VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném rozkvtu, nesmírn prosperuje a zvtšuje se. Bohužel je to pravda jen zásti. Zaínali jsme tehdy po úvaze, že nov vzniklá, teprve rok stará klinika ESET potebuje spolupracovníka, spolupracující organizaci, která by jejím pacientm, dosplým se závažným duševním onemocnním, poskytovala návaznou péi, rehabilitaci. Vycházeli jsme z pesvdení, že jen zdravotnická pée nestaí, že imanentní souástí duševní nemoci je rozvrat sociálních funkcí lovka, jenž zptn ovlivuje jeho duševní zdraví. Nauit se žít, reflektovat a oceovat sám sebe, umt se o sebe postarat a obstát v nejrznjších životních situacích, se nedá v ambulanci i lžkovém zaízení, izolován od ostatních, od svta. Jedin každodenní praxí se to lovk mže uit. Ve spolupráci s Mstskou ástí Praha 11 jsme vypracovali pehled a analýzu zdravotního stavu obyvatel, jsoucích zdravotních a sociálních služeb, pehled poteb, a to jak nemocných a jejich nejbližšího okolí, tak i poteb poskytovatel služeb. Na základ výsledk jsme vypracovali projekt a pihlásili se do konkurzu vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví R za podpory Ministerstva zdravotnictví Nizozemského království. Uspli jsme, byli jsme jednmi ze ty vybraných organizací ze dvaceti šesti pihlášených. 1

2 Praha 11 je mstskou ástí zcela svébytnou, v mnohém odlišnou od jiných pražských mstských ástí. Žije zde zhruba lidí, v prostedí tvoeném pevážn sídlištní výstavbou pocházející z jedné doby, vyznaujícím se jednotnou architekturou v podstat nezajímavých velkých panelových dom, mezi nimiž asto jsou velká volná prostranství. Toto prostedí prakticky vyluuje tsnjší neformální sousedské vztahy. Kavárny zde píliš nejsou, spoleenský život je zde malý, obchody jsou ve vlastních pavilonech, tvr je oddlena od ostatního msta a zejména jeho centra. Doprava do centra Prahy je možná prakticky jen metrem, do Psychiatrické léebny Bohnice jedin metrem, piemž cesta trvá hodinu. Toto vše je pro lidi s duševním onemocnním velká zátž. Vedlejším dsledkem je pak to, že o lidech s duševními problémy se na rozdíl od tvrtí se sousedštjším životním stylem píliš neví. Duševní nemoc sama s sebou nese izolovanost, v sídlištních podmínkách obzvláš. Pitom lze pedpokládat, že i zde platí nemnné statistické zjištní, že v populaci je zhruba 1% lidí nemocných schizofrenií a celkem asi 4-6% lidí s tžkým duševním onemocnním - v pípad Prahy 11 tedy asi lidí. Tato specifická sociální situace klade velké a specifické nároky i na poskytovatele pée o duševní zdraví. Vybudovali jsme ESET-HELP prakticky na zelené louce a získali jsme i dobrou povst. Nadále trvá a rozvíjí se tsná spolupráce s Klinikou ESET. Mezi obma pracovišti nyní již vzniká tetí spolený tým. Poskytujeme nyní celé spektrum služeb, o jejichž výkonu za uplynulý rok se mžete doíst v této Výroní zpráv za rok

3 Bhem uplynulých patnácti let jsme museli ešit adu problém. Odbornost, postupy specializované psychiatrické rehabilitace, jež se bohužel v naší zemi na školách stále ješt neuí, jsme získávali za pomoci vdomostního pracovišt Centra pro rozvoj pée o duševní zdraví a zahraniních koleg, zejména organizace Kwintes (díve Vindicta) z Nizozemí. Metody ízení neziskové organizace jsme se uili za pochodu, prakticky vlastními silami. Neradi to v této souvislosti íkáme, ale ízení, management neziskové organizace je o to namáhavjší a musí být o to striktnjší, že v této zemi stále ješt není vypracován smysluplný systém financování a funkního zapojení neziskové sféry do systému pée. Prošli jsme i personální krizí a vzali si z ní pouení. V poslední dob zhruba tech letech se potýkáme se snižujícím se objemem pidlovaných prostedk, což se netýká jen nás, ale všech takových organizací. A neradi, museli jsme vloni provést personální restrikce, práv z finanních dvod, což má dopad na poty klient, jež mohou naše služby podpoit. V loském roce takto nejvíce utrpl terénní program pro uživatele návykových látek. Rovnž jsme museli na pár msíc omezit provoz obchodu Vážka a v prázdninovém období jej dokonce uzavít. Problémy spíše provozní nám dlalo nucené sthování manažerské a administrativní složky sdružení, jež se musela pemístit do Dube (Praha 10). Nakonec se však ukázalo, že pese všechny potíže spojené se znanou vzdáleností mezi jednotlivými pracovišti to byla dobrá zmna: navázali jsme spolupráci s místní veejnou správou. 3

4 Navzdory všemu usilujeme stále o to, abychom podávali co nejkvalitnjší péi, propracováváme metody naší práce a pravideln ji prezentujeme na odborných setkáváních, zejména na celostátních konferencích sekce sociální psychiatrie eské psychiatrické spolenosti JEP. Jsme zastoupeni v Asociaci komunitních služeb, na jejíž innosti se aktivn podílíme (v sekci bydlení, práce, manažei), a spolupracujeme s ostatními pražskými organizacemi stejného zamení. Víme, že se nám podaí projít souasným namáhavým obdobím dobe a že uspjeme i v rozšiování zábru našich služeb, o nž je velký zájem, a zvyšování potu klient. Pedstavenstvo obanského sdružení ESET HELP MUDr. Ondej P MUDr. Milena Heríková Mgr. Marie Suková 4

5 Pehled poskytovaných služeb Služby zamstnávání 1. Tréninková kavárna Dendrit Kafé str Tréninkový obchod Galerie Vážka str Pechodné zamstnávání str Podporované zamstnávání str. 19 Volný as 5. Centrum denních aktivit str. 21 Spolupráce s dobrovolníky str. 24 Bydlení 6. Chránné bydlení str. 26 Služby pro osoby s lidi duální dg. 7. Sociální a pracovní zaleování osob s duální diagnózou str. 29 5

6 Služby pro uživatele návykových látek 8. Terénní programy str. 32 Poradenství 9. Sociální a právní poradna str. 35 Další aktivity 10. Edukaní kurzy pro píbuzné str Rehabilitaní pobyt str Anonymní psychologická poradna str Zapojení klient str. 48 Finanní zprávy str. 52 Podkování str. 59 Aktuální kontakty str. 60 Fotogalerie str. 65 6

7 INNOST SLUŽEB V R Tréninková kavárna Dendrit Kafé Vedoucí projektu: Mgr. Kateina Kostlánová Služba Tréninková a resocializaní kavárna Dendrit Café nabízí od roku 2003 pomoc lidem se závažným duševním onemocnním pi návratu na trh práce a pi snižování míry sociální izolace. Dendrit Café vytváí bezpený prostor pro zdravotn handicapované pracovníky, kteí každodenním tréninkem získávají a posilují základní pracovní dovednosti a návyky. Sociální rehabilitace je poskytována každý všední den od 9:00 do 19:00 hodin. Rehabilitace probíhá po dobu maximáln ty a pl msíce. První msíc je tréninkový. Slouží k seznámení s prací a prostedím a nácviku jednotlivých pracovních úkol. V tomto msíci nenáleží 7

8 klientovi finanní odmna. Pokud klient úspšn absolvuje první msíc, je s ním uzavena dohoda o provedení práce. Klientovi poté náleží finanní odmna. Cílem služby je umožnit klientm získat pracovní návyky a pracovní dovednosti a umožnit jim zhodnotit své schopnosti, dovednosti a možnosti, svou pipravenost na pracovní uplatnní na oteveném trhu práce nebo v chránných pracovních podmínkách. Nemén podstatným cílem je vytvoení píjemného kavárenského prostedí, které bude prostorem pro neformální setkávání veejnosti (místní komunity) a lidí se zdravotním handicapem a bude pispívat ke zvýšení povdomí o duševním zdraví a destigmatizaci lidí s duševním onemocnním. V roce 2009 zajišovala služba dva typy tréninkových míst. Každé místo umožnilo klientm nacviovat jiné dovednosti a vyzkoušet si jinou míru zátže. Na tréninkovém míst úklidového pracovníka pracuje jeden klient jednu hodinu (od do hod.) každý 8

9 všední den. Na míst barmana pracují ti klienti ti hodiny každý všední den, v dopolední ( hod.), odpolední ( hod.) nebo podveerní ( hod.) smn. Nácvik dovedností a práce v kavárn probíhá za podpory a asistence dvou sociálních pracovník, kteí jsou klientm k dispozici po celou dobu jejich smny. Každý klient má také svého klíového pracovníka, se kterým spolupracuje na vytváení individuálního plánu a plnní cíl rehabilitace. V roce 2009 projevilo zájem o vstup do služby celkem 16 osob. Se všemi bylo vedeno jednání o podmínkách a možnostech vstupu do služby, byly zjišovány individuální poteby a pedstavy zájemc v kontextu cíl služby. V prbhu roku 2009 bylo do služby pímo zapojeno 11 uživatel (4 ženy a 7 muž). Dva zájemci vstup do služby odmítli (aktuáln se necítili být na rehabilitaci pipraveni a jsou nadále vedeni v evidenci zájemc o službu). Jeden zájemce zane službu užívat v lednu Dvma zájemcm nebyla služba tréninkové 9

10 kavárny prozatím doporuena pro aktuální nepipravenost na rehabilitaci (doporueny jiné služby). V roce 2009 sociální pracovníci spolupracovali v pímém kontaktu s klienty 1173 hodin. Nejastjší diagnózou uživatel služby tréninkové kavárny byla schizofrenie (F 20). V rámci cíl zamených na propojování místní komunity a lidí s duševním onemocnním byl v roce 2009 zájem projektu soustedn pedevším na propagaci kavárny. K získání povdomí o tom, že je kavárna otevena pro veejnost a nabízí standardní služby, byla rozšíena otevírací doba ( hod.) a nabízený 10

11 sortiment tak, aby nabídka byla zajímavá pro co nejpoetnjší skupinu obyvatel zdejšího sídlišt. Podailo se nám získat vtší skupinu pravidelných zákazník z ad veejnosti a podpoit setkávání zdravých a handicapovaných lidí. Již tradin bylo bhem roku uspoádáno také nkolik kulturních akcí, kterých se úastnili jak klienti sdružení, tak široká veejnost: David V. Vyhlídal: Zlatý déš - výstava obraz ( ) Yellow Ass - rockový koncert ( ) Jaromír Kerbl: Mýma oima - výstava obraz ( ) Yellow Ass - rockový koncert ( ) Yellow Ass - rockový koncert ( ) Štpán Metelka - výstava obraz ( ) Coffee Jazz - jazzový koncert ( ) Eva Špalková - výstava obraz ( ) Adéla Hošková a Daniel Axman - autorské tení s 11

12 hudebním doprovodem ( ) Výroba adventních vnc - workshop pod vedením Simony Baliharové ( ) Korálkování: výroba náušnic- workshop pod vedením Aleny Procházkové ( ) 2. Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka Vedoucí projektu: Radka Havlíková Služba tréninkového obchodu je souástí pracovn rehabilitaních program o. s. ESET HELP od roku Sortiment obchodu je po celou dobu provozu stejný, tj. drobné dárkové zboží, jehož dodavateli jsou pedevším chránné dílny a profesionální i amatérští výtvarníci. Tento druh zboží je vhodný pro bezproblémové zauení našich klient a souasn o nj mají zákazníci zájem. Spolupracujeme se 41 dodavateli a stále se snažíme o obmnu a rozšiování nabídky. 12

13 Cílem služby je poskytnout klientm krátkodobé zamstnání, které jim umožní lépe zhodnotit vlastní pipravenost na bžné zamstnání nebo naopak potebu dalších rehabilitaních program a získat nebo obnovit pracovní dovednosti. Jde pedevším o nácvik pravidelné a vasné docházky, práce s paragony a finanní hotovostí, získávání znalostí o zboží a všem, co s ním souvisí. Podstatnou souástí je podpora rozvoje komunikace s kolegy a zákazníky a zvýšení vlastní sebedvry klient. Obecným cílem projektu je pomoci klientm prostednictvím zamstnání dosáhnout zlepšení zdravotního stavu, kvality jejich života, zvýšení sobstanosti a optovného zapojení do spolenosti. Souasn se bhem tém ty let existence obchodu daí pispívat k odstraování pedsudk, které se na problematiku duševního onemocnní vážou. Obchod se stal bžnou souástí infrastruktury dané lokality. 13

14 Zákazníci také pozitivn hodnotí celkovou atmosféru obchodu a vdí, že zde dostanou potebné písemné i ústní informace k dané problematice. Souástí obchodu je také informaní koutek, kde jsou prbžn aktualizovány informace z oblasti pée o duševní zdraví. V prbhu realizace projektu v roce 2009 došlo ke snížení potu pracovník zajišujících poskytování služby. Pvodní poet dvou sociálních pracovník byl zredukován na jednoho. Toto opatení následn vedlo k omezení potu poskytovaných pracovních pozic v rámci služby, a to o jedno pracovní místo prodavae. Dvodem této zmny byla naše snaha o zachování služby pro klienty, a to i pes nedostatek finanních prostedk, který by umožnil realizaci v pvodním rozsahu. V souvislosti s omezením provozu v prbhu roku 2009 byla našim klientm k dispozici 3 pracovní místa na dobu cca 4 msíc. Šlo o 2 místa prodava (1 msíc tréninkový + uzavení dohody o provedení práce na

15 hod.) a 1 místo úklidového pracovníka (1 msíc tréninkový + uzavení dohody o provedení práce na 60 hod.).od do erpalo (pop. vstoupilo do služby) rehabilitaci v obchod celkem 9 klient 5 žen a 4 muži. 5 klient celý rehabilitaní program úspšn dokonilo a pokrauje v dalších programech naší organizace. 2 klienti nadále pokraují v erpání naší služby, 2 klienti kvli zhoršení zdravotního stavu program nedokonili. 15

16 3. Pechodné zamstnávání Vedoucí projektu: Gabriela Vopatová, DiS., Bc. Zdeka Veselá, DiS. Posláním služby Pechodné zamstnávání je zvyšovat kvalitu života lidí s duševním onemocnním prostednictvím smysluplné innosti a spolupráce s druhými, tedy zapojením do práce. Pechodné zamstnávání umožuje klientovi, aby si vytvoil potebnou kapacitu pro práci, získal dostatenou dvru v sebe i okolí a aby získal pracovní zkušenosti. Sociální rehabilitace probíhá ve firmách na oteveném trhu práce, kde si klienti služby po dobu 6 msíc trénují dovednosti potebné pro práci. asový rozsah jednoho místa nepesahuje 25 hodin týdn. Po celou dobu dostává klient podle svých individuálních poteb podporu od sociální pracovnice o. s. ESET - HELP. Ta je rovnž v prbžném kontaktu se zamstnavateli a pomáhá pi ešení eventuálních nejasností i potíží. Jejím úkolem je také vyhledávání a kontaktování nových vhodných 16

17 zamstnavatel a vytváení rehabilitaních míst pro klienty služby. V roce 2009 byla sociální pracovnice služby, která je rovnž kontaktní osobou pro zájemce o sužby zamstnávání, v osobním i telefonickém kontaktu s celkem 119 osobami. Z toho bylo 43 zájemc o službu, s nimiž se jednalo osobn; poet klient, kteí ekali na vstup do služby, byl 15; poet klient, kteí prošli rehabilitací v rámci pechodného zamstnávání, byl 11. Z 11 klient (6 muž a 5 žen), kteí prošli rehabilitací, 1 pokraoval na otevený trh práce, 4 do podporovaného zamstnávání (následná služba pomáhá vyhledat práci na oteveném trhu práce), u 1 klienta došlo ke zhoršení zdravotního stavu, 1 klient se rozhodl zstat doma a 4 klienti pokraují v rehabilitaci. 17

18 Nabídka rehabilitaních míst a poty klient v r Firma/ Adresa Klinika Eset, s.r.o. Struná charakteristika práce/prac. Doba Úklid zahrady (zametání, hrabání listí apod.) Poet klient 1 Praha 11 Prac. doba: po, st, pá: 10:00-12:00 Klinika Eset, s.r.o. Praha 11 Klinika Eset, s.r.o. Pochzky, pošta, odnos prádla do prádelny. Prac. doba: po, út, t, pá: 10:00-13:00 hod, st 13:00 16:00 hod Pomocná administrativa (kopírování, zakládání do spis, laminování, kroužkování, skládání leták). 3 3 Praha 11 Trilabit, s.r.o. Adresa: Praha 1 Drop In, o.p.s. Praha 1 Prac. doba: po, st,t: 14:30-16:30 hod Pomocné kanceláské práce a pochzky. Prac. doba: po pá 11:00 15:00 hod Pochzky, pošta. Prac. doba: út,t. 10:00-12:00 hod

19 4. Podporované zamstnávání Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Kasík Posláním služby je zvýšení kvality života lidí s duševním onemocnním a získání sociální stability. To se uskuteuje pedevším v rámci podpory v pístupu na otevený trh práce a pomoci pi výbru, nalezení a udržení si práce, která odpovídá klientovým potebám, schopnostem, možnostem a zkušenostem. Souasn je cílem zvýšit úrove samostatnosti klient, tj. zprostedkovat získání i rozvinutí jejich dovedností potebných k udržení se na trhu práce, posílit pracovní návyky a upevnit zájem o profesní rozvoj. Služba je urena lidem s duševním onemocnním, kteí jsou motivováni pro hledání práce na oteveném trhu a kteí zárove pro získání a udržení si pracovního místa potebují dlouhodobou podporu. Délka trvání podpory v rámci této služby a její intenzita závisí na aktuální poteb na stran klienta. 19

20 Klient podporovaného zamstnávání není pasivním píjemcem. Ve výbru práce, v procesu plánování i pi formulování pracovních cíl je jeho hlas urující, s pracovníkem se domlouvá na tom, jakým zpsobem bude jejich spolupráce probíhat. Pro klienty je dležité uplatnní v bžném pracovním prostedí a s tím spojené zvýšení sebeúcty a sebevdomí, získání vtší kontroly nad každodenním životem, strukturování dne na volný as a pracovní povinnosti, rozšíení okruhu zájm, nové sociální kontakty a samozejm zvýšení píjm. Spolupráci ve služb Podporované zamstnávání využilo v roce 2009 celkem 26 klient (15 žen a 11 muž). Prokazateln získalo zkušenosti se zamstnáním na oteveném trhu práce 18 klient. 9 klient pracovalo ke konci roku ve svých zamstnáních už déle než 6 msíc. 20

21 5. Centrum denních aktivit Vedoucí projektu: Anna Vaculíková, DiS. Cílem Centra denních aktivit (dále CDA) je individuální rozvoj klient, zejména v oblasti zacházení s volným asem, zlepšení a rozvoj sociálních dovedností potebných pro sociální kontakt (spolupráce ve skupin). Je místem, které jim pro tyto úely bezplatn nabízí bezpený prostor pro realizaci aktivit a nápad samotných klient. Centrum denních aktivit je oteveno každý všední den od 10:00 do 16:00. V odpoledních hodinách probíhají volnoasové aktivity, na nichž se podílejí samotní klienti (výbr aktivit, jejich realizace). Jde o výtvarné a rukodlné innosti, sportovní aktivity, spoleenské hry, programy zamené na zlepšení a posílení pozornosti a pamti. V centru probíhají také aktivity spojené s nácvikem pracovních a sociálních dovedností innosti 21

22 související s provozem CDA (nákup potravin a vaení, zalévání kvtin, udržování spolených prostor v istot). Klienti mohou službu využívat dlouhodob dle poteb a individuálního plánu. V roce 2009 došlo ke zmn metodiky služby CDA. Cílem bylo vytvoit jasná pravidla pro vstup a ukonení služby, docházení do služby, individuální spolupráci, ale také vytvoení podmínek pro vtší spoluúast klient na dní v CDA. Dále byla nastavena užší spolupráce s Psychoterapeutickou a psychosomatickou klinikou ESET (zejména denní stacioná pro psychotické pacienty), ímž se zlepšila návaznost nabízených služeb v rámci psychiatrické pée. V r navštívilo službu Centrum denních aktivit 47 klient (25 muž a 22 žen). Nov píchozích bylo 12. Denn navštvuje CDA v prmru 8 klient, nejastji ve vkové kategorii let. Pracovníci uskutenili s klienty bhem roku 2009 tém kontakt. Celkové 22

23 snížení potu klient oproti minulým rokm je zpsobeno zmnou spojenou s nastavením nových pravidel, s ímž zárove souvisí intenzivnjší spolupráce s klienty a celkové zkvalitnní služby. V roce 2009 spolupracovalo se službou CDA šest dobrovolník. Jejich vnitní potenciál, nabízenou pomoc a podporu jsme využívali zejména za úelem obohacení programu, týkajícího se hlavn odpoledních aktivit a vaení. Tímto bychom chtli všem podkovat, zejména obtavé Miluši Dolejšové. 23

24 Spolupráce s dobrovolníky Koordinátor dobrovolník: Anna Vaculíková, DiS. V rámci zkvalitování pée využilo o. s. ESET HELP pomoc a podporu dobrovolník, kteí se realizovali jednak ve služb Centrum denních aktivit, jednak jako lektoi edukaních kurz. V roce 2009 probhly tyto kurzy: anglitina pro zaáteníky, anglitina pro mírn pokroilé I. a II., konverzace v anglitin s rodilým mluvím, francouzština pro zaáteníky a kurz práce s textovými programy na PC. Vzdlávací kurzy jsou otvírány v reakci na poteby a zájmy klient, jsou pro všechny cenov dostupné. Klienti platí pouze plroní symbolický poplatek 50,- K. V rámci služby Centrum denních aktivit dobrovolníci poskytovali podporu pi vaení, pomáhali a realizovali své nápady zejména v odpoledních programech. Došlo tak k rozšíení a zpestení jídelníku, k možnosti využívat aktivity, jako arteterapie, rukodlné a výtvarné innosti, 24

25 hraní spoleenských her, návštva zajímavých míst apod. Dobrovolníci tak vhodným zpsobem rozšiují možnosti klient v oblasti volného asu. Dobrovolníci spolupracovali celkem s i 66 klienty (z toho bylo 41 úastník kurz, vedených práv dobrovolníky, a 25 klient CDA), V roce 2009 nkolikrát probhlo setkání se skupinou dobrovolník, na kterých však byla malá úast kvli velké asové vytíženosti dobrovolník, proto jsme dále poskytovali pouze individuální podporu a vedení. Chtli bychom jmenovit podkovat všem dobrovolníkm za jejich as a energii, kterou investovali do zkvalitnní a rozšíení služeb pro klienty o.s. ESET HELP. Miluše Dolejšová Valerie Hurta Jáchym Kasabov Petra Kolovecká Barbora Kvasniková Michal Nepraš Sarah Pam Svobodová 25

26 Renata Špalková Petra Šastná Karolína Veldová Kristyna Žáková Milan Železný 6. Chránné bydlení Vedoucí projektu: Bc. Radka Pištková / Mgr. Petra Bodláková Posláním služby Chránné bydlení je zvýšení kvality života osob se závažným duševním onemocnním, zejména v oblasti bydlení, zvýšení jejich samostatnosti a nezávislosti, a posilování zdroj podpory v jejich okolí, tj. sít len rodiny, pátel a známých. Cílem služby je získání i posílení dvry ve vlastní samostatnost, upevnní dovedností spojených s bydlením, získání a osvojení si finanní odpovdnosti, 26

27 dovednosti plánovat své denní innosti, schopnosti bžného využívání veejných služeb, zvládnutí komunikace s lidmi ve svém okolí; dalším cílem je poskytnutí podpory rodin a blízkým klienta, pomoc s nalezením a vytvoením následného bydlení. Protože tyto cíle lze zabezpeit pouze se soubžným udržením a zlepšením zdravotního stavu, podílí se na této služb multidisciplinární tým tvoený sociální pracovnicí našeho sdružení a psychiatrem a terénní psychiatrickou sestrou Kliniky ESET. Obanské sdružení ESET - HELP nabízí rehabilitaci ve dvou chránných bytech pro muže a ženy zvláš. Byty se nacházejí v panelových domech na Jižním Mst v Praze. Klienti mají možnost nauit se za asistence sociální pracovnice vait, udržovat byt v poádku, hospodait s penzi a jednat na úadech tak, aby po ukonení rehabilitace dobe obstáli v každodenním život. V chránném byt bydlí ti klienti, z nichž každý má svj pokoj. Kuchy, chodba a WC s koupelnou jsou spolené. 27

28 V byt je základní vybavení: nábytek, lednice, sporák, mikrovlnná trouba, nádobí, praka, žehlika, vysava, televize. Každý obyvatel bytu si mže pinést své vlastní vci nebo i nábytek tak, aby mu byl pobyt v chránném byt píjemný. Rehabilitaní program v chránném byt pro muže využilo v roce 2009 celkem 5 klient, v chránném byt pro ženy využilo rehabilitaní program 5 klientek. Celkem tedy službu využilo 10 klient. Kapacita chránného bytu byla naplnna klienty pijatými v roce V roce 2009 vstoupili další klienti, kteí budou v rehabilitaci pokraovat i v roce V roce 2009 projevilo o službu Chránné bydlení zájem 52 zájemc, kterým se pracovníci vnovali formou telefonické i osobní konzultace. 28

29 7. Sociální a pracovní zaleování osob s duální diagnózou Vedoucí projektu: Jana Smolová, DiS., MgA. Barbora Tomášová Cílem služby je zlepšení kvality života klienta pedevším v oblasti pracovního zalenní a v oblasti sociálního zalenní (navazování vztah, trénink ešení konflikt, rozvoj komunikaních dovedností atd.). Dále si služba klade za cíl pispívat ke stabilizaci i zlepšení klientova zdravotního stavu. Služba se snaží rozvíjet 29

30 dovednosti klient, jejich kompetence a samostatnost pi ešení nároných životních situací. Cílovou skupinou služby jsou lidé s diagnostikovaným duševním onemocnním (onemocnní z okruhu psychóz, poruchy nálady, obsedantn-kompulzivní porucha) a zárove závislostí na návykové látce i chování. Základní metou služby je pípadové vedení (case management) a týmová multidisciplinární spolupráce mezi naším sdružením a Klinikou ESET (tým tvoí: case manager sociální pracovník, psychiatr, terénní psychiatrická sestra a pípadn psycholog). Klíový pracovník klienta (terénní sestra nebo case manager) ve spolupráci s týmem poskytuje klientovi podporu, pomáhá mu hledat a realizovat vhodné ešení jeho životní situace. Role case managera spoívá v zajištní a koordinaci vhodných služeb a podpory v míst, kde se klient zdržuje. Klienti do našich služeb picházejí v dob, kdy jsou po zdravotní stránce stabilizováni a snaží se abstinovat. 30

31 Pedpokladem k tomu, aby se jejich stav opt nezhoršil, je ešení jejich existenních problém. Ve služb jim proto pomáháme k zajištní základních píjm (uplatnním na trhu práce, získáním nemocenské, invalidního dchodu, dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze aj.), se zajištním ubytování, zlepšením sociálních kontakt, rodinných vztah, v komunikaci s institucemi, pop. v dalších oblastech. U klient se asto objevuje dlouhodobá zadluženost. Snažíme se je vést k tomu, aby vyhledali právní pomoc, nap. obanských poraden, a pomáháme jim v dalším postupu, jednání s úady, soudy atp. Ve služb bylo pímo zapojeno 23 klient. Z toho 21 obyvatel Prahy. Pokud klient nebyl z Prahy, v Praze se zdržoval, by trvalé bydlišt zde neml. Mezi klienty bylo 11 žen a 12 muž. Souasn probíhaly schzky s 13 zájemci o tuto službu, kteí se pro službu DD dosud nerozhodli. S nkterými z nich probíhala užší spolupráce pedevším byli motivováni k abstinenci, aby tak splnili podmínky vstupu do naší služby. Do služby bhem roku 31

32 vstoupilo 7 nových klient. Bhem roku 8 klient službu ukonilo: z nich jeden zemel, s jedním byla služba ukonena, protože nedodržel podmínky spolupráce, jedna klientka ped ukonením služby postupn pešla do služeb jiné spolupracující organizace chránného bydlení. S ostatními byla služba ukonena po vzájemné dohod, protože jejich pomry se stabilizovaly. Ve služb se tak celkov spolupracovalo s 36 klienty. Z toho bylo 16 muž a 20 žen. Naše klientela pocházela vtšinou z Prahy, nejvíce z oblasti ÚM Prahy 11, ale i z mnoha dalších mstských ástí. 8. Terénní program pro uživatele návykových látek Vedoucí projektu: Bc. Simona Sklenáová, PhDr. Alice Holeková Základním cílem služby je zlepšení celkové životní situace uživatel drog, a to zejména prevencí infekních onemocnní a jejich šíení, prevencí zhoršení zdravotního stavu a sociální situace uživatel drog. Za velmi dležité 32

33 považujeme také poskytování odborn podložených informací o dané problematice. Dležitá je také podpora a motivace pi aktivitách klient vedoucích ke zlepšení jejich životního stylu a sociální situace. Poskytované služby: Program výmny injekního materiálu poradenství o zdravotních rizikách spojených s užíváním drog poskytování informací o bezpenjším užívání drog a bezpeném sexu zdravotní ošetení distribuce alobal, dezinfekních polšták, kyseliny, vod, kondom, obvaz a dalšího zdrav. Materiálu, a vitamínový servis, základní sociální a právní poradenství a popípad doprovody do rzných institucí zprostedkování kontaktu s ostatními zaízeními v systému pée o uživatele drog mapování drogové scény v regionu. 33

34 Projekt úzce spolupracuje s AT ordinací Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, zaízeními rezidenní pée, dalšími nízkoprahovými zaízeními, sociálními kurátory apod. Dále spolupracujeme se sociálním odborem Úadu M Prahy 11, protidrogovou koordinátorkou Úadu M Prahy 11, ÚM Praha 14 a v neposlední ad s protidrogovými koordinátorkami KOPPR pi MHMP. Rok 2009 nebyl pro naši službu píliš píznivý. Došlo k poklesu klient, který byl ovlivnn nkolika faktory: zrušením kontaktního místa - buky u metra Opatov, snížením potu pracovník a nedostatkem materiálu na zaátku roku. Klienti po více než dvoumsíním období, kdy jsme jim nemohli poskytnout potebný materiál, již pestali mít zájem o využívání služby. I pesto se nám podailo její fungování, i když v omezené míe, udržet. Zaátkem roku 2010 již mžeme íct, že se stav postupn stabilizoval, a daí se nám klienty znovu nakontaktovat. 34

35 Významným faktorem, který by nám ml pomoci získat zpt vyšší poet klient, bylo zakoupení auta pro poteby terénních program. Pehled výkon za rok 2009 Poet kontakt 208 Výmnný program 140 Pijaté injekní stíkaky Vydané injekní stíkaky Volání na terénní mobil 184 Poet sebraných injekních 152 stíkaek Pípadová práce Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou Vedoucí projektu: Mgr. Jana Pová Sociální a právní poradna poskytují bezplatné poradenství klientm s duševním onemocnním. Lidé, kteí trpí duševním onemocnním, asto postrádají schopnost orientace v sociáln právní problematice, 35

36 pitom jejich problémy v sociální oblasti bývají velmi úzce provázány s jejich neuspokojivým zdravotním stavem, proto potebují pomoc pi hledání vhodných ešení i pi vyjednávání s rznými institucemi. Vtšina z nich jsou osoby s velmi nízkými píjmy, a bžné advokátní služby jsou jim proto finann nedostupné. Služby poskytují právník (Mgr. Milan Milner) a sociální pracovnice (Mgr. Jana Pová), a to na základ telefonického i osobního objednání. Klientm, pokud to požadují, je zajištna anonymita. Nejastjšími problémy, které klienti eší v právní poradn, jsou dluhy (exekuce, insolvenní ízení atp.), rozvod (žádost o rozvod, informace o prbhu rozvodového ízení, výživné), obansko-právní problematika v oblasti bydlení, ddické ízení atd. Bhem konzultace právník poskytuje klientm potebné informace o možnostech ešení, poskytuje rady se sepsáním žádostí, odvolání, žalob apod. Právník však poskytne pouze odbornou radu jak postupovat, konkrétní 36

37 kroky (sepsání odvolání, návrhu, vyjádení) si musí vypracovat klient bu sám, nebo s pomocí sociální pracovnice poradny. Právník také klienty nezastupuje u soudních i obdobných ízení. V sociální poradn jsou ešenými tématy zejména problematika nárok na dchod (žádosti o dchod, pomoc pi vyizování potebných podklad), nemocenských dávek (podprí doba, výplata dávek) a nedostatek financí (možnost zamstnání pi invalidním dchodu, nárok na sociální dávky). Právní poradna je k dispozici klientm jednou msín v rozsahu 2-3 hodiny. Sociální poradna nabízí své služby 1-2x za 14 dní v rozsahu ty hodin, resp. v rozsahu objednaných klient. Právník nebo sociální pracovnice poskytnou v jednom konzultaním dni poradenství prmrn tem až tyem klientm. Doba konzultace vychází z individuální poteby klienta, zpravidla trvá 30 minut. Pokud jde o složitjší problematiku, je služba poskytována opakovn až do jejího vyešení. 37

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek Místo v systému pée Obanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti 1. Principy poskytování služeb Komplexnost uživateli je poskytována komplexní pomoc vycházející z jeho poteb: sociáln-právní poradenství

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Praha 2013 2 Zadavatel: Msto Slaný

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry:

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry: Ošetovatelský proces Historie Ošetovatelský proces je považován za prostedek rozvoje ošetovatelství a zkvalitnní pée o nemocné. První písemné dokumenty o ošetovatelském procesu se objevily v USA a historie

Více

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Ob anské sdružení Fokus Mladá Boleslav CÍLE SLUŽEB zvýšení kvality života klient, zvýšení jejich nezávislosti, snížení pot eby psychiatrické rehabilitace, zvládnutí

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Prezentace neziskových organizací

Prezentace neziskových organizací Prezentace neziskových organizací CHARITA OSTRAVA CHARITA SV. ALEXANDRA Organizátor akce Advent plný andělů. Občanské sdružení Eko-info centrum (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti

Více