VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném rozkvtu, nesmírn prosperuje a zvtšuje se. Bohužel je to pravda jen zásti. Zaínali jsme tehdy po úvaze, že nov vzniklá, teprve rok stará klinika ESET potebuje spolupracovníka, spolupracující organizaci, která by jejím pacientm, dosplým se závažným duševním onemocnním, poskytovala návaznou péi, rehabilitaci. Vycházeli jsme z pesvdení, že jen zdravotnická pée nestaí, že imanentní souástí duševní nemoci je rozvrat sociálních funkcí lovka, jenž zptn ovlivuje jeho duševní zdraví. Nauit se žít, reflektovat a oceovat sám sebe, umt se o sebe postarat a obstát v nejrznjších životních situacích, se nedá v ambulanci i lžkovém zaízení, izolován od ostatních, od svta. Jedin každodenní praxí se to lovk mže uit. Ve spolupráci s Mstskou ástí Praha 11 jsme vypracovali pehled a analýzu zdravotního stavu obyvatel, jsoucích zdravotních a sociálních služeb, pehled poteb, a to jak nemocných a jejich nejbližšího okolí, tak i poteb poskytovatel služeb. Na základ výsledk jsme vypracovali projekt a pihlásili se do konkurzu vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví R za podpory Ministerstva zdravotnictví Nizozemského království. Uspli jsme, byli jsme jednmi ze ty vybraných organizací ze dvaceti šesti pihlášených. 1

2 Praha 11 je mstskou ástí zcela svébytnou, v mnohém odlišnou od jiných pražských mstských ástí. Žije zde zhruba lidí, v prostedí tvoeném pevážn sídlištní výstavbou pocházející z jedné doby, vyznaujícím se jednotnou architekturou v podstat nezajímavých velkých panelových dom, mezi nimiž asto jsou velká volná prostranství. Toto prostedí prakticky vyluuje tsnjší neformální sousedské vztahy. Kavárny zde píliš nejsou, spoleenský život je zde malý, obchody jsou ve vlastních pavilonech, tvr je oddlena od ostatního msta a zejména jeho centra. Doprava do centra Prahy je možná prakticky jen metrem, do Psychiatrické léebny Bohnice jedin metrem, piemž cesta trvá hodinu. Toto vše je pro lidi s duševním onemocnním velká zátž. Vedlejším dsledkem je pak to, že o lidech s duševními problémy se na rozdíl od tvrtí se sousedštjším životním stylem píliš neví. Duševní nemoc sama s sebou nese izolovanost, v sídlištních podmínkách obzvláš. Pitom lze pedpokládat, že i zde platí nemnné statistické zjištní, že v populaci je zhruba 1% lidí nemocných schizofrenií a celkem asi 4-6% lidí s tžkým duševním onemocnním - v pípad Prahy 11 tedy asi lidí. Tato specifická sociální situace klade velké a specifické nároky i na poskytovatele pée o duševní zdraví. Vybudovali jsme ESET-HELP prakticky na zelené louce a získali jsme i dobrou povst. Nadále trvá a rozvíjí se tsná spolupráce s Klinikou ESET. Mezi obma pracovišti nyní již vzniká tetí spolený tým. Poskytujeme nyní celé spektrum služeb, o jejichž výkonu za uplynulý rok se mžete doíst v této Výroní zpráv za rok

3 Bhem uplynulých patnácti let jsme museli ešit adu problém. Odbornost, postupy specializované psychiatrické rehabilitace, jež se bohužel v naší zemi na školách stále ješt neuí, jsme získávali za pomoci vdomostního pracovišt Centra pro rozvoj pée o duševní zdraví a zahraniních koleg, zejména organizace Kwintes (díve Vindicta) z Nizozemí. Metody ízení neziskové organizace jsme se uili za pochodu, prakticky vlastními silami. Neradi to v této souvislosti íkáme, ale ízení, management neziskové organizace je o to namáhavjší a musí být o to striktnjší, že v této zemi stále ješt není vypracován smysluplný systém financování a funkního zapojení neziskové sféry do systému pée. Prošli jsme i personální krizí a vzali si z ní pouení. V poslední dob zhruba tech letech se potýkáme se snižujícím se objemem pidlovaných prostedk, což se netýká jen nás, ale všech takových organizací. A neradi, museli jsme vloni provést personální restrikce, práv z finanních dvod, což má dopad na poty klient, jež mohou naše služby podpoit. V loském roce takto nejvíce utrpl terénní program pro uživatele návykových látek. Rovnž jsme museli na pár msíc omezit provoz obchodu Vážka a v prázdninovém období jej dokonce uzavít. Problémy spíše provozní nám dlalo nucené sthování manažerské a administrativní složky sdružení, jež se musela pemístit do Dube (Praha 10). Nakonec se však ukázalo, že pese všechny potíže spojené se znanou vzdáleností mezi jednotlivými pracovišti to byla dobrá zmna: navázali jsme spolupráci s místní veejnou správou. 3

4 Navzdory všemu usilujeme stále o to, abychom podávali co nejkvalitnjší péi, propracováváme metody naší práce a pravideln ji prezentujeme na odborných setkáváních, zejména na celostátních konferencích sekce sociální psychiatrie eské psychiatrické spolenosti JEP. Jsme zastoupeni v Asociaci komunitních služeb, na jejíž innosti se aktivn podílíme (v sekci bydlení, práce, manažei), a spolupracujeme s ostatními pražskými organizacemi stejného zamení. Víme, že se nám podaí projít souasným namáhavým obdobím dobe a že uspjeme i v rozšiování zábru našich služeb, o nž je velký zájem, a zvyšování potu klient. Pedstavenstvo obanského sdružení ESET HELP MUDr. Ondej P MUDr. Milena Heríková Mgr. Marie Suková 4

5 Pehled poskytovaných služeb Služby zamstnávání 1. Tréninková kavárna Dendrit Kafé str Tréninkový obchod Galerie Vážka str Pechodné zamstnávání str Podporované zamstnávání str. 19 Volný as 5. Centrum denních aktivit str. 21 Spolupráce s dobrovolníky str. 24 Bydlení 6. Chránné bydlení str. 26 Služby pro osoby s lidi duální dg. 7. Sociální a pracovní zaleování osob s duální diagnózou str. 29 5

6 Služby pro uživatele návykových látek 8. Terénní programy str. 32 Poradenství 9. Sociální a právní poradna str. 35 Další aktivity 10. Edukaní kurzy pro píbuzné str Rehabilitaní pobyt str Anonymní psychologická poradna str Zapojení klient str. 48 Finanní zprávy str. 52 Podkování str. 59 Aktuální kontakty str. 60 Fotogalerie str. 65 6

7 INNOST SLUŽEB V R Tréninková kavárna Dendrit Kafé Vedoucí projektu: Mgr. Kateina Kostlánová Služba Tréninková a resocializaní kavárna Dendrit Café nabízí od roku 2003 pomoc lidem se závažným duševním onemocnním pi návratu na trh práce a pi snižování míry sociální izolace. Dendrit Café vytváí bezpený prostor pro zdravotn handicapované pracovníky, kteí každodenním tréninkem získávají a posilují základní pracovní dovednosti a návyky. Sociální rehabilitace je poskytována každý všední den od 9:00 do 19:00 hodin. Rehabilitace probíhá po dobu maximáln ty a pl msíce. První msíc je tréninkový. Slouží k seznámení s prací a prostedím a nácviku jednotlivých pracovních úkol. V tomto msíci nenáleží 7

8 klientovi finanní odmna. Pokud klient úspšn absolvuje první msíc, je s ním uzavena dohoda o provedení práce. Klientovi poté náleží finanní odmna. Cílem služby je umožnit klientm získat pracovní návyky a pracovní dovednosti a umožnit jim zhodnotit své schopnosti, dovednosti a možnosti, svou pipravenost na pracovní uplatnní na oteveném trhu práce nebo v chránných pracovních podmínkách. Nemén podstatným cílem je vytvoení píjemného kavárenského prostedí, které bude prostorem pro neformální setkávání veejnosti (místní komunity) a lidí se zdravotním handicapem a bude pispívat ke zvýšení povdomí o duševním zdraví a destigmatizaci lidí s duševním onemocnním. V roce 2009 zajišovala služba dva typy tréninkových míst. Každé místo umožnilo klientm nacviovat jiné dovednosti a vyzkoušet si jinou míru zátže. Na tréninkovém míst úklidového pracovníka pracuje jeden klient jednu hodinu (od do hod.) každý 8

9 všední den. Na míst barmana pracují ti klienti ti hodiny každý všední den, v dopolední ( hod.), odpolední ( hod.) nebo podveerní ( hod.) smn. Nácvik dovedností a práce v kavárn probíhá za podpory a asistence dvou sociálních pracovník, kteí jsou klientm k dispozici po celou dobu jejich smny. Každý klient má také svého klíového pracovníka, se kterým spolupracuje na vytváení individuálního plánu a plnní cíl rehabilitace. V roce 2009 projevilo zájem o vstup do služby celkem 16 osob. Se všemi bylo vedeno jednání o podmínkách a možnostech vstupu do služby, byly zjišovány individuální poteby a pedstavy zájemc v kontextu cíl služby. V prbhu roku 2009 bylo do služby pímo zapojeno 11 uživatel (4 ženy a 7 muž). Dva zájemci vstup do služby odmítli (aktuáln se necítili být na rehabilitaci pipraveni a jsou nadále vedeni v evidenci zájemc o službu). Jeden zájemce zane službu užívat v lednu Dvma zájemcm nebyla služba tréninkové 9

10 kavárny prozatím doporuena pro aktuální nepipravenost na rehabilitaci (doporueny jiné služby). V roce 2009 sociální pracovníci spolupracovali v pímém kontaktu s klienty 1173 hodin. Nejastjší diagnózou uživatel služby tréninkové kavárny byla schizofrenie (F 20). V rámci cíl zamených na propojování místní komunity a lidí s duševním onemocnním byl v roce 2009 zájem projektu soustedn pedevším na propagaci kavárny. K získání povdomí o tom, že je kavárna otevena pro veejnost a nabízí standardní služby, byla rozšíena otevírací doba ( hod.) a nabízený 10

11 sortiment tak, aby nabídka byla zajímavá pro co nejpoetnjší skupinu obyvatel zdejšího sídlišt. Podailo se nám získat vtší skupinu pravidelných zákazník z ad veejnosti a podpoit setkávání zdravých a handicapovaných lidí. Již tradin bylo bhem roku uspoádáno také nkolik kulturních akcí, kterých se úastnili jak klienti sdružení, tak široká veejnost: David V. Vyhlídal: Zlatý déš - výstava obraz ( ) Yellow Ass - rockový koncert ( ) Jaromír Kerbl: Mýma oima - výstava obraz ( ) Yellow Ass - rockový koncert ( ) Yellow Ass - rockový koncert ( ) Štpán Metelka - výstava obraz ( ) Coffee Jazz - jazzový koncert ( ) Eva Špalková - výstava obraz ( ) Adéla Hošková a Daniel Axman - autorské tení s 11

12 hudebním doprovodem ( ) Výroba adventních vnc - workshop pod vedením Simony Baliharové ( ) Korálkování: výroba náušnic- workshop pod vedením Aleny Procházkové ( ) 2. Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka Vedoucí projektu: Radka Havlíková Služba tréninkového obchodu je souástí pracovn rehabilitaních program o. s. ESET HELP od roku Sortiment obchodu je po celou dobu provozu stejný, tj. drobné dárkové zboží, jehož dodavateli jsou pedevším chránné dílny a profesionální i amatérští výtvarníci. Tento druh zboží je vhodný pro bezproblémové zauení našich klient a souasn o nj mají zákazníci zájem. Spolupracujeme se 41 dodavateli a stále se snažíme o obmnu a rozšiování nabídky. 12

13 Cílem služby je poskytnout klientm krátkodobé zamstnání, které jim umožní lépe zhodnotit vlastní pipravenost na bžné zamstnání nebo naopak potebu dalších rehabilitaních program a získat nebo obnovit pracovní dovednosti. Jde pedevším o nácvik pravidelné a vasné docházky, práce s paragony a finanní hotovostí, získávání znalostí o zboží a všem, co s ním souvisí. Podstatnou souástí je podpora rozvoje komunikace s kolegy a zákazníky a zvýšení vlastní sebedvry klient. Obecným cílem projektu je pomoci klientm prostednictvím zamstnání dosáhnout zlepšení zdravotního stavu, kvality jejich života, zvýšení sobstanosti a optovného zapojení do spolenosti. Souasn se bhem tém ty let existence obchodu daí pispívat k odstraování pedsudk, které se na problematiku duševního onemocnní vážou. Obchod se stal bžnou souástí infrastruktury dané lokality. 13

14 Zákazníci také pozitivn hodnotí celkovou atmosféru obchodu a vdí, že zde dostanou potebné písemné i ústní informace k dané problematice. Souástí obchodu je také informaní koutek, kde jsou prbžn aktualizovány informace z oblasti pée o duševní zdraví. V prbhu realizace projektu v roce 2009 došlo ke snížení potu pracovník zajišujících poskytování služby. Pvodní poet dvou sociálních pracovník byl zredukován na jednoho. Toto opatení následn vedlo k omezení potu poskytovaných pracovních pozic v rámci služby, a to o jedno pracovní místo prodavae. Dvodem této zmny byla naše snaha o zachování služby pro klienty, a to i pes nedostatek finanních prostedk, který by umožnil realizaci v pvodním rozsahu. V souvislosti s omezením provozu v prbhu roku 2009 byla našim klientm k dispozici 3 pracovní místa na dobu cca 4 msíc. Šlo o 2 místa prodava (1 msíc tréninkový + uzavení dohody o provedení práce na

15 hod.) a 1 místo úklidového pracovníka (1 msíc tréninkový + uzavení dohody o provedení práce na 60 hod.).od do erpalo (pop. vstoupilo do služby) rehabilitaci v obchod celkem 9 klient 5 žen a 4 muži. 5 klient celý rehabilitaní program úspšn dokonilo a pokrauje v dalších programech naší organizace. 2 klienti nadále pokraují v erpání naší služby, 2 klienti kvli zhoršení zdravotního stavu program nedokonili. 15

16 3. Pechodné zamstnávání Vedoucí projektu: Gabriela Vopatová, DiS., Bc. Zdeka Veselá, DiS. Posláním služby Pechodné zamstnávání je zvyšovat kvalitu života lidí s duševním onemocnním prostednictvím smysluplné innosti a spolupráce s druhými, tedy zapojením do práce. Pechodné zamstnávání umožuje klientovi, aby si vytvoil potebnou kapacitu pro práci, získal dostatenou dvru v sebe i okolí a aby získal pracovní zkušenosti. Sociální rehabilitace probíhá ve firmách na oteveném trhu práce, kde si klienti služby po dobu 6 msíc trénují dovednosti potebné pro práci. asový rozsah jednoho místa nepesahuje 25 hodin týdn. Po celou dobu dostává klient podle svých individuálních poteb podporu od sociální pracovnice o. s. ESET - HELP. Ta je rovnž v prbžném kontaktu se zamstnavateli a pomáhá pi ešení eventuálních nejasností i potíží. Jejím úkolem je také vyhledávání a kontaktování nových vhodných 16

17 zamstnavatel a vytváení rehabilitaních míst pro klienty služby. V roce 2009 byla sociální pracovnice služby, která je rovnž kontaktní osobou pro zájemce o sužby zamstnávání, v osobním i telefonickém kontaktu s celkem 119 osobami. Z toho bylo 43 zájemc o službu, s nimiž se jednalo osobn; poet klient, kteí ekali na vstup do služby, byl 15; poet klient, kteí prošli rehabilitací v rámci pechodného zamstnávání, byl 11. Z 11 klient (6 muž a 5 žen), kteí prošli rehabilitací, 1 pokraoval na otevený trh práce, 4 do podporovaného zamstnávání (následná služba pomáhá vyhledat práci na oteveném trhu práce), u 1 klienta došlo ke zhoršení zdravotního stavu, 1 klient se rozhodl zstat doma a 4 klienti pokraují v rehabilitaci. 17

18 Nabídka rehabilitaních míst a poty klient v r Firma/ Adresa Klinika Eset, s.r.o. Struná charakteristika práce/prac. Doba Úklid zahrady (zametání, hrabání listí apod.) Poet klient 1 Praha 11 Prac. doba: po, st, pá: 10:00-12:00 Klinika Eset, s.r.o. Praha 11 Klinika Eset, s.r.o. Pochzky, pošta, odnos prádla do prádelny. Prac. doba: po, út, t, pá: 10:00-13:00 hod, st 13:00 16:00 hod Pomocná administrativa (kopírování, zakládání do spis, laminování, kroužkování, skládání leták). 3 3 Praha 11 Trilabit, s.r.o. Adresa: Praha 1 Drop In, o.p.s. Praha 1 Prac. doba: po, st,t: 14:30-16:30 hod Pomocné kanceláské práce a pochzky. Prac. doba: po pá 11:00 15:00 hod Pochzky, pošta. Prac. doba: út,t. 10:00-12:00 hod

19 4. Podporované zamstnávání Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Kasík Posláním služby je zvýšení kvality života lidí s duševním onemocnním a získání sociální stability. To se uskuteuje pedevším v rámci podpory v pístupu na otevený trh práce a pomoci pi výbru, nalezení a udržení si práce, která odpovídá klientovým potebám, schopnostem, možnostem a zkušenostem. Souasn je cílem zvýšit úrove samostatnosti klient, tj. zprostedkovat získání i rozvinutí jejich dovedností potebných k udržení se na trhu práce, posílit pracovní návyky a upevnit zájem o profesní rozvoj. Služba je urena lidem s duševním onemocnním, kteí jsou motivováni pro hledání práce na oteveném trhu a kteí zárove pro získání a udržení si pracovního místa potebují dlouhodobou podporu. Délka trvání podpory v rámci této služby a její intenzita závisí na aktuální poteb na stran klienta. 19

20 Klient podporovaného zamstnávání není pasivním píjemcem. Ve výbru práce, v procesu plánování i pi formulování pracovních cíl je jeho hlas urující, s pracovníkem se domlouvá na tom, jakým zpsobem bude jejich spolupráce probíhat. Pro klienty je dležité uplatnní v bžném pracovním prostedí a s tím spojené zvýšení sebeúcty a sebevdomí, získání vtší kontroly nad každodenním životem, strukturování dne na volný as a pracovní povinnosti, rozšíení okruhu zájm, nové sociální kontakty a samozejm zvýšení píjm. Spolupráci ve služb Podporované zamstnávání využilo v roce 2009 celkem 26 klient (15 žen a 11 muž). Prokazateln získalo zkušenosti se zamstnáním na oteveném trhu práce 18 klient. 9 klient pracovalo ke konci roku ve svých zamstnáních už déle než 6 msíc. 20

21 5. Centrum denních aktivit Vedoucí projektu: Anna Vaculíková, DiS. Cílem Centra denních aktivit (dále CDA) je individuální rozvoj klient, zejména v oblasti zacházení s volným asem, zlepšení a rozvoj sociálních dovedností potebných pro sociální kontakt (spolupráce ve skupin). Je místem, které jim pro tyto úely bezplatn nabízí bezpený prostor pro realizaci aktivit a nápad samotných klient. Centrum denních aktivit je oteveno každý všední den od 10:00 do 16:00. V odpoledních hodinách probíhají volnoasové aktivity, na nichž se podílejí samotní klienti (výbr aktivit, jejich realizace). Jde o výtvarné a rukodlné innosti, sportovní aktivity, spoleenské hry, programy zamené na zlepšení a posílení pozornosti a pamti. V centru probíhají také aktivity spojené s nácvikem pracovních a sociálních dovedností innosti 21

22 související s provozem CDA (nákup potravin a vaení, zalévání kvtin, udržování spolených prostor v istot). Klienti mohou službu využívat dlouhodob dle poteb a individuálního plánu. V roce 2009 došlo ke zmn metodiky služby CDA. Cílem bylo vytvoit jasná pravidla pro vstup a ukonení služby, docházení do služby, individuální spolupráci, ale také vytvoení podmínek pro vtší spoluúast klient na dní v CDA. Dále byla nastavena užší spolupráce s Psychoterapeutickou a psychosomatickou klinikou ESET (zejména denní stacioná pro psychotické pacienty), ímž se zlepšila návaznost nabízených služeb v rámci psychiatrické pée. V r navštívilo službu Centrum denních aktivit 47 klient (25 muž a 22 žen). Nov píchozích bylo 12. Denn navštvuje CDA v prmru 8 klient, nejastji ve vkové kategorii let. Pracovníci uskutenili s klienty bhem roku 2009 tém kontakt. Celkové 22

23 snížení potu klient oproti minulým rokm je zpsobeno zmnou spojenou s nastavením nových pravidel, s ímž zárove souvisí intenzivnjší spolupráce s klienty a celkové zkvalitnní služby. V roce 2009 spolupracovalo se službou CDA šest dobrovolník. Jejich vnitní potenciál, nabízenou pomoc a podporu jsme využívali zejména za úelem obohacení programu, týkajícího se hlavn odpoledních aktivit a vaení. Tímto bychom chtli všem podkovat, zejména obtavé Miluši Dolejšové. 23

24 Spolupráce s dobrovolníky Koordinátor dobrovolník: Anna Vaculíková, DiS. V rámci zkvalitování pée využilo o. s. ESET HELP pomoc a podporu dobrovolník, kteí se realizovali jednak ve služb Centrum denních aktivit, jednak jako lektoi edukaních kurz. V roce 2009 probhly tyto kurzy: anglitina pro zaáteníky, anglitina pro mírn pokroilé I. a II., konverzace v anglitin s rodilým mluvím, francouzština pro zaáteníky a kurz práce s textovými programy na PC. Vzdlávací kurzy jsou otvírány v reakci na poteby a zájmy klient, jsou pro všechny cenov dostupné. Klienti platí pouze plroní symbolický poplatek 50,- K. V rámci služby Centrum denních aktivit dobrovolníci poskytovali podporu pi vaení, pomáhali a realizovali své nápady zejména v odpoledních programech. Došlo tak k rozšíení a zpestení jídelníku, k možnosti využívat aktivity, jako arteterapie, rukodlné a výtvarné innosti, 24

25 hraní spoleenských her, návštva zajímavých míst apod. Dobrovolníci tak vhodným zpsobem rozšiují možnosti klient v oblasti volného asu. Dobrovolníci spolupracovali celkem s i 66 klienty (z toho bylo 41 úastník kurz, vedených práv dobrovolníky, a 25 klient CDA), V roce 2009 nkolikrát probhlo setkání se skupinou dobrovolník, na kterých však byla malá úast kvli velké asové vytíženosti dobrovolník, proto jsme dále poskytovali pouze individuální podporu a vedení. Chtli bychom jmenovit podkovat všem dobrovolníkm za jejich as a energii, kterou investovali do zkvalitnní a rozšíení služeb pro klienty o.s. ESET HELP. Miluše Dolejšová Valerie Hurta Jáchym Kasabov Petra Kolovecká Barbora Kvasniková Michal Nepraš Sarah Pam Svobodová 25

26 Renata Špalková Petra Šastná Karolína Veldová Kristyna Žáková Milan Železný 6. Chránné bydlení Vedoucí projektu: Bc. Radka Pištková / Mgr. Petra Bodláková Posláním služby Chránné bydlení je zvýšení kvality života osob se závažným duševním onemocnním, zejména v oblasti bydlení, zvýšení jejich samostatnosti a nezávislosti, a posilování zdroj podpory v jejich okolí, tj. sít len rodiny, pátel a známých. Cílem služby je získání i posílení dvry ve vlastní samostatnost, upevnní dovedností spojených s bydlením, získání a osvojení si finanní odpovdnosti, 26

27 dovednosti plánovat své denní innosti, schopnosti bžného využívání veejných služeb, zvládnutí komunikace s lidmi ve svém okolí; dalším cílem je poskytnutí podpory rodin a blízkým klienta, pomoc s nalezením a vytvoením následného bydlení. Protože tyto cíle lze zabezpeit pouze se soubžným udržením a zlepšením zdravotního stavu, podílí se na této služb multidisciplinární tým tvoený sociální pracovnicí našeho sdružení a psychiatrem a terénní psychiatrickou sestrou Kliniky ESET. Obanské sdružení ESET - HELP nabízí rehabilitaci ve dvou chránných bytech pro muže a ženy zvláš. Byty se nacházejí v panelových domech na Jižním Mst v Praze. Klienti mají možnost nauit se za asistence sociální pracovnice vait, udržovat byt v poádku, hospodait s penzi a jednat na úadech tak, aby po ukonení rehabilitace dobe obstáli v každodenním život. V chránném byt bydlí ti klienti, z nichž každý má svj pokoj. Kuchy, chodba a WC s koupelnou jsou spolené. 27

28 V byt je základní vybavení: nábytek, lednice, sporák, mikrovlnná trouba, nádobí, praka, žehlika, vysava, televize. Každý obyvatel bytu si mže pinést své vlastní vci nebo i nábytek tak, aby mu byl pobyt v chránném byt píjemný. Rehabilitaní program v chránném byt pro muže využilo v roce 2009 celkem 5 klient, v chránném byt pro ženy využilo rehabilitaní program 5 klientek. Celkem tedy službu využilo 10 klient. Kapacita chránného bytu byla naplnna klienty pijatými v roce V roce 2009 vstoupili další klienti, kteí budou v rehabilitaci pokraovat i v roce V roce 2009 projevilo o službu Chránné bydlení zájem 52 zájemc, kterým se pracovníci vnovali formou telefonické i osobní konzultace. 28

29 7. Sociální a pracovní zaleování osob s duální diagnózou Vedoucí projektu: Jana Smolová, DiS., MgA. Barbora Tomášová Cílem služby je zlepšení kvality života klienta pedevším v oblasti pracovního zalenní a v oblasti sociálního zalenní (navazování vztah, trénink ešení konflikt, rozvoj komunikaních dovedností atd.). Dále si služba klade za cíl pispívat ke stabilizaci i zlepšení klientova zdravotního stavu. Služba se snaží rozvíjet 29

30 dovednosti klient, jejich kompetence a samostatnost pi ešení nároných životních situací. Cílovou skupinou služby jsou lidé s diagnostikovaným duševním onemocnním (onemocnní z okruhu psychóz, poruchy nálady, obsedantn-kompulzivní porucha) a zárove závislostí na návykové látce i chování. Základní metou služby je pípadové vedení (case management) a týmová multidisciplinární spolupráce mezi naším sdružením a Klinikou ESET (tým tvoí: case manager sociální pracovník, psychiatr, terénní psychiatrická sestra a pípadn psycholog). Klíový pracovník klienta (terénní sestra nebo case manager) ve spolupráci s týmem poskytuje klientovi podporu, pomáhá mu hledat a realizovat vhodné ešení jeho životní situace. Role case managera spoívá v zajištní a koordinaci vhodných služeb a podpory v míst, kde se klient zdržuje. Klienti do našich služeb picházejí v dob, kdy jsou po zdravotní stránce stabilizováni a snaží se abstinovat. 30

31 Pedpokladem k tomu, aby se jejich stav opt nezhoršil, je ešení jejich existenních problém. Ve služb jim proto pomáháme k zajištní základních píjm (uplatnním na trhu práce, získáním nemocenské, invalidního dchodu, dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze aj.), se zajištním ubytování, zlepšením sociálních kontakt, rodinných vztah, v komunikaci s institucemi, pop. v dalších oblastech. U klient se asto objevuje dlouhodobá zadluženost. Snažíme se je vést k tomu, aby vyhledali právní pomoc, nap. obanských poraden, a pomáháme jim v dalším postupu, jednání s úady, soudy atp. Ve služb bylo pímo zapojeno 23 klient. Z toho 21 obyvatel Prahy. Pokud klient nebyl z Prahy, v Praze se zdržoval, by trvalé bydlišt zde neml. Mezi klienty bylo 11 žen a 12 muž. Souasn probíhaly schzky s 13 zájemci o tuto službu, kteí se pro službu DD dosud nerozhodli. S nkterými z nich probíhala užší spolupráce pedevším byli motivováni k abstinenci, aby tak splnili podmínky vstupu do naší služby. Do služby bhem roku 31

32 vstoupilo 7 nových klient. Bhem roku 8 klient službu ukonilo: z nich jeden zemel, s jedním byla služba ukonena, protože nedodržel podmínky spolupráce, jedna klientka ped ukonením služby postupn pešla do služeb jiné spolupracující organizace chránného bydlení. S ostatními byla služba ukonena po vzájemné dohod, protože jejich pomry se stabilizovaly. Ve služb se tak celkov spolupracovalo s 36 klienty. Z toho bylo 16 muž a 20 žen. Naše klientela pocházela vtšinou z Prahy, nejvíce z oblasti ÚM Prahy 11, ale i z mnoha dalších mstských ástí. 8. Terénní program pro uživatele návykových látek Vedoucí projektu: Bc. Simona Sklenáová, PhDr. Alice Holeková Základním cílem služby je zlepšení celkové životní situace uživatel drog, a to zejména prevencí infekních onemocnní a jejich šíení, prevencí zhoršení zdravotního stavu a sociální situace uživatel drog. Za velmi dležité 32

33 považujeme také poskytování odborn podložených informací o dané problematice. Dležitá je také podpora a motivace pi aktivitách klient vedoucích ke zlepšení jejich životního stylu a sociální situace. Poskytované služby: Program výmny injekního materiálu poradenství o zdravotních rizikách spojených s užíváním drog poskytování informací o bezpenjším užívání drog a bezpeném sexu zdravotní ošetení distribuce alobal, dezinfekních polšták, kyseliny, vod, kondom, obvaz a dalšího zdrav. Materiálu, a vitamínový servis, základní sociální a právní poradenství a popípad doprovody do rzných institucí zprostedkování kontaktu s ostatními zaízeními v systému pée o uživatele drog mapování drogové scény v regionu. 33

34 Projekt úzce spolupracuje s AT ordinací Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, zaízeními rezidenní pée, dalšími nízkoprahovými zaízeními, sociálními kurátory apod. Dále spolupracujeme se sociálním odborem Úadu M Prahy 11, protidrogovou koordinátorkou Úadu M Prahy 11, ÚM Praha 14 a v neposlední ad s protidrogovými koordinátorkami KOPPR pi MHMP. Rok 2009 nebyl pro naši službu píliš píznivý. Došlo k poklesu klient, který byl ovlivnn nkolika faktory: zrušením kontaktního místa - buky u metra Opatov, snížením potu pracovník a nedostatkem materiálu na zaátku roku. Klienti po více než dvoumsíním období, kdy jsme jim nemohli poskytnout potebný materiál, již pestali mít zájem o využívání služby. I pesto se nám podailo její fungování, i když v omezené míe, udržet. Zaátkem roku 2010 již mžeme íct, že se stav postupn stabilizoval, a daí se nám klienty znovu nakontaktovat. 34

35 Významným faktorem, který by nám ml pomoci získat zpt vyšší poet klient, bylo zakoupení auta pro poteby terénních program. Pehled výkon za rok 2009 Poet kontakt 208 Výmnný program 140 Pijaté injekní stíkaky Vydané injekní stíkaky Volání na terénní mobil 184 Poet sebraných injekních 152 stíkaek Pípadová práce Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou Vedoucí projektu: Mgr. Jana Pová Sociální a právní poradna poskytují bezplatné poradenství klientm s duševním onemocnním. Lidé, kteí trpí duševním onemocnním, asto postrádají schopnost orientace v sociáln právní problematice, 35

36 pitom jejich problémy v sociální oblasti bývají velmi úzce provázány s jejich neuspokojivým zdravotním stavem, proto potebují pomoc pi hledání vhodných ešení i pi vyjednávání s rznými institucemi. Vtšina z nich jsou osoby s velmi nízkými píjmy, a bžné advokátní služby jsou jim proto finann nedostupné. Služby poskytují právník (Mgr. Milan Milner) a sociální pracovnice (Mgr. Jana Pová), a to na základ telefonického i osobního objednání. Klientm, pokud to požadují, je zajištna anonymita. Nejastjšími problémy, které klienti eší v právní poradn, jsou dluhy (exekuce, insolvenní ízení atp.), rozvod (žádost o rozvod, informace o prbhu rozvodového ízení, výživné), obansko-právní problematika v oblasti bydlení, ddické ízení atd. Bhem konzultace právník poskytuje klientm potebné informace o možnostech ešení, poskytuje rady se sepsáním žádostí, odvolání, žalob apod. Právník však poskytne pouze odbornou radu jak postupovat, konkrétní 36

37 kroky (sepsání odvolání, návrhu, vyjádení) si musí vypracovat klient bu sám, nebo s pomocí sociální pracovnice poradny. Právník také klienty nezastupuje u soudních i obdobných ízení. V sociální poradn jsou ešenými tématy zejména problematika nárok na dchod (žádosti o dchod, pomoc pi vyizování potebných podklad), nemocenských dávek (podprí doba, výplata dávek) a nedostatek financí (možnost zamstnání pi invalidním dchodu, nárok na sociální dávky). Právní poradna je k dispozici klientm jednou msín v rozsahu 2-3 hodiny. Sociální poradna nabízí své služby 1-2x za 14 dní v rozsahu ty hodin, resp. v rozsahu objednaných klient. Právník nebo sociální pracovnice poskytnou v jednom konzultaním dni poradenství prmrn tem až tyem klientm. Doba konzultace vychází z individuální poteby klienta, zpravidla trvá 30 minut. Pokud jde o složitjší problematiku, je služba poskytována opakovn až do jejího vyešení. 37

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více