ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii Poděbrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii 290 01 Poděbrady"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 211/12 ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii 29 1 Poděbrady 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy : ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L. Filipa Ulice,číslo : nám. TGM 482/II Město : Poděbrady 29 1 Okres : Nymburk Telefon : www stránky : www:detska-lecebna..cz č.o. : 1812 IČO : IZO : Ředitel školy Titul,jméno,příjm.,: Mgr.Iva Nováková Rodné číslo : 52531/255 Nar. : Bydliště : Labská 95/III, 29 1 Poděbrady Telefon : ,mobil: Zástupce ředitele v době jeho nepřítomnosti : Mgr. A. Krejčíková Bydliště : Komenského 159 /III, 29 1 Poděbrady Telefon : Vedoucí vychovatelka : Jaroslava Ábelová Bydliště : Dlouhá 213, 291 Poděbrady VII Telefon : Seznam členů školské rady Předsedkyně školské rady : Mgr. A.Krejčíková Zastupující rodiče : Jaroslava Kerberová Za zřizovatele : Yvona Kulhavá Změna v zápisu do rejstříku škol byla provedena Jednalo se o změnu názvu školy ze SŠ na ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa, Poděbrady, nám.t.g.masaryka 482 Pracovníci školy : Mgr. Krejčíková tř. 22 hod Mgr. M. Křížová tř. 22 hod Mgr. V. Hančíková 6. - tř. 22 hod Ing.V.Charbuský 7. - tř. 22 hod Mgr. B. Kohoutová tř. 22 hod J.Abelová ŠD 3 hod J.Čepková ŠD 3 hod Y.Kulhavá ekonomka,5 hod Mgr.I.Nováková ředitelka 1 hod 2

3 2. Charakteristika školy Škola při Léčebně Dr. L. Filipa vznikla v roce 195.SŠ při Léčebně Dr. L. Filipa je od zařazena do sítě škol se vzdělávacím programem č.j.1684/962 a jako ZŠ při zdravotnickém zařízení poskytuje vzdělání dětem, které nemohou během pobytu v léčebně navštěvovat kmenovou školu.k léčbě jsou přijímáni pacienti s onemocněním kloubním,srdečním a obezitou.děti jsou v léčebně většinou pět týdnů, děti s onemocněním kloubním i déle. Po nástupu dětí většinou musíme upravovat rozvrh, to hlavně proto,že spolu musí cvičit děti přibližně stejné věkové kategorie.do rozvrhu je nutné vložit i balneo, masáže a individuální léčebné procedury.spolupracujeme se zdravotníky.pravidelně se scházíme každý týden.chceme být informováni o zdravotním stavu našich žáků,abychom je nepřetěžovali.všichni pracovníci léčebny se snaží po dobu jejich pobytu vytvořit pro ně co nejlepší zázemí.přistupujeme ke každému dítěti individuálně.pro každé dítě vytváříme individuální pobytový plán,při kterém vycházíme ze ŠVP kmenových škol.chceme, aby po návratu do kmenové školy byly děti v dobré kondici a nezameškaly učivo.máme vypracovaný vlastní ŠVP pod názvem Škola pro život. Hlavní činností školy je vzdělávání žáků, doplňkovou činnost nemáme. Učíme v pěti třídách. Využíváme náhradní prostory- jídelny,herny, mateřskou školu.někdy učíme i na pokojích.učivo se nedaří sjednotit,děti přicházejí s rozdílnými učebnicemi,učíme v odděleních.pět učitelů má kvalifikaci. Děti se učí tři vyučovací jednotky denně. Odpolední vyučování je v pondělí.pedagogická rada je 4x ročně. Školská rada se schází nejméně 2x ročně dle potřeby. Vybavení školy je standartní( tři počítače, televize v učebnách, DVD přehrávače, magnetofony, šicí stroj ŠD,8 notebooků, čtyři dataprojektory, dvě kopírky, el.klávesy, kytaru). Zapojili jsme se do programu Modernizace škol financované EU.Získali jsme interaktivní tabuli, dataprojektor,kameru, vidualizér, osobní počítač.předcházelo tomu poměrně složité vyjednávání se zdravotníky,neboť jsme v pronájmu a všechny učebny po skončení výuky slouží jako herny a jídelny.nakonec se nám podařilo zajistit hernu na třetím patře, která se po skončení výuky zamyká.zajistili jsme připojení internetu.tuto techniku využívá hlavně první stupeň a páté hodiny II.stupeň.Jsme rádi,že se podařilo zkvalitnit výuku a upoutat zájem žáků ve výuce.zpracováváme šablony a první část peněz z dotací EU již máme na účtu. Tři učitelé zpracovávají šablony zaměřené na přírodní vědy, tři učitelé humanitní vědy a paní vychovatelky zpracovávají šablony věnované čtenářské gramotnosti.chceme ještě zkvalitnit výuku cizích jazyků zavedením moderních technologií a odbornou znalost učitelů cizích jazyků. Z peněz EU jsme zmodernizovali výuku pořízením dvou interaktivních tabulí do dvou učeben. Podařilo se nám propojit učebny domácími telefony se všemi pracovišti v léčebně, tím je zajištěna více bezpečnost a pravidelná docházka dětí z léčebných procedur do tříd. Máme zařízenou spisovnu, spolupracujeme s okresním archivem v Lysé nad Labem. Metodik prevence při každém nástupu nových žáků zajišťuje prevenci. Vybírá aktuální témata ( kouření, šikana ). Pokračujeme ve spolupráci s pamětníky odboje za II. svět.války. Jinak jsme se dohodli na pravidelné spolupráci, při každém novém nástupu dětí. 3

4 Při každém novém nástupu chodí do školy Dr. Lipavská a poutavě přednáší dětem o historii Poděbrad a hlavně s čím by se měly při vycházkách po Poděbradech a jejich blízkém okolí seznámit.to využijí děti o návštěvách, kdy své rodiče a blízké mohou provést městem a pochlubit se svými znalostmi. Mimoškolní činnost je zajištěna činností ŠD. Má dvě oddělení. Zajišťuje domácí přípravu žáků, svými činnostmi prohlubuje motorickou zručnost žáků.šd se významně podílí na výzdobě léčebny.spolupracuje s LŠU, pravidelně navštěvuje koncerty žáků i učitelů, buď přímo v jejich koncertním sále nebo v divadle na Kovárně. Sledujeme všechny akce, které město pořádá a pokud jsou vhodné pro naše žáky, tak se buď aktivně nebo pasivně zúčastňujeme. Bylo to např.: Promítání ekologických filmů ke dni Planeta Země. První stupeň chodí pravidelně každý měsíc do městského divadla na vhodná divadelní představení. LŠU u nás má v dětské léčebně za rok dva koncerty. Jeden vánoční a jeden jarní. Při vánočním koncertu účinkovali s žáky LŠU i naši žáci.byl to krásný zážitek pro všechny zúčastněné. Spolupracujeme s místními požárníky, kam chodíme, když je den otevřených dveří a na konci školního roku s žáky I.stupně. Požárníci předvádějí dětem záchranné akce a některé si děti i sami vyzkouší. Pravidelně během školního.roku. navštěvujeme s žáky II.stupně vodní elektrárnu. Doplňujeme jim nejen učivo o výrobě el. proudu, ale vidí i unikát, neboť zařízení samotné elektrárny je téměř původní, a to je postavena po I.sv. válce. Spolupracujeme s místním kynologickým spolkem,který navštěvujeme s dětmi několikrát ročně. Děti shlédnou výcvik psů a dostávají praktické rady jak se k nim mají chovat. Jsme v kontaktu se spisovatelem panem Řehounkem, který dokáže zaujmout žáky besedami o svých vydaných knihách, píše hlavně pro malé čtenáře. Snažíme se v dětech probudit zájem o knihy. Spolupracujeme s městskou knihovnou. Pro I. stupeň jsou to hlavně besedy o známých pohádkových postavách, spojené i s vlastní tvorbou dětí ( malování obrázků a různé soutěže ). Pro druhý stupeň cestopisné přednášky a odborné, např. o pravěku, o Maroku. Spolupracujeme s centrem inkluzívního vzdělávání.získali jsme učební pomůcky v hodnotě 2 Kč. Vzdělávání zajišťujeme podle ŠVP kmenových škol. Máme vypracovaný svůj vzdělávací program s názvem ŠKOLA PRO ŽIVOT. Oficiální název: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název : Škola pro život Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům zajišťuje se výuka všech hlavních předmětů cizí jazyk angličtina je vyučován od školního roku 27 8 povinně od 3.ročníku cizí jazyk - němčina - je vyučován od školního roku 27 8 povinně od 3 ročníku. Vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků od žáků nadaných až po žáky s velmi vážným zdravotním až mentálním postižením se nám jeví 4

5 jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy směrem k tvořivému učení, které je založeno na zvládání přirozených situací,na přizpůsobení se individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Cílem činnostního učení je a tím i naším cílem je, aby žáci poznali a osvojili si strategii učení a byli motivováni pro celoživotní vzdělávání zvládli základy všestranné komunikace naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností Přednosti činnostního učení 1.Tempo se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě 2.Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku 3.Každý den přináší dítěti pokrok 4.Neustále podněcuje zájem žáků o učení 5.Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě 6.Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti a lepším pracovním návykům. 7. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků 8. Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně 9.Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků 1.Při činnostní učení se vytváří velmi dobrý lidský kontakt mezi učitelem a žákem. Obsah učiva ŠVP ŠKOLA PRP ŽIVOT je rozpracovaný do jednotlivých ročníků.podkladem pro rozpracování obsahu učiva bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z programu Základní škola a pedagogické zkušenosti učitelů. Všichni spolupracující pedagogičtí pracovníci se již řadu let zaměřují na inovaci pedagogické práce, ve výuce kladou důraz na činnostní pojetí vyučování. Základem je individuální přístup ke každému žákovi. Používáme velmi často i metody skupinového vyučování Školní vzdělávací program Školní družina,zš a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa nám. T.G. M. 482/II, 29 1 Poděbrady 5

6 Úvod : Školní družina je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména dle prováděcí vyhlášky. Cíle : Cíle školní družiny reflektují cíle ŠVP Zˇpři Léčebně Dr. L. Filipa. Základním cílem je rozvíjení kompetencí žáků a určitá návaznost na průřezová témata ZVP ZV zejména v oblasti osobnostní a sociální výchovy. - nabízet dětem smysluplné využití volného času - rozvíjet v dětech schopnost spolupráce i tolerance - rozvíjet u dětí kreativitu a fantazii - kultivovat verbální i neverbální projev dětí - upevňovat jemnou motoriku dětí - vést děti k tvořivosti a touze po poznání - spoluutvářet učební a pracovní návyky dětí - vést děti k vyjádření svých pocitů - vést děti k uvědomování si práv a naplňování povinností - posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry - učit děti plánovat svůj čas Časový plán: Rozpracován do podoby Ročního tematického plánu Režim dne řeší vyváženě řízené i spontánní činnosti Podmínky bezpečnosti žáků rozpracovává Řád školy a Vnitřní řád provozu školní družiny 6

7 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz MŠ speciální IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. MŠ při zdrav. zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ZŠ při zdrav. zařízení II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Přepočtený Školské počet Z toho IZO dětí/žáků počet zařízení dětí/žáků cizích (ubyt. pracovníků (ubyt. /stráv./klientů) /stráv./klientů) Školní družina/klub Pozn.: Doplňkovou činnost na naší škole nemáme. Jsme ZŠ při zdravotnickém zařízení, všichni žáci jsou ubytováni v dětské léčebně, která zajišťuje svým klientům i stravování. 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) MŠ speciální Typ školy/šz Děti/žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/žáků na třídu (oddělení) MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ZŠ při zdravotnickém zařízení 55 5,2odděl.ŠD - 24dětí Průměrné počty žáků (metodicky dle výkazu S 4-1) za rok 211/12 je 6 žáků. Pro žáky každý učitel vypracuje pobytový individuální pobytový plán podle ŠVP kmenových škol. Žáci u nás jsou v léčebně ubytováni nejméně po dobu 5 týdnů 11 7

8 II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení 3 - z toho těžké mentální postižení 2 - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení - z toho neslyšící Zrakové postižení - z toho nevidomí Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami 5.Údaje o přijímaných žáků do škol I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 28/9 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola.v tomto školním roce a ani v minulém školním roce nebylo oddělení MŠ otevřeno.. 1. Jazykové vzdělávání na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Anglický jazyk 55 7 Německý jazyk 12 4 Pozn.: Je možné rozdělit podle typu školy nebo upřesnit v textu. 8

9 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Kvalifikace vyučujících Počet učitelů celkem pedagogická částečná žádná i odborná Anglický jazyk 2 2 Německý jazyk 1 1 Mgr.B.Kohoutová navštěvuje německou konverzaci kurz - Praha Rodilí mluvčí Mgr. V. Hančíková navštěvuje kurz Aj pro pokročilé a anglickou konverzaci Jipka- Praha 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Vybavení školy informačními technologiemi je v rámci možností školy průměrné, ale to se zlepšilo od tohoto školního roku. Zapojili jsme se do projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem a získali jsme kompletně vybavenou počítačovou učebnu. Předcházela tomu dost obtížná jednání s vedením léčebny, ale podařilo se mi zajistit jednu z heren na třetím patře, kterou můžeme zamykat a připojení internetu. Tuto učebnu využívá hlavně I.stupeň.Z peněz EU jsme získali dvě internetové tabule, dva dataprojektory.každý učitel má notebook, využívá ho na tvorbu příprav. Pedagogy je využíván počítač ve sborovně ( přípravy, tvorba školního časopisu). Všichni pedagogičtí pracovníci prošli základním počítačovým kurzem na HŠ v Poděbradech, kde získali certifikát. Mgr. Iva Nováková absolvovala mimo jiné ještě počítačový kurz na střední zemědělské škole v Poděbradech.Má k dispozici také počítač. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali dvě školení, kde se seznámili s prací na interaktivní tabuli. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků Počet žáků na pedagogických celkem nepedagogických pedagogických přepočtený počet způsobilost fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený pedagog. prac. pedagog. i odborná 9/5 1/5 8/8 7 9 Tři pedagogičtí pracovníci nemají vystudovanou speciální pedagogiku ( dvě pani vychovatelky, jeden učitel) Asistenta pedagoga na škole nemáme. 9

10 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 3 let 31 4 let 41 5 let 51 6 let nad 6 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem z toho žen 2 5 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní 6 2 IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 1 let do 2 let do 3 let více než 3 let Personální změny v tomto školním roce neproběhly V Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání k Celkový počet hodin Předmět odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk 3 3 Anglický jazyk 2 1 Německý jazyk 8 8 Dějepis 8 7 Zeměpis 8 6 Matematika 3 25 Fyzika 6 2 Chemie 2 2 Přírodopis 7 7 Přírodověda 2 2 Prvouka 3 3 Vlastivěda 4 4 Celkem

11 - 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Každý ped.pracovník má svůj plán DVPP, který je průběžně doplňován vhodnými semináři.využíváme akreditované semináře MŠ.Ředitelka školy se pravidelně zúčastňuje porad ředitelů škol.studia k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium). Preventivní metodik Mgr. M. Křížová a schůzek konaných v pedagogicko psychologické poradně v Nymburce.Využíváme akreditovaných seminářů pořádaných MŠMT. Pani vychovatelky se zúčastňují kurzů v Nymburce pořádaných vzdělávacím zařízením Středočeského kraje. Jedná se o různé techniky výtvarné, práce s drátem, keramikou, přírodními materiály.jsou to akce jednodenní, které končí vydáním certifikátu. Osvědčeným seminářem jsou akce pořádané Pau centrem konané v Praze. Mgr. Věra Hančíková se zúčastňuje vzdělávacích programů v školícím vzdělávacím středisku v Nymburce, Mladé Boleslavi a absolvovala týdenní kurz anglického jazyka v Chocni, který byl veden anglickými lektory.navštěvuje Anglická konverzace Jipka _ Praha, dále kurz _ Angličtina pro pokročilé. Mgr. B. Kohoutová navštěvuje kurz Německá konverzace. Chceme se poučit jak to dělají v jiném léčebném zařízení. Navázali jsme kontakty se ZŠ při dětské Léčebně v Bludově na Moravě a ZŠ při dětské Léčebně v Říčanech. Spolupracujeme Se ZŠ při fakultní nemocnici v Hradci Králové. Učitelé dějepisu se pravidelně zúčastňují exkurzí s výkladem.prof. Kadlece. Finanční náklady vynaložené na DVPP 8 5 -Kč. 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou. Učitelé se věnují v odpoledních hodinách dětem, které z jakéhokoliv důvodů nestihly práci v době vyučování Chceme také, aby se žáci dozvěděli o historii města Poděbrad. Po každém nástupu dětí dochází na naši školu Dr. historických věd polabského muzea v Poděbradech pani H. Lipavská a povídá si s dětmi a promítá diapozitivy, které dětem přiblíží místo jejich současného pobytu Poděbrady. Význam slova holocaust a celé historické období vysvětluje a poutavě vypraví dětem při každém novém nástupu dětí Mgr. Plaňanský. Tato přednáška patří mezi velmi oblíbené. je velmi poučná. Děti zjišťují,že to co berou jako samozřejmost,tak samozřejmé tak docela není a někteří si začínají vážit, že mohou žít svobodně a přistupují k školní práci zodpovědněji. 11

12 Mimoškolní aktivity Pravidelně pořádáme exkurze do vodní elektrárny v Poděbradech, požární stanici pro I.stupeň. Pravidelně jsme zváni do psího útulku,kde děti zhlédnou výcvik psů. Sledujeme akce Domu dětí a mládeže Symfonie.Pokud se to týká výuky, zařazují je učitelé do svých akcí. Jinak akce využívají pani vychovatelky a zařazují je do svých tematických plánů.do svých plánů. Jedná se o besedy, výtvarné práce např. výroba lampiónů. Jednou týdně jsou zařazeny míčové hry tělocvična ZŠ na Valech, dohled vykonává jedna zdravotní sestra a pani vychovatelka. Pravidelně navštěvují žáci městské kino v odpoledních hodinách, dohled vykonávají paní vychovatelky. Dobře spolupracujeme s městským divadlem. Zajistila jsem divadelní představení pro I.stupeň.Jednou měsíčně navštěvuje I.stupeň místní divadlo. Tato akce je vysoce hodnocena, jedná se o kvalitní představení. Druhý stupeň se zúčastňoval divadelních představení pro ně vhodných, někdy i večerních představení. Tyto akce si hradí žáci sami. Rozjeli jsme také spolupráci s městskou knihovnou.velmi oblíbené jsou cestopisné přednášky, např. o Maroku.Pro první stupeň patří oblíbené čtení pohádek v MLK, které jsou spojeny s kreslením pohádkových postav. Paní vychovatelky do svých plánů zařadily besedy o knihách. Za pomoci pedagogických pracovníků tvoří děti školní časopis Filípek.Téma je zvoleno podle aktuálního zájmu dětí a podle ročních období. Programy : Zapojily jsme se do projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem.spolupracujeme s Centrem podpory inkluzivního vzdělání.s peněz EU jsme zmodernizovali vyučování pořízením dalších dvou interaktivních tabulí. Spolupráci se zahraničními školami nemáme.spolupracujeme se ZŠ v Bludově, se ZŠ v Klimkovicích se ZŠ při fakultní nemocnici V Hradci Králové. Paní ředitelka je členkou somatopedické společnosti a akcí, které se týkají našeho principu vyučování se zúčastňuje. Pravidelně se naši žáci zúčastňují sportovní soutěže v šipkách. Ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce metodička primární prevence vytvořila pro školu preventivní program který je aktuálně doplňován.byl zakoupen metodický materiál, který metodik primární prevence promítá dětem I. stupně a II. stupně. Promítaný materiál je vybírán vzhledem k věku dětí a aktuálním potřebám. Jedná se například o příběh zlodějky,narkomanky, požívání alkoholických nápojů,kouření, šikana, atd.pak následuje beseda na základě promítaného příběhu. To vše se opakuje při každém novém nástupu dětí. Této problematice jsou věnovány na začátku pobytu dvě hodiny pro I. stupeň a dvě vyuč. hodiny pro druhý stupeň. Během pobytu klima ve třídách sledují všichni pedagogičtí pracovníci.vše řešíme na pedagogických poradách,které jsou zařazeny jednou týdně.jinak všechny problémy řešíme hned společně se zdravotníky. Závažné problémy se na naší škole nevyskytly. Spolupráce s KÚ, je na dobré úrovni. Využíváme hodně akcí, které se nám nabízejí. Osvědčené jsou odborné semináře konané na KÚ pro metodiky primární prevence. Ředitelka školy se pravidelně zúčastňuje porad ředitelů škol. 12

13 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Učitelka Nj se během školního roku zúčastňovala kurzu Nj na HŠ v Poděbradech. Učitel Aj se zúčastnil týdenního pobytového kurzu anglického jazyka, dále navštěvuje Anglickou konverzaci Jipka Praha, Angličtinu pro pokročilé. 16. Výchovné a kariérní poradenství V našem typu škol výchovného poradce nemáme. Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku odborných seminářů a podle potřeby se jich zúčastňují. Preventivní metodik se zúčastnil odborného semináře Tvorba preventivního programu na škole v KÚ Praha. Spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce. Jsme pravidelně zváni na akce pořádané pro metodiky primární prevence. Po každém nástupu dětí máme pravidelnou schůzku se zdravotníky, kteří nás informují o zdravotním stavu dětí a sociálním klimatu rodiny. Pro naši práci je důležité vědět, na co si máme dávat pozor, nepřetěžovat děti. Se zdravotníky jsme v kontaktu každý den. Po ranních vizitách se učitelé podle rozpisu chodí ptát na zdravotní stav dětí.usnadňuje to přehled o žácích. První kontakt s rodiči máme u zápisu dětí. Vypracovali jsme dotazník pro rodiče, který je nám předán právě u zápisu dítěte do školy. Rodiče i žáka seznámíme s režimem školy,doplníme údaje, které chybí.dalším setkáním jsou návštěvy rodičů, kterých využíváme pro informaci o prospěchu a chování žáka ve škole. Jsou dvakrát za pobyt dítěte. Velmi se tyto schůzky osvědčily. Dále máme kontakt s kmenovými školami- vypracovali jsme dotazník pro učitele, který je nám při prvním setkání rodiči předán. Využíváme ho hlavně pro vypracování individuálního pobytového plánu, který vychází ze ŠVP kmenových škol. Důležitá je pro nás i charakteristika žáka vypracovaná třídním učitelem kmenové školy. Dovíme se i o poruchách učení žáka, někdy je přiložen v případě potřeby i posudek pedagogicko psychologické poradny.v některých případech je potřeba i telefonická domluva s kmenovou školou, máme již pomocí dotazníku zajištěn kontakt.je pro nás důležitá zpětná vazba kmenových škol, jak se žák zapojil do vyučovacího procesu. 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19) V pořádku byly obě kontroly VZP a OSSZ. Následná finanční kontrola proběhla bez vážných zjištění, nedostatky byly odstraněny. Strategie rozvoje školy stanovuje priority vedoucí ke zlepšení výsledků vzdělávání a naplňování ŠVP, jednotlivé cíle jsou postupně realizovány. ŠVP je zpracován v souladu se zásadami a obecnými cíli vzdělávání danými školským zákonem..oblast hodnocení žáků a vlastního hodnocení školy vyžaduje zásadní změnu.vcelku velmi dobré personální podmínky odpovídají potřebám probíhající kurikulární reformy, zohledňují specifiku školy. DVVP vychází z potřeb školy a jeho prostřednictvím je zajišťován rozvoj pedagogických pracovníků.z konkrétní práce školy je snaha k zajištění bezpečného prostředí a minimalizace 13

14 výskytu sociálně patologických jevů zřetelná, i když si škola v oblasti prevence teprve vytváří svůj vlastní systém.škola o své práci dobře informuje veřejnost i své zákonné zástupce žáků.partnerství školy s rodiči, zřizovatelem a dalšími subjekty je smysluplné, aktivní,přispívá k částečnému rozvoji vzdělání.vybavení pomůckami je průměrné,prostorové podmínky, vybavení učeben žákovským úložným nábytkem se zlepšilo..podpora rozvoje žáka je na standardní úrovni. Jsou vytvořeny předpoklady pro naplňování realizovaných učebních dokumentů. 18. Další činnost školy Školská rada zasedala během školního roku 211/12 dvakrát. Předmětem je zkvalitnění pracovního prostředí žáků a učitelů. Pravidelně konáme schůzky se zdravotníky po nástupu nových žáků. Zde je pro nás nezbytná informace o jejich zdravotním stavu. Je pro nás důležité vědět, zda klient netrpí např. epilepsií, musíme být připraveni.jinak každý den ředitelka škola jedná se zdravotníky., týká se to rozpisu bazénů, balena a řeší se společně problémy s klienty (nevhodné chování atd.). Podle rozpisu chodí každý den pedagogové na informaci o zdravotním stavu žáků na jednotlivá patra Dvakrát do měsíce jsou na naší škole informace pro rodiče o prospěchu a chování žáků. Tyto třídní schůzky jsou konané v sobotu,( tyto dny využíváme jako náhradní volno o provozní přestávce). 14

15 19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 211 (k ) Za 1. pol. roku 212- (k 3. 6.) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 2.21,- 1. Náklady celkem Výnosy celkem ,- 3. z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč ,- Za rok 211 (k ) 1. Přijaté dotace ze SR celkem INV 4.461, Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 212, ,- přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 4.335,- z toho mzdové výdaje 3277,- ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) z toho z toho 4. z toho 5. Ko Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 212,- běžné provozní výdaje celkem (UZ ) 212,- ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 1, 2, 3, 99, - vypsat všechny) z toho Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 15

16 Komentář k ekonomické části: Dotace byly účelově využity. Náklady a výnosy odpovídají skutečnosti. Doplňková činnost není. Hospodařili jsme v rámci rozpočtu. Hospodaření s fondem FKSP je schváleno na pedagogické radě. Kladný hospodářský výsledek. Škole byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy zaměstnanců, na ostatní platby za provedenou práci, na související odvody z vyplacených mzdových prostředků a na ostatní neinvestiční výdaje. 16

17 2.Závěr Pracujeme na zlepšení pracovních podmínek pedagogů. Vchod do sborovny byl opatřen ochrannou stříškou ze světlem. Pokračuje výzdoba celé budovy žákovskými pracemi dětí zajišťují pani vychovatelky a materiálně Lázně Poděbrady. Vzdělávací cíle byly naplněny. Ohlasy kmenových škol po návratu žáků byly ve většině případů kladné.žáci se zapojili bez problémů do ŠVP kmenových škol. Od byla na naší škole provozní přestávka. Využíváme náhradního volna z třídních schůzek konaných v sobotu a učíme o jarních prázdninách. Všichni pedagogičtí pracovní přispěli k dobrým výsledkům vzdělávací a výchovné činnosti na škole. Datum zpracování zprávy : Datum projednání ve školské radě : Mgr. Iva Nováková Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Iva Nováková 17

18 18

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 25 68 Kamenice za školní rok: 2000/20 Olešovice, 5.0.20 Ing. Hana Suchardová Strana (celkem 23) . Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291

Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291 VÝROČNÍ Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za škollníí rok 2013-2014 IČO: 70845026 REDIZO. 600022048 Ředitelka: Mgr. Věra Blažíčková Tel./fax: 326 911 489

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2011/2012 Gabriela Solničková, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více