VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, tel./fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno Školskou radou při ZŠ Květnového vítězství 1554 dne

2 1) Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k : Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 vedení školy: ředitel Mgr. Pavel Kopečný statutární zástupkyně ředitele Mgr. Libuše Vosková zástupce ředitele Mgr. Jaroslav Šimek kontaktní údaje - telefon Fax www stránky složení školské rady: Zvolen za Jméno Jméno zřizovatele Ivana Guthová Ing. Eva Štampachová zákonné zástupce Danuše Maurerová Ida Holešínská pedagogy PhDr. Kateřina Dršková Mgr. Taťána Trčková Charakteristika školy: Základní škola Květnového vítězství 1554 má koncepci vzdělávání postavenou na tradičních hodnotách českého školství a vychází z dlouholetého vzdělávacího programu Základní škola, do kterého jsme zasadili soudobé požadavky na vzdělávání dětí - výuku jazyků (především angličtiny) a ICT a dále vzdělávací obory pro rozvoj nadání v umění (hudební výchova) a sportu (fotbal a aerobik). Vzdělávání je v naší škole podporováno moderními metodami výuky ať už s využitím moderní vyučovací techniky (interaktivní výuka s pomocí ICT) nebo vzdělávacími metodami využívajícími myšlenek programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, projektové výuky, čtenářských dílen a dalších Cílem školy je přirozené inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním a také znevýhodněním sociálním, především cizinců. Důležitá je v tomto smyslu je vytváření individuálních vzdělávacích programů a také existence a činnost našeho Dysklubu a Klubu mosty, určené pro žáky se specifickými učebními problémy a děti cizinců. Návaznost na zaměření a činnosti v okolních školkách je jednak možnost sportovního rozvoje dětí ve spolupráci s TJ Háje, Duklou Praha a Mteam aerobic a také zaměření projektové výuky na prvním stupni v jedné rovině na témata environmentální výchovy a v rovině druhé na jednotlivé ročníkové projekty, které budou korespondovat s průřezovými tématy školního vzdělávacího programu. Nelze opomenout činnost školní družiny, která má vlastní vzdělávací program a podporuje mimoškolní činnosti žáků. 1

3 Otevřená základní škola je název našeho školního vzdělávacího programu a zároveň hlavní idea podporující fungování vztahů ve škole, vztahů školy a okolí a kvalitní poskytování služeb dětem a jejich rodičům. Naše škola je otevřená všem žákům, kterým nabízíme v procesu základního vzdělávání možnost rozvoje jejich talentu a nadání především v oblasti hudby a sportu, pomoc v překonávání potíží specifických poruch učení. Naše škola je otevřená rodičům našich žáků, jejich námětům, připomínkám a spolupráci při pořádání společných mimoškolních akcí. Zaměřujeme se na vytváření příznivého klimatu ve třídách a v celé škole. Počty žáků, ŠD: Počet vlastních žáků škola ŠD ŠJ k ) Zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (změny ŠVP, zkušenosti a poznatky z realizace, údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP): ŠVP pro základní vzdělávání Otevřená základní škola je platný od , ve školním roce 2009/2010 došlo na základě konzultací s pracovníky VÚP a zjištění ČŠI k některým úpravám školního vzdělávacího programu, především doplnění některých jeho částí dle RVP ZV a také k formálním úpravám dokumentu. Tyto úpravy zpřehlednily celý dokument a zajistily jeho soulad se zákonem 561/2004 Sb., v platném znění. Výuka probíhala dle tohoto programu ve všech ročnících školy. Ke kontrole a hodnocení výsledků vzdělávání žáků dochází v průběhu celého školního roku (žákovské práce, informační listy, žákovské knížky, zprávy o výsledcích vzdělávání na pedagogických radách, srovnávací testy, hodnotící schůze PDGR 4x ročně ). V tomto školním roce využilo vedení školy pro zjišťování výsledků vzdělávání také testy společnosti SCIO. Testování probíhalo online. V 5.ročníku v testech z Čj, M a obecných studijních předpokladů byly výsledky školy v celkovém porovnání v čj průměrné, v matematice mírně nadprůměrné a interpretace výsledků obecných studijních předpokladů ukázala, že využívání studijního potenciálu dětí je v obou předmětech optimální. Nadprůměrné výsledky dosáhli téměř ve všech sledovaných oblastech žáci 5.B, především v porozumění a v aplikaci v matematice. Žáci 6.ročníku se zapojili do srovnávacího testování klíčových kompetencí. Celkový výsledek naší školy byl podprůměrný a koresponduje s výsledky testování těchto žáků v 5.ročníku v loňském školním roce. Lehce nadprůměrných hodnot dosáhli žáci naší školy v sociálněpersonálních kompetencích, v kompetencích k učení naopak zaostali výrazně za průměrem základních škol zúčastněných v testu. Je také rozdíl mezi třídami 6.ročníku, 6.A měla výsledky lepší. Dotazníkové šetření jako součást testování přineslo poznatek o vysokých hodnotách tolerance a respektování ostatních a vztahu ke kultuře našich žáků. Také tato studie přinesla důležité poznatky pro další práci s těmito žáky. V 9.ročníku byly testovány za finanční pomoci rodičů český jazyk, matematika, anglický jazyk a obecné studijní předpoklady. V českém jazyce byly výsledky ve srovnání s ostatními základními školami průměrné, v matematice podprůměrné, v anglickém jazyce 2

4 nadprůměrné. Využití studijního potenciálu žáků bylo optimální s výjimkou matematiky, kde studijní předpoklady byly vyšší než odpovídalo dosaženým výsledkům. Výrazný rozdíl zde byl mezi jednotlivými třídami, kde právě v matematice dosáhli žáci 9.B velmi podprůměrných výsledků především ve znalostech a porozumění. Toto testování přispělo i k orientaci žáků a rodičů při volbě dalšího studia. Hlavním vnitřním ukazatelem ve sledování výsledků vzdělávání jednotlivců, tříd i celé školy jsou výstupy statistických sestav programu Bakaláři. Rozbor zjištěných skutečností byl proveden na pedagogické radě a závěry jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok a ve stanovení evaluačních kritérií na další období. Cíle vzdělávání jsou součástí pravidelné autoevaluace školy a jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu jako kritéria hodnocení práce školy v oblasti výsledků vzdělávání: - dosahování kompetencí vzdělávání podle ŠVP - osvojování očekávaných výstupů - stupeň úspěšnosti a neúspěšnosti žáků - počet žáků s kázeňskými opatřeními - úroveň uplatnění žáků - míra úspěšnosti žáků v soutěžích - úspěšnost žáků v testech 3) Jazykové vzdělávání a jeho podpora. Jazykové vzdělávání je jeden z hlavních záměrů našeho ŠVP, a proto je mu věnována náležitá pozornost jak po stránce personální, tak v dalším kvalifikačním rozvoji učitelů. K jsme měli 5 kvalifikovaných učitelů cizích jazyků (4 Aj, 1 Nj, celkem 85% kvalifikovanost). V plánu dalšího vzdělávání pedagogů bylo další rozšiřování znalostí potřebných pro výuku anglického jazyka především na I.stupni a dokončení kvalifikace u jednoho pedagoga. Finanční částky věnované z rozpočtu školy na materiální vybavení předmětů Aj a Nj jsou nadprůměrné ve srovnání s ostatními předměty. Podpora jazykového vzdělávání žáků se projevuje i v pořádání zahraničních výjezdů. Ve školním roce 2010/2011 to byl šestidenní výjezd do Anglie (Londýn) s účastí 23 žáků I. i II.stupně a dva jednodenní výjezdy do německy mluvících zemí Německa (Drážďany) a Rakouska (Linz) celkem 90 žáků II.stupně. 3

5 4) Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 37 31, ,7 nepedagogičtí 19 15, ,8 celkem 56 47, ,5 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let let nad 60 let z toho včetně důchodci počet Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 49,1 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost: ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací počet (fyz. osoby) k ped. prac. bez odborné kvalifikace Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 89 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP školy je plánováno a organizováno na základě následujících zásad: - Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v plánu DVPP. - Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. - Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy. - Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nebo pracovním zařazení podle Vyhlášky č.317/2005 o DVPP (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických jevů, koordinátora environmentální výchovy) má přednost před dalším studiem. 4

6 - S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady. - Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná. Přehled vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Fce, pozice Vzdělávací akce Počet hodin Vzdělávací instituce ředitel Studium pro vedoucí pracovníky Etická výchova PAUfest Inovace ve výuce CŠM PedF UK ZŠ Kunratice MŠMT zástupce ředitele učitelé (25) metodik prevence Co má obsahovat ŠVP Koordinátor ŠVP Odměny a tresty Žákovský parlament RWCT-Čtením a psaním ke kritickému myšlení Školní metodik prevence Žákovský parlament Diagnostika třídního kolektivu Školní klima PAU NIDV CDU,Plzeň 11.ZŠ 24 o.s. Kritické myšlení PedF UK CDU,Plzeň 11.ZŠ ZŠ Libčická PPP P 7 vedoucí ŠD setkání ped.prac. ŠD 7 učitel II.stupně Konference Dyskorunka 6 DYS-centrum Praha učitelé I.stupně (2) Kurz angličtiny-projekt OPPA 60 AKCENT IH Prague učitel II.stupně Google seminář 7 ZŠ Jílovská Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: Ve školním roce 2010/2011 si doplňovali odbornou kvalifikaci 2 pedagogičtí pracovníci. e) praxe studentů SŠ a VŠ ( uveďte počty studentů a délku praxe) 1 student VŠ 10 hodin náslechu, 20 odučených hodin 5) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k předpoklad k

7 6) Počet žáků k Z jiné městské části Z jiné obce Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet žáků celkem Z toho nově přijatí Praha 4 2 Hořovice, Středočeský 2 2 Praha 6 1 Doubek, Středočeský 2 0 Praha 4Praha 9 2 Jesenice, Středočeský 3 1 Praha 10 5 Mnichovice, Středočeský 1 0 Vestec, Středočeský 2 0 Kamenice, Středočeský 2 0 Celkem: ) Průměrný počet žáků: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21,6 21,6 21,6 8) Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 6 5 počet žáků Nabídka předmětů k rozvoji talentu a nadání není vázána na jednotlivé třídy, ale je prostupná ročníky I.stupně. Žáci si mohou rozšířit hodinovou dotaci v předmětech hudební výchova, tělesná výchova, anglický jazyk a informatika. 9) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a) Práce s integrovanými žáky: Žáci absolvují - po dohodě se zákonnými zástupci vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Na základě tohoto vyšetření uplatňujeme formu individuální integrace. U žáků se zdravotním postižením dojde na základě žádosti zákonných zástupců ke zpracování individuálního vzdělávacího programu (na jeden i více předmětů), který vychází z tematického plánu pro celou třídu, ale je uzpůsoben možnostem daného jednotlivce. Individuální programy jsou předkládány ke schválení PPP a zákonným zástupcům žáka a jsou pravidelně vyhodnocovány a v případě potřeby upravovány. Individuální péče je žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnována i v rámci pravidelné činnosti Dysklubu, ve kterém pomocí náležitých metod a za použití kompenzačních pomůcek i PC programů dochází k výrazné nápravě poruch učení. V Dysklubu se žákům věnují paní učitelky, které 6

8 v minulých letech absolvovaly řadu seminářů a kurzů věnovaných práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka integrovaných žáků probíhala ve školním roce 2010/2011 v prostorách knihovny ( použití spec. pomůcek a materiálů karty Logico,prac. listy k nápravě SPU apod.) a v počítačové učebně ( využití výukových programů na PC Dyscom). Program byl zaměřen na individuální potřeby jednotlivých žáků podle jejich integračních plánů a podle probíraného učiva. Škola k evidovala celkem 42 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho pro 34 z nich byl vypracován individuální vzdělávací plán. O jejich vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů ředitel školy rozhodl na základě odborných posudků pedagogicko-psychologické poradny a na žádost zákonných zástupců žáků. Metody práce vycházejí z doporučení pracovníků PPP a vztahují se ke konkrétnímu typu postižení či znevýhodnění. S některými žáky pracuje po dohodě s rodiči také školní psycholog. b) Zkušenosti s péčí o nadané žáky Školní vzdělávací program Otevřená základní škola umožňuje rozvoj nadání a talentu žáků v několika rovinách: 1) na I.stupni si žák volí zájmové předměty, které rozšiřují výuku v oborech sportu, umění a komunikace (hudební výchova, anglický jazyk, fotbal, aerobic) 2) na II. stupni mohou žáci svůj zájem směřovat do povinně volitelných předmětů, které tvoří provázaný systém s důrazem na cizí jazyky a informační technologie. 3) v soutěžích, celoškolních akcích a na veřejných vystoupeních projevují a rozvíjí žáci svůj rozmanitý talent 4) mimoškolní činnost doplňuje nabídku nepovinných a volitelných předmětů c) Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Naši školu již několik let navštěvuje v průměru 8% dětí cizinců. Nedostatečná znalost českého jazyka těchto dětí je pro ně handicapem ve vzdělávání, a proto zde vznikl Klub mosty, ve kterém mají možnost pod vedením pedagogů I.stupně stálého opakování pojmů a procvičování učiva. Probíhá v učebně s využitím interaktivní tabule, karet Logico,českých knih apod. Skupinu tvořilo 10 žáků 1. 8.ročníku různých národností. Výuka byla zaměřena na rozšiřování slovní zásoby,ale i mluvnice,poznávání českých reálií a tradic. 10) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/2012 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/2012 (z výkazů pro daný šk.rok) Počet prvních tříd 2 Počet zapsaných dětí 60 pro šk. rok 2011/12 Počet přijatých dětí na 49 školní rok 2011/12 Počet odkladů na 11 školní rok 2011/12 7

9 11) Chování žáků Počet snížených známek uspokojivé neuspokojivé z chování ve II. pololetí 9 3 Nejvýraznější výchovné problémy byly řešeny na výchovných komisích za účasti zákonných zástupců, ředitele, výchovné poradkyně, třídních učitelů a dalších zainteresovaných pedagogů. Nejčastěji bylo řešeno záškoláctví, opakované nebo hrubé porušování školního řádu, neomluvené hodiny. zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2010/2011 počet hodin I. stupeň 5 1 II. stupeň 0 0 Celkem 5 1 Šk. rok 2010/2011 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. 12) Prospěch žáků celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,251 1,276 II. stupeň 1,680 1,689 Celkem 1,476 1,497 13) Školní družina klub Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, přípravu na vyučování a odpočinkovou činnost pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné docházce. Prostory školní družiny se nachází v přední části školy v pavilonu K. Ve školní družině je 5 oddělení, ve kterých je zapsáno 150 dětí. Každé oddělení má své vlastní prostory a dvě společné herny. Vybavení školní družiny je v některých odděleních potřeba zmodernizovat a to tak, aby více odpovídalo potřebám dětí. Výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků 8

10 pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti. Pro pobyt venku využíváme prostory v okolí školy, lesopark. Hlavním cílem školní družiny je získávání potřebných vědomostí a dovedností zábavnou formou pomocí her, soutěží a vycházek, využití přirozené dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací. V letošním školním roce byl v provozu klub pro žáky II.stupně, jehož hlavním posláním je možnost strávit čas mezi dopolední a odpolední výukou ve škole především za nepříznivého počasí. Klub je vybaven knihami a společenskými hrami. 14) Poradenské služby školy Ve spolupráci s ostatními vyučujícími výchovná poradkyně sleduje a hodnotí vývoj ve vzdělávání žáků. Zaměřuje se na ty, kteří se zhoršují v prospěchu či mají problémy s chováním. Spolupracuje s PPP Praha 11 v otázce integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pravidelně se účastní všech jejích školení a setkání výchovných poradců, které PPP pořádá. Řeší významnější přestupky proti školnímu řádu, po konzultaci s třídními učiteli svolává výchovné komise, spolupracuje se žákovskou samosprávou. Sleduje klima ve škole zadává a vyhodnocuje dotazníky. Závěry ze svých šetření konzultuje s vedením školy a třídními učiteli. Spolupracuje s pedagogy Dysklubu, sleduje a hodnotí individuální vzdělávací programy integrovaných žáků a vzdělávací výsledky dětí s poruchami učení. V oblasti informační činnosti spojené s volbou povolání výchovná poradkyně shromažďuje informace o středních školách, možnostech studia a způsobu přihlášení a žáky i jejich zákonné zástupce průběžně informuje (nástěnka na chodbě, konzultační hodiny pro žáky i rodiče). Významnou pomocí žákům a rodičům je také zjišťování možností přijetí žáků v dalších kolech přijímacího řízení, konzultace a doporučení Dnů otevřených dveří jednotlivých středních škol. Žákům byly interpretovány individuální výsledky SCIO testů a na jejich základě doporučeny typy škol pro další studium. Výchovná poradkyně využívá také PC program s testem volby povolání. V listopadu 2010 byla uspořádána třídní schůzka rodičů 9. tříd, jejíž hlavní náplní bylo další studium žáků po skončení základní školy (předání a vyplňování přihlášek, informace o možnostech studia). Škola pravidelně organizuje přípravu na přijímací zkoušky a Volba povolání je součástí tématických plánů Ov a Rv, děti pracují s internetovou poradnou, navštívily Scholu Pragensis. Ve spolupráci s PPP jsou nabízeny žákům 9. tříd profitesty usnadňující výběr dalšího studia. Po přijímacích řízeních vydává výchovná poradkyně žákům zápisové lístky a zpracovává data z přijímacích řízení. V tomto školním roce skončila spolupráce se Systémem integrované sociální intervence SISI, kde hlavní náplní byly poradenské služby škole hlavně v oblasti primární prevence (dotazníková šetření) a práce školního psychologa v rozsahu 2 hodin týdne. Spolupráce byla využita i k řešení problémů, které se objevily v průběhu školního roku v jednotlivých třídách. Výsledkem dobré spolupráce s Městskou policií je včasná eliminace výskytu negativních jevů v okolí školy. 9

11 15) Prevence rizikového chování Veškeré akce a aktivity v rámci primární prevence vycházely z minimálního preventivního programu školy, vypracovaného školní metodičkou prevence pro školní rok 2010/2011 (viz MPP). Byly splněny všechny nejdůležitější cíle a akce zahrnovaly co největší oblast školní prevence rizikového chování našich žáků, zároveň jsme se snažili pokrýt všechny cílové skupiny (1., 2. stupeň, pedagogové). Ve většině případů byly programy vedeny externisty, jejichž organizace splňovala požadované parametry (certifikace, akreditace MŠMT). Ve dnech se konal v Jizerských horách (hotel Montanie, Desná Souš) stmelovací kurz Na jedné lodi. Byl sestaven pro potřeby kolektivů 6.tříd ZŠ tedy prvního roku studia na druhém stupni. Účastníci se před akcí znali z předchozích pěti let studia. Kurzu se zúčastnili žáci ze tříd 6.A a 6.B. Realizátorem projektu byla škola, realizátorem kurzu o.s. Jules a Jim. K dosažení stanovených cílů kurzu byly využívány metody zážitkové pedagogiky, sociálního učení a osobnostně-sociální výchovy. Mezi hlavní techniky kurzu Na jedné lodi patřily interaktivní a týmové hry, diskusní, tvůrčí programy či netradiční vsuvky a motivační scénky. Součástí metodiky bylo i začlenění učitele do programu v roli pozorovatele a přímého účastníka. V průběhu celého roku škola velmi úzce spolupracovala s preventivně informačním oddělením pražské policie. Využili jsme bohaté nabídky interakčních programů vedených poručicí Danielou Razímovou. Jednotlivé semináře, rozdělené do 3 základních skupin (bezpečné chování, mezilidské vztahy, závislosti), byly přizpůsobeny cílovým skupinám (1., 2. stupeň). Ke všem uvedeným tématům děti dostaly informační materiály s preventivními radami, důležitá telefonní čísla, případně další kontakty. Zároveň v průběhu celého školního roku probíhala na 1. stupni dopravní výchova Ajax. V 1. pololetí školního roku se děti 1. stupně (3., 4. třídy) účastnily programu o.s. Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování. Interaktivní hudebně pohybová dílna byla zaměřena na možné způsoby jak zvládat agresivitu a navozovat přátelskou atmosféru. Ve 2. pololetí byli žáci 2. stupně (8. a 9. ročníky) v rámci semináře Davida Lebedy Úvod do problematiky extremismu seznámeni s riziky pravicového i levicového extremismu pro dnešní společnost. Kurz byl doplněn DVD i filmovými ukázkami. Dále pro 9. ročníky připravila o.s. Člověk v tísni workshop C est la vie, jehož cílem bylo získat sociální dovednosti, umět se orientovat v problémech, rozhodnout se, vyzkoušet si různé modely chování, způsoby uvažování atd. potřebné pro budoucí samostatný život. Součástí tohoto workshopu byla i reflexe dětí spojená herním zážitkem. Pro 2. třídy 1. stupně byl Institutem Filia realizován dlouhodobý preventivní program (celkový počet hodin 10). Lekce se odehrály na základě speciálně čtené pohádky či příběhu, ve kterých děti samy hledaly poučení a témata se týkala především pochopení pojmu zdraví a prevence: chování k cizím lidem, návykové látky, pochopení pojmu závislost atd. Škola se zapojila do akce Světový den bez tabáku 2011 Vyměň krabičku, pořádané Českou koalicí proti tabáku. 5 tříd školy během měsíce vytvářelo originální nekuřácké krabičky, které poté dobrovolníci v pražských ulicích vyměňovali s kuřáky za jejich krabičky s cigaretami. 2. a 6. ročník absolvovaly preventivně výchovný program Hasík. Program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka 10

12 probíhala hravou a názornou formou a vedli ji odborně vyškolení instruktoři s akreditací MŠMT ČR z řad profesionálních a dobrovolných sborů. Na škole proběhly 2 projektové dny Agrese není hra I., II. pro ročníky.. U 6. a 7. tříd byl kladen důraz na utváření správných vazeb v kolektivu, na správné řešení konfliktů a na základní pojmy typu pasivita, agresivita, asertivita, projekt pro 8. ročník byl koncipován obdobně, konečný důraz byl kladen na kyberšikanu. 16) Environmentální výchova Environmentální vzdělávání vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO (environmentální vzdělání, výchova a osvěta). Základním dokumenty EVVO se stal ŠVP a školní program EVVO. ŠVP obsahuje výchovné a vzdělávací strategie podporující cíle EVVO, klíčové kompetence žáků rozvíjené EVVO, program EVVO pak konkretizuje tématické okruhy v jednotlivých ročnících a průřezová témata. Školní program environmentální výchovy obsahuje také konkrétní cíle a akce k jejich naplnění. Hlavní cíle jsou definovány takto: vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí upevnit návyk třídit odpad naučit šetřit energií a materiály naučit žáky starat se a upravovat okolní prostředí pochopení ekologických souvislostí a nalezení souladu člověka a přírody Na podporu těchto cílů proběhla celá řada aktivit: V březnu 2010 získala naše škola v rámci projektu Kompostování na školních zahradách kompostér. Téma bioodpadu, kompostování a vlastní práci s kompostérem jsme začlenili do průřezového tématu enviromentální výchovy, především do předmětů přírodověda, přírodopis a praktické činnosti. Žáci se s problematikou bioodpadu a kompostování setkávají od 4. do 9. ročníku, vždy ale v jiném kontextu třídy : doplnění tématu Třídění odpadů 6. třída : doplnění tématu Zelinářské a ovocné zahrady a Ekosystémy 7. třída : doplnění tématu Bezobratlí živočichové, půdní organismy 8. a 9. třída : doplnění tématu Pedosféra, půdotvorné procesy, humus, hnojení třída : práce na školním pozemku, včetně kompostování v rámci praktických činností V průběhu školního roku v návaznosti na témata ŠVP se žáci zúčastnili terénních programů s Ekocentem Koniklec : Mikrosvět Kunratického lesa 7. třídy ( 38 žáků) Průzkum v lesoparku Kamýk 6. třídy ( 45 žáků) Meandry Kunratického potoka - 9. třídy ( 32 žáků) Další akce: - sběr papíru (část výtěžku věnována na studium indické dívky adopce na dálku) - sběr plastových víček PET lahví a baterií 11

13 - vycházky do okolí v rámci předmětů Člověk a jeho svět a Přírodopisu - návštěva Toulcova dvora (ekologické centrum hl.m.prahy), - Myslivost, lesnictví, lesní zvěř - beseda, kterou pro děti ze školních družin připravila Městská část 11 ve spolupráci s LESY hlavního města Prahy 17) Multikulturní výchova Jako průřezové téma prostupuje multikulturní výchova téměř všemi předměty školního vzdělávacího programu především ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět a umění a kultura. 18) Počet dětí cizinců a) ze zemí EU Stát EU počet dětí Slovenská republika 4 Celkem 4 b) z ostatních zemí Stát počet dětí Gruzie 1 Irácká republika 4 Islámská republika Afghánistán 2 Ruská federace 3 Ukrajina 7 Vietnamská socialistická republika 15 Celkem 32 Začleňování dětí cizinců probíhá velmi dobře v třídních kolektivech, významnou pomoc se zvládnutím jazyka nabízí Klub mosty a rodiče těchto dětí jsou častými návštěvníky akcí pořádaných školou. 19) Školní stravování Plnění spotřebního koše v %: Ø za školní rok Maso 99.2 Ryby 97.8 Mléko 88.5 Mléčně výrobky Tuky 84.3 Cukr 73.2 Zelenina 91.7 Ovoce 98.7 Brambory Luštěniny

14 Všechny odchylky jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování Komentář ke spotřebnímu koši: Čerstvé ovoce nebo zeleninu podáváme téměř každý den případně mléčný výrobek nebo moučník. Za svůj úspěch považujeme, že naši strávníci stále častěji jedí ryby. Do jídelníčku zařazujeme méně známé druhy ryb(tilápie, máslová ryba Mahi-mahi).I když jsou zařazeny na oběd číslo 2, děti si je samy volí. Luštěniny ještě nejsou moc oblíbené, ale kde je to vhodné, zařazujeme do vaření pokrmů cizrnovou mouku. Ta nám pomáhá plnit spotřební koš. Stále věnujeme velkou pozornost nápojům bez konzervatů. Střídáme různé druhy a čaje nepřeslazujeme.mléko podáváme převážně ochucené. Nabízíme strávníkům na zkoušku i neslazený čaj. Strávníky se snažíme seznamovat i s méně známými druhy jídel. Nedostatky v provozu ŠJ: Nedostatky, na které upozorňuje hygiena, odstraňujeme průběžně. Jedná se o malování, natírání, výměnu poškozeného nádobí, deratizaci. 20) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Ke spolupráci s rodiči dochází hlavně prostřednictvím Klubu přátel školy, občanského sdružení, jehož hlavním cílem je podpora školy ze strany rodičů. Finanční pomoc ze strany KPŠ škole je významná (zakoupení kopírky pro potřeby školy a financování jejího provozu, ozvučení, stoly a lavice na společné akce rodičů a dětí, finanční podpora soutěží pořádaných školou, SCIO testy), přesto cítíme rezervy v iniciativě rodičů při spolupráci na aktivitách školy. Třídní zástupci KPŠ byli pravidelně informováni o nejdůležitějších akcích, záměrech a plánech školy při osobních setkáních s ředitelem školy i pomocí ové korespondence a tyto informace předávali ostatním rodičům na třídních schůzkách. Každoročně pořádáme akce pro děti a jejich rodiče, které mají velikou tradici podzimní zahradní slavnost, vánoční jarmark, vánoční koncert, karneval, pálení čarodějnic, jarní koncert. Účast žáků je téměř stoprocentní, účast rodičů se dlouhodobě pohybuje mezi 20-60% podle typu akce, největší návštěvnost mají vánoční a jarní koncerty. Naplňuje se zde z části jeden z koncepčních záměrů a to otevřenost školy a spolupráce s rodiči jako zákazníky, které přesvědčujeme o kvalitě nabízených služeb za pomoci jejich osobní zkušenosti a o vstřícnosti vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. V rámci projektu rozšířené výuky tělesné výchovy došlo k prohloubení spolupráce s fotbalovými oddíly FC Háje a FK Dukla Praha a oddílem aerobiku MTeam Praha, které zabezpečují výuku také personálně a tím dochází ke zkvalitnění výuky. Výsledkem této spolupráce je také iniciativa a podpora při pořádání turnajů a soutěží nejen zaměřených na fotbal a aerobic, ale také soutěží všestranostních pro všechny žáky školy, jako např. Květńákova opičí dráha, které se zúčastnilo dobrovolně 85% žáků 1.-3.tříd. Dalším spolupracujícím subjektem je DDM, který organizačně zajišťuje některé významné soutěže pro školy Prahay 11 jako např. Rabbit cup soutěž v aerobicu jednotlivců nebo Kop cup fotbalový turnaj žáků 1.-5.tříd. 13

15 Spolu se Sportovní Jižní Město o.p.s. jsme navázali spolupráci se školami ze srbského Nového Sadu, jejímž hlavním cílem je vzájemné poznání českých a srbských žáků při sportovním turnaji ve fotbale, basketbale a volejbale. 21) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V uplynulém školním roce škola podala celkem 12 žádostí o finanční podporu projektů vyhlašovaných MČ P11 a MHMP. Realizovány byly tyto projekty název projektu přidělená poskytovatel dotace Rekonstrukce běžecké dráhy a doskočiště ,-Kč MHMP Respektovat a být respektován ,-Kč MHMP Za děti bez rizikového chování ,-Kč MHMP Plujeme správným směrem II ,-Kč MHMP Pohádkou za znalostmi o zdravém způsobu života ,-Kč MČ P11 Přátelská atmosféra II ,-Kč MČ P11 Podzimní zahradní slavnost 3 000,-Kč MČ P11 Vánoční jarmark 3 000,-Kč MČ P11 Karneval 2 000,-Kč MČ P11 Čarodějnice 3 000,-Kč MČ P11 22) Účast žáků v olympiádách a dalších soutěžích Olympiáda v českém jazyce Školní kolo 15 žáků Obvodní kolo 2 žákyně, 6. a 15.místo Olympiáda v matematice Školní kolo 53 žáků Obvodní kolo 5 žáků Olympiáda v dějepise Školní kolo 6 žáků Obvodní kolo 1 žák, 9.místo Klokan (matematika-mezinárodní) Školní kolo 48 žáků Pythagoriáda Školní kolo 85 žáků Obvodní kolo 2 žáci Sportovní soutěže 14

16 Poprask obvodní kolo starší žáci 1.m. přespolní běh, stolní tenis, volejbal, cyklistika 3.m. basketbal, atletika starší žákyně 1.m. volejbal 2.m. cyklistika mladší žáci 2.m. stolní tenis 3.m. cyklistika, přespolní běh mladší žákyně 2.m. vybíjená, cyklistika Cross Cup 1.místo 1x, 2.místo 1x, 3.místo 3x Aerobic Secvičeno celkem 7 sestav - předškolní děti Malé čarodějnice - 1. třídy - Tom a Jerry - 2. třídy - Panenky třídy - Šelmy let dní + sestava na stepech let - výběr - Bájný Fénix Sestavy děvčata předvedla na mnoha vystoupeních a závodila s nimi na patnácti soutěžích. Umístění: 1. místo 12x, 2. místo 10x, 3. místo 9x 4. místo - 4x 5. místo - 3x Počítačové soutěže (Word, Excel, Malování, Power Point, Zoner Callisto, tvorba webu) Školní kolo 47 žáků Obvodní kolo P11 5 žáků, 2x 1.místo, 1x 2.místo Obvodní kolo P4 8 žáků VII.mezinárodní olympiáda na internetu ( Německo, Turecko, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Tádžikistán, Česká republika) 1.kolo - 42 žáků (M - 38, A - 3, F - 2, Př -3) - 4 žáci soutěžili ve dvou předmětech finální kolo 23 žáků ( M 19, A 3, F 1, Př 1) Recitační soutěž Školní kolo 42 žáků Obvodní kolo 4 žáci Pěvecká soutěž Školní kolo 30 žáků Výtvarné soutěže Stop drogám 120 žáků Život v trávě (DDM P11) 150 žáků Můj vysněný den 150 žáků 1.,2. a 3.místo 15

17 23) Polytechnická výchova Propojení teoretické výuky s výrobní praxí dochází jednak v učebním plánu praktické činnosti dílny, v rámci mimoškolní činnost kroužek modelář, dále spoluprácí se SOŠ Zelený pruh v Praze 4 s možností využití jejich odborných učeben a také je podporována exkurzemi do výrobních podniků např. do továrny Auto Škoda Mladá Boleslav, kterého se letos zúčastnilo 43 žáků 7. a 8.ročníku, nebo TPCA Kolín 35 žáků II.stupně 24) Formy identifikace dětí se školou (tradice) Ve školním roce byl vztah žáků ke škole posilován kromě tradičních akcí pro rodiče a děti, především akcemi v rámci žákovského parlamentu, který organizuje celou řadu soutěží přímo podporující vztah tříd a žáků ke škole (deváťáci před katedrou, barevné dny barevná škola, tričkování prvňáků). Zástupci ŽP stejně působí i v rámci JM na setkáních Jihoměstského dětského parlamentu. 25) Formy propagace školy Největší měrou se na propagaci školy podílely webové stránky kde byl kladen důraz na aktuálnost a velký podíl příspěvků samotných žáků. Škola také využívala možnost publikovat své články na webu obce, v jejím časopise Klíč a regionální jihoměstské televizi. K propagaci školy jsme využili také soutěž vyhlášenou ÚMČ P11 v malování podchodů. 26) Další aktivity školy ( např. kulturní, sportovní a společenské akce, nabídka kroužků ve škole, internetový klub, školní časopis atd. ) Řada tradičních aktivit, kterými se škola zabývala, byly již zmiňované otevřené akce s účastí rodičů, jako zahradní slavnost, vánoční a jarní koncert, vánoční jarmark, maškarní zábava, společenský večer, pálení čarodějnic a další. Tradicí se také stává a co do účasti soutěžících i významnou sportovní soutěž Aerobic Rabbit cup, pořádaná v listopadu ve spolupráci se studiem Rabbit a DDM Praha 11. V tomto školním roce jsme rozšířili spolupráci s DDM P11 o spolupořádání fotbalového turnaje žáků I.stupně, který se konal v únoru

18 Novou aktivitou naší školy, byla akce MŠ v hale, při které jsme umožnili dětem z mateřských škol Markušova a Dubnova cvičit a trénovat na Sportovní hry mateřských škol, v rámci hodin, které má k dispozici ZŠ Květnového vítězství v nové sportovní hale Jižního Města. Zájmové kroužky organizovala pro školu v tomto školním roce agentura Kroužky, která má propracovaný systém propagace a organizace. Zájem dětí o organizovanou mimoškolní činnost je stabilní, nicméně v posledních letech nízký, což je způsobeno mimo jiné širokou nabídkou aktivit v rámci školního vzdělávacího programu (hudba, sport, cizí jazyky, informatika). Prospěšná pro děti je spolupráce s knihovnou Opatov, která zdarma připravuje řadu zajímavých pořadů a besed pro základní školy Školní časopis vydávaný již několik let pouze v elektronické podobě na stránkách webu školy si i v tomto roce udržel svoji autentičnost, bezprostřednost a originalitu. Příspěvky jsou zpracovávány žáky v rámci volitelného předmětu (tím se stává tvorba časopisu součástí školního vzdělávacího programu) a pravidelně a ihned umisťovány na web školy. 27) Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Významnou aktivitou školy, která podporuje vytváření žákovských kompetencí jsou humanitární akce. Je to především tzv. adopce na dálku. V letošním školním roce začala škola podporovat ve studiu indickou dívku. Příspěvky byly získávány sběrem papíru a především výtěžkem ze vstupného na Jarním a Vánočním koncertu školy. V hodinách anglického jazyka a informatiky si naši žáci s touto dívkou pravidelně dopisují a o této činnosti informují na stránkách školního časopisu a na nástěnce žákovské samosprávy. Další pravidelnou humanitární činností jsou tzv. Srdíčkové dny, při kterých jsme v loňském roce vybrali více než ,-Kč, které byly použity na nákup zdravotnického zařízení pro děti. Velký dík za pomoc při organizaci těchto akcí patří žákovskému parlamentu, který byl po celý školní rok každodenní součástí života školy. Přicházel s novými podněty a návrhy, poukazoval na problémy, spolupracoval s vedením školy a učiteli. Organizoval dále rozhlasové relace k významným svátkům a výročím a podílel se na zabezpečení mnoha tradičních školních akcí (Mikulášská besídka, Den učitelů, Den dětí pro MŠ ) a zápisu do 1.tříd. S velkým úspěchem se také opakovala akce ke Dni učitelů Deváťáci před katedrou, při které se žáci devátých ročníků stávají na několik hodin učiteli dětí na I.stupni. O své činnosti informoval žáky i učitele prostřednictvím školního rozhlasu, na své nástěnce a na webových stránkách školy. 17

19 28) Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Ve školním roce 2010/2011 proběhla ve školní jídelně kontrola Hygienické stanice hl.m.prahy, jejíž závěry a připomínky byly odstraněny na místě. 29) Stížnosti na školu (i ŠJ) Ve školním roce nebyla na školu ani její součásti žádná zásadní stížnost. 30) Připomínky a návrhy ke zřizovateli Prioritní je i nadále rekonstrukce budovy školy, především zateplení obvodového pláště zbývajících pavilonů a chodeb, která by přinesla úspory v nákladech na energie, a také dokončení rekonstrukce venkovních sportovišť v souvislosti s výstavbou sportovní haly na pozemku školy. Spolupráce se zřizovatelem, především s OŠK, je na dobré úrovni a směřuje k podpoře školy (např. příspěvek na využívání sportovní haly, pomoc při podávání žádostí o granty atd.) 31) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání S odborovou organizací je konzultováno především rozdělení a čerpání FKSP a další témata vyplývající z kolektivní smlouvy. 32) Základní údaje o hospodaření školy (tabulka z rozborů hospodaření za období měsíc 2011). 18

20 Název organizace: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 SK/PL Plán Skuteč. Plán Skuteč Plán Skuteč PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE x x z toho: příspěvek na provoz x x x x příspěvek na nájemné x x x x jiné příspěvky (odpisy, mimoř.př.) x x x x PVVZ-platy x x x x PVVZ-OON x x x x PVVZ-ostatní (odvody, ONIV) x x x x dotace, příspěv. během roku x x granty získané během roku x x ostatní granty x x x x VÝNOSY CELKEM x x stravné x x úplata za vzdělávání, služby x x ostatní x x z toho : zapojení fondů x x x x tržby za zboží, služby x x úroky x x x x ostatní výnosy z činnosti (649) x x NÁKLADY CELKEM mzdové (platy + OON) odvody z mzd.nákladů materiál z toho : potraviny x x režijní materiál DDHM učební pomůcky a učebnice x x x x ostatní energie x x z toho: elektrické energie x x vodné + stočné + sráž. voda x x teplo + teplá voda x x plyn x x opravy a údržba (511) x x odpisy (551) x x ostatní z toho : cestovné (512) x x náklady na reprezentaci (513) x x x x ostatní služby (518) z toho: spoje (vč.telefonů) x x x x nájemné x x x x zprac. mezd a účetnictví x x x x ostatní pokuty a penále (542) x x x x ostatní fin. náklady (569) x x x x z toho: pojištění daň z příjmu (591) x x x x 0 0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK x x x x MČ (hlavní činnost) x x x x x x x MHMP (hlavní činnost) x x x x x x x Investiční přísp. na nestaveb.investice x x Vypracoval: Kučerová V Praze dne Přehled hospodaření k ( v tis. Kč) Celkem % Hlavní činnost MČ Schválil: Kopečný z toho MŠMT(MHMP) Plán Doplňková činnost Skutečnost 19

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

V Ý R OČN Í Z P R Á V A O ČIN N O STI ŠK O L Y

V Ý R OČN Í Z P R Á V A O ČIN N O STI ŠK O L Y Květnového vítězství 14, 149 00 Praha 4 tel.: 26722700 tel./fax: 26722711 info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A V Ý R OČN Í Z P R Á V A O ČIN N O STI ŠK O L Y Školní rok 2008/2009 Zpracoval

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 27227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více