrů výuky odborné angličtiny za podpory počítače v denním studiu jsme se rozhodli vytvořit soubor šesti distančních kurzů pro studenty kombinované formy studia bakalářského oboru Aplikovaná informatika, neboť právě oni mají k tomuto médiu nejbližší vztah po stránce odborné i sociální. Dále předpokládáme, že právě těmto studentům bude vyhovovat zvolená distanční forma. Kurzy AJ 1A Di a AJ 1B Di jsou určeny pro 1. ročník a jejich cílem je sumarizovat, zopakovat a procvičit základní jevy anglické mluvnice a vytvořit tím stejnou minimální vstupní úroveň pro práci v dalších semestrech. Druhý ročník (kurzy AJ 2A Di a AJ 2B Di) je věnován komunikaci v písemné i ústní formě, třetí ročník (kurzy AJ 3A Di a AJ 3B Di) se soustředí na práci s odborným textem. Kurzy jsou umístěny ve virtuálním studijním prostředí WebCT. Zatímco v česky vyučovaných předmětech je prostředí přeloženo do češtiny, v těchto kurzech zůstává anglické jako první příspěvek k odborné slovní zásobě. Podrobný popis WebCT a návod pro studenty i učitele, jak s nimi pracovat, se nachází na adrese V těchto kurzech jsou využity téměř všechny nabízené služby, a to jak pro umístění studijních materiálů, tak pro procvičování, testování, hodnocení a komunikaci. Přístup k jednotlivým oblastem je umožněn kliknutím na zvolenou položku v nabídce kurzu (Course Menu) v levé části obrazovky. Co tedy kurzy nabízí a jak s nimi pracovat? 295

2 Klikněte na položku Content Module (Obsah kurzu) v Course Menu. Před sebou vidíte seznam jednotlivých kapitol, včetně té úvodní, která studentům ještě jednou připomene nejdůležitější informace pro práci s kurzem. (Všichni studenti měli možnost absolvovat tříhodinový kurz práce ve WebCT, který obsahoval teoretickou i praktickou část. Této možnosti využilo 96 studentů.) Pak můžete začít studovat. Každá kapitola je rozdělena do čtyř částí: 1. obsah a cíle 2. materiál ke studiu 3. příklady a cvičení s klíčem, který se zobrazí až na pokyn studenta 4. odkaz na test k dalšímu procvičení Dále kurzy obsahují zadání tří domácích úkolů k samostatné práci studenta (Assignment 1, 2, 3), vstupní test (Diagnostic Test 1), klíč, který je přiložen až po opravení testu tutorem (Key 1), vzorový zápočtový test (Sample Test for Credit) a texty k poslechu (Listening). Všechny tyto položky jsou uvedeny buď pouze v angličtině, nebo mají českou i anglickou verzi, např. v materiálech ke studiu. Anglická verze se zobrazí po kliknutí do textu. Po prostudování textu každé kapitoly a příkladů v ní uvedených pokračují studenti v dalším procvičování formou testů, které jsou dostupné po kliknutí na jejich název v Course Menu. Zvolená forma testu závisí na druhu procvičovaného učiva. Pro výuku mluvnice považujeme za vhodné formy testu výběr z několika odpovědí (Multiple Choice), přiřazování správné odpovědi výběrem (Matching) a krátké odpovědi (Short answers). Všechny uvedené formy poskytují studentovi zpětnou vazbu předložením správné odpovědi, v náročnéjších případech i s vysvětlením, proč právě tato odpověď je správná. Forma Short answers umožňuje ohodnotit výkon studenta i v procentech, např. při drobné chybě neoznačí celou odpověď za nesprávnou, ale započítá část bodů. Tato vlastnost testu je studenty velmi kladně hodnocena, i když pro zadavatele testu je náročná po odborné a časové stránce. Po prostudování materiálů a procvičení pravidel ve cvičeních a testech přistoupí studenti k vypracování samostatných úkolů (Assignments). Po kliknutí na toto slovo v Course Menu si úkol stáhnou, vypracují a odešlou tutorovi. Tato fáze probíhá bez připojení k internetu a nezvyšuje tak finanční náročnost při práci mimo fakultu. Tutor úkol ohodnotí, připojí získaný počet bodů, slovní komentář (neomezeně dlouhý) a opravený soubor s úkolem. Tato schopnost prostředí je z metodického hlediska pro studenty i pedagogy velmi významná a cenná. Dalšími prostředky zpětné vazby jsou synchronní i asynchronní komunikace mezi studentem, tutorem, studenty navzájem, vytváření diskusních skupin, chat a nástěnka (Mail, Discussions, Chat, Whiteboard). Tutor i student tak mohou rychle zveřejnit informace pro všechny nebo určitý počet studujících. Souhrnné informace o obsahu předmětu a podmínky udělení zápočtu či zkoušky jsou zveřejněny v sylabech (Syllabus). Termíny odevzdání úkolů a další důležitá data se nacházejí v kalendáři (Calendar). Anglicko-český a česko-anglický slovník odborné slovní zásoby (pro potřeby kurzu) najdou studenti v položce Glossary. Slovník je doplněn také o výslovnost v písemné i zvukové formě. WebCT nabízí např. i vyhledávání (Search), možnost umístění prezentací (Presentations), www stránek (Homepages), zaznamenávání individuálních výsledků pro studenty (My grades, My progress), administraci pro tutory a další služby, které budou využity v průběhu studia. Všechny tyto položky jsou zpřístupněny kliknutím na jejich název v Course Menu. 3. HODNOCENÍ KURZŮ STUDENTY V akademickém roce 2003/2004 pracovalo v těchto dvou kurzech přibližně 100 studentů kombinované formy studia bakalářského oboru Aplikovaná informatika. Po ukončení prvního semestru studia 86 z nich zodpovědělo tyto otázky: 1. Jak se vám pracovalo ve virtuálním studijním prostředí WebCT? (viz tab. 1) 2. Jestliže vidíte nějaké klady na této formě studia, které to jsou? (viz tab. 2) 3. Jestliže vidíte nějaké zápory na této formě studia, které to jsou, a jaká byste doporučili zlepšení? (viz tab. 3) 296

3 Jsme si vědomi toho, že tyto otázky jsou zadány s volnou formou odpovědi. Důvodem je, že stejné otázky jsou kladeny účastníkům všech on-line kurzů na naší fakultě, slouží pro prvotní zhodnocení a záměrné nenavádějí k odpovědi. Na základě připomínek a zkušeností účastníků byl připraven další, podrobnější dotazník (Poulová, 2003), jehož výsledky je možno přesněji statisticky zpracovávat. Níže uvedené připomínky jsou tedy výsledkem individuálního hodnocení. Proto se všichni studenti nevyjadřují ke všem problémům, ale jen k těm, které oni sami považují za nejzávažnější. Tab Pracuje se mi dobře Pracuje se mi docela dobře Přehledné Rychlý, bezproblémový přístup přes internet 2 5. Srozumitelné 9 6. Výborné 5 7. Velmi dobré 7 8. Jsem spokojen, vyhovuje mi to 7 9. Jsem příjemně překvapen User-friendly, intuitivní Zpočátku problémy s orientací v prostředí, teď už dobré Zpočátku problémy s heslem častá změna hesla, navrhuji připomenutí 12 hesla 13. Částečné problémy s orientací vynechal jsem úvodní tutoriál Velmi občas pomalejší spojení na mém počítači Doporučuji upozornění na blížící se důležité události Doporučuji napojení na externí pro hlášení změn v kurzu Doporučuji společný Kalendář pro všechny mé kurzy Nevyhovuje mi, že Č-A/A-Č slovníček je dohromady Komplikované stahování úkolů 5 Tab Pro kombinovanou formu studia ideální Volba času Volba místa Individuální tempo podle úrovně znalostí, možnost víc procvičit, 32 přeskočit 24. Vše stále přístupné Bez dojíždění Šetří peníze (za učebnice, cestovné) Přednášky přehledné Povzbuzující, lidskou formou Testy, cvičení ihned dostupné, s klíčem, vysvětlením (někdy) Testy možno použít opakovaně, zlepšovat se Skryté odpovědi u příkladů Diskuse, vynikající pro kontakt Komunikace oživí kurz Možnost naplánovat si práci S úrovní kurzu jsem velmi spokojen Kurz je přiměřeně stručný, ale přitom jasný Zdroj studijních materiálů Efektivnější formu studia zatím neznám Je to lepší než výuka ve velké skupině (100 studentů) Vítám distanční formu, má velkou budoucnost 2 297

4 Tab Chybí možnost stáhnout celý materiál vcelku Chybí poslech Chybí mi více poslechu Doporučuji ozvučené videonahrávky Chybí aktivní konverzace Chybí mi procvičování s učitelem Chybí mi možnost okamžité konzultace Chybí mi větší přímý kontakt s učitelem Chybí mi větší kontakt se spolužáky Doporučuji moderovaný (synchronní) chat Chybí mi kontrola výslovnosti Chybí mi odkazy na další zdroje ke studiu Chybí mi seznam neprav. sloves Chybí mi seznam výjimek Chybí mi možnost psát si poznámky do textu Chybí mi překlady všech ukázkových vět a příkladů Kombinovaná forma znamená konzultace + samostudium, i v jazyce Nutné připojení k internetu Načtení trvá dlouho Problém se sebedisciplínou, možnost stále učení odkládat Nemotivace lepšími spolužáky Možnost kolektivního vypracování úkolu Uvítal bych vyhledávač Uvítal bych poznámkový blok s možností odkazu na kapitolu Uvítal bych spojení WebCT+iexam+isit Uvítal bych, aby všichni učitelé užívali WebCT, teď jsou materiály na 3 různých místech 67. Malá možnost kontroly výsledků Doporučuji nepoužívat kurzu nutno kontrolovat víc adres Není to kurz pro začátečníky Jsem začátečník kurz nevysvětlí výslovnost Několik dnů trvá ohodnocení úkolů WebCT je vhodné pro samostatné opakování, shrnutí, ne pro výklad 2 nové látky, pak nechybí kontakt s učitelem Jak je vidět z výše uvedeného, studenti se pečlivě věnovali zodpovězení otázek. Prostředí samotné hodnotili převážně kladně. Na distanční formě studia ocenili její přednosti. Přehled záporných připomínek je výzvou pro autory. Některé z nich považujeme za naprosto oprávněné (názor č. 41, 42, 43, 50, 51, 52, 56, 66), další z nich by si i autoři přáli v brzké době realizovat (názor č. 44, 48, 55, 65), jiné vznikly z nedostatečné znalosti prostředí (názor č.53, 54, 68), ať už její příčina byla na straně studenta či tutora. Často postrádaný přímý kontakt s tutorem vyjádřil jeden z respondentů takto: Absence přímé konverzace je daň za časovou flexibilitu. Tuto připomínku považují autoři za velmi výstižnou a s přispěním nových didaktických prostředků se budou snažit ji snížit na přijatelnou míru. 4. ZÁVĚR Na základě uvedených výsledků je nepochybné, že i přes četné připomínky je distanční forma přínosem nejen při studiu cizích jazyků, kde víc než v mnoha jiných oborech je kladen důraz na komunikaci a zvukovou stránku. Je možno ji doporučit zvláště pro studenty informatických oborů a kombinované formy studia, kteří ve větší míře než studenti denního studia jsou nuceni studovat samostatně a schopni využívat toto médium. Literatura 1. Alexander, L. G.: English Grammar, Longman,

5 2. Bednaříková, I.: Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání, Centrum otevřeného a distančního vzdělávání, UP Olomouc, Bohony, P.: Didaktická technológia, UKF, Nitra Dušková, L.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Academia Praha, ECDL, Self-Study Pack, Modules 1-7, Institute of Public Administration, Dublin, Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP, Peters S., Gráf, T.: Nová učebnice anglické gramatiky, Polyglot Praha, Poulová, P., Hynek, J.: Application of Information and Communication Technologies. In Education and Information Systems: Technologies and Applications. Orlando, 2003, s Tryml S.: Moderní učebnice anglické gramatiky, Ekopress Praha, Zlámalová, H.: Úvod do distančního vzdělávání, Centrum otevřeného a distančního vzdělávání, UP Olomouc, PhDr. Ivana Šimonová Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu V. Nejedlého 573, Hradec Králové 299

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

3/2008 Media4u Magazine

3/2008 Media4u Magazine 3/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

DIDAKTICKÉ TESTY V MACROMEDIA AUTHORWARE PRO VÝUKU ZEMĚPISU MACROMEDIA AUTHORWARE DIDACTIC TESTS FOR THE GEOGRAPHY EDUCATION

DIDAKTICKÉ TESTY V MACROMEDIA AUTHORWARE PRO VÝUKU ZEMĚPISU MACROMEDIA AUTHORWARE DIDACTIC TESTS FOR THE GEOGRAPHY EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace) Pedagogiky a Psychologie M7503 Učitelství pro 2. stupeň základní školy zeměpis

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger Motivace v e-learningu Ludvík Eger Anotace Motivace v e-learningu patří k základním pedagogickým problémům. V zahraničí se v souvislosti s e-elarningem velmi využívá konstruktivismu. Příspěvek upozorní

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více