AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

2 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení...4 Pracovníci právnické osoby...8 Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ)...10 Aktivity právnické osoby. Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti...15 Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol...19 Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok Další informace

3 3

4 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k : Akademické gymnázium, škola hlavního m sta Prahy, Praha 1, Št pánská 22 IZO: O: IZO : Tel.: Fax: e mail: 2. Z izovatel: Hlavní m sto Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám stí 2. editel: PaedDr. Milan Št rba, tel.: Statutární zástupce: Mgr. Pavla K ížová, tel.: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku): ební dokumenty pro gymnázia 20594/99-22 s platností od Obor: Gymnázium všeobecné ty leté K/401. Kapacita školy: 450 žák. 4

5 5. Obor vzd lání: Gymnázium všeobecné ty leté K/ Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2005/2006: Oproti minulému školnímu roku nedošlo k žádným zm nám ve skladb obor vzd lání. 7. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: Praha 1, Št pánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy). 8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby: Akademické gymnázium oslavilo v íjnu výro í založení školy. Slavnostní shromážd ní se konalo v Zrcadlové kapli Klementina pod záštitou primátora hlavního m sta Prahy Pavla Béma (kaple v 19. stol. pat ila gymnáziu sídlícímu tehdy v Klementinu). Ú ast ijaly známé osobnosti: projev p ednesl pražský primátor MUDr. Pavel Bém, prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (absolvent AG), Ing. Petr Špirhanzl, nám stek ministryn 5

6 školství, radní pro oblast školství Jan Štrof. Jezuitský ád, který v 16. století založil naši školu, reprezentoval na slavnosti pater provinciál ádu tovaryšstva Ježíšova František Hylmar. Odbor školství MHMP zastoupily paní J. Neumanová a D. Rothbauerová, nejstarším hostem a absolventem AG byl PhMr. Rudolf Rybín (maturoval v r. 1943). Ú ast ijali také kolegové ze zahrani ních partnerských škol (Rakousko, N mecko, Francie, Anglie, Slovensko). Slavnostní atmosféru umocnilo hudební vystoupení našich žák a len Vlachova kvarteta. Škola vydala k tomuto výro í speciální slavnostní Almanach AG, historie a sou asnost školy byla vzpomenuta v denním tisku, rozhlase i televizi. Slavnost byla zakon ena dnem otev ených dve í. Akce v nované 450. výro í se konaly v pr hu celého školního roku. Pro zajímavost p ipomínáme pr vod student a u itel v historických krojích, slavnostní koncert veckého sboru a komorního orchestru v Hlaholu a Klementinu, sportovní den, šachový turnaj, p edstavení školního divadelního kroužku, vernisáž žákovských prací v Muzeu tské kresby aj. Cenné bylo navázání styk s bývalými žáky, kte í dnes žijí v cizin a jsou úsp šní ve svých oborech. P i oslavách, zvlášt v dob dne otev ených dve í, zavítalo do školy také mnoho známých osobností z ad absolvent a rodi. Velmi jsme ocenili jejich milou nabídku zcela nezištné finan ní pomoci p i natá ení krátkého filmu o škole. Moderátorkou filmu se stala Pavlína Wolfová (absolventka AG), v rozhovorech pak ve filmu edstavila prof. J. Kouteckého i režiséra J. H ebejka (oba absolvovali AG). Ve ty letém studiu je 1. a 2. ro ník zam en všeobecn s možnou díl í specializací na edm ty p írodov dné (A), rozší enou francouzštinu (B) a humanitní (C, D). Další profilace je možná formou volitelných p edm ve 3. ro níku (2 p edm ty) a 4. ro níku (4 p edm ty). Ze široké nabídky seminá a cvi ení jich pro studenty bylo nakonec otev eno 20 druh. V nepovinných p edm tech mají studenti možnost kulturního i sportovního vyžití. Ve sportovním areálu provozují florbal, volejbal, basketbal, hip - hop, aerobic, posilování, apod. Populární jsou turnaje ve florbalu, fotbalu, odbíjené a košíkové. innost v nepovinných edm tech je prezentována na ve ejnosti koncerty sboru a orchestru, výstavy výtvarných prací žák, innost divadelního kroužku aj. Vzhledem k široké škále um lecky lad ných edm zahájila škola jednání o možnosti výstavby kulturn spole enské místnosti v prostorách nevyužitého a chátrajícího dvorku. AG vytvá í podmínky pro p ípravné kurzy zájemc o studium na gymnáziích a spolupracuje s jazykovými školami The Bell School a Lingua Smart, s.r.o. Studenti tak využívají možnost 6

7 vykonat za výhodných finan ních podmínek zkoušku FCE a CAE ve školním roce 2006/2007 složilo zkoušky 50 student. Rodilí mluv í lekto i cizích jazyk (francouzština a špan lština) se podíleli na vysoké kvalit výuky. K napln ní svých cíl je výuka neustále modernizována (interaktivní tabule, PC, dataprojektory apod.). P i internetu je možné využívat další zdroje informací pro studenty i u itele. Odborné u ebny IVT, Fy, Ch, Bi, D, Z, Hv, Vv a jazykové skýtají nové možnosti vzd lávání. Další zdroje informací je možné získat v dob e vybavené knihovn (Internet, CD, DVD apod.). Prostory IVT a knihovny jsou využívány i v dob p estávek, ve volných a odpoledních hodinách. H išt, t locvi ny a posilovna jsou využívány nejen studenty, ale také ve ejností. Modern vybavená škola tak poskytuje dobré podmínky pro práci, vzd lávání a výchovu. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam len : ízena dne: Seznam len : PhDr. Petr Churan, edseda školské rady, profesor AG Anna Marková, místop edsedkyn školské rady, absolventka AG Ing. Lucie Svobodová, zapisovatelka školské rady, asistentka p edsedy fin. výboru MHMP Ond ej Novák, len školské rady, absolvent AG 2006 Vladimír Skolil, len školské rady, profesor AG Ing. Marie Turková, lenka školské rady, OSV, lenka výboru SAG 7

8 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci a. po ty osob (stav dle zahajovacích výkaz k ) Škola školní rok editel a zástupce editele fyzické osoby celkem editel a zástupce editele epo tení na pln zam stnané interní u itelé fyzické osoby celkem interní u itelé epo tení na pln zam stnané externí u itelé fyzické osoby celkem externí u itelé epo tení na pln zam stnané pedagogi tí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogi tí pracovníci epo tení na pln zam stnané celkem 05/ , ,62 06/ , ,58 b. kvalifikovanost pedagogických pracovník škola celkem % po et pedagogických pracovník z celkového po tu ped. pracovník kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c. další vzd lávání pedagogických pracovník Další vzd lávání pedagogických pracovník má zna ný význam pro kvalitu výuky i úrovn vzd lávání na škole. Nejen v domosti, ale i moderní zp soby jejich nabývání a využívání umož ují nové formy studia a vzd lávání. Vzd lávání bylo hlavn sm rováno k využívání moderní techniky a technologií p i výuce a práci, k novinkám v reform školství (nové maturity, nový školský vzd lávací program, zm ny v legislativ apod.). Využívali jsme nabídky jednotlivých fakult vysokých škol, národních institut, kulturních center, MHMP, pedagogického centra a jiných akreditovaných institucí. Kvalitní vzd lávání je pot ebné, ale ím dál dražší a zna zatížilo rozpo et školy. 8

9 po et Zam ení po et astník vzd lávací instituce Seminá e 5 Nová maturita 14 Cermat, MŠMT Pr žn Otev ená v da 3 AV R 1 Finan ní matematika 1 MFF UK Praha 1 Archeologie prav ku 2 FF UK Praha 1 Moderní poznatky z historie 1 FF UK Praha 1 Obrazy eských d jin 1 FF UK Praha 1 Ekonomika 1 ASUD 1 Fonetika ve výuce Aj 1 UK Praha 1 Drama in the lessons 1 OUP Praha 1 Interactive technology 1 BC Prague Kursy 1 One to one 1 BC Prague Pr žn Po íta ový kurs 2 SIPVZ, AutoCont 1 Kurs geologie 2 íf UK Praha Pr žn Psychol. pro u itele 2 PedF UK Praha 1 Kurs mod. historie Inspirace D 1 FF UK Praha Dopl kové pedagogické studium, stáže Rozši ování aprobace Pr žn 1 English Language Practice Francouzský jazyk (stáž) Symposium pro vyu. Fj Evr. kongres vyu. Fj (stáž) Doktorandské studium Psychologie pro ped. pracovníky 4 1 Jaz. školy v Anglii (Hilderstone, Barnstaple) SUF Pod brady a FV v Praze 1 SUF Pod brady 1 Víde 1 FF UK Praha 2 FF UK Praha 2. Nepedagogi tí pracovníci školy a. po ty osob školní rok fyzické osoby celkem epo tení na pln zam stnané 05/ ,36 06/ ,53 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ) 1. Po ty t íd / studijních skupin a po ty žák a. denní vzd lávání (údaje ze zahajovacích výkaz ) Škola školní rok 2005/2006 školní rok 2006/2007 po et íd / skupin po et žák po et t íd / skupin Po et žák Zm ny v po tech žák v pr hu školního roku: - erušili vzd lávání: 6 - nastoupili po p erušení vzd lávání: 1 - sami ukon ili vzd lávání: 1 - vylou eni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ro níku: 9 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - estoupili z jiné školy: 7 - estoupili na jinou školu: 5 - jiný d vod zm ny (uve te jaký): 0 2. Pr rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzd lávání Škola pr rný po et žák na t ídu / skupinu šk. rok šk. rok 2005/ /2007 pr rný po et žák na u itele šk. rok 2005/2006 šk. rok 2006/ ,71 30,21 10,48 9,81 3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) Škola Kraj Jiho eský Jihomoravský Karlovarský Vyso ina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plze ský St edo eský Ústecký Zlínský CELKEM po et žák celkem z toho nov ijatí % z celkového po tu žák ,24 2,60 2,84 10

11 4. Cizí státní p íslušníci Po ty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze za le ování cizinc : Rusko 5 Švédsko 1 Vietnam 10 Ukrajina 5 Gruzie 1 Bosna a Herc. 1 ína 1 Celkem 24 Se za le ováním cizinc nemáme dlouhodob žádné problémy. 5. Výuka cizích jazyk Škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokra ující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokra ující mecký jazyk celkem mecký jazyk z celku pokra ující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokra ující Špan lský jazyk celkem Špan lský jazyk z celku pokra ující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokra ující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokra ujíc Údaje o výsledcích vzd lávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzd lávání výsledky vzd lávání škola 2005 / / 2007 z celkového po tu žák : prosp lo s vyznamenáním neprosp lo 1 3 opakovalo ro ník 0 3 po et žák s uzav enou klasifikací do t. j % z celkového po tu žák 96% 93% pr rný po et zameškaných hodin na žáka 61,51 61,67 z toho neomluvených 0,21 0,49 11

12 7. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky škola denní vzd lávání vzd lávání i zam stnání po et žák, kte í konali zkoušku 120 z toho konali zkoušku opakovan 10 po et žák záv re ných ro ník, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu 1 prosp l s vyznamenáním 29 po et žák, kte í byli hodnoceni: prosp l 90 neprosp l 1

13 8. P ijímací ízení do 1. ro ník školního roku 2006/2007 b) Gymnázia ijímací ízení pro školní rok 2005/2006 (denní vzd lávání) ijímací ízení pro školní rok 2006/2007 (denní vzd lávání) skupina obor vzd lání kód, název po et p ihlášek celkem 214 po et kol p ijímacího ízení celkem 1 po et p ijatých celkem 124 z toho v 1. kole 117 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 7 po et nep ijatých celkem 90 po et volných míst po p ijímacím ízení (obor, po et míst) obor: K/401 5 po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro šk. rok 2006/ Speciální výchova a vzd lávání Škola je p ipravena ešit p ípadné požadavky rodi a student v p ípadné integraci jednotlivc. Zatím podobný požadavek nebyl ešen. Architektonické ešení budovy neumož uje vybudovat bezbariérový p ístup. Možností je pouze kombinace nájezdových plošin a výtahu. 10. Vzd lávání nadaných žák a student Tuto oblast ešíme roz azováním student dle úrovn (jazyky, IVT apod.), zapojením do sout ží, individuálním p ístupem a vzd lávacími programy pro studenty. 13

14 11. Ov ování výsledk vzd lávání Po ne práv dobrých zkušenostech s Maturitou nane isto jsme zvolili vlastní formu ov ování a srovnávání v p edm tech matematika a angli tina jsme zavedli srovnávací testy. Po n kolika letech lze sledovat vývoj a usuzovat na trend do budoucna, navíc také budeme moci využít výsledk pro tvorbu VP naší školy. 12. Školní vzd lávací programy Pro vznik nového školního vzd lávacího programu byl vypracován ve spolupráci vedení školy s PPK, pedagogickými pracovníky, ŠR a odborovou organizací následující harmonogram: projednat p ípravu ve vedení školy a PPK projednat návrh nového školského vzd lávacího programu Tempo reformy eského školství je zpomalené a pedagogický sbor AG je ipraven zm ny urychlen realizovat do chodu školy a tím vyhov t požadavk m doby, student m i dalším zájemc m o studium. Náš NŠVP bude dynami jší v obsahu i rozsahu vzd lávání, pokud mu to formy reformy dovolí.

15 IV. Aktivity právnické osoby. Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství V této oblasti spolupracujeme s PhDr. ížkovou z PPP. Jsou po ádány besedy pro 1. ro ník na téma Jak se u it, zvládání nárok. Výchovné problémy se vyskytují v podob p estupk proti Vnit nímu ádu školy (pozdní íchody, neomluvená absence), eší se obvykle na pedagogických radách. K innostem výchovné poradkyn pat í organizace ú asti v charitativních sbírkách (Srdí kový den, Sv tluška) a samoz ejm veškerá agenda týkající se p ihlášek na VŠ, dále zpracování podklad pro školní statistiku o úsp šnosti absolvent Kariérní poradenství Výchovná poradkyn ve spolupráci PPP zajiš uje diagnostickou innost (testy profesionální orientace, jejich individuální hodnocení). Pr žn jsou využívány nabídky besed pro 4. ro níky na téma Výb r VŠ (se studenty besedují absolventi školy, zástupci vzd lávacích agentur, zástupce z institutu Sokrates). Výchovná poradkyn doporu uje nabídky VŠ v podob Dn otev ených dve í. Kariérní poradenství je ešeno i formou individuálních pohovor s výchovnou poradkyní, s t ídními u iteli.. 2. Prevence sociáln patologických jev Školní metodi ka prevence pokra uje ve spolupráci s policií R v Muzeu policie probíhají p ednášky o drogách. Akce je stále velmi úsp šná studenti ji hodnotí pozitivn. Prostor pro prevenci nadále poskytují hodiny chemie a biologie. Žáci 2. ro níku vypracovali v rámci výuky chemie referát na téma Alkohol a lidské zdraví. Následovala diskuse. Ve 3. ro níku zpracovávali žáci referáty na téma Drogy, jejich ehled a rizika jejich užívání (následné diskuse). Ú astnili jsme se formou dotazníkové 15

16 akce mezinárodní studie The European School Survery Project on Alcohol and other Drugs. Školní metodi ka se zú astnila seminá e Aktivity škol a školských za ízení v oblasti sociáln patologických jev (ministerstvo vnitra). 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Stále platí, že v této oblasti není t eba vymýšlet zvláštní akce v rámci chemie a biologie jsou žáci s novou problematikou nenásiln seznámeni (výuková témata jsou orientována na biologii rostlin, ekologii živo ich, téma Ekologie se probírá samostatn ). Tato tématika se objevuje i v seminá ích z biologie a ekologie, asto jsou s ní žáci seznamováni formou exkurzí (ZOO, Botanická zahrada, výstavy aj.). P i výuce chemie se s ekologickou a environmentální výchovou setkají žáci v tématu Chemie organických a anorganických látek. astá je ú ast žák na p ednáškách na VŠCHT, velmi dobrá je spolupráce s P FUK. 4. Školy v p írod, vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy - Rakousko (Graz), 15 žák, vým nný jazykový a poznávací - N mecko (Freiburg, Hamburg), cca 40 žák, vým nný jazykový a poznávací denní Berlín, Víde, Dráž any, žák, jazykový a poznávací - Anglie (Barnstaple), 27 žák, jazykový a poznávací - Anglie (Broadstairs), 30 žák, intenzivní jazykový a poznávací - Francie (Montigny), 23 žák, vým nný jazykový a poznávací - Finsko (Helsinky), vým nný jazykový - N mecko (Goslar), 3 žáci. Mezinárodní setkání mládeže Lions-Clubu - Exkurze do JE Temelín, 30 žák Sportovní kurz 3.A,C Borovice 55 student Sportovní kurz - 3.B Kolínská 30 student Lyža ský kurz 1.A Kolínská 25 student Lyža ský kurz 1.D Dimrovka 25 student Lyža ský kurz 1.B Kolínská 26 student Lyža ský kurz 1.C Rozhlas 20 student Lyža ský zájezd Rakousko 28 student Školní výlety jednotlivých t íd Sjížd ní Vltavy v rámci školních výlet 5. Mimoškolní aktivity Komise Ma Fy: turnaj v šachách a piškvorkách Komise Bi Ch: exkurze do ZOO, botanické zahrady, Národního muzea, Fyziolo - gického ústavu, Celní laborato e, CHKO K ivoklátsko aj. P ednášky v AV R Týden mozku nebo na VŠCHT v rámci Akademie mládeže Komise TV Z: ú ast v sout ži POPRASK (dív í košíková), váno ní turnaj v odbíjené, pr žná florbalová liga, lední hokej v ernošicích. Komise Fr Šp La: p íprava na mezinárodní zkoušky DELF 16

17 Komise Ev: práce ve výtvarném kroužku 15 žák innost komorního orchestru 7 žák innost p veckého sboru 18 žák Mimoškolní návšt vy divadelních p edstavení (žáci a u itelé) v Národním divadle, inoherním klubu, Disku, Klubu mladého diváka a spole né návšt vy výstav v Galerii HMP. Komise Aj: kurz angli tiny p íprava na FCE a CAE Exkurze knihovna Americké ambasády v Praze. Divadelní a filmová p edstavení v angl. originále (Reduta a Slovanský m). Sout ž v um leckém p ekladu z anglického originálu. P ednáška americké diplomatky na gymnáziu. Návšt va švédských student na AG. Komise D ZSV: Projekt Soudcovské unie R: Zvyšování právního v domí student st edních škol 35 žák (M stský soud Praha). Besedy na Seminá i státu a práva (se soudcem). Pravidelné každoro ní akce školy - Jarní koncert orchestru a sboru (Hlahol). - Váno ní koncert orchestru a sboru (Klementinum). - ast na výstav Schola Pragensis. - Výstavy výtvarných prací žák v galerii NORA a v Muzeu d tské kresby. - Vydávání školního almanachu. - Promítání film v rámci školního filmového klubu. - Maturitní ples. - Divadelní p edstavení školního divadelního kroužku. - etná vystoupení p veckého sboru v Praze i mimo ni. - Ve er poezie. - Sportovní den. 17

18 6. Sout že Studenti se zú ast ují olympiád chemická, olympiáda v eském a n meckém jazyce (1. místo v obvodním kole a 2. místo v krajském kole získala studentka 2. ro níku E. Miková), konverza ních sout ží v angli tin, v latinské sout ži Certamen Latinum (1. místo v celostátním kole získal student 4. ro níku Z. Verner a 3. místo v celostátním kole získala studentka H. Fišerová) a ve francouzštin (úsp ch jsme dosáhli v obvodních kolech). Pravidelná je ú ast žák v St edoškolské odborné innosti (obor d jepis, mezinárodní vztahy, stát a právo, filozofie, ekonomie). Na celostátní úrovni jsme získali 6. místo, v krajském kole 1. místo ob práce na téma filozofie. V sout ži EUSTORY se umístila Anna Marková ze 4.C na 3. míst (na celostátní úrovni) s prací na téma: P edve er mnichovských událostí srpen 1938 pohledem deníku Prager Tagblatt. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních program ast delegace student AG na zasedáních Evropského parlamentu mládeže. íprava projektu v rámci EU Jocite Sprite (pedagogická praxe zahrani ních student na našem gymnáziu v angli tin v p írodov dných p edm tech). 8. Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery Tento typ spolupráce není rozvinut. 9. Další vzd lávání realizované právnickou osobou Vzd lávání ur ené pro ve ejnost nemáme. 10. Další aktivity, prezentace - dokon ení nových webových stránek AG - snaha vybudovat pro studenty a ob any kulturn spole enské centrum (atrium) v prostorách školy (dvorek) - evaluace hodnocení školy rodi i nastupujících student dotazník - hodnocení školy rodi i studujících student dotazník - hodnocení školy stávajícími studenty dotazník - založen studentský parlament 18

19 V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí eskou školní inspekcí nebyla ve školním roce 2006/2007 provád na žádná kontrola. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol - kontrola plateb pojistného bez závad - finan ní kontrola za rok 2006 a 1. tvrtletí 2007 provedena odborem finan ní kontroly a p ezkoumávání hospoda ení Magistrátu hl. m. Prahy zjišt né nedostatky neovlivnily celkovou úrove ú etnictví a výkaznictví. VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2006 Kapitálové výdaje Na vybavení multimediálních u eben bylo uvoln no usnesením RHMP.0776 ze dne z našeho investi ního ú tu K. Neinvesti ní prost edky Prost edky byly erpány v souladu s rozpo tem a ú elnost erpání byla pravideln kontrolována ve smyslu organiza ního ádu školy. íjem organizace inil K, z toho provozní dotace z rozpo tu z izovatele iní K, ze státního rozpo tu K a úroky z ú tu iní K. ehled erpání ú elových dotací Usnesením RHMP ze dne nám byl p id len neinvesti ní p ísp vek ze státního rozpo tu K a z rozpo tu HMP K v rámci SIPVZ, tedy v celkové výši K na školení pedagog, výukový software a infrastrukturu. Usnesením RHMP ze dne nám byl p id len investi ní p ísp vek ve výši K na realizaci Rozvojového programu podpory vzd lávání na gymnáziích. Usnesením RHPP.1482 ze dne byla p id lena investi ní ástka K na realizaci energeticky úsporných opat ení. Všechny ú elové dotace byly 100% vy erpány. 19

20 Platy zam stnanc Finan ní prost edky na mzdy z rozpo tu MHMP ve výši K a ú elové dotace K, celkem K byly vy erpány ve 100% výši. Z vyplacených mezd ipadalo na nárokové složky p ibližn 76,29%, na ostatní p íplatky 11,59%, na odm ny 9,42% a za p es asovou práci bylo vyplaceno p ibližn 2,7% mzdových prost edk. es asová práce je tvo ena p evážn pravidelným vyu ováním nad rámec dané vyu ovací povinnosti, protože nelze vždy vytvo it p esn stanovené úvazky vzhledem k hodinové dotaci jednotlivých p edm. K ur itému navýšení p es asových hodin došlo i p i zavád ní Rozvojového programu vzd lávání. Ostatní p es asová práce je tvo ena odborným suplováním nad rámec edepsaného u ebního úvazku. Vzhledem ke skute nosti, že mzdové prost edky byly p id leny na 52 zam stnanc a ve skute nosti byl pr rný p epo tený po et zam stnanc na rok pouze 51, vracíme pom rnou ást mzdových prost edk (p ibližn K ) MHMP. Dopl ková innost Dopl ková innost je tvo ena pouze pronájmem u eben pro výuku, t locvi en pro sportovní vyžití a nájemným z bytu školníka, což dohromady iní K. Plánovaný p íjem byl K. Náklady na dopl kovou innost byly K. Celkový zisk iní K. Vzhledem k tomu, že hospodá ský výsledek do 1 milionu K nepodléhá placení dan, požadujeme p evést 80% z této ástky, tj K, do fondu odm n a zbytek do rezervního fondu. 20

21 VII. Další informace íloha: u ební plán oboru vzd lání / vzd lávacích program Na základ požadavk zjišt ných v dotaznících rodi i student a po projednání s p edsedy p edm tových komisí a na pedagogické rad je snahou vedení prosadit v NŠVP tento u ební plán. Nové (reformované) p edpisy a normy by m ly školám umožnit lepší profilaci a požadovanou prezentaci, což v sou asné dob není možné. edm t I. II. III. IV. Celkem A B C A B C A B C A B C A B C eský jazyk cizí jazyk cizí jazyk Latina Zsv jepis Zem pis Matematika Fyzika Chemie Biologie Ivt Estetická výchova lesná výchova VP VP VP VP CELKEM ída A je typov p írodov dná, B má rozší enou francouzštinu, C je humanitní s latinou. V Praze PaedDr. Milan Št rba editel AG 21

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Obsah: Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 3 Pracovníci právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení... 3 Pracovníci právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1 VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 3, 0 00 Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Vyšší odborné školy Vyšší obchodní podnikatelské školy, s.r.o. za školní rok 2008/2009

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 190 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 V Praze dne 22. 9. 2014 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 9. 10. 2014. I. Základní údaje o škole, školském

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5

Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby:

Více

TVRTLETNÍ VÝKAZ o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství za 1.-. tvrtletí 2012

TVRTLETNÍ VÝKAZ o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství za 1.-. tvrtletí 2012 MINISTERSTVO KOLSTVÍ, MLÁDE E A T LOVÝCHOVY Schváleno SÚ pro M MT V 139/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zji ování na rok 2012 Organizace doru í výkaz do 15. kalendá ního dne po skon

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Sídlo: Na Vítězné pláni 1160, 140

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení...3 Pracovníci právnické osoby...6 Údaje o žácích

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

ISBN

ISBN ÚIV 2008 Naše pod kování pat í hlavním len m projektového týmu Mgr. Pavle Cibulkové, Ing. Lence Havlákové, Bc. Jitce Konrádové, RNDr. Michaele Kle hové, Ing. Ji ímu Novotnému, Ing. Martin Šáchové a Ing.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Schváleno školskou radou dne 10. října 2005 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi: Gymnázium Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl zaloţit v Chomutově jezuitskou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 023 221/99-3412 Signatura: bb5ks101 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště Příbram INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Sedlčany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-816/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Studentská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, Rakovník 269

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel. 482 710 077, fax 485 103 880 e-mail: sekretariat@gfxs.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/09-07 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně Adresa: 391 72 Sudoměřice u Bechyně 64 Identifikátor: 600064646

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222 Výroční zpráva k 31.8.2007 Název organizace: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1381/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více