Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 198/ Předmět inspekční činnosti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 198/08-01. Předmět inspekční činnosti:"

Transkript

1 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 198/08-01 Název školy: Základní škola Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 4 Adresa: Uhelný trh 4/425, Praha 1 Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Základní škola, Uhelný trh 4/425, Praha 1 Termín inspekce: března 2008 Předmět inspekční činnosti: Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů k datu inspekce. I. Základní údaje Inspekční zjištění: Základní škola Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 4 je příspěvkovou organizací. Vykonává činnost základní školy a školní družiny. Zřizovatelem je Městská část Praha 1. V době inspekce se v 11 třídách vzdělávalo 260 žáků, škola byla naplněna na 48 % stanovené kapacity oproti roku 2004, kdy byla její naplněnost ještě na 66 %. V 1. a 6. ročníku se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola čj /96-2 a ve třídách VIII. C a IX. C podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů čj / Pokud je vročníku jen jedna třída, je výuka matematiky organizována dělením žáků do dvou skupin. Základní škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK, úzce spolupracuje s MFF UK, FF UK a dalšími fakultami. V letech byla pilotní školou projektu JPD 3 k rozpracování postupů a zajištění předpokladů efektivního ekologického vzdělávání a výchovy v pilotních školách k dalšímu využití při přípravě mladé generace pro naplňování principů udržitelného rozvoje v životě i ekonomických aktivitách. Byl jí propůjčen titul Škola udržitelného

2 rozvoje. Garantuje pořádání četných matematických soutěží např. olympiády ve všech kategoriích. Od posledního, velmi dobrého hodnocení ČŠI v roce 2004, si škola udržela dosaženou úroveň vzdělávání. K rozšíření jejich aktivit došlo zejména v ekologické výchově a grantové politice ke zkvalitnění podpory žáků. Na úroveň vzdělávání má pozitivní dopad materiálně technické zázemí výuky - dostatek odborných pracoven i pomůcek. Zlepšilo se vybavení v informačních a komunikačních technologiích. Školní vzdělávací program (ŠVP) je zpracován v souladu se školským zákonem a podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Profilaci na matematiku a přírodovědnou oblast zachovává. ŠVP nenabízí další cizí jazyk a neuvádí charakteristiku a vzdělávací obsahy volitelných předmětů, chybí kritéria, pravidla a způsoby hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Drobné formální nedostatky (absence údajů o platnosti dokumentu, kontaktů na předkladatele a zřizovatele, neúplná charakteristika školy) nemají na realizaci ŠVP vliv. Program reflektuje reálné personální podmínky. Jsou kvalitní a umožňují naplňování stanovených cílů. Pouze jedna učitelka z 19 pedagogů nemá odbornou kvalifikaci. Plán dalšího vzdělávání vychází z potřeb školy. Znalosti a dovednosti, které učitelé získávají v kurzech a seminářích, uplatňují ve výuce (kurzy angličtiny pořádané Městskou částí Praha 1, školení v rámci projektu JPD 3 atp.). Ředitelka dokončuje vysokoškolské studium školského managementu. Na funkci výchovného poradce se připravuje vysokoškolským studiem učitel, který perspektivně nahradí současnou výchovnou poradkyni po jejím odchodu do důchodu. Škola má kvalifikovanou koordinátorku enviromentální výchovy. II. Ekonomické údaje Inspekce posuzovala vývoj finančních prostředků přidělených škole v letech 2005 až Porovnáním výše přidělených neinvestičních prostředků lze konstatovat, že v roce 2005 a 2006 byla vcelku vyrovnaná. V roce 2007 došlo k poklesu objemu finančních prostředků oproti roku 2006 (o 8,5%) z důvodu snížení počtu žáků. Největší část těchto prostředků použila škola na mzdy, ostatní osobní náklady a související zákonné odvody. Ostatní neinvestiční prostředky (ONIV) byly použity zejména na nákup učebnic, učebních pomůcek a programového vybavení a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V posuzovaných letech obdržela škola účelově vázané neinvestiční dotace na státní informační politiku a v roce 2005 a 2006 dotace na projekt HODINA. Podíl finančních prostředků ze státního rozpočtu na celkových výdajích školy činil vletech v průměru 65 procent. Čerpání finančních prostředků SR bylo v souladu s úkoly, cíli a programy školy. III. Hodnocení školy Ředitelka vyšla při upřesňování cílů vzdělávání na následující období především z Vlastního hodnocení školy (VHŠ). Neodlišuje jej výrazně od předchozího, počítá s udržením dosaženého renomé voblasti vzdělávání matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Kdalším prioritám patří motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání, zkvalitňování materiálních podmínek a podpora rozvoje pedagogických pracovníků. Nově se do jejího plánování promítl počátek naplňování ŠVP. Proto správně zdůrazňuje nutnost zajistit soulad programu s jeho realizací. O hlavních vzdělávacích záměrech a podmínkách přijímání žáků ke vzdělávání informuje partnery. K zajištění činností ve stěžejních oblastech vzdělávání ředitelka účelně delegovala pravomoci, stanovila orgány řízení a zásady jejich práce, využívá funkční informační systém. Nově nastupujícím pracovníkům zajišťuje pomoc při adaptaci. Ve své kontrolní, respektive hospitační činnosti se zaměřuje i na plnění ŠVP a tím i naplňování jedné ze stanovených 2

3 priorit. Se zjištěními a závěry prokazatelně seznamuje vyučující, následně kontroluje plnění doporučených opatření. Zjištění projednává i v orgánech školy. Před zpracováním VHŠ za období školního roku 2005/2006 si však jednoznačně nestanovila jeho strukturu ve vazbě na priority školy. Proto jeho obsah nepodává komplexní informace o úspěšnosti školy. Chybí např. přehled oblastí, ve kterých se škola může dále zlepšovat. Nejsou proto ani uvedeny návrhy možných opatření. Škola identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané. Vyučující zohledňují různorodost jejich potřeb. Diagnostikovaní žáci se SVP mají možnost účasti ve třech skupinách odborně vedených náprav. Na základě rozhodnutí ředitelky se někteří učí dle individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci školy, rodičů a poradenských zařízení je u těchto žáků dosahováno zlepšení. V nabídce školy se každoročně objevuje mnoho soutěží a projektů, ve kterých se mohou uplatnit všichni žáci (projekty s ekologickým a multikulturním zaměřením, matematické, sportovní, jazykové soutěže, akce k posílení humánního cítění atp.). Některé projekty vyžadují zapojení zájemců do širší spolupráce i na mezinárodní úrovni (matematická soutěž Klokan). Škola se systematicky zabývá bezpečností a ochranou zdraví žáků. Zpracovaná Analýza rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví obsahuje opatření kjejich maximálnímu omezení. Žáci jsou poučováni o případných nebezpečích při všech činnostech školy. Její strategie v prevenci sociálně patologických jevů a ve výchově ke zdravému životnímu stylu je formulována v kvalitně vypracovaném Minimálním preventivním programu. Učebny splňují hygienické i bezpečnostní požadavky. Zásadní a přínosná je spolupráce školy se zřizovatelem ve zlepšování materiálních podmínek vzdělávání, v pomoci znevýhodněným žákům a v podpoře četných školních projektů (sportovní aktivity, dovednosti ve hře na hudební nástroje, v matematice, poznávání Prahy atp.). V partnerství s rodiči má významné místo Klub přátel školy. Finančně se spolupodílí na zkvalitňování školního prostředí a na nákupu pomůcek. Spolupracuje i při organizování akcí pro žáky. Funkční je i kooperace se školskou radou, mateřskými školami, fakultami UK, ekologickými sdruženími, PPP a zahraničními partnery (Švédsko, Itálie). V hodnocení žáků uplatňuje škola stanovaná pravidla, sleduje jejich úspěšnost ve vzdělávání a využívá účinnou strategii pro jejich podporu. Motivační úlohu sehrávají veřejně vyslovená uznání i ocenění práce formou diplomů. Rodiče jsou o úspěšnosti žáků informováni standardními způsoby. Dobré vztahy mezi pedagogickými pracovníky, vedením a žáky navzájem přispívají k vytváření podnětného vnitřního prostředí školy. Podíl žáků na životě školy zvyšuje pravidelná činnost žákovské školní samosprávy. Tradičně organizuje sběrové akce a charitativní sbírky pro nadaci Člověk v tísni a pro opuštěná zvířata. Příkladná pozornost je věnována prostorám školy. Žáci zacházejí šetrně s vybavením učeben a podílejí se na výzdobě prostředí. Postupně se prosazuje cílené třídění odpadů. K otevřené atmosféře přispívá i školní časopis Uhelňáček, který obsahuje názory dětí na aktuální dění ve škole i ve společnosti. Škola sleduje úspěšnost svých žáků v průběhu školního roku i úspěšnost při přijímání na střední školy. Pravidelné pedagogické rady analyzují dosažené výsledky jednotlivců i tříd. Žáci školy se ve značné míře zapojují do různých soutěží a olympiád a dosahují výrazných úspěchů nejen v matematických a přírodovědných oborech. Výsledky vzdělávání jsou pedagogickou radou každoročně vyhodnocovány a jsou zahrnuty do výročních zpráv. Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní oblast vzdělávání je v ŠVP podrobně rozpracována včetně inovace obsahu vzdělávání a účelného uplatnění průřezových témat. Hodinová dotace společenskovědních předmětů je vsouladu s učebními plány vzdělávacích programů. 3

4 Učitelky absolvovaly v rámci průběžného vzdělávání semináře zaměřené na moderní dějiny, výuku holocaustu a právní vědomí v prostředí ZŠ. Jejich účelná spolupráce probíhá především v předmětové komisi. Organizují řadu projektů zaměřených na poznávání významných historických období a událostí, podporujících utváření právního vědomí žáků a jejich orientaci ve společnosti. Ve sledované výuce byli žáci vhodnými způsoby motivováni. Pracovali ve skupinách nebo ve dvojicích, vyhledávali informace a prezentovali výsledky své práce. Učitelky doplňovaly samostatnou práci žáků zajímavým výkladem. V hodinách převládalo tvůrčí prostředí otevřené pro komunikaci a podporující aktivitu žáků. Vyučující věnovaly pozornost zpětnovazebním mechanismům a žáky průběžně hodnotily. K vlastnímu a vzájemnému hodnocení byli žáci vedeni ojediněle. Odbornou učebnu pro výuku společenskovědních předmětů škola nemá, kmenové třídy jsou však k výuce podnětně vybaveny učebními pomůckami i didaktickou technikou. Žáci využívají školní knihovnu a počítačové pracovny. Pozitivem je zařazování návštěv kulturních institucí a výstav se společenskovědním obsahem a účast žáků v dějepisných soutěžích. Přírodovědné vzdělávání Škola je pro hodnocenou oblast dobře vybavena moderní audiovizuální a ICT technikou. Ve výuce se efektivně využívají také historické kabinetní fondy a sbírky přírodnin. Hospitované hodiny měly vysokou odbornou úroveň a byly žáky pozitivně přijímány. Do výuky jsou včleňovány dlouhodobé i kratší projekty a jednorázové i periodické akce s přírodovědnou tématikou. Vyučující zpravidla přistupovali k žákům diferenciovaně, zohledňovali jejich aktuální potřeby. V klasifikaci někde výrazněji používali hodnocení písemného projevu nad ústním vyjádřením nebo hodnocením činností. Škole umístěné v centru města a postrádající přirozené přírodní zázemí, se daří úspěšně rozvíjet porozumění žáků pro ekologické problémy. Přírodovědné zaměření má také několik zájmových kroužků. Cizí jazyky Škola klade důraz na rozvoj komunikativních dovedností žáků v cizích jazycích (CJ). Zatím však nabízí jako povinný předmět pouze angličtinu. V celkové nabídce školy figuruje pestřejší výběr CJ v zájmových útvarech. Zasahují však poměrně malý počet žáků. Škola má pro sledovanou oblast nadstandardní personální podmínky. Většina učitelek má jazykovou specializaci. K jejímu zvyšování využívají kurzy a studijní pobyty včr i v zahraničí. Přestože škola nedisponuje koncepcí dalšího rozvoje výuky CJ a nemá tuto oblast komplexně zhodnocenou, učitelky mají přehled o úspěšnosti žáků a systematicky sledují jejich pokrok v průběhu školní docházky. V podpoře nadaných i znevýhodněných uplatňují strategii založenou na diferenciovaném přístupu k jejich potřebám včetně odpovídající nabídky příležitostí kjazykovému rozvoji (soutěže, jazykové olympiády, školní projekty, okrajově setkání se zahraničními žáky a studenty). Ve výuce učitelky volily cíle přiměřeně dosažené jazykové úrovni žáků. Učivo prezentovaly odborně správně a srozumitelně k pochopení probíraného tématu, případně dle zdatnosti dětí i širších souvislostí (např. reálie v USA a Velké Británii). Vhodně k tomu volily pomůcky včetně prostředků ICT. Učení probíhalo v příznivé atmosféře. V procesu osvojování učiva učitelky ověřovaly porozumění látce, dbaly na opravu chyb a správnou fixaci znalostí. Většinou se jim dařilo udržet zájem žáků o vyučování velmi dobrou organizací práce, střídáním činností a pozitivním hodnocením. Výuka byla vyvážená v poměru osvojených faktů a nových skutečností i teorie a její aplikace. Někdy se však nedařilo udržet rovnováhu verbálního projevu učitelek a žáků. 4

5 Závěrečné hodnocení: Škola poskytuje vzdělávání v souladu s právními předpisy a schválenými učebními dokumenty. Při zpracování ŠVP byly, přes některé nedostatky, respektovány zásady rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Inspekční zjištění jsou pozitivní v těchto oblastech: personální a materiálně technické podmínky vzdělávání, klima školy, strategie na podporu úspěšnosti žáků včetně prevence sociálně patologických jevů, spolupráce školy s partnery při plnění cílů vzdělávání. Negativní v těchto oblastech: ŠVP (chybí širší nabídka CJ, charakteristika a vzdělávací obsahy volitelných předmětů, kritéria, pravidla a způsoby hodnocení žáků se SVP.), vlastní hodnocení školy (chybí oblasti, ve kterých se škola může dále zlepšovat). Hodnocení školy odpovídá průměru. Hodnotící stupnice Podprůměr Průměr Nadprůměr Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Úplné znění zřizovací listiny vydané Městskou částí Praha 1 dne Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení čj / ze dne s účinností od Jmenování do funkce ředitelky čj. SKU ze dne s účinností od Školní vzdělávací program s platností od školního roku 2007/ Výkazy o základní škole S 3-01 podle stavu k , k , k Výkazy o ředitelství škol R podle stavu k , k , k Výkazy o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních R za školní roky 2006/2007, 2005/2006 a 2004/ Školní matrika k termínu inspekce 9. Třídní knihy ve školním roce 2007/2008 k termínu inspekce 10. Koncepce ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1 ze dne Vlastní hodnocení školy ze dne

6 12. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/ Školní řád platný k termínu inspekce 14. Rozvrh hodin pro školní rok 2007/ Organizační řád ze dne platný k termínu inspekce 16. Záznamy z pedagogických rad ve školním roce 2007/2008 a 2006/ Zápisy ze zasedání školské rady k termínu inspekce 18. Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2006/2007 a za školní rok 2005/ Plán kontrolní činnosti platný ve školním roce 2007/ Školní plán ekologického vzdělávání a výchovy pro období Hospitační záznamy ředitelky ve školním roce 2007/2008 k termínu inspekce 22. Zápisy z třídních schůzek všech tříd ve školním roce 2007/2008 k termínu inspekce 23. Rozhodnutí ředitelky školy o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2007/ Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2007/ Rozhodnutí ředitelky školy o povolení individuálních vzdělávacích plánů pro školní rok 2007/ Individuální vzdělávací plány pro školní rok 2007/ Kniha úrazů vedená od do Kniha úrazů vedená od školního roku 2007/2008 k termínu inspekce 29. Záznamy o úrazech ve školním roce 2006/ Minimální preventivní program pro školní rok 2007/ Prověrka bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ze dne Analýza rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví ze dne Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků k termínu inspekce 34. Dohoda o prodloužení smlouvy o spolupráci mezi ZŠ a PedF UK v Praze ze dne Inspekční zpráva signatura oa1cy102 ze dne Výsledovka roku 2005, 2006 a Výkaz zisku a ztráty za rok 2005, 2006 a Výkazy P1-04 za rok 2004, 2005, 2006 a Finanční vypořádání dotací ze SR v roce 2005, 2006 a

7 Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Noëlle Kleinová Mgr. Noëlle Kleinová v. r. Ing. Ivana Černá Ing. Ivana Černá v. r. Mgr. Josef Černý Mgr. Josef Černý v. r. Mgr. Boris Tvarůžek Mgr. Boris Tvarůžek v. r. Poučení: Dle 174 odst. 13 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, Praha 6. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Podle ustanovení 175 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. jsou osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Tuto lhůtu Česká školní inspekce stanoví po marném uplynutí 14 denní lhůty k podání připomínek k obsahu inspekční zprávy, popř. po jejich doručení. Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy: Praha 7. dubna 2008 (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Dagmar Sejkorová Mgr. Dagmar Sejkorová v. r. 7

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-18/09-01 Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Adresa: Sušická 29/1000, 160 00 Praha 6

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 184/09-01 Název školy: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Adresa: Štěpánská 22/614, 110 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-498/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-498/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-498/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 Sídlo: V Zahrádkách 48/1966,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-621/12-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-621/12-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-621/12-S Název právnické osoby Základní škola Plaňany, okres Kolín vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 28, 281 04 Plaňany

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-525/10-A. Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-525/10-A. Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-525/10-A Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. Adresa: K Lučinám 2500/18, 130 00 Praha 3 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1069/12-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Česko Britská základní škola, s.r.o. K Lesu 558/2, 142 00 Praha

Více