AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

2 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení...4 Pracovníci právnické osoby...8 Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ)...10 Aktivity právnické osoby. Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti...15 Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol...19 Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok Další informace

3 3

4 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k : Akademické gymnázium, škola hlavního m sta Prahy, Praha 1, Št pánská 22 IZO: O: IZO : Tel.: Fax: e mail: 2. Z izovatel: Hlavní m sto Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám stí 2. editel: PaedDr. Milan Št rba, tel.: Statutární zástupce: Mgr. Pavla K ížová, tel.: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku): ební dokumenty pro gymnázia 20594/99-22 s platností od Obor: Gymnázium všeobecné ty leté K/401. Kapacita školy: 450 žák. 4

5 5. Obor vzd lání: Gymnázium všeobecné ty leté K/ Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2005/2006: Oproti minulému školnímu roku nedošlo k žádným zm nám ve skladb obor vzd lání. 7. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: Praha 1, Št pánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy). 8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby: Akademické gymnázium oslavilo v íjnu výro í založení školy. Slavnostní shromážd ní se konalo v Zrcadlové kapli Klementina pod záštitou primátora hlavního m sta Prahy Pavla Béma (kaple v 19. stol. pat ila gymnáziu sídlícímu tehdy v Klementinu). Ú ast ijaly známé osobnosti: projev p ednesl pražský primátor MUDr. Pavel Bém, prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (absolvent AG), Ing. Petr Špirhanzl, nám stek ministryn 5

6 školství, radní pro oblast školství Jan Štrof. Jezuitský ád, který v 16. století založil naši školu, reprezentoval na slavnosti pater provinciál ádu tovaryšstva Ježíšova František Hylmar. Odbor školství MHMP zastoupily paní J. Neumanová a D. Rothbauerová, nejstarším hostem a absolventem AG byl PhMr. Rudolf Rybín (maturoval v r. 1943). Ú ast ijali také kolegové ze zahrani ních partnerských škol (Rakousko, N mecko, Francie, Anglie, Slovensko). Slavnostní atmosféru umocnilo hudební vystoupení našich žák a len Vlachova kvarteta. Škola vydala k tomuto výro í speciální slavnostní Almanach AG, historie a sou asnost školy byla vzpomenuta v denním tisku, rozhlase i televizi. Slavnost byla zakon ena dnem otev ených dve í. Akce v nované 450. výro í se konaly v pr hu celého školního roku. Pro zajímavost p ipomínáme pr vod student a u itel v historických krojích, slavnostní koncert veckého sboru a komorního orchestru v Hlaholu a Klementinu, sportovní den, šachový turnaj, p edstavení školního divadelního kroužku, vernisáž žákovských prací v Muzeu tské kresby aj. Cenné bylo navázání styk s bývalými žáky, kte í dnes žijí v cizin a jsou úsp šní ve svých oborech. P i oslavách, zvlášt v dob dne otev ených dve í, zavítalo do školy také mnoho známých osobností z ad absolvent a rodi. Velmi jsme ocenili jejich milou nabídku zcela nezištné finan ní pomoci p i natá ení krátkého filmu o škole. Moderátorkou filmu se stala Pavlína Wolfová (absolventka AG), v rozhovorech pak ve filmu edstavila prof. J. Kouteckého i režiséra J. H ebejka (oba absolvovali AG). Ve ty letém studiu je 1. a 2. ro ník zam en všeobecn s možnou díl í specializací na edm ty p írodov dné (A), rozší enou francouzštinu (B) a humanitní (C, D). Další profilace je možná formou volitelných p edm ve 3. ro níku (2 p edm ty) a 4. ro níku (4 p edm ty). Ze široké nabídky seminá a cvi ení jich pro studenty bylo nakonec otev eno 20 druh. V nepovinných p edm tech mají studenti možnost kulturního i sportovního vyžití. Ve sportovním areálu provozují florbal, volejbal, basketbal, hip - hop, aerobic, posilování, apod. Populární jsou turnaje ve florbalu, fotbalu, odbíjené a košíkové. innost v nepovinných edm tech je prezentována na ve ejnosti koncerty sboru a orchestru, výstavy výtvarných prací žák, innost divadelního kroužku aj. Vzhledem k široké škále um lecky lad ných edm zahájila škola jednání o možnosti výstavby kulturn spole enské místnosti v prostorách nevyužitého a chátrajícího dvorku. AG vytvá í podmínky pro p ípravné kurzy zájemc o studium na gymnáziích a spolupracuje s jazykovými školami The Bell School a Lingua Smart, s.r.o. Studenti tak využívají možnost 6

7 vykonat za výhodných finan ních podmínek zkoušku FCE a CAE ve školním roce 2006/2007 složilo zkoušky 50 student. Rodilí mluv í lekto i cizích jazyk (francouzština a špan lština) se podíleli na vysoké kvalit výuky. K napln ní svých cíl je výuka neustále modernizována (interaktivní tabule, PC, dataprojektory apod.). P i internetu je možné využívat další zdroje informací pro studenty i u itele. Odborné u ebny IVT, Fy, Ch, Bi, D, Z, Hv, Vv a jazykové skýtají nové možnosti vzd lávání. Další zdroje informací je možné získat v dob e vybavené knihovn (Internet, CD, DVD apod.). Prostory IVT a knihovny jsou využívány i v dob p estávek, ve volných a odpoledních hodinách. H išt, t locvi ny a posilovna jsou využívány nejen studenty, ale také ve ejností. Modern vybavená škola tak poskytuje dobré podmínky pro práci, vzd lávání a výchovu. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam len : ízena dne: Seznam len : PhDr. Petr Churan, edseda školské rady, profesor AG Anna Marková, místop edsedkyn školské rady, absolventka AG Ing. Lucie Svobodová, zapisovatelka školské rady, asistentka p edsedy fin. výboru MHMP Ond ej Novák, len školské rady, absolvent AG 2006 Vladimír Skolil, len školské rady, profesor AG Ing. Marie Turková, lenka školské rady, OSV, lenka výboru SAG 7

8 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci a. po ty osob (stav dle zahajovacích výkaz k ) Škola školní rok editel a zástupce editele fyzické osoby celkem editel a zástupce editele epo tení na pln zam stnané interní u itelé fyzické osoby celkem interní u itelé epo tení na pln zam stnané externí u itelé fyzické osoby celkem externí u itelé epo tení na pln zam stnané pedagogi tí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogi tí pracovníci epo tení na pln zam stnané celkem 05/ , ,62 06/ , ,58 b. kvalifikovanost pedagogických pracovník škola celkem % po et pedagogických pracovník z celkového po tu ped. pracovník kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c. další vzd lávání pedagogických pracovník Další vzd lávání pedagogických pracovník má zna ný význam pro kvalitu výuky i úrovn vzd lávání na škole. Nejen v domosti, ale i moderní zp soby jejich nabývání a využívání umož ují nové formy studia a vzd lávání. Vzd lávání bylo hlavn sm rováno k využívání moderní techniky a technologií p i výuce a práci, k novinkám v reform školství (nové maturity, nový školský vzd lávací program, zm ny v legislativ apod.). Využívali jsme nabídky jednotlivých fakult vysokých škol, národních institut, kulturních center, MHMP, pedagogického centra a jiných akreditovaných institucí. Kvalitní vzd lávání je pot ebné, ale ím dál dražší a zna zatížilo rozpo et školy. 8

9 po et Zam ení po et astník vzd lávací instituce Seminá e 5 Nová maturita 14 Cermat, MŠMT Pr žn Otev ená v da 3 AV R 1 Finan ní matematika 1 MFF UK Praha 1 Archeologie prav ku 2 FF UK Praha 1 Moderní poznatky z historie 1 FF UK Praha 1 Obrazy eských d jin 1 FF UK Praha 1 Ekonomika 1 ASUD 1 Fonetika ve výuce Aj 1 UK Praha 1 Drama in the lessons 1 OUP Praha 1 Interactive technology 1 BC Prague Kursy 1 One to one 1 BC Prague Pr žn Po íta ový kurs 2 SIPVZ, AutoCont 1 Kurs geologie 2 íf UK Praha Pr žn Psychol. pro u itele 2 PedF UK Praha 1 Kurs mod. historie Inspirace D 1 FF UK Praha Dopl kové pedagogické studium, stáže Rozši ování aprobace Pr žn 1 English Language Practice Francouzský jazyk (stáž) Symposium pro vyu. Fj Evr. kongres vyu. Fj (stáž) Doktorandské studium Psychologie pro ped. pracovníky 4 1 Jaz. školy v Anglii (Hilderstone, Barnstaple) SUF Pod brady a FV v Praze 1 SUF Pod brady 1 Víde 1 FF UK Praha 2 FF UK Praha 2. Nepedagogi tí pracovníci školy a. po ty osob školní rok fyzické osoby celkem epo tení na pln zam stnané 05/ ,36 06/ ,53 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ) 1. Po ty t íd / studijních skupin a po ty žák a. denní vzd lávání (údaje ze zahajovacích výkaz ) Škola školní rok 2005/2006 školní rok 2006/2007 po et íd / skupin po et žák po et t íd / skupin Po et žák Zm ny v po tech žák v pr hu školního roku: - erušili vzd lávání: 6 - nastoupili po p erušení vzd lávání: 1 - sami ukon ili vzd lávání: 1 - vylou eni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ro níku: 9 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - estoupili z jiné školy: 7 - estoupili na jinou školu: 5 - jiný d vod zm ny (uve te jaký): 0 2. Pr rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzd lávání Škola pr rný po et žák na t ídu / skupinu šk. rok šk. rok 2005/ /2007 pr rný po et žák na u itele šk. rok 2005/2006 šk. rok 2006/ ,71 30,21 10,48 9,81 3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) Škola Kraj Jiho eský Jihomoravský Karlovarský Vyso ina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plze ský St edo eský Ústecký Zlínský CELKEM po et žák celkem z toho nov ijatí % z celkového po tu žák ,24 2,60 2,84 10

11 4. Cizí státní p íslušníci Po ty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze za le ování cizinc : Rusko 5 Švédsko 1 Vietnam 10 Ukrajina 5 Gruzie 1 Bosna a Herc. 1 ína 1 Celkem 24 Se za le ováním cizinc nemáme dlouhodob žádné problémy. 5. Výuka cizích jazyk Škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokra ující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokra ující mecký jazyk celkem mecký jazyk z celku pokra ující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokra ující Špan lský jazyk celkem Špan lský jazyk z celku pokra ující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokra ující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokra ujíc Údaje o výsledcích vzd lávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzd lávání výsledky vzd lávání škola 2005 / / 2007 z celkového po tu žák : prosp lo s vyznamenáním neprosp lo 1 3 opakovalo ro ník 0 3 po et žák s uzav enou klasifikací do t. j % z celkového po tu žák 96% 93% pr rný po et zameškaných hodin na žáka 61,51 61,67 z toho neomluvených 0,21 0,49 11

12 7. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky škola denní vzd lávání vzd lávání i zam stnání po et žák, kte í konali zkoušku 120 z toho konali zkoušku opakovan 10 po et žák záv re ných ro ník, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu 1 prosp l s vyznamenáním 29 po et žák, kte í byli hodnoceni: prosp l 90 neprosp l 1

13 8. P ijímací ízení do 1. ro ník školního roku 2006/2007 b) Gymnázia ijímací ízení pro školní rok 2005/2006 (denní vzd lávání) ijímací ízení pro školní rok 2006/2007 (denní vzd lávání) skupina obor vzd lání kód, název po et p ihlášek celkem 214 po et kol p ijímacího ízení celkem 1 po et p ijatých celkem 124 z toho v 1. kole 117 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 7 po et nep ijatých celkem 90 po et volných míst po p ijímacím ízení (obor, po et míst) obor: K/401 5 po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro šk. rok 2006/ Speciální výchova a vzd lávání Škola je p ipravena ešit p ípadné požadavky rodi a student v p ípadné integraci jednotlivc. Zatím podobný požadavek nebyl ešen. Architektonické ešení budovy neumož uje vybudovat bezbariérový p ístup. Možností je pouze kombinace nájezdových plošin a výtahu. 10. Vzd lávání nadaných žák a student Tuto oblast ešíme roz azováním student dle úrovn (jazyky, IVT apod.), zapojením do sout ží, individuálním p ístupem a vzd lávacími programy pro studenty. 13

14 11. Ov ování výsledk vzd lávání Po ne práv dobrých zkušenostech s Maturitou nane isto jsme zvolili vlastní formu ov ování a srovnávání v p edm tech matematika a angli tina jsme zavedli srovnávací testy. Po n kolika letech lze sledovat vývoj a usuzovat na trend do budoucna, navíc také budeme moci využít výsledk pro tvorbu VP naší školy. 12. Školní vzd lávací programy Pro vznik nového školního vzd lávacího programu byl vypracován ve spolupráci vedení školy s PPK, pedagogickými pracovníky, ŠR a odborovou organizací následující harmonogram: projednat p ípravu ve vedení školy a PPK projednat návrh nového školského vzd lávacího programu Tempo reformy eského školství je zpomalené a pedagogický sbor AG je ipraven zm ny urychlen realizovat do chodu školy a tím vyhov t požadavk m doby, student m i dalším zájemc m o studium. Náš NŠVP bude dynami jší v obsahu i rozsahu vzd lávání, pokud mu to formy reformy dovolí.

15 IV. Aktivity právnické osoby. Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství V této oblasti spolupracujeme s PhDr. ížkovou z PPP. Jsou po ádány besedy pro 1. ro ník na téma Jak se u it, zvládání nárok. Výchovné problémy se vyskytují v podob p estupk proti Vnit nímu ádu školy (pozdní íchody, neomluvená absence), eší se obvykle na pedagogických radách. K innostem výchovné poradkyn pat í organizace ú asti v charitativních sbírkách (Srdí kový den, Sv tluška) a samoz ejm veškerá agenda týkající se p ihlášek na VŠ, dále zpracování podklad pro školní statistiku o úsp šnosti absolvent Kariérní poradenství Výchovná poradkyn ve spolupráci PPP zajiš uje diagnostickou innost (testy profesionální orientace, jejich individuální hodnocení). Pr žn jsou využívány nabídky besed pro 4. ro níky na téma Výb r VŠ (se studenty besedují absolventi školy, zástupci vzd lávacích agentur, zástupce z institutu Sokrates). Výchovná poradkyn doporu uje nabídky VŠ v podob Dn otev ených dve í. Kariérní poradenství je ešeno i formou individuálních pohovor s výchovnou poradkyní, s t ídními u iteli.. 2. Prevence sociáln patologických jev Školní metodi ka prevence pokra uje ve spolupráci s policií R v Muzeu policie probíhají p ednášky o drogách. Akce je stále velmi úsp šná studenti ji hodnotí pozitivn. Prostor pro prevenci nadále poskytují hodiny chemie a biologie. Žáci 2. ro níku vypracovali v rámci výuky chemie referát na téma Alkohol a lidské zdraví. Následovala diskuse. Ve 3. ro níku zpracovávali žáci referáty na téma Drogy, jejich ehled a rizika jejich užívání (následné diskuse). Ú astnili jsme se formou dotazníkové 15

16 akce mezinárodní studie The European School Survery Project on Alcohol and other Drugs. Školní metodi ka se zú astnila seminá e Aktivity škol a školských za ízení v oblasti sociáln patologických jev (ministerstvo vnitra). 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Stále platí, že v této oblasti není t eba vymýšlet zvláštní akce v rámci chemie a biologie jsou žáci s novou problematikou nenásiln seznámeni (výuková témata jsou orientována na biologii rostlin, ekologii živo ich, téma Ekologie se probírá samostatn ). Tato tématika se objevuje i v seminá ích z biologie a ekologie, asto jsou s ní žáci seznamováni formou exkurzí (ZOO, Botanická zahrada, výstavy aj.). P i výuce chemie se s ekologickou a environmentální výchovou setkají žáci v tématu Chemie organických a anorganických látek. astá je ú ast žák na p ednáškách na VŠCHT, velmi dobrá je spolupráce s P FUK. 4. Školy v p írod, vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy - Rakousko (Graz), 15 žák, vým nný jazykový a poznávací - N mecko (Freiburg, Hamburg), cca 40 žák, vým nný jazykový a poznávací denní Berlín, Víde, Dráž any, žák, jazykový a poznávací - Anglie (Barnstaple), 27 žák, jazykový a poznávací - Anglie (Broadstairs), 30 žák, intenzivní jazykový a poznávací - Francie (Montigny), 23 žák, vým nný jazykový a poznávací - Finsko (Helsinky), vým nný jazykový - N mecko (Goslar), 3 žáci. Mezinárodní setkání mládeže Lions-Clubu - Exkurze do JE Temelín, 30 žák Sportovní kurz 3.A,C Borovice 55 student Sportovní kurz - 3.B Kolínská 30 student Lyža ský kurz 1.A Kolínská 25 student Lyža ský kurz 1.D Dimrovka 25 student Lyža ský kurz 1.B Kolínská 26 student Lyža ský kurz 1.C Rozhlas 20 student Lyža ský zájezd Rakousko 28 student Školní výlety jednotlivých t íd Sjížd ní Vltavy v rámci školních výlet 5. Mimoškolní aktivity Komise Ma Fy: turnaj v šachách a piškvorkách Komise Bi Ch: exkurze do ZOO, botanické zahrady, Národního muzea, Fyziolo - gického ústavu, Celní laborato e, CHKO K ivoklátsko aj. P ednášky v AV R Týden mozku nebo na VŠCHT v rámci Akademie mládeže Komise TV Z: ú ast v sout ži POPRASK (dív í košíková), váno ní turnaj v odbíjené, pr žná florbalová liga, lední hokej v ernošicích. Komise Fr Šp La: p íprava na mezinárodní zkoušky DELF 16

17 Komise Ev: práce ve výtvarném kroužku 15 žák innost komorního orchestru 7 žák innost p veckého sboru 18 žák Mimoškolní návšt vy divadelních p edstavení (žáci a u itelé) v Národním divadle, inoherním klubu, Disku, Klubu mladého diváka a spole né návšt vy výstav v Galerii HMP. Komise Aj: kurz angli tiny p íprava na FCE a CAE Exkurze knihovna Americké ambasády v Praze. Divadelní a filmová p edstavení v angl. originále (Reduta a Slovanský m). Sout ž v um leckém p ekladu z anglického originálu. P ednáška americké diplomatky na gymnáziu. Návšt va švédských student na AG. Komise D ZSV: Projekt Soudcovské unie R: Zvyšování právního v domí student st edních škol 35 žák (M stský soud Praha). Besedy na Seminá i státu a práva (se soudcem). Pravidelné každoro ní akce školy - Jarní koncert orchestru a sboru (Hlahol). - Váno ní koncert orchestru a sboru (Klementinum). - ast na výstav Schola Pragensis. - Výstavy výtvarných prací žák v galerii NORA a v Muzeu d tské kresby. - Vydávání školního almanachu. - Promítání film v rámci školního filmového klubu. - Maturitní ples. - Divadelní p edstavení školního divadelního kroužku. - etná vystoupení p veckého sboru v Praze i mimo ni. - Ve er poezie. - Sportovní den. 17

18 6. Sout že Studenti se zú ast ují olympiád chemická, olympiáda v eském a n meckém jazyce (1. místo v obvodním kole a 2. místo v krajském kole získala studentka 2. ro níku E. Miková), konverza ních sout ží v angli tin, v latinské sout ži Certamen Latinum (1. místo v celostátním kole získal student 4. ro níku Z. Verner a 3. místo v celostátním kole získala studentka H. Fišerová) a ve francouzštin (úsp ch jsme dosáhli v obvodních kolech). Pravidelná je ú ast žák v St edoškolské odborné innosti (obor d jepis, mezinárodní vztahy, stát a právo, filozofie, ekonomie). Na celostátní úrovni jsme získali 6. místo, v krajském kole 1. místo ob práce na téma filozofie. V sout ži EUSTORY se umístila Anna Marková ze 4.C na 3. míst (na celostátní úrovni) s prací na téma: P edve er mnichovských událostí srpen 1938 pohledem deníku Prager Tagblatt. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních program ast delegace student AG na zasedáních Evropského parlamentu mládeže. íprava projektu v rámci EU Jocite Sprite (pedagogická praxe zahrani ních student na našem gymnáziu v angli tin v p írodov dných p edm tech). 8. Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery Tento typ spolupráce není rozvinut. 9. Další vzd lávání realizované právnickou osobou Vzd lávání ur ené pro ve ejnost nemáme. 10. Další aktivity, prezentace - dokon ení nových webových stránek AG - snaha vybudovat pro studenty a ob any kulturn spole enské centrum (atrium) v prostorách školy (dvorek) - evaluace hodnocení školy rodi i nastupujících student dotazník - hodnocení školy rodi i studujících student dotazník - hodnocení školy stávajícími studenty dotazník - založen studentský parlament 18

19 V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí eskou školní inspekcí nebyla ve školním roce 2006/2007 provád na žádná kontrola. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol - kontrola plateb pojistného bez závad - finan ní kontrola za rok 2006 a 1. tvrtletí 2007 provedena odborem finan ní kontroly a p ezkoumávání hospoda ení Magistrátu hl. m. Prahy zjišt né nedostatky neovlivnily celkovou úrove ú etnictví a výkaznictví. VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2006 Kapitálové výdaje Na vybavení multimediálních u eben bylo uvoln no usnesením RHMP.0776 ze dne z našeho investi ního ú tu K. Neinvesti ní prost edky Prost edky byly erpány v souladu s rozpo tem a ú elnost erpání byla pravideln kontrolována ve smyslu organiza ního ádu školy. íjem organizace inil K, z toho provozní dotace z rozpo tu z izovatele iní K, ze státního rozpo tu K a úroky z ú tu iní K. ehled erpání ú elových dotací Usnesením RHMP ze dne nám byl p id len neinvesti ní p ísp vek ze státního rozpo tu K a z rozpo tu HMP K v rámci SIPVZ, tedy v celkové výši K na školení pedagog, výukový software a infrastrukturu. Usnesením RHMP ze dne nám byl p id len investi ní p ísp vek ve výši K na realizaci Rozvojového programu podpory vzd lávání na gymnáziích. Usnesením RHPP.1482 ze dne byla p id lena investi ní ástka K na realizaci energeticky úsporných opat ení. Všechny ú elové dotace byly 100% vy erpány. 19

20 Platy zam stnanc Finan ní prost edky na mzdy z rozpo tu MHMP ve výši K a ú elové dotace K, celkem K byly vy erpány ve 100% výši. Z vyplacených mezd ipadalo na nárokové složky p ibližn 76,29%, na ostatní p íplatky 11,59%, na odm ny 9,42% a za p es asovou práci bylo vyplaceno p ibližn 2,7% mzdových prost edk. es asová práce je tvo ena p evážn pravidelným vyu ováním nad rámec dané vyu ovací povinnosti, protože nelze vždy vytvo it p esn stanovené úvazky vzhledem k hodinové dotaci jednotlivých p edm. K ur itému navýšení p es asových hodin došlo i p i zavád ní Rozvojového programu vzd lávání. Ostatní p es asová práce je tvo ena odborným suplováním nad rámec edepsaného u ebního úvazku. Vzhledem ke skute nosti, že mzdové prost edky byly p id leny na 52 zam stnanc a ve skute nosti byl pr rný p epo tený po et zam stnanc na rok pouze 51, vracíme pom rnou ást mzdových prost edk (p ibližn K ) MHMP. Dopl ková innost Dopl ková innost je tvo ena pouze pronájmem u eben pro výuku, t locvi en pro sportovní vyžití a nájemným z bytu školníka, což dohromady iní K. Plánovaný p íjem byl K. Náklady na dopl kovou innost byly K. Celkový zisk iní K. Vzhledem k tomu, že hospodá ský výsledek do 1 milionu K nepodléhá placení dan, požadujeme p evést 80% z této ástky, tj K, do fondu odm n a zbytek do rezervního fondu. 20

21 VII. Další informace íloha: u ební plán oboru vzd lání / vzd lávacích program Na základ požadavk zjišt ných v dotaznících rodi i student a po projednání s p edsedy p edm tových komisí a na pedagogické rad je snahou vedení prosadit v NŠVP tento u ební plán. Nové (reformované) p edpisy a normy by m ly školám umožnit lepší profilaci a požadovanou prezentaci, což v sou asné dob není možné. edm t I. II. III. IV. Celkem A B C A B C A B C A B C A B C eský jazyk cizí jazyk cizí jazyk Latina Zsv jepis Zem pis Matematika Fyzika Chemie Biologie Ivt Estetická výchova lesná výchova VP VP VP VP CELKEM ída A je typov p írodov dná, B má rozší enou francouzštinu, C je humanitní s latinou. V Praze PaedDr. Milan Št rba editel AG 21

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Obsah: Základní

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 3 Pracovníci právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Plze, nám. T. G. Masaryka 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY............................ 2 1.1 Základní charakteristika školy.........................................

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA Výro ní zpráva 2004/2005 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název školy dle z izovací listiny ve zn ní platném k 31.8.2005. Smíchovská st ední pr

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více