Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc."

Transkript

1 Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická ást nabízí osobní vhled do problematiky jazyka jako komunikaního systému a pehled poznatk o výuce cizích jazyk v souvislosti s uením dosplých. Pináší rovnž informace z oblasti výuky eštiny jako cizího jazyka. V praktické ásti jsou popsány psychologické a interkulturní aspekty individuální výuky cizinc, které se týkají jak bariéry eského jazyka, tak komunikaních bariér. Klíová slova: Andragogika, uení dosplých, individuální výuka, cizí jazyk, eština pro cizince, komunikace, komunikaní bariéra, interkulturní aspekty ABSTRACT This thesis reflects experiences from Czech individual courses for adult foreigners. The theoretical part offers a personal look-in to the area of language as a communication system and to teaching foreign language, especially learning adults. Actual information on activities of teaching Czech for foreigners are compiled here. In practical part, psychological and intercultural aspects of teaching adult foreigners, concerning Czech language barrier, as well as some communication barriers, are described. Keywords: Adult education, learning adults, individual teaching, foreign language, Czech for foreigners, communication, communication barrier, intercultural aspects PODKOVÁNÍ

5 Dkuji mnohokrát vedoucí bakaláské práce, Ing.Mgr. Svatav Kašpárkové, PhD., za odborné pedagogické pipomínky, za podporu a dvru v moje pracovní úsilí. Chtla bych vyslovit velké díky konzultantce Mgr. Martin Friedlové za vnovaný as, cenné rady, potebné informace a možnost náslechu pi jejím vyuování. Za konzultaci a píležitost náslechu dkuji také Mgr. Renát Veerkové. Za inspiraci musím podkovat autorm podntných publikací L.Kollmannové, J.ernému, L.Hebíkovi a M. Hrdlikovi. Dkuji s pohnutím všem bohemistm a jazykovdcm z Brna a Olomouce, a už m v dobrém odmítli nebo laskav pomohli. Ze srdce chci podkovat všem, bez nichž by práce nemohla vzniknout: odhodlaným studentm, trplivé rodin. Motto: Chtl bych vyslovit pesvdení, že kvalitní poznání je uritým druhem Boží chvály. Lidská mysl by pece mohla takto vdu pochopit. /Ludk Hebíek [6] /

6 OBSAH ÚVOD...7 I TEORETICKÁ ÁST JAZYK A E VÝZNAM EI VÝVOJ LINGVISTIKY A MYŠLENÍ O JAZYCE TEORETICKÉ ZÁKLADY POROZUMNÍ CIZÍ EI METODIKA VÝUKY CIZÍCH JAZYK HISTORICKÝ POHLED NA VÝUKOVÉ METODY PSYCHOLOGIE UENÍ DOSPLÝCH PROCES INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY CIZÍHO JAZYKA Uební strategie individuální výuky EŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ESKÝ JAZYK - NÁRODNÍ A CIZÍ ASPEKTY VÝUKY EŠTINY PRO CIZINCE...38 II PRAKTICKÁ ÁST REFLEXE ZKUŠENOSTÍ Z INDIVIDUÁLNÍCH KURZ CJ VÝCHODISKA REFLEXE PROCESU VÝUKY JAZYKOVÉ PEDPOKLADY A INDIVIDUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY STUDENT JAZYKOVÁ ÚSKALÍ VÝUKY Poslech filtrem mateského nebo druhého jazyka eština jako systém Porovnání a možnosti uebních materiál KLIMA KURZU Konflikty v procesu výuky INTERKULTURNÍ REFLEXE Z Maroka pes Francii do Nmecka Kulturní rozdíly jako koktejl názor...63 ZÁVR...68 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...70 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...73 SEZNAM OBRÁZK...74 SEZNAM TABULEK...75 SEZNAM PÍLOH...76

7 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 7 ÚVOD Zdánliv náhodná setkání v lidském života bhu se mohou stát rozhodujícím mezníkem pro naše další smování, a stejn tak se oblasti psobení jednoho uitele mohou v prbhu asu radikáln zmnit. Tato bakaláská práce je inspirovaná ponkud neobvyklou zkušeností s výukou eského jazyka pro dosplé cizince. Reflektuje osobní zážitek: pokud odborník v polymerních vdách usiluje o komplexní pístup pi odhalování kultury mateského jazyka cizincm z odlišného kulturního prostedí, nevyhne se obecným otázkám obor jazykovdných a pocítí inspirující nadasové psobení ducha Jana Amose Komenského jak v didaktice jazyka, tak ve smyslu synkritickém - hledání analogií. Lze íci, že výuka eského jazyka pro cizince je obor interdisciplinární a mže využívat rozsáhlých teoretických poznatk ady humanitních vd: lingvistiky, andragogiky a pedagogiky, psychologie, sociologie, interkulturní psychologie, filozofické antropologie. Konkrétn v eském akademickém prostedí je ovšem eština jako cizí jazyk obor relativn mladý, intenzívn se rozvíjející. V souasné dob otevených hranic u nás stoupá poet dosplých zájemc o výukové kurzy eštiny jako cizího jazyka (CJ) také mimo vtší skupiny zahraniních student na eských vysokých školách. V rámci projekt Asociace uitel eštiny jako cizího jazyka (AUCJ) a nadace lovk v tísni jsou organizovány kurzy pro žadatele o azyl a jazykové menšiny. Zkušenosti z tchto kurz jsou již podchyceny na webových stránkách Asociace uitel eštiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) nebo ve sborníku, který tato asociace vydává. Upesují se postupn také požadavky kladené na lektory pedmtu eština pro cizince. Uitelství CJ jako samostatný studijní obor se ovšem zatím nestuduje. Ukazuje se, že pímá individuální výuka CJ na míru je sice hojn nabízena agenturami a pro zvýšení zamstnanosti cizinc s trvalým pobytem také v rámci rekvalifikaních program úad práce, ale odborná literatura se vnuje spíše metodám výuky eského jazyka ve skupinách. Konkrétn cizince v individuálních kurzech s podporou ÚP nejastji uí uitelé eštiny nebo cizích jazyk smluvn jaksi navíc a jejich cenné zkušenosti s vyuováním dosplých se prakticky nedostanou ani k zainteresované odborné veejnosti. Lze íci, že tento typ výuky je školou intenzívní komunikace a konfrontace rzných jazykových

8 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 8 systém a rovnž rzných kultur. Uitel/andragog pijímá žáka jako jedinenou osobnost a pomáhá mu pekonat psychické i sociální bariéry dané neznalostí eského jazyka. Dosplí cizinci, kteí zmnili bydlišt z rodinných dvod ze dne na den, se ocitají ve složité životní situaci. Radikáln se totiž mní jejich sociální postavení, pokud nezískají práci a pekážkou je práv eština. Optimistická oekávání, že se po nkolika msících pobytu nauí rychle esky a porozumí lidem na ulici, se obvykle nenaplní. Komunikaní bariéra je ovšem vtší, pokud se v jejich rodin esky nemluví. Konflikt také narstá, jestliže firmy nejsou ochotny jinak vysoce kvalifikované odborníky bez znalosti eštiny zamstnat. Zdá se, že tyto problémy mají cizinci spíše v malých mstech, kde je celkov nižší migrace a zárove omezené pracovní možnosti. Velmi negativní jsou ovšem urité administrativní a technické potíže, které musí pekonávat uitelé i jednotliví úastníci kurz. V individuálním kurzu eštiny komunikují s uitelem obvykle jeden nebo dva dosplí žácicizinci. V triád uitel ídí dynamický uební proces s okamžitou zptnou vazbou. Strukturu eského jazyka odhaluje úastníkm s ohledem na jejich individuální styl uení, vk a výchozí jazykové pedpoklady. Souasn dochází nejen k pozitivní otevené výmn zkušeností a názor, ale také k ešení konfliktních situací a nedorozumní. Tato pomyslná jazyková laborato je potom prostorem stálého hledání a zkoumání dílích didaktických postup, setkávání a stetu osobností, kde si asto uitel a žák vymují role, aby u nich mohlo dojít k pochopení a otevenému pijetí nového jazykového systému souasn s novou kulturou. Teoretická ást práce obsahuje velmi omezený výbr vdeckých poznatk, které se njakým zpsobem dotýkají oboru CJ. Tento výbr, erpající zámrn pedevším z publikací eských a slovenských odborník, vede k prohloubení implicitních znalostí uitele pro optimalizaci procesu individuální jazykové výuky v krátkém i delším asovém horizontu. Obsah zárove odráží potenciální okruhy zájmu o jazyk ze strany dosplých žák. V praktické ásti jsou diskutovány jednak vlastní zkušenosti ze dvou 100hodinových individuálních kurz, jednak reflexe náslech a konzultací s lektory Soukromé školy Mesit v Uherském Hradišti, UTB ve Zlín a FF UP v Olomouci. Cílem pedkládané bakaláské práce je

9 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 9 prohloubit implicitní znalosti uitele CJ v oblasti komunikativní a spoleenské funkce jazyka/ei z hlediska psychologie uení dosplých, individuální výuky cizího jazyka a problematiky CJ reflektovat vlastní zkušenosti z kurz CJ pro dosplé cizince

10 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 11 1 JAZYK A E Zázrak ei zaíná až tam, kde hlasovým projevm rozumí druzí, kde nastává skutená komunikace. / Jan Sokol [23] / 1.1 Význam ei Problematiku jazyka a ei - podivuhodného komunikaního systému, procesu a innosti lidské bytosti zkoumá nejenom jazykovda lingvistika a její speciáln zamené obory, ale také filozofická antropologie i psychologie ([3],[4], [5],[6],[7], [10], [23]). e jako lidská vlastnost lovka skuten charakterizuje a zárove vydluje z okolní živé pírody. Od zvíecích dorozumívacích zvuk se lidská e liší lenním do slov a hlásek - tzv. dvojí artikulací a pedevším pak úzkou vazbou na myšlení. Její ústední funkcí je jist komunikace s ostatními lidmi, akoliv pi ní lovk nevyužívá pouze ei, ale také prostedk neverbální komunikace, kam patí výrazy oí a tváe, gesta rukou. Jazyk ukazuje pitom souvislost s trojí úrovní gest: mimickou, analogickou a symbolickou. Tato nejvyšší úrove gesta není už pímým obrazem oznaovaného, ale má funkci znaku, odkazu a symbolu ([10], [23]). Tžišt pesného a jemného sdlování obsah ve vývoji ovšem pevzal verbální jazyk, e. Otázka po pvodu a vývoji lidské ei hranice jazykovdy pesahuje. Je skuteností, že e už od nejstarších dob provázejí pedstavy o magické moci slova a každý rituál slovo doprovází, existují hypotézy o spoleném pvodu rituálního zpvu a ei. O. Jespersen dokonce soudí, že zpv pedcházel ei a slovo se postupn oddlovalo, aby žilo vlastním životem jako vyprávní, mýtus nebo posvátný text. Gardner [5] ve svých teoriích o inteligencích ovšem uvádí, že jazyková a hudební inteligence jsou v mozku lokalizovány v jiných oblastech a dále se vyvíjely paraleln. Na samém poátku lidské existence byla pravdpodobn pouze e ústní, bezprostední, plná smyslové skutenosti (zvukové, rytmické, melodické, mimické), svázaná se situací a uritým okamžikem. Obsahy tohoto pvodního orálního jazyka mohly být penášeny pouze díky pamti poslucha dalším generacím. Proti tomu zapsaná e je už trvalá, nezávislá na mluvím a lidském rozumu. Nad zapsanou eí pak mže vzniknout gramatika, slov-

12 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 12 ník a všechno, co víme encyklopedie. Zárove se nabízí zkoumání její fascinující pravidelnosti. Gadamer [23] charakterizuje lidskou e temi podstatnými rysy: sebezapomnní: nevšímáme si jí, pokud nenarazíme na potíže v normálním fungování jazyka, soustedíme se na obsah komunikace: patí do oblasti my, není vázaná ke mn, obrací se k jiným, vytváí spoleenství a vede k dialogu, spojuje já-ty univerzálnost: mže a musí vyjádit všechno, není omezena na oblasti významu nebo souasný okamžik a prožívání V prvním, mateském jazyce se odehrává u dítte zvládnutí všech funkcí jazyka, zejména symbolické uspoádání a uchopení zkušenostního svta. Pokud se uí další jazyk, mže již tchto zkušeností využít. Podle kritérií moderní lingvistiky jsou jednotlivé pirozené jazyky dokonalé podle toho, jak splují základní funkci sdlovacího nástroje pro dané spoleenství. Zárove mžeme konstatovat, že žádný primitivní jazyk nebyl nalezen. Dokonalý je každý dodnes živý jazyk, protože reaguje na spoleenské zmny a mní se v souladu s novými požadavky. Jazyky jako jazykové kódy jsou pedmtem komunikace, stále se vyvíjejí vlivem komunikaních bariér i možností šíení a používání komunikaních prvk jazyka. Také pro vznik a zánik dialekt existují komunikaní dvody. Podle U.Eca [4] je souasná mnohojazyná Evropa ve složité situaci, kdy se ukazuje poteba jednotícího dorozumívacího jazyka souasn s potebou obrany tradic a tím i jazyk jednotlivých národ. V obou pípadech ovšem vystupuje do popedí zásada peložitelnosti sdlení z jednoho jazyka do druhého, akoliv má každý svého ducha a uritý model vyjadování. V cílovém jazyce nelze interpretovat všechny významy jazyk pedchozích, ale musí se pedpokládat pocit konvergence všech jazyk. Eco si pedstavuje Evropu jako spoleenství lidí, z nichž každý mluví svým jazykem, rozumí jazyku toho druhého, aniž by jím plynn hovoil, a pitom, by s námahou, chápe ducha i kulturní univerzum, které mluví vyjaduje, když používá jazyk svých pedk a své tradice.

13 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií Vývoj lingvistiky a myšlení o jazyce V historických dobách, zamíme-li pozornost na Evropu, se znalosti o jazycích rozvíjely v souvislosti s peklady a interpretací posvátných text, ve kterých byl jazyk ztotožován pímo s významem slov. Na rozvoj poznání jazyka mla vliv také klasická ecká filozofie a klasická logika. Ve stedovké kultue byla za dokonalý jazyk považována latina, omezen biblická hebrejština, nikdo se vážn nezabýval pirozenými vulgárními jazyky. Odraz biblických událostí jazyka od Božího daru Adamovi po zmatení v Babylonu zaznívá ve dvou smrech idealistického úsilí uenc [3], [4]: znovuobjevení pvodního spoleného dokonalého prajazyka Adamova (pravdpodobn hebrejštiny) vytvoení nového dokonalého jazyka rozumu Hlavním cílem tchto utopií bylo jednak pekonat bariéry jazykového neporozumní mezi lidmi, jednak vyjádit jednoznan univerzální i duchovní skutenosti. Mezi všemi pokusy stojí za pozornost magický systém univerzálního filozofického jazyka Ars Magna ze 13.století, který využívá matematické disciplíny kombinatoriky a je rovnž ovlivnn magickou židovskou kabalou. Jeho autor Katalánec Ramón Lull se narodil na Mallorce v míst prseíku tí kultur - islámské, židovské a kesanské. Svým kázáním a hledáním univerzálního jazyka se snažil vytvoit intelektuální a náboženský most mezi evropským Západem a Východem. Byl pesvden, že Mojžíšv zákon, Kristovo zjevení i Mohamedovo kázání mohou vést ke stejnému výsledku obrácení národ na pravou víru pomocí pravého jazyka. Univerzální jazyk ml být prostedkem poznání svta pro všechny národy i analfabety, nebo využívá písmen i obrazc. V 17.století se Lullovým univerzálním jazykem inspiroval nmecký filozof a matematik Leibniz, který byl rovnž fascinován kombinatorikou s jejími nekonenými možnostmi. Podle Leibnize lze najít analogii mezi ádem svta - pravdou a gramatickým uspoádáním symbol v ei. Chtl vytvoit seznam znak, na jejichž základ by se provedl výpoet a ten by automaticky vedl k formulaci pravdivých vt. V koneném dsledku Leibniz nevytvoil sice univerzální jazyk, ale jazyk vdecký, jazyk souasné symbolické logiky, který vypovídá o nkterých rozumových pravdách. Jeho výzkumy v binární aritmetice, pedjímající projekt poítaového jazyka, vedly k vytvoení informativních jazyk pro zazname-

14 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 14 nání a uspoádání individuálních skuteností. Na druhé stran Leibniz obdivoval jazykové bohatství pirozených jazyk a v babylonském zmatení vidl na rozdíl od jiných svých souasník pozitivní historickou událost. Cesta k vzájemnému porozumní duch podle nj nevede pes jazyk univerzální, ale práv pes jazyk vdecký jako nástroj odhalování pravdy. Myšlenkou na vytvoení jednoduchého všesvtového jazyka se zabýval ve svém díle také J. A.Komenský [4],[19], nebo v jeho dob existovaly v Evrop jazykové pekážky v mezinárodních stycích. Jediným univerzálním jazykem byla stále ješt latina. Jeho jazyk ml mít slovní zásobu, která by pímo odrážela skutenost, mla jasn definovaný význam, a každý obsah ml svj výraz. Tuto myšlenku J. A. Komenský nakonec neuskutenil. Jak píše erný, vdecká metodologie pro zkoumání jazyk se v lingvistice prosadila dsledn až v 19. století. Díky znovuobjevení sanskrtu se totiž intenzívn rozvíjí srovnávací a historická gramatika - výsledkem jejího bádání je genetická klasifikace jazyk [3]. Genetická píbuznost jazyk se uruje zkoumáním jejich morfologické a zvukové stránky, nebo ob vykazují urité zákonitosti vývoje a zárove uritou stálost. Píbuzné jazyky jazykové rodiny se dále dlí na jednotlivé vtve. Mají spolený prajazyk a nacházíme u nich hláskové shody v základním lexikálním fondu. Pro jazyky flexivního typu, jakým je práv eština nebo arabština, je typické hromadní mluvnických význam v jednom mluvnickém morfému. Naopak u jazyk aglutinaních (turetina) mluvnické morfémy s jediným významem následují za morfémem lexikálním a vytváí celé etzce. Anglitina a francouzština jako jazyky analytické až izolaní mají omezenou možnost vyjadovat mluvnické vztahy mluvnickými morfémy. Používají asto mluvnických slov (pedložek) a souasn pevný poádek slov ve vt. Nkteré podobnosti s izolaními jazyky má skupina jazyk polysyntetických (ínština). Pokud se zamíme na jazykové pedpoklady nkterých skupin cizinc u nás, nmina, francouzština i anglitina patí spolen se slovanskými jazyky do rodiny indoevropské, flexivní arabština a berberština jsou souástí tzv. afroasijské velkorodiny a patí do vtví semitských a berberských, ínština a tibetština patí do sino-thajské vtve tibeto-ínské rodiny, vietnamština do austroasijských jazyk mon-khmerské vtve. Mongolština patí do rodiny altajských jazyk [10].

15 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 15 V druhé polovin 19.století využila experimentální fonetika nových fyzikálních pístroj a metod pro studium fyzikální podstaty ei. Tato disciplína zkoumá artikulaci hlásek v mluvidlech a také jejich zvukový signál. Nkteí lingvisté pedpokládali, že se lingvistika díky fyzikálním metodám zaadí mezi pírodní vdy a stoupne její prestiž. Pestože se jejich oekávání nepotvrdilo, zstala experimentální fonetika významnou pomocnou vdeckou disciplínou lingvistiky i v souasné dob. Je jist zajímavé, že se souástí moderní fonetiky stalo schematické znázornní samohlásek v trojúhelníku, které navrhl již v 18. století Ch. F. Helwag [3], [16]. Rozmístní samohlásek v tzv. Hellwagov trojúhelníku odpovídá pohybu jazyka v ústní dutin pi artikulaci. Nkteré jazyky mají pouze 3 samohlásky i-a-u (berberština), což odpovídá principu maximálnímu kontrastu, eština má 5, nmina 15. Složitý systém samohlásek je ve francouzštin, k jejich zobrazení by bylo teba nkolika lichobžník. V první polovin 20.století vznikl v Ženev nový lingvistický smr strukturalismus a pehodnotil všechny dosavadní poznatky jazykovdy, nebo považoval jazyk jak za systém, jehož ásti nelze oddlovat od jejich funkcí, tak za spoleenský jev, který má pedevším komunikativní funkci. Zakladatel tohoto smru, švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure, je autorem významné teorie o protikladu langue/parole, v eském pekladu pibližn jazyka a ei. Langue chápe jako systém všech jazykových jednotek a pravidel, kterými se ídí mluví daného jazyka je tedy majetkem spolenosti. Proti tomu parole je individuální jev, který patí jedinci. Podle Saussura je dležité o jazyku uvažovat jak z hlediska jeho vývoje diachronní pístup, tak z hlediska souasnosti jako o aktuálním projevu v dané spolenosti a daném ase synchronní pístup. V myšlení o jazyce sehrál velkou úlohu svým funkním pístupem k jazyku na zaátku 20. století Pražský lingvistický kroužek, který rozpracoval základy fonologie. Uritou protiváhou pražské lingvistické školy se stala kodaská lingvistická škola pedevším svojí zcela novou jazykovou teorií glosematikou [3]. Autor L.Hjelmslev zdraznil, že lingvistiku by mlo zajímat to, co je za jazykem a v tomto bod by také mla pekraovat omezení svého oboru. Chtl posuzovat jazyk jako samostatný jev a jedinený celek, ve své teorii zavádí proto specifické termíny a metody. Jeho pístup se liší ode všech ostatních smr jazykovdy. Glosematika je spíše abstraktní

16 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 16 logicko-matematickou teorií, kterou lze aplikovat pi rozboru jakéhokoliv pirozeného jazyka nebo jiného sémiologického systému. Podle Hjelmsleva je abstraktní hodnota jazykových jednotek, urená jejich vzájemnými vztahy, dležitjší než fonetická nebo grafická podoba tchto jednotek. Z hlediska teorie poznání je to zcela nový pohled na jazyk, pokus o systematické porovnání struktury jazyka se strukturami všech systém (i nejazykových), které lidem slouží ke komunikaci [7]. Uritou nevýhodou je jednostranný formalismus, nebo peceuje formu na úkor obsahu a nedoceuje hodnotu vlastní jednotky. V Americe vzniká souasn s evropským strukturalismem jeho americká forma, tzv. deskriptivismus, který se výrazn opírá o antropologii a je zamen více na jazykovou formu. Tento smr vrcholí v 50. letech, kdy byl doslova vytlaen generativní a transformaní gramatikou Noama Chomského, jejíž vývoj podpoilo zavádní poíta. V lingvistice dochází ke zlomu na poátku 70.let 20.století. Komunikan-pragmatický obrat charakterizuje jazykovda jednoduše jako pechod pozornosti vdc od langue k parole. Noam Chomsky zavádí novou dichotomii kompetence/performance. Kompetenci vysvtluje jako internalizovanou znalost jazyka, performanci jako užívání jazyka neboli eovou dovednost mluvího [6]. Souasná lingvistika pedstavuje pomrn nehomogenní obor. Rozvíjejí se významné pomezní jazykovdné disciplíny, které kombinují lingvistické metody s poznatky jiných vdních obor, a to jak spoleenských, tak exaktních a pírodních. Kritické hodnocení a rozbor souasné situace lze najít nap. v publikacích J. erného [3] a L. Hebíka [7]. V oblasti zkoumání jazykových struktur má moderní lingvistika tendence postupovat od jednodušších jazykových úrovní k vyšším: od hlásky, fonému, morfému až ke slovu a vt.. V 70. letech se prosazuje textová lingvistika, která se snaží rozšíit poznání jazyka a hledá vztahy a souvislosti v jazykovém útvaru vtším než je vta, v textu pirozeného jazyka. Na rozdíl od Chomského, který text charakterizuje jako množinu izolovaných vt, textová lingvistika uvažuje jazyk/text jako vyšší strukturu, která je vtami tvoena. Nadvtné struktury jsou vázány složitými vztahy, které odrážejí dynamiku lidského myšlení. Kvantitativní lingvistika odhalila, že se text chová jako fraktálová množina [7]. Tento matematický pojem pedstavuje systém, ve kterém jsou specifickým zpsobem obsaženy (vnoeny) prvky podobné celku. Strukturu textu lze popsat matematickými zákony analogickými také pro popis nejazykových systém (v polymerní vd jsou to nap. rozvtvené

17 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 17 polymerní etzce). Zákony mají pravdpodobnostní charakter a projevují se jako tendence uvnit komplikovaného dynamického systému. Bylo zjištno, že historické texty (zaznamenané rzným jazykovým kódem) jsou konstruovány stejnými zákonitostmi jako texty soudobé. Je tedy pravdpodobné, že se v textu odráží zákonitosti, kterými operuje lidská mysl, dotýkající se biologického systému mozku. Hebíek upozoruje na dležitost textu z hlediska komunikace, kdy se stav individuálního sémantického systému mní. Podle kvantitativní lingvistiky je obraz textu výsledkem aplikace dvou funkcí: sémantické funkce - sdlení významu nesených komunikaním prostedkem (Menzerathv Altmannv zákon) komunikaní funkce - stetnutím intence produktora textu a intence jeho píjemce, které se projevuje pítomností negativní binomické distribuce nebo podobných (matematických) funkcí. Tento princip se vtlil pímo do jazykového kódu. Podle Hebíka tedy existuje dualismus dvou samostatných, ale tžko oddlitelných systém individuálních význam a jazykových kód. Struktura textu je potom vtištním, které zpsobil individuální sémantický systém v podmínkách komunikace, kdy je komunikován jazykový kód. Pro uitele jazyka je inspirující Hebíkova poznámka, která vychází z pesvdení o prvotnosti význam vi (stále se vyvíjejícímu) jazykovému kódu a vede nás ke Komenského pedstavám o univerzálním jazyce: Jak praví moudí lidé, mli bychom myslet a argumentovat významy (na základ skutenosti). [7] 1.3 Teoretické základy porozumní cizí ei Porozumní cizí ei pedstavuje složitou kognitivní strukturu, jež se vytváí u každého lovka individuáln [12]. Není vrozená, závisí také na stupni porozumní mateského jazyka a vývoji znalostního aparátu jedince, je tedy ovlivnna vkem. Pro pochopení její funkce jsou klíové poznatky psychologie a psycholingvistiky. Díve se totiž pedpokládalo, že porozumní probíhá jako proces rozleování velkých celk do menších (jednodušších), ovšem podle soudobé kognitivní psychologie spoívá proces porozumní v souvztažném propojování nových informací s informacemi zastoupenými v pamti jedince[6].

18 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 18 Fáze prbhu porozumní jazyka a ei se pokouší vysvtlit ada teoretických model, které napíklad Kollmannová dlí podle zamení [12]: a. neurofyziologické b. psychofonetické c. gramatické a sémantické Na neurofyziologické úrovni naše jazykové kompetence pímo souvisí s inností mozku. Jíž v 19. století byla objevena lokalizovaná eová centra v levé hemisfée (tzv.brocovo v elním laloku nebo Wernickovo ve spánkovém laloku) [10]. Brocovo centrum ídí pohybovou stránku ei za pomoci korové oblasti hybnosti, centrum Wernickovo se uplatuje pi vybavování a volb slov. Poškození tchto center vede typickým poruchám ei, tzv. afáziím, které podrobn zkoumá neurolingvistika. Jazyková inteligence podle Gardnera [5] je dána kvalitou spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry a do jisté míry ovlivuje jak individuální styl uení, tak lehkost osvojení cizího jazyka (Obrázek 1) podle [10]: e analyticko-syntetická innost názorné, globální vnímání (prostorové vztahy a tvary) citová složka vjem levé ucho levá hemisféra pravá hemisféra pravé ucho pírodní zvuky a hluky izolované hlásky rytmus slova a vty slabiky melodie Obrázek 1 Funkce pravé a levé mozkové hemisféry. Základním rysem sluchového vnímání lidské ei je schopnost poznat a rozlišit jednotlivé hlásky. Výrazotvorná hláska, minimální zvuková jednotka slova, se nazývá foném [12]. Zmnou fonému dochází také ke zmn významu slova. Existuje asi 200 rzných foném, ze kterých se skládají všechny známé jazyky (eština jich má 36). Rzné jazyky mají jiná

19 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 19 pravidla pro kombinaci foném ve slovech, piemž ke správné identifikaci fonému asto staí jeden podstatný rys. (Nap. fonémy [b] a [p] jsou tém identické a liší se pouze znlostí. Lidské ucho zachytí, že se pi vyslovení [p] hlasivky zanou chvt o 20 milisekund pozdji než pi vyslovení [b]). Diferencované zpracování zvuk není vrozenou lidskou schopností, ale zaíná se rozvíjet už v prenatálním vku. Dít pravdpodobn slyší v sedmi msících od poetí. Podle Altmanna [12] vnímá pouze nízké vibrace do 1000 Hz a rozeznává pouze urité jazykové rysy intonaci, rytmus, délku zvuk, hlasitost. Novorozenec je brzy schopen rozlišit lidský hlas od jiných zvuk, hlas matky od hlasu jiné osoby i mateský jazyk od jazyka cizího (pokud nežije v bilingvním prostedí). Pokud novorozenec slyší urité výrazotvorné hlásky opakovan, neurony v uchu stimulují uritá nervová spojení ve sluchovém centru mozkové kry. Dít si tak vytváí tzv. sluchovou mapu [12] podle slyšeného jazyka, která je dokon- ena už ped prvním rokem dítte. Plasticita mozku pi tvorb nervových spojení je ovšem omezena biologicky. S vkem dít schopnosti rozlišit fonémy jiného jazyka ztrácí. Tyto poznatky mají pro uení cizího jazyka zásadní význam. V dosplosti pijímáme cizí jazyk filtrem mateského jazyka a pokud nepronikneme do jeho slovní zásoby, fonologických pravidel a gramatiky, jeví se nám jako soubor zvuk bez jakéhokoliv významu. Proto jsou pro porozumní cizí ei dležité další zvukové atributy slovní a vtný pízvuk, intonace, rychlost a tempo ei. V popedí zájm psycholog a psycholingvist je stále výzkum krátkodobé (pracovní) a dlouhodobé lidské pamti [2], [3] [12], [18]. Pam vjemová (ultrakrátkodobá) manipuluje s informacemi pi jejich vstupu do mozkových struktur a slouží k zapamatování na nkolik sekund. Pracuje nejastji se sluchovými vjemy a slovním materiálem. Podle výzkum poslechu a pozornosti je její rozsah pitom omezen na (7+/-2) slova [2], [12]. Informace z ultrakrátkodobé pamti se mohou penášet do pamti dlouhodobé opakováním, vliv na úspšnost penosu a následné vybavení slov má nap. jejich seazení do skupin nebo smysluplných frází. Dlouhodobá pam se dlí na sémantickou a epizodickou a má v podstat neomezenou kapacitu. V sémantické pamti jsou uloženy naše obecné znalosti svta a lze si ji modelov pedstavit jako sí vzájemn propojených pojm nebo jako seznam vlastností pojm (sémantických rys). Základním pracovním procesem pi vyhledávání informace v takové

20 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií 20 struktue je duševní innost - aktivace. Po zaktivování pojmu se aktivace šíí na další píbuzné pojmy a význam informace se upesuje. Na rozdíl od obecné sémantické pamti je epizodická pam siln individuální a uchovává naše osobní prožívané události, píhody a situace. Pro výuku jazyk má rovnž význam proces fungování pracovní (krátkodobé) pamti, která uchovává informace delší dobu než ultrakrátkodobá pam a ídí proces ukládání do dlouhodobé pamti. Doba uchování v pracovní pamti závisí na tom, jak dlouho se eší problém spojený s danou informací. Podle F. Verstera [18] je pam také proces, který je založený na významových spojeních a asociacích. ím mén informací je v pamti, tím mén nových lze pijímat. Vnímané informace procházejí subjektivním filtrem, který funguje na pechodu mezi krátkodobou a dlouhodobou pamtí. S funkcí subjektivního filtru je teba poítat v didaktice dosplých. V dosplosti se totiž prosazuje stále více profese, nabyté zkušenosti, pedchozí vzdlání a zárove preference urité formy pijetí nových poznatk. Dosplý tedy pi uení a zámrn nebo nevdom vytsuje uritou množinu informací ze své pamti. V prbhu jazykové komunikace (mluvené a psané) dochází k výmn informací mezi mluvím a posluchaem. Mluví vyjádí své myšlenky v procesu kódování - mluvení a psaní, poslucha v procesu dekódování poslech a tení [12]. Poslech/tení a mluvení/psaní pati ke tyem základním eovým dovednostem, kterými se ídí prestižní jazykové zkoušky u nás i v zahranií. Kvantitativn lze bžné použití eových dovedností vyjádit pomrem : 8/poslech : 5/ mluvení : 4/ tení : 1/ psaní. Teorií kódování se podrobn zabýval nap. Herriot [12]. Procesy kódování probíhají na rzných úrovních. Pracovní pam dává pednost kódování pomocí fyzikálních nebo fonologických rys prvku, kdežto dlouhodobá dává pednost kódování pomocí významu. Podle složitosti operací se rozlišují povrchové a hloubkové formy kódování. Pro zpracování informací je ovšem nutná senzorická registrace[12] slovní zásoby, která pestavuje vizuální nebo auditivní zpracování fyzikálních vlastností daného slova. Vzhledem k tomu, že podle výzkum nervové innosti mozku pichází do pamti optickým kanálem 10krát více podnt než kanálem akustickým, je dležitá pi výuce jazyk vhodná forma vizualizace akustických vjem, což v didaktice jazyk prosazoval také J. A.Komenský [19].

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI OBSAH Slovo úvodem (V. Skalička) 13 Ferdinand de Saussure a jeho Kurs (F. Čermák) 15 K českému překladu a vydání Kursu obecné lingvistiky (F. Čermák) К druhému českému vydání (F. Čermák) 31 Předmluva к

Více

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel eská zemdlská univerzita v Praze Provozn ekonomická fakulta Katedra informaních technologií Dopady využívání mobilních telekomunikaních technologií na komunikaní procesy Autoi: Ing. Jan Drašnar Ing. Josef

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Prezentace moderního pojetí rétoriky prostednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...)

Prezentace moderního pojetí rétoriky prostednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...) Mgr. Michal Kístek, M.Phil., Ph.D. Ústav eského jazyka Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Prezentace moderního pojetí rétoriky prostednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...) A modern presentation

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Zptná vazba: 1x týdn kratší pravopisné cviení/doplovaka, v prbhu ústní

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pr. témata, meziped. vztahy apod.) Jazyková výchova správn vyslovuje

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více