VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, tel./fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno Školskou radou při ZŠ Květnového vítězství 1554 dne

2 1) Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k : Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 vedení školy: ředitel Mgr. Pavel Kopečný statutární zástupkyně ředitele Mgr. Libuše Vosková zástupce ředitele Mgr. Jaroslav Šimek kontaktní údaje - telefon Fax www stránky složení školské rady: Zvolen za Jméno Jméno zřizovatele Ivana Guthová Ing. Eva Štampachová zákonné zástupce Danuše Maurerová Ida Holešínská pedagogy PhDr. Kateřina Dršková Mgr. Taťána Trčková Charakteristika školy: Základní škola Květnového vítězství 1554 má koncepci vzdělávání postavenou na tradičních hodnotách českého školství a vychází z dlouholetého vzdělávacího programu Základní škola, do kterého jsme zasadili soudobé požadavky na vzdělávání dětí - výuku jazyků (především angličtiny) a ICT a dále vzdělávací obory pro rozvoj nadání v umění (hudební výchova) a sportu (fotbal a aerobik). Vzdělávání je v naší škole podporováno moderními metodami výuky ať už s využitím moderní vyučovací techniky (interaktivní výuka s pomocí ICT) nebo vzdělávacími metodami využívajícími myšlenek programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, projektové výuky, čtenářských dílen a dalších Cílem školy je přirozené inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním a také znevýhodněním sociálním, především cizinců. Důležitá je v tomto smyslu je vytváření individuálních vzdělávacích programů a také existence a činnost našeho Dysklubu a Klubu mosty, určené pro žáky se specifickými učebními problémy a děti cizinců. Návaznost na zaměření a činnosti v okolních školkách je jednak možnost sportovního rozvoje dětí ve spolupráci s TJ Háje, Duklou Praha a Mteam aerobic a také zaměření projektové výuky na prvním stupni v jedné rovině na témata environmentální výchovy a v rovině druhé na jednotlivé ročníkové projekty, které budou korespondovat s průřezovými tématy školního vzdělávacího programu. Nelze opomenout činnost školní družiny, která má vlastní vzdělávací program a podporuje mimoškolní činnosti žáků. 1

3 Otevřená základní škola je název našeho školního vzdělávacího programu a zároveň hlavní idea podporující fungování vztahů ve škole, vztahů školy a okolí a kvalitní poskytování služeb dětem a jejich rodičům. Naše škola je otevřená všem žákům, kterým nabízíme v procesu základního vzdělávání možnost rozvoje jejich talentu a nadání především v oblasti hudby a sportu, pomoc v překonávání potíží specifických poruch učení. Naše škola je otevřená rodičům našich žáků, jejich námětům, připomínkám a spolupráci při pořádání společných mimoškolních akcí. Zaměřujeme se na vytváření příznivého klimatu ve třídách a v celé škole. Počty žáků, ŠD: Počet vlastních žáků škola ŠD ŠJ k ) Zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (změny ŠVP, zkušenosti a poznatky z realizace, údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP): ŠVP pro základní vzdělávání Otevřená základní škola je platný od , ve školním roce 2009/2010 došlo na základě konzultací s pracovníky VÚP a zjištění ČŠI k některým úpravám školního vzdělávacího programu, především doplnění některých jeho částí dle RVP ZV a také k formálním úpravám dokumentu. Tyto úpravy zpřehlednily celý dokument a zajistily jeho soulad se zákonem 561/2004 Sb., v platném znění. Výuka probíhala dle tohoto programu ve všech ročnících školy. Ke kontrole a hodnocení výsledků vzdělávání žáků dochází v průběhu celého školního roku (žákovské práce, informační listy, žákovské knížky, zprávy o výsledcích vzdělávání na pedagogických radách, srovnávací testy, hodnotící schůze PDGR 4x ročně ). V tomto školním roce využilo vedení školy pro zjišťování výsledků vzdělávání také testy společnosti SCIO. Testování probíhalo online. V 5.ročníku v testech z Čj, M a obecných studijních předpokladů byly výsledky školy v celkovém porovnání v čj průměrné, v matematice mírně nadprůměrné a interpretace výsledků obecných studijních předpokladů ukázala, že využívání studijního potenciálu dětí je v obou předmětech optimální. Nadprůměrné výsledky dosáhli téměř ve všech sledovaných oblastech žáci 5.B, především v porozumění a v aplikaci v matematice. Žáci 6.ročníku se zapojili do srovnávacího testování klíčových kompetencí. Celkový výsledek naší školy byl podprůměrný a koresponduje s výsledky testování těchto žáků v 5.ročníku v loňském školním roce. Lehce nadprůměrných hodnot dosáhli žáci naší školy v sociálněpersonálních kompetencích, v kompetencích k učení naopak zaostali výrazně za průměrem základních škol zúčastněných v testu. Je také rozdíl mezi třídami 6.ročníku, 6.A měla výsledky lepší. Dotazníkové šetření jako součást testování přineslo poznatek o vysokých hodnotách tolerance a respektování ostatních a vztahu ke kultuře našich žáků. Také tato studie přinesla důležité poznatky pro další práci s těmito žáky. V 9.ročníku byly testovány za finanční pomoci rodičů český jazyk, matematika, anglický jazyk a obecné studijní předpoklady. V českém jazyce byly výsledky ve srovnání s ostatními základními školami průměrné, v matematice podprůměrné, v anglickém jazyce 2

4 nadprůměrné. Využití studijního potenciálu žáků bylo optimální s výjimkou matematiky, kde studijní předpoklady byly vyšší než odpovídalo dosaženým výsledkům. Výrazný rozdíl zde byl mezi jednotlivými třídami, kde právě v matematice dosáhli žáci 9.B velmi podprůměrných výsledků především ve znalostech a porozumění. Toto testování přispělo i k orientaci žáků a rodičů při volbě dalšího studia. Hlavním vnitřním ukazatelem ve sledování výsledků vzdělávání jednotlivců, tříd i celé školy jsou výstupy statistických sestav programu Bakaláři. Rozbor zjištěných skutečností byl proveden na pedagogické radě a závěry jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok a ve stanovení evaluačních kritérií na další období. Cíle vzdělávání jsou součástí pravidelné autoevaluace školy a jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu jako kritéria hodnocení práce školy v oblasti výsledků vzdělávání: - dosahování kompetencí vzdělávání podle ŠVP - osvojování očekávaných výstupů - stupeň úspěšnosti a neúspěšnosti žáků - počet žáků s kázeňskými opatřeními - úroveň uplatnění žáků - míra úspěšnosti žáků v soutěžích - úspěšnost žáků v testech 3) Jazykové vzdělávání a jeho podpora. Jazykové vzdělávání je jeden z hlavních záměrů našeho ŠVP, a proto je mu věnována náležitá pozornost jak po stránce personální, tak v dalším kvalifikačním rozvoji učitelů. K jsme měli 5 kvalifikovaných učitelů cizích jazyků (4 Aj, 1 Nj, celkem 85% kvalifikovanost). V plánu dalšího vzdělávání pedagogů bylo další rozšiřování znalostí potřebných pro výuku anglického jazyka především na I.stupni a dokončení kvalifikace u jednoho pedagoga. Finanční částky věnované z rozpočtu školy na materiální vybavení předmětů Aj a Nj jsou nadprůměrné ve srovnání s ostatními předměty. Podpora jazykového vzdělávání žáků se projevuje i v pořádání zahraničních výjezdů. Ve školním roce 2010/2011 to byl šestidenní výjezd do Anglie (Londýn) s účastí 23 žáků I. i II.stupně a dva jednodenní výjezdy do německy mluvících zemí Německa (Drážďany) a Rakouska (Linz) celkem 90 žáků II.stupně. 3

5 4) Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 37 31, ,7 nepedagogičtí 19 15, ,8 celkem 56 47, ,5 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let let nad 60 let z toho včetně důchodci počet Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 49,1 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost: ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací počet (fyz. osoby) k ped. prac. bez odborné kvalifikace Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 89 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP školy je plánováno a organizováno na základě následujících zásad: - Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v plánu DVPP. - Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. - Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy. - Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nebo pracovním zařazení podle Vyhlášky č.317/2005 o DVPP (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických jevů, koordinátora environmentální výchovy) má přednost před dalším studiem. 4

6 - S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady. - Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná. Přehled vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Fce, pozice Vzdělávací akce Počet hodin Vzdělávací instituce ředitel Studium pro vedoucí pracovníky Etická výchova PAUfest Inovace ve výuce CŠM PedF UK ZŠ Kunratice MŠMT zástupce ředitele učitelé (25) metodik prevence Co má obsahovat ŠVP Koordinátor ŠVP Odměny a tresty Žákovský parlament RWCT-Čtením a psaním ke kritickému myšlení Školní metodik prevence Žákovský parlament Diagnostika třídního kolektivu Školní klima PAU NIDV CDU,Plzeň 11.ZŠ 24 o.s. Kritické myšlení PedF UK CDU,Plzeň 11.ZŠ ZŠ Libčická PPP P 7 vedoucí ŠD setkání ped.prac. ŠD 7 učitel II.stupně Konference Dyskorunka 6 DYS-centrum Praha učitelé I.stupně (2) Kurz angličtiny-projekt OPPA 60 AKCENT IH Prague učitel II.stupně Google seminář 7 ZŠ Jílovská Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: Ve školním roce 2010/2011 si doplňovali odbornou kvalifikaci 2 pedagogičtí pracovníci. e) praxe studentů SŠ a VŠ ( uveďte počty studentů a délku praxe) 1 student VŠ 10 hodin náslechu, 20 odučených hodin 5) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k předpoklad k

7 6) Počet žáků k Z jiné městské části Z jiné obce Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet žáků celkem Z toho nově přijatí Praha 4 2 Hořovice, Středočeský 2 2 Praha 6 1 Doubek, Středočeský 2 0 Praha 4Praha 9 2 Jesenice, Středočeský 3 1 Praha 10 5 Mnichovice, Středočeský 1 0 Vestec, Středočeský 2 0 Kamenice, Středočeský 2 0 Celkem: ) Průměrný počet žáků: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21,6 21,6 21,6 8) Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 6 5 počet žáků Nabídka předmětů k rozvoji talentu a nadání není vázána na jednotlivé třídy, ale je prostupná ročníky I.stupně. Žáci si mohou rozšířit hodinovou dotaci v předmětech hudební výchova, tělesná výchova, anglický jazyk a informatika. 9) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a) Práce s integrovanými žáky: Žáci absolvují - po dohodě se zákonnými zástupci vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Na základě tohoto vyšetření uplatňujeme formu individuální integrace. U žáků se zdravotním postižením dojde na základě žádosti zákonných zástupců ke zpracování individuálního vzdělávacího programu (na jeden i více předmětů), který vychází z tematického plánu pro celou třídu, ale je uzpůsoben možnostem daného jednotlivce. Individuální programy jsou předkládány ke schválení PPP a zákonným zástupcům žáka a jsou pravidelně vyhodnocovány a v případě potřeby upravovány. Individuální péče je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnována i v rámci pravidelné činnosti Dysklubu, ve kterém pomocí náležitých metod a za použití kompenzačních pomůcek i PC programů dochází k výrazné nápravě poruch učení. V Dysklubu se žákům věnují paní učitelky, které 6

8 v minulých letech absolvovaly řadu seminářů a kurzů věnovaných práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka integrovaných žáků probíhala ve školním roce 2010/2011 v prostorách knihovny ( použití spec. pomůcek a materiálů karty Logico,prac. listy k nápravě SPU apod.) a v počítačové učebně ( využití výukových programů na PC Dyscom). Program byl zaměřen na individuální potřeby jednotlivých žáků podle jejich integračních plánů a podle probíraného učiva. Škola k evidovala celkem 42 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho pro 34 z nich byl vypracován individuální vzdělávací plán. O jejich vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů ředitel školy rozhodl na základě odborných posudků pedagogicko-psychologické poradny a na žádost zákonných zástupců žáků. Metody práce vycházejí z doporučení pracovníků PPP a vztahují se ke konkrétnímu typu postižení či znevýhodnění. S některými žáky pracuje po dohodě s rodiči také školní psycholog. b) Zkušenosti s péčí o nadané žáky Školní vzdělávací program Otevřená základní škola umožňuje rozvoj nadání a talentu žáků v několika rovinách: 1) na I.stupni si žák volí zájmové předměty, které rozšiřují výuku v oborech sportu, umění a komunikace (hudební výchova, anglický jazyk, fotbal, aerobic) 2) na II. stupni mohou žáci svůj zájem směřovat do povinně volitelných předmětů, které tvoří provázaný systém s důrazem na cizí jazyky a informační technologie. 3) v soutěžích, celoškolních akcích a na veřejných vystoupeních projevují a rozvíjí žáci svůj rozmanitý talent 4) mimoškolní činnost doplňuje nabídku nepovinných a volitelných předmětů c) Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Naši školu již několik let navštěvuje v průměru 8% dětí cizinců. Nedostatečná znalost českého jazyka těchto dětí je pro ně handicapem ve vzdělávání, a proto zde vznikl Klub mosty, ve kterém mají možnost pod vedením pedagogů I.stupně stálého opakování pojmů a procvičování učiva. Probíhá v učebně s využitím interaktivní tabule, karet Logico,českých knih apod. Skupinu tvořilo 10 žáků 1. 8.ročníku různých národností. Výuka byla zaměřena na rozšiřování slovní zásoby,ale i mluvnice,poznávání českých reálií a tradic. 10) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/2012 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/2012 (z výkazů pro daný šk.rok) Počet prvních tříd 2 Počet zapsaných dětí 60 pro šk. rok 2011/12 Počet přijatých dětí na 49 školní rok 2011/12 Počet odkladů na 11 školní rok 2011/12 7

9 11) Chování žáků Počet snížených známek uspokojivé neuspokojivé z chování ve II. pololetí 9 3 Nejvýraznější výchovné problémy byly řešeny na výchovných komisích za účasti zákonných zástupců, ředitele, výchovné poradkyně, třídních učitelů a dalších zainteresovaných pedagogů. Nejčastěji bylo řešeno záškoláctví, opakované nebo hrubé porušování školního řádu, neomluvené hodiny. zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2010/2011 počet hodin I. stupeň 5 1 II. stupeň 0 0 Celkem 5 1 Šk. rok 2010/2011 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. 12) Prospěch žáků celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,251 1,276 II. stupeň 1,680 1,689 Celkem 1,476 1,497 13) Školní družina klub Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, přípravu na vyučování a odpočinkovou činnost pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné docházce. Prostory školní družiny se nachází v přední části školy v pavilonu K. Ve školní družině je 5 oddělení, ve kterých je zapsáno 150 dětí. Každé oddělení má své vlastní prostory a dvě společné herny. Vybavení školní družiny je v některých odděleních potřeba zmodernizovat a to tak, aby více odpovídalo potřebám dětí. Výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků 8

10 pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti. Pro pobyt venku využíváme prostory v okolí školy, lesopark. Hlavním cílem školní družiny je získávání potřebných vědomostí a dovedností zábavnou formou pomocí her, soutěží a vycházek, využití přirozené dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací. V letošním školním roce byl v provozu klub pro žáky II.stupně, jehož hlavním posláním je možnost strávit čas mezi dopolední a odpolední výukou ve škole především za nepříznivého počasí. Klub je vybaven knihami a společenskými hrami. 14) Poradenské služby školy Ve spolupráci s ostatními vyučujícími výchovná poradkyně sleduje a hodnotí vývoj ve vzdělávání žáků. Zaměřuje se na ty, kteří se zhoršují v prospěchu či mají problémy s chováním. Spolupracuje s PPP Praha 11 v otázce integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pravidelně se účastní všech jejích školení a setkání výchovných poradců, které PPP pořádá. Řeší významnější přestupky proti školnímu řádu, po konzultaci s třídními učiteli svolává výchovné komise, spolupracuje se žákovskou samosprávou. Sleduje klima ve škole zadává a vyhodnocuje dotazníky. Závěry ze svých šetření konzultuje s vedením školy a třídními učiteli. Spolupracuje s pedagogy Dysklubu, sleduje a hodnotí individuální vzdělávací programy integrovaných žáků a vzdělávací výsledky dětí s poruchami učení. V oblasti informační činnosti spojené s volbou povolání výchovná poradkyně shromažďuje informace o středních školách, možnostech studia a způsobu přihlášení a žáky i jejich zákonné zástupce průběžně informuje (nástěnka na chodbě, konzultační hodiny pro žáky i rodiče). Významnou pomocí žákům a rodičům je také zjišťování možností přijetí žáků v dalších kolech přijímacího řízení, konzultace a doporučení Dnů otevřených dveří jednotlivých středních škol. Žákům byly interpretovány individuální výsledky SCIO testů a na jejich základě doporučeny typy škol pro další studium. Výchovná poradkyně využívá také PC program s testem volby povolání. V listopadu 2010 byla uspořádána třídní schůzka rodičů 9. tříd, jejíž hlavní náplní bylo další studium žáků po skončení základní školy (předání a vyplňování přihlášek, informace o možnostech studia). Škola pravidelně organizuje přípravu na přijímací zkoušky a Volba povolání je součástí tématických plánů Ov a Rv, děti pracují s internetovou poradnou, navštívily Scholu Pragensis. Ve spolupráci s PPP jsou nabízeny žákům 9. tříd profitesty usnadňující výběr dalšího studia. Po přijímacích řízeních vydává výchovná poradkyně žákům zápisové lístky a zpracovává data z přijímacích řízení. V tomto školním roce skončila spolupráce se Systémem integrované sociální intervence SISI, kde hlavní náplní byly poradenské služby škole hlavně v oblasti primární prevence (dotazníková šetření) a práce školního psychologa v rozsahu 2 hodin týdne. Spolupráce byla využita i k řešení problémů, které se objevily v průběhu školního roku v jednotlivých třídách. Výsledkem dobré spolupráce s Městskou policií je včasná eliminace výskytu negativních jevů v okolí školy. 9

11 15) Prevence rizikového chování Veškeré akce a aktivity v rámci primární prevence vycházely z minimálního preventivního programu školy, vypracovaného školní metodičkou prevence pro školní rok 2010/2011 (viz MPP). Byly splněny všechny nejdůležitější cíle a akce zahrnovaly co největší oblast školní prevence rizikového chování našich žáků, zároveň jsme se snažili pokrýt všechny cílové skupiny (1., 2. stupeň, pedagogové). Ve většině případů byly programy vedeny externisty, jejichž organizace splňovala požadované parametry (certifikace, akreditace MŠMT). Ve dnech se konal v Jizerských horách (hotel Montanie, Desná Souš) stmelovací kurz Na jedné lodi. Byl sestaven pro potřeby kolektivů 6.tříd ZŠ tedy prvního roku studia na druhém stupni. Účastníci se před akcí znali z předchozích pěti let studia. Kurzu se zúčastnili žáci ze tříd 6.A a 6.B. Realizátorem projektu byla škola, realizátorem kurzu o.s. Jules a Jim. K dosažení stanovených cílů kurzu byly využívány metody zážitkové pedagogiky, sociálního učení a osobnostně-sociální výchovy. Mezi hlavní techniky kurzu Na jedné lodi patřily interaktivní a týmové hry, diskusní, tvůrčí programy či netradiční vsuvky a motivační scénky. Součástí metodiky bylo i začlenění učitele do programu v roli pozorovatele a přímého účastníka. V průběhu celého roku škola velmi úzce spolupracovala s preventivně informačním oddělením pražské policie. Využili jsme bohaté nabídky interakčních programů vedených poručicí Danielou Razímovou. Jednotlivé semináře, rozdělené do 3 základních skupin (bezpečné chování, mezilidské vztahy, závislosti), byly přizpůsobeny cílovým skupinám (1., 2. stupeň). Ke všem uvedeným tématům děti dostaly informační materiály s preventivními radami, důležitá telefonní čísla, případně další kontakty. Zároveň v průběhu celého školního roku probíhala na 1. stupni dopravní výchova Ajax. V 1. pololetí školního roku se děti 1. stupně (3., 4. třídy) účastnily programu o.s. Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování. Interaktivní hudebně pohybová dílna byla zaměřena na možné způsoby jak zvládat agresivitu a navozovat přátelskou atmosféru. Ve 2. pololetí byli žáci 2. stupně (8. a 9. ročníky) v rámci semináře Davida Lebedy Úvod do problematiky extremismu seznámeni s riziky pravicového i levicového extremismu pro dnešní společnost. Kurz byl doplněn DVD i filmovými ukázkami. Dále pro 9. ročníky připravila o.s. Člověk v tísni workshop C est la vie, jehož cílem bylo získat sociální dovednosti, umět se orientovat v problémech, rozhodnout se, vyzkoušet si různé modely chování, způsoby uvažování atd. potřebné pro budoucí samostatný život. Součástí tohoto workshopu byla i reflexe dětí spojená herním zážitkem. Pro 2. třídy 1. stupně byl Institutem Filia realizován dlouhodobý preventivní program (celkový počet hodin 10). Lekce se odehrály na základě speciálně čtené pohádky či příběhu, ve kterých děti samy hledaly poučení a témata se týkala především pochopení pojmu zdraví a prevence: chování k cizím lidem, návykové látky, pochopení pojmu závislost atd. Škola se zapojila do akce Světový den bez tabáku 2011 Vyměň krabičku, pořádané Českou koalicí proti tabáku. 5 tříd školy během měsíce vytvářelo originální nekuřácké krabičky, které poté dobrovolníci v pražských ulicích vyměňovali s kuřáky za jejich krabičky s cigaretami. 2. a 6. ročník absolvovaly preventivně výchovný program Hasík. Program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka 10

12 probíhala hravou a názornou formou a vedli ji odborně vyškolení instruktoři s akreditací MŠMT ČR z řad profesionálních a dobrovolných sborů. Na škole proběhly 2 projektové dny Agrese není hra I., II. pro ročníky.. U 6. a 7. tříd byl kladen důraz na utváření správných vazeb v kolektivu, na správné řešení konfliktů a na základní pojmy typu pasivita, agresivita, asertivita, projekt pro 8. ročník byl koncipován obdobně, konečný důraz byl kladen na kyberšikanu. 16) Environmentální výchova Environmentální vzdělávání vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO (environmentální vzdělání, výchova a osvěta). Základním dokumenty EVVO se stal ŠVP a školní program EVVO. ŠVP obsahuje výchovné a vzdělávací strategie podporující cíle EVVO, klíčové kompetence žáků rozvíjené EVVO, program EVVO pak konkretizuje tématické okruhy v jednotlivých ročnících a průřezová témata. Školní program environmentální výchovy obsahuje také konkrétní cíle a akce k jejich naplnění. Hlavní cíle jsou definovány takto: vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí upevnit návyk třídit odpad naučit šetřit energií a materiály naučit žáky starat se a upravovat okolní prostředí pochopení ekologických souvislostí a nalezení souladu člověka a přírody Na podporu těchto cílů proběhla celá řada aktivit: V březnu 2010 získala naše škola v rámci projektu Kompostování na školních zahradách kompostér. Téma bioodpadu, kompostování a vlastní práci s kompostérem jsme začlenili do průřezového tématu enviromentální výchovy, především do předmětů přírodověda, přírodopis a praktické činnosti. Žáci se s problematikou bioodpadu a kompostování setkávají od 4. do 9. ročníku, vždy ale v jiném kontextu třídy : doplnění tématu Třídění odpadů 6. třída : doplnění tématu Zelinářské a ovocné zahrady a Ekosystémy 7. třída : doplnění tématu Bezobratlí živočichové, půdní organismy 8. a 9. třída : doplnění tématu Pedosféra, půdotvorné procesy, humus, hnojení třída : práce na školním pozemku, včetně kompostování v rámci praktických činností V průběhu školního roku v návaznosti na témata ŠVP se žáci zúčastnili terénních programů s Ekocentem Koniklec : Mikrosvět Kunratického lesa 7. třídy ( 38 žáků) Průzkum v lesoparku Kamýk 6. třídy ( 45 žáků) Meandry Kunratického potoka - 9. třídy ( 32 žáků) Další akce: - sběr papíru (část výtěžku věnována na studium indické dívky adopce na dálku) - sběr plastových víček PET lahví a baterií 11

13 - vycházky do okolí v rámci předmětů Člověk a jeho svět a Přírodopisu - návštěva Toulcova dvora (ekologické centrum hl.m.prahy), - Myslivost, lesnictví, lesní zvěř - beseda, kterou pro děti ze školních družin připravila Městská část 11 ve spolupráci s LESY hlavního města Prahy 17) Multikulturní výchova Jako průřezové téma prostupuje multikulturní výchova téměř všemi předměty školního vzdělávacího programu především ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět a umění a kultura. 18) Počet dětí cizinců a) ze zemí EU Stát EU počet dětí Slovenská republika 4 Celkem 4 b) z ostatních zemí Stát počet dětí Gruzie 1 Irácká republika 4 Islámská republika Afghánistán 2 Ruská federace 3 Ukrajina 7 Vietnamská socialistická republika 15 Celkem 32 Začleňování dětí cizinců probíhá velmi dobře v třídních kolektivech, významnou pomoc se zvládnutím jazyka nabízí Klub mosty a rodiče těchto dětí jsou častými návštěvníky akcí pořádaných školou. 19) Školní stravování Plnění spotřebního koše v %: Ø za školní rok Maso 99.2 Ryby 97.8 Mléko 88.5 Mléčně výrobky Tuky 84.3 Cukr 73.2 Zelenina 91.7 Ovoce 98.7 Brambory Luštěniny

14 Všechny odchylky jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování Komentář ke spotřebnímu koši: Čerstvé ovoce nebo zeleninu podáváme téměř každý den případně mléčný výrobek nebo moučník. Za svůj úspěch považujeme, že naši strávníci stále častěji jedí ryby. Do jídelníčku zařazujeme méně známé druhy ryb(tilápie, máslová ryba Mahi-mahi).I když jsou zařazeny na oběd číslo 2, děti si je samy volí. Luštěniny ještě nejsou moc oblíbené, ale kde je to vhodné, zařazujeme do vaření pokrmů cizrnovou mouku. Ta nám pomáhá plnit spotřební koš. Stále věnujeme velkou pozornost nápojům bez konzervatů. Střídáme různé druhy a čaje nepřeslazujeme.mléko podáváme převážně ochucené. Nabízíme strávníkům na zkoušku i neslazený čaj. Strávníky se snažíme seznamovat i s méně známými druhy jídel. Nedostatky v provozu ŠJ: Nedostatky, na které upozorňuje hygiena, odstraňujeme průběžně. Jedná se o malování, natírání, výměnu poškozeného nádobí, deratizaci. 20) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Ke spolupráci s rodiči dochází hlavně prostřednictvím Klubu přátel školy, občanského sdružení, jehož hlavním cílem je podpora školy ze strany rodičů. Finanční pomoc ze strany KPŠ škole je významná (zakoupení kopírky pro potřeby školy a financování jejího provozu, ozvučení, stoly a lavice na společné akce rodičů a dětí, finanční podpora soutěží pořádaných školou, SCIO testy), přesto cítíme rezervy v iniciativě rodičů při spolupráci na aktivitách školy. Třídní zástupci KPŠ byli pravidelně informováni o nejdůležitějších akcích, záměrech a plánech školy při osobních setkáních s ředitelem školy i pomocí ové korespondence a tyto informace předávali ostatním rodičům na třídních schůzkách. Každoročně pořádáme akce pro děti a jejich rodiče, které mají velikou tradici podzimní zahradní slavnost, vánoční jarmark, vánoční koncert, karneval, pálení čarodějnic, jarní koncert. Účast žáků je téměř stoprocentní, účast rodičů se dlouhodobě pohybuje mezi 20-60% podle typu akce, největší návštěvnost mají vánoční a jarní koncerty. Naplňuje se zde z části jeden z koncepčních záměrů a to otevřenost školy a spolupráce s rodiči jako zákazníky, které přesvědčujeme o kvalitě nabízených služeb za pomoci jejich osobní zkušenosti a o vstřícnosti vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. V rámci projektu rozšířené výuky tělesné výchovy došlo k prohloubení spolupráce s fotbalovými oddíly FC Háje a FK Dukla Praha a oddílem aerobiku MTeam Praha, které zabezpečují výuku také personálně a tím dochází ke zkvalitnění výuky. Výsledkem této spolupráce je také iniciativa a podpora při pořádání turnajů a soutěží nejen zaměřených na fotbal a aerobic, ale také soutěží všestranostních pro všechny žáky školy, jako např. Květńákova opičí dráha, které se zúčastnilo dobrovolně 85% žáků 1.-3.tříd. Dalším spolupracujícím subjektem je DDM, který organizačně zajišťuje některé významné soutěže pro školy Prahay 11 jako např. Rabbit cup soutěž v aerobicu jednotlivců nebo Kop cup fotbalový turnaj žáků 1.-5.tříd. 13

15 Spolu se Sportovní Jižní Město o.p.s. jsme navázali spolupráci se školami ze srbského Nového Sadu, jejímž hlavním cílem je vzájemné poznání českých a srbských žáků při sportovním turnaji ve fotbale, basketbale a volejbale. 21) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V uplynulém školním roce škola podala celkem 12 žádostí o finanční podporu projektů vyhlašovaných MČ P11 a MHMP. Realizovány byly tyto projekty název projektu přidělená poskytovatel dotace Rekonstrukce běžecké dráhy a doskočiště ,-Kč MHMP Respektovat a být respektován ,-Kč MHMP Za děti bez rizikového chování ,-Kč MHMP Plujeme správným směrem II ,-Kč MHMP Pohádkou za znalostmi o zdravém způsobu života ,-Kč MČ P11 Přátelská atmosféra II ,-Kč MČ P11 Podzimní zahradní slavnost 3 000,-Kč MČ P11 Vánoční jarmark 3 000,-Kč MČ P11 Karneval 2 000,-Kč MČ P11 Čarodějnice 3 000,-Kč MČ P11 22) Účast žáků v olympiádách a dalších soutěžích Olympiáda v českém jazyce Školní kolo 15 žáků Obvodní kolo 2 žákyně, 6. a 15.místo Olympiáda v matematice Školní kolo 53 žáků Obvodní kolo 5 žáků Olympiáda v dějepise Školní kolo 6 žáků Obvodní kolo 1 žák, 9.místo Klokan (matematika-mezinárodní) Školní kolo 48 žáků Pythagoriáda Školní kolo 85 žáků Obvodní kolo 2 žáci Sportovní soutěže 14

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 1) Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014: Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více