ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii Poděbrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii 290 01 Poděbrady"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 211/12 ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L.Filipa nám.tgm482/ii 29 1 Poděbrady 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy : ZŠ a MŠ při Léčebně Dr.L. Filipa Ulice,číslo : nám. TGM 482/II Město : Poděbrady 29 1 Okres : Nymburk Telefon : www stránky : www:detska-lecebna..cz č.o. : 1812 IČO : IZO : Ředitel školy Titul,jméno,příjm.,: Mgr.Iva Nováková Rodné číslo : 52531/255 Nar. : Bydliště : Labská 95/III, 29 1 Poděbrady Telefon : ,mobil: Zástupce ředitele v době jeho nepřítomnosti : Mgr. A. Krejčíková Bydliště : Komenského 159 /III, 29 1 Poděbrady Telefon : Vedoucí vychovatelka : Jaroslava Ábelová Bydliště : Dlouhá 213, 291 Poděbrady VII Telefon : Seznam členů školské rady Předsedkyně školské rady : Mgr. A.Krejčíková Zastupující rodiče : Jaroslava Kerberová Za zřizovatele : Yvona Kulhavá Změna v zápisu do rejstříku škol byla provedena Jednalo se o změnu názvu školy ze SŠ na ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa, Poděbrady, nám.t.g.masaryka 482 Pracovníci školy : Mgr. Krejčíková tř. 22 hod Mgr. M. Křížová tř. 22 hod Mgr. V. Hančíková 6. - tř. 22 hod Ing.V.Charbuský 7. - tř. 22 hod Mgr. B. Kohoutová tř. 22 hod J.Abelová ŠD 3 hod J.Čepková ŠD 3 hod Y.Kulhavá ekonomka,5 hod Mgr.I.Nováková ředitelka 1 hod 2

3 2. Charakteristika školy Škola při Léčebně Dr. L. Filipa vznikla v roce 195.SŠ při Léčebně Dr. L. Filipa je od zařazena do sítě škol se vzdělávacím programem č.j.1684/962 a jako ZŠ při zdravotnickém zařízení poskytuje vzdělání dětem, které nemohou během pobytu v léčebně navštěvovat kmenovou školu.k léčbě jsou přijímáni pacienti s onemocněním kloubním,srdečním a obezitou.děti jsou v léčebně většinou pět týdnů, děti s onemocněním kloubním i déle. Po nástupu dětí většinou musíme upravovat rozvrh, to hlavně proto,že spolu musí cvičit děti přibližně stejné věkové kategorie.do rozvrhu je nutné vložit i balneo, masáže a individuální léčebné procedury.spolupracujeme se zdravotníky.pravidelně se scházíme každý týden.chceme být informováni o zdravotním stavu našich žáků,abychom je nepřetěžovali.všichni pracovníci léčebny se snaží po dobu jejich pobytu vytvořit pro ně co nejlepší zázemí.přistupujeme ke každému dítěti individuálně.pro každé dítě vytváříme individuální pobytový plán,při kterém vycházíme ze ŠVP kmenových škol.chceme, aby po návratu do kmenové školy byly děti v dobré kondici a nezameškaly učivo.máme vypracovaný vlastní ŠVP pod názvem Škola pro život. Hlavní činností školy je vzdělávání žáků, doplňkovou činnost nemáme. Učíme v pěti třídách. Využíváme náhradní prostory- jídelny,herny, mateřskou školu.někdy učíme i na pokojích.učivo se nedaří sjednotit,děti přicházejí s rozdílnými učebnicemi,učíme v odděleních.pět učitelů má kvalifikaci. Děti se učí tři vyučovací jednotky denně. Odpolední vyučování je v pondělí.pedagogická rada je 4x ročně. Školská rada se schází nejméně 2x ročně dle potřeby. Vybavení školy je standartní( tři počítače, televize v učebnách, DVD přehrávače, magnetofony, šicí stroj ŠD,8 notebooků, čtyři dataprojektory, dvě kopírky, el.klávesy, kytaru). Zapojili jsme se do programu Modernizace škol financované EU.Získali jsme interaktivní tabuli, dataprojektor,kameru, vidualizér, osobní počítač.předcházelo tomu poměrně složité vyjednávání se zdravotníky,neboť jsme v pronájmu a všechny učebny po skončení výuky slouží jako herny a jídelny.nakonec se nám podařilo zajistit hernu na třetím patře, která se po skončení výuky zamyká.zajistili jsme připojení internetu.tuto techniku využívá hlavně první stupeň a páté hodiny II.stupeň.Jsme rádi,že se podařilo zkvalitnit výuku a upoutat zájem žáků ve výuce.zpracováváme šablony a první část peněz z dotací EU již máme na účtu. Tři učitelé zpracovávají šablony zaměřené na přírodní vědy, tři učitelé humanitní vědy a paní vychovatelky zpracovávají šablony věnované čtenářské gramotnosti.chceme ještě zkvalitnit výuku cizích jazyků zavedením moderních technologií a odbornou znalost učitelů cizích jazyků. Z peněz EU jsme zmodernizovali výuku pořízením dvou interaktivních tabulí do dvou učeben. Podařilo se nám propojit učebny domácími telefony se všemi pracovišti v léčebně, tím je zajištěna více bezpečnost a pravidelná docházka dětí z léčebných procedur do tříd. Máme zařízenou spisovnu, spolupracujeme s okresním archivem v Lysé nad Labem. Metodik prevence při každém nástupu nových žáků zajišťuje prevenci. Vybírá aktuální témata ( kouření, šikana ). Pokračujeme ve spolupráci s pamětníky odboje za II. svět.války. Jinak jsme se dohodli na pravidelné spolupráci, při každém novém nástupu dětí. 3

4 Při každém novém nástupu chodí do školy Dr. Lipavská a poutavě přednáší dětem o historii Poděbrad a hlavně s čím by se měly při vycházkách po Poděbradech a jejich blízkém okolí seznámit.to využijí děti o návštěvách, kdy své rodiče a blízké mohou provést městem a pochlubit se svými znalostmi. Mimoškolní činnost je zajištěna činností ŠD. Má dvě oddělení. Zajišťuje domácí přípravu žáků, svými činnostmi prohlubuje motorickou zručnost žáků.šd se významně podílí na výzdobě léčebny.spolupracuje s LŠU, pravidelně navštěvuje koncerty žáků i učitelů, buď přímo v jejich koncertním sále nebo v divadle na Kovárně. Sledujeme všechny akce, které město pořádá a pokud jsou vhodné pro naše žáky, tak se buď aktivně nebo pasivně zúčastňujeme. Bylo to např.: Promítání ekologických filmů ke dni Planeta Země. První stupeň chodí pravidelně každý měsíc do městského divadla na vhodná divadelní představení. LŠU u nás má v dětské léčebně za rok dva koncerty. Jeden vánoční a jeden jarní. Při vánočním koncertu účinkovali s žáky LŠU i naši žáci.byl to krásný zážitek pro všechny zúčastněné. Spolupracujeme s místními požárníky, kam chodíme, když je den otevřených dveří a na konci školního roku s žáky I.stupně. Požárníci předvádějí dětem záchranné akce a některé si děti i sami vyzkouší. Pravidelně během školního.roku. navštěvujeme s žáky II.stupně vodní elektrárnu. Doplňujeme jim nejen učivo o výrobě el. proudu, ale vidí i unikát, neboť zařízení samotné elektrárny je téměř původní, a to je postavena po I.sv. válce. Spolupracujeme s místním kynologickým spolkem,který navštěvujeme s dětmi několikrát ročně. Děti shlédnou výcvik psů a dostávají praktické rady jak se k nim mají chovat. Jsme v kontaktu se spisovatelem panem Řehounkem, který dokáže zaujmout žáky besedami o svých vydaných knihách, píše hlavně pro malé čtenáře. Snažíme se v dětech probudit zájem o knihy. Spolupracujeme s městskou knihovnou. Pro I. stupeň jsou to hlavně besedy o známých pohádkových postavách, spojené i s vlastní tvorbou dětí ( malování obrázků a různé soutěže ). Pro druhý stupeň cestopisné přednášky a odborné, např. o pravěku, o Maroku. Spolupracujeme s centrem inkluzívního vzdělávání.získali jsme učební pomůcky v hodnotě 2 Kč. Vzdělávání zajišťujeme podle ŠVP kmenových škol. Máme vypracovaný svůj vzdělávací program s názvem ŠKOLA PRO ŽIVOT. Oficiální název: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název : Škola pro život Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům zajišťuje se výuka všech hlavních předmětů cizí jazyk angličtina je vyučován od školního roku 27 8 povinně od 3.ročníku cizí jazyk - němčina - je vyučován od školního roku 27 8 povinně od 3 ročníku. Vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků od žáků nadaných až po žáky s velmi vážným zdravotním až mentálním postižením se nám jeví 4

5 jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy směrem k tvořivému učení, které je založeno na zvládání přirozených situací,na přizpůsobení se individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Cílem činnostního učení je a tím i naším cílem je, aby žáci poznali a osvojili si strategii učení a byli motivováni pro celoživotní vzdělávání zvládli základy všestranné komunikace naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností Přednosti činnostního učení 1.Tempo se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě 2.Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku 3.Každý den přináší dítěti pokrok 4.Neustále podněcuje zájem žáků o učení 5.Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě 6.Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti a lepším pracovním návykům. 7. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků 8. Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně 9.Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků 1.Při činnostní učení se vytváří velmi dobrý lidský kontakt mezi učitelem a žákem. Obsah učiva ŠVP ŠKOLA PRP ŽIVOT je rozpracovaný do jednotlivých ročníků.podkladem pro rozpracování obsahu učiva bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z programu Základní škola a pedagogické zkušenosti učitelů. Všichni spolupracující pedagogičtí pracovníci se již řadu let zaměřují na inovaci pedagogické práce, ve výuce kladou důraz na činnostní pojetí vyučování. Základem je individuální přístup ke každému žákovi. Používáme velmi často i metody skupinového vyučování Školní vzdělávací program Školní družina,zš a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa nám. T.G. M. 482/II, 29 1 Poděbrady 5

6 Úvod : Školní družina je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména dle prováděcí vyhlášky. Cíle : Cíle školní družiny reflektují cíle ŠVP Zˇpři Léčebně Dr. L. Filipa. Základním cílem je rozvíjení kompetencí žáků a určitá návaznost na průřezová témata ZVP ZV zejména v oblasti osobnostní a sociální výchovy. - nabízet dětem smysluplné využití volného času - rozvíjet v dětech schopnost spolupráce i tolerance - rozvíjet u dětí kreativitu a fantazii - kultivovat verbální i neverbální projev dětí - upevňovat jemnou motoriku dětí - vést děti k tvořivosti a touze po poznání - spoluutvářet učební a pracovní návyky dětí - vést děti k vyjádření svých pocitů - vést děti k uvědomování si práv a naplňování povinností - posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry - učit děti plánovat svůj čas Časový plán: Rozpracován do podoby Ročního tematického plánu Režim dne řeší vyváženě řízené i spontánní činnosti Podmínky bezpečnosti žáků rozpracovává Řád školy a Vnitřní řád provozu školní družiny 6

7 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz MŠ speciální IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. MŠ při zdrav. zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ZŠ při zdrav. zařízení II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Přepočtený Školské počet Z toho IZO dětí/žáků počet zařízení dětí/žáků cizích (ubyt. pracovníků (ubyt. /stráv./klientů) /stráv./klientů) Školní družina/klub Pozn.: Doplňkovou činnost na naší škole nemáme. Jsme ZŠ při zdravotnickém zařízení, všichni žáci jsou ubytováni v dětské léčebně, která zajišťuje svým klientům i stravování. 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) MŠ speciální Typ školy/šz Děti/žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet dětí/žáků na třídu (oddělení) MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ZŠ při zdravotnickém zařízení 55 5,2odděl.ŠD - 24dětí Průměrné počty žáků (metodicky dle výkazu S 4-1) za rok 211/12 je 6 žáků. Pro žáky každý učitel vypracuje pobytový individuální pobytový plán podle ŠVP kmenových škol. Žáci u nás jsou v léčebně ubytováni nejméně po dobu 5 týdnů 11 7

8 II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení 3 - z toho těžké mentální postižení 2 - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení - z toho neslyšící Zrakové postižení - z toho nevidomí Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami 5.Údaje o přijímaných žáků do škol I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 28/9 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola.v tomto školním roce a ani v minulém školním roce nebylo oddělení MŠ otevřeno.. 1. Jazykové vzdělávání na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Anglický jazyk 55 7 Německý jazyk 12 4 Pozn.: Je možné rozdělit podle typu školy nebo upřesnit v textu. 8

9 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Kvalifikace vyučujících Počet učitelů celkem pedagogická částečná žádná i odborná Anglický jazyk 2 2 Německý jazyk 1 1 Mgr.B.Kohoutová navštěvuje německou konverzaci kurz - Praha Rodilí mluvčí Mgr. V. Hančíková navštěvuje kurz Aj pro pokročilé a anglickou konverzaci Jipka- Praha 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Vybavení školy informačními technologiemi je v rámci možností školy průměrné, ale to se zlepšilo od tohoto školního roku. Zapojili jsme se do projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem a získali jsme kompletně vybavenou počítačovou učebnu. Předcházela tomu dost obtížná jednání s vedením léčebny, ale podařilo se mi zajistit jednu z heren na třetím patře, kterou můžeme zamykat a připojení internetu. Tuto učebnu využívá hlavně I.stupeň.Z peněz EU jsme získali dvě internetové tabule, dva dataprojektory.každý učitel má notebook, využívá ho na tvorbu příprav. Pedagogy je využíván počítač ve sborovně ( přípravy, tvorba školního časopisu). Všichni pedagogičtí pracovníci prošli základním počítačovým kurzem na HŠ v Poděbradech, kde získali certifikát. Mgr. Iva Nováková absolvovala mimo jiné ještě počítačový kurz na střední zemědělské škole v Poděbradech.Má k dispozici také počítač. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali dvě školení, kde se seznámili s prací na interaktivní tabuli. 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků Počet žáků na pedagogických celkem nepedagogických pedagogických přepočtený počet způsobilost fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený pedagog. prac. pedagog. i odborná 9/5 1/5 8/8 7 9 Tři pedagogičtí pracovníci nemají vystudovanou speciální pedagogiku ( dvě pani vychovatelky, jeden učitel) Asistenta pedagoga na škole nemáme. 9

10 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 3 let 31 4 let 41 5 let 51 6 let nad 6 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem z toho žen 2 5 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní 6 2 IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 1 let do 2 let do 3 let více než 3 let Personální změny v tomto školním roce neproběhly V Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání k Celkový počet hodin Předmět odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk 3 3 Anglický jazyk 2 1 Německý jazyk 8 8 Dějepis 8 7 Zeměpis 8 6 Matematika 3 25 Fyzika 6 2 Chemie 2 2 Přírodopis 7 7 Přírodověda 2 2 Prvouka 3 3 Vlastivěda 4 4 Celkem

11 - 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Každý ped.pracovník má svůj plán DVPP, který je průběžně doplňován vhodnými semináři.využíváme akreditované semináře MŠ.Ředitelka školy se pravidelně zúčastňuje porad ředitelů škol.studia k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium). Preventivní metodik Mgr. M. Křížová a schůzek konaných v pedagogicko psychologické poradně v Nymburce.Využíváme akreditovaných seminářů pořádaných MŠMT. Pani vychovatelky se zúčastňují kurzů v Nymburce pořádaných vzdělávacím zařízením Středočeského kraje. Jedná se o různé techniky výtvarné, práce s drátem, keramikou, přírodními materiály.jsou to akce jednodenní, které končí vydáním certifikátu. Osvědčeným seminářem jsou akce pořádané Pau centrem konané v Praze. Mgr. Věra Hančíková se zúčastňuje vzdělávacích programů v školícím vzdělávacím středisku v Nymburce, Mladé Boleslavi a absolvovala týdenní kurz anglického jazyka v Chocni, který byl veden anglickými lektory.navštěvuje Anglická konverzace Jipka _ Praha, dále kurz _ Angličtina pro pokročilé. Mgr. B. Kohoutová navštěvuje kurz Německá konverzace. Chceme se poučit jak to dělají v jiném léčebném zařízení. Navázali jsme kontakty se ZŠ při dětské Léčebně v Bludově na Moravě a ZŠ při dětské Léčebně v Říčanech. Spolupracujeme Se ZŠ při fakultní nemocnici v Hradci Králové. Učitelé dějepisu se pravidelně zúčastňují exkurzí s výkladem.prof. Kadlece. Finanční náklady vynaložené na DVPP 8 5 -Kč. 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou. Učitelé se věnují v odpoledních hodinách dětem, které z jakéhokoliv důvodů nestihly práci v době vyučování Chceme také, aby se žáci dozvěděli o historii města Poděbrad. Po každém nástupu dětí dochází na naši školu Dr. historických věd polabského muzea v Poděbradech pani H. Lipavská a povídá si s dětmi a promítá diapozitivy, které dětem přiblíží místo jejich současného pobytu Poděbrady. Význam slova holocaust a celé historické období vysvětluje a poutavě vypraví dětem při každém novém nástupu dětí Mgr. Plaňanský. Tato přednáška patří mezi velmi oblíbené. je velmi poučná. Děti zjišťují,že to co berou jako samozřejmost,tak samozřejmé tak docela není a někteří si začínají vážit, že mohou žít svobodně a přistupují k školní práci zodpovědněji. 11

12 Mimoškolní aktivity Pravidelně pořádáme exkurze do vodní elektrárny v Poděbradech, požární stanici pro I.stupeň. Pravidelně jsme zváni do psího útulku,kde děti zhlédnou výcvik psů. Sledujeme akce Domu dětí a mládeže Symfonie.Pokud se to týká výuky, zařazují je učitelé do svých akcí. Jinak akce využívají pani vychovatelky a zařazují je do svých tematických plánů.do svých plánů. Jedná se o besedy, výtvarné práce např. výroba lampiónů. Jednou týdně jsou zařazeny míčové hry tělocvična ZŠ na Valech, dohled vykonává jedna zdravotní sestra a pani vychovatelka. Pravidelně navštěvují žáci městské kino v odpoledních hodinách, dohled vykonávají paní vychovatelky. Dobře spolupracujeme s městským divadlem. Zajistila jsem divadelní představení pro I.stupeň.Jednou měsíčně navštěvuje I.stupeň místní divadlo. Tato akce je vysoce hodnocena, jedná se o kvalitní představení. Druhý stupeň se zúčastňoval divadelních představení pro ně vhodných, někdy i večerních představení. Tyto akce si hradí žáci sami. Rozjeli jsme také spolupráci s městskou knihovnou.velmi oblíbené jsou cestopisné přednášky, např. o Maroku.Pro první stupeň patří oblíbené čtení pohádek v MLK, které jsou spojeny s kreslením pohádkových postav. Paní vychovatelky do svých plánů zařadily besedy o knihách. Za pomoci pedagogických pracovníků tvoří děti školní časopis Filípek.Téma je zvoleno podle aktuálního zájmu dětí a podle ročních období. Programy : Zapojily jsme se do projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem.spolupracujeme s Centrem podpory inkluzivního vzdělání.s peněz EU jsme zmodernizovali vyučování pořízením dalších dvou interaktivních tabulí. Spolupráci se zahraničními školami nemáme.spolupracujeme se ZŠ v Bludově, se ZŠ v Klimkovicích se ZŠ při fakultní nemocnici V Hradci Králové. Paní ředitelka je členkou somatopedické společnosti a akcí, které se týkají našeho principu vyučování se zúčastňuje. Pravidelně se naši žáci zúčastňují sportovní soutěže v šipkách. Ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce metodička primární prevence vytvořila pro školu preventivní program který je aktuálně doplňován.byl zakoupen metodický materiál, který metodik primární prevence promítá dětem I. stupně a II. stupně. Promítaný materiál je vybírán vzhledem k věku dětí a aktuálním potřebám. Jedná se například o příběh zlodějky,narkomanky, požívání alkoholických nápojů,kouření, šikana, atd.pak následuje beseda na základě promítaného příběhu. To vše se opakuje při každém novém nástupu dětí. Této problematice jsou věnovány na začátku pobytu dvě hodiny pro I. stupeň a dvě vyuč. hodiny pro druhý stupeň. Během pobytu klima ve třídách sledují všichni pedagogičtí pracovníci.vše řešíme na pedagogických poradách,které jsou zařazeny jednou týdně.jinak všechny problémy řešíme hned společně se zdravotníky. Závažné problémy se na naší škole nevyskytly. Spolupráce s KÚ, je na dobré úrovni. Využíváme hodně akcí, které se nám nabízejí. Osvědčené jsou odborné semináře konané na KÚ pro metodiky primární prevence. Ředitelka školy se pravidelně zúčastňuje porad ředitelů škol. 12

13 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Učitelka Nj se během školního roku zúčastňovala kurzu Nj na HŠ v Poděbradech. Učitel Aj se zúčastnil týdenního pobytového kurzu anglického jazyka, dále navštěvuje Anglickou konverzaci Jipka Praha, Angličtinu pro pokročilé. 16. Výchovné a kariérní poradenství V našem typu škol výchovného poradce nemáme. Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku odborných seminářů a podle potřeby se jich zúčastňují. Preventivní metodik se zúčastnil odborného semináře Tvorba preventivního programu na škole v KÚ Praha. Spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce. Jsme pravidelně zváni na akce pořádané pro metodiky primární prevence. Po každém nástupu dětí máme pravidelnou schůzku se zdravotníky, kteří nás informují o zdravotním stavu dětí a sociálním klimatu rodiny. Pro naši práci je důležité vědět, na co si máme dávat pozor, nepřetěžovat děti. Se zdravotníky jsme v kontaktu každý den. Po ranních vizitách se učitelé podle rozpisu chodí ptát na zdravotní stav dětí.usnadňuje to přehled o žácích. První kontakt s rodiči máme u zápisu dětí. Vypracovali jsme dotazník pro rodiče, který je nám předán právě u zápisu dítěte do školy. Rodiče i žáka seznámíme s režimem školy,doplníme údaje, které chybí.dalším setkáním jsou návštěvy rodičů, kterých využíváme pro informaci o prospěchu a chování žáka ve škole. Jsou dvakrát za pobyt dítěte. Velmi se tyto schůzky osvědčily. Dále máme kontakt s kmenovými školami- vypracovali jsme dotazník pro učitele, který je nám při prvním setkání rodiči předán. Využíváme ho hlavně pro vypracování individuálního pobytového plánu, který vychází ze ŠVP kmenových škol. Důležitá je pro nás i charakteristika žáka vypracovaná třídním učitelem kmenové školy. Dovíme se i o poruchách učení žáka, někdy je přiložen v případě potřeby i posudek pedagogicko psychologické poradny.v některých případech je potřeba i telefonická domluva s kmenovou školou, máme již pomocí dotazníku zajištěn kontakt.je pro nás důležitá zpětná vazba kmenových škol, jak se žák zapojil do vyučovacího procesu. 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19) V pořádku byly obě kontroly VZP a OSSZ. Následná finanční kontrola proběhla bez vážných zjištění, nedostatky byly odstraněny. Strategie rozvoje školy stanovuje priority vedoucí ke zlepšení výsledků vzdělávání a naplňování ŠVP, jednotlivé cíle jsou postupně realizovány. ŠVP je zpracován v souladu se zásadami a obecnými cíli vzdělávání danými školským zákonem..oblast hodnocení žáků a vlastního hodnocení školy vyžaduje zásadní změnu.vcelku velmi dobré personální podmínky odpovídají potřebám probíhající kurikulární reformy, zohledňují specifiku školy. DVVP vychází z potřeb školy a jeho prostřednictvím je zajišťován rozvoj pedagogických pracovníků.z konkrétní práce školy je snaha k zajištění bezpečného prostředí a minimalizace 13

14 výskytu sociálně patologických jevů zřetelná, i když si škola v oblasti prevence teprve vytváří svůj vlastní systém.škola o své práci dobře informuje veřejnost i své zákonné zástupce žáků.partnerství školy s rodiči, zřizovatelem a dalšími subjekty je smysluplné, aktivní,přispívá k částečnému rozvoji vzdělání.vybavení pomůckami je průměrné,prostorové podmínky, vybavení učeben žákovským úložným nábytkem se zlepšilo..podpora rozvoje žáka je na standardní úrovni. Jsou vytvořeny předpoklady pro naplňování realizovaných učebních dokumentů. 18. Další činnost školy Školská rada zasedala během školního roku 211/12 dvakrát. Předmětem je zkvalitnění pracovního prostředí žáků a učitelů. Pravidelně konáme schůzky se zdravotníky po nástupu nových žáků. Zde je pro nás nezbytná informace o jejich zdravotním stavu. Je pro nás důležité vědět, zda klient netrpí např. epilepsií, musíme být připraveni.jinak každý den ředitelka škola jedná se zdravotníky., týká se to rozpisu bazénů, balena a řeší se společně problémy s klienty (nevhodné chování atd.). Podle rozpisu chodí každý den pedagogové na informaci o zdravotním stavu žáků na jednotlivá patra Dvakrát do měsíce jsou na naší škole informace pro rodiče o prospěchu a chování žáků. Tyto třídní schůzky jsou konané v sobotu,( tyto dny využíváme jako náhradní volno o provozní přestávce). 14

15 19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 211 (k ) Za 1. pol. roku 212- (k 3. 6.) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 2.21,- 1. Náklady celkem Výnosy celkem ,- 3. z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč ,- Za rok 211 (k ) 1. Přijaté dotace ze SR celkem INV 4.461, Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 212, ,- přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 4.335,- z toho mzdové výdaje 3277,- ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) z toho z toho 4. z toho 5. Ko Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 212,- běžné provozní výdaje celkem (UZ ) 212,- ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 1, 2, 3, 99, - vypsat všechny) z toho Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 15

16 Komentář k ekonomické části: Dotace byly účelově využity. Náklady a výnosy odpovídají skutečnosti. Doplňková činnost není. Hospodařili jsme v rámci rozpočtu. Hospodaření s fondem FKSP je schváleno na pedagogické radě. Kladný hospodářský výsledek. Škole byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy zaměstnanců, na ostatní platby za provedenou práci, na související odvody z vyplacených mzdových prostředků a na ostatní neinvestiční výdaje. 16

17 2.Závěr Pracujeme na zlepšení pracovních podmínek pedagogů. Vchod do sborovny byl opatřen ochrannou stříškou ze světlem. Pokračuje výzdoba celé budovy žákovskými pracemi dětí zajišťují pani vychovatelky a materiálně Lázně Poděbrady. Vzdělávací cíle byly naplněny. Ohlasy kmenových škol po návratu žáků byly ve většině případů kladné.žáci se zapojili bez problémů do ŠVP kmenových škol. Od byla na naší škole provozní přestávka. Využíváme náhradního volna z třídních schůzek konaných v sobotu a učíme o jarních prázdninách. Všichni pedagogičtí pracovní přispěli k dobrým výsledkům vzdělávací a výchovné činnosti na škole. Datum zpracování zprávy : Datum projednání ve školské radě : Mgr. Iva Nováková Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Iva Nováková 17

18 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více