Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov"

Transkript

1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/

2 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Adresa: Masarykova 664 Sokolnice Zřizovatel školy: Obec Sokolnice Ředitelka školy: Mgr. Zita Butalová Úplná základní škola, školní družina Telefon: www:

3 Školní rok 9/.stupeň.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu, , Celkový počet žáků v. ročníku: 4 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 4,36 Školská rada byla zřízena ke dni 3... Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 67 a 68 zákona č. 6/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVP pro ZŠ Sokolnice Číslo jednací V ročníku 6847/96-33/7 4.,.a 9..,., 3.,6.,7. a 8. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD 4 Počet vychovatelů ŠD fyz. / přepoč., Ve školním roce 9/ začala v naší škole činnost druhého oddělení školní družiny. Vzhledem k nedostatku volných prostor ve škole je druhé oddělení umístěno v kmenové učebně první třídy. Tuto ne právě ideální situaci se však dařilo úspěšně zvládat díky výborné spolupráci třídní učitelky a vychovatelky. Obě oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Program nabízí dětem sportovní, výtvarné i hudební aktivity. Žáci se zde mohou připravovat na vyučování, jak psaním domácích úkolů, tak i formou různých vědomostních soutěží a her. Důraz je kladen na častý pobyt dětí venku, obě oddělení využívají školního dvora, zahrady, házenkářského hřiště, ale podnikají i kratší výlety do okolí obce. Z činnosti školní družiny vybíráme tyto zdařilé akce: - zdobení dýní Drakiáda mikulášská besídka vánoční koledování v obci 3

4 - pečení perníčků na Sokolnický betlém maškarní ples letní olympiáda Část II. Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet Odborná kvalifikace, dle zákona č. 63/4 Sb. Celkový počet pedagogických 3,/4 pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných dle 3/, z.č.63/4 Sb. % 96,3% / 3,7%. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 9/ nastoupili na školu: Mgr. Tomáš Struška dokončil magisterské studium. 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 9/ nastoupili na školu: 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 8/9 odešli ze školy: učitelka na rodičovské dovolené. Nepedagogičtí pracovníci - počet : / 6. Věkové složení učitelů Věk do 3 let 3- let nad let Učitelé Muži Ženy 4 4

5 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celke Rodičovská dovolená 3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok 9/. Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Sociální geografie Požární hlídka a preventista 4 IVP Škola a zdraví Legislativa vých. poradenství Začleňování žáků-cizinců Studená válka a dějiny mezinár. vztahů Matematika Islám a střet civilizací Výuka češtiny jako cizího jazyka Jak učit o komunismu Školská legislativa Papíroryt Kvalifikační kurs pro vychovatelky ŠD AJ Projektové hry pro ŠD Finanční gramotnost Když zem dá hlínu Mediální výchova Zařazování zaměstnanců Metody popularizace vědy Dětský aerobik Zeměpis Studium koordinátora ICT Příprava učitelů v procesu reforem Školení BOZP a PO 6 8. Romský asistent: NE Celkem Jiný asistent (pedagogický, osobní) NE

6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání.celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují bez (*) bez (*) *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 3.září.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování 3 Počet % z počtu všech žáků školy 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 9/: 7, průměr na jednoho žáka:,46 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/ Sb., - 4) Ve školním roce 9/ rozhodla pedagogická rada o individuálním vzdělávacím plánu pro žákyni 9. ročníku vynikající nadějnou tenistku. 6

7 . Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 9/ Počty přijatých žáků 4leté studium Gymnázia 6leté 8 leté studium studium SOŠ 7 SOU Konzervatoř 6-6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník nižší ročník Celkem Počet žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V červenci provedla ČŠI kontrolu Školního vzdělávacího programu pro Základní školu Sokolnice a jeho srovnání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Byl shledán částečný nesoulad v použití disponibilních hodin, což jsme neprodleně opravili. Ve dnech června proběhla v naší škole komplexní inspekce pracovníků ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a získávání a analýza informací v oblasti matematické gramotnosti. Drobné formální nedostatky, na které inspekce upozornila, jsme odstranili již během návštěvy inspektorů. Ve všech sledovaných oblastech byla škola hodnocena jako škola na standardní úrovni. Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele O odkladu povinné školní docházky podle 37 O dodatečném odložení povinné školní docházky 37 Další dle 6, odst. a, e, h, i, l Počet Počet žáků přihlášených do.ročníku pro rok 8/9 Počet žáků přihlášených do.ročníku pro rok 9/ 4 Počet odvolání

8 Část VI. Další údaje o škole Ve školním roce 9/ pokračovala mimoškolní činnost žáků, zlepšování prostředí školy a prezentace školy na veřejnosti. V říjnu a březnu proběhl Den otevřených dveří. Mimoškolní akce, kterých se v mnoha případech zúčastnili i rodiče žáků, přispívaly k udržení dobrých vztahů mezi rodinou a školou. Vydařily se především Vánoční a Velikonoční dílny s následnou prodejní výstavou. Vedení těchto dílen převzali nejen učitelé, ale i rodiče. O všech akcích jsme veřejnost informovali prostřednictvím Sokolnického zpravodaje. Na konci loňského školního roku opustilo naše školní lavice žáků 9. třídy, kteří letos začínají studovat na středních školách - dívky na gymnáziích, 7 dívek a chlapců na středních odborných školách s maturitou a 6 žáků na středních odborných učilištích. Z páté třídy se dostal na gymnázium Radim Janský a sportovec Lukáš Mazálek přešel do sportovní školy. Pokračovalo široké zapojení žáků do různých zájmových kroužků v rámci školy, TJ Sokol, ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Mokrá a dalších dobrovolných organizací. Během školního roku se žáci školy zúčastňovali různých olympiád a vědomostních i sportovních soutěží. Největšího úspěchu dosáhli dva žáci deváté třídy 3. místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce Radek Švanda a postup do krajského kola matematické olympiády Diana Šumová. Škola organizovala pro žáky prvního stupně školu v přírodě, pro žáky. 3. třídy kurs plavání v Plavecké škole Blučina. Jsme zapojeni do akce Školní mléko a Ovoce do škol. I nadále jsme účastníky projektu Zdravé zuby. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohli školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo ředitelstvím školy, v době třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a při akcích pro veřejnost (divadlo, ukázkové hodiny pro rodiče, výtvarné dílny, pohádkový zápis pro budoucí prvňáčky, koncerty spolupracující ZUŠ, soutěží ve zpěvu aj.). Děti jsou rovněž zapojeny do ekologických aktivit. Probíhal sběr starého papíru v rámci soutěže Sbíráme s panem Popelou. Výtěžek žáci použili do třídního fondu na nákup výtvarných potřeb. Ke dni Země proběhla akce ZOO Pelhřimov, kdy děti skládaly na školním dvoře velké obrazy zvířat z petvíček. Učitelé a vychovatelky ŠD pořádali nejrůznější akce mimo vyučování - např. Dýňohraní, drakiádu, malování na sklo a hrníčky, mikulášskou besídku, pečení perníčků na Sokolnický betlém, výrobu drátěných šperků, turnaj ve florbalu a malé kopané. Velmi zdařilou akcí byla Noc ve škole, která byla součástí projektu Jak se loví bobříci pro 3. třídu. Ve čtvrté třídě se uskutečnilo odborné celodenní proškolení v oblasti silničního provozu zakončené praktickými jízdami na kole na dopravním hřišti. Během celého školního roku probíhaly v budově školy menší opravářské práce, velká akce byla výměna oken ve druhém poschodí školy o jarních prázdninách a během hlavních prázdnin jsme renovovali podlahy ve třech třídách. Rozběhly se práce nutné k plánované přístavbě budovy školy. V současné době jsou hotové studie, zaměřené všechny stávající místnosti, pozemky na budoucí prostory a započala tvorba plánů.

9 Ve školním roce 9/ byly pořádány tyto celoškolní a třídní akce: Září slavnostní zahájení školního roku s kulturním programem divadelní představení v Radosti Vranovská empiáda Dýňohraní Říjen divadelní představení v Radosti Brno v době barona Trencka - výstava Den otevřených dveří Hvězdárna a planetárium výstava domácích mazlíčků právnická přednáška JUDr. Živěly Listopad - divadelní představení v Radosti Knihy nejvěrnější přátelé Vánoční dílny

10 Prosinec - Praktická měření v přírodě Sedm stylových období (Vv) Filmové představení návštěva divadelního představení v Žatčanech školní vánoční besídky školní kolo Eurorebus vystoupení v sokolnickém Živém betlémě nácvik předtančení na školní ples Vánoční koncert ZUŠ Židlochovice Leden - Zvuky Země vzdělávací program vzájemné návštěvy. třídy ZŠ a předškoláků MtŠ zápis do. třídy Školní ples, předtančení žáků na plese vystoupení kroužku orientálních tanců na místních plesech bruslení u Olympie testování SCIO 9. třída zeměpisná přednáška Brazílie Pravěk, středověk výukový program školní kolo Eurorebus Únor - Planeta Země - Indie Divadélko Karla Čapka školní kolo zeměpisné olympiády zahájení plaveckého výcviku. 3. třídy v Blučině návštěva divadelních představení v Radosti účast v matematické soutěži Klokánek muzeum ve Šlapanicích Březen - Velikonoční dílny Den otevřených dveří Dance parade

11 Bruslení Přírodovědný Klokan testování SCIO klíčové kompetence Duben škola v přírodě 3.. tř. Den Země sběrný dvůr, Ekocentrum, Muzeum spotřebičů, Eko-ZOO soutěž Sbíráme s panem Popelou Technické muzeum Eurorebus krajské kolo Květen dopravní výchova pro 4.třídu The sweet sixteen netradiční výuka angličtiny školní výlety Praha z výšky Návštěva posilovny Mahenovo divadlo

12 Škola v přírodě. a. tř. přednáška AIDS, drogy Ekoolympiáda Noc s hvězdami nocování ve škole muzeum ve Šlapanicích Červen - návštěva filmového představení Den dětí s SDH Polodrahokamy na Květnici Ekologický program divadelní představení v Mahenově divadle školní výlety školní divadelní představení Taneček přes dvě pekla koncert ZUŠ

13 Odpolední akce vedené učiteli: florbal sběr papíru Drakiáda Střelecký den keramické dílny Scrabble malá kopaná Noc s hvězdami Dýňohrátky Projekty průřezová témata v rámci ŠVP: Ve školním roce 9/ se uskutečnil projekt nazvaný Brno město jako Brno společný pro celý vyšší stupeň. Žáci spolu se svými učiteli věnovali projektu mnoho času již od počátku školního roku. V rámci příprav na projektové dny, které proběhly v květnu, se zúčastnili exkurzí, výstav a výukových programů. Žáci prvního stupně se průřezovými tématy zabývali ve škole v přírodě. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Klavír (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 3 Flétna, keyboard, kytara (ZUŠ Mokrá) individuální výuka Sólový zpěv (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 8 Sálový fotbal Přípravka AJ 9 Dívčí klub Keramický 3 Orientální tance 3 43 Příprava k přijímacím zkouškám ČJ Jazykový kroužek 9 Počítačový kroužek Turistický 7

14 Část VII. Zhodnocení a závěr Hlavní úkoly školního roku 9/ byly splněny: - vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro Základní školu Sokolnice probíhalo v.,.,3., 6., 7. a 8. ročníku úprava ŠVP na základě zkušeností z výuky a dle požadavků ČŠI nové metody a formy práce projektové vyučování, činnostní učení, práce s výpočetní technikou včetně mobilní interaktivní tabule průřezová témata v projektech efektivní práce s integrovanými žáky a se žáky vývojovými poruchami učení škola v přírodě pro celý první stupeň výuka plavání. 3. třída problémy v oblasti preventivní péče řešeny v zárodku v těsné spolupráci s rodiči dětí, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní vyučující se vzdělávali podle plánu DVPP, zahájení studia ICT koordinátora pracoval žákovský parlament. oddělení školní družiny další práce na studii přístavby budovy školy Nejdůležitějším úkolem školního roku 9/ bylo zhodnocení výuky podle školního vzdělávacího programu. Prvním rokem se učily volitelné předměty technické práce a finanční gramotnost, jejich začlenění do ŠVP se ukázalo prospěšným. Došlo k drobným opravám ŠVP pro ZŠ Sokolnice, na chyby v počtu disponibilních hodin upozornila kontrola ČŠI. V posledních třech letech jsme intenzivně pracovali na zlepšování klimatu školy. Je možné s uspokojením konstatovat, že až na výjimky je atmosféra v naší škole přátelská, klima je vhodné jak pro žáky, tak zaměstnance školy. Tuto skutečnost velmi kladně ohodnotily i pracovnice školní inspekce, které nás v červnu navštívily. V souvislosti se současnými trendy se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků tak, aby každý žák po skončení školní docházky ovládal jeden cizí jazyk a základy dalšího cizího jazyka. V tomto roce naši školu opustili žáci deváté třídy, kteří jako první absolvovali od 7. třídy nepovinnou výuku německého jazyka. Prvním rokem jsme vyučovali anglický jazyk ve druhé třídě. Na tuto výuku byla vyčleněna jedna hodina týdně a na konci školního roku jsme konstatovali, že dětem základy cizího jazyka nečinily problémy, celý rok pracovaly s chutí a jsou připraveny na běžnou povinnou výuku anglického jazyka ve třetí třídě. Další důležitou oblastí pro naši školu je výuka výpočetní techniky. Informatiku vyučuje aprobovaně absolvent MU, který v současné době pokračuje studiem koordinátora ICT. Škola během několika minulých let zakoupila množství výukových počítačových programů, kterých využívají žáci již od první třídy. V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na nákup programů vhodných pro interaktivní tabuli, která se stala velmi oblíbenou učební pomůckou. Výpočetní techniku využívají žáci i učitelé k výuce, zpracování referátů, k dispozici mají přístup na internet. Důraz klademe na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se snaží individualizovat výuku jak pro žáky nadané, tak pro žáky s některou z poruch učení, chování nebo děti integrované. Tuto oblast budeme i dále rozvíjet a zkvalitňovat, budeme podporovat vzdělávání učitelů v této oblasti. Pracoval žákovský parlament, který je tvořen deseti zvolenými žáky ročníku. Členové parlamentu se pravidelně scházeli s vedením školy, uskutečnila se naplánovaná beseda se starostou obce. Parlament se aktivně podílel na sestavování plánu akcí pro žáky školy, dával podněty k řešení problémů v chodu školy. Je důležitým spojovacím článkem

15 mezi žáky a vyučujícími, dokáže upozornit i na sociálně patologické jevy jako je šikana, zneužívání návykových látek žáky školy apod. Členové parlamentu se rovněž výrazně zapojili do organizace mimoškolní činnosti žáků. Při své celoroční práci měli všichni pracovníci školy na zřeteli kvalitu výuky i správnou výchovu dětí. Vyučujícím byl ponechán prostor pro samostatnou a tvořivou práci. Všichni pedagogové se během celého školního roku vzdělávali v rámci DVPP. Závěrem je možné říci, že všichni pracovníci naší školy a to jak pedagogičtí, ale i nepedagogové pracují tak, aby naši žáci obstáli v porovnání s dalšími školami. Naším cílem je vytvořit školu konkurenceschopnou, nebýt jen malou vesnickou školou, právě naopak, využívat jejích výhod. Část VIII.. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet výchovný poradce školní metodik prevence kvalifikace, specializace FFUJEP Brno MZLU dosažené vzdělání VŠ VŠ b) věková struktura do 3let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog 3 let let důch. věk/z toho důchodci Individuální integrace Typ postižení dyslexie, dysortografie dysgrafie, LMD dyslexie, dysortografie, dysgrafie, Celkem V Sokolnicích dne Ročník III., IV. V., IX. Počet žáků 4 razítko a podpis ředitelky školy

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více