AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

2 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: Základní údaje o škole, školském za ízení...4 Pracovníci právnické osoby...8 Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ)...10 Aktivity právnické osoby. Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti...15 Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol...19 Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok Další informace

3 3

4 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k : Akademické gymnázium, škola hlavního m sta Prahy, Praha 1, Št pánská 22 IZO: O: IZO : Tel.: Fax: e mail: 2. Z izovatel: Hlavní m sto Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám stí 2. editel: PaedDr. Milan Št rba, tel.: Statutární zástupce: Mgr. Pavla K ížová, tel.: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku): ební dokumenty pro gymnázia 20594/99-22 s platností od Obor: Gymnázium všeobecné ty leté K/401. Kapacita školy: 450 žák. 4

5 5. Obor vzd lání: Gymnázium všeobecné ty leté K/ Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2005/2006: Oproti minulému školnímu roku nedošlo k žádným zm nám ve skladb obor vzd lání. 7. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: Praha 1, Št pánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy). 8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby: Akademické gymnázium oslavilo v íjnu výro í založení školy. Slavnostní shromážd ní se konalo v Zrcadlové kapli Klementina pod záštitou primátora hlavního m sta Prahy Pavla Béma (kaple v 19. stol. pat ila gymnáziu sídlícímu tehdy v Klementinu). Ú ast ijaly známé osobnosti: projev p ednesl pražský primátor MUDr. Pavel Bém, prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (absolvent AG), Ing. Petr Špirhanzl, nám stek ministryn 5

6 školství, radní pro oblast školství Jan Štrof. Jezuitský ád, který v 16. století založil naši školu, reprezentoval na slavnosti pater provinciál ádu tovaryšstva Ježíšova František Hylmar. Odbor školství MHMP zastoupily paní J. Neumanová a D. Rothbauerová, nejstarším hostem a absolventem AG byl PhMr. Rudolf Rybín (maturoval v r. 1943). Ú ast ijali také kolegové ze zahrani ních partnerských škol (Rakousko, N mecko, Francie, Anglie, Slovensko). Slavnostní atmosféru umocnilo hudební vystoupení našich žák a len Vlachova kvarteta. Škola vydala k tomuto výro í speciální slavnostní Almanach AG, historie a sou asnost školy byla vzpomenuta v denním tisku, rozhlase i televizi. Slavnost byla zakon ena dnem otev ených dve í. Akce v nované 450. výro í se konaly v pr hu celého školního roku. Pro zajímavost p ipomínáme pr vod student a u itel v historických krojích, slavnostní koncert veckého sboru a komorního orchestru v Hlaholu a Klementinu, sportovní den, šachový turnaj, p edstavení školního divadelního kroužku, vernisáž žákovských prací v Muzeu tské kresby aj. Cenné bylo navázání styk s bývalými žáky, kte í dnes žijí v cizin a jsou úsp šní ve svých oborech. P i oslavách, zvlášt v dob dne otev ených dve í, zavítalo do školy také mnoho známých osobností z ad absolvent a rodi. Velmi jsme ocenili jejich milou nabídku zcela nezištné finan ní pomoci p i natá ení krátkého filmu o škole. Moderátorkou filmu se stala Pavlína Wolfová (absolventka AG), v rozhovorech pak ve filmu edstavila prof. J. Kouteckého i režiséra J. H ebejka (oba absolvovali AG). Ve ty letém studiu je 1. a 2. ro ník zam en všeobecn s možnou díl í specializací na edm ty p írodov dné (A), rozší enou francouzštinu (B) a humanitní (C, D). Další profilace je možná formou volitelných p edm ve 3. ro níku (2 p edm ty) a 4. ro níku (4 p edm ty). Ze široké nabídky seminá a cvi ení jich pro studenty bylo nakonec otev eno 20 druh. V nepovinných p edm tech mají studenti možnost kulturního i sportovního vyžití. Ve sportovním areálu provozují florbal, volejbal, basketbal, hip - hop, aerobic, posilování, apod. Populární jsou turnaje ve florbalu, fotbalu, odbíjené a košíkové. innost v nepovinných edm tech je prezentována na ve ejnosti koncerty sboru a orchestru, výstavy výtvarných prací žák, innost divadelního kroužku aj. Vzhledem k široké škále um lecky lad ných edm zahájila škola jednání o možnosti výstavby kulturn spole enské místnosti v prostorách nevyužitého a chátrajícího dvorku. AG vytvá í podmínky pro p ípravné kurzy zájemc o studium na gymnáziích a spolupracuje s jazykovými školami The Bell School a Lingua Smart, s.r.o. Studenti tak využívají možnost 6

7 vykonat za výhodných finan ních podmínek zkoušku FCE a CAE ve školním roce 2006/2007 složilo zkoušky 50 student. Rodilí mluv í lekto i cizích jazyk (francouzština a špan lština) se podíleli na vysoké kvalit výuky. K napln ní svých cíl je výuka neustále modernizována (interaktivní tabule, PC, dataprojektory apod.). P i internetu je možné využívat další zdroje informací pro studenty i u itele. Odborné u ebny IVT, Fy, Ch, Bi, D, Z, Hv, Vv a jazykové skýtají nové možnosti vzd lávání. Další zdroje informací je možné získat v dob e vybavené knihovn (Internet, CD, DVD apod.). Prostory IVT a knihovny jsou využívány i v dob p estávek, ve volných a odpoledních hodinách. H išt, t locvi ny a posilovna jsou využívány nejen studenty, ale také ve ejností. Modern vybavená škola tak poskytuje dobré podmínky pro práci, vzd lávání a výchovu. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam len : ízena dne: Seznam len : PhDr. Petr Churan, edseda školské rady, profesor AG Anna Marková, místop edsedkyn školské rady, absolventka AG Ing. Lucie Svobodová, zapisovatelka školské rady, asistentka p edsedy fin. výboru MHMP Ond ej Novák, len školské rady, absolvent AG 2006 Vladimír Skolil, len školské rady, profesor AG Ing. Marie Turková, lenka školské rady, OSV, lenka výboru SAG 7

8 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogi tí pracovníci a. po ty osob (stav dle zahajovacích výkaz k ) Škola školní rok editel a zástupce editele fyzické osoby celkem editel a zástupce editele epo tení na pln zam stnané interní u itelé fyzické osoby celkem interní u itelé epo tení na pln zam stnané externí u itelé fyzické osoby celkem externí u itelé epo tení na pln zam stnané pedagogi tí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogi tí pracovníci epo tení na pln zam stnané celkem 05/ , ,62 06/ , ,58 b. kvalifikovanost pedagogických pracovník škola celkem % po et pedagogických pracovník z celkového po tu ped. pracovník kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c. další vzd lávání pedagogických pracovník Další vzd lávání pedagogických pracovník má zna ný význam pro kvalitu výuky i úrovn vzd lávání na škole. Nejen v domosti, ale i moderní zp soby jejich nabývání a využívání umož ují nové formy studia a vzd lávání. Vzd lávání bylo hlavn sm rováno k využívání moderní techniky a technologií p i výuce a práci, k novinkám v reform školství (nové maturity, nový školský vzd lávací program, zm ny v legislativ apod.). Využívali jsme nabídky jednotlivých fakult vysokých škol, národních institut, kulturních center, MHMP, pedagogického centra a jiných akreditovaných institucí. Kvalitní vzd lávání je pot ebné, ale ím dál dražší a zna zatížilo rozpo et školy. 8

9 po et Zam ení po et astník vzd lávací instituce Seminá e 5 Nová maturita 14 Cermat, MŠMT Pr žn Otev ená v da 3 AV R 1 Finan ní matematika 1 MFF UK Praha 1 Archeologie prav ku 2 FF UK Praha 1 Moderní poznatky z historie 1 FF UK Praha 1 Obrazy eských d jin 1 FF UK Praha 1 Ekonomika 1 ASUD 1 Fonetika ve výuce Aj 1 UK Praha 1 Drama in the lessons 1 OUP Praha 1 Interactive technology 1 BC Prague Kursy 1 One to one 1 BC Prague Pr žn Po íta ový kurs 2 SIPVZ, AutoCont 1 Kurs geologie 2 íf UK Praha Pr žn Psychol. pro u itele 2 PedF UK Praha 1 Kurs mod. historie Inspirace D 1 FF UK Praha Dopl kové pedagogické studium, stáže Rozši ování aprobace Pr žn 1 English Language Practice Francouzský jazyk (stáž) Symposium pro vyu. Fj Evr. kongres vyu. Fj (stáž) Doktorandské studium Psychologie pro ped. pracovníky 4 1 Jaz. školy v Anglii (Hilderstone, Barnstaple) SUF Pod brady a FV v Praze 1 SUF Pod brady 1 Víde 1 FF UK Praha 2 FF UK Praha 2. Nepedagogi tí pracovníci školy a. po ty osob školní rok fyzické osoby celkem epo tení na pln zam stnané 05/ ,36 06/ ,53 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (SŠ a VOŠ) 1. Po ty t íd / studijních skupin a po ty žák a. denní vzd lávání (údaje ze zahajovacích výkaz ) Škola školní rok 2005/2006 školní rok 2006/2007 po et íd / skupin po et žák po et t íd / skupin Po et žák Zm ny v po tech žák v pr hu školního roku: - erušili vzd lávání: 6 - nastoupili po p erušení vzd lávání: 1 - sami ukon ili vzd lávání: 1 - vylou eni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ro níku: 9 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - estoupili z jiné školy: 7 - estoupili na jinou školu: 5 - jiný d vod zm ny (uve te jaký): 0 2. Pr rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzd lávání Škola pr rný po et žák na t ídu / skupinu šk. rok šk. rok 2005/ /2007 pr rný po et žák na u itele šk. rok 2005/2006 šk. rok 2006/ ,71 30,21 10,48 9,81 3. Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) Škola Kraj Jiho eský Jihomoravský Karlovarský Vyso ina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plze ský St edo eský Ústecký Zlínský CELKEM po et žák celkem z toho nov ijatí % z celkového po tu žák ,24 2,60 2,84 10

11 4. Cizí státní p íslušníci Po ty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze za le ování cizinc : Rusko 5 Švédsko 1 Vietnam 10 Ukrajina 5 Gruzie 1 Bosna a Herc. 1 ína 1 Celkem 24 Se za le ováním cizinc nemáme dlouhodob žádné problémy. 5. Výuka cizích jazyk Škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokra ující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokra ující mecký jazyk celkem mecký jazyk z celku pokra ující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokra ující Špan lský jazyk celkem Špan lský jazyk z celku pokra ující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokra ující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokra ujíc Údaje o výsledcích vzd lávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzd lávání výsledky vzd lávání škola 2005 / / 2007 z celkového po tu žák : prosp lo s vyznamenáním neprosp lo 1 3 opakovalo ro ník 0 3 po et žák s uzav enou klasifikací do t. j % z celkového po tu žák 96% 93% pr rný po et zameškaných hodin na žáka 61,51 61,67 z toho neomluvených 0,21 0,49 11

12 7. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky škola denní vzd lávání vzd lávání i zam stnání po et žák, kte í konali zkoušku 120 z toho konali zkoušku opakovan 10 po et žák záv re ných ro ník, kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu 1 prosp l s vyznamenáním 29 po et žák, kte í byli hodnoceni: prosp l 90 neprosp l 1

13 8. P ijímací ízení do 1. ro ník školního roku 2006/2007 b) Gymnázia ijímací ízení pro školní rok 2005/2006 (denní vzd lávání) ijímací ízení pro školní rok 2006/2007 (denní vzd lávání) skupina obor vzd lání kód, název po et p ihlášek celkem 214 po et kol p ijímacího ízení celkem 1 po et p ijatých celkem 124 z toho v 1. kole 117 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 7 po et nep ijatých celkem 90 po et volných míst po p ijímacím ízení (obor, po et míst) obor: K/401 5 po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro šk. rok 2006/ Speciální výchova a vzd lávání Škola je p ipravena ešit p ípadné požadavky rodi a student v p ípadné integraci jednotlivc. Zatím podobný požadavek nebyl ešen. Architektonické ešení budovy neumož uje vybudovat bezbariérový p ístup. Možností je pouze kombinace nájezdových plošin a výtahu. 10. Vzd lávání nadaných žák a student Tuto oblast ešíme roz azováním student dle úrovn (jazyky, IVT apod.), zapojením do sout ží, individuálním p ístupem a vzd lávacími programy pro studenty. 13

14 11. Ov ování výsledk vzd lávání Po ne práv dobrých zkušenostech s Maturitou nane isto jsme zvolili vlastní formu ov ování a srovnávání v p edm tech matematika a angli tina jsme zavedli srovnávací testy. Po n kolika letech lze sledovat vývoj a usuzovat na trend do budoucna, navíc také budeme moci využít výsledk pro tvorbu VP naší školy. 12. Školní vzd lávací programy Pro vznik nového školního vzd lávacího programu byl vypracován ve spolupráci vedení školy s PPK, pedagogickými pracovníky, ŠR a odborovou organizací následující harmonogram: projednat p ípravu ve vedení školy a PPK projednat návrh nového školského vzd lávacího programu Tempo reformy eského školství je zpomalené a pedagogický sbor AG je ipraven zm ny urychlen realizovat do chodu školy a tím vyhov t požadavk m doby, student m i dalším zájemc m o studium. Náš NŠVP bude dynami jší v obsahu i rozsahu vzd lávání, pokud mu to formy reformy dovolí.

15 IV. Aktivity právnické osoby. Prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství V této oblasti spolupracujeme s PhDr. ížkovou z PPP. Jsou po ádány besedy pro 1. ro ník na téma Jak se u it, zvládání nárok. Výchovné problémy se vyskytují v podob p estupk proti Vnit nímu ádu školy (pozdní íchody, neomluvená absence), eší se obvykle na pedagogických radách. K innostem výchovné poradkyn pat í organizace ú asti v charitativních sbírkách (Srdí kový den, Sv tluška) a samoz ejm veškerá agenda týkající se p ihlášek na VŠ, dále zpracování podklad pro školní statistiku o úsp šnosti absolvent Kariérní poradenství Výchovná poradkyn ve spolupráci PPP zajiš uje diagnostickou innost (testy profesionální orientace, jejich individuální hodnocení). Pr žn jsou využívány nabídky besed pro 4. ro níky na téma Výb r VŠ (se studenty besedují absolventi školy, zástupci vzd lávacích agentur, zástupce z institutu Sokrates). Výchovná poradkyn doporu uje nabídky VŠ v podob Dn otev ených dve í. Kariérní poradenství je ešeno i formou individuálních pohovor s výchovnou poradkyní, s t ídními u iteli.. 2. Prevence sociáln patologických jev Školní metodi ka prevence pokra uje ve spolupráci s policií R v Muzeu policie probíhají p ednášky o drogách. Akce je stále velmi úsp šná studenti ji hodnotí pozitivn. Prostor pro prevenci nadále poskytují hodiny chemie a biologie. Žáci 2. ro níku vypracovali v rámci výuky chemie referát na téma Alkohol a lidské zdraví. Následovala diskuse. Ve 3. ro níku zpracovávali žáci referáty na téma Drogy, jejich ehled a rizika jejich užívání (následné diskuse). Ú astnili jsme se formou dotazníkové 15

16 akce mezinárodní studie The European School Survery Project on Alcohol and other Drugs. Školní metodi ka se zú astnila seminá e Aktivity škol a školských za ízení v oblasti sociáln patologických jev (ministerstvo vnitra). 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Stále platí, že v této oblasti není t eba vymýšlet zvláštní akce v rámci chemie a biologie jsou žáci s novou problematikou nenásiln seznámeni (výuková témata jsou orientována na biologii rostlin, ekologii živo ich, téma Ekologie se probírá samostatn ). Tato tématika se objevuje i v seminá ích z biologie a ekologie, asto jsou s ní žáci seznamováni formou exkurzí (ZOO, Botanická zahrada, výstavy aj.). P i výuce chemie se s ekologickou a environmentální výchovou setkají žáci v tématu Chemie organických a anorganických látek. astá je ú ast žák na p ednáškách na VŠCHT, velmi dobrá je spolupráce s P FUK. 4. Školy v p írod, vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy - Rakousko (Graz), 15 žák, vým nný jazykový a poznávací - N mecko (Freiburg, Hamburg), cca 40 žák, vým nný jazykový a poznávací denní Berlín, Víde, Dráž any, žák, jazykový a poznávací - Anglie (Barnstaple), 27 žák, jazykový a poznávací - Anglie (Broadstairs), 30 žák, intenzivní jazykový a poznávací - Francie (Montigny), 23 žák, vým nný jazykový a poznávací - Finsko (Helsinky), vým nný jazykový - N mecko (Goslar), 3 žáci. Mezinárodní setkání mládeže Lions-Clubu - Exkurze do JE Temelín, 30 žák Sportovní kurz 3.A,C Borovice 55 student Sportovní kurz - 3.B Kolínská 30 student Lyža ský kurz 1.A Kolínská 25 student Lyža ský kurz 1.D Dimrovka 25 student Lyža ský kurz 1.B Kolínská 26 student Lyža ský kurz 1.C Rozhlas 20 student Lyža ský zájezd Rakousko 28 student Školní výlety jednotlivých t íd Sjížd ní Vltavy v rámci školních výlet 5. Mimoškolní aktivity Komise Ma Fy: turnaj v šachách a piškvorkách Komise Bi Ch: exkurze do ZOO, botanické zahrady, Národního muzea, Fyziolo - gického ústavu, Celní laborato e, CHKO K ivoklátsko aj. P ednášky v AV R Týden mozku nebo na VŠCHT v rámci Akademie mládeže Komise TV Z: ú ast v sout ži POPRASK (dív í košíková), váno ní turnaj v odbíjené, pr žná florbalová liga, lední hokej v ernošicích. Komise Fr Šp La: p íprava na mezinárodní zkoušky DELF 16

17 Komise Ev: práce ve výtvarném kroužku 15 žák innost komorního orchestru 7 žák innost p veckého sboru 18 žák Mimoškolní návšt vy divadelních p edstavení (žáci a u itelé) v Národním divadle, inoherním klubu, Disku, Klubu mladého diváka a spole né návšt vy výstav v Galerii HMP. Komise Aj: kurz angli tiny p íprava na FCE a CAE Exkurze knihovna Americké ambasády v Praze. Divadelní a filmová p edstavení v angl. originále (Reduta a Slovanský m). Sout ž v um leckém p ekladu z anglického originálu. P ednáška americké diplomatky na gymnáziu. Návšt va švédských student na AG. Komise D ZSV: Projekt Soudcovské unie R: Zvyšování právního v domí student st edních škol 35 žák (M stský soud Praha). Besedy na Seminá i státu a práva (se soudcem). Pravidelné každoro ní akce školy - Jarní koncert orchestru a sboru (Hlahol). - Váno ní koncert orchestru a sboru (Klementinum). - ast na výstav Schola Pragensis. - Výstavy výtvarných prací žák v galerii NORA a v Muzeu d tské kresby. - Vydávání školního almanachu. - Promítání film v rámci školního filmového klubu. - Maturitní ples. - Divadelní p edstavení školního divadelního kroužku. - etná vystoupení p veckého sboru v Praze i mimo ni. - Ve er poezie. - Sportovní den. 17

18 6. Sout že Studenti se zú ast ují olympiád chemická, olympiáda v eském a n meckém jazyce (1. místo v obvodním kole a 2. místo v krajském kole získala studentka 2. ro níku E. Miková), konverza ních sout ží v angli tin, v latinské sout ži Certamen Latinum (1. místo v celostátním kole získal student 4. ro níku Z. Verner a 3. místo v celostátním kole získala studentka H. Fišerová) a ve francouzštin (úsp ch jsme dosáhli v obvodních kolech). Pravidelná je ú ast žák v St edoškolské odborné innosti (obor d jepis, mezinárodní vztahy, stát a právo, filozofie, ekonomie). Na celostátní úrovni jsme získali 6. místo, v krajském kole 1. místo ob práce na téma filozofie. V sout ži EUSTORY se umístila Anna Marková ze 4.C na 3. míst (na celostátní úrovni) s prací na téma: P edve er mnichovských událostí srpen 1938 pohledem deníku Prager Tagblatt. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních program ast delegace student AG na zasedáních Evropského parlamentu mládeže. íprava projektu v rámci EU Jocite Sprite (pedagogická praxe zahrani ních student na našem gymnáziu v angli tin v p írodov dných p edm tech). 8. Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery Tento typ spolupráce není rozvinut. 9. Další vzd lávání realizované právnickou osobou Vzd lávání ur ené pro ve ejnost nemáme. 10. Další aktivity, prezentace - dokon ení nových webových stránek AG - snaha vybudovat pro studenty a ob any kulturn spole enské centrum (atrium) v prostorách školy (dvorek) - evaluace hodnocení školy rodi i nastupujících student dotazník - hodnocení školy rodi i studujících student dotazník - hodnocení školy stávajícími studenty dotazník - založen studentský parlament 18

19 V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí eskou školní inspekcí nebyla ve školním roce 2006/2007 provád na žádná kontrola. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol - kontrola plateb pojistného bez závad - finan ní kontrola za rok 2006 a 1. tvrtletí 2007 provedena odborem finan ní kontroly a p ezkoumávání hospoda ení Magistrátu hl. m. Prahy zjišt né nedostatky neovlivnily celkovou úrove ú etnictví a výkaznictví. VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2006 Kapitálové výdaje Na vybavení multimediálních u eben bylo uvoln no usnesením RHMP.0776 ze dne z našeho investi ního ú tu K. Neinvesti ní prost edky Prost edky byly erpány v souladu s rozpo tem a ú elnost erpání byla pravideln kontrolována ve smyslu organiza ního ádu školy. íjem organizace inil K, z toho provozní dotace z rozpo tu z izovatele iní K, ze státního rozpo tu K a úroky z ú tu iní K. ehled erpání ú elových dotací Usnesením RHMP ze dne nám byl p id len neinvesti ní p ísp vek ze státního rozpo tu K a z rozpo tu HMP K v rámci SIPVZ, tedy v celkové výši K na školení pedagog, výukový software a infrastrukturu. Usnesením RHMP ze dne nám byl p id len investi ní p ísp vek ve výši K na realizaci Rozvojového programu podpory vzd lávání na gymnáziích. Usnesením RHPP.1482 ze dne byla p id lena investi ní ástka K na realizaci energeticky úsporných opat ení. Všechny ú elové dotace byly 100% vy erpány. 19

20 Platy zam stnanc Finan ní prost edky na mzdy z rozpo tu MHMP ve výši K a ú elové dotace K, celkem K byly vy erpány ve 100% výši. Z vyplacených mezd ipadalo na nárokové složky p ibližn 76,29%, na ostatní p íplatky 11,59%, na odm ny 9,42% a za p es asovou práci bylo vyplaceno p ibližn 2,7% mzdových prost edk. es asová práce je tvo ena p evážn pravidelným vyu ováním nad rámec dané vyu ovací povinnosti, protože nelze vždy vytvo it p esn stanovené úvazky vzhledem k hodinové dotaci jednotlivých p edm. K ur itému navýšení p es asových hodin došlo i p i zavád ní Rozvojového programu vzd lávání. Ostatní p es asová práce je tvo ena odborným suplováním nad rámec edepsaného u ebního úvazku. Vzhledem ke skute nosti, že mzdové prost edky byly p id leny na 52 zam stnanc a ve skute nosti byl pr rný p epo tený po et zam stnanc na rok pouze 51, vracíme pom rnou ást mzdových prost edk (p ibližn K ) MHMP. Dopl ková innost Dopl ková innost je tvo ena pouze pronájmem u eben pro výuku, t locvi en pro sportovní vyžití a nájemným z bytu školníka, což dohromady iní K. Plánovaný p íjem byl K. Náklady na dopl kovou innost byly K. Celkový zisk iní K. Vzhledem k tomu, že hospodá ský výsledek do 1 milionu K nepodléhá placení dan, požadujeme p evést 80% z této ástky, tj K, do fondu odm n a zbytek do rezervního fondu. 20

21 VII. Další informace íloha: u ební plán oboru vzd lání / vzd lávacích program Na základ požadavk zjišt ných v dotaznících rodi i student a po projednání s p edsedy p edm tových komisí a na pedagogické rad je snahou vedení prosadit v NŠVP tento u ební plán. Nové (reformované) p edpisy a normy by m ly školám umožnit lepší profilaci a požadovanou prezentaci, což v sou asné dob není možné. edm t I. II. III. IV. Celkem A B C A B C A B C A B C A B C eský jazyk cizí jazyk cizí jazyk Latina Zsv jepis Zem pis Matematika Fyzika Chemie Biologie Ivt Estetická výchova lesná výchova VP VP VP VP CELKEM ída A je typov p írodov dná, B má rozší enou francouzštinu, C je humanitní s latinou. V Praze PaedDr. Milan Št rba editel AG 21

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více