A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007"

Transkript

1 A Kluby R Výro ní zpráva 2007

2 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické skupiny Anonymní alkoholici Anonymní gamble i Poradna a podpora zam stnanosti PC Kurzy rekvalifika ní Aj kurzy PC u ebna Sociální poradenství Volno asové aktivity a. Sout e b. Výzkum Personální zázemí Pod kování sponzor m a donátor m

3 Autorem obrázku na obálce je Radek Baják, sout Sv t kolem nás 2007 Poslání A Kluby R poskytují odborné poradenství lidem v nep íznivé sociální situaci tak, aby mohli co nejd íve svoji situaci zm nit a za ít vyu ívat p irozených i ve ejných slu eb a ít b ným zp sobem. Nabízíme základní sociální poradenství ur ené v em lidem v tí ivé ivotní situaci, specializované poradenství p i kodlivém u ívání alkoholu a poradenství pro lidi znevýhodn né na trhu práce. Slu by jsou poskytovány v Brn. Slovo úvodem Práce na í organizace A Kluby R je primárn zam ena na problematiku kodlivé konzumace alkoholu, resp. alkoholové závislosti. Tato problematika, jak známo, je nejroz í en j ím druhem závislosti a zp sobuje nejvíce kod ve spole nosti, rodin i zdraví. I p esto máme pocit, e v oblasti návykových látek je státní správou akcentována problematika tvrdých, nelegálních drog, a to práv na úkor návykových látek legálních, kdy e ení scény tvrdých drog je up ednost ováno p ed e ením problematiky alkoholu, tato problematika tak z stává spí e v pozadí. Práci zam ené na problematiku alkoholu, která vychází z pot eb klientely anonymita, bezpe í, nízkoprahovost, se jako své priorit v nujeme ve m st Brn jako jedni z mála, a to i navzdory tomu, e tato oblast není finan n dotována z prost edk vládního poradního orgánu RVKPP. Náklady na zmírn ní následk, zp sobené nadm rným u íváním alkoholu, které musí stát a samospráva vynalo it, jsou mnohonásobn vy í ne prevence a v asné podchycení rizikových osob. Závislostí na alkoholu není sociáln vylou en pouze u ivatel, respektive závislý, ale je posti ena celá rodina a asto nemá sílu ani nezná mechanismus, jak se z podru í závislého lena rodiny vymanit. Naopak z d vodu nedostatku informací rodinní p íslu níci asto alkoholismus daného lena rodiny podporují, by se domnívají a cht jí init opak. V echny tyto argumenty ukazují, e prost edky vlo ené do t chto slu eb se vrátí v podob urovnaných man elství, zam stnanosti bývalých alkoholik, ni í výplat sociálních dávek i podpory v nezam stnanosti a v neposlední ad i ni í nemocnosti, áste né i trvalé invalidity, apod.

4 A Kluby nabízí první záchytný bod, který m e být sou asn i poslední instancí, pokud u u ivatel nepot ebuje jinou pomoc, ale sou asn m e být i mo ným vstupem do komplexní záchranné sít. Poskytované slu by Martin Klí výkonný editel A Poradna Poradna p i potí ích s alkoholem, jinými návykovými látkami i hazardními hrami. Slu ba zahrnuje: A) Odborné sociální poradenství a slu by následné pé e psychologické ambulantní poradenství a) ur ené v em lidem, kte í by rádi n co d lali se svou konzumací alkoholu, p íp. jiných omamných látek i hazardním hraním b) ur ené p íbuzným( a blízkým), kte í se obávají o zdraví ohro ených osob Forma poradenství a slu eb : c) individuální d) rodinné e) skupinové Poradenství m e být jednorázové, ale i dlouhodobé. Specifikace nej ast ji konzultované problematiky: (dg.) problémové u ívání (dg.) závislost edukace o rizicích a následcích, zejm. zdravotních edukace a poradenství p íbuzným a blízkým motiva ní rozhovory poradenství odborné zprost edkování navazujících slu eb sociální problematika, zejm. bydlení, zam stnání poradenství sociální psychické problémy, terapie B) Kontaktní centrum KC je ur eno u ivatel m alkoholu, p íp. jiných návykových látek i hazardních her, kte í (z jakéhokoliv d vodu) nevyu ívají ádnou odbornou pomoc a mají v d sledku své závislosti zdravotní a sociální problémy. KC nabízí psychologickou intervenci a poradenství, sociální poradenství i fyzickou pomoc (mo nost vyu ití hygienického za ízení).

5 Slu bu KC mohl u ivatel vyu ít bez p edchozího ohlá ení. P i kontaktu s u ivatelem bývá uskute n n rozhovor a poté spole n sestaven plán dal ího postupu. V p ípad, e A Kluby nemohly zabezpe it slu by vhodné pro daného u ivatele prost ednictvím nabídky vlastních aktivit, bylo u ivateli doporu eno jiné za ízení. U ivatelé KC mohli vyu ívat i jiných slu eb A Poradny. Pro vyu ívání v ech uvedených slu eb není pot eba ádné odborné, léka ské doporu ení, poskytování slu eb m e být anonymní, je diskrétní a zdarma. Celkem bylo v rámci A Poradny (poradenství, následná pé e, kontaktní centrum) u in no kontakt, resp intervencí. Pomoc v krizi Osobní krizová intervence Vzhledem k akutnosti a záva nosti stav n kterých klient byla v rámci poradny rovn v mnoha p ípadech poskytována krizová intervence, jejím ádoucím výsledkem je posílení klientovy schopnosti e it náro nou situaci, a to bu na základ strategií v minulosti osv d ených, nebo na základ postup nových. Sou asn by m lo dojít ke zvý ení klientova sebehodnocení a ke zmírn ní nep íjemného emo ního doprovodu krize (stav úzkosti, deprese, agrese). Internetové poradenství IP je poradenská slu ba ur ená lidem, kte í se dostali do situace, pro její e ení vyhledávají pomoc odborník prost ednictvím internetu a sou asn necht jí i nemohou komunikovat s odborníky jiným zp sobem. Na na i IP se mohl obrátit kdokoliv, kdo pot eboval pomoc v oblasti návykových látek, sociálních slu eb. Poradna nabízela bu p ímou odpov nebo p edala kontakty na jiné relevantní instituce. Telefonická linka d v ry tel.: Za rok 2007 bylo v rámci na í krizové pomoci podpo eno celkem 221 osob. Svépomocné terapeutické skupiny Anonymní alkoholici - svépomocná skupina Fénix v Brn V Brn ji n kolik let funguje spole enství mu a en, kte í se sna í spole nými silami svépomocí e it a vy e it sv j problém s alkoholem. Mnoho lidí neví, co si mají po pojmem Anonymní alkoholici p edstavit. Pro dal í má

6 tento název punc sekty nebo n jakého tajného spol ení s vlastními podivnými pravidly. Skupiny AA vycházejí ze situace, kdy existuje mnoho lidí, kte í tu í, e jejich zacházení s alkoholem u dávno není zdravé. P esto, z mnoha pochopitelných d vod, necht jí nav tívit odborníka. Na tzv. mítink mohl p ijít kdokoli, kdo m l zájem, setkání byla otev ená. Jsou bezplatná a probíhala ka dé pond lí, st edu a pátek v V úterý se schází skupina AA v anglickém jazyce. Více informací je na adrese: Anonymní gamble i svépomocná skupina v Brn V druhé polovin roku 2007 se poda ilo zahájit fungování svépomocné skupiny Anonymních gambler. Organizace navázala svým posláním na anonymní alkoholiky a pomáhá hrá m k uzdravení z jejich závislosti. Skupinová setkávání probíhaly ka dý tvrtek od 18:00 Více informací na Celkem za rok 2007 vyu ilo anonymních skupinových aktivit celkem 90 osob. Poradna a podpora zam stnanosti Poradna a podpora zam stnanosti je ur ena lidem, kte í jsou znevýhodn ní na trhu práce a cht jí i pot ebují podporu p i hledání a získání zam stnání. Slu by nabízí pomoc se zvládáním tí ivé situace spojené s nezam stnaností: o individuální konzultace pomoc a podpora p i hledání, zm n i odchodu ze zam stnání o otev ená skupinová setkání (rozvoj asertivity, zvládání stresu, trénink pohovoru) o psychologické poradenství o sociální poradenství pomoc s e ením nep íznivé sociální situace (bydlení, dluhy, aj.) o pomoc sestavit ivotopis, motiva ní dopis o mo nost kontaktovat zam stnavatele telefonicky, o em, p es internet. o mo nost vyu ít PC, internet a tiskárnu Za rok 2007 tuto slu bu vyu ilo 86 u ivatel. Bylo uskute n no 851 intervencí a 2559 kontakt.

7 PC Kurzy PC Kurzy byly ur eny p edev ím pro za áte níky, kte í jsou mén znalí, i zcela neznalí ovládání PC a p íslu ných program. Dále pak u ivatel m, kte í základy ovládají, ale dlouhodob nep i li do styku s IT (nap.lidé po výkonu trestu, eny po mate ské dovolené, lidé bez domova). Jednotlivé lekce byly zam eny na rozvoj základ práce s po íta em, práce s Internetem, em, práce v programu MS Word a základ práce s programem MS Excel. V PC Kurzech byl d raz kladen p edev ím na rozvoj po íta ové gramotnosti, s ím je druhotn spojen i rozvoj zdravého sebehodnocení a posílení motivace jedince pro vlastní rozvoj. Kurzy jsme nabízeli ve 2 variantách, ob varianty jsou akreditované M MT, a tudí mají charakter rekvalifikace: hodin hodin AJ kurzy základy anglického jazyka V bec poprvé se letos poda ilo rozjet kurz angli tiny v hodinové dotaci 60h, který vedla studentka Jana Barto ová. Kurz nav tívilo 10 u ivatel, 6 z nich kurz úsp n dokon ilo. PC u ebna s pevným p ipojením k internetu U ivatelé na ich slu eb mají mo nost vyu ívat PC u ebnu, tedy PC a internet za ú elem e ení své nep íznivé ivotní situace, stejn tak jako i frekventanti na ich PC kurz mají mo nost sem docházet a procvi ovat si své znalosti p i práci s PC. Sociální poradenství A Kluby nabízí i pomoc a podporu p i e ení konkrétních sociálních problém, nap. problémy s bydlením; orientace v systému sociálních dávek, pracovní poradenství, apod. I tuto slu bu bez návaznosti na program A Poradny i Poradny a podpory zam stnanosti u ivatelé ob as vyu ili, a to v dy jednorázov. Jednalo se zhruba o 10 u ivatel (ostatní u ivatelé v t inou rovn vyu ívají sociálního poradenství, av ak ti jsou v t inou zapojeni do vý e zmín ných program A Klub ). Volno asové aktivity a) Sout e Sout e byly i letos rozd leny do dvou ástí: Slavíci ve kolní lavici ást hudební p vecká

8 odborná porota sout ící a publikum Michael Marhold, dudák vít z zvlá tní ceny P edávání cen, Andrea Hauerová, 1.místo, 2. kategorie Sv t kolem nás - ást literární & výtvarná V roce 2007 byla novinkou nová koncepce sout e Sv t kolem nás, která byla nov od leto ního ro níku vymezena d tem ze sociáln ohro eného prost edí (d tské domovy, diagnostické a výchovné ústavy, apod.) Finále sout e prob hlo v Brn, Bílém dom v Sále B etislava Bakaly.

9 Vít zka výtvarné sout e, 1.kategorie Výstava literárních prací

10 Milan Joná, 18 let. Vít z literární sout e, 3. kategorie, téma Moje hranice ve vztahu k alkoholu. b) Výzkum A Kluby R realizují ka doro n anketní, anonymní pr zkum zneu ívání návykových látek v Brn. Cílem pr zkumu bylo zjistit stav zneu ívání návykových látek na základních a st edních kolách v Brn a blízkém okolí; ur it, s jakými drogami se áci nej ast ji setkávají, které drogy jsou nej ast ji drogami inicia ními (nástupovými), v jakém v ku u jednotlivých skupin dochází k prvnímu kontaktu s drogou a zda a v jaké mí e v u ívání návykových látek respondenti pokra ují. Tato zji t ní pomáhají p i koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu. (nap. zam ení na primární, sekundární, terciární prevenci, ir í spolupráce s rodinami atp.). Výsledky pr zkum jsou ve ejn dostupné na adrese Co se navíc poda ilo Registrace slu eb Dne byly organizaci zaregistrovány na Krajském ú ad Jihomoravského kraje (Odbor soc. v cí, odd lení soc. slu eb) následující slu by:

11 1) Odborné sociální poradenství v rámci A Poradny (poradna p i potí ích s alkoholem, jinými návykovými látkami a hazardními hrami) 2) Odborné sociální poradenství v rámci Poradny a podpory zam stnanosti 3) Slu by následné pé e 4) Kontaktní centrum. Internetová prezentace Organizace v b eznu 2007 spustila nové internetové stránky: Vzd lávání pracovník Pracovníci organizace se pravideln zú ast ují vzd lávacích aktivit-seminá, konferencí, výcvik, v roce 2007 to nap. byli: Výcvik Poradenských dovedností, IV. Mezinárodní konference Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky, Výcvik Empowerment I. a II., Zvládání obtí ných situací p i spolupráci s klientem, apod. Od srpna roku 2007 je v organizaci zaji t na pravidelná supervize skupinová i individuální. Supervizorkou je PhDr. So a Cpinová. Spolupráce s jinými organizacemi Podíleli jsme se na celorepublikovém Mezinárodním dni proti rasismu, který po ádalo Multikulturní centrum Praha. Mezinárodní den proti rasismu Pravideln nav t vujeme a vzájemn se informujeme s ostatními organizacemi o na ich slu bách: IQ Roma servis, Celsuz, Armáda spásy, apod. A Kluby se ú astnily komunitního plánování v rámci skupiny spole ensky nep izp sobiví. Personální zázemí Martin Klí - vedoucí Mgr. Tereza Nováková DiS. - psycholog, sociální pracovník (od íjna 2007 na mate ské dovolené) Mgr. Hana Dobe ová, Dis. psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník

12 Bc. Radim Janík - sociální pracovník, sociální pedagog Bc. et Bc. Veronika urá ová - sociální pracovník, sociální pedagog Externí spolupracovníci Gabriela enková - ekonomka Odborná garance a supervize: PhDr. So a Cpinová Správní rada: Mgr. V ra Nováková, Petr Jana ík, Roman Dresler Moc d kujeme v em, kte í nás v roce 2007 podpo ili Ministerstvo práce a sociálních v cí Ministerstvo kolství a t lovýchovy Krajský ú ad Jihomoravského kraje: Odbor kolství, Odbor sociálních v cí, Odbor zdravotnictví. Magistrát m sta Brna: Odbor zdravotnictví, Odbor sociální pé e, Odbor kolství, mláde e a t lovýchovy.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula.

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula. Obsah Slovo úvodem.............................................. 2 Důležité události roku 2008................................... 3 Poskytované služby......................................... 4 A Poradna.................................................

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více